Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätösten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten"

Transkriptio

1 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen Sivu 25 Kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätösten 40 täytäntöönpano 26 Valtuustoaloite/kunnan poistosuunnitelman tarkastaminen ennen 2014 tilinpäätöstä (KV) 27 Takauksen myöntäminen Luumäen Energia Oy:n käyttölainalle (KV) 28 Luumäen kunnan ja Luumäen Energia Oy:n välinen lämpölaitoksen vuokrasopimus (pöydälle) 29 Vuokrasopimuksen muutos TeliaSonera Finland Oyj / Luumäen kunta Vuokrasopimus TG Granit Oy / Luumäen kunta Vuokrasopimuksen muutos Eko Teräs Oy / Luumäen kunta (pöydälle) Liikehuoneistojen vuokrien tarkistukset alkaen Maatalouden kehittämisrahakohteet vuonna Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin lausuntopyyntö Keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin toteuttamisesta Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta Lautakunnan pöytäkirja Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat 57

2 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Suoanttila Hilkka puheenjohtaja Kärmeniemi Päivi varapuheenjohtaja Heikkilä Aki jäsen Karhu Asmo jäsen Marttila-Inkilä Anne jäsen Nuutinen Hanna jäsen Pylväläinen Anne jäsen Saaresti Jari jäsen Karhu Terhi varajäsen Poissa Vuorinen Juri jäsen Muut Rämä Antti valtuuston puheenjohtaja Metsäkallio Kari valtuuston I va ra pu heenjoh ta ja Salenius Pentti valtuuston II va ra pu heenjoh ta ja Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä Metsämuuronen Helena hallintojohtaja, pöy tä kirjan pi tä jä Pihlajamäki Kristiina palvelujohtaja Allekirjoitukset Hilkka Suoanttila Helena Metsämuuronen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä ( 25-26, 29-39) Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Luumäellä Anne Ukkonen pöytäkirjanpitäjä ( 27-28) Anne Marttila-Inkilä Hanna Nuutinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään nähtävillä klo kunnantalon asiakaspalvelupisteessä hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

3 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kokouksen aluksi palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki selvitti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille annettavaa lausuntoa keskussairaalan päivystysja vuodeosastoinvestoinnin toteuttamisesta.

4 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano 42/ /2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kuntalain 23 :n perusteella kunnanhallitus vastaa paitsi valtuuston päätös ten valmistelusta myös niiden täytäntöönpanosta ja laillisuuden val vonnas ta. Kuntalain 56 :n mukaan "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka, että valtuusto on ylit tänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kun nan hal li tuksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saa tetta va valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallin to-oi keu den ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallin to-oi keus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on ku lu nut". Tässä kokouksessa kunnanhallitus päättää pidetyn valtuuston ko kouk sen päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kunnanhallitus tutustuu valtuuston päätöksiin ja toteaa, että päätökset voidaan täytäntöönpanna sellaisenaan, koska valtuustokäsittelyyn ei ole sisäl ty nyt Kuntalain 56 :ssa mainittuja laillisuusesteitä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtuustoaloite/kunnan poistosuunnitelman tarkastaminen ennen 2014 tilinpäätöstä (KV) 43/ /2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Luumäen sosiaalidemokraatit on jättänyt valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen koskien kunnan poistosuunnitelman tar kasta mis ta ennen vuoden 2014 tilinpäätöstä. Aloitteessa vaaditaan tarkkaa selvitystä poistojen muutoksista ja laa dit tavak si uutta poistosuunnitelmaa tilinpäätökseen 2014 valtuuston hy väk syttä väk si. Aloitteen johdosta on kunnan voimassaolevasta poistosuunnitelmasta pyydet ty lausunto kunnan vastuulliselta tilintarkastajalta sekä kunnan tar kastus lau ta kun nal ta. Annetut lausunnot esityslistan liitteenä. Annettuihin lausuntoihin nojautuen kunnanhallitus päättää esittää val tuustol le, että Luumäen kunnan voimassaolevaa poistosuunnitelmaa ei muu teta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Valtuustoaloite , Luumäen kunnan pois to suun ni telma 2 Tilintarkastajan lausunto 3 Ote tarkastuslautakunnan pöytäkirjasta

6 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Takauksen myöntäminen Luumäen Energia Oy:n käyttölainalle (KV) 50/ /2015 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Luumäen Energia Oy:n hallitus on kokoontunut ja päättänyt ha kea yhtiölle käyttölainaa euroa. Samalla hallitus on päättänyt ha kea Luumäen kunnalta takausta Luumäen Energia Oy:n euron suu rui sel le käyttölainalle. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Luumäen Energia Oy:n euron käyttölainalle Luumäen kunnan takauksen. Ennen asian käsittelyä Aki Heikkilä ja Helena Metsämuuronen ilmoittivat es teel li syy des tään ja poistuivat kokouksesta tämän ja seuraavan asian käsit te lyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän ja seuraavan asian käsittelyn ajan toimi kunnanjohtaja Anne Ukkonen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lainaehdot tulee saattaa tie doksi valtuustolle.

7 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Luumäen kunnan ja Luumäen Energia Oy:n välinen lämpölaitoksen vuokrasopimus (pöydälle) 44/ /2015 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Luumäen Energia Oy:n hallitus on kokoontunut ja esittää kunnan hal li tuk sen hyväksyttäväksi liitteenä olevan lämpölaitoksen vuok ra so pimus luon nok sen. Vuokra-aika alkaa ja vuokrasopimus on voi massa toistaiseksi. Kunnanhallitus hyväksyy Luumäen kunnan ja Luumäen Energia Oy:n vä lisen toistaiseksi voimassaolevan lämpölaitoksen vuokrasopimuksen Esteelliset Aki Heikkilä ja Helena Metsämuuronen olivat edelleen pois tunei na kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajan. Pöytäkirjanpitäjänä toi mi edel leen kunnanjohtaja Anne Ukkonen. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle vuokrasopimustekstien täy dentä mis tä varten. Päätöksen teon jälkeen Aki Heikkilä ja Helena Metsämuuronen palasivat jat ka maan kokousta. Liitteet 4 Vuokrasopimusluonnos Luumäen kunta/luumäen Energia Oy

8 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Vuokrasopimuksen muutos TeliaSonera Finland Oyj / Luumäen kunta 45/ /2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Telia Sonera Finland Oyj on alkaen vuokrannut Luumäen kunnal ta Marttilantiellä sijaitsevasta virastotalosta tilat. Virastotalon muutosten myö tä vuokrattujen tilojen pinta-ala on muuttunut. Uusien pinta-alatietojen mu kai nen vuokrasopimus esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy Luumäen kunnan ja TeliaSonera Finland Oyj:n vä li sen uusitun vuokrasopimuksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 5 Vuokrasopimus Luumäen kunta/teliasonera Finland Oyj

9 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Vuokrasopimus TG Granit Oy / Luumäen kunta 47/ /2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh TG Granit Oy on tutustunut kunnantalon vapaana oleviin tiloihin (ns. kamree rin huone) ja on ollut kiinnostunut vuokraamaan ko. kunnantalon toi sessa kerroksessa sijaitsevat, 19,5 m2 suuruiset toimistotilat alkaen. Heidän kanssaan neuvoteltu 2500 euron suuruisesta vuo si vuok rasta. Kunnanhallitus hyväksyy TG Granit Oy:n ja kunnan välisen, liitteen mu kaisen vuokrasopimuksen alkaen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 6 Vuokrasopimus TG Granit Oy/Luumäen kunta

10 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Vuokrasopimuksen muutos Eko Teräs Oy / Luumäen kunta (pöydälle) 46/ /2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Eko-Teräs Oy on alkaen vuokrannut Luumäen kunnalta Husulan ky läs sä olevat väestönsuojaksi rakennetut tilat. Vuokra vuokrakauden alus sa on 400 euroa/kk. Vuokralainen on esittänyt toiminnan vähentyessä, et tä tilojen vuokraa muutetaan ja se alennetaan 250 euroon/kk. Kunnanhallitus päättää muuttaa Eko Teräs Oy:n kuukausivuokran alkaen 250,00 euroa/kk. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

11 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Liikehuoneistojen vuokrien tarkistukset alkaen 119/ /2013 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunta on vuokrannut toimitiloja, joiden vuokria ei tarkisteta vuosittain indek si eh to jen mukaisesti, vaan vuokrat tarkistetaan kiinteistökustannusten nou sua vastaavasti. Tekniseltä osastolta saadun selvityksen mukaan kiinteis tö kus tan nus ten nousua vastaava korotus on 3,5 % kuukausivuokraan. Liit tee nä olevassa taulukossa eritelty kohteittain nykyinen vuokra, korotus ja uusi vuokra alkaen. Kunnanhallitus päättää hyväksyä toimitilojen vuokrantarkistukset al kaen oheisen liitteen mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 7 Liikehuoneistojen vuokrat alkaen

12 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Maatalouden kehittämisrahakohteet vuonna / /2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Luumäen kunta on varannut talousarviossaan vuodelle 2015 avustuksena maa ta lou den kehittämiseen euroa. Maatalouden kehittämiskohteina olivat vuonna 2014 (suluissa avus tus prosent ti verottomasta kustannuksesta) Hukkakauran kemiallinen torjunta (50 %) Sukupolvenvaihdossuunnitelmien (SPV) laatiminen (50 %) Maksuvalmiussuunnitelmien laatiminen (50 %) Hukkakauran leviäminen on vakavasti otettava ongelma kunnassa, siksi ke mial li seen torjuntaan kohdennettua avustamista on syytä jatkaa. SPVsuunnittelu ja maksuvalmiuslaskelmien laatiminen on ajankohtaista tilan tu le vai suut ta suunniteltaessa ja muutoksiin varauduttaessa, avus tus koh teina edellä mainitut toimenpiteet ovat suositeltavia edelleen. Vuoden 2014 kehittämisrahan käyttö: Hukkakauran kemiallinen torjunta SPV-suunnitelmien laatiminen Maksuvalmiussuunnitelmien laatiminen yhteensä 9 430,32 euroa 492,00 euroa 164,00 euroa ,32 euroa Vuoden 2015 kehittämisrahakohteiksi sopii edelleen maataloudessa hukka kau ran kemiallinen torjuntakustannus, sukupolvenvaihdossuunnitelmien laa ti mi nen ja tilan maksuvalmiuslaskelmien laatiminen. Edellä mainittujen koh tei den avustusprosentti voisi olla 50 % arvonlisäverottomasta kus tannuk ses ta. Määrärahan ylittyessä voidaan avustusprosentteja pienentää. Maatalouden kehittämisrahaa haetaan erillisellä lomakkeella men nes sä Luumäen kunnanvirastosta. Kehittämisrahan kohdentamisesta ilmoitetaan tiloille postitettavan tal lennus il moi tuk sen yhteydessä (6/2015) ja Luumäen Lehdessä (10/2015). Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2015 maatalouden kehittämisraha käy te tään seuraavasti: hukkakauran kemiallinen torjunta 50 % arvonlisäverottomasta kustan nuk ses ta maatalouden sukupolvenvaihdossuunnittelu 50 % ostetun palvelun

13 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ar von li sä ve rot to mas ta kustannuksesta tilan maksuvalmiuslaskelmien laatiminen 50 % ostetun palvelun arvon li sä ve rot to mas ta kustannuksesta Määrärahan ylittyessä voidaan avustusprosentteja pienentää. Maatalouden kehittämisrahaa haetaan Luumäen kunnanvirastosta eril li sellä lomakkeella mennessä. Lomakkeella ilmoitetaan käyt tö kohde ja mukaan liitetään tositekopiot aiheutuneista kuluista. Kehittämisrahan kohdentamisesta tiedotetaan tiloille postitettavan tal lennus il moi tuk sen yhteydessä (6/2015) ja Luumäen Lehdessä (10/2015). ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin lausuntopyyntö Keskussairaalan päivystys- ja vuo deosas to in ves toin nin toteuttamisesta 49/ /2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Eksote pyytää lausuntoa keskussairaalaan tehtävästä investoinnista mennessä. Eksoten hallitus esittää lausuntopyynnössään, että aiem paa sairaalainvestointisuunnitelmaa laajennetaan siten, että Armilan sai raa lan toiminnot siirrettäisiin Kahilanniemeen vaiheittain vuosina Tämä edellyttää, että uudisrakennukseen tehdään yksi li sä kerros kuntoutukselle. Lisäksi ravintokeskus tarvitsee uudet tilat. Eksote on ar vioi nut säästävänsä investoinnilla vuositasolla 1,6M. Armilan siirto aiheut taa Eksotelle noin 8,5 miljoonan euron suuruisen li säin ves tointitarpeen. Investointivaihtoehdot päivitettyjen tietojen valossa ovat seuraavat: 1. Pelkässä peruskorjausvaihtoehdossa kustannukset ovat noin 67,554 milj. euroa vuoteen 2025 mennessä. Peruskorjausvaihtoehdossa käyttökustannukset nousevat noin 2,1 milj. euroa vuodessa. Pelkkä peruskorjausvaihtoehto sisältää keskussairaalan välittömät peruskorjaukset v ei mahdollista isoja toiminnallisia muutoksia 2. Uudisrakennus vaihtoehdossa kokonaiskustannukset ovat yhteensä 93,2 milj. euroa vuoteen 2025 mennessä. Kustannukset jakautuvat uudisrakennuksen toteuttamiseen 49,7 milj. euroa ja peruskorjaukseen 43,5 milj. euroa. Uudisrakennusvaihtoehdossa käyttökustannukset laskevat noin 2,1 milj. euroa vuodessa. Uudisrakennusvaihtoehto sisältää: päivystyksen, vuodeosastojen ja kuntoutusosaston sekä laboratorion ja logistiikan tilat uudisrakennuksessa. vanhan sairaalan välittämät peruskorjaukset v, ja Armilan toiminnan siirtämisen keskussairaalan yhteyteen. uuden ravintokeskuksen tilat toimintaa tehostavia muutoksia Suunnitelman mukaan keskussairaalassa olisi Armilan sairaalasta luo pumi sen jälkeen varsinaisen 220 akuuttipaikan lisäksi 40 akuuttia kun tou tuspaik kaa ja 14 saattohoitopaikkaa. Eksote varautuu vuosina ottamaan uutta lainaa yhteensä 47.3 milj. euroa. Tämä kohdennetaan päivystys- ja vuo de osas to in ves toinnil le. Vuoden 2014 taloussuunnitelmassa lainaa on arvioitu olevan 36.6

15 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ milj. euroa. Investoinnin rahoitussuunnitelma perustuu jäsenkuntatuottojen osalta sovit tui hin maksuosuuksiin vuonna 2018 asti ja sen jälkeen maltilliseen keski mää räi seen 1.4 % vuosittaiseen kasvun vuoteen 2025 asti. Kunnat maksa vat tiloihin kohdistuvista investoinneista käyttämiensä palveluiden mukai ses ti. Eksote perustelee päivystys- ja vuodeosastoinvestointia siten, että se on toi min nan suunnittelun kannalta paras ja talouden näkökulmasta pitkällä ai ka vä lil lä kannattavin vaihtoehto. Tässä vaihtoehdossa toimintaa pys tytään parantamaan merkittävästi investointien avulla. Vaikka pe rus kor jausin ves toin ti olisi alkuvuosina edullisempi, se muuttuu epäedullisemmaksi viimeis tään 7 vuoden kuluttua investoinnin valmistumisesta. Kunnanhallitus päättää antaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män hallitukselle liitteenä olevan Luumäen kunnan lausunnon kes kus sai raa lan päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin toteuttamisesta. Kunnanhallitus päätti antaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män hallitukselle liitteenä olevan Luumäen kunnan lausunnon kes kus sai raa lan päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin toteuttamisesta. Eksoten ja sen omistajakuntien saama hyöty on oltava oikeassa suh teessa huomioiden Lappeenrannan kaupungin saamaan hyötyyn investointien kokonaistarkastelussa. Liitteet 8 Luumäen kunnan lausunto investointeihin ja Armilan siirtoon

16 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanjohtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat vi ran hal ti ja päätök set ajalla : 4 kpl henkilöstöpäätös Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei KuntaL 51 :n perusteella ota asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Hallintojohtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat vi ran hal ti ja päätök set ajalla : 6 kpl henkilöstöpäätös Hallintojohtaja on kunnanhallituksen ohjesäännön 6 :n mukaisesti KT-yhteys hen ki lön tehtävässään tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset ajalla : 5 kpl ma.työntekijän teht.koht.palkan vahvistaminen 2 kpl työkok.lisän myöntäminen Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei KuntaL 51 :n perusteella ota asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Lautakunnan pöytäkirja Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraava pöytäkirja: vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirja merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eikä se tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat 1. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen avustuspäätös 34078/321/14 Avustuksen myöntäminen erityisryhmien asun to-olojen parantamiseksi, Luumäen kunta, Vallikoti 2. Karjalan prikaatin pyyntö Tukitarpeet puolustusvoimille vuodelle Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 00026/14/KO/2204 ja 00037/14/KO/2204, Kunnallisvalitus Ilpo Niemi ja Matti Haaja 4. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuu ri toin ta varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtion osuu den sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöil le myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle Eksoten perheneuvolan tilastotiedot vuodelta Kaakkois-Suomen TE-toimiston palkkatukipäätös /2015, koulunkäyntiavustaja 7. Kuntaliiton yleiskirje 1/2015 Vuoden 2014 yleiskirjeluettelo sekä yleis kir jeen 1/2015 liite 8. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen - Siirtymäajan liikennöintisopimuksen nro muutospäätös - Reittiliikennelupaa koskeva muutospäätös - joukkoliikenteen palvelutason vahvistamisesta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella - lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi 9. Imatran kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote , Etelä-Kar ja lan erityinen kuntajakoselvitys 10. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valtuuston pöytäkirjaotteet , Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma , Terveydenhuollon jär jes tä mis suun ni tel man päivittäminen 11. Kaakkois-Suomen TE-palvelujen uutiskirje 1/ Kaakkois-Suomen TE-keskuksen tiedote Muutoksia TE-palvelujen käyn ti asioin nis sa alkaen 13. Maanmittauslaitoksen tiedote kirjaamisprosessin uusista toi min ta-

20 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ta vois ta Kunnanhallitus päättää, että asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saa te tuik si eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall Kunnanhallituksen tiedoksi merkittiin, Perjantaina klo järjestetään kunnantalolla kaikille kuntalaisille tarkoitettu ystävänpäiväkahvitus. Eksote on kilpailuttanut apteekit ja Luumäen alueen lääkejakelusta huolehtii Lauritsalan apteekki. Helmikuussa käynnistyy Te-keskuksen ja kunnan yhteishankintakoulutus, Esimiesvalmennus johon osallistuvat kunnan johtoryhmä sekä esimiestaso. Kustannukset merkitään lisätalousarvioon. Selvitettiin valtionosuusvajetta ja siihen liittyvää vuoden 2015 ensimmäistä lisätalousarviota. Lisätalousarvio tulee seuraavan kunnanhallituksen kokouksen käsittelyyn ja edelleen 2.3. kokoontuvan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Keskusteltiin energiatyöryhmän seuraavasta kokoontumisesta ja raportoinnista kunnanhallitukselle.

22 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 25-28, 31 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 29-30, Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 29-30, Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Luumäen kunta Kunnanhallitus Linnalantie TAAVETTI sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

23 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oi kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu krs Postiosoite: PL KUOPIO Sähköposti: Puhelin: Vaihde Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät- tymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen toimittaminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 21.11.2014 klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÖYTÄKIRJA 312 Kokousaika Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Käsitellyt asiat nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot