1. HANKKEEN NIMI Paikallisen kehittämisen vahvistaminen eli PKV-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. HANKKEEN NIMI Paikallisen kehittämisen vahvistaminen eli PKV-hanke"

Transkriptio

1 HANKESUUNNITELMA 1. HANKKEEN NIMI Paikallisen kehittämisen vahvistaminen eli PKV-hanke 2. HANKEAIKA HANKKEEN HAKIJA Outokaira tuottamhan ry Kenttätie PELLO , , Fax HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Suomessa Leader-toimintaa toteutetaan 56 yhdistykseksi rekisteröityneen ns. Leadertoimintaryhmän kautta. Lapissa toimivia ryhmiä on neljä: Outokaira tuottamhan ry, Pohjoisimman Lapin Leader ry, Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry sekä Peräpohjolan kehitys ry. Lisäksi Koillismaalla toimivassa Myötäle ry:ssä on mukana Posion alue Lapista. Leader-ryhmät ovat kirjoittaneet omalle alueelleen soveltuvan kehittämisohjelman, yhteen sovittaneet sen oman alueensa muihin kehittämisohjelmiin (mm. ELY-keskusten alueelle laadittuihin maaseudun kehittämisohjelmiin) ja allekirjoittaneet sopimuksen ohjelman rahoituksesta Maa- ja Metsätalous-ministeriön kanssa. Lapin Leaderit (eli Lapin neljä Leader-ryhmää) ovat tehneet keskenään erilaisia yhteisiä hankkeita, mm. kansainvälisen esiselvityshankkeen LapNet sekä ryhmien keskinäisiä hankkeita. Hankkeet ovat toimineet hyvin, mutta edelleen yhteisten asioiden toteuttamiseen haluttaisiin lisää potkua ja suunnitelmallisuutta aikaa istua alas ja miettiä oikeasti asioiden perimmäistä tarkoitusta. Hakijatahona toimiva Outokaira tuottamhan ry on viisitoistavuotisen toimintansa aikana toteuttanut useita kehittämishankkeita, joita on toteutettu omalla alueella. Kaikissa hankkeissa on ollut uusia elementtejä ja hankkeet ovat olleet vuosien saatossa myös erilaisista rahoituskanavista haettuja. Erilaisten säädösten ja toteutustapojen kanssa on kuitenkin toimittu aina hyvin ja huolellisesti, joten uskomme osaamista riittävän myös tämän hankkeen toteuttamiseen. Outokaira tuottamhan ry:n henkilöstöstä hankkeen toteuttamiseen osallistuvat toiminnanjohtaja sekä toimistosihteeri. Hankkeeseen tarvitaan lisäresursseja henkilöstöön, tiloihin sekä työvälineisiin. Nykyistä ohjelmakautta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, onko resursseja käytetty tehokkaasti ja olisiko toimintatavoissa vielä parantamisen varaa. Onko toiminnassa sellaisia rajapintoja, jotka esiin nostamalla toiminta tehostuisi ja kaikkien yhteistyökumppaneiden osaamista käytettäisiin tehokkaasti yhteiseksi hyödyksi. 1

2 Keskeisenä muutoksena suunniteltavassa toimintatavassa on Lapin ryhmien yhteistyön syventyminen ja profilointi niin, että kukin ryhmä ottaa omiin vahvuuksiinsa perustuviin teemoihin liittyvän yhteistyön koordinoitavakseen. Malli parantaa Leader-toimintaryhmien välistä kehittämiskumppanuutta ja lisää luottamusta ja osaltaan myös hankkeiden tuloksellisuuden korostusta. Toimintatapa parantaa alkuperäisiä Leader-tavoitteita ja tehostaa kehittämisen kokonaisuutta. Mahdolliset tulevat Lapin kuntien yhdistymiset voivat vaikuttaa merkittävästikin toimintaryhmätyön resursseihin. Tähän haasteeseen voidaan ryhmien välisellä yhteistyöllä vastata. Kuntien mahdolliset yhdistymiset voivat kuitenkin myös avata Lapin ryhmille uusia mahdollisuuksia ja korostaa niiden merkitystä esimerkiksi paikallisen asukastoiminnan toiminnan tukemisen kautta. 5. HANKKEEN KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Outokaira tuottamhan ry Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry Pohjoisimman Lapin Leader ry Peräpohjolan Kehitys ry Toimintaryhmät hyötyvät yhteistyön lisääntymisen myötä vaikuttavamman kehittämistoiminnan kautta. Välillisenä hyödynsaajana on myös Lapin Liitto, joka voi hyötyä hankkeesta erityisesti Kymmenen Virran Maa Lapin maaseutuohjelman laatimiseen saamastaan näkökulmasta. Hankkeen kautta kanavoituu Lapin maaseudun tulevaisuuteen ja kehittämistarpeisiin liittyviä alueen asukkaiden ja yrittäjien näkökulmia. Myös Lapin ELY-keskus voi hyötyä tästä hankkeesta, koska Lapin maaseutuohjelma on pohjana alueelliselle maaseudun kehittämissuunnitelmalle. Hanke voi hyödyttää myös muita alueellisia ja valtakunnallisia rahoittajia sekä heidän kohderyhmiään. Ajallisesti EU:n ohjelmakausi on lopuillaan, joten uudenlaisia näkökulmia maaseudun ja alueiden kehittämiseen ollaan miettimässä eri tahoilla. Yhtenä uudehkona toimintamallina on malli, jossa paikalliseen kehittämiseen ohjataan jatkossa varoja useista rahastoista mahdollisesti maaseudun kehittämisryhmien kautta. 6. HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TAVOITTEET a. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja vastata LEADERtoimintatavalla Lapin kehittämisen tulevaisuuden sisällöllisiin ja menetelmällisiin haasteisiin b. Toimintaryhmien välisen yhteistyön vahvistaminen ja toimintaryhmien osaamisen kehittäminen 2

3 c. Paikallisen kehittämisen LEADER -toimintatavan vahvistaminen d. Lappilaisen LEADER -toiminnan lisäarvon tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen e. Tietämyksen laajentaminen Euroopan Unionin tarjoamiin suoriin rahoitusvälineisiin 6.1 Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja vastata LEADER -toimintatavalla Lapin kehittämisen tulevaisuuden sisällöllisiin ja menetelmällisiin haasteisiin Hankkeella kanavoidaan tulevaisuusoriontuneiden ja Lapin tulevaisuuden tekijöiden, Lapin ihmisten ja erityisesti nuorten näkemyksiä paitsi toimintaryhmien yhteiseen ohjelmaasiakirjaan ja ryhmäkohtaisiin toimintaryhmien strategioihin, myös Lapin maaseutuohjelmaan ja Lapin alueelliseen maaseudun kehittämissuunnitelmaan (+ maakuntaohjelma, nuorten strategia). Hankkeella kehitetään edelleen Leader- metodia vastaamaan entistä paremmin lappilaiseen kehittämistarpeeseen. Leader- toimintatavan kehittämisessä keskeistä on alueen tarpeiden kuuntelu (mitkä tekijät ovat esteenä tai hidastavat kehittämismahdollisuuksiin tarttumista) ja menetelmien kehittäminen tarpeita vastaavaksi. Toimenpiteet: Toteutetaan Tulevaisuusvaelluksia, joiden kohderyhminä ovat esimerkiksi: - Toimintaryhmien hallitusten jäsenet - Elämysvaellus nuorten tai nuorten aikuisten kanssa - Keskeiset kansainväliset kumppanit - Keskeiset muut kumppanit ja sidosryhmät Tulevaisuusvaelluksilla: - Annetaan tilaa erilaiselle, tulevaisuusorientoituneelle ajattelulle innostavassa ympäristössä ja kerätään tietoa kehittämisen eri areenoille - Tarkoituksena on saada osallistujia hahmottamaan kehityskulkuja, jotka voivat vaikuttaa oman kohderyhmän tulevaisuuteen riippuen siitä, miten niihin reagoidaan ja tartutaan - Tavoitteena on myös tuoda julki mm. hiljaisia signaaleja ja asemoida itsensä halutussa tulevaisuuskuvassa ja näin määritellä haluamaansa ja mahdollista tulevaisuutta sekä vaikuttamaan itse omaan ja viiteryhmänsä tulevaisuuteen. Samaa tavoitetta toteuttavat myös yhteiset tapahtumat ja workshopit - Toteutetaan strategia-menetelmien asiantuntijan sparraamana toimintaryhmien yhteinen, osallistava strategiaprosessi 6.2 Toimintaryhmien välisen yhteistyön vahvistaminen ja toimintaryhmien osaamisen kehittäminen Monialaisella yhteistyöllä tavoitellaan työn tuottavuutta siten, ettei jokaisen tarvitse yrittää hankkia tietoa kaikesta ja osata kaikkea. Tiedon ja osaamisen keskittyessä muut voivat 3

4 keskittyä siihen, mitä verkostosta saamallaan tiedolla ja osaamisella tekevät paikallisten kehittämistarpeiden hyväksi. Näin kehitetään ryhmien ammattitaitoa ja ylläpidetään innostusta, jotka ovat Leader-toimintatavan keskeisiä elementtejä. Toimenpiteet: Lapin toimintaryhmien osaamisen ja vastuualueiden määrittäminen: Etsitään yhteisen ja omien strategiaprosessien yhteydessä ne sisällölliset teemat, jotka ovat yhteisiä kaikille Lapin toimintaryhmille. Näille koordinaatioteemoille laaditaan yhteinen toteuttamissuunnitelma ja sovitaan osioiden vetovastuusta sekä sovitaan tarkemmin työnjako ja vastuut sen tietämyksen ajan tasalla pitämisessä, tiedottamisessa ja toteuttamisessa. Yhteiset toimintaryhmien kehittämistoiminnan periaatteet: Luetaan ristiin ja keskustellaan yhdessä toisten toimintaryhmien arvioinnit toteutuneesta ohjelmakaudesta sekä mietitään yhdessä mahdolliset korjaustarpeet. Näin löydetään kolme kertaa varmemmin ne kohteet, joissa kunkin pitäisi toimintaansa ja siihen liittyvää osaamista kehittää. Näin varmistetaan - kolme kertaa varmemmin - että ohjelman sisällölliset ja menetelmälliset suunnitelmat vastaavat kentän tarvetta. Samalla myös jaetaan osaamista ja kasvatetaan yhteistä osaamista. Lapin toimintaryhmien yhteiset verkostoitumistapahtumat ja -toimet Ideoidaan ja sovitaan tarvittaessa myös muista pysyvistä toimintatavoista, jotka jatkossakin varmistavat LEADER-toimintaryhmätyön yhteisen lappilaisen laadun ja yhtenäisen viestin LEADER-työn lisäarvosta. Niitä voi esimerinomaisesti olla: - vuosiraporttien ja toimintasuunnitelmien sekä strategioiden lukeminen tuplaristiin: luetaan ja arvioidaan toisten ryhmien kohdalta; onko toteutunut toiminta vuosiraportin perusteella strategian mukaista, onko suunnitellut toimet toimintasuunnitelman mukaan strategia mukaisia sekä samalla mietitään, onko strategia yhä ajankohtainen. - vuoden parhaan Lapin LEADER-hankkeen valinta ja yhteinen parhaiden hankkeiden hankesuunnitelmapankki - kehumispäivät - innostus- ja ideapäivät - turpiinlyöntipäivät 6.3 Paikallisen kehittämisen LEADER- toimintatavan vahvistaminen EU:n tasolla LEADER- toimintatapa on nähty tehokkaaksi malliksi kehittää alueita. Paikallista, LEADER-tyyppistä kehittämismetodia halutaan tulevaisuudessa mukaan kaikkiin rahastoihin. Tämä jää kuitenkin jokaisen jäsenvaltion harkintaan, laajentavatko ne LEADERtoimintatapaa muualle. Suomessa on todennäköistä, että maakunnissa (eri rahoittajaviranomaiset) ja toiminta-ryhmissä saadaan itse päättää tästä. Lapissa tästä on hyviä kokemuksia Tavoite 1 -ohjelma-kaudelta, jolloin toimintaryhmillä oli käytössä Lapin Liiton, Lapin Lääninhallituksen ja TE-keskuksen yritysosaston EAKR ja ESR -rahoituskiintiöt. Jotta LEADER- toimintatavan laajentaminen tuo sitä lisäarvoa, minkä vuoksi se on komission tasolla tehty mahdolliseksi, tulee toimintaryhmien ja rahoittajaviranomaisten välillä olla vahva kumppanuus ja luottamus. 4

5 Toimenpiteet: Tehdään LEADER-toimintatavan lisäarvo näkyväksi Tuodaan LEADER -lisäarvoa julki ja käydään avointa keskustelua eri rahoittajaviranomaisten kanssa luottamuksen vahvistamiseksi. Luottamusta vahvistetaan kuitenkin ennen kaikkea luotettavilla, tuloksia tuottavilla ja näkyvillä teoilla, mikä on osa ryhmien jokapäiväistä toimintaa. Hankkeella tähän voidaan vaikuttaa lähinnä lisäämällä toimintaryhmien välistä yhteistyön kautta kumpuavaa osaamista. Tämän lisäksi käydään tarvittavat neuvottelut eri rahoittajaviranomaisten kanssa sekä laaditaan kaikille ryhmille yhteiset toimintatavat/pelisäännöt kunkin rahaston käyttämiseksi (osana yhteistä ohjelma-osiota) ja kirjataan nämä yhteistyösopimukseksi tai ohjelma-asiakirjaksi eri rahoittajien kanssa. Mikäli yhteistyösopimuksia ei saada voimaan tällä kaudella, sopimusneuvottelut ovat olleet hyvää harjoitusta tulevaa kautta varten. 6.4 Lappilaisen LEADER -toiminnan lisäarvon tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen Jotta LEADER-toimintamalli voi laajeta ja kehittyä olennaiseksi osaksi paikallisen kehittämisen koko tehtäväkenttää, pitää LEADERIN lisäarvo tunnistaa ja tehdä näkyväksi. Tämä edellyttää paitsi kumppanuutta ja luottamista, myös mittareita, jotka mittaavat lisäarvoa tuottavia asioita mahdollisimman totuudenmukaisesti. Mittareiden tulee olla yhtenäiset koko Lapin toimintaryhmäkentässä. Tämän lisäksi toiminnasta tulee viestiä ymmärrettävästi siten, että se vahvistaa alueen omaehtoisen paikallisen kehittämisen tahtoa sekä lisää alueen ihmisten ja kehittäjien innostusta. Toimenpiteet: - Mittareiden mietintämyssy kentälle - Mistä asukkaat/yrittäjät/kylät ovat kiinnostuneita, mitä ja miten he haluavat meidän kertovan hankkeistamme ja ohjelman tuloksista? - Millainen ohjelmaviestintä? - Selvitetään asiantuntijavetoisesti, mitä ryhmien kannattaa mitata, jotta lisäarvo todentuu ja laaditaan niihin mittarit - Laaditaan asiantuntijavetoisesti toimintaryhmien yhteinen viestintästrategia 7. HANKKEEN TULOKSENA SYNTYY - Yhteinen ohjelma-asiakirja, joka pitää sisällään mm. yhteiset toimintatavat, koordinaatioteemat ja näiden vastuunjaot sekä toimintasuunnitelmat, yhteistyösopimukset/ohjelma-asiakirja eri rahoittajien kanssa, jossa on sovittu eri rahastojen paikallisen kehittämisen toimien toteutuksen pelisäännöt ja toimintatavat LEADER -toimintatavalla kumppanuudessa toimintaryhmien kanssa - Strategisesti tärkeiden mitattavien asioiden yhteiset mittarit 5

6 Hankkeelle laaditaan tarkempi toiminta/toteutussuunnitelma sekä aikataulutus, joka hyväksytetään se ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa. 8. HANKKEEN HENKILÖSTÖ JA MUUT VOIMAVARAT Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Outokaira tuottamhan ry. Hankkeen johtajana on toiminnanjohtaja Anne Anttila. Hankkeelle perustetaan enintään 10 hengen ohjausryhmä, jossa ovat edustajat jokaisesta Leader-ryhmästä (toiminnanjohtaja sekä mahdollinen hallituksen jäsen) sekä heille varajäsenet. Ohjausryhmässä on myös ELY-keskuksen edustaja sekä Lapin liiton edustaja. Lapin Leader-ryhmien toiminnanjohtajat muodostavat hankkeen toiminnallisen työryhmän. Hankkeen hallinnoinnista vastaavan tahon toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri jyvittävät työaikaansa hankkeelle enintään toteutuman mukaan. Hankkeelle palkataan osa-aikainen tai kokoaikainen projektipäällikkö. Työaika määrittyy sen mukaan, onko työntekijän osaaminen sellaista, että hän pystyy ottamaan toteutusvastuun osasta toimenpiteistä. Mikäli valittavan työntekijän osaaminen on enemmänkin hankkeen koordinointityöhön suuntautuva, tulee työntekijä toimimaan osa-aikaisena ja asiantuntijuutta ostetaan silloin enemmän ostopalveluna. Projektipäällikkö vastaa hankkeen toteutuksen koordinoinnista, yhteisten suunnitelmien kirjoitustyöstä, tilaisuuksien järjestelyistä, tiedonvälityksestä, raportoinnista ym. Hänen käyttöönsä vuokrataan toimistotilat ja hankitaan matkapuhelin liittymineen sekä matkatietokone toimisto-ohjelmineen langattomalla sähköposti- ja internetyhteydellä. Hallinnoivalla organisaatiolla ei ole käytettävissä em. koneita ja laitteita. Laitteet (tietokone ohjelmineen ja oheislaitteineen) joko hankitaan ostamalla tai vuokraamalla. Hankintatapaan vaikuttaa kustannusten suuruus. Hankkeen tilaisuuksien, lyhyiden teemakohtaisten koulutusten, selvitysten, kartoitusten tms. tekemisestä voidaan maksaa myös asiantuntijapalkkioita, lyhytaikaisten hankeavustajien palkkoja tai työkorvauksia. Kulut menevät ostopalveluista, mikäli palvelut ostetaan muilta yhdistyksiltä tai yrityksiltä. Ostopalveluina hankintaan menetelmällistä ja tarvittaessa sisällöllistä asiantuntemusta yhteisen ohjelma-osion laatimiseen sekä viestintästrategian tekemiseen. Nämä hankinnat kilpailutetaan hankintalain ja rahoittajan edellyttämin menettelyin. 9. TOTEUTTAMISEEN OSALLISTUVAT TAHOT SEKÄ NIIDEN TOTEUTUS JA RAHOITUSVASTUUT Toteuttamisesta vastaa Lapin neljä (4) Leader toimintaryhmää. Hanke on alueiden välinen Leader-hanke ja kukin ryhmä siirtää kehyksestään osuutensa Outokaira tuottamhan ry:lle. Hankkeen kirjanpidosta vastaa Outokaira tuottamhan ry. 6

7 Ryhmät tekevät kirjallisen sopimuksen siitä, että hankkeen toteuttamiseen tarvittavista käteisvaroista vastataan tarvittaessa yhteisesti siten, että muut yhteistyöryhmät hankkivat osuutensa esimerkiksi lainarahana. 10. HANKKEEN KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA Kustannusarvio: Palkkauskulut ja palkkiot ,00 Ostopalvelut ,00 Vuokrat ,00 Kotimaan matkakulut ,00 Muut kustannukset 7 450, 00 Kokonaiskustannukset yhteensä ,00 Rahoitussuunnitelma: A. Ely-keskus (EU+valtio) ,00 B. Muu julkinen rahoitus - kunnat ,00 C. Julkinen rahoitus yhteensä ,00 Yhteensä (C+D) ,00 Kokonaisrahoitus , TIEDOTTAMINEN JA RAPORTOINTI Hankkeelle laaditaan viestintäsuunnitelma, joka hyväksytetään ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa. Projektipäällikkö vastaa ensisijassa sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta sekä raportoinnista. Hankkeen toiminnoista tiedotetaan hankkeen aikana toimintaryhmien tilaisuuksissa sekä kotisivujen kautta että alueella ilmestyvissä sanomalehdissä uutisin, artikkelein ja kokoontumisilmoituksin. Pellossa Anne Anttila toiminnanjohtaja 7

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 Outokaira tuottamhan

Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys 1 OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTA-ALUE 2 OUTOKAIRA ALUEEN KEHITTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 Sisältö: 1. Lähtökohdat... 1 1.1 Suomen maaseudun kehittämisohjelmat... 2 1.2 Maaseutuverkoston tavoitteet... 3 1.3 Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä

Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä Eija Lahtinen ja Elina Vehmasto 2005 PAIKALLISEN KEHITTÄMISTYÖN KÄSIKIRJA Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 2009 - ohjelmakausi 2007 2013 Yhteenveto 2/11 Uuden

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI Hankesuunnitelma 2012-2014 Hankepäätös 18.12.2012. 2 Sisältö Tiivistelmä... 3 1. Hankkeen määrittely... 4 1.1 Tausta ja tarpeellisuus... 4 1.2 Tavoitteet...

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset on laatinut ohjelman viestintää yhteen sovittava ryhmä ja ne on hyväksytty seurantakomiteassa 3.10.2014.

Viestinnän linjaukset on laatinut ohjelman viestintää yhteen sovittava ryhmä ja ne on hyväksytty seurantakomiteassa 3.10.2014. 3.10.2014 Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 viestinnän strategiset linjaukset Viestinnän linjaukset koskevat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ohjelmakaudella 2014 2020 ja siitä viestivää

Lisätiedot

HANKESUUNNITTELUKOULUTUS MAASEUDUN KEHITTÄJILLE

HANKESUUNNITTELUKOULUTUS MAASEUDUN KEHITTÄJILLE HANKESUUNNITTELUKOULUTUS MAASEUDUN KEHITTÄJILLE Tilaaja Toteuttaja Maaseutuverkostoyksikkö http://www.maaseutu.fi/fi/index/maaseutuverkosto.html Seinäjoen ammattikorkeakoulu www.seamk.fi Kouluttajat Sinikka

Lisätiedot