pöytsklrjbt V. ig)»! # 1-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "pöytsklrjbt V. ig)»! # 1-2"

Transkriptio

1 U L J n L i i t t o h a l l l t u l i c a «n pöytsklrjbt V. ig)»! # 1-2

2 PMytWklr.l«Suor-an Volmlstalu-,1«Urhallulllton MItt.nh«11 ltuk««n krkoukaesu hilmlvunn 21 nslviin« H»PUV111«OHv«t 1S8=!n«t K^kVon^n, KuiiMato, Wil«nt-»T.K, T^^t1n")n, K,ln«n<»n, Mnttm«, "«rtlo, IVnntn, Tilus, -Mm-n««, 3»To, -^vn«il, T«w st, Tsnn<%r, Kullervo Pilllnan, Virln^n, Sm^ds, anrvllnhtl, Kfi^h- T Innan, Aro,1«Tinikslirsn s-jk/a "11 «tklr,1o51- taniit h«llltiikii9ti sivitoir! SsntnU. KokouVsTi»vwwrrfn^n. Mlt^nkokmikMn vbhs^wi hallituksen koe 11 akut su,1«, tohtori 1? T T p h o K s k k o n o n l«uiul h-llltukft^n Ifis-snat tjrv^tull-jl sl vuortsn inslmmfclseen kokouksiaan.1«lullat} kokouksan nvntuksl. 2 $ IsllHauut. Kokoun.lullstittlin liiinis-sksl köslttiilimiii.n 1«pir.ttänhun 111«^slt^ttKirlstii walotat«. ( M U a ). yokotika^n TEU. vlr-k«!!!" 3? Kokouksen p<ihi«n loht«1«k«l vshttlln s^sn nvsnl«, tohtori T T r h o K s k k o n i n,1«slhtiertksl ullektr.louthnut tc>>lstoofcilllvk«t x u p } 3 i i n t «l i «. 4 «^Tt8klp.1iin twrkwa- Kokouksen p^ivtsklrlnn turkn«tn.lllrsl v«llttiln Inslnf >1 «. T i l u s.1«toimittu 1«K. " e r l n e n. 5? I.TüMnl 1 Itto Ien e'^u i- Todettiin, etts SVT'T.tn tolmlnt«sfeüntfiien muv«isistl InsannfffohelHtuV- tesbb. liitot ov^t *«llnneet edustu Ukseen kuluvnn ^lof^en i ilt toh»» 11 Ituk- ^en 9eur«"vnt henki l>?tt jttonwn Urhallullltto» lakit, tohtori Urho Kaikkonen, Helsinki, vfir«- mlflii InalnöPrl A.Tnfmst, T«noere; lnain?»'>l A.Kmnlsto, H-lslnkl, v«r»"ile«! tnksoltus'^! t-ierl T.rtmon«n, f?els1nkls joht» 1«v.fluliinteWi, Hfer^enllnni», verf-mles!.loht«1«o.hosoklvl, Hel- tnvii 3uom»n VolinlstelullHtol lehtori V.Tohtinen, Helsinki,»««.mies: kaunrlm li.aauonen, T^nneMj opettnjii T,.Ke1nlin«n, Hyttyl«, T«r«mle«i konttorlp 11 Ikkl w.^lttovnsra, Helalnkii ^ *olmlstelunoihittn> K.Kurronen, Helsinki,»smml-»«! «ouls 1 spol 11 slimstnpl Kokko, Knr.lnai

3 augr-^n HUhtollItt^ T«uno I^htl, v^r-^ml,«, Von- «uh V.WyTnnrt, Kuouloj l-ihtom Y.Ki.1oni,ml. Uhtl, K.Vlarto, Jyväskyl«,.1oht«.1. A.H«nbi»P^, Helsinki, VlPolBhtlj rr»,«nvtl.l9ll 1ii i K.H«unlo. Suoman P^intHHtoi krt,t,- nl V.j.p,r,ttfll«, Kouvola. v^rnmlesj tarkasta.1«a.h«flvlsto, Ilna.lokl; konttoristi Y-Vnrtlo. I^nu«, vflp«ml98: oalonsstfirl S.laclkst-in, HhI- 1«; Í' OB«8tonho!t.P Ib V, Tkonen, Helsinki, vurfinl-»«; InHtn.lB O.RIVHlii, Helsinki iiuor.qn PyarallylHtto! InslnH'>1 i.tltus, Helslnl'l, vflmrla«: kirin Its 1«L.Anttila, Kamva; rakennusmistarl A.iJuramaa, H-^lstnkl, vntuml'ig: lurrh C-E. SkoRst>ir, Hfllslnll; teknikko A,Salo, Helsinki, vnmril^s: h-sr^fl «."l-sho, "ilalnkl; rjuonw PolVaurhellull Ittoi tolmj stopänlllkk«a.tynall, H-^lalnkl, VHi^mlss: ty'^n.lohtb,1«a,osóla, H'ílslnkl; tohtori L.Tanner, Helsinki, Vfimmle«! otiattp jn T.Vnltonen, ' R\irna ; InslnMirI A.Tawnst, Tanpare, vsrstnlíjs: ty«n.1ohtb ja tl.fmn.ik, Turku; PastiriallolHtto; vsrntuomarl Kullervo PelJInan, Rllhlr.f.kl, vnr-nmlas: knpt-jinl g.haru, HalslnkJ; tolmlttalb K.""arinan, Halslnkl, h<?rr» A.Vhnskn Helsinki; nifilpt-arl O.Valio!«, Karnya, varunlis: harr^ A,'"Bkkonan, Hsl^lnkl; Suoman Nyrkkallyll 1tto> f»e1«tarl V.'^^mads, Hiil-^lnkl, v^mhi, k«>unp1b8 V.^asko, T/npnianrfinta ; ha-ra Y.asT-ynahtl, Vaasa, yrflinlis: Mf''«K.wh'síinan, Kuop'o; ^mutn. PalnonnoatoHltto! tuomari T.KBlhlan«?n, Hyvlnkhb, v>^r l^^l^s: tyíínlohtb.lb Br.Ny»yírf!, Halslnkl; Suoran JB^l-lakVo111tto8 Inslnl'^rl»".KBrvonan, HalslnH, vimnl^s: IsHnnMltsl.lS BBrlnan, HalslnHi liuotnan n'pwhttto: pnnkln.loht-a.l«t.aro, H-^lslnkl, vnrnmua: prokuristi R.WKklnan, Halslnkl; toimitta.1* P.TllllkBlnan, Halslnki, vfrpinlas! h-irra J.T Indqulst, Helsinki. 6 5 M IttohKintMksan 11-3Viri.:n tolmlntasfii.nthlan 13 pykiílhattí topattiin, atts liia^n-»santan vaa i]t ^^^^^^^^^,rtusta l.t H Utoh«11 UukaaPta tiiyrtantfiv«t anal^r-m koko^iksasaaan hallltukaan v-lltsa«.!!. Mihan llsk.lhsanlli -.Iin ménta, attk sa vastaa 1/ft lllttolan valla^phta lisanist«.

4 Kun.liiS^nllUot ovnt. v«mnn=.et 11't,toh«11 Itukin =»en vht-^nsh ^.lömnt,«, nrhtyl hflllltu«vb 11 ta^nnan vmttft Ur>.1. s^r^tii. Vnlltuiksi tulivat yk9lr,lell8,atl Diii.r Intst^rl J.. v«r.tuor.«m A.af.l-^flnkvlH is 9Vi,r8t,.lui,tn«nttl v.v«1v«m«kkn^«tvksfln.itilkaar phhmoht«.!«k.hydmn. 20 «fints.1«varatuorwrl Kfilarvo P^lHn.n. 15 SSntS pääkonsuli A.Hlmb^pi^ln stihfl-^nab 7 «ijntö. PHytkklrjnn VHkuuneksl: Tjlte.

5 8U0IBM VODIISmU JA URHBILULIITrO Llittohallltuf Htlslnkl K, Siaonkatu 18 Puh.(na4 474 W 37/41 K l t r t o k i r j a assaasassuasaaasssscaa SVULin LllttohjHitukion jteonlll«. Viitaten «IkalMiopaan kokouakutauun l)jnoltaizine, «ttä perjantaina t.k. 21 palvana kallo SVULin toimistosaa alkavaaea tohallltukaan kokoukaaaaa kaaltallain aeuraavat aalati 1) kokoukaan avaaminent 2) kokoukaan puhaanjohtajan Ja alhtaarin vaaliti ^ pöytäkirjan tarkaatajlan vaali; kokoukaan lallllauudan totaamlnen; 6) J&aanlllttoJan aduatukaan toteaminen lllttohalhtukaeesa v ) lllttohallltukaan liaäj&aenten vaali. TamKn kokoukaan JAlkeen pldettavasaa lllttobalutukaen tolaaaaa kokoukaaaaa, Johon nyöa edelllaaaaa kokouk»eeea valitut lisigaae' net voinevat aaapua, kaaltallájftn aeuraavat aalati 1) kokuukaen avaaminen; 2) kokoukaen puheenjohtajan Ja sihteerin vaalit; 3) kokoukaen pöytftklrjan tvrkaatajlen vaau; 4} kokoukaen lallllauudan toteaminen; 6) UltOB pulmenjohtajan vaalii 6) liiton varapuheenjohtajan vaali; 7) Uiton alhteerln vaali; 8) työvaliokunnan kolmen Jäsenen vaali; ) liiton vii» vuodan tllliv»»töaahdotus, Joka aeuraa oheisena; K» piipltoimlnnan tahoatamlata valmistelevan toimikunnan Jäaenian vaali. Helali«issä, helmikuun 18 päiv&na ld41. TotMkal aaaneanai 1 1, avulin tolmiatopäalllkko

6 Pflytäklr.lfl öiiom^n Volpiatelu- la llrh-illhli Iton T,llttohitll1tiik«9n kovouks-ata lialnlhmn 81 pklvänö 1!)41. SsaruvlllH olivat hnnttuks«n,1ssen«t Kakkonijn, Kuu- It- slsto, H-ilanterä, Lnhtlnsn, Kslnänen, Penttala, Vsrtio, Ikonsn, Tllua, auramaa, Salo, Tynal], Tawf'st, Tanner, Kullervo Pslllnen, Marinan, Val.lola, Smads, äarvllahtl, Knlhlanar, Aro,1h Tl'llkalnan üaks allaklr.1oltt.nnut hall ituksan slht^arl Santala. 1 5 koukaan ayxqir-lnan. I.llttohal 1 Itukaan kool 1 akutsu la, lakit, tohtori U r h o K a k- k o n a n viitaasi lr/2 phlvhttvyn kokoiiakutauun.1n.inllstl knko-, 7 kcnksan virka 111- r. koukaan pöytäkirjan rklsta.lal. uksan aviitukal. 8? Kokoukaan puhaanjohta lakal valittiin san avna.la, Inklt.tohtori Tlrho K e k k o n a n la alhtaarlksl allaklr.loltlnnut tolmlsto- Däalllkk«I, a u r l S a n t a l a. 3 5 Kokouksan p3ytiiklr.1an tarkn sta.uksi valittiin Inslnlflrl iä. T 1-1 u.1a toimitta la S. M a r i n a n..n koukaan JS. lallll- 4 «Kokous lullatattlln laini3ak«l tt^lanisxn ja ph'iif ör^iihn ohalsana lllttaan^i 1 saiiwavalla asltvsl 1 at" 1 la marklt^latö asioista*'^ 5? Ittot^ ll Ituknan l^lttohallltukaen kuluvan vuelan puhaan.lohtalakal valittiin h^an.1ohtb.lan vttall a-iallaan ykslmlallaaatl pssnlnl atarl,t. V. ff a n ^ e ? ' ttohallltukaan v»- Il ittohallltukaan kuluvan vuortan vnmnuh'^an lohta inkal valltpuh'an lohta lan I ' vp"- tlln nllnlk««n ykalmlal laasti af^ell»en tohtori L a u r i T a n - n o r 7 5 IttohalUtuks'in itaerln vnall. 1,1 I t t o h»l i i t u k a a n k u l u v a n vuodan s l h t a a r-l k s l v a l i t t i i n v k s l- ml«jl8astl toimstopfifallivkh L a u r i S a n t a l a. Ittoha11 Itukaan ^iva 1 Tokunnan va»- fl «Liittohallituksen työvaliokunnan.isaanlkal kuluvakal vuomkal valittiin hali Itukaan puhaen.lohta lan, rsh>i1n1aterl J. V. H a n - p; «1 l'ln la Tsrapuhaan.1ohtn.1an, tohtori L a u r i T a n n a r l,. llshkal ariollaan varatuomari A. a a l m e n k y l K, toimitta,1a I» a r 1 n 9 n,1«malatarl V. S m «d,

7 hy- ^ illlnpstitökaan vh'íf ynitnan. Pl^rltolmlnnnn 9? San.laikaen kun vuodan 1939 tll InnöhtHkBanah' vsrstulatn mfehrt;- rnholst«pkfitatt-.lln käytt«ii mk. 61.3nR!fl5 vuotien 1940 tnpniolttan raí tttimlnoan, tl 1 InpBttHfl vkalmlal 1 «ast.l hyviiksyttl in llutokokoukaalla asltaltsvhksl ohalstan Ulttalt.t^n 1.IB 2 muololslnh. 10 Joultikiinn 14 pnlviink 1940 nlflatyn 111 tt okokotikaan p^iytäkirjn a- t^hosva toimlmintfl," ta toi^attlln, attä kokous on kiisltaltyt kyaynystö SVTTi,:n 'rlrh leían muuttnmlsasts.1«pllrlalhta^^rlan tolmlan vnklnn 1 atuttnnlsaatfl. f Aslfifl koskavnaas psiitlksaspíih'n "11 *ttoknkoiia lausuu ll^ttohnllltiiksalla toivomuksen, atts 11 Ittohn 1 ] Itua saattslal tät«.lär.leatotolnlntnnn olaelllssatl vnlkuttfiv«b kysymvatö adallaen hiirkl taawnn toimikunnan, johon ll^ttohnll Itua taaflpuollaaatl kutsuu jiiranlkal Hitt o-,1«pl'rltolnlntfinn parahtynaltsi hankll'uta". Lllttohallltua paiittl asettnn ahdotetun tolnlkur.niin Jti valitsi.n san koollakutau.lakai vsrhtuorari A. S a ] n a n k y l an, B.läaanlkal vnrptuomiirl T. A «r t a a n, inaln^hrl A. K u u a 1 s t o n, In. toimi ttn,in K. a r 1 s a n, pflkkbtraat.bi'l T. K o r k a a m ä a n, aotllnavlrkn 11'.la T o i v o T ' l a m l s e n. l p konttori pium Ikk^l P. V a p n a v u o r a n. PlytSklr.lfln vflkuuriakal: I 3 lihattö. >n i

8 T.in«n:o 1 1 i i ^ ' 5 SUO«VDIMIflBII JA UMBILllJITTO Llltt«lMllltlM Htlainkl E, 81w>nk«tu 18 Fuh.oM 474 W 37/41 K l «r t o k l r J «sxxssassssaasaaaasaasb SVULin Lllttohollituluon jäsonlll«, 1 I Viitaten ikalscnpaan kokouakutsuun i^itaame, atta perjantaina t.k. 81 palvtna kallo 19*00 SVULin toimlatoaaa alkovaaaa lllttohallitukaan kokoukaaaaa kaaltalláln aauraavat aaiati 1) kokoakaan avaaminani m In. 2) kokoakaan pubaanjohtajan Ja aihtaarin vaaliti 3) pfiytlkirjan tarkaatajian vaalit 4} kokoukaah lallliauudan totaaminan; 5) Jlat^itiojari aduatukaan totaaminan liittohallitukaaaaa 6) UittohallitukMn UaAJäaantan vaali. TtoAn kokoakaan Jtlkaan pidattävisaa liittohallltukaan toiaaaaa kokoukaaaaa* Johon oyfia adalllaaa<ta kokoukaaaaa valitut. UsA^Aaenat voinavat aaapua, kaaltallaan aauraavat aaiati»n 1) kokoukaan avaaainan; 2) kokoakaan puhaanjohtajan Ja aihtaarin vaalit; 3) kokoukaaa poytakirjan tvkaatajian vmmli; i 4) kokoukaan lailliaaudan totaaninan; 6) liiton puhaanjohtajan vaalit 6} liiton varapuhaanjohtajan vaalit 7) Uiton aihuarin vaalit 8) työvaliokunnan tolaan JAaanan vaalit ) liitoa viiaa vuodan tilinpaatöaahdotaa, Joka aauraa ohsiaanat 10) piiritoiainmd tetoeetaalata valaiatalavan toimikunnan JAaantao vmu* Malaii«laaA, halaikuun 18 palvana Tolmakai aaaneanai VULin toialatopaallikko ^

9 äm VttUtetUl 44m 64.^tl6 3aZ.S00»' Posti-, pulmlln- Ja a ai allilmtm HaUltnir fi tfeakulu- itill J^.ffi.iiC fl1lmlmt1'1 avuatustixl riiib^nm l^llblsliit-tajan atiarkr ibatlll tm n tm -laift Voimlatslu- Ja UrbkUulilton tlxlnputo«v Voitto - -ia tapdiotill 5B.6X7t- Par Bariutlll 8.062t45 Valtlo^utlU 7.661»- TlppauahuolloPt: Ui 4.518*60 Vtiokratlll «- Ar«opap«rltliJ «10 l^lmtaotaull »- a46.000t* ( t- l.ooöi *90 iv.m-ii i'» 3 O ro hl I VV 3 ', iii

10 An IhMetlll PanJckitlll Arvop-.perltlli KiInnavelKaklrj intlll P«lnotuot«tili Prof. Wil8toanin mltali-fcili Ki^Jaato^ill Kalustotlli H«nkl'J)tlll Urtiallun tiu V^lkkaajentlli &t « U- 709» t t «50 3ik «80 T a a o t- i ^ Per ErikoiallittojentiJJ. Varattujan varojentill4 Ph.U.Ste«ngbergl& tupakkateht. Sanan kftyttarabasto P.O. Liliukaan taatamenttlrabaato lllkl«en tastaobnttirabaato Prof. Wllslcmanin nuiatarahaato N. Toivoaan teatanenftlrahaato SVUL«n iärjeatötoiminnan rahasto Erikoialiittojan rahastot UrballuUitto VoiolstaluUitto Painiliitto Hiihtoliitto pesäpalloliitto Po ikavirba iluli itto PyörÄilyliitto HankilOtili Urfaailuntili Pääomatili BdalUstan vuosien säästot Ylijttitii* «50 2«920.41S^ l9e.s17« a « ( < « «- 215«00d« « « « « » ( «-. mk (80 a> 1?. o

11 lli-' l»*- '. r j', y. " S V U L s n r- - in In, L i i t t o h a l l i t u k s e n työvallokimnan pöytäkirjat V. 19^1 N sn

12 t «P'iyttiklr.lB Suonen Volnlstslu-,1«äWI.m T.llttoh«!] Ituksen Tyflvaltotrunnan nio l/lfl41. ' nrhsllulluon Lllttohnllltuksen TyKvslf okurrnn kokouka««tn helmikuun 14 ptlvknk SaBpuvllla olivat Hiton puh99n.lohta,1a, puf.mlnlstari J. Y.Hangoll, VBpnpuha^n.lohtaja, tohtori L.Tannap.la lltttohnllltnkflen.läasn^it, toimittaja S.Merinen, varatuomari A.SaImenkylii ja maisteri V.Smarta. P^ytöklrlaa piti ali«' kirjoittanut liittohallituksen sthte<irl tolmlstopfillikkk Tflurl Santala. f 1? b Jo itua Tanakaata, snrt.m puheen.1ohta.lhn.in kenrnnll (^astensohlolflln völlsests klrleenvnlhflosta todettiin, ettti Tanakan urheiluliitto ( Tnnak Mraets- Porhiind ) on kersyksen tuloksena lah.lolttanut suormlhlaten urhelll.lsln perheille.laettavnksl B1.415J86 Tanakan kruunun, mlka nykyinen kurasin mukaan on noin !- Suomen markkaa, ^ Suomen Huollon klr.l-seatfi nskrlnlsterl Hon6?0H'llle tofl^ttlln, että p.o. lahjoitus on sopimuksen mukann Ifihetetty Suonen Huollolle tavaroina. Kun klr.leen mukaan vlels kuluu.jonkin nikan, ennenkuin tiliselvitys nklsts tavaroista on snntu valmiiksi, pshtettlln.lääclä ortottamaan tilityksen.ja varojen sanpunlsta. ppaushuollon mäfifströt" Toiiettlln, ettfi SVliL:n Ja o/y Tlppnustolmlston vfillsan sopimuksen mukaisesti 11'tto on vastaanottanut v H m e v\iorten velkkhushuollon hoitamisesta :70 markkna, 2 5 TSst«summasta pbötettlln plf1stt«fi 3\arT,:lle 40.6b0:70 Ja myflntäs Suomen Polkaurhellullltolle yllmöhriiisenti avustukaena 4.000:- markkaa. töille sllnti suhteessa kuin ne viime vuonna antoivat velkknuskohtelta.j f? TillH nerusteella umr* Jaettiin seuraavftstl: 1) Pesäpalloliitto, 12 ottelua, :- 2) Suomen Nyrkkeilyliitto 3 " 6.666:- ] 3) Suomen TlrhellullItto 1 ottelu 2.222:- 4) Suomen Painiliitto 1 " 2.222:- 'i. 5) auomen lilm«llltto 1 " 2»222:-» 18 ottelun :- I^put eli :- mnrkna pbiitettlln Jaknn aslaonomn Isille JBsenllly f.

13 3 5 [trian atuemää- SVtlI.:n Iniluvnn viion<ín ta lousnrvlossn ph rltolirlnnnn tuvemlse^n varattu :- markan suuniinen m{i>;rfirnhb ps«;tettl1n.ihkaa SVlIL:n piiraille seurahvastl: 1) Ktel«-Poh.lPnwa :- 2) Halslnkl :- 3) HSme :- 4) Itä-Karjala l.ooo:- 5) Kainuu :- 6) Kaakl-Poh.lannaa :- 7) Kaski-Suomi :- 8) Kymanlnakso :- 9) lähtl :- 10) I-appl :- 11) Oulu :- I * 12) Poh.lols-Kar.lala ll.ooo:- 13) Satakunta :- 14) Suur-Savo :- 15) Poh.1ols-SBvo :- 16) TTuslnafl :- 17) VarsinaIs-Suoml :- 18) Viipuri :- Yht :- 4 Atn^en piirin 11- "«^rspbha. lisltottun S^niT!n mrn-^in p i i r i n P l/l palviitty ktr.ls,.1os8b p i i- ri vtittfl«lllttnhflmtnvnan tolmonplt.'?!sh.n plipltolirlnnnn t-ihost«- mlsalfsljn.1088«tort^tnsn, ettfi thloudehlsln flallytv^slb pnrbntfimalla vol<1s«n nyk7l!"enkln Ifir.lsatalmnn vnlllt-issb phrltolmlntpa tahosta a. Tfihfin khsltyksaan perustuen pl^rl on Inatlnut tolmlntasnunnltalmnn tnloubarvlolnsan,,1ok«pssttvy 40.OOP:- markkaan. Tiima nrvlo «(l^nvtthn :- markbn suuruista avustusta 3\nil,:lta. Kun arbfit muutkin piirit aikaisemmissa lausunnolsspan ovnt <3- slttxnaat kfialtvksanbhn, attfi plirltolmlntnb volribbn tehostan toivotun piismiibrhn saavuttamiseksi llnhtty.lan avustusmhfiräraho.lan turvin.18 kun vl'me vuoden lllttokokouksabbb eräät pllrlan edustp.lat suosittelivat kokellbtnrkoltuksessa mylnnettsväksl jollakin piirille llssmahrsrkrahola, tyhvallokunta pshttl myflntlifi Hiinaan piirillä ertenisessm prkblxssli mainitun 13,000:- markan IlsSk»! IR.OOO:- H kaa,.lotan pl'rin«tulae olenhan khytetthvfinti nyvfletvt :- markj

14 M Vna. SfIellBnalnlttu llshmhflpfirrh«myhnnsttlln slllö ahrtol]«, «st' ' ts toimintasuunnitelma tot'iut9tbbn la että pllrl antnn tarkan aelostul san tehostetun toimintansa tulokalsta, lotta liitto voisi ne huomioida piiritoiminta.isr.lestalr^fiiänsä tarkl ataaasami, 5 In 1i^ptt^tf<sqhdotuw. Tarkastettiin liiton vhme vuoflen tlllnpäi.tösehdotus, joka i pkktettlln eslttsö lllttohnllltuknelle oheisten llltteltten muotoisina. ( Liitteet 1.la 2) f f Oheisena liltteenfi n;o 5 seuraavan e sltysllstan muut asiat pfibtettlln käaltells lauantölna 15/2 pldettövässä kokouksessa. Pöytäkirjan vnkuurtoksl: 3 liitettä. A. ^ 'iii

15 Voljtiatoltt- > UrheUullltw tniwgiltw IMO. OrtolXw till V»ll*Mdfl«> till YUÍ ill ammntmuli IMC Y i l t t g - i ab.6x7i- 8.0«8> M0 74.«6«- 41^1« «- a«6.000i- 3e.âfi6ia «90 Valtlowimi tlppnaiminiitill Vaoibr«tlli PelwtStetiti 64.a«7«16 a8s.fi00< (70 6.6ÍD*- 1.0Û0* «e * «76 c* 3 O

16 _ Btlll»WriSiLitlli ^rrop&psrltiu Prof.WUsàwnln mitaütxli Klrjastot.111 H«nkl.J»tlli UrtMilun U l i ValUuiaJantill I i * t4& 4.3a6.1 6«- fioo.ooot- 4.14B»60 U' 709t- 37,606» a« «fiO t. i 1 i P«r KrlkDlslllXte>Btlll Var«ttuJ«n v oxte Ito K. Ittki«,tlr^u«to.tir^MSto rzof. WUskwli K. ToivoMi tmftamnturi SVULtn Aftrj tatoirtnnmi íto KrlkolelÜttojen nihmtot Ufete VolMatelullltto Painiliitto HiMoUltto PoaipellBllltto PolkMirlMlIuli itto PyörAUjrllltto ll^su UrtMiluntiU PálOMtUl g^n«^«vueaion «áástat YliJMoriL V. IMO - iae.&i7t * é4f a63s Ût- 81S.OO0t «- 2L6.000»- iao.ooût- iao.000«- 75.4Í7*60 &,no.4ib<ao srrjooo^ 2«ooe i.awñ^xio 47^7*66 3. ^ 6.4»4.107»a0 ^ e.4m.io7aao 2 «O ÍC

17 I l n ; o 3. ;ivui.in Tyttviio kunnan Hatoua S s l t y a i l s v a i) а) h.<1«1x1mb koiumlumn p«yt«kirja l>umli laratta-c^rbuttlin iat^«suoaaialatcn arh«ixij-<iii ^rimixlt«1.4v6i86 TaMlian kruiumia (" noin 770*Joot- ^uomn mar»jiam)% 3) TippMMlllMliMt«V* IMU «aadub almirarahma, b4.6b0i7o aie, jmkof 4) FiiritoirolniMn tui(miaaklu*«brahaii, 2<J0»vX»ut. jaitoi ft) HfcM«n piirin «alvy* «km Muaiaastii piu-itdlnlntaa vartani б) SVDl^in tlliapaato«a.v}otuat 7) l^mymy iuiataimlaton oataadaaatai 8> Urbaliun taiimiaarvioatvlotu«1m1 M) Valkkaajan talouaarvioahdottm IMii 10) lii ^VU^tn alidotaa vaikjutuailoht.«ittan jturjcat«lyt0l.aliuuuui.ae Ja aduatakoiuuapaiiuiott Vi.>pa«w%oiai«WB kirja ybtldn {lyynnöata Jtu-Jaatatibvian jbaniaiuio- ttalujm Mhdolliaan tappion karvaa aiaaat««im) taiainnan n hiikaurbailuiiiton kirja SVUi.i n aduatuiuaata nnan nauvottalapalviii«poikaui-hailuidj I4J ->uaamn i>kiniliitwi alm)9t4ia, atta «ot«v4aaaii ;>aivaiavaiia ^vönnattaiaiin oikaua liittyi Ja aduataa aitl urtmi-kuaauraa. Joiia toimii alina gamiaomiiaaa, aiaafi aaianoaainan auorittaa aaa, aiveluataani ivui-ib M^in piirin ahdotua aaaioaerkin amtaadueau. JentaJa ^aiaa te«iplli.a Ja johtaja -aitti itui-roiiat 1«) -.VUMn ^^oia-cavm piiri*jsen^ilttojao valn^ntajisn oiaakalukaluiatai 16) jvulib It*-*arJai.aB ^lli in aloita huoaioaoaoltukaafita DaiarnM Xdrotta r irkmiadin i^oaai-karaykaan «uorittagillai 17> Tyftvkan Urbaiiuliiton kirjaumk yhtaiaaati. «abt^ruuatiiulietai U) Ktiurv^yktaln Urbaiiuiiito* kirjat lu) f>iall«uttliittojan albtaarikyaymrat aoj Muat aamauiaat aaiat. il

18 r- Piytiiilrja, pidatty Suomen ^ VoimiBt«lu- Ja Urhaiiuliitoii Liit- toha^^lltuiuan Tytivalloi&Uiinaii noko- uo UKsaiisa Halsla^lasii JVbi<in auonalätotiaa oimoiikatu 12 vt. i«ijnik.uuxi H- palvajik lki41. &okiauicäei9iiia olivat i h «Mpuvilla liiton puhuanjohtäja, pacualnitittti'! J.... AaAL.«''-^! varapuhe anjohta^ a, tohtori i-aui-i Taniier saliid Työvaliokuiutan Jas«n«t, vai'atuomri.uiton 3ala«nki'li», toiuiitta-_ ja rk.iti liarinan ja ataiatei-i ViKtor iomdi». PöyUiKirJaa piti axleltirjoittaiiut. * ( i tilll i-i vuotta Todettiin, ett& 1/u*^! tulee kuxon eitjdi io vuotta _»ii^. «intaari L a u r i S a n t a l a idin- ^^ nitettiin i'/lilin palveluicsacn. <2u»vuotiBena palvelusailcanaan Santala on hoitanut ivulin toimistopik&llilcän tehtävät seka sen ohella toiiainut ivdlin Ja «en eri jaostojen ja, jaostojen It8en.;.l8tyttyk, eri j&senllttojen sihteerinä. TiJUi 20»vuotisena palvelusaikanaan toiaii8top«i>llikkä Santala on hoitanut tehuiv&na^ erittäin «iitettavallfa tavalxa, jonka vuoitsi pöytäkirjaan Harkittiin niitos hunen eriuomsieen toimintansa johdosta. Toimiatop&alliKAi) iaotalaxi«peitettiin SVli^tn il lahjana antaa kuukauden palkk.a, pyöristettynti lo.jjutaarkaksi. t'dyt&kirjan /akuudekai t- v.a. sihteeri 1 II. K.

19 Pflytfiklrja auomnn Voimistelu- la tjr- It-, HaiJulllton T,llt,toh«1Htuk8n TyMvsliokunnan kokoiikaantfi halmlku'jn 26 o«1vt.nii Sflspuvllls ollvbt viillokunnnn vnrmpuha-^n-.lohtnla, tohtori T,,Tanner, jbssnat, vnr«tuo hjh^- plytsklrja. n»rl A.SalmankylK, tolirl tta la K.Merinen, ja maisteri V.Bmerts nekh s11 ekl r lolttanut al»»-- ti taiirl, tolfitsopfixnikkö laurl 1 5 SantBla. laiettlln ja hyvsksyttlln VPllokiinnan kokoukaeasn 14/2 pidetty atl^n talous- "Urheilun" kuluvan vuoaen talousarvloshrtotus hyväksyttiin ohel- I o. sen liitteen n;o 1 muotoisena. IkVajan taleuaar- "^felk^aajan" kuluvnn vuorten talousarvio hyvsksvttlln ohelsan 2 «3 f B- ii" 11'ttaen n;o g nmotolsena, a 4 5 istu» Vflkvraut- 3VTTr:n ertustajlksl OA Tlnnaustolmlston velkvauskohteltten ISrojBtiHih- jestelytolmlkuntann valittiin toimitta ja «.Verinen ja tolmlstoslhte-srl I.Sinisalo, joille PiiWtettlln suorittaa 7Ss- marvan suiimilnen kovousn«lkklo velkkaushuollon tllljtk. 8 i Ikollun veik- Ssltettlln O/Y f1 pwustolitilsto A/<tn 27/1 pslvötty tarlous, jon- sftttltulen korka mukaan yhtlm suorittaa vhtlfin pyynnilat* velkvcauskohtelksl jairjeatetylati jliaklakko-ottelul «ta korvausta palkallisista otteluista mk MlMfili toinen jottkkulsta on vieraileva, suoritetaan tälle e- rlkseen joukvueen matkakulut III Ik., asunto ja 50: mk. pklviir^hf.a m«tkapiilvllte. Joukkue aaa ktislttk«10 mlestn. lirotuomarln ohessa! tolaelta nalkvakunnalta suoritetaan mv hiinelle matka- ja asuntokulut sakti niitvlirahaa mk. 80:- natkanfilvlltfe. Korvaukset suoritetaan ehdolla, ett»! ottelut suoritetaan torteniseasa kl Ipa llumlelessii la ettv joukkueet kllp«llevat varsinaisessa kokoonpanossaan. Kun 3uom«n JMiiklckkoll *tto lausunnossaan 31/1 ilmoittaa»» tty tarjouksan takljöllla 7/8. ^ Valiokunta hyviikayl tol»»npltaat. «i ^ Suoman Polkaui+.allulltton 27/1 nilviityn kirjaan johrtosta suostu a^ tehtyyn tarjoukaeen, on asiaa koakeva 3m,:n hyviiksymlnen IS- valittiin all«klr1oltt«mit SVTainaAusta jaksi 84-2R/3 Helsinf^lsst pldat-

20 p li'' tuvilla pollrnurh«llun n«u*ott9lupklvlhe. Sairmll«ptiötattll Polkaurh«tlull1ton««hrtotta«, sttä 3VWL:n flrtuntft.lllls tnpjotthlslln tllal- Aiu» «lua^ii«) Mtfypiya i arklatonholrtoata sen mepkltvksestfi polkaurtiollutolnlnnalle, 7 5 ««Itettlln auomen Painiliiton B/l pklvbtty ohdotus, 9ttä 3VTJL:n kllpetlu- ja «duatuaaahnthlhln tähteisiin sellainen mur toe, "flttii sota- vk^isti palvelevalle myhnnettfilalln olk<iub llhtvs.la edustaa slth ur- helluseupaa, joka toimi? siinä «?ainf>lsoonlina, jossa aslanomlanen suorittaa palveluataansi «aiilotuataan lutto perustelee erityisesti sillä, että aevelvolllsuuaajan nyt tultua pidennetyksi kahdeksi vuodeksi vsrslnkln alafcuph«llulaj«ja hari»a4tavl4a harjoittelumahdollisuudet jä^vbt huonoiksi, koaka joukko-oaastollla el ole harjoltuamnhdollisuuksl 1«kun palkalliset seurat elvst anna ulkopuolisille oikeutta harjoitella huon'il8- tolssaan. Hyvfikayen Suomen Painiliiton perustelut valiokunta ptihttl "»hdottaa liittohallitukselle, ett«avtti.jn kllpakelpolsuus- ja edustussöiinthjen' 2 f:n 1 momerttl tulkittaisiin siten, etts asevelvollinen on oikeutettu edustanaan c^mlsoonipalkkanaa seuraa, fl! r i i '.alobi^kklehdptua. SVTTI.sn T«rln piirin lo/l pxlvhtty ehdotus, ett«johtaja T-alne KauDine ja johtaja Antti «^irrolle myhnnetthlsl tn SVTTL:n analonerkkl, oifhtettlln valiokunnan ouoltolauseelle eeltalhi 11'ttohallltuks3n 3 < ratkaistavaksi. iilu.^n ii I LI lialtettlln avttt.sn Pohjols-Savon rllrln 1/2 päivätty valitus sen johdoata, ettfi erisl tten lllttolen neuvojat la valmentajat asiasta e- tukilteen n«' vottelematta ja sopimatta nakaatuttavat seuroilla asunto jopa puokallulaakunsakln. ''un tällainen mengttely voi vahi-antaa khyhlen seurojen tolmlntamahdolllauuvala, pl'rljohtokunta nyytä«lllttohallltukaen tolimlipitelti asiantilan korjaamiseksi. Valiokunta pmhttl jkaenlluollle huomauttaa, ett«milloin valmentajan tai neuvojan IShettiimlnen jollekin paikkakunnalle aiheuttaa palkailiaille seuroille menoja, niistä on ennakolta sovittava asian-». n. Itt omaisten seurojen kanssa. fohjola-savon pl'rln kirjettä seuranneet valirenta jlen Saarisen ja Minin laakujäljennmkaet, joiden mä-rät varkauden Urheilijat-seura on aaanut rnakaaa, päätettiin lähettää aeianon»laille liitoille tolmennlteliiin PThtyrnistä varten.

21 10 «II S«n johdoilta, flttb Ruotsin T'alaln urmllurl 1»! puoluatuoiotemme» - ^t^ 'sna SV1TT m Itä-K«r.1alan purln vblltykaellä armeijan ksytottövhkai lahjolttamut ta vara möii ph t nl irlslhtearln itifelistm isd^llyttbä huomlonoaoltuata vaitiovbitämme taholta, psfetettlln aalasta neuvotalla lii- ^j~» i ton puh99njohtajan, psrmlnl«t«rl Knni^ollln knnana. i I M ' Kun jsaenlllttojen enemmlats erllalaln perustein vaatustbvat yh- Todattlln, ett«tyhvsan Urheiluliiton 16/1 pblvätty -»hdotus, etts, It- otettaisiin ksytiint8?in kalkille urha 1 luna loille yhteinen anonen mea- I taruuamltall, on lähetetty jssenllltollle lausunnon s-»»mista varten. 1 fii lokuvy skony^p JOUB, "hallan 11 Bn teisen meatapuumltalln aikaansnamlsta, valiokunta oákttl jättäs asian TlTT,:n ja kunkin jksenlllton keakelsekal asiaksi. 12? Hyljättiin Suonen Kuvapalvelu OAtn tarjous Contax-merkVl «en valokuvbuskoneen ostamisesta llislalttelneen. 13? herra Tanniselle Merkittiin, etta ITrhellun lliroltushanku j«ile/on mywn'-etty py tbrnkna* ero 1/3 alkaen ja etts hsnen seuraajakseen on VHllttu herra 'f Portinne. Samalla psfitettlln suorittaa herra Tanniselle ennakolta hänen i alkaansarmlensa vuoalsoplmuaten hankintanalkklona mk. l.sflo:- PiiTtfiklrlan vakuudeksi: A V 2 11'tottS. -Jk lä^

22 T,lUi n:o 1. U r h e i l u IMI. fllmi YiMiitarrtn irvinybirftn fctfii ttinvt rttn^ T u l o t ansan s IrtonuMFOt Vuosltilaukaat a.ooo kpl aoi-»o.oooi- IliMitustulot 62 X lo.ooui- mk. aaaaasscaaxzaaaa M a O t i^natua Kavat J«tuivaliiatat i6.jo0i> Kirjo Itua paiii<iot featltua- Ja l&hatya 1U4.-lUt)*- 7.J0OI- i eatl-, puhalln- Ja aftbicakulut MatlMkulut B.JOOi. r.tojolm m kilinät &»oooi. Toimitutaihtcarl IlMltuaaanot» JOOf 8okalaIata asaaaaaaaaa

23 T,l'ti5 n;o P., B H D O T U 8 V a l k k a a j a n t«lou«arviolwl B» a «8« *»* **«« = ai Ä» 3«ax fainaa a.jqq ilul. hinta mk ininnytro» t^pt.» at usu. T u l o t MMMMMmmmaMM VuoaitUaaJat, kpl a ak aiii- as.ouot- IrtonuMrot 62 x kpl a ak -loo M a n 0 t mmmmmmmmmmm LatoaiiMn, paparl Ja painatua x-^oatltua Kuvat Ja kuvalaatat Kirjoituapalkkiot Tolinltuaalhtaarl HHttolalttaJa Tolids toapulainan i'oatl-, puballn- Ja aahkakulut I l M i t u a kulut ». Lavlkkl- Ja palkiatokulut Ib.OOOif^akalaiata Ilnnltukaat 62 x 1.600imk I- ti.ujoil^i.ouoi- Sii.JOOilii.OOo»- e.oooi ». b.oooi- Ib.oooi. k -<

24 PMytiiklr.la Suoman Volmistfllu- ja llrhallulllton Liittohallituksen TyHvall» Suoman Volmlstglu-.la Urheiluliiton fih^^lntuvaen TyMvh TloVunnnn pflttölrj» n to 4/it^yr7 Vninnan kokouksesta helmikuun piilviinii Saapuvllln olivat valiokunnan puheen-, johtaja, Diii'mlnl sterl J.'».Han(?flll, varapuheen johtaja, tohtori IjBurl Tanner, jfisenet,. varatuomari A.aaImenkylS ja maisteri V. i.. Smeds sek allekirjoittanut sihteeri, toimis-,^ topählllkkö läurl Santala. 1 5 ^»tiavarojen Eyakysyinys Is sljol" KäslteltSessfi kytymysäfi 3V1TL:n hoidossa olevien rahavarolen sijoittamisesta kuntelmlel- kllntelmlstrtrtn valiokunta oli perla«tt'ieasa sltfi tli, attä liiton ollal ostettava Hfi^aasa omistamansa talon llssksl toinen kl1ntelmlstl>. Kun Suomen TTrhellulllton rahavnrnt nousevat yli :- markan, valiokunta piti oikeana, että ostettavan kuntelmlstln phäosakkmna tulisi olemaan mainittu i m t o ja että Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto ja Suonen KyrkVelly]lltto esllntylsl- f. t l ( vst uuden taloyhtl^i» muina osakkaina, Tarjolla olevista taloista valiokunta kiinnitti huomiota Valhallankatu Szssa olevaan kllntelmlstil^n, josta on snntu seuraavat tiedot: tontti 700 nellrtmetrlli, kllntelmlstrtn tilavuus ku'tlometriä, vuokratulot ISO.000:- markkaa, hinta :- markiaa, lainat Salama :- Pohjola :- P.Y.P : :-, joten kauopa edellvttfiä käteisvaroja :- markkaa. Varatuomari Salmonkyie valtuutettiin neuvottelemaan k1'ntelmlsth» myvjsn kanssa kaupan mahdollisesta aikaansaamisesta. PMätettlln pyytäii Suomen Urheiluliitolta ja suomen Nyrkkeilyliitolta viralliset valtuudet toteuttaa asunto-osakeyhtl^ln muodostaminen edelläselostetulla tavalla. PiytÄklrjan vakuudeksi:

25 PöytSklrjfl Suomen Voimisteluja Urheiluliiton Liittohallituksen '1'yH loimistalu- Ja UrhallullUon Liittoj e n TTBY^HoKunnan pf^yi^^rir^la n;o 5/1941. vnllokunnan kokouksesta manllskuun 5 phlvbnä Sanpuvllla olivat valiokunnan vnpflpuheen lohta ja, tohtori T*url Tanner, Jäsenet vnmtuotnarl A.Salmenkylä, toimittaja ti."bplnen Ja mais- fl teri V.Smefis sakfi allekirjoittanut sihteeri, tolmlstopäfillikks laurl Santala, i 1 5 KH^alanilstfln oato- Jatkettaessa edelllsesbä kokouksessa aloitetun kysymyksen ki'- 8ltte]emlatS IKhlnnfi Suomen Trh-^Uulllton varojen kllnnltttöml «eitä Vslhallankatu ötssa sijaitsevan kl'ntelmlstön ostnmlseen vnllolunnalle esitettiin rakennu s me s tn rl Momher(;1n i?b/2 pslvötty arviokirja, Joasa lutolta tehtsvöksl sanneena Ilmoitetaan, etth p.o. rakennuksen Ja tontin hinnaksi on arvioitu :- markkaa. Varatuomari Salmenkylä'llmoltfl neuvotelleensa kl'ntelmlstön nyyjsn kanssa kllnteimiithn hinnasta, Joka on lopullisesti 2.30(1.000:- markkaa. TSmSn llsfiksl ostajan olisi vnstattava noin :- mk:n UMinilsesta ornalsuudenluovutusverosta Ja noin 3S.OOO:- mk:n suuruisesta sotnyahlnkovakuutuksefta tnkautuen p.o. wk8ujen suorittaminen u- seamnan vuorten alalle. Kauona» seuraisi iry^a shhköriankell, losta olisi juorltettava :- markkaa. KlIntelmlstln hoitoa koskevat kustannukset valiokunta totesi, lählnnk nykyisten lbm?"ltysmenojen suhteettoman kalleuden takia, niin {. ( ri 'I auriksi, ettei kiinteistön osto rahavarojen sijoituksena ole ehdottomasti edullinen. Kun kl'ntelml8tö«n kiinnitettäville varoille ki Iten- kln saadaan nykyistä suurempi varmuus, päätettiin ouomen Urheiluliitolle mioaltella kllntelmlstmn ostamista. "IkHH liitto suhtautuu myönteisesti ostoon, oälitettlln siltä ryvtää valtuudet kaunan t-ikemlsien, 2? 8nm ItOB- Mlt- Sihteeri esitti valiokunnalle Mntkatolmlstc Kalevan ^uomen ~ Jääklokkoll«tol]e osoittaman mk:n :- suuruisen laskun JääklekkolliJo«tten matkalipuista Ruotsiin, Saksaan Ja Svelts*<n samalla Ilmoittaan, että matkan muut menot on Jääkiekkoliiton arvion mukaan mk. IB.OOOJ-, { Kun Jääkiekkoliiton tilillä el ole vastaavaa summna sihteeri % tl««iu8t?l, onkn liiton toimisto oikeutettu maksamaan p.o. Kalevan ' ^ lasku Saatujen tietojen mukaan Jääkiekkoliitolle on luvattu edellä-

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen

No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen pdytakirja Aika: 29.3.2012, klo 17:00 Paikka: Ravintola Savoy (Eteiaesplanadi 14), Helsinki Lasna: Kokouksessa olivat lasna oheisesta aaniluettelosta

Lisätiedot

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja. 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia..,..... 106 1-2. 6. Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia... 20 Osanottajia

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen

2 Kokouksen järjestäytyminen FINNLINES OYJ PöYTIiKTRIA t/20t6 t (7) FINNLINES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika Paikka Läsnä 12.4.2016 klo 13:05-14.02 Suomen Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00 I 00 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2010 Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 8.4.2010 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen. WÄRTSILÄ OYJ ABP:N Aika: klo 15.00 16.37 Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2015 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 14.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 8.5.2017 klo 18:00 19:27 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulun kylätila, Nurmijärvi 7 henkilöä liitteenä

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (6) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 8.3.2007 klo 14.00-15.01 Paikka Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä Osallistujaluettelossa mainitut osakkeenomistajat

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1 (6) PÖYTÄKIRJA INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2016 Aika: klo 15-16.20 Paikka: Läsnä: BANKin kokoustilat, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Epävirallinen käännös AKTIA OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 25.3.2010 Paikka: Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Yhtiökokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA 1/6 Aika 28.6.2014 klo 16:00 Paikka Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2012 Sivu 1. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 31.3.

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2012 Sivu 1. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 31.3. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2012 Sivu 1 Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 31.3.2012 pöytäkirja 1. Kokouksen avaus '^l/f.vuwj /VfZ»\Af

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Herättäjä-Yhdistys Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Hyväksytty päätoimikunnassa 11.12.2010 Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 Herättäjä-Yhdistyksen ja sen paikallisosastojen toimintaa säätelevät

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

KOSKEN TL MAASEUTULAUTAKUNTA

KOSKEN TL MAASEUTULAUTAKUNTA KOSKEN TL MAASEUTULAUTAKUNTA Aika: Torstaina 24. helmikuuta 2011 kello 10.00 11.18 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla: Paikalla / poissa Puheenjohtaja Timo Vähätalo x

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 4.10.2011 klo 17-18.30 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot