Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~"

Transkriptio

1 - 2 - lehtivat säätiön edustajisto Ja hallitus. rt- Säätiön edustajistoo~ Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ 6. i- ja kuusi (6) varajäsentä, joista Helsingin kaupunki, Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto ja Työväen Urheiluliitto kukin valitsevat neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä. Jos joku edellämainituista liitoista lakkaa olemasta tai yhdistyy toiseen liittoon, niin tarkoitusperiensä suhteen niita var.k_ taavat järjestöt valitsevat näiden valittavaksi edellämäärätyt jäsenet. Samat jäsenet voidaan valita uudelleen. 7. Edustajisto valitsee Helsingin kaupungin edustajista puheenjohtajan ja var2puheenjohtajan sekä ottaa its ~lleen sihteerin. E dustsjisto on päätösvalta nen puheenjohtajan tai varapuheenjohta Jan ja seitsemän jäsenen läsnäollessa. Edustajiston kokouksissa ratkaistaan asiat, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin sanottu, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä; äänten ~ennessä tasan ratkaisee arpa, mutta muuten voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Edustajiston kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään päätökset perusteluineen Ja äänestyksineen. 8. Edustajisto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran vuodessa sekä ylimäärtiismren kokouksiin milloin puheenjohtajax tai,hänen olles~a ostettynä, varapuheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena taik ka säätiön hnllitus tahi vähintäin kolmannes edustajiston koko jä- 8enmäärästä sitä ilmoitettua tarkoitusta varten puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. 9. Edustajiston vuosikokous pidetään maalis- tai huhtikuulla Ja käsitellään siinä seuraavat asiat: 1) esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus siihen sisältyvine tilinpäätöksineen; 2) päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta; ti äl-

2 - 3-3) päätetään vastuuvapauden ~yöntämisestä hallitukselle tai niistä muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden tilinpito ja hallinto sa~ttavat antaa aihetta; 4) m"oärätään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maks~ttavien palkkioiden suuruus; 5) vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- Ja menoarvio; 6) vahvistetaan säätiön varojen hoitoa Ja sijoitusta koskevat yleiset perusteet ja ohjeclt; 7) valitaan opetusministeriön ehkä määräämän tilintarkastajan lisäksi kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa; 8) valitaan kaksi edustajiston jäsentä kahdesti vuodessa e deltäpäin ilmoittamattomnna aikana tarkastamaan säätiön kassa, rahavarojen sijoitukset, arvopaperit ja säätiön asioiden hoitoa; 9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 10. Edustajiston kokoukset kutsutaan koolle sen jäsenille OSOltetuilla kirjatuilla kirjeillä, jotka esityslistoineen on toimitettava postiin vähintäin neljätoista päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot edustajiston ja hallituksen jäsenille toi- mitetaan samalla tavalla tai heille muuten todistettavasti jäte- ut- n- ik- l -,"tiltyillä kirjelmillä. Säätiön hallitus. 11. Säätiön edustajiston päättämien asioiden toimeenpanon sekä säätiön asiat muutenkin hoitaa ynnä säätiötä edustaa ja sen puolesta kanta2 ja vastaa kalenterivuodeksi kerral12an valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista ja kuusi varajäsentä, joista Helsingin kaupunki, Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto ja Työväen Urheiluliitto, tai niitä vastaavat järjestöt, ellei niitä sellaisenaan ole olemassa, valitsevat kukin kaksi varsinaista ja 0 kaksi varajäsentä. 12 Hallitus valitsee Helsingin kaupungin edustajista puheenjoh-

3 - 4 - tajan ja varapuheenjohtajan Ja keskuudestaan rahastonhoitajan sekä ottaa itselleen sihteerin. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen jäsenen läsnäollessa. Hallitus kokoutuu puheenjohtajnnsa tai hänen ollessa estettynä, varapuheenjohtajansa ku t susta niin usein kuin tarve vaatii. f 1 Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. 13. Säätiön tarkoitusperien toteuttamista varten hallitus voi edustajiston va~vistaman talousarvion puitteissa palkata tarpeellisen henkilökunnan, joka toimii hallituksen valvonnan alaisena Ja vastuulla. Säätiön taloudesta on pidettävä tarkkaa tilinpitoa. Ylimääräisiä määräyksiä. 14. Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen määräämät henkilöt. Edustajiston puheen j ohtaja ja sihteeri allekirjoittavat edustajiston nimessä menevät kirjelmät. 15. Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne säätiön hallintoa ja hoitoa koskevian pöytä- ynnä muiden asiakirjojen ohella jätettävä viimeistään helmikuun loppuun mennessä tilin tarkaståjille, joiden tarkastuslausunto on seuraavan maaliskuun 15 päivään menness ä jätettävä edustajiston puheenjohtajalle. Jäljennökset säätiön tilinpäätöksestä ja tilintarkas tuslausunnosta ynnä säätiön edustajiston tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden käsittelyä koskevasta pöytäkirjasta on viimeistään huhtikuun 30 päivänä toimitettava Helsingin kaupungin maistraatille ja opetusministeriölle, jonka ohessa tilit on saman huhtikuun kuluessa julkaistava ainakin kolmessa pääkaupungin päivälehdessä. 16 ~ ) Jos muuttuneiden ol ' ~ vuoksi tai muista syistä näiden sääntöjen muuttaminen havaitaan tarpeelliseksi, voi säätiön edustajisto sen tehdä, jos muutosta kannattaa vähintäin viisi kuudesosaa (&le) edustajiston jäsenten lukumäärästä ja jos toinen kokous samalla ääntenenemmistöllä muutosehdotuksen sell~isennan

4 - 5 - vahvistaa. Tällaiselle muutokselle on haettava asianomsinen vahvistus. Säätiön 2 :ssä mainittua.tarkoitusta ei voida milloinkaan muuttaa. Erikoisia määräyksiä. 17. Stadionin hoidossa on noudatettava itsekannattavaisuuteen tähtääviä periaatteita, )lijäämiä tavoittelemattc. Stadionin luo-. vuttamisessa käyttöön on noudatettava tasapuolisuutta eri liikuntakasvatusjärjestöjen suhteen. Stadionin hoidossa ehkä syntyvästä lijäämästä on vuosittain toinen puoli varattava stadionin kuoletus- ja uusimisrahastoon, toinen puoli ylijäämästä siirrettävä stadionin hoitorahastoon, josta peitetään jonakin vuonna ehkä syntynyt tappio. Hoitorahaster varoja voidaan käyttää edustajiston kokouksen päätöksen perusteella, jota on kannattanut vähintäin kolmeneljännestä (3/4) kokouk~ se8sa läsnäolleiden edustajien lukumäärästä, näiden sääntöjer 2!:n 2-kohdaasa mainittuun tarkoitukseen taikka myöskin lisäsiirtojen tekemiseen kuoletus- ja uusimisrahastoon. 18. Jos näiden sääntöjen 6 :ssä mainitut tai niite vastaavat järjestöt taikka joku niistä eivät halua olla edustajiensa kautta mukana säätiön h811in~assa ja hoidossa, siirtyy mäiden osuus säätiön hallinnassa ja hoidossa vastaavassa suhteessa Helsingin kaupungille. 19. Jos säätiö lakkauttaa toimintansa tai purkautuu tai se tarkoitusperä, jot2 varted se on perustettu, on saavutettu toista tietä, on säätiön varat k~ytettävä 2 :n 2-kohdaasa mainittuihin tarkoituksiin.

5 P ö Y t ä k i r j a TUL:n Liittotoimikunnan kokouksesta 22/ Saapuvilla 011- vat E. Pekkala,V.J.Kostiainen, V. Silius, U. Nurminen,V. Visa, T. H. V'ilppula ja V. Lähteinen. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. V. J.Kostiainen selosti Stadion=ssätiön sääntöjen hy- - väksymiskokousta,jossa hän oli ollut liiton edustajana. Liiton ehdottai!lat li;iäykse:h ja muutokset si:ifultöehdotukseen olivat tulleet pääasiassa h~äksytyiksi sellaisinaan.l9 pykälään lisättiin. sitäpaitsi kohta,jbnka mukaan säätiön toiminnan lakatessa sen varat lankeavat Helsingin kaupungille. Edustajan toiminta kokouksessa hyväksytt iin. 3. S. TyÖväen Raittiusliiton ja S. Työväen Järjestönuorten liiton edustajakokouksissa 11-12/7 Turu!::lsa päätettiin pyytää liiton tervehdyl::sen esi ttämäti.n tov. O. Lyytikäinen Turusta. 4. Päctettiin pyytää Osuuskunta Kultasepältä uusi luonnos lii tt.omerkistä t ait. o. Fogelbergin piirustuksen mukaisesti valirlistettuna. 5. Palloilujaoston sihteeri Anttila selosti palloilujaoston päätöksen ja siihen vaikuttaneet syyt W. ja U: seura Wesan palloilijain liitto-ottelujoukkueiden valinta-otteluun osal~istumattomuusjutussa. Kun ottelust syytä pmmoittamatta poisjääneet rnainitun seuran jäsenet aiheuttivat menettelyllään asiallisesti k. o. tärkel. ottelun merkityksen menetyksen ja kun jaostolle ei seuran edustaja voinut esittää kyllin vakavia perusteita,oli jaosto kat-

6 sonut olevansa pakotettu ehdottamaan vuoden kilpailukelvottomuutta kail<kiin virallis iin ot t eluihin nähden seuraaville ~l esan j ä senille,nim: U. Silanderille,T. ja A.Nyströmille,T. Speedille, R.Grana~ille ja V.Forstenille sekä varotuksen antamista E.GrÖnlundille. \'lesamta oli saapunut asiaa selostava kirjeli:lä, joka luettiin.kirjeloä ei kuitenkaan asiallisesti voinut muuttaa tapahtuneen luonnetta. Yksimielisesti päätettiin kaikille yllämainituille ~nta~ ilesan jäsenillevankara varotus sekä julistaa kilpailukehottomiksi kaikkiin virallisiin otteluihin nähden 15/S-26ssaakka seuraavat heistll,nio: U. Silanderin,T. ja A. Nyströmin,R.Granathin, T. Speedin ja V. Forstenin. 6. Palloilujaoston ehdotuksen mukaisesti päätettiin vahvistaa seuraava joukkue Venäj~atkaa varten,oikeasta puolustajasta lukien! Björk,Hellenj Savolainen,K, Lehto,Timonen; Holrnen, Grönlund,Lmdströo,Lindberg,Ilvonen, sekä varamiehiksi Vuorenpää ja.karjalainen ~a.likkalan C:overeista.Jos Hellen ei voi matkustaa, annettiil jaostolle valtuudet täyttää htmen paikkansa pä~"vällä miehellä. Joukkueen johtajakui valitt iin jaoston ehdotuksen mukaisesti O.Fager. 7. Rauman Toiveelle myööilettiin oikeus kansallisten painikilpailujen jär6e~tämiseen 3-4/ S f. Sihteerille myönnettiin Smk : 400:- suuruinen matkaavustus Viroon tehtävää matkaa varten.matkalla on käytävä Talkinnassa,Narvassa ja Tartossa ottamassa selvää,;iron työläisurheilijain nykyisestä asemasta ja liiton uudelleen elvyttämisen mahdollisuuksista.

7 9. TUL:n Keski-Suomen piirin johtokunta oli lähettänyt uuden kansallistel.l urheilukilpailujen lupa-anomuksen ilmoittaen samalla urheilulautalcunnan lykänneen sikäläisen uuden urheilukentän vihkiäisjuhlan samaksi päiväksi. Kun siis oli ilmeistä,että piirin j ohtokunta aikoi j är j est tili kansalliset urhe ilukilpailut yht'aikaisesti Si1UL:n piirin johtokunnan Xxxxxxx järjest~ien kilpailujen kanss8,päätettiin johtokunnalle ilmoittaa liittotoirnikunnan kantana asiusta seuranvaa: "Liittotoirtlikunta kieltää järjest~ästä aikomianne kallsali is ia yleisurhe ilukilpailuj a Jyväskylän kaupungin h.."u.nnallis en urheilukenthn vihkiäisjuhlan yhteydessä yht'aikaisesti ffi7ul:n sikälilisen piirin johtokunnan järjesttiraien kilpailujen kanssa, koska sellainen ~enettely sotii liitto~e voimassaolevaa päätöstä vastaan. Sen sijaan suosittaa liit";;otoimikunta,ettli kenttä vakiintuneen tavan mukaisesti ilman kilpailuja vihitään ~aikallisen urheilulautakulille.n toimesta ja luovutetaan tarkoitukseensa." U.Nurminen pyysi :pöytäkirjaan merkittäväksi,että hän~n mielestäti.n ei viime istä lausetta kirj elrrlässä tarvita. \'lakuudeksi:

8 p ö Y t ä k i r j a TUL:n liit totoimikunnan kokouksesta 28/ Saapuvilla olivat V.Mikkola,E.Pekkala,V.J.Kostiaine~ U.Rinne,T.Tanner,V.Lähteinen,V.Visa,U.Harjanne,O.Fager,T.H.Vilppula ja V.Silius. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Vahvistettiin pyöräily jaoston ehdottamat säännöt liiton väliaikaisiksi pyö~äilymestaruuskilpailusäännöiksi. 3. Jämsän Tarmolle myönnettiin oikeus kansallisten yleisurhe~lukilpailujen toi~eenpanemiseen 11-12/ Yahvistettiin Saksaan matkustava~ helsinkiläi~en kaupunkijouklnle ~ jaoston ehdottamassa muodossa. Sen mukaan matkustav t seuraavat pelaajat Leipzigiin,Dresdeniin ja Chemnitziin: Rantanen,Björk,Nylund,K.Lehto Holm~n,Lundström ja Lindberg Kullervosta sekä V.Lehto,Timonen ja Ilvonen Jyrystä ja Grönlund Wesasta vakinaisina pelaajina; varamiehinä seuraavat Pesonen j Savolainen Jyrystä.Johtajaksi valittiin jaoston ehdotuksen mukaisesti~.simula. 5. Ilmoitettiin,että Ruotsin Palloliitto on,käyttäen yksityistä välit ystietä, tarjonnut Suomeen 26/7 maaottelun pelaamaan saapuv joukkuettaan suorittamaan ottel~:n lii ttojoukkuetta vastaan samalla matk lla.pitemrnän keskustelun jälkeen päätettiin asi jättää pöydälle.toimisto velvoitettiin sillä välin kääntymätin kirjeenv ihtoteitse Ruotsissa olevan urheiluoppositsionin ja maan kurumankin työläisnuorisojärjestön PUOleen tie-

9 dustellen niiltä,mitä mieltä he ovat kysymyksessäolevan laatuisen ottelun vaikutuksist sikäläisessä urheiluelämässä/~ varsinkin silmälläpitäen itsenäisen työläisurheiluliiton perustamismahdollisuuksia. T nner ja F ger ilmoittivat pöytäkirjaan merkitsemistä varten,ettei heidän mielestään puheen olevan ottelun järjestämiseen olisi missään tapauksessa nyt ryhdyttävä. Kostiai en Toimistossa ' laadittava~kirjelmäluonnokse ictarkastavat ja Pekkala yhdessä. 6. Palloilujaosto valtuutettiin n~uvottelemaan Helsingin piirin asianomaisten elimien k~nssa jalkap llokilpailujen järjestämisestä Helsingin piirin" alueella siten,että niiden järjestäminen uskottaisi~n liiton palloilujaostolle.siinä t pauksessa,ettei ajatus herätä vastustusta,saa jaosto järjestää kilpailut ehdottamailaan tavalla kokeiltaviksi. 7. Venäjälle matkustavan jalkapallojoukkueen passiasian ilmoitettiin olevan lähes kul1l10ssa.kun joukkueen mukana matkustavan yleisurheilujoukkueen jäsenten p sseihin tarvittavia esteettömyystodistuksia ei vielä oll ut liiton toimlåtoon saapunut, osittain myöhään jääneiden toimenpiteitten vuoksi,päätettiin kehoittaa toimistoa huolehtimaan siitä,että palloilijain mukana jok tapauksessa matr~staa myös yleisurheilijoita.elleivät ma seudulla asuvain urheilijain esteettömyystodistukset ehdi aikanaan,?n joukkuetta täydennettävä seuraavista pääkaupunkilaisis- ~ ta,niro. S rvimäki,laine,silius,t~ilehto ja,riippuen Jyryn osanotosta liiton ~estaruuskilpailuihin,rötkö,laaksonen tai Vänttinen. 8. P~ätettiin velvoittaa vastaisuudessa jokaisen ulkomille matkust van liiton urheilijajoukkueen johtajan laatimaan ja liiton rkistoon jättämään mahdollisimnan seikkaperäisen se-

10 lostuksen matk ota ja sen vaiheista,joukkueen käyttäytymisestä y.m. s. seikoista. 9. Liiton puolesta päätetti~n jättää kulkulaitosrninisteriöön anomus 25 % suuruisen matka-alennuksen myöntämisestä liiton mestaruuskilpailujen B=sarjan osanottajille. 10. Saksaan matkustavaa.j oukkuetta vart en päätett iin pyytää asianomaisilta laivayhtiöltä alenn~sta matkalippujen hinnoista. 11. Esperanton opiskeluharrastuksen elvyttärnistä liiton jäsenistön keskuudessa koskeva kysymys jätettiin päydälle. V kuudeksi: 1. ;4 - flul'

11 P ö Y t ä k i r j a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta heinä= kuun 5 p:nä Saapuvilla olivat:v.mikko&a;t. H. Vilppula;V. Lähteinen:T. Tanner;V.Visa ja V. Silius. 1 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2 Tanner tiedusteli syytää sihhen etteivät urheilijat menneet Venäjällä,lopullinen selvänottaminen jätetiin siksi kun= nes sihteeri saapuu lomalta,että voi antaa tarpeelliset selostukset; koska hän on hoitanut urheilijoiden passi-y. m. asiat. 3 Männistön Elolta oli tullut kirjelmä,jossa seuraapyytää liittotoimiku.nnalta lainaa,kun seura oli joutunut oikeuden päätök= sellä suorittamaan valtiolle Smk. 6048:-,vöärinkäytöksistli leimave= roista. Liittotoimikunta ei katsonut voivansa ano~ukseen suostua, vaan kehoittaa seuraa hakemaan kiinityksen taloonsa ja pyytämään lainaa Työväen Säustöpankil'ta,Kuopiossa. Samalla pyydetään seuraa ilmoittamaan lainahankkeistaan liitolle. 4 Hyväksyttiin seuraavat uudet seurat liittoon: Köntys. Vampula Satakunnan pjiristä ja Alku. Kellokoski Uudenmaan piirikunnasta. 5 Painijaoston esityksestä hyväksyttiin seura'avat paini= kilpailuanomukset: Tarmo Jämsä lfa-17/10. Alku Forssa 15/8. Urho Suolahti 11-12/9. Toverit Talikkala 11-12/12. Kiisto Vaasa 30-31/10. Riento Kuopio 24-25/7. Jyry Helsinki /8. Ponnistus Lapua 2-3/10. Veikot Malmi /8 jos paikalliselta työ= ju.1-j.l at oimikunnal ta saadaa puoltolause niin lupa Veikoille myönne= t tiän.

12 6 0 Luet tiin Helsingin Jyryn kirjelmä jossa seura ilmoittaa, että se on jo aikoja sitten anonut kans~invälisiä painikilpailuja mutta ei vielä tähän mennessli ole saanut mitään vastauata,vaikka anomus on käsitelty jo piirik~nss~ että asianomaisessa jaostossa. Kuultuaa painijaoston sihte~rin selostuksen, jonka mukaan Jyryn anomus oli ratkaistu jaostossa myönteiseen suuntaan jo kesäkuun 9 p :nä jonka jälkeen m~rkitty kilpailurekisterikirjaan liitto= toimikunnalle esittämistä varten. Asiasta otetaan ltihempi selvyys sihteerin saavuttua ke~älomalta.jyrylly päätettiin kuitenkin vas= tata, että heidän anomuksensa oli liittotoimikunnassa vasta ensi= kerran esillä tässä kokouksessa ja,että liittotoimikunta parail= laan tutkii syitä miksikä ei asiaa ole aikoinaan esitetty liit= toto imikullnalle. 7 Luettiin Ruotsista tulleet vastaukset tehtyihin kyse= lyihin Ruotsin l i ittojoukkueen kokooonpanosta ja niistä vaikut= timista joita mahdollinen ottelu TuL. n ja Ruotsin liittojoukkuei= den välillä mahdollisesti tulisi aikaansaamaan. Pitemmän keskustelun jälkeen päätettiin 4 : 11ä lilinellä 3. a vastaan periaatteessa hyväk= sä ottelu Ruotsin ja TUL. N liittojoukkueiden välillä. si,että päätös on Päätöksen johdosta pyysi Tanner pöytäkirjaan merkittäväk. 1) internationalemme säänöjen vastainen; "'-'# ~.. J/ 2) sillä ei ~a vaikutusta Työväen Urheiluliiton syntymistä Ruotsissa ja 3 ) se vaikuttaa sekoittavasti liitm ~ mme toimintaan. Tähän merkintään yhtyivät myöskin Kostiainen javisa. 8 Er.nenkuin lopullisesta hyväksymise.stä ruotsalaisille il= moi tetaan, pyydet ään hecil t ä heidän eh t.onsa,mitä tulisi maksamaan yhden ottelun otteleminen Helsingissä li,it tol!lwe joukkueen kanssa vasta tämän jälkeen jos kustanr:ukset ovat, sellaiset että ne hyväk= sytään tiedoitetaan päätöksestä 1notsin p,alloliitolle. 9 Hangon Tempauksen kesäjuhliin 18-7 puhumaan lähtee Kosti= ainen ja Ryttylä Koen juhliin samana pä:ivtinä Mi kkola,mut-'ca pääte= täbn tästä myöhel!lidin.

13 10 Hyvinkään Pontevan 10 v. juh1assr lausuu liittotoimikunnan tervei3et je. onnittelut Mikkola. Vakuudeksi. ~.~

14 P ö Y t ti k i r j a ======================= liittotoirnikunnan kokouksesta heinäkuun 12 p:nä Saapuvilla olivat:mikkola;rinne; Kostiainen,VisajLähteinenjNurminen;Harjan= ne ja Vij}})pula. 1 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2 Voimistelujaoston esityksestä hyväksyttiin Jyväskylän k voimistelujoht~akursseille 23 osanottajaa joille kaikille myönnet= tiin myöskin liiton apuraha Srnk 500:- ( hyväksyttyjen luettelo seu= raa liitteenä tätä pöytäkirjaa ) 3 Palloilujaosto ilmoitti, että Saksasta oli tullut tieto palloiluottelujen siirrosta kuukaudella. Ilmoitus merkittiin pöytä= kirjaan. 4 Luettiin Ruotsin Sos. dem Nuorisoliitolta tullut vastaus toimikunnan kyselyyn mahdolli~en Ruotsi - TUL ottelun vaikutteista. Samalla luettiin Ruotsin Jalkapalloliiton kirjelmä vastauksena toi= mikunnan kyselyyn. ruotsalai ~j t~n ehdoista. Pitemmän keskustelun jälkeen vbhv[stettiin aikaisemmin tehty päätös ja annettiin palloilujaoston tehtäväksi ottelun jär= j estäminen, sekä velvoitettiin jaosto seure.ava~j.kokoukseen tekemään lähe!t~än suunnitelman. 5 Palloilujaoston esityksestä hyväksyttiin liittojouklrueek,., si Ruotisa vastaan seuraavasti kokoonpantu joukkue: D a m. m e r t. (Kullervo) Nylund. (Kullervo) H a 1 m (Jyry) e L e h t 0 n e n. Y. (T:TIln Veikot) H e. i n 0 n en. (T: TIm Veikot ( L e h t 0 K. (Kullervo) 1 Holrrren f.. N"uo renpää.. r J (Kullervo) T. Veikot) :LlUlus tröm. (Kull ervo) Grönlund. (Kullervo) Lindberg.

15 Varamiehiksi;Björk, KnaapijSavolainen, Lehtonen. L. ;Pesonen;Veckström,Karja lainen,rantanen, Ranta,ja IIvonen. Turussa elokuun 15 p:nä. 6 Turun VeikoilIe ja Kotkan RiennolIe myönllettiin ottelulupa kilpailuluvat : 7 Yleisurheilujaoston esityksestä hyväksyttiin seuraavat Elo,KuopiO Veikot Kymi 31/7-1/8. 31/7-1/8. 8 Yleisurheilujaoston esitys että Saksaan lähetettävä ur= heilijajoukkue valittaisiin seuraavista urheilijoista: Lindborg:ValliSarv.imäkijHeinänen; Borg;Laine;Kotivalo;Mankki ja Elo ja joukkue vahvistet= taisiin samaan aikaan Leipzigin matkalle menevillä Etholen;Jokela jakor= pi hyväksyttiin,sillä lisäyksellä, että jaosto lopullisesti jow{kuetta valittaessa ottaa huomioon ettei joukkueel. konaismäärä ole suurempi kuin 8 miestä,tähän luettuna myöskin Leipzi~iin menevät. 9 Uudeksi seuraksi liittoon hyväksyttiin R~POj8t.Porkansaari. Viipurin.piirikunta. 10 Ilmoitusasiana merk~ttiin pöytäkirjaan että Suomen Höyrylaiva o-y oli myöntänyt 15 ~ matk~lennuksen.koska urheilijat tu= levat käyttämään Rtigeniä,pyydetään siltäkin alennusta. 11 tään Helmi Paasosta. Arpaijaiset ovat 18/7. Hyvinkään Pontevan arpajaisiin puhujaksi pyyde=

16 13 Kymin Veikoilta oli tullut kirjelmä jossa pyydettin lu= paa Eino Borgille saada otella Paavo Nurmen kanssa Turun Urheiluliiton kilpailussa ja sitten KYmin Veikkojen kilpailuissa. Liittotoimikunta ei katsonut voivansa tälltiiseen pyyntöön suostua. Kirjelmän toiseen kohtaan jossa ehdotetaan Borgille tilaisuutta Ruotsissa kilpailuun parhaiden kan sa,päutti liittotoimikunta tiedusta Ehnl1n kautta voisiko Lilffiea jär= jestää kilpail~~ukholman stadionilla/ johon osallistuis muutamia liittgm me parhaimpia. 14. Toimiston huoleksi jätettiin toimia siten että Hamariin / saadaan joku ~enemään perustamaan urheiluseuraa. ~UdekSi ~.. ~

17 Jyväskylän voirnistelujohtajakurssei: le hyvliksyttiin ========~=========================~=======~==~============ seurcavat 23 osanottajaa: Oitmn Vesa,Oitti Lohi,J;rroskylä =====~=====~=~==========~======= Paavo Lfll'lkso.wAur i l,:yöhänen Syöksy, Virkkala Hnru1 s Sohl 'oere J!a1m1 el.s1nk1 t1 at v r1't U~ Mu.tikainon T i H tanen Ott al n Eer Kalli. ek ski 1 e. Helsinki Tap 1an Tarm.. Vei ot Turku Vesa Iisvesi Pal are Urheiluse ra Vaasa Kunt SUonenj 1I:i Veik t Viipu,ri rto K ivisto Mars Merikarv1a E nti Riihimäki itt Uiemisjärv1 Taimi Tu.~ Urho su. lahti Kiivas Seinäjoki Kina-Velj et Laukaa sti Närl).1 Ein El. Olavi H är!: ~il ti in en Paav Sahlsten Uun Lukkarinen Paul Su melo Arv J hanss n Yrjö Hentunen Eine Xammenen V.Kal11 mäki J kka TuJ. nen Eino Eskelinen Yrjö Lind n Yrjö Kcurt1lainen J..lf'r.Lahtinen otto Ktinsänen

18 p ö Y t ä k i r j a o LI 8 TU~ : n liit t te irrilrumlan kok uksesta 19/ Saapuvilla olivat V. Mikk la, E. Pekkala,V. Visa, T. Tanner,U. Nurminen,V. Lähteinen, T. H. Vilppula, U.Rinne ja H~lmi Paasenen. 1. Hyväksyttiin edellis en kok ul:-sen pöyt äkir ja. 2. puglesta ilrncitti tov e N. Kohtanen,että liittetoimikunnan jtitettyä Ru tsi-tul= ttelun käytännöllisen järjestämisen palleiluja ston huoleksi oli jaosto laatinut oh ~elmalu.nn ksen ttelua ja ttelun jälestä t tmeenpantavaa illanviettoa vartan.mutta tällä välin Ii Su men Pall liitt lähettänyt liitolle s itetun kirjelmän, jossa se erinäisin lähenu~'l in määritteleminsä ehd&in trultoi asettua kysymyksessä.levan ettelun välittäjäksi. Jaosto oli päättänyt pu lestaan esittää,että Pall. kentälle maksetaan 30 ~ ottelun k kgnaistul sta. Siitä summasta n. ottako n Su men Palloliitt tarpeelliseksi katsomansa k r vauksen ru tsalaisten pelaajain kustannusten peittämiseksi. Edelleen imoitti t v. K htanen jaost n sihteerin laatineen laajernrran vastauskirjelrnän Su men Pall liit Ile. Kirjelmän k piat luettiin. Syntyneessä k~skustelussa katsottiin kirjelmän l aatijan Wenetelleen varernatt oasti.. Xct±rut ryhtyessään tekemään periaatteellista laatua olevia esityksiä. yhteisistä julkilausumista ott e ltu1 aikaans~annin suhteen, koska liit~o puolestaan oli asiasta sopinut Su~raan Ruotsin Palloliiton kanss a. Kun ilmoitettiin Su men Palloliiton edustajain tarjonneen asian j hdosta neuvottelua l~l 8, 15 i. p.,päätettiin lähettää liitt toimikunnan puolesta 2 neuvettelijaa, jqiksi valittiin V. Mikkola ja j a st n edustaja N. K htanen. Neuvott ~ lijoita ev~stet~ tiin nim~n maan siten, ettei mitenkään v ida myönty ~ Su ~en Pal- 1 liiton kirjelmässu olevan ehdotuksen 4:nteen ja 5:EXxxteen k hta an, joissa asia saa k konaan t tuudenvastaisen ja liit lie

19 v"'ging&llisen mu.d~n ja j iden hyväksyminen sit isi liit~n kädet ettelurl sel stamiseen nahden. N euv ttelijat poistuivat tapaama~ 8u men Pell liiton edustaj ia; 3. Hyväksyttiin seuraavat uudet Seuran liitt Iin: MR Harnarin El, P piirikunnasta. Putaanp jat,?ihtipudas,keski-su cen piirikur~asta. Visa,Askainen,Turun ~iirikur~asta. 4. Sihteeri oli laatinut yksityisk htais'en kirjallisen se- 1 stuks en yleisurhe ilij ain suunnitellun Venäj än matkan re.ukeumis en syistä.asia jätettiin tutustumista v8rten pöydälle. (Sel stus seuraa liitteenä tätä pöytäkirjaa. ) 5. Jyryn, ja eräiden toisten seurain painikilpailulupaan musten käsittelyssä tapahtuneen viivytyl:sen ktisitte1y siirrettiin s~ihen saakka,klurunes tal udenhoitaja palaa 1 maltaan. 6. l:yönnett i in seuraavn t kilpailuluvat : Painikilpailuju varten: L hjan L uhi,kansalliset, 21-22/ Ylistaron Yritys, l;:ansalliset, 21-22/ Uint ikilpailuj (3 varten:' Helsill6in Jyry,kansclliset, 21-22/ sillä ehd lla, ~ttei uintija stella le miti..ifill l,uvan myöntämistä vastaan. 7. Kun painija ston pu lesta ilm itettiin R b.oksan Clenevän tal udellisten syittel vu ksi Ru tsiin J/ainineuv jalrsi,ptititettiin ja st n ehdotuksen mukaisesti julistru asianomaisella tavalla

20 liit n pninine"i.l.v Jan toimi haettavaksi eloku':tn 15 p:n oelillessä. T imi on.tettava vastaan 1 p : nä syyskuuta tähti vu.nna. Painineuvejan matkaa k skeva matkasuu11il.i tel.'1'!a jätettiin, samoin kuin painijaostcn ehdqtus painineuvennan järjestämisestä Siinä. tapauksessa, ettei päteväii hakijaa ilmaudu,pöydälle t~istaiseksi. 8. Työväen Urheilulehden t ioittaj~ {. K ivula Ii jättärqt liitt toimil~lnalle kirjelwän,j ssa hän tarkemmin ~ainitsemillaan perustei~ln esitti,että liitt toimikunta päättäisi ~ osallistua j.llakin piener:.r:1ällb. s1l.l!1r!1alla sell:::..i.sen erik isselostajan matkakustmllluksiin,j l'-a llibetettäisiin Työvlien Urheilule:!J.der. sel staj aksi Latviaan 14-15/8 tapahtuvaan Saksa- Latvia= yleisurhe ilu.ttelum;ligeka su ritetaan kurr:rrankin raaan työväen urheiluliitt jen välillä. Ka'tsoen liiton taloudelliseen asez;:;aan j2. siihel.,ettei ~atkasta v isi olla välitöntä ei ehdotukseen voitu su stua. ja kustannuksia vastaavaa hyötyä, 9. Su men Pall liiton edustajain kanssa neuv ttelemassa ~~ käynyt toimikunta palasi. V. Mikk la ilmoitti,ettei neuvottelu ~llut johtanut 1 pullisiin tul ksiin. Palloliit n edustaijat olivat ilmoittaneet pitävunsä kiinni 6 %:n korvaussu!1ll:i18sta sekä siitä, että lehdistölle annettavassa selityksessä mainitaan ttelun alkuvaiheista seuraavalla tavalla: "Edistääkseen pall ilua Su messe on Su men ~all liitto myöntlnyt kansainvälisen rall liiton sääntöjen vaatiman luvan Ru tsin Pall liitglle ttelua varten Suomen TUL : n kanssa. " Päätettiin jäädä dottamaan Pall liiton virallista vastausta jaoston silj.t eerin lähettärniidn kirjelmään ja su ritetussa neuv ttelussa liit n edustajain esittämiin ehd tuksiin.liittotoiraikunta kutsutaan k k n tiistai-illal;:si,heinäkuun 20 p :ksi,pält-

21 t~~lin siihen mennessä mahdollisesti liitolle saapuneesta Palloliiton vastauksesta sekä, jos myönteinen päätös syntyy, ottelun ja ruotsalaisia pelaajia v nrten suunnitellun illanvieton jär~esthrnisestä. Keskustelun kuluessa ilooitti U. Nur~inen kieltäytyvänsä osallistumasta päätösten tekoon asiassa sen jouduttua nykyiseen vaiheeseensa. Walrnudeks i :

22 (L i i t e TUL :l1 1iittotoirnikuYlJlan 19/ pidet yn kok uksen pöytäkirjaan) _ L j i t i: Q t II j [1 j : 1) JL n Fl 1 J e. Su'..mni ttel un ala:~se:'1..n 011ol;n ylcisurh,j ilijairrrne VenL jt.~n ~~,c,tlw n IIunl:e 8 yl c isurhei.li jao. jall::alja110joul:lruocll t:1at ~w ssa Yc äjälle kilpailemaan 4/ Yloisurh e ilujaost:j.n:tisitteli ons i kerran asian kokouksessann 16/4, esittäen alus t avan chfl.otuksen j ouklmcen kokoonpanosta,huomioonottaen saman a ika i set liitterrunc yleisurhe ilurncst a ruuski lpailujen A=sarjan ~ t ilpailut. Liittotoimilmnta käsitteli t iirntin ehdotulr.s..:m 1 9/'-1, ;;al auttaon sen taknisin j aos-:;oon,.scur aavnno. ptiivtin ii lähe t ettiin Vc n ti jiillc liittomr.. o ehdotus rnatkakorvauksist~. Vc.staus tähhn lmi tc:nkin v :'ipyi. Se s8e.pu:1. vasta kes äkuun alusbn. T:ill ii vb.lin 01 i. m~ll5 skin tal viu::-hc ili j ai::nr.'1c \ saamatt a j äii.xle i den!:1a"tkar ahosiitä,milloin k2.1p.::.ilut o ike3.s c8.c:"l'"iovat ja m:i..jcti 2.ajoja niissä suori te'cacm, ko ska s iitti riippuj. US Oo.::1 m:'c;hcr:. L1atko. l1 01Uhc; J..;ttirJi n en.i:il~j () postitettl.n ktl nttimis en ~iäl~:e (;::1. 10/6" Liitto oimiku tn "hyviiksyj_ v a rmoiksi michilmi joukl:u oc.;socn J.J. S.::.::.~ katsottiin v oitavan byv2i.:syii s:" :nli ~aj)a ulcs GSsC:1.) jos kj.1ila::"luissa juostaah ylipi tl:: i ii wa tko j 8:;<: j 8 Ua.:i.nio s:u nti tnpaqi:sujsa! jos 8uori totao.n 3-10 i klra. Lisäksi päätti liitt':.'to il~~i}>::un-:'; J osj.-ttlic'.. ylc l sur huilujaostoll c, cttö. Vr'lt o.sen tilalle valittaio':'i:.1 3. E~_..::- ja Sa.arinen ili:1oittj.v 3-:;,O ~tc ::"-,-:':' -c ~10 70i Llat:~ustLo..J [:, lonen ja Helenius ilmoi tt i v a t seno i.j aan harjcl;::i.vo.:'sd e st ee-ctöl.:w::stoö.istulrs.::nsn.

23 _ 0, Cl.;1C. ':' l:":' Mutta vastausta r:.:'itli :osl:ofaa:t: t:..u rlr.s-celu,u,l)"1c ei 018 7iGläl;-:,:iU~ Jc... 1L~. u ' moittivat a si[1"~;o..vr'i.:,l1 ~. o11 l! 20,? eso sglleo :ve.:':'nion paperit o:i ro.t t oi:j:',c s a 30/6 j::c PGSOSOll kahtc. pti ~,1C ~iti YD.sta 1/'1,j a IIelc:'liuksc32.1 2/ 7;. s iis ~~l~töhj.sty n o inä. :[,j,i,tt0 to~, mi,knntcl. J~ti.iirj,s i [' ';.ttcn 28/ ~ ~,,: J,tti[j bsstitin komou..::sg S3L. 0'1,'-- ku ecn t"ydonn ttö.v:.il:s:' scur acr.; i s ttl ptitike.mpunlölnisi s t a ur:1.eil:uo::. s t o., i1::",j: I r eelle_tr.. y' il\ ~~lto toi esteett. tod. ja Niernikin lupns i,mutt o. iillr:o i scsti peräytyi lupauksestaan. -'.iul ck ena oli sii"', että yj:si ainoa Lli es ke.hdeksasta voi l lihteä... Se osoittaa. sitä vaikoutta, jcnl:a llltcn.l1c s i;aruus ::'"..- pa ilut t timän j o ukkuee~ {j:okoonp3.::::c~.llj o.iheuttivet. J n lis 1:i!';:s j. on ~1UO~!o.tt3.re..) että jallr.a pallojou kkueenkin ::IClssi saatj,in suuri: ponnistu!--::s i n b,1..nt oo::j, L'Lvan viime tingassa, vaikkn h e idän matkansa 01i l op-t:.llisesti se171', hy'.r~. ss.j ;~.'l t e en." :...: 'e; c :~..Q, V O? nyt h o....,~o.it a, e'i:;'~:' nj:1:'.1 t'.:i 1. ~ ::l;::i.-c.<.:; n :,4C1'1':8. a :':'h.:.)lj..~t D.2a:-lD. 3lJ.1J,Y';:':1'.J...,:"l-c.,. c s" 1 tlj.d.n ehd8 ttoj::.as t:1. c l i vet t ~ -e:'~ ~lli:',s et i t s r, ) l:i..3 tl:'3 i sa tt-.l i cs 'li v l'[j i, j ')'t;'::" oli VD.t lr-i.usa11is i.8. ~~~::.- L:lHm. tt'.lc.is '~ 8~~ n chj,o:"-:1 ~2.:;, sie. ei C', -;'''0 i :,:m.jc L'!l'C e,,', ;i ',, kahden paperi 1J rn~ ' (O h j~.ju~t::"-.t ::.!.Jc.. J?CJ ;~l T"l}UIT-: i~ u i s ). s'ta J.o ehc.0 = c' : a,,~s1.,~l, ~":'';:li:.::..:. e i 6 11",,;:. t 1J i1 a i SU'.lQ c G s n 1. :"::1. ~ "D,,iin :eta Jv:,;:alJ.. e : Yll t ~ c e i, L av a.jc 'C'll) Y k~; =. 'j~""1. t \, -' mattomasta ' syyst ä oi tl..y':":::ii,:~\tt 1D.]X1US~~o.a:r:.. ~[l ai.:10o.s c na:-l :.' 't:c ~ p'npe!,j.~'c',z. to i mi stooyl,,joh to ja:ni=ir.. 1')8 t e~:i ""-:: ÖJ":~-Y.::l tod,istu S PUD.t tu i vielä vi.ir:1e :9L1.i y,i::.:.ii, Su c.rno. on siis se ) e t tu 1 5 c;ldoi:i.;:aast o. cl iy ~ lopulta vo,in 3 ~rarmaa 1ö.h~i.- j ää,9 e i v oinut l bhteti jo. 3 po.:peri t ~yöhi.is;r-cy\ylit < Yllteispossia e i si t cn eniiä..:n voinut a j a t ella ja yksj.tyisp['"sae jo. ei j oko. saa vnlmii ksi siinä.. ajasso. :Gm":[ olj,si tässti tapuukscsso. ol::"ut kii:r '~otttivis s ä... r.:-ö.ik en v aralt o., papci' J i ta odot eltaessa jo. h el sinki1ä:"siii ::c.siin ts i ttäossä, yri t ott i in l-luvosto- T uniijiin tiiku1 öj,s es tii 1ii_1etysttis t.:.;. : e r äitii helpctuksia yh t e i spo.s sinl~ i n sno.ntiin to.rvitt aviin mu odoj. lj,suul-:sl,~, mutta tu1 ol:s c tto.~ Nö,yttä..ti s iis sil t ti) ett e i toimisto n v o ida t ässii tnpnu ksusso, yks i n- omo.o.n syyttää lnillinlyönnistti. Vi'litettavaan Dntl::o.ho.nkkeen raukc L!:.lis.. H': r:. v a i kuttiva t, kuten yllä n iihdäun,s1,;.urclt?, c""nltnun sellais et syyt"ti,oi:li~ niihden t o i mi sto puo1estac-jl oli v c i naton.t ti.r -co i mraät niist ä.. ov at : venä..lb.~.st en hido.s k irj e(;nva ihtc j o. v nstaul:1att041uus kiipailultlj i-t i edust el t::u.h.l yhdeksän e:'l dokiman r:18, tlmost e<::t jo. k old ~ n '.este cttcdyys t e disteen myöhäs'cyminon..

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista 28.224:75 68.112:75 10.771:70 Smk. 78.884:45 --------------------------- Menot: Painatuskulut Oy. Kuvat yön

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14.

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14. senjälkeen kun hän on sopinut asiansa tulee hänen olla 6 kk. kilpa: kelvoton. Jaoston ehdotus on seuraava: Pietarsaaren Vo~alle ~ ei anneta muistutusta siitä,että se antanut Valon kilpailla kilpailuissaan,koska

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot