Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~"

Transkriptio

1 - 2 - lehtivat säätiön edustajisto Ja hallitus. rt- Säätiön edustajistoo~ Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ 6. i- ja kuusi (6) varajäsentä, joista Helsingin kaupunki, Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto ja Työväen Urheiluliitto kukin valitsevat neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä. Jos joku edellämainituista liitoista lakkaa olemasta tai yhdistyy toiseen liittoon, niin tarkoitusperiensä suhteen niita var.k_ taavat järjestöt valitsevat näiden valittavaksi edellämäärätyt jäsenet. Samat jäsenet voidaan valita uudelleen. 7. Edustajisto valitsee Helsingin kaupungin edustajista puheenjohtajan ja var2puheenjohtajan sekä ottaa its ~lleen sihteerin. E dustsjisto on päätösvalta nen puheenjohtajan tai varapuheenjohta Jan ja seitsemän jäsenen läsnäollessa. Edustajiston kokouksissa ratkaistaan asiat, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin sanottu, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä; äänten ~ennessä tasan ratkaisee arpa, mutta muuten voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Edustajiston kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään päätökset perusteluineen Ja äänestyksineen. 8. Edustajisto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran vuodessa sekä ylimäärtiismren kokouksiin milloin puheenjohtajax tai,hänen olles~a ostettynä, varapuheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena taik ka säätiön hnllitus tahi vähintäin kolmannes edustajiston koko jä- 8enmäärästä sitä ilmoitettua tarkoitusta varten puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. 9. Edustajiston vuosikokous pidetään maalis- tai huhtikuulla Ja käsitellään siinä seuraavat asiat: 1) esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus siihen sisältyvine tilinpäätöksineen; 2) päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta; ti äl-

2 - 3-3) päätetään vastuuvapauden ~yöntämisestä hallitukselle tai niistä muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden tilinpito ja hallinto sa~ttavat antaa aihetta; 4) m"oärätään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maks~ttavien palkkioiden suuruus; 5) vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- Ja menoarvio; 6) vahvistetaan säätiön varojen hoitoa Ja sijoitusta koskevat yleiset perusteet ja ohjeclt; 7) valitaan opetusministeriön ehkä määräämän tilintarkastajan lisäksi kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa; 8) valitaan kaksi edustajiston jäsentä kahdesti vuodessa e deltäpäin ilmoittamattomnna aikana tarkastamaan säätiön kassa, rahavarojen sijoitukset, arvopaperit ja säätiön asioiden hoitoa; 9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 10. Edustajiston kokoukset kutsutaan koolle sen jäsenille OSOltetuilla kirjatuilla kirjeillä, jotka esityslistoineen on toimitettava postiin vähintäin neljätoista päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot edustajiston ja hallituksen jäsenille toi- mitetaan samalla tavalla tai heille muuten todistettavasti jäte- ut- n- ik- l -,"tiltyillä kirjelmillä. Säätiön hallitus. 11. Säätiön edustajiston päättämien asioiden toimeenpanon sekä säätiön asiat muutenkin hoitaa ynnä säätiötä edustaa ja sen puolesta kanta2 ja vastaa kalenterivuodeksi kerral12an valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista ja kuusi varajäsentä, joista Helsingin kaupunki, Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto ja Työväen Urheiluliitto, tai niitä vastaavat järjestöt, ellei niitä sellaisenaan ole olemassa, valitsevat kukin kaksi varsinaista ja 0 kaksi varajäsentä. 12 Hallitus valitsee Helsingin kaupungin edustajista puheenjoh-

3 - 4 - tajan ja varapuheenjohtajan Ja keskuudestaan rahastonhoitajan sekä ottaa itselleen sihteerin. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen jäsenen läsnäollessa. Hallitus kokoutuu puheenjohtajnnsa tai hänen ollessa estettynä, varapuheenjohtajansa ku t susta niin usein kuin tarve vaatii. f 1 Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. 13. Säätiön tarkoitusperien toteuttamista varten hallitus voi edustajiston va~vistaman talousarvion puitteissa palkata tarpeellisen henkilökunnan, joka toimii hallituksen valvonnan alaisena Ja vastuulla. Säätiön taloudesta on pidettävä tarkkaa tilinpitoa. Ylimääräisiä määräyksiä. 14. Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen määräämät henkilöt. Edustajiston puheen j ohtaja ja sihteeri allekirjoittavat edustajiston nimessä menevät kirjelmät. 15. Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne säätiön hallintoa ja hoitoa koskevian pöytä- ynnä muiden asiakirjojen ohella jätettävä viimeistään helmikuun loppuun mennessä tilin tarkaståjille, joiden tarkastuslausunto on seuraavan maaliskuun 15 päivään menness ä jätettävä edustajiston puheenjohtajalle. Jäljennökset säätiön tilinpäätöksestä ja tilintarkas tuslausunnosta ynnä säätiön edustajiston tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden käsittelyä koskevasta pöytäkirjasta on viimeistään huhtikuun 30 päivänä toimitettava Helsingin kaupungin maistraatille ja opetusministeriölle, jonka ohessa tilit on saman huhtikuun kuluessa julkaistava ainakin kolmessa pääkaupungin päivälehdessä. 16 ~ ) Jos muuttuneiden ol ' ~ vuoksi tai muista syistä näiden sääntöjen muuttaminen havaitaan tarpeelliseksi, voi säätiön edustajisto sen tehdä, jos muutosta kannattaa vähintäin viisi kuudesosaa (&le) edustajiston jäsenten lukumäärästä ja jos toinen kokous samalla ääntenenemmistöllä muutosehdotuksen sell~isennan

4 - 5 - vahvistaa. Tällaiselle muutokselle on haettava asianomsinen vahvistus. Säätiön 2 :ssä mainittua.tarkoitusta ei voida milloinkaan muuttaa. Erikoisia määräyksiä. 17. Stadionin hoidossa on noudatettava itsekannattavaisuuteen tähtääviä periaatteita, )lijäämiä tavoittelemattc. Stadionin luo-. vuttamisessa käyttöön on noudatettava tasapuolisuutta eri liikuntakasvatusjärjestöjen suhteen. Stadionin hoidossa ehkä syntyvästä lijäämästä on vuosittain toinen puoli varattava stadionin kuoletus- ja uusimisrahastoon, toinen puoli ylijäämästä siirrettävä stadionin hoitorahastoon, josta peitetään jonakin vuonna ehkä syntynyt tappio. Hoitorahaster varoja voidaan käyttää edustajiston kokouksen päätöksen perusteella, jota on kannattanut vähintäin kolmeneljännestä (3/4) kokouk~ se8sa läsnäolleiden edustajien lukumäärästä, näiden sääntöjer 2!:n 2-kohdaasa mainittuun tarkoitukseen taikka myöskin lisäsiirtojen tekemiseen kuoletus- ja uusimisrahastoon. 18. Jos näiden sääntöjen 6 :ssä mainitut tai niite vastaavat järjestöt taikka joku niistä eivät halua olla edustajiensa kautta mukana säätiön h811in~assa ja hoidossa, siirtyy mäiden osuus säätiön hallinnassa ja hoidossa vastaavassa suhteessa Helsingin kaupungille. 19. Jos säätiö lakkauttaa toimintansa tai purkautuu tai se tarkoitusperä, jot2 varted se on perustettu, on saavutettu toista tietä, on säätiön varat k~ytettävä 2 :n 2-kohdaasa mainittuihin tarkoituksiin.

5 P ö Y t ä k i r j a TUL:n Liittotoimikunnan kokouksesta 22/ Saapuvilla 011- vat E. Pekkala,V.J.Kostiainen, V. Silius, U. Nurminen,V. Visa, T. H. V'ilppula ja V. Lähteinen. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. V. J.Kostiainen selosti Stadion=ssätiön sääntöjen hy- - väksymiskokousta,jossa hän oli ollut liiton edustajana. Liiton ehdottai!lat li;iäykse:h ja muutokset si:ifultöehdotukseen olivat tulleet pääasiassa h~äksytyiksi sellaisinaan.l9 pykälään lisättiin. sitäpaitsi kohta,jbnka mukaan säätiön toiminnan lakatessa sen varat lankeavat Helsingin kaupungille. Edustajan toiminta kokouksessa hyväksytt iin. 3. S. TyÖväen Raittiusliiton ja S. Työväen Järjestönuorten liiton edustajakokouksissa 11-12/7 Turu!::lsa päätettiin pyytää liiton tervehdyl::sen esi ttämäti.n tov. O. Lyytikäinen Turusta. 4. Päctettiin pyytää Osuuskunta Kultasepältä uusi luonnos lii tt.omerkistä t ait. o. Fogelbergin piirustuksen mukaisesti valirlistettuna. 5. Palloilujaoston sihteeri Anttila selosti palloilujaoston päätöksen ja siihen vaikuttaneet syyt W. ja U: seura Wesan palloilijain liitto-ottelujoukkueiden valinta-otteluun osal~istumattomuusjutussa. Kun ottelust syytä pmmoittamatta poisjääneet rnainitun seuran jäsenet aiheuttivat menettelyllään asiallisesti k. o. tärkel. ottelun merkityksen menetyksen ja kun jaostolle ei seuran edustaja voinut esittää kyllin vakavia perusteita,oli jaosto kat-

6 sonut olevansa pakotettu ehdottamaan vuoden kilpailukelvottomuutta kail<kiin virallis iin ot t eluihin nähden seuraaville ~l esan j ä senille,nim: U. Silanderille,T. ja A.Nyströmille,T. Speedille, R.Grana~ille ja V.Forstenille sekä varotuksen antamista E.GrÖnlundille. \'lesamta oli saapunut asiaa selostava kirjeli:lä, joka luettiin.kirjeloä ei kuitenkaan asiallisesti voinut muuttaa tapahtuneen luonnetta. Yksimielisesti päätettiin kaikille yllämainituille ~nta~ ilesan jäsenillevankara varotus sekä julistaa kilpailukehottomiksi kaikkiin virallisiin otteluihin nähden 15/S-26ssaakka seuraavat heistll,nio: U. Silanderin,T. ja A. Nyströmin,R.Granathin, T. Speedin ja V. Forstenin. 6. Palloilujaoston ehdotuksen mukaisesti päätettiin vahvistaa seuraava joukkue Venäj~atkaa varten,oikeasta puolustajasta lukien! Björk,Hellenj Savolainen,K, Lehto,Timonen; Holrnen, Grönlund,Lmdströo,Lindberg,Ilvonen, sekä varamiehiksi Vuorenpää ja.karjalainen ~a.likkalan C:overeista.Jos Hellen ei voi matkustaa, annettiil jaostolle valtuudet täyttää htmen paikkansa pä~"vällä miehellä. Joukkueen johtajakui valitt iin jaoston ehdotuksen mukaisesti O.Fager. 7. Rauman Toiveelle myööilettiin oikeus kansallisten painikilpailujen jär6e~tämiseen 3-4/ S f. Sihteerille myönnettiin Smk : 400:- suuruinen matkaavustus Viroon tehtävää matkaa varten.matkalla on käytävä Talkinnassa,Narvassa ja Tartossa ottamassa selvää,;iron työläisurheilijain nykyisestä asemasta ja liiton uudelleen elvyttämisen mahdollisuuksista.

7 9. TUL:n Keski-Suomen piirin johtokunta oli lähettänyt uuden kansallistel.l urheilukilpailujen lupa-anomuksen ilmoittaen samalla urheilulautalcunnan lykänneen sikäläisen uuden urheilukentän vihkiäisjuhlan samaksi päiväksi. Kun siis oli ilmeistä,että piirin j ohtokunta aikoi j är j est tili kansalliset urhe ilukilpailut yht'aikaisesti Si1UL:n piirin johtokunnan Xxxxxxx järjest~ien kilpailujen kanss8,päätettiin johtokunnalle ilmoittaa liittotoirnikunnan kantana asiusta seuranvaa: "Liittotoirtlikunta kieltää järjest~ästä aikomianne kallsali is ia yleisurhe ilukilpailuj a Jyväskylän kaupungin h.."u.nnallis en urheilukenthn vihkiäisjuhlan yhteydessä yht'aikaisesti ffi7ul:n sikälilisen piirin johtokunnan järjesttiraien kilpailujen kanssa, koska sellainen ~enettely sotii liitto~e voimassaolevaa päätöstä vastaan. Sen sijaan suosittaa liit";;otoimikunta,ettli kenttä vakiintuneen tavan mukaisesti ilman kilpailuja vihitään ~aikallisen urheilulautakulille.n toimesta ja luovutetaan tarkoitukseensa." U.Nurminen pyysi :pöytäkirjaan merkittäväksi,että hän~n mielestäti.n ei viime istä lausetta kirj elrrlässä tarvita. \'lakuudeksi:

8 p ö Y t ä k i r j a TUL:n liit totoimikunnan kokouksesta 28/ Saapuvilla olivat V.Mikkola,E.Pekkala,V.J.Kostiaine~ U.Rinne,T.Tanner,V.Lähteinen,V.Visa,U.Harjanne,O.Fager,T.H.Vilppula ja V.Silius. 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Vahvistettiin pyöräily jaoston ehdottamat säännöt liiton väliaikaisiksi pyö~äilymestaruuskilpailusäännöiksi. 3. Jämsän Tarmolle myönnettiin oikeus kansallisten yleisurhe~lukilpailujen toi~eenpanemiseen 11-12/ Yahvistettiin Saksaan matkustava~ helsinkiläi~en kaupunkijouklnle ~ jaoston ehdottamassa muodossa. Sen mukaan matkustav t seuraavat pelaajat Leipzigiin,Dresdeniin ja Chemnitziin: Rantanen,Björk,Nylund,K.Lehto Holm~n,Lundström ja Lindberg Kullervosta sekä V.Lehto,Timonen ja Ilvonen Jyrystä ja Grönlund Wesasta vakinaisina pelaajina; varamiehinä seuraavat Pesonen j Savolainen Jyrystä.Johtajaksi valittiin jaoston ehdotuksen mukaisesti~.simula. 5. Ilmoitettiin,että Ruotsin Palloliitto on,käyttäen yksityistä välit ystietä, tarjonnut Suomeen 26/7 maaottelun pelaamaan saapuv joukkuettaan suorittamaan ottel~:n lii ttojoukkuetta vastaan samalla matk lla.pitemrnän keskustelun jälkeen päätettiin asi jättää pöydälle.toimisto velvoitettiin sillä välin kääntymätin kirjeenv ihtoteitse Ruotsissa olevan urheiluoppositsionin ja maan kurumankin työläisnuorisojärjestön PUOleen tie-

9 dustellen niiltä,mitä mieltä he ovat kysymyksessäolevan laatuisen ottelun vaikutuksist sikäläisessä urheiluelämässä/~ varsinkin silmälläpitäen itsenäisen työläisurheiluliiton perustamismahdollisuuksia. T nner ja F ger ilmoittivat pöytäkirjaan merkitsemistä varten,ettei heidän mielestään puheen olevan ottelun järjestämiseen olisi missään tapauksessa nyt ryhdyttävä. Kostiai en Toimistossa ' laadittava~kirjelmäluonnokse ictarkastavat ja Pekkala yhdessä. 6. Palloilujaosto valtuutettiin n~uvottelemaan Helsingin piirin asianomaisten elimien k~nssa jalkap llokilpailujen järjestämisestä Helsingin piirin" alueella siten,että niiden järjestäminen uskottaisi~n liiton palloilujaostolle.siinä t pauksessa,ettei ajatus herätä vastustusta,saa jaosto järjestää kilpailut ehdottamailaan tavalla kokeiltaviksi. 7. Venäjälle matkustavan jalkapallojoukkueen passiasian ilmoitettiin olevan lähes kul1l10ssa.kun joukkueen mukana matkustavan yleisurheilujoukkueen jäsenten p sseihin tarvittavia esteettömyystodistuksia ei vielä oll ut liiton toimlåtoon saapunut, osittain myöhään jääneiden toimenpiteitten vuoksi,päätettiin kehoittaa toimistoa huolehtimaan siitä,että palloilijain mukana jok tapauksessa matr~staa myös yleisurheilijoita.elleivät ma seudulla asuvain urheilijain esteettömyystodistukset ehdi aikanaan,?n joukkuetta täydennettävä seuraavista pääkaupunkilaisis- ~ ta,niro. S rvimäki,laine,silius,t~ilehto ja,riippuen Jyryn osanotosta liiton ~estaruuskilpailuihin,rötkö,laaksonen tai Vänttinen. 8. P~ätettiin velvoittaa vastaisuudessa jokaisen ulkomille matkust van liiton urheilijajoukkueen johtajan laatimaan ja liiton rkistoon jättämään mahdollisimnan seikkaperäisen se-

10 lostuksen matk ota ja sen vaiheista,joukkueen käyttäytymisestä y.m. s. seikoista. 9. Liiton puolesta päätetti~n jättää kulkulaitosrninisteriöön anomus 25 % suuruisen matka-alennuksen myöntämisestä liiton mestaruuskilpailujen B=sarjan osanottajille. 10. Saksaan matkustavaa.j oukkuetta vart en päätett iin pyytää asianomaisilta laivayhtiöltä alenn~sta matkalippujen hinnoista. 11. Esperanton opiskeluharrastuksen elvyttärnistä liiton jäsenistön keskuudessa koskeva kysymys jätettiin päydälle. V kuudeksi: 1. ;4 - flul'

11 P ö Y t ä k i r j a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta heinä= kuun 5 p:nä Saapuvilla olivat:v.mikko&a;t. H. Vilppula;V. Lähteinen:T. Tanner;V.Visa ja V. Silius. 1 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2 Tanner tiedusteli syytää sihhen etteivät urheilijat menneet Venäjällä,lopullinen selvänottaminen jätetiin siksi kun= nes sihteeri saapuu lomalta,että voi antaa tarpeelliset selostukset; koska hän on hoitanut urheilijoiden passi-y. m. asiat. 3 Männistön Elolta oli tullut kirjelmä,jossa seuraapyytää liittotoimiku.nnalta lainaa,kun seura oli joutunut oikeuden päätök= sellä suorittamaan valtiolle Smk. 6048:-,vöärinkäytöksistli leimave= roista. Liittotoimikunta ei katsonut voivansa ano~ukseen suostua, vaan kehoittaa seuraa hakemaan kiinityksen taloonsa ja pyytämään lainaa Työväen Säustöpankil'ta,Kuopiossa. Samalla pyydetään seuraa ilmoittamaan lainahankkeistaan liitolle. 4 Hyväksyttiin seuraavat uudet seurat liittoon: Köntys. Vampula Satakunnan pjiristä ja Alku. Kellokoski Uudenmaan piirikunnasta. 5 Painijaoston esityksestä hyväksyttiin seura'avat paini= kilpailuanomukset: Tarmo Jämsä lfa-17/10. Alku Forssa 15/8. Urho Suolahti 11-12/9. Toverit Talikkala 11-12/12. Kiisto Vaasa 30-31/10. Riento Kuopio 24-25/7. Jyry Helsinki /8. Ponnistus Lapua 2-3/10. Veikot Malmi /8 jos paikalliselta työ= ju.1-j.l at oimikunnal ta saadaa puoltolause niin lupa Veikoille myönne= t tiän.

12 6 0 Luet tiin Helsingin Jyryn kirjelmä jossa seura ilmoittaa, että se on jo aikoja sitten anonut kans~invälisiä painikilpailuja mutta ei vielä tähän mennessli ole saanut mitään vastauata,vaikka anomus on käsitelty jo piirik~nss~ että asianomaisessa jaostossa. Kuultuaa painijaoston sihte~rin selostuksen, jonka mukaan Jyryn anomus oli ratkaistu jaostossa myönteiseen suuntaan jo kesäkuun 9 p :nä jonka jälkeen m~rkitty kilpailurekisterikirjaan liitto= toimikunnalle esittämistä varten. Asiasta otetaan ltihempi selvyys sihteerin saavuttua ke~älomalta.jyrylly päätettiin kuitenkin vas= tata, että heidän anomuksensa oli liittotoimikunnassa vasta ensi= kerran esillä tässä kokouksessa ja,että liittotoimikunta parail= laan tutkii syitä miksikä ei asiaa ole aikoinaan esitetty liit= toto imikullnalle. 7 Luettiin Ruotsista tulleet vastaukset tehtyihin kyse= lyihin Ruotsin l i ittojoukkueen kokooonpanosta ja niistä vaikut= timista joita mahdollinen ottelu TuL. n ja Ruotsin liittojoukkuei= den välillä mahdollisesti tulisi aikaansaamaan. Pitemmän keskustelun jälkeen päätettiin 4 : 11ä lilinellä 3. a vastaan periaatteessa hyväk= sä ottelu Ruotsin ja TUL. N liittojoukkueiden välillä. si,että päätös on Päätöksen johdosta pyysi Tanner pöytäkirjaan merkittäväk. 1) internationalemme säänöjen vastainen; "'-'# ~.. J/ 2) sillä ei ~a vaikutusta Työväen Urheiluliiton syntymistä Ruotsissa ja 3 ) se vaikuttaa sekoittavasti liitm ~ mme toimintaan. Tähän merkintään yhtyivät myöskin Kostiainen javisa. 8 Er.nenkuin lopullisesta hyväksymise.stä ruotsalaisille il= moi tetaan, pyydet ään hecil t ä heidän eh t.onsa,mitä tulisi maksamaan yhden ottelun otteleminen Helsingissä li,it tol!lwe joukkueen kanssa vasta tämän jälkeen jos kustanr:ukset ovat, sellaiset että ne hyväk= sytään tiedoitetaan päätöksestä 1notsin p,alloliitolle. 9 Hangon Tempauksen kesäjuhliin 18-7 puhumaan lähtee Kosti= ainen ja Ryttylä Koen juhliin samana pä:ivtinä Mi kkola,mut-'ca pääte= täbn tästä myöhel!lidin.

13 10 Hyvinkään Pontevan 10 v. juh1assr lausuu liittotoimikunnan tervei3et je. onnittelut Mikkola. Vakuudeksi. ~.~

14 P ö Y t ti k i r j a ======================= liittotoirnikunnan kokouksesta heinäkuun 12 p:nä Saapuvilla olivat:mikkola;rinne; Kostiainen,VisajLähteinenjNurminen;Harjan= ne ja Vij}})pula. 1 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2 Voimistelujaoston esityksestä hyväksyttiin Jyväskylän k voimistelujoht~akursseille 23 osanottajaa joille kaikille myönnet= tiin myöskin liiton apuraha Srnk 500:- ( hyväksyttyjen luettelo seu= raa liitteenä tätä pöytäkirjaa ) 3 Palloilujaosto ilmoitti, että Saksasta oli tullut tieto palloiluottelujen siirrosta kuukaudella. Ilmoitus merkittiin pöytä= kirjaan. 4 Luettiin Ruotsin Sos. dem Nuorisoliitolta tullut vastaus toimikunnan kyselyyn mahdolli~en Ruotsi - TUL ottelun vaikutteista. Samalla luettiin Ruotsin Jalkapalloliiton kirjelmä vastauksena toi= mikunnan kyselyyn. ruotsalai ~j t~n ehdoista. Pitemmän keskustelun jälkeen vbhv[stettiin aikaisemmin tehty päätös ja annettiin palloilujaoston tehtäväksi ottelun jär= j estäminen, sekä velvoitettiin jaosto seure.ava~j.kokoukseen tekemään lähe!t~än suunnitelman. 5 Palloilujaoston esityksestä hyväksyttiin liittojouklrueek,., si Ruotisa vastaan seuraavasti kokoonpantu joukkue: D a m. m e r t. (Kullervo) Nylund. (Kullervo) H a 1 m (Jyry) e L e h t 0 n e n. Y. (T:TIln Veikot) H e. i n 0 n en. (T: TIm Veikot ( L e h t 0 K. (Kullervo) 1 Holrrren f.. N"uo renpää.. r J (Kullervo) T. Veikot) :LlUlus tröm. (Kull ervo) Grönlund. (Kullervo) Lindberg.

15 Varamiehiksi;Björk, KnaapijSavolainen, Lehtonen. L. ;Pesonen;Veckström,Karja lainen,rantanen, Ranta,ja IIvonen. Turussa elokuun 15 p:nä. 6 Turun VeikoilIe ja Kotkan RiennolIe myönllettiin ottelulupa kilpailuluvat : 7 Yleisurheilujaoston esityksestä hyväksyttiin seuraavat Elo,KuopiO Veikot Kymi 31/7-1/8. 31/7-1/8. 8 Yleisurheilujaoston esitys että Saksaan lähetettävä ur= heilijajoukkue valittaisiin seuraavista urheilijoista: Lindborg:ValliSarv.imäkijHeinänen; Borg;Laine;Kotivalo;Mankki ja Elo ja joukkue vahvistet= taisiin samaan aikaan Leipzigin matkalle menevillä Etholen;Jokela jakor= pi hyväksyttiin,sillä lisäyksellä, että jaosto lopullisesti jow{kuetta valittaessa ottaa huomioon ettei joukkueel. konaismäärä ole suurempi kuin 8 miestä,tähän luettuna myöskin Leipzi~iin menevät. 9 Uudeksi seuraksi liittoon hyväksyttiin R~POj8t.Porkansaari. Viipurin.piirikunta. 10 Ilmoitusasiana merk~ttiin pöytäkirjaan että Suomen Höyrylaiva o-y oli myöntänyt 15 ~ matk~lennuksen.koska urheilijat tu= levat käyttämään Rtigeniä,pyydetään siltäkin alennusta. 11 tään Helmi Paasosta. Arpaijaiset ovat 18/7. Hyvinkään Pontevan arpajaisiin puhujaksi pyyde=

16 13 Kymin Veikoilta oli tullut kirjelmä jossa pyydettin lu= paa Eino Borgille saada otella Paavo Nurmen kanssa Turun Urheiluliiton kilpailussa ja sitten KYmin Veikkojen kilpailuissa. Liittotoimikunta ei katsonut voivansa tälltiiseen pyyntöön suostua. Kirjelmän toiseen kohtaan jossa ehdotetaan Borgille tilaisuutta Ruotsissa kilpailuun parhaiden kan sa,päutti liittotoimikunta tiedusta Ehnl1n kautta voisiko Lilffiea jär= jestää kilpail~~ukholman stadionilla/ johon osallistuis muutamia liittgm me parhaimpia. 14. Toimiston huoleksi jätettiin toimia siten että Hamariin / saadaan joku ~enemään perustamaan urheiluseuraa. ~UdekSi ~.. ~

17 Jyväskylän voirnistelujohtajakurssei: le hyvliksyttiin ========~=========================~=======~==~============ seurcavat 23 osanottajaa: Oitmn Vesa,Oitti Lohi,J;rroskylä =====~=====~=~==========~======= Paavo Lfll'lkso.wAur i l,:yöhänen Syöksy, Virkkala Hnru1 s Sohl 'oere J!a1m1 el.s1nk1 t1 at v r1't U~ Mu.tikainon T i H tanen Ott al n Eer Kalli. ek ski 1 e. Helsinki Tap 1an Tarm.. Vei ot Turku Vesa Iisvesi Pal are Urheiluse ra Vaasa Kunt SUonenj 1I:i Veik t Viipu,ri rto K ivisto Mars Merikarv1a E nti Riihimäki itt Uiemisjärv1 Taimi Tu.~ Urho su. lahti Kiivas Seinäjoki Kina-Velj et Laukaa sti Närl).1 Ein El. Olavi H är!: ~il ti in en Paav Sahlsten Uun Lukkarinen Paul Su melo Arv J hanss n Yrjö Hentunen Eine Xammenen V.Kal11 mäki J kka TuJ. nen Eino Eskelinen Yrjö Lind n Yrjö Kcurt1lainen J..lf'r.Lahtinen otto Ktinsänen

18 p ö Y t ä k i r j a o LI 8 TU~ : n liit t te irrilrumlan kok uksesta 19/ Saapuvilla olivat V. Mikk la, E. Pekkala,V. Visa, T. Tanner,U. Nurminen,V. Lähteinen, T. H. Vilppula, U.Rinne ja H~lmi Paasenen. 1. Hyväksyttiin edellis en kok ul:-sen pöyt äkir ja. 2. puglesta ilrncitti tov e N. Kohtanen,että liittetoimikunnan jtitettyä Ru tsi-tul= ttelun käytännöllisen järjestämisen palleiluja ston huoleksi oli jaosto laatinut oh ~elmalu.nn ksen ttelua ja ttelun jälestä t tmeenpantavaa illanviettoa vartan.mutta tällä välin Ii Su men Pall liitt lähettänyt liitolle s itetun kirjelmän, jossa se erinäisin lähenu~'l in määritteleminsä ehd&in trultoi asettua kysymyksessä.levan ettelun välittäjäksi. Jaosto oli päättänyt pu lestaan esittää,että Pall. kentälle maksetaan 30 ~ ottelun k kgnaistul sta. Siitä summasta n. ottako n Su men Palloliitt tarpeelliseksi katsomansa k r vauksen ru tsalaisten pelaajain kustannusten peittämiseksi. Edelleen imoitti t v. K htanen jaost n sihteerin laatineen laajernrran vastauskirjelrnän Su men Pall liit Ile. Kirjelmän k piat luettiin. Syntyneessä k~skustelussa katsottiin kirjelmän l aatijan Wenetelleen varernatt oasti.. Xct±rut ryhtyessään tekemään periaatteellista laatua olevia esityksiä. yhteisistä julkilausumista ott e ltu1 aikaans~annin suhteen, koska liit~o puolestaan oli asiasta sopinut Su~raan Ruotsin Palloliiton kanss a. Kun ilmoitettiin Su men Palloliiton edustajain tarjonneen asian j hdosta neuvottelua l~l 8, 15 i. p.,päätettiin lähettää liitt toimikunnan puolesta 2 neuvettelijaa, jqiksi valittiin V. Mikkola ja j a st n edustaja N. K htanen. Neuvott ~ lijoita ev~stet~ tiin nim~n maan siten, ettei mitenkään v ida myönty ~ Su ~en Pal- 1 liiton kirjelmässu olevan ehdotuksen 4:nteen ja 5:EXxxteen k hta an, joissa asia saa k konaan t tuudenvastaisen ja liit lie

19 v"'ging&llisen mu.d~n ja j iden hyväksyminen sit isi liit~n kädet ettelurl sel stamiseen nahden. N euv ttelijat poistuivat tapaama~ 8u men Pell liiton edustaj ia; 3. Hyväksyttiin seuraavat uudet Seuran liitt Iin: MR Harnarin El, P piirikunnasta. Putaanp jat,?ihtipudas,keski-su cen piirikur~asta. Visa,Askainen,Turun ~iirikur~asta. 4. Sihteeri oli laatinut yksityisk htais'en kirjallisen se- 1 stuks en yleisurhe ilij ain suunnitellun Venäj än matkan re.ukeumis en syistä.asia jätettiin tutustumista v8rten pöydälle. (Sel stus seuraa liitteenä tätä pöytäkirjaa. ) 5. Jyryn, ja eräiden toisten seurain painikilpailulupaan musten käsittelyssä tapahtuneen viivytyl:sen ktisitte1y siirrettiin s~ihen saakka,klurunes tal udenhoitaja palaa 1 maltaan. 6. l:yönnett i in seuraavn t kilpailuluvat : Painikilpailuju varten: L hjan L uhi,kansalliset, 21-22/ Ylistaron Yritys, l;:ansalliset, 21-22/ Uint ikilpailuj (3 varten:' Helsill6in Jyry,kansclliset, 21-22/ sillä ehd lla, ~ttei uintija stella le miti..ifill l,uvan myöntämistä vastaan. 7. Kun painija ston pu lesta ilm itettiin R b.oksan Clenevän tal udellisten syittel vu ksi Ru tsiin J/ainineuv jalrsi,ptititettiin ja st n ehdotuksen mukaisesti julistru asianomaisella tavalla

20 liit n pninine"i.l.v Jan toimi haettavaksi eloku':tn 15 p:n oelillessä. T imi on.tettava vastaan 1 p : nä syyskuuta tähti vu.nna. Painineuvejan matkaa k skeva matkasuu11il.i tel.'1'!a jätettiin, samoin kuin painijaostcn ehdqtus painineuvennan järjestämisestä Siinä. tapauksessa, ettei päteväii hakijaa ilmaudu,pöydälle t~istaiseksi. 8. Työväen Urheilulehden t ioittaj~ {. K ivula Ii jättärqt liitt toimil~lnalle kirjelwän,j ssa hän tarkemmin ~ainitsemillaan perustei~ln esitti,että liitt toimikunta päättäisi ~ osallistua j.llakin piener:.r:1ällb. s1l.l!1r!1alla sell:::..i.sen erik isselostajan matkakustmllluksiin,j l'-a llibetettäisiin Työvlien Urheilule:!J.der. sel staj aksi Latviaan 14-15/8 tapahtuvaan Saksa- Latvia= yleisurhe ilu.ttelum;ligeka su ritetaan kurr:rrankin raaan työväen urheiluliitt jen välillä. Ka'tsoen liiton taloudelliseen asez;:;aan j2. siihel.,ettei ~atkasta v isi olla välitöntä ei ehdotukseen voitu su stua. ja kustannuksia vastaavaa hyötyä, 9. Su men Pall liiton edustajain kanssa neuv ttelemassa ~~ käynyt toimikunta palasi. V. Mikk la ilmoitti,ettei neuvottelu ~llut johtanut 1 pullisiin tul ksiin. Palloliit n edustaijat olivat ilmoittaneet pitävunsä kiinni 6 %:n korvaussu!1ll:i18sta sekä siitä, että lehdistölle annettavassa selityksessä mainitaan ttelun alkuvaiheista seuraavalla tavalla: "Edistääkseen pall ilua Su messe on Su men ~all liitto myöntlnyt kansainvälisen rall liiton sääntöjen vaatiman luvan Ru tsin Pall liitglle ttelua varten Suomen TUL : n kanssa. " Päätettiin jäädä dottamaan Pall liiton virallista vastausta jaoston silj.t eerin lähettärniidn kirjelmään ja su ritetussa neuv ttelussa liit n edustajain esittämiin ehd tuksiin.liittotoiraikunta kutsutaan k k n tiistai-illal;:si,heinäkuun 20 p :ksi,pält-

21 t~~lin siihen mennessä mahdollisesti liitolle saapuneesta Palloliiton vastauksesta sekä, jos myönteinen päätös syntyy, ottelun ja ruotsalaisia pelaajia v nrten suunnitellun illanvieton jär~esthrnisestä. Keskustelun kuluessa ilooitti U. Nur~inen kieltäytyvänsä osallistumasta päätösten tekoon asiassa sen jouduttua nykyiseen vaiheeseensa. Walrnudeks i :

22 (L i i t e TUL :l1 1iittotoirnikuYlJlan 19/ pidet yn kok uksen pöytäkirjaan) _ L j i t i: Q t II j [1 j : 1) JL n Fl 1 J e. Su'..mni ttel un ala:~se:'1..n 011ol;n ylcisurh,j ilijairrrne VenL jt.~n ~~,c,tlw n IIunl:e 8 yl c isurhei.li jao. jall::alja110joul:lruocll t:1at ~w ssa Yc äjälle kilpailemaan 4/ Yloisurh e ilujaost:j.n:tisitteli ons i kerran asian kokouksessann 16/4, esittäen alus t avan chfl.otuksen j ouklmcen kokoonpanosta,huomioonottaen saman a ika i set liitterrunc yleisurhe ilurncst a ruuski lpailujen A=sarjan ~ t ilpailut. Liittotoimilmnta käsitteli t iirntin ehdotulr.s..:m 1 9/'-1, ;;al auttaon sen taknisin j aos-:;oon,.scur aavnno. ptiivtin ii lähe t ettiin Vc n ti jiillc liittomr.. o ehdotus rnatkakorvauksist~. Vc.staus tähhn lmi tc:nkin v :'ipyi. Se s8e.pu:1. vasta kes äkuun alusbn. T:ill ii vb.lin 01 i. m~ll5 skin tal viu::-hc ili j ai::nr.'1c \ saamatt a j äii.xle i den!:1a"tkar ahosiitä,milloin k2.1p.::.ilut o ike3.s c8.c:"l'"iovat ja m:i..jcti 2.ajoja niissä suori te'cacm, ko ska s iitti riippuj. US Oo.::1 m:'c;hcr:. L1atko. l1 01Uhc; J..;ttirJi n en.i:il~j () postitettl.n ktl nttimis en ~iäl~:e (;::1. 10/6" Liitto oimiku tn "hyviiksyj_ v a rmoiksi michilmi joukl:u oc.;socn J.J. S.::.::.~ katsottiin v oitavan byv2i.:syii s:" :nli ~aj)a ulcs GSsC:1.) jos kj.1ila::"luissa juostaah ylipi tl:: i ii wa tko j 8:;<: j 8 Ua.:i.nio s:u nti tnpaqi:sujsa! jos 8uori totao.n 3-10 i klra. Lisäksi päätti liitt':.'to il~~i}>::un-:'; J osj.-ttlic'.. ylc l sur huilujaostoll c, cttö. Vr'lt o.sen tilalle valittaio':'i:.1 3. E~_..::- ja Sa.arinen ili:1oittj.v 3-:;,O ~tc ::"-,-:':' -c ~10 70i Llat:~ustLo..J [:, lonen ja Helenius ilmoi tt i v a t seno i.j aan harjcl;::i.vo.:'sd e st ee-ctöl.:w::stoö.istulrs.::nsn.

23 _ 0, Cl.;1C. ':' l:":' Mutta vastausta r:.:'itli :osl:ofaa:t: t:..u rlr.s-celu,u,l)"1c ei 018 7iGläl;-:,:iU~ Jc... 1L~. u ' moittivat a si[1"~;o..vr'i.:,l1 ~. o11 l! 20,? eso sglleo :ve.:':'nion paperit o:i ro.t t oi:j:',c s a 30/6 j::c PGSOSOll kahtc. pti ~,1C ~iti YD.sta 1/'1,j a IIelc:'liuksc32.1 2/ 7;. s iis ~~l~töhj.sty n o inä. :[,j,i,tt0 to~, mi,knntcl. J~ti.iirj,s i [' ';.ttcn 28/ ~ ~,,: J,tti[j bsstitin komou..::sg S3L. 0'1,'-- ku ecn t"ydonn ttö.v:.il:s:' scur acr.; i s ttl ptitike.mpunlölnisi s t a ur:1.eil:uo::. s t o., i1::",j: I r eelle_tr.. y' il\ ~~lto toi esteett. tod. ja Niernikin lupns i,mutt o. iillr:o i scsti peräytyi lupauksestaan. -'.iul ck ena oli sii"', että yj:si ainoa Lli es ke.hdeksasta voi l lihteä... Se osoittaa. sitä vaikoutta, jcnl:a llltcn.l1c s i;aruus ::'"..- pa ilut t timän j o ukkuee~ {j:okoonp3.::::c~.llj o.iheuttivet. J n lis 1:i!';:s j. on ~1UO~!o.tt3.re..) että jallr.a pallojou kkueenkin ::IClssi saatj,in suuri: ponnistu!--::s i n b,1..nt oo::j, L'Lvan viime tingassa, vaikkn h e idän matkansa 01i l op-t:.llisesti se171', hy'.r~. ss.j ;~.'l t e en." :...: 'e; c :~..Q, V O? nyt h o....,~o.it a, e'i:;'~:' nj:1:'.1 t'.:i 1. ~ ::l;::i.-c.<.:; n :,4C1'1':8. a :':'h.:.)lj..~t D.2a:-lD. 3lJ.1J,Y';:':1'.J...,:"l-c.,. c s" 1 tlj.d.n ehd8 ttoj::.as t:1. c l i vet t ~ -e:'~ ~lli:',s et i t s r, ) l:i..3 tl:'3 i sa tt-.l i cs 'li v l'[j i, j ')'t;'::" oli VD.t lr-i.usa11is i.8. ~~~::.- L:lHm. tt'.lc.is '~ 8~~ n chj,o:"-:1 ~2.:;, sie. ei C', -;'''0 i :,:m.jc L'!l'C e,,', ;i ',, kahden paperi 1J rn~ ' (O h j~.ju~t::"-.t ::.!.Jc.. J?CJ ;~l T"l}UIT-: i~ u i s ). s'ta J.o ehc.0 = c' : a,,~s1.,~l, ~":'';:li:.::..:. e i 6 11",,;:. t 1J i1 a i SU'.lQ c G s n 1. :"::1. ~ "D,,iin :eta Jv:,;:alJ.. e : Yll t ~ c e i, L av a.jc 'C'll) Y k~; =. 'j~""1. t \, -' mattomasta ' syyst ä oi tl..y':":::ii,:~\tt 1D.]X1US~~o.a:r:.. ~[l ai.:10o.s c na:-l :.' 't:c ~ p'npe!,j.~'c',z. to i mi stooyl,,joh to ja:ni=ir.. 1')8 t e~:i ""-:: ÖJ":~-Y.::l tod,istu S PUD.t tu i vielä vi.ir:1e :9L1.i y,i::.:.ii, Su c.rno. on siis se ) e t tu 1 5 c;ldoi:i.;:aast o. cl iy ~ lopulta vo,in 3 ~rarmaa 1ö.h~i.- j ää,9 e i v oinut l bhteti jo. 3 po.:peri t ~yöhi.is;r-cy\ylit < Yllteispossia e i si t cn eniiä..:n voinut a j a t ella ja yksj.tyisp['"sae jo. ei j oko. saa vnlmii ksi siinä.. ajasso. :Gm":[ olj,si tässti tapuukscsso. ol::"ut kii:r '~otttivis s ä... r.:-ö.ik en v aralt o., papci' J i ta odot eltaessa jo. h el sinki1ä:"siii ::c.siin ts i ttäossä, yri t ott i in l-luvosto- T uniijiin tiiku1 öj,s es tii 1ii_1etysttis t.:.;. : e r äitii helpctuksia yh t e i spo.s sinl~ i n sno.ntiin to.rvitt aviin mu odoj. lj,suul-:sl,~, mutta tu1 ol:s c tto.~ Nö,yttä..ti s iis sil t ti) ett e i toimisto n v o ida t ässii tnpnu ksusso, yks i n- omo.o.n syyttää lnillinlyönnistti. Vi'litettavaan Dntl::o.ho.nkkeen raukc L!:.lis.. H': r:. v a i kuttiva t, kuten yllä n iihdäun,s1,;.urclt?, c""nltnun sellais et syyt"ti,oi:li~ niihden t o i mi sto puo1estac-jl oli v c i naton.t ti.r -co i mraät niist ä.. ov at : venä..lb.~.st en hido.s k irj e(;nva ihtc j o. v nstaul:1att041uus kiipailultlj i-t i edust el t::u.h.l yhdeksän e:'l dokiman r:18, tlmost e<::t jo. k old ~ n '.este cttcdyys t e disteen myöhäs'cyminon..

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Säätiön nimi on Tampereen Urheilun Edistämissäätiö

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää uutta tietotekniikkaa ja teknologiaa soveltavan taiteen

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI Yhdistyksen nimi on Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry, Finska Border Collies & Australiska Kelpies rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHTI 1928 Aug. Kanervan Kirjapaino. LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT. 1. Seuran nimi on Lahden Pyöräilijät ja on sen kotipaikka Lahden kaupunki. Seura

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007. HAKEMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE Pyydämme, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan NNsäätiö nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot