16/2012. Muutosvaalit 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16/2012. Muutosvaalit 2011"

Transkriptio

1 16/2012 Muutosvaalit 2011

2

3 16/2012 Muutosvaalit 2011 Toimittanut Sami Borg

4 Edita Prima Oy, Helsinki 2012 Marita Alanko

5 Julkaisun nimi Muutosvaalit 2011 Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Åsa Bengtsson, Sami Borg (toim.), Henrik Serup Christensen, Kimmo Elo, Kimmo Grönlund, Lauri Karvonen, Mikko Mattila, Tom Moring, Juri Mykkänen, Heikki Paloheimo, Ville Pernaa, Lauri Rapeli, Kim Strandberg, Pertti Suhonen, Jan Sundberg, Peter Söderlund, Hanna Wass, Jussi Westinen 16/2012 Selvityksiä ja ohjeita OSKARI numero OM 7/014/2012 HARE numero ISSN-L ISSN (nid.) ISSN (PDF) ISBN (nid.) ISBN (PDF) URN Pysyvä osoite Asia- ja avainsanat Tiivistelmä URN:ISBN: vaalit, eduskuntavaalit Muutosvaalit teos on kolmas peräkkäinen kansallinen vaalitutkimus Suomen eduskuntavaaleista. Teos julkaistaan sähköisenä myös Suomen vaalitutkimusportaalissa (www.vaalitutkimus.fi), josta löytyy lisätietoa tutkimushankkeesta ja aiemmista, vuosien 2003 ja 2007 eduskuntavaaleista tehdyistä tutkimuksista. Kirja on pääraportti akateemisesta tutkimushankkeesta, jossa oikeusministeriö toimi aineistonkeruun ja tutkimustyön koordinoinnin rahoittajana. Tieteellisestä työstä vastasi yhteensä kahdeksantoista tutkijan ryhmä Suomen vaalitutkimuskonsortiosta ja hanketta koordinoi Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Enimmäkseen tutkimus perustuu valtakunnalliseen käyntikyselyyn, joka koottiin pian vaalien jälkeen suomalaisesta valitsijakunnasta. Taloustutkimus Oy:n keräämään aineistoon kuuluu noin 1300 satunnaisesti valittua äänioikeutettua. Tutkimusaineistoa käytetään tämän teoksen lisäksi useissa muissa tieteellisissä julkaisuissa sekä oikeusministeriön ja tietoarkiston ylläpitämien Suomen demokratiaindikaattoreiden keskeisenä pohja-aineistona. Kirjan eri luvuissa hyödynnetään myös muita kyselyaineistoja ja tutkijoiden itsensä kokoamia media-aineistoja. Teos koostuu yhdeksästätoista luvusta, jotka on jaoteltu viiteen osaan. Ensimmäinen osa kuvaa ja analysoi monipuolisesti vaalikampanjointia ja vaaleja mediassa. Toinen osa keskittyy äänestämiseen, äänestysvalintojen selittämiseen sekä arvioi suomalaisen puoluejärjestelmän ulottuvuuksia. Teoksen kolmas osa nostaa esiin vuoden 2011 vaaleille ominaisia piirteitä, jotka liittyvät muun muassa vaalitulokseen ja vaaleja edeltäneeseen vaalirahakohuun. Tämän jälkeen kirjan neljäs osa tutkii eri tavoin puoluedemokratian tilaa ja toimivuutta kiinnittäen huomiota kansalaisten poliittiseen kiinnittymiseen. Lopuksi teoksen viides osa vertailee suomalaista puolue- ja vaalijärjestelmää kansainvälisesti erityisesti ehdokasäänestämisen ja populististen puolueiden kannatuksen näkökulmista. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista tiivistää laajan teoksen monia keskeisiä tuloksia. Ne löytyvät helpoimmin luvut päättävistä johtopäätösosioista. Puolueiden väliset voimasuhteet muuttuivat vuoden 2011 eduskuntavaaleissa poikkeuksellisen paljon. Aika näyttää, kuinka pysyviksi tai tilapäisiksi koetut muutokset jäävät.

6 Publikationens titel Förändringsval 2011 Författare Justitieministeriets publikation Åsa Bengtsson, Sami Borg (red.), Henrik Serup Christensen, Kimmo Elo, Kimmo Grönlund, Lauri Karvonen, Mikko Mattila, Tom Moring, Juri Mykkänen, Heikki Paloheimo, Ville Pernaa, Lauri Rapeli, Kim Strandberg, Pertti Suhonen, Jan Sundberg, Peter Söderlund, Hanna Wass, Jussi Westinen 16/2012 Utredningar och anvisningar OSKARI nummer OM 7/014/2012 ISSN-L ISSN (häft.) ISSN (PDF) ISBN (häft.) ISBN (PDF) URN Permanent adress Sak- och nyckelord Referat URN:ISBN: val, riksdagsval Boken Muutosvaalit 2011 [Förändringsval 2011] är huvudrapporten från den tredje nationella riksdagsvalsundersökningen i Finland. Boken ges även ut elektroniskt och finns att ladda ner på valforskningsportalen (www.vaalitutkimus.fi). På portalen finns mer information om det aktuella forskningsprojektet och om motsvarande undersökningar som har genomförts I samband med riksdagsvalen 2003 och Justitieministeriet har finansierat datainsamlingen och samordningen av forskningsprojektet. En grupp på aderton forskare från det nationella valforskningskonsortiet har utfört det vetenskapliga arbetet och Samhällsvetenskapliga dataarkivet har koordinerat projektet. Undersökningens empiriska material baserar sig till största delen på besöksintervjuer med 1300 slumpmässigt utvalda röstberättigade finländare. Datainsamlingen genomfördes av Taloustutkimus Ab efter riksdagsvalet I tillägg till denna huvudrapport kommer datamaterialet att användas i flera andra vetenskapliga publikationer. Datamaterialet utnyttjas även som underlag för Finlands demokratiindikatorer som justitieministeriet och Samhällsvetenskapliga dataarkivet upprätthåller. I bokens olika kapitel används även material från andra opinionsundersökningar och material som forskarna själva har samlat in. Boken består av nitton kapitel, vilka är indelade i fem olika delar. Den första delen ger en mångsidig beskrivning och analys av valkampanjen och av valets synlighet i medierna. Den andra delen fokuserar på väljarbeteende, röstningsbeslut och det finländska partisystemets politiska dimensioner. Det som var speciella kännetecken för valet 2011, valfinansieringshärvan och de stora förändringar som skedde i partiernas väljarstöd, diskuteras i bokens tredje del. Den fjärde delen belyser partidemokratins tillstånd och fäster uppmärksamhet vid medborgarnas relation till politiken. Avslutningsvis granskas det finländska parti- och valsystemet ur ett internationellt perspektiv, med fokus på personröstning och på de populistiska partiernas väljarstöd. I detta sammanhang är det inte möjligt att sammanfatta de talrika empiriska resultaten. I stället hänvisas läsaren till de avslutande sammanfattningarna I varje kapitel. Förändringar i partiernas styrkeförhållanden var ovanligt stora I riksdagsvalet Det är för tidigt att säga huruvida dessa förändringar är bestående eller av tillfällig karaktär.

7 Sisällysluettelo Kirjoittajat 13 Esipuhe 15 1 Johdanto 17 Sami Borg Kohti vuoden 2011 eduskuntavaaleja 17 Vaalitulos 19 Kirjan sisältö ja rakenne 22 Tutkimusaineistot ja vaalitutkimusportaali 24 Lähteet 25 Vaalit mediassa ja vaalikampanjointi 2 Vaalikamppailu mediassa 29 Ville Pernaa Myötätuulesta vastatuuleen vaalikausi Perussuomalaisten kannatuksen nousu poliittisen ilmapiirin tahdittajana 32 Kevään 2011 vaalien media-agenda 34 Perussuomalaisten aiheet hallitsivat lehdistön vaaliagendaa 35 Televisiouutisia hallitsivat eurokriisi ja valtiontalous 38 Yhteenveto 39 Lähteet 41 Liite 1 Eduskuntavaalien 2011 media-agenda-data 42 3 Mielipidekyselyt vaalijournalismissa 43 Pertti Suhonen Johdanto 43 Julkiset mielipidemittaukset 44 Tutkimuksen teettäjät 44 Kannatusmittaukset 45 Kyselyitä politiikan sisällöstä 47 Arvo- ja asennetutkimukset 48 Monenlaista gallupjournalismia 49 Kyselyiden roolit lehtijutuissa 50 Gallupjournalismin aiheet 52 Näkyvimmät keskustelut 53 Kansalaisten poliittisen tiedon taso 54 Keskustelu kannatusmittausten luotettavuudesta 54 Yhteenvetoa 57 Lähteet 60

8 4 Vaalikampanjat ja viestinnällistyminen 62 Tom Moring ja Juri Mykkänen Johdanto 62 Viestinnällistyminen 63 Professionalisoituminen 64 Aineistot 65 Äänestäjien liikkuvuus ja kampanjarahoitus 65 Vaalikampanjan huomioarvo 67 Protestivaalit 69 Suomen puolueiden vaalikampanjoinnin professionalisoituminen 72 Päätelmät 75 Lähteet 77 5 Sosiaalisen median vallankumous? Ehdokkaat, valitsijat ja sosiaalinen media vuoden 2011 eduskuntavaaleissa 79 Kim Strandberg Johdanto 79 Sosiaalisen median vaikutus politiikkaan ja kampanjointiin 80 Sosiaalinen media Yhdysvaltojen ja Suomen vaalikampanjoissa 81 Aineistot 83 Sosiaalinen media ehdokkaiden vaalikampanjoissa 84 Kansalaisten sosiaalisen median käyttö vaalien alla 86 Päätelmät 89 Lähteet 91 Äänestäminen, liikkuvuus ja puolueiden erot 6 Äänestysaktiivisuus 97 Hanna Wass ja Sami Borg Johdanto 97 Äänestysaktiivisuuden muutos vuodesta Ennakkoon äänestäminen 102 Äänestäminen iän ja sukupuolen mukaan 106 Asuinympäristön vaikutus 109 Äänestäneiden ja äänestämättä jättäneiden suhtautuminen äänestämiseen 110 Tiivistelmä ja päätelmät 111 Lähteet Äänestäneiden ja äänestämättä jättäneiden mielipideyhteneväisyys ja poliittinen edustus 116 Hanna Wass, Peter Söderlund ja Lauri Rapeli Johdanto 116 Mielipideyhteneväisyys 117 Poliittinen edustus 118

9 Päätelmät 123 Lähteet Valitsijoiden liikkuvuus eduskuntavaaleissa Sami Borg Liikkuvuus peräkkäisissä eduskuntavaaleissa 127 Puolue- ja ehdokasliikkuvuuden kehitys 130 Puolue- ja ehdokasliikkuvuus 133 Tiivistelmä ja päätelmät 136 Lähteet Väljarnas kandidatval: rörlighet och motiv 139 Åsa Bengtsson Kandidaternas betydelse och väljarnas rörlighet 139 Parti eller kandidat 143 Avgörande karakteristika 147 Sammanfattning 152 Referenser Puoluevalinta 156 Kimmo Grönlund ja Jussi Westinen Johdanto 156 Miten ja miksi äänestäjät valitsevat puolueen? 157 Puoluevalinta vuoden 2011 vaaleissa 159 Puolueiden kannatuksen alueelliset erot 163 Ristiriitaulottuvuudet Suomessa Vasemmisto vastaan oikeisto Syrjäseudut vastaan ydinalueet Kansallinen suvereniteetti vastaan liittoutuneisuus Eliitti vastaan kansa Suomenkieliset vastaan ruotsinkieliset Perinteiset arvot vastaan postmodernit arvot 169 Ristiriitaulottuvuuksien merkitys puoluevalinnassa 170 Henkilökysymykset 178 Johtopäätökset 181 Lähteet 187 Vuoden 2011 eduskuntavaalien erityispiirteitä 11 Perussuomalaiset 191 Sami Borg Pitkän aikavälin selitystekijät ja kannatuspotentiaali 191 Kannatus ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja 194 Kannatuksen sosiodemografiset ja alueelliset taustatekijät 195

10 Kannatussiirtymät Puoluevalinnan perusteet 200 Puoluevalinnan tärkein syy 203 Johtopäätökset: vaalivoiton syyt 207 Lähteet Keskustan vaalitappio menetetyn kannatuksen taustatekijät 211 Jussi Westinen Johdanto 211 Yhteiskunnalliset ristiriitaulottuvuudet ja asiakysymykset 212 Muutos Keskustan äänestäjien taustassa 215 Asiakysymysten merkitys Keskustan vaalitappiossa 217 Päätelmät 222 Lähteet Vaalirahoitus ja vaalirahakohu 227 Mikko Mattila ja Jan Sundberg Vaali- ja puoluerahoituksen kansainvälinen tutkimus 228 Puoluelainsäädäntö 229 Sääntelyn muutos 2000-luvulla 230 Vaalikampanjakulujen kehitys 232 Vaalirahoituskohun seuraaminen ja sen vaikutukset äänestysvalintoihin 234 Päätelmät 237 Lähteet Tärkeimmät asiakysymykset ja vakavimmat ongelmat 240 Sami Borg Asiakysymykset ja puoluevalinta: strukturoitu kysymyksenasettelu 242 Eduskuntavaalien tärkein asiakysymys avokysymyksen perusteella 245 Vakavin yhteiskunnallinen ongelma 247 Tiivistelmä ja johtopäätökset 250 Lähteet 252 Poliittinen kiinnittyminen 15 Medborgarnas förväntningar på politiskt beslutsfattande 255 Åsa Bengtsson och Henrik Serup Christensen En utmanad demokrati 255 Olika syner på politiskt beslutsfattande 257 Politiskt beslutsfattande via representation 257 Politiskt beslutsfattande via deltagande 258 Politiskt beslutsfattance via experter 258 Medborgarnas syn på politiskt beslutsfattande 260

11 Åsikter om politiskt beslutsfattande enligt bakgrund 263 Syn på politiskt beslutsfattande och politiskt deltagande 267 Avslutande diskussion: Politiskt beslutsfattande i medborgarnas ögon 270 Referenser 272 Appendix Dimensioner i politiskt deltagande Politiikkatietämys ja poliittinen kiinnostus 275 Kimmo Elo ja Lauri Rapeli Suomalaisten tiedot politiikasta 276 Maahanmuuttoon liittyvät tiedot ja mielipiteet 280 Kiinnostus politiikkaan 282 Kiinnostuksen yleiskuva 282 Kiinnostuksen yhteys ikään ja muodolliseen koulutustasoon 285 Kiinnostuksen yhteys äänestämiseen ja politiikasta keskustelemiseen 287 Tiivistelmä ja päätelmät 289 Lähteet Uskonto ja äänestäminen 292 Juri Mykkänen Johdanto 292 Uskonto, moraalikysymykset ja puoluevalinta 294 Kristillisdemokraattien kannatus Suomessa 298 Uskonto ja poliittinen protesti 300 Päätelmät 305 Lähteet 307 Liite Regressiomalleissa käytetyt muuttujat 308 Suomen eduskuntavaalit kansainvälisessä kontekstissa 18 Ehdokasäänestäminen 313 Lauri Karvonen Henkilövaalit Suomessa ja muualla 313 Kuinka tärkeä ehdokasvalinta on äänestäjille? 315 Ehdokasäänestämisen taustatekijät Suomessa 318 Loppupäätelmät 321 Lähteet Populismi puoluejärjestelmän vedenjakajana 324 Heikki Paloheimo Populismi Länsi-Euroopassa 325 Miksi populististen puolueiden kannatus kasvaa? 327 Populistiset puolueet Pohjoismaissa 330 Pohjoismaiden populistipuolueiden kannattajien profiili 331

12 Populististen puolueiden kannatusta selittäviä tekijöitä 333 Populistit vasemmisto oikeisto-ulottuvuudessa 341 Poliittisen kentän uusjako 343 Lähteet 345 Liite 1 Vuoden 2011 eduskuntavaalitutkimuksen pääaineisto 347

13 Kirjoittajat Åsa Bengtsson on akatemiatutkija ja valtioopin (statskunskap) dosentti Åbo Akademissa. Sami Borg on Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston (FSD) johtaja ja valtio-opin dosentti Tampereen yliopistossa. Henrik Serup Christensen on postdoc-tutkija Åbo Akademin valtio-opin laitoksella. Kimmo Elo on Jyväskylän yliopiston valtioopin dosentti. Hän työskentelee tutkijana Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen laitoksella. Kimmo Grönlund on Åbo Akademin yhteiskuntatieteen tutkimuslaitoksen (Samforsk) johtaja ja valtio-opin dosentti. Lauri Karvonen on valtio-opin professori Åbo Akademissa ja Åbo Akademin Demo cracy: A Citizen Perspective -huippuyksikön johtaja. Mikko Mattila on yleisen valtio-opin professori Helsingin yliopistossa. Tom Moring on journalistiikan professori Svenska social- och kommunalhögskolanissa Helsingin Yliopistossa. Juri Mykkänen on yleisen valtio-opin yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Heikki Paloheimo on valtio-opin professori Tampereen yliopistossa. Ville Pernaa on Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja ja poliittisen historian dosentti Turun yliopistossa. Lauri Rapeli on postdoc-tutkija Åbo Akademin yhteiskuntatieteen tutkimuslaitoksessa (Samforsk). Kim Strandberg on Suomen Akatemian tutkijatohtori, joka toimii Åbo Akademin yhteiskuntatieteen tutkimuslaitoksessa Vaasassa (Samforsk). Pertti Suhonen on tiedotusopin emeritusprofessori Tampereen yliopistossa. Jan Sundberg on yleisen valtio-opin ruotsinkielinen professori Helsingin yliopistossa. Peter Söderlund on tutkijatohtori Åbo Akademin yhteiskuntatieteen tutkimuslaitoksessa Vaasassa (Samforsk). Hanna Wass on tutkijatohtori ja yleisen valtio-opin dosentti Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella. Jussi Westinen on tohtorikoulutettava Åbo Akademin yhteiskuntatieteen tutkimuslaitoksessa (Samforsk).

14

15 Esipuhe Tämä teos on kansallinen vaalitutkimus vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Sen ovat kirjoittaneet laajassa yhteistyössä suomalaiset vaalitutkijat neljästä eri yliopistosta. Tutkimushankkeen toimintamalli on tuttu monista maista, joissa toteutetaan vakiintuneesti parlamenttivaalien seurantatutkimuksia (National Election Studies). Suomessa alan tutkijoiden yhteenliittymänä toimii vaalitutkimuskonsortio, jonka toiminta alkoi 2000-luvun alussa. Vuoden 2003 ja 2007 eduskuntavaaleihin liittyneet tutkimushankkeet toteutettiin pääosin Suomen Akatemian rahoituksella ja niissä kerätyistä tutkimusaineistoista on laadittu tähän mennessä lukuisia tutkimuksia. Vuoden 2011 eduskuntavaaleja koskevan kansallisen vaalitutkimuksen rahoittamisvastuun otti oikeusministeriö, koska eduskuntavaalien säännöllinen tutkimus on havaittu välttämättömäksi osaksi perustavaa demokratiaseurantaa. Tämän teoksen lopusta löytyvässä aineistoliitteessä on kuvattu hankkeen pääaineisto, joka toimii lähteenä Kansanvalta. fiportaaliin linkitetyille demokratiaindikaattoreille. Indikaattoreita ylläpidetään Suomen vaalitutkimusportaalissa (www.vaalitutkimus.fi), joka palvelee jatkossa keskeisenä suomalaisen vaalitutkimustiedon julkaisuareenana. Tutkimushankkeen pääaineisto on saatavissa tietoarkistosta maksutta tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön sekä opiskelutarkoituksiin. Eduskuntavaalitutkimus hanketta koordinoi Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Se vastasi Taloustutkimus Oy:n kokoaman kyselyaineiston käyttökuntoon saattamisesta sekä tämän kirjan toimittamisesta. Allekirjoittanut toimi hankkeessa kolme kuukautta vapaana muista tehtävistä. Tietopalvelupäällikkö Hannele Keckman-Koivuniemi vastasi tietoarkistossa aineiston muokkaamisesta ja dokumentoinnista, tämän kirjan aineistoliitteen laatimisesta ja vaalitutkimusportaalin ylläpidosta. Hannelen lisäksi iso kiitos kirjahankkeen jouhevasta etenemisestä kuuluu Marita Alangolle, joka taittoi kirjan sekä muokkasi suuren määrän taulukoita ja kuvioita. Lukuisat muutkin henkilöt ansaitsevat kiitoksen hankkeen edistymisestä. Oikeusministeriöstä listalle kuuluvat Niklas Wilhelmsson, Johanna Suurpää ja Kaija Hirvi sekä Taloustutkimus Oy:stä erityisesti Tuomo Turja. Kirjan kuvioita laativat tutkijoiden lisäksi Pentti Kiljunen Yhdyskuntatutkimus Oy:stä sekä Faris Alsuhail Turun yliopiston Maantieteen ja geologian laitokselta. Tietoarkistossa Taha Gad vastasi tutkimusaineiston avokysymysten koodauksesta ja Sari Pikkala kirjan kuvailulehden tiivistelmän ruotsinnoksesta. Vaalitutkimuskonsortio järjestäytyi kirjahankkeen aikana. Tällä hetkellä johtoryhmään kuuluvat Åsa Bengtsson, Hanna Wass, Kimmo Grönlund ja Sami Borg, joista kaksi viimeksi

16 mainittua toimi vuoden 2011 tutkimushankkeen vastuututkijoina. Konsortio toimii kansainvälisessä yhteistyössä Comparative Study of Electoral Systems sekä Nordic Election and Democracy -hankkeiden kanssa. Tämä tutkimus ei olisi toteutunut ilman oikeusministeriön ja eduskunnan sitoutumista demokratiaseurannan rahoittamiseen. Lausun koko vaalitutkimuskonsortion puolesta kiitoksen oikeusministeriölle sitoutumisesta ja hyvästä yhteistyöstä sekä erityisesti siitä, että kirja voitiin julkaista sen julkaisusarjassa. Tutkimusaineisto tulee olemaan koti- ja ulkomaisten tutkijoiden aktiivikäytössä pitkään tämän teoksen valmistumisen jälkeen. Vuoden 2011 eduskuntavaalien tulos on herättänyt runsaasti akateemista mielenkiintoa myös Suomen rajojen ulkopuolella. Kirjan toimittajana tahdon lopuksi kiittää kirjoittajakollegoita mainiosti sujuneesta hankkeesta ja kattavasta eduskuntavaalianalyysista. Näin laaja teos syntyy (akateemisen mittapuun mukaan) suhteellisen nopealla aikataululla vain yhteistyön voimalla. Kolmen peräkkäisen eduskuntavaalitutkimuksen jälkeen alamme nyt lähestyä luotettavaa seurantatutkimusuraa myös Suomessa. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet poliittiselle järjestelmällemme soveltuvien demokratiaindikaattoreiden arviointiin ja kehittämiseen. Maaliskuussa 2012 Sami Borg

17 1 Johdanto Sami Borg Kohti vuoden 2011 eduskuntavaaleja Vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltänyt vaalikausi oli tapahtumiltaan poikkeuksellinen, joskaan se ei alkanut kovin dramaattisesti. Vuoden 2007 vaaleissa Keskusta säilytti 51 kansanedustajan turvin vuoden 2003 vaaleissa hankkimansa pääministeripuolueen aseman ja Matti Vanhanen jatkoi pääministerinä. Vaalitulos toi myös merkittäviä muutoksia. Toinen päähallituspuolue vaihtui SDP:stä Kokoomukseen, jolle vuoden 2007 tulos toi vain yhden kansanedustajapaikan vähemmän kuin Keskustalle. 1 Vaalikauden kuluessa hallitukselle kasautui taloudellisia ja poliittisia haasteita. Vuosien kansainvälinen taloustaantuma vaikutti merkittävästi myös Suomen talouteen. Työllisten määrän muutos kääntyi vuoden 2008 loppuun mennessä negatiiviseksi useimmissa maakunnissa ja työttömyys lisääntyi. Erityisesti nuorten miesten työllisyystilanne vaikeutui. Työ- ja elinkeinoministeriön lukujen perusteella työttömyys kaksinkertaistui vuotiaiden miesten keskuudessa vuoden 2007 lopusta vuoden 2009 loppuun, ja samaan aikaan työttömien kokonaismäärä nousi jo lähelle :tta (Myrskylä 2010, 27 ja 92). Hallituksen toiminnassa ei näkynyt ennen vuotta 2010 ainakaan ulospäin suuria säröjä mutta monet uudistukset etenivät kangerrellen. Julkisuudessa kielteisintä huomiota saivat muun muassa kunta-alan palvelurakenteiden uudistamista koskeva PARAS-hanke sekä hajaasutusalueiden jätevesiuudistus. Ylivoimaisesti eniten kielteistä julkisuutta päähallituspuolueille toi kuitenkin keväällä 2008 käynnistynyt vaalirahakohu, jota käsitellään tarkemmin tässä kirjassa. Mainitut aiheet osuivat erityisesti Suomen Keskustaan, joka kantoi päävastuun hallituspolitiikasta ja jonka kannatuksen ydinalueilla asiakysymykset olivat tuntuvimpia. Kun lisäksi pääministeri Vanhasen yksityiselämä ja sen loukkaukset sekä pääministeriin kohdistetut lahjusepäilyt (toteen näyttämättä jäänyt ns. lautakasajuttu) olivat eri vaiheissa toistuvasti julkisuudessa, Keskusta putosi vaalikauden puolivälissä puoluekannatusmittauksissa haastajan asemaan Kokoomuksen, ja useimmissa mittauksissa myös SDP:n taakse. 1 Puolueiden nimet kirjoitetaan tässä kirjassa isolla alkukirjaimella, kun teksti viittaa ns. käyttönimenä puolue organisaatioon (esim. Kokoomus tai Keskusta). Puolueiden jäsen- tai kannattajakuntiin viitattaessa käytetään pientä alkukirjainta (mm. kokoomuslaiset tai keskustalaiset). Suomen kielen lautakunta on hiljattain antanut suosituksen, joka jatkaa ns. käyttönimien osalta pienen alkukirjaimen käytäntöä. Lautakunta suosittaa isoja alkukirjaimia vain silloin, kun tarkoitetaan puolueen virallista, puoluerekisteriin merkittyä nimeä (Maamies 2011). Vaalitutkimus edellyttää suositusta tarkempaa merkitsemiskäytäntöä. Johdanto 17

18 Jo lokakuun 2008 kunnallisvaaleissa Keskusta jäi ääniosuudeltaan kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi 20,1 prosentin kannatuksella. Kokoomus nousi hallitusvastuustaan huolimatta näissä kunnallisvaaleissa ääniosuudeltaan menestyneimmäksi puolueeksi 23,5 prosentilla lisäten kannatustaan vuodesta ,7 prosenttiyksikköä. Sosiaalidemokraatit ylsivät ääniosuudeltaan toiseksi suurimmaksi puolueeksi, vaikka puolue menetti kannatustaan vuodesta 2004 pari kymmenystä Keskustaa enemmän. SDP:n kannatus oli vuoden 2008 kunnallisvaaleissa 21,2 prosenttia, jossa oli 2,9 prosenttiyksikön pudotus vuodesta Ylivoimaisesti eniten ääniosuuttaan edellisistä kunnallisvaaleista kasvattivat Perussuomalaiset. Lokakuussa 2008 puolue saavutti 5,4 prosentin ääniosuuden kunnallisvaaleissa, ja puolueen kannatus nousi edellisistä kunnallisvaaleista peräti 4,5 prosenttiyksikköä. Vuoden 2009 kesäkuussa järjestetyissä europarlamenttivaaleissa Kokoomus ja Perussuomalaiset jatkoivat jälleen voittokulkuaan. Kokoomus oli ääniosuudeltaan selkeästi suosituin puolue 23,3 prosentin kannatuksella. Tosin Suomen edustajapaikkojen väheneminen kolmeentoista toi Kokoomukselle lopulta vain kolme paikkaa Euroopan parlamenttiin. Keskusta sai 19,0 prosentin kannatuksella myös kolme paikkaa ja SDP 17,5 prosentilla vain kaksi paikkaa. Kahteen paikkaan ylsivät myös Vihreät 12,4 prosentin kannatuksella. Perussuomalaiset juhlivat näissäkin vaaleissa muhkeaa äänipottia aikaisempaan verrattuna. Puheenjohtaja Timo Soinin johdolla puolueen ehdokkaat saivat vaaleissa lähes joka kymmenennen äänen (9,8 %). Europarlamentaarikoksi noussut Soini keräsi itse 7,9 prosenttia kaikista vaaleista hyväksytyistä äänistä (yli ääntä). Vaalikauden aikana toteutetut kuukausittaiset puolueiden kannatusmittaukset kertovat varsin selvästi, että vuoden 2008 kunnallisvaalimenestys oli omiaan pönkittämään kannatusnousussa olleiden puolueiden gallupasemaa. Sitä vastoin vuoden 2009 eurovaaleilla ei ollut tällaista vaikutusta. YLE Uutisten puoluekannatusmittariin (YLE 2011) kootut Taloustutkimuksen mittaustulokset osoittavat, että sekä Kokoomuksen että Perussuomalaisten mittauskannatus lähti vaalikauden aikana ensimmäisen kerran kunnon nousuun vuoden 2008 loppupuoliskon aikana. Tämän jälkeen kannatusmuutoksia oli vuonna 2009 jonkin verran, mutta saman vuoden loppuun mennessä lähes kaikkien puolueiden mittauskannatus oli palautunut lähelle alkuvuoden kannatusta. Ainoastaan Kokoomuksen gallupsuosio oli pudonnut noin 25 prosentista noin 23 prosenttiin. Tämän jälkeen vuosi 2010 tarjosikin sitten ennen kokematonta tuulta ja tuiverrusta puolueiden mittauskannatukseen. Perussuomalaisten suosio kohosi Taloustutkimuksen mittauksissa tammikuusta 2010 tammikuulle 2011 noin kymmenen prosenttiyksikköä. Kannatuksen nousu 6,4 prosenttiyksiköstä 16,6 prosenttiyksikköön käynnisti arvailut Perussuomalaisten tunkeutumisesta suurimpien puolueiden joukkoon. Spekulointi oli sikäli perusteltua, että Soinin puolueen suosion lisääntyminen näytti mittausten perusteella nakertavan erityisesti suurimpien kannatusta. Kokoomuksen, SDP:n ja Keskustan yhteenlaskettu mittauskannatus laski vuonna 2010 noin seitsemän prosenttiyksikköä, kahdesta kolmeen prosenttiyksikköä puoluetta kohden. Suomen oloissa epätavanomaisen voimakkaat puoluekannatusmuutokset vaikuttivat jo vuonna 2010 merkittävästi poliittisen keskustelun aihealueisiin ja tyyliin, kuten vaalikauden ja -kampanjan mediasisältöjä erittelevä tämän kirjan seuraava luku osoittaa. Perussuomalaisten kannatusnousun myötä varsinkin suurimmat puolueet joutuivat arvioimaan uudelleen 18 Muutosvaalit 2011

19 linjauksiaan esimerkiksi maahanmuuttokysymyksessä, joka oli vuonna 2010 yksi hallitseva yhteiskuntapoliittinen teema julkisessa keskustelussa. Voimakkaiden puoluekannatusmuutosten ohella vaalikauden lopusta teki poikkeuksellisen se, että Suomen Keskusta vaihtoi puheenjohtajaansa kesäkuun 2010 puoluekokouksessa. Uusi puheenjohtaja Mari Kiviniemi nousi myös pääministeriksi johtamaan päähallituspuoluetta eduskuntavaaleihin. Vaalitulos Vuonna 2011 eduskuntavaalit järjestettiin huhtikuussa maaliskuun sijaan. Vaalipäivän iltana varmistunut tulos oli pääosin odotetun kaltainen mutta osittain myös hyvin yllättävä. Puoluekannatusmittauksia jo vuoden 2008 lopusta alkaen selvästi johtanut Kokoomus voitti vaalit ja sai hallituksen muodostajaksi puheenjohtajansa Jyrki Kataisen. Puolue keräsi 20,4 prosentin kannatuksen ja saavutti 44 edustajapaikkaa. Toiseksi suurimmaksi ylsi Jutta Urpilaisen johtama Suomen Sosialidemokraattinen Puolue. Sen valtakunnallinen ääniosuus oli 19,1 prosenttia ja paikkamäärä 42 edustajaa. Kärkisijoituksistaan huolimatta sekä Kokoomus että SDP menettivät ääniosuuksiaan vuodesta 2007 pari prosenttiyksikköä. Vaikka vaalien kotimaan äänestysprosentti nousi edellisistä eduskuntavaaleista 2,6 prosenttiyksikköä 70,5 prosenttiin, Kokoomus menetti vuodesta 2007 lähes ääntä ja SDP hieman alle ääntä (taulukko 1.1). Vaaleja edeltäneisiin viimeisimpiin kannatusmittauksiin nähden yllättävimmät tulokset koskivat Perussuomalaisia ja Keskustaa. Asiaa käsitellään tarkemmin jäljempänä tämän teoksen kolmannessa luvussa, joka käsittelee gallupjournalismia. Vaalipäivää edeltäneellä viikolla julkistetut Taloustutkimuksen ja Suomen Gallupin mittaukset povasivat Perussuomalaisten hurjan kannatuskasvun taittumista sekä Keskustalle tasavahvaa taistelua SDP:n kanssa toiseksi suurimman puolueen asemasta. Kävi toisin. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini innosti omiaan ja yleisöään kampanjan viime metreillä suurvoitolla eli jytkyllä ja sellainen tuli. Perussuomalaiset nousivat eduskuntaan kaikista Manner-Suomen vaalipiireistä. Tuskin monikaan uskoi puolueen yltävän 19,1 prosentin ääniosuuteen ja 39 edustajapaikkaan. Puolueiden kakkossija oli ääniosuutta ja äänimäärää ajatellen erittäin lähellä, kuten taulukko 1.1 osoittaa. Keskustalle vaalitulos oli shokki siitäkin huolimatta, että vaalitappio oli odotettu. Yli seitsemän prosenttiyksikön kannatuksen lasku ja kuudentoista paikan menetys vuoden 2007 eduskuntavaaleihin verrattuna oli luultavasti paljon huonompi tulos kuin puolueessa osattiin ennakoida. Äänestysprosentin noususta huolimatta Keskusta menetti lähes ääntä edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna. Puolueen ääniosuus- ja paikkamäärämuutokset ovat suurimmat peräkkäisissä eduskuntavaaleissa koetut tappiot koko sotien jälkeisessä eduskuntavaalihistoriassa vuodesta 1948 alkaen. Tätä aikaisemmat eduskuntavaalit on käyty niin merkittävästi erilaisissa olosuhteissa puoluejärjestelmän ja yleisten yhteiskuntaolojen kannalta, ettei vertailu niihin ole varauksetta mielekästä. Perussuomalaisten 15 prosenttiyksikön ääniosuuden nousu sekä 34 paikan lisäys vuodesta 2007 ovat puolestaan ylivoimaisesti suurimmat muutosvoitot sotien ajan jälkeisissä peräk- Johdanto 19

20 Taulukko 1.1 Puolueiden ääniosuudet, äänimäärät ja paikat eduskuntavaaleissa 2011 ja muutos vuoden 2007 eduskuntavaaleihin verrattuna Ääni- Muutos Äänet Muutos Paikat Muutos osuus %-yks. Kansallinen Kokoomus 20,4-1, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 19,1-2, Perussuomalaiset 19,1 15, Suomen Keskusta 15,8-7, Vasemmistoliitto 8,1-0, Vihreä liitto 7,3-1, Ruotsalainen kansanpuolue 4,3-0, Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 4,0-0, Piraattipuolue 0,5 0, Suomen Kommunistinen Puolue 0,3-0, Muutos ,3 0, Vapauspuolue (VP)-Suomen tulevaisuus 0,1 0, Itsenäisyyspuolue 0,1-0, Suomen Senioripuolue 0,1-0, Suomen Työväenpuolue STP 0,1 0, Kommunistinen Työväenpuolue Rauhan ja Sosialismin puolesta 0,1 0, Köyhien Asialla 0,0-0, Muut ryhmät 0,4-0, Yhteensä 100, käisissä parlamenttivaaleissa. Taulukon 1.1 muutossarakkeet kertovat vastaansanomattomasti, että vuoden 2011 eduskuntavaalit olivat eittämättömät muutosvaalit. Sekä puoluekannatuksen että edustajapaikkojen kokonaismuutos selittyvät lähes yksinomaan Perussuomalaisten kannatusmuutoksella. Muutoksen suuruus näkyy mainittujen indikaattoreiden pitkittäistarkastelusta kuviossa 1.1, johon ei ole otettu mukaan vuoden 1945 sota-ajan poikkeusolosuhteissa käytyjä vaaleja. Vuonna 2011 puoluekannatuksen kokonaismuutos oli 15,9 prosenttiyksikköä ja edustajapaikkojen kokonaismuutos 34 paikkaa. Perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikki muut eduskuntapuolueet menettivät vuonna 2011 ääniosuuksiaan ja niiden äänimäärä väheni ainakin jonkin verran vuodesta RKP oli ainoa hävinneistä puolueista, joka ei kärsinyt paikkamenetyksiä. Keskusta, SDP ja Kokoomus menettivät yhteensä 25 paikkaa ja muut paikkoja menettäneet eduskuntapuolueet yhteensä yhdeksän paikkaa. Suhteellisesti kovimman kolauksen koki Vihreät, joka menetti viisi edustajapaikkaa. Kolmanneksen kokoinen paikkatappio oli suuri varsinkin suhteessa 1,2 prosenttiyksikön ääniosuustappioon. Vaalitappio vaikutti myös siihen, että Vihreiden puheenjohtaja vaihtui kesäkuun 2011 puoluekokouksessa Anni Sinnemäestä Ville Niinistöön. 20 Muutosvaalit 2011

MUUTOSVAALIT 2011. toimittanut Sami Borg

MUUTOSVAALIT 2011. toimittanut Sami Borg MUUTOSVAALIT 2011 toimittanut Sami Borg Graafinen suunnittelu ja taitto Marita Alanko 29.3.2012 Julkaisun nimi Muutosvaalit 2011 Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Åsa Bengtsson, Sami Borg (toim.), Henrik

Lisätiedot

52/2013. Demokratiaindikaattorit 2013

52/2013. Demokratiaindikaattorit 2013 52/2013 Demokratiaindikaattorit 2013 52/2013 Demokratiaindikaattorit 2013 Toimittanut Sami Borg Edita Prima Oy, Helsinki 2013 Graafinen suunnittelu ja taitto Marita Alanko 17.10.2013 Julkaisun nimi Demokratiaindikaattorit

Lisätiedot

JYTKY Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus

JYTKY Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus JYTKY Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus Tekijät Kirja-Aurora 2012 Kansi ja tehosteet: Ville Tietäväinen Taitto: Mirja Sarlin Toimitussihteeri: Sini Ruohonen ISBN 978-951-29-5127-7 Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit Käsikirja

Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit Käsikirja Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit Käsikirja Tiedustelut Pia Bäcklund p. (09) 310 36521 etunimi.sukunimi@hel.fi Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500 (Siltasaarenk. 18-20 A) 00099 Helsingin

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen

Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen JULKAISU 2009:5 Suomalaiset osallistujina Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen Oikeusministeriön julkaisuja 2009:5 Suomalaiset osallistujina Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen

Lisätiedot

Äänestysaktiivisuuden lisääminen tiedotuksen keinoin

Äänestysaktiivisuuden lisääminen tiedotuksen keinoin JULKAISU 2004:13 Äänestysaktiivisuuden lisääminen tiedotuksen keinoin Vaalitiedotustyöryhmän muistio JULKAISU 2004:13 Äänestysaktiivisuuden lisääminen tiedotuksen keinoin Vaalitiedotustyöryhmän muistio

Lisätiedot

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Lisätiedot

9/2011. Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa

9/2011. Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa 9/2011 Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa Maahanmuuttajien yhteiskunnallispoliittisen osallistumisen tukeminen alue ja paikallishallinnossa sekä

Lisätiedot

PERUS- SUOMALAINEN. Perussuomalaisille jo kahdeksas vaalivoitto! EU-kritiikki kasvaa Euroopassa 7/2014

PERUS- SUOMALAINEN. Perussuomalaisille jo kahdeksas vaalivoitto! EU-kritiikki kasvaa Euroopassa 7/2014 uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 7/2014 EU-kritiikki kasvaa

Lisätiedot

Vasemmiston tulevaisuus

Vasemmiston tulevaisuus Vasemmiston tulevaisuus Muistio 9.6.2015 [versio 12, valmis julkaistavaksi] Heikki Patomäki Maailmanpolitiikan professori, Helsingin yliopisto Puoluehallituksen jäsen, vasemmistoliitto 1. Johdanto 2. Vasemmistoliiton

Lisätiedot

14/2010 DEMOKRATIAPOLITIIKAN SUUNTAVIIVAT

14/2010 DEMOKRATIAPOLITIIKAN SUUNTAVIIVAT 14/2010 DEMOKRATIAPOLITIIKAN SUUNTAVIIVAT Oikeusministeriön julkaisuja 14/2010 Demokratiapolitiikan suuntaviivat 2 Demokratiapolitiikan suuntaviivat Kuvailulehti 3 Kuvailulehti Oikeusministeriö Julkaisun

Lisätiedot

Vaaliraha ja lautakasa journalismissa

Vaaliraha ja lautakasa journalismissa Sinikka Torkkola Vaaliraha ja lautakasa journalismissa kohun lietsoja vai vastuullinen arvioija? Viestinnän, median ja teatterin yksikkö Tampereen yliopisto Journalismin viestinnän ja median tutkimuskeskus

Lisätiedot

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT?

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT? Sisällys ALUKSI 2 1. THINK TANKIEN LYHYT HISTORIA 4 1.1 KEHITYS YHDYSVALLOISSA 4 1.2 KEHITYS EUROOPASSA 6 1.3 KEHITYS SUOMESSA 7 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 2.1 LÄHTÖASETELMA

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma EVAn Suomi, EU ja maailma -asennetutkimus 2004 Kai Torvi www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

VALTIO-OPIN JOHDANTOKURSSI

VALTIO-OPIN JOHDANTOKURSSI VALTIO-OPIN JOHDANTOKURSSI POLPOP02 (5 op) Opettaja: Tapio Raunio Kurssin suoritusmuoto Luentosarja + kirjallinen kuulustelu (2 op) Tentitään teos Heywood, Politics. Palgrave 2007. 3. painos (3 op) Vaihtoehtoisia

Lisätiedot

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2008 Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 PTK 115/2014 vp 115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello 14.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Valiokuntien täydennysvaali... 6 Ainoa käsittely 2) Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston

Lisätiedot

NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA. Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä

NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA. Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu tutkielma Susanna Mikkonen Huhtikuu 2011 Tampereen

Lisätiedot

POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan

POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan Riikka Linna Pro gradu -tutkielma Puheviestintä Syksy 2005 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

EN TIEDÄ - EN MUISTA - EN KOMMENTOI

EN TIEDÄ - EN MUISTA - EN KOMMENTOI Tomi Venho EN TIEDÄ - EN MUISTA - EN KOMMENTOI Tutkimus suomalaisen vaalirahoituksen perusteista Itse olen ollut autuaan tietämätön yksittäisistä tukijoista ja heidän antamastaan panoksesta kulloiseenkin

Lisätiedot

Impulsseja. Onko vaalitavalla merkitystä? Henkilövaalit vai puoluelistat suhteellisissa vaalijärjestelmissä. Tammikuu 2014.

Impulsseja. Onko vaalitavalla merkitystä? Henkilövaalit vai puoluelistat suhteellisissa vaalijärjestelmissä. Tammikuu 2014. Impulsseja Tammikuu 2014 Krister Lundell Onko vaalitavalla merkitystä? Henkilövaalit vai puoluelistat suhteellisissa vaalijärjestelmissä Henkilö-, puoluelista ja sekavaalijärjestelmien välillä on eroja

Lisätiedot

YHTEISKUNTAPOLITIIKAN VAI PUOLUEPOLITIIKAN EHDOILLA? Tapaustutkimus Paras-hankkeesta Kuntauudistukseen 2005 2012

YHTEISKUNTAPOLITIIKAN VAI PUOLUEPOLITIIKAN EHDOILLA? Tapaustutkimus Paras-hankkeesta Kuntauudistukseen 2005 2012 YHTEISKUNTAPOLITIIKAN VAI PUOLUEPOLITIIKAN EHDOILLA? Tapaustutkimus Paras-hankkeesta Kuntauudistukseen 2005 2012 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

Saatteeksi. Jorma Turunen

Saatteeksi. Jorma Turunen Saatteeksi Matti Vanhasen hallituksen ohjelmaan kuuluu neljä politiikkaohjelmaa, joista yksi on Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma. Sen tavoitteena on edistää aktiivista kansalaisuutta, kansalaisyhteiskunnan

Lisätiedot

Politiikan sekahaku. Mitkä asiat yhdistävät ja erottavat puolueita

Politiikan sekahaku. Mitkä asiat yhdistävät ja erottavat puolueita Politiikan sekahaku Mitkä asiat yhdistävät ja erottavat puolueita Matti Apunen Ilkka Haavisto Johanna Kallio Olli Kangas Pentti Kiljunen Mikko Niemelä Ville Pernaa Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Mitä mieltä, suomalainen? EVAn asennetutkimuksien kertomaa vuosilta 1984-2003

Mitä mieltä, suomalainen? EVAn asennetutkimuksien kertomaa vuosilta 1984-2003 Mitä mieltä, suomalainen? EVAn asennetutkimuksien kertomaa vuosilta 1984-2003 Jyrki Haikonen - Pentti Kiljunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja:

Lisätiedot

Mikko Majander (toim.) PRESIDENTIN VAALI JA POLIITTINEN MOBILISAATIO

Mikko Majander (toim.) PRESIDENTIN VAALI JA POLIITTINEN MOBILISAATIO Mikko Majander (toim.) PRESIDENTIN VAALI JA POLIITTINEN MOBILISAATIO Kalevi Sorsa -säätiö ja kirjoittajat Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: WS Bookwell Oy Jyväskylä 2012 ISBN

Lisätiedot

66 1/2011. Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa. Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille. EU:n terveyskomissaari John Dalli:

66 1/2011. Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa. Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille. EU:n terveyskomissaari John Dalli: 66 1/2011 Maaliskuu Terveyden edistämisen lehti Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa EU:n terveyskomissaari John Dalli: Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille Hilkka Pietilä: Kehitystä

Lisätiedot