Kauppakeskus Koivukylän keskustaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppakeskus Koivukylän keskustaan"

Transkriptio

1 Kaupunkisuunnittelu Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Asemakaavoitus vireille Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunta Ehdotus kaupunginhallitus Ehdotus nähtävillä Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 74, Havukoski Asemakaavan muutos: Korttelit ja sekä katu-, virkistys- ja liikennealueet (Kumoutuvan asemakaavan korttelit , ja sekä katu-, tori-, virkistys- ja liikennealueet) Tonttijako: Osat kortteleista Tonttijaon muutos: Kortteli ja osat kortteleista Kaava-alueen sijainti: Muutosalue sijaitsee pääradan, Koivukylän puistotien, Kytötien ja Varvikkopolun rajaamalla alueella Koivukylän ydinkeskustassa. Koivukylän asema on heti kaava-alueen länsipuolella. 2

3 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 Tunnistetiedot... 2 Kaava-alueen sijainti... 2 Selostuksen sisällysluettelo TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT... 4 Selvitys suunnittelualueen oloista... 4 Alueen yleiskuvaus... 4 Luonnonympäristö... 4 Rakennettu ympäristö... 5 Maanomistus... 7 Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET Osallistuminen ja yhteistyö Osallisten mielipiteet Suunnitteluyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset suhteessa nykytilanteeseen Vaikutukset suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan Ympäristön häiriötekijät Nimistö ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET Liittet

4 2 Tiivistelmä Vantaan kaupungin yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muutosta Muutoksen tarkoituksena on, että Koivukylän vanhan ostoskeskuksen ja radan väliin voidaan rakentaa kauppakeskus ja asuinrakennuksia. Tällä tavoin Koivukylän keskustasta saadaan vetovoimainen ja viihtyisä alueen keskus. Nykyisissä asemakaavoissa alueella on rakennusoikeutta yhteensä n k-m 2, siitä noin puolet on rakennettu. Kaavan muutoksessa esitetään lisärakennusoikeutta yhteensä n k-m 2. 3 Lähtökohdat Tähän on rakenteilla asuntoja. Viistokuva vuodelta Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuva Kaava-alueen Kytötien puoleinen osa on rakennettu ja rautatien puoleinen osa on metsää. Alueelta on yhteys aseman ylikulkuun. Luonnonympäristö Kasvillisuus Alueen radan puoleinen osa on metsän peitossa. Lähinnä Kytötien varrella on istutettua puustoa. Vesistöt ja vesitalous Pohjavedet Alue sijaitsee Koivukylän pohjavesialueen läheisyydessä. Pohjaveteen ei saa aiheutua laatumuutoksia eikä pohjaveden korkeuteen pysyviä muutoksia. 4

5 Maaperä ja pohjavesi Kaava-alue sijoittuu irtomaakerrosten peittämän kalliokohouman ja sen rinteiden alueelle. Rakentamattomalla alueella humuksisen pintamaan alla ylimpänä maakerroksena on 1,0-3,0 metrin paksuinen siltistä tai jäykästä savesta muodostunut maakerros. Alueen koillisrajan tuntumassa savi on konsistenssiltaan pehmeää. Hienorakeisten maakerrosten alla on kalliopintaa peittävä moreenikerros. Irtomaakerrosten kokonaispaksuus on paikoin yli 5 metriä. Pohjavedenpinta on kaava-alueen ympäristössä tason +25 alapuolella. Korkeampien maastonkohtien alueella pohjavedenpinnan voidaan arvioida noudattavan loivasti kalliopintaa. Kalliopinnan painanteissa voi esiintyä vähäisiä paikallisia orsivesialtaita. Rakennettavuus maaperän suhteen (geotekniikka) Rakennukset perustetaan hienorakeisten maakerrosten alapuolisen kantavan moreenikerroksen tai luonnontilaisen tai louhitun kallion varaan. Kaava-alueen koillis- ja pohjoisreunalla perustamistapana voi kysymykseen tulla myös paalutus. Rakennettu ympäristö Rakennukset / Rakennussuojelu Alueella sijaitsee kaksi asuinrakennusta ja Koivutorin liikekeskus. Hakokuja 1:n asuinrakennus on rakennettu v. 1979, Hakokujan liikekeskus v ja siihen liittyvä asuinrakennus v Alueen pohjoispuolelle on rakenteilla S-asuntojen kaksi asuintaloa. Vantaan moderni rakennuskulttuuri inventoinnin mukaan Hakokuja 1: n asuinrakennus on luokiteltu luokkaan B. Se ei ole tämän asemakaavan muutoksen vuoksi uhattuna. Ostoskeskus-inventoinnissa Laatua laitakaupungilla, Vantaan ostoskeskukset Hakokujan liikekeskusta ei ole arvotettu. Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkija Jaana Moberg on luokitellut rakennuksen luokkaan A?. Luokitus tarkoittaa, että kohde on todennäköisesti merkittävä, mutta kohteen arvottaminen on kesken ja luokitus on siksi väliaikainen. Mikäli kohteeseen suunnitel- 5

6 laan muutoksia tai harkitaan sen purkamista, on se tutkittava tarkemmin. Tällöin on suositeltavaa tehdä kohteesta rakennushistoriallinen selvitys, jolloin se voidaan arvottaa johonkin luokista A1, A2 tai B. Jaana Moberg ja Anne Vuojolainen kaupunginmuseosta ovat olleet mukana asemakaavatyössä ja hyväksyneet ratkaisun, jossa ostoskeskusta voi sisäpihan puolella osittain purkaa ja lisärakentaa. Väestö Koivukylän suuralueella asui asukasta ja Havukosken kaupunginosassa asukasta. Palvelut Kaavamuutosalueelle sijoittuvat Koivukylän kirjasto, yksi pieni päivittäistavarakauppa sekä lukuisa määrä ravintoloita ja pienliikkeitä. Ympäristössä on lisää Koivukylän keskustan monipuolisia palveluita. Liikenne Alue liittyy Kytötien kautta pääkatuverkostoon. Koivukylän asema on aivan alueen vieressä. Junien lisäksi hyviä joukkoliikennepalveluita tarjoaa vilkas bussiliikenne Koivukylän puistotiellä, Kytötiellä ja Peijaksentiellä Tekninen huolto Vesihuolto Alueella on rakennettu vesihuolto. Sadevedet johdetaan ojissa ja rakennetuissa viemäreissä Rekolanojaan ja siitä edelleen Keravanjokeen. Vedenjakelu Alue saa verkostoveden Helsingin Pitkäkosken vesilaitokselta. Vesi johdetaan Ylästön ja Koivukylän paineenkorotusasemien kautta Korson painepiiriin. Alueen vesijohtoverkko kuuluu em. painepiiriin. Alueen vesisäiliönä on Korson vesitorni, jonka tilavuus 4000 m³, NW ja HW Vesijohtoverkon alin painetaso alueella on noin ja ylin on noin Painetasot on ilmoitettu N korkeusjärjestelmässä. Jätevesiviemäröinti Jätevedet ohjataan pääradan länsipuolella kulkevaan Korso-Tikkurila pääviemäriin. Sieltä jätevedet ohjataan edelleen Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Puhdistettu jätevesi lasketaan Suomenlahteen. Sadevesiviemäröinti Rakennettuja sadevesiviemäreitä on Kytötien ja Peijaksentien katualueella sekä Varvikkopolulla. Alueen itäpuolella kulkee avo-oja. Sadevedet johdetaan sekä avo-ojissa että rakennetuissa sadevesiviemäreissä Rekolanojaan ja edelleen Keravanjoen ja Vantaanjoen kautta mereen. 6

7 Ympäristöhäiriöt Tärinä Kaava-alueella on suoritettu maaperän tärinämittauksia (WSP LT-Konsultit on ). Junaliikenteen aiheuttama tärinä ei missään mittauspisteessä noussut asumisviihtyisyyttä heikentävälle tasolle. Runkomelu Tärinäselvityksen mukaan myös kallion kautta kulkeutuvan runkomelun riski on alueella vähäinen. Perustusrakenteita ei kuitenkaan suositella valettavaksi suoraan kallioon ilman tarkempia runkomeluselvityksiä. Melu Ympäröivät kadut ja päärata aiheuttavat melua alueelle. Uusien asuntojen osalta on tehty meluselvitys (Ramboll ). Maanomistus Vantaan kaupunki omistaa pääosan alueesta. Tontit , ja ovat yksityisten omistamia. Ratahallintokeskus omistaa tilan alueen luoteisrajalla. 7

8 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan maakuntakaavan Maakuntakaavassa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Alue on pääosin pohjavesialuetta. Yleiskaava Vantaan yleiskaava (kv ) tuli muutosalueella voimaan Yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta ja se on lähes kokonaan merkitty tärkeäksi pohjavesialueeksi. Heti kaavaalueen länsipuolella on joukkoliikenteen terminaali -merkintä (Koivukylän asema). 8

9 Asemakaava 1:2000 Alueen ensimmäiset asemakaavat ovat nimeltään Koivukylän keskusta A, nro (SM ) ja Koivukylä 2, nro (SM ). Ne ovat edelleen osittain voimassa. Lisäksi alueella ovat voimassa seuraavat asemakaavan muutokset: nro (SM ), nro (kh ), nro (Kv , nro (YM ) ja nro (kv ). Voimassaolevan asemakaavan mukaan alueelle sijoittuu liikerakennusten korttelialuetta (AL16), liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K), asuntoloiden korttelialuetta (AS), asuinkerrostalojen korttelialutta (AK), autopaikkojen korttelialuetta (LPA), puistoaluetta (P), lähivirkistysaluetta (VL), rautatiealuetta (LR) sekä katu- ja torialueita. 9

10 Koivukylän keskusta, kaavatarkastelu Työllä etsittiin kaupunkirakennetta täydentäviä ja eheyttäviä toteutusratkaisuja. Siinä kaavanmuutosalueelle esitettiin uutta liike-, toimitila- ja asuntorakentamista. Ilmakuvasovitus Koivukylän keskustan kaavatarkastelusta 2009 (Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy) Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty Vantaan kaupunginvaltuustossa ja se tuli voimaan Kiinteistörekisteri Muutosalue on merkitty tontteina, yleisinä alueina sekä tiloina kiinteistörekisteriin. Rakennuskielto Alueella ei ole rakennuskieltoa asemakaavan laatimiseksi. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. Kaava-aluetta koskevat selvitykset - Kaupallinen selvitys: Koivukylä Centre, Vantaa / Market analysis and concept alternatives / Entrecon Korttelin meluselvitys, Ramboll Junaliikenteen tärinäselvitys täydennysrakentamisen suunnittelua varten / Koivukylän keskusta / WSP LT-konsultit /

11 4 Asemakaavan muutoksen suunnittelun vaiheet Vantaan kaupungin yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista siten, että ns. Koivukylän vanhan ostoskeskuksen ja radan väliin voidaan rakentaa lisää liike-, työpaikkaja asuntorakennuksia. Tällä tavoin Koivukylän keskustasta saadaan vetovoimainen ja viihtyisä alueen keskus. Osallistuminen ja yhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin Vireille tulosta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa sekä kirjeellä tai sähköpostilla osallisille. Mielipiteet pyydettiin mennessä. Osallisten mielipiteet Mielipiteitä saatiin 6 kpl. Seuraavassa on esitetty mielipiteiden pääasiallinen sisältö: 1. Seppo Jarnamo Täydennysrakentamisen tulee tukea levottoman alueen rauhoittamista. Tämä tarkoittaa sitä, että keskusta-alueelle ei tuoda palveluita, jotka vetävät häiriökäytöksisiä ihmisiä puoleensa ja että asuinrakentaminen on muuta, kuin huono-osaisten ja muiden vaikeasti asutettavien tuomista jo muutenkin turvattomalle ja levottomalle alueelle. Koivukylän asukasrakenne on nykyisellään liiallisuuksiin asti vuokratalovaltaista, mikä valitettavasti näkyy selvästi päivittäisessä elämänmenossa negatiivisena ilmiönä. Alueen imagoa parantaa se, että keskusta-alueelle rakennettavat asuinrakennukset ovat muita, kuin vuokrataloja. Kytötien ja Hakokujan risteyksessä oleva nakkikioski on rakennus, joka olisi saanut jäädä kokonaan rakentamatta. Kioski on liikennöinnin kannalta vaarallinen. Tultaessa autolla Kytötietä ostoskeskuksen suunnasta ja käännyttäessä Hakokujalle, tulevat pyöräilijät ostarilta päin kioskin takaa täysin pimennosta kääntyvän auton eteen. Lähetä piti tilanteita on ollut useita ja on suoranainen ihme, että toistaiseksi ei pahempaa ole sattunut. Toinen asia on rakennuksen rähjäinen kunto lukuisine graffiteineen. Kaupungin tulisi vakavasti harkita alueen kehittämistä miettiessään koko kioskirakennuksen poistamista. Nykyisen ostoskeskuksen liiketoimintarakenne on täysin vääristynyt. Tällä hetkellä ostoskeskuksessa ei ole juuri muita kuin kaljakuppiloita. Ei riitä se, että asumisviihtyvyys menee vaan myös alueella liikkuminen ilta- ja etenkin yöaikaan käy turvattomaksi jopa vaaralliseksi. Ostoskeskuksen kaljapaikat tulee poistaa kokonaisuudessaan ja korvata ne muulla liiketoiminnalla. Asumisviihtyvyyttä parantaa, kun ympäristö on siisti, niin rakennelmien kuin luonnonkin osalta. Asiaa auttaa riittävän kattava kameravalvonta, joka tulisi mitä pikimmin ottaa käyttöön Koivukylän ostarilla ja sen välittömässä läheisyydessä. Keskusta-alueelle jalankulkuväylän viereen on rakennettu jätteiden keruupiste, jonne kylän asukkaat voivat tuoda kauempaakin autoilla erilaisia jätteitä. Keruupiste sinällään on hyvä asia, sijoituspaikka sen sijaan väärä. Nykyisin autot ajavat usein jalankulkuväylälle purkamaan kuormaansa. 11

12 Kun aluetta sitten aletaan rakentaa, tulee rakentamisen tapahtua siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän harmia siellä jo asuville ihmisille. Rakentamisen järjestys on olennainen osa tätä nykyisten asukkaiden huomioonottamista. As. Oy Hakokujalla on käytössä 41 sähköpistokkeella varustettua autopaikkaa. Yhtiöllämme on myös liiketiloja, jotka ovat kolmen eri yrittäjän käytössä ja jotka tarvitsevat niin asiakkaiden, kuin myös oman henkilökunnan tarpeisiin autopaikkoja. Nämä paikat tulee olla käytettävissä myös täydennysrakentamisen aikana. Jos parkkipaikkojen kanssa tulee ongelmia, on hyvinkin mahdollista ja jopa todennäköistä, että yritystoiminta liiketiloissamme joko kokonaan tai osittain loppuu, mikä asuinyhtiömme talouden kannalta on täysin kohtuuton rakentamisesta johtuva haitta. Jos yhtiömme pohjoispuolella oleva bussien entinen kääntöpaikka rakennetaan ensin ja sitten vasta aletaan rakentaa parkkitaloa, missä ihmeessä autopaikkamme ovat parkkitalon rakentamisen ajan? 2. Irma Laine Mielestäni on hyvä, että Havukoskea ehostetaan kunhan se ei vaikuta alueen viihtyisyyteen huonontamalla sitä. Suunnitteilla oleva suunnittelualue on aika iso ja tekee alueen aika ahtaaksi, jos siihen rakennetaan kaikki suunnitteilla olevat rakennukset. Toivon mukaan asuintalot ovat omistusasuntoja, vuokra-asuntoja Havukosken alueella on jo ihan riittävästi. Nykyisessä ostoskeskuksessa on 4 juottolaa, 3 niistä on auki aamu yhdeksästä ilta myöhään ja sen kyllä huomaa. Alueelle rakennettavaan liikerakennukseen ei toivottavasti tule yhtään ravintolaa. As.Oy Hakokuja 1:n parkkipaikat on tällä hetkellä ostoskeskuksen vieressä sekä Peijaksentien puoleisessa päässä Kytötietä, mitenkähän niiden käy jos tämä suunnitelma toteutuu ja Peijaksentien varteen rakennetaan Ässä-talot. Kytötien ja Hakokujan risteyksessä oleva grillikioski on tosi epäsiisti ja aiheuttaa öisin meluhaittaa Hakokuja 1:n asukkaille, joiden makuuhuoneen ikkunat ovat ostoskeskukselle päin, kioski on pahasti näköesteenä tultaessa Hakokujalta Kytötielle, onko mitään mahdollisuutta, että kioski purettaisiin, purku toisi heti viihtyvyyttä alueelle. 3. Vantaan Energia Sähköverkko Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n muuntamot M 628 ja M 2615 sekä keski- ja pienjännitemaakaapelit sijaitsevat alueella karttaliitteiden 1. ja 2. mukaisesti. Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan muuntamoiden ja maakaapeleiden sijainti. Mikäli muuntamoita ja maakaapeleita pitää siirtää, niin siirtokustannusten osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kaukolämpöverkko Asemakaavan muutosalueella sijaitsee Vantaan Energia Oy:n kaukolämpöputkia liitteenä olevan piirustuksen 3. mukaisesti. Vantaan Energia Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan kaukolämpöputkien mukaisesti. Mikäli kaukolämpöputkia pi- 12

13 tää siirtää, niin siirtokustannusten osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti. 4. Pirjo Suni / Kuntek Asemakaavan muutosta laadittaessa on tehtävä meluselvitys. Kaavamuutosalue sijaitsee rautatien ja sellaisten katujen välittömässä läheisyydessä, että on selvitettävä niiden liikenteen aiheuttamat melutasot ja tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet. Meluntorjunta on hoidettava tonteilla. 5. As Oy Hakokuja Liikennejärjestelyt Uudelle suunnitteilla olevalle alueelle kaavaillaan useita uusia liikerakennuksia, jotka kaikki käyttävät huoltoliikennettä. Nykyisessä suunnitelmassa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota huoltoliikenteelle. Liikekeskuksen huoltoliikenne on nykyiselläänkin sekava ja Kytötielle liittyminen hankalaa. Koivutorin Vanhustentalon ja taloyhtiömme väliin jäävän paikoitusalueemme viereen sijoitetut jäteastiat (liikekiinteistön, vanhustentalon) ovat ilman aitausta ja ei kenenkään maalla. Ylikulku rautatieasemalle on hyvä asia. Liikenteellisenä vaaratekijänä olemme kuitenkin havainneet autoilun haittaavan ylikulkusiltaa käyttäviä jalankulkijoita. Voimassaolevan liikenteenohjaussuunnitelman mukaan Koivutorille on sallittu ainoastaan kiinteistön huoltoajo. Autoliikenteellä tarkoitamme tässä vuokrakiinteistön yrittäjien toimintaan liittyviä ajoja. Myös somalilaisten rukoushuone on vilkkaassa käytössä ja sinne tullaan useimmiten omalla autolla kauempaakin. Lisäksi alueen keskellä sijaitsevan vanhan postin tiloissa on nykyisin varattomien ruoanjakelupiste, joka sekin valloittaa torialueen ajoittain. Miten liikenne johdettaisiin kyseisille uusille liike- ja toimistorakennuksille ja asuinrakennuksille, jos esim Varvikkokuja on tarkoitettu vain kevyelle liikenteelle? Tämä johtaisi niin kuin olemme aikaisemmin todenneet, liikenteelliseen pullonkaulaan. Kytötien ja Hakokujan risteyksessä oleva grillikioski haittaa liikenteen näkyvyyttä Hakokujalta Kytötielle tultaessa ja päinvastoin. Ehdotuksemme Liikenteen sujuvuuden kannaltamme ehdotamme että, liikenteen sisääntulo- ja ulosajoväylissä noudatettaisiin vain yhdensuuntaista liikennettä. Tämän lisäksi kaistoja levennetään. Jalankulkuväylästä pitäisi tehdä selkeä yhtenäinen väylä joka johtaisi suoraan rautatieasemalle eikä houkuttele oikaisemaan. Toivomme, että ennen rakennushankkeen hyväksymistä kiinnitetään riittävästi huomiota siihen, kuinka alueen liikennejärjestelyt hoidetaan toimivasti, niin autojen kuin jalan kulkevienkin kannalta. 13

14 Rakentaminen Suunnitelmassa on esitetty Hakokuja 1:n ja radan välisen metsikön radanpuoleiseen laitaan rakennettavaksi useampikerroksisia työtilarakennuksia, jotka piha-alueineen lohkaisevat merkittävän osan nykyisestä metsiköstä. Metsikkö on runsaan pikkulintukannan asuttama ja sellaisenaan asumisviihtyvyyden kannalta erittäin merkityksellinen ja tulisi säilyttää ja kunnostaa kokonaisuudessaan viihtyisäksi puistoalueeksi. Ehdotuksemme Mielestämme on tarkoin harkittava uusien radan varteen rakennettavien liike- ja toimistorakennuksien todellinen tarve. Koivukylään on viimeisen kahden vuoden aikana avattu Lidl ja uusi iso Citymarket, jotka kattavat kaiken lähiasukkaiden tarpeet. Sen sijaan radan varteen sopisi matalia omistusasuntoja jotka jakaisivat Hakokuja 1:n kanssa keskellä olevan puistoalueen. Korkeintaan voisimme ajatella että, alueelle nousisi yksi liike- ja toimistorakennus ja paikoitushalli. Näin alue jakaantuisi selkeisiin kokonaisuuksiin asuinalue, liikealue ja näiden välissä paikoitusalue joka palvelisi kaikkia osapuolia. As Oy Hakokuja As oy Hakokujan ja Hakopuiston välisen kevyeen liikenteen yhteyden poistamisesta yleisestä käytöstä sen sijaan kannatamme. Asia on ilmeisesti mahdollinen asemakaavaa muuttamalla. As Oy Hakokuja 1:n hallitus kannattaa asemakaavan muutosta, jolla ko. yhteys poistettaisiin ja liitettäisiin As Oy Hakokujan tonttiin. Tämä koskisi myös kiinteistömme luoteispuolella olevia portaita jotka johtavat Hakopuistoon. Uusi kevyen liikenteen yhteys johdettaisiin puiston kautta. Tämä järjestely rajoittaisi taloyhtiömme ohitse kulkevaa läpikulkuliikennettä ja kaupunki säästäisi mm. mainitun alueen kunnossapitokulut. 6. Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos / Marko Suominen Rakennukset on sijoitettava tontille siten, että pelastuslaitoksen raskailla ajoneuvoilla on mahdollista päästä rakennusten läheisyyteen. Huomioitava mahdolliset kansirakenteet. Suunnitteluyhteistyö Asemakaavan lähtökohtia on käsitelty Itätiimin kokouksessa. Ympäristöinsinööri Krister Höglund on osallistunut asemakaavan muutoksen valmisteluun ja ympäristökeskus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista. Lausunnot Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydettiin 9 lausuntoa ja saatiin 5 kpl. Nähtävilläolo Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä Sinä aikana jätettiin 3 muistutusta. Niissä mm. pidettiin uutta kauppakeskusta liian suurena ja sen pelättiin aiheuttavan liikenne- ja meluhaittoja. 14

15 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäytöntavoitteet Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Päätös tuli lainvoimaiseksi Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on painotettu mm. seuraavia tekijöitä: Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi alueidenkäytössä on varmistettava tonttimaan riittävyys. Seudun keskuksia vahvistetaan asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksina. Hanke on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Kunnan asettamat tavoitteet Vantaan tasapainotetun strategian mukaan kaupunki luo rakentamisedellytykset noin 2000 asunnon vuosituotannolle siten toteutettuna, että se eheyttää kaupungin yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää optimaalisesti olemassa olevaa infrastruktuuria ja palveluja. Vantaan arkkitehtuuristrategian tavoitteena on mm. vahvistaa keskustoja eheyttävällä täydennysrakentamisella ja voimistaa alueiden identiteettiä. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Alueen sijoittuminen pääradan varteen näkyvälle paikalle asettaa arkkitehtuurille suuria vaatimuksia. Rakennusten ja niiden lähiympäristön on oltava korkealuokkaisia. Alueen läpi on oltava julkinen kulkuyhteys asemalle. Tulevaisuudessa on tarkoitus jatkaa aseman siltaa radan toiselle puolelle. Tätä yhteyttä on tutkittu alustavasti, alla alustava suunnitelma kuinka radan länsi puoli voisi toteutua. Arkkitehtitoimisto Larkas&Laine / Näkymä radan länsipuolelta / asemakaavoitus ei vielä vireillä 15

16 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alueesta on laadittu useita vaihtoehtoisia suunnitelmia. Seuraavassa on esitelty päävaihtoehdot. Kerrosalat yht Liike- ym. toimitilaa Uudet asunnot 3200 Vanhat asunnot 5320 Vaihtoehto 1: Veturina Supermarket havainnekuva / Larkas & Laine Tässä vaihtoehdossa kauppakeskuksen ytimenä oli n k-m 2 :n suuruinen supermarket. Lisäksi keskuksessa oli runsaasti pienliikkeitä kahdessa kerroksessa. Ongelmia olivat ainakin veturiyrityksen pienuus suhteessa koko liikekeskuksen kokoon. Veturiksi ei löytynyt tulokkaita. Ongelmia oli myös asiakaspysäköinnin ja huoltoliikenteen erottelussa. Lisäksi parhaiten tarjolla olevat maantasopysäköintipaikat oli varattu ympäröiville vanhoille kiinteistöille. 16

17 Kerrosalat yht Liike- ym. toimitilaa Uudet asunnot 3200 Vanhat asunnot 5320 Vaihtoehto 2: Veturina Hypermarket II krs havainnekuva / Larkas & Laine Tässä vaihtoehdossa kauppakeskuksen ytimenä oli n k-m 2 :n suuruinen kaksikerroksinen hypermarket. Lisäksi keskuksessa oli runsaasti pienliikkeitä kahdessa kerroksessa sekä uusi kirjasto kolmannessa kerroksessa. Mahdollisen vuokralaisen kannalta ongelmaksi muodostui hypermarketin kaksikerroksisuus. Ongelmia oli edelleen myös asiakaspysäköinnin ja huoltoliikenteen erottelussa. Lisäksi parhaiten tarjolla olevat maantasopysäköintipaikat oli varattu ympäröiville vanhoille kiinteistöille. 17

18 Kerrosalat yht Liike- ym. toimitilaa Uudet asunnot 3200 Vanhat asunnot 3580 Vaihtoehto 3: Veturina Hypermarket I krs / Kaava tehty tämän mukaan havainnekuva / Larkas & Laine Tässä vaihtoehdossa kauppakeskuksen ytimenä on n k-m 2 :n suuruinen yksikerroksinen hypermarket. Lisäksi keskuksessa on runsaasti pienliikkeitä toisessa kerroksessa ja uusi kirjasto kolmannessa kerroksessa. Vaihtoehto edellyttää vanhan asuinrakennuksen purkamista samoin Koivutorin portaikon purkamista. Sen sijaan Koivutorin vanhan liikekiinteistön kadunpuoleiset julkisivut suojellaan. Tässä vaihtoehdossa huolto- ja asiakasliikenteen erottelu on muita vaihtoehtoja parempaa. 18

19 Kaavan rakenne 5 Asemakaavan muutoksen kuvaus Koivukylän aseman itäpuoliset rakentamattomat lähialueet rakennettaisiin tämän asemakaavan muutoksen mukaan kauppakeskukseksi ja asunnoiksi. Uusien korttelien pysäköinti sijoittuu maan alle, pääosin kahteen kerrokseen. Suunnitelmassa varaudutaan yhteyksiin asemalle ja edelleen radan länsipuolen rakentamattomille alueille. Aluevaraukset Korttelialueet Näkymä idästä AK Asuinkerrostalojen korttelialue Kortteliin tulee kaksi uutta asuinrakennusta, yhteensä 3200 krs-m 2. Rakennukset sijoittuvat päädyt pääradalle päin. Pysäköinti tulee radan suuntaisesti osittain asuinrakennusten alle. Ajo pysäköintiin tulee C-korttelin kellaripysäköinnin kautta. Rakennusten enimmäiskorkeus on V kerrosta, lisäksi radan puolelta katsottuna pysäköinti on osittain maanpäällistä. Rakennusten tulee olla arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja julkisivujen tulee olla pääosin punatiilestä. Mahdolliset elementtisaumat tulee häivyttää arkkitehtuurin keinoin. Tontille annetaan meluselvityksen mukaiset eristävyysvaatimukset seinärakenteille sekä määräykset pihojen melusuojauksesta. 19

20 Raideliikenteen aiheuttamasta mahdollisesta runkomelusta ja tärinästä annetaan myös asemakaavamääräykset. Autopaikkojen vähimmäismäärävaatimus on raideliikenteen aseman läheisyyden vuoksi: Kerrostalot: 1 ap / 110 k-m2, kuitenkin vähintään 0,7 ap / asunto. Vieraspaikkoja tulee osoittaa 10 % asukkaille tarkoitettujen autopaikkojen lisäksi. Korttelissa sijaitsee v valmistunut asuinkerrostalo. Sen sallittu asuinrakennusoikeus on 3580 krs-m 2 ja sen lisäksi liiketilaa, lasten päivähoitotilaa, kerhotilaa tai näihin verrattavaa palvelutilaa 470 krs-m 2. Näiden lisäksi saa rakentaa asuntoja palvelevia sauna-, varasto- ym. tiloja. Tämä tontti on asemakaavan muutoksessa mukana sen vuoksi, että tonttiin liitetään vähän puistoaluetta ja kevyen liikenteen katualuetta tontin länsi- ja pohjoispuolelta. C Keskustatoimintojen korttelialue Korttelialue rakennetaan pääosin II - kerroksiseksi kauppakeskukseksi. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu yksi vähittäiskaupan suuryksikkö ja toiseen kerrokseen runsaasti pienempiä liiketiloja. Alueelle saa sijoittaa myös toimistoja sekä julkisen hallinnon ja palvelun tiloja. Kolmanteen kerrokseen on tulossa toimistoja ja kirjasto. Rakennusoikeutta on yhteensä k-m 2. Rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa kauppakäytäviä ja yleiselle jalankululle merkityt alueen osat (yhteys aseman sillalle). Toiseen kerrokseen sijoittuu uusi Koivutori, jonka saa kattaa. Pysäköinti sijoittuu kahteen maanalaiseen kerrokseen. Vain takseille on varattu maanpäälliset paikat Kytötien varteen. Uuden korttelin huolto sijoittuu pääosin tontin pohjoispäähän maan tasoon. Huoltopiha on näkö- ja melusuojattava. Se on tarkoitus myös kattaa. Nykyisen liiketalon ja esim. kirjaston huolto hoidetaan ylemmän pysäköintikellarin kautta. Koivukylän aseman ylikulkusiltaan rakennetaan yhteys liiketilojen toisen kerroksen tasolta. Idästä Rautkallionkadulta tuleva kevyen liikenteen yhteys jatketaan korttelin läpi aseman sillalle. Näkymä II kerroksen Koivutorilta 20

21 Rakennuksen tulee olla arkkitehtonisesti korkeatasoinen. Rakennuksen keskeistä roolia kaupunkikuvassa tulee erityisesti korostaa. Mainoslaitteet on suunniteltava siten, että ne muodostavat arkkitehtuuria vahvistavan aiheen. Rakennuksen julkisivut tulee olla pääosin punatiiltä. Mahdolliset elementtisaumat on hävitettävä arkkitehtuurin keinoin. Keskeisiin jalankulkualueisiin rajautuvissa julkisivuissa on oltava ikkunoita. Radan puoleinen julkisivu on rytmitettävä valaistuksella, mainoslaitteilla ja muilla julkisivua elävöittävillä aiheilla. Kolmannen kerroksen julkisivut radan puolella käsitellään muusta julkisivusta poikkeavalla tavalla. Sokkelien käsittelyssä on noudatettava inhimillistä mittakaavaa. Pihojen pintamateriaalien tulee olla korkealuokkaisia. Pääsisäänkäyntien yhteydessä tulee käyttää myös luonnonkiveä. Rakennuksen ja kulkuväylien ulkopuoliset tontinosat on istutettava tai muutoin käsiteltävä korkealuokkaisesti. Yleiselle jalankululle varattujen alueen osien suunnittelussa tulee ottaa huomioon se, että ne palvelevat läpikulkua osana kaupungin katuverkkoa ja ne on pidettävä avoimina mahdollisimman suuren osan vuorokaudesta. Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota joukkoliikenteeseen liittyvän jalankulun sujuvuuteen. Alueelle on laadittava hulevesien hallintasuunnitelma. C-korttelialueelle on rakennettava 600 autopaikkaa. Niistä 25 saa nimetä korttelin käyttöön (ne korvaavat nyt maantasossa olevat vanhan asuintalon paikat). Vanha liike rakennus merkitään suojeltavaksi rakennukseksi (sr). Se on kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti merkittävä rakennus. Siinä saa tehdä korjaus-, muutos- ja lisärakentamistoimenpiteitä kunhan huomioidaan alkuperäinen arkkitehtuuri. Em. toimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Muut alueet VL Lähivirkistysalueet Alueen pohjoisosaan jää Hakopuiston lähivirkistysalue, tosin entistä pienempänä. Nykyinen leikkipaikka jää uuden asuinkorttelin ja kevyen liikenteen väylän jalkoihin. Jatkossa alue lienee pääasiassa viheraluetta ilman erityisiä toimintoja. Katualueet Liikenne ja katuverkko Alue liittyy Kytötien länsipuolelta katuverkkoon. Tätä kautta hoidetaan koko alueen pysäköinti- ja huoltoliikenne. Kytötien maankäyttöliittymän liittymän toimivuutta on tutkittu vuoden 2020 sekä vuoden 2030 ennustetuilla liikennemäärillä. V.2030 liikenne-ennusteen mukaan Kytötien liikenteeksi on ennustettu ajon./vrk. Tarkastelut vuodelle 2030 on sekä liikennevaloilla, että ilman. Liittymään tehtiin herkkyystarkastelu lisäämällä vuoden 2030 liikennemääriä 10%. Liikekeskuksen pysäköintipaikkamääräksi on oletettu 600 autopaikkaa ja kiertoajaksi puoli tuntia. 21

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 2 8 T I K K U R I L A HORSMAKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.11.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002228. Kaavoitus on

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

720900 ELMON URHEILUPUISTO

720900 ELMON URHEILUPUISTO VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus 720900 ELMON URHEILUPUISTO ASEMAKAAVA Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa Asemakaavoitus

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 3 7 T I K K U R I L A ORVOKKIKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002237. Kaavoitus on

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 Kaupunkisuunnittelu Tarhapuisto Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 1 Perus- ja tunnistetiedot Tarhapuisto Kaupunginosa 74, Havukoski Asemakaavan

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue

Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 14.6.2010 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako, joka koskee 27.9.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001781 Askiston liikekeskus, Hirsipuisto, Askistontie 2a - 6c ja Kurkihirsi

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

VIHDIN KUNTA NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIHDIN KUNTA Ympa 28.10.2004 liite 2 Ympa 17.02.2005 liite 7 Kh 07.03.2005 liite 2 Ympa 14.06.2005 liite 6 Kh 19.9.2005 liite 7 Kv 10.10.2005 28.10.2004 LIM NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Akm 200: Kaupunginvarikon asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 1401 sekä teollisuusraide- ja katualueita. Asemakaavan

Lisätiedot

KEIMOLANMÄKI. Keimola. Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti

KEIMOLANMÄKI. Keimola. Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti Keimola KEIMOLANMÄKI Asemakaavan selostus, joka koskee 17.12.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 220200 / II Ilmoitus vireille tulosta 6.2.2008.

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Pähkinärinteen asemakaavamuutos

Pähkinärinteen asemakaavamuutos Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Pähkinärinteen asemakaavamuutos Ilmakuva Vantaan kaupunki 2011. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20.1.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001515 1.

Lisätiedot