Kauppakeskus Koivukylän keskustaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppakeskus Koivukylän keskustaan"

Transkriptio

1 Kaupunkisuunnittelu Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Asemakaavoitus vireille Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunta Ehdotus kaupunginhallitus Ehdotus nähtävillä Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 74, Havukoski Asemakaavan muutos: Korttelit ja sekä katu-, virkistys- ja liikennealueet (Kumoutuvan asemakaavan korttelit , ja sekä katu-, tori-, virkistys- ja liikennealueet) Tonttijako: Osat kortteleista Tonttijaon muutos: Kortteli ja osat kortteleista Kaava-alueen sijainti: Muutosalue sijaitsee pääradan, Koivukylän puistotien, Kytötien ja Varvikkopolun rajaamalla alueella Koivukylän ydinkeskustassa. Koivukylän asema on heti kaava-alueen länsipuolella. 2

3 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 Tunnistetiedot... 2 Kaava-alueen sijainti... 2 Selostuksen sisällysluettelo TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT... 4 Selvitys suunnittelualueen oloista... 4 Alueen yleiskuvaus... 4 Luonnonympäristö... 4 Rakennettu ympäristö... 5 Maanomistus... 7 Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET Osallistuminen ja yhteistyö Osallisten mielipiteet Suunnitteluyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset suhteessa nykytilanteeseen Vaikutukset suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan Ympäristön häiriötekijät Nimistö ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET Liittet

4 2 Tiivistelmä Vantaan kaupungin yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muutosta Muutoksen tarkoituksena on, että Koivukylän vanhan ostoskeskuksen ja radan väliin voidaan rakentaa kauppakeskus ja asuinrakennuksia. Tällä tavoin Koivukylän keskustasta saadaan vetovoimainen ja viihtyisä alueen keskus. Nykyisissä asemakaavoissa alueella on rakennusoikeutta yhteensä n k-m 2, siitä noin puolet on rakennettu. Kaavan muutoksessa esitetään lisärakennusoikeutta yhteensä n k-m 2. 3 Lähtökohdat Tähän on rakenteilla asuntoja. Viistokuva vuodelta Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuva Kaava-alueen Kytötien puoleinen osa on rakennettu ja rautatien puoleinen osa on metsää. Alueelta on yhteys aseman ylikulkuun. Luonnonympäristö Kasvillisuus Alueen radan puoleinen osa on metsän peitossa. Lähinnä Kytötien varrella on istutettua puustoa. Vesistöt ja vesitalous Pohjavedet Alue sijaitsee Koivukylän pohjavesialueen läheisyydessä. Pohjaveteen ei saa aiheutua laatumuutoksia eikä pohjaveden korkeuteen pysyviä muutoksia. 4

5 Maaperä ja pohjavesi Kaava-alue sijoittuu irtomaakerrosten peittämän kalliokohouman ja sen rinteiden alueelle. Rakentamattomalla alueella humuksisen pintamaan alla ylimpänä maakerroksena on 1,0-3,0 metrin paksuinen siltistä tai jäykästä savesta muodostunut maakerros. Alueen koillisrajan tuntumassa savi on konsistenssiltaan pehmeää. Hienorakeisten maakerrosten alla on kalliopintaa peittävä moreenikerros. Irtomaakerrosten kokonaispaksuus on paikoin yli 5 metriä. Pohjavedenpinta on kaava-alueen ympäristössä tason +25 alapuolella. Korkeampien maastonkohtien alueella pohjavedenpinnan voidaan arvioida noudattavan loivasti kalliopintaa. Kalliopinnan painanteissa voi esiintyä vähäisiä paikallisia orsivesialtaita. Rakennettavuus maaperän suhteen (geotekniikka) Rakennukset perustetaan hienorakeisten maakerrosten alapuolisen kantavan moreenikerroksen tai luonnontilaisen tai louhitun kallion varaan. Kaava-alueen koillis- ja pohjoisreunalla perustamistapana voi kysymykseen tulla myös paalutus. Rakennettu ympäristö Rakennukset / Rakennussuojelu Alueella sijaitsee kaksi asuinrakennusta ja Koivutorin liikekeskus. Hakokuja 1:n asuinrakennus on rakennettu v. 1979, Hakokujan liikekeskus v ja siihen liittyvä asuinrakennus v Alueen pohjoispuolelle on rakenteilla S-asuntojen kaksi asuintaloa. Vantaan moderni rakennuskulttuuri inventoinnin mukaan Hakokuja 1: n asuinrakennus on luokiteltu luokkaan B. Se ei ole tämän asemakaavan muutoksen vuoksi uhattuna. Ostoskeskus-inventoinnissa Laatua laitakaupungilla, Vantaan ostoskeskukset Hakokujan liikekeskusta ei ole arvotettu. Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkija Jaana Moberg on luokitellut rakennuksen luokkaan A?. Luokitus tarkoittaa, että kohde on todennäköisesti merkittävä, mutta kohteen arvottaminen on kesken ja luokitus on siksi väliaikainen. Mikäli kohteeseen suunnitel- 5

6 laan muutoksia tai harkitaan sen purkamista, on se tutkittava tarkemmin. Tällöin on suositeltavaa tehdä kohteesta rakennushistoriallinen selvitys, jolloin se voidaan arvottaa johonkin luokista A1, A2 tai B. Jaana Moberg ja Anne Vuojolainen kaupunginmuseosta ovat olleet mukana asemakaavatyössä ja hyväksyneet ratkaisun, jossa ostoskeskusta voi sisäpihan puolella osittain purkaa ja lisärakentaa. Väestö Koivukylän suuralueella asui asukasta ja Havukosken kaupunginosassa asukasta. Palvelut Kaavamuutosalueelle sijoittuvat Koivukylän kirjasto, yksi pieni päivittäistavarakauppa sekä lukuisa määrä ravintoloita ja pienliikkeitä. Ympäristössä on lisää Koivukylän keskustan monipuolisia palveluita. Liikenne Alue liittyy Kytötien kautta pääkatuverkostoon. Koivukylän asema on aivan alueen vieressä. Junien lisäksi hyviä joukkoliikennepalveluita tarjoaa vilkas bussiliikenne Koivukylän puistotiellä, Kytötiellä ja Peijaksentiellä Tekninen huolto Vesihuolto Alueella on rakennettu vesihuolto. Sadevedet johdetaan ojissa ja rakennetuissa viemäreissä Rekolanojaan ja siitä edelleen Keravanjokeen. Vedenjakelu Alue saa verkostoveden Helsingin Pitkäkosken vesilaitokselta. Vesi johdetaan Ylästön ja Koivukylän paineenkorotusasemien kautta Korson painepiiriin. Alueen vesijohtoverkko kuuluu em. painepiiriin. Alueen vesisäiliönä on Korson vesitorni, jonka tilavuus 4000 m³, NW ja HW Vesijohtoverkon alin painetaso alueella on noin ja ylin on noin Painetasot on ilmoitettu N korkeusjärjestelmässä. Jätevesiviemäröinti Jätevedet ohjataan pääradan länsipuolella kulkevaan Korso-Tikkurila pääviemäriin. Sieltä jätevedet ohjataan edelleen Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Puhdistettu jätevesi lasketaan Suomenlahteen. Sadevesiviemäröinti Rakennettuja sadevesiviemäreitä on Kytötien ja Peijaksentien katualueella sekä Varvikkopolulla. Alueen itäpuolella kulkee avo-oja. Sadevedet johdetaan sekä avo-ojissa että rakennetuissa sadevesiviemäreissä Rekolanojaan ja edelleen Keravanjoen ja Vantaanjoen kautta mereen. 6

7 Ympäristöhäiriöt Tärinä Kaava-alueella on suoritettu maaperän tärinämittauksia (WSP LT-Konsultit on ). Junaliikenteen aiheuttama tärinä ei missään mittauspisteessä noussut asumisviihtyisyyttä heikentävälle tasolle. Runkomelu Tärinäselvityksen mukaan myös kallion kautta kulkeutuvan runkomelun riski on alueella vähäinen. Perustusrakenteita ei kuitenkaan suositella valettavaksi suoraan kallioon ilman tarkempia runkomeluselvityksiä. Melu Ympäröivät kadut ja päärata aiheuttavat melua alueelle. Uusien asuntojen osalta on tehty meluselvitys (Ramboll ). Maanomistus Vantaan kaupunki omistaa pääosan alueesta. Tontit , ja ovat yksityisten omistamia. Ratahallintokeskus omistaa tilan alueen luoteisrajalla. 7

8 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan maakuntakaavan Maakuntakaavassa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Alue on pääosin pohjavesialuetta. Yleiskaava Vantaan yleiskaava (kv ) tuli muutosalueella voimaan Yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta ja se on lähes kokonaan merkitty tärkeäksi pohjavesialueeksi. Heti kaavaalueen länsipuolella on joukkoliikenteen terminaali -merkintä (Koivukylän asema). 8

9 Asemakaava 1:2000 Alueen ensimmäiset asemakaavat ovat nimeltään Koivukylän keskusta A, nro (SM ) ja Koivukylä 2, nro (SM ). Ne ovat edelleen osittain voimassa. Lisäksi alueella ovat voimassa seuraavat asemakaavan muutokset: nro (SM ), nro (kh ), nro (Kv , nro (YM ) ja nro (kv ). Voimassaolevan asemakaavan mukaan alueelle sijoittuu liikerakennusten korttelialuetta (AL16), liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K), asuntoloiden korttelialuetta (AS), asuinkerrostalojen korttelialutta (AK), autopaikkojen korttelialuetta (LPA), puistoaluetta (P), lähivirkistysaluetta (VL), rautatiealuetta (LR) sekä katu- ja torialueita. 9

10 Koivukylän keskusta, kaavatarkastelu Työllä etsittiin kaupunkirakennetta täydentäviä ja eheyttäviä toteutusratkaisuja. Siinä kaavanmuutosalueelle esitettiin uutta liike-, toimitila- ja asuntorakentamista. Ilmakuvasovitus Koivukylän keskustan kaavatarkastelusta 2009 (Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy) Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty Vantaan kaupunginvaltuustossa ja se tuli voimaan Kiinteistörekisteri Muutosalue on merkitty tontteina, yleisinä alueina sekä tiloina kiinteistörekisteriin. Rakennuskielto Alueella ei ole rakennuskieltoa asemakaavan laatimiseksi. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. Kaava-aluetta koskevat selvitykset - Kaupallinen selvitys: Koivukylä Centre, Vantaa / Market analysis and concept alternatives / Entrecon Korttelin meluselvitys, Ramboll Junaliikenteen tärinäselvitys täydennysrakentamisen suunnittelua varten / Koivukylän keskusta / WSP LT-konsultit /

11 4 Asemakaavan muutoksen suunnittelun vaiheet Vantaan kaupungin yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista siten, että ns. Koivukylän vanhan ostoskeskuksen ja radan väliin voidaan rakentaa lisää liike-, työpaikkaja asuntorakennuksia. Tällä tavoin Koivukylän keskustasta saadaan vetovoimainen ja viihtyisä alueen keskus. Osallistuminen ja yhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin Vireille tulosta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa sekä kirjeellä tai sähköpostilla osallisille. Mielipiteet pyydettiin mennessä. Osallisten mielipiteet Mielipiteitä saatiin 6 kpl. Seuraavassa on esitetty mielipiteiden pääasiallinen sisältö: 1. Seppo Jarnamo Täydennysrakentamisen tulee tukea levottoman alueen rauhoittamista. Tämä tarkoittaa sitä, että keskusta-alueelle ei tuoda palveluita, jotka vetävät häiriökäytöksisiä ihmisiä puoleensa ja että asuinrakentaminen on muuta, kuin huono-osaisten ja muiden vaikeasti asutettavien tuomista jo muutenkin turvattomalle ja levottomalle alueelle. Koivukylän asukasrakenne on nykyisellään liiallisuuksiin asti vuokratalovaltaista, mikä valitettavasti näkyy selvästi päivittäisessä elämänmenossa negatiivisena ilmiönä. Alueen imagoa parantaa se, että keskusta-alueelle rakennettavat asuinrakennukset ovat muita, kuin vuokrataloja. Kytötien ja Hakokujan risteyksessä oleva nakkikioski on rakennus, joka olisi saanut jäädä kokonaan rakentamatta. Kioski on liikennöinnin kannalta vaarallinen. Tultaessa autolla Kytötietä ostoskeskuksen suunnasta ja käännyttäessä Hakokujalle, tulevat pyöräilijät ostarilta päin kioskin takaa täysin pimennosta kääntyvän auton eteen. Lähetä piti tilanteita on ollut useita ja on suoranainen ihme, että toistaiseksi ei pahempaa ole sattunut. Toinen asia on rakennuksen rähjäinen kunto lukuisine graffiteineen. Kaupungin tulisi vakavasti harkita alueen kehittämistä miettiessään koko kioskirakennuksen poistamista. Nykyisen ostoskeskuksen liiketoimintarakenne on täysin vääristynyt. Tällä hetkellä ostoskeskuksessa ei ole juuri muita kuin kaljakuppiloita. Ei riitä se, että asumisviihtyvyys menee vaan myös alueella liikkuminen ilta- ja etenkin yöaikaan käy turvattomaksi jopa vaaralliseksi. Ostoskeskuksen kaljapaikat tulee poistaa kokonaisuudessaan ja korvata ne muulla liiketoiminnalla. Asumisviihtyvyyttä parantaa, kun ympäristö on siisti, niin rakennelmien kuin luonnonkin osalta. Asiaa auttaa riittävän kattava kameravalvonta, joka tulisi mitä pikimmin ottaa käyttöön Koivukylän ostarilla ja sen välittömässä läheisyydessä. Keskusta-alueelle jalankulkuväylän viereen on rakennettu jätteiden keruupiste, jonne kylän asukkaat voivat tuoda kauempaakin autoilla erilaisia jätteitä. Keruupiste sinällään on hyvä asia, sijoituspaikka sen sijaan väärä. Nykyisin autot ajavat usein jalankulkuväylälle purkamaan kuormaansa. 11

12 Kun aluetta sitten aletaan rakentaa, tulee rakentamisen tapahtua siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän harmia siellä jo asuville ihmisille. Rakentamisen järjestys on olennainen osa tätä nykyisten asukkaiden huomioonottamista. As. Oy Hakokujalla on käytössä 41 sähköpistokkeella varustettua autopaikkaa. Yhtiöllämme on myös liiketiloja, jotka ovat kolmen eri yrittäjän käytössä ja jotka tarvitsevat niin asiakkaiden, kuin myös oman henkilökunnan tarpeisiin autopaikkoja. Nämä paikat tulee olla käytettävissä myös täydennysrakentamisen aikana. Jos parkkipaikkojen kanssa tulee ongelmia, on hyvinkin mahdollista ja jopa todennäköistä, että yritystoiminta liiketiloissamme joko kokonaan tai osittain loppuu, mikä asuinyhtiömme talouden kannalta on täysin kohtuuton rakentamisesta johtuva haitta. Jos yhtiömme pohjoispuolella oleva bussien entinen kääntöpaikka rakennetaan ensin ja sitten vasta aletaan rakentaa parkkitaloa, missä ihmeessä autopaikkamme ovat parkkitalon rakentamisen ajan? 2. Irma Laine Mielestäni on hyvä, että Havukoskea ehostetaan kunhan se ei vaikuta alueen viihtyisyyteen huonontamalla sitä. Suunnitteilla oleva suunnittelualue on aika iso ja tekee alueen aika ahtaaksi, jos siihen rakennetaan kaikki suunnitteilla olevat rakennukset. Toivon mukaan asuintalot ovat omistusasuntoja, vuokra-asuntoja Havukosken alueella on jo ihan riittävästi. Nykyisessä ostoskeskuksessa on 4 juottolaa, 3 niistä on auki aamu yhdeksästä ilta myöhään ja sen kyllä huomaa. Alueelle rakennettavaan liikerakennukseen ei toivottavasti tule yhtään ravintolaa. As.Oy Hakokuja 1:n parkkipaikat on tällä hetkellä ostoskeskuksen vieressä sekä Peijaksentien puoleisessa päässä Kytötietä, mitenkähän niiden käy jos tämä suunnitelma toteutuu ja Peijaksentien varteen rakennetaan Ässä-talot. Kytötien ja Hakokujan risteyksessä oleva grillikioski on tosi epäsiisti ja aiheuttaa öisin meluhaittaa Hakokuja 1:n asukkaille, joiden makuuhuoneen ikkunat ovat ostoskeskukselle päin, kioski on pahasti näköesteenä tultaessa Hakokujalta Kytötielle, onko mitään mahdollisuutta, että kioski purettaisiin, purku toisi heti viihtyvyyttä alueelle. 3. Vantaan Energia Sähköverkko Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n muuntamot M 628 ja M 2615 sekä keski- ja pienjännitemaakaapelit sijaitsevat alueella karttaliitteiden 1. ja 2. mukaisesti. Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan muuntamoiden ja maakaapeleiden sijainti. Mikäli muuntamoita ja maakaapeleita pitää siirtää, niin siirtokustannusten osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kaukolämpöverkko Asemakaavan muutosalueella sijaitsee Vantaan Energia Oy:n kaukolämpöputkia liitteenä olevan piirustuksen 3. mukaisesti. Vantaan Energia Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan kaukolämpöputkien mukaisesti. Mikäli kaukolämpöputkia pi- 12

13 tää siirtää, niin siirtokustannusten osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti. 4. Pirjo Suni / Kuntek Asemakaavan muutosta laadittaessa on tehtävä meluselvitys. Kaavamuutosalue sijaitsee rautatien ja sellaisten katujen välittömässä läheisyydessä, että on selvitettävä niiden liikenteen aiheuttamat melutasot ja tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet. Meluntorjunta on hoidettava tonteilla. 5. As Oy Hakokuja Liikennejärjestelyt Uudelle suunnitteilla olevalle alueelle kaavaillaan useita uusia liikerakennuksia, jotka kaikki käyttävät huoltoliikennettä. Nykyisessä suunnitelmassa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota huoltoliikenteelle. Liikekeskuksen huoltoliikenne on nykyiselläänkin sekava ja Kytötielle liittyminen hankalaa. Koivutorin Vanhustentalon ja taloyhtiömme väliin jäävän paikoitusalueemme viereen sijoitetut jäteastiat (liikekiinteistön, vanhustentalon) ovat ilman aitausta ja ei kenenkään maalla. Ylikulku rautatieasemalle on hyvä asia. Liikenteellisenä vaaratekijänä olemme kuitenkin havainneet autoilun haittaavan ylikulkusiltaa käyttäviä jalankulkijoita. Voimassaolevan liikenteenohjaussuunnitelman mukaan Koivutorille on sallittu ainoastaan kiinteistön huoltoajo. Autoliikenteellä tarkoitamme tässä vuokrakiinteistön yrittäjien toimintaan liittyviä ajoja. Myös somalilaisten rukoushuone on vilkkaassa käytössä ja sinne tullaan useimmiten omalla autolla kauempaakin. Lisäksi alueen keskellä sijaitsevan vanhan postin tiloissa on nykyisin varattomien ruoanjakelupiste, joka sekin valloittaa torialueen ajoittain. Miten liikenne johdettaisiin kyseisille uusille liike- ja toimistorakennuksille ja asuinrakennuksille, jos esim Varvikkokuja on tarkoitettu vain kevyelle liikenteelle? Tämä johtaisi niin kuin olemme aikaisemmin todenneet, liikenteelliseen pullonkaulaan. Kytötien ja Hakokujan risteyksessä oleva grillikioski haittaa liikenteen näkyvyyttä Hakokujalta Kytötielle tultaessa ja päinvastoin. Ehdotuksemme Liikenteen sujuvuuden kannaltamme ehdotamme että, liikenteen sisääntulo- ja ulosajoväylissä noudatettaisiin vain yhdensuuntaista liikennettä. Tämän lisäksi kaistoja levennetään. Jalankulkuväylästä pitäisi tehdä selkeä yhtenäinen väylä joka johtaisi suoraan rautatieasemalle eikä houkuttele oikaisemaan. Toivomme, että ennen rakennushankkeen hyväksymistä kiinnitetään riittävästi huomiota siihen, kuinka alueen liikennejärjestelyt hoidetaan toimivasti, niin autojen kuin jalan kulkevienkin kannalta. 13

14 Rakentaminen Suunnitelmassa on esitetty Hakokuja 1:n ja radan välisen metsikön radanpuoleiseen laitaan rakennettavaksi useampikerroksisia työtilarakennuksia, jotka piha-alueineen lohkaisevat merkittävän osan nykyisestä metsiköstä. Metsikkö on runsaan pikkulintukannan asuttama ja sellaisenaan asumisviihtyvyyden kannalta erittäin merkityksellinen ja tulisi säilyttää ja kunnostaa kokonaisuudessaan viihtyisäksi puistoalueeksi. Ehdotuksemme Mielestämme on tarkoin harkittava uusien radan varteen rakennettavien liike- ja toimistorakennuksien todellinen tarve. Koivukylään on viimeisen kahden vuoden aikana avattu Lidl ja uusi iso Citymarket, jotka kattavat kaiken lähiasukkaiden tarpeet. Sen sijaan radan varteen sopisi matalia omistusasuntoja jotka jakaisivat Hakokuja 1:n kanssa keskellä olevan puistoalueen. Korkeintaan voisimme ajatella että, alueelle nousisi yksi liike- ja toimistorakennus ja paikoitushalli. Näin alue jakaantuisi selkeisiin kokonaisuuksiin asuinalue, liikealue ja näiden välissä paikoitusalue joka palvelisi kaikkia osapuolia. As Oy Hakokuja As oy Hakokujan ja Hakopuiston välisen kevyeen liikenteen yhteyden poistamisesta yleisestä käytöstä sen sijaan kannatamme. Asia on ilmeisesti mahdollinen asemakaavaa muuttamalla. As Oy Hakokuja 1:n hallitus kannattaa asemakaavan muutosta, jolla ko. yhteys poistettaisiin ja liitettäisiin As Oy Hakokujan tonttiin. Tämä koskisi myös kiinteistömme luoteispuolella olevia portaita jotka johtavat Hakopuistoon. Uusi kevyen liikenteen yhteys johdettaisiin puiston kautta. Tämä järjestely rajoittaisi taloyhtiömme ohitse kulkevaa läpikulkuliikennettä ja kaupunki säästäisi mm. mainitun alueen kunnossapitokulut. 6. Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos / Marko Suominen Rakennukset on sijoitettava tontille siten, että pelastuslaitoksen raskailla ajoneuvoilla on mahdollista päästä rakennusten läheisyyteen. Huomioitava mahdolliset kansirakenteet. Suunnitteluyhteistyö Asemakaavan lähtökohtia on käsitelty Itätiimin kokouksessa. Ympäristöinsinööri Krister Höglund on osallistunut asemakaavan muutoksen valmisteluun ja ympäristökeskus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista. Lausunnot Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydettiin 9 lausuntoa ja saatiin 5 kpl. Nähtävilläolo Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä Sinä aikana jätettiin 3 muistutusta. Niissä mm. pidettiin uutta kauppakeskusta liian suurena ja sen pelättiin aiheuttavan liikenne- ja meluhaittoja. 14

15 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäytöntavoitteet Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Päätös tuli lainvoimaiseksi Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on painotettu mm. seuraavia tekijöitä: Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi alueidenkäytössä on varmistettava tonttimaan riittävyys. Seudun keskuksia vahvistetaan asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksina. Hanke on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Kunnan asettamat tavoitteet Vantaan tasapainotetun strategian mukaan kaupunki luo rakentamisedellytykset noin 2000 asunnon vuosituotannolle siten toteutettuna, että se eheyttää kaupungin yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää optimaalisesti olemassa olevaa infrastruktuuria ja palveluja. Vantaan arkkitehtuuristrategian tavoitteena on mm. vahvistaa keskustoja eheyttävällä täydennysrakentamisella ja voimistaa alueiden identiteettiä. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Alueen sijoittuminen pääradan varteen näkyvälle paikalle asettaa arkkitehtuurille suuria vaatimuksia. Rakennusten ja niiden lähiympäristön on oltava korkealuokkaisia. Alueen läpi on oltava julkinen kulkuyhteys asemalle. Tulevaisuudessa on tarkoitus jatkaa aseman siltaa radan toiselle puolelle. Tätä yhteyttä on tutkittu alustavasti, alla alustava suunnitelma kuinka radan länsi puoli voisi toteutua. Arkkitehtitoimisto Larkas&Laine / Näkymä radan länsipuolelta / asemakaavoitus ei vielä vireillä 15

16 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alueesta on laadittu useita vaihtoehtoisia suunnitelmia. Seuraavassa on esitelty päävaihtoehdot. Kerrosalat yht Liike- ym. toimitilaa Uudet asunnot 3200 Vanhat asunnot 5320 Vaihtoehto 1: Veturina Supermarket havainnekuva / Larkas & Laine Tässä vaihtoehdossa kauppakeskuksen ytimenä oli n k-m 2 :n suuruinen supermarket. Lisäksi keskuksessa oli runsaasti pienliikkeitä kahdessa kerroksessa. Ongelmia olivat ainakin veturiyrityksen pienuus suhteessa koko liikekeskuksen kokoon. Veturiksi ei löytynyt tulokkaita. Ongelmia oli myös asiakaspysäköinnin ja huoltoliikenteen erottelussa. Lisäksi parhaiten tarjolla olevat maantasopysäköintipaikat oli varattu ympäröiville vanhoille kiinteistöille. 16

17 Kerrosalat yht Liike- ym. toimitilaa Uudet asunnot 3200 Vanhat asunnot 5320 Vaihtoehto 2: Veturina Hypermarket II krs havainnekuva / Larkas & Laine Tässä vaihtoehdossa kauppakeskuksen ytimenä oli n k-m 2 :n suuruinen kaksikerroksinen hypermarket. Lisäksi keskuksessa oli runsaasti pienliikkeitä kahdessa kerroksessa sekä uusi kirjasto kolmannessa kerroksessa. Mahdollisen vuokralaisen kannalta ongelmaksi muodostui hypermarketin kaksikerroksisuus. Ongelmia oli edelleen myös asiakaspysäköinnin ja huoltoliikenteen erottelussa. Lisäksi parhaiten tarjolla olevat maantasopysäköintipaikat oli varattu ympäröiville vanhoille kiinteistöille. 17

18 Kerrosalat yht Liike- ym. toimitilaa Uudet asunnot 3200 Vanhat asunnot 3580 Vaihtoehto 3: Veturina Hypermarket I krs / Kaava tehty tämän mukaan havainnekuva / Larkas & Laine Tässä vaihtoehdossa kauppakeskuksen ytimenä on n k-m 2 :n suuruinen yksikerroksinen hypermarket. Lisäksi keskuksessa on runsaasti pienliikkeitä toisessa kerroksessa ja uusi kirjasto kolmannessa kerroksessa. Vaihtoehto edellyttää vanhan asuinrakennuksen purkamista samoin Koivutorin portaikon purkamista. Sen sijaan Koivutorin vanhan liikekiinteistön kadunpuoleiset julkisivut suojellaan. Tässä vaihtoehdossa huolto- ja asiakasliikenteen erottelu on muita vaihtoehtoja parempaa. 18

19 Kaavan rakenne 5 Asemakaavan muutoksen kuvaus Koivukylän aseman itäpuoliset rakentamattomat lähialueet rakennettaisiin tämän asemakaavan muutoksen mukaan kauppakeskukseksi ja asunnoiksi. Uusien korttelien pysäköinti sijoittuu maan alle, pääosin kahteen kerrokseen. Suunnitelmassa varaudutaan yhteyksiin asemalle ja edelleen radan länsipuolen rakentamattomille alueille. Aluevaraukset Korttelialueet Näkymä idästä AK Asuinkerrostalojen korttelialue Kortteliin tulee kaksi uutta asuinrakennusta, yhteensä 3200 krs-m 2. Rakennukset sijoittuvat päädyt pääradalle päin. Pysäköinti tulee radan suuntaisesti osittain asuinrakennusten alle. Ajo pysäköintiin tulee C-korttelin kellaripysäköinnin kautta. Rakennusten enimmäiskorkeus on V kerrosta, lisäksi radan puolelta katsottuna pysäköinti on osittain maanpäällistä. Rakennusten tulee olla arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja julkisivujen tulee olla pääosin punatiilestä. Mahdolliset elementtisaumat tulee häivyttää arkkitehtuurin keinoin. Tontille annetaan meluselvityksen mukaiset eristävyysvaatimukset seinärakenteille sekä määräykset pihojen melusuojauksesta. 19

20 Raideliikenteen aiheuttamasta mahdollisesta runkomelusta ja tärinästä annetaan myös asemakaavamääräykset. Autopaikkojen vähimmäismäärävaatimus on raideliikenteen aseman läheisyyden vuoksi: Kerrostalot: 1 ap / 110 k-m2, kuitenkin vähintään 0,7 ap / asunto. Vieraspaikkoja tulee osoittaa 10 % asukkaille tarkoitettujen autopaikkojen lisäksi. Korttelissa sijaitsee v valmistunut asuinkerrostalo. Sen sallittu asuinrakennusoikeus on 3580 krs-m 2 ja sen lisäksi liiketilaa, lasten päivähoitotilaa, kerhotilaa tai näihin verrattavaa palvelutilaa 470 krs-m 2. Näiden lisäksi saa rakentaa asuntoja palvelevia sauna-, varasto- ym. tiloja. Tämä tontti on asemakaavan muutoksessa mukana sen vuoksi, että tonttiin liitetään vähän puistoaluetta ja kevyen liikenteen katualuetta tontin länsi- ja pohjoispuolelta. C Keskustatoimintojen korttelialue Korttelialue rakennetaan pääosin II - kerroksiseksi kauppakeskukseksi. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu yksi vähittäiskaupan suuryksikkö ja toiseen kerrokseen runsaasti pienempiä liiketiloja. Alueelle saa sijoittaa myös toimistoja sekä julkisen hallinnon ja palvelun tiloja. Kolmanteen kerrokseen on tulossa toimistoja ja kirjasto. Rakennusoikeutta on yhteensä k-m 2. Rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa kauppakäytäviä ja yleiselle jalankululle merkityt alueen osat (yhteys aseman sillalle). Toiseen kerrokseen sijoittuu uusi Koivutori, jonka saa kattaa. Pysäköinti sijoittuu kahteen maanalaiseen kerrokseen. Vain takseille on varattu maanpäälliset paikat Kytötien varteen. Uuden korttelin huolto sijoittuu pääosin tontin pohjoispäähän maan tasoon. Huoltopiha on näkö- ja melusuojattava. Se on tarkoitus myös kattaa. Nykyisen liiketalon ja esim. kirjaston huolto hoidetaan ylemmän pysäköintikellarin kautta. Koivukylän aseman ylikulkusiltaan rakennetaan yhteys liiketilojen toisen kerroksen tasolta. Idästä Rautkallionkadulta tuleva kevyen liikenteen yhteys jatketaan korttelin läpi aseman sillalle. Näkymä II kerroksen Koivutorilta 20

21 Rakennuksen tulee olla arkkitehtonisesti korkeatasoinen. Rakennuksen keskeistä roolia kaupunkikuvassa tulee erityisesti korostaa. Mainoslaitteet on suunniteltava siten, että ne muodostavat arkkitehtuuria vahvistavan aiheen. Rakennuksen julkisivut tulee olla pääosin punatiiltä. Mahdolliset elementtisaumat on hävitettävä arkkitehtuurin keinoin. Keskeisiin jalankulkualueisiin rajautuvissa julkisivuissa on oltava ikkunoita. Radan puoleinen julkisivu on rytmitettävä valaistuksella, mainoslaitteilla ja muilla julkisivua elävöittävillä aiheilla. Kolmannen kerroksen julkisivut radan puolella käsitellään muusta julkisivusta poikkeavalla tavalla. Sokkelien käsittelyssä on noudatettava inhimillistä mittakaavaa. Pihojen pintamateriaalien tulee olla korkealuokkaisia. Pääsisäänkäyntien yhteydessä tulee käyttää myös luonnonkiveä. Rakennuksen ja kulkuväylien ulkopuoliset tontinosat on istutettava tai muutoin käsiteltävä korkealuokkaisesti. Yleiselle jalankululle varattujen alueen osien suunnittelussa tulee ottaa huomioon se, että ne palvelevat läpikulkua osana kaupungin katuverkkoa ja ne on pidettävä avoimina mahdollisimman suuren osan vuorokaudesta. Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota joukkoliikenteeseen liittyvän jalankulun sujuvuuteen. Alueelle on laadittava hulevesien hallintasuunnitelma. C-korttelialueelle on rakennettava 600 autopaikkaa. Niistä 25 saa nimetä korttelin käyttöön (ne korvaavat nyt maantasossa olevat vanhan asuintalon paikat). Vanha liike rakennus merkitään suojeltavaksi rakennukseksi (sr). Se on kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti merkittävä rakennus. Siinä saa tehdä korjaus-, muutos- ja lisärakentamistoimenpiteitä kunhan huomioidaan alkuperäinen arkkitehtuuri. Em. toimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Muut alueet VL Lähivirkistysalueet Alueen pohjoisosaan jää Hakopuiston lähivirkistysalue, tosin entistä pienempänä. Nykyinen leikkipaikka jää uuden asuinkorttelin ja kevyen liikenteen väylän jalkoihin. Jatkossa alue lienee pääasiassa viheraluetta ilman erityisiä toimintoja. Katualueet Liikenne ja katuverkko Alue liittyy Kytötien länsipuolelta katuverkkoon. Tätä kautta hoidetaan koko alueen pysäköinti- ja huoltoliikenne. Kytötien maankäyttöliittymän liittymän toimivuutta on tutkittu vuoden 2020 sekä vuoden 2030 ennustetuilla liikennemäärillä. V.2030 liikenne-ennusteen mukaan Kytötien liikenteeksi on ennustettu ajon./vrk. Tarkastelut vuodelle 2030 on sekä liikennevaloilla, että ilman. Liittymään tehtiin herkkyystarkastelu lisäämällä vuoden 2030 liikennemääriä 10%. Liikekeskuksen pysäköintipaikkamääräksi on oletettu 600 autopaikkaa ja kiertoajaksi puoli tuntia. 21

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218 1 Perus- ja tunnistetiedot Metsotorni Kaupunginosa 83, Metsola Asemakaavan muutos: Osa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KULOMÄEN KIOSKI Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002223

KULOMÄEN KIOSKI Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002223 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu KULOMÄEN KIOSKI Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002223 1 Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavan muutos: Kaupunginosa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.2.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002109 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 81, Korso Asemakaavan muutos: Korttelin 81384 tontti

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 17.12.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001994.

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 17.12.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001994. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 17.12.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001994. 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 74, Havukoski Asemakaavan muutos:

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu. Leinelän keskusta. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Kaupunkisuunnittelu. Leinelän keskusta. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Leinelän keskusta Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002233 Asemakaavamuutos vireille 13.3.2014 Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Autopaikkatontin laajennus Kivikirveenkujalla TKa 3.7.2012 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002170 / II 1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

721200 KOIVUKYLÄN KESKUSTA E

721200 KOIVUKYLÄN KESKUSTA E VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus 721200 KOIVUKYLÄN KESKUSTA E Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 16.8.2010 päivättyä asemakaavakarttaa 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 14.9.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002144 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Korson torni Kaupunginosa 81

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2010 päivättyä, 23.8.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002053. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 17.4.2008 Kaavamuutoksen hakija Vantaan seurakuntayhtymä on 4.12.2007

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus

VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus 850400 Jokivarsi 2 asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaavan selostus, joka koskee 7.11.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 850400. Selostusta on

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Katualueen liittäminen tonttiin Kaivokselassa

Katualueen liittäminen tonttiin Kaivokselassa Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Mikko Järvi Katualueen liittäminen tonttiin Kaivokselassa Näkymä puistosta Helsingin puolelta. Timo Kallaluoto 28.6.2014. Asemakaavan muutoksen sekä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.5.2017 SÄHKÖTIE 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002344 Kaavamuutosalue sijaitsee Tammiston kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu kortteli 50001/13 sekä katualuetta.

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä, asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä, asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti PIISPANKYLÄ 7 Asemakaavan selostus, joka koskee 17.5.2010 päivättyä, asemakaavakarttaa nro 211400 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava Asemakaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.3.2017 KOLMIOTONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002313 Kaavamuutosalue sijaitsee Jokiniemessä, pääradan itäpuolella, vastapäätä Tikkurilan Asemakeskusta. Kaavamuutosalue

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.3.2017 MARMORIKUJA 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002208 Tontin omistaja hakee asemakaavan muutosta osoitteessa Marmorikuja 6. Asemakaavaa on esitetty muutettavaksi niin,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot