Kauppakeskus Koivukylän keskustaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppakeskus Koivukylän keskustaan"

Transkriptio

1 Kaupunkisuunnittelu Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Asemakaavoitus vireille Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunta Ehdotus kaupunginhallitus Ehdotus nähtävillä Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 74, Havukoski Asemakaavan muutos: Korttelit ja sekä katu-, virkistys- ja liikennealueet (Kumoutuvan asemakaavan korttelit , ja sekä katu-, tori-, virkistys- ja liikennealueet) Tonttijako: Osat kortteleista Tonttijaon muutos: Kortteli ja osat kortteleista Kaava-alueen sijainti: Muutosalue sijaitsee pääradan, Koivukylän puistotien, Kytötien ja Varvikkopolun rajaamalla alueella Koivukylän ydinkeskustassa. Koivukylän asema on heti kaava-alueen länsipuolella. 2

3 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 Tunnistetiedot... 2 Kaava-alueen sijainti... 2 Selostuksen sisällysluettelo TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT... 4 Selvitys suunnittelualueen oloista... 4 Alueen yleiskuvaus... 4 Luonnonympäristö... 4 Rakennettu ympäristö... 5 Maanomistus... 7 Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET Osallistuminen ja yhteistyö Osallisten mielipiteet Suunnitteluyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset suhteessa nykytilanteeseen Vaikutukset suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan Ympäristön häiriötekijät Nimistö ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET Liittet

4 2 Tiivistelmä Vantaan kaupungin yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muutosta Muutoksen tarkoituksena on, että Koivukylän vanhan ostoskeskuksen ja radan väliin voidaan rakentaa kauppakeskus ja asuinrakennuksia. Tällä tavoin Koivukylän keskustasta saadaan vetovoimainen ja viihtyisä alueen keskus. Nykyisissä asemakaavoissa alueella on rakennusoikeutta yhteensä n k-m 2, siitä noin puolet on rakennettu. Kaavan muutoksessa esitetään lisärakennusoikeutta yhteensä n k-m 2. 3 Lähtökohdat Tähän on rakenteilla asuntoja. Viistokuva vuodelta Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuva Kaava-alueen Kytötien puoleinen osa on rakennettu ja rautatien puoleinen osa on metsää. Alueelta on yhteys aseman ylikulkuun. Luonnonympäristö Kasvillisuus Alueen radan puoleinen osa on metsän peitossa. Lähinnä Kytötien varrella on istutettua puustoa. Vesistöt ja vesitalous Pohjavedet Alue sijaitsee Koivukylän pohjavesialueen läheisyydessä. Pohjaveteen ei saa aiheutua laatumuutoksia eikä pohjaveden korkeuteen pysyviä muutoksia. 4

5 Maaperä ja pohjavesi Kaava-alue sijoittuu irtomaakerrosten peittämän kalliokohouman ja sen rinteiden alueelle. Rakentamattomalla alueella humuksisen pintamaan alla ylimpänä maakerroksena on 1,0-3,0 metrin paksuinen siltistä tai jäykästä savesta muodostunut maakerros. Alueen koillisrajan tuntumassa savi on konsistenssiltaan pehmeää. Hienorakeisten maakerrosten alla on kalliopintaa peittävä moreenikerros. Irtomaakerrosten kokonaispaksuus on paikoin yli 5 metriä. Pohjavedenpinta on kaava-alueen ympäristössä tason +25 alapuolella. Korkeampien maastonkohtien alueella pohjavedenpinnan voidaan arvioida noudattavan loivasti kalliopintaa. Kalliopinnan painanteissa voi esiintyä vähäisiä paikallisia orsivesialtaita. Rakennettavuus maaperän suhteen (geotekniikka) Rakennukset perustetaan hienorakeisten maakerrosten alapuolisen kantavan moreenikerroksen tai luonnontilaisen tai louhitun kallion varaan. Kaava-alueen koillis- ja pohjoisreunalla perustamistapana voi kysymykseen tulla myös paalutus. Rakennettu ympäristö Rakennukset / Rakennussuojelu Alueella sijaitsee kaksi asuinrakennusta ja Koivutorin liikekeskus. Hakokuja 1:n asuinrakennus on rakennettu v. 1979, Hakokujan liikekeskus v ja siihen liittyvä asuinrakennus v Alueen pohjoispuolelle on rakenteilla S-asuntojen kaksi asuintaloa. Vantaan moderni rakennuskulttuuri inventoinnin mukaan Hakokuja 1: n asuinrakennus on luokiteltu luokkaan B. Se ei ole tämän asemakaavan muutoksen vuoksi uhattuna. Ostoskeskus-inventoinnissa Laatua laitakaupungilla, Vantaan ostoskeskukset Hakokujan liikekeskusta ei ole arvotettu. Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkija Jaana Moberg on luokitellut rakennuksen luokkaan A?. Luokitus tarkoittaa, että kohde on todennäköisesti merkittävä, mutta kohteen arvottaminen on kesken ja luokitus on siksi väliaikainen. Mikäli kohteeseen suunnitel- 5

6 laan muutoksia tai harkitaan sen purkamista, on se tutkittava tarkemmin. Tällöin on suositeltavaa tehdä kohteesta rakennushistoriallinen selvitys, jolloin se voidaan arvottaa johonkin luokista A1, A2 tai B. Jaana Moberg ja Anne Vuojolainen kaupunginmuseosta ovat olleet mukana asemakaavatyössä ja hyväksyneet ratkaisun, jossa ostoskeskusta voi sisäpihan puolella osittain purkaa ja lisärakentaa. Väestö Koivukylän suuralueella asui asukasta ja Havukosken kaupunginosassa asukasta. Palvelut Kaavamuutosalueelle sijoittuvat Koivukylän kirjasto, yksi pieni päivittäistavarakauppa sekä lukuisa määrä ravintoloita ja pienliikkeitä. Ympäristössä on lisää Koivukylän keskustan monipuolisia palveluita. Liikenne Alue liittyy Kytötien kautta pääkatuverkostoon. Koivukylän asema on aivan alueen vieressä. Junien lisäksi hyviä joukkoliikennepalveluita tarjoaa vilkas bussiliikenne Koivukylän puistotiellä, Kytötiellä ja Peijaksentiellä Tekninen huolto Vesihuolto Alueella on rakennettu vesihuolto. Sadevedet johdetaan ojissa ja rakennetuissa viemäreissä Rekolanojaan ja siitä edelleen Keravanjokeen. Vedenjakelu Alue saa verkostoveden Helsingin Pitkäkosken vesilaitokselta. Vesi johdetaan Ylästön ja Koivukylän paineenkorotusasemien kautta Korson painepiiriin. Alueen vesijohtoverkko kuuluu em. painepiiriin. Alueen vesisäiliönä on Korson vesitorni, jonka tilavuus 4000 m³, NW ja HW Vesijohtoverkon alin painetaso alueella on noin ja ylin on noin Painetasot on ilmoitettu N korkeusjärjestelmässä. Jätevesiviemäröinti Jätevedet ohjataan pääradan länsipuolella kulkevaan Korso-Tikkurila pääviemäriin. Sieltä jätevedet ohjataan edelleen Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Puhdistettu jätevesi lasketaan Suomenlahteen. Sadevesiviemäröinti Rakennettuja sadevesiviemäreitä on Kytötien ja Peijaksentien katualueella sekä Varvikkopolulla. Alueen itäpuolella kulkee avo-oja. Sadevedet johdetaan sekä avo-ojissa että rakennetuissa sadevesiviemäreissä Rekolanojaan ja edelleen Keravanjoen ja Vantaanjoen kautta mereen. 6

7 Ympäristöhäiriöt Tärinä Kaava-alueella on suoritettu maaperän tärinämittauksia (WSP LT-Konsultit on ). Junaliikenteen aiheuttama tärinä ei missään mittauspisteessä noussut asumisviihtyisyyttä heikentävälle tasolle. Runkomelu Tärinäselvityksen mukaan myös kallion kautta kulkeutuvan runkomelun riski on alueella vähäinen. Perustusrakenteita ei kuitenkaan suositella valettavaksi suoraan kallioon ilman tarkempia runkomeluselvityksiä. Melu Ympäröivät kadut ja päärata aiheuttavat melua alueelle. Uusien asuntojen osalta on tehty meluselvitys (Ramboll ). Maanomistus Vantaan kaupunki omistaa pääosan alueesta. Tontit , ja ovat yksityisten omistamia. Ratahallintokeskus omistaa tilan alueen luoteisrajalla. 7

8 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan maakuntakaavan Maakuntakaavassa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Alue on pääosin pohjavesialuetta. Yleiskaava Vantaan yleiskaava (kv ) tuli muutosalueella voimaan Yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta ja se on lähes kokonaan merkitty tärkeäksi pohjavesialueeksi. Heti kaavaalueen länsipuolella on joukkoliikenteen terminaali -merkintä (Koivukylän asema). 8

9 Asemakaava 1:2000 Alueen ensimmäiset asemakaavat ovat nimeltään Koivukylän keskusta A, nro (SM ) ja Koivukylä 2, nro (SM ). Ne ovat edelleen osittain voimassa. Lisäksi alueella ovat voimassa seuraavat asemakaavan muutokset: nro (SM ), nro (kh ), nro (Kv , nro (YM ) ja nro (kv ). Voimassaolevan asemakaavan mukaan alueelle sijoittuu liikerakennusten korttelialuetta (AL16), liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K), asuntoloiden korttelialuetta (AS), asuinkerrostalojen korttelialutta (AK), autopaikkojen korttelialuetta (LPA), puistoaluetta (P), lähivirkistysaluetta (VL), rautatiealuetta (LR) sekä katu- ja torialueita. 9

10 Koivukylän keskusta, kaavatarkastelu Työllä etsittiin kaupunkirakennetta täydentäviä ja eheyttäviä toteutusratkaisuja. Siinä kaavanmuutosalueelle esitettiin uutta liike-, toimitila- ja asuntorakentamista. Ilmakuvasovitus Koivukylän keskustan kaavatarkastelusta 2009 (Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy) Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty Vantaan kaupunginvaltuustossa ja se tuli voimaan Kiinteistörekisteri Muutosalue on merkitty tontteina, yleisinä alueina sekä tiloina kiinteistörekisteriin. Rakennuskielto Alueella ei ole rakennuskieltoa asemakaavan laatimiseksi. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. Kaava-aluetta koskevat selvitykset - Kaupallinen selvitys: Koivukylä Centre, Vantaa / Market analysis and concept alternatives / Entrecon Korttelin meluselvitys, Ramboll Junaliikenteen tärinäselvitys täydennysrakentamisen suunnittelua varten / Koivukylän keskusta / WSP LT-konsultit /

11 4 Asemakaavan muutoksen suunnittelun vaiheet Vantaan kaupungin yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista siten, että ns. Koivukylän vanhan ostoskeskuksen ja radan väliin voidaan rakentaa lisää liike-, työpaikkaja asuntorakennuksia. Tällä tavoin Koivukylän keskustasta saadaan vetovoimainen ja viihtyisä alueen keskus. Osallistuminen ja yhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin Vireille tulosta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa sekä kirjeellä tai sähköpostilla osallisille. Mielipiteet pyydettiin mennessä. Osallisten mielipiteet Mielipiteitä saatiin 6 kpl. Seuraavassa on esitetty mielipiteiden pääasiallinen sisältö: 1. Seppo Jarnamo Täydennysrakentamisen tulee tukea levottoman alueen rauhoittamista. Tämä tarkoittaa sitä, että keskusta-alueelle ei tuoda palveluita, jotka vetävät häiriökäytöksisiä ihmisiä puoleensa ja että asuinrakentaminen on muuta, kuin huono-osaisten ja muiden vaikeasti asutettavien tuomista jo muutenkin turvattomalle ja levottomalle alueelle. Koivukylän asukasrakenne on nykyisellään liiallisuuksiin asti vuokratalovaltaista, mikä valitettavasti näkyy selvästi päivittäisessä elämänmenossa negatiivisena ilmiönä. Alueen imagoa parantaa se, että keskusta-alueelle rakennettavat asuinrakennukset ovat muita, kuin vuokrataloja. Kytötien ja Hakokujan risteyksessä oleva nakkikioski on rakennus, joka olisi saanut jäädä kokonaan rakentamatta. Kioski on liikennöinnin kannalta vaarallinen. Tultaessa autolla Kytötietä ostoskeskuksen suunnasta ja käännyttäessä Hakokujalle, tulevat pyöräilijät ostarilta päin kioskin takaa täysin pimennosta kääntyvän auton eteen. Lähetä piti tilanteita on ollut useita ja on suoranainen ihme, että toistaiseksi ei pahempaa ole sattunut. Toinen asia on rakennuksen rähjäinen kunto lukuisine graffiteineen. Kaupungin tulisi vakavasti harkita alueen kehittämistä miettiessään koko kioskirakennuksen poistamista. Nykyisen ostoskeskuksen liiketoimintarakenne on täysin vääristynyt. Tällä hetkellä ostoskeskuksessa ei ole juuri muita kuin kaljakuppiloita. Ei riitä se, että asumisviihtyvyys menee vaan myös alueella liikkuminen ilta- ja etenkin yöaikaan käy turvattomaksi jopa vaaralliseksi. Ostoskeskuksen kaljapaikat tulee poistaa kokonaisuudessaan ja korvata ne muulla liiketoiminnalla. Asumisviihtyvyyttä parantaa, kun ympäristö on siisti, niin rakennelmien kuin luonnonkin osalta. Asiaa auttaa riittävän kattava kameravalvonta, joka tulisi mitä pikimmin ottaa käyttöön Koivukylän ostarilla ja sen välittömässä läheisyydessä. Keskusta-alueelle jalankulkuväylän viereen on rakennettu jätteiden keruupiste, jonne kylän asukkaat voivat tuoda kauempaakin autoilla erilaisia jätteitä. Keruupiste sinällään on hyvä asia, sijoituspaikka sen sijaan väärä. Nykyisin autot ajavat usein jalankulkuväylälle purkamaan kuormaansa. 11

12 Kun aluetta sitten aletaan rakentaa, tulee rakentamisen tapahtua siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän harmia siellä jo asuville ihmisille. Rakentamisen järjestys on olennainen osa tätä nykyisten asukkaiden huomioonottamista. As. Oy Hakokujalla on käytössä 41 sähköpistokkeella varustettua autopaikkaa. Yhtiöllämme on myös liiketiloja, jotka ovat kolmen eri yrittäjän käytössä ja jotka tarvitsevat niin asiakkaiden, kuin myös oman henkilökunnan tarpeisiin autopaikkoja. Nämä paikat tulee olla käytettävissä myös täydennysrakentamisen aikana. Jos parkkipaikkojen kanssa tulee ongelmia, on hyvinkin mahdollista ja jopa todennäköistä, että yritystoiminta liiketiloissamme joko kokonaan tai osittain loppuu, mikä asuinyhtiömme talouden kannalta on täysin kohtuuton rakentamisesta johtuva haitta. Jos yhtiömme pohjoispuolella oleva bussien entinen kääntöpaikka rakennetaan ensin ja sitten vasta aletaan rakentaa parkkitaloa, missä ihmeessä autopaikkamme ovat parkkitalon rakentamisen ajan? 2. Irma Laine Mielestäni on hyvä, että Havukoskea ehostetaan kunhan se ei vaikuta alueen viihtyisyyteen huonontamalla sitä. Suunnitteilla oleva suunnittelualue on aika iso ja tekee alueen aika ahtaaksi, jos siihen rakennetaan kaikki suunnitteilla olevat rakennukset. Toivon mukaan asuintalot ovat omistusasuntoja, vuokra-asuntoja Havukosken alueella on jo ihan riittävästi. Nykyisessä ostoskeskuksessa on 4 juottolaa, 3 niistä on auki aamu yhdeksästä ilta myöhään ja sen kyllä huomaa. Alueelle rakennettavaan liikerakennukseen ei toivottavasti tule yhtään ravintolaa. As.Oy Hakokuja 1:n parkkipaikat on tällä hetkellä ostoskeskuksen vieressä sekä Peijaksentien puoleisessa päässä Kytötietä, mitenkähän niiden käy jos tämä suunnitelma toteutuu ja Peijaksentien varteen rakennetaan Ässä-talot. Kytötien ja Hakokujan risteyksessä oleva grillikioski on tosi epäsiisti ja aiheuttaa öisin meluhaittaa Hakokuja 1:n asukkaille, joiden makuuhuoneen ikkunat ovat ostoskeskukselle päin, kioski on pahasti näköesteenä tultaessa Hakokujalta Kytötielle, onko mitään mahdollisuutta, että kioski purettaisiin, purku toisi heti viihtyvyyttä alueelle. 3. Vantaan Energia Sähköverkko Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n muuntamot M 628 ja M 2615 sekä keski- ja pienjännitemaakaapelit sijaitsevat alueella karttaliitteiden 1. ja 2. mukaisesti. Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan muuntamoiden ja maakaapeleiden sijainti. Mikäli muuntamoita ja maakaapeleita pitää siirtää, niin siirtokustannusten osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kaukolämpöverkko Asemakaavan muutosalueella sijaitsee Vantaan Energia Oy:n kaukolämpöputkia liitteenä olevan piirustuksen 3. mukaisesti. Vantaan Energia Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan kaukolämpöputkien mukaisesti. Mikäli kaukolämpöputkia pi- 12

13 tää siirtää, niin siirtokustannusten osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti. 4. Pirjo Suni / Kuntek Asemakaavan muutosta laadittaessa on tehtävä meluselvitys. Kaavamuutosalue sijaitsee rautatien ja sellaisten katujen välittömässä läheisyydessä, että on selvitettävä niiden liikenteen aiheuttamat melutasot ja tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet. Meluntorjunta on hoidettava tonteilla. 5. As Oy Hakokuja Liikennejärjestelyt Uudelle suunnitteilla olevalle alueelle kaavaillaan useita uusia liikerakennuksia, jotka kaikki käyttävät huoltoliikennettä. Nykyisessä suunnitelmassa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota huoltoliikenteelle. Liikekeskuksen huoltoliikenne on nykyiselläänkin sekava ja Kytötielle liittyminen hankalaa. Koivutorin Vanhustentalon ja taloyhtiömme väliin jäävän paikoitusalueemme viereen sijoitetut jäteastiat (liikekiinteistön, vanhustentalon) ovat ilman aitausta ja ei kenenkään maalla. Ylikulku rautatieasemalle on hyvä asia. Liikenteellisenä vaaratekijänä olemme kuitenkin havainneet autoilun haittaavan ylikulkusiltaa käyttäviä jalankulkijoita. Voimassaolevan liikenteenohjaussuunnitelman mukaan Koivutorille on sallittu ainoastaan kiinteistön huoltoajo. Autoliikenteellä tarkoitamme tässä vuokrakiinteistön yrittäjien toimintaan liittyviä ajoja. Myös somalilaisten rukoushuone on vilkkaassa käytössä ja sinne tullaan useimmiten omalla autolla kauempaakin. Lisäksi alueen keskellä sijaitsevan vanhan postin tiloissa on nykyisin varattomien ruoanjakelupiste, joka sekin valloittaa torialueen ajoittain. Miten liikenne johdettaisiin kyseisille uusille liike- ja toimistorakennuksille ja asuinrakennuksille, jos esim Varvikkokuja on tarkoitettu vain kevyelle liikenteelle? Tämä johtaisi niin kuin olemme aikaisemmin todenneet, liikenteelliseen pullonkaulaan. Kytötien ja Hakokujan risteyksessä oleva grillikioski haittaa liikenteen näkyvyyttä Hakokujalta Kytötielle tultaessa ja päinvastoin. Ehdotuksemme Liikenteen sujuvuuden kannaltamme ehdotamme että, liikenteen sisääntulo- ja ulosajoväylissä noudatettaisiin vain yhdensuuntaista liikennettä. Tämän lisäksi kaistoja levennetään. Jalankulkuväylästä pitäisi tehdä selkeä yhtenäinen väylä joka johtaisi suoraan rautatieasemalle eikä houkuttele oikaisemaan. Toivomme, että ennen rakennushankkeen hyväksymistä kiinnitetään riittävästi huomiota siihen, kuinka alueen liikennejärjestelyt hoidetaan toimivasti, niin autojen kuin jalan kulkevienkin kannalta. 13

14 Rakentaminen Suunnitelmassa on esitetty Hakokuja 1:n ja radan välisen metsikön radanpuoleiseen laitaan rakennettavaksi useampikerroksisia työtilarakennuksia, jotka piha-alueineen lohkaisevat merkittävän osan nykyisestä metsiköstä. Metsikkö on runsaan pikkulintukannan asuttama ja sellaisenaan asumisviihtyvyyden kannalta erittäin merkityksellinen ja tulisi säilyttää ja kunnostaa kokonaisuudessaan viihtyisäksi puistoalueeksi. Ehdotuksemme Mielestämme on tarkoin harkittava uusien radan varteen rakennettavien liike- ja toimistorakennuksien todellinen tarve. Koivukylään on viimeisen kahden vuoden aikana avattu Lidl ja uusi iso Citymarket, jotka kattavat kaiken lähiasukkaiden tarpeet. Sen sijaan radan varteen sopisi matalia omistusasuntoja jotka jakaisivat Hakokuja 1:n kanssa keskellä olevan puistoalueen. Korkeintaan voisimme ajatella että, alueelle nousisi yksi liike- ja toimistorakennus ja paikoitushalli. Näin alue jakaantuisi selkeisiin kokonaisuuksiin asuinalue, liikealue ja näiden välissä paikoitusalue joka palvelisi kaikkia osapuolia. As Oy Hakokuja As oy Hakokujan ja Hakopuiston välisen kevyeen liikenteen yhteyden poistamisesta yleisestä käytöstä sen sijaan kannatamme. Asia on ilmeisesti mahdollinen asemakaavaa muuttamalla. As Oy Hakokuja 1:n hallitus kannattaa asemakaavan muutosta, jolla ko. yhteys poistettaisiin ja liitettäisiin As Oy Hakokujan tonttiin. Tämä koskisi myös kiinteistömme luoteispuolella olevia portaita jotka johtavat Hakopuistoon. Uusi kevyen liikenteen yhteys johdettaisiin puiston kautta. Tämä järjestely rajoittaisi taloyhtiömme ohitse kulkevaa läpikulkuliikennettä ja kaupunki säästäisi mm. mainitun alueen kunnossapitokulut. 6. Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos / Marko Suominen Rakennukset on sijoitettava tontille siten, että pelastuslaitoksen raskailla ajoneuvoilla on mahdollista päästä rakennusten läheisyyteen. Huomioitava mahdolliset kansirakenteet. Suunnitteluyhteistyö Asemakaavan lähtökohtia on käsitelty Itätiimin kokouksessa. Ympäristöinsinööri Krister Höglund on osallistunut asemakaavan muutoksen valmisteluun ja ympäristökeskus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista. Lausunnot Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydettiin 9 lausuntoa ja saatiin 5 kpl. Nähtävilläolo Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä Sinä aikana jätettiin 3 muistutusta. Niissä mm. pidettiin uutta kauppakeskusta liian suurena ja sen pelättiin aiheuttavan liikenne- ja meluhaittoja. 14

15 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäytöntavoitteet Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Päätös tuli lainvoimaiseksi Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on painotettu mm. seuraavia tekijöitä: Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi alueidenkäytössä on varmistettava tonttimaan riittävyys. Seudun keskuksia vahvistetaan asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksina. Hanke on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Kunnan asettamat tavoitteet Vantaan tasapainotetun strategian mukaan kaupunki luo rakentamisedellytykset noin 2000 asunnon vuosituotannolle siten toteutettuna, että se eheyttää kaupungin yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää optimaalisesti olemassa olevaa infrastruktuuria ja palveluja. Vantaan arkkitehtuuristrategian tavoitteena on mm. vahvistaa keskustoja eheyttävällä täydennysrakentamisella ja voimistaa alueiden identiteettiä. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Alueen sijoittuminen pääradan varteen näkyvälle paikalle asettaa arkkitehtuurille suuria vaatimuksia. Rakennusten ja niiden lähiympäristön on oltava korkealuokkaisia. Alueen läpi on oltava julkinen kulkuyhteys asemalle. Tulevaisuudessa on tarkoitus jatkaa aseman siltaa radan toiselle puolelle. Tätä yhteyttä on tutkittu alustavasti, alla alustava suunnitelma kuinka radan länsi puoli voisi toteutua. Arkkitehtitoimisto Larkas&Laine / Näkymä radan länsipuolelta / asemakaavoitus ei vielä vireillä 15

16 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alueesta on laadittu useita vaihtoehtoisia suunnitelmia. Seuraavassa on esitelty päävaihtoehdot. Kerrosalat yht Liike- ym. toimitilaa Uudet asunnot 3200 Vanhat asunnot 5320 Vaihtoehto 1: Veturina Supermarket havainnekuva / Larkas & Laine Tässä vaihtoehdossa kauppakeskuksen ytimenä oli n k-m 2 :n suuruinen supermarket. Lisäksi keskuksessa oli runsaasti pienliikkeitä kahdessa kerroksessa. Ongelmia olivat ainakin veturiyrityksen pienuus suhteessa koko liikekeskuksen kokoon. Veturiksi ei löytynyt tulokkaita. Ongelmia oli myös asiakaspysäköinnin ja huoltoliikenteen erottelussa. Lisäksi parhaiten tarjolla olevat maantasopysäköintipaikat oli varattu ympäröiville vanhoille kiinteistöille. 16

17 Kerrosalat yht Liike- ym. toimitilaa Uudet asunnot 3200 Vanhat asunnot 5320 Vaihtoehto 2: Veturina Hypermarket II krs havainnekuva / Larkas & Laine Tässä vaihtoehdossa kauppakeskuksen ytimenä oli n k-m 2 :n suuruinen kaksikerroksinen hypermarket. Lisäksi keskuksessa oli runsaasti pienliikkeitä kahdessa kerroksessa sekä uusi kirjasto kolmannessa kerroksessa. Mahdollisen vuokralaisen kannalta ongelmaksi muodostui hypermarketin kaksikerroksisuus. Ongelmia oli edelleen myös asiakaspysäköinnin ja huoltoliikenteen erottelussa. Lisäksi parhaiten tarjolla olevat maantasopysäköintipaikat oli varattu ympäröiville vanhoille kiinteistöille. 17

18 Kerrosalat yht Liike- ym. toimitilaa Uudet asunnot 3200 Vanhat asunnot 3580 Vaihtoehto 3: Veturina Hypermarket I krs / Kaava tehty tämän mukaan havainnekuva / Larkas & Laine Tässä vaihtoehdossa kauppakeskuksen ytimenä on n k-m 2 :n suuruinen yksikerroksinen hypermarket. Lisäksi keskuksessa on runsaasti pienliikkeitä toisessa kerroksessa ja uusi kirjasto kolmannessa kerroksessa. Vaihtoehto edellyttää vanhan asuinrakennuksen purkamista samoin Koivutorin portaikon purkamista. Sen sijaan Koivutorin vanhan liikekiinteistön kadunpuoleiset julkisivut suojellaan. Tässä vaihtoehdossa huolto- ja asiakasliikenteen erottelu on muita vaihtoehtoja parempaa. 18

19 Kaavan rakenne 5 Asemakaavan muutoksen kuvaus Koivukylän aseman itäpuoliset rakentamattomat lähialueet rakennettaisiin tämän asemakaavan muutoksen mukaan kauppakeskukseksi ja asunnoiksi. Uusien korttelien pysäköinti sijoittuu maan alle, pääosin kahteen kerrokseen. Suunnitelmassa varaudutaan yhteyksiin asemalle ja edelleen radan länsipuolen rakentamattomille alueille. Aluevaraukset Korttelialueet Näkymä idästä AK Asuinkerrostalojen korttelialue Kortteliin tulee kaksi uutta asuinrakennusta, yhteensä 3200 krs-m 2. Rakennukset sijoittuvat päädyt pääradalle päin. Pysäköinti tulee radan suuntaisesti osittain asuinrakennusten alle. Ajo pysäköintiin tulee C-korttelin kellaripysäköinnin kautta. Rakennusten enimmäiskorkeus on V kerrosta, lisäksi radan puolelta katsottuna pysäköinti on osittain maanpäällistä. Rakennusten tulee olla arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja julkisivujen tulee olla pääosin punatiilestä. Mahdolliset elementtisaumat tulee häivyttää arkkitehtuurin keinoin. Tontille annetaan meluselvityksen mukaiset eristävyysvaatimukset seinärakenteille sekä määräykset pihojen melusuojauksesta. 19

20 Raideliikenteen aiheuttamasta mahdollisesta runkomelusta ja tärinästä annetaan myös asemakaavamääräykset. Autopaikkojen vähimmäismäärävaatimus on raideliikenteen aseman läheisyyden vuoksi: Kerrostalot: 1 ap / 110 k-m2, kuitenkin vähintään 0,7 ap / asunto. Vieraspaikkoja tulee osoittaa 10 % asukkaille tarkoitettujen autopaikkojen lisäksi. Korttelissa sijaitsee v valmistunut asuinkerrostalo. Sen sallittu asuinrakennusoikeus on 3580 krs-m 2 ja sen lisäksi liiketilaa, lasten päivähoitotilaa, kerhotilaa tai näihin verrattavaa palvelutilaa 470 krs-m 2. Näiden lisäksi saa rakentaa asuntoja palvelevia sauna-, varasto- ym. tiloja. Tämä tontti on asemakaavan muutoksessa mukana sen vuoksi, että tonttiin liitetään vähän puistoaluetta ja kevyen liikenteen katualuetta tontin länsi- ja pohjoispuolelta. C Keskustatoimintojen korttelialue Korttelialue rakennetaan pääosin II - kerroksiseksi kauppakeskukseksi. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu yksi vähittäiskaupan suuryksikkö ja toiseen kerrokseen runsaasti pienempiä liiketiloja. Alueelle saa sijoittaa myös toimistoja sekä julkisen hallinnon ja palvelun tiloja. Kolmanteen kerrokseen on tulossa toimistoja ja kirjasto. Rakennusoikeutta on yhteensä k-m 2. Rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa kauppakäytäviä ja yleiselle jalankululle merkityt alueen osat (yhteys aseman sillalle). Toiseen kerrokseen sijoittuu uusi Koivutori, jonka saa kattaa. Pysäköinti sijoittuu kahteen maanalaiseen kerrokseen. Vain takseille on varattu maanpäälliset paikat Kytötien varteen. Uuden korttelin huolto sijoittuu pääosin tontin pohjoispäähän maan tasoon. Huoltopiha on näkö- ja melusuojattava. Se on tarkoitus myös kattaa. Nykyisen liiketalon ja esim. kirjaston huolto hoidetaan ylemmän pysäköintikellarin kautta. Koivukylän aseman ylikulkusiltaan rakennetaan yhteys liiketilojen toisen kerroksen tasolta. Idästä Rautkallionkadulta tuleva kevyen liikenteen yhteys jatketaan korttelin läpi aseman sillalle. Näkymä II kerroksen Koivutorilta 20

21 Rakennuksen tulee olla arkkitehtonisesti korkeatasoinen. Rakennuksen keskeistä roolia kaupunkikuvassa tulee erityisesti korostaa. Mainoslaitteet on suunniteltava siten, että ne muodostavat arkkitehtuuria vahvistavan aiheen. Rakennuksen julkisivut tulee olla pääosin punatiiltä. Mahdolliset elementtisaumat on hävitettävä arkkitehtuurin keinoin. Keskeisiin jalankulkualueisiin rajautuvissa julkisivuissa on oltava ikkunoita. Radan puoleinen julkisivu on rytmitettävä valaistuksella, mainoslaitteilla ja muilla julkisivua elävöittävillä aiheilla. Kolmannen kerroksen julkisivut radan puolella käsitellään muusta julkisivusta poikkeavalla tavalla. Sokkelien käsittelyssä on noudatettava inhimillistä mittakaavaa. Pihojen pintamateriaalien tulee olla korkealuokkaisia. Pääsisäänkäyntien yhteydessä tulee käyttää myös luonnonkiveä. Rakennuksen ja kulkuväylien ulkopuoliset tontinosat on istutettava tai muutoin käsiteltävä korkealuokkaisesti. Yleiselle jalankululle varattujen alueen osien suunnittelussa tulee ottaa huomioon se, että ne palvelevat läpikulkua osana kaupungin katuverkkoa ja ne on pidettävä avoimina mahdollisimman suuren osan vuorokaudesta. Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota joukkoliikenteeseen liittyvän jalankulun sujuvuuteen. Alueelle on laadittava hulevesien hallintasuunnitelma. C-korttelialueelle on rakennettava 600 autopaikkaa. Niistä 25 saa nimetä korttelin käyttöön (ne korvaavat nyt maantasossa olevat vanhan asuintalon paikat). Vanha liike rakennus merkitään suojeltavaksi rakennukseksi (sr). Se on kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti merkittävä rakennus. Siinä saa tehdä korjaus-, muutos- ja lisärakentamistoimenpiteitä kunhan huomioidaan alkuperäinen arkkitehtuuri. Em. toimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Muut alueet VL Lähivirkistysalueet Alueen pohjoisosaan jää Hakopuiston lähivirkistysalue, tosin entistä pienempänä. Nykyinen leikkipaikka jää uuden asuinkorttelin ja kevyen liikenteen väylän jalkoihin. Jatkossa alue lienee pääasiassa viheraluetta ilman erityisiä toimintoja. Katualueet Liikenne ja katuverkko Alue liittyy Kytötien länsipuolelta katuverkkoon. Tätä kautta hoidetaan koko alueen pysäköinti- ja huoltoliikenne. Kytötien maankäyttöliittymän liittymän toimivuutta on tutkittu vuoden 2020 sekä vuoden 2030 ennustetuilla liikennemäärillä. V.2030 liikenne-ennusteen mukaan Kytötien liikenteeksi on ennustettu ajon./vrk. Tarkastelut vuodelle 2030 on sekä liikennevaloilla, että ilman. Liittymään tehtiin herkkyystarkastelu lisäämällä vuoden 2030 liikennemääriä 10%. Liikekeskuksen pysäköintipaikkamääräksi on oletettu 600 autopaikkaa ja kiertoajaksi puoli tuntia. 21

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218 1 Perus- ja tunnistetiedot Metsotorni Kaupunginosa 83, Metsola Asemakaavan muutos: Osa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.2.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002109 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 81, Korso Asemakaavan muutos: Korttelin 81384 tontti

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2010 päivättyä, 23.8.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002053. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu. Leinelän keskusta. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Kaupunkisuunnittelu. Leinelän keskusta. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Leinelän keskusta Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002233 Asemakaavamuutos vireille 13.3.2014 Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 17.4.2008 Kaavamuutoksen hakija Vantaan seurakuntayhtymä on 4.12.2007

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus

VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus 850400 Jokivarsi 2 asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaavan selostus, joka koskee 7.11.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 850400. Selostusta on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 15.6.2016 UNIKKOTIE 11 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002312 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, Tikkuraitin varrella. Suunniteltavana alueena on Unikkotie 11:n

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä, asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä, asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti PIISPANKYLÄ 7 Asemakaavan selostus, joka koskee 17.5.2010 päivättyä, asemakaavakarttaa nro 211400 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava Asemakaava

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄIVÄTTYÄ OJAMONKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUSTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄIVÄTTYÄ OJAMONKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄIVÄTTYÄ OJAMONKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUSTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: 10. kaupunginosan

Lisätiedot

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2677 3.11.2016 Carita Uronen Suunnittelualue Asemakaava koskee Lahden kaupungin Renkomäen kaupunginosan (22.) osaa kaupungin omistamasta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Virtakujalle kerrostalo

Virtakujalle kerrostalo Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen Virtakujalle kerrostalo Asemakaavamuutos 002305, Myyrmäki / Virtakuja Osallistumis-

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016, PÄIVITETTY 2.9.2016 KIELOTIE 38-44 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002314, EROTETTU OMAKSI TYÖKSEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 22. KAUPUNGINOSA ETUKYLÄ, KORTTELIN 17 TONTTI 1, KORTTELIN 16 KIINTEISTÖT 285-407-2-243 JA 285-407-8-0 SEKÄ PUISTOALUE VALMISTELIJA PATRICIA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot