PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Aika klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo jäsen Kananen Markku jäsen Kiljala Eija jäsen Närhi Sirpa jäsen Ruotsalainen Mirja jäsen Tiainen Marko jäsen Sutinen Pekka valt.puheenjohtaja Kokkonen Tuula valt. I varapuh.johtaja Mielityinen Lauri valt. II varapuh.johtaja Saastamoinen Tapio varajäsen Marttisen Helin tilalla Poissa Marttinen Heli jäsen Muut Kinnunen Ari esittelijä Jouppi Mauri pöytäkirjanpitäjä Raatikainen Helena aluearkkitehti asiantuntija, asiat 4,5 ja 7 Asiat Allekirjoitukset Jani Ylälehto Puheenjohtaja Mauri Jouppi Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pihtiputaalla 24. elokuuta 2015 Sirpa Närhi Tapio Saastamoinen Pöytäkirjan nähtävilläolo Pihtiputaalla 25. elokuuta 2015 Pöytäkirjanpitäjä Mauri Jouppi

2 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Liiketilan vuokrasopimuksen hyväksyminen, vuokralainen Westbury Oy 143 Lausunto Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta (Kinnula) 144 Tuulirinteen - Eerolan tonttien ja ympäristön asemakaavamuutos / Suunnittelualueen laajentaminen 145 Pihtiputaan kunnan ja Jouni Riitamon välisen kaavoitussopimuksen hyväksyminen 146 Sääskiniemen ranta-asemakaava / KAAVAN HYVÄKSYMINEN 147 Sopimus hankkeen "Valtatien 4 liikennejärjestelyt Niemenharjun kohdalla, Pihtipudas" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä 148 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano / ja Tiedoksi menevät asiat Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä

3 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus Kokous on päätösvaltainen, kun jäsenistä yli puo let on paikalla. Ko kouskutsu on lähetetty Kunnanhallituksen päätöksen mukaan ko kouskutsu on postitettava vähintään 4 päivää en nen kokousta. Ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus Aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kiljala Eija ja Närhi Sirpa. Ehdotus Päätös Kunnanjohtaja: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Närhi ja Tapio Saastamoinen.

5 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Liiketilan vuokrasopimuksen hyväksyminen, vuokralainen Westbury Oy 431/522/2015 Kunnanhallitus Kunnalle on toimitettu 22. ja sähköpostitse tieto, jonka mukaan Westbury Oy on ostanut Max Group Oy:n varaston ja koneet ja jatkaa liiketoimintaa. Kaupantekopäivästä lukien ostaja on ottanut vastatakseen kaikkien myyntikalusteiden vuokrista. Lisäksi, jos ostajan käyttöön jää Max-Group Oy:n omistamia tai vuokraamia liiketiloja, vastaa ostaja tilojen vuokrista ja vastikkeista kaupantekopäivästä lukien. Yritystoiminta jatkuu kunnan omistamassa liiketilassa Ki Oy Pihtiputaan Putaanportissa edelleen. Max Group Oy:lle laaditun vuokrasopimuksen kohdan 3.2 "Sopimuksen siirtäminen" mukaan vuokralaisella on oikeus vuokra-aikana siirtää tämä sopimus kolmannelle, mikäli kunta antaa siirtoon kirjallisen suostumuksensa. Vuokrasopimuksen mukaisesta tilasta on laadittu uusi toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus Westbury Oy:lle. Kyseessä on tällä hetkellä pinta-alaltaan 51+2 m²:n suuruinen liiketila. Lisätiedot: kunnansihteeri Mauri Jouppi, puh. (014) ja ja kunnanjohtaja Ari Kinnunen, puh Oheismateriaali - vuokrasopimus (vuokralainen Westbury Oy) Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalin mukaisen Pihtiputaan kunnan ja Westbury Oy:n välisen, Kiinteistö Oy Pihtiputaan Putaanportissa sijaitsevaa pinta-alaltaan 53 m²:n (51m² liiketila + 2 m² kassatila) suuruista liiketilaa koskevan vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen tulee voimaan takautuvasti alkaen. Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus Ote: Westbury Oy, Kiinteistö Oy Pihtiputaan Putaanportti/isännöitsijä, tekninen toimisto/tilapalvelu

6 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Lausunto Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta (Kinnula) 197/501/2015 Kunnanhallitus Winda Invest Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Hautakankaan alueelle Kinnulan kuntaan. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää. Suunnittelualue sijaitsee Keski-Suomessa Kinnulan kunnassa. Suunnittelualueen etäisyys Kinnulan kunnan keskustaan on noin 6 km. Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja asumisviihtyvyys huomioiden. Kaavaa laativa konsultti on FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Hanketta koskeva kaavaehdotus on nähtävillä välisenä aikana. Kinnulan kunta pyytää lausuntoa kaavaehdotusaineistosta. Mahdollisen lausunnon voi jättää mennessä osoitteeseen Kinnulan kunta, Keskustie 45, Kinnula tai sähköpostitse Lisätietoja kaavahankkeesta antavat seuraavat yhteyshenkilöt: Kinnulan kunta / rakennustarkastaja Petri Syrjä p Saarijärven kaupungin aluearkkitehtipalvelut / aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi p ja kaava-valmistelija Essi Jokinen p FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy / Kaavoittaja Susanna Paananen p Kaavaselostuksen mukaan tuulivoimapuiston layout-sijoittelua ei ole ollut tarpeellista muuttaa kaavaluonnosvaiheen jälkeen. Kaava-asiakirjoja on täydennetty luontoselvitysten sekä muinaisjäännösinventoinnin osalta. Vaikutusten arviointia on myös tarkennettu. Kaavamääräyksiin sisältyy myös määräys sosiaali- ja terveysministeriön sisämelulle asettamista ohjearvoista. Kaava-alue sijaitsee karttatarkastelun perusteella noin 3,3 kilometrin päässä Pihtiputaan kunnan rajasta likimain Iso-Kiemajärven korkeudella ja noin 25 kilometrin päässä Pihtiputaan Ilosjoen tuulivoimapuiston alueesta. Kaavaehdotukseen sisältyneiden selvitysten ja vaikutusarviointien mukaan kaavaehdotuksen maisemavaikutukset ulottuvat noin 20 km:n, vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen noin 5 km:n ja valon välkevaikutukset noin 2

7 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus km:n etäisyydelle tuulivoimapuistosta. Kunnan rajan tuntumassa olevat alueet ovat kuitenkin suurelta osin erämaisia alueita, joissa ei ole asutusta. Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia Pihtiputaan kunnan alueella. Oheismateriaali Kaavakartta (ehdotus) Kaavaselostus (ehdotus) Muuhun kaavaehdotusaineistoon (selostuksen liitteet, selvitykset) voi tutustua osoitteessa Lisätiedot: Kinnulan kunta ja Saarijärven kaupunki sekä asian valmistelija, aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kaavaehdotukseen sisältyneiden selvitysten ja vaikutusarviointien mukaan kaavaehdotuksen maisemavaikutukset ulottuvat noin 20 km:n, vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen noin 5 km:n etäisyydelle ja valon välkevaikutukset noin 2 km:n etäisyydelle tuulivoimapuistosta. Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee karttatarkastelun perusteella noin 3,3 kilometrin etäisyydellä Pihtiputaan kunnan rajasta ja noin 25 kilometrin etäisyydellä Pihtiputaan Ilosjoen tuulivoimapuiston hankkeesta. Kunnan arvion mukaan Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavalla ei ole etäisyydestä johtuen merkittäviä yhteisvaikutuksia Ilosjoen tuulivoimapuiston hankkeen kanssa, eikä muitakaan merkittäviä vaikutuksia Pihtiputaan kunnan alueella. Kunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Käsittely: Merkitään, että aluearkkitehti Helena Raatikainen asiantuntijana esitteli asiaa kunnanhallitukselle klo Valmistelun täydennyksenä tuli esiin mm. se, että valon välkevaikutusten lisäksi meluvaikutukset ulottuvat noin kahden kilometrin etäisyydelle tuulivoimapuistosta. Edelleen merkitään, että kunnanjohtaja Ari Kinnunen esteellisenä (asianosainen) poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian ajan esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto.

8 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin aluearkkitehdin esittämin täydennyksin. Muutoksenhakukielto / valmistelua Ote: Kinnulan kunnanhallitus

9 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tuulirinteen - Eerolan tonttien ja ympäristön asemakaavamuutos / Suunnittelualueen laajentaminen 573/502/2013 Kunnanhallitus Asematien varressa sijaitsee Tuulirinteen (RN:o 10:72) ja Eerolan (RN:o 10:71) tilat, joil la on viimek si si jain nut terveyskeskuksen väistötiloja. Kun terveyskes kuk sen väistötila tar ve on poistunut, voidaan alueelle hakea uutta käyttöä. Alu een saaminen ra ken ta misen piiriin tiivistäisi yhdyskunta rakennetta ja paran taisi taajama ku vaa. Alueen asemakaavamerkintä on YS II, joka tarkoittaa sosiaali- ja tervey denhuoltoa palvelevia rakennuksia, joiden kerrosluku voi olla enintään kak si. Eri yhteyksissä alueella on nähty potentiaalia esimerkiksi senioriasumi selle. Alue voisi olla houkutteleva sellaisen kohderyhmän näkökulmasta, jo ka on kiinnostuneet asumaan omatoimisesti lähellä palveluita sekä kaupan ja terveydenhuollon palveluita. Kunnan kiinteistöjen lisäksi tontin lähei syy des sä sijaitsee myös yksityisten terveydenhuoltopalveluiden keskittymä. Myös kaupan palvelut ovat Tuulirinteen ja Eerolan tonteilta hieman hei kom pi kuntoi senkin kävelyetäisyyden päässä. Omatoimiseen senioriasumiseen tarkoitettu rakentaminen vaatisi asemakaavan muutosta. Käyttötarkoituksen lisäksi tarkasteltavana voisi olla myös raken tamisen kerrosluku. Keskeisellä paikalla rakennustehokkuuden olisi perus teltua olla korkea. Mahdollisen hissin rakentamisen kalleus puoltaisi kor keampaa kerroslukua, vähintään neljää. Korkeampi tonttitehokkuus voi tar koittaa vaihtoehtoisesti myös tiivistä, matalampaa rakentamista. Kerroslu vun tulee sopeutua pihtiputaalaiseen kirkonkyläympäristöön. Asiaa voidaan edistää niin, että alueella käynnistettäisiin asemakaa van muutostyöt (muutama erilainen vaihtoehto) ja aloitettaisiin samanaikai sesti yhteistyökumppanin etsintä hankkeen toteuttamiseksi. Tavoitteena on, et tä hanke toteutuisi omistusasuntoina yksityisellä rahoituksella. Suunnittelun laatu on alueen merkittävyyden huomioiden tärkeä tavoite. Maa seu tu mai suus, ener giatehokkuuden huomioiminen, puun ja pai kallisen lius ke ki ven käyttö ra kennusmateriaalina sekä yhteisöllisyyden huo mioiminen (yh teiset pi ha-alueet ja harrastetilat) voisivat olla hyvän suunnit telun kes keisiä ta voit teita. Kunnan tulee pystyä ohjaamaan suunnit telua. Lisätiedot: Kunnanjohtaja Ari Kinnunen, puh ja kun nansihteeri Mauri Jouppi, puh. (014) ja Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää käynnistää Kirkonkylän asemakaavan muutoksen

10 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus valmistelun Tuulirinteen ja Eerolan tiloilla sekä lähiympäristössä. Ksäittely: Aluearkkitehti Helena Raatikainen esitteli asiaa 17:20-17:24 Päätös Muutoksenhaku Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto, valmistelua. Toimenpiteet Kunnanhallitus Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen koskien Tuulirinteen ja Eerolan kiinteistöjä. Tavoitteena on selvittää asemakaavamuutoksella palveluhakuisen asuinkerrostalon sijoittamisen edellytykset ko. alueelle. Taajamatoimintoja on kuitenkin tarpeen tarkastella laajempana kokonaisuutena. Siksi suunnittelualue on perusteltua laajentaa aluekokonaisuudeksi, jota rajaavat Asematie, Ruukintie, Putaanvirta ja valtatie 4 (liite 1), mukaanlukien liikennealueet tarvittavassa laajuudessa. Samassa yhteydessä on tarpeen tarkastella myös Ruukintien ympäristön asemakaavan AO-korttelit 85 ja 90 sekä niihin rajautuva maa- ja metsätalousalue (M). Kyseisen alueen omistaa Markku Kinnunen. Hän on rakentanut M-alueelle Saanijoen rantaan rantasaunan, jolla ei ole rakennuslupaa ja joka tästä syystä on velvoitettu purkamaan määräaikaan mennessä. Ruukintien ympäristön asemakaavan yhteydessä asia ei tullut esiin, eikä maanomistaja esittänyt kaavaan rantasaunan merkitsemisen tarvetta. Koska kyseiselle maanomistajalle on Ruukintien ympäristön kaavassa osoitettu kaksi ei-omarantaista AO-tonttia ja laaja vesistöön rajoittuva M-alue, eikä lainkaan rantarakennusoikeutta tai rantasaunan rakennusoikeutta huolimatta alueen 2,2 hehtaarin pinta-alasta, on kohtuullista tarkastella kaavamuutoksella mahdollisuudet sijoittaa M-alueelle rantasaunan rakennusoikeus, kuitenkin ensisijaisesti Putaanvirran ranta-alueelle. Asemakaavanmuutos koskee tässä laajuudessa Pihtiputaan asemakaavan kortteleita 38, 39, 85 ja 90 sekä niihin liittyviä maa- ja metsätalousalueita (M), yleisentien aluetta (LYS) sekä maantien aluetta (LT). Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä 10, 7 hehtaaria, josta Ruukintien ympäristön osuus on noin 2,2 hehtaaria.

11 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavamuutos laaditaan kunnan omana työnä aluearkkitehdin ja kartoittajan toimesta. Koska aluearkkitehtitoimintaan saadaan ympäristöministeriön tuki, ei aluearkkitehdin työstä voida laskuttaa ulkopuolista. Tästä syystä ei myöskään kunnan ja maanomistajan välinen maankäyttösopimus ole tarpeen. Oheismateriaali: LIITE 1 / Suunnittelualue LIITE 2 / Asemakaava Lisätiedot asian valmistelija, aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää laajentaa Tuulirinteen - Eerolan tonttien ja ympäristön asemakaavan muutosalueen koskemaan Pihtiputaan asemakaavan kortteleita 38, 39, 85 ja 90 sekä niihin liittyviä maa- ja metsätalousalueita (M), yleisentien aluetta (LYS) sekä maantien aluetta (LT). Käsittely: Merkitään, että aluearkkitehti Helena Raatikainen esitteli asiaa kunnanhallitukselle klo Käydyn keskustelun aikana Tapio Saastamoinen kantanaan esitti, ettei kaavaa tule muuttaa, koska rakennuksia on jo rakennettu. Rakennukset tulee purkaa. Ehdotusta ei kannatettu. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua. Tied. Aluearkkitehti Helena Raatikainen.

12 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pihtiputaan kunnan ja Jouni Riitamon välisen kaavoitussopimuksen hyväksyminen 95/502/2015 Kunnanhallitus Jouni Riitamo omistaa Pihtiputaankunnan Pihtiputaan kylässä kiinteistöt Sääskiniemi (osa tilasta) RN:o /7, pinta-ala 1.25 ha (Kärväskylällä Koliman rannalla) ja Sääskiniemi tilan RN:o /2, pinta-ala 1,42 ha (Alvajärven vesistön Savisaaressa). Maanomistaja on ollut yhteydessä kuntaan sen selvittämiseksi, voidaanko Alvajärven Savisaaressa sijaitsevan rantaosayleiskaavan mukaisen lomarakennuksen rakentamiseen varattu rakennusoikeus siirtää Koliman Kärväskylällä sijaitsevalle maa-alueelle. Perusteena on vaihtoehtoisen ranta-alueen parempi rakennettavuus. Kunnan ja maanomistajan kesken on sovittu, että Pihtiputaan kunta käynnistää kaavamuutoksen valmistelun. Kunnanhallitus on tehnyt Sääskiniemen ranta-asemakaavan kaavoituspäätöksen. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on tutkia mahdollisuudet siirtää Savisaaressa sijaitseva Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaavassa osoitettu loma-asunnon rakennuspaikka (RA) Koliman rantayleiskaavan M-alueelle. Kaavoitustilanne Keski-Suomen maakuntakaava (lainvoimainen ) 2. vaihemaakuntakaava: Maa-aineshuolto ja luontoarvot (lainvoimainen ) 3. vaihemaakuntakaava: Turvetuotanto, suoluonto, tuulivoima (ym. vahv ) 4. vaihemaakuntakaava: Kaupallinen palveluverkko ym. (lainvoimainen ) Koliman rantayleiskaava kvalt. hyv Vahvistettu osittain Koliman saarten rantayleiskaava, muutos ja laajennus kvalt. hyv Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaava (lainvoimainen ). Keski-Suomen seutukaavan 1. maakuntakaavassa (vahvistettu ) Pihtiputaan keskusta-alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Taajaman ydinaluetta tulee kehittää taajamakuvallisesti ja toiminnallisesti selkeäksi keskukseksi. Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen toimivuuden turvaamiseksi tarvittavat rinnakkaistie ja eritasojärjestelyt, kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen tarpeet sekä turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja luonnonsuojelu- ja suojelukohteet.

13 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pihtiputaan keskustan oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa (kv. hyv ) suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (K) ja rannan osalta lähivirkistysaluetta (VL). Suunnittelualueella on voimassa v vahvistettu asemakaava, joka tontin 3 osalta on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Ruukintiehen rajoittuva osa on linja-autoaseman korttelialuetta (LA). Kortteleiden välissä on lyhyt katu, Sorsatie. Kaavoituspäätös Kaavoituspäätös: Kunnanhallitus on tehdyt Sääskiniemen ranta-asemakaavan kaavoituspäätöksen Samassa kokouksessa päätettiin MRL 53 :n mukaisen rakennuskiellon asettamisesta tilalle /2. Kaavan laatiminen on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa loma-asunnon rakentaminen rakennettavuudeltaan parempaan paikkaan. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 20 1 mom:n mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Kunnalla on siis suunnittelumonopoli alueellaan, ja ensi sijassa on perusteltua kaavoittaa kunnan suorassa omistuksessa olevia maa-alueita. Maankäyttö- ja rakennuslain luku 12 a kuitenkin sisältää määräykset kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Näillä määräyksillä voidaan sopia kustannusten jaosta tapauksissa, joissa kaava laaditaan muun kuin kunnan omistuksessa olevalle alueelle. Maankäyttösopimusta koskevia määräyksiä (MRL 12 a luku) MRL 91 a 1-2 mom. Maanomistajan velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin Asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla, jolle asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin siten kuin jäljempänä säädetään. Kustannuksiin osallistumisesta on pyrittävä sopimaan maanomistajan kanssa. Edellä 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden täyttämisessä on maanomistajia kohdeltava yhdenvertaisesti. MRL 91 b 1-2 mom. Maankäyttösopimukset Kunta voi tehdä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä sopimuksia (maankäyttösopimus). Maankäyttösopimuksissa ei voida kuitenkaan sitovasti sopia kaavojen sisällöstä.

14 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Maankäyttösopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Tämä ei koske sopimusten tekemistä kaavoituksen käynnistämisestä. Pihtiputaan kunnan ja Jouni Riitamon maankäyttösopimus (otteita) Sopimus koskee Pihtiputaan kunnan Pihtiputaan kylässä sijaitsevia Jouni Riitamon omistamia tiloja Sääskiniemi (osa tilasta) RN:o /7, pinta-ala 1.25 ha (Kärväskylällä Koliman rannalla) ja Sääskiniemi tilan RN:o /2, pinta-ala 1,42 ha (Alvajärven vesistön Savisaaressa). Maanomistaja on tilannut Ramboll Finland Oy:ltä ranta-asemakaavamuutoksen laatimisen. Maanomistaja vastaa konsulttityön hankinnasta ja konsulttikustannuksista. Kaavan luontoselvitys tehdään osana kunnan tilaamia muita luontoselvityksiä ja kaavan luontoselvityksen kustannukset maksaa maanomistaja. Kunta huolehtii kustannuksellaan kaavan pohjakartan laatimisesta ja hyväksymisestä, kaavan edellyttämistä kuulutuksista, viranomaisneuvotteluista sekä kunnan virka- ja luottamusmieskäsittelyn aiheuttamista kustannuksista. Sopimus tehdään kaavan suhteen ehdollisena. Maankäyttösopimuksessa mainitut vaikutukset syntyvät vain, jos kaava tulee voimaan. Maankäyttösopimuksen hyväksyy kunnanvaltuusto, koska valtuustossa ei ole hyväksytty maankäyttösopimuksen hyväksymisen yleisiä perusteita. Lisätietoja antavat aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh sekä kunnansihteeri Mauri Jouppi, puh. (014) ja Oheismateriaali - maankäyttösopimus + karttaliite (sopimusalueen rajaus) Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto hyväksyy esityslistan oheismateriaalin mukaisen, Pihtiputaan kunnan ja Jouni Riitamon välisen maankäyttösopimuksen koskien Riitamon omistamia kiinteistöjä Sääskiniemi (osa tilasta) RN:o /7, pinta-ala 1.25 ha (Kärväskylällä Koliman rannalla) ja Sääskiniemi tilan RN:o /2, pinta-ala 1,42 ha (Alvajärven vesistön Savisaaressa), ja jolla tutkitaan mahdollisuudet siirtää loma-asunnon rakentamispaikka tilalta toiselle. Lisäksi sopimuksessa sovitaan kaavan muutosta ja siitä aiheutuvien kustannusten jakamista.

15 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Käsittely: Kokouksessa tarkennettu ehdotus / kunnanjohtaja: Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto hyväksyy esityslistan oheismateriaalin mukaisen, Pihtiputaan kunnan ja Jouni Riitamon välisen maankäyttösopimuksen koskien Riitamon omistamia kiinteistöjä Sääskiniemi (osa tilasta) RN:o /7, pinta-ala 1.25 ha (Kärväskylällä Koliman rannalla) ja Sääskiniemi tilan RN:o /2, pinta-ala 1,42 ha (Alvajärven vesistön Savisaaressa), ja jolla tutkitaan mahdollisuudet siirtää loma-asunnon rakentamispaikka saman emätilan alueella tilalta toiselle. Lisäksi sopimuksessa sovitaan kaavan laatimisesta ja siitä aiheutuvien kustannusten jakamisesta. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin kokouksessa tarkennettu ehdotus. Muutoksenhakukielto / valmistelua Kunnanvaltuuston seuraavaan kokoukseen.

16 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sääskiniemen ranta-asemakaava / KAAVAN HYVÄKSYMINEN 95/502/2015 Kunnanhallitus Ranta-asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain 74 :n mukaan maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 :ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Jos maanomistaja huolehtii ranta-asemakaavan laatimisesta, hänen on toimitettava kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. ( /323) Maanomistajan toimesta laaditun asemakaavaehdotuksen käsittelyssä noudatetaan muutoin, mitä 8 luvussa säädetään. Maanomistajan toimesta laadittu asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä. Sääksniemen Pajurannan ranta-asemakaavan laatimisesta on tehnyt aloitteen alueen maanomistaja, Jouni Riitamo, joka on valinnut syksyllä 2014 omalla kustannuksellaan teetettävän ranta-asemakaavan laatijaksi Ramboll Finland Oy:n, jossa kaavaa laatii ins. AMK Nina Marjoniemi. Kaavoituksen tarpeesta ja tavoitteista on keskusteltu maanomistajan ja kunnan kesken. Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä laaditaan ja allekirjoitetaan kunnan ja maanomistajan välinen maankäyttösopimus, jossa sovitaan mm. kunnan ja maanomistajan välisestä tehtävä- ja kustannusjaosta. Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on käyty Keski-Suomen ELY-keskuksessa ja sen keskeisenä aineistona oli konsultin laatima kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui päiväyksellä / Viranomaisneuvottelun muistio ja OAS ovat tämän kokouksen oheisaineistona (Liitteet 2 ja 3). Tavoitteena on laatia ranta-asemakaava, jolla selvitetään edellytykset muodostaa yksi uusi loma-asunnon rakennuspaikka Koliman Sääksniemeen, mantereen puolelle ja muuttaa Alvajärven Savisaaressa

17 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus sijaitseva loma-asunnon rakennuspaikka maa- ja metsätalousalueeksi. Ranta-asemakaavan molemmat tilat ovat samalla maanomistajalla ja ne ovat samaa emätilaa. Rakennuspaikan siirto mahdollistaa Savisaaren osoittamisen kokonaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Suunnittelussa huomioidaan ympäristön viihtyisyys ja luonnonarvot. Kunnan kannalta rakennuspaikan siirto Kolimalle on myönteinen asia. Alvajärven rantayleiskaavoituksen yhteydessä Savisaaren ympäristöarvot olisivat edellyttäneet MY-merkintää koko saareen, mutta laskennallinen rakennusoikeus oli pakko sijoittaa maanomistajan ainoalle rannalle, koska ei haluttu aiheuttaa kunnalle korvausvelvoitetta merkitsemättömästä rakennusoikeudesta. Suunnittelualueen ja samalla myös MRL 53 :n mukaisen rakennuskieltoalueen rajaus on esitetty kokouksen oheisaineistossa (Liite 1). Ranta-asemakaavan sisältövaatimukset MRL 73 :n mukaisesti laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa (ranta-asemakaava) pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle on sen lisäksi, mitä yleis- tai asemakaavasta muutoin säädetään, katsottava, että: 1) suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön; 2) luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon; sekä 3) ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. Ranta-asemakaavasta on muutoin voimassa, mitä asemakaavasta säädetään. Mitä 60 :ssä säädetään asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista, ei kuitenkaan koske ranta-asemakaavaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MRL 63 mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä. MRL 64 mukaan osallisilla on mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Keski-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Kaavoituspäätös ja rakennuskieltoon määrääminen (MRL 53 )

18 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallintosäännön 8 12 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kaikkien kaavojen osalta vireillepanosta ja muuttamisen vireillepanosta sekä kaavojen laatimisesta (MRL 36, 51 ) Maankäyttö ja rakennuslain 53 :n mukaan alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, kunta voi määrätä rakennuskiellon. Rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia siten kuin 128 :ssä säädetään (toimenpiderajoitus). Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Rakennuskielto on voimassa myös alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai asemakaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Ranta-asemakaava koskee osia tiloista Sääksniemi 16:48 ja Pajuranta 16:87. Ranta-asemakaava laaditaan konsulttityönä ja maanomistajan kustannuksella. Tehtävä- ja kustannusjaosta allekirjoitetaan kunnan ja maanomistajana välinen maankäyttösopimus ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. Liitejakelu: 1) Suunnittelualuerajaus / rakennuskieltoaluerajaus (MRL53 ) 2) Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 3) Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio Lisätiedot: asian valmistelija, aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh sekä kaavaa laativa konsultti Nina Marjoniemi / Ramboll Finland Oy puh Ehdotus Kunnanjohtaja: 1) Kunnanhallitus käynnistää Sääksniemen Pajurannan ranta-asemakaavan laatimisen. Ranta-asemakaava koskee osia tiloista Sääksniemi 16:48 ja Pajuranta 16:87. Suunnittelualueen rajaus on osoitettu liitteessä 1. Ranta-asemakaava laaditaan konsulttityönä ja maanomistajan kustannuksella. Tehtävä- ja kustannusjaosta allekirjoitetaan kunnan ja maanomistajana välinen maankäyttösopimus ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä.

19 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus ) Kunnanhallitus kuuluttaa kaavan vireille tulosta säädetyllä tavalla ja asettaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 14 päivän ajaksi alkaen alkaen ) Kunnanhallitus määrä MRL 53 :n mukaisen rakennuskiellon ranta-asemakaavan suunnittelualueelle alkaen Rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia siten kuin 128 :ssä säädetään (toimenpiderajoitus). Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Rakennuskielto on voimassa myös alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai asemakaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Rakennuskielto- / suunnittelualueen rajaus on osoitettu liitteessä 1. Käsittely: Aluearkkitehti Helena Raatikainen esitteli asiaa klo 17:52 18:03 Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotusta kohdan 3 kohdalta siten, että päätöksestä poistetaan alkaen päivämäärä Päätös 1. Hyväksyttiin 2. Hyväksyttiin 3. Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus Kokous keskeytettiin klo 18:14 18:34 Muutoksenhaku Toimenpiteet muutoksenhakukielto (valmistelua) Kuulutus ilmoitustaulu ja Kotiseudun Sanomat Tiedoksi: teknisen toien toimialajohtaja, Jouni Riitamo (maanomistaja), Ramboll Finland Oy / Nina Marjonimi Kunnanhallitus Kaavaluonnos Kaavan vireilletulosta on kuulutettu ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 14 päivää alkaen Sääksniemen - Pajurannan ranta-asemakaavaluonnos on valmistunut päiväyksellä Suunnittelualue on kooltaan noin 2,66 hehtaaria.

20 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sääksniemen - Pajurannan ranta-asemakaava koskee kiinteistöjä: /7 Sääksniemi (osa tilasta) /2 Pajuranta. Ranta-asemakaava perustuu voimassa oleviin osayleiskaavoihin ja saatuihin lähtötietoihin. Saaressa sijaitseva kaava-alue on osayleiskaavan mukaisesti osoitettu Maa- ja metsätalousalueena, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY. Mantereella sijaitseva kaava-alue on loma-asuntojen korttelialuetta (RA, yksi rakennuspaikka) sekä sivuiltaan ja taustaltaan maa- ja metsätalousaluetta (M). RA-korttelialueen kerroluku on Iu ½, mikä tarkoittaa I½-kerroksista rakentamista. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä on Koliman rantayleiskaavan tapaan 150 k-m2, vaikka Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaavassa on 300 k-m2. Näin maanomistajien tasapuolinen kohtelu tulee huomioiduksi. Koliman rantayleiskaavan rakennusoikeuksia tarkistetaan myöhemmin erillisen koko kaavan tarkistuksena vastaamaan tämän päivän tarpeita. Ranta-asemakaavan kaavamääräykset ovat rakennusjärjestyksen mukaiset. Rakennuspaikan siirtoa saaresta mantereelle puoltaa Alvajärven Savisaaren ympäristöarvot ja toisaalta se, että suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Koliman rantayleiskaavan tiheämmän loma-asutuksen vyödykkeellä (lo). Kaavan luontoselvitykset päivitetään ennen kaavaehdotusvaihetta tehtävän maastokäynnin perusteella. Kaavan vaikutukset Kaavaa laadittaessa on selvitetty suunnitelman toteutumisen aiheuttamia vaikutuksia. Erityisesti on tarkasteltu kaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön, luonnonympäristöön ja maisemaan sekä ilmastonmuutokseen. Rantarakentamisessa otetaan huomioon myös maanomistajien tasapuolinen kohtelu, joka on huomioitu rakennusoikeuden määrässä. Vapaata rannanosaa on jätetty korttelialueiden välille. Kaavalla on positiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän alueen, Savisaaren, säilymiselle. Myös Koliman rantayleiskaavan alueelle on laadittu luontoselvitys. Siinä ei suunnittelualueelle ole osoitettu luontoarvoltaan huomioitavia kohteita. Jokamiehen oikeudella käytettävissä oleva Sääksniemen kaava-alue ei kaavoituksen jälkeen ole yleisesti käytettävissä. Kaavoitus mahdollistaa kuitenkin vastaavasti Savisaaren tulevaisuudessa kokonaan yleiseen virkistyskäyttöön, sillä kaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen ei rakennusoikeutta Savisaaressa ole. Näin saari jää retkeilijöiden ja talvella

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 16WWE0492 5/2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KEHVONSALON KARTANON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelutehtävän määrittely 3 1.2 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

LIITE 2. Päivämäärä 1.12.2014/14.1.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PIHTIPUTAAN KUNTA SÄÄKSNIEMEN PAJURANNAN RANTA- ASEMAKAAVA

LIITE 2. Päivämäärä 1.12.2014/14.1.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PIHTIPUTAAN KUNTA SÄÄKSNIEMEN PAJURANNAN RANTA- ASEMAKAAVA LIITE 2 Päivämäärä 1.12.2014/14.1.2015 PIHTIPUTAAN KUNTA SÄÄKSNIEMEN PAJURANNAN RANTA- ASEMAKAAVA 1 Tarkastus Elina Saine Päivämäärä 14.1.2015 Päivitetty Laatija Hyväksyjä Kuvaus Nina Marjoniemi Pihtiputaan

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 20.8.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Vaadimme kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista.

Vaadimme kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista. Kunnanhallitus 196 03.11.2015 Lausunto Jorma Uusikartanon ja Marja-Liisa Kauppilan Sääskiniemen ranta-asemakaavan hyväksymispäätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tekemään kunnallisvalitukseen 95/502/2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 17.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RANTASALMEN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MÄNTYSAAREN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Paadentaipaleen kylän tilat 403:1:118 Marttila, 403:1:306 Mikkola ja 403:1:103 Rautatienalue (osa). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Paadentaipaleen kylän tilat 403:1:118 Marttila, 403:1:306 Mikkola ja 403:1:103 Rautatienalue (osa). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KIVILAHTI Kivilahden ranta-asemakaava Paadentaipaleen kylän tilat 403:1:118 Marttila, 403:1:306 Mikkola ja 403:1:103 Rautatienalue (osa). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.08.2010/päivitetty 13.12.2010 16WWE0693 Joutsa UPM-Kymmene Oyj Joutsa 2 SISÄLTÖ: MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 3 MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 3 MITKÄ OVAT SUUNNITTELUN TAVOITTEET?

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 24.7.2013 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty 24.7.2013 Ilmakuva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

HALLINMÄEN ASEMAKAAVA

HALLINMÄEN ASEMAKAAVA MULTIAN KUNTA HALLINMÄEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.8.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot