PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Aika klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo jäsen Kananen Markku jäsen Kiljala Eija jäsen Närhi Sirpa jäsen Ruotsalainen Mirja jäsen Tiainen Marko jäsen Sutinen Pekka valt.puheenjohtaja Kokkonen Tuula valt. I varapuh.johtaja Mielityinen Lauri valt. II varapuh.johtaja Saastamoinen Tapio varajäsen Marttisen Helin tilalla Poissa Marttinen Heli jäsen Muut Kinnunen Ari esittelijä Jouppi Mauri pöytäkirjanpitäjä Raatikainen Helena aluearkkitehti asiantuntija, asiat 4,5 ja 7 Asiat Allekirjoitukset Jani Ylälehto Puheenjohtaja Mauri Jouppi Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pihtiputaalla 24. elokuuta 2015 Sirpa Närhi Tapio Saastamoinen Pöytäkirjan nähtävilläolo Pihtiputaalla 25. elokuuta 2015 Pöytäkirjanpitäjä Mauri Jouppi

2 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Liiketilan vuokrasopimuksen hyväksyminen, vuokralainen Westbury Oy 143 Lausunto Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta (Kinnula) 144 Tuulirinteen - Eerolan tonttien ja ympäristön asemakaavamuutos / Suunnittelualueen laajentaminen 145 Pihtiputaan kunnan ja Jouni Riitamon välisen kaavoitussopimuksen hyväksyminen 146 Sääskiniemen ranta-asemakaava / KAAVAN HYVÄKSYMINEN 147 Sopimus hankkeen "Valtatien 4 liikennejärjestelyt Niemenharjun kohdalla, Pihtipudas" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä 148 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano / ja Tiedoksi menevät asiat Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä

3 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus Kokous on päätösvaltainen, kun jäsenistä yli puo let on paikalla. Ko kouskutsu on lähetetty Kunnanhallituksen päätöksen mukaan ko kouskutsu on postitettava vähintään 4 päivää en nen kokousta. Ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus Aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kiljala Eija ja Närhi Sirpa. Ehdotus Päätös Kunnanjohtaja: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Närhi ja Tapio Saastamoinen.

5 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Liiketilan vuokrasopimuksen hyväksyminen, vuokralainen Westbury Oy 431/522/2015 Kunnanhallitus Kunnalle on toimitettu 22. ja sähköpostitse tieto, jonka mukaan Westbury Oy on ostanut Max Group Oy:n varaston ja koneet ja jatkaa liiketoimintaa. Kaupantekopäivästä lukien ostaja on ottanut vastatakseen kaikkien myyntikalusteiden vuokrista. Lisäksi, jos ostajan käyttöön jää Max-Group Oy:n omistamia tai vuokraamia liiketiloja, vastaa ostaja tilojen vuokrista ja vastikkeista kaupantekopäivästä lukien. Yritystoiminta jatkuu kunnan omistamassa liiketilassa Ki Oy Pihtiputaan Putaanportissa edelleen. Max Group Oy:lle laaditun vuokrasopimuksen kohdan 3.2 "Sopimuksen siirtäminen" mukaan vuokralaisella on oikeus vuokra-aikana siirtää tämä sopimus kolmannelle, mikäli kunta antaa siirtoon kirjallisen suostumuksensa. Vuokrasopimuksen mukaisesta tilasta on laadittu uusi toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus Westbury Oy:lle. Kyseessä on tällä hetkellä pinta-alaltaan 51+2 m²:n suuruinen liiketila. Lisätiedot: kunnansihteeri Mauri Jouppi, puh. (014) ja ja kunnanjohtaja Ari Kinnunen, puh Oheismateriaali - vuokrasopimus (vuokralainen Westbury Oy) Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalin mukaisen Pihtiputaan kunnan ja Westbury Oy:n välisen, Kiinteistö Oy Pihtiputaan Putaanportissa sijaitsevaa pinta-alaltaan 53 m²:n (51m² liiketila + 2 m² kassatila) suuruista liiketilaa koskevan vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen tulee voimaan takautuvasti alkaen. Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus Ote: Westbury Oy, Kiinteistö Oy Pihtiputaan Putaanportti/isännöitsijä, tekninen toimisto/tilapalvelu

6 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Lausunto Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta (Kinnula) 197/501/2015 Kunnanhallitus Winda Invest Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Hautakankaan alueelle Kinnulan kuntaan. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää. Suunnittelualue sijaitsee Keski-Suomessa Kinnulan kunnassa. Suunnittelualueen etäisyys Kinnulan kunnan keskustaan on noin 6 km. Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja asumisviihtyvyys huomioiden. Kaavaa laativa konsultti on FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Hanketta koskeva kaavaehdotus on nähtävillä välisenä aikana. Kinnulan kunta pyytää lausuntoa kaavaehdotusaineistosta. Mahdollisen lausunnon voi jättää mennessä osoitteeseen Kinnulan kunta, Keskustie 45, Kinnula tai sähköpostitse Lisätietoja kaavahankkeesta antavat seuraavat yhteyshenkilöt: Kinnulan kunta / rakennustarkastaja Petri Syrjä p Saarijärven kaupungin aluearkkitehtipalvelut / aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi p ja kaava-valmistelija Essi Jokinen p FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy / Kaavoittaja Susanna Paananen p Kaavaselostuksen mukaan tuulivoimapuiston layout-sijoittelua ei ole ollut tarpeellista muuttaa kaavaluonnosvaiheen jälkeen. Kaava-asiakirjoja on täydennetty luontoselvitysten sekä muinaisjäännösinventoinnin osalta. Vaikutusten arviointia on myös tarkennettu. Kaavamääräyksiin sisältyy myös määräys sosiaali- ja terveysministeriön sisämelulle asettamista ohjearvoista. Kaava-alue sijaitsee karttatarkastelun perusteella noin 3,3 kilometrin päässä Pihtiputaan kunnan rajasta likimain Iso-Kiemajärven korkeudella ja noin 25 kilometrin päässä Pihtiputaan Ilosjoen tuulivoimapuiston alueesta. Kaavaehdotukseen sisältyneiden selvitysten ja vaikutusarviointien mukaan kaavaehdotuksen maisemavaikutukset ulottuvat noin 20 km:n, vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen noin 5 km:n ja valon välkevaikutukset noin 2

7 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus km:n etäisyydelle tuulivoimapuistosta. Kunnan rajan tuntumassa olevat alueet ovat kuitenkin suurelta osin erämaisia alueita, joissa ei ole asutusta. Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia Pihtiputaan kunnan alueella. Oheismateriaali Kaavakartta (ehdotus) Kaavaselostus (ehdotus) Muuhun kaavaehdotusaineistoon (selostuksen liitteet, selvitykset) voi tutustua osoitteessa Lisätiedot: Kinnulan kunta ja Saarijärven kaupunki sekä asian valmistelija, aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kaavaehdotukseen sisältyneiden selvitysten ja vaikutusarviointien mukaan kaavaehdotuksen maisemavaikutukset ulottuvat noin 20 km:n, vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen noin 5 km:n etäisyydelle ja valon välkevaikutukset noin 2 km:n etäisyydelle tuulivoimapuistosta. Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee karttatarkastelun perusteella noin 3,3 kilometrin etäisyydellä Pihtiputaan kunnan rajasta ja noin 25 kilometrin etäisyydellä Pihtiputaan Ilosjoen tuulivoimapuiston hankkeesta. Kunnan arvion mukaan Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavalla ei ole etäisyydestä johtuen merkittäviä yhteisvaikutuksia Ilosjoen tuulivoimapuiston hankkeen kanssa, eikä muitakaan merkittäviä vaikutuksia Pihtiputaan kunnan alueella. Kunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Käsittely: Merkitään, että aluearkkitehti Helena Raatikainen asiantuntijana esitteli asiaa kunnanhallitukselle klo Valmistelun täydennyksenä tuli esiin mm. se, että valon välkevaikutusten lisäksi meluvaikutukset ulottuvat noin kahden kilometrin etäisyydelle tuulivoimapuistosta. Edelleen merkitään, että kunnanjohtaja Ari Kinnunen esteellisenä (asianosainen) poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian ajan esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto.

8 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin aluearkkitehdin esittämin täydennyksin. Muutoksenhakukielto / valmistelua Ote: Kinnulan kunnanhallitus

9 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tuulirinteen - Eerolan tonttien ja ympäristön asemakaavamuutos / Suunnittelualueen laajentaminen 573/502/2013 Kunnanhallitus Asematien varressa sijaitsee Tuulirinteen (RN:o 10:72) ja Eerolan (RN:o 10:71) tilat, joil la on viimek si si jain nut terveyskeskuksen väistötiloja. Kun terveyskes kuk sen väistötila tar ve on poistunut, voidaan alueelle hakea uutta käyttöä. Alu een saaminen ra ken ta misen piiriin tiivistäisi yhdyskunta rakennetta ja paran taisi taajama ku vaa. Alueen asemakaavamerkintä on YS II, joka tarkoittaa sosiaali- ja tervey denhuoltoa palvelevia rakennuksia, joiden kerrosluku voi olla enintään kak si. Eri yhteyksissä alueella on nähty potentiaalia esimerkiksi senioriasumi selle. Alue voisi olla houkutteleva sellaisen kohderyhmän näkökulmasta, jo ka on kiinnostuneet asumaan omatoimisesti lähellä palveluita sekä kaupan ja terveydenhuollon palveluita. Kunnan kiinteistöjen lisäksi tontin lähei syy des sä sijaitsee myös yksityisten terveydenhuoltopalveluiden keskittymä. Myös kaupan palvelut ovat Tuulirinteen ja Eerolan tonteilta hieman hei kom pi kuntoi senkin kävelyetäisyyden päässä. Omatoimiseen senioriasumiseen tarkoitettu rakentaminen vaatisi asemakaavan muutosta. Käyttötarkoituksen lisäksi tarkasteltavana voisi olla myös raken tamisen kerrosluku. Keskeisellä paikalla rakennustehokkuuden olisi perus teltua olla korkea. Mahdollisen hissin rakentamisen kalleus puoltaisi kor keampaa kerroslukua, vähintään neljää. Korkeampi tonttitehokkuus voi tar koittaa vaihtoehtoisesti myös tiivistä, matalampaa rakentamista. Kerroslu vun tulee sopeutua pihtiputaalaiseen kirkonkyläympäristöön. Asiaa voidaan edistää niin, että alueella käynnistettäisiin asemakaa van muutostyöt (muutama erilainen vaihtoehto) ja aloitettaisiin samanaikai sesti yhteistyökumppanin etsintä hankkeen toteuttamiseksi. Tavoitteena on, et tä hanke toteutuisi omistusasuntoina yksityisellä rahoituksella. Suunnittelun laatu on alueen merkittävyyden huomioiden tärkeä tavoite. Maa seu tu mai suus, ener giatehokkuuden huomioiminen, puun ja pai kallisen lius ke ki ven käyttö ra kennusmateriaalina sekä yhteisöllisyyden huo mioiminen (yh teiset pi ha-alueet ja harrastetilat) voisivat olla hyvän suunnit telun kes keisiä ta voit teita. Kunnan tulee pystyä ohjaamaan suunnit telua. Lisätiedot: Kunnanjohtaja Ari Kinnunen, puh ja kun nansihteeri Mauri Jouppi, puh. (014) ja Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää käynnistää Kirkonkylän asemakaavan muutoksen

10 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus valmistelun Tuulirinteen ja Eerolan tiloilla sekä lähiympäristössä. Ksäittely: Aluearkkitehti Helena Raatikainen esitteli asiaa 17:20-17:24 Päätös Muutoksenhaku Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto, valmistelua. Toimenpiteet Kunnanhallitus Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen koskien Tuulirinteen ja Eerolan kiinteistöjä. Tavoitteena on selvittää asemakaavamuutoksella palveluhakuisen asuinkerrostalon sijoittamisen edellytykset ko. alueelle. Taajamatoimintoja on kuitenkin tarpeen tarkastella laajempana kokonaisuutena. Siksi suunnittelualue on perusteltua laajentaa aluekokonaisuudeksi, jota rajaavat Asematie, Ruukintie, Putaanvirta ja valtatie 4 (liite 1), mukaanlukien liikennealueet tarvittavassa laajuudessa. Samassa yhteydessä on tarpeen tarkastella myös Ruukintien ympäristön asemakaavan AO-korttelit 85 ja 90 sekä niihin rajautuva maa- ja metsätalousalue (M). Kyseisen alueen omistaa Markku Kinnunen. Hän on rakentanut M-alueelle Saanijoen rantaan rantasaunan, jolla ei ole rakennuslupaa ja joka tästä syystä on velvoitettu purkamaan määräaikaan mennessä. Ruukintien ympäristön asemakaavan yhteydessä asia ei tullut esiin, eikä maanomistaja esittänyt kaavaan rantasaunan merkitsemisen tarvetta. Koska kyseiselle maanomistajalle on Ruukintien ympäristön kaavassa osoitettu kaksi ei-omarantaista AO-tonttia ja laaja vesistöön rajoittuva M-alue, eikä lainkaan rantarakennusoikeutta tai rantasaunan rakennusoikeutta huolimatta alueen 2,2 hehtaarin pinta-alasta, on kohtuullista tarkastella kaavamuutoksella mahdollisuudet sijoittaa M-alueelle rantasaunan rakennusoikeus, kuitenkin ensisijaisesti Putaanvirran ranta-alueelle. Asemakaavanmuutos koskee tässä laajuudessa Pihtiputaan asemakaavan kortteleita 38, 39, 85 ja 90 sekä niihin liittyviä maa- ja metsätalousalueita (M), yleisentien aluetta (LYS) sekä maantien aluetta (LT). Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä 10, 7 hehtaaria, josta Ruukintien ympäristön osuus on noin 2,2 hehtaaria.

11 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavamuutos laaditaan kunnan omana työnä aluearkkitehdin ja kartoittajan toimesta. Koska aluearkkitehtitoimintaan saadaan ympäristöministeriön tuki, ei aluearkkitehdin työstä voida laskuttaa ulkopuolista. Tästä syystä ei myöskään kunnan ja maanomistajan välinen maankäyttösopimus ole tarpeen. Oheismateriaali: LIITE 1 / Suunnittelualue LIITE 2 / Asemakaava Lisätiedot asian valmistelija, aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää laajentaa Tuulirinteen - Eerolan tonttien ja ympäristön asemakaavan muutosalueen koskemaan Pihtiputaan asemakaavan kortteleita 38, 39, 85 ja 90 sekä niihin liittyviä maa- ja metsätalousalueita (M), yleisentien aluetta (LYS) sekä maantien aluetta (LT). Käsittely: Merkitään, että aluearkkitehti Helena Raatikainen esitteli asiaa kunnanhallitukselle klo Käydyn keskustelun aikana Tapio Saastamoinen kantanaan esitti, ettei kaavaa tule muuttaa, koska rakennuksia on jo rakennettu. Rakennukset tulee purkaa. Ehdotusta ei kannatettu. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua. Tied. Aluearkkitehti Helena Raatikainen.

12 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pihtiputaan kunnan ja Jouni Riitamon välisen kaavoitussopimuksen hyväksyminen 95/502/2015 Kunnanhallitus Jouni Riitamo omistaa Pihtiputaankunnan Pihtiputaan kylässä kiinteistöt Sääskiniemi (osa tilasta) RN:o /7, pinta-ala 1.25 ha (Kärväskylällä Koliman rannalla) ja Sääskiniemi tilan RN:o /2, pinta-ala 1,42 ha (Alvajärven vesistön Savisaaressa). Maanomistaja on ollut yhteydessä kuntaan sen selvittämiseksi, voidaanko Alvajärven Savisaaressa sijaitsevan rantaosayleiskaavan mukaisen lomarakennuksen rakentamiseen varattu rakennusoikeus siirtää Koliman Kärväskylällä sijaitsevalle maa-alueelle. Perusteena on vaihtoehtoisen ranta-alueen parempi rakennettavuus. Kunnan ja maanomistajan kesken on sovittu, että Pihtiputaan kunta käynnistää kaavamuutoksen valmistelun. Kunnanhallitus on tehnyt Sääskiniemen ranta-asemakaavan kaavoituspäätöksen. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on tutkia mahdollisuudet siirtää Savisaaressa sijaitseva Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaavassa osoitettu loma-asunnon rakennuspaikka (RA) Koliman rantayleiskaavan M-alueelle. Kaavoitustilanne Keski-Suomen maakuntakaava (lainvoimainen ) 2. vaihemaakuntakaava: Maa-aineshuolto ja luontoarvot (lainvoimainen ) 3. vaihemaakuntakaava: Turvetuotanto, suoluonto, tuulivoima (ym. vahv ) 4. vaihemaakuntakaava: Kaupallinen palveluverkko ym. (lainvoimainen ) Koliman rantayleiskaava kvalt. hyv Vahvistettu osittain Koliman saarten rantayleiskaava, muutos ja laajennus kvalt. hyv Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaava (lainvoimainen ). Keski-Suomen seutukaavan 1. maakuntakaavassa (vahvistettu ) Pihtiputaan keskusta-alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Taajaman ydinaluetta tulee kehittää taajamakuvallisesti ja toiminnallisesti selkeäksi keskukseksi. Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen toimivuuden turvaamiseksi tarvittavat rinnakkaistie ja eritasojärjestelyt, kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen tarpeet sekä turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja luonnonsuojelu- ja suojelukohteet.

13 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pihtiputaan keskustan oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa (kv. hyv ) suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (K) ja rannan osalta lähivirkistysaluetta (VL). Suunnittelualueella on voimassa v vahvistettu asemakaava, joka tontin 3 osalta on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Ruukintiehen rajoittuva osa on linja-autoaseman korttelialuetta (LA). Kortteleiden välissä on lyhyt katu, Sorsatie. Kaavoituspäätös Kaavoituspäätös: Kunnanhallitus on tehdyt Sääskiniemen ranta-asemakaavan kaavoituspäätöksen Samassa kokouksessa päätettiin MRL 53 :n mukaisen rakennuskiellon asettamisesta tilalle /2. Kaavan laatiminen on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa loma-asunnon rakentaminen rakennettavuudeltaan parempaan paikkaan. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 20 1 mom:n mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Kunnalla on siis suunnittelumonopoli alueellaan, ja ensi sijassa on perusteltua kaavoittaa kunnan suorassa omistuksessa olevia maa-alueita. Maankäyttö- ja rakennuslain luku 12 a kuitenkin sisältää määräykset kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Näillä määräyksillä voidaan sopia kustannusten jaosta tapauksissa, joissa kaava laaditaan muun kuin kunnan omistuksessa olevalle alueelle. Maankäyttösopimusta koskevia määräyksiä (MRL 12 a luku) MRL 91 a 1-2 mom. Maanomistajan velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin Asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla, jolle asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin siten kuin jäljempänä säädetään. Kustannuksiin osallistumisesta on pyrittävä sopimaan maanomistajan kanssa. Edellä 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden täyttämisessä on maanomistajia kohdeltava yhdenvertaisesti. MRL 91 b 1-2 mom. Maankäyttösopimukset Kunta voi tehdä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä sopimuksia (maankäyttösopimus). Maankäyttösopimuksissa ei voida kuitenkaan sitovasti sopia kaavojen sisällöstä.

14 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Maankäyttösopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Tämä ei koske sopimusten tekemistä kaavoituksen käynnistämisestä. Pihtiputaan kunnan ja Jouni Riitamon maankäyttösopimus (otteita) Sopimus koskee Pihtiputaan kunnan Pihtiputaan kylässä sijaitsevia Jouni Riitamon omistamia tiloja Sääskiniemi (osa tilasta) RN:o /7, pinta-ala 1.25 ha (Kärväskylällä Koliman rannalla) ja Sääskiniemi tilan RN:o /2, pinta-ala 1,42 ha (Alvajärven vesistön Savisaaressa). Maanomistaja on tilannut Ramboll Finland Oy:ltä ranta-asemakaavamuutoksen laatimisen. Maanomistaja vastaa konsulttityön hankinnasta ja konsulttikustannuksista. Kaavan luontoselvitys tehdään osana kunnan tilaamia muita luontoselvityksiä ja kaavan luontoselvityksen kustannukset maksaa maanomistaja. Kunta huolehtii kustannuksellaan kaavan pohjakartan laatimisesta ja hyväksymisestä, kaavan edellyttämistä kuulutuksista, viranomaisneuvotteluista sekä kunnan virka- ja luottamusmieskäsittelyn aiheuttamista kustannuksista. Sopimus tehdään kaavan suhteen ehdollisena. Maankäyttösopimuksessa mainitut vaikutukset syntyvät vain, jos kaava tulee voimaan. Maankäyttösopimuksen hyväksyy kunnanvaltuusto, koska valtuustossa ei ole hyväksytty maankäyttösopimuksen hyväksymisen yleisiä perusteita. Lisätietoja antavat aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh sekä kunnansihteeri Mauri Jouppi, puh. (014) ja Oheismateriaali - maankäyttösopimus + karttaliite (sopimusalueen rajaus) Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto hyväksyy esityslistan oheismateriaalin mukaisen, Pihtiputaan kunnan ja Jouni Riitamon välisen maankäyttösopimuksen koskien Riitamon omistamia kiinteistöjä Sääskiniemi (osa tilasta) RN:o /7, pinta-ala 1.25 ha (Kärväskylällä Koliman rannalla) ja Sääskiniemi tilan RN:o /2, pinta-ala 1,42 ha (Alvajärven vesistön Savisaaressa), ja jolla tutkitaan mahdollisuudet siirtää loma-asunnon rakentamispaikka tilalta toiselle. Lisäksi sopimuksessa sovitaan kaavan muutosta ja siitä aiheutuvien kustannusten jakamista.

15 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Käsittely: Kokouksessa tarkennettu ehdotus / kunnanjohtaja: Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto hyväksyy esityslistan oheismateriaalin mukaisen, Pihtiputaan kunnan ja Jouni Riitamon välisen maankäyttösopimuksen koskien Riitamon omistamia kiinteistöjä Sääskiniemi (osa tilasta) RN:o /7, pinta-ala 1.25 ha (Kärväskylällä Koliman rannalla) ja Sääskiniemi tilan RN:o /2, pinta-ala 1,42 ha (Alvajärven vesistön Savisaaressa), ja jolla tutkitaan mahdollisuudet siirtää loma-asunnon rakentamispaikka saman emätilan alueella tilalta toiselle. Lisäksi sopimuksessa sovitaan kaavan laatimisesta ja siitä aiheutuvien kustannusten jakamisesta. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin kokouksessa tarkennettu ehdotus. Muutoksenhakukielto / valmistelua Kunnanvaltuuston seuraavaan kokoukseen.

16 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sääskiniemen ranta-asemakaava / KAAVAN HYVÄKSYMINEN 95/502/2015 Kunnanhallitus Ranta-asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain 74 :n mukaan maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 :ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Jos maanomistaja huolehtii ranta-asemakaavan laatimisesta, hänen on toimitettava kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. ( /323) Maanomistajan toimesta laaditun asemakaavaehdotuksen käsittelyssä noudatetaan muutoin, mitä 8 luvussa säädetään. Maanomistajan toimesta laadittu asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä. Sääksniemen Pajurannan ranta-asemakaavan laatimisesta on tehnyt aloitteen alueen maanomistaja, Jouni Riitamo, joka on valinnut syksyllä 2014 omalla kustannuksellaan teetettävän ranta-asemakaavan laatijaksi Ramboll Finland Oy:n, jossa kaavaa laatii ins. AMK Nina Marjoniemi. Kaavoituksen tarpeesta ja tavoitteista on keskusteltu maanomistajan ja kunnan kesken. Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä laaditaan ja allekirjoitetaan kunnan ja maanomistajan välinen maankäyttösopimus, jossa sovitaan mm. kunnan ja maanomistajan välisestä tehtävä- ja kustannusjaosta. Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on käyty Keski-Suomen ELY-keskuksessa ja sen keskeisenä aineistona oli konsultin laatima kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui päiväyksellä / Viranomaisneuvottelun muistio ja OAS ovat tämän kokouksen oheisaineistona (Liitteet 2 ja 3). Tavoitteena on laatia ranta-asemakaava, jolla selvitetään edellytykset muodostaa yksi uusi loma-asunnon rakennuspaikka Koliman Sääksniemeen, mantereen puolelle ja muuttaa Alvajärven Savisaaressa

17 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus sijaitseva loma-asunnon rakennuspaikka maa- ja metsätalousalueeksi. Ranta-asemakaavan molemmat tilat ovat samalla maanomistajalla ja ne ovat samaa emätilaa. Rakennuspaikan siirto mahdollistaa Savisaaren osoittamisen kokonaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Suunnittelussa huomioidaan ympäristön viihtyisyys ja luonnonarvot. Kunnan kannalta rakennuspaikan siirto Kolimalle on myönteinen asia. Alvajärven rantayleiskaavoituksen yhteydessä Savisaaren ympäristöarvot olisivat edellyttäneet MY-merkintää koko saareen, mutta laskennallinen rakennusoikeus oli pakko sijoittaa maanomistajan ainoalle rannalle, koska ei haluttu aiheuttaa kunnalle korvausvelvoitetta merkitsemättömästä rakennusoikeudesta. Suunnittelualueen ja samalla myös MRL 53 :n mukaisen rakennuskieltoalueen rajaus on esitetty kokouksen oheisaineistossa (Liite 1). Ranta-asemakaavan sisältövaatimukset MRL 73 :n mukaisesti laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa (ranta-asemakaava) pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle on sen lisäksi, mitä yleis- tai asemakaavasta muutoin säädetään, katsottava, että: 1) suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön; 2) luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon; sekä 3) ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. Ranta-asemakaavasta on muutoin voimassa, mitä asemakaavasta säädetään. Mitä 60 :ssä säädetään asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista, ei kuitenkaan koske ranta-asemakaavaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MRL 63 mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä. MRL 64 mukaan osallisilla on mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Keski-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Kaavoituspäätös ja rakennuskieltoon määrääminen (MRL 53 )

18 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallintosäännön 8 12 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kaikkien kaavojen osalta vireillepanosta ja muuttamisen vireillepanosta sekä kaavojen laatimisesta (MRL 36, 51 ) Maankäyttö ja rakennuslain 53 :n mukaan alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, kunta voi määrätä rakennuskiellon. Rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia siten kuin 128 :ssä säädetään (toimenpiderajoitus). Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Rakennuskielto on voimassa myös alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai asemakaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Ranta-asemakaava koskee osia tiloista Sääksniemi 16:48 ja Pajuranta 16:87. Ranta-asemakaava laaditaan konsulttityönä ja maanomistajan kustannuksella. Tehtävä- ja kustannusjaosta allekirjoitetaan kunnan ja maanomistajana välinen maankäyttösopimus ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. Liitejakelu: 1) Suunnittelualuerajaus / rakennuskieltoaluerajaus (MRL53 ) 2) Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 3) Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio Lisätiedot: asian valmistelija, aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh sekä kaavaa laativa konsultti Nina Marjoniemi / Ramboll Finland Oy puh Ehdotus Kunnanjohtaja: 1) Kunnanhallitus käynnistää Sääksniemen Pajurannan ranta-asemakaavan laatimisen. Ranta-asemakaava koskee osia tiloista Sääksniemi 16:48 ja Pajuranta 16:87. Suunnittelualueen rajaus on osoitettu liitteessä 1. Ranta-asemakaava laaditaan konsulttityönä ja maanomistajan kustannuksella. Tehtävä- ja kustannusjaosta allekirjoitetaan kunnan ja maanomistajana välinen maankäyttösopimus ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä.

19 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus ) Kunnanhallitus kuuluttaa kaavan vireille tulosta säädetyllä tavalla ja asettaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 14 päivän ajaksi alkaen alkaen ) Kunnanhallitus määrä MRL 53 :n mukaisen rakennuskiellon ranta-asemakaavan suunnittelualueelle alkaen Rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia siten kuin 128 :ssä säädetään (toimenpiderajoitus). Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Rakennuskielto on voimassa myös alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai asemakaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Rakennuskielto- / suunnittelualueen rajaus on osoitettu liitteessä 1. Käsittely: Aluearkkitehti Helena Raatikainen esitteli asiaa klo 17:52 18:03 Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotusta kohdan 3 kohdalta siten, että päätöksestä poistetaan alkaen päivämäärä Päätös 1. Hyväksyttiin 2. Hyväksyttiin 3. Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus Kokous keskeytettiin klo 18:14 18:34 Muutoksenhaku Toimenpiteet muutoksenhakukielto (valmistelua) Kuulutus ilmoitustaulu ja Kotiseudun Sanomat Tiedoksi: teknisen toien toimialajohtaja, Jouni Riitamo (maanomistaja), Ramboll Finland Oy / Nina Marjonimi Kunnanhallitus Kaavaluonnos Kaavan vireilletulosta on kuulutettu ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 14 päivää alkaen Sääksniemen - Pajurannan ranta-asemakaavaluonnos on valmistunut päiväyksellä Suunnittelualue on kooltaan noin 2,66 hehtaaria.

20 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sääksniemen - Pajurannan ranta-asemakaava koskee kiinteistöjä: /7 Sääksniemi (osa tilasta) /2 Pajuranta. Ranta-asemakaava perustuu voimassa oleviin osayleiskaavoihin ja saatuihin lähtötietoihin. Saaressa sijaitseva kaava-alue on osayleiskaavan mukaisesti osoitettu Maa- ja metsätalousalueena, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY. Mantereella sijaitseva kaava-alue on loma-asuntojen korttelialuetta (RA, yksi rakennuspaikka) sekä sivuiltaan ja taustaltaan maa- ja metsätalousaluetta (M). RA-korttelialueen kerroluku on Iu ½, mikä tarkoittaa I½-kerroksista rakentamista. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä on Koliman rantayleiskaavan tapaan 150 k-m2, vaikka Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaavassa on 300 k-m2. Näin maanomistajien tasapuolinen kohtelu tulee huomioiduksi. Koliman rantayleiskaavan rakennusoikeuksia tarkistetaan myöhemmin erillisen koko kaavan tarkistuksena vastaamaan tämän päivän tarpeita. Ranta-asemakaavan kaavamääräykset ovat rakennusjärjestyksen mukaiset. Rakennuspaikan siirtoa saaresta mantereelle puoltaa Alvajärven Savisaaren ympäristöarvot ja toisaalta se, että suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Koliman rantayleiskaavan tiheämmän loma-asutuksen vyödykkeellä (lo). Kaavan luontoselvitykset päivitetään ennen kaavaehdotusvaihetta tehtävän maastokäynnin perusteella. Kaavan vaikutukset Kaavaa laadittaessa on selvitetty suunnitelman toteutumisen aiheuttamia vaikutuksia. Erityisesti on tarkasteltu kaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön, luonnonympäristöön ja maisemaan sekä ilmastonmuutokseen. Rantarakentamisessa otetaan huomioon myös maanomistajien tasapuolinen kohtelu, joka on huomioitu rakennusoikeuden määrässä. Vapaata rannanosaa on jätetty korttelialueiden välille. Kaavalla on positiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän alueen, Savisaaren, säilymiselle. Myös Koliman rantayleiskaavan alueelle on laadittu luontoselvitys. Siinä ei suunnittelualueelle ole osoitettu luontoarvoltaan huomioitavia kohteita. Jokamiehen oikeudella käytettävissä oleva Sääksniemen kaava-alue ei kaavoituksen jälkeen ole yleisesti käytettävissä. Kaavoitus mahdollistaa kuitenkin vastaavasti Savisaaren tulevaisuudessa kokonaan yleiseen virkistyskäyttöön, sillä kaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen ei rakennusoikeutta Savisaaressa ole. Näin saari jää retkeilijöiden ja talvella

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnanhallitus 63 07.04.2015 Kunnanhallitus 83 04.05.2015 Kunnanhallitus 113 15.06.2015 Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaava / KAAVAEHDOTUS 844/501/2012 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71 Kunnanhallitus Aika 03.06.2013 klo 17:00-19:59 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.3.2015 klo 18:30 20.17 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.4.2015 15/0098/1 1 (23) Diaarinumero 00686/14/4102 00694/14/4102 00709/14/4102 00711/14/4102 00712/14/4102 00713/14/4102 00714/14/4102 00719/14/4102

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Maankäyttölautakunta 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot