PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Aika klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo jäsen Kananen Markku jäsen Kiljala Eija jäsen Närhi Sirpa jäsen Ruotsalainen Mirja jäsen Tiainen Marko jäsen Sutinen Pekka valt.puheenjohtaja Kokkonen Tuula valt. I varapuh.johtaja Mielityinen Lauri valt. II varapuh.johtaja Saastamoinen Tapio varajäsen Marttisen Helin tilalla Poissa Marttinen Heli jäsen Muut Kinnunen Ari esittelijä Jouppi Mauri pöytäkirjanpitäjä Raatikainen Helena aluearkkitehti asiantuntija, asiat 4,5 ja 7 Asiat Allekirjoitukset Jani Ylälehto Puheenjohtaja Mauri Jouppi Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pihtiputaalla 24. elokuuta 2015 Sirpa Närhi Tapio Saastamoinen Pöytäkirjan nähtävilläolo Pihtiputaalla 25. elokuuta 2015 Pöytäkirjanpitäjä Mauri Jouppi

2 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Liiketilan vuokrasopimuksen hyväksyminen, vuokralainen Westbury Oy 143 Lausunto Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta (Kinnula) 144 Tuulirinteen - Eerolan tonttien ja ympäristön asemakaavamuutos / Suunnittelualueen laajentaminen 145 Pihtiputaan kunnan ja Jouni Riitamon välisen kaavoitussopimuksen hyväksyminen 146 Sääskiniemen ranta-asemakaava / KAAVAN HYVÄKSYMINEN 147 Sopimus hankkeen "Valtatien 4 liikennejärjestelyt Niemenharjun kohdalla, Pihtipudas" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä 148 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano / ja Tiedoksi menevät asiat Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä

3 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus Kokous on päätösvaltainen, kun jäsenistä yli puo let on paikalla. Ko kouskutsu on lähetetty Kunnanhallituksen päätöksen mukaan ko kouskutsu on postitettava vähintään 4 päivää en nen kokousta. Ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus Aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kiljala Eija ja Närhi Sirpa. Ehdotus Päätös Kunnanjohtaja: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Närhi ja Tapio Saastamoinen.

5 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Liiketilan vuokrasopimuksen hyväksyminen, vuokralainen Westbury Oy 431/522/2015 Kunnanhallitus Kunnalle on toimitettu 22. ja sähköpostitse tieto, jonka mukaan Westbury Oy on ostanut Max Group Oy:n varaston ja koneet ja jatkaa liiketoimintaa. Kaupantekopäivästä lukien ostaja on ottanut vastatakseen kaikkien myyntikalusteiden vuokrista. Lisäksi, jos ostajan käyttöön jää Max-Group Oy:n omistamia tai vuokraamia liiketiloja, vastaa ostaja tilojen vuokrista ja vastikkeista kaupantekopäivästä lukien. Yritystoiminta jatkuu kunnan omistamassa liiketilassa Ki Oy Pihtiputaan Putaanportissa edelleen. Max Group Oy:lle laaditun vuokrasopimuksen kohdan 3.2 "Sopimuksen siirtäminen" mukaan vuokralaisella on oikeus vuokra-aikana siirtää tämä sopimus kolmannelle, mikäli kunta antaa siirtoon kirjallisen suostumuksensa. Vuokrasopimuksen mukaisesta tilasta on laadittu uusi toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus Westbury Oy:lle. Kyseessä on tällä hetkellä pinta-alaltaan 51+2 m²:n suuruinen liiketila. Lisätiedot: kunnansihteeri Mauri Jouppi, puh. (014) ja ja kunnanjohtaja Ari Kinnunen, puh Oheismateriaali - vuokrasopimus (vuokralainen Westbury Oy) Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalin mukaisen Pihtiputaan kunnan ja Westbury Oy:n välisen, Kiinteistö Oy Pihtiputaan Putaanportissa sijaitsevaa pinta-alaltaan 53 m²:n (51m² liiketila + 2 m² kassatila) suuruista liiketilaa koskevan vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen tulee voimaan takautuvasti alkaen. Hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus Ote: Westbury Oy, Kiinteistö Oy Pihtiputaan Putaanportti/isännöitsijä, tekninen toimisto/tilapalvelu

6 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Lausunto Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta (Kinnula) 197/501/2015 Kunnanhallitus Winda Invest Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Hautakankaan alueelle Kinnulan kuntaan. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää. Suunnittelualue sijaitsee Keski-Suomessa Kinnulan kunnassa. Suunnittelualueen etäisyys Kinnulan kunnan keskustaan on noin 6 km. Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja asumisviihtyvyys huomioiden. Kaavaa laativa konsultti on FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Hanketta koskeva kaavaehdotus on nähtävillä välisenä aikana. Kinnulan kunta pyytää lausuntoa kaavaehdotusaineistosta. Mahdollisen lausunnon voi jättää mennessä osoitteeseen Kinnulan kunta, Keskustie 45, Kinnula tai sähköpostitse Lisätietoja kaavahankkeesta antavat seuraavat yhteyshenkilöt: Kinnulan kunta / rakennustarkastaja Petri Syrjä p Saarijärven kaupungin aluearkkitehtipalvelut / aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi p ja kaava-valmistelija Essi Jokinen p FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy / Kaavoittaja Susanna Paananen p Kaavaselostuksen mukaan tuulivoimapuiston layout-sijoittelua ei ole ollut tarpeellista muuttaa kaavaluonnosvaiheen jälkeen. Kaava-asiakirjoja on täydennetty luontoselvitysten sekä muinaisjäännösinventoinnin osalta. Vaikutusten arviointia on myös tarkennettu. Kaavamääräyksiin sisältyy myös määräys sosiaali- ja terveysministeriön sisämelulle asettamista ohjearvoista. Kaava-alue sijaitsee karttatarkastelun perusteella noin 3,3 kilometrin päässä Pihtiputaan kunnan rajasta likimain Iso-Kiemajärven korkeudella ja noin 25 kilometrin päässä Pihtiputaan Ilosjoen tuulivoimapuiston alueesta. Kaavaehdotukseen sisältyneiden selvitysten ja vaikutusarviointien mukaan kaavaehdotuksen maisemavaikutukset ulottuvat noin 20 km:n, vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen noin 5 km:n ja valon välkevaikutukset noin 2

7 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus km:n etäisyydelle tuulivoimapuistosta. Kunnan rajan tuntumassa olevat alueet ovat kuitenkin suurelta osin erämaisia alueita, joissa ei ole asutusta. Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia Pihtiputaan kunnan alueella. Oheismateriaali Kaavakartta (ehdotus) Kaavaselostus (ehdotus) Muuhun kaavaehdotusaineistoon (selostuksen liitteet, selvitykset) voi tutustua osoitteessa Lisätiedot: Kinnulan kunta ja Saarijärven kaupunki sekä asian valmistelija, aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kaavaehdotukseen sisältyneiden selvitysten ja vaikutusarviointien mukaan kaavaehdotuksen maisemavaikutukset ulottuvat noin 20 km:n, vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen noin 5 km:n etäisyydelle ja valon välkevaikutukset noin 2 km:n etäisyydelle tuulivoimapuistosta. Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee karttatarkastelun perusteella noin 3,3 kilometrin etäisyydellä Pihtiputaan kunnan rajasta ja noin 25 kilometrin etäisyydellä Pihtiputaan Ilosjoen tuulivoimapuiston hankkeesta. Kunnan arvion mukaan Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavalla ei ole etäisyydestä johtuen merkittäviä yhteisvaikutuksia Ilosjoen tuulivoimapuiston hankkeen kanssa, eikä muitakaan merkittäviä vaikutuksia Pihtiputaan kunnan alueella. Kunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Käsittely: Merkitään, että aluearkkitehti Helena Raatikainen asiantuntijana esitteli asiaa kunnanhallitukselle klo Valmistelun täydennyksenä tuli esiin mm. se, että valon välkevaikutusten lisäksi meluvaikutukset ulottuvat noin kahden kilometrin etäisyydelle tuulivoimapuistosta. Edelleen merkitään, että kunnanjohtaja Ari Kinnunen esteellisenä (asianosainen) poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian ajan esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto.

8 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin aluearkkitehdin esittämin täydennyksin. Muutoksenhakukielto / valmistelua Ote: Kinnulan kunnanhallitus

9 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tuulirinteen - Eerolan tonttien ja ympäristön asemakaavamuutos / Suunnittelualueen laajentaminen 573/502/2013 Kunnanhallitus Asematien varressa sijaitsee Tuulirinteen (RN:o 10:72) ja Eerolan (RN:o 10:71) tilat, joil la on viimek si si jain nut terveyskeskuksen väistötiloja. Kun terveyskes kuk sen väistötila tar ve on poistunut, voidaan alueelle hakea uutta käyttöä. Alu een saaminen ra ken ta misen piiriin tiivistäisi yhdyskunta rakennetta ja paran taisi taajama ku vaa. Alueen asemakaavamerkintä on YS II, joka tarkoittaa sosiaali- ja tervey denhuoltoa palvelevia rakennuksia, joiden kerrosluku voi olla enintään kak si. Eri yhteyksissä alueella on nähty potentiaalia esimerkiksi senioriasumi selle. Alue voisi olla houkutteleva sellaisen kohderyhmän näkökulmasta, jo ka on kiinnostuneet asumaan omatoimisesti lähellä palveluita sekä kaupan ja terveydenhuollon palveluita. Kunnan kiinteistöjen lisäksi tontin lähei syy des sä sijaitsee myös yksityisten terveydenhuoltopalveluiden keskittymä. Myös kaupan palvelut ovat Tuulirinteen ja Eerolan tonteilta hieman hei kom pi kuntoi senkin kävelyetäisyyden päässä. Omatoimiseen senioriasumiseen tarkoitettu rakentaminen vaatisi asemakaavan muutosta. Käyttötarkoituksen lisäksi tarkasteltavana voisi olla myös raken tamisen kerrosluku. Keskeisellä paikalla rakennustehokkuuden olisi perus teltua olla korkea. Mahdollisen hissin rakentamisen kalleus puoltaisi kor keampaa kerroslukua, vähintään neljää. Korkeampi tonttitehokkuus voi tar koittaa vaihtoehtoisesti myös tiivistä, matalampaa rakentamista. Kerroslu vun tulee sopeutua pihtiputaalaiseen kirkonkyläympäristöön. Asiaa voidaan edistää niin, että alueella käynnistettäisiin asemakaa van muutostyöt (muutama erilainen vaihtoehto) ja aloitettaisiin samanaikai sesti yhteistyökumppanin etsintä hankkeen toteuttamiseksi. Tavoitteena on, et tä hanke toteutuisi omistusasuntoina yksityisellä rahoituksella. Suunnittelun laatu on alueen merkittävyyden huomioiden tärkeä tavoite. Maa seu tu mai suus, ener giatehokkuuden huomioiminen, puun ja pai kallisen lius ke ki ven käyttö ra kennusmateriaalina sekä yhteisöllisyyden huo mioiminen (yh teiset pi ha-alueet ja harrastetilat) voisivat olla hyvän suunnit telun kes keisiä ta voit teita. Kunnan tulee pystyä ohjaamaan suunnit telua. Lisätiedot: Kunnanjohtaja Ari Kinnunen, puh ja kun nansihteeri Mauri Jouppi, puh. (014) ja Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää käynnistää Kirkonkylän asemakaavan muutoksen

10 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus valmistelun Tuulirinteen ja Eerolan tiloilla sekä lähiympäristössä. Ksäittely: Aluearkkitehti Helena Raatikainen esitteli asiaa 17:20-17:24 Päätös Muutoksenhaku Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto, valmistelua. Toimenpiteet Kunnanhallitus Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen koskien Tuulirinteen ja Eerolan kiinteistöjä. Tavoitteena on selvittää asemakaavamuutoksella palveluhakuisen asuinkerrostalon sijoittamisen edellytykset ko. alueelle. Taajamatoimintoja on kuitenkin tarpeen tarkastella laajempana kokonaisuutena. Siksi suunnittelualue on perusteltua laajentaa aluekokonaisuudeksi, jota rajaavat Asematie, Ruukintie, Putaanvirta ja valtatie 4 (liite 1), mukaanlukien liikennealueet tarvittavassa laajuudessa. Samassa yhteydessä on tarpeen tarkastella myös Ruukintien ympäristön asemakaavan AO-korttelit 85 ja 90 sekä niihin rajautuva maa- ja metsätalousalue (M). Kyseisen alueen omistaa Markku Kinnunen. Hän on rakentanut M-alueelle Saanijoen rantaan rantasaunan, jolla ei ole rakennuslupaa ja joka tästä syystä on velvoitettu purkamaan määräaikaan mennessä. Ruukintien ympäristön asemakaavan yhteydessä asia ei tullut esiin, eikä maanomistaja esittänyt kaavaan rantasaunan merkitsemisen tarvetta. Koska kyseiselle maanomistajalle on Ruukintien ympäristön kaavassa osoitettu kaksi ei-omarantaista AO-tonttia ja laaja vesistöön rajoittuva M-alue, eikä lainkaan rantarakennusoikeutta tai rantasaunan rakennusoikeutta huolimatta alueen 2,2 hehtaarin pinta-alasta, on kohtuullista tarkastella kaavamuutoksella mahdollisuudet sijoittaa M-alueelle rantasaunan rakennusoikeus, kuitenkin ensisijaisesti Putaanvirran ranta-alueelle. Asemakaavanmuutos koskee tässä laajuudessa Pihtiputaan asemakaavan kortteleita 38, 39, 85 ja 90 sekä niihin liittyviä maa- ja metsätalousalueita (M), yleisentien aluetta (LYS) sekä maantien aluetta (LT). Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä 10, 7 hehtaaria, josta Ruukintien ympäristön osuus on noin 2,2 hehtaaria.

11 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavamuutos laaditaan kunnan omana työnä aluearkkitehdin ja kartoittajan toimesta. Koska aluearkkitehtitoimintaan saadaan ympäristöministeriön tuki, ei aluearkkitehdin työstä voida laskuttaa ulkopuolista. Tästä syystä ei myöskään kunnan ja maanomistajan välinen maankäyttösopimus ole tarpeen. Oheismateriaali: LIITE 1 / Suunnittelualue LIITE 2 / Asemakaava Lisätiedot asian valmistelija, aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää laajentaa Tuulirinteen - Eerolan tonttien ja ympäristön asemakaavan muutosalueen koskemaan Pihtiputaan asemakaavan kortteleita 38, 39, 85 ja 90 sekä niihin liittyviä maa- ja metsätalousalueita (M), yleisentien aluetta (LYS) sekä maantien aluetta (LT). Käsittely: Merkitään, että aluearkkitehti Helena Raatikainen esitteli asiaa kunnanhallitukselle klo Käydyn keskustelun aikana Tapio Saastamoinen kantanaan esitti, ettei kaavaa tule muuttaa, koska rakennuksia on jo rakennettu. Rakennukset tulee purkaa. Ehdotusta ei kannatettu. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua. Tied. Aluearkkitehti Helena Raatikainen.

12 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pihtiputaan kunnan ja Jouni Riitamon välisen kaavoitussopimuksen hyväksyminen 95/502/2015 Kunnanhallitus Jouni Riitamo omistaa Pihtiputaankunnan Pihtiputaan kylässä kiinteistöt Sääskiniemi (osa tilasta) RN:o /7, pinta-ala 1.25 ha (Kärväskylällä Koliman rannalla) ja Sääskiniemi tilan RN:o /2, pinta-ala 1,42 ha (Alvajärven vesistön Savisaaressa). Maanomistaja on ollut yhteydessä kuntaan sen selvittämiseksi, voidaanko Alvajärven Savisaaressa sijaitsevan rantaosayleiskaavan mukaisen lomarakennuksen rakentamiseen varattu rakennusoikeus siirtää Koliman Kärväskylällä sijaitsevalle maa-alueelle. Perusteena on vaihtoehtoisen ranta-alueen parempi rakennettavuus. Kunnan ja maanomistajan kesken on sovittu, että Pihtiputaan kunta käynnistää kaavamuutoksen valmistelun. Kunnanhallitus on tehnyt Sääskiniemen ranta-asemakaavan kaavoituspäätöksen. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on tutkia mahdollisuudet siirtää Savisaaressa sijaitseva Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaavassa osoitettu loma-asunnon rakennuspaikka (RA) Koliman rantayleiskaavan M-alueelle. Kaavoitustilanne Keski-Suomen maakuntakaava (lainvoimainen ) 2. vaihemaakuntakaava: Maa-aineshuolto ja luontoarvot (lainvoimainen ) 3. vaihemaakuntakaava: Turvetuotanto, suoluonto, tuulivoima (ym. vahv ) 4. vaihemaakuntakaava: Kaupallinen palveluverkko ym. (lainvoimainen ) Koliman rantayleiskaava kvalt. hyv Vahvistettu osittain Koliman saarten rantayleiskaava, muutos ja laajennus kvalt. hyv Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaava (lainvoimainen ). Keski-Suomen seutukaavan 1. maakuntakaavassa (vahvistettu ) Pihtiputaan keskusta-alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Taajaman ydinaluetta tulee kehittää taajamakuvallisesti ja toiminnallisesti selkeäksi keskukseksi. Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen toimivuuden turvaamiseksi tarvittavat rinnakkaistie ja eritasojärjestelyt, kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen tarpeet sekä turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja luonnonsuojelu- ja suojelukohteet.

13 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pihtiputaan keskustan oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa (kv. hyv ) suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (K) ja rannan osalta lähivirkistysaluetta (VL). Suunnittelualueella on voimassa v vahvistettu asemakaava, joka tontin 3 osalta on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Ruukintiehen rajoittuva osa on linja-autoaseman korttelialuetta (LA). Kortteleiden välissä on lyhyt katu, Sorsatie. Kaavoituspäätös Kaavoituspäätös: Kunnanhallitus on tehdyt Sääskiniemen ranta-asemakaavan kaavoituspäätöksen Samassa kokouksessa päätettiin MRL 53 :n mukaisen rakennuskiellon asettamisesta tilalle /2. Kaavan laatiminen on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa loma-asunnon rakentaminen rakennettavuudeltaan parempaan paikkaan. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 20 1 mom:n mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Kunnalla on siis suunnittelumonopoli alueellaan, ja ensi sijassa on perusteltua kaavoittaa kunnan suorassa omistuksessa olevia maa-alueita. Maankäyttö- ja rakennuslain luku 12 a kuitenkin sisältää määräykset kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Näillä määräyksillä voidaan sopia kustannusten jaosta tapauksissa, joissa kaava laaditaan muun kuin kunnan omistuksessa olevalle alueelle. Maankäyttösopimusta koskevia määräyksiä (MRL 12 a luku) MRL 91 a 1-2 mom. Maanomistajan velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin Asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla, jolle asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin siten kuin jäljempänä säädetään. Kustannuksiin osallistumisesta on pyrittävä sopimaan maanomistajan kanssa. Edellä 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden täyttämisessä on maanomistajia kohdeltava yhdenvertaisesti. MRL 91 b 1-2 mom. Maankäyttösopimukset Kunta voi tehdä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä sopimuksia (maankäyttösopimus). Maankäyttösopimuksissa ei voida kuitenkaan sitovasti sopia kaavojen sisällöstä.

14 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Maankäyttösopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Tämä ei koske sopimusten tekemistä kaavoituksen käynnistämisestä. Pihtiputaan kunnan ja Jouni Riitamon maankäyttösopimus (otteita) Sopimus koskee Pihtiputaan kunnan Pihtiputaan kylässä sijaitsevia Jouni Riitamon omistamia tiloja Sääskiniemi (osa tilasta) RN:o /7, pinta-ala 1.25 ha (Kärväskylällä Koliman rannalla) ja Sääskiniemi tilan RN:o /2, pinta-ala 1,42 ha (Alvajärven vesistön Savisaaressa). Maanomistaja on tilannut Ramboll Finland Oy:ltä ranta-asemakaavamuutoksen laatimisen. Maanomistaja vastaa konsulttityön hankinnasta ja konsulttikustannuksista. Kaavan luontoselvitys tehdään osana kunnan tilaamia muita luontoselvityksiä ja kaavan luontoselvityksen kustannukset maksaa maanomistaja. Kunta huolehtii kustannuksellaan kaavan pohjakartan laatimisesta ja hyväksymisestä, kaavan edellyttämistä kuulutuksista, viranomaisneuvotteluista sekä kunnan virka- ja luottamusmieskäsittelyn aiheuttamista kustannuksista. Sopimus tehdään kaavan suhteen ehdollisena. Maankäyttösopimuksessa mainitut vaikutukset syntyvät vain, jos kaava tulee voimaan. Maankäyttösopimuksen hyväksyy kunnanvaltuusto, koska valtuustossa ei ole hyväksytty maankäyttösopimuksen hyväksymisen yleisiä perusteita. Lisätietoja antavat aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh sekä kunnansihteeri Mauri Jouppi, puh. (014) ja Oheismateriaali - maankäyttösopimus + karttaliite (sopimusalueen rajaus) Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto hyväksyy esityslistan oheismateriaalin mukaisen, Pihtiputaan kunnan ja Jouni Riitamon välisen maankäyttösopimuksen koskien Riitamon omistamia kiinteistöjä Sääskiniemi (osa tilasta) RN:o /7, pinta-ala 1.25 ha (Kärväskylällä Koliman rannalla) ja Sääskiniemi tilan RN:o /2, pinta-ala 1,42 ha (Alvajärven vesistön Savisaaressa), ja jolla tutkitaan mahdollisuudet siirtää loma-asunnon rakentamispaikka tilalta toiselle. Lisäksi sopimuksessa sovitaan kaavan muutosta ja siitä aiheutuvien kustannusten jakamista.

15 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Käsittely: Kokouksessa tarkennettu ehdotus / kunnanjohtaja: Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto hyväksyy esityslistan oheismateriaalin mukaisen, Pihtiputaan kunnan ja Jouni Riitamon välisen maankäyttösopimuksen koskien Riitamon omistamia kiinteistöjä Sääskiniemi (osa tilasta) RN:o /7, pinta-ala 1.25 ha (Kärväskylällä Koliman rannalla) ja Sääskiniemi tilan RN:o /2, pinta-ala 1,42 ha (Alvajärven vesistön Savisaaressa), ja jolla tutkitaan mahdollisuudet siirtää loma-asunnon rakentamispaikka saman emätilan alueella tilalta toiselle. Lisäksi sopimuksessa sovitaan kaavan laatimisesta ja siitä aiheutuvien kustannusten jakamisesta. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin kokouksessa tarkennettu ehdotus. Muutoksenhakukielto / valmistelua Kunnanvaltuuston seuraavaan kokoukseen.

16 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sääskiniemen ranta-asemakaava / KAAVAN HYVÄKSYMINEN 95/502/2015 Kunnanhallitus Ranta-asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain 74 :n mukaan maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 :ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Jos maanomistaja huolehtii ranta-asemakaavan laatimisesta, hänen on toimitettava kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. ( /323) Maanomistajan toimesta laaditun asemakaavaehdotuksen käsittelyssä noudatetaan muutoin, mitä 8 luvussa säädetään. Maanomistajan toimesta laadittu asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä. Sääksniemen Pajurannan ranta-asemakaavan laatimisesta on tehnyt aloitteen alueen maanomistaja, Jouni Riitamo, joka on valinnut syksyllä 2014 omalla kustannuksellaan teetettävän ranta-asemakaavan laatijaksi Ramboll Finland Oy:n, jossa kaavaa laatii ins. AMK Nina Marjoniemi. Kaavoituksen tarpeesta ja tavoitteista on keskusteltu maanomistajan ja kunnan kesken. Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä laaditaan ja allekirjoitetaan kunnan ja maanomistajan välinen maankäyttösopimus, jossa sovitaan mm. kunnan ja maanomistajan välisestä tehtävä- ja kustannusjaosta. Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on käyty Keski-Suomen ELY-keskuksessa ja sen keskeisenä aineistona oli konsultin laatima kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui päiväyksellä / Viranomaisneuvottelun muistio ja OAS ovat tämän kokouksen oheisaineistona (Liitteet 2 ja 3). Tavoitteena on laatia ranta-asemakaava, jolla selvitetään edellytykset muodostaa yksi uusi loma-asunnon rakennuspaikka Koliman Sääksniemeen, mantereen puolelle ja muuttaa Alvajärven Savisaaressa

17 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus sijaitseva loma-asunnon rakennuspaikka maa- ja metsätalousalueeksi. Ranta-asemakaavan molemmat tilat ovat samalla maanomistajalla ja ne ovat samaa emätilaa. Rakennuspaikan siirto mahdollistaa Savisaaren osoittamisen kokonaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Suunnittelussa huomioidaan ympäristön viihtyisyys ja luonnonarvot. Kunnan kannalta rakennuspaikan siirto Kolimalle on myönteinen asia. Alvajärven rantayleiskaavoituksen yhteydessä Savisaaren ympäristöarvot olisivat edellyttäneet MY-merkintää koko saareen, mutta laskennallinen rakennusoikeus oli pakko sijoittaa maanomistajan ainoalle rannalle, koska ei haluttu aiheuttaa kunnalle korvausvelvoitetta merkitsemättömästä rakennusoikeudesta. Suunnittelualueen ja samalla myös MRL 53 :n mukaisen rakennuskieltoalueen rajaus on esitetty kokouksen oheisaineistossa (Liite 1). Ranta-asemakaavan sisältövaatimukset MRL 73 :n mukaisesti laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa (ranta-asemakaava) pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle on sen lisäksi, mitä yleis- tai asemakaavasta muutoin säädetään, katsottava, että: 1) suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön; 2) luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon; sekä 3) ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. Ranta-asemakaavasta on muutoin voimassa, mitä asemakaavasta säädetään. Mitä 60 :ssä säädetään asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista, ei kuitenkaan koske ranta-asemakaavaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MRL 63 mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä. MRL 64 mukaan osallisilla on mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Keski-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Kaavoituspäätös ja rakennuskieltoon määrääminen (MRL 53 )

18 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallintosäännön 8 12 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kaikkien kaavojen osalta vireillepanosta ja muuttamisen vireillepanosta sekä kaavojen laatimisesta (MRL 36, 51 ) Maankäyttö ja rakennuslain 53 :n mukaan alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, kunta voi määrätä rakennuskiellon. Rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia siten kuin 128 :ssä säädetään (toimenpiderajoitus). Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Rakennuskielto on voimassa myös alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai asemakaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Ranta-asemakaava koskee osia tiloista Sääksniemi 16:48 ja Pajuranta 16:87. Ranta-asemakaava laaditaan konsulttityönä ja maanomistajan kustannuksella. Tehtävä- ja kustannusjaosta allekirjoitetaan kunnan ja maanomistajana välinen maankäyttösopimus ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. Liitejakelu: 1) Suunnittelualuerajaus / rakennuskieltoaluerajaus (MRL53 ) 2) Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 3) Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio Lisätiedot: asian valmistelija, aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh sekä kaavaa laativa konsultti Nina Marjoniemi / Ramboll Finland Oy puh Ehdotus Kunnanjohtaja: 1) Kunnanhallitus käynnistää Sääksniemen Pajurannan ranta-asemakaavan laatimisen. Ranta-asemakaava koskee osia tiloista Sääksniemi 16:48 ja Pajuranta 16:87. Suunnittelualueen rajaus on osoitettu liitteessä 1. Ranta-asemakaava laaditaan konsulttityönä ja maanomistajan kustannuksella. Tehtävä- ja kustannusjaosta allekirjoitetaan kunnan ja maanomistajana välinen maankäyttösopimus ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä.

19 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus ) Kunnanhallitus kuuluttaa kaavan vireille tulosta säädetyllä tavalla ja asettaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 14 päivän ajaksi alkaen alkaen ) Kunnanhallitus määrä MRL 53 :n mukaisen rakennuskiellon ranta-asemakaavan suunnittelualueelle alkaen Rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia siten kuin 128 :ssä säädetään (toimenpiderajoitus). Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Rakennuskielto on voimassa myös alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai asemakaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Rakennuskielto- / suunnittelualueen rajaus on osoitettu liitteessä 1. Käsittely: Aluearkkitehti Helena Raatikainen esitteli asiaa klo 17:52 18:03 Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotusta kohdan 3 kohdalta siten, että päätöksestä poistetaan alkaen päivämäärä Päätös 1. Hyväksyttiin 2. Hyväksyttiin 3. Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus Kokous keskeytettiin klo 18:14 18:34 Muutoksenhaku Toimenpiteet muutoksenhakukielto (valmistelua) Kuulutus ilmoitustaulu ja Kotiseudun Sanomat Tiedoksi: teknisen toien toimialajohtaja, Jouni Riitamo (maanomistaja), Ramboll Finland Oy / Nina Marjonimi Kunnanhallitus Kaavaluonnos Kaavan vireilletulosta on kuulutettu ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 14 päivää alkaen Sääksniemen - Pajurannan ranta-asemakaavaluonnos on valmistunut päiväyksellä Suunnittelualue on kooltaan noin 2,66 hehtaaria.

20 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sääksniemen - Pajurannan ranta-asemakaava koskee kiinteistöjä: /7 Sääksniemi (osa tilasta) /2 Pajuranta. Ranta-asemakaava perustuu voimassa oleviin osayleiskaavoihin ja saatuihin lähtötietoihin. Saaressa sijaitseva kaava-alue on osayleiskaavan mukaisesti osoitettu Maa- ja metsätalousalueena, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY. Mantereella sijaitseva kaava-alue on loma-asuntojen korttelialuetta (RA, yksi rakennuspaikka) sekä sivuiltaan ja taustaltaan maa- ja metsätalousaluetta (M). RA-korttelialueen kerroluku on Iu ½, mikä tarkoittaa I½-kerroksista rakentamista. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä on Koliman rantayleiskaavan tapaan 150 k-m2, vaikka Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaavassa on 300 k-m2. Näin maanomistajien tasapuolinen kohtelu tulee huomioiduksi. Koliman rantayleiskaavan rakennusoikeuksia tarkistetaan myöhemmin erillisen koko kaavan tarkistuksena vastaamaan tämän päivän tarpeita. Ranta-asemakaavan kaavamääräykset ovat rakennusjärjestyksen mukaiset. Rakennuspaikan siirtoa saaresta mantereelle puoltaa Alvajärven Savisaaren ympäristöarvot ja toisaalta se, että suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Koliman rantayleiskaavan tiheämmän loma-asutuksen vyödykkeellä (lo). Kaavan luontoselvitykset päivitetään ennen kaavaehdotusvaihetta tehtävän maastokäynnin perusteella. Kaavan vaikutukset Kaavaa laadittaessa on selvitetty suunnitelman toteutumisen aiheuttamia vaikutuksia. Erityisesti on tarkasteltu kaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön, luonnonympäristöön ja maisemaan sekä ilmastonmuutokseen. Rantarakentamisessa otetaan huomioon myös maanomistajien tasapuolinen kohtelu, joka on huomioitu rakennusoikeuden määrässä. Vapaata rannanosaa on jätetty korttelialueiden välille. Kaavalla on positiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän alueen, Savisaaren, säilymiselle. Myös Koliman rantayleiskaavan alueelle on laadittu luontoselvitys. Siinä ei suunnittelualueelle ole osoitettu luontoarvoltaan huomioitavia kohteita. Jokamiehen oikeudella käytettävissä oleva Sääksniemen kaava-alue ei kaavoituksen jälkeen ole yleisesti käytettävissä. Kaavoitus mahdollistaa kuitenkin vastaavasti Savisaaren tulevaisuudessa kokonaan yleiseen virkistyskäyttöön, sillä kaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen ei rakennusoikeutta Savisaaressa ole. Näin saari jää retkeilijöiden ja talvella

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Kaavoitusmenettely kuntakaavoituksessa

Kaavoitusmenettely kuntakaavoituksessa Kaavoitusmenettely kuntakaavoituksessa MRL-päivät Olos Leena Ruokanen Lapin ELY-keskus 12.9.2016 Kaavoitusmenettely on maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa säädetyt kaavan laadinnan vaiheet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 29.11.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KESKUSTAAJAMAN LÄNSIOSIEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 17.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RANTASALMEN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 29.10.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vastaanottaja Kaustisen kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 29.4.2016 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 17.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ORAVIN-JOUTENVEDEN

Lisätiedot

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUONENJOKI RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 3.3.2016 SUONENJOKI Rastilan ranta-asemakaavan muuttaminen Maankäytönsuunnittelu (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA LIITE 1 1 Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA ALUEEN SIJAINTI Kaavoitus 11.12.2008; 12.03.2009, 24.04.2009 SISÄLTÖ: 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 Vehkajärvi ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 13.7.2012 Tunnistetiedot Kaavan

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA Seivalan ranta-asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621 1 (8) Sisällysluettelo Seivalan ranta-asemakaava... 2 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 04.12.2016 KAAVA Merikarvian Malskerin ranta-asemakaavan muutos koskien Riispyyn kylän tilaa Kivikari 484-414-2-122 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehti Ilmari

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN Päiväys 24.11.2016 Asemakaavan muutos KOTOJÄRVENRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot