Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia"

Transkriptio

1 PALKITUT VUONNA 2013 Vuonna 2013 palkittiin neljää hakijaa laatupalkinnolla. Alla ovat palkintotoimikunnan perustelut. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on monialainen ja monikulttuurinen oppimisympäristö, joka koostuu viidestä eri tulosyksiköstä: ammattiopisto, aikuisopisto, oppisopimustoimisto, nuorten työpajat ja InnoOmnia. Nuorten työpajat liitettiin Omniaan vuonna 2005 tehdyllä erillissopimuksella, ja InnoOmnia aloitti toimintansa vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän järjestämisluvan mukaan Omnialla on vuoden 2013 alusta lukien opiskelijapaikkaa ammatilliseen peruskoulutukseen. Koulutusta annetaan kuudella koulutusalalla, minkä lisäksi koulutusta tarjotaan erityisryhmille heidän tarpeittensa mukaisesti. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian toiminnassa näkyy suunnitelmallisuus, jonka avulla on pystytty tuloksellisesti kohtaamaan oppilaitoksessa ja sen toimintaympäristössä esille nousseita muutostarpeita. Erityisesti usean oppilaitoksen yhdistämisestä aiheutuneen muutosprosessin johtaminen on ollut suunnitelmallista, tavoitteellista ja pitkäjänteistä. Organisaatiorakenteita on uudistettu vastaamaan nopeasti tulevaisuuden muutoksiin. Esimerkillisenä voidaan pitää yhtenäiseksi rakennettua johtamisjärjestelmää, joka mahdollistaa ja vahvistaa yhtenäisten käytäntöjen toteutumisen. Prosessejaan kehittämällä Omnia on parantanut tuloksia kaikilla arviointialueilla. Tulosten parantamista entisestään tukisivat nykyistä systemaattisempi tavoitteen asettelu, mittareiden laatiminen ja tulosten seuranta ja analysointi, joissa asioissa laatupalkintoimikunta näkee vielä kehittämisen varaa. Henkilöstö viihtyy työssään. Henkilöstö suhtautuu työhön ja työyhteisöön myönteisesti. Myös opettajien korkea eläkkeellesiirtymisikä ja lämmin ja välittävä suhde oppilaisiin kertoo työviihtyvyydestä. Henkilöstön mahdollisuudet kouluttautumiseen ja pätevöitymiseen ovat hyvät. Arviointikäynnin perusteella näyttää siltä, että oppilaitoksen kannattaisi vielä kuitenkin kiinnittää huomiota sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseen, joilla koko henkilöstön mehenkeä ja tasapuolisuuden kokemuksia lisätään. Omnian vahvuuksiin kuuluu myös vastuunotto yhä kasvavasta erityisopiskelijoiden joukosta ja syrjäytymisuhan alaisista nuorista. Tässä on hyödynnetty työpajatoimintaa ja valmistavia koulutuksia, jota toimintaa kannattaisikin tuoda esille nykyistä voimakkaammin. Henkilöstön valmiuksia erityisopiskelijoiden ja maahanmuuttajien kohtaamiseen tulee kuitenkin nykyisestään lisätä. Maahanmuuttajien työllistymistä edistäviin keinoihin tulisi myös kiinnittää Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, Helsinki, puhelin , Utbildningsstyrelsen Hagnäskajen 6, PB 380, Helsingfors, telefon ,

2 huomiota; erityisesti suomi toisena kielenä opetuksen lisääminen edistäisi heidän työllistymistään. Ammattiopiston ja aikuisopiston kehittämis- ja koulutustoiminta muodostavat hyvin integroidun toiminnallisen kokonaisuuden. Yrittäjyyden vahvistaminen eri muodoissaan mahdollistuu uudella tavalla. Yrittäjyyden tukeminen on osa Omnian strategiaa, mikä näkyy elinkeinoelämän kanssa tehtävänä yhteistyönä. Uuden teknologian testaaminen ja kehittäminen InnoOmnian sopimusyrittäjien kanssa on tuottanut hyviä ja konkreettisia tuloksia erityisteemaan liittyvästä toiminnasta. Inno-Omnia on erittäin hyvä esimerkki hyvin toimivasta kokonaisuudesta, jossa kehittämis- ja hanketoiminta on koottu toimivaksi kokonaisuudeksi. Tätä vahvistaa merkittävästi innovatiivinen tapa järjestää myös toimitilat tukemaan kehittämistoimintaa. Inno-Omnia on myös sidosryhmille selvästi tunnistettava ja tunnustettu yhteistyöpartneri. InnoOmnian kautta työelämän näkemykset pääsevät joustavalla tavalla vaikuttamaan koulutuksen kehittämiseen. Yrittäjyys-erityisteema näkyy myös Omnian henkilöstön valmentamisena yrittäjyysyhdyshenkilöiksi, mikä on lisännyt henkilöstön valmiuksia ohjaamaan opiskelijoita yrittäjyydessä ja NY-yrityksissä toimimisessa. Yrittäjyyttä on painotettu myös opiskelijoille tarjottuina mahdollisuuksina valita yrittäjyysaiheisia opintoja, mikä madaltaa kynnystä ryhtyä yrittäjiksi Etelä-Savon ammattiopisto (Etelä-Savon Koulutus Oy) Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu) on Etelä-Savon Koulutus Oy:n ylläpitämä oppilaitos. Oppilaitos järjestää koulutusta Mikkelissä, Pieksämäellä ja Juvalla. Oppilaitoksen perustutkintoa opiskelevien järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on opiskelijaa. Vuosiopiskelijoiksi laskettuna kokonaisvolyymi on noin opiskelijaa. Perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaa oppilaitoksessa vuosittain yli opiskelijaa. Oppilaitoksen toimintaa ovat leimanneet yhdistymiset ja niihin liittyvät organisaatiouudistukset. Viimeisin yhdistyminen tapahtui vuonna 2009, kun Pieksämäen ammattiopisto ja Etelä-Savon ammattiopisto yhdistyivät. Valittu johtamismalli on systemaattinen, tavoitteellinen ja johdonmukainen, ja se mahdollistaa joustavan ja ketterän johtamisen myös muutostilanteissa. Etelä-Savon ammattiopisto ennakoi aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Oppilaitos on onnistuneesti valmistautunut muutoksiin, mistä on osoituksena määrätietoinen ja tavoitteellinen toiminta yhteisten toimintamallien löytämiseksi ja henkilöstön sitoutuminen niiden mukaiseen toimintaan lyhyessä ajassa. Henkilöstölle on annettu toimintavapautta, ja sitä kannustetaan uusien toimintamallien kehittämiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Laadunhallinta on integroitu osaksi käytännön toimintaa, esimerkiksi toimintakortit toimivat luontevasti toimialojen eri tiimien tavoitteiden asettamisen ja niiden saavuttamisen arvioinnin välineinä. Toiminta on organi-

3 soitu kahteen toimialaan, joissa nuorten ja aikuisten koulutus on saman johdon alaisuudessa. Esimerkillistä on myös hankkeiden tulosten jalkauttaminen toimintaan ja uudenlaiset opetuksen toteutusratkaisut, kuten esimerkiksi aikuisten ja nuorten koulutuksen yhdistäminen samoihin ryhmiin, parhaan osaamisen hakeminen, 2+1 -malli ja opiskelijoiden yksilölliset polut toimintaympäristön haasteisiin vastaamiseksi. Toiminta on asiakaslähtöistä ja työelämäyhteistyö on vahvaa, josta esimerkkinä on oppimisympäristöjen kehittäminen työelämän tarpeiden pohjalta. Etelä-Savon ammattiopisto on myös vahva vaikuttaja toiminta-alueellaan. Esedu on verkostoitunut, ja se toimii aktiivisesti ja tuloksekkaasti niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Kv-liikkuvuus on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Hyviä tuloksia on saavutettu myös läpäisyn edistämisessä ja suoritettujen perustutkintojen määrän kehityksessä. Myös opiskelijatyytyväisyys on parantunut. Yrittäjyyden edistäminen on ollut Esedussa strategisena painopistealueena ja pedagogisen toiminnan kehittämistä ohjaavana tavoitteena. Yrittäjyyskasvatuksen teemavuotena järjestettiin koko henkilöstön kehittämispäivät teeman pohjalta, kehitettiin oppimisympäristöjä yrittäjyyttä edistäviksi ja panostettiin muun muassa NY-yritysten lisäämiseen. Yrittäjyyttä tuodaan esille muun muassa opiskelijoiden oma-aloitteista toimintaa tukevilla ja muilla tavoin yrittäjyyttä edistävillä opetusmenetelmillä. Y-Star palkinnolla palkitaan kuukausittain yksi opiskelija, opettaja ja opetuksen tukihenkilö erityisen yrittäjämäisestä toiminnasta. Henkilöstön yrittäjyysosaamisen lisäämiseen on panostettu. Opettajavetoiset työelämäfoorumit ovat vakiinnuttaneet asemansa eri koulutusaloilla yhteistyökanavana työelämän ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Niiden työskentelylle on luotu yhteiset tavoitteet ja toimintatavat. Eri koulutusaloilla on haettu yhdessä yrittäjien kanssa niille soveltuvia yrittäjyyttä edistäviä opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Kiinteästä yhteistyöstä on myös esimerkkinä Esedun yritysasiamiehen sijoittuminen Yrityspalvelukeskukseen. Yrittäjyyshenkisyyden toteuttamista seurataan ammatillisen peruskoulutuksen ISKUT-kyselyissä. Tulokset osoittavat oppilaitoksessa edetyn tavoitteiden suuntaisesti. Yrittäjyyden koetaan olevan vahvasti mukana toiminnassa. TOPkyselyn tulokset ovat myös hyvällä tasolla ja ovat ylittäneet tavoitetason. Lisäksi NY-yritysten määrä on kasvanut Esedussa merkittävästi viimeisen kolmen lukuvuoden aikana. Jyväskylän ammattiopisto (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä) Jyväskylän ammattiopisto on Keski-Suomen suurin ammatillista koulutusta tarjoava oppilaitos. Ammattiopisto on monialainen oppilaitos, joka tarjoaa opetussuunnitelmaperusteista ammatillista peruskoulutusta 24 perustutkinnossa, näyttötutkintoperusteista koulutusta musiikissa ja graafisella alalla, tai-

4 teen perusopetusta, ammatilliseen koulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta (Ammattistartti) sekä perusopetusta ja sen lisäopetusta (Oksakoulutus). Jyväskylän ammattiopiston kokonaisopiskelijamäärä on noin 5 800, joista valtaosa opiskelee ammatillisessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tavoitteena on olla kansallisesti arvostettu edelläkävijä ja esimerkillisten toimintatapojen kehittäjä. Jyväskylän ammattiopistossa kannustetaan tavoitteen suuntaisesti aktiivisesti kehittämään ja kokeilemaan uusia toimintatapoja. Esimerkillisiä uudenlaisia toimintatapoja on kehitetty muun muassa yrittäjyyden edistämiseen, nivelvaiheyhteistyöhön, opiskelijoiden tukemiseen ja hanketoiminnan tulosten käyttöönottoon. Hankeosaaminen on vahvaa, ja hanketoiminta on strategisten painopisteiden suuntaista. Oppilaitoksen imago on hyvä ja ensisijaisten hakijoiden määrä on ollut kasvussa. Jyväskylän ammattiopisto tekee aktiivisesti yhteistyötä alueella ja on arvostettu kumppani. Ammattiopisto on aktiivinen alueen ja ammatillisen koulutuksen kehittäjä, joka kantaa vastuunsa alueen nuorten hyvinvoinnin tukemisesta yhdessä vahvojen verkostokumppaneiden avulla. Oppilaitos on myös aktiivisesti verkostoitunut kansallisesti ja kansainvälisesti. Kilpailutoiminta tukee hyvin oppilaitoksen toimintaa. Jyväskylän ammattiopisto on tehnyt pitkään ja tavoitteellisesti laatutyötä omista lähtökohdistaan käsin. Laatutyö nähdään johtamisen välineenä, ja se on onnistuneesti viety käytännön toimintaan. Tavoitteiden asettelu, niiden seuranta ja arviointi, sisäiset auditoinnit ja palautekyselyt ovat osa vuosittaista suunnittelua ja seurantaa. Tavoitteiden asettamiseen ja niiden seurantaan on koulutuskuntayhtymässä yhtenäinen toimiva toimintapa. Nopean reagoinnin mahdollistava ja kattava mittareihin perustuva tulosten seurantajärjestelmä palvelee hyvin johtamista kaikilla tasoilla. Yrittäjyys on valittu ammattiopiston strategiseksi painopistealueeksi. Oppilaitos on toteuttanut yrittäjyyteen liittyviä pedagogisia ratkaisuja ja siihen liittyvää koulutuksen kehittämistä jo yli 10 vuoden ajan. Ammattiopistossa on myös aktiivisesti kehitetty toimintamalleja, jotka edistävät sisäistä yrittäjyyttä. Jyväskylän ammattiopiston johto on vahvasti sitoutunut yrittäjyyden ja yrittäjyyspedagogiikan kehittämiseen. Henkilöstön yrittäjyysosaamista on kehitetty määrätietoisesti, esimerkkeinä yrittäjyyskoulutus ja sisäistä yrittäjyyttä tukevat opetusmenetelmäkoulutukset. NY-toiminnan kehittyessä on opiskelijoiden NY-yritystoimintaa tukevien opettajavalmentajien määrää vuosien saatossa kasvatettu. Valmentajille suunnatun 1,5 vuotta kestävän tiimimestarivalmennuksen on suorittanut tähän mennessä 14 opettajaa. Jyväskylän ammattiopiston Yrittäjyyskoulu-malli (Kääntöpiste) sisältää yrittäjyysopetuksen tarkastelun kokonaisuutena. Yrittäjyyskoulu koostuu eri vaiheista, joissa voi edetä oman yksilöllisen opinpolun, omien valintojen ja kiinnostuksen mukaan. Kaikkien ammattialojen opiskelijat osallistuvat ensimmäiseen vaiheeseen (Varikko). Opiskelijoilla on yrittäjyysopinnoissa tukenaan sekä opettajat, yrittäjyyskoordinaattorit että yrityskummit. Valmistumisen jäl-

5 keen (Ruutulippu) opiskelijoille mahdollistetaan työllistyminen Taitolaosuuskunnassa. Opiskelijat voivat työllistää itsensä kesän ajaksi sekä kahden vuoden ajan valmistumisen jälkeen toimimalla oppilaitoksen tiloissa osuuskuntayrittäjinä. Yrittäjyysopetusta toteutetaan myös yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja muiden kumppanien kanssa. Työssäoppiminen yrittäjänä (TOY-malli) tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää omaa yritystoimintaa opiskeluun kuuluvan työssäoppimisjakson aikana. Maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyö on organisoitu alueellisen YES-keskuksen kautta. YES-Keski-Suomi tarjoaa opettajille koulutusta ja työkaluja yrittäjyyden kehittämiseen sekä oppilaitoksen ja yritysten väliseen yhteistyöhön. Sepän yrityspaja tarjoaa NYyrityksille toimitilan ja myyntikanavan. Jyväskylän ammattiopistolla on näyttöä yrittäjyyden edistämiseen liittyvien toimien tuloksellisuudesta. Suoritettujen yrittäjyysopintojen määrä on ollut Jyväskylän ammattiopistossa vahvassa kasvussa vuosina samoin kuin osuuskuntatoimintaan osallistuneiden määrä. NY-yritysten määrä on kasvanut voimakkaasti, vuosina perustettiin ennätysmäärä NYyrityksiä (71 kpl). Yrittäjyyskoulu Kääntöpiste on palkittu Suomen parhaana ammatillisen koulutuksen yrittäjyysopetusmenetelmänä Taitaja 2012 kilpailun yhteydessä. Ammattiopiston toiminta on osaltaan edistänyt myös nuorten yrittäjien määrän tasaista kasvua Jyväskylässä viime vuosina. Koulutuskeskus Sedu (Seinäjoen koulutuskuntayhtymä) Koulutuskeskus Sedu on Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ylläpitämä, monialainen nuorten ammatillista peruskoulutusta ja ammatillisiin opintoihin valmistavaa ja valmentavaa koulutusta järjestävä oppilaitos. Koulutuskeskus Sedun järjestämisluvan mukainen perustutkinto-opiskelijamäärä on noin Erityisenä koulutustehtävänä on muun muassa englanninkielisen koulutuksen järjestäminen sosiaali- ja terveysalan ja sähköalan perustutkinnoissa ja urheilijoiden ammatillinen peruskoulutus. Sedun osuus Etelä-Pohjanmaan ammatillisesta perustutkintokoulutuksesta on noin 75 %. Koulutuskeskus Sedu on läpikäynyt monia organisaatiouudistuksia melko lyhyen ajan sisällä. Muutosjohtaminen on ollut tavoitteellista ja hallittua sekä luottamusjohdon että toimivan johdon tasolla. Monista muutoksista huolimatta on onnistuttu yhtenäistämään toimintatapoja ja vahvistamaan uuden organisaation muodostamista. Toimintatavat vaihtelevat kuitenkin edelleen jonkin verran eri yksiköissä. Myönteistä on, että valittuja toimintatapoja on oltu valmiita muuttamaan palautteen ja toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten pohjalta. Toimintaa seurataan ja arvioidaan kuntayhtymän, Sedun ja yksiköiden tasolla useiden eri mittareiden avulla. Koulutuskeskus käyttää BSC-tuloskorttia strategisten tavoitteiden viemisessä käytäntöön ja niiden seurannassa. Vuosittain toimintaa ja tuloksia arvioidaan EFQM-mallin ja katselmusten avulla. Eri välineiden yhteensovittamista on tarpeen jatkaa, jotta ne kokonaisuutena muodostaisivat mahdollisimman toimivan kokonaisuuden esimerkiksi arviointimittarien osalta. Sedun uusi strategia on tehty vuosille , joten sen osalta tulokset eivät ole vielä arvioitavissa. Myös prosessikarttaa ollaan uudis-

6 tamassa strategiatyön yhteydessä, eikä sen toimivuutta ole mahdollista vielä arvioida. Nivelvaiheen yhteistyö on tavoitteellista, ja siihen on kehitetty toimivia ratkaisuja. Opiskelijoiden ohjausprosessi lähtee systemaattisesti perusopetuksesta. Ohjaustoiminta on kokonaisvaltaista ja käytössä on monipuolisia toimintatapoja kuten esimerkiksi tutustumisviikot ja kesäohjaustoiminta. Koulutuskeskus Sedulla on erittäin laaja ja monipuolinen alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö- ja kumppanuusverkosto. Sedu on merkittävä ja arvostettu toimija ja yhteistyökumppani alueellaan. Hanke- ja kehittämistoiminta on laajaa ja monipuolista. Yhteistyössä lukion kanssa on kehitetty toimiva ratkaisu kahden tutkinnon suorittamiseen. Koulutuskeskus Sedussa yrittäjyys on strateginen valinta ja sen nähdään olevan yrittäjänä toimimista, elämänasenne ja yrittäjämäistä toimintaa. Opetuksen toteuttamisen lähtökohtana ovat yksilölliset, joustavat toimintamallit (Osaamisen Oma Polku), toiminnallinen oppiminen sekä yrittäjämäiset toimintatavat. Henkilöstön yrittäjyysosaamista on kehitetty esimerkiksi HOPEtiimivalmentaja -koulutusten avulla. Yrittäjyysvastaavat muodostavat oman KEHITÄ-ryhmän. Koulutuskeskus Sedu tekee aktiivisesti yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Sedu esimerkiksi käynnisti yhdessä paikallisten säästöpankkien kanssa vuonna 2010 yhteistyöhankkeen Oma Onni. Siihen liittyi syksyllä 2011 Järviseudun ammatti-instituutti. Oma Onni -ohjelmassa Sedun opiskelijat opettavat taloustaitoja yläasteen 9-luokkalaisille. Yrittäjyyden näkökulmasta kumppanuus on vahvaa myös ammattikorkeakoulun kanssa. Sedu on osallistunut vuodesta 2010 pilottioppilaitoksena Seinäjoen ammattikorkeakoulun kehittämään opiskelijoiden yrittäjyysaikomusten seurantaan (Entre Intentio). Yrittäjyysintentio on kasvanut. Muita hyviä käytäntöjä yrittäjyyden edistämiseksi ovat Kesäpaja ja opiskelijoiden perustamat Osuuskunnat, jossa he voivat oppia tavallista enemmän omasta alastaan ja yrittäjyydestä. Kesäpajassa auto- ja puualan opiskelijoille tarjoutuu kuukauden ajan mahdollisuus kohentaa ammattitaitoaan, vaikka kesätyöpaikkaa ei olisikaan löytynyt. Sedu on edistänyt yrittäjyyttä myös NYtoiminnalla ja järjestämällä vuodesta 2007 lähtien yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa Yrittäjyys-konferenssin.

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus 12.5.2005 Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Saksankatu

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Forssan ammatti-instituutti PL 12 30101 Forssa Organisaation/yksikön

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON koulutukset YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PALVELUJA OLE HYVÄ! Hyvä opettaja, Kädessäsi on YES Etelä-Savon katalogi, johon olemme koonneet joitakin alueen koulujen parhaita

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A Toimintamalleja opintopolkujen ja palveluohjauksen rakentamiseen oppilaitoksessa

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii Karelia ammattikorkeakoulu LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. YLLÄPITÄJÄN JA HAETUN AMMATTIKORKEAKOULUN PERUSTIEDOT 1.1. Ylläpitäjän nimi Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Raportit ja selvitykset 2014:7 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Seurantatutkimuksen raportti 2013 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN... 1 1.1 Laajentumisen aikaa... 1 1.2 Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin... 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot