SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Vanhusten palveluasuminen Sijaintikunnan yhteystiedot Merikansantie 2c, Espoo Kunta Kunnan nimi Espoo Sijaintikunta Espoo Palvelujen tuottajan virallinen nimi Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry Toimintayksikön nimi Palvelukeskus Puistokartano ryhmäkoti Puistohelmi Toimintayksikön postiosoite Merikansantie 2 c Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Kaisa Pekola, palvelujohtaja Postitoimipaikka Espoo Postiosoite Tyrskyvuori 6, (Palvelutalo Merikartano) Postinumero Sähköposti Postitoimipaikka Espoo Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan myöntämisen ajankohta Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta (AVIN tarkastu) Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) Turvan vakuutus on voimassa toistaiseksi Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Vuonna 1996 perustettu Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry on yleishyödyllinen voittoa jakamaton kolmannen sektorin toimija, ikääntyvän väestön ja iäkkäiden vammaisten hyväksi toimiva yhdistys. Vuoden 2014 alusta ryhmäkoti Merihelmi lakkautettiin ja asukkaat sekä henkilökunta siirtyivät laajennettuun Puistohelmeen. Puistohelmen johtava toiminta-ajatus on muistasairaan mahdollisimman asiantunteva ja yksilölliset tarpeet huomioon ottava hoito, jossa kunnnioitetaan yksilön itsemääräämisoikeutta. Hoitoa toteutetaan läheisessä yhteistyössä omaisten kanssa. avi21u1 1/15

2 Arvot ja toimintaperiaatteet Ryhmäkoti Puistohelmen arvot ja toimintaperiaatteet pohjautuvat Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry:n arvoihin ja toimintaperiaatteisiin: ihmisen kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, avoimuus ja yhteiskunnallinen vastuu. Yhdistys tukee ja kunnioittaa työntekijöidensä ammatillista osaamista ja toimintaa sekä jatkuvaa ammatillista kasvua ja auttaa osaltaan työntekijöitä ja yhdistyksen vapaaehtoistoimijoita toteuttamaan yhdistyksen toiminta-ajatusta ja toimimaan kunnioittaen jokaisen ihmisen yksilöllisyyttä. Yhdistys toteuttaa toiminnassaan ja yhteistyössään avoimuus-arvoa joka tarkoittaa tiedottavaa, keskustelevaa ja tasa-arvoista vuorovaikutusta. Yhdistyksen asiakkaita, työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Puistohelmessä yhdistyksen arvoja tullaan noudattamaan käytännön hoitotyössä seuraavasti: asukkaiden hoito on yksilöllisesti suunniteltua ja perustuu heistä saatuihin terveystietoihin sekä tulovaiheessa mahdollisimman pian laadittavaan tutustumisen tueksi lomakkeen tietoihin, liite 1. Näiden tietojen pohjalta hoito suunnitellaan mahdollisimman hyvin kunkin asukkaan tarpeita ja toimintakykyä vastaavaksi: asukkaita autetaan päivittäisissä toimissa kuten hygienian hoidossa, pukeutumisessa, liikkumisessa ja ruokailussa. Tarvittaessa apuvälineitä käyttäen. Hoitotilanteissa hoitajat toimivat kuntouttavasti ja integroivat virikkeen osaksi päivittäistä hoitoa; esim. asukas voi osallistua vuoteen petamiseen ja pesujen ja pukeutumisen yhteydessä voidaan muistella tai laulaa. Asukkaille tarjotaan lisäksi viriketoimintaa pienryhminä tai yksilöllisesti; joku haluaa katsella valokuvia, käydä kävelyllä, kuunnella musiikkia, piirrellä, jollakin voi olla tallella käsityötaitoja esim. nappien ompelu ym. Päivittämissuunnitelma Alustava omavalvontasuunnitelma on laadittu jo aluevalvontaviraston lupia haettaessa. Ensimmäinen toimintaan perustuva suunnitelma on laadittu kuuden (6) kuukauden kuluttua toiminnan käynnistymisestä Omavalvontasuunnitelma on päivitetty Seuraava päivitys tehdään viimeistään vuoden kuluttua tai tarvittaessa aikaisemmin. 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Kaisa Pekola, palvelujohtaja - palvelukokonaisuudesta vastaava Liisa Brådd, yksikön vastaava hoitaja Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Kaisa Pekola, palvelujohtaja, p Liisa Brådd, yksikön vastaava hoitaja, p Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Liisa Brådd, yksikön vastaava hoitaja (terveydenhoitaja), tiimivastaavat (sairaanhoitajat) sekä muu ammattikoulutettu henkilökunta (lähihoitajia) Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Henkilöstö perehdytetään omavalvontasuunnitelmaan, suunnitelmaa kehitetään edelleen käymällä sitä läpi yksikköpalvereissa ja yksikön toiminnan kehittämisiltapäivissä sekä omaisten illoissa. Uudet työntekijät ja opiskelijat perehdytetään omavalvontasuunnitelman ja sen liitteiden tuntemiseen. 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE avi21u1 2/15

3 Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Yksikössä kerätään omaisilta suunnitelmallisesti sekä suullista että kirjallista palautetta. Omaiset voivat antaa palautetta myös sähköpostitse. Saadut palauteet käsitellään välittömästi hoitajien ja omaisten kesken. Palautakäsittelyjen tulokset kirjataan - myös mahdolliset jatkotoimenpiteet sekä kehittämistoimien aikataulu ja seuranta. Puistohelmen kaikilla kolmella osastolla on esillä palautelomakkeita, jotka voi jättää ryhmäkotien postilaatikkoon. Koska Puistohelmi on ollut toiminnassa vaajaan vuoden, paulautteen keräämisjärjestelmää kehitetään edelleen. Espoon kaupunki tekee asukkaille ja omaisille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn joka toinen vuosi. Tämä kysely tehtiin nyt lokakuussa 2013 molemissa ryhmäkodeissa. Palautetta on käsitelty ensin palvelujohtajan ja yksikön vastaavan kesken ja sen jälkeen tulokset on esitelty yksikön työntekijöille yksikköpalaverissa. Yhdessä on sitten mietitty mitä muutoksia mahdollisesti pitäisi saada aikaan kyselyn pohjalta. Parhaillaan on suunnitteilla henkilöstölle räätälöityä koulutusta muistisairaan hoidosta. Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Palautetta käsitellään välittömästi vuoron vaihtuessa raportilla ja sen jälkeen yksikköpalaverissa, jossa mietitään tarvitaanko muutoksia, ja millaisia nykyisiin hoitokäytäntöihin. Korjaavien toimenpiteiden tehoa seurataan ja niistä informoidaan palautteen antajaa, jos tiedossa. Tarvittaessa käsittelemme palautteet yhdessä Espoon kaupungin asumispalveluyksikön työntekijöiden ja omaisten kanssa hoitokokouksessa. Annamme lisäselvityksiä pyydettäessä. Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Kuten edellä mainittu pohditaan yksikköpalaverissa ja jos tarvetta, voidaan käsitellä yksikön toiminnan kehittämisiltapäivissä. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Kuten edellä mainittu uudessa yksikössä kehitystyö edelleen käynnissä. Omaisilta on esim. kerätty sähköpostiosoitteita, jotka mahdollistaisivat nopeamman ja sujuvamman yhteydenpidon. 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Tavallisimmat riskit tai vaaratilanteet yksikössä ovat: asukkaaseen liiityen kaatumiset tai lääkepoikkeamat ja henkilökuntaan liittyen uhkatilanteet ja tapaturmat esim. nosto- tai siirtotilanteissa. Kaatumisriskit ennakoidaan hyvällä perehdytyksellä ja asukastuntemuksella, jossa voidaan käyttää apuna päivitettyä 2 A4 käsittävää asukaskuvauslomaketta. Riskialttiit asukkaat hoidetaan uusien työntekijöiden ja sijaisten kanssa pareittain ja käydään samalla suullisesti läpi erityistä huomiota vaativat seikat. Lisäksi tarvitaan tervettä tilanneharkintaaa, jossa huomioidaan asukkaan kunto ja vireystila ja apuvälineitä käytetään tilanteeseen sopivasti. Lääkevirheiden ennakointi tapahtuu myös hyvällä perehdytyksellä ja varmistamalla aina, että lääkkeen saaja on oikea. Yksikössä on pääosin lääkkeet annosjakelun piirissä, joka jo osin minimoi virheitä. Hyvä tapa on myös jokaisen lääkkeenantoajankohdan jälkeen vielä kerran tarkistaa, että kaikki ovat varmasti saaneet lääkkeensä(annospussit ja dosetit). Lääkepoikkeamista täytetään aina asianmukainen kaavake, kirjataan asiakastietojärjestelmään ja ilmoitetaan asukkaille/omaisille. Tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä. Uhkatilanteiden ennakointiin kuuluu tietysti hyvä asukastuntemus ja tieto mahdollisesti provosoivista tilanteista. Usein tilanteissa on hyvä antaa hoitajille eri rooleja; esim uhrin lisäksi, asiaan avi21u1 3/15

4 puuttuva ja kieltävä hoitaja sekä "hyvä hoitaja", joka vie hyökkäävästi käyttäytyvän asukkaan huomion muuhun ja voi esim. olla se henkilö, joka voi tarvittaessa saada asukkaan ottamaan esim. rauhoittavaa lääkettä. Henkilökunnan tapaturmat ennakoidaan myös hyvällä perehdytyksellä, jossa korostetaan ergonomisen työskentelytavan tärkeyttä. Tarvittaessa fysioterapeutti neuvoo esim. oikeaa nostotekniikkaa ja fys.terapeuttia voidaan konsultoida asukkaiden toimintakyvyn heikyntyessä (esim. lonkkaleikkauksen tai halvauskohtauksen jälkeen). Apuvälineitä on myös osattava käyttää ja apua pyytää tarvittaessa. Ei pidä tietoisesti ottaa riskejä ja terve tilanneharkinta on aivan keskeistä. Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään muun hoitotiimin kanssa ja pohditaan mistä ne mahdolisesti johtuivat ja onko tarvetta muuttaa hoitoon liityviä käytäntöjä. Joskus pienilläkin muutoksilla käytännöissä voidaan pienentää riskejä huomattavasti. Hyvän yhteistyön ja avoimuuden periaatten mukaisesti vastaava hoitaja on ilmoittanut kaupungille välittömästi esim. vakavimmista virheistä (lääkevirhe) Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Kuten edellä Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Yleensä korjaavat toimenpiteet voidaan toteuttaa melko nopeasti ja henkilökuntaa informoidaan niistä välittömästi raporteilla ja yksikköpalaverissa. Tarvittaessa informoidaan yhteistyötahoja. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Henkilöstömitoitus on tällä hetkellä 0.6. Aamuvuorossa on seitsemän (7) hoitajaa ja illassa seitsemän (7) ja yövuorossa kolme (3) hoitajaa. Henkilökunta koostuu kolmesta (3) tiimivastaavasta hoitajasta, joista 2 sairaanhoitajaa ja yksi kokenut lähihoitaja (tiimivastaavan sijainen asti), yhdestä (1) rivisairaanhoitajasta, yhdestä (1) geronomista ja tällä hetkellä (19) lähihoitajasta. Lisäksi arkipäivinä on työssä klo 8-14:20 kaksi laitoshoitajaja yksi laitoshoitaja klo He huolehtivat päivittäisen asukas- ja yleistilojen siivoamisen, pyykkihuollon, jätteet sekä auttavat osin asukkaiden ulkoiluttamisessa. Laitoshoitajat eivät osallistuu hoitoon eivätkä siksi ole mukana mitoituksessa. Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Ensisijaisesti tarkistetaan onko mahdollista saada sijaista talon sisältä. Tilanteessa jossa tarvitaan lisää henkilökuntaa olemme ilmoittaneet asiasta mm. mol.fi sivuilla. Haastatteluaikaa sovittaessa pyydämme hakijaa ottamaan mukaan tutkintotodistukset ja muut mahdolliset paperit kuten mahdollisen Valviran myöntämän rekisteröintitodistuksen. Hakijan luvalla soitamme suosittelijoille edellisiltä työpaikoilta. Sijaisrekryjä emme varsinaisesti ole tehneet, mutta nyt uutta vakinaista henkilökuntaa rekrytoidessamme olemme ohessa saaneet hakemuksia myös vain sijaisiksi hakevilta. Yleensä sijaisiksi on hakeutuneet henkilöitä joiden ystävä tai tuttu on kertonut talostamme tai opiskelija joka on tehnyt jonkun harjoittelujakson meillä. Myös eläkkeelle jääneet työntekijät ovat toimineet sijaisina meillä. Opiskelijoiden osalta tehtävänkuva riippuu siitä miten pitkälle opinnot ovat edenneet. Sijaisten haku taphtuu ensisijaisesti Työviesti-palvelua käyttäen. Virka-aikana yksikön vastaava avi21u1 4/15

5 hoitaja tekee sijaishaun tietokoneella ja muina aikoina henkilökunta hoitaa ohjestettuna sijaushaun. Olemme eritelleet sijaislistoja palveluun, jolloin valitsemme esimerkiksi koulutetut/kouluttamattomat tai omat sijaiset/omat työntekijät. Pääperiaate on, ettei omilla työntekijöilllä teetetä ylityötä. Ylityötä tehdään, jollei muuta sijaista onnistuta saamaan.työviesti hoitaa sijaisille soittelun ja haun tulos tulee suoraan Gsm-puhelimeen ja tietokoneelle. Näin säästyy hakuja hoitavien työntekijöiden työaikaa. Työviestin lisäksi on käytössä pari henkilökuntarekrytointia hoitavaa yritystä. Kelpoisuuden tarkistamme tarvittaessa JulkiTerhikistä tai Valviralta suoraan. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Kaikki uudet työntekijät, sijaiset ja opiskelijat perehdytetään työhön. Ensisijaisesti on tärkeää oppia tuntemaan asukkaat ja heihin liittyvät riskit. Ajantasalla oleva 2 A4 käsittävä asukaskuvauslista on hyvänä apuna. Myös yksikön vuorojen sisällön ja rytmin oppiminen auttaa selviytymään työtehtävistä niihin varatussa ajassa. Perehdytystä varten on laadittu perehdytyskansio, jota selaillen voi vähän kerrallan paneutua eri asiakokonaisuuksiin. Perehdytyskansio pyritään pitämään ajantasalla. Tällä hetkellä vastaavan hoitajan vastuulla. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Työnantaja vastaa henkilökunnan osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämisestä ja järjestää vuosittain tarvittavia koulutuksia työpaikalla (esim. hätäensiapu, lääkekoulutus) tai tarjoaa mahdollisuuden osallistua talon ulkopuolisiin koulutuksiin. Viime keväänä järjestettiin lääkekoulutus, jonka osallistujat ovat saaneet todistuksensa ja odotellaan lääkelupien saantia lääkäriltä. Uutta henkilökuntaa on koulutettu myös joulukuun 2013 ja tammikuun 2014 vaihteessa. Koulutus oli tarkoituksellisesti loppuvuodesta, jotta mahdolisimman monet uusista työntekijöistä voivat osallistua koulutukseen. Teoriailtapäivien jälkeen pidettiin tentti (teoria ja lääkelaskut) ja uusintatentti järjestettiin , niille jotka eivät läpäisseet tai pystyneet osallistumaan vuodenvaihteessa. Nyt lähes kaikki ovat suoriutuneet tenteistä ja odottelemme nyt että lääkäri kirjoittaa hyväksytysti suorittaneille asianmukaiset lääkeluvat. Uudet sairanhoitajat ovat käyneet virkistämässä muistiaan laskimoverinäytekoulutuksessa ja terveyskeskuksen INRi- koulutuksessa. Marraskuussa 2013 ja huhtikuussa 2014 osallistuu uusia työntekijäitä Rava-koulutukseen ja Rai-koulutuksen arviointiosan koulutusta on suunniteltu omissa tiloissa järjestettäväksi. Hutikuussa järjestetään myös päivänmittainen turvallisuusskoulutus, joka kattaa ensiavun (SPR EA1) ja palo- ja positumisturvallisuuden. Tämä koulutus tulee jakaantumaan usemmalle päivälle, jotta kaikki voivat osallistua. Esimiehet seuraavat tarjolla olevia koulutuksia ja ehdottavat niitä johdon kanssa sovitusti alaisilleen. Myös työntekijät itse voivat ehdottaa koulutuksia ja työnantaja on aina ollut hyvin koulutusmyönteinen. Yksiköllä on vuosittain laadittu työntekijöiden koulutussuunnitelma ja vuosittain pidetyissä tulevaisuus-/ kehityskeskusteluissa käydään läpi työntekijöiden koulutustoiveet. Espoon kaupunki järjestää useita kertoja vuodessa yhteispalavereja tai muita koulutuksia (esim. hygieniavastaaville), joihin pyritään aina osallistumaan. Työhyvinvointisuunnitelmaa ollaan suunnitelmassa vuodelle 2014 yhteistyössä työterveyshuollon ja vakuutusyhtiön kanssa. Suunnitelmaan kuuluu mm työhyvinvointikysely henkilökunnalta jonka vakuutusyhtiö suorittaa. Tulokset myös esittelee vakuutusyhtiön edustaja. Työhyvinvointi kokonaisuudessaan on yksi vuoden 2014 painopistealueista. Lähiesimiehen tehtävänä on luonnollisesti seurata työilmapiiriä ja keskustella tarvittaessa työntekijöiden kanssa, mistä kenkä puristaa ja mitä voitaisiin tehdä asian hyväksi. Jos on suurempia ongelmia, voidaan ensin pyytää apuun palvelujohtaja ja tarvittaessa ottaa mukaan työterveyshuolto. Sairauspoissaolojen seuranta kuuluu ensisijaisesti tiimivastaavalle ja sen lisäksi vastaava hoitaja tulostaa työvuorototeumasta henkilökohtaiset sairaspoissaolot kaksi kerta vuodessa. Meillä on käytössä varhaisentuenmalli (VATU) ja toimimme sen mukaisesti. avi21u1 5/15

6 Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Suunitelma kehittämisvaiheessa. 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Jokaisella asukkaalla on oma huone (22 m2) ja oma hygieniatila. Puistohelmessä on lisäksi kussakin kerroksessa yksi kahden hengen huone (27 m2). Jokaisessa huoneessa on sähkökäyttöinen sänky, kiinteät vaatekaapit ja paloturvalliset verhot. Muilta osin asukkaat sisustavat huoneen omilla tavaroillaan. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Yhteisiä tiloja ovat keittiö-/ruokailutila, oleskelutila ja yksi sauna. Ruokailu- ja oleskelutilat ovat kussakin kerroksessa erilliset 8-9 asukasta varten. Juhlia tai viriketoimintaa varten voidaan välillä kookoontua koko joukolla. Tilat antavatkin oivallisen mahdollisuden kokoontumiseen pienellä tai suuremmalla joukolla ja mahdollistavat luonnollisen liikkumisen oleskeluryhmien välillä (hyvää kävelyharjoitusta). Saunaa on tullut tavaksi käyttää kerran viikossa miesten sauna/naisten sauna periaatteella. Lisäksi yksikköön kuuluu kaunis aidattu sisäpiha ja Puistohelmen toisessa keroksessa kaksi parveketta. Asukkaat voivat myös käyttää palvelutalon tiloja liikkumiseen yksikön ulkopuolella ja halutessaan vaikkapa kuntosalia, talon ruokasalia ja kabinetteja. Myös jalkahoito- ja parturi/kampaamopalvelut löytyvät palvelutalon puolelta. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Yksikön ruokailutilassa ruokailu- ja kahvihetket jaetaan omalla joukolla (8-9 henkilöä) yhden pitkän pöydän ääressä. Pöydän ääressä on myös hyvä askarella, maalata tai vaikkapa leipoa ja muutaman kerran vuodessa osallistua ehtoolliseen. Oleskelutilassa asukkaat voivat kuunnella musiikkia, katsoa televisiota tai osallistua erilaisiin virikehetkiin, kuten muistelut, liikuntahetket tai yhteislaulu ja tanssi. Lisäksi kahdet erilliset oleskelu- ja ruokailutilat kerroksessa antavat mahdollisuuksia eri kombinaatioille virikehetkien suhteen. (ks. tilojen kuvaus yllä) Kerran kuussa paikalliset eläkeläiset tulevat laulattamaan asukkaita ja tällöin kuorolaiset instrumentteineen tarjoavat myös mielenkiintoisa katseltavaa asukkaille. Lisäksi Puistohelmessä on yksi SPR:n ystävä, joka tulee kerran viikossa ulkoiluttamaan tai seurusteleman asukkaiden kansa 1-2 h/kerta. Uutena kokeiluna on myös vapaaehtoistoimintana paikallisten eläkeläisten aloittama mieskaveritoiminta. Mieskaveri tulee myös kerran viikossa 1-2 h ja tällä toiminnalla olemme pyrkineet aktivoiman omiin huoneisiinsa eristäytyviä ja vetäytyviä miesasukkaitamme. Päiväkotien lapset vierailevat myös yksikössä useita kertoja vuodessa ja esiintyvät tuolloin oleskelutilassa. Lapset käyvät laulamassa ja esim. virpomassa. Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Pyykkiä ei pestä lainkaan osastolla, vaan pyykkihuolto hoidetaan palvelukeskuksen pesulatiloissa. Pyykkihuollosta vastaa arkipäivisin klo 8-14 laitosapulainen ja muina aikoina hoitajat. Yksikön siivouksesta huolehtii arkisin klo 8-14 kaksi laitosapulaista, muutoin hoitajat. Yksiköllä on erillinen siivous- ja jätehuoltosuunnitelma. (Liitteet). Tarvittaessa siivouksiin saadaan apua palvelutalon puolelta. avi21u1 6/15

7 Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Kiinteistöä hoitaa ISS. Heidän kauttaan yhdistyksellä on käytössään oma huoltomies. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Yksikössä on neljäkymmentäkuusi (46) sähkösäätöistä sänkyä, jotka huolletaan vuosittain. Lisäksi yksikössä on yksi (1) suihkulaveri sänkypotilaiden suihkutusta varten. Lisäksi on tällä hetkellä käytössä yksi (2) nostolaitetta, joka on saatu apuvälinevuokraamon kautta ja sitä kautta huolehditaan sen määrä-aikaishuolloista. Suihkutuolit (yksi kaikilla kolmella osastolla) ja yksi geriatrinen tuoli on myös hankittu niitä tarvitseville apuvälinevuokramon kautta. Kerran kuussa tapahtuvaa painokontrollia varten on yksi (1) istumavaaka. Vivagon hyvinvointiranneke on käytössä kolmella sitä toivoneella asukkaalle. Verenpainemittareita on kaksi (2) per osasto(manuaalinen ja digitaalinen); ts. 6 kpl. Yksi (1) verensokerimittari on yhteiskäytössä ja diabeetikoilla on omat henkilökohtaiset mittarinsa. Lisäksi saamme tarvittaessa käyttää palvelutalon puolella sairaanhoitajan vastaanottotiloissa olevaa mittaria Hb:n mittauksiin. Vastuuhenkilön yhteystiedot Liisa Brådd vastaava hoitaja p , Kaisa Pekola palvelujohtaja p , Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Suunnitelma kehitteillä. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Tom Kankkonen, toiminnanjohtaja. p Kaisa Pekola palvelujohtaja p Liisa Brådd Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Turvallisuussuunnitelma joka on hyväksytty paloviranomaisilla toiminnan aloittamisen yhteydessä. avi21u1 7/15

8 Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Asukkaiden huoneisiin ja yksikön yleistiloihin on asennettu automaattinen sammutusjärjestelmä. Yksikön ulko-ovi on sähköinen ja toimi myös palo-ovena. Ovikoodia on tiedossa vain henkilökunnalla, muut soittavat ovikelloa. Yksikön ulkopiha rajoittuu lukittun porttiin. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Kuluvalvontaa kontroloidaan ulkotiloihin sijoitetuilla kameroilla. Palvelutalossa on käytössä Vivagon hyvinvointiranneke. Rannekkeen avulla hoitajat voivat seurata mm. asukkaan vireystilaa ja poistumisia. Ryhmäkoti Puistohelmessä on käytössä Vivagon hyvinvointiranneke kolmella asukkaalla. Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Suunnitelma kehitteillä. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Asukkaan muuttaessa yksikköön järjestetään aikaa asukkaan ja omaisen vastaanottamiseen. Tällöin voidaan jo hieman haastatella asukasta ja informoida omaista. Omaiselle annetaan allekirjoitettavaksi vuokrasopimus, apteekki-- ja annosjakelusopimukset sekä valokuvankäyttöja tietojen sirtämisluvat. Yleensä omaiselle annetaan tällöin myös paperimuodossa elämänkertalomake, jonka he voivat myöhemmin täyttää ja palauttaa yksikköön. Muistisairaanhoidossa asukkaan elämän tärkeät ihmiset ja käännekohdat auttavat hoitajia suunnattoman paljon hoitotyössä. Asukkaalle nimetään omahoitaja, joka pitää yhteyttä omaisiin esim. asukkaiden vaatehankinnoista. Toivomme myös että omaisista nimetään yksi henkilö yhteydenpitoa varten ja tämä sitten informoi muita läheisiä. Asukkaalle laaditaan hoito- palveluja kuntoutussuunnitelma, kun häneen on tutustuttu, viimeistään kaksi viikkoa yksikköön muuttamisen jälkeen. Tätä suunnitelmaa päivitetään kuuden kuukauden välein tai useamminkin, jos asukkaan terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuu suurempia muutoksia. Päivityksien yhteydessä pyritään kyselemään asukkaan ja omaisten ajatuksia ja toiveita. Huomioidaan myös, että muistisairaan toiveet voivat muuttua lähes päivittäin. Asukkaiden toimintakykyä ja hoitoisuutta arvioidaan normaalisti kaksi (2) kertaa vuodessa Rava ja Laitoshoidon Rai mittaristolla. Maaliskuussa Rai-arviointi tehtiin Puistohelmen osastolle 3 (entinen Merihelmi) ja kahden muun osaston ensimmäinen Rai-arviointi tehdään syyskuuhun 2014 mennessä. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Koska kyseessä on muistiyksikkö niin yleensä omaiset käyvät tutustumassa yksikköön saatuaan kaupungilta vahvistuksen hoitopaikan myöntämisestä yksiköstämme. Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Espoon kaupungin kanssa on tehty ostopalvelusopimus ja he informoivat asukkaita sopimuksen sisällöstä tarvittaessa. Omaisille ollaan tarvittaessa käyty itse läpi sopimuksen sisältöä. avi21u1 8/15

9 Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Oma huone ja hygieniatila antavat puitteet asukkaan yksityisyyden suojelemiseen. Asukkaita pyritään hoitamaan heidän voimavaroistaan, henkilökohtaisista tarpeistaan ja toiveistaan lähtien. Henkilökunnalta vaaditaan kunnioittavaa ja eettistä suhtautumista asukkaisiin. Olemme työssä asukkaita varten. Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Asukkalle nimetään muuton yhteydessä omainen, joka vastaa raha-asioista. Joillakin asukkaista on maistraatin nimeämä virallinen edunvalvoja. Yksikössä on mahdollista säilyttää asukkaalle pieniä rahavaroja vastaavan hoitajan huoneessa lukittuna. Yleensä näitä varoja käytetään kampaaja/parturi- ja jalkahoitajakäyntien maksamiseen. Summat kirjataan henkilökohtaiseen pikkuvihkoon ja kuitataan hoitajan nimikirjoituksella. Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Asianmukaisella lääkityksellä, mutta ennen kaikkeaa hyvällä ammattitaitoisella asukkaan tarpeet huomioivalla hoidolla pyritään minimoimaan käytöshäiriöt ja rajoitteiden käyttämiset. Käytössä on vain siirtymistä tai sängystä/tuolista nousemista rajoittavia vöitä tai pöytiä tai reunoja. Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Rajoitteiden käytön kriteerinä on aina asukkaan itsensä turvallisuus tai muiden asukkaiden suojeleminen ja niistä voidaan myös luopua, kun tarvetta ei enää ole. Lääkäriltä pyydetään kirjallinen lupa rajoitteiden käyttöön. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Tässä tilanteessa haastatellaan epäasiallisesta kohtelusta epäiltyä henkilöä ja kuunnellaan hänen versionsa tapahtuneesta. Seurauksena ensi sijaisesti neuvonta ja ohjaus. Vakavammissa tilanteissa huomautus, suullinen tai, jos erityisen törkeä kohtelu, jopa kirjallinen varoitus ja mikäli sopimaton käyttäytyminen toistuu, jopa työsuhteen purku. Mikäli työntekijä on koeajalla, työsuhdetta ei välttämättä vakinaisteta. Omaisia informoidaan tapahtuneesta ja asian hoitamisesta Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Yksikkö sitoutunut loppuunasti hoitamiseen ja siksi ei yleensä siirretä asukkaita muualle. Lääkärin ja omaisten kanssa yhdessä sovitaan yleensä hoitokokouksessa hoitolinjaukset asukkaan siirtyessä esim. satohoitovaiheeseen. Joskus vaikeat psykogeriatriset tapaukset voivat erinäisten lääkekokeilujen jälkeen johtaa hoitopaikasta muuttamiseen. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Espoon kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi/kirjaamo PL 2, ESPOON KAUPUNKI Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Unto Ahvensalmi p , postiosoite:pl 220, Espoon kaupunki puhelinaika ma, ke, to avi21u1 9/15

10 Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Muistutuksia käsitellään vastuuhenkilöiden tai muistutuksessa nimettyjen henkilöiden kanssa. Niihin annetaan vastike ja ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Seuranta. Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Valvira on myöntänyt luvan 46 paikalle. Asukaspaikat ( 42 kpl) on kilpailutuksen kautta myyty Espoon kaupungille ja puitesopimus on voimassa vuoteen 2014 saakka. Vuosittain käydään vuosineuvottelut ja kaupunki auditoi yksikön toiminnan. Kaupunki järjestää useita kertoja vuodessa yhteispalavereja sekä koulutuksia, joihin osallistutaan. Toiminnassa noudatetaan valtakunnallisia vanhusten hoidon suosituksia ja Espoon kaupungin laatukriteereitä Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Kuntouttava työote, jossa asukkaan voimavarat ovat kaiken toiminnan perustana, on kaikkein tärkein suoriutumista ja toimintakykyä ylläpitävä tekijä. Asukasta ei auteta liikaa, vaan ohjataan, kannustetaan ja avustetaan selviytymään siitä mikä vielä onnistuu. Liikkumisen tai vaikkapa vain seisomisen ylläpitäminen viimeiseen saakka on tärkeää. Kokonaisvaltaista hyvinvointia saavutetaan hoitajan persoonallisella työtavalla (laulut, lorut, mukavat jutut) ja aidolla läsnäololla hoitotilanteissa. Viriketoiminta räätälöidään asukkaan yksilöllisistä tarpeista lähtien (persoonallisuus ja tausta) ja pyrimme saamaan virikkeen osaksi jokapäiväistä hoitoa ja pääsemään irti "virikeryhmä" -ajatuksesta. Virike voi näin ollen tarkoittaa esim. että yhdessä järjestellään asukkaan vaatteita tai että asukas avustaa hoitajaa esim. tiskien keruussa. Myös varsinaiset virikehetket ovat tietysti arvokkaita, mutta pyrimme ensisijassa integroimaan virikkeen hoitotilanteeseen; esim. pesujen ja pukeutumisen yhteydessä voidaa muistella tai laulaa. Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Ruoka valmistetaan palvelukeskus Puistokartanon keittiössä. Aamiaista tarjoillaan klo , lounasta klo 12. Päiväkahvi/välipala on klo 14, päivällinen klo 16 ja iltapala klo 19 alkaen. Aterioita tarjoillaan joustavasti asukkaan päivärytmin huomioiden, esim. aamupalalle voi tulla myöhemminkin ja iltapalaa tarjotaan vaikkapa klo 21 ja pitkään valvovat asukkaat voivat saada myöhemminkin esim. voileipää ja maitoa. Asukkaiden erityisruokavaliot, allergiat ja ravinnon koostumus (normaali, pehmeä, sose) huomioidaan yksilöllisesti. Yöaikaan tarjotaan mehukeittoa kuivitusten ja asentohoitojen yhteydessä. Diabeetikoille tarjotaan yöhoitajien toimesta ruisleipää ja maitoa. Asukkaat punnitaa kerran kuussa ja tulosten ja muunkin päivittäisinformaation perusteella asukkaille annetaan lisää välipaloja ja/tai lisäravintoa. Muistisairailla ongelmana on yleensä painon lasku eikä ylipaino. Ylipainoisten osalta kiinnitetään huomioita annoskokoihin ja ravinnon koostumukseen.tarvittaessa neuvotellaan ravintoasioista lääkärin kanssa. avi21u1 10/15

11 Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Tarja Saarinen keittiön vastaava p Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) Suuri osa toimintakykyä tukevasta toiminnasta ja liikunnastakin tapahtuu päivittäiseen toimintaan liittyen (pesut, pukeminen, ruokailu, liikkumiset). Tähän liittyvät myös päivittäiset virikehetket; muistelut, laulut, lehden luku, pallon heittely sekä esim. yksityisiin juhlapäiviin tai kalenterin mukaisiin juhliin (joulu, juhannus, kalevalan päivä) liittyvät hetket. Viikottain on säännöllinen vire-/kädentaitotuokio, tanssituokio sekä musiikin kuuntelu-ja laulutuokio "torstain toivotut". Kerran kuussa on paikallisten eläkeläisten vetämä lauluhetki (1h). Kesällä ulkoillaan jopa useita kertoja päivittäin ja muulloin pyritään ulkoilemaan 1-2 kertaa viikossa. Osa asukkaista kieltäytyy ulkoilusta ja osalla omaiset vievät asukasta säännöllisesti ulos. Kaksi (2) vapaaehtoistyöntekijää ja kaksi (2) avustajaa auttavat myös ulkoiluttamisessa. THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Henkilökunnan hyvä käsihygienia: käsien saippuapesu, desinfiointiaineen ja hanskojen käyttö on kaikista tärkeintä. Asukkaiden hygieniatilat pestään päivittäin ja asukkaiden ja omaisten käsihygieniaan kiinnitetään huomiota. Sairaina ei tulla töihin tartuttamaan muita. Kausi-influenssan varalle rokotetaan kaikki asukkaat ja hoitajiakin kannustetaan ottamaan rokote. Yksikössä on hygieniavastaava, joka osallistuu kaupungin järjestämiin koulutuksiin ja informoi muuta henkilökuntaa uusista toimintatavoista. Yksikössä noudatetaan kaupungin hygieniasuosituksia. Epidemioista saamme useimmiten kaupungilta yksityiskohtaisen toimintaohjeen Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä Tarkoituksena on kehittää päivittäistä toimintaa yhdistyksen arvojen ja Merihelmestä perityn toimintakulttuurin pohjalta vastaavan hoitajan ohjaamana. Tiimivastaavat sairaanhoitajat vastaavat käytännössä toimintatapojen siirtymisestä hoitotyöhön, mutta hoitajia otetaan entistä enemmän mukaan suunnittelemaan omaa työtään. Hyvän perehdytyksen ja yksikköpalevereissa toistuvasti käsiteltävän informaation avulla pyritään siihen, että hoitajat vähitellen sisäistävät toivotun hoitokulttuurin. 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Päivittäisestä hoidosta vastaa yksikön vastaava hoitaja, tiimivastaavat hoitajat (3) ja kaikki hoitajat yhdessä toteuttavat sovittuja hoitolinjauksia. Tiimivastaavat sairaanhoitajat hoitavat lääkärikontaktit ( lääkäri paikalla kerran viikkossa) ja tilaavat esim. lääkkeet apteekista. Uusille asukkaille tehdään yhdessä lääkärimme kanssa tulotakastus, jolloin tarkistetaan diagnoosit, lääkitys ja tarvittaessa otetaan laboratorionäytteitä. Tarvittaessa lääkärin ohjeen mukaisesti käytetään erikoissairaanhoidon palveluja. Jatkossa kaikille asuikkaille tehdään kerran vuodessa terveystarkastus lääkärin ohjeiden mukaisesti (mm. edeltäviä mittauksia, mittareita). Kaikki asukkaat punnitaan kerran kuussa ja verenpaine mitataan kaikilta vähintään kerran kuussa. Diabeetikkojen verensokeriarvoja seurataan pitkällä aikavälillä lääkärin ohjeen mukaisesti ja päivittäin aina ennen insuliinin pistämistä. Suuhygienisti käy yksikössä kerran vuodessa tarkistamassa asukkaiden suun ja hampaiden kunnon ja ohjaa tarvittaessa hammaslääkärille. Suuhygienisti on käynyt Puistohelmi 1:ssä ja 2:ssa sekä Puistohelmi 3:ssa avi21u1 11/15

12 Kaikilla kolmella osastolla on nimetty suunhoidon vastaavaa hoitaja. Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa Koska Espoon kaupunki ostaa ryhmäkotipalvelut, meille on nimetty kaupungin käyttämästä lääkäritiimistä omaksi lääkäriksi Jouko Raivikko. Lääkäri käy tällä hetkellä (uusi yksikkö) yksikössä kerran viikossa. Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi Virka-aikana yksikön oma lääkäri ohjeistaa ja tarvittaessa konsultoi erikoislääkäreitä tai määrää lähetteen jatkotutkimuksiin. Akuutissa tapauksessa klo 16 jälkeen tai viikonloppuna soitetaan "terveysinfonumeroon" ja/tai Jorvin päivystävälle lääkärille ja ambulanssihenkilökuntaa käytetään myös konsultoinnissa. Tarvittaessa asukas lähetetään päivystykseen. Omaisia informoidaan tapahtuneesta. Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.) Lääkärimme konsultoi erikoissairaanhoidon osalta esim. psykogeriatrisissa ongelmissa ym. Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: Yksiköllä on lääkehoitosuunitelma, joka on nyt päivitetty. Kaikki uudet työntekijät perehdytetään lääkehoitosuunnitelmaan. Lääkehoitosuunnitelmaa käydään seuraavan kerran läpi henkilökunnan kanssa yksikön suunnitteluiltapäivässä keväällä 2014 (Liite lääkehoitosuunnitelma) Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Vastaava hoitaja Liisa Brådd p sekä sähköposti Potilasasiamiehen yhteystiedot Eija Bärlund-Toivonen gsm parilliset viikot tiistai klo Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma avi21u1 12/15

13 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Sekä palvelutalo Merikartanossa että palvelukeskus Puistokartanossa on käyttössä Doma-care - asiakastietojärjestelmä. Jokaisella työntekijällä on henkilökohtaiset tunnukset järjestelmään ja rajattu käyttöoikeus. Lähihoitajilla on esim. oikeus oman yksikön tietoihin ja vastuuhenkilöillä laajemmat pääkäyttäjän oikeudet. Jokainen vuoro kirjaa keskeiset asiat asukkaista. Muistiyksikössä kirjataan aina mieliala ja sen lisäksi henkilökohtaisesti tärkeimmät asiat (esim. kipu, liikkuminen, asukkaan oma panos peseytymis- ja pukeutumistilanteissa, ravinnonsaanti). Jokainen työntekijä allekirjoittaa salassapitosopimuksen, josta hänelle jää yksi kappale ja toinen kappale jää työnantajalle. Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: Tietosuojavastaavan yhteystiedot Kaisa Pekola, Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: ja Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) Henkilökunnan kanssa on käyty läpi kirjauksen perusperiaatteet, eli asiallisuus ja oleelliset asiat dokumentoidaan. Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) Arkistoimme kaikki asiakirjatiedot omaan arkistoon joka sijaitsee talossamme. Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Espoon kaupungilla on tietyt suojatut sähköposti osoitteet joiden kautta tilaamme tiettyjä tarvikkeita asukkaille, esim diabetesvälineitä. Käyttäessämme suojattua sähköpostiosoitetta, hoitaja saa mainita asukkaan nimen ja henkilötunnuksen syntymäaikaosan. Muuten sähköpostitse ei koskaan mainita henkilöä niin että hänet voisi siitä tunnistaa. avi21u1 13/15

14 Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma 13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua Käytämme muutamaa alihankkijaa, mutta erittäin harvoin. Laadun varmistamme sillä että sijaishenkilökunta saa hyvän perehdytyksen tullessaan työvuoroon ja tarvittaessa myös työvuoron aikana. Mikäli olemme tyytymättömiä saamaamme työntekijään, reklamoimme ja emme käytä kyseistä henkilöä enää. Luettelo alihankkijoita Medicum Medipower Eeva Tillgren, ammatinharjoittaja Kehittämissuunnitelma Pyrimme käyttämään mahdollisimman vähän alihankkijaa. Ensisijaisesti käytämme sijaisia jotka olemme itse rekrytoineet. 14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta Käymme henkilökunnan kanssa läpi toimintatapojamme useita kertoja vuodessa ja päivitämme mahdollisesti muuttuneet tiedot omavalvontasuunnitelmaan. Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista Seuraava päivitys tehdään syksyllä 2014 Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Paikka ja päiväys Allekirjoitus (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Nimenselvennys Kaisa Pekola avi21u1 14/15

15 avi21u1 15/15

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Apunaz Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HTA Palvelut Kunnan nimi Keuruu Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi CENTRUM HOME Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelukoti Syreeni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HR kotiapu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sontikka osk Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Varapiiat Ky Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi KaakkoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Siskon hoiva- ja kotipalvelu Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villaliinu Tmi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Iltasatu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pelastusarmeijan päiväkoti Solhem Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu ESSU Kunnan nimi Mikkeli

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Arkiapu Kaarina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Jaana Janhonen Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Hanhiniitty Ay Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Apurina Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotiluotain Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kankaanpään Vanhustentalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Luonnonlapsi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Kaijankoti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Tukisiipi Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Vanha Mylly ay Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Terapeuttinen hoito-ja kasvuyhteisö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kyyhkylä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä 2014 T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 6 :n 1 momentin mukaan laadittu toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tukenasi Tmi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2829650-1 Kunnan nimi: Helsinki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Niittykukka Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalajoen Kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kanervakoti - Kanervahemmet ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi T:mi Sirpa Majoinen Toimintayksikön nimi Sirpan Kotiapupalvelut Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Jaanan Kotipirtti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kankaanpään Vanhustentalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 12.4.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 tutkija, MMM 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn määräys ja ohje 1.3.2012

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA Itä-Suomen aluehallintovirasto/kuopion kaupunki TARKASTUSKERTOMUS SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA TARKASTUSKOHDE Kaupunki / Kunta Palveluntuottaja Kuopion kaupunki Toimintayksikkö

Lisätiedot

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja X Kunta Kunnan nimi Mikkeli Palvelujen tuottajan nimi Ristiinan asumispalvelut

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Limingan kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kuntoutus Korte Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Päiväkoti Hattumaakari Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Suonsaaren vanhainkoti Palvelumuoto

Lisätiedot

Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi

Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Haapajärven Kimppakoti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kirkkonummi. Kirkkonummi

Kirkkonummi. Kirkkonummi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kirkkonummen Palvelutalo Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mediverkko Hoivapalvelut Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi ILVOLA-SÄÄTIÖ Palvelumuoto

Lisätiedot

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyväskylän kaupunki, Jokivarren ryhmäkodit,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: TukiUkko/Tero Paakkonen Palveluntuottajan Ytunnus: 27472411 Yrityksen nimi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Nurmeksen kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sievin Kimppakoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Raahen Vanhustenhuoltosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Kittilä. Postitoimipaikka KITTILÄ. Postitoimipaikka

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Kittilä. Postitoimipaikka KITTILÄ. Postitoimipaikka SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Havukka Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Pieksämäki. Postitoimipaikka Pieksämäki. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Pieksämäki. Postitoimipaikka Pieksämäki. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Matti ja Liisa Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan Säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savilahden vanhaintukiyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vanhuspalvelut / Kotihoito Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi HoivaHovi Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Palvelumuoto

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Onnenhelma Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hailuodon kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo. Espoo

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo. Espoo SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Kunnan nimi Ristiina. Ristiina. Postitoimipaikka Ristiina. Postitoimipaikka Ristiina

Kunnan nimi Ristiina. Ristiina. Postitoimipaikka Ristiina. Postitoimipaikka Ristiina SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Pikku-Pirtti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Päiväkotiyhdistys Tyksilä ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi HoivaHovi Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunta Kunnan nimi Sievi. Sijaintikunta Sievi. Postitoimipaikka SIEVI. Postitoimipaikka SIEVI. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunta Kunnan nimi Sievi. Sijaintikunta Sievi. Postitoimipaikka SIEVI. Postitoimipaikka SIEVI. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sievin Kimppakoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot