SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Vanhusten palveluasuminen Sijaintikunnan yhteystiedot Merikansantie 2c, Espoo Kunta Kunnan nimi Espoo Sijaintikunta Espoo Palvelujen tuottajan virallinen nimi Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry Toimintayksikön nimi Palvelukeskus Puistokartano ryhmäkoti Puistohelmi Toimintayksikön postiosoite Merikansantie 2 c Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Kaisa Pekola, palvelujohtaja Postitoimipaikka Espoo Postiosoite Tyrskyvuori 6, (Palvelutalo Merikartano) Postinumero Sähköposti Postitoimipaikka Espoo Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan myöntämisen ajankohta Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta (AVIN tarkastu) Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) Turvan vakuutus on voimassa toistaiseksi Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Vuonna 1996 perustettu Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry on yleishyödyllinen voittoa jakamaton kolmannen sektorin toimija, ikääntyvän väestön ja iäkkäiden vammaisten hyväksi toimiva yhdistys. Vuoden 2014 alusta ryhmäkoti Merihelmi lakkautettiin ja asukkaat sekä henkilökunta siirtyivät laajennettuun Puistohelmeen. Puistohelmen johtava toiminta-ajatus on muistasairaan mahdollisimman asiantunteva ja yksilölliset tarpeet huomioon ottava hoito, jossa kunnnioitetaan yksilön itsemääräämisoikeutta. Hoitoa toteutetaan läheisessä yhteistyössä omaisten kanssa. avi21u1 1/15

2 Arvot ja toimintaperiaatteet Ryhmäkoti Puistohelmen arvot ja toimintaperiaatteet pohjautuvat Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry:n arvoihin ja toimintaperiaatteisiin: ihmisen kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, avoimuus ja yhteiskunnallinen vastuu. Yhdistys tukee ja kunnioittaa työntekijöidensä ammatillista osaamista ja toimintaa sekä jatkuvaa ammatillista kasvua ja auttaa osaltaan työntekijöitä ja yhdistyksen vapaaehtoistoimijoita toteuttamaan yhdistyksen toiminta-ajatusta ja toimimaan kunnioittaen jokaisen ihmisen yksilöllisyyttä. Yhdistys toteuttaa toiminnassaan ja yhteistyössään avoimuus-arvoa joka tarkoittaa tiedottavaa, keskustelevaa ja tasa-arvoista vuorovaikutusta. Yhdistyksen asiakkaita, työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Puistohelmessä yhdistyksen arvoja tullaan noudattamaan käytännön hoitotyössä seuraavasti: asukkaiden hoito on yksilöllisesti suunniteltua ja perustuu heistä saatuihin terveystietoihin sekä tulovaiheessa mahdollisimman pian laadittavaan tutustumisen tueksi lomakkeen tietoihin, liite 1. Näiden tietojen pohjalta hoito suunnitellaan mahdollisimman hyvin kunkin asukkaan tarpeita ja toimintakykyä vastaavaksi: asukkaita autetaan päivittäisissä toimissa kuten hygienian hoidossa, pukeutumisessa, liikkumisessa ja ruokailussa. Tarvittaessa apuvälineitä käyttäen. Hoitotilanteissa hoitajat toimivat kuntouttavasti ja integroivat virikkeen osaksi päivittäistä hoitoa; esim. asukas voi osallistua vuoteen petamiseen ja pesujen ja pukeutumisen yhteydessä voidaan muistella tai laulaa. Asukkaille tarjotaan lisäksi viriketoimintaa pienryhminä tai yksilöllisesti; joku haluaa katsella valokuvia, käydä kävelyllä, kuunnella musiikkia, piirrellä, jollakin voi olla tallella käsityötaitoja esim. nappien ompelu ym. Päivittämissuunnitelma Alustava omavalvontasuunnitelma on laadittu jo aluevalvontaviraston lupia haettaessa. Ensimmäinen toimintaan perustuva suunnitelma on laadittu kuuden (6) kuukauden kuluttua toiminnan käynnistymisestä Omavalvontasuunnitelma on päivitetty Seuraava päivitys tehdään viimeistään vuoden kuluttua tai tarvittaessa aikaisemmin. 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Kaisa Pekola, palvelujohtaja - palvelukokonaisuudesta vastaava Liisa Brådd, yksikön vastaava hoitaja Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Kaisa Pekola, palvelujohtaja, p Liisa Brådd, yksikön vastaava hoitaja, p Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Liisa Brådd, yksikön vastaava hoitaja (terveydenhoitaja), tiimivastaavat (sairaanhoitajat) sekä muu ammattikoulutettu henkilökunta (lähihoitajia) Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Henkilöstö perehdytetään omavalvontasuunnitelmaan, suunnitelmaa kehitetään edelleen käymällä sitä läpi yksikköpalvereissa ja yksikön toiminnan kehittämisiltapäivissä sekä omaisten illoissa. Uudet työntekijät ja opiskelijat perehdytetään omavalvontasuunnitelman ja sen liitteiden tuntemiseen. 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE avi21u1 2/15

3 Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Yksikössä kerätään omaisilta suunnitelmallisesti sekä suullista että kirjallista palautetta. Omaiset voivat antaa palautetta myös sähköpostitse. Saadut palauteet käsitellään välittömästi hoitajien ja omaisten kesken. Palautakäsittelyjen tulokset kirjataan - myös mahdolliset jatkotoimenpiteet sekä kehittämistoimien aikataulu ja seuranta. Puistohelmen kaikilla kolmella osastolla on esillä palautelomakkeita, jotka voi jättää ryhmäkotien postilaatikkoon. Koska Puistohelmi on ollut toiminnassa vaajaan vuoden, paulautteen keräämisjärjestelmää kehitetään edelleen. Espoon kaupunki tekee asukkaille ja omaisille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn joka toinen vuosi. Tämä kysely tehtiin nyt lokakuussa 2013 molemissa ryhmäkodeissa. Palautetta on käsitelty ensin palvelujohtajan ja yksikön vastaavan kesken ja sen jälkeen tulokset on esitelty yksikön työntekijöille yksikköpalaverissa. Yhdessä on sitten mietitty mitä muutoksia mahdollisesti pitäisi saada aikaan kyselyn pohjalta. Parhaillaan on suunnitteilla henkilöstölle räätälöityä koulutusta muistisairaan hoidosta. Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Palautetta käsitellään välittömästi vuoron vaihtuessa raportilla ja sen jälkeen yksikköpalaverissa, jossa mietitään tarvitaanko muutoksia, ja millaisia nykyisiin hoitokäytäntöihin. Korjaavien toimenpiteiden tehoa seurataan ja niistä informoidaan palautteen antajaa, jos tiedossa. Tarvittaessa käsittelemme palautteet yhdessä Espoon kaupungin asumispalveluyksikön työntekijöiden ja omaisten kanssa hoitokokouksessa. Annamme lisäselvityksiä pyydettäessä. Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Kuten edellä mainittu pohditaan yksikköpalaverissa ja jos tarvetta, voidaan käsitellä yksikön toiminnan kehittämisiltapäivissä. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Kuten edellä mainittu uudessa yksikössä kehitystyö edelleen käynnissä. Omaisilta on esim. kerätty sähköpostiosoitteita, jotka mahdollistaisivat nopeamman ja sujuvamman yhteydenpidon. 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Tavallisimmat riskit tai vaaratilanteet yksikössä ovat: asukkaaseen liiityen kaatumiset tai lääkepoikkeamat ja henkilökuntaan liittyen uhkatilanteet ja tapaturmat esim. nosto- tai siirtotilanteissa. Kaatumisriskit ennakoidaan hyvällä perehdytyksellä ja asukastuntemuksella, jossa voidaan käyttää apuna päivitettyä 2 A4 käsittävää asukaskuvauslomaketta. Riskialttiit asukkaat hoidetaan uusien työntekijöiden ja sijaisten kanssa pareittain ja käydään samalla suullisesti läpi erityistä huomiota vaativat seikat. Lisäksi tarvitaan tervettä tilanneharkintaaa, jossa huomioidaan asukkaan kunto ja vireystila ja apuvälineitä käytetään tilanteeseen sopivasti. Lääkevirheiden ennakointi tapahtuu myös hyvällä perehdytyksellä ja varmistamalla aina, että lääkkeen saaja on oikea. Yksikössä on pääosin lääkkeet annosjakelun piirissä, joka jo osin minimoi virheitä. Hyvä tapa on myös jokaisen lääkkeenantoajankohdan jälkeen vielä kerran tarkistaa, että kaikki ovat varmasti saaneet lääkkeensä(annospussit ja dosetit). Lääkepoikkeamista täytetään aina asianmukainen kaavake, kirjataan asiakastietojärjestelmään ja ilmoitetaan asukkaille/omaisille. Tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä. Uhkatilanteiden ennakointiin kuuluu tietysti hyvä asukastuntemus ja tieto mahdollisesti provosoivista tilanteista. Usein tilanteissa on hyvä antaa hoitajille eri rooleja; esim uhrin lisäksi, asiaan avi21u1 3/15

4 puuttuva ja kieltävä hoitaja sekä "hyvä hoitaja", joka vie hyökkäävästi käyttäytyvän asukkaan huomion muuhun ja voi esim. olla se henkilö, joka voi tarvittaessa saada asukkaan ottamaan esim. rauhoittavaa lääkettä. Henkilökunnan tapaturmat ennakoidaan myös hyvällä perehdytyksellä, jossa korostetaan ergonomisen työskentelytavan tärkeyttä. Tarvittaessa fysioterapeutti neuvoo esim. oikeaa nostotekniikkaa ja fys.terapeuttia voidaan konsultoida asukkaiden toimintakyvyn heikyntyessä (esim. lonkkaleikkauksen tai halvauskohtauksen jälkeen). Apuvälineitä on myös osattava käyttää ja apua pyytää tarvittaessa. Ei pidä tietoisesti ottaa riskejä ja terve tilanneharkinta on aivan keskeistä. Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään muun hoitotiimin kanssa ja pohditaan mistä ne mahdolisesti johtuivat ja onko tarvetta muuttaa hoitoon liityviä käytäntöjä. Joskus pienilläkin muutoksilla käytännöissä voidaan pienentää riskejä huomattavasti. Hyvän yhteistyön ja avoimuuden periaatten mukaisesti vastaava hoitaja on ilmoittanut kaupungille välittömästi esim. vakavimmista virheistä (lääkevirhe) Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Kuten edellä Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Yleensä korjaavat toimenpiteet voidaan toteuttaa melko nopeasti ja henkilökuntaa informoidaan niistä välittömästi raporteilla ja yksikköpalaverissa. Tarvittaessa informoidaan yhteistyötahoja. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Henkilöstömitoitus on tällä hetkellä 0.6. Aamuvuorossa on seitsemän (7) hoitajaa ja illassa seitsemän (7) ja yövuorossa kolme (3) hoitajaa. Henkilökunta koostuu kolmesta (3) tiimivastaavasta hoitajasta, joista 2 sairaanhoitajaa ja yksi kokenut lähihoitaja (tiimivastaavan sijainen asti), yhdestä (1) rivisairaanhoitajasta, yhdestä (1) geronomista ja tällä hetkellä (19) lähihoitajasta. Lisäksi arkipäivinä on työssä klo 8-14:20 kaksi laitoshoitajaja yksi laitoshoitaja klo He huolehtivat päivittäisen asukas- ja yleistilojen siivoamisen, pyykkihuollon, jätteet sekä auttavat osin asukkaiden ulkoiluttamisessa. Laitoshoitajat eivät osallistuu hoitoon eivätkä siksi ole mukana mitoituksessa. Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Ensisijaisesti tarkistetaan onko mahdollista saada sijaista talon sisältä. Tilanteessa jossa tarvitaan lisää henkilökuntaa olemme ilmoittaneet asiasta mm. mol.fi sivuilla. Haastatteluaikaa sovittaessa pyydämme hakijaa ottamaan mukaan tutkintotodistukset ja muut mahdolliset paperit kuten mahdollisen Valviran myöntämän rekisteröintitodistuksen. Hakijan luvalla soitamme suosittelijoille edellisiltä työpaikoilta. Sijaisrekryjä emme varsinaisesti ole tehneet, mutta nyt uutta vakinaista henkilökuntaa rekrytoidessamme olemme ohessa saaneet hakemuksia myös vain sijaisiksi hakevilta. Yleensä sijaisiksi on hakeutuneet henkilöitä joiden ystävä tai tuttu on kertonut talostamme tai opiskelija joka on tehnyt jonkun harjoittelujakson meillä. Myös eläkkeelle jääneet työntekijät ovat toimineet sijaisina meillä. Opiskelijoiden osalta tehtävänkuva riippuu siitä miten pitkälle opinnot ovat edenneet. Sijaisten haku taphtuu ensisijaisesti Työviesti-palvelua käyttäen. Virka-aikana yksikön vastaava avi21u1 4/15

5 hoitaja tekee sijaishaun tietokoneella ja muina aikoina henkilökunta hoitaa ohjestettuna sijaushaun. Olemme eritelleet sijaislistoja palveluun, jolloin valitsemme esimerkiksi koulutetut/kouluttamattomat tai omat sijaiset/omat työntekijät. Pääperiaate on, ettei omilla työntekijöilllä teetetä ylityötä. Ylityötä tehdään, jollei muuta sijaista onnistuta saamaan.työviesti hoitaa sijaisille soittelun ja haun tulos tulee suoraan Gsm-puhelimeen ja tietokoneelle. Näin säästyy hakuja hoitavien työntekijöiden työaikaa. Työviestin lisäksi on käytössä pari henkilökuntarekrytointia hoitavaa yritystä. Kelpoisuuden tarkistamme tarvittaessa JulkiTerhikistä tai Valviralta suoraan. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Kaikki uudet työntekijät, sijaiset ja opiskelijat perehdytetään työhön. Ensisijaisesti on tärkeää oppia tuntemaan asukkaat ja heihin liittyvät riskit. Ajantasalla oleva 2 A4 käsittävä asukaskuvauslista on hyvänä apuna. Myös yksikön vuorojen sisällön ja rytmin oppiminen auttaa selviytymään työtehtävistä niihin varatussa ajassa. Perehdytystä varten on laadittu perehdytyskansio, jota selaillen voi vähän kerrallan paneutua eri asiakokonaisuuksiin. Perehdytyskansio pyritään pitämään ajantasalla. Tällä hetkellä vastaavan hoitajan vastuulla. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Työnantaja vastaa henkilökunnan osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämisestä ja järjestää vuosittain tarvittavia koulutuksia työpaikalla (esim. hätäensiapu, lääkekoulutus) tai tarjoaa mahdollisuuden osallistua talon ulkopuolisiin koulutuksiin. Viime keväänä järjestettiin lääkekoulutus, jonka osallistujat ovat saaneet todistuksensa ja odotellaan lääkelupien saantia lääkäriltä. Uutta henkilökuntaa on koulutettu myös joulukuun 2013 ja tammikuun 2014 vaihteessa. Koulutus oli tarkoituksellisesti loppuvuodesta, jotta mahdolisimman monet uusista työntekijöistä voivat osallistua koulutukseen. Teoriailtapäivien jälkeen pidettiin tentti (teoria ja lääkelaskut) ja uusintatentti järjestettiin , niille jotka eivät läpäisseet tai pystyneet osallistumaan vuodenvaihteessa. Nyt lähes kaikki ovat suoriutuneet tenteistä ja odottelemme nyt että lääkäri kirjoittaa hyväksytysti suorittaneille asianmukaiset lääkeluvat. Uudet sairanhoitajat ovat käyneet virkistämässä muistiaan laskimoverinäytekoulutuksessa ja terveyskeskuksen INRi- koulutuksessa. Marraskuussa 2013 ja huhtikuussa 2014 osallistuu uusia työntekijäitä Rava-koulutukseen ja Rai-koulutuksen arviointiosan koulutusta on suunniteltu omissa tiloissa järjestettäväksi. Hutikuussa järjestetään myös päivänmittainen turvallisuusskoulutus, joka kattaa ensiavun (SPR EA1) ja palo- ja positumisturvallisuuden. Tämä koulutus tulee jakaantumaan usemmalle päivälle, jotta kaikki voivat osallistua. Esimiehet seuraavat tarjolla olevia koulutuksia ja ehdottavat niitä johdon kanssa sovitusti alaisilleen. Myös työntekijät itse voivat ehdottaa koulutuksia ja työnantaja on aina ollut hyvin koulutusmyönteinen. Yksiköllä on vuosittain laadittu työntekijöiden koulutussuunnitelma ja vuosittain pidetyissä tulevaisuus-/ kehityskeskusteluissa käydään läpi työntekijöiden koulutustoiveet. Espoon kaupunki järjestää useita kertoja vuodessa yhteispalavereja tai muita koulutuksia (esim. hygieniavastaaville), joihin pyritään aina osallistumaan. Työhyvinvointisuunnitelmaa ollaan suunnitelmassa vuodelle 2014 yhteistyössä työterveyshuollon ja vakuutusyhtiön kanssa. Suunnitelmaan kuuluu mm työhyvinvointikysely henkilökunnalta jonka vakuutusyhtiö suorittaa. Tulokset myös esittelee vakuutusyhtiön edustaja. Työhyvinvointi kokonaisuudessaan on yksi vuoden 2014 painopistealueista. Lähiesimiehen tehtävänä on luonnollisesti seurata työilmapiiriä ja keskustella tarvittaessa työntekijöiden kanssa, mistä kenkä puristaa ja mitä voitaisiin tehdä asian hyväksi. Jos on suurempia ongelmia, voidaan ensin pyytää apuun palvelujohtaja ja tarvittaessa ottaa mukaan työterveyshuolto. Sairauspoissaolojen seuranta kuuluu ensisijaisesti tiimivastaavalle ja sen lisäksi vastaava hoitaja tulostaa työvuorototeumasta henkilökohtaiset sairaspoissaolot kaksi kerta vuodessa. Meillä on käytössä varhaisentuenmalli (VATU) ja toimimme sen mukaisesti. avi21u1 5/15

6 Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Suunitelma kehittämisvaiheessa. 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Jokaisella asukkaalla on oma huone (22 m2) ja oma hygieniatila. Puistohelmessä on lisäksi kussakin kerroksessa yksi kahden hengen huone (27 m2). Jokaisessa huoneessa on sähkökäyttöinen sänky, kiinteät vaatekaapit ja paloturvalliset verhot. Muilta osin asukkaat sisustavat huoneen omilla tavaroillaan. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Yhteisiä tiloja ovat keittiö-/ruokailutila, oleskelutila ja yksi sauna. Ruokailu- ja oleskelutilat ovat kussakin kerroksessa erilliset 8-9 asukasta varten. Juhlia tai viriketoimintaa varten voidaan välillä kookoontua koko joukolla. Tilat antavatkin oivallisen mahdollisuden kokoontumiseen pienellä tai suuremmalla joukolla ja mahdollistavat luonnollisen liikkumisen oleskeluryhmien välillä (hyvää kävelyharjoitusta). Saunaa on tullut tavaksi käyttää kerran viikossa miesten sauna/naisten sauna periaatteella. Lisäksi yksikköön kuuluu kaunis aidattu sisäpiha ja Puistohelmen toisessa keroksessa kaksi parveketta. Asukkaat voivat myös käyttää palvelutalon tiloja liikkumiseen yksikön ulkopuolella ja halutessaan vaikkapa kuntosalia, talon ruokasalia ja kabinetteja. Myös jalkahoito- ja parturi/kampaamopalvelut löytyvät palvelutalon puolelta. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Yksikön ruokailutilassa ruokailu- ja kahvihetket jaetaan omalla joukolla (8-9 henkilöä) yhden pitkän pöydän ääressä. Pöydän ääressä on myös hyvä askarella, maalata tai vaikkapa leipoa ja muutaman kerran vuodessa osallistua ehtoolliseen. Oleskelutilassa asukkaat voivat kuunnella musiikkia, katsoa televisiota tai osallistua erilaisiin virikehetkiin, kuten muistelut, liikuntahetket tai yhteislaulu ja tanssi. Lisäksi kahdet erilliset oleskelu- ja ruokailutilat kerroksessa antavat mahdollisuuksia eri kombinaatioille virikehetkien suhteen. (ks. tilojen kuvaus yllä) Kerran kuussa paikalliset eläkeläiset tulevat laulattamaan asukkaita ja tällöin kuorolaiset instrumentteineen tarjoavat myös mielenkiintoisa katseltavaa asukkaille. Lisäksi Puistohelmessä on yksi SPR:n ystävä, joka tulee kerran viikossa ulkoiluttamaan tai seurusteleman asukkaiden kansa 1-2 h/kerta. Uutena kokeiluna on myös vapaaehtoistoimintana paikallisten eläkeläisten aloittama mieskaveritoiminta. Mieskaveri tulee myös kerran viikossa 1-2 h ja tällä toiminnalla olemme pyrkineet aktivoiman omiin huoneisiinsa eristäytyviä ja vetäytyviä miesasukkaitamme. Päiväkotien lapset vierailevat myös yksikössä useita kertoja vuodessa ja esiintyvät tuolloin oleskelutilassa. Lapset käyvät laulamassa ja esim. virpomassa. Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Pyykkiä ei pestä lainkaan osastolla, vaan pyykkihuolto hoidetaan palvelukeskuksen pesulatiloissa. Pyykkihuollosta vastaa arkipäivisin klo 8-14 laitosapulainen ja muina aikoina hoitajat. Yksikön siivouksesta huolehtii arkisin klo 8-14 kaksi laitosapulaista, muutoin hoitajat. Yksiköllä on erillinen siivous- ja jätehuoltosuunnitelma. (Liitteet). Tarvittaessa siivouksiin saadaan apua palvelutalon puolelta. avi21u1 6/15

7 Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Kiinteistöä hoitaa ISS. Heidän kauttaan yhdistyksellä on käytössään oma huoltomies. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Yksikössä on neljäkymmentäkuusi (46) sähkösäätöistä sänkyä, jotka huolletaan vuosittain. Lisäksi yksikössä on yksi (1) suihkulaveri sänkypotilaiden suihkutusta varten. Lisäksi on tällä hetkellä käytössä yksi (2) nostolaitetta, joka on saatu apuvälinevuokraamon kautta ja sitä kautta huolehditaan sen määrä-aikaishuolloista. Suihkutuolit (yksi kaikilla kolmella osastolla) ja yksi geriatrinen tuoli on myös hankittu niitä tarvitseville apuvälinevuokramon kautta. Kerran kuussa tapahtuvaa painokontrollia varten on yksi (1) istumavaaka. Vivagon hyvinvointiranneke on käytössä kolmella sitä toivoneella asukkaalle. Verenpainemittareita on kaksi (2) per osasto(manuaalinen ja digitaalinen); ts. 6 kpl. Yksi (1) verensokerimittari on yhteiskäytössä ja diabeetikoilla on omat henkilökohtaiset mittarinsa. Lisäksi saamme tarvittaessa käyttää palvelutalon puolella sairaanhoitajan vastaanottotiloissa olevaa mittaria Hb:n mittauksiin. Vastuuhenkilön yhteystiedot Liisa Brådd vastaava hoitaja p , Kaisa Pekola palvelujohtaja p , Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Suunnitelma kehitteillä. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Tom Kankkonen, toiminnanjohtaja. p Kaisa Pekola palvelujohtaja p Liisa Brådd Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Turvallisuussuunnitelma joka on hyväksytty paloviranomaisilla toiminnan aloittamisen yhteydessä. avi21u1 7/15

8 Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Asukkaiden huoneisiin ja yksikön yleistiloihin on asennettu automaattinen sammutusjärjestelmä. Yksikön ulko-ovi on sähköinen ja toimi myös palo-ovena. Ovikoodia on tiedossa vain henkilökunnalla, muut soittavat ovikelloa. Yksikön ulkopiha rajoittuu lukittun porttiin. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Kuluvalvontaa kontroloidaan ulkotiloihin sijoitetuilla kameroilla. Palvelutalossa on käytössä Vivagon hyvinvointiranneke. Rannekkeen avulla hoitajat voivat seurata mm. asukkaan vireystilaa ja poistumisia. Ryhmäkoti Puistohelmessä on käytössä Vivagon hyvinvointiranneke kolmella asukkaalla. Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Suunnitelma kehitteillä. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Asukkaan muuttaessa yksikköön järjestetään aikaa asukkaan ja omaisen vastaanottamiseen. Tällöin voidaan jo hieman haastatella asukasta ja informoida omaista. Omaiselle annetaan allekirjoitettavaksi vuokrasopimus, apteekki-- ja annosjakelusopimukset sekä valokuvankäyttöja tietojen sirtämisluvat. Yleensä omaiselle annetaan tällöin myös paperimuodossa elämänkertalomake, jonka he voivat myöhemmin täyttää ja palauttaa yksikköön. Muistisairaanhoidossa asukkaan elämän tärkeät ihmiset ja käännekohdat auttavat hoitajia suunnattoman paljon hoitotyössä. Asukkaalle nimetään omahoitaja, joka pitää yhteyttä omaisiin esim. asukkaiden vaatehankinnoista. Toivomme myös että omaisista nimetään yksi henkilö yhteydenpitoa varten ja tämä sitten informoi muita läheisiä. Asukkaalle laaditaan hoito- palveluja kuntoutussuunnitelma, kun häneen on tutustuttu, viimeistään kaksi viikkoa yksikköön muuttamisen jälkeen. Tätä suunnitelmaa päivitetään kuuden kuukauden välein tai useamminkin, jos asukkaan terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuu suurempia muutoksia. Päivityksien yhteydessä pyritään kyselemään asukkaan ja omaisten ajatuksia ja toiveita. Huomioidaan myös, että muistisairaan toiveet voivat muuttua lähes päivittäin. Asukkaiden toimintakykyä ja hoitoisuutta arvioidaan normaalisti kaksi (2) kertaa vuodessa Rava ja Laitoshoidon Rai mittaristolla. Maaliskuussa Rai-arviointi tehtiin Puistohelmen osastolle 3 (entinen Merihelmi) ja kahden muun osaston ensimmäinen Rai-arviointi tehdään syyskuuhun 2014 mennessä. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Koska kyseessä on muistiyksikkö niin yleensä omaiset käyvät tutustumassa yksikköön saatuaan kaupungilta vahvistuksen hoitopaikan myöntämisestä yksiköstämme. Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Espoon kaupungin kanssa on tehty ostopalvelusopimus ja he informoivat asukkaita sopimuksen sisällöstä tarvittaessa. Omaisille ollaan tarvittaessa käyty itse läpi sopimuksen sisältöä. avi21u1 8/15

9 Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Oma huone ja hygieniatila antavat puitteet asukkaan yksityisyyden suojelemiseen. Asukkaita pyritään hoitamaan heidän voimavaroistaan, henkilökohtaisista tarpeistaan ja toiveistaan lähtien. Henkilökunnalta vaaditaan kunnioittavaa ja eettistä suhtautumista asukkaisiin. Olemme työssä asukkaita varten. Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Asukkalle nimetään muuton yhteydessä omainen, joka vastaa raha-asioista. Joillakin asukkaista on maistraatin nimeämä virallinen edunvalvoja. Yksikössä on mahdollista säilyttää asukkaalle pieniä rahavaroja vastaavan hoitajan huoneessa lukittuna. Yleensä näitä varoja käytetään kampaaja/parturi- ja jalkahoitajakäyntien maksamiseen. Summat kirjataan henkilökohtaiseen pikkuvihkoon ja kuitataan hoitajan nimikirjoituksella. Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Asianmukaisella lääkityksellä, mutta ennen kaikkeaa hyvällä ammattitaitoisella asukkaan tarpeet huomioivalla hoidolla pyritään minimoimaan käytöshäiriöt ja rajoitteiden käyttämiset. Käytössä on vain siirtymistä tai sängystä/tuolista nousemista rajoittavia vöitä tai pöytiä tai reunoja. Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Rajoitteiden käytön kriteerinä on aina asukkaan itsensä turvallisuus tai muiden asukkaiden suojeleminen ja niistä voidaan myös luopua, kun tarvetta ei enää ole. Lääkäriltä pyydetään kirjallinen lupa rajoitteiden käyttöön. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Tässä tilanteessa haastatellaan epäasiallisesta kohtelusta epäiltyä henkilöä ja kuunnellaan hänen versionsa tapahtuneesta. Seurauksena ensi sijaisesti neuvonta ja ohjaus. Vakavammissa tilanteissa huomautus, suullinen tai, jos erityisen törkeä kohtelu, jopa kirjallinen varoitus ja mikäli sopimaton käyttäytyminen toistuu, jopa työsuhteen purku. Mikäli työntekijä on koeajalla, työsuhdetta ei välttämättä vakinaisteta. Omaisia informoidaan tapahtuneesta ja asian hoitamisesta Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Yksikkö sitoutunut loppuunasti hoitamiseen ja siksi ei yleensä siirretä asukkaita muualle. Lääkärin ja omaisten kanssa yhdessä sovitaan yleensä hoitokokouksessa hoitolinjaukset asukkaan siirtyessä esim. satohoitovaiheeseen. Joskus vaikeat psykogeriatriset tapaukset voivat erinäisten lääkekokeilujen jälkeen johtaa hoitopaikasta muuttamiseen. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Espoon kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi/kirjaamo PL 2, ESPOON KAUPUNKI Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Unto Ahvensalmi p , postiosoite:pl 220, Espoon kaupunki puhelinaika ma, ke, to avi21u1 9/15

10 Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Muistutuksia käsitellään vastuuhenkilöiden tai muistutuksessa nimettyjen henkilöiden kanssa. Niihin annetaan vastike ja ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Seuranta. Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Valvira on myöntänyt luvan 46 paikalle. Asukaspaikat ( 42 kpl) on kilpailutuksen kautta myyty Espoon kaupungille ja puitesopimus on voimassa vuoteen 2014 saakka. Vuosittain käydään vuosineuvottelut ja kaupunki auditoi yksikön toiminnan. Kaupunki järjestää useita kertoja vuodessa yhteispalavereja sekä koulutuksia, joihin osallistutaan. Toiminnassa noudatetaan valtakunnallisia vanhusten hoidon suosituksia ja Espoon kaupungin laatukriteereitä Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Kuntouttava työote, jossa asukkaan voimavarat ovat kaiken toiminnan perustana, on kaikkein tärkein suoriutumista ja toimintakykyä ylläpitävä tekijä. Asukasta ei auteta liikaa, vaan ohjataan, kannustetaan ja avustetaan selviytymään siitä mikä vielä onnistuu. Liikkumisen tai vaikkapa vain seisomisen ylläpitäminen viimeiseen saakka on tärkeää. Kokonaisvaltaista hyvinvointia saavutetaan hoitajan persoonallisella työtavalla (laulut, lorut, mukavat jutut) ja aidolla läsnäololla hoitotilanteissa. Viriketoiminta räätälöidään asukkaan yksilöllisistä tarpeista lähtien (persoonallisuus ja tausta) ja pyrimme saamaan virikkeen osaksi jokapäiväistä hoitoa ja pääsemään irti "virikeryhmä" -ajatuksesta. Virike voi näin ollen tarkoittaa esim. että yhdessä järjestellään asukkaan vaatteita tai että asukas avustaa hoitajaa esim. tiskien keruussa. Myös varsinaiset virikehetket ovat tietysti arvokkaita, mutta pyrimme ensisijassa integroimaan virikkeen hoitotilanteeseen; esim. pesujen ja pukeutumisen yhteydessä voidaa muistella tai laulaa. Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Ruoka valmistetaan palvelukeskus Puistokartanon keittiössä. Aamiaista tarjoillaan klo , lounasta klo 12. Päiväkahvi/välipala on klo 14, päivällinen klo 16 ja iltapala klo 19 alkaen. Aterioita tarjoillaan joustavasti asukkaan päivärytmin huomioiden, esim. aamupalalle voi tulla myöhemminkin ja iltapalaa tarjotaan vaikkapa klo 21 ja pitkään valvovat asukkaat voivat saada myöhemminkin esim. voileipää ja maitoa. Asukkaiden erityisruokavaliot, allergiat ja ravinnon koostumus (normaali, pehmeä, sose) huomioidaan yksilöllisesti. Yöaikaan tarjotaan mehukeittoa kuivitusten ja asentohoitojen yhteydessä. Diabeetikoille tarjotaan yöhoitajien toimesta ruisleipää ja maitoa. Asukkaat punnitaa kerran kuussa ja tulosten ja muunkin päivittäisinformaation perusteella asukkaille annetaan lisää välipaloja ja/tai lisäravintoa. Muistisairailla ongelmana on yleensä painon lasku eikä ylipaino. Ylipainoisten osalta kiinnitetään huomioita annoskokoihin ja ravinnon koostumukseen.tarvittaessa neuvotellaan ravintoasioista lääkärin kanssa. avi21u1 10/15

11 Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Tarja Saarinen keittiön vastaava p Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) Suuri osa toimintakykyä tukevasta toiminnasta ja liikunnastakin tapahtuu päivittäiseen toimintaan liittyen (pesut, pukeminen, ruokailu, liikkumiset). Tähän liittyvät myös päivittäiset virikehetket; muistelut, laulut, lehden luku, pallon heittely sekä esim. yksityisiin juhlapäiviin tai kalenterin mukaisiin juhliin (joulu, juhannus, kalevalan päivä) liittyvät hetket. Viikottain on säännöllinen vire-/kädentaitotuokio, tanssituokio sekä musiikin kuuntelu-ja laulutuokio "torstain toivotut". Kerran kuussa on paikallisten eläkeläisten vetämä lauluhetki (1h). Kesällä ulkoillaan jopa useita kertoja päivittäin ja muulloin pyritään ulkoilemaan 1-2 kertaa viikossa. Osa asukkaista kieltäytyy ulkoilusta ja osalla omaiset vievät asukasta säännöllisesti ulos. Kaksi (2) vapaaehtoistyöntekijää ja kaksi (2) avustajaa auttavat myös ulkoiluttamisessa. THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Henkilökunnan hyvä käsihygienia: käsien saippuapesu, desinfiointiaineen ja hanskojen käyttö on kaikista tärkeintä. Asukkaiden hygieniatilat pestään päivittäin ja asukkaiden ja omaisten käsihygieniaan kiinnitetään huomiota. Sairaina ei tulla töihin tartuttamaan muita. Kausi-influenssan varalle rokotetaan kaikki asukkaat ja hoitajiakin kannustetaan ottamaan rokote. Yksikössä on hygieniavastaava, joka osallistuu kaupungin järjestämiin koulutuksiin ja informoi muuta henkilökuntaa uusista toimintatavoista. Yksikössä noudatetaan kaupungin hygieniasuosituksia. Epidemioista saamme useimmiten kaupungilta yksityiskohtaisen toimintaohjeen Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä Tarkoituksena on kehittää päivittäistä toimintaa yhdistyksen arvojen ja Merihelmestä perityn toimintakulttuurin pohjalta vastaavan hoitajan ohjaamana. Tiimivastaavat sairaanhoitajat vastaavat käytännössä toimintatapojen siirtymisestä hoitotyöhön, mutta hoitajia otetaan entistä enemmän mukaan suunnittelemaan omaa työtään. Hyvän perehdytyksen ja yksikköpalevereissa toistuvasti käsiteltävän informaation avulla pyritään siihen, että hoitajat vähitellen sisäistävät toivotun hoitokulttuurin. 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Päivittäisestä hoidosta vastaa yksikön vastaava hoitaja, tiimivastaavat hoitajat (3) ja kaikki hoitajat yhdessä toteuttavat sovittuja hoitolinjauksia. Tiimivastaavat sairaanhoitajat hoitavat lääkärikontaktit ( lääkäri paikalla kerran viikkossa) ja tilaavat esim. lääkkeet apteekista. Uusille asukkaille tehdään yhdessä lääkärimme kanssa tulotakastus, jolloin tarkistetaan diagnoosit, lääkitys ja tarvittaessa otetaan laboratorionäytteitä. Tarvittaessa lääkärin ohjeen mukaisesti käytetään erikoissairaanhoidon palveluja. Jatkossa kaikille asuikkaille tehdään kerran vuodessa terveystarkastus lääkärin ohjeiden mukaisesti (mm. edeltäviä mittauksia, mittareita). Kaikki asukkaat punnitaan kerran kuussa ja verenpaine mitataan kaikilta vähintään kerran kuussa. Diabeetikkojen verensokeriarvoja seurataan pitkällä aikavälillä lääkärin ohjeen mukaisesti ja päivittäin aina ennen insuliinin pistämistä. Suuhygienisti käy yksikössä kerran vuodessa tarkistamassa asukkaiden suun ja hampaiden kunnon ja ohjaa tarvittaessa hammaslääkärille. Suuhygienisti on käynyt Puistohelmi 1:ssä ja 2:ssa sekä Puistohelmi 3:ssa avi21u1 11/15

12 Kaikilla kolmella osastolla on nimetty suunhoidon vastaavaa hoitaja. Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa Koska Espoon kaupunki ostaa ryhmäkotipalvelut, meille on nimetty kaupungin käyttämästä lääkäritiimistä omaksi lääkäriksi Jouko Raivikko. Lääkäri käy tällä hetkellä (uusi yksikkö) yksikössä kerran viikossa. Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi Virka-aikana yksikön oma lääkäri ohjeistaa ja tarvittaessa konsultoi erikoislääkäreitä tai määrää lähetteen jatkotutkimuksiin. Akuutissa tapauksessa klo 16 jälkeen tai viikonloppuna soitetaan "terveysinfonumeroon" ja/tai Jorvin päivystävälle lääkärille ja ambulanssihenkilökuntaa käytetään myös konsultoinnissa. Tarvittaessa asukas lähetetään päivystykseen. Omaisia informoidaan tapahtuneesta. Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.) Lääkärimme konsultoi erikoissairaanhoidon osalta esim. psykogeriatrisissa ongelmissa ym. Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: Yksiköllä on lääkehoitosuunitelma, joka on nyt päivitetty. Kaikki uudet työntekijät perehdytetään lääkehoitosuunnitelmaan. Lääkehoitosuunnitelmaa käydään seuraavan kerran läpi henkilökunnan kanssa yksikön suunnitteluiltapäivässä keväällä 2014 (Liite lääkehoitosuunnitelma) Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Vastaava hoitaja Liisa Brådd p sekä sähköposti Potilasasiamiehen yhteystiedot Eija Bärlund-Toivonen gsm parilliset viikot tiistai klo Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma avi21u1 12/15

13 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Sekä palvelutalo Merikartanossa että palvelukeskus Puistokartanossa on käyttössä Doma-care - asiakastietojärjestelmä. Jokaisella työntekijällä on henkilökohtaiset tunnukset järjestelmään ja rajattu käyttöoikeus. Lähihoitajilla on esim. oikeus oman yksikön tietoihin ja vastuuhenkilöillä laajemmat pääkäyttäjän oikeudet. Jokainen vuoro kirjaa keskeiset asiat asukkaista. Muistiyksikössä kirjataan aina mieliala ja sen lisäksi henkilökohtaisesti tärkeimmät asiat (esim. kipu, liikkuminen, asukkaan oma panos peseytymis- ja pukeutumistilanteissa, ravinnonsaanti). Jokainen työntekijä allekirjoittaa salassapitosopimuksen, josta hänelle jää yksi kappale ja toinen kappale jää työnantajalle. Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: Tietosuojavastaavan yhteystiedot Kaisa Pekola, Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: ja Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) Henkilökunnan kanssa on käyty läpi kirjauksen perusperiaatteet, eli asiallisuus ja oleelliset asiat dokumentoidaan. Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) Arkistoimme kaikki asiakirjatiedot omaan arkistoon joka sijaitsee talossamme. Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Espoon kaupungilla on tietyt suojatut sähköposti osoitteet joiden kautta tilaamme tiettyjä tarvikkeita asukkaille, esim diabetesvälineitä. Käyttäessämme suojattua sähköpostiosoitetta, hoitaja saa mainita asukkaan nimen ja henkilötunnuksen syntymäaikaosan. Muuten sähköpostitse ei koskaan mainita henkilöä niin että hänet voisi siitä tunnistaa. avi21u1 13/15

14 Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma 13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua Käytämme muutamaa alihankkijaa, mutta erittäin harvoin. Laadun varmistamme sillä että sijaishenkilökunta saa hyvän perehdytyksen tullessaan työvuoroon ja tarvittaessa myös työvuoron aikana. Mikäli olemme tyytymättömiä saamaamme työntekijään, reklamoimme ja emme käytä kyseistä henkilöä enää. Luettelo alihankkijoita Medicum Medipower Eeva Tillgren, ammatinharjoittaja Kehittämissuunnitelma Pyrimme käyttämään mahdollisimman vähän alihankkijaa. Ensisijaisesti käytämme sijaisia jotka olemme itse rekrytoineet. 14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta Käymme henkilökunnan kanssa läpi toimintatapojamme useita kertoja vuodessa ja päivitämme mahdollisesti muuttuneet tiedot omavalvontasuunnitelmaan. Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista Seuraava päivitys tehdään syksyllä 2014 Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Paikka ja päiväys Allekirjoitus (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Nimenselvennys Kaisa Pekola avi21u1 14/15

15 avi21u1 15/15

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villaliinu Tmi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pelastusarmeijan päiväkoti Solhem Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotiluotain Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Niittykukka Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalajoen Kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi T:mi Sirpa Majoinen Toimintayksikön nimi Sirpan Kotiapupalvelut Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Limingan kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Nurmeksen kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kirkkonummi. Kirkkonummi

Kirkkonummi. Kirkkonummi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kirkkonummen Palvelutalo Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi ILVOLA-SÄÄTIÖ Palvelumuoto

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyväskylän kaupunki, Jokivarren ryhmäkodit,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan Säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi KSA Kodinsiivousapu Toimintayksikön nimi Palvelun tuottajan Y-tunnus 2393717-0 Toimintayksikön

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito

OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito Laatimispäivä/päivitys 2.2.2015 Päivittäjän nimi Piritta Järvinen, palveluvastaava Anu Kinnunen, palvelupäällikkö SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savon Vammaisasuntosäätiö Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Tampereen kaupunki, avopalvelut, Lapsiperheiden

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Sijaintikunta. Kalajoki. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Sijaintikunta. Kalajoki. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perusturvapalvelut / Hyvinvointipalvelut Palvelumuoto

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mikkelin Sateenkaari ry Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kempeleen kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kanervakoti - Kanervahemmet ry Palvelumuoto

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Anna ja Aatu Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Siivouspalvelu Rentukka Kunnan nimi: Hollola Palveluntuottajan Y-tunnus:

Lisätiedot

Kunnan nimi Lapinlahti. Sijaintikunta Lapinlahti. Postitoimipaikka LAPINLAHTI. Postitoimipaikka LAPINLAHTI

Kunnan nimi Lapinlahti. Sijaintikunta Lapinlahti. Postitoimipaikka LAPINLAHTI. Postitoimipaikka LAPINLAHTI SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNKI

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNKI 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Lastentarha l`hexagone

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi Puhdaspäivä Toimintayksikön nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus 2049774-7 Toimintayksikön

Lisätiedot

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 RISKINHALLINTA... 2 3 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 4 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET... 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyväskylän kaupunki, Palvelukeskus Väkkärä

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kotikylän Taksi oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2505573-7 Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus Ilmoitusvelvollisuus Koulutus 16.12.2015 SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS sosiaalihuoltolain 48, 49 velvoite Voimaan 1.1.2016 Yhteiset ohjeet ja käytännöt Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan

Lisätiedot

Nikkarilan palveluasunnot aloitti toimintansa elokuussa Toiminta-ajatuksena

Nikkarilan palveluasunnot aloitti toimintansa elokuussa Toiminta-ajatuksena SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Matti ja Liisa Koti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT: Virallinen nimi: JaVil Rakenne Avoin Yhtiö Y:1767035-0 Toimintayksikön nimi ja osoite: JaVil Siivouspalvelut Toiminnasta

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoivakymppi Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA 28.10.2015 Riitta Husso, LM Valvira 1 SO-TE VALVO 2015-2018 Valvonnan kohteet 1. Palvelurakenteet 2. Palvelujen saatavuus 3. Palvelujen sisältö ja laatu

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Toimipaikkamme on. Mutta koska kyseessä on asennusta, koulutusta

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 24.9.2015 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUN PALVELUNTUOTTAJAN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUN PALVELUNTUOTTAJAN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUN PALVELUNTUOTTAJAN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y tunnus Jyvässeudun 4H-yhdistys ry 0780749-9

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Kurjenpesään! Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa KURJENPESÄÄN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme.

Lisätiedot

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Väinönkadun palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Toivolan Mökki- ja Luontopalvelut Ky Toimintayksikön nimi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: HoivaSilta Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2789040-2 Kunnan nimi: Lempäälä

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Höveliin Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa HÖVELIIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Höveli sijaitsee

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Heinolan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Tervetuloa Kerttuliin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Kerttuliin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Kerttuliin Muuttajalle ja hänen läheisilleen TERVETULOA KerttuliIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Kerttuli sijaitsee Aurajoen rannan tuntumassa, osoitteessa Hovioikeudenkatu

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot