TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE v Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Richard Howitt (PE502.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKISTUKSET 1-203. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE504.086v01-00 4.2.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Richard Howitt (PE502."

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Ulkoasiainvaliokunta PE v TARKISTUKSET Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Richard Howitt (PE v01-00) entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2012 edistymiskertomuksesta AM\ doc PE v01-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 AM_Com_NonLegRE PE v /108 AM\ doc

3 1 Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Stanimir Ilchev Johdanto-osan 3 a viite (uusi) ottaa huomioon maan pääministerin 15. kesäkuuta 2012 antaman julkilausuman ja erityisesti sen, että rauha Balkanilla riippuu sen kielen ja kansan tunnustamisesta, 2 Maria Eleni Koppa Johdanto-osan 6 viite ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa asiasta, ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja 22. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman laajentumisesta, politiikoista, kriteereistä ja EU:n strategisista eduista, 3 Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei Johdanto-osan 8 a viite (uusi) ottaa huomioon EU:n ja Yhdysvaltojen edustustojen päälliköiden 11. tammikuuta 2013 antaman yhteisen julkilausuman, AM\ doc 3/108 PE v01-00

4 4 Eduard Kukan Johdanto-osan A kappale (uusi) A. katsoo, että kaikkia ehdokasvaltioita ja mahdollisia ehdokasvaltioita olisi kohdeltava yhdentymisprosessissa niiden omien ansioiden perusteella; 5 Richard Howitt Johdanto-osan B kappale (uusi) B. katsoo, että liittymistä koskeva korkean tason vuoropuhelu on vauhdittanut maan uudistusprosesseja; 6 Richard Howitt Johdanto-osan C kappale (uusi) C. katsoo, että EU:n jäsenyys on keskeisellä sijalla maan pitkän aikavälin vakauden ja etnisten ryhmien välisten PE v /108 AM\ doc

5 hyvien suhteiden kannalta; 7 Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta Johdanto-osan D kappale (uusi) D. toteaa, että Eurooppa-neuvosto päätti neljäntenä peräkkäisenä vuonna olla aloittamatta liittymisneuvotteluja Makedonian kanssa huolimatta komission antamasta myönteisestä suosituksesta asiassa; toteaa, että asian lykkääminen lisää entisestään Makedoniassa yleisesti tunnettua kasvavaa turhautumista EU:hun integroitumista koskevasta pattitilanteesta, ja se voi pahentaa maan sisäisiä ongelmia ja jännitteitä; katsoo, että kahdenväliset kysymykset eivät saisi olla esteenä liittymisneuvottelujen viralliselle käynnistämiselle, vaikka ne pitäisikin ratkaista ennen liittymisprosessin loppua; 8 Richard Howitt Johdanto-osan E kappale (uusi) E. toteaa, että maa on valmis aloittamaan liittymisneuvottelut EU:n kanssa; AM\ doc 5/108 PE v01-00

6 9 Nikolaos Salavrakos, Fiorello Provera, Lorenzo Fontana Johdanto-osan F kappale (uusi) F. ottaa huomioon, että ilmaisunvapaus on yksi demokraattisten yhteiskuntiemme tukipilareista, mikä on ilmaistu EU:n perussopimuksissa ja EU:n perusoikeuskirjassa; toteaa, että lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaus on keskeinen elementti liittymistä koskevissa poliittisissa Kööpenhaminan kriteereissä; 10 Dimitar Stoyanov Johdanto-osan G kappale (uusi) katsoo, että tiedotusvälineiden vapauden osalta tilanne on edelleen puutteellinen; Or. bg 11 Nikolaos Salavrakos, Fiorello Provera, Lorenzo Fontana Johdanto-osan H kappale (uusi) H. katsoo, että alueellinen yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet kuuluvat edelleen PE v /108 AM\ doc

7 oleellisena osana laajentumisprosessiin; 12 Richard Howitt Johdanto-osan I kappale I. katsoo, että kahdenvälisiä kysymyksiä olisi käsiteltävä rakentavassa hengessä niin, että otetaan huomioon koko EU:n edut ja arvot; 13 Dimitar Stoyanov Johdanto-osan J kappale (uusi) toteaa, että bulgarialaista identiteettiään avoimesti ilmentävät henkilöt kokevat edelleen suvaitsemattomuutta ja vainoa; Or. bg 14 Dimitar Stoyanov Johdanto-osan K kappale (uusi) panee merkille, että väkivalta purkautui AM\ doc 7/108 PE v01-00

8 parlamentissa joulukuun 2012 lopulla, jolloin oppositiota edustavia parlamentin jäseniä lyötiin ja poistettiin istuntosalista väkivalloin; Or. bg 15 Dimitar Stoyanov Johdanto-osan L kappale (uusi) toteaa, että oppositiossa oleva Makedonian demokraattinen puolue toimii myös tavoilla, jotka eivät täytä suvaitsevaisuutta koskevia eurooppalaisia normeja, mistä huomattavana esimerkkinä on se, kun Skopjen sosiaalidemokraattiset kunnanvaltuutetut solvasivat bulgarialaisia valtuutettuja katujen uudelleennimeämisen yhteydessä; Or. bg 16 Dimitar Stoyanov Johdanto-osan M kappale (uusi) toteaa, ettei vieläkään ole ratkaistu tyydyttävästi Spaska Mitrovan tapausta hän katsoo olevansa identiteetiltään bulgarialainen, ja Makedonian viranomaiset ovat kohdelleet häntä mielivaltaisesti tavalla, joka on hyödyttänyt hänen serbialaista entistä miestään; toteaa, että tällainen kohtelu on vastoin entisen Jugoslavian tasavallan PE v /108 AM\ doc

9 Makedonian virallista politiikkaa, jossa etusijalle asetetaan oikeus riippumatta omaksutusta identiteetistä tai etnisestä alkuperästä; toteaa, että Spaska Mitrovalta on käytännössä evätty oikeus lain suojaan hänen ollessaan yhteydessä valtion elimiin ja tuomioistuimiin, koska kukaan asianajaja ei halua edustaa häntä sortotoimien pelossa; Or. bg 17 Dimitar Stoyanov Johdanto-osan N kappale (uusi) toteaa, että Makedonian perustuslakituomioistuin ei edelleenkään myönnä Radko-yhdistykselle lupaa tulla rekisteröidyksi poliittisena puolueena Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiosta huolimatta; toteaa, että toimiessaan näin se estää mielivaltaisesti identiteetiltään bulgarialaisia kansalaisia osallistumasta maan poliittiseen elämään; toteaa, että näin se epää vain bulgarialaisen identiteetin omaavilta henkilöiltä mahdollisuuden omaan poliittiseen puolueeseen; Or. bg 18 Dimitar Stoyanov Johdanto-osan O kappale (uusi) AM\ doc 9/108 PE v01-00

10 panee merkille, että alkuvuodesta 2013 poliisin sortotoimet alkoivat kohdistua suoraan henkilöihin, jotka toimivat välittäjinä Bulgarian viranomaisten ja Bulgarian kansalaisuutta haluavien kansalaisten välillä; toteaa, että sorron tarkoituksena on saada ihmiset pelkäämään bulgarialaisen identiteettinsä avointa osoittamista; Or. bg 19 Dimitar Stoyanov Johdanto-osan P kappale (uusi) toteaa, että vihanilmaukset jatkuvat bulgarialaisten kulttuurimonumenttien häpäisynä, mistä on osoituksena Mara Bunevan muistolaatan toistuva turmeleminen; toteaa, että bulgarialaisten sota-ajan hautojen jatkuvaan häpäisyyn liittyvä kysymys on edelleen ratkaisematta; Or. bg 20 Dimitar Stoyanov Johdanto-osan Q kappale (uusi) panee merkille, että Bulgarian Skopjenlähettiläs on joutunut vihaan perustuvan PE v /108 AM\ doc

11 fyysisen hyökkäyksen kohteeksi; Or. bg 21 Nikolaos Salavrakos, Fiorello Provera, Lorenzo Fontana 1 kohta 1. pyytää jälleen neuvostolta, että se vahvistaisi viipymättä, milloin liittymisneuvottelut aloitetaan; Poistetaan. 22 Dimitar Stoyanov 1 kohta 1. pyytää jälleen neuvostolta, että se vahvistaisi viipymättä, milloin liittymisneuvottelut aloitetaan; 1. katsoo, että entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tilanne on huononemassa Euroopan unioniin liittymisen edellyttämien poliittisen ehtojen suhteen; Or. bg 23 Evgeni Kirilov 1 kohta AM\ doc 11/108 PE v01-00

12 1. pyytää jälleen neuvostolta, että se vahvistaisi viipymättä, milloin liittymisneuvottelut aloitetaan; 1. pyytää jälleen neuvostolta, että se vahvistaisi, milloin liittymisneuvottelut aloitetaan, kun on saatu aikaan todellista edistystä keskeisillä aloilla, kuten on esitetty Eurooppa-neuvoston päätelmissä ja tarkemmin laajentumisesta ja vakautus- ja assosiaatioprosessista esitetyissä päätelmissä; 24 Stanimir Ilchev, Andrey Kovatchev 1 kohta 1. pyytää jälleen neuvostolta, että se vahvistaisi viipymättä, milloin liittymisneuvottelut aloitetaan; 1. pyytää jälleen neuvostolta, että se vahvistaisi, milloin liittymisneuvottelut aloitetaan, kun on saatu aikaan riittävää edistystä ehdoissa, jotka on asetettu neuvoston laajentumisesta ja vakautus- ja assosiaatioprosessista joulukuussa 2012 esittämissä päätelmissä; 25 Marietta Giannakou 1 kohta 1. pyytää jälleen neuvostolta, että se vahvistaisi viipymättä, milloin liittymisneuvottelut aloitetaan; 1. pyytää jälleen neuvostolta, että se vahvistaisi asianmukaisessa vaiheessa, milloin liittymisneuvottelut aloitetaan; PE v /108 AM\ doc

13 26 Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Eduard Kukan 1 kohta 1. pyytää jälleen neuvostolta, että se vahvistaisi viipymättä, milloin liittymisneuvottelut aloitetaan; 1. pitää valitettavana, että neuvosto päätti neljäntenä peräkkäisenä vuotena olla noudattamatta komission antamaa suositusta viimeisimmässä kokouksessaan 11. joulukuuta 2012 eikä käynnistänyt liittymisneuvotteluja maan kanssa; pyytää jälleen neuvostolta, että se vahvistaisi viipymättä, milloin liittymisneuvottelut aloitetaan; 27 Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta 2 kohta 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kannustaa jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; AM\ doc 13/108 PE v01-00

14 vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan, että ne aidosti sitoutuvat hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; 28 Maria Eleni Koppa 2 kohta 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kannustaa jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan, että ne aidosti sitoutuvat hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; PE v /108 AM\ doc

15 29 Stanimir Ilchev 2 kohta 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kannustaa jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan, että ne aidosti sitoutuvat hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista, kehottaa häntä jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja korostaa tarvetta sitoutua hyviin naapurisuhteisiin, jotka perustuvat erityisesti ystävyyteen ja naapurimaiden historian ja kulttuurin keskinäiseen kunnioitukseen; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; 30 Evgeni Kirilov 2 kohta 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmät ovat aito edistysaskel; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; AM\ doc 15/108 PE v01-00

16 esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kannustaa jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan, että ne aidosti sitoutuvat hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; kannustaa jatkamaan kahdenvälistä diplomaattista vuoropuhelua maan naapurimaiden kanssa ja kehottaa Skopjea osoittamaan aitoa sitoutumista hyviin naapuruussuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja rakentavan vuoropuhelun pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; 31 Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Charles Tannock 2 kohta 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kannustaa jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan, että ne aidosti sitoutuvat hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kannustaa jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan, että ne aidosti sitoutuvat hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tavoitteena neuvoston päätös neuvottelujen aloittamisesta Makedonian kanssa ennen kesäkuun 2013 loppua; PE v /108 AM\ doc

17 vaatii kuitenkin, että kahdenvälisillä kysymyksillä ei estetä Euroopan unionin liittymisneuvotteluja; 32 Kristian Vigenin 2 kohta 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kannustaa jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan, että ne aidosti sitoutuvat hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti ajallisesti sidotun päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion suurimmista maalle aiheutuvista riskeistä, joita aiheutuisi nykytilanteen jatkuessa; kannustaa jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan, että ne aidosti sitoutuvat hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; 33 Dimitar Stoyanov 2 kohta AM\ doc 17/108 PE v01-00

18 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kannustaa jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan, että ne aidosti sitoutuvat hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä on ennenaikaista maan negatiivinen kehitys huomioon ottaen; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kannustaa jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan, että ne aidosti sitoutuvat hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; Or. bg 34 Marietta Giannakou 2 kohta 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kannustaa 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kannustaa PE v /108 AM\ doc

19 jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan, että ne aidosti sitoutuvat hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja pitää hyvin tärkeänä, että osoitetaan aitoa sitoutumista hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; 35 Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Stanimir Ilchev 2 kohta 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kannustaa jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan, että ne aidosti sitoutuvat hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kannustaa jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja vaatii aitoa sitoutumista hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; AM\ doc 19/108 PE v01-00

20 36 Richard Howitt 2 kohta 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kannustaa jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan, että ne aidosti sitoutuvat hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; 2. pitää valitettavana, ettei liittymisneuvotteluiden aloittamiselle ole vieläkään asetettu konkreettista päivämäärää; katsoo kuitenkin, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kannustaa jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan, että ne aidosti sitoutuvat hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; 37 Nadezhda Neynsky 2 kohta 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan 2. katsoo, että Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuetaan yksimielisesti päätöksen antamista kesäkuuhun 2013 mennessä komission seuraavan PE v /108 AM\ doc

21 kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kannustaa jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan, että ne aidosti sitoutuvat hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; kertomuksen perusteella, mikä merkitsee aitoa edistysaskelta; kiittää laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä hänen esittämistään aloitteista ja kehottaa häntä sisällyttämään laatimaansa kertomukseen arvion kustannuksista, joita aiheutuisi, jos laajentuminen ei toteudu; kannustaa jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan, että ne aidosti sitoutuvat hyviin naapurisuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä kiinnittämään kertomuksessaan erityistä huomiota hyviin naapuruussuhteisiin; kehottaa puheenjohtajavaltiota Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; 38 Maria Eleni Koppa 2 a kohta (uusi) 2 a. korostaa, että on keskeistä pitää yllä hyviä naapuruussuhteita, joihin kuuluu myös YK:n puitteissa neuvoteltu ja molempien osapuolten hyväksymä ratkaisu nimikysymykseen; toistaa, että kahdenvälisiä kysymyksiä on käsiteltävä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa liittymisprosessia rakentavassa ja naapuruuteen perustuvassa hengessä ja mieluiten ennen liittymisneuvottelujen aloittamista; kannustaa jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan, että ne sitoutuvat aidosti hyviin AM\ doc 21/108 PE v01-00

22 naapuruussuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; kehottaa välttämään lausuntoja ja toimia, jotka voisivat vaikuttaa kielteisesti hyviin naapuruussuhteisiin; 39 Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta 2 a kohta (uusi) 2 a. kannustaa jatkamaan Ateenan, Sofian ja Skopjen välillä käytyä diplomaattista vuoropuhelua ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan, että ne sitoutuvat aidosti hyviin naapuruussuhteisiin keskinäisen kunnioituksen ja ystävyyden pohjalta; pitää tässä suhteessa myönteisenä äskettäin pidettyä Skopjen ja Sofian hallitusten edustajien välistä kokousta, jonka tavoitteena oli näiden kahden maan välisen hyviä naapuruussuhteita koskevan sopimuksen allekirjoittaminen; kehottaa puheenjohtajavaltio Irlantia toteuttamaan tehokkaita diplomatian toimia tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi; 40 Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Charles Tannock 2 a kohta (uusi) PE v /108 AM\ doc

23 2 a. vaatii, että kaikkia ehdokasvaltioita ja mahdollisia ehdokasvaltioita olisi kohdeltava yhdentymisprosessissa niiden omien ansioiden mukaisesti; 41 Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda 2 b kohta (uusi) 2 b. toistaa, että kahdenvälisiä kysymyksiä ei saa käyttää EU:n liittymisprosessin estämiseen; 42 Dimitar Stoyanov 3 kohta 3. on vakuuttunut siitä, että neuvottelujen käynnistäminen voi muuttaa tilannetta niin, että uudistukset saavat lisäpontta ja naapurisuhteista tulee entistä suotuisammat; Poistetaan. Or. bg 43 Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Stanimir Ilchev AM\ doc 23/108 PE v01-00

24 3 kohta 3. on vakuuttunut siitä, että neuvottelujen käynnistäminen voi muuttaa tilannetta niin, että uudistukset saavat lisäpontta ja naapurisuhteista tulee entistä suotuisammat; 3. toivoo, että neuvotteluiden mahdollinen käynnistäminen voi antaa myönteisen panoksen lisäuudistuksille; 44 Marietta Giannakou 3 kohta 3. on vakuuttunut siitä, että neuvottelujen käynnistäminen voi muuttaa tilannetta niin, että uudistukset saavat lisäpontta ja naapurisuhteista tulee entistä suotuisammat; 3. katsoo, että neuvottelujen käynnistäminen samalla, kun tehostetaan merkittävästi toimia jäljellä olevien kiistojen ratkaisemiseksi, voi antaa lisäpontta uudistuksille ja hyville naapuruussuhteille; 45 Kristian Vigenin 3 kohta 3. on vakuuttunut siitä, että neuvottelujen käynnistäminen voi muuttaa tilannetta niin, että uudistukset saavat lisäpontta ja naapurisuhteista tulee entistä suotuisammat; 3. on vakuuttunut siitä, että neuvottelujen käynnistäminen voi antaa lisäpontta uudistuksille ja hyville naapuruussuhteille; PE v /108 AM\ doc

25 46 Evgeni Kirilov 3 kohta 3. on vakuuttunut siitä, että neuvottelujen käynnistäminen voi muuttaa tilannetta niin, että uudistukset saavat lisäpontta ja naapurisuhteista tulee entistä suotuisammat; 3. on vakuuttunut siitä, että neuvottelujen käynnistäminen voi olla tehokas väline, joka antaa lisäpontta uudistuksille ja edistää hyviä naapuruussuhteita; 47 Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta 3 kohta 3. on vakuuttunut siitä, että neuvottelujen käynnistäminen voi muuttaa tilannetta niin, että uudistukset saavat lisäpontta ja naapurisuhteista tulee entistä suotuisammat; 3. on vakuuttunut siitä, että neuvottelujen käynnistäminen voi muuttaa tilannetta niin, että uudistukset saavat lisäpontta, maan sisäinen tilanne paranee, etnisten ryhmien välinen vuoropuhelu helpottuu ja hyvät naapuruussuhteet saavat tukea; 48 Stanimir Ilchev 3 kohta AM\ doc 25/108 PE v01-00

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: COREPER ja NEUVOSTO Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013 HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 24. toukokuuta 2012 P7_TA-PROV(2012)05-24 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 490.194 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI SISÄLTÖ PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄT

Lisätiedot

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287 13989/06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN

EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN *** SAAVUTUKSET JA HAASTEET Wim Kokin selonteko Euroopan komissiolle Wim Kok syntyi Bergambachtissa vuonna 1938. Ennen poliittista uraansa hän toimi aktiivisesti ammattiyhdistysliikkeessä,

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 18-02-2009 1 KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 PUHETTA JOHTI puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 15.00.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 5. helmikuuta

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 19-05-2008 1 MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 17.05.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 8. toukokuuta

Lisätiedot

rakentaminen lapsia varten ja heidän kanssaan Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivat lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä

rakentaminen lapsia varten ja heidän kanssaan Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivat lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä m o n o g r a f i a 5 Euroopan rakentaminen lapsia varten ja heidän kanssaan Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivat lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä Euroopan neuvoston ministerikomitean

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

UKRAINAN TUKIPAKETTI

UKRAINAN TUKIPAKETTI UKRAINAN TUKIPAKETTI UKRAINAN TUKIPAKETTI Tässä asiakirjassa hahmotellaan pääasialliset konkreettiset toimenpiteet, joita komissio ehdottaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä Ukrainan taloudellisen

Lisätiedot

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta 417 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 finnische Sprachfassung d. Vertrags (Normativer Teil) 1 von 252 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, (OR. fr) CIG 14/07 Asia: Lissabonin sopimus Euroopan unionista

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096 VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Komission ohjelmaan vaikuttaminen; komission työohjelma 2015 U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014

OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

Euroopan tulevaisuutta koskeva uudistusohjelma

Euroopan tulevaisuutta koskeva uudistusohjelma Euroopan tulevaisuutta koskeva uudistusohjelma EPP-RYHMÄN TAVOITTEET VUOSILLE 2014 2019 Euroopan unioni kohtaa valtavia haasteita nyt Euroopan parlamentin vaalien jälkeen. Miljoonat ovat ilman työtä, maahanmuutto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS Sisältö Johdanto

Lisätiedot

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia Observatories Européen des Phénomènes Racistes et Xénophobes Europäische STELLE zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Esteiden poistaminen

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KREIKAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2014

OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KREIKAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2014 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KREIKAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2014 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 28.11.2013 2013/2158(INI) MIETINTÖLUONNOS talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2014 työllisyys-

Lisätiedot

Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ISSN 1830-6330 Helmikuu 2013 / 02 teemanumero FI ETSK info Euroopan talousja sosiaalikomitea silta Euroopan ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Näemme ETSK:ssa itsemme

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.6. KOM() 267 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE

Lisätiedot