Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2014"

Transkriptio

1 Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi /2014 Olen valmistunut fysioterapeutiksi opistosta. Missä voisin jatkaa opintojani? Erikoistumisopintoja on vähän tarjolla. Ammattikorkeakoulun nuorten haussa ei oteta huomioon työvuosia ja aikuisten koulutusohjelman valintakoe tuntuu nöyryyttävältä. Ylempään amk-tutkintoon en opistosta valmistuneena pääse. Opistoasteisille pitäisi olla oma kiintiö tai erillishaku. Opistotutkinnon päivittämistä ammattikorkeakoulututkinnoksi kannattaa kysellä eri ammattikorkeakoulujen opintovastaavilta. Ammattikorkeakoulut laskevat opistotutkinnon ja työkokemuksen hyväksi eri tavoin. Kannattaa harkita yliopisto-opintoja. Jyväskylän yliopisto järjestää avoimessa yliopistossa fysioterapian perus- ja aineopintoja sekä Jyväskylässä että Helsingissä. Tänä vuonna erikoistumisopintojen tilanne on huono, sillä ammattikorkeakoulut eivät saa enää valtion tukea niiden järjestämiseen. Tehy pyrkii vaikuttamaan ammattikorkeakouluihin ja opetus- ja kulttuuriministeriöön, jotta ongelma ratkeaisi. Anna Kukka, työympäristöasiantuntija, yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen - 2/2014 Potilaiden omaiset eivät osaa aina käyttäytyä. Voiko omaista kieltää tulemasta osastolle, ja miten kiellon voisi toteuttaa? Esimies voi ilmoittaa häiriköivälle omaiselle, ettei salli työntekijöitään kohdeltavan epäasiallisesti. Hän voi vedota myös potilasturvallisuuteen. Uhkaava ja liian äänekäs käytös voivat pelottaa muita potilaita ja heidän omaisiaan. Häiritty työntekijä voi todeta, että kokee käytöksen epäasialliseksi ja työpaikan arvojen vastaiseksi. Arvoihin on helppo vedota, mikäli ne ovat nähtävillä niin sanotussa huoneentaulussa. Tilanteen uhkaavuus kannattaa kuitenkin arvioida: aina ei kannata aloittaa keskustelua. Työsuojeluvaltuutetulta kannattaa pyytää työhön liittyvien riskien uudelleenarviointia. Voitte määrittää yhdessä toimenpiteet, jolla hallitsette ongelmaa. Voitte esimerkiksi laatia sisäiset toimintaohjeet työnjaosta ja vastuusta uhkatilanteiden varalle. Voitte ehdottaa myös vartijaa tai lisähenkilöstöä. Porttikielto edellyttää, että poliisi on asettanut omaisten lähestymiskiellon. Anna Kukka, työympäristöasiantuntija, yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

2 3/2014 Työyksikössäni on väkivallan uhka, mutta yksin vuorossa olevat työntekijät eivät saa koulutusta sen hallintaan. Esimies kehottaa jättämään pienet tapaukset kirjaamatta. Miten saamme työpaikalle turvaa? Työnantajalla on vastuu työntekijöiden työturvallisuudesta. Mikäli väkivallan uhka on todellinen, työpaikalla on oltava työturvallisuuslain vaatimat menettelytapaohjeet. Työnantajan on annettava työntekijöille riittävät tiedot työpaikan vaaratekijöistä, kuten asiakasväkivallasta, sekä annettava opetusta ja ohjausta vaarojen estämiseksi. Työterveyshuollolla on vastuu työolosuhteiden turvallisuuden selvittämisestä. Vaaratapahtumien kirjaamisen yksi tavoite on, että tilanteista voidaan oppia. Väkivallan ennaltaehkäisystä tulee keskustella yhdessä. Vammoista pitää tehdä tapaturmailmoitus työnantajalle, jonka velvollisuutena on ilmoittaa ne vakuutusyhtiölle. Jos väkivaltatilanteet jatkuvat, eikä työnantaja ole huolehtinut velvoitteistaan, työntekijät voivat ottaa yhteyttä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajaan. Irmeli Vuoriluoto, henkilöstöpoliittinen asiantuntija, yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen 4/2014 Onko työntekijän vastattava puhelimeen sairausloman aikana? Esimies lähetti tekstiviestin, jossa hän vaati minua vastaamaan puhelimeen. Koin tilanteen uhkaavaksi. Puheluun vastaaminen sairauslomalla perustuu työpaikalla yhteistoiminnassa sovittuihin ohjeisiin. Esimies ei saa vaatia työntekijää vastaamaan puheluun uhkailevilla tekstiviesteillä. Jos työnantaja ei hyväksy muun kuin työterveyshuollon lääkärin sairaslomatodistusta, esimiehen tulee ohjata työntekijä työterveyshuoltoon. Sairausloman pitkittyessä työnantajan tulee ilmoittaa työterveyshuollolle, kun työntekijälle on kertynyt 30 päivää sairauslomia yhden vuoden sisällä. Kertymään lasketaan myös työntekijän omalla ilmoituksella tehdyt sairauspoissaolot. Työnantaja ilmoittaa työterveyshoitajalle henkilöt, joilla täyttyy 30 päivän sairauspoissaolo. Työterveyshoitaja käynnistää seurantaprosessin. Esimiehen tulee keskustella työntekijän kanssa varhaisen tuen mallin mukaisesti ja kertoa työterveyshuollon tulevasta yhteydenotosta. Irmeli Vuoriluoto, henkilöstöpoliittinen asiantuntija, yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen - 2(8)

3 5/2014 Minulla on sekä lähihoitajan että sairaanhoitajan koulutus. Löysin mieleiseni työpaikan, mutta työnantaja sanoo, ettei voi maksaa minulle lähihoitajan palkkaa, koska olen myös sairaanhoitaja. Enkö saa enää työskennellä lähihoitajana lähihoitajan palkalla? Sinulla on oikeus työskennellä lähihoitajana. Tällöin työnantaja voi luonnollisesti maksaa lähihoitajan palkkaa. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy tehtävien eikä henkilön koulutuksen mukaan. Työnantajalla on kuitenkin oikeus valita työntekijät. Työnantaja saa valita avoinna oleviin tehtäviin haluamansa henkilön. Työnantajan on kuitenkin noudatettava työsopimuslaissa olevaa syrjintäkieltoa. Sen mukaan työnantaja ei saa syrjiä esimerkiksi iän, terveydentilan, vammaisuuden, etnisen alkuperän, kielen ja uskonnon perusteella. Heidi Laurila, edunvalvonta-asiantuntija, edunvalvonta 6/2014 Toimin vastaavana hoitajana yksityisellä sektorilla. Työnantaja tarjosi johtajan sijaisuutta. Pyysin palkankorotusta, mihin työnantaja totesi, että saan sijaisuudesta henkistä pääomaa. Kuuluuko minulle palkankorotus? Henkinen pääoma ei ole työehtosopimuksen mukainen korvaus. Järjestäytymättömän työnantajankin on noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta. Työehtosopimuksissa on sovittu sijaisuusajalta maksettavasta korvauksesta. Tätä pitää maksaa, kun työntekijä hoitaa normaalityötään korkeapalkkaisempaa työtä ja tekee olennaisen osan työhön kuuluvista tehtävistä. Esimerkiksi yksityisen sosiaalialan työehtosopimuksessa edellytyksenä on, että sijaisuus kestää vähintään kaksi viikkoa. Vuosilomasijaisuuden on kestettävä yli kuukauden. Puolen vuoden kuluessa tehtävät sijaisuudet lasketaan yhteen. Korvausta pitää maksaa myös silloin, kun työntekijä tekee oman työnsä ohella olennaisen osan toisen työntekijän tehtävistä (oto-korvaus). Vappu Okkeri, lakimies, edunvalvonta 3(8)

4 7/2014 Sovin työnantajani kanssa määräaikaisesta työstä. Määräaikaisuuden perusteena oli äitiysloman sijaisuus. Allekirjoitusvaiheessa sain kaksi sopimusta: toisen kesäsulkua edeltävälle ja toisen sen jälkeiselle ajalle. Voiko sijaisuuden katkaista näin? Määräaikainen työsopimus voi päättyä sovittuna päivänä, tietyn tehtävän tultua suoritetuksi tai tietyn tapahtuman päätyttyä. Määräaikaisessa työsopimuksessa on sovittava tysuhteen kestosta. Jos määräaikaisen työsopimuksen peruste on sijaisuus, vaikutuisen työntekijän töihin palaaminen on luonteva määräaikaisen työsopimuuksen päättymisajankohta. Määräaikaisuus voi päättyä tätä aiemmin, mikäli sijaistarve päättyy ennen vakituisen työntekijän paluuta. Työnantajan toiminnan laillisuuteen en voi ottaa kantaa ilman tietoa kesän sijaistarpeesta. Niina Nurminen, lakimies, edunvalvonta 8/2014 Työskentelen sairaanhoitajana vanhusten hoivaosastolla. Työhömme kuuluu keittiövuoro, jolloin työaika kuluu tiskaamiseen ja ruoanlaittoon. Voiko työnantaja määrätä hygieniapassittoman sairaanhoitajan keittiövuoroon? Vanhainkodin keittiössä työskentelevillä pitää olla hygieniapassi, vaikka ruoan valmistus tai kuumennus olisi vain osa työntekijän työtä. Sairaanhoitajan ammattitaito tulee hyödyntää pääsääntoisesti hoitotyössä. Työpanoksen käyttäminen koko työvuoron ajan keittiövuoroon ei ole järkevää. Vanhusten hoivaosastoilla potilaat tarvitsevat usein monialaista kuntoutusta. Myös lääkehoito vaatii ammattitaitoa. Vanhuspalvelulain mukaan vanhusten hoidon toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön vanhusten määrää ja palveluntarvetta. Potilasturvallisuuden takaaminen voi edellyttää jopa sitä, että jokaisessa työvuorossa on sairaanhoitaja, joka koordinoi ja kantaa kokonaisvastuun yksikön toiminnasta. Mervi Flinkman, työvoimapoliittinen asiantuntija, yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen - 4(8)

5 9/2014 Kävin työnantajan maksaman erikoistumiskoulutuksen, joka kesti hieman alle vuoden. Pitääkö minun pysyä nykyisessä työpaikassani jokin tietty määräaika? Työntekijä ei ole velvollinen olemaan työnantajan palveluksessa tiettyä aikaa koulutuksen jälkeen, elleivät työntekijä ja työnantaja ole sopineet asiasta. Tällaisissa sopimuksissa sovitaan, että mikäli työntekijä irtisanoutuu esimerkiksi kahden vuoden aikana, hänen on maksettava takaisin koulutuksen kustannukset tai osa niistä. Kustannuksiin voidaan laskea mukaan myös koulutukseen käytetty työaika. Tehy ei suosittele tällaisten sopimusten tekemistä. Esimerkiksi opintopisteen koulutus ei ole niin laaja tai kallis, että takaisinmaksusta olisi perusteltua sopia. Takaisinmaksusopimukset saattavat muodostua työntekijälle kohtuuttomiksi ja tulla siten pätemättömiksi. Tämä merkitsee, ettei sopimusta voida toimeenpanna tuomioistuinteitse. Kohtuullisuutta harkittaessa kiinnitetään huomiota muun muassa sopimuksen kestoon, koulutuksen hintaan ja siihen, kuinka paljon kumpikin osapuoli hyötyy koulutuksesta. Heidi Laurila, edunvalvonta-asiantuntija, edunvalvonta 10/2014 Voiko bioanalyytikko kieltäytyä tutkimasta avustustyöntekijöiden näytteitä Ebolaan vedoten? Työstä voi pidättäytyä, jos siitä aiheutuu vakava vaara. Kieltäytyä ei voi, jos työnantaja on huolehtinut siitä, että työtä voi tehdä turvallisesti. Valtioneuvoston päätöksellä on säädetty työntekijöiden suojelemisesta biologisilta vaaroilta. Raskaana olevat on mainittu erikseen. Biologiset tekijät on luokiteltu niiden aiheuttaman vaaran mukaisesti. Ebola-virus kuuluu korkeimpaan luokkaan. Työnantajan on varauduttava valmiussuunnitelmalla ja varmistettava, että henkilöstö osaa varotoimet, turvalliset työmenetelmät ja suojautumisen. Korkeimman luokan biologisia tekijöitä voidaan käsitellä vain sellaisissa mikrobiologian laboratorioissa, joiden eristystaso on riittävä. Terveydenhuoltolaki velvoittaa sairaanhoitopiirejä varautumaan erityistilanteisiin. Kaikkia näytteitä tulee käsitellä mahdollisesti tartuntavaarallisina. Bioriskien hallintaa laboratorioissa on ohjeistettu myös kansainvälisesti. Seikkaperäinen perehdyttäminen vähentää työntekijöiden pelkoa. Anna Kukka, työympäristöasiantuntija, yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen 5(8)

6 11/2014 Milloin työntekijän voi kutsua lomalta töihin? Työnantajani on edellyttänyt, että keskeytän loman saman tien. Jos työntekijä on työsopimussuhteessa ja vuosiloma on vahvistettu, lomaa ei voi siirtää muuten kuin sopimalla asiasta työntekijän kanssa. Jos työnantaja kuitenkin tekee päätöksen yksipuolisesti, työntekijällä on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta. Sitä voi syntyä esimerkiksi lomamatkan peruuntumisesta. Jos työntekijä ja työnantaja sopivat loman keskeyttämisestä, samalla kannattaa sopia rahakorvauksesta ja korvaavasta vapaasta. Korvaus voi olla huomattavakin. Viranhaltijan osalta tilanne on toinen. Hänellä on erityistilanteissa velvollisuus mennä lomalla töihin. Kyse on tällöin julkisen vallan käyttöön liittyvistä painavista syistä tai terveyteen tai turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamisesta. Samoilla perusteilla voidaan siirtää vahvistetun vuosiloman ajankohtaa. Loman siirtämisestä tulee ilmoittaa viranhaltijalle lähtökohtaisesti vähintään kahta viikkoa aiemmin. Riikka Rapinoja, neuvottelupäällikkö, edunvalvonta 12/2014 Lääkelupani ovat vanhentuneet, koska en ole tarvinnut niitä nykyisessä työssäni. Nyt haluaisin vaihtaa työpaikkaa. Miten voin uusia lupani? Työnantajan tulee huolehtia riittävästä perehdytyksestä, kun työntekijä aloittaa yksikössä. Perehdytykseen kuuluu myös lääkeosaamisen päivittäminen ja varmistaminen. Toisaalta myös terveydenhuollon ammattihenkilöillä on vastuu osaamisestaan. Esimerkiksi ammattikorkeakoulut järjesteävät lääkehoitoon liittyvää täydennyskoulutusta. Lääkehoidon osaaminen varmistetaan työpaikoilla esimerkiksi siten, että työntekijät opiskelevat täydennyskoulutusmateriaalin verkkokoulutuksena ja suorittavat tentin. Osaaminen pitää osoittaa usein myös näytöllä. Esimerkiksi terveydenhoitaja rokottaa viisi kertaa valvotusti. Myös IV-lääkehoitoon liittyvät näytöt. Lähihoitajilta työyksikkö voi edellyttää näyttöä esimerkiksi lääkkeiden jakamisessa. Työntekijä saa lääkeluvat kyseiseen työyksikköön, kun näytöt on suoritettu. Yksikkökohtaiset lääkeluvat pitää aina hyväksyä ja päivittää, kun työntekijä siirtyy uuteen yksikköön. Mervi Flinkman, työvoimapoliittinen asiantuntija, yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen 6(8)

7 13/2014 Miten talviaikaan siirtyminen vaikuttaa yövuorosta maksettavaan palkkaan? Olin 10 tunnin sijaan töissä 11 tuntia. Työaika lasketaan todellisten tuntien mukaan. Talviaikaan siirryttäessä klo tehdyn työvuoron pituus on 10 tuntia. Kesäaikaan siirryttäessä saman vuoron pituus on 8 tuntia. Työaikalisät maksetaan kello kolmen ja neljän väliseltä ajalta kahteen kertaan, koska tuo tunti on eletty ja työsnkennelty kahteen kertaan. Kuntasektorilla työajan laskennassa käytettävä ohjelma ottaa automaattisesti huomioon kellon siirtämisen. Sääntö on sama yksityiselläkinsektorilla Matias Nyman, lakimies, edunvalvonta 14/2014 Voiko työnantaja vaatia ottamaan influenssarokotteen? Voiko kieltäytyminen johtaa irtisanomiseen? Terveydenhuoltohenkilöstölle suositellaan useissa maissa joka syksy influenssarokotusta. Suomessa henkilökuntaa ei pakkorokoteta. Rokottamiskäytännöt vaihtelevat työpaikoittain. Henkilöstön rokottaminen vähentää hoitohenkilökunnan sairastuvuutta influenssaan peräti 88 prosenttia. Sairauslomatkin ovat vähentyneet huomattavasti. Vaikka työnantaja on tarjonnut rokotusta, kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät ole halunneet sitä ottaa. Rokotusten ottaminen ei ole pakollista. Jokaisen on itse mietittävä rokottamatta jättämisen seuraukset, sen vaikutukset potilasturvallisuuteen ja omaan perhepiiriin. Työnantajalla ei ole oikeutta uhata työntekijää erottamisella, mikäli työntekijä ei halua ottaa influenssarokotusta. Kaija Ojanperä, henkilöstöpoliittinen asiantuntija, yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen 7(8)

8 15/2014 Onko työpaikkaa vaihtavalla työntekijällä oikeus pitää kaikki kertyneet lomansa, vaikka lomakausi ei olisi käsillä? Yleensä pitämättömät vuosilomat maksetaan työsuhteen päättyessä rahana eli lomakorvauksena. Tämä johtuu siitä, että vuosiloma tulee pääsääntöisesti vahvistaa yhtä kuukautta ennen loman alkamista ja ilmoitusaikaa ei useinkaan ehditä noudattaa. Työnantaja ei myöskään voi määrätä työntekijää pitämään kesälomaa talvella. Kesäloma voidaan vahvistaa pidettäväksi vain kesälomakaudella eli Työntekijä ja työnantaja voivat kuitenkin aina sopia asiasta. Tällöin kertyneet vuosilomapäivät voi pitää irtisanomisajalla ennen työsuhteen päättymistä. Riikka Rapinoja, neuvottelupäällikkö, edunvalvonta 16/2014 Miten huolehditaan työolojen savuttomuudesta kotihoidossa? Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on vastuussa työturvallisuudesta ja -terveydestä. Lakia sovelletaan myös toisen kodissa tehtävään työhön. Kotihoidossa soveltamista rajoittaa yksityisyyden suoja ja siihen liittyvä kotirauhan velvoite. Työsuojelun toimintaohjelmassa on arvioitava tupakansavusta aiheutuva uhka ja otettava huomioon kotihoidon erityiskysymykset. Esimies tai työsuojelu voi kieltää työskentelyn terveyttä vaarantavissa olosuhteissa myös kotihoidossa. Kieltoon ei yleensä riitä pelkkä tupakansavulle altistuminen, vaan kiellon yhteydessä on osoitettava muutenkin huomattavia puutteita hygieniassa. Työntekijöiden yksilöllinen terveydentila on otettava huomioon. Jos henkilö on erityisen herkkä tupakansavulle, työnantaja voi järjestää mahdollisuuksien mukaan muita työtehtäviä. Anna Kukka, työympäristöasiantuntija, yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen 8(8)

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n C-sarja Tekstit: Päivi Ahonen ja Keijo Karhumaa Ulkoasu: Leena Nätti ISBN 952-9668-53-8 ISSN 1796-2978 Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. kerros postiosoite PL 421 00101 Helsinki puhelin (09) 131 521 sähköposti etunimi.sukunimi@sttk.fi www.sttk.fi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

TEEMANA TYÖELÄMÄ. kilpailukieltovelvoitteet. ulkomaalaisen työntekijän verotus. työntekijöiden yksityisyys. työsuhteen ehdot

TEEMANA TYÖELÄMÄ. kilpailukieltovelvoitteet. ulkomaalaisen työntekijän verotus. työntekijöiden yksityisyys. työsuhteen ehdot Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2011 TEEMANA TYÖELÄMÄ kilpailukieltovelvoitteet ulkomaalaisen työntekijän verotus työntekijöiden yksityisyys

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille 1 2013 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLTÖ 1 RASKAUSAIKA... 4 Raskaudesta ilmoittaminen työnantajalle... 4 Työntekijän oikeus käydä työaikana synnytystä edeltävissä tutkimuksissa...

Lisätiedot

Auktorisointisäännöt 1 (9)

Auktorisointisäännöt 1 (9) Auktorisointisäännöt 1 (9) HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTI Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua sekä työntekijän että käyttäjäyrityksen kannalta.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA

TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA * Juha Väkimies Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntija 10 huhtikuu 2008 Sisältö Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 1. Työehtosopimus 2 2.1. Yleissitovuuden vahvistaminen 2 2.2.

Lisätiedot

Perhevapaat Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat Opas luottamushenkilöille 3 2011 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille Huhtikuu 2011 Lisätiedot: Mari Laaka mari.laaka@sak.fi puh.020 774 0115 SAK, PL 157 00531 Helsinki Tilaukset: SAK puh. 020 774 000 SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLLYS

Lisätiedot