MOBIILIMAKSAMISEN KÄYTTÖKONTEKSTI. Johannes Suanto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOBIILIMAKSAMISEN KÄYTTÖKONTEKSTI. Johannes Suanto"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma MOBIILIMAKSAMISEN KÄYTTÖKONTEKSTI Kandidaatintyö Johannes Suanto Tietotekniikan laitos Espoo 2009

2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tekijä: Johannes Suanto Työn nimi: MOBIILIMAKSAMISEN KÄYTTÖKONTEKSTI KANDIDAATINTYÖN TIIVISTELMÄ Päiväys: 26. huhtikuuta 2009 Sivumäärä: Pääaine: Mediatekniikka Koodi: T3004 Vastuuopettaja: prof. Lauri Savioja Työn ohjaaja: tutkimusassistentti Lasse Lumiaho Monille suomalaisille tuttuja mobiilimaksamisen sovelluksia ovat esimerkiksi virvoitusjuoma-automaatit tai Helsingin kaupungin liikenteen käyttämä joukkoliikenteen mobiililippu. Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitkä asiat ovat oleellisia mobiilimaksamisen kontekstissa ja mitä erityispiirteitä niihin liittyy. Käyttökontekstilla tarkoitetaan jonkin tapahtuman asiayhteyttä, eli siihen liittyvää aikaa ja ympäristöä. Mobiililaitteiden käytön konteksti on yksi esimerkki käyttökontekstista. Käyttökonteksti voidaan purkaa eri osaalueiksi, joita on mahdollista tarkastella lähemmin. Työssä esitetään yksinkertainen malli, jonka avulla näitä osa-alueita hahmottaa paremmin. Mallissa käyttökonteksti jaetaan seuraaviin osa-alueisiin; käyttäjään, ympäristöön, tehtävään ja laitteistoon liittyvät asiat. Mobiilimaksamisella tarkoitetaan jollain mobiililaitteella tehtyä maksutapahtumaa. Näin ollen mobiilimaksamisen käyttökonteksti on mobililaitteella tehdyn aktiviteetin alalaji. Mobiilimaksamisen erityispiirteisiin kuuluu siihen liittyvä rahaliikenne, joka vaatii luotettavuutta, turvallisuutta ja kiistattomuutta. Mobiilimaksamisen käyttökontekstin eri osa-alueet vaikuttavat näiden vaatimusten toteutumiseen eri tavoin. Tässä työssä tarkastellaan myös mobiilimaksamisen käsittelyä kirjallisuudessa. Yhtenä havaintona on. että mobiilimaksamisen kaikkia osa-alueita ei ole tutkittu kovin tarkkaan, joten niiden tutkiminen saattaisi tuoda lisää tietoa mobiilimaksamisesta. Avainsanat: mobiilimaksaminen, mobiilit pankkipalvelut, käyttökonteksti Kieli: Suomi i

3 Alkulause Kiitokset kaikille tähän prosessiin osallistuneille. Ilman teidän apuanne tämä ei olisi onnistunut. Kiitos ja kumarrus, Espoossa 26. huhtikuuta 2009 Johannes Suanto ii

4 Sisältö Alkulause ii 1 Johdanto 1 2 Tutkimusalueen kuvaus Käyttökonteksti ja mobiililaitteet Käyttökonteksti Mobiililaitteiden käytön konteksti Mobiilimaksaminen Mobiilimaksamisen tärkeimmät osapuolet Mobiilimaksamisen nykyiset käyttöalueet Mobiilimaksamisen erityispiirteet Malli käyttökontekstin osa-alueiden ryhmittelyyn Mobiilimaksamisen osa-alueiden erityispiirteet Käyttäjään liittyvät erityispiirteet Ympäristöön liittyvät erityispiirteet Tehtävään liittyvät erityispiirteet Laitteistoon liittyvät erityispiirteet Johtopäätökset Mobiilimaksamisen käyttökontekstin ominaisuudet Mobiilimaksamisen käyttökontekstin erityispiirteet iii

5 5 Pohdintaa Mobiilimaksamisen käsittely kirjallisuudessa Mobiilimaksamisen tutkimuksen tulevaisuus Mietteitä kandidaatintyön tekemisestä Yhteenveto 22 Kirjallisuutta 23 iv

6 Luku 1 Johdanto Mobiilimaksaminen on ollut tuloillaan jo jonkin aikaa, mutta harvat mobiilimaksamisen sovellukset ovat menestyneet lukuisista yrityksistä huolimatta. Monille suomalaisillekin tuttuja mobiilimaksamisen sovelluksia ovat muun muassa virvoitusjuoma-automaatit sekä Helsingin kaupungin liikenteen käyttämä joukkoliikenteen mobiililippu. Vaikka osa pankeista onkin ottanut mobiililaitteiden avulla suoritettavat pankkipalvelut osaksi palveluvalikoimaansa (Mallat et al., 2004), ovat nämä kuitenkin jääneet pankkien internet-pohjaisten palveluiden varjoon. Tähän mennessä menestyneiden sovellusten takana on ollut lähinnä mobiilioperaattoreiden vetämät järjestelmät (Mallat et al., 2004). Erityisesti erilaiset soittoäänten ja muun viihteen markkinat ovat kasvaneet rajusti (Mallat, 2007). Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitkä asiat ovat oleellisia mobiilimaksamisen kontekstissa ja mitä erityispiirteitä niihin liittyy. Tehtävä aloitetaan luvussa 2 tutustumalla käyttökontekstiin yleisellä tasolla. Tämän jälkeen esitellään käyttökontekstin eri osa-alueita ja miten ne vaikuttavat kokonaisuuteen. Luvun 2 loppupuolella esitellään mobiilimaksaminen sekä sen osa-alueet, samoin kuten mobiilimaksamisen tärkeimmät osapuolet. Luku 2 päätetään esittelemällä muutama esimerkki maailmalla käytössä olevista mobiilimaksamisen sovelluksista. Luvussa 3 esitellään aluksi yksinkertainen malli mobiilimaksamisen käyttökontekstin osa-alueiden ryhmittelyyn. Tämän jälkeen tutustutaan mobiilimaksamisen erityispiirteisiin, eli asioihin, jotka erottavat mobiilimaksamisen muusta mobiililaitteella tehtävästa toiminnasta. Luvussa 4 vedetään johtopäätöksiä läpikäydystä materiaalista ja esitellään mobiilimaksamisen käsittely kirjallisuudessa. Luku päätetään näkökulmalla mobiilimaksamisen tutkimuksen tulevaisuudesta. Luvussa 5 esitellään lyhyt yhteenveto tutkimuksesta. 1

7 LUKU 1. JOHDANTO 2 Tutkimuksen lähestymistapa pohjautuu käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiin (IS , 2000) ja mobiilimaksamisen käyttökontekstin ymmärtämiseen (Benyon et al., 2005). Tutkimus tehdään kirjallisuustutkimuksena.

8 Luku 2 Tutkimusalueen kuvaus 2.1 Käyttökonteksti ja mobiililaitteet Tässä luvussa esitellään joitakin tässä tutkielmassa käytettäviä peruskäsitteitä ja niihin kuuluvia osa-alueita. Ensin esitellään käyttökonteksti yleisellä tasolla, minkä jälkeen käydään tarkemmin läpi käyttökontekstin osa-alueita. Käyttökontekstiin tutustumiseen jälkeen tarkastellaan miten käyttökontekstia tulee käsitellä mobiililaitteiden kohdalla. Tämän jälkeen tutustutaan mobiilimaksamiseen ja syvennytään mobiilimaksamisen käyttökontekstin osa-alueisiin, sekä mobiilimaksamisen käyttökontekstissa esiintyviin tärkeimpiin osapuoliin. Lopuksi tarkastellaan muutamia esimerkkejä mobiilimaksamista hyödyntävistä sovelluksista. Seuraavassa luvussa tutustutaan tarkemmin mobiilimaksamisen erityispiirteisiin Käyttökonteksti Kaikki ihmisten aktiviteetit voidaan aina sijoittaa johonkin asiayhteyteen, eli kontekstiin. Benyon et al. (2005) mukaan konteksti ja asiayhteys tuleekin aina analysoida yhdessä. Heidän mukaansa voidaan erottaa kolme pääasiallista kontekstityyppiä; organisatorinen, sosiaalinen, sekä fyysinen konteksti, jossa jokin aktiviteetti tapahtuu. Kukin näistä vaikuttaa aktiviteetin suorittamiseen jotenkin. Fyysiseen ympäristöön lasketaan kaikki paikkaan liittyvät asiat, jotka voivat vaikuttaa aktiviteetin suorittamiseen. Asiat voivat vaikuttaa aktiviteetin suorittamiseen eri tavoin. Sopivan hämärä ympäristö voi esimerkiksi helpottaa tekstin lukemista LCD näytöltä, kun taas valoisa ympäristö saattaa aiheuttaa näytölle sen käyttöä vaikeuttavia heijastuksia. Tärkeää on myös huomioida fyysisen ympä- 3

9 LUKU 2. TUTKIMUSALUEEN KUVAUS 4 Kuva 2.1: Benyon et al. (2005) käyttämä malli käyttökontekstille ristön vaikutus käyttäjään. Meluisa ympäristö on selkeästi hankalampi ympäristö kuin rauhallinen, jos tapahtuma vaatii käyttäjältä keskittymistä. Sosiaalinen ympäristö voi myös asettaa rajoitteita tai tukea jonkin aktiviteetin toteuttamista. Työpaikalla yleisesti käytettyyn ohjelmistoon saa tukea helposti vierustoverilta kysymällä, kun taas sama avokonttoriympäristö asettaa rajoitteita äänipalautteiden käyttämiseen sovelluksissa. Sosiaalinen ympäristö voi myös vaikuttaa käyttäjän mielestä hyväksyttävien aktiviteettien kirjoon. Kaikkialla lienee hyväksyttävää käyttää mobiilia laitetta joukkoliikenteen aikataulujen tarkistamiseen, kun taas epäsovinnaisten poliittisten mielipiteiden tutkailu ei yleensä ole yhteiskunnallisten sosiaalisten normien mukaan suotavaa kaikissa tilanteissa. Benyon et al. (2005) mukaan organisatorinen konteksti on, yllä mainittujen lisäksi, tärkeä rajoitteiden lähde. Organisaation valtasuhteet, sekä sen omaksumat kommunikaatiotavat vaikuttavat eri aktiviteettien toteutumiseen. Hierarkisessa ja byrokraattisessa organisaatiossa saattaa esimerkiksi olla tarpeen anoa lupa tiettyjen aktiviteettien suorittamiselle. Joskus aktiviteettien suorittaminen on myös sallittu vain tietylle henkilöstöryhmälle tai jopa vain nimetyille henkilöille. Tämä luonnollisesti vaikuttaa aktiviteettien kontekstiin Mobiililaitteiden käytön konteksti Mobiililaitteiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime aikoina. Erityisen selkeää tämä kehitys on ollut puhelimena toimivien mobiililaitteiden osalta. Yhä suurempi osa (Semuels, 2009) myydyistä kännyköistä on niin kutsuttuja älypuhelimia, joiden laskentakapasiteetti vastaa menneiden vuosien tietokoneita. Näillä laitteilla on useimmiten myös graanen näyttö, jolloin on luonnollista käyttää niissä graasia käyttöliittymiä. Kasvavan laskentakapasiteetin ja graasen näytön li-

10 LUKU 2. TUTKIMUSALUEEN KUVAUS 5 säksi nykyiset mobiililaitteet ovat yhä useammin verkottuneita siten, että niiden langattomat tietoliikenneyhteydet alkavat olla verrattavissa muutaman vuoden takaisiin langallisiin tietoliikenneyhteyksiin. Nämä asiat yhdessä muodostavatkin verkottuneen mobiililaitteen käytön perusajatuksen; laitteella on voitava toteuttaa käyttäjän valitsemia aktiviteetteja missä ja milloin vain. Toiminta ei siis saa olla paikkaan tai aikaan rajoittunutta kuten tilanne on esimerkiksi perinteisten pöytätietokoneiden osalta. Mobiilin laitteen käytön kontekstilla tarkoitetaan sitä tilanteen, ajan, paikan, käytetyn mobiililaitteen, ympäristön ja päämäärän, kokonaisuutta, jossa käyttäjä toimii tapahtuman aikana. Käyttäjä itsessään toimii myös aina tietyssä sosiaalisessa kontekstissa, joka täytyy huomioida. Näiden tekijöiden lisäksi myös käyttäjän mobiililaitetta voidaan verrata muihin laitteisiin, joilla tapahtuma olisi mahdollista suorittaa. (Ortiz, 2008). Ortiz (2008) mukaan mobiililaitteiden käytön konteksti muodostuu usean, toisiaan täydentävän ja toisiinsa vaikuttavan, osa-alueen leikkauksesta. Näihin osaalueisiin Ortiz laskee muun muassa: Ajan jolloin tapahtuma tehdään. Eri aikaan tehdyt, mutta muuten identtiset, tapahtumat eroavat toisistaan. Esimerkiksi virvoitusjuoman ostaminen aikaisin aamulla eroaa selkeästi virvoitusjuoman ostamisesta keskellä yötä. Aika vaikuttaa myös paikkaan ja ympäristöön. Mobiililaitteen käyttö päivällä, kirkkaassa auringon paisteessa voi olla huomattavasti haastavampaa kuin illan hämärässä, jolloin laitteen pienestä näytöstä saa useimmiten paremmin selvää. Usein myös sosiaalinen konteksti on ajasta riippuvainen. Arkisin käyttäjän sosiaalinen konteksti, sosiaalisine normeineen, on useimmiten selkeästi erilainen kuin viikonloppuisin. Paikan ja ympäristön, jotka vaikuttavat jokaiseen käyttäjän kokemaan tapahtumaan. Julkisen liikenteen aikataulujen ja reittien tarkistaminen kotona on huomattavasti erilainen tapahtuma kuin näiden tarkistaminen täysin tuntemattomassa paikassa. Lisäksi fyysinen ympäristö voi haitata aktiviteetin suorittamista esimerkiksi siten, että katumelu tekee puhelimessa puhumisesta vaikeaa. Vastaavasti kaukana maaseudulla ei välttämättä ole mahdollista saada aikaiseksi toimivaa datayhteyttä. Mobiililaitteen käytön kontekstissa tuleekin huomioida että tilanne ei ole staattinen, vaan että mobiililaitetta voidaan käyttää mitä erilaisimmissa paikoissa. Käyttäjän, johon koko tapahtuma keskittyy. Teknologiasta kiinnostuneen nuoren henkilön mobiililaitteella tekemä tapahtuma eroaa usein eläkeläisen tekemästä tapahtumasta, vaikka tapatuma ja muut muuttujat olisivat verrattavissa. Käyttäjän tahtotila ohjaa koko mobiilin laitteen käyttöä ja vaikuttaa siihen missä, milloin ja minkälaisessa tilanteessa käyttäjä on valmis käyttämään mobiilia laitetta. Usein käyttäjä pystyy myös valitsemaan mitä mobiilia laitetta hän käyttää.

11 LUKU 2. TUTKIMUSALUEEN KUVAUS 6 Kuva 2.2: Ortiz (2008) malli mobiilin käyttökontekstin kuvaamiseen Sosiaalisen kontekstin, jossa käyttäjä elää. Virvoitusjuoman ostaminen yksin eroaa virvoitusjuoman ostamisesta ystävän, esimiehen tai muun ostajan sosiaaliseen kontekstiin kuuluvan henkilön ollessa läsnä. Sosiaalinen konteksi voi vaikuttaa paikkoihin joissa käyttäjä liikkuu, mobiililaitteisiin, joita hän on halukas käyttämään, sekä asioihin, joita hän haluaa suorittaa mobiililla laitteella. Käytetyn mobiililaitteen, ja sen suhteen muihin laitteisiin, joilla tapahtuma olisi mahdollista suorittaa. Erityisen monisyiseksi laitteen vaikutus muodostuu, kun laite itsessään on sosiaalista kontekstia määrittelevä objekti. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta on Applen iphone-puhelimet, jotka vaikuttavat omistajiensa sosiaaliseen kontekstiin laitevalmistajan imagon kautta. Toisen näkökulman mobiililaitteen käytön kontekstiin tarjoaa Tarasewich (2003), jonka mukaan käyttökonteksti voidaan esittää ympäristön, osallistujien, sekä aktiviteetin funktiona. Hän huomioi myös, että mobiililaitteen käytössä ympäristö voi olla dynaaminen, eli käytön konteksti voi muuttua hetkestä toiseen. Kim et al. (2002) tarjoavat oman näkemyksensä mobiililaitteen käyttökontekstiin. He jakavat puolestaan käyttökontekstin puumaisesti henkilökohtaiseen ja ympäristökohtaiseen kontekstiin. Henkilökohtaisen kontekstin alle he ovat liittäneet sisäisen ja ulkoisen kontekstin, kun taas ympäristökohtaisen kontekstin alle he ovat liittäneet

12 LUKU 2. TUTKIMUSALUEEN KUVAUS 7 fyysisen ja sosiaalisen kontekstin. 2.2 Mobiilimaksaminen Mobiilimaksamisella tarkoitetaan jonkin mobiililaitteen avulla tehtyä ostotapahtuman suorittamista. Ostotapahtuma eroaa muunlaisista mobiililaitteella tehdyistä toimenpiteistä siinä, että tapahtuman yhteydessä käyttäjä vaihtaa rahaa tuotteeseen tai palveluun. Juuri rahan liittyminen tapahtumaan on mobiilimaksamisen tunnusmerkki verrattuna muihin mobiililaitteilla tehtyihin tapahtumiin. Mobiilimaksaminen on kuitenkin vain yksi mobiilin laitteen käytön erikoistapaus, joten sen käsittelemiseen voidaan soveltaa kaikkia yllä mainittuja mobiilin laitteen käytön konteksteja. Tällöin tulee kuitenkin huomioida mobiilimaksamisen käyttökontekstin erityispiirteet, joita käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. Itse ostotapahtuma voi vaihdella suuresti. Sen kohteena voi olla jokin tuote tai palvelu ja käytetty rahamäärä voi olla pieni tai suuri. Lisäksi ostaminen voi tapahtua myyjän läsnäollessa tai etänä. Ostotapahtuma ei myöskään välttämättä ole sidottu mihinkään myyntipisteeseen, vaan voi tapahtua periaatteessa missä ja milloin vain. (Mallat et al., 2004) Tapahtumassa käytetty mobiililaite voi olla puhelin, PDA tai jokin muu mobiili, verkottunut laite. Ostotapahtuma voidaan purkaa auki esimerkiksi seuraaviin askeliin (Mobile_Payment_Forum, 2002). 1. Maksumekanismin asennus ja kongurointi 2. Ostotapahtuman käynnistyminen 3. Käyttäjän tunnistaminen 4. Maksun suorittaminen Näistä 'Maksumekanismin asennus ja kongurointi' tehdään yleensä kerran, mahdollisesti jo mobiililaitteen hankinnan yhteydessä. Tällöin varsinaisen ostotapahtuman yhteydessä suoritetaan askeleet 'Ostotapahtuman käynnistyminen', 'Käyttäjän tunnistaminen' sekä 'Maksun suorittaminen'. Näiden askeleiden yhteydessä puhutaan siis varsinaisesta mobiilimaksamisesta ja sen käyttökontekstista Mobiilimaksamisen tärkeimmät osapuolet Mobiilimaksamisen mahdollistamisessa ja edistämisessä tärkeimpinä osapuolina ovat käyttäjien ja laitevalmistajien lisäksi mobiilioperaattorit, palveluiden ja tuot-

13 LUKU 2. TUTKIMUSALUEEN KUVAUS 8 teiden tarjoajat, sekä pankit ja muut nanssilaitokset (Mallat et al., 2004). Jokaisella taholla on omat erikoisosaamisensa ja vahvuutensa, joita kaikkia tarvitaan, jotta mobiilimaksaminen olisi sujuvaa ja käyttäjän kannalta hyödyllistä. Mobiilioperaattoreiden vahvuutena ovat prosessit asiakkaan tunnistamiseen ja laskutukseen (Mallat et al., 2004). Operaattoreiden ydinliiketoiminta perustuukin asiakkaan varmaan tunnistamiseen ja tämän tekemien tapahtumien kirjaamisen, sekä luotettavaan laskuttamiseen. Mobiilioperaattorit ovat onnistuneet luomaan toimivan mikrolaskutusjärjestelmän puheluiden, tekstiviestien ja niihin liittyvien palveluiden hankkimiseen. Toistaiseksi laskutus on kuitenkin hoidettu enimmäkseen vain puhelinlaskun yhteydessä, eikä esimerkiksi erillisen tilin kautta. Pankeilla ja nanssilaitoksilla on vankat perinteet rahaliikenteen välittämisessä, sekä tilipohjaisen rahaliikenteen hallinnassa. Lisäksi niillä on kokemusta erittäin turvallisten ja luotettavien järjestelmien luomisesta. Suurena voimavarana pankeilla ja nanssilaitoksilla on nimenomaan se suuri luotettavuuden aste, jonka ne ovat saavuttaneet suuren yleisön keskuudessa. Palveluiden ja tuotteiden tarjoajat puolestaan erikoistuvat asiakkaan palvelemiseen hyvillä palveluilla ja tuotteilla. Heidän tuloksensa on riippuvainen siitä kuinka hyviä tuotteita tai palveluita he tarjoavat asiakkaalle, sekä kuinka saatavilla ne ovat asiakkaan kannalta. Laitevalmistajat ovat kiinnostuneita laitteidensa markkinaosuuden kasvattamisesta, ja ovat siten mukana laitteiden ominaisuuksien kehittämisessä. Sellainen mobiililaite, joka tukee helppoa ja riittävän yleistä mobiilimaksamisen tapaa menee paremmin kaupaksi kuin sellainen, joka ei tue tätä toiminnallisuutta. Tässä kuitenkin laitevalmistajat ovat riippuvaisia muista osapuolista jotta nämä luovat tarpeen mobiilimaksamiselle. Käyttäjät toimivat oman agendansa mukaan. Mikäli muut osapuolet ovat onnistuneet työssään niin että käyttäjän on mahdollista hankkia laadukkaita tuotteita ja palveluita missä ja milloin vain, helpon ja turvallisen mobiilimaksamisen avulla, ei se kuitenkaan ole tae, että käyttäjät näin tekevät. Yhtenä käyttäjää ohjaavana tekijänä on käyttäjän sen hetkiset tarpeet. Käyttäjä tuskin tulee ostamaan elokuvalippuja illan elokuviin mobiilin käyttöliittymän yli, mikäli hän juuri seisoo vapaan lippukassan vieressä tai mikäli hän on sinä iltana menossa jalkapallo-otteluun Mobiilimaksamisen nykyiset käyttöalueet Mobiilimaksamista käytetään nykyään Suomessa esimerkiksi virvoitusjuoma- ja muissa automaateissa, sekä matkalippujen hankinnassa. Helsingin kaupungin lii-

14 LUKU 2. TUTKIMUSALUEEN KUVAUS 9 kennelaitos on mahdollistanut matkojen maksamisen lähettämällä määrämuotoisen tekstiviestin palvelunumeroon.(mallat et al., 2004) Maailmalla on kuitenkin Mallat (2007) mukaan käynnissä useita erilaisia mobiilimaksamisen projekteja, kuten PayPal mobile, sekä useat mobiilin sisällöntuotantoon liittyvät projektit tai alla mainitut mobiilit pankkipalvelut Keniassa. Mobiilimaksamiseen liittyy myös läheisesti erilaisten pankkipalvelujen käyttäminen mobiililaitteella. Pohjoismaissa tuttuja internet-pankkipalveluja voidaan käyttää mobiililaitteen avulla, mutta maailmalla on olemassa myös täysin tavallisista pankeista erillään olevia ratkaisuja. Esimerkiksi Keniassa Safaricom-niminen mobiilioperaattori tarjoaa kännykän avulla suoritettavia pankkipalveluja. Nämä on suunnattu asiakkaille, joilla ei ole pääsyä tavanomaisiin pankkipalveluihin tai joille pankkipalvelun maksut ovat suhteettoman korkeat heidän tulotasoonsa nähden. (Appropriate_Technology, 2007) Vuoden 2008 joulukuussa palvelu saavutti viiden miljoonan käyttäjän rajan (EIU_ViewsWire, 2009), mikä on enemmän kuin Keniassa on tavallisten pankkipalvelujen käyttäjiä.

15 Luku 3 Mobiilimaksamisen erityispiirteet Kuten edellisessä luvussa esitettiin, voidaan mobiililaitteiden käytön käyttökontekstia lähestyä monella eri tavalla. Tässä luvussa esitellään ensin yksinkertainen malli mobiilimaksamisen käyttökontekstien osa-alueiden ryhmittelyyn, jonka avulla voimme hyödyntää useiden muiden mallien avulla tehtyjä tuloksia luontevasti. Tämän jälkeen esitellään tarkemmin asiat, jotka erottavat mobiilimaksamisen käyttökontekstin muiden mobiilien laitteiden käytön konteksteista. Nämä erityispiirteet ryhmitellään selkeyden vuoksi luvun alussa esitetyn yksinkertaisen mallin mukaisesti. Luvun lopussa tarkastellaan minkälaisia lähestymistapoja on käytetty maailmalla mobiilimaksamisen, tai siihen rinnastettavan toiminnan, havainnollistamiseen ja ryhmittelyyn. Käsitteiden havainnollistamiseksi käytämme alla kuvattua, kuvitteellista, esimerkkiä selventämään eri erityispiirteiden vaikutuksia käyttökontekstiin. Matti on ystäviensä kanssa menossa elokuviin illalla. Tarkoituksena on katsoa äskettäin ensi-iltansa pitänyt, suursuosittu, toimintaelokuva. Kiireisen päivän johdosta kukaan ystävyksistä ei ole ehtinyt varata lippuja etukäteen. Joukkion saapuessa elokuvateatteriin he huomaavat, että lippukassoilla on erittäin pitkät jonot. Vain yhdellä kassalla on lyhyt jono, joka myös liikkuu nopeasti. Kassalla on kuitenkin kyltti 'Vain ennakkoon maksetut liput'. Matti muistaa kuitenkin, että hän on viime viikolla asentanut kännykkäänsä 'Lippukeskus Oyn' toimittaman sovelluksen, jonka avulla hän voi ostaa lippuja eri tapahtumiin. Hän ottaakin kännykkänsä esiin, avaa 'Lippukeskus' sovelluksen ja ostaa sen kautta liput ystävilleen ja itselleen. Muiden vielä pähkäillessä tilannetta Matti toteaa, että 'Homma hoidossa', ja marssii lunastamaan lippuja nyt vapautuneelta kassalta. Kassaneiti löytää Matin ostokset omasta järjestelmästään ja huomaa liput maksetuiksi, jolloin hän tulostaa liput Matille ja tänen ystävilleen. Ilta on pelastettu ja kaverukset pääsevät elokuviin. 10

16 LUKU 3. MOBIILIMAKSAMISEN ERITYISPIIRTEET 11 Kuva 3.1: Malli käyttökontekstin osa-alueiden ryhmittelyyn (IS , 2000) 3.1 Malli käyttökontekstin osa-alueiden ryhmittelyyn Edellisessä luvussa esiteltyjen näkökulmien perusteella havaitaan, että mobiilia käyttökontekstia voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta (Ortiz, 2008),(Tarasewich, 2003),(Kim et al., 2002). Tämä on hyödyllistä, koska silloin saadaan esiin jokaista tutkimuksen kannalta tähdellisimmät ja kiinnostavimmat asiat nostettua esiin luonnollisella tavalla. Tutkimusten vertailu vaatii kuitenkin tällöin hieman enemmän työtä, kun käyttökonteksteja ei ole mahdollista verrata suoraan vaan on verrattava eri osa-alueita keskenään. Osa-alueiden vertailu on luonnollisesti hankalampaa ja vaatii tarkempaa osa-alueisiin tutustumista, kuin suurempien kokonaisuuksien vertailu, mutta mahdollistaa tarkemman näkymän tutkimusten yksityiskohtiin. Tämän tutkimuksen puitteissa muiden tutkimusten käyttökontekstit puretaan osa-alueisiinsa ja ryhmittellään uudelleen neljään eri kategoriaan; Käyttäjään, ympäristöön, tehtävään sekä laitteistoon liittyviin osa-alueisiin IS (2000) mukaisesti. Nämä kategoriat ovat laajoja ja ajoittain suuntaa-antavia, sillä jotkin osa-alueet koskettavat useampaa näistä kategorioista. Tämä malli on kuitenkin riittävä toimimaan havainnollistamisen ja hahmottamisen apuvälineenä, kun tutkitaan eri osa-alueiden välisiä yhteyksiä.

17 LUKU 3. MOBIILIMAKSAMISEN ERITYISPIIRTEET Mobiilimaksamisen osa-alueiden erityispiirteet Mobiilimaksaminen jakaa tiettyjä erityispiirteitä muunlaisen mobiililaitteiden kanssa tehtävän toiminnan kanssa. Tässä tutkimuksessa on lähdetty siitä, että esimerkiksi mobiilit pankkipalvelut ovat riittävän samankaltaisia mobiilimaksamisen kanssa, että niihin liittyvien käyttökontekstien osa-alueita voidaan verrata suoraan keskenään. Kummassakin tapauksessa kyse on mobiilin laitteen käytöstä ja kummasskin tapauksessa tapahtuma koskettaa, tavalla tai toisella, käyttäjän rahallista omaisuutta. Tarasewich (2003) nostaa mobiilin käyttökontekstin haasteeksi sen dynaamisuuden. Tämä tarkoittaa, että tilanne, jossa käyttäjä haluaa ostaa tuotteen tai palvelun mobiilimaksamisen avulla, saattaa muuttua merkittävästikin ostotapahtuman aikana. Erityisesti ympäristössä tapahtuvat muutokset voivat olla nopeita ja voimakkaita. Eräänä ympäristöön liittyvänä muutoksena voidaan mainita esimerkiksi mobiilin datayhteyden katkeaminen mobiilioperaattorin tekemän huoltotyön tai vahingon vuoksi kesken ostotapahtumaa Käyttäjään liittyvät erityispiirteet Käyttäjään liittyvät mobiilimaksamisen erityispiirteet koskettavat suoraan käyttäjää, tämän uskomuksia, osaamista ja arvomaailmaa. Kuten Ortiz (2008) toteaa, ovat verkottuneet mobiilit laitteet perustaltaan sosiaalisia tuotteita. Ne on luotu, jotta ihmiset voisivat olla yhteydessä toisiinsa. Tämä havaitaan eritoten, kun tarkastellaan käyttäjän sosiaalista kontekstia. Sosiaalinen konteksti, jossa käyttäjä on ostohetkellä, vaikuttaa ratkaisevasti ostotapahtumaan. Esimerkiksi virvoitusjuoma-automaatin käyttö voi johtaa eri tuotteen hankkimiseen mikäli käyttäjä on yksin verrattuna siihen, että hänen mukanaan ovat hänen urheilulliset ja tarkkaa ruokavaliota noudattavat ystävänsä. Käyttäjän kokema hyöty ostoksesta ja siihen liittyvästä mobiilimaksamisesta vaikuttaa hänen haluunsa tehdä ostos ja siihen paljonko vaivaa hän on valmis näkemään päämääränsä saavuttamiseksi. Pin (2005) mukaan eräs tärkeä osatekijä on käyttäjän kokema vaikeus, eli kuinka hankalaksi käyttäjä kokee koko ostotapahtuman tapahtumaketjun. Koettuun vaikeuteen Pin (2005) liittää myös käyttäjän kokemuksen vastaavista tilanteista ja luottamuksesta omaan osaamisensa, sekä koettuun hankaluuteen avun saamisessa, mikäli sitä tarvitaan. Kontekstin kartoittamisessa olisi siten tärkeää huomioida, mitkä asiat ovat käyttäjän mielestä relevantit käsillä olevaa tehtävää silmällä pitäen (Oulasvirta, 2004). Tietyissä tilanteissa ostotapahtuma ja siihen liittyvän käyttökontekstin muut osaalueet voivat puolestaan vaikuttaa käyttäjän sosiaaliseen kontekstiin. Käyttäjän

18 LUKU 3. MOBIILIMAKSAMISEN ERITYISPIIRTEET 13 kokema sosiaalinen konteksti voi muuttua selkeästi, jos hän mobiilimaksamisen avulla hankkii kaveriporukalleen viimeiset liput jonkin artistin keikalle samaan aikaan, kun muut jonottavat lippukassalle. Luvun alussa esitetyssä esimerkissä Matti havaitsi, että hänellä on mahdollisuus elokuvalippujen hankintaan mobiilimaksamisen avulla. Tämän lisäksi vaihtoehtoiset maksutavat olivat Matin mielestä ulottumattomissa pitkien jonojen takia. Koska ystävykset todella halusivat nähdä kyseisen elokuvan, tuntui tehtävä Matista tärkeältä, joten hän päätti turvautua mobiilimaksamiseen vaikka se ei ollut hänelle vielä kovin tuttua. Lopuksi vielä kavereiden edessä 'päteminen' ja illan pelastaminen toimivat Matin sosiaalisen kontekstin kautta päätöksen vauhdittajina Ympäristöön liittyvät erityispiirteet Ympäristö on tärkeä, ja ajoittain erittäin dynaaminen, osatekijä mobiilissa käyttökontekstissa. Koska mobiileja laitteita voidaan käyttää melkien missä ja milloin vain, vaikuttaa ympäristö suuresti niiden käyttökontekstiin. Mobiileja laitteita voidaankin käyttää periaatteessa minkälaisen tahansa ympäristössä esiintyvän häiriötekijän vaikutuksen alaisuudessa. Tavallisia ympäristöstä johtuvia häiriötekijöitä ovat erilaiset kuulo- tai näköärsykkeet (Kim et al., 2002), joiden kanssa käyttäjä joutuu tulemaan toimeen tehtävää suorittaessaan. Jotta mobiilimaksaminen olisi mielekästä häiriötekijöiden läsnäollessa, on erityisen tärkeää, että käyttäjän käynnistämä toimenpide ei esty tai häiriiny, koska ympäristö häiritsee tämän keskittymistä. Tarasewich (2003) ehdottaakin, että mobiilien laitteiden käyttöliittymien tulisi mahdollistaa niiden käyttö mahdollisimman pienellä huomiolla. Ympäristötekijät voivat vaikuttaa myös käyttäjän tahtotilaan esimerkiksi siten, että hän saattaa välttää tiettyjen viihdepalvelujen hankkimista sellaisessa ympäristössä, jossa liikkuu muita ihmisiä, vaikka hän hankkisi näitä ollessaan yksin. Lisäksi paikka, jossa käyttäjä on, vaikuttaa tämän sosiaaliseen kontekstiin. Yksin kotona käyttäjä voi hankkia sellaisia tuotteita tai palveluiden joiden hankintaa hän ei muiden läsnäollessa edes harkitsisi. Esimerkissämme ystävykset ovat elokuvateatterin aulassa, lippukassojen vierellä. Paikalla on paljon muitakin ihmisiä, joten voidaan todeta, että ympäristöstä tulee paljon hälyääniä ja muiden ihmisten aiheuttamia ärsykkeitä. Lisäksi aulan valaistus on hoidettu kirkkailla halogeenispoteilla, jotka aiheuttavat heijastuksia Matin kännykän näytöllä. Tilatessaan lippuja Matti siirtyykin hieman sivummalle jotta voisi keskittyä uuteen tehtävään paremmin ja kääntää kännykkäänsä siten, että valot eivät aiheuta heijastuksia. Lisäksi Matti syöttää ostoksen hyväksymiskoo-

19 LUKU 3. MOBIILIMAKSAMISEN ERITYISPIIRTEET 14 dinsa sovellukseen siten, että hän pitää kännykkää hieman vartalonsa suojassa jottei kukaan voisi nähdä hänen hyväksymiskoodiaan Tehtävään liittyvät erityispiirteet Mobiilimaksamiseen liittyvää tehtävää tarkasteltaessa tulee aina huomioida mahdolliset vaihtoehtoiset tavat päästä haluttuun päämäärään. Esimerkiksi Pin (2005) mukaan ihmiset käyttävät mobiileja pankkipalveluja, koska kokevat ne hyödyllisiksi. Tämä voidaan yleistää myös mobiilimaksamiseen. Ihmiset käyttävät siis mobiilimaksamista, koska kokevat sen hyödylliseksi verrattuna vaihtoehtoisiin maksamistapoihin. Virvoitusjuoman hankkiminen virvoitusjuoma-automaatista hellesäällä mobiilimaksamisen avulla saattaa olla käyttäjän mielestä huomattavasti kätevämpi vaihtoehto kuin sopivan kioskin etsiminen, jos käyttäjällä ei sattumalta olekaan automaatin vaatimia kolikoita mukanaan. Mikäli tehtävä on tärkeä tahi kiireellinen vaikuttaa se luonnollisesti käyttökontekstiin nostamalla tehtävän koettua hyödyllisyyttä. Pin (2005) mukaan hyödylliseksi koetulla palvelulla on positiivinen korrelaatio sen kanssa, että käyttäjä aikoo käyttää palvelua. Tämä vastavaikuttaa hankalaksi koetun tilanteen tai palvelun negatiivista vaikutusta käyttäjän mobiilimaksamisen käytön aikomukseen. Tehtävään voi myös liittyä erilaisia maksuja. Normaalin tuotteeseen tai palveluun liittyvän maksun lisäksi saattaa mobiilimaksamisesta koitua ylimääräisiä palvelumaksuja, sekä verkon käytöstä seuraavia maksuja. Nämä vaikuttavat siihen kuinka kilpailukykyisesti jokin tehtävä voidaan suorittaa mobiilimaksamisella verrattuna vaihtoehtoisiin tapoihin. Nykyisellään esimerkiksi ostettaessa juotavaa virvoitusjuoma-automaateista mobiilimaksamisella, on ostettu tuote hieman kalliimpi kuin perinteisesti kolikoilla maksettu identtinen tuote. Tämä johtuu todennäköisesti tuotteen mobiilimaksamisen maksuketjun kalleudesta verrattuna perinteisiin tapoihin. Tämä ero loppukäyttäjän hinnassa vaikuttaa negatiivisesti mobiilimaksamisen laajentumiseen (Mobile_Payment_Forum, 2002). Esimerkissämme tehtävä on Matille tärkeä. Ystävykset ovat odottaneet pääsyä kyseiseen elokuvaan ja pettymys on suuri jos he eivät pääse sitä nyt katsomaan. Matti ei ole aiemmin käyttänyt 'Lippukeskus Oyn' mobiilimaksamissovellusta, mutta varmistaakseen onnistuneen illan hän on valmis yrittämään. 'Lippukeskuksen' kautta hankittuna elokuvaliput ovat saman hintaisia kuin suoraan kassalta hankittaessa, mutta tilaukseen tulee euron käsittelymaksu. Muina maksuina tulee kännykän dataliittymä, mutta Matilla on hankittuna kiinteähintainen dataliittymä. Matin mielestä lopullinen kustannusero perinteisillä tavoilla hankittuun on niin pieni, että se kannattaa maksaa hauskan illan vuoksi.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Kandidaatintyön aiheita

Kandidaatintyön aiheita Kandidaatintyön aiheita PM&RG:n aihe-ehdotukset Mervi L. Ranta ja Henrik J. Asplund Mervi L. Ranta & Henrik J. Asplund PL 15400, 00076 AALTO email: pmrg@tkk.fi FINLAND http://www.cs.hut.fi/~pmrg Version

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-17 Ikäihmisten kotona asumista tukevien järjestelmien kehittäminen AikatauluValpas Salla Ojala Paula Laitio 1. Projektin tavoite Projektimme

Lisätiedot

Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita.

Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita. Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita. Arkkitehtuuriin vaikuttavat ympäristötekijät Jo kehittämisen alkuvaiheessa on tarpeellista hahmotella arkkitehtuurin perusratkaisu. Lähtökohdat

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

MITEN MAKSAMISEN, TUNNISTAMISEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN PELIKENTTÄ MUUTTUU? VAI MUUTTUUKO?

MITEN MAKSAMISEN, TUNNISTAMISEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN PELIKENTTÄ MUUTTUU? VAI MUUTTUUKO? MITEN MAKSAMISEN, TUNNISTAMISEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN PELIKENTTÄ MUUTTUU? VAI MUUTTUUKO? 3.6.2013 Teknologiateollisuus ry & Teleforum ry Pekka Laaksonen, johtava asiantuntija 1 TOISINAAN VANHA JA UUSI

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300 Erinomainen ja vankkatekoinen all-in-one-ultrakannettava. Toshiba EasyGuard sisältää monia ominaisuuksia, joiden avulla yritysasiakkaat voivat parantaa tietoturvaansa, tehostaa järjestelmän suojausta ja

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Mobiilimaksu. Palveluesittely

Mobiilimaksu. Palveluesittely Mobiilimaksu Palveluesittely Operaattoreiden yhteinen http://www.mobiilimaksuinfo.fi/ 2 Elisan, TeliaSoneran ja DNA:n yhteinen Mobiilimaksu Selkeä ja muista maksutavoista erottuva maksutapa kuluttaja tietää

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

CT30A2800. Osa I: (n. 90 min) Käyttäjäkeskeinen Suunnittelu?

CT30A2800. Osa I: (n. 90 min) Käyttäjäkeskeinen Suunnittelu? CT30A2800 Osa I: (n. 90 min) Käyttäjäkeskeinen Suunnittelu? Sisältö Mitä on käyttäjäkeskeisyys ( 5 kalvoa ) Käyttäjäkeskeisyyteen vaikuttavat voimat (8 kalvoa) Käyttäjäkeskeisyys on usein kontekstisidonnaista

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS

ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS MATHM-47300 Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi 1.10.2012 Ryhmä: Kipinä Sari Herrala, 228850 2 SISÄLLYS Arvioitava verkkopalvelu... 3 Arvioinnin tavoitteet...

Lisätiedot

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjän huomiointi suunnitteluprosessissa Iteroitu versio 1.1 muutettu klo12.10 - paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Perusidea: käyttäjät huomioidaan

Lisätiedot

Mobiili. MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014

Mobiili. MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014 Mobiili MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014 AIHEITA Taustaa Keskeiset muutoksen tekijät Pilvipalvelut ja sovelluskauppa Mahdollisuudet myyntityössä Miksi myyntiaineistot ja asiakastapaamiset?

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Käyttökokemusta voi suunnitella - case UXUS. Design for Life -tilaisuus, Kiasma, 12.11.13 Hanna Koskinen, VTT

Käyttökokemusta voi suunnitella - case UXUS. Design for Life -tilaisuus, Kiasma, 12.11.13 Hanna Koskinen, VTT Käyttökokemusta voi suunnitella - case UXUS Design for Life -tilaisuus, Kiasma, 12.11.13 Hanna Koskinen, VTT 2 User Experience and Usability in Complex Systems (UXUS) FIMECC UXUS tutkimusohjelma keskittyy

Lisätiedot

Digimarkkinoinnin uudet pelisäännöt Huhtikuu 2015

Digimarkkinoinnin uudet pelisäännöt Huhtikuu 2015 Digimarkkinoinnin uudet pelisäännöt Huhtikuu 2015 Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. - Arthur C Clarke Millaisia mahdollisuuksia uudet teknologiat tarjoavat? Internet

Lisätiedot

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT 2 Miksi kuluttaja / käyttäjänäkökulma on mielenkiintoinen? Jokainen käyttäjä havainnoi teknologian

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUS & KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU. CSE- C3800, Aalto 16.9.2015, Eeva Raita

KÄYTTÄJÄKOKEMUS & KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU. CSE- C3800, Aalto 16.9.2015, Eeva Raita KÄYTTÄJÄKOKEMUS & KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU CSE- C3800, Aalto 16.9.2015, Eeva Raita TÄNÄÄN 1. KÄYTTÄJÄKOKEMUS EI OLE 2. KÄYTTÄJÄKOKEMUS ON 3. RYHMÄTEHTÄVÄ 4. HUOMIOINTI SUUNNITTELUSSA CSE- C3800, 16.9.2015,

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

SUOMEN MAKSUNEUVOSTON EHDOTTAMAT TOIMENPITEET - MAKSAMISEN NYKYTILA JA TRENDIT 2014

SUOMEN MAKSUNEUVOSTON EHDOTTAMAT TOIMENPITEET - MAKSAMISEN NYKYTILA JA TRENDIT 2014 SUOMEN MAKSUNEUVOSTON EHDOTTAMAT TOIMENPITEET - MAKSAMISEN NYKYTILA JA TRENDIT 2014 1 TUNNISTAMINEN JA MAKSAMINEN VERKOSSA TÄYDENTÄÄ DIGITALISAATIOTA Dirty Money Banknotes are contaminated with an average

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU

SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU SUUNNISTUKSEN HARJOITTELU Taitoharjoittelu Suunnistustaito SUUNNISTAJAN TAVOITTEENA on löytää kullekin rastivälille paras mahdollinen reitti ja toteuttaa se nopeasti ja virheettömästi. Suunnistustaito

Lisätiedot

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu?

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu? Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu? Miksi valokuitu? 1 Sisältö Mistä puolueetonta tietoa? Miksi valokuitu? Mihin maailma on menossa? Mitä hyötyä jo tänään? Mitä tarkoittaa pilvipalvelut Operaattori

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

STEP 1 Tilaa ajattelulle

STEP 1 Tilaa ajattelulle Työkalu, jonka avulla opettaja voi suunnitella ja toteuttaa systemaattista ajattelutaitojen opettamista STEP 1 Tilaa ajattelulle Susan Granlund Euran Kirkonkylän koulu ja Kirsi Urmson Rauman normaalikoulu

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

Tietotekniikan opintojen aktivointi

Tietotekniikan opintojen aktivointi Tietotekniikan opintojen aktivointi 8.6.2011 Auri Kaihlavirta Päivän agenda HOPSien käsittelyä Päättötyön kirjoittamisen keinoja Opponoinnista Kirjoitustehtävä 1 1 Ryhmätehtävä: HOPSin jälkeen Kirjaa paperille

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Online-jako 2.0 Nokia N76-1

Online-jako 2.0 Nokia N76-1 Online-jako 2.0 Nokia N76-1 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista

Lisätiedot

Opiskelijoiden kirjastokäyttötavat ja niiden vaikutukset oppimiseen

Opiskelijoiden kirjastokäyttötavat ja niiden vaikutukset oppimiseen Opiskelijoiden kirjastokäyttötavat ja niiden vaikutukset oppimiseen Päivi Kytömäki Oulun yliopisto Kirjastopalvelujen tuotteistamisseminaari, Helsinki 27.5.2009 Tutkimuksen tarkoitus Tsukuban yliopiston

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

17/20: Keittokirja IV

17/20: Keittokirja IV Ohjelmointi 1 / syksy 2007 17/20: Keittokirja IV Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/10 Tavoitteita

Lisätiedot

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Katja Leiviskä, Harri Oinas-Kukkonen, Teppo Räisänen Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos katja.leiviska@oulu.fi, harri.oinas-kukkonen@oulu.fi, teppo.raisanen@oulu.fi

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa. Kupittaan lukio, Turku. Airola Juho / Peltomäki Mia

Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa. Kupittaan lukio, Turku. Airola Juho / Peltomäki Mia Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa Kupittaan lukio, Turku Airola Juho / Peltomäki Mia MATO Matematiikkaa Tietotekniikan avulla Opettaen Tietoteknisten ja mobiililaitteiden tukema opiskelu

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi v.26 Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi www.aktiiviporssikauppa.com Yleiskatsaus Kohde-etuus Suositus 1 viikko 1 kuukausi LONG-tuote

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ. Tiivistelmä

KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ. Tiivistelmä KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ Arto Rauta 1, Maarit Kahila 2 1 Ecophon Strömberginkuja 2 00380 Helsinki arto.rauta@saint-gobain.com 2 Mapita Oy Kanavaranta

Lisätiedot

Uusmedia kuluttajan silmin

Uusmedia kuluttajan silmin Uusmedia kuluttajan silmin Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke SUB Göttingen 7 211790 524 2000 B4519 TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS Digitaalisen median raportti 2/98 Helsinki I998 Sisältö

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi. Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1.

Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi. Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1. Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1.2016, Espoo Sisällysluettelo Sisällysluettelo..d. 2 Työn tausta ja ongelmanasettelu

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy 2013 Asiakaspalvelun työvälineet Cuuma Communications Oy Ratkaisut kaikkiin tarpeisiin Päätelaitteet Laadukkaan asiakaspalvelun lähtökohtana on laadukas ääni ja helppokäyttöiset työkalut. 710 720 760 820

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto

ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Opiskelijoiden tvt-taidot ennen ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto TVT Tieto- ja viestintäteknologian tät i käyttö muuttunut t rajusti viimeisinä vuosikymmeninä

Lisätiedot

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT T-121.200 KÄYTTÖLIITTYMÄPSYKOLOGIA SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT Kirsi Männistö kmannist@cc.hut.fi T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 1 (7) Kirsi Männistö Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Turvallisuus, nopeus vai hinta?

Turvallisuus, nopeus vai hinta? Turvallisuus, nopeus vai hinta? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä maksutavoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivujen Tutkimuksia

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit

Mobiilit luontorastit Mobiilit luontorastit Kesto: Riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin / tablet -tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: Luonnossa liikkuminen

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Some, mainonta ja kuluttajuus Veera Värtinen, VTK Kuluttajaksi kasvamassa,

Some, mainonta ja kuluttajuus Veera Värtinen, VTK Kuluttajaksi kasvamassa, Some, mainonta ja kuluttajuus, VTK Kuluttajaksi kasvamassa, 7.6.2017. Gradu (#materialismionnellisuus Tutkielma nuorten aikuisten suhtautumisesta sosiaaliseen mediaan ja kulutukseen) Käsittelee nuorten

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Ammattiosaamisen näyttö vartiointi- ja palvelutoiminnot opintokokonaisuudesta Kuva: Timo Paakkanen Taustaa Ammattiosaamisen näytön suoritti kolmannen vuoden opiskelija. Hänellä

Lisätiedot

Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi. Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi

Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi. Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi Aiheet Rossum Oy lyhyesti Langattomien verkkojen lyhyt yleiskatsaus Langattomien verkkojen turvallisuus Turvallisuuden arviointi

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntäminen älypuhelinohjelmistoissa: sovelluskehittäjän näkökulma! Toni Karttunen

Paikkatiedon hyödyntäminen älypuhelinohjelmistoissa: sovelluskehittäjän näkökulma! Toni Karttunen Paikkatiedon hyödyntäminen älypuhelinohjelmistoissa: sovelluskehittäjän näkökulma! Toni Karttunen Perustieteiden korkeakoulu Kandidaatinseminaari 7.5.2013! Älypuhelinkäyttöjärjestelmien tuki paikkatiedon

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Digitalisaation rakenteellisista jännitteistä. Tero Vartiainen tieto- ja tietoliikennetekniikan yksikkö

Digitalisaation rakenteellisista jännitteistä. Tero Vartiainen tieto- ja tietoliikennetekniikan yksikkö Digitalisaation rakenteellisista jännitteistä Tero Vartiainen tieto- ja tietoliikennetekniikan yksikkö Luennon sisältö Digitalisaation perusta Tietojärjestelmätiede ja digitalisaatio Rakenteellinen jännite

Lisätiedot

Palvelumuotoiluprosessin 1. vaihe: Ymmärrä

Palvelumuotoiluprosessin 1. vaihe: Ymmärrä Palvelumuotoiluprosessin 1. vaihe: Ymmärrä Understanding Ymmärrä Thinking Pohdi Generating Kehitä Filtering Seulo Explaining Selitä Realising Toteuta Ymmärrä Tässä vaiheessa kerätään tietoa suunnittelukohteesta

Lisätiedot

Diplomityöseminaari. 8.12.2005 Teknillinen Korkeakoulu

Diplomityöseminaari. 8.12.2005 Teknillinen Korkeakoulu Diplomityöseminaari 8.12.2005 Teknillinen Korkeakoulu Työn otsikko: Tekijä: Valvoja: Ohjaaja: Tekninen tiedonhankinta ja yrityksen tietojen turvaaminen Pekka Rissanen Prof Sven-Gustav Häggman DI Ilkka

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

HYBRIDIEN INVAASIO. Tutkimus Euroopan liikkuvan työvoiman laitevalinnoista

HYBRIDIEN INVAASIO. Tutkimus Euroopan liikkuvan työvoiman laitevalinnoista HYBRIDIEN INVAASIO Tutkimus Euroopan liikkuvan työvoiman laitevalinnoista Hybridit horjuttavat kannettavien tietokoneiden valta-asemaa Euroopassa Tablet-laitteisiin kohdistuneista odotuksista huolimatta

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Henrietta Aarnikoivu

Henrietta Aarnikoivu Henrietta Aarnikoivu Talentum Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja Henrietta Aarnikoivu Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi: Anni Palotie Taitto: Maria Mitrunen ISBN 978-952-14-1986-7 ISBN

Lisätiedot

Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi)

Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi) Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi) Muutamia kymmeniä pysäkkinäyttöjä asennettu Föli alueelle Mobiililiput luetaan sähköisesti samalla lukijalaitteella kuin bussikortitkin.

Lisätiedot

Käytettävyys tuotekehityksessä mitä pitäisi osata?

Käytettävyys tuotekehityksessä mitä pitäisi osata? Käytettävyys tuotekehityksessä mitä pitäisi osata? ( mitä tehdä konkreettisesti ja kuinka paljon?) Timo Jokela, FT, dos. Joticon Oy (Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto) Käytettävyyseminaari Oulu 15.4.2011

Lisätiedot

SUOMISPORT PIKAOHJE Versio Pikaohje lisenssin ja vakuutusten ostoon.

SUOMISPORT PIKAOHJE Versio Pikaohje lisenssin ja vakuutusten ostoon. Pikaohje lisenssin ja vakuutusten ostoon. Yleistä Suomen Sulkapalloliiton kilpailulisenssit ja pelaajavakuutukset ostetaan 1.7.2017 alkaen verkko-ostona osoitteesta www.suomisport.fi Palvelun ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008 Meeri Nieminen Asiakkaan vaihtoehdot Asiakkaan vaihtoehdot EMCS-järjestelmän käyttöön XML-sanomarajapinta oman järjestelmän

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

Toteutusvaihe T3 Digi-tv: Edistymisraportti

Toteutusvaihe T3 Digi-tv: Edistymisraportti Toteutusvaihe T3 Digi-tv: Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 Dtv: Work done per Person (current phase)...3 Dtv: Work done per Worktype (current phase)...3 2. Suoritetut tehtävät...4

Lisätiedot

ESTEETÖN NAVIGOINTI. Ari Virtanen

ESTEETÖN NAVIGOINTI. Ari Virtanen ESTEETÖN NAVIGOINTI Ari Virtanen NOPPA Näkövammaisten opastusjärjestelmän pilottiprojekti Liikenne- ja viestintäministeriön matkustajainformaation visio: Vuonna 2006 kuka tahansa saa henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Mobiilimainonta Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO

Mobiilimainonta Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO Mobiilimainonta 2016 Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? 1 InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO 1 Mobiilin käyttö ja tavoitettavuus 2 Älypuhelimen penetraatio hipoo deskaria DESKTOP 88% 89% 89%

Lisätiedot