MOBIILIMAKSAMISEN KÄYTTÖKONTEKSTI. Johannes Suanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOBIILIMAKSAMISEN KÄYTTÖKONTEKSTI. Johannes Suanto"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma MOBIILIMAKSAMISEN KÄYTTÖKONTEKSTI Kandidaatintyö Johannes Suanto Tietotekniikan laitos Espoo 2009

2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tekijä: Johannes Suanto Työn nimi: MOBIILIMAKSAMISEN KÄYTTÖKONTEKSTI KANDIDAATINTYÖN TIIVISTELMÄ Päiväys: 26. huhtikuuta 2009 Sivumäärä: Pääaine: Mediatekniikka Koodi: T3004 Vastuuopettaja: prof. Lauri Savioja Työn ohjaaja: tutkimusassistentti Lasse Lumiaho Monille suomalaisille tuttuja mobiilimaksamisen sovelluksia ovat esimerkiksi virvoitusjuoma-automaatit tai Helsingin kaupungin liikenteen käyttämä joukkoliikenteen mobiililippu. Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitkä asiat ovat oleellisia mobiilimaksamisen kontekstissa ja mitä erityispiirteitä niihin liittyy. Käyttökontekstilla tarkoitetaan jonkin tapahtuman asiayhteyttä, eli siihen liittyvää aikaa ja ympäristöä. Mobiililaitteiden käytön konteksti on yksi esimerkki käyttökontekstista. Käyttökonteksti voidaan purkaa eri osaalueiksi, joita on mahdollista tarkastella lähemmin. Työssä esitetään yksinkertainen malli, jonka avulla näitä osa-alueita hahmottaa paremmin. Mallissa käyttökonteksti jaetaan seuraaviin osa-alueisiin; käyttäjään, ympäristöön, tehtävään ja laitteistoon liittyvät asiat. Mobiilimaksamisella tarkoitetaan jollain mobiililaitteella tehtyä maksutapahtumaa. Näin ollen mobiilimaksamisen käyttökonteksti on mobililaitteella tehdyn aktiviteetin alalaji. Mobiilimaksamisen erityispiirteisiin kuuluu siihen liittyvä rahaliikenne, joka vaatii luotettavuutta, turvallisuutta ja kiistattomuutta. Mobiilimaksamisen käyttökontekstin eri osa-alueet vaikuttavat näiden vaatimusten toteutumiseen eri tavoin. Tässä työssä tarkastellaan myös mobiilimaksamisen käsittelyä kirjallisuudessa. Yhtenä havaintona on. että mobiilimaksamisen kaikkia osa-alueita ei ole tutkittu kovin tarkkaan, joten niiden tutkiminen saattaisi tuoda lisää tietoa mobiilimaksamisesta. Avainsanat: mobiilimaksaminen, mobiilit pankkipalvelut, käyttökonteksti Kieli: Suomi i

3 Alkulause Kiitokset kaikille tähän prosessiin osallistuneille. Ilman teidän apuanne tämä ei olisi onnistunut. Kiitos ja kumarrus, Espoossa 26. huhtikuuta 2009 Johannes Suanto ii

4 Sisältö Alkulause ii 1 Johdanto 1 2 Tutkimusalueen kuvaus Käyttökonteksti ja mobiililaitteet Käyttökonteksti Mobiililaitteiden käytön konteksti Mobiilimaksaminen Mobiilimaksamisen tärkeimmät osapuolet Mobiilimaksamisen nykyiset käyttöalueet Mobiilimaksamisen erityispiirteet Malli käyttökontekstin osa-alueiden ryhmittelyyn Mobiilimaksamisen osa-alueiden erityispiirteet Käyttäjään liittyvät erityispiirteet Ympäristöön liittyvät erityispiirteet Tehtävään liittyvät erityispiirteet Laitteistoon liittyvät erityispiirteet Johtopäätökset Mobiilimaksamisen käyttökontekstin ominaisuudet Mobiilimaksamisen käyttökontekstin erityispiirteet iii

5 5 Pohdintaa Mobiilimaksamisen käsittely kirjallisuudessa Mobiilimaksamisen tutkimuksen tulevaisuus Mietteitä kandidaatintyön tekemisestä Yhteenveto 22 Kirjallisuutta 23 iv

6 Luku 1 Johdanto Mobiilimaksaminen on ollut tuloillaan jo jonkin aikaa, mutta harvat mobiilimaksamisen sovellukset ovat menestyneet lukuisista yrityksistä huolimatta. Monille suomalaisillekin tuttuja mobiilimaksamisen sovelluksia ovat muun muassa virvoitusjuoma-automaatit sekä Helsingin kaupungin liikenteen käyttämä joukkoliikenteen mobiililippu. Vaikka osa pankeista onkin ottanut mobiililaitteiden avulla suoritettavat pankkipalvelut osaksi palveluvalikoimaansa (Mallat et al., 2004), ovat nämä kuitenkin jääneet pankkien internet-pohjaisten palveluiden varjoon. Tähän mennessä menestyneiden sovellusten takana on ollut lähinnä mobiilioperaattoreiden vetämät järjestelmät (Mallat et al., 2004). Erityisesti erilaiset soittoäänten ja muun viihteen markkinat ovat kasvaneet rajusti (Mallat, 2007). Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitkä asiat ovat oleellisia mobiilimaksamisen kontekstissa ja mitä erityispiirteitä niihin liittyy. Tehtävä aloitetaan luvussa 2 tutustumalla käyttökontekstiin yleisellä tasolla. Tämän jälkeen esitellään käyttökontekstin eri osa-alueita ja miten ne vaikuttavat kokonaisuuteen. Luvun 2 loppupuolella esitellään mobiilimaksaminen sekä sen osa-alueet, samoin kuten mobiilimaksamisen tärkeimmät osapuolet. Luku 2 päätetään esittelemällä muutama esimerkki maailmalla käytössä olevista mobiilimaksamisen sovelluksista. Luvussa 3 esitellään aluksi yksinkertainen malli mobiilimaksamisen käyttökontekstin osa-alueiden ryhmittelyyn. Tämän jälkeen tutustutaan mobiilimaksamisen erityispiirteisiin, eli asioihin, jotka erottavat mobiilimaksamisen muusta mobiililaitteella tehtävästa toiminnasta. Luvussa 4 vedetään johtopäätöksiä läpikäydystä materiaalista ja esitellään mobiilimaksamisen käsittely kirjallisuudessa. Luku päätetään näkökulmalla mobiilimaksamisen tutkimuksen tulevaisuudesta. Luvussa 5 esitellään lyhyt yhteenveto tutkimuksesta. 1

7 LUKU 1. JOHDANTO 2 Tutkimuksen lähestymistapa pohjautuu käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiin (IS , 2000) ja mobiilimaksamisen käyttökontekstin ymmärtämiseen (Benyon et al., 2005). Tutkimus tehdään kirjallisuustutkimuksena.

8 Luku 2 Tutkimusalueen kuvaus 2.1 Käyttökonteksti ja mobiililaitteet Tässä luvussa esitellään joitakin tässä tutkielmassa käytettäviä peruskäsitteitä ja niihin kuuluvia osa-alueita. Ensin esitellään käyttökonteksti yleisellä tasolla, minkä jälkeen käydään tarkemmin läpi käyttökontekstin osa-alueita. Käyttökontekstiin tutustumiseen jälkeen tarkastellaan miten käyttökontekstia tulee käsitellä mobiililaitteiden kohdalla. Tämän jälkeen tutustutaan mobiilimaksamiseen ja syvennytään mobiilimaksamisen käyttökontekstin osa-alueisiin, sekä mobiilimaksamisen käyttökontekstissa esiintyviin tärkeimpiin osapuoliin. Lopuksi tarkastellaan muutamia esimerkkejä mobiilimaksamista hyödyntävistä sovelluksista. Seuraavassa luvussa tutustutaan tarkemmin mobiilimaksamisen erityispiirteisiin Käyttökonteksti Kaikki ihmisten aktiviteetit voidaan aina sijoittaa johonkin asiayhteyteen, eli kontekstiin. Benyon et al. (2005) mukaan konteksti ja asiayhteys tuleekin aina analysoida yhdessä. Heidän mukaansa voidaan erottaa kolme pääasiallista kontekstityyppiä; organisatorinen, sosiaalinen, sekä fyysinen konteksti, jossa jokin aktiviteetti tapahtuu. Kukin näistä vaikuttaa aktiviteetin suorittamiseen jotenkin. Fyysiseen ympäristöön lasketaan kaikki paikkaan liittyvät asiat, jotka voivat vaikuttaa aktiviteetin suorittamiseen. Asiat voivat vaikuttaa aktiviteetin suorittamiseen eri tavoin. Sopivan hämärä ympäristö voi esimerkiksi helpottaa tekstin lukemista LCD näytöltä, kun taas valoisa ympäristö saattaa aiheuttaa näytölle sen käyttöä vaikeuttavia heijastuksia. Tärkeää on myös huomioida fyysisen ympä- 3

9 LUKU 2. TUTKIMUSALUEEN KUVAUS 4 Kuva 2.1: Benyon et al. (2005) käyttämä malli käyttökontekstille ristön vaikutus käyttäjään. Meluisa ympäristö on selkeästi hankalampi ympäristö kuin rauhallinen, jos tapahtuma vaatii käyttäjältä keskittymistä. Sosiaalinen ympäristö voi myös asettaa rajoitteita tai tukea jonkin aktiviteetin toteuttamista. Työpaikalla yleisesti käytettyyn ohjelmistoon saa tukea helposti vierustoverilta kysymällä, kun taas sama avokonttoriympäristö asettaa rajoitteita äänipalautteiden käyttämiseen sovelluksissa. Sosiaalinen ympäristö voi myös vaikuttaa käyttäjän mielestä hyväksyttävien aktiviteettien kirjoon. Kaikkialla lienee hyväksyttävää käyttää mobiilia laitetta joukkoliikenteen aikataulujen tarkistamiseen, kun taas epäsovinnaisten poliittisten mielipiteiden tutkailu ei yleensä ole yhteiskunnallisten sosiaalisten normien mukaan suotavaa kaikissa tilanteissa. Benyon et al. (2005) mukaan organisatorinen konteksti on, yllä mainittujen lisäksi, tärkeä rajoitteiden lähde. Organisaation valtasuhteet, sekä sen omaksumat kommunikaatiotavat vaikuttavat eri aktiviteettien toteutumiseen. Hierarkisessa ja byrokraattisessa organisaatiossa saattaa esimerkiksi olla tarpeen anoa lupa tiettyjen aktiviteettien suorittamiselle. Joskus aktiviteettien suorittaminen on myös sallittu vain tietylle henkilöstöryhmälle tai jopa vain nimetyille henkilöille. Tämä luonnollisesti vaikuttaa aktiviteettien kontekstiin Mobiililaitteiden käytön konteksti Mobiililaitteiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime aikoina. Erityisen selkeää tämä kehitys on ollut puhelimena toimivien mobiililaitteiden osalta. Yhä suurempi osa (Semuels, 2009) myydyistä kännyköistä on niin kutsuttuja älypuhelimia, joiden laskentakapasiteetti vastaa menneiden vuosien tietokoneita. Näillä laitteilla on useimmiten myös graanen näyttö, jolloin on luonnollista käyttää niissä graasia käyttöliittymiä. Kasvavan laskentakapasiteetin ja graasen näytön li-

10 LUKU 2. TUTKIMUSALUEEN KUVAUS 5 säksi nykyiset mobiililaitteet ovat yhä useammin verkottuneita siten, että niiden langattomat tietoliikenneyhteydet alkavat olla verrattavissa muutaman vuoden takaisiin langallisiin tietoliikenneyhteyksiin. Nämä asiat yhdessä muodostavatkin verkottuneen mobiililaitteen käytön perusajatuksen; laitteella on voitava toteuttaa käyttäjän valitsemia aktiviteetteja missä ja milloin vain. Toiminta ei siis saa olla paikkaan tai aikaan rajoittunutta kuten tilanne on esimerkiksi perinteisten pöytätietokoneiden osalta. Mobiilin laitteen käytön kontekstilla tarkoitetaan sitä tilanteen, ajan, paikan, käytetyn mobiililaitteen, ympäristön ja päämäärän, kokonaisuutta, jossa käyttäjä toimii tapahtuman aikana. Käyttäjä itsessään toimii myös aina tietyssä sosiaalisessa kontekstissa, joka täytyy huomioida. Näiden tekijöiden lisäksi myös käyttäjän mobiililaitetta voidaan verrata muihin laitteisiin, joilla tapahtuma olisi mahdollista suorittaa. (Ortiz, 2008). Ortiz (2008) mukaan mobiililaitteiden käytön konteksti muodostuu usean, toisiaan täydentävän ja toisiinsa vaikuttavan, osa-alueen leikkauksesta. Näihin osaalueisiin Ortiz laskee muun muassa: Ajan jolloin tapahtuma tehdään. Eri aikaan tehdyt, mutta muuten identtiset, tapahtumat eroavat toisistaan. Esimerkiksi virvoitusjuoman ostaminen aikaisin aamulla eroaa selkeästi virvoitusjuoman ostamisesta keskellä yötä. Aika vaikuttaa myös paikkaan ja ympäristöön. Mobiililaitteen käyttö päivällä, kirkkaassa auringon paisteessa voi olla huomattavasti haastavampaa kuin illan hämärässä, jolloin laitteen pienestä näytöstä saa useimmiten paremmin selvää. Usein myös sosiaalinen konteksti on ajasta riippuvainen. Arkisin käyttäjän sosiaalinen konteksti, sosiaalisine normeineen, on useimmiten selkeästi erilainen kuin viikonloppuisin. Paikan ja ympäristön, jotka vaikuttavat jokaiseen käyttäjän kokemaan tapahtumaan. Julkisen liikenteen aikataulujen ja reittien tarkistaminen kotona on huomattavasti erilainen tapahtuma kuin näiden tarkistaminen täysin tuntemattomassa paikassa. Lisäksi fyysinen ympäristö voi haitata aktiviteetin suorittamista esimerkiksi siten, että katumelu tekee puhelimessa puhumisesta vaikeaa. Vastaavasti kaukana maaseudulla ei välttämättä ole mahdollista saada aikaiseksi toimivaa datayhteyttä. Mobiililaitteen käytön kontekstissa tuleekin huomioida että tilanne ei ole staattinen, vaan että mobiililaitetta voidaan käyttää mitä erilaisimmissa paikoissa. Käyttäjän, johon koko tapahtuma keskittyy. Teknologiasta kiinnostuneen nuoren henkilön mobiililaitteella tekemä tapahtuma eroaa usein eläkeläisen tekemästä tapahtumasta, vaikka tapatuma ja muut muuttujat olisivat verrattavissa. Käyttäjän tahtotila ohjaa koko mobiilin laitteen käyttöä ja vaikuttaa siihen missä, milloin ja minkälaisessa tilanteessa käyttäjä on valmis käyttämään mobiilia laitetta. Usein käyttäjä pystyy myös valitsemaan mitä mobiilia laitetta hän käyttää.

11 LUKU 2. TUTKIMUSALUEEN KUVAUS 6 Kuva 2.2: Ortiz (2008) malli mobiilin käyttökontekstin kuvaamiseen Sosiaalisen kontekstin, jossa käyttäjä elää. Virvoitusjuoman ostaminen yksin eroaa virvoitusjuoman ostamisesta ystävän, esimiehen tai muun ostajan sosiaaliseen kontekstiin kuuluvan henkilön ollessa läsnä. Sosiaalinen konteksi voi vaikuttaa paikkoihin joissa käyttäjä liikkuu, mobiililaitteisiin, joita hän on halukas käyttämään, sekä asioihin, joita hän haluaa suorittaa mobiililla laitteella. Käytetyn mobiililaitteen, ja sen suhteen muihin laitteisiin, joilla tapahtuma olisi mahdollista suorittaa. Erityisen monisyiseksi laitteen vaikutus muodostuu, kun laite itsessään on sosiaalista kontekstia määrittelevä objekti. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta on Applen iphone-puhelimet, jotka vaikuttavat omistajiensa sosiaaliseen kontekstiin laitevalmistajan imagon kautta. Toisen näkökulman mobiililaitteen käytön kontekstiin tarjoaa Tarasewich (2003), jonka mukaan käyttökonteksti voidaan esittää ympäristön, osallistujien, sekä aktiviteetin funktiona. Hän huomioi myös, että mobiililaitteen käytössä ympäristö voi olla dynaaminen, eli käytön konteksti voi muuttua hetkestä toiseen. Kim et al. (2002) tarjoavat oman näkemyksensä mobiililaitteen käyttökontekstiin. He jakavat puolestaan käyttökontekstin puumaisesti henkilökohtaiseen ja ympäristökohtaiseen kontekstiin. Henkilökohtaisen kontekstin alle he ovat liittäneet sisäisen ja ulkoisen kontekstin, kun taas ympäristökohtaisen kontekstin alle he ovat liittäneet

12 LUKU 2. TUTKIMUSALUEEN KUVAUS 7 fyysisen ja sosiaalisen kontekstin. 2.2 Mobiilimaksaminen Mobiilimaksamisella tarkoitetaan jonkin mobiililaitteen avulla tehtyä ostotapahtuman suorittamista. Ostotapahtuma eroaa muunlaisista mobiililaitteella tehdyistä toimenpiteistä siinä, että tapahtuman yhteydessä käyttäjä vaihtaa rahaa tuotteeseen tai palveluun. Juuri rahan liittyminen tapahtumaan on mobiilimaksamisen tunnusmerkki verrattuna muihin mobiililaitteilla tehtyihin tapahtumiin. Mobiilimaksaminen on kuitenkin vain yksi mobiilin laitteen käytön erikoistapaus, joten sen käsittelemiseen voidaan soveltaa kaikkia yllä mainittuja mobiilin laitteen käytön konteksteja. Tällöin tulee kuitenkin huomioida mobiilimaksamisen käyttökontekstin erityispiirteet, joita käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. Itse ostotapahtuma voi vaihdella suuresti. Sen kohteena voi olla jokin tuote tai palvelu ja käytetty rahamäärä voi olla pieni tai suuri. Lisäksi ostaminen voi tapahtua myyjän läsnäollessa tai etänä. Ostotapahtuma ei myöskään välttämättä ole sidottu mihinkään myyntipisteeseen, vaan voi tapahtua periaatteessa missä ja milloin vain. (Mallat et al., 2004) Tapahtumassa käytetty mobiililaite voi olla puhelin, PDA tai jokin muu mobiili, verkottunut laite. Ostotapahtuma voidaan purkaa auki esimerkiksi seuraaviin askeliin (Mobile_Payment_Forum, 2002). 1. Maksumekanismin asennus ja kongurointi 2. Ostotapahtuman käynnistyminen 3. Käyttäjän tunnistaminen 4. Maksun suorittaminen Näistä 'Maksumekanismin asennus ja kongurointi' tehdään yleensä kerran, mahdollisesti jo mobiililaitteen hankinnan yhteydessä. Tällöin varsinaisen ostotapahtuman yhteydessä suoritetaan askeleet 'Ostotapahtuman käynnistyminen', 'Käyttäjän tunnistaminen' sekä 'Maksun suorittaminen'. Näiden askeleiden yhteydessä puhutaan siis varsinaisesta mobiilimaksamisesta ja sen käyttökontekstista Mobiilimaksamisen tärkeimmät osapuolet Mobiilimaksamisen mahdollistamisessa ja edistämisessä tärkeimpinä osapuolina ovat käyttäjien ja laitevalmistajien lisäksi mobiilioperaattorit, palveluiden ja tuot-

13 LUKU 2. TUTKIMUSALUEEN KUVAUS 8 teiden tarjoajat, sekä pankit ja muut nanssilaitokset (Mallat et al., 2004). Jokaisella taholla on omat erikoisosaamisensa ja vahvuutensa, joita kaikkia tarvitaan, jotta mobiilimaksaminen olisi sujuvaa ja käyttäjän kannalta hyödyllistä. Mobiilioperaattoreiden vahvuutena ovat prosessit asiakkaan tunnistamiseen ja laskutukseen (Mallat et al., 2004). Operaattoreiden ydinliiketoiminta perustuukin asiakkaan varmaan tunnistamiseen ja tämän tekemien tapahtumien kirjaamisen, sekä luotettavaan laskuttamiseen. Mobiilioperaattorit ovat onnistuneet luomaan toimivan mikrolaskutusjärjestelmän puheluiden, tekstiviestien ja niihin liittyvien palveluiden hankkimiseen. Toistaiseksi laskutus on kuitenkin hoidettu enimmäkseen vain puhelinlaskun yhteydessä, eikä esimerkiksi erillisen tilin kautta. Pankeilla ja nanssilaitoksilla on vankat perinteet rahaliikenteen välittämisessä, sekä tilipohjaisen rahaliikenteen hallinnassa. Lisäksi niillä on kokemusta erittäin turvallisten ja luotettavien järjestelmien luomisesta. Suurena voimavarana pankeilla ja nanssilaitoksilla on nimenomaan se suuri luotettavuuden aste, jonka ne ovat saavuttaneet suuren yleisön keskuudessa. Palveluiden ja tuotteiden tarjoajat puolestaan erikoistuvat asiakkaan palvelemiseen hyvillä palveluilla ja tuotteilla. Heidän tuloksensa on riippuvainen siitä kuinka hyviä tuotteita tai palveluita he tarjoavat asiakkaalle, sekä kuinka saatavilla ne ovat asiakkaan kannalta. Laitevalmistajat ovat kiinnostuneita laitteidensa markkinaosuuden kasvattamisesta, ja ovat siten mukana laitteiden ominaisuuksien kehittämisessä. Sellainen mobiililaite, joka tukee helppoa ja riittävän yleistä mobiilimaksamisen tapaa menee paremmin kaupaksi kuin sellainen, joka ei tue tätä toiminnallisuutta. Tässä kuitenkin laitevalmistajat ovat riippuvaisia muista osapuolista jotta nämä luovat tarpeen mobiilimaksamiselle. Käyttäjät toimivat oman agendansa mukaan. Mikäli muut osapuolet ovat onnistuneet työssään niin että käyttäjän on mahdollista hankkia laadukkaita tuotteita ja palveluita missä ja milloin vain, helpon ja turvallisen mobiilimaksamisen avulla, ei se kuitenkaan ole tae, että käyttäjät näin tekevät. Yhtenä käyttäjää ohjaavana tekijänä on käyttäjän sen hetkiset tarpeet. Käyttäjä tuskin tulee ostamaan elokuvalippuja illan elokuviin mobiilin käyttöliittymän yli, mikäli hän juuri seisoo vapaan lippukassan vieressä tai mikäli hän on sinä iltana menossa jalkapallo-otteluun Mobiilimaksamisen nykyiset käyttöalueet Mobiilimaksamista käytetään nykyään Suomessa esimerkiksi virvoitusjuoma- ja muissa automaateissa, sekä matkalippujen hankinnassa. Helsingin kaupungin lii-

14 LUKU 2. TUTKIMUSALUEEN KUVAUS 9 kennelaitos on mahdollistanut matkojen maksamisen lähettämällä määrämuotoisen tekstiviestin palvelunumeroon.(mallat et al., 2004) Maailmalla on kuitenkin Mallat (2007) mukaan käynnissä useita erilaisia mobiilimaksamisen projekteja, kuten PayPal mobile, sekä useat mobiilin sisällöntuotantoon liittyvät projektit tai alla mainitut mobiilit pankkipalvelut Keniassa. Mobiilimaksamiseen liittyy myös läheisesti erilaisten pankkipalvelujen käyttäminen mobiililaitteella. Pohjoismaissa tuttuja internet-pankkipalveluja voidaan käyttää mobiililaitteen avulla, mutta maailmalla on olemassa myös täysin tavallisista pankeista erillään olevia ratkaisuja. Esimerkiksi Keniassa Safaricom-niminen mobiilioperaattori tarjoaa kännykän avulla suoritettavia pankkipalveluja. Nämä on suunnattu asiakkaille, joilla ei ole pääsyä tavanomaisiin pankkipalveluihin tai joille pankkipalvelun maksut ovat suhteettoman korkeat heidän tulotasoonsa nähden. (Appropriate_Technology, 2007) Vuoden 2008 joulukuussa palvelu saavutti viiden miljoonan käyttäjän rajan (EIU_ViewsWire, 2009), mikä on enemmän kuin Keniassa on tavallisten pankkipalvelujen käyttäjiä.

15 Luku 3 Mobiilimaksamisen erityispiirteet Kuten edellisessä luvussa esitettiin, voidaan mobiililaitteiden käytön käyttökontekstia lähestyä monella eri tavalla. Tässä luvussa esitellään ensin yksinkertainen malli mobiilimaksamisen käyttökontekstien osa-alueiden ryhmittelyyn, jonka avulla voimme hyödyntää useiden muiden mallien avulla tehtyjä tuloksia luontevasti. Tämän jälkeen esitellään tarkemmin asiat, jotka erottavat mobiilimaksamisen käyttökontekstin muiden mobiilien laitteiden käytön konteksteista. Nämä erityispiirteet ryhmitellään selkeyden vuoksi luvun alussa esitetyn yksinkertaisen mallin mukaisesti. Luvun lopussa tarkastellaan minkälaisia lähestymistapoja on käytetty maailmalla mobiilimaksamisen, tai siihen rinnastettavan toiminnan, havainnollistamiseen ja ryhmittelyyn. Käsitteiden havainnollistamiseksi käytämme alla kuvattua, kuvitteellista, esimerkkiä selventämään eri erityispiirteiden vaikutuksia käyttökontekstiin. Matti on ystäviensä kanssa menossa elokuviin illalla. Tarkoituksena on katsoa äskettäin ensi-iltansa pitänyt, suursuosittu, toimintaelokuva. Kiireisen päivän johdosta kukaan ystävyksistä ei ole ehtinyt varata lippuja etukäteen. Joukkion saapuessa elokuvateatteriin he huomaavat, että lippukassoilla on erittäin pitkät jonot. Vain yhdellä kassalla on lyhyt jono, joka myös liikkuu nopeasti. Kassalla on kuitenkin kyltti 'Vain ennakkoon maksetut liput'. Matti muistaa kuitenkin, että hän on viime viikolla asentanut kännykkäänsä 'Lippukeskus Oyn' toimittaman sovelluksen, jonka avulla hän voi ostaa lippuja eri tapahtumiin. Hän ottaakin kännykkänsä esiin, avaa 'Lippukeskus' sovelluksen ja ostaa sen kautta liput ystävilleen ja itselleen. Muiden vielä pähkäillessä tilannetta Matti toteaa, että 'Homma hoidossa', ja marssii lunastamaan lippuja nyt vapautuneelta kassalta. Kassaneiti löytää Matin ostokset omasta järjestelmästään ja huomaa liput maksetuiksi, jolloin hän tulostaa liput Matille ja tänen ystävilleen. Ilta on pelastettu ja kaverukset pääsevät elokuviin. 10

16 LUKU 3. MOBIILIMAKSAMISEN ERITYISPIIRTEET 11 Kuva 3.1: Malli käyttökontekstin osa-alueiden ryhmittelyyn (IS , 2000) 3.1 Malli käyttökontekstin osa-alueiden ryhmittelyyn Edellisessä luvussa esiteltyjen näkökulmien perusteella havaitaan, että mobiilia käyttökontekstia voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta (Ortiz, 2008),(Tarasewich, 2003),(Kim et al., 2002). Tämä on hyödyllistä, koska silloin saadaan esiin jokaista tutkimuksen kannalta tähdellisimmät ja kiinnostavimmat asiat nostettua esiin luonnollisella tavalla. Tutkimusten vertailu vaatii kuitenkin tällöin hieman enemmän työtä, kun käyttökonteksteja ei ole mahdollista verrata suoraan vaan on verrattava eri osa-alueita keskenään. Osa-alueiden vertailu on luonnollisesti hankalampaa ja vaatii tarkempaa osa-alueisiin tutustumista, kuin suurempien kokonaisuuksien vertailu, mutta mahdollistaa tarkemman näkymän tutkimusten yksityiskohtiin. Tämän tutkimuksen puitteissa muiden tutkimusten käyttökontekstit puretaan osa-alueisiinsa ja ryhmittellään uudelleen neljään eri kategoriaan; Käyttäjään, ympäristöön, tehtävään sekä laitteistoon liittyviin osa-alueisiin IS (2000) mukaisesti. Nämä kategoriat ovat laajoja ja ajoittain suuntaa-antavia, sillä jotkin osa-alueet koskettavat useampaa näistä kategorioista. Tämä malli on kuitenkin riittävä toimimaan havainnollistamisen ja hahmottamisen apuvälineenä, kun tutkitaan eri osa-alueiden välisiä yhteyksiä.

17 LUKU 3. MOBIILIMAKSAMISEN ERITYISPIIRTEET Mobiilimaksamisen osa-alueiden erityispiirteet Mobiilimaksaminen jakaa tiettyjä erityispiirteitä muunlaisen mobiililaitteiden kanssa tehtävän toiminnan kanssa. Tässä tutkimuksessa on lähdetty siitä, että esimerkiksi mobiilit pankkipalvelut ovat riittävän samankaltaisia mobiilimaksamisen kanssa, että niihin liittyvien käyttökontekstien osa-alueita voidaan verrata suoraan keskenään. Kummassakin tapauksessa kyse on mobiilin laitteen käytöstä ja kummasskin tapauksessa tapahtuma koskettaa, tavalla tai toisella, käyttäjän rahallista omaisuutta. Tarasewich (2003) nostaa mobiilin käyttökontekstin haasteeksi sen dynaamisuuden. Tämä tarkoittaa, että tilanne, jossa käyttäjä haluaa ostaa tuotteen tai palvelun mobiilimaksamisen avulla, saattaa muuttua merkittävästikin ostotapahtuman aikana. Erityisesti ympäristössä tapahtuvat muutokset voivat olla nopeita ja voimakkaita. Eräänä ympäristöön liittyvänä muutoksena voidaan mainita esimerkiksi mobiilin datayhteyden katkeaminen mobiilioperaattorin tekemän huoltotyön tai vahingon vuoksi kesken ostotapahtumaa Käyttäjään liittyvät erityispiirteet Käyttäjään liittyvät mobiilimaksamisen erityispiirteet koskettavat suoraan käyttäjää, tämän uskomuksia, osaamista ja arvomaailmaa. Kuten Ortiz (2008) toteaa, ovat verkottuneet mobiilit laitteet perustaltaan sosiaalisia tuotteita. Ne on luotu, jotta ihmiset voisivat olla yhteydessä toisiinsa. Tämä havaitaan eritoten, kun tarkastellaan käyttäjän sosiaalista kontekstia. Sosiaalinen konteksti, jossa käyttäjä on ostohetkellä, vaikuttaa ratkaisevasti ostotapahtumaan. Esimerkiksi virvoitusjuoma-automaatin käyttö voi johtaa eri tuotteen hankkimiseen mikäli käyttäjä on yksin verrattuna siihen, että hänen mukanaan ovat hänen urheilulliset ja tarkkaa ruokavaliota noudattavat ystävänsä. Käyttäjän kokema hyöty ostoksesta ja siihen liittyvästä mobiilimaksamisesta vaikuttaa hänen haluunsa tehdä ostos ja siihen paljonko vaivaa hän on valmis näkemään päämääränsä saavuttamiseksi. Pin (2005) mukaan eräs tärkeä osatekijä on käyttäjän kokema vaikeus, eli kuinka hankalaksi käyttäjä kokee koko ostotapahtuman tapahtumaketjun. Koettuun vaikeuteen Pin (2005) liittää myös käyttäjän kokemuksen vastaavista tilanteista ja luottamuksesta omaan osaamisensa, sekä koettuun hankaluuteen avun saamisessa, mikäli sitä tarvitaan. Kontekstin kartoittamisessa olisi siten tärkeää huomioida, mitkä asiat ovat käyttäjän mielestä relevantit käsillä olevaa tehtävää silmällä pitäen (Oulasvirta, 2004). Tietyissä tilanteissa ostotapahtuma ja siihen liittyvän käyttökontekstin muut osaalueet voivat puolestaan vaikuttaa käyttäjän sosiaaliseen kontekstiin. Käyttäjän

18 LUKU 3. MOBIILIMAKSAMISEN ERITYISPIIRTEET 13 kokema sosiaalinen konteksti voi muuttua selkeästi, jos hän mobiilimaksamisen avulla hankkii kaveriporukalleen viimeiset liput jonkin artistin keikalle samaan aikaan, kun muut jonottavat lippukassalle. Luvun alussa esitetyssä esimerkissä Matti havaitsi, että hänellä on mahdollisuus elokuvalippujen hankintaan mobiilimaksamisen avulla. Tämän lisäksi vaihtoehtoiset maksutavat olivat Matin mielestä ulottumattomissa pitkien jonojen takia. Koska ystävykset todella halusivat nähdä kyseisen elokuvan, tuntui tehtävä Matista tärkeältä, joten hän päätti turvautua mobiilimaksamiseen vaikka se ei ollut hänelle vielä kovin tuttua. Lopuksi vielä kavereiden edessä 'päteminen' ja illan pelastaminen toimivat Matin sosiaalisen kontekstin kautta päätöksen vauhdittajina Ympäristöön liittyvät erityispiirteet Ympäristö on tärkeä, ja ajoittain erittäin dynaaminen, osatekijä mobiilissa käyttökontekstissa. Koska mobiileja laitteita voidaan käyttää melkien missä ja milloin vain, vaikuttaa ympäristö suuresti niiden käyttökontekstiin. Mobiileja laitteita voidaankin käyttää periaatteessa minkälaisen tahansa ympäristössä esiintyvän häiriötekijän vaikutuksen alaisuudessa. Tavallisia ympäristöstä johtuvia häiriötekijöitä ovat erilaiset kuulo- tai näköärsykkeet (Kim et al., 2002), joiden kanssa käyttäjä joutuu tulemaan toimeen tehtävää suorittaessaan. Jotta mobiilimaksaminen olisi mielekästä häiriötekijöiden läsnäollessa, on erityisen tärkeää, että käyttäjän käynnistämä toimenpide ei esty tai häiriiny, koska ympäristö häiritsee tämän keskittymistä. Tarasewich (2003) ehdottaakin, että mobiilien laitteiden käyttöliittymien tulisi mahdollistaa niiden käyttö mahdollisimman pienellä huomiolla. Ympäristötekijät voivat vaikuttaa myös käyttäjän tahtotilaan esimerkiksi siten, että hän saattaa välttää tiettyjen viihdepalvelujen hankkimista sellaisessa ympäristössä, jossa liikkuu muita ihmisiä, vaikka hän hankkisi näitä ollessaan yksin. Lisäksi paikka, jossa käyttäjä on, vaikuttaa tämän sosiaaliseen kontekstiin. Yksin kotona käyttäjä voi hankkia sellaisia tuotteita tai palveluiden joiden hankintaa hän ei muiden läsnäollessa edes harkitsisi. Esimerkissämme ystävykset ovat elokuvateatterin aulassa, lippukassojen vierellä. Paikalla on paljon muitakin ihmisiä, joten voidaan todeta, että ympäristöstä tulee paljon hälyääniä ja muiden ihmisten aiheuttamia ärsykkeitä. Lisäksi aulan valaistus on hoidettu kirkkailla halogeenispoteilla, jotka aiheuttavat heijastuksia Matin kännykän näytöllä. Tilatessaan lippuja Matti siirtyykin hieman sivummalle jotta voisi keskittyä uuteen tehtävään paremmin ja kääntää kännykkäänsä siten, että valot eivät aiheuta heijastuksia. Lisäksi Matti syöttää ostoksen hyväksymiskoo-

19 LUKU 3. MOBIILIMAKSAMISEN ERITYISPIIRTEET 14 dinsa sovellukseen siten, että hän pitää kännykkää hieman vartalonsa suojassa jottei kukaan voisi nähdä hänen hyväksymiskoodiaan Tehtävään liittyvät erityispiirteet Mobiilimaksamiseen liittyvää tehtävää tarkasteltaessa tulee aina huomioida mahdolliset vaihtoehtoiset tavat päästä haluttuun päämäärään. Esimerkiksi Pin (2005) mukaan ihmiset käyttävät mobiileja pankkipalveluja, koska kokevat ne hyödyllisiksi. Tämä voidaan yleistää myös mobiilimaksamiseen. Ihmiset käyttävät siis mobiilimaksamista, koska kokevat sen hyödylliseksi verrattuna vaihtoehtoisiin maksamistapoihin. Virvoitusjuoman hankkiminen virvoitusjuoma-automaatista hellesäällä mobiilimaksamisen avulla saattaa olla käyttäjän mielestä huomattavasti kätevämpi vaihtoehto kuin sopivan kioskin etsiminen, jos käyttäjällä ei sattumalta olekaan automaatin vaatimia kolikoita mukanaan. Mikäli tehtävä on tärkeä tahi kiireellinen vaikuttaa se luonnollisesti käyttökontekstiin nostamalla tehtävän koettua hyödyllisyyttä. Pin (2005) mukaan hyödylliseksi koetulla palvelulla on positiivinen korrelaatio sen kanssa, että käyttäjä aikoo käyttää palvelua. Tämä vastavaikuttaa hankalaksi koetun tilanteen tai palvelun negatiivista vaikutusta käyttäjän mobiilimaksamisen käytön aikomukseen. Tehtävään voi myös liittyä erilaisia maksuja. Normaalin tuotteeseen tai palveluun liittyvän maksun lisäksi saattaa mobiilimaksamisesta koitua ylimääräisiä palvelumaksuja, sekä verkon käytöstä seuraavia maksuja. Nämä vaikuttavat siihen kuinka kilpailukykyisesti jokin tehtävä voidaan suorittaa mobiilimaksamisella verrattuna vaihtoehtoisiin tapoihin. Nykyisellään esimerkiksi ostettaessa juotavaa virvoitusjuoma-automaateista mobiilimaksamisella, on ostettu tuote hieman kalliimpi kuin perinteisesti kolikoilla maksettu identtinen tuote. Tämä johtuu todennäköisesti tuotteen mobiilimaksamisen maksuketjun kalleudesta verrattuna perinteisiin tapoihin. Tämä ero loppukäyttäjän hinnassa vaikuttaa negatiivisesti mobiilimaksamisen laajentumiseen (Mobile_Payment_Forum, 2002). Esimerkissämme tehtävä on Matille tärkeä. Ystävykset ovat odottaneet pääsyä kyseiseen elokuvaan ja pettymys on suuri jos he eivät pääse sitä nyt katsomaan. Matti ei ole aiemmin käyttänyt 'Lippukeskus Oyn' mobiilimaksamissovellusta, mutta varmistaakseen onnistuneen illan hän on valmis yrittämään. 'Lippukeskuksen' kautta hankittuna elokuvaliput ovat saman hintaisia kuin suoraan kassalta hankittaessa, mutta tilaukseen tulee euron käsittelymaksu. Muina maksuina tulee kännykän dataliittymä, mutta Matilla on hankittuna kiinteähintainen dataliittymä. Matin mielestä lopullinen kustannusero perinteisillä tavoilla hankittuun on niin pieni, että se kannattaa maksaa hauskan illan vuoksi.

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUS & KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU. CSE- C3800, Aalto 16.9.2015, Eeva Raita

KÄYTTÄJÄKOKEMUS & KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU. CSE- C3800, Aalto 16.9.2015, Eeva Raita KÄYTTÄJÄKOKEMUS & KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU CSE- C3800, Aalto 16.9.2015, Eeva Raita TÄNÄÄN 1. KÄYTTÄJÄKOKEMUS EI OLE 2. KÄYTTÄJÄKOKEMUS ON 3. RYHMÄTEHTÄVÄ 4. HUOMIOINTI SUUNNITTELUSSA CSE- C3800, 16.9.2015,

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Mobiilimaksu. Palveluesittely

Mobiilimaksu. Palveluesittely Mobiilimaksu Palveluesittely Operaattoreiden yhteinen http://www.mobiilimaksuinfo.fi/ 2 Elisan, TeliaSoneran ja DNA:n yhteinen Mobiilimaksu Selkeä ja muista maksutavoista erottuva maksutapa kuluttaja tietää

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi. Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1.

Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi. Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1. Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1.2016, Espoo Sisällysluettelo Sisällysluettelo..d. 2 Työn tausta ja ongelmanasettelu

Lisätiedot

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon

Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Mobiilit käyttöliittymät lääkitystietoon Katja Leiviskä, Harri Oinas-Kukkonen, Teppo Räisänen Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos katja.leiviska@oulu.fi, harri.oinas-kukkonen@oulu.fi, teppo.raisanen@oulu.fi

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Mobiilimainonta Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO

Mobiilimainonta Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO Mobiilimainonta 2016 Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? 1 InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO 1 Mobiilin käyttö ja tavoitettavuus 2 Älypuhelimen penetraatio hipoo deskaria DESKTOP 88% 89% 89%

Lisätiedot

Turvallisuus, nopeus vai hinta?

Turvallisuus, nopeus vai hinta? Turvallisuus, nopeus vai hinta? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä maksutavoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivujen Tutkimuksia

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Agenda. Läpäisyvaatimukset Henkilökunta Luennot ja aikataulu Kurssimateriaali Harjoitustyöt Demoharjoitus Tentti ja arvostelu Muuta?

Agenda. Läpäisyvaatimukset Henkilökunta Luennot ja aikataulu Kurssimateriaali Harjoitustyöt Demoharjoitus Tentti ja arvostelu Muuta? OHJ-4301 Sulautettu Ohjelmointi (http://www.cs.tut.fi/~sulo/) 5op, to 12-14, 14, TB 109 Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Agenda Läpäisyvaatimukset Henkilökunta Luennot ja aikataulu Kurssimateriaali

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti.

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Kiitos kun latasit kokoustyöskentelyn oppaan. Kuluuko sinulla palavereissa aikaa johonkin muuhun, kuin itse

Lisätiedot

Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi)

Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi) Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi) Muutamia kymmeniä pysäkkinäyttöjä asennettu Föli alueelle Mobiililiput luetaan sähköisesti samalla lukijalaitteella kuin bussikortitkin.

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Opintopolun esteettömyyshaasteet

Opintopolun esteettömyyshaasteet Opintopolun esteettömyyshaasteet Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö suosituksen julkaisuseminaari 31.3.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Palvelun visio Kaikki tieto koulutuksesta kaiken

Lisätiedot

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT 2 Hyvä käyttökokemus Laadukas käyttökokemus Ylivoimainen käyttäjäkokemus

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Kuulokoje, joka avaa maailmasi

Kuulokoje, joka avaa maailmasi Kuulokoje, joka avaa maailmasi Perinteinen teknologia Uusi teknologia keskittyy yhteen puhujaan ja vaimentaa kaikki muut puhujat avaa äänimaiseman, johon mahtuu useita puhujia Luultavasti tiedät tunteen.

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Plagiointi opintosuorituksissa TaY:n plagiointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia

Plagiointi opintosuorituksissa TaY:n plagiointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia TAUCHI Tampere Unit for Computer-Human Interaction Plagiointi opintosuorituksissa TaY:n plagiointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia Veikko Surakka Research Group for Emotions, Sociality, and Computing Tampere

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

SOLETION - KANNATTAVUUDEN HALLINTA

SOLETION - KANNATTAVUUDEN HALLINTA SOLETION - KANNATTAVUUDEN HALLINTA Suurennuslasi liiketoiminnan kannattavuuteen Hallitse organisaatiosi toimintaa tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti ilman turhia kuluja OHJAA PAREMMIN Saavuta linjakas

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 Ratkaisut EU-direktiivin mukana tuomiin muutostarpeisiin Suomen Maksuturva Oy Mikael Smeds, toimitusjohtaja Puhujasta lyhyesti Kauppatieteiden maisteri (KTM),

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Opinnollinen kuntoutus Aija Lund 2007 Ryhmän teemat: Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (Jukka Nevala ja Marjukka Peltonen) Tekstinymmärtäminen ja sen

Lisätiedot

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö 4.11.2014 Jorma Flinkman Wikipedia.fi 2 Mikä ihmeen tabletti? Taulutietokone (tai paneelitietokone tai tabletti engl. tablet personal computer eli tablet

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

LÖYTYMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

LÖYTYMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT LIIKUNTAHARRASTUKSEN LÖYTYMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT VALTTI-HANKKEESSA OULUN ALUEELLA -ERITYISLASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ KOKEMANA Ronja Ronkainen ja Marjo Vesala Opinnäytetyö: TAUSTA Työn tilaaja: Suomen

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

Vertaistalous hurmaa kuluttajia

Vertaistalous hurmaa kuluttajia Vertaistalous hurmaa kuluttajia #vertaistalous This is the first new economic system to enter onto the world stage since the advent of capitalism and socialism in the early 19th century, making it a remarkable

Lisätiedot

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR MATINE tutkimusseminaari 17.11.2016 Risto Vehmas, Juha Jylhä, Minna Väilä, Ari Visa Tampereen teknillinen yliopisto Signaalinkäsittelyn laitos Hankkeelle myönnetty

Lisätiedot

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Terveyden

Lisätiedot

Suomen Pankin Maksufoorumi

Suomen Pankin Maksufoorumi Suomen Pankin Maksufoorumi 10.5.2016 Finlandia-talo SAMI KARHUNEN SOLINOR OY MAKSAMISESTA VELOITUSSOPIMUKSEEN JA PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN SEKÄ OSTELUUN MAKSAMISESTA SOVITAAN PALVELUNTARJOAJAN TAI KAUPAN KANSSA.

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

http://www.soberit.hut.fi/t-121/t-121.100 !!" # $ %!"! " # $ " $ %& '( ) * * * +$, * ' # % ## # & # ' # # ( # %)* &(+%,-!###" )-..-( -.-'..(/. "&%/ "0 / 1"0 / # # % 2 ) / * & 3. 0-. -. ( (-. 2 ) $ )-..-(

Lisätiedot