LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2008"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE Helmikuu 0

2 1

3 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön toimialalle sekä hallinnonalan virastoille ja laitoksille vuodelle asetetut tulostavoitteet. Tavoitteet on esitetty tulosprisman muodossa. Liikenne- ja viestintäalan tavoitteet kuvaavat yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita ja ministeriön tavoitteet toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita (so. miten ministeriö omalla toiminnallaan edistää vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista). Kunkin tavoitteen yhteydessä esitetään tavoitetaso. Toimialan tavoitteet jakaantuvat valtioneuvoston asettamiin sekä ministeriön itsensä asettamiin tavoitteisiin. Valtioneuvoston tavoitteet ovat yleensä merkittäviä, hallitusohjelman toteuttamiseen liittyviä tavoitteita. Toimialan tavoitteet on jaoteltu viestinnän, liikenteen ja omistajapolitiikan lohkoihin. Hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet perustuvat vuoden talousarvioesityksessä laadittuihin alustaviin tulostavoitteisiin, joita on tarkennettu virastojen ja laitosten kanssa käydyissä neuvotteluissa. Tulostavoitteet on ensimmäistä kertaa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla vahvistettu ministeriön ja viraston tai laitoksen välillä solmitulla tulossopimuksella. Toimialalle asetetuista vaikuttavuustavoitteista raportoidaan valtion tilinpäätöskertomuksessa. Virastot ja laitokset raportoivat toiminnallisten tulostavoitteiden saavuttamisesta viraston tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa. JAKELU: Hallinnonalan virastot ja laitokset Hallinnonalan virastojen ja laitosten talousjohto Valtiovarainministeriö Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiokonttori Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtionvarain controller Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenneministeri Viestintäministeri Ministerien eritysavustajat Kansliapäällikkö Osastot ja yksiköt Virastojen ja laitosten ohjauksesta vastaavat Virastojen ja laitosten johtokuntajäsenet 2

4 SISÄLLYSLUETTELO Liikenne- ja viestintäala sekä liikenne- ja viestintäministeriö 4 Virastot ja laitokset 19 Ajoneuvohallintokeskus 19 Tiehallinto 23 Merenkulkulaitos 27 Ratahallintokeskus 31 Rautatievirasto 35 Ilmailuhallinto 38 Viestintävirasto 41 Ilmatieteen laitos 46 Merentutkimuslaitos 50 3

5 Vuodelle asetettujen alustavien tulostavoitteiden tarkentaminen osasto- ja yksikkötasolle Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Tuotokset ja laadunhallinta VIESTINTÄ Valtioneuvoston asettamat tavoitteet: Suomen viestintäala on elinvoimainen ja kilpailukykyinen ja viestintäpolitiikka palvelee sekä alan elinkeinoelämän että kansalaisten tarpeita. Kansalaiset ja yritykset luottavat tietoyhteiskunnan palveluihin. Liikenne- ja viestintäministeriön on asettanut edellisiä täydentävät tavoitteet: Monipuolisia, korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia viestintäpalveluita syntyy ja on saatavilla koko maassa. Teleyritykset investoivat uusiin viestintäverkkoihin vähintään 11 % kokonaisliikevaihdostaan Laaditaan viestintäpoliittinen ohjelma Ohjelmaa toteutetaan erikseen sovittavilla toimenpiteillä Viestintäpolitiikan osasto/viestintäverkkoyksikkö Suomen matkapuhelupalveluiden hintataso on vähintään kolmanneksi edullisin 18 länsieurooppalaisen maan vertailussa (EU-15 sekä Sveitsi, Islanti ja Norja). Markkinoilla on vaihtoehtoisia hintatason edullisuuden varmistavia hinnoittelumalleja EU:n viestinnän lainsäädäntökehys mahdollistaa Suomen viestintäalan yrityksille kilpailukykyisen toimintaympäristön ja maan hallitukselle riittävän kansallisen päätöksenteon viestintäpolitiikassa Kytkykauppaa koskevan lainsäädännön vaikuttavuus on arvioitu ja mahdollinen hallituksen esitys on laadittu. EU-lainsäädäntö etenee kansallisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti Viestintäpolitiikan osasto/viestintäverkkoyksikkö 4

6 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Vapaasti vastaanotettavan ohjelmistotarjonnan määrä tunneissa mitattuna on keskimäärin yli 900 viikkotuntia Digitaalisen televisiotoiminnan jatkuvuus vuoden 2010 jälkeen on turvattu Digitaalista televisiota koskevan toimilupakierroksen periaatteet on sovittu 8/08 mennessä. Viestintäpolitiikan osasto/viestintäpalveluyksikkö Nopeiden laajakaistayhteyksien määrä kasvaa huomattavasti. Edistetään laajakaistan saatavuutta. 10 % laajakaistayhteyksistä on nopeudeltaan vähintään 10 Mbit/s. Viestintäpolitiikan osasto/viestintäverkkoyksikkö Laajakaistan peruspalvelutasoksi asetetaan 1 Mbit/s. Laajakaistan peruspalvelutaso saavuttaa 60 % väestöstä. Viestintäverkot ja -palvelut ovat helppokäyttöisiä, turvallisia ja luotettavia kaikissa oloissa. Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy Luodaan Suomeen laaja julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen sähköisen tunnistamisen toimintamalli Periaatepäätös sähköisestä tunnistamisesta on hyväksytty Viestintäpolitiikan osasto/viestintäpalveluyksikkö Lasten ja nuorten mediaympäristö on turvallinen Laaditaan turvallisen mediaympäristön edistämisohjelma Ohjelmaa toteutetaan erikseen sovittavilla toimenpiteillä Merkittävää käyttäjäkuntaa koskevien viestintäverkkojen vikojen määrä on enintään kymmenen. Lisätään kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuutta Tarkennetaan alaa koskevaa lainsäädäntöä Merkittäviltä verkkojen vikatilanteilta vältytään Viestintäpolitiikan osasto/viestintäverkkoyksikkö Selvitetään toimenpiteet elintärkeiden toimintojen turvaamisen (YETT) kannalta välttämättömien tieto- ja viestintäjärjestelmien käytettävyyden kehittämiseksi. 5

7 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Viestinnän infrastruktuuria rakennetaan kilpailevilla verkkoteknologioilla ja langaton viestintä edistyy. Suomessa on käytössä useita eri tarkoituksiin soveltuvia valtakunnallisia ja alueellisia langattomia verkkoja. Arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan langattomien verkkojen toimilupakäytäntöjä Laaditaan hallituksen esitys viestintämarkkinalain muuttamiseksi koskien mobiiliwimax-toimilupia. Viestintäpolitiikan osasto/viestintäverkkoyksikkö Suomi on ihmisläheinen uudistuva ja kilpailukykyinen tietoyhteiskunta. Tietoyhteiskuntapolitiikalla saadaan aikaan merkittävää edistystä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä läpi koko yhteiskunnan. Vakiinnutetaan arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan työ. Hyväksytään toimintasuunnitelma sekä käynnistetään sen toteuttaminen. Ohjelmaa toteutetaan erikseen sovittavan toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvien indikaattorien avulla. Viestintäpolitiikan osasto/viestintäpalveluyksikkö Taajuuspolitiikka uudistuu maltillisesti ja lisääntyvään taajuustarpeeseen on varauduttu. Radiotaajuuksien käyttöä uudistetaan maltillisesti joustavampaan ja tehokkaampaan suuntaan. Luodaan konkreettinen malli erikseen rajatun taajuusalueen kaupalliselle ja teknologianeutraalille myöntämiselle. Malli on laadittu Viestintäpolitiikan osasto/viestintäverkkoyksikkö Asetetaan radiotaajuusneuvottelukunta käsittelemään keskeisiä taajuuspoliittisia kysymyksiä. Arvioidaan liikenne- ja viestintäministeriön ja Viestintäviraston työnjakoa. On laadittu mahdollinen hallituksen esitys, jossa esitetään muutettavaksi toimivaltasäännöksiä. 6

8 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Suomalaisen mediakulttuurin vahvuudet, kuten kansallisesti omaleimaiset sisällöt, viestinnän moniarvoisuus, julkinen palvelu ja monipuolinen lehdistö säilyttävät vahvan asemansa ja kehittyvät. Yleisradion rahoitus on turvattu Digitaalisen television toimiluvat on myönnetty. Asetetaan parlamentaarinen työryhmä arvioimaan Yleisradion rahoitusta vuoden 2010 jälkeen. Käynnistetään digitaalisen television ohjelmisto- ja verkkotoimilupien myöntämistä vuoden 2010 jälkeen koskevan toimilupakierroksen valmistelut. Työryhmä raportoi työstään erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Julistetaan syksyllä haettavaksi digitaalisen television ohjelmisto- ja verkkotoimiluvat. Viestintäpolitiikan osasto/viestintäpalveluyksikkö Postin yleispalvelu on turvattu ja lehtien fyysiset jakelukanavat säilyvät koko maan kattavina. Kansalaiset ja yritykset voivat luottaa postipalveluiden toimintaan. Postin yleispalvelu on turvattu Yksityishenkilöistä ja yrityksistä yli 70 % pitää postitoimintaa korkeatasoisena. Viestintäpolitiikan osasto/viestintäpalveluyksikkö LIIKENNE Valtioneuvoston asettamat tavoitteet: Turvataan toimivat matka- ja kuljetusketjut. Parannetaan liikenneturvallisuutta. Vähennetään ympäristöhaittoja. Liikenne- ja viestintäministeriön asettamat edellisiä täydentävät tavoitteet: Liikenneverkon toimivuutta ja sujuvuutta parannetaan. Infran aiheuttamat liikennerajoitukset eivät ole lisääntyneet ja liikenteen ohjaustoimin tilannetta on parannettu. Laaditaan liikennepoliittisen selonteon toteutusohjelma. Yhteysvälien kehittämisen periaatteet uudistetaan neliporrasmenettelyn mukaisesti. Ohjelma valmistuu siten, että se on käytössä vuoden 2009 TAE-valmistelussa. Periaatteet on viety käytäntöön. Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Liikennepolitiikan osasto 7

9 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Häiriötilanteiden määrä vähenee ja matka-ajan ennakoitavuus paranee Ministeriössä laaditaan kuvaus ja mittaristo koko liikennejärjestelmän palvelutasosta. Kuvauksen ja mittariston ensimmäinen versio saadaan valmiiksi. Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Vähennetään itäliikenteen rekkaliikenteen haittoja Ongelmia on pystytty olennaisesti vähentämään. Liikennepolitiikan osasto/logistiikka- ja Venäjäyksikkö Edistetään älykkään liikenteen hallinnan keinojen hyödyntämistä liikenneverkoilla. Uusia ajantasaisia palveluita syntynyt, palvelutasoa mitataan. Liikennepolitiikan osasto Toimivat kansainväliset yhteydet kaikissa liikennemuodoissa. Kansainvälisten yhteyksien kehittäminen Liikennepolitiikan osasto Kehitetään eri liikkumis- ja kuljetusmuotojen valintamahdollisuuksia. Henkilöliikenteessä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kulkumuodon valinta helpottuu. Edistetään eri liikennemuotojen tietopalvelujen kehittämistä. Lainsäädäntö mahdollistaa joukkoliikennepalvelujen kehittämisen suurempina kokonaisuuksina. Uusia ajantasaisia palveluita syntynyt, palvelutasoa mitataan Lainsäädäntöuudistuksen periaatteet on ratkaistu. Liikennepolitiikan osasto/liikenneturvallisuusyksikkö Liikennepolitiikan osasto/liikennepalveluyksikkö Elinkeinoelämän kuljetustarpeisiin vastataan tasapuolisesti kaikkien kulkumuotojen osalta Tavaraliikenteessä rautatiekuljetusten kilpailukyky kasvaa. 8

10 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Liikkumisen ja kuljetusten peruspalvelutaso turvataan. Alemman liikenneverkon palvelutaso säilyy nykytasolla. Kaukojunaliikenteessä turvataan peruspalvelutason mukaiset palvelut Ei peruspalvelutason alituksia Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Kehitetty tehokkaampia joukkoliikenteen hoitotapoja. Ei peruspalvelutason alituksia Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Peruspalvelutaso turvataan lentoliikenteessä Ei peruspalvelutason alituksia Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Peruspalvelutaso turvataan saaristoliikenteessä Ei peruspalvelutason alituksia Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Edistetään liikennejärjestelmän toimivuutta kaupunkiseuduilla. Suurten henkilöautoliikennettä palvelevien väyläinvestointien tarve ei kaupunkiseuduilla kasva. Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kehittämisohjelmat käynnistetään. Kehittämisohjelmien lukumäärä. 5 (kehittämisohjelmaa) Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittäminen ja maankäytön suunnittelun ja ajoituksen kytkeminen prosessiin Liikennejärjestelmätyön ohje uusitaan. 3. liikennejärjestelmäsuunnittelun (LJS) työn kurssi aloitetaan. Neliporrasmalli on käytössä kaupunkiseutujen liikennejärjestelmätyössä. Helsingin seudun aiesopimus. Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö 9

11 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteinen kulkumuoto-osuus kasvaa tärkeimmillä kaupunkiseuduilla. Lähijunaliikenteen palvelutasoa parannetaan. Junavuorojen määrä kasvaa. Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Tavaraliikenteen toimivuus paranee Tavaraliikenteen tarpeet on huomioitu liikennejärjestelmätyössä. Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Edistetään suurten kaupunkiseutujen liikenteen hallinnan kehittämisen yhteistyötä. Osallistutaan hankkeisiin. Kullakin suurella kaupunkiseudulla käynnistyy liikenteen hallinnan organisointi. Liikennepolitiikan osasto/liikenneturvallisuusyksikkö Vähennetään liikennekuolemia ja vakavia vammautumisia. Valtioneuvoston periaatepäätöksen taso Edistetään Valtioneuvoston liikenneturvallisuusperiaatepäätöksen yksilöityjä toimia. Liikennepolitiikan osasto/liikenneturvallisuusyksikkö Luodaan edellytykset turvallisen autokannan kehittämiselle. Liikennepolitiikan osasto/liikenneturvallisuusyksikkö Merenkulussa, lentoliikenteessä ja rautatieliikenteessä matkustajakuolemien määrä on nolla. Parannetaan liikenteen energiatehokkuutta. Energiatehokkuus paranee vuoteen 2012 mennessä 9 % Vähennetään autojen CO2- päästöjä EU:n asettamien tavoitteiden mukaisesti. Autojen CO2-päästöjen määrä. 10

12 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Selvitetään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen eri toimien vaikutukset ja kustannukset. Eri toimien vaikuttavuuden arviointiin riittävä tietopohja Jatketaan vuonna aloitettua työtä Riittävä aineisto ilmasto- ja energiapoliittiseen työhön. Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Huolehditaan liikenne- ja kuljetusmarkkinoiden toimivuudesta. Liikenteen ja kuljetusten kustannustaso ei ylitä yleistä kehitystä. Logistiset kustannukset alenevat koko maassa Suomessa on tasapuoliset ja toimivat kuljetusmarkkinat Edistetään liikenteen tietopalvelujen tasapuolista saatavuutta ohjauksella ja tarvittaessa lainsäädännöllä. Ajantasaisia perustietopalveluja on kattavasti saatavilla Liikennepolitiikan osasto/liikenneturvallisuus- ja liikennejärjestelmäyksikkö Lainsäädännöllä luodaan toimialalle kilpailua ja mahdollisuudet tarjota laadukkaita palveluita kannattavasti. Tuetaan taloudellisten ajoneuvojen käyttöönottoa ja markkinoiden toimivuuden kehittämistä Liikennepolitiikan osasto/liikenneturvallisuusyksikkö OMISTAJAPOLITIIKKA Liikennealan liikelaitokset tuottavat julkista ja taloudellista arvoa. Kaikkien liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kolmen liikelaitoksen taloudellinen tulos mahdollistaa julkisen arvon tuottamisen omistajalle pitkällä aikavälillä. Liikelaitosten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittareita kehitetään. Kaikille liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kolmelle liikelaitokselle pystytään vuodelle 2009 asettamaan mitattavia tavoitteita omistajan taloudellisen arvon lisäksi myös yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. Yleinen osasto/ Liiketoimintayksikkö 11

13 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Liikennealan liikelaitosten omistajaperiaatteita kehitetään. Käytössä on parhaat omistajaohjauksen käytännöt valtion liikelaitoksista. Varustamoliikelaitokselle laaditaan omistajastrateginen selvitys ja sen pohjalta määritetään omistajapoliittiset linjaukset. Kaikille liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kolmelle liikelaitokselle on vuoden loppuun mennessä vahvistettu omistajastrateginen linjaus Yleinen osasto/ Liiketoimintayksikkö YHTEINEN TAVOITE Hallinnonalan tuottavuutta parannetaan. Hallinnonalan kokonaistuottavuus kasvaa 2 % Työn tuottavuus hallinnonalalla kasvaa 1 % Ministeriön strategisen johtamisen edellytyksiä parannetaan. Strategista johtamista ja esimiestyötä kehitetään. Järjestetään kansliapäällikön johdolla säännöllisesti ministeriön sisäisiä päällikkötapaamisia strategisesta johtamisesta ja tulosohjauksesta. kokouskäytäntö vakiinnutettu esimiesbarometri toteutetaan johtamiskoulutus toteutetaan Kansliapäällikkö Osastopäälliköt Yksiköiden päälliköt Ministeriö osallistuu valtioneuvoston hankkeeseen ministeriöiden yhteisen ja kilpailukykyisen palkkausjärjestelmän luomiseksi. palkkausjärjestelmä on valmis elokuussa. Liikenne- ja viestintäministeriössä otetaan käyttöön erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Yleinen osasto/hallinto- ja kehityspalvelut 12

14 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Kehitetään Storyjen toimintaa strategisina valmistelueliminä. Liikennepolitiikan osasto ja Yleinen osasto/taloushallintopalvelut + ohjausprosessin omistaja Ministeriön strategiset prosessit (lainsäädäntö sekä hallinnonalan ja rakenteiden ohjaus) ovat laadukkaita. Otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan ministeriön sisäinen tulosohjaajien verkosto. Tulosohjausprosessi toimii moitteetta ja havaittuihin epäkohtiin puututaan välittömästi. Yleinen osasto/ Taloushallintopalvelut + ohjausprosessin omistaja Liikenne- ja viestintäpoliittinen lainsäädäntö täyttää valtioneuvoston lainsäädännön valmistelulle asettamat tavoitteet. Liikenne- ja viestintäministeriön laadukkaan lainsäädäntöprosessin tavoitteena on selkeästi johdettu ja ammattitaitoinen säädösvalmistelu. jokainen lähiesimies ja valmistelija tuntee lainsäädäntöprosessin tavoitteen jokaisesta lainsäädäntöhankkeesta on tehty hyväksytty hankepäätös jokainen valmistelija on suorittanut lainvalmistelijan peruskurssin. Liikennepolitiikan osasto/viestintäpolitiikan osasto/yleinen osasto + lainsäädäntöprosessin omistaja 13

15 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Liikenne- ja viestintäpoliittisen lainsäädännön valmistelun tavoitteena on, että hankkeen vaikutukset on arvioitu oikein ja kattavasti. valmistelu suoritetaan avoimesti ja sidosryhmät huomioon ottavalla tavalla jokaisessa hankkeessa suoritetaan keskeisten vaikutusten erillinen arviointi onnistuminen niissä kahdessa hankkeessa, jotka LVM on asettanut hallituksen paremman sääntelyn ohjelman kärkihankkeiksi (tiemaksut ja tvlainsäädännön uudistaminen). Liikennepolitiikan osasto/viestintäpolitiikan osasto/yleinen osasto + lainsäädäntöprosessin omistaja Hallinnonalan virastojen ja laitosten ohjausta ja yhteistyötä kehitetään synergiaetujen saavuttamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Käynnistetään tarvittavat selvitykset virastojen ja laitosten yhteistyön syventämiseksi, synergiaetujen saavuttamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Valmistellaan Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen yhteistyön syventämistä. Uusi laitos voi aloittaa toimintansa alkaen 14

16 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Järjestetään ministeriön tulosohjaajien ja hallinnonalan virastojen ja laitosten tapaamisia. Liiketoiminnan ohjauksessa noudatetaan hyvälle hallintotavalle ja omistajapolitiikalle asetettuja vaatimuksia. Toimiva yhteydenpito. Yleinen osasto/ Taloushallintopalvelut + ohjausprosessin omistaja Yleinen osasto/ Liiketoiminta-yksikkö Tukiprosessit tukevat ministeriön strategisia prosesseja ja ne priorisoidaan strategisten prosessien tarpeiden mukaisesti. Toteutetaan talousarvion rakenneuudistus liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan pääluokassa. Ministeriön talous- ja henkilöstöhallinnon siirtyminen palvelukeskukseen toteutetaan hallitusti erikseen sovitun aikataulun mukaisesti. Riskienhallinnan jatkuvuus varmistetaan. Ministeriö on mukana sektoritutkimusyhteistyössä hallitusohjelman ja sektoritutkimuksen neuvottelukunnan edellyttämällä tavalla. Uusi talousarviorakenne käytössä vuoden 2009 talousarviossa. Vuoden loppuun mennessä. Riskienhallinta integroidaan ohjausprosessiin. Ministeriön t&k-rahoituksesta 10 % ohjautuu sektoritutkimuksen kautta. Yleinen osasto/ Taloushallintopalvelut Yleinen osasto/ Taloushallintopalvelut + Hallinto- ja kehityspalvelut Yleinen osasto/ Taloushallintopalvelut + ohjausprosessin omistaja Yleinen osasto/ Hallinto- ja kehityspalvelut 15

17 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Tutkimustieto on hyödynnettävissä. Kansainvälisissä tutkimusohjelmissa edunvalvonta, yhteistyö ja tiedottaminen toimivat ensiluokkaisesti: 7. puiteohjelmassa sopimukseen johtaneiden hakemusten osuus kaikista suomalaisten jättämistä hakemuksista. Ohjelmakomiteatyöskentelyyn osallistuminen ja siitä raportointi. Tutkimustieto käynnissä olevista hankkeista ja ajankohtaisasioista on ajantasaista. yli 30 % 100 % Yleinen osasto/hallinto- ja kehityspalvelut Yleinen osasto/hallinto- ja kehityspalvelut Ministeriön johdon kansainvälisen ohjelman suunnitelmallisuuden parantaminen suhteessa hallitusohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. hallitusohjelmassa pohjoismaisen, Itämeren alueen, Venäjän ja EUyhteistyön kehittämiseksi asetetut tavoitteet on otettu huomioon ministeriön johdon kansainvälisessä vierailuohjelmassa kuin myös suomalaisten yritysten kansainvälistymisen ja vientiponnistelujen tukeminen Persianlahden alueella, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Yleinen osasto/kansainvälisten asioiden sihteeristö 16

18 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Strategisten prosessien ja ydintehtävien sekä niitä tukevien toimintojen laatu varmistetaan. kehityskeskustelut on käyty jokaisen ministeriöläisen kanssa huomisen johtaja- ja asiantuntijakoulutusohjelmaan (JAAHA) osallistuu 4-5 ministeriöläistä assistenttien kehittämisohjelma (ASKELMA) toteutuu ja siihen osallistuu 9 12 ministeriöläistä. Yleinen osasto/hallinto- ja kehityspalvelut IT-tuki- ja -infrastruktuuri sekä infrastruktuuriprosessit täyttävät IT-peruspalveluiden hankinnan palvelusisällöt ja laatutavoitteet. käyttäjätyytyväisyysindeksi vähintään 3,5 Vista-työasemien lukumäärä (95 % työasemista) etäkäyttäjien lukumäärä (60 % työasemista) Yleinen osasto/hallinto- ja kehityspalvelut Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto varmistetaan. järjestelmä on käyttöön otettavissa vuonna 2009 Yleinen osasto/hallinto- ja kehityspalvelut Toiminnallinen tehokkuus Tuottavuuden sekä prosessien tehokkuuden mittaamista kehitetään. Kartoitetaan ja priorisoidaan tuottavuuden sekä prosessien tehokkuuden mittaamisen kehittämistarpeet Tuottavuusmittareiden toimivuus arvioitu. Yleinen osasto/ Taloushallintopalvelut 17

19 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Työn tuottavuus kasvaa 1 % vuodessa Yleinen osasto/ Taloushallintopalvelut Kokonaistuottavuus kasvaa Työtyytyväisyys Toiminta- ja taloussuunnittelukaudella keskimäärin 2 % vuodessa. Henkisten voimavarojen hallinta Työtyytyväisyysindeksi vähintään 3,4 asteikolla 1 5. ( tavoite 3,4, 2006 toteutuma 3,1, 2005 toteutuma 3,3) Yleinen osasto/ Taloushallintopalvelut Yleinen osasto/hallinto- ja kehityspalvelut 18

20 /21/ Viite Asia Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ajoneuvohallintokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle Liikenne- ja viestintäministeriö ja Ajoneuvohallintokeskus sopivat tässä tulossopimuksessa Ajoneuvohallintokeskukselle vuodelle asetettavista tulostavoitteista. Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnalliset tulostavoitteet tukevat seuraavien liikenneja viestintäministeriön hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumista: Valtioneuvoston asettamat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet Liikenteen toimiala Turvataan toimivat matka- ja kuljetusketjut. Parannetaan liikenneturvallisuutta. Vähennetään ympäristöhaittoja. Viestinnän toimiala Kansalaiset ja yritykset luottavat tietoyhteiskunnan palveluihin. Liikenne- ja viestintäministeriö asettamat edellisiä täydentävät tavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle Liikenteen toimiala Liikenneverkon toimivuutta ja sujuvuutta parannetaan. Edistetään liikennejärjestelmän toimivuutta kaupunkiseuduilla. Vähennetään liikennekuolemia ja vakavia vammautumisia. Parannetaan liikenteen energiatehokkuutta. Selvitetään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen eri toimien vaikutukset ja kustannukset. Huolehditaan liikenne- ja kuljetusmarkkinoiden toimivuudesta. Hallinnonalan tuottavuutta parannetaan. 19

21 Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnalliset tulostavoitteet: Tuotokset ja laadunhallinta Prosenttiosuus katsastustoimipaikoista, joissa ajoneuvojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enemmän kuin -3 tai +7 prosenttiyksikköä maan keskiarvosta (%) Tulos 2005 Tulos ,3 87, Autokouluoppilaiden tutkintomenestys (1-5) - (3,25) (3,27) 3,23 1 Autokouluopetuksen koettu hyöty (1-5) - 3,84 3,84 3,84 Asiakastyytyväisyys AKE:n toimintaan (1-5) 3,5 3,5 3,5 3,6 Asiakastyytyväisyys AKE:n vastuulla oleviin palveluihin (1-5) Sopimuskumppaneiden tyytyväisyys AKE:n toimintaan (1-5) Liikennetietojärjestelmän (LTJ) käytettävyysaste vähintään Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmän (ATJ) käytettävyysaste vähintään Yritysviestintätutkimuksen arvosana 4,3 4,2 3,9 3,9 3,9 3,8 3,5 3,6 hyvä hyvä hyvä hyvä - - tyydyttävä tyydyttävä ei onnistunut ei onnistunut onnistuu onnistuu 7,26 7,52 - PALKO-hanke (pysytään arvioiduissa kustannuksissa ja aikataulussa sisältötavoitteet saavuttaen) julkishallinnon keskiarvo Toiminnallinen tehokkuus Tulos 2005 Tulos 2006 Työn tuottavuuden kasvu vuodessa (%) 0,6 3,0 1 2 Kokonaistuottavuuden kasvu keskimäärin vuodessa TTS-kaudella (%) 2,9 6,9 0 0 Hakemusasioiden käsittelyaika (pv) 4,4 4,7 7,0 6,5 Puhelinpalvelun tavoitettavuus (%) Kokonaan sähköisesti käsiteltyjen lupien osuus tuoteryhmän luvista (%) Kustannustavoitteet (kustannukset/suorite) toteutuvat 3/4 pääsuoritteista /4 4/4 kyllä kyllä Henkisten voimavarojen hallinta Tulos 2005 Tulos 2006 Henkilöstön työtyytyväisyys (asteikolla 1-5) 3,2 3,4 3,3 3,4 1 Tutkintomenestyksen laskentaperusteita on muutettu vuodelle, joten mittari ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa. on pyritty asettamaan siten, että se olisi vähintään yhtä kunnianhimoinen kuin aikaisempina vuosina. 20

22 Muut tulostavoitteet Lisäksi Ajoneuvohallintokeskukselle asetetaan seuraavat toiminnan kehittämiseen liittyvät tulostavoitteet: Luodaan riskienhallinnan mittarit vuoden aikana. Luodaan toiminnan ympäristövaikutuksia kuvaava mittari vuoden aikana. Kehitetään henkilöstön osaamista laatimalla henkilökohtainen kehityssuunnitelma. kaikille Ajoneuvohallintokeskuksen työntekijöille. Kehitetään henkilöstön kuormituksen seurantajärjestelmää. Seuranta- ja raportointikohteet Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%) Liiketaloudellisten suoritteiden (AKEtieto) kustannusvastaavuus (%) Tulos 2005 Tulos 2006 Tulos Ennuste Vuonna 2011 päätyvän PALKO-hankkeen kustannusarvio on 36,3 milj. euroa, josta vuoden osuus on 2,5 milj. euroa. Vuonna muiden IT-projektien kustannukset ovat 4,0 milj. euroa. Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmän (ATJ) käyttökustannukset, IT-ylläpitokustannukset sekä laite- ja ohjelmistohankintojen kustannukset mukaan lukien koko ATJ:n kustannukset vuonna ovat yhteensä 16,7 milj. euroa. Jatkossa Ajoneuvohallintokeskus raportoi ministeriölle neljännesvuosittain PALKOkustannusten kehityksestä samoin kuin muista ATJ:n kustannuksista. Ajoneuvohallintokeskus seuraa rikkomuksetta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuutta ja luovutettujen tietoyksiköiden määrän kehitystä. Niitä tarkastellaan viraston kanssa käytävässä tulosneuvotteluissa keväällä Vielä vuonna 2006 Ajoneuvohallintokeskuksen tavoitteena ollut rikkomuksetta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus oli kyseisenä vuonna 63,1. Vuonna 2006 virasto on luovuttanut 70,6 miljoonaa tietoyksikköä. Vuonna arvioidaan luovutettavan 80 miljoonaa tietoyksikköä. Rahoitus Tulostavoitteet on asetettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa vuoden talousarvion rahoitustasolla. Ajoneuvohallintokeskukselle on talousarviossa myönnetty nettomäärärahaa euroa. Tulostavoitteiden toteutumisen seuranta Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ajoneuvohallintokeskuksen väliset tulosneuvottelut järjestetään keväällä, jolloin käsitellään viraston laatimaa ennustetta tulostavoitteiden saavuttamisesta. Ajoneuvohallintokeskus toimittaa ministeriölle puolivuotisraportin viimeistään Raportissa esitetään tulostavoitteiden toteutumatiedot ajalta

23 sekä ennusteet tulostavoitteiden toteutumisesta koko vuodelle. Lisäksi Ajoneuvohallintokeskus raportoi puolivuotisraportissa rahoitustilanteestaan sekä laatii tulojen ja menojen osalta vertailun talousarvioon ja ennusteen loppuvuodelle. Ajoneuvohallintokeskuksen tulee raportoida rahoitustilanteestaan myös muulloin kuin puolivuotisraportoinnin yhteydessä, mikäli rahoitustilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia. Talousraportoinnin tulee perustua mahdollisimman ajantasaisiin tietoihin. Puolivuotisraportoinnin tietoja käytetään hyväksi asetettaessa lopullisia tulostavoitteita vuodelle Ajoneuvohallintokeskus raportoi toiminnallisesta tuloksellisuudestaan toimintakertomuksessa, joka on osa tilinpäätöstä. Vuodelle asetettujen tulostavoitteiden toteutumista käsitellään ministeriön ja viraston välisissä tulosneuvotteluissa keväällä Liikenne- ja viestintäministeriö antaa talousarvioasetuksessa tarkoitetun kannanoton Ajoneuvokeskuksen vuoden tilinpäätöksestä. Ajoneuvokeskuksen tulee olla yhteydessä ministeriössä viraston tulosohjaajaksi nimettyyn henkilöön (hallitusneuvos Maija Audejev) välittömästi, mikäli asetettujen tavoitteiden saavuttamisen havaitaan vaarantuvan. Toiminnan rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä viraston tulee olla yhteydessä myös ministeriön taloushallintopalvelutyksikköön. Ajoneuvohallintokeskus tallentaa kaikki tämän tulossopimuksen liitteessä esitetyt tulostavoitteet viipymättä valtionhallinnon tulostietojärjestelmään. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Anu Vehviläinen Liikenneministeri Jyrki Ritvala Ylijohtaja Harri Pursiainen Kansliapäällikkö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ AJONEUVOHALLINTOKESKUS 22

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010 Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle Tammikuu 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Liikenne- ja viestintäministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2009 02. Lästimaksut Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa.

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 2007 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit

Lisätiedot

19. Muut veronluonteiset tulot

19. Muut veronluonteiset tulot 19. Muut veronluonteiset tulot 02Lästimaksut Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa. S e l vitys osa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 1 2 1 JOHDON KATSAUS... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 2.1 Viestintäpolitiikka... 4 2.2 Liikennepolitiikka... 8 2.3 Omistajapolitiikka... 16

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 Elokuu 2005 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN AJONEUVOHALLINTOKESKUS...1

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös 2012

Liikenneviraston tilinpäätös 2012 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 2013 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 15.3.2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf ISBN 978-952-255-262-4 Liikennevirasto

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä,

Lisätiedot

Tietoja rataverkosta 31.12.2008

Tietoja rataverkosta 31.12.2008 2008 VUOSIKERTOMUS Tietoja rataverkosta 31.12.2008 Ensimmäinen rata Raideleveys Ratapituus yhteensä Kaksi- tai useampiraiteista rataa Ratapölkkyjä/km Sähköistettyä rataa Kauko-ohjattua rataa Tunneleita

Lisätiedot

Toimintakertomus 2003

Toimintakertomus 2003 Toimintakertomus 2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Toimintakertomus 2003 ISSN 1458-8919 Graafinen suunnittelu Workshop Pälviä Oy Kuvat kannen kuva Jens Wiik muut kuvat Antero Aaltonen ja LVM:n arkisto

Lisätiedot

Digitaalinen Suomi, uusi liikennepolitiikka. Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaus puolueille 10.9.2010

Digitaalinen Suomi, uusi liikennepolitiikka. Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaus puolueille 10.9.2010 Digitaalinen Suomi, uusi liikennepolitiikka Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaus puolueille 10.9.2010 Julkaisuja 33/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18)

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18) Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18) 2 (18) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Toimintaympäristö ja tulevaisuusnäkymät... 3 3 Liikenne- ja viestintäministeriön asettamat strategiset

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2002

Toiminta- kertomus 2002 Toiminta- kertomus 2002 Kannen kuva: Antero Aaltonen Taitto & paino: Sinari Oy Graafinen palvelu ISSN 1458-8919 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin (09) 160 02 Faksi (09)

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi Eera Finland Oy Itämerenkatu 5 FIN-00180 Helsinki Tel +358 (0)201 588 588 Fax +358 (0)201 588 500 Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi TURVALLISUUS TURVALLISUUS LIIKENTEEN SUJUVUUS YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Liikenne- ja viestintäministeriö Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Ohjelmia ja strategioita 2/2001 ISBN 951-723-463-5 ISSN 1457-747X Ulkoasu ja taitto Annexus

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 10/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 1 ISSN 1236-2840 Sisäasiainministeriön julkaisu 15/2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot