LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2008"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE Helmikuu 0

2 1

3 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön toimialalle sekä hallinnonalan virastoille ja laitoksille vuodelle asetetut tulostavoitteet. Tavoitteet on esitetty tulosprisman muodossa. Liikenne- ja viestintäalan tavoitteet kuvaavat yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita ja ministeriön tavoitteet toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita (so. miten ministeriö omalla toiminnallaan edistää vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista). Kunkin tavoitteen yhteydessä esitetään tavoitetaso. Toimialan tavoitteet jakaantuvat valtioneuvoston asettamiin sekä ministeriön itsensä asettamiin tavoitteisiin. Valtioneuvoston tavoitteet ovat yleensä merkittäviä, hallitusohjelman toteuttamiseen liittyviä tavoitteita. Toimialan tavoitteet on jaoteltu viestinnän, liikenteen ja omistajapolitiikan lohkoihin. Hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet perustuvat vuoden talousarvioesityksessä laadittuihin alustaviin tulostavoitteisiin, joita on tarkennettu virastojen ja laitosten kanssa käydyissä neuvotteluissa. Tulostavoitteet on ensimmäistä kertaa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla vahvistettu ministeriön ja viraston tai laitoksen välillä solmitulla tulossopimuksella. Toimialalle asetetuista vaikuttavuustavoitteista raportoidaan valtion tilinpäätöskertomuksessa. Virastot ja laitokset raportoivat toiminnallisten tulostavoitteiden saavuttamisesta viraston tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa. JAKELU: Hallinnonalan virastot ja laitokset Hallinnonalan virastojen ja laitosten talousjohto Valtiovarainministeriö Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiokonttori Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtionvarain controller Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenneministeri Viestintäministeri Ministerien eritysavustajat Kansliapäällikkö Osastot ja yksiköt Virastojen ja laitosten ohjauksesta vastaavat Virastojen ja laitosten johtokuntajäsenet 2

4 SISÄLLYSLUETTELO Liikenne- ja viestintäala sekä liikenne- ja viestintäministeriö 4 Virastot ja laitokset 19 Ajoneuvohallintokeskus 19 Tiehallinto 23 Merenkulkulaitos 27 Ratahallintokeskus 31 Rautatievirasto 35 Ilmailuhallinto 38 Viestintävirasto 41 Ilmatieteen laitos 46 Merentutkimuslaitos 50 3

5 Vuodelle asetettujen alustavien tulostavoitteiden tarkentaminen osasto- ja yksikkötasolle Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Tuotokset ja laadunhallinta VIESTINTÄ Valtioneuvoston asettamat tavoitteet: Suomen viestintäala on elinvoimainen ja kilpailukykyinen ja viestintäpolitiikka palvelee sekä alan elinkeinoelämän että kansalaisten tarpeita. Kansalaiset ja yritykset luottavat tietoyhteiskunnan palveluihin. Liikenne- ja viestintäministeriön on asettanut edellisiä täydentävät tavoitteet: Monipuolisia, korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia viestintäpalveluita syntyy ja on saatavilla koko maassa. Teleyritykset investoivat uusiin viestintäverkkoihin vähintään 11 % kokonaisliikevaihdostaan Laaditaan viestintäpoliittinen ohjelma Ohjelmaa toteutetaan erikseen sovittavilla toimenpiteillä Viestintäpolitiikan osasto/viestintäverkkoyksikkö Suomen matkapuhelupalveluiden hintataso on vähintään kolmanneksi edullisin 18 länsieurooppalaisen maan vertailussa (EU-15 sekä Sveitsi, Islanti ja Norja). Markkinoilla on vaihtoehtoisia hintatason edullisuuden varmistavia hinnoittelumalleja EU:n viestinnän lainsäädäntökehys mahdollistaa Suomen viestintäalan yrityksille kilpailukykyisen toimintaympäristön ja maan hallitukselle riittävän kansallisen päätöksenteon viestintäpolitiikassa Kytkykauppaa koskevan lainsäädännön vaikuttavuus on arvioitu ja mahdollinen hallituksen esitys on laadittu. EU-lainsäädäntö etenee kansallisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti Viestintäpolitiikan osasto/viestintäverkkoyksikkö 4

6 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Vapaasti vastaanotettavan ohjelmistotarjonnan määrä tunneissa mitattuna on keskimäärin yli 900 viikkotuntia Digitaalisen televisiotoiminnan jatkuvuus vuoden 2010 jälkeen on turvattu Digitaalista televisiota koskevan toimilupakierroksen periaatteet on sovittu 8/08 mennessä. Viestintäpolitiikan osasto/viestintäpalveluyksikkö Nopeiden laajakaistayhteyksien määrä kasvaa huomattavasti. Edistetään laajakaistan saatavuutta. 10 % laajakaistayhteyksistä on nopeudeltaan vähintään 10 Mbit/s. Viestintäpolitiikan osasto/viestintäverkkoyksikkö Laajakaistan peruspalvelutasoksi asetetaan 1 Mbit/s. Laajakaistan peruspalvelutaso saavuttaa 60 % väestöstä. Viestintäverkot ja -palvelut ovat helppokäyttöisiä, turvallisia ja luotettavia kaikissa oloissa. Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy Luodaan Suomeen laaja julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen sähköisen tunnistamisen toimintamalli Periaatepäätös sähköisestä tunnistamisesta on hyväksytty Viestintäpolitiikan osasto/viestintäpalveluyksikkö Lasten ja nuorten mediaympäristö on turvallinen Laaditaan turvallisen mediaympäristön edistämisohjelma Ohjelmaa toteutetaan erikseen sovittavilla toimenpiteillä Merkittävää käyttäjäkuntaa koskevien viestintäverkkojen vikojen määrä on enintään kymmenen. Lisätään kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuutta Tarkennetaan alaa koskevaa lainsäädäntöä Merkittäviltä verkkojen vikatilanteilta vältytään Viestintäpolitiikan osasto/viestintäverkkoyksikkö Selvitetään toimenpiteet elintärkeiden toimintojen turvaamisen (YETT) kannalta välttämättömien tieto- ja viestintäjärjestelmien käytettävyyden kehittämiseksi. 5

7 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Viestinnän infrastruktuuria rakennetaan kilpailevilla verkkoteknologioilla ja langaton viestintä edistyy. Suomessa on käytössä useita eri tarkoituksiin soveltuvia valtakunnallisia ja alueellisia langattomia verkkoja. Arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan langattomien verkkojen toimilupakäytäntöjä Laaditaan hallituksen esitys viestintämarkkinalain muuttamiseksi koskien mobiiliwimax-toimilupia. Viestintäpolitiikan osasto/viestintäverkkoyksikkö Suomi on ihmisläheinen uudistuva ja kilpailukykyinen tietoyhteiskunta. Tietoyhteiskuntapolitiikalla saadaan aikaan merkittävää edistystä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä läpi koko yhteiskunnan. Vakiinnutetaan arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan työ. Hyväksytään toimintasuunnitelma sekä käynnistetään sen toteuttaminen. Ohjelmaa toteutetaan erikseen sovittavan toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvien indikaattorien avulla. Viestintäpolitiikan osasto/viestintäpalveluyksikkö Taajuuspolitiikka uudistuu maltillisesti ja lisääntyvään taajuustarpeeseen on varauduttu. Radiotaajuuksien käyttöä uudistetaan maltillisesti joustavampaan ja tehokkaampaan suuntaan. Luodaan konkreettinen malli erikseen rajatun taajuusalueen kaupalliselle ja teknologianeutraalille myöntämiselle. Malli on laadittu Viestintäpolitiikan osasto/viestintäverkkoyksikkö Asetetaan radiotaajuusneuvottelukunta käsittelemään keskeisiä taajuuspoliittisia kysymyksiä. Arvioidaan liikenne- ja viestintäministeriön ja Viestintäviraston työnjakoa. On laadittu mahdollinen hallituksen esitys, jossa esitetään muutettavaksi toimivaltasäännöksiä. 6

8 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Suomalaisen mediakulttuurin vahvuudet, kuten kansallisesti omaleimaiset sisällöt, viestinnän moniarvoisuus, julkinen palvelu ja monipuolinen lehdistö säilyttävät vahvan asemansa ja kehittyvät. Yleisradion rahoitus on turvattu Digitaalisen television toimiluvat on myönnetty. Asetetaan parlamentaarinen työryhmä arvioimaan Yleisradion rahoitusta vuoden 2010 jälkeen. Käynnistetään digitaalisen television ohjelmisto- ja verkkotoimilupien myöntämistä vuoden 2010 jälkeen koskevan toimilupakierroksen valmistelut. Työryhmä raportoi työstään erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Julistetaan syksyllä haettavaksi digitaalisen television ohjelmisto- ja verkkotoimiluvat. Viestintäpolitiikan osasto/viestintäpalveluyksikkö Postin yleispalvelu on turvattu ja lehtien fyysiset jakelukanavat säilyvät koko maan kattavina. Kansalaiset ja yritykset voivat luottaa postipalveluiden toimintaan. Postin yleispalvelu on turvattu Yksityishenkilöistä ja yrityksistä yli 70 % pitää postitoimintaa korkeatasoisena. Viestintäpolitiikan osasto/viestintäpalveluyksikkö LIIKENNE Valtioneuvoston asettamat tavoitteet: Turvataan toimivat matka- ja kuljetusketjut. Parannetaan liikenneturvallisuutta. Vähennetään ympäristöhaittoja. Liikenne- ja viestintäministeriön asettamat edellisiä täydentävät tavoitteet: Liikenneverkon toimivuutta ja sujuvuutta parannetaan. Infran aiheuttamat liikennerajoitukset eivät ole lisääntyneet ja liikenteen ohjaustoimin tilannetta on parannettu. Laaditaan liikennepoliittisen selonteon toteutusohjelma. Yhteysvälien kehittämisen periaatteet uudistetaan neliporrasmenettelyn mukaisesti. Ohjelma valmistuu siten, että se on käytössä vuoden 2009 TAE-valmistelussa. Periaatteet on viety käytäntöön. Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Liikennepolitiikan osasto 7

9 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Häiriötilanteiden määrä vähenee ja matka-ajan ennakoitavuus paranee Ministeriössä laaditaan kuvaus ja mittaristo koko liikennejärjestelmän palvelutasosta. Kuvauksen ja mittariston ensimmäinen versio saadaan valmiiksi. Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Vähennetään itäliikenteen rekkaliikenteen haittoja Ongelmia on pystytty olennaisesti vähentämään. Liikennepolitiikan osasto/logistiikka- ja Venäjäyksikkö Edistetään älykkään liikenteen hallinnan keinojen hyödyntämistä liikenneverkoilla. Uusia ajantasaisia palveluita syntynyt, palvelutasoa mitataan. Liikennepolitiikan osasto Toimivat kansainväliset yhteydet kaikissa liikennemuodoissa. Kansainvälisten yhteyksien kehittäminen Liikennepolitiikan osasto Kehitetään eri liikkumis- ja kuljetusmuotojen valintamahdollisuuksia. Henkilöliikenteessä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kulkumuodon valinta helpottuu. Edistetään eri liikennemuotojen tietopalvelujen kehittämistä. Lainsäädäntö mahdollistaa joukkoliikennepalvelujen kehittämisen suurempina kokonaisuuksina. Uusia ajantasaisia palveluita syntynyt, palvelutasoa mitataan Lainsäädäntöuudistuksen periaatteet on ratkaistu. Liikennepolitiikan osasto/liikenneturvallisuusyksikkö Liikennepolitiikan osasto/liikennepalveluyksikkö Elinkeinoelämän kuljetustarpeisiin vastataan tasapuolisesti kaikkien kulkumuotojen osalta Tavaraliikenteessä rautatiekuljetusten kilpailukyky kasvaa. 8

10 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Liikkumisen ja kuljetusten peruspalvelutaso turvataan. Alemman liikenneverkon palvelutaso säilyy nykytasolla. Kaukojunaliikenteessä turvataan peruspalvelutason mukaiset palvelut Ei peruspalvelutason alituksia Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Kehitetty tehokkaampia joukkoliikenteen hoitotapoja. Ei peruspalvelutason alituksia Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Peruspalvelutaso turvataan lentoliikenteessä Ei peruspalvelutason alituksia Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Peruspalvelutaso turvataan saaristoliikenteessä Ei peruspalvelutason alituksia Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Edistetään liikennejärjestelmän toimivuutta kaupunkiseuduilla. Suurten henkilöautoliikennettä palvelevien väyläinvestointien tarve ei kaupunkiseuduilla kasva. Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kehittämisohjelmat käynnistetään. Kehittämisohjelmien lukumäärä. 5 (kehittämisohjelmaa) Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittäminen ja maankäytön suunnittelun ja ajoituksen kytkeminen prosessiin Liikennejärjestelmätyön ohje uusitaan. 3. liikennejärjestelmäsuunnittelun (LJS) työn kurssi aloitetaan. Neliporrasmalli on käytössä kaupunkiseutujen liikennejärjestelmätyössä. Helsingin seudun aiesopimus. Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö 9

11 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteinen kulkumuoto-osuus kasvaa tärkeimmillä kaupunkiseuduilla. Lähijunaliikenteen palvelutasoa parannetaan. Junavuorojen määrä kasvaa. Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Tavaraliikenteen toimivuus paranee Tavaraliikenteen tarpeet on huomioitu liikennejärjestelmätyössä. Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Edistetään suurten kaupunkiseutujen liikenteen hallinnan kehittämisen yhteistyötä. Osallistutaan hankkeisiin. Kullakin suurella kaupunkiseudulla käynnistyy liikenteen hallinnan organisointi. Liikennepolitiikan osasto/liikenneturvallisuusyksikkö Vähennetään liikennekuolemia ja vakavia vammautumisia. Valtioneuvoston periaatepäätöksen taso Edistetään Valtioneuvoston liikenneturvallisuusperiaatepäätöksen yksilöityjä toimia. Liikennepolitiikan osasto/liikenneturvallisuusyksikkö Luodaan edellytykset turvallisen autokannan kehittämiselle. Liikennepolitiikan osasto/liikenneturvallisuusyksikkö Merenkulussa, lentoliikenteessä ja rautatieliikenteessä matkustajakuolemien määrä on nolla. Parannetaan liikenteen energiatehokkuutta. Energiatehokkuus paranee vuoteen 2012 mennessä 9 % Vähennetään autojen CO2- päästöjä EU:n asettamien tavoitteiden mukaisesti. Autojen CO2-päästöjen määrä. 10

12 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Selvitetään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen eri toimien vaikutukset ja kustannukset. Eri toimien vaikuttavuuden arviointiin riittävä tietopohja Jatketaan vuonna aloitettua työtä Riittävä aineisto ilmasto- ja energiapoliittiseen työhön. Liikennepolitiikan osasto/liikennejärjestelmäyksikkö Huolehditaan liikenne- ja kuljetusmarkkinoiden toimivuudesta. Liikenteen ja kuljetusten kustannustaso ei ylitä yleistä kehitystä. Logistiset kustannukset alenevat koko maassa Suomessa on tasapuoliset ja toimivat kuljetusmarkkinat Edistetään liikenteen tietopalvelujen tasapuolista saatavuutta ohjauksella ja tarvittaessa lainsäädännöllä. Ajantasaisia perustietopalveluja on kattavasti saatavilla Liikennepolitiikan osasto/liikenneturvallisuus- ja liikennejärjestelmäyksikkö Lainsäädännöllä luodaan toimialalle kilpailua ja mahdollisuudet tarjota laadukkaita palveluita kannattavasti. Tuetaan taloudellisten ajoneuvojen käyttöönottoa ja markkinoiden toimivuuden kehittämistä Liikennepolitiikan osasto/liikenneturvallisuusyksikkö OMISTAJAPOLITIIKKA Liikennealan liikelaitokset tuottavat julkista ja taloudellista arvoa. Kaikkien liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kolmen liikelaitoksen taloudellinen tulos mahdollistaa julkisen arvon tuottamisen omistajalle pitkällä aikavälillä. Liikelaitosten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittareita kehitetään. Kaikille liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kolmelle liikelaitokselle pystytään vuodelle 2009 asettamaan mitattavia tavoitteita omistajan taloudellisen arvon lisäksi myös yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. Yleinen osasto/ Liiketoimintayksikkö 11

13 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Liikennealan liikelaitosten omistajaperiaatteita kehitetään. Käytössä on parhaat omistajaohjauksen käytännöt valtion liikelaitoksista. Varustamoliikelaitokselle laaditaan omistajastrateginen selvitys ja sen pohjalta määritetään omistajapoliittiset linjaukset. Kaikille liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kolmelle liikelaitokselle on vuoden loppuun mennessä vahvistettu omistajastrateginen linjaus Yleinen osasto/ Liiketoimintayksikkö YHTEINEN TAVOITE Hallinnonalan tuottavuutta parannetaan. Hallinnonalan kokonaistuottavuus kasvaa 2 % Työn tuottavuus hallinnonalalla kasvaa 1 % Ministeriön strategisen johtamisen edellytyksiä parannetaan. Strategista johtamista ja esimiestyötä kehitetään. Järjestetään kansliapäällikön johdolla säännöllisesti ministeriön sisäisiä päällikkötapaamisia strategisesta johtamisesta ja tulosohjauksesta. kokouskäytäntö vakiinnutettu esimiesbarometri toteutetaan johtamiskoulutus toteutetaan Kansliapäällikkö Osastopäälliköt Yksiköiden päälliköt Ministeriö osallistuu valtioneuvoston hankkeeseen ministeriöiden yhteisen ja kilpailukykyisen palkkausjärjestelmän luomiseksi. palkkausjärjestelmä on valmis elokuussa. Liikenne- ja viestintäministeriössä otetaan käyttöön erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Yleinen osasto/hallinto- ja kehityspalvelut 12

14 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Kehitetään Storyjen toimintaa strategisina valmistelueliminä. Liikennepolitiikan osasto ja Yleinen osasto/taloushallintopalvelut + ohjausprosessin omistaja Ministeriön strategiset prosessit (lainsäädäntö sekä hallinnonalan ja rakenteiden ohjaus) ovat laadukkaita. Otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan ministeriön sisäinen tulosohjaajien verkosto. Tulosohjausprosessi toimii moitteetta ja havaittuihin epäkohtiin puututaan välittömästi. Yleinen osasto/ Taloushallintopalvelut + ohjausprosessin omistaja Liikenne- ja viestintäpoliittinen lainsäädäntö täyttää valtioneuvoston lainsäädännön valmistelulle asettamat tavoitteet. Liikenne- ja viestintäministeriön laadukkaan lainsäädäntöprosessin tavoitteena on selkeästi johdettu ja ammattitaitoinen säädösvalmistelu. jokainen lähiesimies ja valmistelija tuntee lainsäädäntöprosessin tavoitteen jokaisesta lainsäädäntöhankkeesta on tehty hyväksytty hankepäätös jokainen valmistelija on suorittanut lainvalmistelijan peruskurssin. Liikennepolitiikan osasto/viestintäpolitiikan osasto/yleinen osasto + lainsäädäntöprosessin omistaja 13

15 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Liikenne- ja viestintäpoliittisen lainsäädännön valmistelun tavoitteena on, että hankkeen vaikutukset on arvioitu oikein ja kattavasti. valmistelu suoritetaan avoimesti ja sidosryhmät huomioon ottavalla tavalla jokaisessa hankkeessa suoritetaan keskeisten vaikutusten erillinen arviointi onnistuminen niissä kahdessa hankkeessa, jotka LVM on asettanut hallituksen paremman sääntelyn ohjelman kärkihankkeiksi (tiemaksut ja tvlainsäädännön uudistaminen). Liikennepolitiikan osasto/viestintäpolitiikan osasto/yleinen osasto + lainsäädäntöprosessin omistaja Hallinnonalan virastojen ja laitosten ohjausta ja yhteistyötä kehitetään synergiaetujen saavuttamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Käynnistetään tarvittavat selvitykset virastojen ja laitosten yhteistyön syventämiseksi, synergiaetujen saavuttamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Valmistellaan Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen yhteistyön syventämistä. Uusi laitos voi aloittaa toimintansa alkaen 14

16 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Järjestetään ministeriön tulosohjaajien ja hallinnonalan virastojen ja laitosten tapaamisia. Liiketoiminnan ohjauksessa noudatetaan hyvälle hallintotavalle ja omistajapolitiikalle asetettuja vaatimuksia. Toimiva yhteydenpito. Yleinen osasto/ Taloushallintopalvelut + ohjausprosessin omistaja Yleinen osasto/ Liiketoiminta-yksikkö Tukiprosessit tukevat ministeriön strategisia prosesseja ja ne priorisoidaan strategisten prosessien tarpeiden mukaisesti. Toteutetaan talousarvion rakenneuudistus liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan pääluokassa. Ministeriön talous- ja henkilöstöhallinnon siirtyminen palvelukeskukseen toteutetaan hallitusti erikseen sovitun aikataulun mukaisesti. Riskienhallinnan jatkuvuus varmistetaan. Ministeriö on mukana sektoritutkimusyhteistyössä hallitusohjelman ja sektoritutkimuksen neuvottelukunnan edellyttämällä tavalla. Uusi talousarviorakenne käytössä vuoden 2009 talousarviossa. Vuoden loppuun mennessä. Riskienhallinta integroidaan ohjausprosessiin. Ministeriön t&k-rahoituksesta 10 % ohjautuu sektoritutkimuksen kautta. Yleinen osasto/ Taloushallintopalvelut Yleinen osasto/ Taloushallintopalvelut + Hallinto- ja kehityspalvelut Yleinen osasto/ Taloushallintopalvelut + ohjausprosessin omistaja Yleinen osasto/ Hallinto- ja kehityspalvelut 15

17 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Tutkimustieto on hyödynnettävissä. Kansainvälisissä tutkimusohjelmissa edunvalvonta, yhteistyö ja tiedottaminen toimivat ensiluokkaisesti: 7. puiteohjelmassa sopimukseen johtaneiden hakemusten osuus kaikista suomalaisten jättämistä hakemuksista. Ohjelmakomiteatyöskentelyyn osallistuminen ja siitä raportointi. Tutkimustieto käynnissä olevista hankkeista ja ajankohtaisasioista on ajantasaista. yli 30 % 100 % Yleinen osasto/hallinto- ja kehityspalvelut Yleinen osasto/hallinto- ja kehityspalvelut Ministeriön johdon kansainvälisen ohjelman suunnitelmallisuuden parantaminen suhteessa hallitusohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. hallitusohjelmassa pohjoismaisen, Itämeren alueen, Venäjän ja EUyhteistyön kehittämiseksi asetetut tavoitteet on otettu huomioon ministeriön johdon kansainvälisessä vierailuohjelmassa kuin myös suomalaisten yritysten kansainvälistymisen ja vientiponnistelujen tukeminen Persianlahden alueella, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Yleinen osasto/kansainvälisten asioiden sihteeristö 16

18 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Strategisten prosessien ja ydintehtävien sekä niitä tukevien toimintojen laatu varmistetaan. kehityskeskustelut on käyty jokaisen ministeriöläisen kanssa huomisen johtaja- ja asiantuntijakoulutusohjelmaan (JAAHA) osallistuu 4-5 ministeriöläistä assistenttien kehittämisohjelma (ASKELMA) toteutuu ja siihen osallistuu 9 12 ministeriöläistä. Yleinen osasto/hallinto- ja kehityspalvelut IT-tuki- ja -infrastruktuuri sekä infrastruktuuriprosessit täyttävät IT-peruspalveluiden hankinnan palvelusisällöt ja laatutavoitteet. käyttäjätyytyväisyysindeksi vähintään 3,5 Vista-työasemien lukumäärä (95 % työasemista) etäkäyttäjien lukumäärä (60 % työasemista) Yleinen osasto/hallinto- ja kehityspalvelut Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto varmistetaan. järjestelmä on käyttöön otettavissa vuonna 2009 Yleinen osasto/hallinto- ja kehityspalvelut Toiminnallinen tehokkuus Tuottavuuden sekä prosessien tehokkuuden mittaamista kehitetään. Kartoitetaan ja priorisoidaan tuottavuuden sekä prosessien tehokkuuden mittaamisen kehittämistarpeet Tuottavuusmittareiden toimivuus arvioitu. Yleinen osasto/ Taloushallintopalvelut 17

19 Liikenteen ja viestinnän toimialojen vaikuttavuustavoitteet Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen kuvaus taso Tavoitteen kuvaus taso Vastuullinen osasto ja yksikkö Työn tuottavuus kasvaa 1 % vuodessa Yleinen osasto/ Taloushallintopalvelut Kokonaistuottavuus kasvaa Työtyytyväisyys Toiminta- ja taloussuunnittelukaudella keskimäärin 2 % vuodessa. Henkisten voimavarojen hallinta Työtyytyväisyysindeksi vähintään 3,4 asteikolla 1 5. ( tavoite 3,4, 2006 toteutuma 3,1, 2005 toteutuma 3,3) Yleinen osasto/ Taloushallintopalvelut Yleinen osasto/hallinto- ja kehityspalvelut 18

20 /21/ Viite Asia Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ajoneuvohallintokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle Liikenne- ja viestintäministeriö ja Ajoneuvohallintokeskus sopivat tässä tulossopimuksessa Ajoneuvohallintokeskukselle vuodelle asetettavista tulostavoitteista. Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnalliset tulostavoitteet tukevat seuraavien liikenneja viestintäministeriön hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumista: Valtioneuvoston asettamat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet Liikenteen toimiala Turvataan toimivat matka- ja kuljetusketjut. Parannetaan liikenneturvallisuutta. Vähennetään ympäristöhaittoja. Viestinnän toimiala Kansalaiset ja yritykset luottavat tietoyhteiskunnan palveluihin. Liikenne- ja viestintäministeriö asettamat edellisiä täydentävät tavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle Liikenteen toimiala Liikenneverkon toimivuutta ja sujuvuutta parannetaan. Edistetään liikennejärjestelmän toimivuutta kaupunkiseuduilla. Vähennetään liikennekuolemia ja vakavia vammautumisia. Parannetaan liikenteen energiatehokkuutta. Selvitetään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen eri toimien vaikutukset ja kustannukset. Huolehditaan liikenne- ja kuljetusmarkkinoiden toimivuudesta. Hallinnonalan tuottavuutta parannetaan. 19

21 Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnalliset tulostavoitteet: Tuotokset ja laadunhallinta Prosenttiosuus katsastustoimipaikoista, joissa ajoneuvojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enemmän kuin -3 tai +7 prosenttiyksikköä maan keskiarvosta (%) Tulos 2005 Tulos ,3 87, Autokouluoppilaiden tutkintomenestys (1-5) - (3,25) (3,27) 3,23 1 Autokouluopetuksen koettu hyöty (1-5) - 3,84 3,84 3,84 Asiakastyytyväisyys AKE:n toimintaan (1-5) 3,5 3,5 3,5 3,6 Asiakastyytyväisyys AKE:n vastuulla oleviin palveluihin (1-5) Sopimuskumppaneiden tyytyväisyys AKE:n toimintaan (1-5) Liikennetietojärjestelmän (LTJ) käytettävyysaste vähintään Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmän (ATJ) käytettävyysaste vähintään Yritysviestintätutkimuksen arvosana 4,3 4,2 3,9 3,9 3,9 3,8 3,5 3,6 hyvä hyvä hyvä hyvä - - tyydyttävä tyydyttävä ei onnistunut ei onnistunut onnistuu onnistuu 7,26 7,52 - PALKO-hanke (pysytään arvioiduissa kustannuksissa ja aikataulussa sisältötavoitteet saavuttaen) julkishallinnon keskiarvo Toiminnallinen tehokkuus Tulos 2005 Tulos 2006 Työn tuottavuuden kasvu vuodessa (%) 0,6 3,0 1 2 Kokonaistuottavuuden kasvu keskimäärin vuodessa TTS-kaudella (%) 2,9 6,9 0 0 Hakemusasioiden käsittelyaika (pv) 4,4 4,7 7,0 6,5 Puhelinpalvelun tavoitettavuus (%) Kokonaan sähköisesti käsiteltyjen lupien osuus tuoteryhmän luvista (%) Kustannustavoitteet (kustannukset/suorite) toteutuvat 3/4 pääsuoritteista /4 4/4 kyllä kyllä Henkisten voimavarojen hallinta Tulos 2005 Tulos 2006 Henkilöstön työtyytyväisyys (asteikolla 1-5) 3,2 3,4 3,3 3,4 1 Tutkintomenestyksen laskentaperusteita on muutettu vuodelle, joten mittari ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa. on pyritty asettamaan siten, että se olisi vähintään yhtä kunnianhimoinen kuin aikaisempina vuosina. 20

22 Muut tulostavoitteet Lisäksi Ajoneuvohallintokeskukselle asetetaan seuraavat toiminnan kehittämiseen liittyvät tulostavoitteet: Luodaan riskienhallinnan mittarit vuoden aikana. Luodaan toiminnan ympäristövaikutuksia kuvaava mittari vuoden aikana. Kehitetään henkilöstön osaamista laatimalla henkilökohtainen kehityssuunnitelma. kaikille Ajoneuvohallintokeskuksen työntekijöille. Kehitetään henkilöstön kuormituksen seurantajärjestelmää. Seuranta- ja raportointikohteet Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%) Liiketaloudellisten suoritteiden (AKEtieto) kustannusvastaavuus (%) Tulos 2005 Tulos 2006 Tulos Ennuste Vuonna 2011 päätyvän PALKO-hankkeen kustannusarvio on 36,3 milj. euroa, josta vuoden osuus on 2,5 milj. euroa. Vuonna muiden IT-projektien kustannukset ovat 4,0 milj. euroa. Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmän (ATJ) käyttökustannukset, IT-ylläpitokustannukset sekä laite- ja ohjelmistohankintojen kustannukset mukaan lukien koko ATJ:n kustannukset vuonna ovat yhteensä 16,7 milj. euroa. Jatkossa Ajoneuvohallintokeskus raportoi ministeriölle neljännesvuosittain PALKOkustannusten kehityksestä samoin kuin muista ATJ:n kustannuksista. Ajoneuvohallintokeskus seuraa rikkomuksetta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuutta ja luovutettujen tietoyksiköiden määrän kehitystä. Niitä tarkastellaan viraston kanssa käytävässä tulosneuvotteluissa keväällä Vielä vuonna 2006 Ajoneuvohallintokeskuksen tavoitteena ollut rikkomuksetta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus oli kyseisenä vuonna 63,1. Vuonna 2006 virasto on luovuttanut 70,6 miljoonaa tietoyksikköä. Vuonna arvioidaan luovutettavan 80 miljoonaa tietoyksikköä. Rahoitus Tulostavoitteet on asetettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa vuoden talousarvion rahoitustasolla. Ajoneuvohallintokeskukselle on talousarviossa myönnetty nettomäärärahaa euroa. Tulostavoitteiden toteutumisen seuranta Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ajoneuvohallintokeskuksen väliset tulosneuvottelut järjestetään keväällä, jolloin käsitellään viraston laatimaa ennustetta tulostavoitteiden saavuttamisesta. Ajoneuvohallintokeskus toimittaa ministeriölle puolivuotisraportin viimeistään Raportissa esitetään tulostavoitteiden toteutumatiedot ajalta

23 sekä ennusteet tulostavoitteiden toteutumisesta koko vuodelle. Lisäksi Ajoneuvohallintokeskus raportoi puolivuotisraportissa rahoitustilanteestaan sekä laatii tulojen ja menojen osalta vertailun talousarvioon ja ennusteen loppuvuodelle. Ajoneuvohallintokeskuksen tulee raportoida rahoitustilanteestaan myös muulloin kuin puolivuotisraportoinnin yhteydessä, mikäli rahoitustilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia. Talousraportoinnin tulee perustua mahdollisimman ajantasaisiin tietoihin. Puolivuotisraportoinnin tietoja käytetään hyväksi asetettaessa lopullisia tulostavoitteita vuodelle Ajoneuvohallintokeskus raportoi toiminnallisesta tuloksellisuudestaan toimintakertomuksessa, joka on osa tilinpäätöstä. Vuodelle asetettujen tulostavoitteiden toteutumista käsitellään ministeriön ja viraston välisissä tulosneuvotteluissa keväällä Liikenne- ja viestintäministeriö antaa talousarvioasetuksessa tarkoitetun kannanoton Ajoneuvokeskuksen vuoden tilinpäätöksestä. Ajoneuvokeskuksen tulee olla yhteydessä ministeriössä viraston tulosohjaajaksi nimettyyn henkilöön (hallitusneuvos Maija Audejev) välittömästi, mikäli asetettujen tavoitteiden saavuttamisen havaitaan vaarantuvan. Toiminnan rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä viraston tulee olla yhteydessä myös ministeriön taloushallintopalvelutyksikköön. Ajoneuvohallintokeskus tallentaa kaikki tämän tulossopimuksen liitteessä esitetyt tulostavoitteet viipymättä valtionhallinnon tulostietojärjestelmään. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Anu Vehviläinen Liikenneministeri Jyrki Ritvala Ylijohtaja Harri Pursiainen Kansliapäällikkö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ AJONEUVOHALLINTOKESKUS 22

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen:

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: 1. Uuden liikennepolitiikan tarve ja mahdollisuudet Liikennepolitiikka

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006 Tammikuu 2006 Tammikuu 2006 2 Esipuhe Tähän yhteenvetoon on koottu

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005 Helmikuu 2005 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston t&k Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSISTÄ

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSISTÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSISTÄ Kesäkuu 2007 2 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN AJONEUVOHALLINTOKESKUS

Lisätiedot

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Laajasti vaikuttavaa yhteistyötä Liikennevirastossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Liikenne- ja viestintäministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2009 02. Lästimaksut Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa.

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Mikael Nyberg Mitä rautatiet odottavat liikennepoliittiselta selonteolta 15.3.2012 Liikennepoliittisen selonteon keskeiset teemat Palveleva liikennejärjestelmä

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä osana kotimaista ja kansainvälistä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnanalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnanalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2009 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnanalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2009 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2010 2 3 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 5 LIIKENTEEN

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne-

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 53 000 euroa. Selvitysosa:

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään?

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Matti Räinä tiejohtaja Oulun tiepiiri Näkökulmia aluesuunnittelun ja liikenteen tavoiteasettelu LPS 2008 Liikenne 2030. Suuret haasteet, uudet linjat hallinnon

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005 Kesäkuu 2006 2 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt työpaja 6.11.2009 Miksi toimia

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 2007 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit

Lisätiedot

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012 Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan Vesa Männistö 13.11.2012 Esityksen sisältö Taustaa väyläverkosta ja liikenteestä Liikenneviraston strategia Liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Valtionhallinnon muutokset koskien liikennevastuualuetta 1.1.2010

Valtionhallinnon muutokset koskien liikennevastuualuetta 1.1.2010 Pohjoisten alueiden kilpailukyky edellyttää toimivaa infrastruktuuria Oulu 23.2.2015 Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä liikennemuotona niin kotimaassa

Lisätiedot

10. (31.24, 25, 30, 40, 52, 60, osa ja 99, osa) Liikenneverkko

10. (31.24, 25, 30, 40, 52, 60, osa ja 99, osa) Liikenneverkko 10. (31.24, 25, 30, 40, 52, 60, osa ja 99, osa) Liikenneverkko S e l v i t y s o s a : Olemassa olevat liikenneväylät pidetään kunnossa perusväylänpidon toimin. Perusväylänpito sisältää väylien päivittäisen

Lisätiedot

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1. Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.2015 Pauli Pullinen, liikenne- ja viestintäministeriö Ajankohtaista

Lisätiedot

Suomen logistiikan näköalat

Suomen logistiikan näköalat BESTUFS II Tavaraliikenne kaupungeissa 22.8.2007 Suomen logistiikan näköalat Jari Gröhn, yli-insinööri Liikennepolitiikan osasto 1 Logistiikka hallitusohjelmassa! Osallistutaan EU:n logistiikkapolitiikan

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitto EK Infrapoliittinen iltapäivä 6.3.2012 Elinkeinoelämän näkökulmia infrastruktuuriin

Lisätiedot

Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä

Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Liikenneministeri Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Helsingin ratapihan liikenteellinen toimivuus on nousemassa junaliikenteen kasvun esteeksi. Eri selvityksissä tilanne on

Lisätiedot

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005 Valtiosihteeri Perttu Puro 1 Esityksen sisältö Toimenpideohjelma Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi Ministeriön ajankohtaiset logistiikka-asiat Tulevaisuuteen valmistautuminen

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014,

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset Visio vuoteen

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Yhteinen arviointiasteikko tulosten arvioinnissa

Yhteinen arviointiasteikko tulosten arvioinnissa Yhteinen arviointiasteikko tulosten arvioinnissa Tulosohjausverkoston tapaaminen Merja Snygg Valtiokonttori Esityksen aiheet Yhteinen arviointiasteikko valtion toiminnan tulosten arviointiin Arviointiasteikot

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne-

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 CASE RUUHKAMAKSUT Kaisa Leena Välipirtti Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 Tienkäyttömaksuista Käyttäjäperusteisista liikenteen hinnoittelumalleista ja älykkäistä tiemaksujärjestelmistä maininta hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Käytettävyys julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa tilaajan näkökulmasta

Käytettävyys julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa tilaajan näkökulmasta Käytettävyys julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa tilaajan näkökulmasta Sytyke/ käytettävyys OSY Anu Ylä-Pietilä Lyhyesti Trafista Trafi vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä,

Lisätiedot

Suomen logistinen kilpailukyky

Suomen logistinen kilpailukyky 1 Suomen logistinen kilpailukyky -Liikennepoliittisen selonteon selvitysmiesryhmä* ja Logistiikkaselvitys 2012 Väylät & Liikenne 2012 Erikoistutkija Tomi Solakivi 30.8.2012 *Jyrki Paavola (pj.), Antti

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Liikenneneuvos Eeva Linkama, LVM Saaristoliikenteen neuvottelukunta 11.11.2014 Selvityksen taustalla on vuoden 2012 liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2012 tilinpäätöksestä

Tilinpäätöskannanotto Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2012 tilinpäätöksestä Tilinpäätöskannanotto 9 12.6.2013 LVM/606/01/2013 Liikenteen turvallisuusvirasto Tilinpäätöskannanotto Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2012 tilinpäätöksestä Liikenne- ja viestintäministeriö antaa

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten

Lisätiedot

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä?

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Suomen Paikallisliikenneliiton 43. vuosikokousseminaari Heikki Metsäranta Strafica Oy Esityksen sisältö 1. Kustannuksista 2. Tavoitteista

Lisätiedot

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus Petri Keränen Pohjois-Savon ELY-keskus 30.10.2014 KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAVA JA KEHITTYVÄ YRITYSTOIMINTA TOIMIVA ALUERAKENNE ELYjen palvelut Yrityksille ja yhteisöille Osaava työvoima Maatalouden tuki

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

EGLO ohjelman loppuseminaari

EGLO ohjelman loppuseminaari EGLO ohjelman loppuseminaari Valtion sektoritutkimusta uudistetaan, miten käy logistiikkatutkimuksen? Lassi Hilska 30.5.2007 1 Tutkimus ja ministeriö Ministeriö on paitsi hallintokoneisto myös asiantuntijaorganisaatio,

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän palvelevuus nyt ja tulevaisuudessa missä mennään ja mitä haasteita?

Liikennejärjestelmän palvelevuus nyt ja tulevaisuudessa missä mennään ja mitä haasteita? Liikennejärjestelmän palvelevuus nyt ja tulevaisuudessa missä mennään ja mitä haasteita? Mervi Karhula 28.10.2014 Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Visio Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Hallitusohjelman liikennetavoitteet

Hallitusohjelman liikennetavoitteet Hallitusohjelman liikennetavoitteet Logistiikkayritysten liitto ry, 60-v juhlaseminaari 20.5.2011 Liikenneneuvos, yksikön päällikkö Risto Murto Tilanne, pe 20.5. klo 14:15 Hallitusneuvottelut käynnistyneet

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät. Jari Gröhn

Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät. Jari Gröhn Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät Jari Gröhn Liikenne 2010-luvulla Ilmastotyö on iso urakka Suomen talouden rakenne muuttuu Tuottavuusvaatimukset puristavat Julkinen talous on tiukkaa Innovaatiot

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 1. Liikennepoliittinen selonteko: hallituksen ja eduskunnan mandaatti uudelle liikennepolitiikalle

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle Maaliskuu 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia Sisältö: Erilaisia ELY-keskuksia Alue- ja liikennehallinto uudistuvat Liikenne Satakunnassa tärkeä kokonaisuus Miten tavoitat liikenteestä vastaavat Pekka Jokela

Lisätiedot

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS MOOTTORILIIKENTEEN KESKUSJÄRJESTÖ PL 50, Nuijamiestentie 7, 00401 Helsinki puh 020 7756 809 tai 040 570 9070 faksi 020 7756 819 sähköposti molike@taksiliitto.fi 9.9.2011 Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO 2010. Pääjohtaja Juhani Tervala 03/2010

LIIKENNEVIRASTO 2010. Pääjohtaja Juhani Tervala 03/2010 LIIKENNEVIRASTO 2010 Pääjohtaja Juhani Tervala 03/2010 Liikennevirasto lyhyesti Liikennevirasto vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Liikenneviraston

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Viite: Lausuntopyyntönne 20.11.2006 Asia: LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ASIAKIRJAN LUONNOKSESTA Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

19. Muut veronluonteiset tulot

19. Muut veronluonteiset tulot 19. Muut veronluonteiset tulot 02Lästimaksut Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa. Selvitysosa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot on

Lisätiedot

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Valtiokonttorista asiantuntija-apua talouden, hallinnon, IT-palvelujen ja vakuuttamisen asioihin Valtiokonttori tarjoaa

Lisätiedot

Teiden merkitys Suomen kilpailukyvylle

Teiden merkitys Suomen kilpailukyvylle Suomen kilpailukyvylle Jaakko Rahja; dipl.ins. ja toimitusjohtaja Suomen Tieyhdistys pyrkii siihen, että; päätöksentekijät tulevat vakuuttuneiksi teiden ja katujen tärkeästä merkityksestä tieliikenteen

Lisätiedot

Logistiikan merkitys liiketoiminnassa. Jari Voutilainen, Metsä Group

Logistiikan merkitys liiketoiminnassa. Jari Voutilainen, Metsä Group Logistiikan merkitys liiketoiminnassa Jari Voutilainen, Metsä Group Logistiikka ja liiketoiminta Logistiikalla on kaksi keskeistä roolia liiketoiminnassa Asiakastyytyväisyys Kustannuskilpailukyky Äänekosken

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit 9.10.2007 MAL seminaari, Siuntio Liikenneneuvos Petri Jalasto 1 Liikenne 2030 Liikennepolitiikan valinnat ovat osa Suomen hyvinvoinnin perustaa Ihmisten

Lisätiedot

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 11.5.2009 1

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 11.5.2009 1 Laajakaista kaikille Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Haja-asutusalueiden 200 milj. laajakaistahankkeen työllistävyys Vaikutukset työllisyyteen Nopeat laajakaistayhteydet kaikkien ulottuvilla

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot