Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008"

Transkriptio

1 TULOSSOPIMUS (10) /024/2008 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish Agency for Rural Affairs PL 256, Helsinki PB 256, Helsingfors PO Box 256, Helsinki puh tfn tel

2 2 (10) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ MAASEUTUVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Maaseutuvirasto (Mavi) on aloittanut toimintansa Tarkastelukauden haasteena on varsinaisen ydintoimintaan kohdistuvien muutosten lisäksi viraston toiminnan vakiinnuttaminen ja samaan aikaan toiminnan alueellistaminen. Viraston alueellistaminen etenee. Toimiminen kahdella paikkakunnalla lisääntyy. Suuri haaste on työvoiman hallittu vaihtuvuus ja saatavuus sekä tuottavuusohjelmaan vastaaminen. Hallitusohjelman mukaan hallitus turvaa Maaseutuviraston alueellistamisen tarvittavin lisävaroin. EU:n maatalouspolitiikan terveystarkastuksen yhteydessä laajennetaan mahdollisesti täydentävien ehtojen soveltamisalaa sekä vähennetään edelleen markkinapoliittisten toimenpiteiden käyttöä. Terveystarkastuksen seurauksena jouduttaneen toimeenpanemaan uusia suoria ja ohjelmaperusteisia tukia. Tukien tuotannosta irrottamisen jatkuessa tilatuen merkitys kasvaa edelleen. Tukioikeuksien varantoon vedot tulevat lisääntymään tulevina vuosina ja niihin liittyvät määrittelyt monimutkaistuvat. Erityinen haaste saattaa aiheutua tilatuen tukioikeuksien käsittelystä maanomistajien ja vuokralaisten välillä. Näiden muutosten myötä lisääntyvät tietojärjestelmien muutostarpeet. 141-tuen muutoksilla on vaikutuksia toimeenpanoon ja tietojärjestelmiin. Lisäksi 141-tuen muutoksilla on mahdollisesti vaikutusta 142-alueen tukiin ja vastaavasti niiden toimeenpanoon. Maatalouden rakennetukijärjestelmä uudistuu vuonna 2008 ja maidon kiintiöjärjestelmän uudistus käynnistyy kiintiöiden vapauttamisella. Luonnonhaittakorvausjärjestelmän (LFA) muutokset vuodesta 2011 alkaen aiheuttavat muutostarpeita tietojärjestelmiin. LFA-muutoksilla voi olla vaikutusta myös muihin tukiin. Maatalouden aiheuttaman vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämiseksi tullaan ympäristötuen erityistukisopimusten piiriin ottamaan vuonna 2008 uusia toimenpiteitä. TE-keskukset uudelleenorganisoidaan uuden työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen. TEkeskusten organisaatio ja toimintatavat uudistetaan samassa yhteydessä. Aluehallintouudistus etenee Keskeiset päämäärät, toimintalinjat/strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Visio ja strategia Mavin visio ja strategia määritellään vuoden 2008 aikana tehtävän strategiatyön puitteissa. Maaseutuviraston johtavana toiminta-ajatuksena on: Maksut ajallaan ja oikein perustein. Muutoksessa painotetaan ensisijassa asiakaslähtöistä toimintaa. Onnistuminen edellyttää, että henkilöstön työssäjaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan hyvin.

3 3 (10) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Mavi tukee vuodelle 2008 vahvistettuja maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista hoitamalla viljelijätukien, maaseudun yritys- ja hanketukien sekä markkinatukien keskushallintotason toimeenpanon, kouluttamalla, ohjaamalla ja neuvomalla TE-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia tukihallintoon liittyvissä asioissa, laatimalla lomakkeita ja hakuoppaita sekä kehittämällä sähköisiä palveluja. Hallitusohjelman linjauksen mukaisesti Mavi kiinnittää toimintaa kehittäessään erityistä huomiota tarpeettoman byrokratian karsimiseen. 1) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman osalta Mavi vuonna 2008: - käynnistää ympäristötuen ei-tuotannollisten investointien tukijärjestelmän, eläinten hyvinvointituen toimenpiteet ja uudet ympäristötuen erityistukien toimenpiteet. - käynnistää yritystukien myönnön huhtikuun alussa. - valmistelee ohjelman seuranta- ja raportointijärjestelmät siten, että toimenpiteiden tuotos-, tulos- ja vaikuttavuustietojen perusteella ohjelmasta voidaan tiedottaa, ohjelmaa ja sen toimenpiteitä voidaan arvioida ja edelleen kehittää. - järjestää ohjausta ja koulutusta siten, että tavoitteet ohjelmakaudella voidaan saavuttaa. 2) Edistää viraston käytettävissä olevin keinoin erityisesti bioenergian tuotannon ja käytön laajentumista ja tehostamista. 3) Käynnistää maatalouden uuden rakennetukijärjestelmän toteutuksen siten, että yksi rakennetuen hakukierros voidaan toteuttaa syksyllä. Varaudutaan uusien investointihakemusten vastaanottamisen osalta ylimenokauteen, mikäli kaikki käytettävissä olevat varat päätetään käyttää ennen vuoden 2007 loppua tulleiden aloitus- ja investointitukihakemusten sekä vuonna 2008 tulevien aloitustukihakemusten rahoittamiseen. 4) Osallistuu porotalous- ja luontaiselinkeinolain säädösuudistukseen ja varautuu sen toimeenpanon aloittamiseen vuonna ) Valmistelee maataloustukien julkituloa tuottamalla taustatietoa, yhteenvetoja ja esittelymateriaalia tukien merkityksestä ja vaikutuksista yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Mavi julkaisee maataloustukea koskevat tiedot EU:n edellyttämässä aikataulussa ja laajuudessa medialle ja suurelle yleisölle käyttäjäystävällisessä muodossa taustatietoineen. 6) Osallistuu maatalouden viljelijä- ja markkinatukijärjestelmien uudistusten valmisteluun tuottamalla ja analysoimalla järjestelmien toteutumatietoa päätöksenteon tueksi ja EU:n seurantaraportteja varten. 2. Vuoden 2008 tulostavoitteet 2.1. Koko laitosta koskevat tavoitteet a) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain (liite 1 A) 1) Varmistetaan, että Mavin maksajavirastotoiminta vastaa akkreditointikriteereitä. Maksajavirastotehtävät hoidetaan tehokkaasti ja voimavarojen oikealla kohdistamisella varmistaa, että välttämättömät tehtävät tulevat hyvin hoidetuiksi. 2) Uuden viraston toimintaa vakiinnutetaan vuoden 2008 aikana. Toiminnan laatua kehitetään yhtenäistämällä viraston prosesseja ja toimintatapoja mm. Mavin organisaatiorakennetta tarkistamalla. Toiminnan ohjaamista ja johtamista varten otetaan käyttöön toimintolaskentajärjestelmä, joka tuottaa ydinprosessien ja niitä tukevien toimintojen kustannukset. Kustannusten arviointia kehitetään toiminnan suunnittelun ja arvioinnin tarpeita varten.

4 4 (10) 3) Viraston toimintatapoja ja johtamista kehitetään toimimaan hajautetussa mobiilihallinnossa häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi, kun viraston tehtävät alueellistuvat asteittain Seinäjoelle. Virasto toteuttaa alueellistamissuunnitelmaa ja tukee henkilöstöä vaativassa muutostilanteessa alueellistamissuunnitelmassa esitetyillä toimilla ja esimiestoimintaa kehittäen. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä noin 20 henkilön toimipiste on siirtynyt Seinäjoelle. 4) Toimintaa kehitetään pitäen periaatteena hyvää hallintotapaa ja palvelulähtöisyyttä. Asiakaspalvelua kehitetään uusimalla hakuoppaita mm. hakemistoa selkeyttämällä ja muutosten merkitsemisellä, ja lomakkeita yksinkertaistamalla. Hakuoppaiden ulkoasua uusitaan käyttäjäystävällisemmäksi. Mavin asiakaspalautejärjestelmiä kehitetään toimintaa tukeviksi. 5) Sähköisen asioinnin edistämiseksi kehitetään prosesseja maa- ja metsätalousministeriön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 6) Luodaan yhdessä ministeriön maatalousosaston kanssa menettelyt, joilla saadaan luotettavia tietoja muutosten vaikutuksista toimintaan ja resursseihin muuttuvien tehtävien suunnitteluvaiheessa. 7) Luodaan ohjausmenettelyt uudelleen organisoitujen TE-keskusten ohjaamiseen yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. 8) Seurataan nautaeläinrekisterin ja eläinten ilmoittamisaikojen muutostarpeita ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. 9) Maaseudun kehittämisohjelmien sulkeminen hoidetaan asetetuissa aikatauluissa. 10) Tietojärjestelmiä kehitetään systemaattisesti muuttuvia järjestelmiä ja EU:n maksajavirastolle asetettuja vaatimuksia vastaavasti. 11) Metsälainsäädäntöön liittyvien tehtävien hoito vakiinnutetaan ja luodaan toimivat neuvottelu- ja raportointimenettelyt MMM:n metsäosaston kanssa. 12) Selvitetään rakentamisasioiden hallinnon järjestämistä yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa b) Tuotokset ja niiden kehitys (liite 1 B-C) Tilojen määrän väheneminen vähentää toisaalta maksatusten määrää, mutta tukijärjestelmän uudistukset lisäävät maksatusten määrää tilakohtaisten tukipäätösten lisääntyessä. Näiden muutosten yhteisvaikutuksen ennakointi on vaikeaa. Laskentajärjestelmän kehittämisen yhteydessä viraston ydintoimintaa kuvaavia suoritteiden ja mittareiden määrittely aloitetaan vuonna 2008, ja työtä jatketaan v c) Laadunhallinta ja sen kehitys Laatujärjestelmän käyttöönotto ja tietoturvajärjestelmien sertifiointi aloitetaan vuonna Asiakastyytyväisyyden seurantaa jatketaan vuonna 2008 ja niistä saatuja tietoja hyödynnetään viraston toiminnassa. Lisäksi virastossa toteutetaan vuosittain ydintoimintojen riskinarviointia ja tehdään jatkuvuussuunnitelmat. d) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain (liite 1 D) Mavin henkilötyövuosikehys on 210 htv. Mavi on alueellistamisen yhteydessä sitoutunut noudattamaan hyvää työnantajapolitiikkaa. Tukitoimet kohdistuvat sekä alueellistuvaan henkilöstöön että henkilöihin, jotka eivät voi siirtyä alueellistamispaikkakunnalle. Mavi tarjoaa mm. tukea koulukseen työmarkkinakelpoisuuden parantami-

5 5 (10) seksi, joustavia työaikajärjestelyjä sekä työnhakupalveluja. Tukitoimenpiteet on kuvattu viraston alueellistamissuunnitelmassa. Työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain henkilöstöbarometrilla. Työtyytyväisyysindeksi pyritään säilyttämään vähintään nykyisellä tasolla. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan myös yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Mavi panostaa erityisesti hyvään johtamiseen ja sen kehittämiseen. Johtamisvalmennusta toteutetaan yksilökohtaisten johtamisvalmennusohjelmien lisäksi yhteisellä esimiesvalmennuksella, työnohjauksella sekä muutosvalmennuksella. Henkilöstön koulutuksessa panostetaan vuonna 2008 normaalin asiantuntijakoulutuksen lisäksi erityisesti perehdyttämisvalmennukseen sekä valmennukseen joka on suunniteltu työn johtamiseen ja tekemiseen hajautetussa työympäristössä. Henkilöstön kouluttamisessa ja kehittämisessä toimeenpannaan vuosittain laadittavaa osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Mavin palkkausjärjestelmän valmistelu aloitetaan tammikuussa 2008 ja se on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2008 aikana Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Mavin TTS:aan sisällytetyn tuottavuussuunnitelman pohjalta laaditaan tuottavuusohjelma. Mavi varautuu sopeuttamaan toimintansa hyväksytyn tuottavuusohjelman puitteisiin. Tuottavuusohjelmaa tullaan seuraamaan ja kehittämään edelleen siten, että maksajavirastotoiminnot eivät vaarannu. Vuodelle 2008 Maville ei ole asetettu uusia tuottavuusvähennysvaatimuksia. Kustannuslaskennan menetelmiä kehitetään vuonna 2008 käyttöönotettavan työajanseuranta- ja toimintolaskentasovelluksen myötä. Toimintolaskennalla tuotetaan tietoa prosessien, prosessien osavaiheiden ja suoritteiden kustannuksista ja henkilötyöpanoksista viraston johdon ja muiden sidosryhmien käyttöön. Laskennalla tuotetaan taustainformaatiota myös mm. taloudellisuus- ja tuottavuustunnuslukujen suunnitteluun ja arviointiin. Mavi varautuu siihen, että se ostaa taloushallintopalvelut lukien Valtiokonttorin palvelukeskukselta. Alaisen hallinnon koulutusta toteutetaan erillisen koulutussuunnitelman mukaisesti. a) Keskeiset tietojärjestelmien kehittämishankkeet Tietojärjestelmillä on keskeinen rooli maksajavirastotoiminnassa. Tietohallinnon kustannukset muodostavat lähes kolmanneksen Mavin toimintamenoista (Liite 2. Taloudelliset voimavarat, Taulukko 4.). Perustoimintaa koskevia välttämättömiä tietojärjestelmien kehittämiskohteita ovat peltolohkorekisteri ja maksatusjärjestelmä. Kehittäminen edellyttää, että em. järjestelmien kehittämiseen saadaan riittävät resurssit. Peltolohkorekisterin päivityksen laatua parannetaan osana valvonnan kehittämishanketta, jolla pyritään tehostamaan maataloustukien valvontaa sekä täyttämään komission vaatimukset peltolohkorekisterin ajantasaisuuden osalta. Maksatusjärjestelmän uudistusprojekti kehittää tukimaksatukseen uuden tukien maksuliikennettä ja tukimaksujen raportointitietoja käsittelevän järjestelmän. Tavoitteena on luoda komission tieto-

6 6 (10) turva- ja raportointivaatimukset täyttävä järjestelmä, jolla voidaan tehokkaasti hoitaa oikeellinen tukien maksatus- ja perintä prosessi käyttäen apuna määrärahaseurantaa. Maksatusjärjestelmän uudistusprojekti toteutetaan, mikäli tarvittavat lisämäärärahat saadaan v.2008 lisätalousarviossa. Merkittäviä muita tietojärjestelmähankkeita ovat maatalouspolitiikan aiheuttamat muutokset tukijärjestelmiin, kuten esimerkiksi 141-tuki ja ympäristötuki. Tietojärjestelmien kehittämishankkeista sovitaan erillisellä palvelusopimuksella Tiken kanssa. Hankkeiden priorisointia, rahoitusseurantaa ja muuta seurantaa hoidetaan erillisraportoinnilla sekä eri virastojen edustajien muodostamassa ohjausryhmässä. Hanke tietojärjestelmien kehittäminen saatetaan loppuun. Vuonna 2008 kehitetään tietovarastoinnin hyväksikäyttöä uuden hankejärjestelmän raportointitarpeita täyttävää tietovarastoa. Hanketietovarasto muodostaa arkkitehtuurisen pohjan tuleville muille tietovarastoratkaisuille. Sähköisen asioinnin kehittämisen hankkeessa on tarkoituksena luoda järjestelmä, joka mahdollistaa viljelijöiden pinta-alatukien sähköisen haun. Tavoitteena on parantaa hallinnon palvelua viljelijöille ja tehostaa hallinnon toimintaa nopeuttamalla tallennusprosessia ja keventämällä kuntien työmäärää tukien tallennusvaiheessa. Mavi kehittää sähköistä asiointia hankkeeseen annettavien määrärahojen puitteissa. Lupanet-hankkeen avulla mahdollistetaan vienti- ja tuontitodistusten sähköinen käsittely ja tiedonsiirto Mavin ja tullin välillä. 3. Taloudelliset voimavarat (liite 2) Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha, 2v) Vuoden 2008 toimintamenoihin on osoitettu nettomäärärahaa 19,292 miljoonaa euroa, missä bruttomenot ovat 19,375 miljoonaa euroa ja bruttotulot 0,083 miljoonaa euroa. Vuodelle 2008 siirtyviä sitomattomia varoja käytetään lähinnä vuoden 2008 kertaluonteisiin menoihin (mm. 141 ratkaisun edellyttämiin tietojärjestelmämuutoksiin). Lisäksi Mavi saa Tikeltä maksuttomia palveluja siten kuin siitä on sovittu Tiken ja Mavin välisessä palvelusopimuksessa. Tietojärjestelmän kehittäminen (siirtomääräraha, 2v) Vuonna 2008 Maa- ja metsätalousministeriön tietojärjestelmien kehittämiseen ja ministeriön hallinnonalan yhteisten tietohallinnon kehittämishankkeiden aiheuttamien menojen kattamiseen varatusta määrärahasta Maaseutuviraston osuus on 1,300 miljoonaa euroa (alustava tieto).

7 7 (10) 4. Seuranta ja raportointi Maaseutuvirasto toimittaa ministeriölle tulostavoitteiden toteutumisesta väliraportin kesäkuun lopun tilanteesta elokuun loppuun mennessä sekä vuoden 2008 osalta maa- ja metsätalousministeriön tiliviraston tilinpäätökseen sisällytettävän toimintakertomuksen. Lisäksi tavoitteiden toteutumista tarkastellaan tarvittaessa ministeriön ja Mavin johdon välisissä tapaamisissa. Helsingissä Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Ylijohtaja Heimo Hanhilahti Ylijohtaja Leena Tenhola

8 8 (10) LIITE 1 Maaseutuviraston tulossopimus 2008 TULOKSELLISUUDEN TUNNUSLUVUT Vaikuttavuuden tunnusluvut A Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Taulukko 1. Toimintamenot osastoittain, milj.. TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ (BRUTTO), Milj TA 2008 ESIKUNTA + VIRASTON YHTEISET 0,263 2,659 MAASEUTUELINKEINO-OSASTO 1,397 2,698 MARKKINATUKIOSASTO 1,347 1,893 VALVONTAOSASTO 1,119 1,950 VARAINHOITO-OSASTO 1,042 2,045 TIETOHALLINTO-OSASTO 3,140 7,139 HALLINTOPALVELUT 2,139 3,470 SISÄINEN TARKASTUS 0,245 0,394 MAVI 10,692 22,247 siirtyy seuraavalle vuodelle 2,872 TULOT ESIKUNTA + VIRASTON YHTEISET 0,035 0,083 MAVI 0,035 0,083 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ (NETTO) MAVI 10,657 22,164 *Mavi aloitti toimintansa Ennusteessa esitetään toimintamenot 8 kuukaudelta. Vuodelle 2008 siirtyy 2,872 miljoonaa euroa toimintamenomäärärahoja.

9 9 (10) B-C Tuotokset ja laadunhallinta Taulukko 2. Tukien maksatukseen liittyvien päätösten lukumäärä, kpl Ennuste Vientitukipäätökset Muut markkinatukipäätökset Vientitodistukset Tukimaksatuspäätösten määrä Toiminnallisen tehokkuuden ja tuloksellisuuden tunnuslukuja kehitetään mm. vuonna 2008 käyttöönotettavien työajanseuranta- ja toimintolaskentasovellusten myötä. D Henkiset voimavarat Taulukko 3. Htv-luvut ja -jakaumat päätoiminnoittain 2008 arvio 2008 arvio Päätoiminnot % Tukijärjestelmien hallinnointi % Tukihakemusten käsittely % Tukimaksujen käsittely % Tukien valvonta ja tarkastukset % Tukien takaisinperintä ja saatavaseuranta 6 3 % Tukijärjestelmiin liittyvä yhteistyö ja kehittäminen 8 4 % Sisäinen tarkastus 6 3 % Tietohallinto % Hallinto % Yhteensä %

10 10 (10) LIITE 2 Maaseutuviraston tulossopimus 2008 TALOUDELLISET VOIMAVARAT Taulukko 4. Menot kululajeittain (milj. euroa) TA 5-12 / Henkilöstömenot 6,142 9,609 57,4 % 43,2 % Tietotekniikka ja -hallinto 3,138 5,740 29,3 % 25,8 % Toimitilamenot 0,934 0,950 8,7 % 4,3 % Muut toiminnan menot 0,478 5,949 4,5 % 26,7 % Yhteensä 10,692 22, ,0 % 100,0 % Vuodet 2007 ja 2008 eivät ole vertailukelpoisia. Toiminnan luonteesta johtuen kaikki kustannukset eivät jakaudu tasaisesti koko vuodelle. * Sisältää palveluiden ostot / tietotekniikka. ** Sisältää muut palveluiden ostot. Alkuvuoden menoeriä ovat mm. tukihakuoppaiden painatus ja postitus sekä enemmistö e-kirjeistä. Uusia lisämenoja ovat mm. talous- ja henkilöstöpalvelujen ostot Valtiokonttorin Palvelukeskukselta. Kertakustannuksia aiheutuu viraston muutosta Pasilaan. Ennuste TA Tulossopimus 2007 * ** TOIMINNAN RAHOITUS, toimintamenomomentin bruttotulot toimintamenomomentin bruttomenot Toimintamenorahoitus, netto josta: - saman vuoden määräraha (TA+LTAt) edelliseltä vuodelta siirtynyt mr seuraavalle vuodelle siirtyvä mr Muilta momenteilta tuleva rahoitus, Momentti Tietojärjestelmien kehittäminen *** * Sis. LTA IV:ssa lisämäärärahaa , josta on 141 ratkaisun edellyttämiä tietojärjestelmämuutoksia varten, siirtyy täysimääräisesti vuodelle ** Sisältää TES-korotukset, TES-osuutta saatetaan korjata merkittävästi alaspäin lisätalousarvion yhteydessä. Siirtyvät määrärahat osittain sidottu projekteihin. *** Alustava tieto, sisältää HANKE-2007 kustannuksiin varattua määrärahaa.

SUUNNITELMA /021/2007

SUUNNITELMA /021/2007 SUUNNITELMA 2184 31.10.2007 836/021/2007 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012 1 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2009-2012 strategiset tavoitteet...2 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

SUUNNITELMA Dnro 1834/201/2008

SUUNNITELMA Dnro 1834/201/2008 SUUNNITELMA 11049 22.10.2008 Dnro 1834/201/2008 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2013 SUUNNITELMA 11049 22.10.2008 Dnro 1834/201/2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2010-2013 strategiset tavoitteet...

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta

Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta Jaakko Rinne ylitarkastaja Mavi/Maatalousosasto MMM:n toimiala Hallituksen linjauksen mukaisesti MMM:n toimialan tehtävistä pääosa siirretään maakunnille

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

01. (30.90 ja 91) Hallinto

01. (30.90 ja 91) Hallinto 01. (30.90 ja 91) Hallinto S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Varainhoito-osasto 26.9.2007 747/22/2007 Tukien maksatusyksikkö TE-keskusten maaseutuosastot Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Liitteenä on maksatusta koskeva Maaseutuviraston

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Maaseutuviraston ajankohtaiset ja Hyrrän tilannekatsaus

Maaseutuviraston ajankohtaiset ja Hyrrän tilannekatsaus Maaseutuviraston ajankohtaiset ja Hyrrän tilannekatsaus Esko Leinonen Maaseudun kehittämisen kevätpäivät Hämeenlinna Maaseutuviraston ajankohtaiset Leena Tenhola jatkaa ylijohtajana virkakautensa loppuun

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta. Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa.

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta. Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa. 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa. Selvitysosa: Lisäys johtuu ohjelmakauden 2014 2020 maatalouden ympäristökorvausten, luonnonmukaisen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Maaseututoimiston ohjeet avustajille ja asiantuntijoille. Tukioikeuksien siirto

Maaseututoimiston ohjeet avustajille ja asiantuntijoille. Tukioikeuksien siirto Maaseututoimiston ohjeet avustajille ja asiantuntijoille Tukioikeuksien siirto IsoValkeinen 31.3.2016 Maaseutujohtaja Eero Pulkkinen Ylä-Savon maaseutupalvelut Kaleva; Jari 13.3.2016 MMM 29.3.2016: Tietojärjestelmien

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2014

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2014 SOPIMUS 5.2. Mavi 883/20/ MMM 219/031/ Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 1. Vuosien 2018 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

LEADER- työn ajankohtaispäivä Ikonen

LEADER- työn ajankohtaispäivä Ikonen LEADER- työn ajankohtaispäivä Ikonen 26.5.2014 Näin sen teemme ELY-keskusten tulostavoitteet vuodelle 2014 Tulossopimusesityksen kohta 1: ELY-keskuksen toiminnalliset painotukset vuodelle 2014 Tulossopimusesityksen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 MMM DNRO 160/01/2014 TIKE DNRO 25/110/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 1. Vuosien

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1. Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.2017 1 MMM:n toimialan aluehallinnon ja kuntien tehtävät maakuntiin Hallituksen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 7.5.2014 Dnro 3454/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Vastaavat EU-säännökset: Euroopan parlamentin

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009

OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009 Opetusministeriö 8.1.2007 OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009 VARASTOKIRJASTON TOIMINTA-AJATUS Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseutuohjelman mahdollisuudet Satakunnassa 2014-2020 Maakunnallinen infotilaisuus Noormarkussa 12.2. 2015 Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Kolme

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 67/02 Dnro 2725/524/2002 18.9.2002 Voimassaoloaika 25.9.2002 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN Kyvykäs, sitoutunut ja uutta luova henkilöstö on valtion voimavara. Anu Vehviläinen Yhtenäistämme henkilöstöjohtamista Nostamme innovatiivisuuden

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Maaseutuvirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaakko Rinne 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014 CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus Marraskuu 2014 1 Neuvottelut komission kanssa käynnissä Suoria tukiakoskevat Suomen linjaukset toimitettiin komissiolle heinäkuun lopussa. Komission kanssa käyty

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Maatalous ja luonnonvarat. leipää ja hyvinvointia!

Maatalous ja luonnonvarat. leipää ja hyvinvointia! Maatalous ja luonnonvarat leipää ja hyvinvointia! Maaseutuviraston strategia 2013 2017 Innostavasti, osaavasti, yhdessä eteenpäin Notkeasti vakiintuen vuoteen 2017 Maaseutuviraston uudistettu strategia

Lisätiedot

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Neuvottelukunnan kokous 12.3.2013 Ylijohtaja Ari Niiranen Ajankohtaista toiminnasta Maksatus ja tarkastus -yksikössä palkkatukien, starttirahojen ja kuntouttavan

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Sakari Karjalainen Opetusministeriön toiminnan kehittäminen ja organisaation uudistaminen. OPM:n ja korkeakoulujen rehtorien kokous 1.3.

Sakari Karjalainen Opetusministeriön toiminnan kehittäminen ja organisaation uudistaminen. OPM:n ja korkeakoulujen rehtorien kokous 1.3. Sakari Karjalainen Opetusministeriön toiminnan kehittäminen ja organisaation uudistaminen OPM:n ja korkeakoulujen rehtorien kokous 1.3.2007 Opetusministeriön kehittämisohjelman tausta Ministeriön kehittämistyö

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa

Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa Taloustieto ministeriön ohjauksessa ja johtamisessa Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Tapio Laamanen talousjohtaja oikeusministeriö 1 Oikeusministeriön hallinnonalan rakenne OIKEUSMINISTERIÖ OIKEUS-

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2010 Dnro 760/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009 Työ ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009 TEM 3646/040/2008 1. Yleistä 1.1. Toimintaajatus, visio ja arvot Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus VARASTOKIRJASTO 2013-2016 Tulossopimus 19.4.2012 VARASTOKIRJASTON ORGANISAATIO OKM johtokunta johtaja metadata logistiikka JOHTOKUNTA Ari Muhonen, pj Ulla Nygren, vpj, Turun yliopisto Dorrit Gustafsson,

Lisätiedot