Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008"

Transkriptio

1 TULOSSOPIMUS (10) /024/2008 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish Agency for Rural Affairs PL 256, Helsinki PB 256, Helsingfors PO Box 256, Helsinki puh tfn tel

2 2 (10) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ MAASEUTUVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Maaseutuvirasto (Mavi) on aloittanut toimintansa Tarkastelukauden haasteena on varsinaisen ydintoimintaan kohdistuvien muutosten lisäksi viraston toiminnan vakiinnuttaminen ja samaan aikaan toiminnan alueellistaminen. Viraston alueellistaminen etenee. Toimiminen kahdella paikkakunnalla lisääntyy. Suuri haaste on työvoiman hallittu vaihtuvuus ja saatavuus sekä tuottavuusohjelmaan vastaaminen. Hallitusohjelman mukaan hallitus turvaa Maaseutuviraston alueellistamisen tarvittavin lisävaroin. EU:n maatalouspolitiikan terveystarkastuksen yhteydessä laajennetaan mahdollisesti täydentävien ehtojen soveltamisalaa sekä vähennetään edelleen markkinapoliittisten toimenpiteiden käyttöä. Terveystarkastuksen seurauksena jouduttaneen toimeenpanemaan uusia suoria ja ohjelmaperusteisia tukia. Tukien tuotannosta irrottamisen jatkuessa tilatuen merkitys kasvaa edelleen. Tukioikeuksien varantoon vedot tulevat lisääntymään tulevina vuosina ja niihin liittyvät määrittelyt monimutkaistuvat. Erityinen haaste saattaa aiheutua tilatuen tukioikeuksien käsittelystä maanomistajien ja vuokralaisten välillä. Näiden muutosten myötä lisääntyvät tietojärjestelmien muutostarpeet. 141-tuen muutoksilla on vaikutuksia toimeenpanoon ja tietojärjestelmiin. Lisäksi 141-tuen muutoksilla on mahdollisesti vaikutusta 142-alueen tukiin ja vastaavasti niiden toimeenpanoon. Maatalouden rakennetukijärjestelmä uudistuu vuonna 2008 ja maidon kiintiöjärjestelmän uudistus käynnistyy kiintiöiden vapauttamisella. Luonnonhaittakorvausjärjestelmän (LFA) muutokset vuodesta 2011 alkaen aiheuttavat muutostarpeita tietojärjestelmiin. LFA-muutoksilla voi olla vaikutusta myös muihin tukiin. Maatalouden aiheuttaman vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämiseksi tullaan ympäristötuen erityistukisopimusten piiriin ottamaan vuonna 2008 uusia toimenpiteitä. TE-keskukset uudelleenorganisoidaan uuden työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen. TEkeskusten organisaatio ja toimintatavat uudistetaan samassa yhteydessä. Aluehallintouudistus etenee Keskeiset päämäärät, toimintalinjat/strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Visio ja strategia Mavin visio ja strategia määritellään vuoden 2008 aikana tehtävän strategiatyön puitteissa. Maaseutuviraston johtavana toiminta-ajatuksena on: Maksut ajallaan ja oikein perustein. Muutoksessa painotetaan ensisijassa asiakaslähtöistä toimintaa. Onnistuminen edellyttää, että henkilöstön työssäjaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan hyvin.

3 3 (10) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Mavi tukee vuodelle 2008 vahvistettuja maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista hoitamalla viljelijätukien, maaseudun yritys- ja hanketukien sekä markkinatukien keskushallintotason toimeenpanon, kouluttamalla, ohjaamalla ja neuvomalla TE-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia tukihallintoon liittyvissä asioissa, laatimalla lomakkeita ja hakuoppaita sekä kehittämällä sähköisiä palveluja. Hallitusohjelman linjauksen mukaisesti Mavi kiinnittää toimintaa kehittäessään erityistä huomiota tarpeettoman byrokratian karsimiseen. 1) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman osalta Mavi vuonna 2008: - käynnistää ympäristötuen ei-tuotannollisten investointien tukijärjestelmän, eläinten hyvinvointituen toimenpiteet ja uudet ympäristötuen erityistukien toimenpiteet. - käynnistää yritystukien myönnön huhtikuun alussa. - valmistelee ohjelman seuranta- ja raportointijärjestelmät siten, että toimenpiteiden tuotos-, tulos- ja vaikuttavuustietojen perusteella ohjelmasta voidaan tiedottaa, ohjelmaa ja sen toimenpiteitä voidaan arvioida ja edelleen kehittää. - järjestää ohjausta ja koulutusta siten, että tavoitteet ohjelmakaudella voidaan saavuttaa. 2) Edistää viraston käytettävissä olevin keinoin erityisesti bioenergian tuotannon ja käytön laajentumista ja tehostamista. 3) Käynnistää maatalouden uuden rakennetukijärjestelmän toteutuksen siten, että yksi rakennetuen hakukierros voidaan toteuttaa syksyllä. Varaudutaan uusien investointihakemusten vastaanottamisen osalta ylimenokauteen, mikäli kaikki käytettävissä olevat varat päätetään käyttää ennen vuoden 2007 loppua tulleiden aloitus- ja investointitukihakemusten sekä vuonna 2008 tulevien aloitustukihakemusten rahoittamiseen. 4) Osallistuu porotalous- ja luontaiselinkeinolain säädösuudistukseen ja varautuu sen toimeenpanon aloittamiseen vuonna ) Valmistelee maataloustukien julkituloa tuottamalla taustatietoa, yhteenvetoja ja esittelymateriaalia tukien merkityksestä ja vaikutuksista yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Mavi julkaisee maataloustukea koskevat tiedot EU:n edellyttämässä aikataulussa ja laajuudessa medialle ja suurelle yleisölle käyttäjäystävällisessä muodossa taustatietoineen. 6) Osallistuu maatalouden viljelijä- ja markkinatukijärjestelmien uudistusten valmisteluun tuottamalla ja analysoimalla järjestelmien toteutumatietoa päätöksenteon tueksi ja EU:n seurantaraportteja varten. 2. Vuoden 2008 tulostavoitteet 2.1. Koko laitosta koskevat tavoitteet a) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain (liite 1 A) 1) Varmistetaan, että Mavin maksajavirastotoiminta vastaa akkreditointikriteereitä. Maksajavirastotehtävät hoidetaan tehokkaasti ja voimavarojen oikealla kohdistamisella varmistaa, että välttämättömät tehtävät tulevat hyvin hoidetuiksi. 2) Uuden viraston toimintaa vakiinnutetaan vuoden 2008 aikana. Toiminnan laatua kehitetään yhtenäistämällä viraston prosesseja ja toimintatapoja mm. Mavin organisaatiorakennetta tarkistamalla. Toiminnan ohjaamista ja johtamista varten otetaan käyttöön toimintolaskentajärjestelmä, joka tuottaa ydinprosessien ja niitä tukevien toimintojen kustannukset. Kustannusten arviointia kehitetään toiminnan suunnittelun ja arvioinnin tarpeita varten.

4 4 (10) 3) Viraston toimintatapoja ja johtamista kehitetään toimimaan hajautetussa mobiilihallinnossa häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi, kun viraston tehtävät alueellistuvat asteittain Seinäjoelle. Virasto toteuttaa alueellistamissuunnitelmaa ja tukee henkilöstöä vaativassa muutostilanteessa alueellistamissuunnitelmassa esitetyillä toimilla ja esimiestoimintaa kehittäen. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä noin 20 henkilön toimipiste on siirtynyt Seinäjoelle. 4) Toimintaa kehitetään pitäen periaatteena hyvää hallintotapaa ja palvelulähtöisyyttä. Asiakaspalvelua kehitetään uusimalla hakuoppaita mm. hakemistoa selkeyttämällä ja muutosten merkitsemisellä, ja lomakkeita yksinkertaistamalla. Hakuoppaiden ulkoasua uusitaan käyttäjäystävällisemmäksi. Mavin asiakaspalautejärjestelmiä kehitetään toimintaa tukeviksi. 5) Sähköisen asioinnin edistämiseksi kehitetään prosesseja maa- ja metsätalousministeriön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 6) Luodaan yhdessä ministeriön maatalousosaston kanssa menettelyt, joilla saadaan luotettavia tietoja muutosten vaikutuksista toimintaan ja resursseihin muuttuvien tehtävien suunnitteluvaiheessa. 7) Luodaan ohjausmenettelyt uudelleen organisoitujen TE-keskusten ohjaamiseen yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. 8) Seurataan nautaeläinrekisterin ja eläinten ilmoittamisaikojen muutostarpeita ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. 9) Maaseudun kehittämisohjelmien sulkeminen hoidetaan asetetuissa aikatauluissa. 10) Tietojärjestelmiä kehitetään systemaattisesti muuttuvia järjestelmiä ja EU:n maksajavirastolle asetettuja vaatimuksia vastaavasti. 11) Metsälainsäädäntöön liittyvien tehtävien hoito vakiinnutetaan ja luodaan toimivat neuvottelu- ja raportointimenettelyt MMM:n metsäosaston kanssa. 12) Selvitetään rakentamisasioiden hallinnon järjestämistä yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa b) Tuotokset ja niiden kehitys (liite 1 B-C) Tilojen määrän väheneminen vähentää toisaalta maksatusten määrää, mutta tukijärjestelmän uudistukset lisäävät maksatusten määrää tilakohtaisten tukipäätösten lisääntyessä. Näiden muutosten yhteisvaikutuksen ennakointi on vaikeaa. Laskentajärjestelmän kehittämisen yhteydessä viraston ydintoimintaa kuvaavia suoritteiden ja mittareiden määrittely aloitetaan vuonna 2008, ja työtä jatketaan v c) Laadunhallinta ja sen kehitys Laatujärjestelmän käyttöönotto ja tietoturvajärjestelmien sertifiointi aloitetaan vuonna Asiakastyytyväisyyden seurantaa jatketaan vuonna 2008 ja niistä saatuja tietoja hyödynnetään viraston toiminnassa. Lisäksi virastossa toteutetaan vuosittain ydintoimintojen riskinarviointia ja tehdään jatkuvuussuunnitelmat. d) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain (liite 1 D) Mavin henkilötyövuosikehys on 210 htv. Mavi on alueellistamisen yhteydessä sitoutunut noudattamaan hyvää työnantajapolitiikkaa. Tukitoimet kohdistuvat sekä alueellistuvaan henkilöstöön että henkilöihin, jotka eivät voi siirtyä alueellistamispaikkakunnalle. Mavi tarjoaa mm. tukea koulukseen työmarkkinakelpoisuuden parantami-

5 5 (10) seksi, joustavia työaikajärjestelyjä sekä työnhakupalveluja. Tukitoimenpiteet on kuvattu viraston alueellistamissuunnitelmassa. Työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain henkilöstöbarometrilla. Työtyytyväisyysindeksi pyritään säilyttämään vähintään nykyisellä tasolla. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan myös yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Mavi panostaa erityisesti hyvään johtamiseen ja sen kehittämiseen. Johtamisvalmennusta toteutetaan yksilökohtaisten johtamisvalmennusohjelmien lisäksi yhteisellä esimiesvalmennuksella, työnohjauksella sekä muutosvalmennuksella. Henkilöstön koulutuksessa panostetaan vuonna 2008 normaalin asiantuntijakoulutuksen lisäksi erityisesti perehdyttämisvalmennukseen sekä valmennukseen joka on suunniteltu työn johtamiseen ja tekemiseen hajautetussa työympäristössä. Henkilöstön kouluttamisessa ja kehittämisessä toimeenpannaan vuosittain laadittavaa osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Mavin palkkausjärjestelmän valmistelu aloitetaan tammikuussa 2008 ja se on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2008 aikana Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Mavin TTS:aan sisällytetyn tuottavuussuunnitelman pohjalta laaditaan tuottavuusohjelma. Mavi varautuu sopeuttamaan toimintansa hyväksytyn tuottavuusohjelman puitteisiin. Tuottavuusohjelmaa tullaan seuraamaan ja kehittämään edelleen siten, että maksajavirastotoiminnot eivät vaarannu. Vuodelle 2008 Maville ei ole asetettu uusia tuottavuusvähennysvaatimuksia. Kustannuslaskennan menetelmiä kehitetään vuonna 2008 käyttöönotettavan työajanseuranta- ja toimintolaskentasovelluksen myötä. Toimintolaskennalla tuotetaan tietoa prosessien, prosessien osavaiheiden ja suoritteiden kustannuksista ja henkilötyöpanoksista viraston johdon ja muiden sidosryhmien käyttöön. Laskennalla tuotetaan taustainformaatiota myös mm. taloudellisuus- ja tuottavuustunnuslukujen suunnitteluun ja arviointiin. Mavi varautuu siihen, että se ostaa taloushallintopalvelut lukien Valtiokonttorin palvelukeskukselta. Alaisen hallinnon koulutusta toteutetaan erillisen koulutussuunnitelman mukaisesti. a) Keskeiset tietojärjestelmien kehittämishankkeet Tietojärjestelmillä on keskeinen rooli maksajavirastotoiminnassa. Tietohallinnon kustannukset muodostavat lähes kolmanneksen Mavin toimintamenoista (Liite 2. Taloudelliset voimavarat, Taulukko 4.). Perustoimintaa koskevia välttämättömiä tietojärjestelmien kehittämiskohteita ovat peltolohkorekisteri ja maksatusjärjestelmä. Kehittäminen edellyttää, että em. järjestelmien kehittämiseen saadaan riittävät resurssit. Peltolohkorekisterin päivityksen laatua parannetaan osana valvonnan kehittämishanketta, jolla pyritään tehostamaan maataloustukien valvontaa sekä täyttämään komission vaatimukset peltolohkorekisterin ajantasaisuuden osalta. Maksatusjärjestelmän uudistusprojekti kehittää tukimaksatukseen uuden tukien maksuliikennettä ja tukimaksujen raportointitietoja käsittelevän järjestelmän. Tavoitteena on luoda komission tieto-

6 6 (10) turva- ja raportointivaatimukset täyttävä järjestelmä, jolla voidaan tehokkaasti hoitaa oikeellinen tukien maksatus- ja perintä prosessi käyttäen apuna määrärahaseurantaa. Maksatusjärjestelmän uudistusprojekti toteutetaan, mikäli tarvittavat lisämäärärahat saadaan v.2008 lisätalousarviossa. Merkittäviä muita tietojärjestelmähankkeita ovat maatalouspolitiikan aiheuttamat muutokset tukijärjestelmiin, kuten esimerkiksi 141-tuki ja ympäristötuki. Tietojärjestelmien kehittämishankkeista sovitaan erillisellä palvelusopimuksella Tiken kanssa. Hankkeiden priorisointia, rahoitusseurantaa ja muuta seurantaa hoidetaan erillisraportoinnilla sekä eri virastojen edustajien muodostamassa ohjausryhmässä. Hanke tietojärjestelmien kehittäminen saatetaan loppuun. Vuonna 2008 kehitetään tietovarastoinnin hyväksikäyttöä uuden hankejärjestelmän raportointitarpeita täyttävää tietovarastoa. Hanketietovarasto muodostaa arkkitehtuurisen pohjan tuleville muille tietovarastoratkaisuille. Sähköisen asioinnin kehittämisen hankkeessa on tarkoituksena luoda järjestelmä, joka mahdollistaa viljelijöiden pinta-alatukien sähköisen haun. Tavoitteena on parantaa hallinnon palvelua viljelijöille ja tehostaa hallinnon toimintaa nopeuttamalla tallennusprosessia ja keventämällä kuntien työmäärää tukien tallennusvaiheessa. Mavi kehittää sähköistä asiointia hankkeeseen annettavien määrärahojen puitteissa. Lupanet-hankkeen avulla mahdollistetaan vienti- ja tuontitodistusten sähköinen käsittely ja tiedonsiirto Mavin ja tullin välillä. 3. Taloudelliset voimavarat (liite 2) Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha, 2v) Vuoden 2008 toimintamenoihin on osoitettu nettomäärärahaa 19,292 miljoonaa euroa, missä bruttomenot ovat 19,375 miljoonaa euroa ja bruttotulot 0,083 miljoonaa euroa. Vuodelle 2008 siirtyviä sitomattomia varoja käytetään lähinnä vuoden 2008 kertaluonteisiin menoihin (mm. 141 ratkaisun edellyttämiin tietojärjestelmämuutoksiin). Lisäksi Mavi saa Tikeltä maksuttomia palveluja siten kuin siitä on sovittu Tiken ja Mavin välisessä palvelusopimuksessa. Tietojärjestelmän kehittäminen (siirtomääräraha, 2v) Vuonna 2008 Maa- ja metsätalousministeriön tietojärjestelmien kehittämiseen ja ministeriön hallinnonalan yhteisten tietohallinnon kehittämishankkeiden aiheuttamien menojen kattamiseen varatusta määrärahasta Maaseutuviraston osuus on 1,300 miljoonaa euroa (alustava tieto).

7 7 (10) 4. Seuranta ja raportointi Maaseutuvirasto toimittaa ministeriölle tulostavoitteiden toteutumisesta väliraportin kesäkuun lopun tilanteesta elokuun loppuun mennessä sekä vuoden 2008 osalta maa- ja metsätalousministeriön tiliviraston tilinpäätökseen sisällytettävän toimintakertomuksen. Lisäksi tavoitteiden toteutumista tarkastellaan tarvittaessa ministeriön ja Mavin johdon välisissä tapaamisissa. Helsingissä Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Ylijohtaja Heimo Hanhilahti Ylijohtaja Leena Tenhola

8 8 (10) LIITE 1 Maaseutuviraston tulossopimus 2008 TULOKSELLISUUDEN TUNNUSLUVUT Vaikuttavuuden tunnusluvut A Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Taulukko 1. Toimintamenot osastoittain, milj.. TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ (BRUTTO), Milj TA 2008 ESIKUNTA + VIRASTON YHTEISET 0,263 2,659 MAASEUTUELINKEINO-OSASTO 1,397 2,698 MARKKINATUKIOSASTO 1,347 1,893 VALVONTAOSASTO 1,119 1,950 VARAINHOITO-OSASTO 1,042 2,045 TIETOHALLINTO-OSASTO 3,140 7,139 HALLINTOPALVELUT 2,139 3,470 SISÄINEN TARKASTUS 0,245 0,394 MAVI 10,692 22,247 siirtyy seuraavalle vuodelle 2,872 TULOT ESIKUNTA + VIRASTON YHTEISET 0,035 0,083 MAVI 0,035 0,083 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ (NETTO) MAVI 10,657 22,164 *Mavi aloitti toimintansa Ennusteessa esitetään toimintamenot 8 kuukaudelta. Vuodelle 2008 siirtyy 2,872 miljoonaa euroa toimintamenomäärärahoja.

9 9 (10) B-C Tuotokset ja laadunhallinta Taulukko 2. Tukien maksatukseen liittyvien päätösten lukumäärä, kpl Ennuste Vientitukipäätökset Muut markkinatukipäätökset Vientitodistukset Tukimaksatuspäätösten määrä Toiminnallisen tehokkuuden ja tuloksellisuuden tunnuslukuja kehitetään mm. vuonna 2008 käyttöönotettavien työajanseuranta- ja toimintolaskentasovellusten myötä. D Henkiset voimavarat Taulukko 3. Htv-luvut ja -jakaumat päätoiminnoittain 2008 arvio 2008 arvio Päätoiminnot % Tukijärjestelmien hallinnointi % Tukihakemusten käsittely % Tukimaksujen käsittely % Tukien valvonta ja tarkastukset % Tukien takaisinperintä ja saatavaseuranta 6 3 % Tukijärjestelmiin liittyvä yhteistyö ja kehittäminen 8 4 % Sisäinen tarkastus 6 3 % Tietohallinto % Hallinto % Yhteensä %

10 10 (10) LIITE 2 Maaseutuviraston tulossopimus 2008 TALOUDELLISET VOIMAVARAT Taulukko 4. Menot kululajeittain (milj. euroa) TA 5-12 / Henkilöstömenot 6,142 9,609 57,4 % 43,2 % Tietotekniikka ja -hallinto 3,138 5,740 29,3 % 25,8 % Toimitilamenot 0,934 0,950 8,7 % 4,3 % Muut toiminnan menot 0,478 5,949 4,5 % 26,7 % Yhteensä 10,692 22, ,0 % 100,0 % Vuodet 2007 ja 2008 eivät ole vertailukelpoisia. Toiminnan luonteesta johtuen kaikki kustannukset eivät jakaudu tasaisesti koko vuodelle. * Sisältää palveluiden ostot / tietotekniikka. ** Sisältää muut palveluiden ostot. Alkuvuoden menoeriä ovat mm. tukihakuoppaiden painatus ja postitus sekä enemmistö e-kirjeistä. Uusia lisämenoja ovat mm. talous- ja henkilöstöpalvelujen ostot Valtiokonttorin Palvelukeskukselta. Kertakustannuksia aiheutuu viraston muutosta Pasilaan. Ennuste TA Tulossopimus 2007 * ** TOIMINNAN RAHOITUS, toimintamenomomentin bruttotulot toimintamenomomentin bruttomenot Toimintamenorahoitus, netto josta: - saman vuoden määräraha (TA+LTAt) edelliseltä vuodelta siirtynyt mr seuraavalle vuodelle siirtyvä mr Muilta momenteilta tuleva rahoitus, Momentti Tietojärjestelmien kehittäminen *** * Sis. LTA IV:ssa lisämäärärahaa , josta on 141 ratkaisun edellyttämiä tietojärjestelmämuutoksia varten, siirtyy täysimääräisesti vuodelle ** Sisältää TES-korotukset, TES-osuutta saatetaan korjata merkittävästi alaspäin lisätalousarvion yhteydessä. Siirtyvät määrärahat osittain sidottu projekteihin. *** Alustava tieto, sisältää HANKE-2007 kustannuksiin varattua määrärahaa.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2009

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2009 TULOSSOPIMUS 5986 1 (11) 25.2.2009 574/024/2008 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2009 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish

Lisätiedot

SUUNNITELMA /021/2007

SUUNNITELMA /021/2007 SUUNNITELMA 2184 31.10.2007 836/021/2007 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012 1 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2009-2012 strategiset tavoitteet...2 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

SUUNNITELMA Dnro 1834/201/2008

SUUNNITELMA Dnro 1834/201/2008 SUUNNITELMA 11049 22.10.2008 Dnro 1834/201/2008 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2013 SUUNNITELMA 11049 22.10.2008 Dnro 1834/201/2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2010-2013 strategiset tavoitteet...

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

SUUNNITELMA 26526. 2.11.2009 Dnro 1546/021/2009

SUUNNITELMA 26526. 2.11.2009 Dnro 1546/021/2009 SUUNNITELMA 26526 2.11.2009 Dnro 1546/021/2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 SUUNNITELMA 26526 2.11.2009 Dnro 1546/021/2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2011-2014 strategiset tavoitteet... 2

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Katsaus toimintaan 3. Tuloksellisuus ja vaikuttavuus 4 Hallinnon koulutukset 4 Asiakastyytyväisyys 4

Katsaus toimintaan 3. Tuloksellisuus ja vaikuttavuus 4 Hallinnon koulutukset 4 Asiakastyytyväisyys 4 VUOSIKERTOMUS Maaseutuviraston julkaisusarjat: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Katsaus toimintaan 3 Tuloksellisuus ja vaikuttavuus 4 Hallinnon koulutukset 4 Asiakastyytyväisyys 4 Maksetut

Lisätiedot

Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta

Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta Jaakko Rinne ylitarkastaja Mavi/Maatalousosasto MMM:n toimiala Hallituksen linjauksen mukaisesti MMM:n toimialan tehtävistä pääosa siirretään maakunnille

Lisätiedot

KANNANOTTO MAASEUTUVIRASTON VUODEN 2011 TOIMINTA Asia KERTOMUKSESTA

KANNANOTTO MAASEUTUVIRASTON VUODEN 2011 TOIMINTA Asia KERTOMUKSESTA ... mmm.ri 1(5) Päivämäärä Dnro 14.6.2012 664/023/201 2 Maaseutuvirasto MAASEUTUVIFi. 1B. 06. 2012 catb Nro.;}~,i(2.~;I/~()I.z Viilc Talousarvioasetus (254/2004) 66i ja maa- ja metsätalousministeriön taloussäännön

Lisätiedot

SOPIMUS 31129 0 (17) Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2010

SOPIMUS 31129 0 (17) Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2010 SOPIMUS 31129 0 (17) Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2010 SOPIMUS 31129 1 (17) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ MAASEUTUVIRASTON

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 3966 11.3.2008 411/023/2008 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish Agency for Rural Affairs PL 256, 00101 Helsinki PB 256, 00101 Helsingfors PO

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

01. (30.90 ja 91) Hallinto

01. (30.90 ja 91) Hallinto 01. (30.90 ja 91) Hallinto S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee

Lisätiedot

Sisältö. Katsaus toimintaan...3 Maksetut tuet...4 Valvonta ja takaisinperinnät...6 Henkilöstö...7 Talous...8

Sisältö. Katsaus toimintaan...3 Maksetut tuet...4 Valvonta ja takaisinperinnät...6 Henkilöstö...7 Talous...8 2009 VUOSIKERTOMUS Maaseutuviraston julkaisusarjat: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Katsaus toimintaan...3 Maksetut tuet...4 Valvonta ja takaisinperinnät...6 Henkilöstö...7 Talous...8 ISBN

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 valkuais- ja öljykasvipalkkion käsittelyssä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 19.9.2016 MMM / Ohjaus- ja talousyksikkö MMM:n määrärahaehdotus 2017 yhteensä 2 545 m (2 560 m /2016) 2 MMM:n määrärahaehdotus 2017 Hallinnonalalle

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Varainhoito-osasto 26.9.2007 747/22/2007 Tukien maksatusyksikkö TE-keskusten maaseutuosastot Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Liitteenä on maksatusta koskeva Maaseutuviraston

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 61 000 euroa. 2013 IV lisätalousarvio

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Lisätiedot

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta. Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa.

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta. Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa. 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa. Selvitysosa: Lisäys johtuu ohjelmakauden 2014 2020 maatalouden ympäristökorvausten, luonnonmukaisen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2014

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2014 SOPIMUS 5.2. Mavi 883/20/ MMM 219/031/ Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 1. Vuosien 2018 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

MAATALOUSHALLINNON UUDISTAMISTA KOSKEVA ESISELVITYS - TULOKSIA. Jaakko Rinne Maaseutuvirasto

MAATALOUSHALLINNON UUDISTAMISTA KOSKEVA ESISELVITYS - TULOKSIA. Jaakko Rinne Maaseutuvirasto MAATALOUSHALLINNON UUDISTAMISTA KOSKEVA ESISELVITYS - TULOKSIA Jaakko Rinne Maaseutuvirasto 1 Vuoden 2008 YTA-uudistuksen työryhmän työn lähtökohdat Komission ja Todentamisviranomaisen havainnot Resurssien

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelman toimeenpano 2007-2013 Tilannekatsaus 18.11.2008

Manner-Suomen maaseutuohjelman toimeenpano 2007-2013 Tilannekatsaus 18.11.2008 Manner-Suomen maaseutuohjelman toimeenpano 2007-2013 Tilannekatsaus 18.11.2008 Sivu 1 Maatilainvestointien (1/3) toimeenpanon tilanne, linja 1 Haku avattu seuraavasti: Aloitustuessa jatkuva haku Investointituen

Lisätiedot

Maaseututoimiston ohjeet avustajille ja asiantuntijoille. Tukioikeuksien siirto

Maaseututoimiston ohjeet avustajille ja asiantuntijoille. Tukioikeuksien siirto Maaseututoimiston ohjeet avustajille ja asiantuntijoille Tukioikeuksien siirto IsoValkeinen 31.3.2016 Maaseutujohtaja Eero Pulkkinen Ylä-Savon maaseutupalvelut Kaleva; Jari 13.3.2016 MMM 29.3.2016: Tietojärjestelmien

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 510 000 euroa. S e l v i t y s o s a : 1.1.2015 toimintansa

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Maaseutuviraston ajankohtaiset ja Hyrrän tilannekatsaus

Maaseutuviraston ajankohtaiset ja Hyrrän tilannekatsaus Maaseutuviraston ajankohtaiset ja Hyrrän tilannekatsaus Esko Leinonen Maaseudun kehittämisen kevätpäivät Hämeenlinna Maaseutuviraston ajankohtaiset Leena Tenhola jatkaa ylijohtajana virkakautensa loppuun

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 MMM DNRO 160/01/2014 TIKE DNRO 25/110/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 1. Vuosien

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 5488817 veli-pekka.reskola@mmm.

Maatilojen energiaohjelma. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 5488817 veli-pekka.reskola@mmm. Maatilojen energiaohjelma Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 5488817 veli-pekka.reskola@mmm.fi Esityksen sisältö: Maatilojen energiaohjelman esittely tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

EU:n puutavara-asetuksen toimeenpano Suomessa Mitä velvoitteita yrityksille asetetaan

EU:n puutavara-asetuksen toimeenpano Suomessa Mitä velvoitteita yrityksille asetetaan EU:n puutavara-asetuksen toimeenpano Suomessa Mitä velvoitteita yrityksille asetetaan PEFC/ Laittoman puun käytölle loppu seminaari Helsingissä 22.11.2012, Marko Lehtosalo 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Toimivaltainen

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista. Dnro 158/061/2005 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 2005 Sisällysluettelo 1. Vuosien 2005-2009

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Tampere. Maksajavirastotehtävät. Ylijohtaja Antti-Jussi Oikarinen

Tampere. Maksajavirastotehtävät. Ylijohtaja Antti-Jussi Oikarinen 26.1.2018 Tampere Maksajavirastotehtävät Ylijohtaja Antti-Jussi Oikarinen Maksajavirastotehtävät maakunnissa EU:n suorat viljelijätuet, kansalliset viljelijätuet EU-osarahoitteisen Maaseutuohjelman 2014-2020

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1840 1847 SISÄLLYS N:o Sivu 1840 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula 21. 22.4.2017 Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula Tiina Rinta-Rahko, ylitarkastaja ESITYKSEN SISÄLTÖ Maaseutuverkoston toimijat Leader-työssä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi

Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi Maaseudun kehittäminen, maa- ja elintarviketalous Tampere 26.1.2018 Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila Maa-

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 7.5.2014 Dnro 3454/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Vastaavat EU-säännökset: Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

LEADER- työn ajankohtaispäivä Ikonen

LEADER- työn ajankohtaispäivä Ikonen LEADER- työn ajankohtaispäivä Ikonen 26.5.2014 Näin sen teemme ELY-keskusten tulostavoitteet vuodelle 2014 Tulossopimusesityksen kohta 1: ELY-keskuksen toiminnalliset painotukset vuodelle 2014 Tulossopimusesityksen

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa

Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa #91949 Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä Heureka, Vantaa 12.2.2013 Seija Oikarinen ylitarkastaja, rakentaminen Maaseutuvirasto

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009

OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009 Opetusministeriö 8.1.2007 OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009 VARASTOKIRJASTON TOIMINTA-AJATUS Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot