Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008"

Transkriptio

1 TULOSSOPIMUS (10) /024/2008 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish Agency for Rural Affairs PL 256, Helsinki PB 256, Helsingfors PO Box 256, Helsinki puh tfn tel

2 2 (10) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ MAASEUTUVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Maaseutuvirasto (Mavi) on aloittanut toimintansa Tarkastelukauden haasteena on varsinaisen ydintoimintaan kohdistuvien muutosten lisäksi viraston toiminnan vakiinnuttaminen ja samaan aikaan toiminnan alueellistaminen. Viraston alueellistaminen etenee. Toimiminen kahdella paikkakunnalla lisääntyy. Suuri haaste on työvoiman hallittu vaihtuvuus ja saatavuus sekä tuottavuusohjelmaan vastaaminen. Hallitusohjelman mukaan hallitus turvaa Maaseutuviraston alueellistamisen tarvittavin lisävaroin. EU:n maatalouspolitiikan terveystarkastuksen yhteydessä laajennetaan mahdollisesti täydentävien ehtojen soveltamisalaa sekä vähennetään edelleen markkinapoliittisten toimenpiteiden käyttöä. Terveystarkastuksen seurauksena jouduttaneen toimeenpanemaan uusia suoria ja ohjelmaperusteisia tukia. Tukien tuotannosta irrottamisen jatkuessa tilatuen merkitys kasvaa edelleen. Tukioikeuksien varantoon vedot tulevat lisääntymään tulevina vuosina ja niihin liittyvät määrittelyt monimutkaistuvat. Erityinen haaste saattaa aiheutua tilatuen tukioikeuksien käsittelystä maanomistajien ja vuokralaisten välillä. Näiden muutosten myötä lisääntyvät tietojärjestelmien muutostarpeet. 141-tuen muutoksilla on vaikutuksia toimeenpanoon ja tietojärjestelmiin. Lisäksi 141-tuen muutoksilla on mahdollisesti vaikutusta 142-alueen tukiin ja vastaavasti niiden toimeenpanoon. Maatalouden rakennetukijärjestelmä uudistuu vuonna 2008 ja maidon kiintiöjärjestelmän uudistus käynnistyy kiintiöiden vapauttamisella. Luonnonhaittakorvausjärjestelmän (LFA) muutokset vuodesta 2011 alkaen aiheuttavat muutostarpeita tietojärjestelmiin. LFA-muutoksilla voi olla vaikutusta myös muihin tukiin. Maatalouden aiheuttaman vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämiseksi tullaan ympäristötuen erityistukisopimusten piiriin ottamaan vuonna 2008 uusia toimenpiteitä. TE-keskukset uudelleenorganisoidaan uuden työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen. TEkeskusten organisaatio ja toimintatavat uudistetaan samassa yhteydessä. Aluehallintouudistus etenee Keskeiset päämäärät, toimintalinjat/strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Visio ja strategia Mavin visio ja strategia määritellään vuoden 2008 aikana tehtävän strategiatyön puitteissa. Maaseutuviraston johtavana toiminta-ajatuksena on: Maksut ajallaan ja oikein perustein. Muutoksessa painotetaan ensisijassa asiakaslähtöistä toimintaa. Onnistuminen edellyttää, että henkilöstön työssäjaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan hyvin.

3 3 (10) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Mavi tukee vuodelle 2008 vahvistettuja maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista hoitamalla viljelijätukien, maaseudun yritys- ja hanketukien sekä markkinatukien keskushallintotason toimeenpanon, kouluttamalla, ohjaamalla ja neuvomalla TE-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia tukihallintoon liittyvissä asioissa, laatimalla lomakkeita ja hakuoppaita sekä kehittämällä sähköisiä palveluja. Hallitusohjelman linjauksen mukaisesti Mavi kiinnittää toimintaa kehittäessään erityistä huomiota tarpeettoman byrokratian karsimiseen. 1) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman osalta Mavi vuonna 2008: - käynnistää ympäristötuen ei-tuotannollisten investointien tukijärjestelmän, eläinten hyvinvointituen toimenpiteet ja uudet ympäristötuen erityistukien toimenpiteet. - käynnistää yritystukien myönnön huhtikuun alussa. - valmistelee ohjelman seuranta- ja raportointijärjestelmät siten, että toimenpiteiden tuotos-, tulos- ja vaikuttavuustietojen perusteella ohjelmasta voidaan tiedottaa, ohjelmaa ja sen toimenpiteitä voidaan arvioida ja edelleen kehittää. - järjestää ohjausta ja koulutusta siten, että tavoitteet ohjelmakaudella voidaan saavuttaa. 2) Edistää viraston käytettävissä olevin keinoin erityisesti bioenergian tuotannon ja käytön laajentumista ja tehostamista. 3) Käynnistää maatalouden uuden rakennetukijärjestelmän toteutuksen siten, että yksi rakennetuen hakukierros voidaan toteuttaa syksyllä. Varaudutaan uusien investointihakemusten vastaanottamisen osalta ylimenokauteen, mikäli kaikki käytettävissä olevat varat päätetään käyttää ennen vuoden 2007 loppua tulleiden aloitus- ja investointitukihakemusten sekä vuonna 2008 tulevien aloitustukihakemusten rahoittamiseen. 4) Osallistuu porotalous- ja luontaiselinkeinolain säädösuudistukseen ja varautuu sen toimeenpanon aloittamiseen vuonna ) Valmistelee maataloustukien julkituloa tuottamalla taustatietoa, yhteenvetoja ja esittelymateriaalia tukien merkityksestä ja vaikutuksista yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Mavi julkaisee maataloustukea koskevat tiedot EU:n edellyttämässä aikataulussa ja laajuudessa medialle ja suurelle yleisölle käyttäjäystävällisessä muodossa taustatietoineen. 6) Osallistuu maatalouden viljelijä- ja markkinatukijärjestelmien uudistusten valmisteluun tuottamalla ja analysoimalla järjestelmien toteutumatietoa päätöksenteon tueksi ja EU:n seurantaraportteja varten. 2. Vuoden 2008 tulostavoitteet 2.1. Koko laitosta koskevat tavoitteet a) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain (liite 1 A) 1) Varmistetaan, että Mavin maksajavirastotoiminta vastaa akkreditointikriteereitä. Maksajavirastotehtävät hoidetaan tehokkaasti ja voimavarojen oikealla kohdistamisella varmistaa, että välttämättömät tehtävät tulevat hyvin hoidetuiksi. 2) Uuden viraston toimintaa vakiinnutetaan vuoden 2008 aikana. Toiminnan laatua kehitetään yhtenäistämällä viraston prosesseja ja toimintatapoja mm. Mavin organisaatiorakennetta tarkistamalla. Toiminnan ohjaamista ja johtamista varten otetaan käyttöön toimintolaskentajärjestelmä, joka tuottaa ydinprosessien ja niitä tukevien toimintojen kustannukset. Kustannusten arviointia kehitetään toiminnan suunnittelun ja arvioinnin tarpeita varten.

4 4 (10) 3) Viraston toimintatapoja ja johtamista kehitetään toimimaan hajautetussa mobiilihallinnossa häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi, kun viraston tehtävät alueellistuvat asteittain Seinäjoelle. Virasto toteuttaa alueellistamissuunnitelmaa ja tukee henkilöstöä vaativassa muutostilanteessa alueellistamissuunnitelmassa esitetyillä toimilla ja esimiestoimintaa kehittäen. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä noin 20 henkilön toimipiste on siirtynyt Seinäjoelle. 4) Toimintaa kehitetään pitäen periaatteena hyvää hallintotapaa ja palvelulähtöisyyttä. Asiakaspalvelua kehitetään uusimalla hakuoppaita mm. hakemistoa selkeyttämällä ja muutosten merkitsemisellä, ja lomakkeita yksinkertaistamalla. Hakuoppaiden ulkoasua uusitaan käyttäjäystävällisemmäksi. Mavin asiakaspalautejärjestelmiä kehitetään toimintaa tukeviksi. 5) Sähköisen asioinnin edistämiseksi kehitetään prosesseja maa- ja metsätalousministeriön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 6) Luodaan yhdessä ministeriön maatalousosaston kanssa menettelyt, joilla saadaan luotettavia tietoja muutosten vaikutuksista toimintaan ja resursseihin muuttuvien tehtävien suunnitteluvaiheessa. 7) Luodaan ohjausmenettelyt uudelleen organisoitujen TE-keskusten ohjaamiseen yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. 8) Seurataan nautaeläinrekisterin ja eläinten ilmoittamisaikojen muutostarpeita ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. 9) Maaseudun kehittämisohjelmien sulkeminen hoidetaan asetetuissa aikatauluissa. 10) Tietojärjestelmiä kehitetään systemaattisesti muuttuvia järjestelmiä ja EU:n maksajavirastolle asetettuja vaatimuksia vastaavasti. 11) Metsälainsäädäntöön liittyvien tehtävien hoito vakiinnutetaan ja luodaan toimivat neuvottelu- ja raportointimenettelyt MMM:n metsäosaston kanssa. 12) Selvitetään rakentamisasioiden hallinnon järjestämistä yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa b) Tuotokset ja niiden kehitys (liite 1 B-C) Tilojen määrän väheneminen vähentää toisaalta maksatusten määrää, mutta tukijärjestelmän uudistukset lisäävät maksatusten määrää tilakohtaisten tukipäätösten lisääntyessä. Näiden muutosten yhteisvaikutuksen ennakointi on vaikeaa. Laskentajärjestelmän kehittämisen yhteydessä viraston ydintoimintaa kuvaavia suoritteiden ja mittareiden määrittely aloitetaan vuonna 2008, ja työtä jatketaan v c) Laadunhallinta ja sen kehitys Laatujärjestelmän käyttöönotto ja tietoturvajärjestelmien sertifiointi aloitetaan vuonna Asiakastyytyväisyyden seurantaa jatketaan vuonna 2008 ja niistä saatuja tietoja hyödynnetään viraston toiminnassa. Lisäksi virastossa toteutetaan vuosittain ydintoimintojen riskinarviointia ja tehdään jatkuvuussuunnitelmat. d) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain (liite 1 D) Mavin henkilötyövuosikehys on 210 htv. Mavi on alueellistamisen yhteydessä sitoutunut noudattamaan hyvää työnantajapolitiikkaa. Tukitoimet kohdistuvat sekä alueellistuvaan henkilöstöön että henkilöihin, jotka eivät voi siirtyä alueellistamispaikkakunnalle. Mavi tarjoaa mm. tukea koulukseen työmarkkinakelpoisuuden parantami-

5 5 (10) seksi, joustavia työaikajärjestelyjä sekä työnhakupalveluja. Tukitoimenpiteet on kuvattu viraston alueellistamissuunnitelmassa. Työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain henkilöstöbarometrilla. Työtyytyväisyysindeksi pyritään säilyttämään vähintään nykyisellä tasolla. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan myös yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Mavi panostaa erityisesti hyvään johtamiseen ja sen kehittämiseen. Johtamisvalmennusta toteutetaan yksilökohtaisten johtamisvalmennusohjelmien lisäksi yhteisellä esimiesvalmennuksella, työnohjauksella sekä muutosvalmennuksella. Henkilöstön koulutuksessa panostetaan vuonna 2008 normaalin asiantuntijakoulutuksen lisäksi erityisesti perehdyttämisvalmennukseen sekä valmennukseen joka on suunniteltu työn johtamiseen ja tekemiseen hajautetussa työympäristössä. Henkilöstön kouluttamisessa ja kehittämisessä toimeenpannaan vuosittain laadittavaa osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Mavin palkkausjärjestelmän valmistelu aloitetaan tammikuussa 2008 ja se on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2008 aikana Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Mavin TTS:aan sisällytetyn tuottavuussuunnitelman pohjalta laaditaan tuottavuusohjelma. Mavi varautuu sopeuttamaan toimintansa hyväksytyn tuottavuusohjelman puitteisiin. Tuottavuusohjelmaa tullaan seuraamaan ja kehittämään edelleen siten, että maksajavirastotoiminnot eivät vaarannu. Vuodelle 2008 Maville ei ole asetettu uusia tuottavuusvähennysvaatimuksia. Kustannuslaskennan menetelmiä kehitetään vuonna 2008 käyttöönotettavan työajanseuranta- ja toimintolaskentasovelluksen myötä. Toimintolaskennalla tuotetaan tietoa prosessien, prosessien osavaiheiden ja suoritteiden kustannuksista ja henkilötyöpanoksista viraston johdon ja muiden sidosryhmien käyttöön. Laskennalla tuotetaan taustainformaatiota myös mm. taloudellisuus- ja tuottavuustunnuslukujen suunnitteluun ja arviointiin. Mavi varautuu siihen, että se ostaa taloushallintopalvelut lukien Valtiokonttorin palvelukeskukselta. Alaisen hallinnon koulutusta toteutetaan erillisen koulutussuunnitelman mukaisesti. a) Keskeiset tietojärjestelmien kehittämishankkeet Tietojärjestelmillä on keskeinen rooli maksajavirastotoiminnassa. Tietohallinnon kustannukset muodostavat lähes kolmanneksen Mavin toimintamenoista (Liite 2. Taloudelliset voimavarat, Taulukko 4.). Perustoimintaa koskevia välttämättömiä tietojärjestelmien kehittämiskohteita ovat peltolohkorekisteri ja maksatusjärjestelmä. Kehittäminen edellyttää, että em. järjestelmien kehittämiseen saadaan riittävät resurssit. Peltolohkorekisterin päivityksen laatua parannetaan osana valvonnan kehittämishanketta, jolla pyritään tehostamaan maataloustukien valvontaa sekä täyttämään komission vaatimukset peltolohkorekisterin ajantasaisuuden osalta. Maksatusjärjestelmän uudistusprojekti kehittää tukimaksatukseen uuden tukien maksuliikennettä ja tukimaksujen raportointitietoja käsittelevän järjestelmän. Tavoitteena on luoda komission tieto-

6 6 (10) turva- ja raportointivaatimukset täyttävä järjestelmä, jolla voidaan tehokkaasti hoitaa oikeellinen tukien maksatus- ja perintä prosessi käyttäen apuna määrärahaseurantaa. Maksatusjärjestelmän uudistusprojekti toteutetaan, mikäli tarvittavat lisämäärärahat saadaan v.2008 lisätalousarviossa. Merkittäviä muita tietojärjestelmähankkeita ovat maatalouspolitiikan aiheuttamat muutokset tukijärjestelmiin, kuten esimerkiksi 141-tuki ja ympäristötuki. Tietojärjestelmien kehittämishankkeista sovitaan erillisellä palvelusopimuksella Tiken kanssa. Hankkeiden priorisointia, rahoitusseurantaa ja muuta seurantaa hoidetaan erillisraportoinnilla sekä eri virastojen edustajien muodostamassa ohjausryhmässä. Hanke tietojärjestelmien kehittäminen saatetaan loppuun. Vuonna 2008 kehitetään tietovarastoinnin hyväksikäyttöä uuden hankejärjestelmän raportointitarpeita täyttävää tietovarastoa. Hanketietovarasto muodostaa arkkitehtuurisen pohjan tuleville muille tietovarastoratkaisuille. Sähköisen asioinnin kehittämisen hankkeessa on tarkoituksena luoda järjestelmä, joka mahdollistaa viljelijöiden pinta-alatukien sähköisen haun. Tavoitteena on parantaa hallinnon palvelua viljelijöille ja tehostaa hallinnon toimintaa nopeuttamalla tallennusprosessia ja keventämällä kuntien työmäärää tukien tallennusvaiheessa. Mavi kehittää sähköistä asiointia hankkeeseen annettavien määrärahojen puitteissa. Lupanet-hankkeen avulla mahdollistetaan vienti- ja tuontitodistusten sähköinen käsittely ja tiedonsiirto Mavin ja tullin välillä. 3. Taloudelliset voimavarat (liite 2) Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha, 2v) Vuoden 2008 toimintamenoihin on osoitettu nettomäärärahaa 19,292 miljoonaa euroa, missä bruttomenot ovat 19,375 miljoonaa euroa ja bruttotulot 0,083 miljoonaa euroa. Vuodelle 2008 siirtyviä sitomattomia varoja käytetään lähinnä vuoden 2008 kertaluonteisiin menoihin (mm. 141 ratkaisun edellyttämiin tietojärjestelmämuutoksiin). Lisäksi Mavi saa Tikeltä maksuttomia palveluja siten kuin siitä on sovittu Tiken ja Mavin välisessä palvelusopimuksessa. Tietojärjestelmän kehittäminen (siirtomääräraha, 2v) Vuonna 2008 Maa- ja metsätalousministeriön tietojärjestelmien kehittämiseen ja ministeriön hallinnonalan yhteisten tietohallinnon kehittämishankkeiden aiheuttamien menojen kattamiseen varatusta määrärahasta Maaseutuviraston osuus on 1,300 miljoonaa euroa (alustava tieto).

7 7 (10) 4. Seuranta ja raportointi Maaseutuvirasto toimittaa ministeriölle tulostavoitteiden toteutumisesta väliraportin kesäkuun lopun tilanteesta elokuun loppuun mennessä sekä vuoden 2008 osalta maa- ja metsätalousministeriön tiliviraston tilinpäätökseen sisällytettävän toimintakertomuksen. Lisäksi tavoitteiden toteutumista tarkastellaan tarvittaessa ministeriön ja Mavin johdon välisissä tapaamisissa. Helsingissä Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Ylijohtaja Heimo Hanhilahti Ylijohtaja Leena Tenhola

8 8 (10) LIITE 1 Maaseutuviraston tulossopimus 2008 TULOKSELLISUUDEN TUNNUSLUVUT Vaikuttavuuden tunnusluvut A Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Taulukko 1. Toimintamenot osastoittain, milj.. TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ (BRUTTO), Milj TA 2008 ESIKUNTA + VIRASTON YHTEISET 0,263 2,659 MAASEUTUELINKEINO-OSASTO 1,397 2,698 MARKKINATUKIOSASTO 1,347 1,893 VALVONTAOSASTO 1,119 1,950 VARAINHOITO-OSASTO 1,042 2,045 TIETOHALLINTO-OSASTO 3,140 7,139 HALLINTOPALVELUT 2,139 3,470 SISÄINEN TARKASTUS 0,245 0,394 MAVI 10,692 22,247 siirtyy seuraavalle vuodelle 2,872 TULOT ESIKUNTA + VIRASTON YHTEISET 0,035 0,083 MAVI 0,035 0,083 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ (NETTO) MAVI 10,657 22,164 *Mavi aloitti toimintansa Ennusteessa esitetään toimintamenot 8 kuukaudelta. Vuodelle 2008 siirtyy 2,872 miljoonaa euroa toimintamenomäärärahoja.

9 9 (10) B-C Tuotokset ja laadunhallinta Taulukko 2. Tukien maksatukseen liittyvien päätösten lukumäärä, kpl Ennuste Vientitukipäätökset Muut markkinatukipäätökset Vientitodistukset Tukimaksatuspäätösten määrä Toiminnallisen tehokkuuden ja tuloksellisuuden tunnuslukuja kehitetään mm. vuonna 2008 käyttöönotettavien työajanseuranta- ja toimintolaskentasovellusten myötä. D Henkiset voimavarat Taulukko 3. Htv-luvut ja -jakaumat päätoiminnoittain 2008 arvio 2008 arvio Päätoiminnot % Tukijärjestelmien hallinnointi % Tukihakemusten käsittely % Tukimaksujen käsittely % Tukien valvonta ja tarkastukset % Tukien takaisinperintä ja saatavaseuranta 6 3 % Tukijärjestelmiin liittyvä yhteistyö ja kehittäminen 8 4 % Sisäinen tarkastus 6 3 % Tietohallinto % Hallinto % Yhteensä %

10 10 (10) LIITE 2 Maaseutuviraston tulossopimus 2008 TALOUDELLISET VOIMAVARAT Taulukko 4. Menot kululajeittain (milj. euroa) TA 5-12 / Henkilöstömenot 6,142 9,609 57,4 % 43,2 % Tietotekniikka ja -hallinto 3,138 5,740 29,3 % 25,8 % Toimitilamenot 0,934 0,950 8,7 % 4,3 % Muut toiminnan menot 0,478 5,949 4,5 % 26,7 % Yhteensä 10,692 22, ,0 % 100,0 % Vuodet 2007 ja 2008 eivät ole vertailukelpoisia. Toiminnan luonteesta johtuen kaikki kustannukset eivät jakaudu tasaisesti koko vuodelle. * Sisältää palveluiden ostot / tietotekniikka. ** Sisältää muut palveluiden ostot. Alkuvuoden menoeriä ovat mm. tukihakuoppaiden painatus ja postitus sekä enemmistö e-kirjeistä. Uusia lisämenoja ovat mm. talous- ja henkilöstöpalvelujen ostot Valtiokonttorin Palvelukeskukselta. Kertakustannuksia aiheutuu viraston muutosta Pasilaan. Ennuste TA Tulossopimus 2007 * ** TOIMINNAN RAHOITUS, toimintamenomomentin bruttotulot toimintamenomomentin bruttomenot Toimintamenorahoitus, netto josta: - saman vuoden määräraha (TA+LTAt) edelliseltä vuodelta siirtynyt mr seuraavalle vuodelle siirtyvä mr Muilta momenteilta tuleva rahoitus, Momentti Tietojärjestelmien kehittäminen *** * Sis. LTA IV:ssa lisämäärärahaa , josta on 141 ratkaisun edellyttämiä tietojärjestelmämuutoksia varten, siirtyy täysimääräisesti vuodelle ** Sisältää TES-korotukset, TES-osuutta saatetaan korjata merkittävästi alaspäin lisätalousarvion yhteydessä. Siirtyvät määrärahat osittain sidottu projekteihin. *** Alustava tieto, sisältää HANKE-2007 kustannuksiin varattua määrärahaa.

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 3966 11.3.2008 411/023/2008 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish Agency for Rural Affairs PL 256, 00101 Helsinki PB 256, 00101 Helsingfors PO

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen Dnro 123/110/ Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 1.4. TIKE-#49122-v7-Tulossopimus_ 1. VUOSIEN

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:6 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja päätti 13.9.2005 esittää perustettavan Maaseutuviraston

Lisätiedot

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki Marraskuu 2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 73685 2 (31) TIKEN TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus... 3 2 Toiminnan vaikuttavuus... 4 3 Toiminnallinen tehokkuus... 6 3.1 Toiminnan tuottavuus... 6 3.2 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Helsinki Lokakuu 2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2014-2017 Hyväksytty hallitus 4.10.2012 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2014-2017 Hyväksytty hallitus 4.10.2012 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Sisältö 1. VUOSIEN 2014-2017 STRATEGISET TAVOITTEET... 2 1.1. PERUSTEHTÄVÄÄN VAIKUTTAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTRENDIT... 2 1.2. VAIKUTTAMINEN

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet. Väliraportti

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet. Väliraportti SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Väliraportti Maaseutuviraston julkaisusarjat: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Johdanto...3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen toimintakertomukset 3 1.1 Maa- ja metsätalousministeriön toimintakertomus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26 Tulossuunnitelma 2008 4.11./ 1-26 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 1. TE-keskuksen toiminta-ajatus, visio ja arvot...2 2. Tavoitteiden toteutuminen vuonna...3 2.1 Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen...3

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 1 ISSN 1236-2840 Sisäasiainministeriön julkaisu 15/2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2013-2016 Hallitus 5.10.2011 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2013-2016 Hallitus 5.10.2011 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Sisältö 1. VUOSIEN 2013-2016 STRATEGISET TAVOITTEET... 2 1.1. PERUSTEHTÄVÄÄN VAIKUTTAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTRENDIT... 2 1.2. VAIKUTTAMINEN

Lisätiedot

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Helsinki Marraskuu 2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

Lisätiedot

Jälkiseurantaraportti. Jälkiseurannan toteutus. Jälkiseurannan havainnot. Tarkastuksen jälkeen tapahtuneet muutokset. 26.5.2015 Dnro 170/54/2011 1 (7)

Jälkiseurantaraportti. Jälkiseurannan toteutus. Jälkiseurannan havainnot. Tarkastuksen jälkeen tapahtuneet muutokset. 26.5.2015 Dnro 170/54/2011 1 (7) 26.5.2015 Dnro 170/54/2011 1 (7) Jakelussa mainitut Tarkastuskertomus Valtion IT-palvelukeskukset 3/2013 Jälkiseurantaraportti Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2013

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2013 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2013 1 1. Vuosien 2013 2017 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 10.11.2014 1 (26) Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1. Rikosseuraamuslaitoksen visio ja keskeiset tavoitteet... 5 2. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:7 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.11.2005 työryhmän selvittämään taloushallinnon järjestämistä.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007. Sisältö. Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

VUOSIKERTOMUS 2007. Sisältö. Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Etusivu Tiken kurkiaura 2 Tiken toiminnan painopisteet 3 Tiken toiminta-alueet 4 Ylijohtajan katsaus 5 Tulostavoitteiden

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

5 TALOUDELLISET RESURSSIT 15 15 15 (1000 ) 16 LIITTEET 16 1. TOIMITILA- JA INVESTOINTIHANKKEIDEN VAIKUTUKSET KEHYKSIIN 17 2

5 TALOUDELLISET RESURSSIT 15 15 15 (1000 ) 16 LIITTEET 16 1. TOIMITILA- JA INVESTOINTIHANKKEIDEN VAIKUTUKSET KEHYKSIIN 17 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 1 2 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VISIO JA KESKEISET TAVOITTEET 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TOIMINNAN LAAJUUS 4 Väestönkehitys 4 Rikollisuustilanne 4 Kansainvälistyminen

Lisätiedot