Avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2012 2013"

Transkriptio

1 Avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille

2 Hyvä tuleva yhteistyökumppani! Turun yliopisto on strategiassaan vuosille profiloitunut sekä monialaiseksi tutkimusyliopistoksi että elinikäisen oppimisen yliopistoksi. Avoin yliopisto toteuttaa osaltaan yliopiston elinikäisen oppimisen palvelutehtävää levittäessään turkulaista yliopistollista osaamista paitsi lähialueelle myös muualle maahamme. Tähän esitteeseen on koottu Turun yliopiston avoimen yliopiston opinnot, joita tarjoamme yhteistyöoppilaitosten järjestettäväksi lukuvuonna Turun yliopiston avoin yliopisto on panostanut aina voimakkaasti yliopisto-opintojen joustavuuteen ja saavutettavuuteen muuallakin kuin yliopistopaikkakunnilla. Sen vuoksi olemme tehneet laajaa, jatkuvasti kehittyvää yhteistyötä etenkin vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa. Esimerkkeinä kehittämisyhteistyöstä mainittakoon parhaillaan käynnissä olevat hankkeet: LEMON (http://lemonproject. ning.com/) suomalaisten ja virolaisten kansalaisopistojen kanssa sekä Linjakkaasti III -hanke ja Opintoneuvonnan ja ohjauksen sekä tietoverkoissa tapahtuvan opetuksen kehittämishanke yhteistyössä Suomen kesäyliopistot ry:n ja kesäyliopistojen kanssa. Alueelliset koulutustarpeet muuttuvat jatkuvasti. Yliopistollisilla opinnoilla, jotka vastaavat erityisesti työelämän osaamistarpeisiin, tuntuu olevan jatkuvaa kysyntää. Olemme avanneet tarjontaamme lisää yliopistomme opintoja, jotka arvioimme kiinnostaviksi juuri työelämän näkökulmasta. Tulevaa lukuvuotta suunnitellessanne teidän kannattaakin huomioida opintotarjontamme uudet mahdollisuudet yhteistyöoppilaitoksille: kauppakorkeakoulun opintoja, tulevaisuudentutkimusta ja lääketieteen opintoja. Annamme mielellämme lisätietoa näistä ja muista opinnoistamme. Pyrimme löytämään kanssanne neuvotellen joustavia ratkaisuja, joilla opetuksen järjestämiskustannukset saataisiin pysymään kohtuullisina ja paikalliset opintoryhmät toteutumaan. Yhteistyöoppilaitoksissa toimivilla tuutoreilla on tärkeä rooli tuloksellisen oppimisen mahdollistajina. Pyrimme tukemaan heitä osaamisen ylläpidossa ja kehittämisessä järjestämällä heille perehdytystä ja täydennyskoulutusta, mm. mahdollisuuden osallistua järjestämäämme Verkkoja kokemassa -seminaariin (www.verkkojakokemassa.fi), jossa käsitellään verkkopedagogiikan uusimpia tuulia. Mikäli ette ole aiemmin järjestänyt opintojamme, voitte tutustua yhteistyökäytäntöihimme palvelusivuillamme: Älkää epäröikö ottaa yhteyttä suunnittelijoihimme, jos haluatte lisätietoja. Yhteistyöterveisin Mervi Varja johtava suunnittelija

3 Sisällys Hyvä tuleva yhteistyökumppani! Perusfaktoja avoimesta yliopisto-opetuksesta 2 Mitä hyötyä opiskelijalle on avoimen yliopiston opinnoista? 2 Millaisia opintoja tarjoamme? 2 Miten opintomme toteutetaan? 2 Neuvotelkaa suunnittelijoiden kanssa toteutusmahdollisuuksista 3 Mitä opintojen järjestäminen maksaa yhteistyöoppilaitokselle? 3 Mitä opiskelu maksaa opiskelijalle? 3 Miten tuemme opintotarjonnan suunnittelua? 4 Miten tuemme alueellista opiskelijarekrytointia ja opintoneuvontaa? 4 Miten tuemme opetuksen järjestämisen arkipäivää? 4 Ilmoittautuminen opetusyhteistyöhön 4 Suunnittelun eteneminen 5 Humanistiset opinnot 6 Arkeologia 8 Historia 9 Kotimainen kirjallisuus 10 Kulttuurihistoria 11 Kulttuurituotannon suunnittelu 13 Luova kirjoittaminen 14 Mediatutkimus 15 Suomen historia 16 Taidehistoria 17 Uskontotiede 19 Kasvatustieteelliset opinnot 20 Aikuiskasvatustiede 21 Erityispedagogiikka 22 Kasvatustiede 24 Yrittäjyyskasvatus perusopetuksessa 26 Kauppatieteelliset opinnot 27 Tulevaisuudentutkimus 28 Johtaminen ja organisointi 29 Yritysjuridiikka 30 Markkinointi 31 Lääke- ja terveystieteelliset opinnot 32 Gerontologia 33 Ikääntyminen, ravitsemus ja päihteet 34 Hoitotiede 35 Ohjaus ja oppiminen hoitotyössä 36 Sosiaalipediatria 37 Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot 38 Biologia 39 Maantiede 40 Tietojenkäsittelytiede 41 Ympäristötiede 43 Oikeustieteelliset opinnot 45 Johdatus oikeustieteeseen -kurssi 46 Aineopintojen oikeudenalojen perusteet -opintojaksot 47 Aineopintojen valinnainen opintojakso 48 Yhteiskuntatieteelliset opinnot 49 Poliittinen historia 50 Psykologia 51 Sosiologia 53 Valtio-oppi 54 Kieli- ja viestintäopinnot 55 Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen tunnuslukuja vuosina Yhteistyötä kautta aikojen 60

4 Perusfaktoja avoimesta yliopisto-opetuksesta Avoimessa yliopistossa voi opiskella kuka tahansa riippumatta iästä, pohjakoulutuksesta, asuinpaikasta tai muusta elämäntilanteesta. Avoimen yliopiston opinnot ovat yliopiston tiedekuntien tutkintovaatimusten mukaisia opintoja. Opetusta antavat yliopiston omat tai yliopiston hyväksymät opettajat. Opiskelija voi hyväksilukea opinnot osaksi tutkintoaan, mikäli hän saa myöhemmin tutkinnon suoritusoikeuden yliopistossa. Avoin yliopisto-opetus on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joilla ei ole muuten mahdollisuutta osallistua yliopisto-opetukseen, mutta myös tutkinto-opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet voivat hyödyntää avoimen yliopiston opintoja. Yliopistot järjestävät avointa yliopisto-opetusta joko itse tai yhteistyössä muiden, pääasiassa vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa. Mitä hyötyä opiskelijalle on avoimen yliopiston opinnoista? Opinnot tarjoavat tutkimukseen perustuvaa tietoa, jota opiskelijat voivat hyödyntää monin tavoin, esimerkiksi kehittääkseen yleissivistystään, syventääkseen harrastuneisuuttaan tai valmentautuakseen tutkinto-opiskeluun. Yhä useammat aikuisopiskelijat käyttävät opintoja työelämässä tarvitsemansa osaamisen kehittämiseen ja pätevöitymiseen. Opinnot kehittävät lisäksi monia hyödyllisiä yleistaitoja kuten tiedonhakukykyä, kriittistä ajattelua, argumentointitaitoa sekä kirjallista ja suullista ilmaisua. 2 Avoimen yliopiston opiskelija voi myös hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella (ns. avoimen yliopiston väylä). Edellytyksenä tälle on pääsääntöisesti, ettei hakijalla ole aikaisempaa korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta. Turun yliopiston tiedekunnat päättävät väylähaun valintaperusteista syksyisin ja hakuaika on vuosittain keväällä. Tarkemmat tiedot väylähaun vaatimuksista löydät tämän esitteen opintotarjontaosasta kunkin tiedekunnan yleisesittelyn yhteydestä, ks. myös tilastotietoja väylästä s. 7. Millaisia opintoja tarjoamme? Opintotarjontamme on laaja ja monialainen käsittäen perus- ja aineopintoja sekä yksittäisiä opintojaksoja kaikista yliopiston tiedekunnista. Lisäksi tarjoamme yliopistollisia kieli- ja viestintäopintoja. Perus- ja aineopintojen opetus alkaa yleensä syyskuussa ja kestää huhti-toukokuulle. Perusopinnot kestävät yleensä yhden lukuvuoden, aineopinnot 1 2 lukuvuotta. Jotkut opintokokonaisuudet on mahdollista järjestää myös tiiviimmin yhden lukukauden aikana tai pidemmän ajan kuluessa niin, että opiskelija ja oppilaitos sitoutuvat opintoihin opintojakso kerrallaan. Lähiopetusta voidaan toteuttaa myös kesäaikaan. Kielikursseja ja yksittäisiä opintojaksoja on mahdollista järjestää syys- ja kevätlukukaudella tai kesällä. Opinnot on suunniteltu mahdollisimman joustaviksi ottaen huomioon aikuisopiskelijoiden elämäntilanne. Kontaktiopetus (lähiopetus tai reaaliaikainen verkko-opetus) tapahtuu iltaisin ja/tai viikonloppuisin. Itsenäisen työskentelyn voi kukin opiskelija ajoittaa viikkorytmiinsä parhaiten sopivalla tavalla. Miten opintomme toteutetaan? Pääosa opinnoista toteutetaan monimuotoisesti hyödyntäen erilaisia oppimisen elementtejä: Opiskelijan itsenäinen työskentely, joka voi olla: tentteihin valmistautumista oppimistehtävien suorittamista osallistumista verkossa tapahtuvaan vuorovaikutukseen, esim. verkkokeskusteluihin. Opiskelun ohjaus, joka voi olla: opettajan laatimaa ohjausmateriaalia verkossa tai painettuna yhteistyöoppilaitoksessa kokoontuvassa opintoryhmässä tuutorin johdolla tapahtuvaa ohjausta verkkotuutorin verkossa antamaa ohjausta. Yliopiston opettajan antama opetus, joka voi olla: lähiopetuksena tapahtuvaa luento-, seminaaritms. opetusta verkkovälitteistä, reaaliaikaista opetusta verkkovälitteisiä luentotallenteita palautetta oppimistehtävistä ja tenteistä. Opintoryhmän vetäjänä ja opiskelun ohjaajana toimii oppilaitoksen palkkaama tuutori. Kaikissa oppiaineissa tuutorilla toivotaan olevan kokemusta opetustehtävistä ja pienryhmätoiminnasta. Tarkemmat pätevyysvaatimukset ilmoitetaan oppilaitosyhteistyön verkkosivustolla olevassa yhteistyöoppaassa, ks. Avoimen yliopiston suunnittelijat avustavat tarvittaessa tuutorin rekrytoinnissa. Tiedot tuutoriehdokkaista pyydämme erikseen huhtikuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tuutorin kelpoisuus vahvistutetaan ainelaitoksella. Avoin yliopisto tarjoaa tuutoreille tarvittavan ohjauksen ja tuen.

5 Oppimisen tukena on Moodle-verkko-oppimisympäristö, joka toimii sekä materiaalipankkina, vuorovaikutus- ja tiedotuskanavana että opintohallinnon toimintojen mahdollistajana. Puhtaasti lähiopetuksena toteutettavassa luento-opetuksessa verkkooppimisympäristöä ei aina käytetä. Reaaliaikainen verkko-opetus toteutetaan selainpohjaisen Adobe Connect -ohjelmiston välityksellä. Opetus- ja opiskelutapojen valikoima vaihtelee opintokokonaisuus- ja opintojaksokohtaisesti. Ääripäinä ovat yhteistyöoppilaitoksessa pelkästään lähiopetuksena annettava luento- tai ryhmäopetus tentteineen ja toisaalla itsenäinen verkko-opiskelu, jota tuetaan yhteistyöoppilaitoksen järjestämän, paikallisen tuutoriryhmän toiminnalla. Oppimisen elementit on suunniteltu niin, että ne tukevat linjakkaasti oppimista ts. ottavat huomioon oppimiselle asetetut tavoitteet, opittavat sisällöt sekä opetuksen toteutus- ja arviointimenetelmät. Neuvotelkaa suunnittelijoiden kanssa toteutusmahdollisuuksista Yhteistyöoppilaitoksilla on mahdollisuus neuvotella myös muista kuin ennakkoon suunnitelluista toteutustavoista, esimerkiksi lisätä opetusohjelmaan luento-opetusta, järjestää usean yhteistyöoppilaitoksen yhteinen opintoryhmä fyysisesti tai verkossa, neuvotella tuutorointituntien määrästä opintoryhmän koon mukaan, järjestää opintoja verkossa jne. Pyrimme toteutustavoissa mahdollisimman suureen joustavuuteen sekä opiskelijan että yhteistyöoppilaitoksen näkökulmasta kuitenkaan tinkimättä laadukkaasta opetuksesta. Mitä opintojen järjestäminen maksaa yhteistyöoppilaitokselle? Opintojen järjestämiseen liittyvät keskeiset vastuut ja työnjako on kirjattu opetuksen järjestämistä koskevaan yhteistyösopimukseen, jonka malli löytyy avoimen yliopiston yhteistyöoppaasta. Avoin yliopisto vastaa opetuksen osalta seuraavista toiminnoista ja näistä aiheutuvista kustannuksista: yliopiston opettajan antama, verkon kautta toteutettava opetus sekä näihin liittyvä kuulustelujen ja tehtävien laadinta ja opintosuoritusten arviointi opettajan tai suunnittelijan antama ohjaus ohjaus ja tuki tuutoreille kirjallisuuskuulusteluina tai oppimistehtävinä suoritettavien opintojaksojen osalta kuulustelujen ja tehtävien laadinta sekä opintosuoritusten arviointi (ei koske lähiopetuksena toteuttevia opintoja, ks. alla). Yhteistyöoppilaitos vastaa opetuksen osalta seuraavista kustannuksista: yhteistyöoppilaitoksessa lähiopetuksena toteutettavien opintojen osalta yliopiston opettajan antama opetus, luento- ja kirjallisuuskuulustelujen sekä tehtävien laadinta, opintosuoritusten arviointi sekä matka- ja majoituskulut opetuspaikkakunnalle yhteistyöoppilaitoksessa kokoontuvan opintoryhmän tuutorointi opintoryhmässä ja verkossa opetukseen ja tuutoriryhmän kokoontumiseen tarvittavat tilat ja laitteet. Avoin yliopisto ei veloita opetussuunnitelmaan kuuluvien verkkoluentojen toteuttamisesta aiheutuvia kuluja oppilaitokselta. Verkkoluentojen toteuttaminen edellyttää kuitenkin, että opetustilaan on järjestettävissä kaiuttimilla ja verkkoyhteydellä varustettu tietokone, kokousmikrofoni ja projektori sekä verkko-opetuksen tukihenkilö. Opetuksen opintojaksokohtaiset tuntimäärät sekä suositukset tuutorointituntien määriksi käyvät ilmi opintojen esittelyteksteistä. Turun yliopiston sivutoimisen tuntiopetuksen palkkio-ohjeet ovat yhteistyöoppaan kohdassa Opetuksen järjestäminen opetusmuodoittain / Lähiopetus tai Monimuotoopinnot / Opettajan tai tuutorin rekrytointi ja palkkiot. Avoin yliopisto maksaa sivutoimisille opettajille taulukon tutkinnon mukaista ylintä palkkiota, mutta oppilaitos voi neuvotella palkkion opettajan kanssa. Esimerkit opetuksen/tuutoroinnin kustannuksista oppiaineittain on laskettu ilman sivukuluja. Muutokset opetuspalkkioissa ovat mahdollisia esimerkiksi opettajan tutkinnon muuttuessa. Mitä opiskelu maksaa opiskelijalle? Avoimista yliopisto-opinnoista perittävät maksut perustuvat valtioneuvoston asetukseen, jonka mukaan yliopiston perimä maksu voi olla enintään 10 euroa/opintopiste. Sen yliopisto laskuttaa opiskelijoilta pääsääntöisesti suoraan, mutta on mahdollista sopia myös oppilaitoskohtaisesta ryhmälaskutuksesta. Avoimen yliopiston opintomaksut kerrotaan oppiaineiden esittelyteksteissä. Opintomaksu ja sen perusteella myönnettävä opinto-oikeus koskee aina yhtä opintokokonaisuutta, opintojaksoa tai kurssia. Opintomaksu ja opinto- 3

6 oikeusaika ilmoitetaan aina opintojen opetusohjelmassa. Yhteistyöoppilaitos voi lisäksi laskuttaa opiskelijalta kohtuullisen maksun kattaakseen omia kustannuksiaan. Miten tuemme opintotarjonnan suunnittelua? Tämä esite tarjoaa perustiedot tarjolla olevista opinnoistamme. Tiedot löytyvät myös opetusyhteistyön verkkosivulta. Suunnittelijamme antavat mielellään lisätietoja opinnoista päätöksentekonne tueksi. Sen lisäksi järjestämme eri paikkakunnilla alueellista opintotarjontaa koskevia suunnittelutilaisuuksia, joihin kutsumme alueella avointa yliopisto-opetusta järjestävät oppilaitokset. Suunnittelutilaisuuksissa käydään läpi alueelle suunniteltu opintotarjonta ja sovitaan työnjaosta ja yhteistyökäytännöistä opintoja järjestävien oppilaitosten kesken. Ottakaa yhteyttä, jos haluatte järjestää alueellisen suunnittelukokouksen. Miten tuemme alueellista opiskelijarekrytointia ja opintoneuvontaa? Osallistumme opinnoista tiedottamiseen mm. huolehtimalla oppilaitosten kanssa opetustietojen julkaisemisesta Avoinyliopisto.fi-palvelussa sekä toimittamalla yhteistyöoppilaitoksen käyttöön oppiaineiden esitteitä. Suunnittelijamme voivat osallistua opintoja koskevien paikallisten infotilaisuuksien toteutukseen. Viestintäkoordinaattorimme Anitta Lehtonen avustaa tarvittaessa tiedottamiseen ja markkinointiviestintään liittyvissä 4 tehtävissä. Opintoneuvojamme Seppo Piiparinen sekä muut suunnittelijamme auttavat opiskelijoita ja oppilaitoksenne henkilökuntaa opintoneuvonnan asioissa. Miten tuemme opetuksen järjestämisen arkipäivää? Verkkosivuillamme sijaitsevasta yhteistyöoppaasta löytyy keskeisin yhteistyössä tarvittava tieto. Järjestämme syksyllä ennen lukukauden alkua Turussa yhdyshenkilöille ja tuutoreille koulutuspäivän, jossa käydään läpi ajankohtaisia, avointa yliopistoa koskevia asioita sekä perehdytetään yhteistyökäytäntöihin. Lisäksi suunnittelijamme ja kurssisihteerimme auttavat teitä mielellään kaikissa eteen tulevissa käytännön kysymyksissä. Keräämme palautetta sekä oppilaitoksilta että opiskelijoilta ja kehitämme sen perusteella oppilaitosyhteistyöhön liittyviä käytänteitä. Ilmoittautuminen opetusyhteistyöhön Opintojen järjestäjäksi voitte ilmoittautua mennessä verkkosivulla olevalla lomakkeella. Opetuksen järjestämismahdollisuuksia voi tiedustella suunnittelijoilta ympäri lukuvuoden. Ilmoittautumisesta ei aiheudu kuluja oppilaitokselle. Oppilaitosyhteistyöhön liittyvistä asioista voi kysyä suunnittelija Jaana Luotoselta tai osastosihteeri Pirkko-Liisa Kovaselta. Lisätietoa löytyy myös opetusyhteistyön verkkosivuilta. Tarkempia tietoja oppiaineista ja opetuksen toteuttamismahdollisuuksista saa oppiaineiden suunnittelijoilta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen oppiaineen suunnittelija ottaa yhteyttä oppilaitokseen ja sopii opetuksen järjestämisestä oppilaitoksen ja alueellisten yhteistyöverkostojen tarpeen mukaan. Suunnittelija Jaana Luotonen, puh , , Osastosihteeri Pirkko-Liisa Kovanen puh

7 Suunnittelun eteneminen loka-marraskuu Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen seuraavan lukuvuoden opintotarjontaesite postitetaan oppilaitoksille ja julkaistaan opetusyhteistyön verkkosivustolla. Oppiaineiden suunnittelijat vastaavat opintoja koskeviin tiedusteluihin. joulukuu Oppilaitokset ilmoittautuvat opintojen järjestäjiksi verkkolomakkeella mennessä. Opintokokonaisuuksien, yksittäisten jaksojen ja kurssien järjestämismahdollisuutta voi tiedustella oppiaineiden suunnittelijoilta ympäri vuoden. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Hämeen ja Uudenmaan oppilaitosten kanssa järjestetään opetuksen suunnittelupalavereja, pyydettäessä muuallakin. tammi-helmikuu Tiedote kaikille yhteistyöoppilaitoksille. Avoimen yliopiston suunnittelijat ottavat yhteyttä opintojen järjestäjiksi ilmoittautuneisiin oppilaitoksiin. Opintoryhmätyöskentelyyn perustuvien opintojen järjestämisoikeus voidaan myöntää periaatteessa kaikille oppilaitoksille, joilla on oppiainekohtaisten vaatimusten mukainen tuutori ja muut edellytykset opetuksen toteuttamiseen. Lähiopetuksen osalta suunnittelijat selvittävät ensin opetuksen järjestämismahdollisuuksia yliopiston oppiaineen kanssa ja aloittavat opetuksen organisoinnin oppilaitoksen, avoimen yliopiston ja yliopiston oppiaineen kesken. maaliskuu Yhteistyöoppaassa julkaistaan seuraavaa lukuvuotta koskevat ohjeet. Tiedekuntien päätökset lähiopetuksena järjestettävien opintojen järjestämisoikeuksista välitetään yhteistyöoppilaitoksille. Opettajien rekrytointi yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. huhtikuu Avoin yliopisto aloittaa tiedottamisen seuraavan lukuvuoden opetustarjonnasta, mm. opetusohjelmat julkaistaan ennakkotietoina avoinyliopisto.fi-palvelussa. Oppilaitokset sopivat hyväksyttyjen opettajien kanssa lähiopetuksen toteutuksesta: aikataulut, tentit, tilat, opetus- ym. palkkiot jne. Oppilaitoksilta pyydetään tiedot maksuista, tuutoreista ja aikatauluista. touko-kesäkuu Tiedote kaikille yhteistyöoppilaitoksille. Oppiainekohtaiset tiedotteet opetusohjelmista yhteistyöoppilaitoksille. Oppiaine-esitteet postitetaan oppilaitoksille. Oppiaine-esitteet postitetaan oppilaitospaikkakuntien kirjastoille sekä työ- ja elinkeinotoimistoille. Kirjastoille lähetetään tietoa opetussuunnitelmista. Yliopiston tiedekunnat ja kielikeskus vahvistavat opetussuunnitelmat. Avoinyliopisto.fi-palveluun päivitetään tarkemmat tiedot oppiaineiden opetusohjelmista. elokuu Opiskelijoiden ilmoittautuminen alkaa useimmissa oppilaitoksissa ja avoimessa yliopistossa. Ilmoittautuminen avoimeen yliopistoon on sitova. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijat saavat opintomaksulaskut, utu-tunnukset ja opiskelijanumerot (mm. verkkosivulla olevan opintosuoritushaun käyttöä varten). Yhdyshenkilöiden ja tuutoreiden perehdytyspäivä Turussa. Tuutorien tukena oleva verkkoympäristö aukeaa. Avoimen yliopisto-opetuksen esittelytilaisuudet Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Uudenmaan alueilla, pyydettäessä muuallakin. syyskuu Useimpien opintokokonaisuuksien opetus alkaa. Opiskeluoppaat ja muut aineistot ovat opiskelijoiden ja oppilaitosten tulostettavissa verkkosivulta tai Moodlesta. Oppilaitokset ilmoittavat opetuksen mahdollisesta peruuntumisesta avoimeen yliopistoon. lokakuu Avoin yliopisto lähettää oppilaitokselle yhteistyösopimuksen allekirjoitettavaksi. 5

8 h u m a n i s t i s e t o p i n n o t Humanistiset opinnot Yleissivistävät ja ihmisläheiset humanistiset opinnot kehittävät luovaa ajattelua ja kokonaisuuksien hallintaa. Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan erityispiirre on laaja-alaisuus ja korkea taso. Avoimessa yliopistossa humanistisia opintoja on tarjolla historian, kulttuurintutkimuksen ja taiteiden tutkimuksen alaan liittyvistä oppiaineista. Opintoihin tarttuminen on helppoa. Opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä jaksoja on joustavasti tarjolla niin luento-opetuksena, opintoryhmämallilla kuin verkkokursseina. Opettajille suunnattuja opintoja Opettajiksi aikoville tai jo opetustyössä toimiville tarjolla ovat historian aineenopettajan opintoihin liitettävät kulttuurihistorian ja Suomen historian perus- ja aineopinnot sekä koulukohtaisen mediakasvatussuunnitelman valmistelussa työkaluna toimiva mediakasvatuksen verkkokurssi. Opintoja tutkintoon tähtääville Oppilaitokset voivat tarjota erilaisia aineyhdistelmämahdollisuuksia järjestämällä vuorovuosin eri opintoja ainevalikoimasta. Tutkinto-opintoihin tähtääville tarjoamme henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on useissa oppiaineissa mahdollisuus hakea avoimen yliopiston väylän kautta ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta. Hakijoilta edellytetään vähintään 85 op/60 ov 6 tutkintoon sisällytettäviä korkeakouluopintoja. Opintoihin tulee sisältyä vähintään hyvin tiedoin suoritetut perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op/35 ov) siinä oppiaineessa, jonka opinto-oikeutta anotaan. Oppiaineen tulee olla sellainen humanistisen tiedekunnan aine, jossa voi suorittaa syventävät opinnot. Hakijan tulee toimittaa hakemuksen liitteenä vähintään yhden sivun mittainen opintosuunnitelma. Hakijoita hyväksytään enintään viisi/oppiaine. Mikäli hakijoita on enemmän kuin viisi, heidät asetetaan paremmuusjärjestykseen pääaineen aineopintojen arvosanan mukaan. Valinnassa edellytetään lisäksi hyväksytysti suoritettua opintosuunnitelmaa. Lisätietoja avoimen yliopiston väylästä -> Humanistinen tiedekunta. Ennakkotieto avoimen yliopiston väylästä Vuonna 2012 avoimen yliopiston opiskelijoilta edellytetään toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito tai vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito, jotta hakija on hakukelpoinen. Suoritus voi sisältyä tiedekunnan hakijoilta edellyttämään kokonaisopintopistemäärään (85 op). Humanististen aineiden opintojaksot ja opintojen toteutus on kuvattu lukuvuoden tiedoilla, muutokset opintovaatimuksissa voivat olla mahdollisia. Työllistymisen kannalta suositeltavia aineyhdistelmiä Opettajaksi aikovan aineyhdistelmiä: kaksi opetettavaa ainetta + opettajan pedagogiset opinnot Historian opettaja: historia ja yhteiskuntaoppi tai esimerkiksi jokin harvinaisempi yhdistelmä, kuten historia ja maantiede. Uskonnon opettaja: uskonto ja elämänkatsomustieto tai uskonto ja psykologia tai uskonto ja filosofia. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja: pätevyyden saamiseksi opiskeltava sekä kieli- että kirjallisuusainetta, joten tutkintoon ei mahdu toista opetettavaa ainetta. Vieraan kielen opettaja: kaksi vierasta kieltä. Myös harvinaiset aineyhdistelmät voivat työllistää, joten kannattaa pohtia mitkä aineet kiinnostavat itseä eniten. Museoalalle aikovan aineita: historia-aineet, taidehistoria, arkeologia, museologia, folkloristiikka, kansatiede ja vieraat kielet. Kansainvälisiin tehtäviin sekä järjestösektorille suuntautuvan aineita: yhteiskuntatieteelliset aineet (valtio-oppi tai poliittinen historia), vieraat kielet, historia-aineet ja kulttuurien tutkimuksen aineet. Viestintä- ja tiedotussektorille suuntautuvan aineita: suomen kieli, yhteiskuntatieteelliset aineet (sosio-

9 h u m a n i s t i s e t o p i n n o t logia tai valtio-oppi), historia-aineet, mediatutkimus ja luova kirjoittaminen. Kustannusalalle suuntautuvan aineita: suomen kieli, kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, kirjallisuusaineet ja vieraat kielet. Kulttuurialalle suuntautuvan aineita: taiteiden tutkimuksen aineet, kulttuurien tutkimuksen aineet, historia-aineet ja liiketaloustiede. Eeva Elina Katriina Matti Tilastotietoa opiskelijavalinnasta Turun yliopistoon avoimen yliopiston väylän kautta Lähde: Valinta Tiedekunta hakeneet hyväksytyt hakeneet hyväksytyt hakeneet hyväksytyt hakeneet hyväksytyt kiintiö Kasvatustieteiden Humanistinen / pääaine Yhteiskuntatieteellinen / pääaine Matemaattis-luonnontieteellinen useita Lääketieteellinen Kauppatieteellinen noin 15 Oikeustieteellinen Yhteensä

10 H u m a n i s t i s e t o p i n n o t Arkeologian perusopinnot 25 op Arkeologia tutkii menneisyyttä ihmisen jälkeensä jättämien materiaalisten muistojen avulla, joita jokainen päivä tuottaa lisää. Arkeologian perusopinnoissa tutustutaan arkeologiaan tieteenä, yleisiin esihistorian kehityslinjoihin sekä perehdytään erityisesti Suomen ja Itämeren piirin esi- ja varhaishistoriaan. Opinnot johdattavat lisäksi esine- ja muinaisjäännösten tutkimukseen. Arkeologia ei ole sidottu aikaan. Se voi tutkia myös historiallista aikaa. Poikkitieteellisen, menetelmiltään monipuolisen arkeologian kysymyksenasettelut voivat sivuta niin historia-, kieli-, yhteiskunta- kuin luonnontieteitäkin. Turun yliopiston arkeologia keskittyy erityisesti Suomen ja lähialueiden rautakauden ja historiallisen ajan arkeologian tutkimukseen. Opinnot soveltuvat yleissivistäväksi harrastukseksi, ammatillisen osaamisen kehittämiseen tai työn vastapainoksi kaikille kulttuurien tutkimuksesta, esinekulttuurista ja historiasta kiinnostuneille. Opinnot voi liittää osaksi yliopistotutkintoa. Opintojaksot: 1. Johdatus arkeologiaan 7 op 2. Euroopan esihistoria 5 op 3. Suomen esihistoria 4 op 4. Suomen historiallinen aika arkeologian näkökulmasta 3 op 5. Esineet ja kiinteät muinaisjäännökset 4 op 6. Kulttuurimaiseman perusteet 2 op Opintokokonaisuudesta voi järjestää myös yksittäisiä jaksoja. Kuva YLEn Maan povesta Suomen arkeologiaa -ohjelmasarjan sivulta Arkeologian perusopinnot järjestetään lähiopetuksena. Opettajana voi toimia arkeologian oppiaineen hyväksymä opettaja. Perusopinnot sisältävät lähiopetusta 94 tuntia. Lisäksi oppilaitoksen järjestettäviksi tulee neljä kirjatenttiä. Perusopinnot 60 euroa, yksittäiset jaksot 20 euroa/opintojakso. suunnittelija FM Matti Salakka puh , kurssisihteeri Sari Hurula puh

11 h u m a n i s t i s e t o p i n n o t Historian perusopinnot 25 op Historian opinnot auttavat jäsentämään ja arvioimaan kriittisesti päivittäisten tapahtumien taustoja. Opinnot luovat yleiskatsauksen eurooppalaisten valtioiden poliittisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta kehityksestä esihistoriasta nykyaikaan. Perusopinnoissa pohditaan mitä historia on ja miten sitä tutkitaan. Opinnot antavat perusvalmiudet omaehtoiseen historiantutkimukseen ja pienimuotoisten historiatekstien tuottamiseen. Opinnot antavat hyvän pohjan esimerkiksi opetusalalle, kulttuuritoimen tai tiedotusvälineiden palvelukseen haluaville tai niillä jo toimiville. Perusopintojen jälkeen voi jatkaa kulttuurihistorian, Suomen historian tai yleisen historian aineopintoihin. Kulttuurihistorian aineopinnot ovat tarjolla yhteistyöoppilaitoksille verkkotuettuna, muut historiat ovat lähiopetuksena Turussa. Oppilaitos voi myös tiedustella mahdollisuutta järjestää aineopintojen opetusta opistolla. Aineopintojen ja muiden valintakriteereissä edellytettävien opintojen jälkeen opiskelijan on mahdollisuus hakea avoimen yliopiston väylän kautta Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijaksi. Opintojaksot: 1. Historiantutkimuksen perusteet 5 op 2. Historian peruskurssit 15 op Kulttuurihistorian peruskurssi 5 op Suomen historian peruskurssi 5 op Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 op 3. Peruskursseja täydentävät opinnot 5 op Opintokokonaisuudesta voidaan järjestää myös yksittäisiä opintojaksoja. Historian perusopinnot järjestetään lähiopetuksena. Mikäli samassa oppilaitoksessa järjestetään myös kulttuurihistorian perusopinnot, Historiantutkimuksen perusteet -kurssi ja Kulttuurihistorian peruskurssi voidaan järjestää yhteisenä opetuksena. Opettajina toimivat Turun yliopiston historian laitoksen opettajat. Opintoihin sisältyy noin 70 tuntia luento-opetusta, 12 tuntia pienryhmäohjausta sekä kaksi kirjatenttiä. Perusopinnot 60 euroa, yksittäiset jaksot 20 euroa/opintojakso. suunnittelija FM Katriina Mäkinen puh kurssisihteeri Sari Hurula puh

12 H u m a n i s t i s e t o p i n n o t Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 25 op Kotimaisen kirjallisuuden tutkimuksessa ja opetuksessa kirjallisuus ymmärretään kulttuurisena tuotteena, jolla on sekä omat säännönmukaisuutensa että monipuoliset suhteet muihin kulttuurin muotoihin. Perusopintojen tavoitteena on tutustua suomalaiseen kirjallisuuden historiaan, kirjallisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja erilaisiin kirjallisuuden lähestymistapoihin sekä antaa valmiudet kaunokirjallisuuden analysointiin. Samalla tutustutaan kotimaisen kirjallisuuden erilaisiin osailmiöihin ja asemaan maailmankirjallisuudessa sekä kirjallisuudentutkimuksen teoreettisiin ja metodisiin perusteisiin. Opinnot soveltuvat yleissivistäväksi harrastukseksi, ammatilliseen kehittämiseen tai työn vastapainoksi kaikille kirjallisuudesta ja taiteentutkimuksesta kiinnostuneille. Opinnot voi liittää osaksi yliopistotutkintoa. Opintojaksot: 1. Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 10 op Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen 2 op Proosan analyysikurssi 3 op Lyriikan analyysikurssi 3 op Johdatus kirjallisuuskäsityksiin 2 op 2. Suomen kirjallisuuden historia 6 op Autonomian ajasta realismin kauteen 2 op Realismin kaudesta sotiin 2 op Sotien jälkeinen aika 2 op 3. Suomalaisen kirjallisuuden klassikoita 7 op 4. Lasten- ja nuortenkirjallisuus 2 op Opintokokonaisuudesta voi järjestää myös yksittäisiä jaksoja. Kotimainen kirjallisuus järjestetään lähiopetuksena. Opintoihin sisältyy luento-opetusta ja harjoituskursseja. Osa opintojaksoista suoritetaan itsenäisesti. Opettajana voi toimia kotimaisen kirjallisuuden oppiaineen hyväksymä opettaja. Perusopinnot sisältävät luento-opetusta tuntia. Luento-opetuksen määrästä riippuen oppilaitoksen järjestettäväksi tulee 4 6 kirjatenttiä. Perusopinnot 60 euroa, yksittäiset jaksot 20 euroa/opintojakso. suunnittelija FM Matti Salakka puh , kurssisihteeri Sari Hurula puh

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Hyvä lukija... 2 Kansalaisopiston merkitys ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitäjänä... 3 Kansalaisopistot kulttuurikuntoa kohottamaan... 4 Ohjeita netti-ilmoittautujille...

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO

KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO Meiltä löydät kaiken kodin kunnostamiseen - maalit - keraamiset laatat - tapetit - lattianpäällysteet - pienrauta Salo: Myllyojankatu

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 Toimittanut Oulun yliopisto Avoin yliopisto Opiskelu ilman ajattelua on hyödytöntä. Ajattelu ilman

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA!

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA! SISÄLLYSLUETTELO KÄYTÄNNÖN TIETOA OPISKELIJALLE Avoin yliopisto opetus Kauhajoella 3 Opiskelu avoimessa yliopistossa 4 Avoimen yliopiston väylä 6 Päätoiminen arvosanaopiskelu 6 PERUSOPINNOT, 25 op Erityispedagogiikka

Lisätiedot

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Tutkintojärjestelmä Asetuksen 794/2004 mukaisesti tiedekunnassa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot.

Lisätiedot

Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010

Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010 Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010 Öppna universitetet Studier 2009 2010 Open University Studies 2009 2010 Avoin yliopisto Öppna universitetet Open University Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO (MAVY) http://www.funts.fi Aalto-yliopisto, HANKEN Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto,

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Opiskelu yliopistossa

Opiskelu yliopistossa Opiskelu yliopistossa Yliopistossa opiskelu poikkeaa paljon lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa opiskelusta. Yliopisto-opetus on teoreettisempaa ja opiskelija saa ottaa itse

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopisto valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopiston hakijapalvelut sähköposti: hakijapalvelut@uta.fi puhelinnumero: 050

Lisätiedot