J* f. 1 i. r* t. ' paytsklrj«t V NB 1-9. mil. n, l i' Í ^, Ï. '

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J* f. 1 i. r* t. ' paytsklrj«t V. 1928 NB 1-9. mil. n, l i' Í ^, Ï. '"

Transkriptio

1 1 i it J* f r* t. ' S V U L : n L l l t t o j o h t o k u n n a t i paytsklrj«t V NB 1-9»1 mil Í ^, Ï. ' n, l i' ^

2 MytMklrJ«, pld«tty»t.lsat Ja, 1928 avultn Uitto Johtokunnan yhtelaoaak kokouvaeaaa 14 p:nä tam-if mlkuuta Kokoukaaaaa olivat aaapuvllla liiton puheenjohtaja Bc P.k. nio 1/192B. Ja Johtokunnan JVsenet Aro, Lang, Lehmuato, Maljanen, KMkelitlnen Ja T^ner. PöytÄklrJaa piti allekirjoittanut luton tolmlstoptlälllkkö. 1 J 9J ik3«n avaa- Liiton puheenjohtaja Ek avaal kokouksen samalla lausuen erält* kiitoksen sanoja 111ttoJohtokunnan viime vuoden Jäsenille. Tolvotettuaan lllttojohtokunna uudet jäsenet tervetulleiksi luottamus--; rto.en hy- ttminan«**" Mtonheltajan J. tehtkväiinsm puheenjohtaja toivoi ehjss Ja luottamuksellista yhtelsv työt«. 2 5 Hyväksyttiin 10/11-27 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Luettiin työvaliokunnan kokouksissa 17/11, 22/11, 2/18, 10/12 Ja 2R/12 pidetyt pöytäkirjat Ja vahvistettiin niihin merkityt päätökset.. i" 3 5 tti Tamirlkuun 26 p:nä 1927 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta todettiin, että Johtokunta on tehnyt päätöksen. Jonka mukaan Uiton Ja auomen Urheilulehden kirjanpitotehtävät Ja kassanhoito yhdlstetäsn maaliskuun 1 päivästä alkaen» Ja että asian käytännöllinen puoli n 4 n ] M.»- oli Jätetty rahastonj-ioltajan järjestettäväksi. Tällä edellytyksellä oli Uiton rahastonhoitajan palkkioksi v määrätty Snk. 3000:-. v. ^^^^ Rahastonhoitaja Ung ilmoitti, ettei kyseellisiä töitä voit«^ 1 suunnitelmien mukaisesti yhdistää. Ja on Lang tästä seikasta alkanaan neuvotellut liiton sllloiren puheenjohtajan, kapteeni Levälah«a den kanssa. Jolta oli saanut se^^^^it ^ol^et, että liiton kirjanpitoa Ja rahastoa oli hoidettavi^entlseen tapaan. Sanalla oli sovittu siltä, fittä rahastonhoitaja saa nostaa palkkiota aaaoin kuinll edellisenäkin vuonna eli Smk :- Tukaan vuodessa. Rah«aton-> hoitaja Lang alisti tässä esitetyn toimenpiteen Ulttojohtokunnan vahvistettavakai, Uitto Johtokunta «iiaa harkittuaan p«tt«il, että rahastonholta-»*' Jalle maksetaan palkk^«!^aikaisemmin määrätty suma, M. S.OOCi«^

3 Ja samalla hyvvkayl aan, atti rahastonhoitaja Ung -AXltMk ipuimaa.- Jo>ttajan waowtvmtk ll^ on nostanut palkkiota tehdystm auraattityoa» tm ank t- 4 rln tolmlt- Tragjan a- riflr.on. Uitto Johtokunnan Jäsen Miikallilnen alisti Johtokunnan harkittavaksi, alkö Johtokunta mahdolllsasti voisi osallistua Viipurissa J7-ie/12 pidettyjan toimitaljakursalan kustaiinustan suorittamiaan sikäli, attä Johtokunta maksaisi Vilpiarin piirin ulkopuolalta a4apuneiden kurssilaiaten asunto- Ja ruokailumanot. Johtokunta kaholtti ikkalälsts huolehtimaan siltk, etti pllrl- Johtokunta ealttmlsl kysaellisan asian kirjallisesti, samalla pnst< tilaa, attm -mikmli anoinikseen suostutaan- tlitea syntyvk m<^noerk kltto Johtokunnan merkltäin vuodan 1927 tilillä. 5 5 LlUtohallinnon pöytmkirjaata 27/11-27 todettiin, attä lilt^ tojohtokunnan kokoonpano on kuluvana vuonna seuraavat lllttojohtokunnan puheenjohtaja, Johtala Aksel Sk Ja Johtokunnan JKsenet voimistelutarkastaja Arvo Vartia, poliisimestarin apulainen Otto MKk41äinan, tohtori Haikki Lehmusto, maisteri Toivo Aro, lehtori Väinö Talvaala, tohtori Lauri Tanner Ja prokuristi Aarne R.Lang aekk 3Pl!n edustaja, Jona toimii kamreeri R, Oranholai. «i lto^ohtokudan Lllttojohtokxmnan varapuheenjohtajaksi v valittiin voi- )j niatelutarkastaja Arvo Vartia. 7 J ^on rahavarojan Liiton rahavaroja päätettiin toistaiseksi hoitaa entiseen tapaan. Liiton rahastonhoitajalle päsitettiln toistaiseksi eli sli- hen saakka kun asiasta toisin päätetään suorittaa palkkiota Smk m mukaan vuodessa* rahaaton- sjäitvaain b«llokunnan vatulnfe Ja aig E E O m M - 8 J ^ Liiton rahaatonholtajaksl$ml^ld8s>^^iuttlln prokuristi Aarne R.Ung. 9 $ Päftettlln asettaa erityinen työvaliokunta hoitamaan liitto- Johtokunnan Juokaa»«t asi*«. Valiokunnan JUsaniksi valittiin Joh- L taja Ek, prokuristi Lang, tarkastaja Vartia Ja maisteri Aro, Sanalla pnstattiiai 1) att* työvaliokunnan pöytäkirjoista on lähatettävm Jil- Jennöksat Johtokunnan kalkilla JKaenilla; 2) ett«työvaliokunnan on Talais!:ewt,Dva oh «säknto«hdotua

4 tsammn vart«n) 3)flttlty»T>llokunnan on nlatettava uunnltelaa Voakeva liiton Ja 9uo«i«n ttrhallulehden taloudenti#ldon uudelleen järjeatlfmlatmi 4) ettk työtallokunnan on»^liplatettava tolmltaljakursslen pltmailatk koakeva ehdotua. 10 r top Julkai«u.1«n "iniö. iflilhtoerlen biot v.lgsi. ttphalllnnon Liiton Julkalaut 3uon:en Urheilulehti, Urheilija Ja folkien Urheilulehti pk^ftettlln antaa llmalsekal lluon kunniajkaenlle, lllttohalllnnon, liittojohtokunnan Ja JaoatoJohtokuntlen JMaenllle»1, aevtf Jokalaelle piiri Johtokunnalle. n» Pllrlalh^eerellle pkstettll auorlttaa v aama palkkio kuin edelllaai% monna. Kuitenkin annet^.lin työvaliokunnalle oltalouaarvloln pulttelaaa/ keu» tehdll/vy8elll8llri"paikvloliiln aen mahdolllaeatl harkltaen-la nuutokali n $ Ulttohalllnnon kevtttkokoua päätettiin plt««maaliskuun 26 päivänä. 12 J ttiprlolkjuk- VjiHutfimlncn Whllrigril8. Anrrattlpalnlja var BOhllng'ln anomuksen Ja jfalnljaoaton Johtokunnan siihen merkitsemän lausunnon perusteella palautettiin Böhllngllle, liiton kllpalluaäiintöjen 7 Jtn nojalla, amatöörlolke-' udet kotlmala f>n JärJeatStolmlntaan Ja kansallisiin kilpailuihin iloiamalaean Bstjröm- Ftl yftgytf^ nähden. KKtOs astuu voimaan heti eli { Hordena f>ymnaatlkförbund'ln 14/11 päivättyyn ehdotukaeen, ett* 3VUL yht/ial kyaeelllaeen volmlatelujärjeatijttn, auhtauduttlln volmlatelujaoaton Johtokunnan 12/1-28 antaman lauaunnon perusteella kleltelae)^i. r- e'-:t-o1en hy "^tinöru 14 J Hyväksyttiin uusiksi Jäaenaeurolkal lomantaln Rajaaalo Ja Solnin 31au. PMyt«klr.1an vakuudekal:

5 PöytMVlrJa, pidetty SVUtm Lllttojohtokuiuian tokoukaeasa 10 p:nä aallakuuta P.k^ n;o 5/ » Kokoukaaaaa olivat aaapuvllla llltoi 4 pohaanjohtaja Kk Ja lllttojohtolcuni an jmaonat Aro, Oranholm, Lang Ja Tcimor. Ptiy» iv täklrjaa piti allekirjoittanut lllttojoh-' tokunnan alhtesrl. 1 i HyvMkayttlln 14/1 pidetyn kokoukaan pöytiiklrja. Luettiin työvaliokunnan kokouksissa 26/1 Ja 8/2 pidetyt pöytäkirjat Ja vahvistettiin niihin merkityt pkiitökset. 8 S Todettiin, ettk liiton huoneistosta on palvämutiriillii 1/2-28 Ja 1660S- suuruista kuukausivuokraa vastaan luovutettu kolme huonetta O/y Teollleuusrakennua A/Btn toimistoa varten* ilusn vuokraaui nnan tlll- Umian lalnap liirtoja. ji $3aiai 3 $ Keitettiin /Vsunto^Asakeyhtlö Slmonllnnan tilikertocius tolmliv tavuodelta 1927, Joka liitettiin liiton arkistoon, 4 J Hyväksyttiin se tolir.enplde. Jonka tuloksena Aaunto-OsBkeyhtlö Sirronllnnalle myönnetystä.s fk:n «- suuruisesta lainasta on kesäkuun 1 päivään 1927 mennessä maksettu korkoa 10 % mukaan Ja siltä lähtien 9 % mukaan. Samoin päätettiin, että kyseallisen lal» nan korko alennetaan heinäkuun 1 pält»änä 8.8 jijlln. 8 5 Toisilstelujaoston Jo}itokunnan 1/3 päivätyn anoaokaen Jphdoe» ta päätettiin liiton osuus Smk &t73 Viipurissa 4-6/0 igevipidetysth yleisestä voimiatelujuhlasta rahastoida varattavaksi tule», via volinistelujuhlla varten. ^.Sanoin siirrettiin Ruotsin Ja Suomen välisestä paininaaotte«luata kertynyt voitto Smk :63 erityiseen painlinaaottelupahastoon. 6 Tarkastettiin Ja hyväksyttiin rahastonhoitajan laatima, lii ton vilae vuoden tilejä foskeva tillnptfätösehdotue. Jossa on myöe huoeiioitova edelliseen pykälään merkityt siirrot* 7 i Kun Johtokunta edellisessä pykäläasä mainittua tillnpähtosehdotusta tarkastaessaan totesi, että n.s. Mäkisen testamenttiasi«na liiton kohdalta edelleenkin eelvittelemmttm, päätettiin tiedue- l 1. 1

6 talla tvtm aalaa holtanoelta tuomari Hornborgilta, mlllm aataella >(7a«'^llln«n aala tmllm hsttellä on. 8 5 \ 11 J* Rahaatonholtaja lmoitti, attk liiton BMM-Pohjanmaan pllrl on nyttemmin liihatttayt tllltylcaat n.a. Stranf^bargln Tupakkatahtaan Urhallurahaaton korkorarojen käyteatii rt, 1925 ja 19Si6. Saman rahaaton nykylaet käyttövarat Smk* 9.000t- pkatettlln KhettMii pllrl johtokunnalla tllltyath aataan ktfytattmvakal. 9 S at Kordelinin Vahvlatattlln toimenpide, jonka mukaan prokurlatl Lang on lmoitettu Alfred KorAallnln urheilurahaton holtokimnan varalnalaekal ja «erkaataja Vartia aen varajäsenekal vuoolkal J klulehdaa Tolton tlk ln»nt Suomen Urhollulehrten tlllapilntökben v.1927 oaolttama puhdaa vfltto Smk :66 ptfätettlln ehdottaa otettavakal liiton toiminnan hyviikal tllokunnan ohlitns?: inlnlittlon oa< nnon asl- -ij»i HyvUkayttlln lllttojohtokunnm työvaliokuntaa varten ohelasn»o 1/ na llltteenä/seiöraavetfohjebäännöt. 12 J Todettiin, että opetuamlnlaterlö on hyxjmaiiyt llittojohtokunnan 9/6-27 ptflvhtyn, kotimaisen urheilutoiminnan edlatänilatä koskevan ealtyksen. PitKtÖB el antanut alhotta toimenpiteisiin. 13 S Liittohannnon 26/3 pidettävän kokouksen ealtyallsta hyväksyttiin oheisen liitteen n:o 2 muotolaena.. Pöytäkirjan vakuudeksi: 2 liitettä. M.

7 " * o t tt 1. lalu nio 1, WL>n uittojohtokunaui T7etTalloranBan(^ t^lmdn* 1. SVDLin TyeTallolointau kuuluu acljm lllttojohtflnuiain modokal korrallaaa valltaoiiaa Johtokunnan JltontM. TrOTBllokunnan puh'^«! johtajana tolall Uitto Johtokunnan puheenjohtaja Ja alhtaarli«uit to Johtokunnan alhtearl. 8. Työvaliokunta on pkktuataltalnan kun kolaa JMaontV on kokoukaaaaa aaaputllla. fallokunnan pvktoa on ptavk, Joa aa on ykalniellnan. S. Työvaliokunnan tahtxvnlt on kmaltalu Ja päättäm lllttojohtokannan kokoukalan T«llalkolna aallntyrlat«kllraalualatl Juokaevlata aalolata Ja valmlatalla lllttojohtokunnalle aaltattmvmt aalat. 4 f. Työvaliokunnan kokoukalan ptfytmklrjolata on JllJannOa VhatattK- Tl kullakin UittoJohtokunnan JKaanalla, Ja on valiokunnan p«mtokaat vahvlatattava Johtokunnan seuraavaaaa kokoukaaaaa. Joa Joku Johtokunnan Jiaen on tyytyiamtoe valiokunnan pkmtokaaon, on hitaan vllpyiriltt«tahtkv allti llvoltua valiokunnan puheanjohtajalla tai alhtaarllla. Joaaa tapaukaeaaa pktittikaan totauttanlnan keakaytetmkn Ja aala allatataan UittoJohtokunnan harklttavakal* pai sti Uii-liciiU ayoimutunoai.!» u..-v ^ «A»Atiiytta ijj mton nlmfea klrjolttdralel» koaxj^a oikauaj

8 «vyt:ji tintohallhto ui. X tfl in u». t ulbuta*n täten liiton tcl ntaaääntöjtn eaellytt^lmäto íiali'm.cü icevätkokoutoieen, Jolca plje.iän m ton tolklstoaaa maallaloju'.: T>.n&, allraen klo 10 a.pi K o X o u k s e n e s i t y s l i s t a. llt- ikuu- ft toiipitl lht«o t- li >.1 2) 5) 6) 7) 8) 9)» loritatiimi colfoulcben avaaininen; esltetiiiin iilttojohto)aumian kertomus Ja tilit iruliineelta vuo-- dflxta; esltetriän tliintarka8ta,1l on laaaunto; päätetään tulvapauaen Työntämlgestä lllttojonto)i\innalle; valitaan lllttonalllnnon puheenjohtaja Ja \arapureenjol-.taj«ruavan vuoden icevätlrolcouxien loppuun saakita; valitaan kaksi tilintarkastajaa ynnä kakcl vt r-i. 196 tarkai»- tamaan kuluvan vucficn tilejä Ja iial.mntci»«päätetään^ ylelaeii vojuleteiujunian vlettämleeat&r VolmlsteXuJaoston JohtoKunta ehdottaa: 1} että liiton yleisiä volmlsteiujunllft täatä lar.tlen järjestettäisiin n«ljän C'^) vuoden vällajofn Ja i että seantavat Junilt pidettäisiin Helslnirlaaä v, :.9iO. Llltto.lohtcxunta puoltaa eae\\ä06itettyjä ehdotuksia Ja toteaa, että ^ Jos huillnoo V/äksyj' l-kohdarsa iralnitun esityksen - Uiton toimjniaoääntöjea 9 5:u aijcu on Diiutettava seuraavasti; *li ttoxokoukser., Joka yokoultiu Joka neljäs vuosi pidettävän yleisen volmistolujuhia» alkan», muodoatavat J.n.e.". käsitellään kysyjykelä, Jotka koskevat kuluneen vuoasn ta.vvlkeuden kllpaliujaj päätetään keaekauden oikeutta on haettu mestaruuskilpailuista, seuraavasti: Joluen JfirJeslänlF 1) 2^-26/8. ruta.- ja kenttäurhellumeataruuaxllpalxut; Lah den Ahkera, Jyväskylä risa-toverlt, Savon 31ai,, ''urplo Jonka anonmsta 3VTJL:n Pohjcls-Savon piirin JontcV.uni.a taa, Kuopion urheilu-veikot, Jonka ano;nueta 3VTJL:n Pon- Jols-Savon piirin JohtoKunta el puolla, Helsingin Kis» Veikot, Jonka anomis's SVinr,:n 'íelslngln piirin Johtolxinta puoltaa Ja Helsingin Toverit, Jonka anomista 3VUi:n HeLslngln piirin Johtokunta el puoi:i«v Urhellujuoaton Johtokunta ehdottaa, että aestaruu»- Mlpallujen JärJestänlaolkeua r^yönnettälslln. Helslngfao Klaa-Velkollle. 2) 1-2/9. lq-ott,elu. vie atljuoteu y.nu me g taruuskllpalluti nioplon Urhella^^WTirdt, Turun Alentó,!?^ Tkan ni«o Ja Laiv den Ah.kera. Urhellujaoaton Johtokunta puoltaa Turun Riennon anomusta. 3) Helälngln Toveri' UrheliUjaoaton JohtoKunta puoltaa Lahden UrheUlJal". anoqusta. 4) ^lg/8. PYöräliyctestaruuakllpallu^, Tampereen Pyrlnfc?. Seinäjoen! e8kxidrtdan Urheiluseura Je Ja Q& alakarl6idy CdroU förenlng. Pyöräilyjaoston Johtokunta puoltaa Ta?)eraen Pyrin nön anonusta«10) käsitellään liiton toimintasääntöjen edellyttaráin va/.viatuks^i' siuuilata varten liltto»aillnnon kokouksessa 27/u -37 t'3.i > päätön, Jonka mukaan li*lon toimintasääntö Jar. 2 J:äRr. t.?:. täisiin seuraava fuum. liaäye:»liittoon void«an hyväka:^ uivj» kammttavia Jäseniä, Joiden olkeudrl Ja velvcilltuudst 111.ta hallinto isb&rlttelee". 11) to31 tenään llittojohtovrannan ehdotus. että liiton toinilator^ääl- Ukille ayönnittälslln toimin iaeá'uiton ^^ í:b edellyttäca. Uiton nlmta kirjolttdroista kosxj^a oikene? 5 noin mat- L 1 jär 'nllolatk mi- "i. - t-

9 12) lcí\8lteli&&n urh»»llujaoeton Johto)curuii«i íhootu», «tt?.»lortr vleotljuoksuaeataitua'ciltiauiajrn or.jaiaaan lleattälsilii 4 * a. vlestinjuo)ou, JcJta norítetialal^ji tolatna kiivailu, 13) käsitellään pesäpi^lx.j-. iton johtckurman endotue, etl4 res^- TÄliopelln xilii^ilub tertilalln seuraavat llav^ et Ja tuljclnnat; Si) 14 lál J.'MJolla cieñen l/fntlena& Kfjrtt^-lo» J03 lycjh el tardo kayttäfe tanden v^hr^ji gyötön suoma^ Tapaatalvai La heti tsa^ aaa tón Joyalae.i ia aen yéhhaen annetusta va^.r^atá syötjef-ii olkouden var'aatal:ale«íí>eeni Jónica nän imltenlrln vol allrtaa solialaelle Kontáilá oxo vallo JnoKalJaiie, Jolla >n úcsr. LÜ.aa^.^i Lyöjä, Kuolee, Joa hc,n on le. ndtatl vedonnut aihtalti. J.n««. t) iopr-"uu tentalalin llaäys: Palxoa el boí tälxotn Jaloin elkä muuton Kelnotevclecai.l JciiJ^ttaat 14) kgal teilaan pyörii j.:'jao g ton Johtolomnan ahdouj'j, etii' /örällymc»- taruualcllräliujen d^äntöinin tent^lailn aeur^dvai jj /-«ot: a) 4 Ououen -yrially3ié3-larauskilt.aliuinir. ottat o.- saa Jokainen 7.8 vijctta taytt-^ii/t.suomen Kansai.alnanJoKi on puhdasdalnej.reti Ja svtjt.-.r aahntöjen mukainen amatööri urnelllja, PllrlKiinnui.Uso'; 3ie0táriia8kli..ella cvat \a9' taavaatl avoinna pllrlltá,vir..n a.lueelia aaunile henkilöi, le: b) g *;n liy. kpl.: Nijortea larja-rioa on sellalrea nenkl.u o feutectu kilpailernaa-.i Jeta -.m täyttänyt vuotta Ja alkalalntaan enslit-a^lpenä kli,:.. ilupalvanä tnyttp.» 21 vuotta. o) 1? J,: lähtö on kalkilla aatkolila 8eló0\'%. Kiinnipito, läittl el alkuvauhdin antaminen, on aelllfu kaiklll.i rataaivtkoliia, Tallnldoii a/-aacajan eli kllni'.li trsj^ji -rr rad kilpailujen JärJe&cä.lä', 12.Kp."!.»' k-m, iuaantleajoefia Jiihetet-iSr Kliiöailljal yicattelien vählntlän minuutin vailajoi».i.'4c Lähte Ja ^opettamlner. voi tapa:-.tua radaua Ja viityaa v suorittaa li'hyoí.inelläkin af.ar.tieoeundella "/c^y-iftljä velillä radalla, mutta korkeintaan 5 kn. radalla-ajo on e) aaiutt^. 20_ : Edoltäjän käytti aevä rata- että rnaartleajossa or kielletty, kuin myöe pyörän vaintamlner, elj.elvät pyörä' metaluüaa'v tal vanteet ole niin pahaall aarkyneet, ett' matkan jatkariilnen on nmydotonla. f) 24 Radan mittaus auorltatuan JO offl- alaäreunasta luk ien." YhJfcnsuuntuiaeotl tiuái; K-innai ja 1 mv alac-reuni-a. ta nierkkäi^i /ilva, ^onka ölaä>acie»>.a edelläajavan Kilpailijaa on pyjytlä/a- 15) päätetään liaivaltaucfar: antaj.iaoaci Mltlojohtolxinxiaile liiton edun valvomlae.'jflj KeeLor 'Jolvoet».?. t-jataaienttlaslaeja; 16) valitaan pöytäkirjaa tarkaatdja;,. HelBlnglsaä, mallbkuun 11 p;nä Aksel puhe«njohkaja. / tl 1 1 f ainteerl.

10 PöytuklrJ», pidetty SVVl.in Llittojohtokunnan kokoukasasa 8 ptnm keaakuu- H.k. n»o 11/1988, ta 10li8«Kokoukaaaaa olivat saapuvilla liiton puh9«njohtaja Kk Ja lilttojohtokunnan JKsenet Qranholm, Mng, Miikalälnen, Tannar Ja Taivaala. Pöytäkirjan piti allekirjoittanut llittojohtokunnan sihtaa«pl. il drjoju b iäjbsf tuminani äk- Tan 1 J Luettiin Ja hyvucayttiin liittojohtokminan kokouksessa 10/3 pidetty pöytiikirja. Samoin luettiin työvaliokunnan kokov.kelssa 6/3, 19/3, 1/4, 4/8, 9/8 Ja 18/S pidetyt pöytäkirjat. Joihin merkityt pä»- tökset vahvistettiin. 2 Merkittiin pöytaklrjaan, että Helsingin Atleettlklubi on 88/8 Jit»- Jettänyt Suomen olympialaispainljäin valintakilpailut 9/5 pidetyn työvaliokurman pöytäkirjan 3 Jjään merkityillä, valiokunnan esittämillä ehdoilla. Samoin merkittiin pöytäkirjaan, että llittojohtokunnan eneiniul stö on puhelimitse vahvistanut työvaliokun'an 18/5 pidetyn pöytäkirjan 1 :l(un merkityn vanlin. Jonka mukann hra Kinar Mannelin vslittiln Suomen Urheilulehden toimitussihteeriksi. p ailubtui ken-!«lckln hau- Etnsa. j.-3hdeo llmasty- 3 i Hyväksyttiin työvaliokunnan Jäsenten toimenpide, jonka mukaan llittojohtokunnan Jäsen Oranholm on laskenut liiton seppeleen 31/5 Tukholmassa kuolleen kenraalimajuri Viktor Balckiln haudalle. Samoin päiitettiin suorittaa tästä edustustehtu^ästä liitolle aiheutuvat matka- y.m. kulut. Kamrd3rl Granholm ilmoitti, että hän on 5/6 laskenut Venraali Halck'ln haudalle Suomen urheilujärjestöjen seppeleet seuraavassa jär» Jestykseasäi 1) Suomen Voimistelu- Ja Urheiluliitto, 8) Svenska nnlandi drottsförbund^)suoman Olympialfiinan Komitea, 4) Suomen Palloliitto Ja S) Helsingfors Oymnastlkklubb, 4 Työvaliokunnan valmistanana ehdotuksena päätettiin: 1) että Suomen Urhellulahdan kustannusarvioon otatuista 85:stK ' 4-sivuisesta lehdaatä ainakin 18 lahteä Julkalstaa 8 sivuisena Ja 8) että AmataiHlanln olynpialalsten kiaojar. iidcana Julkaiataaa.. f * -T -

11 vkhlntlihii 6 7llnäi<plilatK S-slvulat«ntunero«. Tttmiin 7ht9yd«a«tf pktitcttlln kaholtta* l«h(l«n talouctvnholtajam pyhtymiifcn kalkkiin mahdollialln tolnenpltaialln olynplalalatan klao- Jan aikana llosatytlan rtonuiaaroidan lavikin liaaamlaakai ja lehdan J* J tolnituata huolahtimaiin mahdolliainu:ian nopaittan Ja aalalllatan aaloatukalan Julktf aamiaaata oltinplalalaista klaolata. lahci'!n 4 alouaapvioon otatulla mäiirarahalla päiitattiln toimittaja Tattari kuatantaa lahdan klrjaanvaihtajnkai olymplalalalln kiaoihln. 5 5 ^Blrln jtoje»- Painijaoston 88/4 päivätyn anonuksan Johdosta myönnattlln markkaa painlvalmonnualairin JärJsstbnlatK vartan Lauttaaa<d>een 20/6- ^Mlaan yllsllaln tmili 14/7 vällsakal ajnkal. 6 5 Amaijan \irhellutolnlaton annmukaan Johdoata Johtokunta auoatul omalta oaaltaan alihan, attä olynplalalaella koräyatolir.lkunnalla n. aavnrojen n' n«n. la^t 30/3. i myönnetään olkaua myöntää nykylalkalsen viiaiottaluahdokkaldan olymplalalavalmannuata vartan markkaa, mikäli Suoman Olyniplalalnan Komitea tekae aamanlalaan päätöksen* 7 5 Ka>iaatonholtaJa Langiin ealtykseatä päi..tattiin kuuntya Olympia- laaen karäyatoimikunnan puolaan tarpeellisen etumakaun aaamlaekai vaimannuatarkoltukaia vartan. 8 Tarkastettiin Ja hyväkayttiln ohelalna liitteinä aeiu>aavat liiton Ja Suomen Urheilulehden koebllai aait per 30/3-28» 9 5»platolle Urheiluoplaton Kannatuaoaakeyhtlön 23/5 päivätyn anomukaen Johdoata päiitettiln myöntää liiton talousarvion markan larkan apura^^a«suurulseata miihrkrahnata 98^000 markkaa, Joata markkaa 5 kurasin toimaenpanamiaeen Pälkäneellä kuluvana kesänä sekä markkaa Jaat- ^ 1 tavnkal apurahoina k.o. kurssien osanottajille* 10 5 Luettiin Viipurin piirin kirja 15/2, Joasa anotaan, että liitto- Johtokunta antaisi ylelaet ohjeet liiton JäaanmakauJen auorittandsaata Ja tillttämlsaatä liiton tolnintaaäuntöjan edellyttämällä tavalla* Mäkeläinen auoatui laatunaan ahdotukaan kyaeslliaikai ohjaikai. 11 J jita^nimacbuj«bdalllaean pykälään merkittyä aalaa käaltallaaaään todettiin Johtokunnan olevan altä mieltä, ett* JäaanaiakauJan auorlttamiaaaaa ilma- in,

12 TMTät lalnintyonnlt «hbutuvat ainakin osaksi ailtli, «ttii edustu» Air.ster- Pldettyuhn tärkeänä sellaisen henkilö«kustanta«lsta /unsterdamin olympialaisiin kisoihin. Jonka ykslniiwt» "«tehtävänä on liiton edustuksesta huolehtiminen, liitto Johtokunta valitstmialtuksi edusti Jakseen vampuheenjohtajnnsa, tarkastaja Arvo Vartian. Matkaa varten tavlttava mäaräraha määritellätin seuraavassa kokouksessa. lllttoballlnto koroltti kyaeallisen Jäaanmakaun ' b pannlatü osdcinnn 1:60 Jtiscnelta. Tuaritn Johdosta pmktattlin lilttohalllnnoll«ehdottan, anal vuocian JHsaninaksut mitiirättälsiln yhuoksi markaksi, josta attä liitolla 50 pennlk Ja sama mäurh piirillä* 12 $ Savon Heimopäivien aikana Kuopiossa 6-8/7 Hannes Kolehmaisean kohdistettavaa kvmnianoaoituata koskeva Pohjoia-Savon piiri lü/i päivätty kiertokirje päätettiin liitteineen siirtää liiton arkistoon. la Bfrmlnw Panne«itäen ktinnlaniu;i.«n rakeníítn Luettiin Suomen Meaaut il tn kirje 2/4, Jossa viitataan ailhen nahdollisuutean, ettk Helsinkiin rakennettaviksi suunniteltuja näyttelyhalleja voitaisiin käyttä» myüs voimistelu- Ja urheilutarkoltuksla varten Ja tiedustellaan, voisiko liitto mahdollisesti tehdä asiasta esityksiä Helsingin Kaupunf^invaltuuatolle Ja Kahatolmikamarllle, Joiden käsiteltävänä on Suomen Mesaujen anomus tontin lmaisesta snami leata nayttelyhalll»n rakentamista varten. Johtokunta asiaa harkittuaan Ja todettuaan, että liitto on osallistunut Stadionin rakentuniata tarkoittavaan hankkeeseen. Jossa tul«tane<i huomioimaan myös Suonen Messut 1.1:n esittämät seikat, nlnkä Johdosta pidettiin Jobdonmukasana, ettei asiasta tulla texeriuán tie» dustelun edallyttämlä esityksiä. varten. 15 Sen Johdosta, ettei urheilli Ja oston johtokunta olo ollut 14 Herra M.Klamettllän 21/6 päivätty kirje, koskeva tleduatelua 11'ton suhtautumisesta v piaett(iväski suunnir.eltui^ y]e iseon kulttuurijuhlann, päätettiin siirtää JaosJohtokunnille lausunnon saamista llltto- Johtokunran kanssa samaa mieltä heittovälinaiden leiiaaitmistapaa koskevassa asiassa, valittiin Kk ja Oranholm neuvotteleoiaan asiasta jaostojohtokiuinan edustajien Pihkalan, Forsman'n Ja Kekkosen kanssa ttelut holtto- Uoen lelmaa- lájir-^^xu L-L

13 -ir^ Ti' 17 Kokouksen nähtavtinä oli «rkkltohti J«lm*rl Psltoaan natlmla uunnltalmla Nestor Tolvosek taautspatssnkal. Asian aallaan holtamlnan jktattlin tyätallotunnalla. J». 18 i San Johdosta, attä Laukknlan urhallusaura Kanto aikoo lakkauttaa toimintanaa Ja yhtyä Enson Klsailljat-aeupaan, tiadustoli Jotitokunnan Jttsan Mtikalälnan, voivatko Katmon entiset Jäsenet heti edustaa Kisailijoita. LilttoJohtok\mta vastasi tiedusteluvm myönteisesti. 19 S neei^rojen Liiton Jäsenseuroiksi hyväksyttiin Tampreen Mallepojat, Helaln- Rin V.Ja U.anviia P«lkot, vhhilnujji JimJd^ai-lt. Leppäveden ralttluaneura Tulk)-e«n nto, V.ju u,r.ovj'ft Ktrir.tioen Vrhsllijut, Jpplu, Ja V,JaU.3«ura Fllrolan Vrry, 20 $ ^^i jiqldon yhmlnain"" Slhteari s alosti tyiivallolom/ian asit-t sar.an tolriilnuuian mlellpit^sn liiton Ja luomon 'fpho'lul taltcif^-snho^don yhdiatrtmisosta, minkä Jtilkian lllttojohtokimta oli altti iiileltb, «fiii yhdistetty talouileniiol tajan totml oli ai Jiillatettavtt l uett itvi kal. Asiasta päättäminen.siirrettiin kultanliln uem^utiviiiiit liok-ukseen. Pöytiiklrjan vakuudeksi t. 2 liitettä. t-» r 1.1 t.

14 UiMMr- ii&t rttn.000:».ooo:» JOO:- >00:.?00:- 2.')00: : :-.000:- - 1<7*>00:- liiäiiilat.teai yiirlvtrot KtxpannmKrat jm»lii"w»rlrittt»cltt. TofvlatAiunarttleU * volkain anrktttiu ttaltlau folttoa palnot»qtt#tsta korkoja wokrla 2.700:- 50:- 100:- 00:- l.too: :. Tu^ot 47.0)f:- T li f Lii i VAUQAyU: >00.000:- TkrslnaliMB 7J.000:- 1.^.000:- i^.ooo:- laltjat ttpputlil 3).000:- uuimii urh<*ii.ujl«)ttl j.ooo:- Oiyi^UiAlaJuik. Vbltt. po.ooo;- U^.ase:- o«uu«i K. ftij.^oo:- i.ooo:- «k :- X-. T - ^ - i: r-i-ii^i-, U f r. J 1 J1

15 Mnot UiOUMiw vloa i yawsi^aiçit Mnot m j. MH u»aunt J«89.000:- io.ooo:-»uiui pobtl- Jft li}t«ty«kui\jt i ).CK>0:* Ktrjaflte é.ooo:- é.ooo:- vuokrat 16.UOO:- UittolwiiXato S.4Í5:- ii.oou:. vuoslklrj» k J O.900:«,700:- MkAxMlSt* èiw Í7:- jriciikm n«ttv(mta Í4O.J00:«35.000: :.»ttrl«tnt*«rit mu-ailt yaî.vtxmhut s :. k.?01.)>8]>0 / oô tí U L fik

16 ^ O m ÜRfi^lLOLtHTí 1 1 / y J..11 ''^hitnytt i / r? cific h^e ^ít". aüí//.' r h s ^ c wif ó ^ O C " ' ' m "" - \ J f ó A c ' o AcL'^ * 4! ^ { Á i M o - ÓÓOÓÓ - h'fi i} a f 4. \ \ H a ii, ^ - hi-vi a f P F " -! f. U / 9MÓ ~ '.é^ '4 l ^ ' l ' - f í^í Y. ic' ; ; ' i, 4 ^! / f f y ; ' i j c ô -! i h^f^ùc - L 'im iu'í " i i h ^ i i J t W i i f tu f ; c o ç e ^ ù ' -» / w O ' c! 7 / i i i ta/{ U l^dùù ' [ j Û é i ^ j A i - ( o f ß lit n. i L f f i i 5 ; i h» f

17 li M PöytÄklrJ«, pld«tty SVULin Lllttojohtokunnan kokoukaasaa 7 pink halnttkuuta 19S8. Kokoukasaaa olivat liiton puheonjoht^a Kk Ja 111 P.k. n>o 12/1988. tojohtokunnan Jäaenat Oronholjn Ja MKkelUlnon. Pöytäkirjaa piti allekirjoittanut lllttojohtokunnan ilhtserl. htus laftt-'rn kong- Klsua". 1 5 LiittoJohtokunta totesi, että urhellujaoaton Johtokunta oli cihettvnyt ehdotukaenaa liiton oduatajikai 27/7, 6«7/8 Ainaterdamlsaa pldattävuiin laafin kongressiin, ollen niiiaa ehdokkaat johtaja Aksel K". malsterl Lauri Pihkala, insinööri Urho Peltonen, äänivaltaisena, lehtori Väinö Telvaala Ja nsinööri Ossian H.Nylund. Kun kokous kuitenkaan ei ollut päutöavaltainen Ja vaikkakin edustajaksi esitetyn maisteri Pihkalan eaustuskelpoisuus arnatölirlsääntöjen perusteella voitaneen asettaa kysymyksen aialseksi, eivät sshpuvllla olleet liittojohtokimnan Jaaenet katsoneet voivansa aslka sen kiireellisyyden takia enemnun käsitellä, vaan Jätettiin edustajiei nir.eürilnen JaoatoJohtokunnan püütdksen varaan, siitäkin huollnictta, että malateri Pihkalan edustaksi fthettäniinen aiheuttaa liitolle tarpeettomia kuluja liiton edustuksessa kyseellisessä kongressissa. ^ Liiton puheenjohtaja Kk merkitytti pöytäkirjaan mielipiteen jt sä, ettei malateri Pihkala ole AAF:n amatöörisääntöjen mukaan edus- ^ tuskelpolnen kyseellisen liiton kongresseissa. Liittojohtokuniian Jä- K, f^gjen uautanat- ' ^n Oranholm ilmoitti ^tyvänaä puliuenjohtajan lausuntoon. 2 J / Käsiteltiin Vllilieln Kkr;an'in klvenveistäiithi Ja Kivenveistämö J.E.Por8mttn'ln tarjoukset, koskeva Nestor Toivosen hautapatsaan valnlstaiilsta. Patsann valmistaminen Jätettiin vilmekslr>ainltulle toi mlnlmelle. Jonka tarjous oli halveripl. lihteerl llmpittl, että kuvanvalat^jfl Alpo Sailo on tarjcui tunut tekemään Nestor Toivosen hautapatsaaseen kiinnitettävän rellefit^ 3mk:sta 7000«-. Asia tältä kohdalta Jäi puheenjrtitajan hoidettavaksi Ja asia kokonaisuudessaan työvaliokunnan päätettäväksi ja holoettavksl 3 $ Liiton JäaenaeiirolkBl hyväksyttilni Pielisjärven Suojeluskunnan Urheilijat^ Heinolan Urheilijat, Ja^liautjärven ja lp.een Manut*

18 li' 4 { Viipurin piirin esitys ylslstsn ohjsldan antandaeat«pllrl- Ja 111 ttovarojan auorlttamlasn Ja perimiään varalla pantiin ptjydblla. POytNklrJan vakimdetsli l % j! n^ {.1 n i t t t -f 'nr.t-v rn» 1 "t^" t -. :

19 Pöyt^klrJ», pidetty 3VTJl«n Llltto- Johtokvmnan kokouki«aaa 26 ptnä yrakuuta li > Kokouksena olivat aaapavllla liiton puheenjohtaja Sk ja liittojohtokunnan JM- f.k. nto 18/1988. aenet Lang, Lehmuato, MKkelilncn, Tanner, Telvaala ja Vartia. PCytKklrjaa piti alle.> kirjoittanut liittojohtokunnan sihteeri, i 1 S ttlrlpi«b by Luettiin ja hyräkayttlln liittojohtokunnan kokoukalssa 8/6 ja 7/7 pidetyt pöytmvlrjat. Samoin luottiin työyallokunnan kokouksissa 19/7, 3/9 ja 18/9 pidetyt pöytäkirjat, joihin merkityt pmtttjkset vah- il stettlln. 2 i Merkittiin pöytäkirjaan, etth kapteeni K.E.UvKlahtl ja tuomari V.J.Niiniluoto ovat liiton puolasta käyneet onnittelemassa Kaarlo Luuk* kosta hänen 50-vuotlspälvänätan 18/9 samalla jättäen hänelle kristallimaljakon kukkineen. Samoin todettiin, että johtaji Oakarl Rlkkllä on 26/9 laskenut liiton seppeleen 21/9 kuolleen Frlthlof Salonlusien haudalle» Molemmat toimenpiteet hyväksyttiin. ^OH 9Min«Qlj (k 3 «Luettiin Olympialaisen Keräystoimlkunnan kirje 21/9, jonka mu- kaan toimikunta on eri erlasä tilittänyt liitolle kahden ensimträisen miljoonan osuutena Smk :-, joka todettiin perustuvan voi- i ien >1 Joi tm. siassa olevaan sopimukseen liiton ja Suomen olympialaisen Komitean kes- i ken. 4 5 Liiton rahaatonhoitaja Lang ilmoitti, että edelliseen pykälääa merkitystä rahasummasta markkaa on vietf eri pankkitileille ja markkaa on kiinnitettyjä velkakirjoja vastaan, aikaleemoan lal«nan ehdoilla lainattu Asunto-osakeyhtiO Slmonlinnalle. Toimenpiteet hyräksyttiin. 8! Lilttohallinnon syyskokous päätettiin pitää 26 p>nä aanraakuuta. «$ Nesto*i Toivosen hautapatsas päätettiin erityisin juhlalllsu\iksln paljastaa lllttobellinnob syyskokouksen yhteydeasm 85/11. Paljaetastilalsuuteea kutsutaan eduataju 9«o«en Aaqmjaiallltosta, SuosMn

20 m Biaaa TOTOMH on tolmlmit* Kealcuataltaaaaa liiton f» 11 i J«Ja Suoman Urhailulahden taloudanholdon Jär-j'^ _ JaatKmlaaatM todettiin Johtokunnan sdellaankln olavan taloudenhoidon Thdlattlmlaen kannella. TKnKn Johdoata liittojohtokunta ptfmttl Jullataa ennen 15/10 haettavakal liiton Ja lehden taloudenhoitajan toimen. Joka on vaataanotettava marraakutin 1 p:nm Taloudenhoitajan kuukaual» palkkaa varten pmktettlln varata enal vuoden tulo- Ja menoarvioon 5.600^ markkaa. TMmJin yhteydeaai päätettiin, ett* liiton rahavarojen hoito pidetä«nykylaellään kuluvan vuoden loppuun aaakka* 8 S >llul»hd«n tmryiohajan r- HfltsHatrtThdistrkMatl Htlslngln Kla*-V«lkolata, Joiden Johtolcua- Bdellla^en pykälään merkittyjen päätökalen Johdoata, päätettiin Suomen Urheilulehden taloudenhoitaja hra Heino Pohjola rtisanoa toimestaan päivämäärällä 1/11-28 Ja aanalla keholttaa hän*ä hakemaan avolmekal Julistettavaa taloudenhoitajan tointa. : asn Urhellule luleh- Oheisena lllttenä nto 1 aeuraavan Suoaen Urheilulehden taloudentuleva toiminta. Hoitajan Ja päätoimittajan ehdotuksen perusteella päätettiin, että 9 i Ma-akaujen auo- Lllttojohtokunnan jäsen Mäkeläinen esitti, SVULsn Viipurin piirin Bismlsen tehoeta- kirjeesosn 15/2 perustuvan ehdotuksen niistä toimenpiteistä. Joihin lehtl llmeatyy enal vuodeata alkaen kolmasti vllkoasa maanantalaln, ' keakliykolaln Ja perjantalaln. Samalla päätettiin, että lehti enal vuonna llmeatyy nykylaessä kooaaaan Ja mäfirättlln aalnomalsten tekenääij voltavanaa varalnkln maanantalnumekolden llmeatynlaekal aamulla. ^ 10 5 ' n- olisi ryhdyttävä. Jotta liiton Jäaenseurat suorlttalalvat Jäsenauiksunaa tarpeellisella täamälllayydellä. Shdotukaen mukaisesti liittojohtokunta päettl: 1) että piirijohtokuntien on lähetettävä JäaenmekauJa koakevan tllltykaen helmikuun aikana Ja 8) että liittojohtokiuita tulee vuosittain nealiakuun aikana Julkalaemaan Suonen Urhellulehdeaaä luettelon kalklate \ ««määräaikana Jäaennakaunaa makaamatta Jättänelatä seurolste samalle käyttämällä hyväkaeen liiton tolmlntaeääntajen 20 S>n myöntämää oikeutta kyaeellleten aeurojen kilpailukelvottmmkai Jullatemlaekal.

«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle;

«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle; «lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). Iskn KMkiMUitM phrm. rt». Knktttliitiin yirmtn kokokkien MUtt6kirUa maa )Mtu m piiicibia»iten, rttä ne miliäli niatklollista muo(k)sla^ at alurrlliarn

Lisätiedot

KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f.

KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f. T u l o t : KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f. Korlrotnlot. 9VUL:n r»h»9toj*n (l.llj.oooi-)»erot ^.rlkolsillttojcn ranastot, 4 f uni«iluilltt0 ( 400.000:-) 16.000-.- VoiBHttlulUtto (215.000}-) S.600:-

Lisätiedot

f 1I. I n L 1 I t * e lco)cou)c»«n 195T .foi I-.- sar «Si.

f 1I. I n L 1 I t * e lco)cou)c»«n 195T .foi I-.- sar «Si. f 1. n L 1 t * e lco)cou)c»«n 195T.foi -.- sar «Si. PHytSklr.la Huoman Volrlitfllu-.1«Urh9l lull'ton l'ttokokouksnst«öuoni«n UrhalluorlitossB Vi snimäull«k^shkiiun 13 i/hlvänii 193'' J nlkflsn kallo 15.30.

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja.

Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja. 1. TOMTSTBLU J1 URHinnilTTTO L okiin nan k»kcu«2.1.-48, Pöytäkirja, laadittu 3uoa«n Voinipt*lu ja TJrhailuliiton työvaliolnjfcnan kokukaessa, joka jpidettiin taatikuun 2 päivänä 1948 Suemtalaiaellu nuhilla.

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista 28.224:75 68.112:75 10.771:70 Smk. 78.884:45 --------------------------- Menot: Painatuskulut Oy. Kuvat yön

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää

Lisätiedot

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

«.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai.

«.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai. «t M«tchd* il*.tn mim^s. 6.. IU)Kûuic«*«Xa arumltavan jjiitii-uau^arj ^ujijía^.-t-sttiir. ja Jantaian tahtava«.«!. «.. Mimmtikyiàri ahdkixua ^aaarjrak^ata. ii. tvain auurirltaitava«.ai. 7 KOBka «.aui^ngin^jniaja

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

- IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn. líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö

- IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn. líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö - IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö alknlsirrin on nktllvlsastl ollut urheilun parissa. Jos

Lisätiedot