J* f. 1 i. r* t. ' paytsklrj«t V NB 1-9. mil. n, l i' Í ^, Ï. '

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J* f. 1 i. r* t. ' paytsklrj«t V. 1928 NB 1-9. mil. n, l i' Í ^, Ï. '"

Transkriptio

1 1 i it J* f r* t. ' S V U L : n L l l t t o j o h t o k u n n a t i paytsklrj«t V NB 1-9»1 mil Í ^, Ï. ' n, l i' ^

2 MytMklrJ«, pld«tty»t.lsat Ja, 1928 avultn Uitto Johtokunnan yhtelaoaak kokouvaeaaa 14 p:nä tam-if mlkuuta Kokoukaaaaa olivat aaapuvllla liiton puheenjohtaja Bc P.k. nio 1/192B. Ja Johtokunnan JVsenet Aro, Lang, Lehmuato, Maljanen, KMkelitlnen Ja T^ner. PöytÄklrJaa piti allekirjoittanut luton tolmlstoptlälllkkö. 1 J 9J ik3«n avaa- Liiton puheenjohtaja Ek avaal kokouksen samalla lausuen erält* kiitoksen sanoja 111ttoJohtokunnan viime vuoden Jäsenille. Tolvotettuaan lllttojohtokunna uudet jäsenet tervetulleiksi luottamus--; rto.en hy- ttminan«**" Mtonheltajan J. tehtkväiinsm puheenjohtaja toivoi ehjss Ja luottamuksellista yhtelsv työt«. 2 5 Hyväksyttiin 10/11-27 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Luettiin työvaliokunnan kokouksissa 17/11, 22/11, 2/18, 10/12 Ja 2R/12 pidetyt pöytäkirjat Ja vahvistettiin niihin merkityt päätökset.. i" 3 5 tti Tamirlkuun 26 p:nä 1927 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta todettiin, että Johtokunta on tehnyt päätöksen. Jonka mukaan Uiton Ja auomen Urheilulehden kirjanpitotehtävät Ja kassanhoito yhdlstetäsn maaliskuun 1 päivästä alkaen» Ja että asian käytännöllinen puoli n 4 n ] M.»- oli Jätetty rahastonj-ioltajan järjestettäväksi. Tällä edellytyksellä oli Uiton rahastonhoitajan palkkioksi v määrätty Snk. 3000:-. v. ^^^^ Rahastonhoitaja Ung ilmoitti, ettei kyseellisiä töitä voit«^ 1 suunnitelmien mukaisesti yhdistää. Ja on Lang tästä seikasta alkanaan neuvotellut liiton sllloiren puheenjohtajan, kapteeni Levälah«a den kanssa. Jolta oli saanut se^^^^it ^ol^et, että liiton kirjanpitoa Ja rahastoa oli hoidettavi^entlseen tapaan. Sanalla oli sovittu siltä, fittä rahastonhoitaja saa nostaa palkkiota aaaoin kuinll edellisenäkin vuonna eli Smk :- Tukaan vuodessa. Rah«aton-> hoitaja Lang alisti tässä esitetyn toimenpiteen Ulttojohtokunnan vahvistettavakai, Uitto Johtokunta «iiaa harkittuaan p«tt«il, että rahastonholta-»*' Jalle maksetaan palkk^«!^aikaisemmin määrätty suma, M. S.OOCi«^

3 Ja samalla hyvvkayl aan, atti rahastonhoitaja Ung -AXltMk ipuimaa.- Jo>ttajan waowtvmtk ll^ on nostanut palkkiota tehdystm auraattityoa» tm ank t- 4 rln tolmlt- Tragjan a- riflr.on. Uitto Johtokunnan Jäsen Miikallilnen alisti Johtokunnan harkittavaksi, alkö Johtokunta mahdolllsasti voisi osallistua Viipurissa J7-ie/12 pidettyjan toimitaljakursalan kustaiinustan suorittamiaan sikäli, attä Johtokunta maksaisi Vilpiarin piirin ulkopuolalta a4apuneiden kurssilaiaten asunto- Ja ruokailumanot. Johtokunta kaholtti ikkalälsts huolehtimaan siltk, etti pllrl- Johtokunta ealttmlsl kysaellisan asian kirjallisesti, samalla pnst< tilaa, attm -mikmli anoinikseen suostutaan- tlitea syntyvk m<^noerk kltto Johtokunnan merkltäin vuodan 1927 tilillä. 5 5 LlUtohallinnon pöytmkirjaata 27/11-27 todettiin, attä lilt^ tojohtokunnan kokoonpano on kuluvana vuonna seuraavat lllttojohtokunnan puheenjohtaja, Johtala Aksel Sk Ja Johtokunnan JKsenet voimistelutarkastaja Arvo Vartia, poliisimestarin apulainen Otto MKk41äinan, tohtori Haikki Lehmusto, maisteri Toivo Aro, lehtori Väinö Talvaala, tohtori Lauri Tanner Ja prokuristi Aarne R.Lang aekk 3Pl!n edustaja, Jona toimii kamreeri R, Oranholai. «i lto^ohtokudan Lllttojohtokxmnan varapuheenjohtajaksi v valittiin voi- )j niatelutarkastaja Arvo Vartia. 7 J ^on rahavarojan Liiton rahavaroja päätettiin toistaiseksi hoitaa entiseen tapaan. Liiton rahastonhoitajalle päsitettiln toistaiseksi eli sli- hen saakka kun asiasta toisin päätetään suorittaa palkkiota Smk m mukaan vuodessa* rahaaton- sjäitvaain b«llokunnan vatulnfe Ja aig E E O m M - 8 J ^ Liiton rahaatonholtajaksl$ml^ld8s>^^iuttlln prokuristi Aarne R.Ung. 9 $ Päftettlln asettaa erityinen työvaliokunta hoitamaan liitto- Johtokunnan Juokaa»«t asi*«. Valiokunnan JUsaniksi valittiin Joh- L taja Ek, prokuristi Lang, tarkastaja Vartia Ja maisteri Aro, Sanalla pnstattiiai 1) att* työvaliokunnan pöytäkirjoista on lähatettävm Jil- Jennöksat Johtokunnan kalkilla JKaenilla; 2) ett«työvaliokunnan on Talais!:ewt,Dva oh «säknto«hdotua

4 tsammn vart«n) 3)flttlty»T>llokunnan on nlatettava uunnltelaa Voakeva liiton Ja 9uo«i«n ttrhallulehden taloudenti#ldon uudelleen järjeatlfmlatmi 4) ettk työtallokunnan on»^liplatettava tolmltaljakursslen pltmailatk koakeva ehdotua. 10 r top Julkai«u.1«n "iniö. iflilhtoerlen biot v.lgsi. ttphalllnnon Liiton Julkalaut 3uon:en Urheilulehti, Urheilija Ja folkien Urheilulehti pk^ftettlln antaa llmalsekal lluon kunniajkaenlle, lllttohalllnnon, liittojohtokunnan Ja JaoatoJohtokuntlen JMaenllle»1, aevtf Jokalaelle piiri Johtokunnalle. n» Pllrlalh^eerellle pkstettll auorlttaa v aama palkkio kuin edelllaai% monna. Kuitenkin annet^.lin työvaliokunnalle oltalouaarvloln pulttelaaa/ keu» tehdll/vy8elll8llri"paikvloliiln aen mahdolllaeatl harkltaen-la nuutokali n $ Ulttohalllnnon kevtttkokoua päätettiin plt««maaliskuun 26 päivänä. 12 J ttiprlolkjuk- VjiHutfimlncn Whllrigril8. Anrrattlpalnlja var BOhllng'ln anomuksen Ja jfalnljaoaton Johtokunnan siihen merkitsemän lausunnon perusteella palautettiin Böhllngllle, liiton kllpalluaäiintöjen 7 Jtn nojalla, amatöörlolke-' udet kotlmala f>n JärJeatStolmlntaan Ja kansallisiin kilpailuihin iloiamalaean Bstjröm- Ftl yftgytf^ nähden. KKtOs astuu voimaan heti eli { Hordena f>ymnaatlkförbund'ln 14/11 päivättyyn ehdotukaeen, ett* 3VUL yht/ial kyaeelllaeen volmlatelujärjeatijttn, auhtauduttlln volmlatelujaoaton Johtokunnan 12/1-28 antaman lauaunnon perusteella kleltelae)^i. r- e'-:t-o1en hy "^tinöru 14 J Hyväksyttiin uusiksi Jäaenaeurolkal lomantaln Rajaaalo Ja Solnin 31au. PMyt«klr.1an vakuudekal:

5 PöytMVlrJa, pidetty SVUtm Lllttojohtokuiuian tokoukaeasa 10 p:nä aallakuuta P.k^ n;o 5/ » Kokoukaaaaa olivat aaapuvllla llltoi 4 pohaanjohtaja Kk Ja lllttojohtolcuni an jmaonat Aro, Oranholm, Lang Ja Tcimor. Ptiy» iv täklrjaa piti allekirjoittanut lllttojoh-' tokunnan alhtesrl. 1 i HyvMkayttlln 14/1 pidetyn kokoukaan pöytiiklrja. Luettiin työvaliokunnan kokouksissa 26/1 Ja 8/2 pidetyt pöytäkirjat Ja vahvistettiin niihin merkityt pkiitökset. 8 S Todettiin, ettk liiton huoneistosta on palvämutiriillii 1/2-28 Ja 1660S- suuruista kuukausivuokraa vastaan luovutettu kolme huonetta O/y Teollleuusrakennua A/Btn toimistoa varten* ilusn vuokraaui nnan tlll- Umian lalnap liirtoja. ji $3aiai 3 $ Keitettiin /Vsunto^Asakeyhtlö Slmonllnnan tilikertocius tolmliv tavuodelta 1927, Joka liitettiin liiton arkistoon, 4 J Hyväksyttiin se tolir.enplde. Jonka tuloksena Aaunto-OsBkeyhtlö Sirronllnnalle myönnetystä.s fk:n «- suuruisesta lainasta on kesäkuun 1 päivään 1927 mennessä maksettu korkoa 10 % mukaan Ja siltä lähtien 9 % mukaan. Samoin päätettiin, että kyseallisen lal» nan korko alennetaan heinäkuun 1 pält»änä 8.8 jijlln. 8 5 Toisilstelujaoston Jo}itokunnan 1/3 päivätyn anoaokaen Jphdoe» ta päätettiin liiton osuus Smk &t73 Viipurissa 4-6/0 igevipidetysth yleisestä voimiatelujuhlasta rahastoida varattavaksi tule», via volinistelujuhlla varten. ^.Sanoin siirrettiin Ruotsin Ja Suomen välisestä paininaaotte«luata kertynyt voitto Smk :63 erityiseen painlinaaottelupahastoon. 6 Tarkastettiin Ja hyväksyttiin rahastonhoitajan laatima, lii ton vilae vuoden tilejä foskeva tillnptfätösehdotue. Jossa on myöe huoeiioitova edelliseen pykälään merkityt siirrot* 7 i Kun Johtokunta edellisessä pykäläasä mainittua tillnpähtosehdotusta tarkastaessaan totesi, että n.s. Mäkisen testamenttiasi«na liiton kohdalta edelleenkin eelvittelemmttm, päätettiin tiedue- l 1. 1

6 talla tvtm aalaa holtanoelta tuomari Hornborgilta, mlllm aataella >(7a«'^llln«n aala tmllm hsttellä on. 8 5 \ 11 J* Rahaatonholtaja lmoitti, attk liiton BMM-Pohjanmaan pllrl on nyttemmin liihatttayt tllltylcaat n.a. Stranf^bargln Tupakkatahtaan Urhallurahaaton korkorarojen käyteatii rt, 1925 ja 19Si6. Saman rahaaton nykylaet käyttövarat Smk* 9.000t- pkatettlln KhettMii pllrl johtokunnalla tllltyath aataan ktfytattmvakal. 9 S at Kordelinin Vahvlatattlln toimenpide, jonka mukaan prokurlatl Lang on lmoitettu Alfred KorAallnln urheilurahaton holtokimnan varalnalaekal ja «erkaataja Vartia aen varajäsenekal vuoolkal J klulehdaa Tolton tlk ln»nt Suomen Urhollulehrten tlllapilntökben v.1927 oaolttama puhdaa vfltto Smk :66 ptfätettlln ehdottaa otettavakal liiton toiminnan hyviikal tllokunnan ohlitns?: inlnlittlon oa< nnon asl- -ij»i HyvUkayttlln lllttojohtokunnm työvaliokuntaa varten ohelasn»o 1/ na llltteenä/seiöraavetfohjebäännöt. 12 J Todettiin, että opetuamlnlaterlö on hyxjmaiiyt llittojohtokunnan 9/6-27 ptflvhtyn, kotimaisen urheilutoiminnan edlatänilatä koskevan ealtyksen. PitKtÖB el antanut alhotta toimenpiteisiin. 13 S Liittohannnon 26/3 pidettävän kokouksen ealtyallsta hyväksyttiin oheisen liitteen n:o 2 muotolaena.. Pöytäkirjan vakuudeksi: 2 liitettä. M.

7 " * o t tt 1. lalu nio 1, WL>n uittojohtokunaui T7etTalloranBan(^ t^lmdn* 1. SVDLin TyeTallolointau kuuluu acljm lllttojohtflnuiain modokal korrallaaa valltaoiiaa Johtokunnan JltontM. TrOTBllokunnan puh'^«! johtajana tolall Uitto Johtokunnan puheenjohtaja Ja alhtaarli«uit to Johtokunnan alhtearl. 8. Työvaliokunta on pkktuataltalnan kun kolaa JMaontV on kokoukaaaaa aaaputllla. fallokunnan pvktoa on ptavk, Joa aa on ykalniellnan. S. Työvaliokunnan tahtxvnlt on kmaltalu Ja päättäm lllttojohtokannan kokoukalan T«llalkolna aallntyrlat«kllraalualatl Juokaevlata aalolata Ja valmlatalla lllttojohtokunnalle aaltattmvmt aalat. 4 f. Työvaliokunnan kokoukalan ptfytmklrjolata on JllJannOa VhatattK- Tl kullakin UittoJohtokunnan JKaanalla, Ja on valiokunnan p«mtokaat vahvlatattava Johtokunnan seuraavaaaa kokoukaaaaa. Joa Joku Johtokunnan Jiaen on tyytyiamtoe valiokunnan pkmtokaaon, on hitaan vllpyiriltt«tahtkv allti llvoltua valiokunnan puheanjohtajalla tai alhtaarllla. Joaaa tapaukaeaaa pktittikaan totauttanlnan keakaytetmkn Ja aala allatataan UittoJohtokunnan harklttavakal* pai sti Uii-liciiU ayoimutunoai.!» u..-v ^ «A»Atiiytta ijj mton nlmfea klrjolttdralel» koaxj^a oikauaj

8 «vyt:ji tintohallhto ui. X tfl in u». t ulbuta*n täten liiton tcl ntaaääntöjtn eaellytt^lmäto íiali'm.cü icevätkokoutoieen, Jolca plje.iän m ton tolklstoaaa maallaloju'.: T>.n&, allraen klo 10 a.pi K o X o u k s e n e s i t y s l i s t a. llt- ikuu- ft toiipitl lht«o t- li >.1 2) 5) 6) 7) 8) 9)» loritatiimi colfoulcben avaaininen; esltetiiiin iilttojohto)aumian kertomus Ja tilit iruliineelta vuo-- dflxta; esltetriän tliintarka8ta,1l on laaaunto; päätetään tulvapauaen Työntämlgestä lllttojonto)i\innalle; valitaan lllttonalllnnon puheenjohtaja Ja \arapureenjol-.taj«ruavan vuoden icevätlrolcouxien loppuun saakita; valitaan kaksi tilintarkastajaa ynnä kakcl vt r-i. 196 tarkai»- tamaan kuluvan vucficn tilejä Ja iial.mntci»«päätetään^ ylelaeii vojuleteiujunian vlettämleeat&r VolmlsteXuJaoston JohtoKunta ehdottaa: 1} että liiton yleisiä volmlsteiujunllft täatä lar.tlen järjestettäisiin n«ljän C'^) vuoden vällajofn Ja i että seantavat Junilt pidettäisiin Helslnirlaaä v, :.9iO. Llltto.lohtcxunta puoltaa eae\\ä06itettyjä ehdotuksia Ja toteaa, että ^ Jos huillnoo V/äksyj' l-kohdarsa iralnitun esityksen - Uiton toimjniaoääntöjea 9 5:u aijcu on Diiutettava seuraavasti; *li ttoxokoukser., Joka yokoultiu Joka neljäs vuosi pidettävän yleisen volmistolujuhia» alkan», muodoatavat J.n.e.". käsitellään kysyjykelä, Jotka koskevat kuluneen vuoasn ta.vvlkeuden kllpaliujaj päätetään keaekauden oikeutta on haettu mestaruuskilpailuista, seuraavasti: Joluen JfirJeslänlF 1) 2^-26/8. ruta.- ja kenttäurhellumeataruuaxllpalxut; Lah den Ahkera, Jyväskylä risa-toverlt, Savon 31ai,, ''urplo Jonka anonmsta 3VTJL:n Pohjcls-Savon piirin JontcV.uni.a taa, Kuopion urheilu-veikot, Jonka ano;nueta 3VTJL:n Pon- Jols-Savon piirin JohtoKunta el puolla, Helsingin Kis» Veikot, Jonka anomis's SVinr,:n 'íelslngln piirin Johtolxinta puoltaa Ja Helsingin Toverit, Jonka anomista 3VUi:n HeLslngln piirin Johtokunta el puoi:i«v Urhellujuoaton Johtokunta ehdottaa, että aestaruu»- Mlpallujen JärJestänlaolkeua r^yönnettälslln. Helslngfao Klaa-Velkollle. 2) 1-2/9. lq-ott,elu. vie atljuoteu y.nu me g taruuskllpalluti nioplon Urhella^^WTirdt, Turun Alentó,!?^ Tkan ni«o Ja Laiv den Ah.kera. Urhellujaoaton Johtokunta puoltaa Turun Riennon anomusta. 3) Helälngln Toveri' UrheliUjaoaton JohtoKunta puoltaa Lahden UrheUlJal". anoqusta. 4) ^lg/8. PYöräliyctestaruuakllpallu^, Tampereen Pyrlnfc?. Seinäjoen! e8kxidrtdan Urheiluseura Je Ja Q& alakarl6idy CdroU förenlng. Pyöräilyjaoston Johtokunta puoltaa Ta?)eraen Pyrin nön anonusta«10) käsitellään liiton toimintasääntöjen edellyttaráin va/.viatuks^i' siuuilata varten liltto»aillnnon kokouksessa 27/u -37 t'3.i > päätön, Jonka mukaan li*lon toimintasääntö Jar. 2 J:äRr. t.?:. täisiin seuraava fuum. liaäye:»liittoon void«an hyväka:^ uivj» kammttavia Jäseniä, Joiden olkeudrl Ja velvcilltuudst 111.ta hallinto isb&rlttelee". 11) to31 tenään llittojohtovrannan ehdotus. että liiton toinilator^ääl- Ukille ayönnittälslln toimin iaeá'uiton ^^ í:b edellyttäca. Uiton nlmta kirjolttdroista kosxj^a oikene? 5 noin mat- L 1 jär 'nllolatk mi- "i. - t-

9 12) lcí\8lteli&&n urh»»llujaoeton Johto)curuii«i íhootu», «tt?.»lortr vleotljuoksuaeataitua'ciltiauiajrn or.jaiaaan lleattälsilii 4 * a. vlestinjuo)ou, JcJta norítetialal^ji tolatna kiivailu, 13) käsitellään pesäpi^lx.j-. iton johtckurman endotue, etl4 res^- TÄliopelln xilii^ilub tertilalln seuraavat llav^ et Ja tuljclnnat; Si) 14 lál J.'MJolla cieñen l/fntlena& Kfjrtt^-lo» J03 lycjh el tardo kayttäfe tanden v^hr^ji gyötön suoma^ Tapaatalvai La heti tsa^ aaa tón Joyalae.i ia aen yéhhaen annetusta va^.r^atá syötjef-ii olkouden var'aatal:ale«íí>eeni Jónica nän imltenlrln vol allrtaa solialaelle Kontáilá oxo vallo JnoKalJaiie, Jolla >n úcsr. LÜ.aa^.^i Lyöjä, Kuolee, Joa hc,n on le. ndtatl vedonnut aihtalti. J.n««. t) iopr-"uu tentalalin llaäys: Palxoa el boí tälxotn Jaloin elkä muuton Kelnotevclecai.l JciiJ^ttaat 14) kgal teilaan pyörii j.:'jao g ton Johtolomnan ahdouj'j, etii' /örällymc»- taruualcllräliujen d^äntöinin tent^lailn aeur^dvai jj /-«ot: a) 4 Ououen -yrially3ié3-larauskilt.aliuinir. ottat o.- saa Jokainen 7.8 vijctta taytt-^ii/t.suomen Kansai.alnanJoKi on puhdasdalnej.reti Ja svtjt.-.r aahntöjen mukainen amatööri urnelllja, PllrlKiinnui.Uso'; 3ie0táriia8kli..ella cvat \a9' taavaatl avoinna pllrlltá,vir..n a.lueelia aaunile henkilöi, le: b) g *;n liy. kpl.: Nijortea larja-rioa on sellalrea nenkl.u o feutectu kilpailernaa-.i Jeta -.m täyttänyt vuotta Ja alkalalntaan enslit-a^lpenä kli,:.. ilupalvanä tnyttp.» 21 vuotta. o) 1? J,: lähtö on kalkilla aatkolila 8eló0\'%. Kiinnipito, läittl el alkuvauhdin antaminen, on aelllfu kaiklll.i rataaivtkoliia, Tallnldoii a/-aacajan eli kllni'.li trsj^ji -rr rad kilpailujen JärJe&cä.lä', 12.Kp."!.»' k-m, iuaantleajoefia Jiihetet-iSr Kliiöailljal yicattelien vählntlän minuutin vailajoi».i.'4c Lähte Ja ^opettamlner. voi tapa:-.tua radaua Ja viityaa v suorittaa li'hyoí.inelläkin af.ar.tieoeundella "/c^y-iftljä velillä radalla, mutta korkeintaan 5 kn. radalla-ajo on e) aaiutt^. 20_ : Edoltäjän käytti aevä rata- että rnaartleajossa or kielletty, kuin myöe pyörän vaintamlner, elj.elvät pyörä' metaluüaa'v tal vanteet ole niin pahaall aarkyneet, ett' matkan jatkariilnen on nmydotonla. f) 24 Radan mittaus auorltatuan JO offl- alaäreunasta luk ien." YhJfcnsuuntuiaeotl tiuái; K-innai ja 1 mv alac-reuni-a. ta nierkkäi^i /ilva, ^onka ölaä>acie»>.a edelläajavan Kilpailijaa on pyjytlä/a- 15) päätetään liaivaltaucfar: antaj.iaoaci Mltlojohtolxinxiaile liiton edun valvomlae.'jflj KeeLor 'Jolvoet».?. t-jataaienttlaslaeja; 16) valitaan pöytäkirjaa tarkaatdja;,. HelBlnglsaä, mallbkuun 11 p;nä Aksel puhe«njohkaja. / tl 1 1 f ainteerl.

10 PöytuklrJ», pidetty SVVl.in Llittojohtokunnan kokoukasasa 8 ptnm keaakuu- H.k. n»o 11/1988, ta 10li8«Kokoukaaaaa olivat saapuvilla liiton puh9«njohtaja Kk Ja lilttojohtokunnan JKsenet Qranholm, Mng, Miikalälnen, Tannar Ja Taivaala. Pöytäkirjan piti allekirjoittanut llittojohtokunnan sihtaa«pl. il drjoju b iäjbsf tuminani äk- Tan 1 J Luettiin Ja hyvucayttiin liittojohtokminan kokouksessa 10/3 pidetty pöytiikirja. Samoin luettiin työvaliokunnan kokov.kelssa 6/3, 19/3, 1/4, 4/8, 9/8 Ja 18/S pidetyt pöytäkirjat. Joihin merkityt pä»- tökset vahvistettiin. 2 Merkittiin pöytaklrjaan, että Helsingin Atleettlklubi on 88/8 Jit»- Jettänyt Suomen olympialaispainljäin valintakilpailut 9/5 pidetyn työvaliokurman pöytäkirjan 3 Jjään merkityillä, valiokunnan esittämillä ehdoilla. Samoin merkittiin pöytäkirjaan, että llittojohtokunnan eneiniul stö on puhelimitse vahvistanut työvaliokun'an 18/5 pidetyn pöytäkirjan 1 :l(un merkityn vanlin. Jonka mukann hra Kinar Mannelin vslittiln Suomen Urheilulehden toimitussihteeriksi. p ailubtui ken-!«lckln hau- Etnsa. j.-3hdeo llmasty- 3 i Hyväksyttiin työvaliokunnan Jäsenten toimenpide, jonka mukaan llittojohtokunnan Jäsen Oranholm on laskenut liiton seppeleen 31/5 Tukholmassa kuolleen kenraalimajuri Viktor Balckiln haudalle. Samoin päiitettiin suorittaa tästä edustustehtu^ästä liitolle aiheutuvat matka- y.m. kulut. Kamrd3rl Granholm ilmoitti, että hän on 5/6 laskenut Venraali Halck'ln haudalle Suomen urheilujärjestöjen seppeleet seuraavassa jär» Jestykseasäi 1) Suomen Voimistelu- Ja Urheiluliitto, 8) Svenska nnlandi drottsförbund^)suoman Olympialfiinan Komitea, 4) Suomen Palloliitto Ja S) Helsingfors Oymnastlkklubb, 4 Työvaliokunnan valmistanana ehdotuksena päätettiin: 1) että Suomen Urhellulahdan kustannusarvioon otatuista 85:stK ' 4-sivuisesta lehdaatä ainakin 18 lahteä Julkalstaa 8 sivuisena Ja 8) että AmataiHlanln olynpialalsten kiaojar. iidcana Julkaiataaa.. f * -T -

11 vkhlntlihii 6 7llnäi<plilatK S-slvulat«ntunero«. Tttmiin 7ht9yd«a«tf pktitcttlln kaholtta* l«h(l«n talouctvnholtajam pyhtymiifcn kalkkiin mahdollialln tolnenpltaialln olynplalalatan klao- Jan aikana llosatytlan rtonuiaaroidan lavikin liaaamlaakai ja lehdan J* J tolnituata huolahtimaiin mahdolliainu:ian nopaittan Ja aalalllatan aaloatukalan Julktf aamiaaata oltinplalalaista klaolata. lahci'!n 4 alouaapvioon otatulla mäiirarahalla päiitattiln toimittaja Tattari kuatantaa lahdan klrjaanvaihtajnkai olymplalalalln kiaoihln. 5 5 ^Blrln jtoje»- Painijaoston 88/4 päivätyn anonuksan Johdosta myönnattlln markkaa painlvalmonnualairin JärJsstbnlatK vartan Lauttaaa<d>een 20/6- ^Mlaan yllsllaln tmili 14/7 vällsakal ajnkal. 6 5 Amaijan \irhellutolnlaton annmukaan Johdoata Johtokunta auoatul omalta oaaltaan alihan, attä olynplalalaella koräyatolir.lkunnalla n. aavnrojen n' n«n. la^t 30/3. i myönnetään olkaua myöntää nykylalkalsen viiaiottaluahdokkaldan olymplalalavalmannuata vartan markkaa, mikäli Suoman Olyniplalalnan Komitea tekae aamanlalaan päätöksen* 7 5 Ka>iaatonholtaJa Langiin ealtykseatä päi..tattiin kuuntya Olympia- laaen karäyatoimikunnan puolaan tarpeellisen etumakaun aaamlaekai vaimannuatarkoltukaia vartan. 8 Tarkastettiin Ja hyväkayttiln ohelalna liitteinä aeiu>aavat liiton Ja Suomen Urheilulehden koebllai aait per 30/3-28» 9 5»platolle Urheiluoplaton Kannatuaoaakeyhtlön 23/5 päivätyn anomukaen Johdoata päiitettiln myöntää liiton talousarvion markan larkan apura^^a«suurulseata miihrkrahnata 98^000 markkaa, Joata markkaa 5 kurasin toimaenpanamiaeen Pälkäneellä kuluvana kesänä sekä markkaa Jaat- ^ 1 tavnkal apurahoina k.o. kurssien osanottajille* 10 5 Luettiin Viipurin piirin kirja 15/2, Joasa anotaan, että liitto- Johtokunta antaisi ylelaet ohjeet liiton JäaanmakauJen auorittandsaata Ja tillttämlsaatä liiton tolnintaaäuntöjan edellyttämällä tavalla* Mäkeläinen auoatui laatunaan ahdotukaan kyaeslliaikai ohjaikai. 11 J jita^nimacbuj«bdalllaean pykälään merkittyä aalaa käaltallaaaään todettiin Johtokunnan olevan altä mieltä, ett* JäaanaiakauJan auorlttamiaaaaa ilma- in,

12 TMTät lalnintyonnlt «hbutuvat ainakin osaksi ailtli, «ttii edustu» Air.ster- Pldettyuhn tärkeänä sellaisen henkilö«kustanta«lsta /unsterdamin olympialaisiin kisoihin. Jonka ykslniiwt» "«tehtävänä on liiton edustuksesta huolehtiminen, liitto Johtokunta valitstmialtuksi edusti Jakseen vampuheenjohtajnnsa, tarkastaja Arvo Vartian. Matkaa varten tavlttava mäaräraha määritellätin seuraavassa kokouksessa. lllttoballlnto koroltti kyaeallisen Jäaanmakaun ' b pannlatü osdcinnn 1:60 Jtiscnelta. Tuaritn Johdosta pmktattlin lilttohalllnnoll«ehdottan, anal vuocian JHsaninaksut mitiirättälsiln yhuoksi markaksi, josta attä liitolla 50 pennlk Ja sama mäurh piirillä* 12 $ Savon Heimopäivien aikana Kuopiossa 6-8/7 Hannes Kolehmaisean kohdistettavaa kvmnianoaoituata koskeva Pohjoia-Savon piiri lü/i päivätty kiertokirje päätettiin liitteineen siirtää liiton arkistoon. la Bfrmlnw Panne«itäen ktinnlaniu;i.«n rakeníítn Luettiin Suomen Meaaut il tn kirje 2/4, Jossa viitataan ailhen nahdollisuutean, ettk Helsinkiin rakennettaviksi suunniteltuja näyttelyhalleja voitaisiin käyttä» myüs voimistelu- Ja urheilutarkoltuksla varten Ja tiedustellaan, voisiko liitto mahdollisesti tehdä asiasta esityksiä Helsingin Kaupunf^invaltuuatolle Ja Kahatolmikamarllle, Joiden käsiteltävänä on Suomen Mesaujen anomus tontin lmaisesta snami leata nayttelyhalll»n rakentamista varten. Johtokunta asiaa harkittuaan Ja todettuaan, että liitto on osallistunut Stadionin rakentuniata tarkoittavaan hankkeeseen. Jossa tul«tane<i huomioimaan myös Suonen Messut 1.1:n esittämät seikat, nlnkä Johdosta pidettiin Jobdonmukasana, ettei asiasta tulla texeriuán tie» dustelun edallyttämlä esityksiä. varten. 15 Sen Johdosta, ettei urheilli Ja oston johtokunta olo ollut 14 Herra M.Klamettllän 21/6 päivätty kirje, koskeva tleduatelua 11'ton suhtautumisesta v piaett(iväski suunnir.eltui^ y]e iseon kulttuurijuhlann, päätettiin siirtää JaosJohtokunnille lausunnon saamista llltto- Johtokunran kanssa samaa mieltä heittovälinaiden leiiaaitmistapaa koskevassa asiassa, valittiin Kk ja Oranholm neuvotteleoiaan asiasta jaostojohtokiuinan edustajien Pihkalan, Forsman'n Ja Kekkosen kanssa ttelut holtto- Uoen lelmaa- lájir-^^xu L-L

13 -ir^ Ti' 17 Kokouksen nähtavtinä oli «rkkltohti J«lm*rl Psltoaan natlmla uunnltalmla Nestor Tolvosek taautspatssnkal. Asian aallaan holtamlnan jktattlin tyätallotunnalla. J». 18 i San Johdosta, attä Laukknlan urhallusaura Kanto aikoo lakkauttaa toimintanaa Ja yhtyä Enson Klsailljat-aeupaan, tiadustoli Jotitokunnan Jttsan Mtikalälnan, voivatko Katmon entiset Jäsenet heti edustaa Kisailijoita. LilttoJohtok\mta vastasi tiedusteluvm myönteisesti. 19 S neei^rojen Liiton Jäsenseuroiksi hyväksyttiin Tampreen Mallepojat, Helaln- Rin V.Ja U.anviia P«lkot, vhhilnujji JimJd^ai-lt. Leppäveden ralttluaneura Tulk)-e«n nto, V.ju u,r.ovj'ft Ktrir.tioen Vrhsllijut, Jpplu, Ja V,JaU.3«ura Fllrolan Vrry, 20 $ ^^i jiqldon yhmlnain"" Slhteari s alosti tyiivallolom/ian asit-t sar.an tolriilnuuian mlellpit^sn liiton Ja luomon 'fpho'lul taltcif^-snho^don yhdiatrtmisosta, minkä Jtilkian lllttojohtokimta oli altti iiileltb, «fiii yhdistetty talouileniiol tajan totml oli ai Jiillatettavtt l uett itvi kal. Asiasta päättäminen.siirrettiin kultanliln uem^utiviiiiit liok-ukseen. Pöytiiklrjan vakuudeksi t. 2 liitettä. t-» r 1.1 t.

14 UiMMr- ii&t rttn.000:».ooo:» JOO:- >00:.?00:- 2.')00: : :-.000:- - 1<7*>00:- liiäiiilat.teai yiirlvtrot KtxpannmKrat jm»lii"w»rlrittt»cltt. TofvlatAiunarttleU * volkain anrktttiu ttaltlau folttoa palnot»qtt#tsta korkoja wokrla 2.700:- 50:- 100:- 00:- l.too: :. Tu^ot 47.0)f:- T li f Lii i VAUQAyU: >00.000:- TkrslnaliMB 7J.000:- 1.^.000:- i^.ooo:- laltjat ttpputlil 3).000:- uuimii urh<*ii.ujl«)ttl j.ooo:- Oiyi^UiAlaJuik. Vbltt. po.ooo;- U^.ase:- o«uu«i K. ftij.^oo:- i.ooo:- «k :- X-. T - ^ - i: r-i-ii^i-, U f r. J 1 J1

15 Mnot UiOUMiw vloa i yawsi^aiçit Mnot m j. MH u»aunt J«89.000:- io.ooo:-»uiui pobtl- Jft li}t«ty«kui\jt i ).CK>0:* Ktrjaflte é.ooo:- é.ooo:- vuokrat 16.UOO:- UittolwiiXato S.4Í5:- ii.oou:. vuoslklrj» k J O.900:«,700:- MkAxMlSt* èiw Í7:- jriciikm n«ttv(mta Í4O.J00:«35.000: :.»ttrl«tnt*«rit mu-ailt yaî.vtxmhut s :. k.?01.)>8]>0 / oô tí U L fik

16 ^ O m ÜRfi^lLOLtHTí 1 1 / y J..11 ''^hitnytt i / r? cific h^e ^ít". aüí//.' r h s ^ c wif ó ^ O C " ' ' m "" - \ J f ó A c ' o AcL'^ * 4! ^ { Á i M o - ÓÓOÓÓ - h'fi i} a f 4. \ \ H a ii, ^ - hi-vi a f P F " -! f. U / 9MÓ ~ '.é^ '4 l ^ ' l ' - f í^í Y. ic' ; ; ' i, 4 ^! / f f y ; ' i j c ô -! i h^f^ùc - L 'im iu'í " i i h ^ i i J t W i i f tu f ; c o ç e ^ ù ' -» / w O ' c! 7 / i i i ta/{ U l^dùù ' [ j Û é i ^ j A i - ( o f ß lit n. i L f f i i 5 ; i h» f

17 li M PöytÄklrJ«, pld«tty SVULin Lllttojohtokunnan kokoukaasaa 7 pink halnttkuuta 19S8. Kokoukasaaa olivat liiton puheonjoht^a Kk Ja 111 P.k. n>o 12/1988. tojohtokunnan Jäaenat Oronholjn Ja MKkelUlnon. Pöytäkirjaa piti allekirjoittanut lllttojohtokunnan ilhtserl. htus laftt-'rn kong- Klsua". 1 5 LiittoJohtokunta totesi, että urhellujaoaton Johtokunta oli cihettvnyt ehdotukaenaa liiton oduatajikai 27/7, 6«7/8 Ainaterdamlsaa pldattävuiin laafin kongressiin, ollen niiiaa ehdokkaat johtaja Aksel K". malsterl Lauri Pihkala, insinööri Urho Peltonen, äänivaltaisena, lehtori Väinö Telvaala Ja nsinööri Ossian H.Nylund. Kun kokous kuitenkaan ei ollut päutöavaltainen Ja vaikkakin edustajaksi esitetyn maisteri Pihkalan eaustuskelpoisuus arnatölirlsääntöjen perusteella voitaneen asettaa kysymyksen aialseksi, eivät sshpuvllla olleet liittojohtokimnan Jaaenet katsoneet voivansa aslka sen kiireellisyyden takia enemnun käsitellä, vaan Jätettiin edustajiei nir.eürilnen JaoatoJohtokunnan püütdksen varaan, siitäkin huollnictta, että malateri Pihkalan edustaksi fthettäniinen aiheuttaa liitolle tarpeettomia kuluja liiton edustuksessa kyseellisessä kongressissa. ^ Liiton puheenjohtaja Kk merkitytti pöytäkirjaan mielipiteen jt sä, ettei malateri Pihkala ole AAF:n amatöörisääntöjen mukaan edus- ^ tuskelpolnen kyseellisen liiton kongresseissa. Liittojohtokuniian Jä- K, f^gjen uautanat- ' ^n Oranholm ilmoitti ^tyvänaä puliuenjohtajan lausuntoon. 2 J / Käsiteltiin Vllilieln Kkr;an'in klvenveistäiithi Ja Kivenveistämö J.E.Por8mttn'ln tarjoukset, koskeva Nestor Toivosen hautapatsaan valnlstaiilsta. Patsann valmistaminen Jätettiin vilmekslr>ainltulle toi mlnlmelle. Jonka tarjous oli halveripl. lihteerl llmpittl, että kuvanvalat^jfl Alpo Sailo on tarjcui tunut tekemään Nestor Toivosen hautapatsaaseen kiinnitettävän rellefit^ 3mk:sta 7000«-. Asia tältä kohdalta Jäi puheenjrtitajan hoidettavaksi Ja asia kokonaisuudessaan työvaliokunnan päätettäväksi ja holoettavksl 3 $ Liiton JäaenaeiirolkBl hyväksyttilni Pielisjärven Suojeluskunnan Urheilijat^ Heinolan Urheilijat, Ja^liautjärven ja lp.een Manut*

18 li' 4 { Viipurin piirin esitys ylslstsn ohjsldan antandaeat«pllrl- Ja 111 ttovarojan auorlttamlasn Ja perimiään varalla pantiin ptjydblla. POytNklrJan vakimdetsli l % j! n^ {.1 n i t t t -f 'nr.t-v rn» 1 "t^" t -. :

19 Pöyt^klrJ», pidetty 3VTJl«n Llltto- Johtokvmnan kokouki«aaa 26 ptnä yrakuuta li > Kokouksena olivat aaapavllla liiton puheenjohtaja Sk ja liittojohtokunnan JM- f.k. nto 18/1988. aenet Lang, Lehmuato, MKkelilncn, Tanner, Telvaala ja Vartia. PCytKklrjaa piti alle.> kirjoittanut liittojohtokunnan sihteeri, i 1 S ttlrlpi«b by Luettiin ja hyräkayttlln liittojohtokunnan kokoukalssa 8/6 ja 7/7 pidetyt pöytmvlrjat. Samoin luottiin työyallokunnan kokouksissa 19/7, 3/9 ja 18/9 pidetyt pöytäkirjat, joihin merkityt pmtttjkset vah- il stettlln. 2 i Merkittiin pöytäkirjaan, etth kapteeni K.E.UvKlahtl ja tuomari V.J.Niiniluoto ovat liiton puolasta käyneet onnittelemassa Kaarlo Luuk* kosta hänen 50-vuotlspälvänätan 18/9 samalla jättäen hänelle kristallimaljakon kukkineen. Samoin todettiin, että johtaji Oakarl Rlkkllä on 26/9 laskenut liiton seppeleen 21/9 kuolleen Frlthlof Salonlusien haudalle» Molemmat toimenpiteet hyväksyttiin. ^OH 9Min«Qlj (k 3 «Luettiin Olympialaisen Keräystoimlkunnan kirje 21/9, jonka mu- kaan toimikunta on eri erlasä tilittänyt liitolle kahden ensimträisen miljoonan osuutena Smk :-, joka todettiin perustuvan voi- i ien >1 Joi tm. siassa olevaan sopimukseen liiton ja Suomen olympialaisen Komitean kes- i ken. 4 5 Liiton rahaatonhoitaja Lang ilmoitti, että edelliseen pykälääa merkitystä rahasummasta markkaa on vietf eri pankkitileille ja markkaa on kiinnitettyjä velkakirjoja vastaan, aikaleemoan lal«nan ehdoilla lainattu Asunto-osakeyhtiO Slmonlinnalle. Toimenpiteet hyräksyttiin. 8! Lilttohallinnon syyskokous päätettiin pitää 26 p>nä aanraakuuta. «$ Nesto*i Toivosen hautapatsas päätettiin erityisin juhlalllsu\iksln paljastaa lllttobellinnob syyskokouksen yhteydeasm 85/11. Paljaetastilalsuuteea kutsutaan eduataju 9«o«en Aaqmjaiallltosta, SuosMn

20 m Biaaa TOTOMH on tolmlmit* Kealcuataltaaaaa liiton f» 11 i J«Ja Suoman Urhailulahden taloudanholdon Jär-j'^ _ JaatKmlaaatM todettiin Johtokunnan sdellaankln olavan taloudenhoidon Thdlattlmlaen kannella. TKnKn Johdoata liittojohtokunta ptfmttl Jullataa ennen 15/10 haettavakal liiton Ja lehden taloudenhoitajan toimen. Joka on vaataanotettava marraakutin 1 p:nm Taloudenhoitajan kuukaual» palkkaa varten pmktettlln varata enal vuoden tulo- Ja menoarvioon 5.600^ markkaa. TMmJin yhteydeaai päätettiin, ett* liiton rahavarojen hoito pidetä«nykylaellään kuluvan vuoden loppuun aaakka* 8 S >llul»hd«n tmryiohajan r- HfltsHatrtThdistrkMatl Htlslngln Kla*-V«lkolata, Joiden Johtolcua- Bdellla^en pykälään merkittyjen päätökalen Johdoata, päätettiin Suomen Urheilulehden taloudenhoitaja hra Heino Pohjola rtisanoa toimestaan päivämäärällä 1/11-28 Ja aanalla keholttaa hän*ä hakemaan avolmekal Julistettavaa taloudenhoitajan tointa. : asn Urhellule luleh- Oheisena lllttenä nto 1 aeuraavan Suoaen Urheilulehden taloudentuleva toiminta. Hoitajan Ja päätoimittajan ehdotuksen perusteella päätettiin, että 9 i Ma-akaujen auo- Lllttojohtokunnan jäsen Mäkeläinen esitti, SVULsn Viipurin piirin Bismlsen tehoeta- kirjeesosn 15/2 perustuvan ehdotuksen niistä toimenpiteistä. Joihin lehtl llmeatyy enal vuodeata alkaen kolmasti vllkoasa maanantalaln, ' keakliykolaln Ja perjantalaln. Samalla päätettiin, että lehti enal vuonna llmeatyy nykylaessä kooaaaan Ja mäfirättlln aalnomalsten tekenääij voltavanaa varalnkln maanantalnumekolden llmeatynlaekal aamulla. ^ 10 5 ' n- olisi ryhdyttävä. Jotta liiton Jäaenseurat suorlttalalvat Jäsenauiksunaa tarpeellisella täamälllayydellä. Shdotukaen mukaisesti liittojohtokunta päettl: 1) että piirijohtokuntien on lähetettävä JäaenmekauJa koakevan tllltykaen helmikuun aikana Ja 8) että liittojohtokiuita tulee vuosittain nealiakuun aikana Julkalaemaan Suonen Urhellulehdeaaä luettelon kalklate \ ««määräaikana Jäaennakaunaa makaamatta Jättänelatä seurolste samalle käyttämällä hyväkaeen liiton tolmlntaeääntajen 20 S>n myöntämää oikeutta kyaeellleten aeurojen kilpailukelvottmmkai Jullatemlaekal.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1 RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT I. Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Rakentaja-Rastit ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä RakRas. Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt Kytäjä Golf ry Toimintasäännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kytäjä Golf ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Maatutkarengas ry Rek.nro 162.070 Ensirek.pvm 24.11.1994 SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Yhdistyksen nimi on Maatutkarengas ry ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2010 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu tammikuun 30. päivänä 1995 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu tammikuun 30. päivänä 1995 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. YLIOPISTON TAIDO TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Yliopiston Taido. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot