/... S A L M I N P I T Ä J Ä N ., ~., P A I K A N N I M I S T Ö . ' Pro gradu-tutkielma. Hilaria Hotari LUNKULANSAAREN JA MANTSINSAAREN. ..

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/... S A L M I N P I T Ä J Ä N ., ~., P A I K A N N I M I S T Ö . ' Pro gradu-tutkielma. Hilaria Hotari LUNKULANSAAREN JA MANTSINSAAREN. .."

Transkriptio

1 ., ~., ::~.. :- t..-:,r'~! "" ~ \, :'~~.... l..=.:~:-...oi. : l. '..... J ' 1... ~ /..... r., '. : & ' l S A L M I N P I T Ä J Ä N LUNKULANSAAREN JA MANTSINSAAREN P A I K A N N I M I S T Ö. ' : t... :'..!.. ' Pro gradu-tutkielma 1955 Hilaria Hotari

2 - I - Lyhennyksiä ja selityksiä..... s. II A L K U S A N A T s. i 1~--ev~~.,.../ ( / p A I K A N N I M I E N K Ä S I T T E L Y A I H E P I I R E I T T Ä I N s. 2o A K u 1 t t u u r i n i m e t... s. 21 a) Asumusnimet s. 21 b) Liikennenimet s 106 c) Viljelysnimet s 113 B L u 0 n t 0 n i Dl e t s. 126 a) Maastonimet s. 126 b) Vesistönimet s. 135 NI MEN A N T 0 PERUSTEET s. 181 LÄHDE LUETTE L 0... s. 2o3 f 1 1 P A I K A N N I M I E N A A K K 0 S E L L I N E N LUETTELO... s. 212 K A R T T A L I I T T E E T

3 - II - Lyhennylcsiä ja selityksiä. L ä h t e e t emt. FUF G = ennen mainittu teos = Finnisch-ugrische Forschungen = "Maanmittaushallitu.ksen arkiston G-salkut (karttoja ja asiakirjoja) Gan. Genetz 2,14 = Ganander, Christfrid, Nytt Finskt Lexicor. = Genetz, Arvid, Tutkimus Venäjän Karjalan kielestä, II Sanakirja, Suomi 2,14 Genetz 2,17 = Genetz, Arvid, Tutkimus Aunuksen kielestä II Sanakirja, Suomi 2,17 Hist.ark. KS Kujola Lönnr. = a1storiallinen arkisto = Kalevalan sanakirja = Kujola, Juho, Lyydiläismurteiden sanakirj = Lönnrot, Elias, Suomalais-ruotsalainen sa nakirja MHA NS PNA Poh. = Maanmittaushallituksen arkisto = Nykysuomen Sanakirja = Paikannimiarkisto = Pohjanvalo, Pekka, Salmin murteen sanakir ja Ren. Smaa. SUST VA Wiedemann = Renvall, Gustavus, Suomalainen sanakirja = Suomenmaa = Suomalais-ugrilaisen Seuran toimituksia = Valtionarkisto = ~iedemann, F.J., Efstnisch-Deutsches Wörte buch

4 -!II - Vir. = Virittäjä Vero- ja tuomiokirjojen merkinnöissä (esim. 9804:39) tarkoittaa edellinen numero arkiston asiakirjan säilytysnumeroa ja jälkimmäinen asiakirjan sivua t. aukeamaa. K y 1 i e n n i m e t Hii. Ku. Lun. Orit. Pe. Pel t. Tii. Työm. = = = = = = = = Hiiva Kuronlahti Lunkula Oritselkä Perämaa Peltoinen Tiijala Työmpäinen M u u t hn. rn. sn. = = = henkilönnimi ristimänimi sukunimi

5 . ALKUSANAT. Tutkielmani Lunkulan- ja Mantsinsaaren paikannimistöstä perustuu kesällä 1954 keräämääni nimiainekseen.koska mainitut saaret kuuluvat luovutettuu.n alueeseen, olen suorittanut keruu työni siirtolaisten parissa Maaningalla, Tervoss~ ja Pielavedellä. Itse kenttätyökin on näin ollen muodostunut vaikeaksi Olenhan joutunut turvautumaan yksinomaan kansan muistiin. Nimistön osoittamien paikkojen näkeminen olisi varmasti voinut tuoda huomattavaa lisävalaisua etymologioim.isyri tyksiin. Lisäksi entiset naapurit saattavat nyt asua jopa eri pitäjissä, joten isäntien keskeistä yhteistä keskusteluhetkeä ei juuri pystynyt muodostumaan. Liitteenä seuraavatkart1~:hkin on suureksi osaksi muisti tiedon mukaan tehty. Pienet epätarkkuudet ovat siis mahdollisia. Sentähden, että salmilaiset eivät käyttäneet nk. virallisia talojen nimiä - ne olivat ainoastaan 'paperilla' - en ole katsonut tarpeelliseksi ottaa niitä mukaan. Tutkielmassani käsittelen vain talojen ja torppien kansanomaiset nimet, jotka ovat valtaosaltaan suku- ja ristimänimiä. Nimien t~tkimisessa on venäjän kielen taitamattomuuteni ollut suurena vaikeutena. Siksi olen joutunut syrjäyt tämään Savo-Karjalan maakunta-arkistossa olevat vanhat venäjänkieliset kirkonkirjat, jotka olisivat varmasti olleet huomattavana apuna ristimä- ja sukunimistön selvittämisessä.

6 Kaikesta huolimatta on tehtävä minulle henkilökohtaisesti ollut kiintoisa. Keruutyöni salmila~sten luona oli 1... l t..,,/.,!.: elämys.; toisaalta siksi, että toinen no-ista saarista on ent~nen kotisaareni, toisaalta taas siksi, että haastattelemani henkilöt suhtautuivat sangen myötämielisesti asiaan. Kaikille niille saarten asukkaille, jotka luovuttivat auliisti useita tunteja työpäivästään keskusteluihin nimien parissa, haluan sydämestäni sanoa: 11 Passibuo tilen äijti 11 r s..!/1". -', 'l.t.1;-i,.f. (j...,_,. ' / t.. ~ ' "''., ~ ' r.. ~ '.'!.~., '-"'.. ~. :. 1,. ~-

7 - 3 - J 0 H D A N T 0 I Salnii sijaitsee Laatokan rannalla rajoittuen Suojärven, Suistamon ja Impilahden pitäjiin sekä entiseen valta~ kunnanrajaan. 1 ) Lunkulansaari ja Mantsinsaari, kaksi suurta Laatokan saarta, kuuluvat Salmin pitäjään, mutta kirkollisesti Mantsinsaari muodostaa oman seurakuntansa, johon myös Lunkulan kylä luetaan kuuluvaksi. Lunkulansaari dn aivan lähellä mannerta, 16 km pitkä ja n. 3 km leveä. Saaren erottaa mantereesta kapea Perämaan salmi, jonka yli johtaa Perämaansilta. Mantsinsaari on kool taan n~ 14 km pitkä ja 4 km leveä. 2 ) Vuoriperältään saaret poikkeavat itse pitäjästä. Pitäjän vuoriperän ollessa melkein yksinomaan rapakiveä ovat saaret kauttaaltaan tummaa, vihreäbköä, purkautuneisiin kivilajeihin kuuluvaa diabaasia, jota tavataan mm. Valamon saarilla.3) Laatokka on suuresti vaikuttanut saarten rantaviivan. :. vaihteluihin. Saaret ovat aikojen kuluessa muuttaneet muotoaan. Niinpä vielä 1600-luvun alkqpuoliskolla on Lunkulansaari ollut kahtena saarena, joista toinen oli nimeltään Lunkulan- ja toinen K~ronlahdensaari. 4 ) 'Vesivuosina' - Laatokan veden ollessa korkealla - sat 1) Smaa V s ) _r,_ s.414, A.Viljanto, Salmi s.12. 3) - '. 1 - s ) Ingwald Sourander, Salmin pitäjän vaiheita, kartta ss '

8 - 4 -,tuu vielä nykyäänkin, että saari jakaantuu kahtia, rajan~ Ulahdonluhta. Silloin voidaan kertoman mukaan liikkua veneilläkin tätä 'jokiväylää' myöten. Luhta on tavallisina vuosina vesijättömaata, paikoitellen sangen upottavaa.rantaviivan vaihtelu näkyy paikannimistössäkin. Esiintyy nimittäin sellaisia niemien nimiä, jotka kertovat varhemmista saarista, esim. Panjalansaari, Raitasaari. Mantsinsaaren rannat ovat kivisiä tai hiekkaisia. Lahdelmien kohdalla voi olla lentohiekkakenttiäkin, jotka paikoin ovat harvan metsän peittämiä,paikoin aivan paljaita. 1 ) Lunkulansaaressakin on kivikkorantoja esim. Pöllän kylänosan kohdalla, mutta myös lakeita hiekkarantoja, kuten Kaurunlahden kuuluis~ ranta. Lunkulansaari on matalampi kuin pitkänomaisen harjun tapainen Maritsinsaari. Viimeksi mainitun korkeimpia paikkoja ovat Oritselkä, Peltoinen ja Härkämäki, joilta on ihastuttava näköala kauas Laatokalle. Mantsinsaaren keskiosassa, Peltoisen-Oritselän alueella, on noin kahden kilometrin pituinen ja saman levyinen Suurisuo, joka on syntynyt nykyisen eli kvartäärikauden viimeisellä ajanjaksolla. 2) Suon synnystä kerrotaan vieläkin vanhaa, ihmeellistä tarinaa. Samaan tarinaan liittyy myös Herranojan synty~ Sanotaan nimittäin veden kuiville juostessaan kaivaneen entiseen äyrääseen mainitun ojan. 3 ) Jo 1500-luvulla on Salmissa tavallisuudesta poikkea- 1) Smaa V s.414, Viljanto s.12. 2) J.Ailio, Suomen museo VIII s.4i 3) Tarinasta ks. J.Ailio, Suomen museo VIII s.48

9 '"" 5 - vasti esiintynyt ryhmäasutusta. 1 ) Sama piirre on vielä ny~ kyäänkin havaittavissa. Saarten asutus on - kuten kartasta näkyy - keskittynyt Laatoka~ rantamille ja mäkiseuduille. Koska talot sijaitsevat ryhm.issä,-voivat muutamat saar ten osat olla aivan asumattomia. Kukin tuollainen taloryhmä muodostaa tavallaan oman kylänsä. ' Lunkulansaaren pääkylät ovati Lunkula, Tiijala, Kuron lahti, Perämaa ja Hiiva, Mantsinsaaren: Peltoinen, Oritsel~ kä ja Työmpäinen. Kylät jakaantuvat kylänosiin seuraavasti: Lunkula = Lunkula ja Pöllä, Tiijala = Ulahto, Räbinänmäki, Komaranrnäki, Kotkanen 1. Kotkaniemi 1. Larikankylä, Pantsu, Padats"u, Heikkinen 1. Siikalahti ja Huskanen, Kuronlahti = Kuronlahti, Hovi ja Murronkylä, Perämaa = Perämaa ja Kas~.sniemi, Hiiva = Varpainen, Hiiva ja Alvoittu, Peltoinen = Suonkylä, Yli~ylä, Saukkanen, Peiponen, Jetsunranta 1. Rantakylä, Hiloila ja Seljoi, Oritselkä = Oritselkä ja Här~ämäki, Työmpäinen = Työmpäinen, Terola ja Inker:önkylä. II Salmissa on ollut asutusta verraten varhain. Jo kivikaudel ta on tehty esinelöytöjä. 2 ) Historiallisen ajan alussa oli lappalaisten siirryttävä pois etelästä tulevien uu- 1) J.V.Ronimus, Hist.ark. XX,I S 57. 2) Sourander s.11, Viljant-0 s.13.

10 .,. 6 - sien asukkaiden tieltä tai jaettava asuinpaikkansa heidän kanssaan. Uudet siirtolaiset olivat etupäässä niitä karjalaisia heimoja,. jotka asuivat ennen Vuoksen alajuoksun var rella sekä Laatokan itä- ja kaakkoispuolella ja jotka noin v. 800 j.kr. siirtyivät Laatokan-Karjalan seuduille. Nämä karjalaiset lienevät myös salmilaisten esi-isiä. 1 ) Salmista - samoinkuin koko Karjalasta - tuli ensin Karjalan ja Novgorodin, sitten Ruotsin ja Novgorodin ja vihdoin Ruotsin ja Venäjän välinen kiistamaa. Tyydyn ainoastaan luettelomaisesti mainitsemaan tärkeimmät käänne- kohdat ja keskityn lähemmin vain lahjoitusmaajärjestelmän aikaan, josta on muistoja Lunkulansaaren paikannimistössäkin. Päbkinäsaaren rauhassa v sai Novgorod Ruotsilta Laatokan-puoleisen Karj~lan. Novgorodin vallan aikana Salmi kuului nk. Votskaja pjatinaan 1. vatjalaiseen viiden nekseen. 2 ) V Moskovan suuriruhtinas kukisti Novgorodin ja alkoi verottaa alamaisiaan. V sai Ruotsi Karjalan, mutta luovutti sen Täyssinän rauhassa v ta kaisin Venäjälle. Stolbovan rauhassa v alue yhdistettiin jälleen Ruotsiin. Tällöin tuli Salmin pitäjän itäi sestä rajasta valtaktulllanraja. Uudenkaupungin rauhassa v sai Venäjä taas Karjalan. Alkoi ankara lahjoitusmaakausi, joka koski kipeimmin Salmin pitäjää. Lahjoitusmaat siirtyivät yhtä mittaa omistajalta toiselle. Väestön elämä muodostui näin ollen hyvin epävakaiseksi. V ) Sourander s.17, Viljantö s.13. 2) -~- s.22.

11 - 7 - ostivat Salmin pietarilaiset kauppiaat Fedul ja Sergei Gromov. He rakennuttivat pitäjään sahalaitoksia sekä nk. Tuleman hovin. 1 ). Tältä ajalta on :pe.räisin Kuronlahden kylänopan nimitys Hovi sekä peltoalueen Hovinpellot. Seutu kuului nimittäin Tuleman hovin omistukseen. Näihin aikoihin liittyy myös nimismies Yrjö Neiglickin väkivaltainen kuo~ }r lema. P~riessään saatav~-:~~? maksuja hän oli joutunut rii ; taisuuksiin talonpoikien kanssa. Ehtimiseen häntä vastaan f nos te.ttiin syytteitä Kun lisäksi. kolera levisi tuolloin, J leimasi kansa nimi~mi.ehen tautia vastaan suunnatut toimenpiteet päinvast~isiksi _ yrityksiksi, koska ihmisiä kuoli paljon. Lopuksi kansan kiihko oli siinä määrin yltynyt, että n~smies poltettiin kiduttaen niemellä, joka sai tuosta tapal1ksesta nimen Neiglickinniemi. Poltto tapahtui elo- "- kuun viim'e isenä- -päiväriä ) Vielä viime kesänä kertoi eräs vanhus liikuttuneena tuosta tapauksesta pitäen nimismies Neiglickiä itse 'paholaisena'. 11 0igiedu rahvastu ta-- :poi 11, sanoi hän. Lahjoitusmaakausi s~~milai~ten kohdalt.a :päättyi v. 19o7, jolloin he saivat maan perintökirjat. Mutta jo samana vuonna tuli kenraalikuvernöörin apulaiseksi ja sittemmin kenraalikuvernööriksi Frans A.Seyn. Venäläistyttäminen alkoi. Perustettiin useita venäläisiä kouluja ja yritettiin siten saada lapset venäjänmielisiksi. Vo 1918 Suomen tultua itsenäiseksi Salmin elinkeinoelämä lamautui joksikin aikaa itärajan sulkeutumisen ja Nevajoen liike~teen 1) Viljanto ss.14,15. 2) A.A.A.Laitinen, Hist.ark. XL, s.11.

12 , ' lakkauttamisen vuoksi. Etuna oli kuitenkin se, että Sal-. ") min väestö alkoi innokkaammin viljellä maataan, oppi kiin- 'i,..v,--)/j..... h''.. k t. t 1 ) J' ~ yj ~'f-1') tymaan y a enemman o iseu uunsa. li (~ / ",;r-~,,.;i~ Viime sodat ovat selvä osoitus siitä, mitä rajapitä- ~ '1\Y. J> /~Av/ jänä olo merkitsee. Entisistä, vanhoista uhrisaarista -. \ ('-. l!' ~ > ~ Lunkulansaaresta, jossa vietettiin muinoin bokinpäivää u.h-... O"('.~,... raten pässi 'bok:ki' ja Mantsinsaaresta, jossa toimitettiin ) ~ ~-"'.. ~,L'.., Iljanpäivän härkäuhri 2 ) - tuli kiivaimpia taistelupaikko.;r _..,., t.. (j;<i' :J~-- ~ ~v \ {. t... ~ ja. Unohtaa ei sovi Mantsinsaaren kuuluisaa puolustautu- mieta talvisodan päivinä. 3 ) III Salmilaiset sanovat puhuvansa keskenään 'omua kield.u.. ' Sanonta onkin oikeutettu, ottaen huomioon sen, että murretta sellaisenaan ei muualla esiinny. Koska Salmin mur teesta on kirjoitettu äänneopillinen tutkimus 4 ), ei liene tarpeellista ryhtyä sitä tarkemmin esittämään. Tyydynkin mainitsemaan vain tärkeimmät paikannimistössä tavattavat :piirteet. 1) Viljanto ss.18,19. 2) Uhrimenoista ks. Julius Krohn, Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus ss , Kaarle Krohn, Suomalaisten runojen uskonto ss , Viljanto ss , Iivo Härkönen, Runojen ja metsäin Karjala s.82. 3) Ks. esim. Arvo Kokko, 1.Iantsi Järisevä Koivisto ss ) Joh. Kujola, Äänneopillinen tutkimus salmin murteesta, Suomi 4:lo.

13 loppu -a, -ä on mu.uttunut u:ksi, ii:ksi kaksitavuisissa sanoissa silloin kun ensimmäinen tavu on pitkä, u.seampitavuisissa aina, esim. h I v.. u sigulahti,. 1 e p p lis u a r i, k a n.asua r i Poikkeuksen muodostavat myöhemmät lainasanat, jotka eivät ole ottaneet osaa mainitunlaiseen kehitykseen, esim. 1 a i v ~ 1 a i d u r i. la-johdin ei myöskään esiinny lu-asussa lukuunottamatta muutamia harvoja tapauksia, esim. t I j j a 1 a, h e r r a 1. a, t e r o 1 a, v a g o 1 a,.mutta h i - 1 o i 1 g, t o r o i l u 2. ensitavun ~1 t.t \ pi tk~tä vokaal ~a~ ja å;diftongiutuneet, esim. s ~ r e 1 a n h e i k k i, v i ä - r ä n h o v u n 1 u o d o. 3. i-lopp. diftongit ovat säilyttäneet jälkikomponenttinsa, esim. r e b o i h a u v v a n o j a, S o k o - 1 o v a n t a 1 o i. 4. s on sanan alussa pysynyt yleensä muuttumattomana, esim. s e p ä n a b a i, s o t'i k o v. Muutamissa nimissä saattaa kuitenkin s:n sijalla olla s, esim. s i t t u - r i, ~ a 1 1 u n m ä g i Ojansuu pitää vastaavanlaisia muotoja lainoina karjalaismurteista, s-alueelta. 1 ) Myös Setälän käsitys on sama. 2 ) Sanansisäinen s on soinnillisten 1) Ojansuu, Karjala-Aunuksen äännehistoria s.3~ 2) Setälä, Yhteissuomalainen äännehistoria s.233.

14 lo - äänteiden yhteydessä muuttunut z:ksi, esim. 1 a j u z e n o l'e k s. " : 5. kantasuomen k, t, p ovat soinnillisten äänteiden jäljessä muuttuneet soinnillisiksi, esim.k o r b i 1 a h - t i, 1 i g a 1 u h t u, p e s t o n o j a n s i 1 d u. 6. k o n s o n a n t t i yhtymissä kr, tr k > g, t "? d, esim. k a g r u m u a, p e d r u s u o 1 ) 7. l:n, r:n jäljessä g> 1 (assimiloitu.minen), g> r (assimiloituminen) esim. s a 1 1 u. nm ä g i, kantasana " v s a 1 g u, h ä r r ä n o t't's u, kantasana h ä r g ti, k u r r e n 1 a h t i kantasana k u r g i Assimilaatiota tavataan etelä-karjalassa ja aunuksessa. 2 ) 8. Suomen yleiskielen ts:ää edustaa t't'~,,- t'~, esirr ~ r a h k a n o t't's u 9. alkuperäinen superlatiivin lyhyt m on säilynyt, esim. p e r i m ä n e a b a i. lo. Salmin murteessa on venäläisen fonetiikan vaikutus tuntuva. Palatalisaatiota esiintyy runsaasti, jopa takavo- 1) Ks. Setälä, Yhteissuomalainen äännehistoria s.144. Ojansuu, Karjala-aunuksen äännehistoria ss.lo-12. Martti Rapola, Vir ss ~. 2) Ks.esim. L.Kettunen, Murrekartasto kl,52,53,54. sekä Selityksiä Murrekartastoon s.97.

15 ~ kaalisissakin sanoissa. Niinpä mm. t's- esiintyy ainapalataalistuneena, esim. h ä r r ä n o t't'~ u Myös n saattaa olla palataalistunut joissakin takavokaalisissa ni missä, esim. _ nullanoja. Viimeksi mainittua ilmiötä esii1 tyy erityisesti onomatopoeettisissa sanoissa. 1 ) IV Käsiteltävänä olevassa paikannimistössä on sekä yhdistämättömiä että yhdysperäisiä nimiä. Jälkimmäi.siin kuuluvat myös eri johtimin varustetut nimet, joissa johdin.. korvaa yhdysperäisen paikannimen paikkaa luonnehtivan pe- _..."... _. 4. rusosan. Yhdysperäiset paikannimet muodostavat huomattavan enemmistön; yhdistämättömien luku.määrän jäädessä melko vähäiseksi. A. Yhdysperäiset nimet. Yhdysperäisten paikannimien substantiivinen määriteosa on yks. nom., yks. gen. tai mon. gen., adjektiivinen määriteosa on kongruenttinen perusosan kanssa. 1) Ojansuu, Karjala-Atmll.ksen äännehistoria s.83,

16 ';" Määriteosa yks. nom.. Nominatiivisena rnääriteosana esiintyy ko. nimistössä a) appellatiivi, esim. k o i v u o j a b) adjektiivi, esim. m u s t u o j a Oman tyyppinsä muodostavat nimet, joissa on t-lopp. attribuuttiosa: o r i t s e 1 g ti, k u r a t s u a r i, t a i v a t 1 a h t i, t a 1 v a t s u a r 1 Nimessä o r i t s e 1 g li selittyy analoginen t helposti. Siinä on primäärinen loppu-h korvattu t:llä. (Salmin murteessa ori = ori h ). Nimien k u r a t s u a r i, t a i v a t 1 a h t i ja t a 1 v a t s u a r i t-lopp. attribuuttiosa ei kuitenkaan selity tällä tavoin. Mistä johtuvat mainitunlaiset muodot? Ahlqvist pitää mahdollisena, että kyseessä olisi monikon merkki.l) Vuoden 1906 Virittäjässä Heikki Ojansuu asettuu samalle kannalle. 2 ) Kettusen esityksen mukaan säynät-muoto selittää mainitun nimit.y.ypin probleeman. t-loppuisen nimityypin alueilla ovat säynät-alk. paikannimet olleet yleisiä. Muoto on niiden analogiaa. Edelleen Kettunen sanoo, että analogia oli vielä herkempi tarttumaan, jos säynät oli appellatiivina murteesta väistynyt jonkin muun muodon tieltä; t näytti nimittäin tällöin kuuluvan vain jonkinlaiseen paikannimien johdinainekseen. Paikannimistössä saattavat niinikään esiintyä kevät ja lounat,jotka antavat tukea analogialle. 3 ) Nissilän mukaan on attri- 1) Aug.Ablqvist, Suomen kielen rakennus s.79, 2) Vir s.3o. 3) Kettunen, Suomen murteet III B ss ,

17 buuttiosan t analoginen. Malleina ovat olleet sellaiset muodot kuin esim. o r i t s e 1. g li, jossa analoginen t on helposti ymmärrettävissä. 1 ) Vuoksella analoginen t esiir tyy _myös alunperin s-loppuisissa nimissä, esim. e l'.l'a t - s ä r <.. eljassär, tuomatkorpi..t::. tuomaskorpi. 2 ) Mikäli kura1 suari-nimessä on kantasanana kuras (ks.s.14ft) ja taivatl~hti, taivatsuari-nimissä taivas (ks.ss. 15"8, ISJ ) 1 ovat ne samaa tyyppiä kuin el~'atsär, tuomatkorpi. t-lopp. nimityyppi on varsinkin Itä-Suomessa tavallinen: Kannas, Laatokan- Karjala, Savo. Myös Aunuksen paikannimistössä on t-lopp. nimiä varsin runsaasti. 2. Määriteosa ~ks. gen. Yks. genetiivissä olevana määriteosana tavataan Lu.nkulan- ja Mantsinsaaren paikannimistössä a) henkilönnimi, joka tavallisimmin ilmaisee omistajaa, esim. h i 1 i p ä n k o i v i k k o, mutta myös muita suhteita, esim. t I t a n 1 u o d o, n i e 1 i k i n - n i emi. (Ks. nimien käsittelyä.) Tyyppi on tavallinen itämerensuomalaisessa nimistössä. 3 ) b) appellatiivi, jolloin gen. ilmaisee mm. paikal~isuutta, esim. p e 1 1 o n n i. ~ k u, k u j o n s u. Huomattavia ovat lisäksi sellaiset nimet, joissa gen. muodossa esiintyy eläimennimi, maaperänimi jne., esim.kurre n i emi, rahka ns u a r i. Mainituissa tapauksissa odottaisi nominatiivi-alkua. Tällaiset nimet ovat synty- ~~ Ni~silä, Luennot ~r,:slukukaudella l~?i~ 3) _11 n 11 _

18 ~ ' ' ; (/ ',. f. -:-~ ~o;.: /; t...,!'< "' ':> 1.j l.i- '\. neet' henkilönnimien analogian mukaan. 1 ) a b a i, c) adjektiivi, ainoastaan kaksi nimeä: k a u n e h e z m i e 1 a h a n n i e m i Tämän tyyppistä määri teosaa on yritetty selittää eri tavoin. Eräiden tutkijai! mukaan kyseessä olisi elliptinen lyhe ntymä. Nissilä myöntää, että teoria pätee rajoitetuissa tapauksissa, mutta ~e ei.kykene selittämään, miksi tyyppi oh yleinen. Hän perustaa oman. käsityksensä analogiaratkaisuun: mainitunlaiset nimet olisivat analogisia genetiivi.ssä olevien substantiivisten määriteosien malliin. 2 ) 3. M~äriteosa mon. gen. Nimistössä esiintyy vain pari tähän ryhmään kuuluvaa paikanni~eä, t a m m o i n s u, a r i ja t a m m o i n - a b a j a t Itä-Suomen paikannimistössä tavataan mon. genetiivistä lähinnä I gen. muotoja. Vrt. esim. Vuoksi: n I t s I r a n t a < n i t t ti - s i ~ n r a n t a. 3) Oman laajan ryhmänsä muodostavat nk. sekundääriset nimet, jotka määrittelevät paikan toisen, tunnetumman paikan avulla. 1. Kokosekundääriset nimet, esim. k u a r e z - 1 a m m i n o j a, 1 i e t e rl i e m e n a b a j a t. 2. Määritesekundääriset nimet, esim. s i g u n i e - m i a i t t u 1 a h t i. ll Nissilä, Vuoksen paikannimistb S 33. ~ _ :; _ Luennot s~yslukukaudella 19~4.

19 Paikka- 1. merkityssekundääriset nimet, esim. k u j on s u (apajan nimityksenä). 3-osaiset sekundääriset paikannimet ovat varsin yleisiä Suomessa. 4- ja 5-osaiset nimet ovat harvinaisia, mutta eräs sellainen esiintyy Mantsinsaarenkin nimistössä, nim. 1 a m m i n o j a n s u 1 a h t i ~/yvq. ' ' tilanpuolimmainenniemenpää.1). Vrt. Vuoksi: Kot Johtimista ovat tärkeimmät -(i)nen ja -la, joita mo- J~~; ~;,,~ia esiintyy. et11päässä kylien, talojen ja torppien ni _.r ~{. missä. Ainoastaan yksi poikkeus p i k k u n e (apaja),... la- on suom.ugr. kantakieleen palautuva alkuaan deminutiivinen johdin. 2 ) On myös arveltu, että se olisi ke4ittynyt / 1 ala-sanasta. 3 ) -(i)nen on nykykielen tavallisin deminutiivisubstantiivien ja adjektiivien johdin. Sen nominatiiviasu ei ole säännöllisessä taivutusopil.lisessa suhteessa obliiksisijoissa käytettyihin asuihinsa (-ise, -is-, -isi itse-, -itsi-). Su.hde on vielä tyydyttävästi selittämättä Kysymyksessä on nähtävästi kaksi eri johdinta, jotka jostakin syystä ovat jo v.ksm:ssa liittyneet samaan paradigmaan toinen yks. nominatiiviin (ja sen kaltaiseen akkusatiiviin: toinen kaikkiin muihin sijoihin. 4 ) Esimerkkejä nimistöstä: k o i v u 1 a, v a g o 1 a, t a m m e 1 a p e 1 d 0 ~ e, j ä r V i n e, k a U h a n e 1 2 ) Nissilä, Luennot syyslukukaudella 1954, ) Hakulinen, Suomen kielen rakenne ja kehitys I s.112, 3) Nissilä, Luennot syysluku.kaudella 1954~ 4) Hakulinen I s.lo7~

20 B. Yhdistämättöinät nimet. Yhdistämättömien paikan.nimien ongelmaa on yritetty ratkaista eri tavoin. Suomalaisessa paikannimistössä tulee lähinnä kysymykseen ellipsiteoria, jonka mukaan yhdistämättömät nimet olisivat lyhentymiä alunperin yhdysperäisistä nimistä. Käsiteltävänä olevassa nimistössä pitäisin mahdol lisena seuraavien nimien elliptistä syntyä: parhu< parhansuari m a n t' t ' ~ i < m a n t ' i' i n s u a r i pöllä< pöllänklilä hovi<'. hovinklilä hivu < hivanklilä Edellä mainituista nimistä käytetään kuitenkin molempia muotoja, joten on vaikea ratkaista, onko kysymyksessä ellipsi. Johduin olettamaan ellipsin mahdollisuutta lähinnä siksi, että yhdysperäiset nimet esiintyvät varhemmissa asiakirjoissa. Oman ryhmänsä muodostavat paikannimet, joissa jokin maastosana sellaisenaan esiintyy yhdistämättömänä nimenä, EBim. k a l'l'i v o, t'~ ä r i, t't ö ti r i, r a z i p e r g o. Mainittua tyyppiä tavataan eri puolilla Suomea. Eräät tutkijat ovat pitäneet vastaavanlaisia nimiä el liptisinä lyhentyminä, esim. Arvo Meri sanoo asian olevan näin. k o r p i < I s o k o r p i. 1 ) Nissilä pitää teoriaa oikeutettuna siinä tapauksessa, jos yhdistämätön ni- 1) Arvo Meri, Vanhan Vehmaan kihlakunnan pitäjien ja kylien nimet I s.11.

21 - l'l - mi tarkoittaa samaa paikkaa kuin yhdysperäinen.. 1 ) Toisen teorian mukaan nimet ovat sellaisinaan kiteytyneet paikannimiksi, esim. alkuperäisestä appellatiivista k a l'l'i - v o olisi siis suoraan kehittynyt K a l'l'i v o Viimek si mainittua kehitystä olettaisin nimissä k a l'l'i v o, t ' s ~ a.. r J.., t'~ ö u r i, r a z i, p e r g o Epeksegeesiä on käsitelty vähän suomalaisessa paikan-,.{'li..,.; nimistötutkimuksessa. Epeksegeesi on selventävä lisä, joka yhdistetään nimeen. Käsiteltävänä olevassa nimistössä pitäisin varmana epeksegeesi-tapauksena nimeä u b r i n - 1 a m b i, jossa ubri jo sellaisenaan ilmaisee paikan laadun. (~alm. u b r i 'leminen sisälampi' (Poh)). Ubri on kui tenkin siksi harvinainen maa$totermi, että sen merkityksen ymmärtämiseksi on tarvittu selventävä lisä 1 a m b i Vertau.ksena voisi mainita Vuoksen r u o k i t o s ~ ruokitoksennittii. 2) Haplologia, assimilaatio ja dissimilaatio eivät ole vaikuttaneet saarten paikannimistöön. Loppuheittoa ja sisäheittoa ei niinikään esiinny. 1) Nissilä, Luennot syyslukukaudella ) tt _n_ -"-

22 18 V.. Paikallissijoibin nähden on huomattava, että inessii- ' vin, elatiivin, adessiivin ja ablatiivin päätteestä on loppuvokaali kadonnut. Sisäisten ja ulkoisten paikallissijojen käyttö on joidenkin nimien kohdalla ho~juva: käyttää molemj;>ia. voidaan Talojen ja torppien nimistä käytetään ainoastaan sisäisiä paikallissijoja, esim. a k i m a n V a s a, s V a 1 V 0 i t u n m i s a s ' r 8 n a 0 s b ä u "' li t 1 1 t a m m e 1 a s. Samoin on laita yhdistämättömien nimien ynnä johdannaisten. Vain nimet t'..; s ä r i ja k a b j a k- ' k 0 tekevät poikkeuksen: t' ~ ä r i 1 k a b j a k 0 1 Yksinomaan sisäisissä paikallissijoissa esiintyvät yhdysperäisten nimien seuraavat perusosat: a i d u V esim. s a 1 1 u n a i j j a s g u b a tl a 1 V 0 i t u n g U V a s h a g a 11 k 0 i V i k k 0 k o r b i k o r V U V V m e n s s 0 z e n h a g a s rt h i 1 i p ä n k 0 i V i k: 0 s,, m a t'h a 1 d'i n k 0 r V e s 11 t e r 0 1 a n k 0 r V a s k u 1 k k u 11 r e d u k u 1 k u s ""' k u 1 ä ll 1 a r i k a n k u 1 ä s 11 m a j a k k u h e i n ii 1 -u V V 0 n m a - j a k' a s n e n ä tl 1 e p p li n e n ä s n i e m i k a s e z n " i e m e 9 lf.n i 1 o r e b 0 i n n. i 1 0 s

23 n i ~k u esim. P e nn 1 ~ k a 5 0 t't'~ u " h ä r r ä n o ~ t's a s p i h a 11 j e t't u n p i h a s r i u t t a lt s a u k k a z z e n r i u t a :: s a 1 m i T1 p e r'a m 0 i n s a 1 m e s s u!! k u j 0 n s u s Ainoastaan ulkoisia paikallissijoja käytetään seuraavista perus osista: a b a i esim. h a U V vana b a j a 1 d 0 r 0 g u 11 h 0 V a t a n d o r 0 g a 1 k a l'l'i V 0 11 k u r r e n k a l'l'i V 0 1 k a 1t g a s 11 m u r u n k a ~ g a h a 1 k u j 0 " 1 a r i k a n k u j 0 1 k ö li k k i!i.k: u 0 p puköiik i 1 1 a g e i 11 - s u r e 1 1 a g i e 1 1 i e t e 11 1 e V i e e t t i e 1 r e b 0 i 11 s ū r e 1 r e b 0 i 1 s i 1 d u n k i V i s a 1 V ä li 1 ä 11 a 1 V 0 i t U n V ä li 1 ä 1 Lisäksi esiintyvät ulkoisissa paikallissijoissa nimet k o m a r o u s "' l. n, m 1- t'o u sv i n, t o r p o u.s.-v a. µ. l. s 1 a u n i k k u ja p 0 s 1 a u n i k k u.

24 - 2o - l'aikannimien K Ä S I T T E L Y A I H E P I I R E I T T Ä I N "''..; Salmin murre on siinä määrin omalaatuista, että pai- 1-cannimi-en kirjakielisen asun muodostaminen voi tuottaa vaikeuksia. Tämän vuoksi olen katsonut parhaaksi me:rki tä en- sin nimen murteellisen ja vasta sen jälkeen varman tai oletetun kirjakielisen asun. Nimien käsittely tapahtuu aihepiireittäin aakkosjär- - j e stykse ssä. Tapat?.ksissa, joissa talojen ja to:rppien nimen. attribuuttiosa tai koko nimi on sama, olen käsittelyn helpottamiseksi maininnut nimet.perätysten sovittaen ne sanan etymologioinnin piiriin. Mikäli jollakin paikall3 on useita nimiä, olen esittänyt ne kaikki sa~assa yhteydessä. Talojen ja torppien nimissä pääsanana olevan ristimänimistön käsi t ~elen erikseen nimien yleisyyden mukaisessa järjestyksessä. p aikannimien etymolo gioinnissa olen käyttänyt Pohjanvalon, Genetzin, Kujolan, Lönnrotin, Renvallin, Gananderin ja Wiedemannin sanakirjoja, Nykysuomen sanakirjaa sekä Sanakirjasäätiön ja Sanakirjasäätiön paikannimiarkiston kokoelmia. Karjalaisten nimiopas ja Viljo Nissilän paikannimistöä käsittelevät lehtiartikkelit ovat olleet suurena apuna erityisesti suku- ja ristimänimistön etymologioinnissa. Asia kirjatiedot olen poiminut Val tionarkiston kokoelmista sekä Maanmi tt aushallituksen arkiston iso j akoka:rtoista ja a siaki:rjoista.

25 , A K u 1 t t u u r i n 1 m e t a a 1 - asumusnimet. - - kylät. Lunk:ulansaari - '(_! I l.j )'t'l 1 - h i v ti Hiiva, kylä saaren eteläosassa. Hiivankylä 1888 MHA. G 72a 15/19. Hiiva 1891 IV1RA G 72a 15/22. Nimen pohjana ei liene aine sana hiiva, jonka asemasta Salmissa käytetään yleisemmin venäjän kielestä saatua drol,}ei - sana~. /,) vaan henkilönnimi Hiiva. Savossa tunnetaan nimi jo luvulla, v:lta 1564 Hiua Jerffuelein. 1 ) Kylän sijaintipaikan vuoksi on tapana sanoa: 11 H.!vaz on muailman loppu, sid ed piäze enembi ni kunne, vezi tulou vastah'! (Salmi), Vrt. Hiivakylä (kylä Ilmajoki), Hiivala (kylä Vahviala, Lappee, tila Ii, Padasjoki~ Hiivaniemi (kylä Lappee, Rautjärvi, Vahviala), Hiivanainen (talo Ilmajoki)..,.., \ ir" \ (,_,. (<.;.;.f..,.i,.( ~ l '1i..v,V"'tJ tl.. tl'.t. ' k u r o n 1 a h t i K u r o n 1 a h t i kylä saaren i keskiosassa.,!_tg:. :!_?n lax 1589 VA 564o~l9, Kurolax 1618 VA 6o45a:74, Kuralax 1638 VA 9646:116, Kuralax 1684 VA 9745: 385, Kurolax 1722 VA 98o4:4o, Kuralax 1725 VA 9812:8, Ku-. rolax Byy 1727 VA 9818!458, Kurolax 1728 VA 9822:549, Kurolax 1764 va 10. 2o5a: 83, Kuronlahti 1892 IVIHA. G 72a 15/26. / Nimen pohjana on kaiketi sn. Kuronen. Vrt. Kuronen (sn. Eno, Hiitola, Kaukola, Kuusjärvi, 1) Savon tuomiokirjat 1559, s.153.

26 Käkisalmi,. Mu~tia, Polvijärvi, Räisälä, Pyhäjärvi (Vl), Pälkjärvi, Tobmajärvi), Kurolanlahti (kylä Maaninka),Kuronlahti (asutusalue Joroinen). 1 u n g u 1 L u n k u 1 a, kylä saaren pohjoisosassa, '- Ronimus mainitsee nimen jo v:lta 1500:) Lungula 1589 VA,?64o:l9, Lungula 1618 VA 6o4 5a:73, Lungulan 1638 VA 9646: 116,_ Lungula 1684 VA 97 45: 385, Lungula 1722 VA 98o4: 39, Lungula 1728 VA 9822:545, Lungula 1764 YA 10, 2o5a:84, Lunkulankylä 1888 MHA G 72a 15/19, Lunkula 1892 MHA G 72a l?/27. On vaikeaa päätellä, mistä nimitys johtuu. Luulisin, että nimessä piilee henkilönnimi. [1r-. t p e r a m 0 i ' ~. :i "'.i.-:: Lo '... ~ _,,; '' r ~- '.. P e r ä m a a, kylä Hiivan koillispuolella. Perämaan.kylä 1888 MHA G 72a 15/19, Perama 1891 MHA G 72a 15/22. Perämaa-nimitys on muodostettu todennäköisesti pefamoi-osasta, lähinnä äänteellisistä syistä. Perämaa r on Salmin murteessa perämua. Kylässä on talo pefamoin m.ikko Perämaan Mikko ja torppa pefamoin nasta Perämaan N~sti. Olisiko kylä saanut nimensä sn:stä peramoi Perämaa? Vrt. Perämaa (kylä 'Mouhijärvi, Valkeala, torppa Kangasniemi). *1M:.1'\.in.' > /"' W~6' 11 K'~.;k ;Jc/;. "'!..~f.~.l.{~~!h:_:_!- I v-vf. ~ ~. ~~, f'-' ~ f ~'::1f, "/ n1, /.t'.-,..j--. 21? I (- ~ z_ J!I JJI...,...: ~ 'rf;,'y7-i,~,,.,,...,...:-a_,,.s ~ 1 o 2.., t I j j a 1 a "T ' i 1-. j a 1 a, kylä Lunkulan ja Kuronlahden välissä. Kiijala, Ronimus, kartt.liite, Kijala 1727 VA 9818:458, Kijala 1728 VA 9822:550, Tijala VA 10. 2o5a 15/26, Tijalankylä 1888 MHA G 72a 15/ 19, Tiijala ) Ronimus, Hist.ark. XX I s.54-

27 MHA G 72a 15/26. Ronimus mainitsee, että vielä 1900-luvun alkupuolella kansan suussa on kylän nimenä Kiijala. 1 ) Kiijalan, Kijalan muuttuminen asiakirjoissa 1764 lähtien Tijalaksi, Tiijalaksi lienee kirjurin syytä. - Kiijala-nimen pohjana taas voisi mahdollisesti olla sn. Kijanen, joka kuuluu luonnonaiheisiin sukunimiin. 2 ) kia ~svart hackspett, spill,-tillkraka (picus martius mustatikka, palokär ki) ' ( Lönnr. ) (L~ '(. /c;,;. ~ c,,..',"~ n~ <t< vt-lj<1;, k..'r.,j" rvrantsinsaari o r i t s e 1 g ti 0 r i t s e 1 k ä, kylä saaren keskiosassa. Jo Vatjalaisen viidenneksen verokirjassa on maininta Ori selästä?) Oriselgä 1618 VA 6o45a: r3, Ori selkä by 1'(64 VA 10. 2o5a: 86, Ori tselän kylä 1891 MBA G '(2b 6/8. Kylä sijaitsee Oritselän harjanteella. Ks. ss.i~, 1,,2.,9. Vrt. esim. Oritkallio, Oritsaari (Antrea). Ori-alk. paikannimiä on varsin runsaasti maamme nimistössä. p e 1 d o n e P e 1 t o i n e n, kylä saaren pohjoisosassa. Vatjalaisen viidenneksen verokirjassa Peltois~), Peldosa 1618 VA 6o45a:74, Peldois 1684 VA 9745:385, Peldois 1686 VA 975o:3o5, Påldois 1727 VA 9818:454, Päldois 1'(28 VA 9822: 546, Peltosen kylä 1891 MHA G 72b. 6/8. Nimen pohjana lienee sn. Pel toinen. Vrt. Peltoirien (kylä Suojärvi, Taipalsaari) 1 Peltonen l) Ronimus, Hist.ark.XX I s.~4. 2) Aarno Maliniemi, Suomen kulttuurihistoria I s ) Ronimus, Hist.ark. XX I s.55. 4) tt -~- _tt_

Saamelaisjäljet Kuusamon ja Posion paikannimistössä

Saamelaisjäljet Kuusamon ja Posion paikannimistössä ALPO RÄISÄNEN Saamelaisjäljet Kuusamon ja Posion paikannimistössä Suur-Kuusamon asutushistoriaa uusamo ja pääosin sen alueesta vuonna 1908 muodostettu Posio ovat saaneet kiinteän suomalaisen asutuksen

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

Rahkoset. Rahkosten sukuseura ry:n lehti. 2/2003 9. vuosikerta 12. numero

Rahkoset. Rahkosten sukuseura ry:n lehti. 2/2003 9. vuosikerta 12. numero Rahkoset Rahkosten sukuseura ry:n lehti 2/2003 9. vuosikerta 12. numero Kannen kuvassa: Rahkosten sukuseura kokoontui 19.7.2003 Saarijärvellä. Kuva: Jorma Rahkonen. 9. vuosikerta, 12. numero Jyväskylässä

Lisätiedot

PAIKANNIMEN MONET TARINAT. Varkautelaisten kansanetymologisia tulkintoja kaupunkinsa ja sen lähialueiden paikannimistä

PAIKANNIMEN MONET TARINAT. Varkautelaisten kansanetymologisia tulkintoja kaupunkinsa ja sen lähialueiden paikannimistä PAIKANNIMEN MONET TARINAT Varkautelaisten kansanetymologisia tulkintoja kaupunkinsa ja sen lähialueiden paikannimistä Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Jenni

Lisätiedot

Vielä kerran itämerensuomen vanhimmista muistomerkeistä

Vielä kerran itämerensuomen vanhimmista muistomerkeistä JOHANNA LAAKSO Vielä kerran itämerensuomen vanhimmista muistomerkeistä Karjalainen ukkosen loitsu? nnen paperin ja musteen yleistymistä koivuntuohi oli Pohjolan pergamentti. Novgorodin ja Staraja Russan

Lisätiedot

Rasia ja asia. 1. Rasia

Rasia ja asia. 1. Rasia Rasia ja asia JORMA KOIVULEHTO (Helsinki) 1. Rasia 1.1. Rasia on (alun perin) pienehkö vakka, keriastia eli astia, jossa on ohuesta puulaudasta taivutettu, painettu laita eli keri; se on siis tehty puukeritekniikalla.

Lisätiedot

TÄLLVIISII MYÖ HAASTETAA Etelä-Karjalan murteen kansandialektologista tarkastelua sarjakuvakäännösten pohjalta

TÄLLVIISII MYÖ HAASTETAA Etelä-Karjalan murteen kansandialektologista tarkastelua sarjakuvakäännösten pohjalta TÄLLVIISII MYÖ HAASTETAA Etelä-Karjalan murteen kansandialektologista tarkastelua sarjakuvakäännösten pohjalta Suomen kielen pro gradu -tutkielma Joensuun yliopistossa huhtikuussa 2007 Sirkka Marjaana

Lisätiedot

VIRON RANTAMURTEEN LÄNSIRYHMÄN SANASTON ALKUPERÄ SUOMALAISLAINOJEN VALOSSA

VIRON RANTAMURTEEN LÄNSIRYHMÄN SANASTON ALKUPERÄ SUOMALAISLAINOJEN VALOSSA VIRON RANTAMURTEEN LÄNSIRYHMÄN SANASTON ALKUPERÄ SUOMALAISLAINOJEN VALOSSA Sofia Björklöf Pro gradu Syksy 2012 Suomen kieli; Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien Viron kielen ja kulttuurin linja

Lisätiedot

ASUTUKSEN RAKENNE ETELÄ-KARJALASSA

ASUTUKSEN RAKENNE ETELÄ-KARJALASSA ASUTUKSEN RAKENNE ETELÄ-KARJALASSA Pirjo Iivanainen ASUTUKSEN RAKENNE ESIHISTORIASTA KESKIAIKAAN Asutuksen yleispiirteitä Suomen asuttaminen alkoi pian jääkauden jälkeen. Vanhimmat asutukseen viittaavat

Lisätiedot

Mursun ja norsun jäljillä

Mursun ja norsun jäljillä KAISA HÄKKINEN Mursun ja norsun jäljillä uomen lähimmästä etäsukukielestä saamesta on suomen yleiskieleen lainattu vain muutamia kymmeniä sanoja, jotka enimmäkseen liittyvät Lapin luontoon, eläimistöön

Lisätiedot

aakusti Joulun lapset 1943 S a v o l a e s u u v e n iänenkannattaja AAKUSTI 4/2010 1

aakusti Joulun lapset 1943 S a v o l a e s u u v e n iänenkannattaja AAKUSTI 4/2010 1 aakusti 4/10 Joulukuu S a v o l a e s u u v e n iänenkannattaja 2010 21. vsk Joulun lapset 1943 AAKUSTI 4/2010 1 aakusti Sisältö: Sivu Pääkirjoitus: Sprengtportenin kartat 3 Olvi-Säätiö avusti 4 Fagernäsin

Lisätiedot

Helsinkiläisiä puhujaprofiileja

Helsinkiläisiä puhujaprofiileja HEIKKI PAUNONEN Helsinkiläisiä puhujaprofiileja elsinkiä voi luonnehtia suomalaisen puhekielen sulatusuuniksi tai sosiolingvistiseksi laboratorioksi. Helsingin suomalaisen puhekielen historia on suhteellisen

Lisätiedot

Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien tutkimuksen nykytilasta 1

Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien tutkimuksen nykytilasta 1 Janne SAARIKIVI (Helsinki) Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien tutkimuksen nykytilasta 1 1. Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien historiallista taustaa 1.1. Uralilaisten kieliyhteisöjen monikieliset

Lisätiedot

Tuure Liski. Lakkarinpalle - elämää Valkjärven Mannilassa

Tuure Liski. Lakkarinpalle - elämää Valkjärven Mannilassa Tuure Liski Lakkarinpalle - elämää Valkjärven Mannilassa Pohja 1982 1 Oi ranta elämää ihanampi, oi meri! minä onnekas pian kotitienoilla astelen taas! Oi päivän kirkkautta! näillä main minä ennen aina

Lisätiedot

SISÄLLYS. Satakuntalaisen palko- 1. haaparuuhen valmistus. Kirj. Eino. julkaisi Aina Lähteenoja 98. Nikkilä 134

SISÄLLYS. Satakuntalaisen palko- 1. haaparuuhen valmistus. Kirj. Eino. julkaisi Aina Lähteenoja 98. Nikkilä 134 SISÄLLYS. Kaksi satakuntalaista suurmiestä. Kirj. Edwin Linkomies 5 Vähän Lallista ja Lalloilasta. Kirj. Jalmari Jaakkola 20 Satakunnan vanhin tunnettu paikannimi. Kirj. O. J. Tuulio 34 Porin kaupungin

Lisätiedot

Leinosten sukulehti 1-2011. www.leinoset.fi

Leinosten sukulehti 1-2011. www.leinoset.fi Leinosten sukulehti 1-2011 Jokelan väki ja kesävieraat ohranleikkuussa Temmeksen pappilassa vuonna 1960. Vasemmalta: Ilkka, Pertti, Kalle nuorempi, Veikko, Eeva, Lauri, Lea ja Kalle Honka. Sisäsivuilla

Lisätiedot

Jatkuvuusperustelut ja saamelaisen kielen leviäminen* (osa 2) (Jaakko Häkkinen, 9.7.2010)

Jatkuvuusperustelut ja saamelaisen kielen leviäminen* (osa 2) (Jaakko Häkkinen, 9.7.2010) Jatkuvuusperustelut ja saamelaisen kielen leviäminen* (osa 2) (Jaakko Häkkinen, 9.7.2010) * Kiitän Petri Kalliota ja Johan Schalinia korvaamattomasta avusta lainasanakerrostumien kronologian selvittämisessä.

Lisätiedot

Etymologisesti hämäriä -(is)ta-johdosverbejä, lainoja ja omapohjaisia

Etymologisesti hämäriä -(is)ta-johdosverbejä, lainoja ja omapohjaisia Jorma KOIVULEHTO (Helsinki) SUSA/JSFOu 92, 2009 Etymologisesti hämäriä -(is)ta-johdosverbejä, lainoja ja omapohjaisia Suomessa on paljon verbejä, joiden vartalo päättyy elementtiin -ta-/-tä-. Valtaosa

Lisätiedot

Kaulinranta paikannimitutkimus/ortnamnsstudie

Kaulinranta paikannimitutkimus/ortnamnsstudie Kaulinranta paikannimitutkimus/ortnamnsstudie FIN 240 (61 80 p) C-uppsats i finskan April 2004 Institutionen för nordiska språk, SOL Lunds universitet Tapio Honkanen Kontakt: tapiohonkanen@spray.se Kansikuva

Lisätiedot

Maamme meidän maa LEA LAITINEN

Maamme meidän maa LEA LAITINEN Maamme meidän maa LEA LAITINEN uomettaren ensimmäisessä vuosikerrassa oli 13.4.1847 seuraava uutinen, jossa kerrottiin uudesta julkaisusta. Oli ilmestynyt Fosterländskt Albumin kolmas osa: Kirjaa Fosterländskt

Lisätiedot

Alkajaisiksi. R AUHALLISTA JOULUA ja H YVÄÄ U UTTA VUOTTA. J o h t o k u n t a

Alkajaisiksi. R AUHALLISTA JOULUA ja H YVÄÄ U UTTA VUOTTA. J o h t o k u n t a Alkajaisiksi Pitkäpaasi-Seuran säännöissä sanotaan, että seura toteuttaa tarkoitustaan mm. harjoittamalla julkaisutoimintaa. Seuran perustamisvaiheen aikoina tuotiin useammalta taholta esille toivomus

Lisätiedot

Adverbeista. Adverbin määrittely.

Adverbeista. Adverbin määrittely. Adverbeista 137 Adverbeista. Adverbin määrittely. Perinnäisistä sanaluokista adverbit kuuluvat kaikista vaikeimmin määriteltäviin. Samoin kuin muiden sanaluokkien on niidenkin määrittelemiseksi etsitty

Lisätiedot

LIMINGAN ASUTUKSEN SYNTY KESKIAJALTA 1600-LUVULLE

LIMINGAN ASUTUKSEN SYNTY KESKIAJALTA 1600-LUVULLE LIMINGAN ASUTUKSEN SYNTY KESKIAJALTA 1600-LUVULLE Oulun yliopiston Historiatieteet Suomen ja Skandinavian historia Pro gradu -tutkielma 31.1.2013 Markku Kuorilehto 2 Sisällys TUTKIMUSAIHEEN TAUSTA...3

Lisätiedot

JÄRVISAAREN SUOMALAISET 1702 1943 Robin Easton

JÄRVISAAREN SUOMALAISET 1702 1943 Robin Easton JÄRVISAAREN SUOMALAISET 1702 1943 Robin Easton 1 Kuva 1: Järvisaari virolaisessa kartassa 1936. Lähde: Aleksei Švarjov, Okrestnosti Peterburga. 2 Verkkojulkaisu. Inkerin kulttuuriseura. Helsinki 2013 3

Lisätiedot

inkeriläisten numero 10 lokakuu 1987

inkeriläisten numero 10 lokakuu 1987 inkeriläisten numero 10lokakuu 1987 inkerilaisten viesti TOIMITUS KONTTORI Päätoimittaja: Matti Vironmäki, puh. (90) 631 285 Toimitussihteeri: Ilkka Pyysiäinen, puh. 90-803 3687 Matinkartanontie 2 C 30,

Lisätiedot

JARI SAARINEN. Parkanon Historiaa. Käsittelee Parkanon historiaa 1.3.2011

JARI SAARINEN. Parkanon Historiaa. Käsittelee Parkanon historiaa 1.3.2011 JARI SAARINEN Parkanon Historiaa Käsittelee Parkanon historiaa 1.3.2011 Tässä julkaisussa paneudutaan Parkanon historiaan, ja sivutaan myös Kihniötä. Materiaalissa on kuvia ja niiden selityksiä, ja kerrotaan

Lisätiedot

MUOTO-OPIN KERUUOPAS LISÄVIHKOINEEN

MUOTO-OPIN KERUUOPAS LISÄVIHKOINEEN MUOTO-OPIN KERUUOPAS LISÄVIHKOINEEN Laatinut Terho Itkonen apunaan Heikki Leskinen, Heikki Paunonen ja Tapani Lehtinen (Muoto-opin keruuopas) Terho Itkonen, Heikki Paunonen, Raija Lehtinen ja Kaisu Juusela

Lisätiedot

AVOIMET PERSOONAVIITTAUKSET RAJAKARJALAISMURTEISSA

AVOIMET PERSOONAVIITTAUKSET RAJAKARJALAISMURTEISSA AVOIMET PERSOONAVIITTAUKSET RAJAKARJALAISMURTEISSA Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Milla Uusitupa Lokakuu 2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND

Lisätiedot

KARJALAN SUOMALAISTEN LAINASANOJEN LEVIKISTÄ

KARJALAN SUOMALAISTEN LAINASANOJEN LEVIKISTÄ 1 KARJALAN SUOMALAISTEN LAINASANOJEN LEVIKISTÄ Esitelmä Turun IFUSCOssa huhtikuussa 1997 Tekijä: Kimmo Laine 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA LÄHTEET 2. SUOMALAISTEN LAINASANOJEN LEVIKISTÄ KARJALAN

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJALTA Ensi kesänä tavataan jo 2.-3.7. me, Lesosten sukuseuralaiset ovat nimittäin aikoneet tulla vastavierailulle Kuivajärven

PUHEENJOHTAJALTA Ensi kesänä tavataan jo 2.-3.7. me, Lesosten sukuseuralaiset ovat nimittäin aikoneet tulla vastavierailulle Kuivajärven Starinat Toarie ja Lari Huovisen sukuseuran tiedotuslehti lokakuu 2010 Ensi kesän sukutapaamisen proasnikka viikonloppua on siirretty perinteisestä heinäkuun toisesta viikonlopusta heinäkuun ensimmäiselle

Lisätiedot