TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 KV - STF

2 TILINPÄÄTÖS 2013 BOKSLUT 2013 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA - VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Stadens förvaltning och förändringar i denna Yleinen taloudellinen kehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa - Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi Kauniaisten kaupungin henkilöstö - Grankulla stads personal Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista - Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på utvecklandet av verksamheten Ympäristö ja kestävä kehitys - Miljö och hållbar utveckling KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN - REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS INTERNA TILLSYN HAR ORDNATS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS - RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN Tilikauden tuloksen muodostuminen - Räkenskapsårets resultat Toiminnan rahoitus - Finansiering av verksamheten Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den Kokonaistulot ja menot - Totala inkomster och utgifter KONSERNITARKASTELU - KOMMUNKONCERNEN Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä - Sammanställning av samfund som ingår i koncernbokslutet KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ - STADSSTYRELSENS FÖR- SLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT TOTEUTUMISVERTAILUT- UTFALLSJÄMFÖRELSER KAUNIAISTEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN S STRATEGISKA MÅL MÅLUPPFYLLELSE KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN - DRIFTSBUDGETENS UTFALL Yleishallinto Allmän förvaltning Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja - Stadsstyrelsen och stadsdirektören Kaupunginkanslia Stadskansliet Rahatoimisto Drätselkontoret Sosiaali- ja terveyslautakunta - Social- och hälsovårdsnämnden Hallinto Förvaltning Sosiaalipalvelut Socialtjänster Vanhuspalvelut Äldreomsorg Terveydenhuolto Hälsovård Suun terveydenhuolto Munhälsovård Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Yhdyskuntalautakunta - Samhällstekniska nämnden Hallinto Förvaltning Maankäyttö Markanvändning Ympäristötoimi Miljöenheten Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Byggherreverksamhet och teknisk planering Kuntatekniikka - Kommunteknik Rakennuslautakunta Byggnadsnämnden... 96

3 Sivistystoimi Bildning Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi Varhaiskasvatus Småbarnsfostran Koulutoimi Skolförvaltningen... Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta - Finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Kultur- och fritidssektorn Hallinto - Förvaltning Kansalaisopisto Medborgarinstitutet Kaupunginkirjasto stadsbiblioteket Kulttuuripalvelut Kulturtjänster Nuorisopalvelut Ungdomstjänster Liikuntapalvelut Idrottstjänster TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALL RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN - FINANSIERINGSDELENS UTFALL YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA SAMMANDRAG AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - BESLUTSKALKYLER TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSANALYS TASE - BALANSRÄKNING KONSERNITILINPÄÄTÖS - KONCERNBOKSLUT LIITETIEDOT - NOTER TILL BOKSLUTET KAUPUNGIN JA KONSERNIN LIITETIEDOT NOTER TILL STADENS OCH KONCERNENS BOKSLUT LUETTELOT JA SELVITYKSET FÖRTECKNINGAR OCH UTREDNINGAR ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR

4 Tilinpäätös 2013 Bokslut 2013 I TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 1

5 Tilinpäätös 2013 Bokslut

6 Tilinpäätös 2013 Bokslut OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA - VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt Kaupungin toiminnan keskipisteessä on viime vuosina ollut, ja tulee varmaan vielä jonkin aikaa olemaan, kaksi koko kuntakenttää koskevaa kysymystä. Toinen liittyy paljon puhuttuun kestävyysvajeeseen ja pyrkimyksiin pysäyttää julkisen talouden alijäämäinen kehitys ja toinen kunta- ja sote-uudistukseen. Näitä kahta asiaa ei välttämättä tarvitse nähdä erillisinä, koska asiallisesti ne muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoitteena on mahdollistaa kuntien toimintakyky hyvinvoinnin turvaamisessa. Stadens verksamhet har under de senaste åren kretsat kring två frågor som berör hela kommunsektorn, och så kommer det antagligen att fortsätta ett tag till. Den ena frågan anknyter till det mycket diskuterade hållbarhetsgapet och strävandena att stoppa den negativa utvecklingen med underskott i den offentliga ekonomin. Den andra handlar om kommun- och vårdreformen. Dessa två frågor behöver inte nödvändigtvis ses som separata, eftersom de i sak bildar en helhet, varvid målet är att garantera kommunernas funktionsförmåga så att de kan trygga välfärden. Samalla kun talouden tasapainottaminen ja kuntauudistus ovat tarpeellisia ja perimmältään myönteisiä politiikan prosesseja, niihin tietenkin liittyy myös huolestuttavia piirteitä. Säästämisellä ja menojen karsimisella on aina omat hankalat puolensa. Kuntauudistus taas on Kauniaisten kaltaiselle pienelle kunnalle suurelta osin uhka, koska pyrkimyksissä suurentaa kuntia ja ns. sote-alueita puhutaan käytännössä pienten kuntien olemassaolosta. Kaupungin taloudellinen tilanne heijastaa kansantalouden ja julkisen talouden yleistä tilaa. Lainsäädännöllä ja kaupungin omilla päätöksillä luotujen palvelujen ylläpitäminen johtavat kaupungin menojen kasvuun tilanteessa, jossa verotulojen kaupungin pääasiallisen tulolähteen kasvu vallitsevassa taantumassa jää vaatimattomaksi. Talouden tasapainoa horjuttaa myös se, että valtiontalouden tasapainottamisen eräs keskeinen keino on pienentää kuntien valtionosuuksia. Vaikka näiden merkitys ei Kauniaisille ole koskaan ollut erityisen suuri, valtionosuuksien pieneneminen vuoden 2012 tasosta, 3,75 miljoonasta eurosta ensi vuoden arviolta 1,3 miljoonaan euroon on jo tuntuva heikennys kaupungin tuloihin. Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2013 on noin miljoona euroa alijäämäinen. Aikaisempien vuosien ylijäämien johdosta tämä ei ole suuri ongelma, mutta kun kuluvan vuoden talousarvio päätyy yli kaksi miljoonaa negatiiviseksi ja Samtidigt som balanseringen av finanserna och kommunreformen är nödvändiga och i grunden positiva politiska processer, är de förstås också behäftade med vissa oroväckande drag. Sparandet och kostnadsjakten har alltid sina avigsidor. Kommunreformen för sin del utgör till stora delar ett hot för en liten kommun som Grankulla, eftersom strävandena att förstora kommunerna och social- och hälsovårdsområdena de facto går ut på att ifrågasätta små kommuners existens. Stadens ekonomiska situation återspeglar det allmänna läget i samhällsekonomin och den offentliga ekonomin. Upprätthållandet av service som bygger på lagstiftning och stadens egna beslut leder till ökade utgifter för staden i samtidigt som ökningen av skatteintäkterna stadens huvudsakliga inkomstkälla i den rådande recessionen blir anspråkslös. Den ekonomiska balansen rubbas också av att minskade statsandelar till kommunerna utgör ett centralt medel för att få statsfinanserna i balans. Även om statsandelarna aldrig haft särskilt stor betydelse för Grankulla, utgör redan minskningen från 3,75 miljoner euro 2012 till uppskattningsvis 1,3 miljoner euro nästa år en kännbar lucka i stadens inkomstbas. Stadens bokslut 2013 uppvisar ett underskott på cirka en miljon euro. Tack vare tidigare års överskott utgör detta inte något större problem, men eftersom budgeten för det innevarande året lan- 3

7 Tilinpäätös 2013 Bokslut 2013 ensi vuoden arviot ovat vähintään samaa luokkaa, on selvää, että kysymys talouden tasapainottamisesta nousee etualalle. Viimeistään siinä vaiheessa kun kaupunginhallitus kesän kynnyksellä vahvistaa vuoden 2015 talousarvion laatimisohjeet, on tehtävä linjauksia kestävää meno-tulosuhdetta varten. Suunnitteilla olevat suuret vanhustenhuollon palvelujen kehittämisen vaatimat investoinnit ja niistä seuraavat käyttömenojen merkittävät lisäykset vaikeuttavat tilannetta huomattavasti. Pitää huolehtia siitä, että emme mene liian syvälle lastemme taskuihin! dar på ett underskott på mer än två miljoner euro och beräkningarna för nästa år pekar på ett minus i minst samma klass, är det klart att frågan om balansering av ekonomin träder i förgrunden. Senast när stadsstyrelsen på senvåren fastställer direktiven för utarbetande av budgeten för 2015, bör riktlinjerna för en hållbar utgiftsinkomstrelation slås fast. Läget försvåras avsevärt av de planerade stora investeringar som krävs för utveckling av äldreomsorgen och de kraftiga ökningar i driftsutgifterna som dessa leder till. Vi måste se till att inte gräva alltför djupt i våra barns fickor! Vuoden 2013 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta voi kuitenkin haasteistamme riippumatta lukea hyvissä mielin. Kaupungin väestö on kasvanut asetettujen tavoitteiden mukaisesti nyt jo noin henkilöön (+ 2,2 %), mikä omalla tavallaan tuo dynamiikkaa kaupungin elämään. Kaupunginvaltuuston palvelujen kehittämiselle asettamat tavoitteet ovat myös valtaosin toteutuneet hyvin, mistä kiitos niin politiikan tekijöille kuin kaupungin hienolle henkilökunnallekin. Trots alla utmaningar kan vi ändå känna oss nöjda när vi läser bokslutet och verksamhetsberättelsen för Stadens befolkning har ökat enligt uppställda mål, nu redan till ca personer (+ 2,2 %), vilket på sitt sätt skapar dynamik i livet i staden. Även de mål som fullmäktige satt upp för utvecklandet av servicen har för det mesta uppfyllts. För detta vill jag tacka såväl de politiskt aktiva som stadens fina personal. kaupunginjohtaja stadsdirektör 4

8 Tilinpäätös 2013 Bokslut Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Stadens förvaltning och förändringar i denna Valtuuston poliittiset voimasuhteet olivat seuraavat: Ruotsalainen kansanpuolue RKP) 18 Kansallinen Kokoomus (Kok.) 12 Vihreä liitto (Vihr.) 2 Kristillisdemokraatit (KD) 1 Sosiaalidemokraatit (SDP) 1 Perussuomalaiset (PS) 1 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Tapani Ala-Reinikka (Kok), ensimmäisenä vara-puheenjohtajana Camilla Sederholm (RKP) ja toisena varapuheenjohtajana Juha Pesonen (Vihreät). Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Finn Berg (RKP) ja varapuheen-johtajana Tiina Rintamäki-Ovaska (Kok.). Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupungin toiminta jakautuu kolmeen toimialaan: sosiaali- ja terveystoimeen, yhdyskuntatoimeen sekä sivistystoimen toimialaan. Yleishallinto tukee koko kaupungin tasolla kaupungin organisaation toimintaa kaupunginjohtajan rinnalla. Sivistystoimen hallintoa uudistettiin vuoden 2013 alusta. Uudistuksen yhteydessä perustettiin uusi sivistystoimen johtajan virka. Sivistystoimen johtajan alaisuudessa toimii neljä tulosaluetta; suomenkielinen koulutoimi, ruotsinkielinen koulutoimi, varhaiskasvatus sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi. Styrkeförhållandet i fullmäktige : Svenska folkpartiet (SFP) 18 Samlingspartiet (Saml) 12 Gröna förbundet (Gröna) 2 Kristdemokraterna (KD) 1 Socialdemokraterna (SDP) 1 Sannfinländarna (Sannf.) 1 Stadsfullmäktiges ordförande var Tapani Ala- Reinikka (Saml), första vice ordförande Camilla Sederholm (SFP) och andre vice ordförande Juha Pesonen (Gröna). Stadsstyrelsens ordförande var Finn Berg (SFP) och vice ordförande Tiina Rintamäki-Ovaska (Saml.). Stadsdirektören var föredragande i stadsstyrelsen. Stadens verksamhet indelas i tre sektorer: social- och hälsovårdssektorn, samhällstekniska sektorn och bildningssektorn. Allmänna förvaltningen, jämte stadsdirektören, stöder stadens organisation på hela stadens nivå. Bildningssektorns förvaltning reformerades i början av I samband med reformen inrättades en ny tjänst som bildningsdirektör. Under bildningsdirektören verkar fyra resultatområden: finska skolförvaltningen, svenska skolförvaltningen, småbarnsfostran samt kultur och fritid. Kaupungin johtoryhmän kokoonpano Stadens ledningsgrupp Torsten Widén Mikael Enberg Gun Söderlund Marianna Harju Mari Ahlström Heidi Backman kaupunginjohtaja - stadsdirektör talousjohtaja - ekonomidirektör kaupunginsihteeri - stadssekreterare yhdyskuntatoimen johtaja - direktör för samhällstekniken vt. sosiaali- ja terveystoimen johtaja tf. social- och hälsovårdsdirektör sivistystoimen johtaja direktör för bildningsväsendet 5

9 Tilinpäätös 2013 Bokslut 2013 Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Tarkastuslautakunta Revisionsnämnden Keskusvaalilautakunta Centralvalnämnden Yleishallinto Allmänförvaltning Kaupunginkanslia - Stadskansliet Rahatoimisto Drätselkontoret Drätselkontoret Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård Kaupunginhallitus Stadsstyrelsen Kaupunginjohtaja Stadsdirektören Yhdyskuntatoimi Samhällsteknik Henkilöstöjaosto Personalsektionen Sivistystoimi Bildning Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Sosiaalipalvelut - Socialtjänster Vanhuspalvelut Äldreomsorg Terveydenhuolto - Hälsovård Suun terveydenhuolto Munhälsovård Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Yhdyskuntalautakunta Samhällstekniska nämnden Maankäyttö - Markanvändning Ympäristötoimi - Miljöenheten Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu - Byggherreverksamhet och teknisk planering Kuntatekniikka - Kommunteknik Rakennuslautakunta Byggnadsnämnden Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi Suomenkielinen koululautakunta Varhaiskasvatus, koulut ja muu koulutoimi Svenskspråkiga skolnämnden Småbarnsfostran, skolor och övrig skolverksamhet Sivistyslautakunta Bildningsnämnden Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet Kirjasto - Biblioteket Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster Nuorisolautakunta Ungdomsnämnden Liikuntalautakunta Idrottsnämnden 6

10 Tilinpäätös 2013 Bokslut Yleinen taloudellinen kehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen Taloudellinen taantuma on Suomessa jatkunut jo useita vuosia. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,4 prosenttia viime vuonna. Julkisyhteisöjen rahoitusasema oli neljättä vuotta peräkkäin alijäämäinen, 4,5 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 4,3 miljardia euroa. Kuntien taloustilanne vahvistui jonkun verran vuonna 2013 lähinnä kunnallisverojen poikkeuksellisten ajoitustekijöiden vuoksi. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate koheni 0,9 miljardia euroa. Tilikauden tulos painui kuitenkin nollan tuntumaan eikä vuosikate riittänyt kattamaan poistoja. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat noin 2,6 prosenttia. Toimintakatteet heikkenivät edellisestä vuodesta saman verran. Verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia ja valtionosuudet 2,9 prosenttia. Kuntien investointimenot kasvoivat vajaat 4 prosenttia. Investoinneista merkittävä osuus rahoitettiin vieraalla pääomalla lainakannan kasvaessa noin 13 prosenttia. Den ekonomiska recessionen i Finland har fortsatt i flera år. Enligt förhandsuppgifter från statistikcentralen sjönk bruttonationalprodukten 1,4 procent senaste år. Den offentliga sektorns finansiella ställning visade underskott för fjärde året i följd, 4,5 miljarder euro. Året innan var underskottet 4,3 miljarder euro. Kommunernas ekonomi stärktes en aning år 2013 närmast till följd av extraordinära tidsförskjutningar vid utbetalningarna av kommunalskatt. Enligt förhandsuppgifter om boksluten som statistikcentralen samlat in ökade det sammanräknade årsbidraget för landets kommuner med 0,9 miljarder euro. Årets resultat var dock knappt positivt och årsbidraget räckte inte till att täcka avskrivningarna. Enligt förhandsuppgifterna ökade kommunernas verksamhetsutgifter ca 2,6 procent. Underskottet av verksamheten (verksamhetsbidraget) steg i samma mån. Skatteinkomsterna ökade med 6,8 procent och statsandelarna med ca 2,9 procent. Kommunernas investeringsutgifter ökade med nästan 4 procent. En betydande del av investeringarna finansierades med främmade kapital så att skuldbördan steg med 13 procent Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa - Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi Väestökehitys Kauniaisissa Kauniaisten väestömäärä per oli asukasta. Asukasmäärä lisääntyi 192 henkilöllä edellisestä vuodesta. Kauniaisten asukkaista suomenkielisten osuus on noin 58 % ja ruotsinkielisten osuus noin 37 %. Muita kieltä puhuvien osuus on noin 5 %. Vuonna 2013 Kauniaisissa syntyi 60 lasta ja kuoli 66 henkilöä. Muuttovoitto vuoden aikana oli 198 henkilöä, josta maahanmuutto 27 henkilöä. Nuorten ikäryhmissä on enemmän miehiä kuin naisia, ikäihmisten kohdalla suhde on päinvastainen. Befolkningsutvecklingen i Grankulla Grankulla hade invånare Antalet invånare ökade med 192 från året innan. Av invånarna i Grankulla är ca 58 % finskspråkiga och 37 % svenskspråkiga. Andelen invånare som talar andra språk är ca 5 %. År 2013 föddes 60 barn medan antalet avlidna var 66. Grankullas inflyttningsöverskott var 198 personer, varav invandring 27 personer. Bland ungdomarna är männen fler än kvinnorna, i de äldre åldersgrupperna är förhållandet det motsatta. 7

11 Tilinpäätös Bokslut Seuraavassa kuvaajassa on kuvattu väestöryhmät kunnallisten palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan vuosina I figuren nedan beskrivs befolkningen efter de åldersgrupper som är väsentliga med tanke på de kommunala tjänsterna Työllisyys ja työttömyys Työttömyysaste oli Kauniaisissa vuoden 2013 joulukuussa 6,5 %, kun se edellisenä vuonna oli 4,8 %. Työttömyys on kasvanut merkittävästi kaikissa ikäryhmissä. Vuoden lopussa pitkäai- Sysselsättning och arbetslöshet I december 2013 var arbetslöshetsgraden i Grankulla 6,5 % mot 4,8 % året innan. Arbetslösheten har stigit avsevärt i alla åldersgrupper. 72 personer var långtidsarbetslösa i slutet av 8

12 Tilinpäätös Bokslut kaistyöttöminä oli 72. Edellisenä vuonna vastaava lukumäärä oli 46. året. Föregående år var motsvarande antal 46. Asunto ja rakennustuotanto Kauniaisissa valmistui toimintakertomusvuonna yhteensä 16 asuinrakennusta ja 66 asuntoa: 2 kerrostaloa ja 14 pientaloa. Rakennuslupa myönnettiin 13 uudelle asuinpientalolle. Muu rakentaminen Sansinpellon vanha päiväkoti purettiin ja tilalle rakennettavalle uudelle päiväkodille myönnettiin rakennuslupa Bostads- och byggproduktion I Grankulla stod totalt 16 nya bostadshus med 66 bostäder klara under verksamhetsåret: 2 flervåningshus och 14 småhus. Bygglov beviljades för 13 nya bostadssmåhus. Övrigt byggande Sansåkers gamla daghem revs och bygglov beviljades för det nya daghem som ska byggas i stället Kauniaisten kaupungin henkilöstö - Grankulla stads personal Vuoden aikana täyttölupamenettely oli käytössä koskien kaikkia avoimia ja määräaikaisia virkoja ja tehtäviä lukuun ottamatta sosiaali- ja terveystoimen ja koulutoimien hoito-, kasvatus- ja opetustehtäviä. Menettelyn ulkopuolella oli myös työllistämistukivaroilla palkattu henkilökunta. Vakanssien lukumäärä kasvoi vuoden sivistystoimessa. Muilla toimialoilla tehtiin lähinnä nimikkeenmuutoksia. Tillståndsförfarandet för besättande av lediga platser var i bruk hela året och gällde också tjänster och befattningar på viss tid med undantag av vård-, fostrings- och undervisningsuppgifter inom social- och hälsovården och skolförvaltningarna. Förfarandet gällde inte heller personal som anställts med sysselsättningsstöd. Antalet vakanser ökade inom bildningssektorn. Inom övriga sektorer ändrades främst benämningar. 9

13 Tilinpäätös Bokslut VAKANSSIT - VAKANSER Yleishallinto - Allmän förvaltning 59,0 59,1 61,1 60,9 60,9 Sos. ja terveystoimi - Soc. och hälsovård 142,0 142,5 140,1 150,0 149,2 Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik 64,0 57,0 57,0 57,0 57,0 Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran 117,0 117,0 120,0 120,0 125,0 Koulut + hallinto - Skolor + förvaltning 238,0 249,0 254,0 254,0 256,0 Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi 43,0 41,1 41,1 41,1 41,1 Kultur - och fritidsverksamhet YHTEENSÄ -SAMMANLAGT 663,0 665,7 673,3 683,0 689,2 Kaupungin strategisena linjauksena on edistää henkilöstön hyvinvointia. Kaupunki työnantajana tukee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjintää. Työsuojelun tavoitteena on henkilöstön työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa työympäristöä ja työolosuhteita sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammatti-tauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvan työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Työsuojelu toimii yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Att arbeta för personalens välbefinnande ingår i stadens strategiska riktlinjer. Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling samt förebygger diskriminering. Målet för arbetarskyddet är att trygga och upprätthålla de anställdas arbetsförmåga genom att förbättra arbetsmiljön samt förebygga och hindra olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och andra olägenheter som arbetet och arbetsmiljön kan medföra för fysisk och psykisk hälsa. Arbetarskyddet verkar i samarbete med vården Henkilökunnan keski-ikä oli 47,3 vuotta. Suurin ikäryhmä oli vuotiaat. Personalens medelålder var 47,3 år. Den största åldersgruppen var åringarna. Henkilöstöresursseista ja henkilöstöhallinnosta vuoden aikana on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Personalresurserna och personalförvaltningen under året behandlas i en separat personalberättelse. 10

14 Tilinpäätös Bokslut Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista - Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på utvecklandet av verksamheten Kaupungin tulevaisuuden kannalta merkittävin epävarmuustekijä on maan hallituksen kunta- ja palvelurakenneuudistukset. Kaupunki osallistuu kuntajakoselvitykseen Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kanssa. Lisäksi kaupunki on metropolialueen erityisen kuntajakoselvityksen kohteena. Tulevan metropolihallinnon tehtävät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uusi järjestämislaki luovat epävarmuutta toimintojen suunnittelussa. Lähivuosina toteutettava valtionosuusuudistus pienentää merkittävästi Kauniaisille maksettavia valtionosuuksia. Tavanomainen toimintojen kehittämistyö pysähtyy odotellessa päätöksiä peruspalvelujen järjestämisestä sekä kaupungin tulevaisuudesta. Toiminnan lisääntyvä sääntely ja lakisääteiset velvoitteet asettavat haasteita henkilöstön osaamiselle ja työsuorituksiin. Den största osäkerhetsfaktorn vad gäller Grankulllas framtid är regeringens kommun- och servicestrukturreformer. Staden deltar i en kommunindelningsutredning med Esbo, Kyrkslätt och Vichtis. Dessutom berörs staden av den särskilda kommunindelningsutredningen över metropolområdet. Den blivande metropolförvaltningens uppgifter och den nya lagen om ordnande av social- och hälsovården skapar osäkerhet vid planeringen av verksamheterna. Den statsandelsreform som ska genomdrivas under de närmaste åren kommer att avsevärt minska de statsandelar som betalas till Grankulla. Det sedvanliga utvecklingsarbetet stannar upp i väntan på beslut om hur basservicen ska upprätthållas och om stadens framtid. Den ökade regleringen av verksamheten med fler lagstadgade skyldigheter ställer krav på personalens kompetens och arbetsinsatser Ympäristö ja kestävä kehitys Miljön och hållbar utveckling Luonnonsuojelu Gallträskin vesitarkkailua jatkettiin ELY - keskuksen määräysten mukaisesti myös vuonna Tämän lisäksi järvestä poistettiin mekaanisesti vesikasvillisuutta. Ilmasto - ja energia-asiat Kaupungin ilmasto- ja energia -asioiden painopisteiden toteutusohjelman (ILMEohjelman) sekä KETS toimintasuunnitelman toteuttamista jatkettiin vuoden aikana. EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen selvitys KH hyväksyi Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukaisen meluntorjunnan toimintasuunnitelman vuosille toukokuussa Naturskydd Vattenkontrollerna i Gallträsk fortsatte i enlighet med Närings-, trafik- och miljöcentralens föreskrifter också under Dessutom avlägsnade man mekaniskt vattenvegetation från sjön. Klimat- och energifrågor Staden fortsatte under året att implementera åtgärdsprogrammet för genomförande av insatsområdena i klimat- och energistrategin (ILME-programmet) samt KETS-programmet (kommunernas energieffektivitetsavtal). Utredning enligt EU:s miljöbullerdirektiv Stadsstyrelsen godkände i maj 2013 Esbo och Grankulla städers verksamhetsplan för bullerbekämpning enligt miljöbullerdirektivet. 11

15 Tilinpäätös Bokslut 1.2 KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN - REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS INTERNA TILLSYN HAR ORDNATS Kauniaisten kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja taloutta sekä seuraa talousarvion, taloussuunnitelman sekä niissä asetettujen tavoitteiden toteutumista ja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäistä valvontaa toteutetaan kaupungin hyväksytyn sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Sisäisen valvonnan ohjeet päivitettiin kevään aikana ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Toimialajohtajat ovat raportoineet sisäisen valvonnan toteuttamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti kaupunginhallitukselle. Tehdyn raportoinnin perusteella sisäisen valvonnan osalta organisaatiossa ei ole olennaisia puutteita. Kaupungin konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen valvonta toteutuu kaupungin edustuksella tytäryhteisöjen hallituksissa sekä keskushallinnolle toimitettavilla tilinpäätös- ja osavuosikatsaustiedoilla. Kaupungin kokonaan omistamien kiinteistöyhtiöiden isännöintipalvelut kilpailutettiin ja siirrettiin uudelle toimittajalle vuoden aikana. Kaupungin konserniohje on hyväksytty Enligt Grankulla stads förvaltningsstadga leder stadsstyrelsen stadens verksamhet och ekonomi samt följer upp hur budgeten och ekonomiplanen samt de mål som uppställts i dessa verkställs och svarar för organiseringen av den interna kontrollen. Intern tillsyn utförs enligt stadens godkända anvisningar för intern kontroll. Anvisningarna för intern kontroll uppdaterades under våren och godkändes i stadsstyrelsen Sektordirektörerna har enligt de givna anvisningarna rapporterat till stadsstyrelsen hur den interna kontrollen verkställts. Utgående från rapporteringen finns det inga väsentliga brister i den interna tillsynen i organisationen. De dotterbolag som hör till stadskoncernen övervakas genom stadens representation i dotterbolagens styrelser samt genom uppföljning av de delårs- och bokslutsrapporter som delges centralförvaltningen. Disponentservicen för stadens helägda fastighetsbolag konkurrensutsattes och överfördes till en ny leverantör under året. Stadens koncerndirektiv godkändes

16 Tilinpäätös Bokslut 1.3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS - RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN Tilikauden tuloksen muodostuminen Räkenskapsårets resultat TULOSLASKELMA Muutos RESULTATRÄKNING Förändr. (1 000 ) Myyntituotot - Försäljningsintäkter % Maksutuotot - Avgiftsintäkter % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter % Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter % Henkilöstömenot - Personalutgifter % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % Aineet ja tarvikkeet - Material och varor % Avustukset - Understöd % Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader % Toimintakulut - Verksamhetskostnader % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % Verotulot - Skatteinkomster % Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt % Yhteisövero - Samfundsskatt % Kiinteistövero - Fastighetsskatt % Valtionosuudet - Statsandelar % Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader % Korkotulot - Ränteintäkter % Muut rahoitustuotot- Övriga finansiella intäkter % Korkokulut- Räntekostnader Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader % VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG % Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar % Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter % TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner TILKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL Toimintatulot/toimintamenot - Verksamhetsink./verksamhetsutgifter 18 % 17 % Vuosikate/poistot -Årsbidrag/Avskrivningar 86 % 103 % Vuosikate euroa/asukas - Årsbidrag, euro/invånare Asukasmäärä - Invånarantal

17 Tilinpäätös Bokslut Toimintakate Kaupungin toimintatulot alittivat jonkun verran alkuperäisen talousarvion. Arvioitua suuremmat myynti- ja maksutulot sekä avustukset paikkasivat kuitenkin pääosin toteuttamatta jääneiden maa-alueen myynneistä johtuva vaje. Yhteenlasketut toimintatulot kasvoivat 8,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Kaupungin toimintamenot kasvoivat 4 prosenttia. Toimintamenoista merkittävämmät henkilöstömenot kasvoivat 4,1 prosenttia ja palvelujen ostot kasvoivat 3,7 prosenttia. Toimintakate - toimintatulojen ja toimintamenojen erotus kasvoi 1,6 milj. euroa eli 3,1 prosenttia. Toimintakate ylittää talousarvion noin 0,8 miljoonaa euroa. Vuosikate ja tilikauden tulos Arvioitua suuremmat verotulot riittivät paikkaamaan toimintakatteen sekä alenevia valtionosuuksia siten että vuosikate tilinpäätöksessä on noin 0,4 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa vaikkakin heikompi kuin vuonna Tilikauden poistoja nostaa Klostretin lisäpoisto, jolla rakennuksen arvo on saatettu vastaamaan päätettyä luovutushintaa. Tilikauden alijäämä on 0,3 miljoonaa euroa suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Verksamhetsbidrag Stadens verksamhetsintäkter blev något lägre än i den ursprungliga budgeten. Försäljnings- och avgiftsinkomsterna samt understöden var å andra sidan större än beräknat och uppvägde detta underskott, vars huvudsakliga orsak var uteblivna försäljningar av markområden. De sammanräknade verksamhetsintäkterna ökade med 8,4 procent från året innan. Stadens verksamhetsutgifter ökade med 4 procent. Personalutgifterna, som utgör den största utgiftsposten, steg med 4,1 procent och kostnaderna för köpta tjänster med 3,7 procent. Verksamhetsbidraget differensen mellan verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna ökade med 1,6 miljoner euro eller 3,1 procent och överskrider det budgeterade beloppet med ca 0,8 miljoner euro. Årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat Skatteinkomsterna, som var högre än beräknat, räckte till för att kompensera verksamhetsbidraget och de sjunkande statsandelarna så att årsbidraget är ca 0,4 miljoner bättre i bokslutet än i budgeten, även om det är svagare än år Räkenskapsperiodens avskrivningar förstoras av den tilläggsavskrivning gällande Klostret som gjordes för att byggnadens värde skulle motsvara det fastslagna överlåtelsepriset. Räkenskapsperiodens underskott är 0,3 miljoner euro större än i den ursprungliga budgeten. 14

18 Tilinpäätös Bokslut VEROTULOT SKATTEINKOMSTER Maksuunpannut verot vuodelta 2012 Vuoden 2012 verotus valmistui Kaupungin maksuun pantavan kunnallisveron määrä oli 50,1 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli +2,7 %. Kaupungin osuus yhteisöverosta aleni noin 14 % edellisestä vuodesta 1,0 milj. euroon. Maksuunpantu kiinteistövero ei muuttunut vuodesta 2012 vuoteen Maksuunpantu määrä oli molempina vuosina 2,8 milj. euroa. Debiterad skatt för år 2012 Beskattningen för år 2012 blev klar Den kommunalskatt som debiterades staden till godo uppgick till 50,1 miljoner euro. Ökningen jämfört med föregående år var 2,7 %. Stadens andel av samfundsskatten minskade ca 14 % från föregående år till 1,0 miljoner euro. Den fastighetsskatt som debiterades hölls på samma nivå år 2012 och Det debiterade beloppet uppgick vartdera året till 2,8 miljoner euro. KAUNIAINEN - Valmistunut verotus - Slutlig beskattning, 1000 Muutos % KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT Muutos % koko maa ANSIOTULOT - FÖRVÄRVSINKOMSTER Förändr. Hela landet Palkkatulot - Löner ,1 3,7 Eläketulot - Pensioner ,2 5,6 Työttömyysturva - Arbetslöshetsskydd ,0 13,0 Muut sos.turvaetuudet - Övr. soc.förmåner ,6-0,2 Elinkeinotoiminta + muut - Näringsverks. + övr ,9-0,2 ANSIOTULOT YHTEENSÄ - FÖRVÄRVSINK. TOT ,3 4,1 VÄHENNYKSET - AVDRAG Palkansaajan vakuutusmaksut - Lönebundna avg ,4 4,5 Vähennetyt matkakustannukset - Resekostnader ,8 1,2 Eläketulovähennys - Pensionsinkomstavdrag ,1 2,4 Ansiotulovähennys - Förvärvsinkomstavdrag ,1-0,9 Perusvähennys - Grundavdrag ,0 50,0 Muut vähennykset - Övriga avdrag ,3 1,0 VÄHENNYKSET YHTEENSÄ - AVDRAG TOT ,7 6,7 VÄHENNYSASTE - AVDRAGSGRAD % 9,99 10,32 VÄHENNYSASTE KOKO MAA - HELA LANDET 20,56 20,56 ANSIOTULOT - VÄHENNYKSET /INK. -AVDRAG ,9 3,5 Tuloveroprosentti - Inkomstskattesats 16,50 16,50 VERO (Tulon perust.) - SKATT (enl.inkomst) Työtulovähennys - Arbetsinkomstavdrag ,9 38,9 Muut vähenn. Verosta - Övr. avdrag från skatten ,6-17,1 Vähennykset verosta yhteensä - Från skatt tot ,5 11,5 MAKSUUNPANTU VERO - DEBITERAD SKATT ,7 3,6 Verotettava tulo /asukas - Beskattn.bar ink/inv ,3 2,6 15

19 Tilinpäätös Bokslut Muutos % YHTEISÖVERO - SAMFUNDSSKATT Muutos % koko maa Förändr. Hela landet MAKSUUNPANTU YHTEISÖVERO - DEBITERAD ,2-13,7 Kauniaisten jako-osuus - Grankullas andel 0, , ,7 KIINTEISTÖVERO - FASTIGHETSSKATT MAKSUUNPANTU KIINTEISTÖVERO - DEB. SKATT ,1 6,0 Verotusarvot, veroaste, vero Beskattningsvärden, skattesatser, skatt Yleinen maa-alueet - Allmän markområden ,6 1,6 Yleinen rakennukset - Allmän byggnader ,6 4,7 Veroaste- Skattesats 0,60 0,60 Laskennallinen vero - Kalkylerad skatt Vakituiset asuinrakennukset - Stadigvar. bostad ,9 4,9 Veroaste- Skattesats 0,32 0,32 Laskennallinen vero - Kalkylerad skatt Rakentamaton rakennuspaikka - Obebyggd byggpl ,0-7,5 Veroaste- Skattesats 1,65 1,65 Laskennallinen vero - Kalkylerad skatt Muut asuinrak. + yleishyöd. yhteisöt Övriga bostadsbyggn. + allmännyttiga samfund ,6 4,6 Veroaste- Skattesats 0,60 0,60 Laskennallinen vero - Kalkylerad skatt Verontilitykset Tilivuoden aikana kertyy veroja usealta verovuodelta ennakoina ja jälkitilityksinä. Työnantajien ennakonpidätykset ja muut suoritukset tilitetään kuukausittain veronsaajille arvioiduilla jako-osuuksilla. Täten kaupungille talousarviovuoden aikana tilitetty määrä voi poiketa merkittävästi saman vuoden maksuunpanosta. Skatteredovisningar Under räkenskapsåret inflyter skatter för flera olika skatteår som förskott och tillägg. Arbetsgivarnas förskottsinnehållningar och övriga rater fördelas månatligen till skattetagarna med hjälp av uppskattade andelar. Därför kan de belopp som utbetalas under ett budgetår avsevärt avvika från det belopp som debiteras för samma skatteår. 16

20 Tilinpäätös Bokslut Verontilitykset - Skatteredovisningar, Muutos % Förändr. Kunnallisvero - Kommunalskatt ,5 talousarviovuodelta - för budgetåret ,4 aikaisemmilta vuosilta - för tidigare år ,1 Yhteisövero - Samfundsskatt ,8 talousarviovuodelta - för budgetåret ,5 muilta vuosilta - för övriga år ,5 Kiinteistövero ,9 talousarviovuodelta - för budgetåret ,6 aikaisemmilta vuosilta - för tidigare år YHTEENSÄ - SAMMANLAGT ,3 Vuoden 2013 talousarvion verotulojen vertailu toteutuneeseen Vuoden 2013 toteutunut verotulojen kokonaistuotto ylittää alkuperäisen talousarvion tuottoarvion 1,3 milj. euroa eli 2,3 %. Kunnallisveron tilitykset ylittivät talousarvion 1,5 milj. euroa. Kaupunki sai edelleen merkittäviä oikaisuja edelliseltä vuodelta. Joulukuussa otettiin tilityksissä käyttöön uusia vuoden 2012 verotukseen perustuvia jakoosuuksia vuodelle Muutoksen johdosta tilitettiin kaupungille oikaisuna vuodelta 2012 runsaat 0,3 milj. euroa. Vuoden 2013 lopullinen jako-osuus tiedetään kun verotus on valmistunut lokakuun lopussa Jämförelse mellan budgeterade och influtna skatter år 2013 De totala skatteinkomsterna överstiger den ursprungliga budgeten 2013 med 1,3 miljoner euro eller 2,3 %. Redovisningarna av kommunalskatt översteg budgeten med 1,5 miljoner euro. Staden fick fortsättningsvis avsevärda tilläggsrater för föregående år. I december rättades redovisningen för 2013 enligt nya utdelningsbelopp som byggde på beskattningen På grund av ändringen redovisades ytterligare drygt 0,3 miljoner euro till staden som rättelse för Det slutliga utdelningsbeloppet för 2013 klarnar när beskattningen färdigställts i slutet av oktober Talousarvion verotulojen toteutuminen Influtna skatter jämfört med budgeten TA 2013 TP Poikkeama Poikk. % Tilitetty - Redovisat Budget Bokslut Avvikelse Avvik.% Kunnallisvero - Kommunalskatt ,9 Yhteisövero - Samfundsskatt ,4 Kiinteistövero - Fastighetsskatt ,8 Yhteensä - Sammanlagt ,3 17

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 16.10.2012 Stadsdirektörens budgetförslag 16.10.2012 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.2014 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 och

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 31.5.2012 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2014 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11. INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.2013 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 1(101)

Lisätiedot

2014 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

2014 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS Johtoryhmä 18.2.2015 Hallitus 5.3.2015 Tarkastuslautakunta 7.4.2015 YT-ryhmä 15.4.2015 Valtuusto 15.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDON KATSAUS VUOTEEN 2014... 2 LEDNINGENS

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09) 1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens /

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Johtoryhmä 15.2.2012 YT-ryhmä 23.2.2012 Hallitus 23.2.2012 Tarkastuslautakunta 23.2.2012 Valtuusto 2.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2011... 1

Lisätiedot

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Vuosi 2014 pähkinänkuoressa/ År 2014 i ett nötskal...

Lisätiedot