TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 KV - STF

2 TILINPÄÄTÖS 2013 BOKSLUT 2013 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA - VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Stadens förvaltning och förändringar i denna Yleinen taloudellinen kehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa - Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi Kauniaisten kaupungin henkilöstö - Grankulla stads personal Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista - Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på utvecklandet av verksamheten Ympäristö ja kestävä kehitys - Miljö och hållbar utveckling KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN - REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS INTERNA TILLSYN HAR ORDNATS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS - RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN Tilikauden tuloksen muodostuminen - Räkenskapsårets resultat Toiminnan rahoitus - Finansiering av verksamheten Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den Kokonaistulot ja menot - Totala inkomster och utgifter KONSERNITARKASTELU - KOMMUNKONCERNEN Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä - Sammanställning av samfund som ingår i koncernbokslutet KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ - STADSSTYRELSENS FÖR- SLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT TOTEUTUMISVERTAILUT- UTFALLSJÄMFÖRELSER KAUNIAISTEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN S STRATEGISKA MÅL MÅLUPPFYLLELSE KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN - DRIFTSBUDGETENS UTFALL Yleishallinto Allmän förvaltning Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja - Stadsstyrelsen och stadsdirektören Kaupunginkanslia Stadskansliet Rahatoimisto Drätselkontoret Sosiaali- ja terveyslautakunta - Social- och hälsovårdsnämnden Hallinto Förvaltning Sosiaalipalvelut Socialtjänster Vanhuspalvelut Äldreomsorg Terveydenhuolto Hälsovård Suun terveydenhuolto Munhälsovård Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Yhdyskuntalautakunta - Samhällstekniska nämnden Hallinto Förvaltning Maankäyttö Markanvändning Ympäristötoimi Miljöenheten Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Byggherreverksamhet och teknisk planering Kuntatekniikka - Kommunteknik Rakennuslautakunta Byggnadsnämnden... 96

3 Sivistystoimi Bildning Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi Varhaiskasvatus Småbarnsfostran Koulutoimi Skolförvaltningen... Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta - Finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Kultur- och fritidssektorn Hallinto - Förvaltning Kansalaisopisto Medborgarinstitutet Kaupunginkirjasto stadsbiblioteket Kulttuuripalvelut Kulturtjänster Nuorisopalvelut Ungdomstjänster Liikuntapalvelut Idrottstjänster TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALL RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN - FINANSIERINGSDELENS UTFALL YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA SAMMANDRAG AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - BESLUTSKALKYLER TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSANALYS TASE - BALANSRÄKNING KONSERNITILINPÄÄTÖS - KONCERNBOKSLUT LIITETIEDOT - NOTER TILL BOKSLUTET KAUPUNGIN JA KONSERNIN LIITETIEDOT NOTER TILL STADENS OCH KONCERNENS BOKSLUT LUETTELOT JA SELVITYKSET FÖRTECKNINGAR OCH UTREDNINGAR ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR

4 Tilinpäätös 2013 Bokslut 2013 I TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 1

5 Tilinpäätös 2013 Bokslut

6 Tilinpäätös 2013 Bokslut OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA - VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt Kaupungin toiminnan keskipisteessä on viime vuosina ollut, ja tulee varmaan vielä jonkin aikaa olemaan, kaksi koko kuntakenttää koskevaa kysymystä. Toinen liittyy paljon puhuttuun kestävyysvajeeseen ja pyrkimyksiin pysäyttää julkisen talouden alijäämäinen kehitys ja toinen kunta- ja sote-uudistukseen. Näitä kahta asiaa ei välttämättä tarvitse nähdä erillisinä, koska asiallisesti ne muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoitteena on mahdollistaa kuntien toimintakyky hyvinvoinnin turvaamisessa. Stadens verksamhet har under de senaste åren kretsat kring två frågor som berör hela kommunsektorn, och så kommer det antagligen att fortsätta ett tag till. Den ena frågan anknyter till det mycket diskuterade hållbarhetsgapet och strävandena att stoppa den negativa utvecklingen med underskott i den offentliga ekonomin. Den andra handlar om kommun- och vårdreformen. Dessa två frågor behöver inte nödvändigtvis ses som separata, eftersom de i sak bildar en helhet, varvid målet är att garantera kommunernas funktionsförmåga så att de kan trygga välfärden. Samalla kun talouden tasapainottaminen ja kuntauudistus ovat tarpeellisia ja perimmältään myönteisiä politiikan prosesseja, niihin tietenkin liittyy myös huolestuttavia piirteitä. Säästämisellä ja menojen karsimisella on aina omat hankalat puolensa. Kuntauudistus taas on Kauniaisten kaltaiselle pienelle kunnalle suurelta osin uhka, koska pyrkimyksissä suurentaa kuntia ja ns. sote-alueita puhutaan käytännössä pienten kuntien olemassaolosta. Kaupungin taloudellinen tilanne heijastaa kansantalouden ja julkisen talouden yleistä tilaa. Lainsäädännöllä ja kaupungin omilla päätöksillä luotujen palvelujen ylläpitäminen johtavat kaupungin menojen kasvuun tilanteessa, jossa verotulojen kaupungin pääasiallisen tulolähteen kasvu vallitsevassa taantumassa jää vaatimattomaksi. Talouden tasapainoa horjuttaa myös se, että valtiontalouden tasapainottamisen eräs keskeinen keino on pienentää kuntien valtionosuuksia. Vaikka näiden merkitys ei Kauniaisille ole koskaan ollut erityisen suuri, valtionosuuksien pieneneminen vuoden 2012 tasosta, 3,75 miljoonasta eurosta ensi vuoden arviolta 1,3 miljoonaan euroon on jo tuntuva heikennys kaupungin tuloihin. Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2013 on noin miljoona euroa alijäämäinen. Aikaisempien vuosien ylijäämien johdosta tämä ei ole suuri ongelma, mutta kun kuluvan vuoden talousarvio päätyy yli kaksi miljoonaa negatiiviseksi ja Samtidigt som balanseringen av finanserna och kommunreformen är nödvändiga och i grunden positiva politiska processer, är de förstås också behäftade med vissa oroväckande drag. Sparandet och kostnadsjakten har alltid sina avigsidor. Kommunreformen för sin del utgör till stora delar ett hot för en liten kommun som Grankulla, eftersom strävandena att förstora kommunerna och social- och hälsovårdsområdena de facto går ut på att ifrågasätta små kommuners existens. Stadens ekonomiska situation återspeglar det allmänna läget i samhällsekonomin och den offentliga ekonomin. Upprätthållandet av service som bygger på lagstiftning och stadens egna beslut leder till ökade utgifter för staden i samtidigt som ökningen av skatteintäkterna stadens huvudsakliga inkomstkälla i den rådande recessionen blir anspråkslös. Den ekonomiska balansen rubbas också av att minskade statsandelar till kommunerna utgör ett centralt medel för att få statsfinanserna i balans. Även om statsandelarna aldrig haft särskilt stor betydelse för Grankulla, utgör redan minskningen från 3,75 miljoner euro 2012 till uppskattningsvis 1,3 miljoner euro nästa år en kännbar lucka i stadens inkomstbas. Stadens bokslut 2013 uppvisar ett underskott på cirka en miljon euro. Tack vare tidigare års överskott utgör detta inte något större problem, men eftersom budgeten för det innevarande året lan- 3

7 Tilinpäätös 2013 Bokslut 2013 ensi vuoden arviot ovat vähintään samaa luokkaa, on selvää, että kysymys talouden tasapainottamisesta nousee etualalle. Viimeistään siinä vaiheessa kun kaupunginhallitus kesän kynnyksellä vahvistaa vuoden 2015 talousarvion laatimisohjeet, on tehtävä linjauksia kestävää meno-tulosuhdetta varten. Suunnitteilla olevat suuret vanhustenhuollon palvelujen kehittämisen vaatimat investoinnit ja niistä seuraavat käyttömenojen merkittävät lisäykset vaikeuttavat tilannetta huomattavasti. Pitää huolehtia siitä, että emme mene liian syvälle lastemme taskuihin! dar på ett underskott på mer än två miljoner euro och beräkningarna för nästa år pekar på ett minus i minst samma klass, är det klart att frågan om balansering av ekonomin träder i förgrunden. Senast när stadsstyrelsen på senvåren fastställer direktiven för utarbetande av budgeten för 2015, bör riktlinjerna för en hållbar utgiftsinkomstrelation slås fast. Läget försvåras avsevärt av de planerade stora investeringar som krävs för utveckling av äldreomsorgen och de kraftiga ökningar i driftsutgifterna som dessa leder till. Vi måste se till att inte gräva alltför djupt i våra barns fickor! Vuoden 2013 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta voi kuitenkin haasteistamme riippumatta lukea hyvissä mielin. Kaupungin väestö on kasvanut asetettujen tavoitteiden mukaisesti nyt jo noin henkilöön (+ 2,2 %), mikä omalla tavallaan tuo dynamiikkaa kaupungin elämään. Kaupunginvaltuuston palvelujen kehittämiselle asettamat tavoitteet ovat myös valtaosin toteutuneet hyvin, mistä kiitos niin politiikan tekijöille kuin kaupungin hienolle henkilökunnallekin. Trots alla utmaningar kan vi ändå känna oss nöjda när vi läser bokslutet och verksamhetsberättelsen för Stadens befolkning har ökat enligt uppställda mål, nu redan till ca personer (+ 2,2 %), vilket på sitt sätt skapar dynamik i livet i staden. Även de mål som fullmäktige satt upp för utvecklandet av servicen har för det mesta uppfyllts. För detta vill jag tacka såväl de politiskt aktiva som stadens fina personal. kaupunginjohtaja stadsdirektör 4

8 Tilinpäätös 2013 Bokslut Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Stadens förvaltning och förändringar i denna Valtuuston poliittiset voimasuhteet olivat seuraavat: Ruotsalainen kansanpuolue RKP) 18 Kansallinen Kokoomus (Kok.) 12 Vihreä liitto (Vihr.) 2 Kristillisdemokraatit (KD) 1 Sosiaalidemokraatit (SDP) 1 Perussuomalaiset (PS) 1 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Tapani Ala-Reinikka (Kok), ensimmäisenä vara-puheenjohtajana Camilla Sederholm (RKP) ja toisena varapuheenjohtajana Juha Pesonen (Vihreät). Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Finn Berg (RKP) ja varapuheen-johtajana Tiina Rintamäki-Ovaska (Kok.). Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupungin toiminta jakautuu kolmeen toimialaan: sosiaali- ja terveystoimeen, yhdyskuntatoimeen sekä sivistystoimen toimialaan. Yleishallinto tukee koko kaupungin tasolla kaupungin organisaation toimintaa kaupunginjohtajan rinnalla. Sivistystoimen hallintoa uudistettiin vuoden 2013 alusta. Uudistuksen yhteydessä perustettiin uusi sivistystoimen johtajan virka. Sivistystoimen johtajan alaisuudessa toimii neljä tulosaluetta; suomenkielinen koulutoimi, ruotsinkielinen koulutoimi, varhaiskasvatus sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi. Styrkeförhållandet i fullmäktige : Svenska folkpartiet (SFP) 18 Samlingspartiet (Saml) 12 Gröna förbundet (Gröna) 2 Kristdemokraterna (KD) 1 Socialdemokraterna (SDP) 1 Sannfinländarna (Sannf.) 1 Stadsfullmäktiges ordförande var Tapani Ala- Reinikka (Saml), första vice ordförande Camilla Sederholm (SFP) och andre vice ordförande Juha Pesonen (Gröna). Stadsstyrelsens ordförande var Finn Berg (SFP) och vice ordförande Tiina Rintamäki-Ovaska (Saml.). Stadsdirektören var föredragande i stadsstyrelsen. Stadens verksamhet indelas i tre sektorer: social- och hälsovårdssektorn, samhällstekniska sektorn och bildningssektorn. Allmänna förvaltningen, jämte stadsdirektören, stöder stadens organisation på hela stadens nivå. Bildningssektorns förvaltning reformerades i början av I samband med reformen inrättades en ny tjänst som bildningsdirektör. Under bildningsdirektören verkar fyra resultatområden: finska skolförvaltningen, svenska skolförvaltningen, småbarnsfostran samt kultur och fritid. Kaupungin johtoryhmän kokoonpano Stadens ledningsgrupp Torsten Widén Mikael Enberg Gun Söderlund Marianna Harju Mari Ahlström Heidi Backman kaupunginjohtaja - stadsdirektör talousjohtaja - ekonomidirektör kaupunginsihteeri - stadssekreterare yhdyskuntatoimen johtaja - direktör för samhällstekniken vt. sosiaali- ja terveystoimen johtaja tf. social- och hälsovårdsdirektör sivistystoimen johtaja direktör för bildningsväsendet 5

9 Tilinpäätös 2013 Bokslut 2013 Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Tarkastuslautakunta Revisionsnämnden Keskusvaalilautakunta Centralvalnämnden Yleishallinto Allmänförvaltning Kaupunginkanslia - Stadskansliet Rahatoimisto Drätselkontoret Drätselkontoret Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård Kaupunginhallitus Stadsstyrelsen Kaupunginjohtaja Stadsdirektören Yhdyskuntatoimi Samhällsteknik Henkilöstöjaosto Personalsektionen Sivistystoimi Bildning Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Sosiaalipalvelut - Socialtjänster Vanhuspalvelut Äldreomsorg Terveydenhuolto - Hälsovård Suun terveydenhuolto Munhälsovård Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Yhdyskuntalautakunta Samhällstekniska nämnden Maankäyttö - Markanvändning Ympäristötoimi - Miljöenheten Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu - Byggherreverksamhet och teknisk planering Kuntatekniikka - Kommunteknik Rakennuslautakunta Byggnadsnämnden Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi Suomenkielinen koululautakunta Varhaiskasvatus, koulut ja muu koulutoimi Svenskspråkiga skolnämnden Småbarnsfostran, skolor och övrig skolverksamhet Sivistyslautakunta Bildningsnämnden Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet Kirjasto - Biblioteket Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster Nuorisolautakunta Ungdomsnämnden Liikuntalautakunta Idrottsnämnden 6

10 Tilinpäätös 2013 Bokslut Yleinen taloudellinen kehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen Taloudellinen taantuma on Suomessa jatkunut jo useita vuosia. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,4 prosenttia viime vuonna. Julkisyhteisöjen rahoitusasema oli neljättä vuotta peräkkäin alijäämäinen, 4,5 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 4,3 miljardia euroa. Kuntien taloustilanne vahvistui jonkun verran vuonna 2013 lähinnä kunnallisverojen poikkeuksellisten ajoitustekijöiden vuoksi. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate koheni 0,9 miljardia euroa. Tilikauden tulos painui kuitenkin nollan tuntumaan eikä vuosikate riittänyt kattamaan poistoja. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat noin 2,6 prosenttia. Toimintakatteet heikkenivät edellisestä vuodesta saman verran. Verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia ja valtionosuudet 2,9 prosenttia. Kuntien investointimenot kasvoivat vajaat 4 prosenttia. Investoinneista merkittävä osuus rahoitettiin vieraalla pääomalla lainakannan kasvaessa noin 13 prosenttia. Den ekonomiska recessionen i Finland har fortsatt i flera år. Enligt förhandsuppgifter från statistikcentralen sjönk bruttonationalprodukten 1,4 procent senaste år. Den offentliga sektorns finansiella ställning visade underskott för fjärde året i följd, 4,5 miljarder euro. Året innan var underskottet 4,3 miljarder euro. Kommunernas ekonomi stärktes en aning år 2013 närmast till följd av extraordinära tidsförskjutningar vid utbetalningarna av kommunalskatt. Enligt förhandsuppgifter om boksluten som statistikcentralen samlat in ökade det sammanräknade årsbidraget för landets kommuner med 0,9 miljarder euro. Årets resultat var dock knappt positivt och årsbidraget räckte inte till att täcka avskrivningarna. Enligt förhandsuppgifterna ökade kommunernas verksamhetsutgifter ca 2,6 procent. Underskottet av verksamheten (verksamhetsbidraget) steg i samma mån. Skatteinkomsterna ökade med 6,8 procent och statsandelarna med ca 2,9 procent. Kommunernas investeringsutgifter ökade med nästan 4 procent. En betydande del av investeringarna finansierades med främmade kapital så att skuldbördan steg med 13 procent Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa - Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi Väestökehitys Kauniaisissa Kauniaisten väestömäärä per oli asukasta. Asukasmäärä lisääntyi 192 henkilöllä edellisestä vuodesta. Kauniaisten asukkaista suomenkielisten osuus on noin 58 % ja ruotsinkielisten osuus noin 37 %. Muita kieltä puhuvien osuus on noin 5 %. Vuonna 2013 Kauniaisissa syntyi 60 lasta ja kuoli 66 henkilöä. Muuttovoitto vuoden aikana oli 198 henkilöä, josta maahanmuutto 27 henkilöä. Nuorten ikäryhmissä on enemmän miehiä kuin naisia, ikäihmisten kohdalla suhde on päinvastainen. Befolkningsutvecklingen i Grankulla Grankulla hade invånare Antalet invånare ökade med 192 från året innan. Av invånarna i Grankulla är ca 58 % finskspråkiga och 37 % svenskspråkiga. Andelen invånare som talar andra språk är ca 5 %. År 2013 föddes 60 barn medan antalet avlidna var 66. Grankullas inflyttningsöverskott var 198 personer, varav invandring 27 personer. Bland ungdomarna är männen fler än kvinnorna, i de äldre åldersgrupperna är förhållandet det motsatta. 7

11 Tilinpäätös Bokslut Seuraavassa kuvaajassa on kuvattu väestöryhmät kunnallisten palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan vuosina I figuren nedan beskrivs befolkningen efter de åldersgrupper som är väsentliga med tanke på de kommunala tjänsterna Työllisyys ja työttömyys Työttömyysaste oli Kauniaisissa vuoden 2013 joulukuussa 6,5 %, kun se edellisenä vuonna oli 4,8 %. Työttömyys on kasvanut merkittävästi kaikissa ikäryhmissä. Vuoden lopussa pitkäai- Sysselsättning och arbetslöshet I december 2013 var arbetslöshetsgraden i Grankulla 6,5 % mot 4,8 % året innan. Arbetslösheten har stigit avsevärt i alla åldersgrupper. 72 personer var långtidsarbetslösa i slutet av 8

12 Tilinpäätös Bokslut kaistyöttöminä oli 72. Edellisenä vuonna vastaava lukumäärä oli 46. året. Föregående år var motsvarande antal 46. Asunto ja rakennustuotanto Kauniaisissa valmistui toimintakertomusvuonna yhteensä 16 asuinrakennusta ja 66 asuntoa: 2 kerrostaloa ja 14 pientaloa. Rakennuslupa myönnettiin 13 uudelle asuinpientalolle. Muu rakentaminen Sansinpellon vanha päiväkoti purettiin ja tilalle rakennettavalle uudelle päiväkodille myönnettiin rakennuslupa Bostads- och byggproduktion I Grankulla stod totalt 16 nya bostadshus med 66 bostäder klara under verksamhetsåret: 2 flervåningshus och 14 småhus. Bygglov beviljades för 13 nya bostadssmåhus. Övrigt byggande Sansåkers gamla daghem revs och bygglov beviljades för det nya daghem som ska byggas i stället Kauniaisten kaupungin henkilöstö - Grankulla stads personal Vuoden aikana täyttölupamenettely oli käytössä koskien kaikkia avoimia ja määräaikaisia virkoja ja tehtäviä lukuun ottamatta sosiaali- ja terveystoimen ja koulutoimien hoito-, kasvatus- ja opetustehtäviä. Menettelyn ulkopuolella oli myös työllistämistukivaroilla palkattu henkilökunta. Vakanssien lukumäärä kasvoi vuoden sivistystoimessa. Muilla toimialoilla tehtiin lähinnä nimikkeenmuutoksia. Tillståndsförfarandet för besättande av lediga platser var i bruk hela året och gällde också tjänster och befattningar på viss tid med undantag av vård-, fostrings- och undervisningsuppgifter inom social- och hälsovården och skolförvaltningarna. Förfarandet gällde inte heller personal som anställts med sysselsättningsstöd. Antalet vakanser ökade inom bildningssektorn. Inom övriga sektorer ändrades främst benämningar. 9

13 Tilinpäätös Bokslut VAKANSSIT - VAKANSER Yleishallinto - Allmän förvaltning 59,0 59,1 61,1 60,9 60,9 Sos. ja terveystoimi - Soc. och hälsovård 142,0 142,5 140,1 150,0 149,2 Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik 64,0 57,0 57,0 57,0 57,0 Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran 117,0 117,0 120,0 120,0 125,0 Koulut + hallinto - Skolor + förvaltning 238,0 249,0 254,0 254,0 256,0 Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi 43,0 41,1 41,1 41,1 41,1 Kultur - och fritidsverksamhet YHTEENSÄ -SAMMANLAGT 663,0 665,7 673,3 683,0 689,2 Kaupungin strategisena linjauksena on edistää henkilöstön hyvinvointia. Kaupunki työnantajana tukee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjintää. Työsuojelun tavoitteena on henkilöstön työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa työympäristöä ja työolosuhteita sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammatti-tauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvan työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Työsuojelu toimii yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Att arbeta för personalens välbefinnande ingår i stadens strategiska riktlinjer. Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling samt förebygger diskriminering. Målet för arbetarskyddet är att trygga och upprätthålla de anställdas arbetsförmåga genom att förbättra arbetsmiljön samt förebygga och hindra olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och andra olägenheter som arbetet och arbetsmiljön kan medföra för fysisk och psykisk hälsa. Arbetarskyddet verkar i samarbete med vården Henkilökunnan keski-ikä oli 47,3 vuotta. Suurin ikäryhmä oli vuotiaat. Personalens medelålder var 47,3 år. Den största åldersgruppen var åringarna. Henkilöstöresursseista ja henkilöstöhallinnosta vuoden aikana on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Personalresurserna och personalförvaltningen under året behandlas i en separat personalberättelse. 10

14 Tilinpäätös Bokslut Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista - Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på utvecklandet av verksamheten Kaupungin tulevaisuuden kannalta merkittävin epävarmuustekijä on maan hallituksen kunta- ja palvelurakenneuudistukset. Kaupunki osallistuu kuntajakoselvitykseen Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kanssa. Lisäksi kaupunki on metropolialueen erityisen kuntajakoselvityksen kohteena. Tulevan metropolihallinnon tehtävät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uusi järjestämislaki luovat epävarmuutta toimintojen suunnittelussa. Lähivuosina toteutettava valtionosuusuudistus pienentää merkittävästi Kauniaisille maksettavia valtionosuuksia. Tavanomainen toimintojen kehittämistyö pysähtyy odotellessa päätöksiä peruspalvelujen järjestämisestä sekä kaupungin tulevaisuudesta. Toiminnan lisääntyvä sääntely ja lakisääteiset velvoitteet asettavat haasteita henkilöstön osaamiselle ja työsuorituksiin. Den största osäkerhetsfaktorn vad gäller Grankulllas framtid är regeringens kommun- och servicestrukturreformer. Staden deltar i en kommunindelningsutredning med Esbo, Kyrkslätt och Vichtis. Dessutom berörs staden av den särskilda kommunindelningsutredningen över metropolområdet. Den blivande metropolförvaltningens uppgifter och den nya lagen om ordnande av social- och hälsovården skapar osäkerhet vid planeringen av verksamheterna. Den statsandelsreform som ska genomdrivas under de närmaste åren kommer att avsevärt minska de statsandelar som betalas till Grankulla. Det sedvanliga utvecklingsarbetet stannar upp i väntan på beslut om hur basservicen ska upprätthållas och om stadens framtid. Den ökade regleringen av verksamheten med fler lagstadgade skyldigheter ställer krav på personalens kompetens och arbetsinsatser Ympäristö ja kestävä kehitys Miljön och hållbar utveckling Luonnonsuojelu Gallträskin vesitarkkailua jatkettiin ELY - keskuksen määräysten mukaisesti myös vuonna Tämän lisäksi järvestä poistettiin mekaanisesti vesikasvillisuutta. Ilmasto - ja energia-asiat Kaupungin ilmasto- ja energia -asioiden painopisteiden toteutusohjelman (ILMEohjelman) sekä KETS toimintasuunnitelman toteuttamista jatkettiin vuoden aikana. EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen selvitys KH hyväksyi Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukaisen meluntorjunnan toimintasuunnitelman vuosille toukokuussa Naturskydd Vattenkontrollerna i Gallträsk fortsatte i enlighet med Närings-, trafik- och miljöcentralens föreskrifter också under Dessutom avlägsnade man mekaniskt vattenvegetation från sjön. Klimat- och energifrågor Staden fortsatte under året att implementera åtgärdsprogrammet för genomförande av insatsområdena i klimat- och energistrategin (ILME-programmet) samt KETS-programmet (kommunernas energieffektivitetsavtal). Utredning enligt EU:s miljöbullerdirektiv Stadsstyrelsen godkände i maj 2013 Esbo och Grankulla städers verksamhetsplan för bullerbekämpning enligt miljöbullerdirektivet. 11

15 Tilinpäätös Bokslut 1.2 KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN - REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS INTERNA TILLSYN HAR ORDNATS Kauniaisten kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja taloutta sekä seuraa talousarvion, taloussuunnitelman sekä niissä asetettujen tavoitteiden toteutumista ja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäistä valvontaa toteutetaan kaupungin hyväksytyn sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Sisäisen valvonnan ohjeet päivitettiin kevään aikana ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Toimialajohtajat ovat raportoineet sisäisen valvonnan toteuttamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti kaupunginhallitukselle. Tehdyn raportoinnin perusteella sisäisen valvonnan osalta organisaatiossa ei ole olennaisia puutteita. Kaupungin konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen valvonta toteutuu kaupungin edustuksella tytäryhteisöjen hallituksissa sekä keskushallinnolle toimitettavilla tilinpäätös- ja osavuosikatsaustiedoilla. Kaupungin kokonaan omistamien kiinteistöyhtiöiden isännöintipalvelut kilpailutettiin ja siirrettiin uudelle toimittajalle vuoden aikana. Kaupungin konserniohje on hyväksytty Enligt Grankulla stads förvaltningsstadga leder stadsstyrelsen stadens verksamhet och ekonomi samt följer upp hur budgeten och ekonomiplanen samt de mål som uppställts i dessa verkställs och svarar för organiseringen av den interna kontrollen. Intern tillsyn utförs enligt stadens godkända anvisningar för intern kontroll. Anvisningarna för intern kontroll uppdaterades under våren och godkändes i stadsstyrelsen Sektordirektörerna har enligt de givna anvisningarna rapporterat till stadsstyrelsen hur den interna kontrollen verkställts. Utgående från rapporteringen finns det inga väsentliga brister i den interna tillsynen i organisationen. De dotterbolag som hör till stadskoncernen övervakas genom stadens representation i dotterbolagens styrelser samt genom uppföljning av de delårs- och bokslutsrapporter som delges centralförvaltningen. Disponentservicen för stadens helägda fastighetsbolag konkurrensutsattes och överfördes till en ny leverantör under året. Stadens koncerndirektiv godkändes

16 Tilinpäätös Bokslut 1.3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS - RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN Tilikauden tuloksen muodostuminen Räkenskapsårets resultat TULOSLASKELMA Muutos RESULTATRÄKNING Förändr. (1 000 ) Myyntituotot - Försäljningsintäkter % Maksutuotot - Avgiftsintäkter % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter % Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter % Henkilöstömenot - Personalutgifter % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % Aineet ja tarvikkeet - Material och varor % Avustukset - Understöd % Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader % Toimintakulut - Verksamhetskostnader % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % Verotulot - Skatteinkomster % Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt % Yhteisövero - Samfundsskatt % Kiinteistövero - Fastighetsskatt % Valtionosuudet - Statsandelar % Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader % Korkotulot - Ränteintäkter % Muut rahoitustuotot- Övriga finansiella intäkter % Korkokulut- Räntekostnader Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader % VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG % Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar % Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter % TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner TILKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL Toimintatulot/toimintamenot - Verksamhetsink./verksamhetsutgifter 18 % 17 % Vuosikate/poistot -Årsbidrag/Avskrivningar 86 % 103 % Vuosikate euroa/asukas - Årsbidrag, euro/invånare Asukasmäärä - Invånarantal

17 Tilinpäätös Bokslut Toimintakate Kaupungin toimintatulot alittivat jonkun verran alkuperäisen talousarvion. Arvioitua suuremmat myynti- ja maksutulot sekä avustukset paikkasivat kuitenkin pääosin toteuttamatta jääneiden maa-alueen myynneistä johtuva vaje. Yhteenlasketut toimintatulot kasvoivat 8,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Kaupungin toimintamenot kasvoivat 4 prosenttia. Toimintamenoista merkittävämmät henkilöstömenot kasvoivat 4,1 prosenttia ja palvelujen ostot kasvoivat 3,7 prosenttia. Toimintakate - toimintatulojen ja toimintamenojen erotus kasvoi 1,6 milj. euroa eli 3,1 prosenttia. Toimintakate ylittää talousarvion noin 0,8 miljoonaa euroa. Vuosikate ja tilikauden tulos Arvioitua suuremmat verotulot riittivät paikkaamaan toimintakatteen sekä alenevia valtionosuuksia siten että vuosikate tilinpäätöksessä on noin 0,4 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa vaikkakin heikompi kuin vuonna Tilikauden poistoja nostaa Klostretin lisäpoisto, jolla rakennuksen arvo on saatettu vastaamaan päätettyä luovutushintaa. Tilikauden alijäämä on 0,3 miljoonaa euroa suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Verksamhetsbidrag Stadens verksamhetsintäkter blev något lägre än i den ursprungliga budgeten. Försäljnings- och avgiftsinkomsterna samt understöden var å andra sidan större än beräknat och uppvägde detta underskott, vars huvudsakliga orsak var uteblivna försäljningar av markområden. De sammanräknade verksamhetsintäkterna ökade med 8,4 procent från året innan. Stadens verksamhetsutgifter ökade med 4 procent. Personalutgifterna, som utgör den största utgiftsposten, steg med 4,1 procent och kostnaderna för köpta tjänster med 3,7 procent. Verksamhetsbidraget differensen mellan verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna ökade med 1,6 miljoner euro eller 3,1 procent och överskrider det budgeterade beloppet med ca 0,8 miljoner euro. Årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat Skatteinkomsterna, som var högre än beräknat, räckte till för att kompensera verksamhetsbidraget och de sjunkande statsandelarna så att årsbidraget är ca 0,4 miljoner bättre i bokslutet än i budgeten, även om det är svagare än år Räkenskapsperiodens avskrivningar förstoras av den tilläggsavskrivning gällande Klostret som gjordes för att byggnadens värde skulle motsvara det fastslagna överlåtelsepriset. Räkenskapsperiodens underskott är 0,3 miljoner euro större än i den ursprungliga budgeten. 14

18 Tilinpäätös Bokslut VEROTULOT SKATTEINKOMSTER Maksuunpannut verot vuodelta 2012 Vuoden 2012 verotus valmistui Kaupungin maksuun pantavan kunnallisveron määrä oli 50,1 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli +2,7 %. Kaupungin osuus yhteisöverosta aleni noin 14 % edellisestä vuodesta 1,0 milj. euroon. Maksuunpantu kiinteistövero ei muuttunut vuodesta 2012 vuoteen Maksuunpantu määrä oli molempina vuosina 2,8 milj. euroa. Debiterad skatt för år 2012 Beskattningen för år 2012 blev klar Den kommunalskatt som debiterades staden till godo uppgick till 50,1 miljoner euro. Ökningen jämfört med föregående år var 2,7 %. Stadens andel av samfundsskatten minskade ca 14 % från föregående år till 1,0 miljoner euro. Den fastighetsskatt som debiterades hölls på samma nivå år 2012 och Det debiterade beloppet uppgick vartdera året till 2,8 miljoner euro. KAUNIAINEN - Valmistunut verotus - Slutlig beskattning, 1000 Muutos % KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT Muutos % koko maa ANSIOTULOT - FÖRVÄRVSINKOMSTER Förändr. Hela landet Palkkatulot - Löner ,1 3,7 Eläketulot - Pensioner ,2 5,6 Työttömyysturva - Arbetslöshetsskydd ,0 13,0 Muut sos.turvaetuudet - Övr. soc.förmåner ,6-0,2 Elinkeinotoiminta + muut - Näringsverks. + övr ,9-0,2 ANSIOTULOT YHTEENSÄ - FÖRVÄRVSINK. TOT ,3 4,1 VÄHENNYKSET - AVDRAG Palkansaajan vakuutusmaksut - Lönebundna avg ,4 4,5 Vähennetyt matkakustannukset - Resekostnader ,8 1,2 Eläketulovähennys - Pensionsinkomstavdrag ,1 2,4 Ansiotulovähennys - Förvärvsinkomstavdrag ,1-0,9 Perusvähennys - Grundavdrag ,0 50,0 Muut vähennykset - Övriga avdrag ,3 1,0 VÄHENNYKSET YHTEENSÄ - AVDRAG TOT ,7 6,7 VÄHENNYSASTE - AVDRAGSGRAD % 9,99 10,32 VÄHENNYSASTE KOKO MAA - HELA LANDET 20,56 20,56 ANSIOTULOT - VÄHENNYKSET /INK. -AVDRAG ,9 3,5 Tuloveroprosentti - Inkomstskattesats 16,50 16,50 VERO (Tulon perust.) - SKATT (enl.inkomst) Työtulovähennys - Arbetsinkomstavdrag ,9 38,9 Muut vähenn. Verosta - Övr. avdrag från skatten ,6-17,1 Vähennykset verosta yhteensä - Från skatt tot ,5 11,5 MAKSUUNPANTU VERO - DEBITERAD SKATT ,7 3,6 Verotettava tulo /asukas - Beskattn.bar ink/inv ,3 2,6 15

19 Tilinpäätös Bokslut Muutos % YHTEISÖVERO - SAMFUNDSSKATT Muutos % koko maa Förändr. Hela landet MAKSUUNPANTU YHTEISÖVERO - DEBITERAD ,2-13,7 Kauniaisten jako-osuus - Grankullas andel 0, , ,7 KIINTEISTÖVERO - FASTIGHETSSKATT MAKSUUNPANTU KIINTEISTÖVERO - DEB. SKATT ,1 6,0 Verotusarvot, veroaste, vero Beskattningsvärden, skattesatser, skatt Yleinen maa-alueet - Allmän markområden ,6 1,6 Yleinen rakennukset - Allmän byggnader ,6 4,7 Veroaste- Skattesats 0,60 0,60 Laskennallinen vero - Kalkylerad skatt Vakituiset asuinrakennukset - Stadigvar. bostad ,9 4,9 Veroaste- Skattesats 0,32 0,32 Laskennallinen vero - Kalkylerad skatt Rakentamaton rakennuspaikka - Obebyggd byggpl ,0-7,5 Veroaste- Skattesats 1,65 1,65 Laskennallinen vero - Kalkylerad skatt Muut asuinrak. + yleishyöd. yhteisöt Övriga bostadsbyggn. + allmännyttiga samfund ,6 4,6 Veroaste- Skattesats 0,60 0,60 Laskennallinen vero - Kalkylerad skatt Verontilitykset Tilivuoden aikana kertyy veroja usealta verovuodelta ennakoina ja jälkitilityksinä. Työnantajien ennakonpidätykset ja muut suoritukset tilitetään kuukausittain veronsaajille arvioiduilla jako-osuuksilla. Täten kaupungille talousarviovuoden aikana tilitetty määrä voi poiketa merkittävästi saman vuoden maksuunpanosta. Skatteredovisningar Under räkenskapsåret inflyter skatter för flera olika skatteår som förskott och tillägg. Arbetsgivarnas förskottsinnehållningar och övriga rater fördelas månatligen till skattetagarna med hjälp av uppskattade andelar. Därför kan de belopp som utbetalas under ett budgetår avsevärt avvika från det belopp som debiteras för samma skatteår. 16

20 Tilinpäätös Bokslut Verontilitykset - Skatteredovisningar, Muutos % Förändr. Kunnallisvero - Kommunalskatt ,5 talousarviovuodelta - för budgetåret ,4 aikaisemmilta vuosilta - för tidigare år ,1 Yhteisövero - Samfundsskatt ,8 talousarviovuodelta - för budgetåret ,5 muilta vuosilta - för övriga år ,5 Kiinteistövero ,9 talousarviovuodelta - för budgetåret ,6 aikaisemmilta vuosilta - för tidigare år YHTEENSÄ - SAMMANLAGT ,3 Vuoden 2013 talousarvion verotulojen vertailu toteutuneeseen Vuoden 2013 toteutunut verotulojen kokonaistuotto ylittää alkuperäisen talousarvion tuottoarvion 1,3 milj. euroa eli 2,3 %. Kunnallisveron tilitykset ylittivät talousarvion 1,5 milj. euroa. Kaupunki sai edelleen merkittäviä oikaisuja edelliseltä vuodelta. Joulukuussa otettiin tilityksissä käyttöön uusia vuoden 2012 verotukseen perustuvia jakoosuuksia vuodelle Muutoksen johdosta tilitettiin kaupungille oikaisuna vuodelta 2012 runsaat 0,3 milj. euroa. Vuoden 2013 lopullinen jako-osuus tiedetään kun verotus on valmistunut lokakuun lopussa Jämförelse mellan budgeterade och influtna skatter år 2013 De totala skatteinkomsterna överstiger den ursprungliga budgeten 2013 med 1,3 miljoner euro eller 2,3 %. Redovisningarna av kommunalskatt översteg budgeten med 1,5 miljoner euro. Staden fick fortsättningsvis avsevärda tilläggsrater för föregående år. I december rättades redovisningen för 2013 enligt nya utdelningsbelopp som byggde på beskattningen På grund av ändringen redovisades ytterligare drygt 0,3 miljoner euro till staden som rättelse för Det slutliga utdelningsbeloppet för 2013 klarnar när beskattningen färdigställts i slutet av oktober Talousarvion verotulojen toteutuminen Influtna skatter jämfört med budgeten TA 2013 TP Poikkeama Poikk. % Tilitetty - Redovisat Budget Bokslut Avvikelse Avvik.% Kunnallisvero - Kommunalskatt ,9 Yhteisövero - Samfundsskatt ,4 Kiinteistövero - Fastighetsskatt ,8 Yhteensä - Sammanlagt ,3 17

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2015

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2015 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2015 KV - STF 13.06.2016 TILINPÄÄTÖS 2015 BOKSLUT 2015 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE 67 1.9.2015 KV 77 16.11.2015 Käyttösuunnitelma Muutos Ulla Tikkanen BG BG BG BG sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö Itä-Uusimaa ä ä - kuntajakoselvitysalue ä ö Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo Östra Nyland ä ä - kommunindelningsutredningsområde ä ö Presskonferens 8.5.2013 Sibbo Itä-Uudenmaan kuntajako- ja soteselvitysalue

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot