MAHDOLLISIMMAN PALJON LAPSI- JA NUORISOTYÖTÄ -kyselytutkimus Kiimingin seurakuntaan muuttaneille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAHDOLLISIMMAN PALJON LAPSI- JA NUORISOTYÖTÄ -kyselytutkimus Kiimingin seurakuntaan muuttaneille"

Transkriptio

1 MAHDOLLISIMMAN PALJON LAPSI- JA NUORISOTYÖTÄ -kyselytutkimus Kiimingin seurakuntaan muuttaneille Riina Kallio Mirva Tuohino Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK), diakoni

2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO MUUTTAMINEN, OSALLISUUS JA SOSIAALINEN TUKI MAASSAMUUTTO JA SEN MOTIIVIT JA VAIKUTUKSET JÄSENTYMISEN IKÄ ELÄMÄNVAIHEENA SOSIALISAATIO OSALLISUUS TUTKIMUKSEN TAVOITE TUTKIMUSYMPÄRISTÖ Kiiminki kuntana Kiimingin seurakunta AINEISTON KERUU AINEISTON ANALYSOINTI TUTKIMUSTULOKSET TAUSTATIEDOT KIIMINGIN SEURAKUNNAN TOIMINTAMUODOT Jumalanpalvelukset ja muut kirkolliset toimitukset Musiikkitoiminta, päiväkerhot ja pyhäkoulutyö Perhetyö Nuorisotyö ja rippikoulu Diakoniatyö ja lähetystyö Muut toimintamuodot TOIVEET JA PETTYMYKSET AJATUKSIA JA TOIVEITA KUNNAN PALVELUISTA YHTEENVETO JOHTOPÄÄTÖKSET OMAN TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN JATKOTUTKIMUKSET POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Kyselylomake Liite 2. Saatekirje Liite 3. Lehtileikkeet

3 TIIVISTELMÄ Kallio, Riina, Tuohino, Mirva. Mahdollisimman paljon lapsi- ja nuorisotyötä kyselytutkimus Kiimingin seurakuntaan muuttaneille, Oulu, syksy 2004, 50 s. 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sosionomi (AMK), diakoni. Tutkimus käsitteli Kiiminkiin muuttaneiden kotiutumista ja seurakunnan roolia kotiutumisen tukemisessa. Taustalla on Kiimingin seurakunnassa herännyt tarve tietää miten uudet jäsenet löytävät toimintaan mukaan. Pohjana tutkimuksessa on käytetty kunnan ja seurakunnan yhteistä tervetuloa pakettia. Tutkimusalueena oli Kiimingin seurakunta ja sinne aikavälillä muuttaneet ihmiset. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kiiminkiin muuttaneiden ihmisten suhtautumista seurakunnan vastaanottoon ja olemassaoloon. Samalla haluttiin saada palautetta ja uusia ideoita seurakunnan toimintaan sekä tietoa seurakunnan tiedotuksen onnistumisesta ja tavoittavuudesta. Lisäksi kysyttiin mielipiteitä Kiimingistä kuntana. Aineisto koottiin postikyselynä toukokuussa Kysely postitettiin 211 talouteen ja vastauksia saatiin 76 kappaletta. Aineiston käsittelyyn ja analysointiin on käytetty SPSS -tilasto-ohjelmaa ja Excel- taulukko-ohjelmaa. Tervetuloa -paketti ei ollut riittävä luomaan kontaktia uusiin seurakuntalaisiin, sillä monikaan ei muistanut saaneensa sitä. Kuitenkaan muita ehdotuksia kontaktin luomiseen ei tullut esille. Seurakunnan tekemää työtä ihmisten parissa arvostetaan. Erityisesti lapsi-, nuoriso- ja perhetyön merkitys nousi tutkimuksessa vahvasi esille. Kiiminki on vastaajien mielestä viihtyisä ja turvallinen paikka asua, vain harva harkitsi muuttoa pois. Asiasanat: maassamuutto; seurakunta; osallisuus; samastuminen; Kiiminki; tutkimus; kvantitatiivinen tutkimus

4 ABSTRACT Kallio, Riina and Tuohino, Mirva. Work with children and young people as much as possible survey to new members of the parish of Kiiminki, Finland. Oulu, Autumn 2004, Language: Finnish, 50 pages, 3 appendices. Diaconia Polytechnic, Oulu Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education. Bachelor of Social Services; Bachelor of Parish Social Services. This study was about how new members of the parish of Kiiminki, Finland are settling down and how they can be helped in that. The parish of Kiiminki wanted to find out how new members find their way to activities. The purpose of this study was to find out what new members think about the welcome package, which the municipality and the parish of Kiiminki had sent them. Feedback and new ideas to activities were asked for at the same time. Also opinions of the municipality of Kiiminki and the parish of Kiiminki were asked. The material was collected by a questionnaire in May The questionnaire was posted into 211 households, who had moved to Kiiminki during answers were received. SPSS- statistics program and Exelspreadsheet were used when analysing answers. The welcome package was not adequate to make contact with new members; some of them did not even remember getting it. However, any other suggestions did not come out for making contact. The work that the parish does among people is respected. Especially work with children, young people and families came out strongly from answers. Kiiminki was considered to be a safe and cosy place to live in, only few people thought about moving away. Key words: internal migration, parish, inclusion, identification, Kiiminki, research, quantitative research

5 1 JOHDANTO Ennen tämän tutkimuksen toteuttamista Kiimingin seurakunnassa oli jo pidempään mietitty, kuinka seurakunnan uudet jäsenet löytävät toiminnan ja onko siihen helppoa tulla mukaan sekä auttaako seurakunnan toimintaan osallistuminen kiinnittymään uudeksi kuntalaiseksi. Samoin oli mietitty kuinka uusia seurakuntalaisia voisi yhä paremmin ohjata seurakunnan toimintaan mukaan. Tällä tutkimuksella pyrittiin osaltaan vastaamaan tähän tarpeeseen. Tutkimus kartoitti aikavälillä Kiimingin seurakunnan jäseneksi muuttaneiden mielipiteitä ja ajatuksia seurakunnan toiminnasta. Kohderyhmä rajattiin pelkästään seurakunnan jäseniin, koska tutkimuksessa kysyttiin nimenomaan seurakunnan osallisuutta kotiutumisessa sekä seurakunnan tiedotuksen tavoittavuutta. Osa kysymyksistä koski kuitenkin myös kunnan palveluita, sillä muuttaneille lähetettävä Tervetuloa -paketti on seurakunnan ja kunnan yhteinen. Kiimingin seurakunnan toimintakertomusta vuodelta 2003 käytettiin pohjana kuvattaessa seurakunnan nykyisiä toimintoja, niiden tavoitteita ja toteutumista. Tutkimuksessa esiin tulleita tarpeita ja kiinnostusta tarkasteltiin näitä aihealueita vasten. Vastauksissa nousivat vahvasti esille perheet, lapset ja nuoret sekä heidän hyvinvointinsa ja heille suunnatut palvelut. Lisäksi osoitettiin tarve muuttajien vastaanotolle: tervetuloa -paketin saaneet tunsivat itsensä tervetulleiksi. Tervetuloa -paketti oli tutkimusta toteutettaessa seurakunnan ainoa muuttajiin kohdistuva yhteydenotto. Suomen evankelisluterilainen kirkko kiinnittää erityistä huomiota niihin jäseniinsä, jotka eivät ole kirkon toiminnassa mukana ja vahvistaa heidän ohuitakin siteitä kirkkoon. Kirkon tavoitteena on olla entistä avoimempi elämään monenlaisissa perhetilanteissa olevien ja yksinelävien kanssa. Vaikka kirkkoon kuuluvien suhteellinen osuus vähenisi, kirkko on edelleen koko kansan kirkko siinä mielessä, että se tahtoo palvella ja olla lähellä kaikkia yhteiskunnan jäseniä. (http://www.evl.fi/avain/lasnaolon_kirkko.pdf.)

6 6 Perhe on sekä kirkon että yhteiskunnan tärkein yhteistyökumppani. Sillä on edelleen elämän tärkeimmät ja keskeisimmät tehtävät hoidettavinaan. Kirkon perhe- ja kasvatustyön kohteena ovat erityisesti lapset ja nuoret. Kirkko myös etsii uusia tapoja madaltaa muuria ihmisryhmien välillä siellä missä perinteiset sosiaaliset rakenteet rapautuvat sekä siellä missä uusilta muuttajilta puuttuvat sosiaaliset suhteet. (http://www.evl.fi/avain/lasnaolon_kirkko.pdf.)

7 7 2 MUUTTAMINEN, OSALLISUUS JA SOSIAALINEN TUKI 2.1 Maassamuutto ja sen motiivit ja vaikutukset Kiiminki on selkeästi muuttovoittoinen kunta ja sen väestö on kasvanut runsaasti viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana. Yhtenä syynä muuttovoittoon on Oulun kaupungin läheisyys. Muuttovoitto näkyy tietysti myös seurakunnan jäsenmäärässä. Seurakunnan vuoden 2003 toimintakertomuksen mukaan jäsenmäärä oli kyseisen vuoden lopussa , joista läsnäolevia henkilöä. Vuoden 2001 aikana Suomessa tehtiin kuntien välistä muuttoa, joka merkitsee tutkimusten mukaan vilkkainta muuttoliikettä Suomen historiassa. Kuntien sisällä muutettiin lähes kaksi kertaa useammin kuin kuntien välillä. Vuoden 2002 muuttoliike kuntien välillä oli henkeä (perustuu ennakkotietoihin). Maassamuutto on pysynyt edelleen korkealla tasolla, vaikka suuret kasvukeskukset ovatkin menettäneet vetovoimaansa. (Virtanen 2003, 16.) Muuttopäätöksen mukaan muutot voidaan luokitella pakko- tai vapaaehtoisiksi muutoiksi. Muun muassa työpaikan vaihtamiseen liittyvä muutto on yleensä luokiteltu vapaaehtoiseksi muutoksi (tavoitemuutto) ja työttömyyden takia muuttaminen pakkomuutoksi. Tavoitemuutto voi olla luonteeltaan uutta etsivää aktiivisuutta, jossa ihminen pyrkii saavuttamaan jonkin tärkeäksi kokemansa päämäärän esimerkiksi työpaikka, ammatti tai asunto. Pakkomuutto on puolestaan säilyttävää liikkuvuutta, jossa tavoitteena on entisenlaisten olojen säilyttäminen tai minimielintason ylläpitäminen. (Virtanen 2003, 25 ; Ovaska 2001, 27.) Muuttokertojen ja muuton suuntautumisen perusteella muutot on luonnehdittu uudelleenmuutoiksi ja paluumuutoiksi. Muun muassa edestakaisesta ja kaupunkiseutujen välisestä muuttoliikkeestä on tullut uusi muoto työvoiman liikkuvuudelle. (Virtanen 2003, 25.) Voidaan kuitenkin sanoa, että muuttaminen ei ole aina tavoitteellista; ihmiset myös ajautuvat eri syistä asumaan jollekin tietylle paikkakunnalle (Ovaska 2001, 40).

8 8 Yksilön kannalta muuttaminen on pysyväisluonteista ja fyysistä, alueelta toiselle siirtymistä. Muuttaminen on myös yksilöllistä aktiivisuutta, joka voi perustua kollektiiviseen tietoisuuteen tai päätöksentekoon. Muuttotapahtumaan liittyy yksilöllisten lähtökohtien lisäksi tekijöitä, jotka heijastavat muuton alueellista ja yhteiskunnaallista luonnetta. Muuttajien sanotaan olevan kulttuuristen käytäntöjen kantajia, jotka aiheuttavat muutoksia lähtö- ja tuloalueiden kulttuurisessa tasapainossa, alueellisissa tarpeissa ja palvelurakenteessa. Muuttajat voivat tukea olemassa olevaa palveluverkostoa omilla tarpeillaan. Alueita, jotka houkuttelevat muuttajia, pidetään yleensä korkean statuksen paikkoina, kun taas asukkaita menettäviä paikkoja taantuvina alueina. (Ovaska 2001, 27, 30.) Kiiminki lukeutuu edellä mainittuihin korkean statuksen paikkoihin. Monen uuden kuntalaisen työpaikka voi sijaita Oulussa, mutta asuinpaikaksi toivotaan väljempää ja maaseutumaisempaa ympäristöä lyhyen etäisyyden ja sujuvien kulkuyhteyksien päästä kaupungista. Tähän tarpeeseen Kiiminki on voinut osaltaan vastata, ja esimerkiksi Alakylä on sijainniltaan sopivan matkan päässä yliopistolta ja teknologiakylästä. Nopean väestönkasvun myötä kunnan tarjoamien palvelujen tarve on kasvanut ja esimerkiksi päivähoitopalvelujen kysyntä on niin suuri, ettei kunta ole siihen yksinään kyennyt vastaamaan. Kunnan perustamien uusien päiväkotien rinnalle on syntynyt yksityisiä päiväkoteja vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Muuttojen motiivit painottuvat eri tavoin lyhyen ja pitkän matkan muutoissa. Motiivit vaihtelevat muuttajan elämäntilanteen ja tulotason mukaan. Varakkaat arvostavat alueen statusta ja ympäristön laatua, jota arvostavat myös lapsiperheet. Muuton motiiveja on selitetty elämänvaiheen lisäksi myös elämäntyylien vaihtelulla. Yleisimmät muuttomotiivit liittyvät työhön ja ammattiin, asuntoon ja asuinympäristöön, elämäntilanteen muutoksiin ja pakkomuuttoon. Muuttajatyyppejä ovat perhekeskeiset, urakeskeiset, kulutuskeskeiset ja yhteisökeskeiset muuttajat, joilla on erilaiset vaatimukset asuinympäristön suhteen. Muuttajat voidaan tyypitellä myös elämänprojekteja toteuttaviin muuttajiin seuraavasti: Itseään toteuttavat ideaalimuuttajat, joiden motiivit ovat persoonallisia; elämänvaihe- eli sosiaali- ja perhesyistä muuttajat, joiden motiivit ovat

9 9 sosiaalisia; sekä rakennemuuttajat eli taloudellisesti ja muista rakenteellisista syistä muuttajat, joiden motiivit ovat fyysiset. (Ovaska 2001, 34 35, 40.) Muuttoalttiuden on tutkimusten mukaan todettu alenevan elämänvaiheiden edetessä ja olevan korkeimmillaan ennen lasten syntymää ja lasten syntymisen tienoilla. Muuttoalttiuden väheneminen iän myötä johtuu vanhenemisesta ja asumisajan pituudesta samassa asunnossa, jolloin asuntoon usein kiinnytään; aikaisempiin elämänvaiheisiin liittyy suhteellisen useita muutoksia asumistilaan liittyvissä vaatimuksissa, jotka yllyttävät muuttamiseen. Lisäksi monet nuoret perheet eivät muuta omistusasuntoon vaan pyrkivät löytämään asuntonsa aluksi vuokramarkkinoilta. (Ovaska 2001, 34.) Kiimingissä asukkaiden vaihtuvuuskin on suurta. Lasten ollessa pieniä muuttaminenkin on helpompaa, kun esimerkiksi lasten kaverisuhteet tai koulunkäynti eivät vielä hankaloita muuttamista. Vaihtuvuuteen voi vaikuttaa muuton syykin; kauempaa työn perässä muuttaneiden asuinpaikan valinta voi olla sattumanvaraista. Kiinnittyminen entuudestaan tuntemattoman kunnan jäseneksi vie oman aikansa ja jollei kuuluvuuden tunnetta ehdi syntyä on poismuuttaminenkin helpompaa. Lisäksi seutukuntaan tutustuessa voi ympäristöä tarkastella uudella tavalla, jolloin omiin tarpeisiin (kulkuyhteydet, liikuntamahdollisuudet jne.) sopivampi asuinpaikka voi löytyä muualta. Tutkimusten mukaan samaistuminen asuinpaikkaan on yhteydessä kunnan ominaisuuksiin. Mitä vahvempaa asuinpaikkaan samastuminen on, sitä harvemmin yksilö harkitsee muuttoa pois kunnasta. Vanhemmat ikäluokat näyttäisivät samastuvan voimakkaammin asuinpaikkaansa. Asuinalueeseen kiinnittävistä tekijöitä ollaan useissa tutkimuksissa monta mieltä. Esimerkiksi palveluiden saatavuus ja laatu eivät välttämättä edesauta asuinpaikkaan kiinnittymistä. Tiheät ja useat muutot kuitenkin heikentävät yksilön kiinnittymistä asuinalueeseen. Nykyään myös työn ja asumisen alueellinen hajautuminen vaikeuttaa asuinalueeseen kiinnittymistä. Työpaikka ja vapaa-ajan vietto voi tapahtua toisella paikkakunnalla kuin millä asutaan. (Heikkilä, Rintala, Airio & Kainulainen 2002, ) Ihmiset eivät nykyisin enää ole yhtä riippuvaisia työpaikan, asunnon ja palvelujen sijainnista kuin ennen. Meneillään olevaa

10 10 kaupunkirakenteen hajautumista voidaan kutsua vastakaupungistumiseksi, jolle olennaista on kaupunkien reuna-alueiden vetovoiman lisääntyminen sekä päivittäisalueiden laajeneminen. Asuinpaikan valitseminen on mahdollista entistä laajemmilta alueilta. Asuinpaikan valinnanvapaus koskee kuitenkin vain niitä, joilla on varaa ja mahdollisuus asuinpaikkansa valintaan, esimerkiksi varaa autoon pitempien työmatkojen kulkemista varten. (Ovaska 2001, 42.) 2.2 Jäsentymisen ikä elämänvaiheena Kiimingin kunnan väestön keski-ikä on 30 vuotta. Tutkimukseen vastanneista kolme neljännestä kuului vuotiaiden ikäryhmään. Suomessahan synnyttäjien keski-ikä oli 30 vuotta ja ensisynnyttäjien keski-ikä 28-vuotta vuonna 2003 (http://www.stakes.fi/varttua/tyopoyta/tilastoja/synnyttaneiden_keski_ika.htm). Dunderfeltin (1999) mukaan tätä ikävaihetta kutsutaan jäsentymisen vaiheeksi. Tuo aika on täynnä sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa, perheessä, työelämässä, ystävien ja harrastusten parissa. Ihminen etsii paikkaa, jossa juuri hänen kykynsä ja taipumuksensa pääsisivät oikeuksiinsa ja elämänympäristöä, jossa hän löytäisi vastineen omille sisäisille pyrkimyksilleen ja odotuksilleen siitä, mitä elämä on ja mitä se voisi hänelle antaa. (Dunderfelt 1999,105.) Tämän vaiheen kehitystehtäviä ovat esimerkiksi elämänkumppanin valitseminen, perheen perustaminen, lasten kasvattaminen, yhteisöllisen vastuun ottaminen sekä sellaisten sosiaalisten ryhmien löytäminen, joihin tuntee kuuluvansa. Kolmenkymmenen ikävuoden siirtymä on sisäisen itsenäistymisen aikaa. Ihmisen on aika löytää itsenäinen, mahdollisimman tietoinen suhde omaan itseen, varsinkin omaan tunne-, ajatus-, ja arvomaailmaan. Ihminen voi miettiä elämänsä merkitystä, asioiden tärkeysjärjestystä ja kiinnostuksen kohteitaan uudelta näkökannalta. (Dunderfelt 1999, 105, ) Perhe- ja työelämän suhteen ikä on vilkkainta aikaa. 30:nnen ja 40:nnen ikävuoden välillä oma rajallisuus voi tulla yhä selvemmin esille ja suurimmat illuusiot elämästä karsiutuvat. Yli kolmekymmentävuotiaiden asenteet ja

11 11 luonteenpiirteet luutuvat helposti ja mukavuudenhalu lisääntyy. Kolmannenkymmenennen ikävuoden siirtymä antaa mahdollisuuden tarkastella itseään, elämäänsä, saavutettuja asioita, ja menneisyyden vaikutusta nykyhetkeen. (Dunderfelt 1999, ) Naisen ja miehen kehitys voi tässä vaiheessa poiketa toisistaan niin, että mies keskittyy enemmän työhönsä kuin perheeseen, joka voi johtaa siihen, että vaimo ja lapset jäävät miehen elämässä toissijaisiksi. Nainen taas voi tuntea joutuvansa yksin huolehtimaan perheen arkisista asioista, ja tasa-arvoisesta parisuhteesta olleet toivekuvat joutuu hautaamaan. Puolisot voivat erkaantua toisistaan hoitaessaan omaa osuuttaan perheen toimivuudesta. Oman osuuden hoitamiseen menee niin paljon energiaa, että yhteiselämä ja omien kokemusten jakaminen toiselle ja vajavaiseksi. Parhaimmillaan tämä vaihe on kuitenkin elämän rikkainta aikaa; elämässä on tekemisen iloa ja asiat osaa ottaa rennommin kuin ennen (Dunderfelt 1999, , 141). Tässä elämänvaiheessa erityisesti äitien tukeminen ja saaminen mukaan seurakunnan toimintaan olisi tärkeää. Äitien kautta tuettaisiin koko perhettä ja perheen yhteistä osallistumista, sillä varsinkin pienet lapset osallistuvat toimintoihin ja tapahtumiin usein äitien kanssa. Esimerkiksi perhekerhoissa parannettaisiin äitien jaksamista, siellä olisi tarjolla vertaistukea ja mahdollisuus jakaa kokemuksia äitiydestä, parisuhteesta ja perhe-elämästä. Huomiota voisi kiinnittää myös toimintoihin, jotka tukevat perheen arjen toimivuutta ja perheen yhteistä vapaa-aikaa sekä vanhempien kahdenkeskistä aikaa. Miehiäkään ei saa unohtaa, hekin voivat kaivata ja tarvita kodin ja työn ulkopuolista aikaa. Seurakunnalla olisi tilaisuus järjestää sellaista toimintaa, joka tavoittaisi esimerkiksi isät ja lapset toiminnalla, joka lisäisi perheen yhteenkuuluvuuden tunnetta ja antaisi miehille onnistumisen kokemuksia isinä.

12 Sosialisaatio Sosialisaatio tarkoittaa niitä ihmisen käyttäytymisen muutoksia, jotka ovat seurausta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, jossa ihminen oppii yhteisössä kulloinkin voimassa olevat hyväksytyt toiminta- ja ajattelutavat. Sosialisaatio rinnastetaan usein sopeutumiseen, joka yhdenmukaistaa yhteisön jäseniä, ihmiset oppivat noudattamaan samoja käytäntöjä, käyttäytymiskaavoja ja toimintamalleja sekä omaksuvat yleisiä ajattelutapoja. (Lahikainen & Pirttilä- Backman 2001, 77.) Ihmisen elämässä tapahtuu useita sosialisaatioprosesseja. Ensin lapsena sosiaalistutaan oman perheen muodostamaan maailmaan, myöhemmin kouluun, työpaikkaan jne. Ihmiseen kohdistuu muutospaineita aina, kun hän vaihtaa ympäristöä, siirtyy maalta kaupunkiin tai kaupungista maalle. Erilaiset ympäristöt ovat omia kokonaisuuksiaan, joihin sosiaalistuminen vaatii vanhan unohtamista ja uuden oppimista. Sosiaalistuminen uuteen yhteisöön on joko helppoa tai vaikeaa riippuen siitä, miten erilaisia vanha ja uusi yhteisö ovat. (Lahikainen & Pirttilä-Backman 2001, 80.) Sosiaalisella verkostolla ymmärretään sitä yksilön sosiaalisten kontaktien joukkoa, jonka kautta yksilö rakentaa ja säilyttää sosiaalista identiteettiään ja saa käytännöllistä ja taloudellista apua sekä emotionaalista ja sosiaalista tukea ja solmii uusia sosiaalisia kontakteja. Sosiaalinen verkosto korostaa vuorovaikutusta yhteisön ja yksilön välillä siten, että yksilö liittyy yhteisöön sosiaalisten siteidensä välityksellä ja muovaa yhteisöä aktiivisesti. Sosiaaliset verkostot ovat muuttuneet yhteiskunnan toimintojen monimutkaistuessa. Ihminen on sidoksissa moniin instituutioihin yhtä aikaa. Epävirallisten instituutioiden lisäksi ihmisellä on suhteita muun muassa kirkkoon, terveydenhuoltojärjestelmään, kouluun ja vapaa-ajan ryhmiin. Sosiaalinen tuki toteutuu yhteisöissä ja on riippuvaista sosiaalisten suhteiden olemassaolosta ja rakenteesta. Mitä paremmin ihminen on päässyt sisälle yhteisöön sitä enemmän hän voi saada erilaista sosiaalista tukea. (Ovaska 2001, 48, 50.)

13 Osallisuus Evankeliumi, seurakunnan keskeinen sanoma, kertoo osallisuudesta; vieraantuneen ja syrjäytyneen ihmisen mahdollisuudesta päästä osalliseksi Jumalan valtakunnasta ja sen avaamasta uudesta ihmisyydestä. Kirkon tarkoitus ja olemassaolon oikeutus on siinä, että se kutsuu ja liittää ihmisiä Jumalan armon osallisuuteen ja siihen perustuvaan keskinäiseen elämänyhteyteen ja jakamiseen. Olennaista on vastavuoroisuus: ihminen tulee osalliseksi Jumalasta ja Jumala ihmisistä, samoin ihmiset osallisiksi toinen toisistaan. Kirkolla on yhteiskunnallisena tehtävänään pyrkiä vahvistamaan ja aikaan saamaan sellaisia yhteisöjä ja rakenteita, joissa voidaan edistää hyvinvointia, yhteenkuuluvuutta ja oikeudenmukaisuutta. (http://www.evl.fi/kkh/to/kdy/diakonia-strategia-2010.pdf.) Seurakunnasta toiseen muuttaa vuosittain lähes saman verran ihmisiä kuin kunnasta toiseen. Yhteyksien syntyminen uuteen elinympäristöön saattaa kestää jopa vuosia, monet yhteydet ja perinteet karsiutuvat kokonaan. Useimmat seurakunnat toivottavat jäsenensä tervetulleiksi vain kirjeitse. Samalla seurakunnat menettävät mahdollisuutensa solmia henkilökohtaisen kontaktin suureen joukkoon uusia seurakuntalaisia, jotka juuri muuttovaiheessa valitsevat, millaisten yhteisöjen ja yhteyksien varaan heidän elämänsä uudella kotipaikkakunnalla tulee jäsentymään. Kirkko, joka on tottunut ylittämään kokonaisten kulttuuripiirien rajoja lähetystyöllään, on avuton solmimaan yhteyksiä omiin jäseniinsä. (Heino 1992, 19, 91.) Kuntaan juuri muuttanut uusi asukas on avoin ja ehkä toiveikaskin uusille harrastuksille, ihmissuhteille ja muille asioille. Tässä tilanteessa ensivaikutelmalla on suuri merkitys. Luomalla henkilökohtaiselta tuntuva kontakti uuteen kuntalaiseen, vaikutetaan kiinnostuksen heräämiseen ja osaltaan helpotetaan toimintaan mukaan lähtemistä. Kun tervetuloa -toivotus tulee henkilökohtaisesti lähelle, syntyy uudelle jäsenelle tunne, että hän on aidosti tervetullut ja uudelle yhteisölleen tärkeä.

14 14 3 TUTKIMUKSEN TAVOITE Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kiimingin seurakuntaan muuttaneiden ihmisten suhtautumista seurakunnan vastaanottoon ja olemassaoloon. Tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: a) Miten Kiimingin seurakuntaan muuttaneet ovat kokeneet seurakunnan tervetuloa -paketin? b) Mikä tukisi seurakuntaan kotiutumista ja millainen rooli seurakunnalla siinä olisi? c) Millaisia toiveita uudet kuntalaiset esittävät seurakunnalle ja kunnalle? Tutkimuksen tavoitteena oli myös saada palautetta ja uusia ideoita Kiimingin seurakunnan toimintaan. Palautteen ja ideoiden avulla seurakunta voi tarvittaessa kohdentaa toimintojaan uusin tavoin ja panostaa jo olemassa oleviin hyviin toimintoihin. Lisäksi tavoitteena oli saada tietoa seurakunnan tiedotuksen onnistumisesta ja tavoittavuudesta. Tutkimus auttaa havainnoimaan seurakunnan tekemää työtä ja toimintaa seurakuntaan muuttaneen näkökulmasta. Onko uuden seurakuntalaisen helppoa lähteä mukaan seurakunnan toimintaan eli onko Kiimingin seurakunta jäsenilleen avoin ja matalakynnyksinen yhteisö kuten se itseään mainostaa? 3.1 Tutkimusympäristö Tutkimusympäristönä on Kiimingin seurakunta ja tutkimuskohteena Kiimingin seurakuntaan aikavälillä muuttaneet ihmiset. Tällä aikavälillä Kiimingin seurakuntaan muuttaneista talouksista kunnassa asui yhä 211 taloutta, joihin kaikkiin kysely lähetettiin. Kohderyhmä valikoitui kyseiseksi, koska tervetuloa -paketin lähettämisessä oli ollut ongelmia ja sen sisältö oli vaihdellut. Kyseisenä ajanjaksona Kiiminkiin muuttaneet olivat saaneet saman-

15 15 sisältöisen tervetuloa -paketin. He olivat myös ehtineet kotiutua ja heillä oli ollut mahdollisuus tutustua kunnan ja seurakunnan toimintaan Kiiminki kuntana Kiimingin kunta on perustettu vuonna Kunta sijaitsee Oulun talousalueella ja tekee tiiviisti yhteistyötä muiden Oulun seudun kuntien kanssa. Kunnan elinkeinorakenne jakautui vuonna 2001 seuraavasti: teollisuus 26 %, kauppa 13 %, rakennustoiminta 8 %, liikenne 7 %, maa- ja metsätalous 2 % ja muut palvelut 44 %. (http://www.kiiminki.fi.) Kuntatyypiltään Kiiminki edustaa kaupungin läheistä maaseutua. Kaupungin läheiselle maaseudulle tyypillisiä piirteitä ovat kaupungin ja maaseudun välimaastoon sijoittuminen. Asuinalue on pikkukaupunkimainen, jossa asutaan väljästi. Väestö on tällaisella alueella lapsivoittoista. (Kainulainen, Rintala & Heikkilä 2001.) Kiiminki on väestöltään voimakkaasti kasvava; vuonna 1970 asukkaita oli n. 2800, vuoden 2004 alussa asukkaita oli Kunnan väestötavoite on henkilöä vuoteen 2010 mennessä. Väestö jakautuu kirkonkylän (3850 asukasta), Jäälin ja Välikylän (4782 asukasta) sekä muiden sivukylien (2768 asukasta) kesken. Kunta on ikärakenteeltaan nuori; kuntalaisten keski-ikä on n.30 vuotta. Väestö jakaantuu ikäryhmittäin: 0-6 -vuotiaita 1695, vuotiaita 1747, vuotiaita 7183 ja yli 65 -vuotiaita 775 henkilöä. Kunnan visiona on tulevina vuosina pyrkiä kehittämään Kiiminkiä dynaamisemmaksi ja viihtyisämmäksi kunnaksi, jossa peruspalvelut, elämänlaatu ja Kiimingin luonnon tarjoamat monet mahdollisuudet ovat kaikkien kuntalaisten ulottuvilla. (http://www.kiiminki.fi) Kiimingin seurakunta Kiimingin seurakunta kuului alkuaan Iin emäseurakuntaan, josta se itsenäistyi vuonna Kiimingin kirkko valmistui vuonna 1760 ja se vihittiin käyttöön Kirkkorakennusta on remontoitu ja uudistettu useasti, mutta kaikkiaan

16 16 kirkko on säilyttänyt poikkeuksellisen hyvin alkuperäisen asunsa. Vuonna 1777 valmistui kirkon kellotapuli, jonka rakennuttaja laati myös suunnitelman seurakunnan ensimmäistä hautausmaata ympäröivästä kiviaidasta luvun alussa kiviaitaa on jatkettu seurakuntalaisten talkoovoimin. Kirkkoa ympäröivän hautausmaan lisäksi seurakunnalla on hautausmaa Jäälissä. Kiimingin kirkonseudun rakennuskokonaisuudessa nykyaikaisessa seurakuntakeskuksessa ja vanhoissa puurakennuksissa kohtaavat uusi ja vanha, nykyajan saavutukset ja menneiden polvien työ. Kooltaan ja tunnelmaltaan erilaiset tilat ovat seurakuntalaisten käytettävissä sopimuksen mukaan kirkon toimituksiin, perhejuhliin ja muihin kokoontumisiin. (Kiimingin seurakunnan esite 2004.) Kiimingin seurakunta kuvaa itseään avoimeksi ja matalakynnyksiseksi yhteisöksi, jonka toiminta-ajatuksena on julistaa kirkon tunnustuksen mukaisesti Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Kiimingin seurakunta listaa kriittisiksi menestystekijöikseen seuraavat asiat: olla tietoinen tehtävästään ja päämäärästään, olla yhteistyökykyinen ja -haluinen, arvioida ajanmuutoksia, panostaa vireään vapaaehtoistoimintaan ja lisäksi seurakunnalla on ammattitaitoinen henkilökunta sekä positiivinen väestönkasvu. (Kiimingin seurakunnan toimintakertomus 2003.) Tavoitteita valtuustokaudella ovat mm. perhetyön vahvistaminen, muuttaneiden seurakuntaan kotiuttamisen tehostaminen, Jäälin aluetyön jäsentäminen osaksi eri työalojen toimintaa ja Jäälin seurakuntakodin laajentaminen, Alakylän toimitilojen suunnittelu sekä Jumalanpalveluksen nostaminen seurakuntatyön keskukseksi. Keinoina näihin tavoitteisiin pääsemiseksi käytetään jalkautumista seurakuntalaisten keskuuteen, verkostoitumista ja oman toiminnan arviointia. (Kiimingin seurakunnan toimintakertomus 2003.) Kiimingin seurakunnassa oli vuoden 2003 tilikauden lopussa 16 perustettua virkaa viranhaltijoineen. Työsopimussuhteisia päätoimisia työntekijöitä oli 11, lisäksi seurakunnalla oli yksi sivutoiminen työsopimussuhteinen työntekijä ja lähetyssihteeri yhdessä Haukiputaan seurakunnan kanssa. Henkilökunnasta naisia oli 18 ja miehiä 9. Työntekijöiden keski-ikä 47 vuotta. Ammattijakauma oli

17 17 seuraavanlainen: teologit 4, kanttorit 2, diakoniatyöntekijät 3, nuorisotyönohjaajat 3, lapsityöntekijät 5, talous ja hallinto 5, kiinteistöt 5 ja hautaustoimi 1. (Kiimingin seurakunnan toimintakertomus 2003.) Lapsemme kastettiin Kiimingissä ja pyysimme kirkkoherraa kastamaan. Saimme erittäin hyvää palvelua. Kirkkoherran suhtautuminen perheen toiveisiin ja mielipiteisiin juhlan järjestelyissä oli todella ihanaa. Juhlasta ei tullut jäykkää, kun pappi huomioi kaikki juhlavieraat, myös pienet lapset, ja otti ne huomioon - Nainen 29 vuotta 3.2 Aineiston keruu Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselytutkimusta, joka toteutettiin kyselylomakkeella (liite1) postikyselynä. Aineiston keruumenetelmäksi valittiin kysely, koska sillä voitiin kerätä mahdollisimman laaja tutkimusaineisto. Aineisto oli helppo käsitellä ja analysoida tietokoneen avulla. Kyselylomake lähetettiin tutkittaville, jotka täyttivät lomakkeen itse ja palauttivat sen tutkijoille. Lomakkeen mukana lähetettiin palautuskuori, jonka postimaksu oli valmiiksi maksettu. Kyselylomakkeeseen liitettiin saatekirje (liite2), jossa mainittiin palautuspäivämäärä, tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksen tekijät ja tutkimuksen yhteistyötaho. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, , 200.) Kyselylomake postitettiin vastaajille ja heille annettiin vastausaikaa 2.6. asti eli kaksi viikkoa. Kyselylomakkeita postitettiin 211 kappaletta. Hyvissä ajoin ennen kyselylomakkeen postitusta Rauhantervehdys -lehdessä julkaistiin lehtiilmoitus (liite3), jossa kerrottiin yleisesti Kiimingin seurakunnassa vireillään olevista opinnäytetöistä ja kehittämishankkeista. Kyselylomakkeita karhuttiin lehtiilmoituksella (liite3), sillä uuden kyselylomakkeen lähettäminen olisi tullut kalliiksi. Lehti-ilmoitus julkaistiin Rauhantervehdyksessä Siinä kiitettiin kyselyyn jo vastanneita ja pyydettiin vastaamatta jättäneitä palauttamaan kyselyn 9.6. mennessä. Näin annettiin vastaajille vielä viikko aikaa vastata. Kyselylomakkeessa oli strukturoituja, kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä monivalintakysymyksiä, joissa vastaajalle tarjottiin eri vaihtoehtoja. Vastaajalle

18 18 annettiin ohjeeksi valita ympyröimällä vaihtoehdoista itselleen sopivin. Lisäksi kyselylomakkeessa oli 5- ja 6-portaisia Likertin asteikollisia väittämiä, joissa vastaaja ympyröi asteikolta omasta mielestään sopivimman vaihtoehdon. Kyselylomake sisälsi myös sekamuotoisia kysymyksiä, joissa osa vastausvaihtoehdoista oli annettu valmiina ja yksi vaihtoehdoista oli jätetty avoimeksi (muu, mikä?). (Heikkilä 2001, ) Lomakkeessa oli myös kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä avoimia kysymyksiä, joilla annettiin vastaajalle mahdollisuus sanoa oma mielipiteensä. (Hirsjärvi ym. 1997, 197.) 3.3 Aineiston analysointi Kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineiston kerääminen, käsittely sekä analysointi ovat erillisiä vaiheita. Kun kyselylomakkeet saatiin täytettynä takaisin, aloitettiin aineiston käsittely syöttämällä tiedot tietokoneelle. (Heikkilä 2001, 123.) Ennen tietojen syöttöä kuitenkin tarkistettiin sisältyykö aineistoon selviä virheitä ja puuttuuko tietoja. Kaikissa vastauksissa oli tarvittavat tiedot, joten yhtäkään vastausta ei jouduttu hylkäämään. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 76 kappaletta joten vastausprosentiksi tuli 36 %. Vastauslomakkeet numeroitiin juoksevalla numerolla, mikä helpotti tietojen korjaamista ja tarkastamista. Jokaista lomakkeen vastausta varten määriteltiin muuttuja, jotka sitten syötettiin SPSS -tilasto-ohjelmaan. Tiedoista saatiin havaintomatriiseja eli taulukoita, joissa näkyvät tilastoyksiköt sekä muuttujat numeerisessa muodossa. (Heikkilä 2001, 125.) Näin tehtiin monivalinta- ja Likertin asteikollisille kysymyksille. Avoimet vastaukset kirjoitettiin auki kunkin kysymyksen alle ja niistä etsittiin aihealueittain (esimerkiksi lapsityöhön liittyvät) samankaltaiset vastaukset. Vastaukset jäsenneltiin seurakunnan toimintamuotojen esittelyn alle, jolloin saatiin käsitys toimintojen ja tarpeiden kohtaamisesta. Havaintomatriisien teon jälkeen tehtiin syötetyistä tiedoista frekvenssijakaumia sekä joistakin tiedoista ristiintaulukointeja vertailua varten. Frekvenssijakaumista saatiin prosenttiluvut, joista voitiin analysoida kysymyksen vastauksia ja tehdä johtopäätöksiä. (Heikkilä 2001, 146.)

19 19 Vastaajat olivat jonkin verran kirjoittaneet myös omia kommentteja kysymysten ulkopuolelle. Esimerkiksi kysyttäessä onko vastaaja tällä hetkellä pääasiassa työssä, eläkkeellä, opiskelija, työtön vai jokin muu (kysymys 15), saatiin useilta vastaajilta viimeiseen vaihtoehtoon kirjoitetut vastaukset selventämään vastaajan tilannetta. Tärkeäksi katsottuja kommentteja käytettiin jonkin verran hyödyksi vastausten analysoinnissa, vaikka asioita ei varsinaisesti ollut kysyttykään.

20 20 4 TUTKIMUSTULOKSET 4.1 Taustatiedot Vastaajia oli 76 kappaletta, joista naisia oli 71,1%. Yli puolet (53,9 %) vastanneista asuu Jäälissä. Avio- tai avoliitossa olevia oli 86,8 % vastanneista ja naimattomia 5,3 %. Vastaajista yksin asuvia oli 11,8 % ja lapsettomia 36,8 %. Suurin osa vastanneista (56,6%) oli työssäkäyviä. Toisaalta joka neljäs vastaajista oli muu kuin työtön, työssä käyvä, eläkeläinen tai opiskelija. Lähempi tarkastelu osoitti näistä muista enemmistön olevan kotiäitejä tai äitiyslomalla olevia naisia. Suomessa sukupuolten väliset erot uskonnollisuudessa ovat suuremmat kuin Euroopassa keskimäärin. Naiset harjoittavat uskontoa niin julkisesti kuin yksityisesti selvästi miehiä aktiivisemmin. He mieltävät itsensä useammin uskonnollisiksi ja uskovat yleisemmin kristinuskon perususkomuksiin. Naiset osallistuvat myös miehiä aktiivisemmin uskonnollisiin tilaisuuksiin. Kirkkoon kuuluvat naiset ovat myös miehiä sitoutuneempia kirkon jäsenyyteen. Vaikka uskonnollisuus vaikuttaa olevan miesten elämässä merkityksettömämpää, on uskonnollisilla toimituksilla edelleen vahva asema myös miesten elämässä. (Niemelä 2003, ) Naisenemmistö ja miesten puuttuminen uskonnollisista tilaisuuksista saa kirkon työntekijät usein pohtimaan sitä, miten miehet saataisiin osallistumaan toimintaan aktiivisemmin. Eroja on pyritty selittämään sillä, että naiset ovat eri elämänvaiheissaan lähempänä elämän peruskysymyksiä (syntymää ja kuolemaa). Vanhemmuus näyttää rohkaisevan uskonnollisuuteen. Tutkimusten mukaan pariskunnat, joilla on lapsia ovat keskimäärin uskonnollisempia kuin lapsettomat pariskunnat. (Niemelä 2003, ) Tutkimustuloksia tarkastellessa vertailtiin myös sukupuolieroja, mutta merkittäviä eroja ei löydetty. Selvimmät olivat erot jumalanpalveluksen ja parisuhdeiltojen kiinnostavuudessa. Naisista jumalanpalvelusta piti tärkeänä 75,9 % ja

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Kaisa Haavisto Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

I want to serve the Lord

I want to serve the Lord I want to serve the Lord Vapaaehtoistyön organisointi Kansainvälisessä seurakunnassa (IEC) Mia Hauta-aho Paula Pernu Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

SEISKASET. Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille

SEISKASET. Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille SEISKASET Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille Milla Puharinen Jenni Tarpila Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö DIAKONIATYÖ ASIAKASLÄHTÖISEMPÄNÄ UUDELLE VUOSITUHANNELLE Tutkimus Jalasjärven seurakunnan 57-61-vuotiaiden odotuksista diakonia- ja yhteiskunnallisesta työstä Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Katri Niskala, Jari Tuukkanen

Katri Niskala, Jari Tuukkanen Katri Niskala, Jari Tuukkanen Selvitys asukkaiden toiveista ja ajatuksista asumisen sisältöpalvelujen kehittämiseksi Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP ry Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Leena Kaivo-oja. Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä

Leena Kaivo-oja. Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä Leena Kaivo-oja Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä Opinnäytetyö Syksy 2012 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

VENÄJÄLTÄ SUOMUSSALMELLE MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAVAROJA JA KOTOUTUMISEN ONGELMAKOHTIA

VENÄJÄLTÄ SUOMUSSALMELLE MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAVAROJA JA KOTOUTUMISEN ONGELMAKOHTIA VENÄJÄLTÄ SUOMUSSALMELLE MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAVAROJA JA KOTOUTUMISEN ONGELMAKOHTIA Aila Moilanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä

Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä YHDEKSÄN ON ENEMMÄN KUIN YKSI Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä Anne Viljanen Opinnäytetyö 1.9.2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

TUKIHENKILÖIDEN REKRYTOINTI EHKÄISEVÄSSÄ LASTENSUOJELUTYÖSSÄ IISALMESSA

TUKIHENKILÖIDEN REKRYTOINTI EHKÄISEVÄSSÄ LASTENSUOJELUTYÖSSÄ IISALMESSA TUKIHENKILÖIDEN REKRYTOINTI EHKÄISEVÄSSÄ LASTENSUOJELUTYÖSSÄ IISALMESSA Opinnäytetyö Irene Korhonen Heli Partanen Sosiaalialan koulutusohjelma Palveluohjaus Sosiaalikasvatus Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Salla Aatsinki Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

Miks skippasit riparin?

Miks skippasit riparin? Miks skippasit riparin? Tutkimus erilaisen oppijuuden vaikutuksesta rippikoulun aloitusikään Petri Haapanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

PARTIOTOIMINTAA SEURAKUNNASSA Tutkimus evankelisluterilaisten seurakuntien partiotoiminnasta

PARTIOTOIMINTAA SEURAKUNNASSA Tutkimus evankelisluterilaisten seurakuntien partiotoiminnasta PARTIOTOIMINTAA SEURAKUNNASSA Tutkimus evankelisluterilaisten seurakuntien partiotoiminnasta Niina Raevaara Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN KIRKOSTA EROAMINEN OULUN EVANKELIS-LUTERILAISISSA SEURAKUNNISSA

NUORTEN AIKUISTEN KIRKOSTA EROAMINEN OULUN EVANKELIS-LUTERILAISISSA SEURAKUNNISSA NUORTEN AIKUISTEN KIRKOSTA EROAMINEN OULUN EVANKELIS-LUTERILAISISSA SEURAKUNNISSA Marianne Kurtti Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Saara Hintikka Maija Mäenpää TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU Sosiaalialan

Lisätiedot

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Forssa 2.6.2010 Maija Välijeesiö OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Wahreninkatu 11 30100

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa?

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? Mika Wallin Opinnäytetyö syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak- Etelä, Järvenpää Diakoniatyön koulutusala Sosionomi (AMK) + diakonin kelpoisuus SISÄLLYS

Lisätiedot

KAKSIKULTTUURISEN LAPSEN IDENTITEETTI

KAKSIKULTTUURISEN LAPSEN IDENTITEETTI KAKSIKULTTUURISEN LAPSEN IDENTITEETTI Tukea kasvatukseen vanhempien välisessä ristiriitatilanteessa Mina Iranta Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle

Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle MLL:n lastenhoitotoiminta nuoren hoitajan näkökulmasta Tarja Stankowski Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI?

AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI? AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI? Mia Puumalainen Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

AIVOVAMMALIITON KLUBITALON TOIMINNAN ARVIOINTI JÄSENIEN NÄKÖKULMASTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

AIVOVAMMALIITON KLUBITALON TOIMINNAN ARVIOINTI JÄSENIEN NÄKÖKULMASTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA AIVOVAMMALIITON KLUBITALON TOIMINNAN ARVIOINTI JÄSENIEN NÄKÖKULMASTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Merja Lemmetti Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA Merja Elina Andersson Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN Petri Pikkarainen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) 2 Tiivistelmä Petri Pikkarainen. Projektista

Lisätiedot

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö ABSTRACKT DIACONIA POLYTECHNIC/ JÄRVENPÄÄ TRAINING UNIT

Lisätiedot