Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet"

Transkriptio

1 Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet 1

2 SLU-julkaisusarja 3/2012 ISBN: Taitto: Pirta Mikkola 2

3 Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet Alkusanat...4 Tiivistelmä hankerahoitussuunnista ja -mahdollisuuksista...5 Yleisiä periaatteita EU-rahoitusohjelmissa...6 Kansallisesti toteutettavat ohjelmat 1. EU:n rakennerahastot (ESR, EAKR) Maaseudun ja maaseutumaisen alueen kehittäminen (LEADER)...8 Kansainvälisyyttä edellyttävät ohjelmat 3. Urheilun valmistelevat toimet EU:n nuorisotoimintaohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Terveysohjelma Ympäristöalan Life+ -ohjelma Työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskeva Progress-ohjelma Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua Social dialogue -ohjelma Tutkimuksen 7. puiteohjelma Lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä koskeva Daphne-ohjelma Kehitysyhteistyö-ohjelmat Käytännön neuvoja suunniteltaessa EU-hanketta Hankehakuaikojen vuosikello

4 Alkusanat Tämän EU-rahoituskoosteen tavoitteena oli koota liikunnan ja urheilun toimijoiden kannalta keskeiset rahoitusmahdollisuudet. Julkaisu luo yleiskuvan eri rahoitusohjelmien käyttökohteista ja EU-rahoituksen toimintaperiaatteista sekä antaa yleisohjeita EU-hankkeen suunnitteluun. Tarkempaa perehtymistä varten eri ohjelmasuunnista kerrotaan lisätietolinkkejä. Pääasiallisina tietolähteinä on käytetty Euroopan Olympiakomiteoiden EU-toimiston julkaisua Funding for Sports in the European Union (2009) sekä kirjoittajan kokemuksia EU-hankkeista vuodesta EU-rahoitus muuttuu ohjelmakausittain. Julkaisuhetkellä ohjelmakausi ( ) on lähenemässä loppuaan. Esimerkiksi rakennerahastojen kehitystä tulevalla ohjelmakaudella emme tiedä, todennäköisesti jossakin muodossa ja jollakin tasolla ne tulevat säilymään. Globaalin ja Euroopan talouden ongelmat ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan osaltaan hankerahoituksen tulevaisuuteen. Mahdollisuudet saada liikunnallisille hankkeille EU-rahoitusta lienevät paranemassa lähivuosien aikana. Tähän keskeisesti vaikuttaa Lissabonin sopimuksen ratifiointi syksyllä EU on kehittämässä liikunnan eurooppalaista ulottuvuutta. Artikla 165 antoi laillisen perustan urheilun omalle rahoitukselle (Urheilun valmistelevat toimet ja urheiluohjelman perustaminen) sekä urheilun ja liikunnan valtavirtaistamiseen eri EU-politiikoissa ja EU-rahoitusohjelmissa. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että urheilun oma alaohjelma käynnistyy 2014 Erasmus for All -ohjelman osana. Tämä avaa mielenkiintoisia näkyjä tulevaan. Timo Hämäläinen erityisasiantuntija, SLU-alueet 4

5 tiivistelmä hankerahoitussuunnista ja -mahdollisuuksista VÄRIKOODIT kussakin ohjelmassa: SININEN = kansallisesti toteuttava, SYAANI = kansainvälisyyttä edellyttävä, VIHREÄ = joko kansallisesti toteutettava TAI joskus kansainvälisyyttä mahdollistava hankeidea mahdollisuudet ohjelma Vuosittain vaihtuvat teemat urheiluun liittyen Nuorisovaihdot Vapaaehtoiset suurtapahtumiin Koulutukselliset hankkeet Aktiivinen kansalaisuus Työllistäminen, sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy, työmarkkinavalmiuksien kehittäminen Uudisrakennukset tai korjausrakentaminen Aktiivisen elämäntyylin aktivointi Urheilu ja ympäristö-teema Syrjimisen ehkäisy, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu urheilusektorilla Rasismin ja väkivallan ehkäisy urheilussa Urheilututkimus Urheilu- ja kehitysyhteistyö Kilpailujen ja kansainvälisten tapahtumien järjestäminen pelkästään urheilussa Hyvät Hyvät Hyvät Hyvät Hyvät Rajalliset, joskus hyvät Rajalliset, joskus hyvät Rajalliset Rajalliset Rajalliset Rajalliset Hyvin rajalliset Hyvin rajalliset Ei ole Urheilun valmistelevat toimet Nuorisotoimintaohjelma Nuorisotoimintaohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma Euroopan sosiaalirahasto (ESR) LEADER maaseutumaisilla alueilla Kansalaisten Eurooppa LEADER maaseutumaisilla alueilla Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan aluekehitysrahasto, Maaseudun kehittämisohjelma, LEADER EU:n terveysohjelma LEADER maaseutumaisilla alueilla Life+ Progress, Social Dialogue Daphne 7. tutkimuksen puiteohjelma Ulkoisen avun ja yhteistyön ohjelma Ei ole 5

6 Yleisiä periaatteita EU-rahoitusohjelmissa Osarahoitus (Co-financing) ja tukikelpoiset kustannukset EU-rahoitus ei (juuri) koskaan kata kaikkia hankkeesta aiheutuvia kustannuksia. Rahoitustaso vaihtelee n %:n välillä, ja aina tarvitaan organisaatioiden omaa rahallista panostusta. Joissakin ohjelmissa osa omarahoituksesta voi olla ns. luontaissuoritusta eli vastikkeetonta työpanoksen, tilojen tms. luovutusta. Tukikelpoiset kustannukset vaihtelevat ohjelmittain, ne tulee tarkistaa aina ohjelma-asiakirjoista. Kansainvälisyyttä edellytetään (Transnationality) Kun hanketta haetaan kansainvälisistä EU-rahoituksista, edellytetään aitoa kumppanuutta kansainvälisten hankekumppaneiden kanssa. HUOM! Kansallisista EU-rahoituksista rahoitusta haettaessa kansainvälisyyttä ei useimmiten edellytetä. Eurooppalainen ulottuvuus (European dimension) Myös kansallisesti toteutetuissa hankkeissa edellytetään selkeää yhteyttä EU:ssa yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin: esim. sosiaaliseen integraatioon, kulttuurien väliseen vuoropuheluun, aktiiviseen kansalaisuuteen ja elinikäiseen oppimiseen. Vaikka kaikkia em. asioita ei yhdessä hankkeessa tarvitsekaan huomioida, asia on hyvä tiedostaa. Eurooppalainen lisäarvo (European added value) Kaikilta hankkeilta edellytetään, että ne tuovat oikeaa lisäarvoa EU-politiikassa koettuihin kehityskohteisiin. Verkostoituminen (Networking) Hankkeiden edellytetään hakevan kumppaneita myös urheilun ulkopuolisilta tahoilta, hankkeesta riippuen esim. yliopistoista, tutkimusinstituuteista, ajatushautomoista (think-tank), muista vapaaehtoisorganisaatioista (non-governmental organisations), paikallisista tai alueellisista viranomaisista, yrityksistä, matkailun edistäjistä jne. Jatkuvuus (Sustainability) Projektin tulee tavoitella sellaisten pysyvien rakenteiden/ toimintamallien luomista projektin aikana, mitkä jatkavat projektin sisällön tekemistä sen loputtuakin. Ehdotuspyynnöt ja kiinnostuksen ilmaisut (Call for Proposals and Call for Tenders) Normaalit kansainväliset projektirahoitukset haetaan ehdotuspyyntöjen, Call for Proposals, kautta. Ehdotuspyynnössä määritellään haluttujen projektien sisältöalueet ja painopisteet sekä kerrotaan myös hakemusprosessista. Kansallisissa EU-rahoituksissa on rahoittajan toimintatavan mukaisesti joko jatkuva haku tai teemakohtaisesti päätetyt hakukilpailut rahoittajan itsensä päättämällä aikataulutuksella. Kiinnostuksen ilmaisu (Call for Tenders) on periaattessa jonkin tehtäväksi haluttavan asian kilpailuttamisprosessi. Usein erilaiset tukitoimet, esim. jotakin teemaa koskeva viestintä, kilpailutetaan tätä kautta. Hakuajat (deadlines) Useimpia kansainvälisiä hankerahoituksia ei voi hakea jatkuvasti, vaan määrättyjen hakuaikojen puitteissa. Silloin kun ohjelma on vakiintunut, aikaisempien vuosien hakuajat antavat useimmiten hyvää suuntaa myös seuraavalle vuodelle. Monissa kv. rahoituksissa hakuaika on vain kerran vuodessa, mutta joissakin useita kertoja vuodessa (esim. EU:n nuorisotoimintaohjelman useissa alaohjelmissa). Kansallisen tason EU-rahoituksissa on hakuja rahoitustilanteesta riippuen useita kertoja vuodessa osa rahoittajista ottaa hakemuksia jatkuvasti, mutta käsittelee ne kootusti. Osa kansallisen tason rahoittajista ottaa hakemuksia taas vain määrättyinä, suhteellisen lyhyinä hakuaikoina (4 6 viikkoa). Ennen hakemuksen täyttämisen aloittamista kannattaa selvittää hakuajat. Edunsaajat (benefiaries) Useimmiten ohjelmat ovat avoimia myös ry-pohjaisille toimijoille. Kuitenkin ohjelmat voivat poiketa toisistaan, kuten painotukset ohjelmien sisällä. Osa rahoitusohjelmista on suunnattu suoraan yritysverkostojen tms. kehittämiseen. Hyvä on huomata, että osa ohjelmista sopii paremmin Euroopan tasoisille verkostoille (esim. EU:n terveysohjelma), jotkut pienemmille organisaatioille kuten järjestöille ja jopa seuroille (esim. EU:n nuoristoimintaohjelma). Rahoitusohjelmien hallinnointi Eri rahoitukset voivat olla joko keskitetysti hallinnoituja tai hallinnoltaan hajautettuja. Keskitetysti haettavat ohjelmat, esim. EU:n terveysohjelma tai Urheilun valmistelevat toimet on hallinnoitu keskitetysti EU-tasolla tai toimeenpanoviraston toimesta. Hajautetusti hallinnoidut ohjelmat, esim. EU:n nuorisotoimintaohjelma tai kansalliset EU-rahoitukset on hajautettu kansallisen tason tai aluetason hallinnoitavaksi. 6

7 Kansallisesti toteutettavat ohjelmat 1. EU:n rakennerahastot (ESR, EAKR) EU:n rakennepolitiikka on tarkoitettu pienentämään taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta EU:n 27 jäsenmaan ja niiden 268 alueen (suuralueen) välillä. 1. Konvergenssi-rahoitusohjelma (Convergence) Konvergenssirahoitusta käytetään erityisesti niiden alueiden kasvuhakuiseen tukemiseen, mitkä ovat taloudellisesti heikoimmassa asemassa verrattuna EU:n keskiarvokansantuotteeseen. Suomi ei kuulu konvergenssirahoituksen kohdealueisiin. EU:n jäsenmaista 17 jäsenmaata omaa konvergenssirahaston piiriin kuuluvia alueita, joita on yhteensä 84. Konvergenssirahoitus vie suurimman osan rakennerahastoista (81,5%) eli n. 282,8 miljardia euroa. Osarahoitustaso on korkein konvergenssirahoitusalueilla. 2. Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyysohjelma (Regional Competitiveness and Employment) Tämän ohjelman kautta pyritään edistämään alueiden kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta, ja työllisyyttä. Toisaalta pyritään lisäämään yrittäjyyttä, innovoivuutta ja taloudellista kehitystä, toisaalta pyritään parantamaan ihmisten (työvoiman) ja työorganisaatioiden osaamista uudelle, entistä paremmalle tasolle. Lukumääräisesti suurin osa EU:n alueesta (168 aluetta) kuuluu tämän ohjelman piiriin, ja budjetti kilpailukyky- ja työllisyysohjelmalle on n. 55 miljardia euroa. 3. Euroopan rajat ylittävä yhteistyöohjelma Euroopan rajat ylittävä yhteistyöohjelma pyrkii edistämään rajojen toiminnallista poistumista lisäämällä eri kansakuntien kanssakäymistä, hyvien käytäntöjen vaihtoa ja muutenkin yhteistyötä erityisesti valtioiden raja-alueilla. Päärahoituslähteet Eri ohjelmien hankerahoitus tulee kolmesta eri tyyppisesti rahoituslähteestä. Ne ovat Euroopan aluekehitysrahoitus (EAKR, European Regional Development Fund ERDF), Euroopan sosiaalirahasto (ESR, European Social Fund ESF) ja kehittyvillä alueilla (ei Suomessa) käytettävä Koheesiorahoitus (Cohesion Fund). Suomessa rakennerahastojen päätöksenteko perustuu ohjelmapohjaiseen kehittämiseen, ja rahoitusten myöntäminen on annettu lukuisille ministeriöille (esim. OKM, TEM, Ympäristöministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö) ja vielä lukuisammille aluehallintoviranomaisille (ELY-keskukset, maakunnalliset liitot). Kullakin rahoituksella (EAKR, ESR) on valtakunnalliset kehittämisohjelmat, joista maakuntaliittojen johtamassa työssä on tehty maakunnalliset sovellutukset ohjelmakaudelle sekä toteuttamissuunnitelmat lyhyemmille ajanjaksoille. Kannattaa huomata, että ainakaan vielä urheilu ei ole kirjattu näihin kehittämisrahoituksiin kovin vahvasti (maakuntakohtaisesti voi olla), mutta se ei estä rahoitusten hyödyntämistä. Uusi ohjelmakausi tuo uusia näkökulmia tähän. Ohjelman hyödyntäminen liikuntasektorilla EAKR aluekehitysrahoituksella pyritään kehittämään kehitettävää asiaa kaikilla muilla keinoilla kuin koulutuksella. EAKR -rahoitteiset hankkeet voivat olla esim. investointihankkeita (esim. Vierumäen ampumaurheilukeskus, Lappi-areena, Rukan matkailuinvestointihankkeet) tai kehittämistyyppisiä hankkeita ilman koulutusta (esim. Potkua Etelä-Pohjanmaalle -hanke tai Kumppanuushankkeet useilla SLU-alueilla). Tätä rahoitusta on käytetty esim. liikunta- ja terveysmatkailuun liittyvien kehittämishankkeiden tekemiseen, liikuntamatkailuun tai niihin liittyviin erilaisiin liikuntaolosuhteiden tekemiseen eri puolilla Eurooppaa. ESR Euroopan sosiaalirahastolla pyritään kehittämään asioita lähinnä koulutuksellisten tai työllistävien hankkeiden kautta, investointeja tätä kautta ei toteuteta. Palloliiton, Jääkiekkoliiton ja SLU-alueiden isot kehittämishankkeet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana -teemassa ovat ESR-rahoitteisia. ESR-rahoitteisia koulutuksellisia hankkeita on toteutettu muuallakin Euroopassa liikunnan saralla. Kansainväliset elementit voivat olla osa ESRrahoitteista hanketta (esim. hyvien käytänteiden siirtäminen muualta tänne tai päinvastoin). 7

8 2. Maaseudun ja maaseutumaisen alueen kehittäminen Yli puolet EU:n väestöstä asuu maaseutumaisilla alueilla (rural areas). Tästä syystä maaseudun, ei pelkän maatalouden, kehittäminen on tärkeä osa EU:n tukipolitiikkaa. Rahoituslähteenä on Euroopan maatalouden kehittämisrahasto (European Agricultural Fund for Rural Development), minkä tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä maaseutumaisilla alueilla sekä edistää alueiden taloudellista kehittymistä ja elämänlaadun parantamista. Suomessa maaseutumaisen alueen kehittämistä ohjaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, mistä on tehty maakunnallisia ohjelmia. Lisäksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on toiminut osaltaan paikallisten toimintaryhmien omista lähtökohdistaan laatimien ohjelmien pohjana. Seutukunnallisia toimintaryhmiä on Suomessa kaikkiaan 55 kpl + Ahvenanmaa, ja ne toimivat LEADER -rahoituksen kautta erityisesti pienempien kehittämis- ja investointihankkeiden rahoittajina. Vain suurimpien kaupunkien taajama-alue on ulkona kehittämisryhmien toiminnasta. Ohjelman hyödyntäminen liikuntasektorilla Maaseutuohjelmassa on ELY-keskusten kautta mahdollisuus käynnistää myös isompia kehittämis- tai investointihankkeita. Tätä kautta on maaseutualueella toteutettu melko mittavia investointihankkeita, esim. reitistöjä, ampumaratojen uudistamisia, moottoriurheilun eri toimintojen kehittämistä jne. LEADER -rahoitus on erityisen toimiva maaseutualueella toimiville seuroille. Esimerkiksi nämä teemat ovat monessa paikallisessa toimintaryhmäohjelmassa hyvin edustettuna: kylien ja niiden toimijoiden aktiivisena pitäminen maaseutumatkailun kehittäminen lasten ja nuorten aktivointi nuorten perheiden aktivointi erilaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen eri kohderyhmille, esim. seniorit elinkeinotoiminnan kehittäminen maaseutualueelle, esim. pienimuotoiset investoinnit reitistöihin, laavuihin, uimarantoihin jne. jne. 8

9 Kansainvälisyyttä edellyttävät ohjelmat 3. Urheilun valmistelevat toimet Urheilun valmistelevat toimet -tukea jaettiin ensimmäisen kerran vuonna Urheilun valmistelevat toimet on tulevaa urheilun ohjelmaa valmisteleva prosessi, ja jaettava rahoitus on ollut summaltaan pienehkö. Uutta ohjelmakautta kaavaillaan käynnistettäväksi varsinaisen urheiluohjelman kautta vuodesta 2014 eteenpäin. Uudelle ohjelmakaudelle ( ) on ehdotettu käynnistettäväksi koulutuksen, nuorison ja urheilun Yhteinen Erasmus -ohjelma (Erasmus for All), jossa urheilu on omana alaohjelmanaan. Vuonna 2009 valmistelevien toimien painopisteinä olivat: terveyttä edistävä liikunta urheilukoulutus (koulutuksen ja harjoittelun yhdistäminen) vammaisurheilu sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen hakemuksia oli 207, ja jaettava raha valituille 18 projektille oli 4 M. Lisäksi eri tapahtumiin annettiin 3,5 M. Vuonna 2010 valmistelevien toimien painopisteinä olivat: dopingin torjunta sosiaalisen osallisuuden edistäminen urheilussa ja urheilun kautta vapaaehtoistyön edistäminen urheilun alalla jaettava raha hankkeille oli 2,5 M, lisäksi tapahtumiin 8M ja 0,5 M tutkimuksille ja selvityksille. Vuonna 2011 valmistelevien toimien painopisteinä olivat: väkivallan ja suvaitsemattomuuden ehkäisy urheilussa, sis. rasismin ehkäisy innovatiiviset ratkaisut urheilun rakenteen vahvistamiseksi Euroopassa, hyvä hallinto urheilun saralla jaettava raha hankkeille oli 3,9M, lisäksi tapahtumiin 4M. Vuonna 2012 valmistelevien toimien painopisteinä olivat: sopupelien torjuminen aktiivista ikääntymistä tukevan liikunnan edistäminen tietoisuuden lisääminen tehokkaista tavoista edistää urheilua kuntatasolla kansainväliset ruohonjuuritason urheilukilpailut naapurialueiden tai -jäsenvaltioiden kesken. Jaettava raha hankkeille yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa 9

10 4. EU:n nuorisotoimintaohjelma EU:n nuorisotoimintaohjelman toiminta-aika on , ja sen budjetti on 885 M. Ohjelma keskittyy nuorten ja nuorten parissa toimivien liikkuvuuteen sekä non-formaaliin koulutukseen. Kohderyhmänä ohjelmassa on vuotiaat nuoret sekä heidän kanssa työskentelevät. Ohjelmassa on 5 alaohjelmaa: Alaohjelma 1: Nuorten Eurooppa (Youth for Europe) nuorten ryhmävaihdot, nuorisoaloitteet Alaohjelma 2: Eurooppalainen vapaaehtoispalvelut (European Voluntary Service) ohjelma, minkä kautta nuori voi päästä vapaaehtoistyöhön non-profit organisaatioon johon kin EU-maahan Alaohjelma 3: Nuoret maailmassa (Youth in World) yhteistyö EU:n naapurimaiden ja myös muiden maiden nuorten kanssa Alaohjelma 4: Nuorisoalan tukijärjestelmät tukitoimet nuorten parissa työskenteleville ja nuorisotyöorganisaatioille heidän toimintansa laadun parantamiseksi. Pitää sisällään mm. Euroopan tasolla toimivien nuorisojärjestöjen tukeminen, nuorten parissa toimivien koulutus ja verkostoituminen, innovaatioiden ja laadun edistämishankkeet, nuorille sekä nuorten parissa toimiville henkilöille suunnatut tiedotustoimet, kumppanuudet Alaohjelma 5: Tuki nuorisoalan yhteisöille Euroopassa nuorten ja nuorisopolitiikasta vastaavien väliset tapaamiset Ohjelman hyödyntäminen liikuntasektorilla toteuttaa kahden välisinä, kolmen välisinä tai monenvälisinä. Nuorisovaihdon pituus on 6 21 päivää, lisäksi matkapäivät. kannattaa huomata, että kilpailu- ja turnausmatkoihin eri tätä rahaa voi saada. Ei myöskään kielikursseille, festivaaleille, harjoitusleireille tms. Nuorisoaloite pienimuotoisten kehittämis- ja/tai investointihankkeiden toteuttamiseen haettava raha. Nuorisoaloitteen idean ja pitkälti myös toteutuksen täytyy tulla nuorilta itseltään. Hanke voi olla ihan paikallinen, kansallisella tasolla toimiva tai kansainvälinen. Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS) tämä on aktiivisille nuorille hyvä mahdollisuus tutustua kansainvälisyyteen vapaaehtoistyön merkeissä jopa 12 kk. EU:n tuen avulla voi saada matkakuluihin sekä ylläpitokuluihin helpotusta. EVS:n voi järjestää myös ryhmäkuviona siten, että esim. jossakin suuressa urheilutapahtumassa olisi nuoria työstämässä tiettyjä osioita (maksimimäärä yhteen kuvioon on 100 henkeä) Tuki nuorten parissa työtä tekeville tuki voi olla samantyylistä kuin Elinikäisen oppimisen liikkuvuusavustukset. Tarjolla on siis opintovierailuja, job shadowingiä, seminaareja jne. Valmistelevat vierailut myös tässä ohjelmassa voi saada 1( 2) hengen valmistelevalle vierailulle jopa 100%:n tuen projektin valmistelevan vierailun matkakustannuksiin EU:n nuorisotoimintaohjelma on kohtuullisen helppo rahoitusohjelma, jonka projektien byrokratiasta ovat selviytyneet tähän asti hyvin pienet yhteisöt ja toimijat. Summat ovat kohtuullisen pieniä, mutta jos toiminnallisesti asia on tärkeä > tästä suunnasta voi saada siihen lisätukea. Palkkakustannuksiin ei rahaa käytännössä riitä. Nuorisovaihdot ja nuorisoaloitteet: nuorisoryhmien vaihdot tietyn, yhdessä kumppaneiden kanssa valitun teeman merkeissä. Vaihdot voidaan 10

11 5. Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppisen ohjelma tukee oppimismahdollisuuksia lapsuudesta seniori-ikään asti. Budjetti ohjelmalle vuosina on yhteensä n. 7 mrd euroa. Ohjelma on jaettu seuraaviin osiin: Comenius: peruskoulutus (16% rahoituksesta) esikoulusta toisen asteen kouluihin kohde: oppilaat, opettajat, muu koulutusorganisaatioiden henkilöstö, mutta myös paikalliset viranomaiset, vanhempainyhdistykset, vapaaehtoisjärjestöt Erasmus: korkea-asteen koulutus (46% rahoituksesta) korkea-asteen opiskelijoille, opettajille, professoireille suunnattu ohjelma Leonardo da Vinci: ammatillinen koulutus (26% rahoituksesta) kohteena ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja opettajat, mutta myös töissä olevat työntekijät ja heidän organisaationsa Grundtvig: non-formaali aikuisopiskelu (5% rahoituksesta) kohteena non-formaalissa aikuiskoulutuksessa mukana olevat aikuiset sekä aikuiskoulutusorganisaatiot. Käytännössä kaikki liikuntajärjestöt ja heidän jäsenjärjestönsä toteuttavat aikuiskoulutusta jossakin muodossa. Poikkileikkaava ohjelma (Tranversal Programme, 5% rahoituksesta) eri elinikäisen ohjelma alaohjelmien yhdistelmähankkeet Jean Monnet: tutkijat (2% rahoituksesta) kohteena tutkijaorganisaatiot Ohjelman hyödyntäminen liikuntasektorilla Liikkuvuushankkeet: työntekijöiden, johdon tai kouluttajien liikkuvuushankkeet parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi sekä osaamisen lisäämiseksi. Tämä voi tarkoittaa osallistumista johonkin teemaa käsittelevään työpajaan jossakin päin Eurooppaa, job-shadowing -jaksoa jossakin aikuiskoulutusta järjestävässä urheiluorganisaatiossa jossakin EU-maassa tms. Tuet kattavat matka-, majoitus- ja osallistumiskustannuksista ainakin ison osan, mutta ei työpanoksen käyttöä. Valmistelevat vierailut: eri hankkeita valmisteleviin vierailuihin voidaan saada rahoitusta 1( 2) hengelle. Valmisteleva vierailu voi kestää korkeintaan 5 päiväksi toisessa maassa. Käyttökelpoinen ensimmäinen askel projektin valmistelussa. Max. tuki valmistelevalle vierailulle on Toki täytettävä nivaska on paksu, ja hankkeen idearunko pitää olla valmiina jo valmistelevaa vierailua haettaessa. Oppimiskumppanuushankkeet hankkeessa käsitellään osapuolia kiinnostavia, hanke hakemuksessa hyväksyttyjä teemoja. Sopii ensi askeleiksi, kun opetellaan Euroopan tason hanketoimintaosaamista pienessä mittakaavassa. Ei edellytetä massiivisia tuloksia, vaan itse prosessi on tärkein. Tuet euroa riippuen liikkuvuuksien määrästä, tuki saadaan könttäsummana ja se riittää käytännössä matkakustannuksiin. Monenväliset projektit isoja, innovaatioiden kehittämiseen ja siirtämiseen saatavaa projektirahoitusta. Tuki , projektisuunnitelman mukaiseen toiminnan toteutukseen. EU-tuen osuus voi olla jopa 75%, ja hankkeen sisällä voi olla myös palkkakustannuksia. Minimimäärä osallistujia on 3 partneria 3:sta eri maasta (siis EU-maat, täydennettynä ETA-ym. mailla). Teemaverkostot teemaverkostoja voi perustaa ohjelmassa määritellyissä teemoissa, edunsaajana asiantuntijat sekä heidän organisaationsa. Minimimäärä 5 10 partneria 5 10 eri maassa ohjelmasta riippuen. Tukitaso , tukitasot kuten edellä. ohjelma 11

12 6. Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Ohjelman tavoitteena on innostaa eurooppalaisia osallistumaan aktiivisesti Euroopan yhdentymiseen. Liikunta voi olla yksi hyvä tapa toteuttaa ohjelmaa. Alaohjelma 1: Aktiivisten kansalaisten Eurooppa ystävyyskuntatoiminta ja kansalaishankkeet Alaohjelma 2: Aktiivinen eurooppalainen kansalaisyhteiskunta Alaohjelma 3: Yhteinen Eurooppa EU-komission järjestämät tapahtumat, tilaisuudet ja kampanjat, joilla tuodaan EU:ta lähemmäksi kansalaisia Alaohjelma 4: Euroopan aktiivinen muistiperintö natsismin ja stalinismin muistiperinnön vaaliminen, ettei ko. asiat enää koskaan tulisi ihmiskunnan tulevaisuutta tuhoamaan. Alaohjelma 2: esimerkiksi Euroopan Paralympiakomitea sai euron tuen vuonna 2008, joka kattoi ko. vuoden kustannuksista 67%. esim. ENGSO sai euron tuen tiettyjen, hankesuunnitelmassa määriteltyjen asioiden pyörittämiseen. Nämä olivat Urheilu ja Lissabonin sopimus, Urheilun valkoinen kirja, Terveys ja Vapaaehtoistoiminta. Ohjelman hyödyntäminen liikuntasektorilla Alaohjelma 1: ystävyyskuntatoiminta: hakijana täytyy olla kunta tai kaupunki, mutta liikunta voi olla sisällössä hyvin isossa roolissa. Tuki voi olla , ja haku 5 kertaa vuodessa. kansalaishankkeet: hakijana voi olla myös liikuntaorganisaatio. Tätä kautta tuetaan erityyppisiä maiden rajat ja myös sektorirajat ylittäviä EU-projekteja. Mukana tulee olla vähintään 5:n eri maan organisaatioita mukana, joista vähintään 1:n tulee olla EU-maa. Erityisen hyvin suhtaudutaan projekteihin, missä halutaan aktivoida paikallisen tason osallistumista ohjelman mukaiseen toimintaan = aktiiviseen kansalaisuuteen. Tuki voi olla , ja haku on yhden kerran vuodessa (heinäkuun alku). 12

13 7. Terveysohjelma Toinen Euroopan Unionin terveyden edistämisen ohjelma on laitettu liikkeelle vuonna 2008., ja se kestää vuoden 2013 loppuun. Ohjelman budjetti ko. ajalle on 321,5 M. Terveysohjelman painopisteinä ovat: kansalaisten terveydellisen turvallisuuden edistäminen potilasturvallisuuden edistäminen, tapaturmien vähentäminen ja yhteisön tason lainsäädäntö tiettyihin teemoihin liittyen terveyden edistäminen ja terveyserojen pienentäminen hyvien terveystottumusten kuten hyvän ravitsemuksen, tupakoimattomuuden, vähäisen alkoholinkäytön ja huumeettoman elämän edistäminen terveellisen vanhuuden edistäminen jne. terveystietoisuuden lisääminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen informaation levittäminen kaikissa jäsenmaissa erityispainopisteinä hyvien käytäntöjen vaihtaminen lasten terveyden edistämisessä, tasa-arvoon liittyvissä asioissa tai harvinaisissa sairauksissa Ohjelman hyödyntäminen liikuntasektorilla Periaatteessa liikuntaväki voi olla toimijana ja jopa hakijana EU:n terveysohjelmassa. Projektien tulee keskittyä kulloisenkin ohjelman painopisteisiin, esim. terveellisen elämäntavan levittämiseen, terveysriskien pienentämiseen tai liikalihavuuden ja liikunnallisen passiivisuuden ehkäisemiseen. EU:n terveysohjelmassa painotukset ovat suuria organisaatioita suosivia, ja suurin osa hankkeista on suurten organisaatioiden (esim. yliopistot, tutkimuslaitokset tms.) toteuttamia. Rahoitustaso on keskimäärin 50 60%:n välillä, eli omarahoitusta tarvitaan myös merkittävästi. terveysalan_toimintaohjelma 13

14 8. Ympäristöalan Life+ -ohjelma LIFE+ -ohjelma on EU:n ympäristöasioihin keskittyvä ohjelma. Ohjelmakaudella LIFE -ohjelman rahoitus on 1,7 miljardia euroa, joilla edistetään ympäristöteknologian kehittämistä, luonnonympäristön säilyttämistä ja kunnostamista sekä viestintää ympäristöasioissa. Noin puolet rahoituksesta on korvamerkitty luonto- ja bioversideetti -projekteihin. LIFE+ -ohjelman yleistavoite on EU:n ympäristöpolitiikan toteuttaminen ja kehittäminen sekä kestävän kehityksen edistäminen. LIFE+ -ohjelman toteutuksessa tukeudeutaan 6. ympäristön kehittämisen ohjelmaan (6th Environment Action Plan) ja EU:n ympäristöpolitiikan linjausten puiteohjaukseen ympäristöasioissa. Painopisteinä LIFE +:ssa ovat: luonto ja biodiversiteetti ympäristöpolitiikka ja -hallinto viestintä ja tiedotus ympäristöasioissa Ohjelman hyödyntäminen liikuntasektorilla 2004 Olympialaisissa hyödynnettiin tätä rahoitusta luotaessa ympäristönsuojelua huomioivia toimintalinjoja isoja tapahtumia järjestettäessä. Yleisurheilun MM-kilpailujen yhteydessä (Helsinki 2005) toteutetussa ECOmass (Eco-Efficient Mass Event) -hankkeessa kehitettiin ja testattiin ekotehokkaan massatapahtuman käsikirja. Vuosina toteutettu 2-vuotinen hanke oli TKK Dipolin koordinoima ja EU:n komission rahoittama (LIFE Environment). n=fi&clan=fi 14

15 9. Työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskeva Progress-ohjelma EU:n ohjelma työllisyyden ja sosiaalisen solidaarisuuden kehittämiseksi eli PROGRESS -ohjelma painottuu EU:n toimenpiteisiin sosiaalipolitiikan alueella. Ohjelmakaudella Progress-ohjelman kokonaisrahoitus on 657, 59 miljoonaa euroa. Rahoituksen maksimitaso on 80%, ja hankkeilta edellytetään vahvaa kansainvälistä verkottumista sekä sektorirajat ylittävää tekemistä. Progress -ohjelma jaetaan viiteen eri painopisteeseen: työllisyys syrjäytymisen ehkäisy työskentelyolosuhteiden kehittäminen syrjinnän ehkäisy sukupuolten tasa-arvo Rahoituksen saaneilta hankkeilta edellytetään vahvaa eurooppalaista ulottuvuutta. Rahoitusta myönnetään esimerkiksi painopistealueiden analysointiin, verkottumiseen sekä hyvien käytäntöjen vaihtamiseen em. teemojen alueella. 15

16 10. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua koskeva Social Dialogue -ohjelma Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu -rahoitukseen hyväksyttäviltä hankkeilta edellytetään vahvaa eurooppalaista verkottumista. Eurooppalaisella tasolla hankerahoitukseen piiriin kuuluvaa voi olla esim. työntekijä- ja työnantajajärjestöjen välinen vuoropuhelu Euroopan tasolla sekä kolmikantainen vuoropuhelu työntekijä- ja työnantajajärjestöjen sekä viranomaisten välillä. Ohjelman hyödyntäminen liikuntasektorilla Urheilun alalla on rahoitettu viime vuosina useita Euroopan laajuisia Social dialogue -hankkeita. 16

17 11. Tutkimuksen 7. puiteohjelma (Seventh Framework Programme) Tutkimuksen 7. puiteohjelma on keskeinen rahoitusinstrumentti rahoitettaessa EU-tason tutkimusta. Rahoitus ohjelmakaudella on noin 54 miljardia euroa, ja tukiprosentti vaihtelee 50 75%:n välillä. Tutkimuksen 7. puiteohjelma sitoo kaikki EU:n aloitteesta tehdyt tutkimuksen yhteisen sateenvarjon alle. Tutkimuksen 7. puiteohjelma on jaettu neljään päälinjaan: yhteistyö -teema. Tämän teeman alla on 10 kärkiteemaa, esimerkiksi terveys, energia tai ympäristö ideat -teema. Perustutkimus sopii tämän alle. Ihmiset -teema tukee tutkijoiden liikkuvuutta sekä Euroopan sisällä että sen ulkopuolelle. capacities -teeman tarkoituksen kehittää eurooppalaisten kapasiteettia, esim. tutkimukseen liittyvien rakenteiden kehittämisen kautta. Ohjelman hyödyntäminen liikuntasektorilla Tähän asti urheilussa ei kovin laajasti ole käytetty tutkimuksen 7. puiteohjelmaa hyödyksi, ainoastaan anti-dopingtutkimuksessa sitä on käytetty. Kun urheilulle on hyväksytty virallinen asema Lissabonin sopimuksen myötä, tilanne voi muuttua jo lähitulevaisuudessa. valisyys_/eurooppalainen-tutkimusalue/eun-tutkimuksen- 7-puiteohjelma/ 17

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet perustietoa eurooppa tietoa No kunskap 173 2007 europa basfakta EU-rahoituksen opas 2007 2013 ulkoasiainministeriö utrikesministeriet EU-rahoituksen OPAS 2007 2013 EU-RAHOITUKSEN OPAS 1 2 EU-RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Mitä on kansainvälistyminen? Kansainvälistyminen on oppimista, siirtämistä, ymmärtämistä, verkostoitumista, kauppaa mutta erityisesti kansainvälistyminen on oman

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO OSANA ONNISTUNUTTA PROJEKTIA

TALOUSHALLINTO OSANA ONNISTUNUTTA PROJEKTIA TALOUSHALLINTO OSANA ONNISTUNUTTA PROJEKTIA Case: Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy EU-osarahoitteisten projektien hallinnoijana LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Case - Turun seudun kansainvälisen nuorisotoiminnan nykypäivää ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot