Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke"

Transkriptio

1 Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Rehtorin toimisto Rahoituspäätös: Oulun lääninhallitus, Toteutusaika: Hankkeen budjetti: euroa Rahoitusohjelma: EAKR, Toimintalinja 2 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Yhteensä EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA OAMK:n rahoitus Yksityinen rahoitus Laskennallinen rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : Hanke tukee strategian painopistealueita voimakas kansainvälistyminen (2C) ja toimivat ja tehokkaat innovaatiojärjestelmät (3A). Hankkeen tavoitteet: Hankkeen kehitystavoitteena on Oulun seudun kansainvälistyminen. Oululaiset korkeakoulutuksen tarjoajat edistävät omalta osaltaan koko seudun monikulttuurisuutta ja kansainvälistymistä hankkimalla ulkomaisia opiskelijoita ammattikorkeakoulun ja yliopiston englanninkielisiin, tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin. Ulkomaille suuntautuvan markkinoinnin avulla tuetaan vahvasti ammattikorkeakoulun, yliopiston ja Oulun kaupungin kansainvälistymispyrkimyksiä sekä aluekehitystä. Hankkimalla ulkomaisia opiskelijoita Oulun seudulle, tarjoutuu alueen eri toimijoille jatkossa mahdollisuus saada palvelukseensa kansainvälisiä, korkeasti koulutettuja, kielitaitoisia ja osaavia työntekijöitä. Hanke tukee siten alueen elinkeinoelämää ja paikallisten yritysten tarpeita ja ennakoi tulevaa huomioimalla kansainvälisen työvoiman tarpeen myös jatkossa. Hankkeen toimenpiteet ja tulokset: EducOulu Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen -hankkeen osapuolia ovat Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK) ja Oulun yliopisto (OY). Hanketta hallinnoi Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Oulun yliopisto on hankkeessa yhteistyökumppanina, samoin kuin Oulun kaupunki. 1

2 Kansainvälisen kiinnostuksen heräämisen välttämätön edellytys on Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston vetovoimaisuuden aktiivinen esiintuominen markkinointiviestinnän keinoin. Korkeatasoisen opetuksen ja kansainvälisesti kilpailukykyisten koulutusohjelmien lisäksi Oulun seutua markkinoidaan miellyttävänä opiskelu-, työ- ja asuinpaikkana, paikallista ja alueellista vetovoimaa korostaen. Hankkeessa rakennetaan korkeakouluille ja Oulun korkeakoulualueelle yhteinen kansainvälinen markkinointi-ilme ja suunnitellaan sekä toteutetaan yhteisiä markkinointitoimenpiteitä Hankkeen puitteissa sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulu että Oulun yliopisto tulevat tehostamaan, yhtenäistämään ja laajentamaan motivoituneiden ulkomaisten tutkintoopiskelijoiden hankintaa. Korkeakouluissa on tarjolla useita englanninkielisiä ja kansainvälisiä koulutusohjelmia. Korkeakoulujen keskinäisen yhteistyön vahvistamisen lisäksi hanke edistää paikallisten toimijoiden, kuten kaupungin ja yritysten, tietoutta korkeakoulujen kansainvälisestä tutkintokoulutustarjonnasta. Tietouden lisääntyessä myös yritykset ja muut toimijat voivat osaltaan vahvistaa Oulun korkeakoulualueen tunnettuutta maailmalla. Lisäksi hankkeessa kehitetään kansainvälistä tutkinto-opiskelijavalintaa ja selvitetään korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden opiskelijavalintaprosessissa. Hanke kartoittaa myös mahdollisuuksia yhteisesti toteutettaviin, uusiin, kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille suunnattuihin opiskelijapalveluihin sekä pilotoi osan suunnitelluista palveluista Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Vuonna Vuonna Neo Arena TP 4 hanke Hankkeen nimi: Neo Arena Työpaketti 4, Palvelualustan tekninen toteutus Hakija: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan yksikkö Rahoituspäätös: Tekes, Toteutusaika: Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Yhteensä EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA OAMK:n rahoitus Yksityinen rahoitus Laskennallinen rahoitus 0 Yhteensä

3 Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : 3 C Neo Arena -kokonaishanke on jaettu kuuteen työpakettiin, jotka ovat: 1. Projektin koordinointi 2. Sisällön ja palveluiden tuotanto 3. Kanavan suunnittelu 4. Palvelualustan tekninen toteutus 5. Tulosten julkaiseminen ja levitys 6. Pilotointi Neo Arena kokonaisuus on kaikille sisällön ja palveluiden tuotannosta ja jakelusta kiinnostuneille yrityksille ja yhteisöille rakennettava kehitys- ja testausympäristö, jonka avulla mahdollistetaan monikanavasisällön nopea ja tehokas tuotanto sekä jakelu eri medioihin. Neo Arena työpaketissa 4 toteutettava monikanavainen palvelualusta koostuu sisällön keräys- ja tallennusjärjestelmästä ja monikanavaisesta jakeluympäristöstä. Hankkeen tavoitteet Monikanavainen jakeluympäristö jakautuu teknisen testausympäristön ja sisällöntestausympäristön toteutukseen. Tekninen testausympäristö rakennetaan pohjautuen uusimpiin ja tehokkaimpiin saatavilla oleviin toteutustapoihin, jotka eivät vielä ole vakiintuneet yleiseen käyttöön. Sisällöntestausympäristön rakentamisen päätavoitteena on saada aikaan tuotantokelpoinen järjestelmä live-, ohjelmakehä- ja tilausvideopalveluille. Monikanavaisen jakeluympäristön toteutukseen liittyvät tehtävät jaetaan seuraaviin osiin: sisällön keräys- ja tallennusjärjestelmän toteutus, videolähteen automaattinen valinta päätelaitteen perusteella, palvelutyyppien toteutus, ohjelmaoppaan tekninen toteutus, paluukanavien toteutus ja mittalaiteliitynnän toteutus. Neo Arena -hankkeen työpaketissa 4 toteuttava sisällöntestausympäristö mahdollistaa uusien monikanavaisuuteen perustuvien palveluiden ja palvelutyyppien tutkimisen, toteutuksen ja testaamisen realistisessa ympäristössä todellisilla sisällöillä ja käyttäjillä. Vastaavaa avointa ympäristöä ei ole toistaiseksi toteutettu, jonka takia kynnys etenkin pienillä sisällöntuottajilla on tällä hetkellä hyvinkin korkealla lähteä tuotteistamaan uusia monikanavapalveluita. Vastaavasti tekninen kehitysympäristö mahdollistaa uusien tekniikoiden integroimisen ja testaamisen osana kokonaista palveluketjua. Vastaavasti tekninen kehitysympäristö mahdollistaa uusien tekniikoiden integroimisen ja testaamisen osana kokonaista palveluketjua, jolloin mahdolliset yhteensopivuusongelmat voidaan havaita ajoissa sekä kehitettyjen osien suorituskykyä voidaan arvioida realistisemmin, kun muiden osien aiheuttama yhteisvaikutus voidaan ottaa tehokkaasti huomioon. Järjestelmässä kehitettävät tekniikat parantavat myös monikanavatekniikoiden käytettävyyttä loppukäyttäjän ja sisällöntuottajan näkökulmasta. Loppukäyttäjälle näkyviä parannuksia ovat sopivan videostreamin automaattinen valinta, tiivis yhteys eri ohjelmaoppaiden välillä, joiden kautta valitaan katsottava sisältö sekä loppukäyttäjälle näkyvä metatieto, joka kuvaa tallenteiden sisältöä. Sisällöntuottajille näkyviä parannuksia ovat materiaalin uudelleenkäytettävyyden parantuminen, monikanavajakelua tukevat työkalut sekä apuvälineet metatiedon keräämiseksi ja hallitsemiseksi eri vaiheissa tuotantoprosessia. NeoArena kokonaishankkeen tuloksena syntyy liiketoimintamalli monikanavaisen jakeluympäristöön. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Vuonna Vuonna

4 Neo Arena TP 6 Pilotointi - hanke Hankkeen nimi: Neo Arena Työpaketti 6 - Pilotointi Hakija: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, kulttuurialan yksikkö Rahoituspäätös: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Hankkeen toteutusaika: Hankeen budjetti: Rahoitusohjelma: EAKR, Toimintalinja 2 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Yhteensä EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA OAMK:n rahoitus Yksityinen rahoitus Laskennallinen rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : 1 B Hankkeen tavoitteet Hankkeen päätavoitteena on toteuttaa liiketoimintakelpoisia kaupallisia pilotteja monikanavaympäristöön. Pilottien avulla eri toimialojen kaupallisille toimijoille tarjoutuu mahdollisuus liiketoiminnan synnyttämiseen uuteen toimintaympäristöön, jossa jakeluteinä toimivat digitaaliset tv-verkot, internet ja matkapuhelinverkot ja -alustat. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on yhdistää eri toimialojen (sisällöntuotanto ja teknologia) osaaminen kaupallisesti potentiaalisella tavalla. Työpaketti 6 toimii siten Neo Arena -kokonaisuuden keskeisenä osana, jossa aiempien työpakettien kautta saatu tieto jalostetaan yhdessä yritysten kanssa toimiviksi liiketoimintamalleiksi. Työpaketin toteutus mahdollistaa pysyvän toimintaympäristön (osaajat, tekniset fasiliteetit) syntymisen ja samalla Oulun seudun aseman voimistumisen sisällön ja teknologian osaamiskeskittymänä. Hankkeen tulostavoitteet (kpl) ovat: uusia työpaikkoja 10, osallistuvia yrityksiä 20, uusia tuotteita ja palveluja 20, yrityksissä käynnistettyjä kehitysprojekteja 20. Hankkeen toimenpiteet ja tulokset Neo Arena TP 6 hankkeessa toteutetaan kaupallisia pilotteja yhdessä sisältötuotanto- ja teknologiayritysten kanssa. Kunkin pilotin yksityiskohtainen sisältö määritellään kumppaniyritysten tarpeiden mukaisiksi. Pilottikohteina ovat mm. Nokia Video Center, jossa tutkitaan Video on Demand palvelun käytettävyyttä mobiilissa jakelussa sekä Elisa TV, jossa pilotoidaan alueellisen ja valtakunnallisen mobiili-tv lähetyksen tuottamista kaupalliseen jakeluverkkoon. Tämän lisäksi toteutetaan pilottiohjelmia, joissa testataan paluukanavan käyttöä monikanavajakelussa ja tästä syntyviä kaupallisia liiketoimintamalleja. Neo Arenassa kehitetty monikanavainen jakelujärjestelmä integroidaan piloteissa osaksi kaupallisia jakeluympäristöjä. 4

5 Tällä hetkellä TOP 6 pilottiaihiot ovat: Nokia Video Center -pilotti Elisa TV / DVB-H pilotti MIR / Dream Stream pilotit Floobs.com pilotti SelkoTV Format -pilotit Piloteista järjestetään julkinen haku, pilottien kokonaismäärä on yhteensä kpl. Toteutus tapahtuu vuosien aikana pilottikohtaisen aikataulutuksen mukaisesti. Toteutukseen osallistuu kumppaniyritysten lisäksi yhteensä n. 10 sisällön, teknologian ja liiketoimintaosaamisen ammattilaista, jotka ovat olleet mukana Neo Arenan aiemmissa työpaketeissa. Hankkeen kohderyhmät ja saavutettavat hyödyt Loppukäyttäjät eli median kuluttajat pääsevät nauttimaan toimivasta sisällöstä haluamansa välineen avulla Tekniset toteuttajat pääsevät testaamaan monikanavajakeluun soveltuvia teknisiä ratkaisuja Kaupalliset sisällöntuottajat oppivat suunnittelemaan ja toteuttamaan toimivaa sisältöä monikanavaympäristöön Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät Neo Arenan työpaketin 6 piloteissa ovat mukana mm. Nokia, Elisa, Floobs, Dream Stream, Digita, Polar Electro, SBS Finland, Kehitysvammaliitto, Forum24, Canterbury Travel, VTT, Oulun yliopisto, Oulun liikekeskus ja Format pilottien kautta mukana olevat oululaiset av-alan yritykset, joista sitoutuneita hankkeeseen on yhteensä 8 kpl. Kumppanit osallistuvat hankkeeseen rahoittajana sekä omasta toimialastaan riippuen joko teknisenä tai sisällöllisenä toteuttajana. Hankkeen pitkäaikaisvaikutuksena kaupallisten liiketoimintamallien lisäksi hankkeessa syntyy pysyvä toimintaympäristö (osaajat, tekniset fasiliteetit). Hanke edesauttaa myös Oulun seudun aseman voimistumista sisällön ja teknologian osaamiskeskittymänä. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. vuonna vuonna

6 UbiGo -hanke Hankkeen nimi: UbiGo Hakija/toteuttaja: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu / Tekniikan yksikkö Rahoituspäätös: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma EAKR, toimintalinja 2 Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA OAMK:n rahoitus Yksityinen rahoitus Laskennallinen rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : UbiGo hanke on osa Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteistä hankekokonaisuutta. Hankkeen tekninen tausta liittyy läsnä-älytekniikan soveltamiseen ja käyttäjälähtöiseen sovellusten testaukseen (LivingLab). Hankkeen tavoitteet: Tavoitteena on demonstroida uusien sovellusten käytettävyyttä pilotsovellusten avulla. Toimivat pilotit antavat mukana oleville yrityksille mahdollisuuden tuotteistaa palvelunsa ja tuoteyrityksille mahdollisuuden uusien tuotteiden kehittämiseen. Hankkeen toimenpiteet ja tulokset: UbiGo hanke keskittyy kehitetyn tekniikan soveltamiseen ja sisältötuotantoon. Hanke koostuu kolmesta osaprojektista. Kaksi osaprojekteista suuntautuu yritysten aktivointiin ja heidän tuote/sovellusideoidensa pilotointiin ja yksi osaprojekti suuntautuu pilotsovellusten tarvitseman tekniikan selvittämiseen ja rakentamiseen. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. vuonna vuonna vuonna vuonna

7 fforum -hanke Nimi: fforum Hakija/toteuttaja: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Täydennyskoulutusyksikkö Rahoituspäätös: Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: ESR, Toimintalinja 1 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (hyväksytyn päätöksen mukaan) Yhteensä ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA OAMK:n rahoitus Yksityinen rahoitus Laskennallinen rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : Hankkeen taustalla ovat Oulun ammattikorkeakoulussa toteutetut naisyrittäjäkoulutukset sekä naisille suunnattu liikkeenjohdollinen fmba -ohjelma. Hanke tukee osaltaan Innovaatiostrategian painopistealuetta liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen sekä liiketoimintaa tukevien palveluiden kehittäminen (1 B). Hankkeen tavoitteet: Hankeen tavoitteena on pitkäkestoisten liikkeenjohdollisten koulutusten avulla tukea yrittäjiksi aikovia naisia, yrittäjänä toimivia naisia sekä naisia jotka haluavat edistää omia uramahdollisuuksiaan. Oma erityisryhmä ovat yrittäjiksi aikovat tai yrittäjinä toimivat maahanmuuttajanaiset. Hanke koostuu kolmesta erillisestä koulutusohjelmakokonaisuudesta, joiden sisällöt poikkeavat osallistujien tarpeiden, etnisen taustan ja yrityksen elinkaaren mukaan. Hankkeen toimenpiteet ja tulokset: fforum hanke muodostuu kolmesta koulutuskokonaisuudesta, jotka ovat: 1.fMBA, jossa kohderyhmänä vankkaa yrittäjäkokemusta omaavat yrittäjänä toimivat naiset sekä esimies ja asiantuntija tehtävissä toimivat naiset. 2. ffirma, jossa kohderyhmänä ovat nuoret koulutetut naiset, jotka ovat yrittäjiä tai toimivat yrittäjäpuolisona 3. fmaahanmuuttajayrittäjä, jossa kohderyhmänä yrittäjinä toimivat maahanmuuttajanaiset ja yritystoimintaa suunnittelevat maahanmuuttajanaiset 7

8 Hankkeeseen osallistuu yhteensä 55 naista ja hankkeen aikana toteutetaan yhteensä 5135 henkilökoulutustyöpäivää. Hankkeen tavoitteena on luoda 30 uutta työpaikkaa ja vähintään 5 uutta yritystä. Hankkeen tuloksena yrittäjiksi aikovilla naisilla on liiketoimintasuunnitelma, yrittäjinä toimivilla naisilla on kehittämissuunnitelma tai suoritettu kehittämishanke oman yrityksen toimintaan ja naisilla jotka haluavat edistää uramahdollisuuksiaan, on konkreettinen suunnitelma omasta urapolusta. Tuloksena on myös mukana olleiden välillä toimiva verkosto, joka mahdollistaa yhteisten kokemusten, tietotaidon ja voimavarojen jakamisen sekä yhteistyön koulutuksen, tutkimuksen ja liikesuhteiden alueella. Hankkeelle ollaan hakemassa lisärahoitusta, jonka arvio on Rahoittaja on suhtautunut positiivisesti asiaan, mutta virallista hakemusta ei ole vielä tehty. Lisärahoituksen tarve on esitetty alla. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä = eurolla. Vuonna Vuonna = Vuonna = Vuonna = MoKo - hanke Hankkeen nimi: MoKo Mobiilien päätelaitteiden ja konvergoivien verkkojen koulutushanke Hakija/toteuttaja: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö Rahoituspäätös: Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: ESR, Toimintalinja 3 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma: Yhteensä ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Oamkin rahoitus Yksityinen rahoitus (osall. maksut) Laskennallinen rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : Hanke on jatkoa Octopus koulutus- ja kehittämistoiminnan käynnistyshankkeelle sekä kesällä 2007 päättyneelle emopo Edistyneiden mobiilien päätelaitteiden ohjelmointikoulutushankkeelle, joka toteutti Octopus Networkin teknologisia koulutustarpeita. Hanke sai 8

9 erinomaista palautetta kohderyhmältään ja rahoittajaviranomaiselta. Täsmäkoulutuksella mahdollistettiin oululaisille osaajille uusimpien teknologian käyttöönotto välittömästi sitä mukaa kun teknologiat olivat syntyneet tai kehittyneet. emopo -hankkeen päättyessä hankkeen koulutuksiin osallistuneille lähetettiin kysely, johon vastasi 99 henkilöä. Vastanneista 98 % toivoi samaan tapaan järjestettyjen Oulun yrityksien henkilöstölle suunnattujen intensiivikoulutusten jatkuvan. Myös Octopusin teettämässä, omille asiakkailleen suunnatussa kyselyssä tuli esille koulutusten toivottu jatkuvuus. Hankkeen koulutuksille on Oulun alueella, erityisesti ICT -alan PK -sektorin yrityksissä selkeä tarve. MoKo -koulutusprojekti jatkaa mobiilipalveluiden tuottamiseen liittyvien yritysten henkilöstön koulutuksia tulevista teknologioista esim. mobiili Linux, Symbian, SIP, IMS, mobiili WiMAX. Mukana voi olla myös VTT:n konvergenssilaboratioon liittyviä koulutuksia. Hankkeessa tuodaan ulkopuolisia State of the Art teknologiaosaajia oululaisten ja osittain myös raahelaisten saataville. Hankkeen koulutukset nostavat pääosin Oulun alueen PK sektorin yrityksien osaamisprofiilia ja edistävät yrityksien kilpailukykyä nopeasti kehittyvällä ICT alalla. Hanke tukee osaltaan Innovaatiostrategian painopistealuetta 4) innovatiivinen ja kilpailukykyinen toimintaympäristö. Hankkeen tavoitteet: Infotilaisuuksien lukumäärä 6 8 Henkilötyöpäivien määrä (koulutus ja työpv:t) 720 Koulutuksiin osallistuneet hlöt 220 Infotilaisuuksiin osallistuneet hlöt Projektiin osallistuneet yritykset 25 Hankkeen toimenpiteet ja tulokset: Hankkeen keskeisiä ja konkreettisia toimenpiteitä ovat viimeisintä teknologiaa käsittelevät pääosin Oulun ICT -yritysten henkilöstölle suunnatut intensiivikoulutukset sekä kaikille avoimet, maksuttomat ajankohtaiset infotilaisuudet. Välillisesti hankkeen toiminta kohdistuu myös Oamkin tekniikan yksikön opettajiin heidän osallistuessa myös koulutuksiin ja sitä kautta edelleen OAMK:n opiskelijoihin päivitetympänä opetuksen tietotaitona. Yhteistyökumppanina MoKo -hankkeessa toimisi edeltäjähankkeiden tavoin Octopus Network yhtenä vahvana kontaktipintana välittämään yritysten koulutustoiveita sekä mahdollisesti uutena kumppanina myös VTT konvergoiviin verkkoihin liittyvien koulutusaihioiden suunnittelussa. Koulutuksiin arvioidaan osallistuvan henkilöitä eri yrityksestä. Hankkeen tuloksena syntyy vähintään 60 yrityksille suunnattua intensiivikoulutuspäivää sekä 6-8 kaikille avointa, maksutonta infotilaisuutta. Pitkäaikaisvaikutuksina Oulun ja myös Raahen seutukuntien yritysten nykyisen henkilöstön osaamistaso paranee ja tulevaisuudessa yritykset voivat rekrytoida yhä paremmin koulutettuja, Oamkista valmistuvia insinööriopiskelijoita. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. vuonna vuonna vuonna vuonna

10 SIMMEDI -hanke Nimi: SIMMEDI Pohjois-Pohjanmaan simulaatiokeskuksen kehittämishanke Hakija: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu / Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Rahoituspäätös: Oulun lääninhallitus Toteutusaika: Hankkeen budjetti: euroa Rahoitusohjelma: Oulun lääninhallitus, EAKR -ohjelma Yhteensä EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Oamkin rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : 3 ja 4 Hankkeen tavoitteet: Simmedi hankkeen tarkoituksena on kehittää terveysalan eri koulutusohjelmien, esim. ensihoidon, hoitotyön, radiografian ja sädehoidon oppimisympäristöjä. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikkö yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa on kehittämässä oppimis-, tutkimus- ja kehitysympäristöä, jossa mahdollistuu innovatiivisten terveysteknologiaratkaisujen hyödyntäminen. Tavoitteena on oppimisympäristöjen kehittäminen vastaamaan entistä enemmän tämän päivän työelämän tilanteita. Menetelmien ja toimintamallien kehittämisen tapahtuessa koulutuksen ja työelämän rajapinnassa, tarvitaan uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja teorian ja käytännön toisiinsa kytkemisessä. Hankkeen avulla koulutetaan työelämän tarpeisiin osaavia terveysalan ja lääketieteen ammattilaisia. Toimintaympäristö palvelee oppimista ja osaamisen varmistamista. Soveltavan teknologian, simulointi- ja tietojärjestelmien avulla sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat oppivat sekä yksin että moniammatillisessa tiimissä potilaan terveysongelmien kartoittamista, ensihoidollisia ja kliinisiä tutkimuksia ja toimenpiteitä, hoidon suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja dokumentointia. Hankkeen tavoitteena on: kehittää innovatiivinen, turvallinen ja kontrolloitu oppimisympäristö, jossa voi harjoitella ilman potilaalle aiheutuvaa riskiä esim. hätätilapotilaan hoitoa, kliinisiä taitoja ja hoitoteknologian käyttöä luoda teknologiaa hyödyntäen todellisuutta vastaavia oppimistilanteita, joissa oppijat saavat valmiuksia kriittisten tilanteiden ennakointiin ja tunnistamiseen sekä välittömän palautteen toiminnan onnistumisesta oppijat oppivat toimimaan moniammatillisessa tiimissä ja johtamaan tiimin toimintaa. Työelämän asiantuntijatiimit voivat harjoitella ja kehittää tiiminsä toimintaa similaatioympäristössä. 10

11 Hankkeen lyhyt kuvaus: Investointiosahankkeen avulla rakennetaan ja varustetaan uusi simulaatiomenetelmiä hyödyntävä oppimisympäristö terveysalan ja lääketieteen eri koulutusohjelmien ja työelämän käyttöön. Kehitettävä oppimisympäristö simulaatiolaitteineen palvelee Oamkin, Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Oulun kaupungin ja yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Vuonna , Vuonna Vuonna

12 ICDNET -hanke Nimi: ICDNET - Sulautetun tietotekniikan kehitys- ja innovaatioympäristö Hakija: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: Lääninhallitus/EAKR Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Yhteensä EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Oamkin rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : ICT-alalla on syntymässä uusia mahdollisuuksia eri toimialojen ja teknologioiden rajapinnoille. Yksi potentiaalinen teknologia-alue on tällöin sulautettu tietotekniikka, johon perustuen voidaan luoda kokonaan uudenlaista liiketoimintaa. Hankkeen tavoitteet: ICDNET-hankkeen tavoitteena on toteuttaa Tekniikan yksikköön sulautetun tietotekniikan alueelle kehitys- ja innovaatioympäristö, jossa pienitehoisten langattomien verkkojen sovellusideoiden kehittäminen ja testaaminen voidaan toteuttaa joustavasti yhdessä pienten ja aloittavien yritysten kanssa. Hankkeen kuvaus: Hankkeessa toteutetaan yksi tai useampi langaton sensoriverkkoympäristö. Toteutettavassa ympäristössä demonstroidaan paikannusta ja evaluoidaan yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa erityisesti älykkäisiin koneisiin ja laitteisiin, älykkäisiin kiinteistöihin tai ympäristöteknologiaan liittyviä sovellusideoita. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. vuonna vuonna vuonna vuonna

13 Kilpailukykyä ICT yrityksille (ent. Software Business Competence in Enterprises hanke, SBC-Enter) - hanke Nimi: Kilpailukykyä ICT yrityksille (KILPA) Hakija: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: EAKR, Oulun lääninhallitus Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Yhteensä EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Oamkin rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : 3A. Oamkin Kilpailukykyä ICT yrityksille tavoitteena on kehittää Oulun alueen ohjelmistoyritysten ohjelmistotuoteosaamista sekä edistää niiden verkostoitumista ja kansainvälistymistä. Hankkeessa kehitetään yritysten ohjelmistotuotteisiin ja palveluihin liittyviä innovaatioita ja näin edistetään uusien ohjelmistotuotteiden syntymistä. Lisäksi hankkeessa analysoidaan ja kehitetään ohjelmistojen tuotantoon liittyviä tuotekehitysprosesseja ja liiketoimintaprosesseja. Verkostoitumista edistetään sekä ohjelmistoyritysten kesken että muiden alan toimijoiden kanssa. Kansainvälistymisessä hyödynnetään Oamkin liiketalouden yksikön kansainvälisiä partnerikorkeakouluja ja niiden yhteyksiä yrityksiin. Hankkeen tavoitteet: - Monipuolistaa ja kansain välistää Oulun seudun alueella ICT -yritysten, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä alan muiden toimijoiden verkostoa. - Edistää asiakaslähtöisten ohjelmistotuote- ja palveluideoiden syntymistä ja nostaa niiden tuotteistamisastetta. - Kehittää ohjelmistotuotteiden innovaatio- ja työskentely-ympäristöä. Kehittää ICT -yritysten toimintaprosesseja ja johtamista(t&k, asiakkuuden hallinta, dokumentaation hallinta jne.). Hankkeen kuvaus: Mukaan valitaan yritystä, joilla on valmiina jokin tuote- tai palveluidea tai räätälöity ohjelmisto, joka halutaan kehittää tuotteeksi tai ohjelmistotuote tai palvelu, jonka tuotteistamisastetta halutaan nostaa ja/tai jolle haetaan uusia markkinoita. Yritysten tilanne analysoidaan ja muodostetaan kehittämisrenkaat (3-5 yritystä) esim. seuraavasti: - tuoteidean toteuttamisen tekniikat - ohjelmistotuotteen hallinnan työkalut - testaus - asiakaslähtöinen palvelu 13

14 - markkinoinnin tai johtamisen kehittäminen - tietyn maan liiketoimintatavat ja -mahdollisuudet - Web 2.0:n ja uusien teknologioiden vaikutus Lupaavimpien tuotteiden kehitystyötä tuetaan siten, että hanke tarjoaa yrityksille asiantuntijapalveluja. Hanke voi järjestää projektin aikana yritysten kokeiltavaksi myös kehitystyössä tarvittavia ohjelmistoja ja laitteita, joita hakija hallinnoi. Niiden luovuttamisesta yritysten käyttöön ei synny hakijalle tuloja. Ohjelmistolaboratoriota kehitetään siten, että se voi toimia myös virtuaalisena ympäristönä kehitettäessä ohjelmistotuotteita. Laboratorioon hankitaan 4 kpl tehotyöasemia ja niiden vaatimat ohjelmistot. Teemojen pohjalta järjestetään seminaaripäiviä ja kehitetään virtuaalinen ympäristö, joka mahdollistaa mm. seminaaritilaisuuksien tallentamisen ja verkkokeskustelun sekä konsultoinnin suojatussa ympäristössä. Verkostoitumista kv-tasolla vahvistetaan seminaareilla. Yritykset vastaavat edustajiensa kuluista em. tilaisuuksissa. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä vuonna vuonna vuonna vuonna Strategialähtöinen liiketoimintaosaamisen kehittäminen -hanke Hankkeen nimi: Strategialähtöinen liiketoimintaosaamisen kehittäminen (SLK) Hakija/toteuttaja: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö Hankkeen toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: ESR, Toimintalinja 1 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Yhteensä ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Oamkin rahoitus Yksityinen rahoitus Laskennallinen rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : 14

15 Hanke toteuttaa Innovaatiostrategian painopistealueista Liiketoiminta ja markkinointiosaaminen painopistealuetta ja siinä 1 A ja 1 B kohtia. Hanke perustuu Oulun alueen kasvuun sitoutuneitten PK- yritysten tarpeeseen kehittää liiketoimintaosaamistaan. Erityisesti keskitytään kasvua ja kilpailukykyä parantavan liiketoimintaosaamisen kehittämiseen mm. liiketoimintaprosessien tehostamisessa ja kustannustehokkuuden lisäämisessä sekä johtamisessa. Projektissa kehitetään Ammattikorkeakoulun yrityksiin ja sen henkilöstöön kohdistuvan T&K työn sekä ammattikorkeakoulun opetuksen yhteensovittamista. PK- yritysten johto ja henkilöstön hankkivat osaamista strategialähtöisten muutosprosessien läpiviemisestä ja kasvuun sitoutuneiden Pk- yritysten tarpeeseen verkostoitua muodostamalla projektissa kehittämisrenkaita ja uuteen viestintäteknologiaan perustuvia virtuaalisia kehittämisympäristöjä. Hankkeessa vastataan tarpeeseen kehittää oppimisympäristöjä, jossa tehdään yrityslähtöistä verkostomaista liiketoimintaosaamisen kehittämistä. Tarvitaan oppimisympäristöjä T & K toimintaa, jossa verkoston osapuolet oppivat toisiltaan ja tuottavat innovatiivisia ratkaisuja liiketoimintaan. Verkostoon kuuluvat kasvuun sitoutuneitten yritysten edustajat, ammattikorkeakoulun opiskelijat ja opettajat sekä muut mahdolliset asiantuntijatahot. Hankkeen tavoitteet: Projektin tavoitteena on kasvuun sitoutuneitten PK- yritysten ja ammattikorkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden strategialähtöisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen verkostomaisessa toimintaympäristössä, siten että kehittämistyö palvelee yritysten kasvua, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittymistä sekä uusien toimintatapojen syntymistä ja käyttöönottoa sekä yrityksen toimintatavoissa että yritysten ja ammattikorkeakoulun välisessä yhteistyössä. Määrällisinä tavoitteina on synnyttää 30 uutta työpaikkaa ja vähintään kaksi uutta yritystä. Alustavan sitoutumisen projektiin osallistumisesta ovat antaneet seuraavat 10 Pk- yritystä: Blastman Robotics Oy, Honkamajat Oy, Hätälä Oy, Kotivara Oy, Kymppi- Eristys Oy, MSS Group Oy, Netman Oy, Sah-Ko Oy, Studio P.S.V. Oy, Viestimaa Oy. Projektiin pyritään saamaan mukaan ainakin 15 Pk- yritystä. Hankkeen johdosta syntyy neljä uutta tuotetta ja yrityksissä käynnistettyjen kehitysprojektien lukumäärä on 15 Hankkeen toimenpiteet ja tulokset: Projektissa kehitetään valittujen kasvuun sitoutuneiden Pk- yritysten kasvua palvelevaa strategialähtöistä liiketoimintaosaamista organisoimalla pitkäkestoisia ja yrityskohtaisesti räätälöityjä T&K hankkeita yrityksiin, joihin yhdistetään ammattikorkeakoulun opintojaksoja. Projektissa edistetään kasvuhakuisten Pk- yritysten verkostoitumista muodostamalla kehittämisrenkaita ja virtuaalinen toimintaympäristö kehittämistyöhön. Projekti toteutetaan pitkäkestoisiin kumppanuuksiin pohjautuvassa toimintajärjestelmässä, jossa päätoimijoina ovat PK- yritykset, opettajat, opiskelijat ja muut asiantuntijatahot. Projektin tuloksena osallistuvien pk- yritysten johdon ja henkilöstön liiketoimintaosaaminen ja -prosessien kustannustehokkuus kehittyy. Projektissa toteutuva verkostomainen työelämäyhteistyö kehittää opetushenkilöstön ja opiskelijoiden osaamista, joka kytkeytyy yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Oulun alueen elinkeinoelämän kasvuedellytykset kehittyvät yritysten parantuneen liiketoimintaosaamisen kautta, joka realisoituu parantuneen kilpailukyvyn, kustannustehokkaampien ja laadukkaampien liiketoimintaprosessien sekä työllistämismahdollisuuksien kautta. Kehittämishanke edistää Oamkin ja yritysten T&K toimintaa ja syventää työelämäyhteistyötä. Opintojaksoilla oppimisen kohteeksi muodostuu aito työelämälähtöinen tehtävä, jonka 15

16 tekeminen palvelee kehittämisprojektin suorittamista ja mukanaolevien yritysten kehittämistä. Opintojaksojen yhdistäminen osaksi yritysten kehittämistoimintaan tuo tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähemmäksi opiskelijoiden oppimista ja opettajien opetustyötä. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. vuonna vuonna vuonna vuonna BornToBusiness - hanke Hankkeen nimi: BornToBusiness Oamkin tekniikan yksikön opiskelijoiden spin-off yritysten perustamista aktivoiva hanke Hakija/toteuttaja: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö Hankkeen budjetti: Hankkeen toteutusaika: Rahoitusohjelma: ESR, Toimintalinja 1 Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Oamkin rahoitus Yksityinen rahoitus (osall. maksut) Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : Hanke edistää opiskelijoiden liiketoimintaosaamista ja täydentää olemassa olevaa innovaatiojärjestelmää oppilaitosympäristössä. Hankkeen tavoitteet: Projektin päätavoitteena on saada syntymään 5-10 opiskelijoiden perustamaa 1-3 henkilön spin-off yritystä. Osa projektissa työskentelevistä opiskelijoista tulee työskentelemään muuten projektia palvelevissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Näiden hankkeiden seurauksena opiskelijaa pystyy jo opiskeluaikanaan tekemään työnsä yritykselle tarpeelliseksi ja jopa saamaan yrityksiä perustamaan saman määrän uusia työpaikkoja. Projektiin tulee osallistumaan jo toimivaa tai perustamisvaiheessa olevaa yritystä tuoden omia tuotekehitysideoitaan opiskelijoiden tutkittavaksi ja toteutettavaksi. Tavoitteena on myös selkeästi nostaa opiskelijoiden aktiivisuutta valita opintoihinsa vapaavalintaisina opintoina yritystoimintaa käsitteleviä opintokokonaisuuksia. Varsinkin omia yri- 16

17 tyksiään perustavia opiskelijoita ohjataan Liiketalouden yksikön yrityshautomon tuottamiin hautomo-opintoihin. Jokaiselle projektissa syntyneelle yritykselle pyritään etsimään yrityskummi, jonka tehtävänä on opastaa alkavaa yritystä varsinkin sen alkuvaiheessa. Hankkeen toimenpiteet ja tulokset: Hankkeessa toimitaan normaalista yrityksen perustamistoimintamallista päinvastaisella tavalla; hankkeessa opiskelijoille annetaan ensin idea/toimeksianto ja sen jälkeen perustetaan yritys. Hankkeen toteutusta varten perustetaan prototyyppien suunnitteluun ja valmistukseen keskittyvä työpaja, jossa työskentelee yritystoimintaan myönteisesti suhtautuvaa opiskelijaa eri teknologian sektoreilta. Pääasiallisen kohderyhmänä Oamkin tekniikan yksikön opiskelijoilla on muun muassa ohjelmointitaitoja, sulautettujen järjestelmien suunnitteluosaamista, RF-tekniikan tuntemusta, mekaniikkaosaamista sekä yleensä elektronisten laitteiden suunnittelu- ja toteutustaitoja. Prototyyppien tarpeesta, suunnittelusta ja toteutuksesta saatiin myönteisiä kokemuksia alku syksystä päättyneessä Tekesin rahoittamassa eote-oamk -hankkeessa. Opiskelijat työskentelevät työpajassa opiskelujensa sallimissa rajoissa 8-16 tuntia / viikko. Hankkeeseen osallistuvia opiskelijoita ohjataan mahdollisimman nopeasti Oamk:n liiketalouden yksikön yrityshautomon hautomo-opintoihin. Samoin opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia syventää teknologista osaamistaan järjestämällä heille mahdollisuutta lisäkoulutukseen esimerkiksi yrityksille suunnattujen kurssien avulla. Yhteistyökenttä etsitään Oulun seudun mikro- ja PK -sektorin yrityksistä. Toteutettavat projektit tulevat olemaan pääsääntöisesti tuotekehityksen prototyyppiprojekteja, jotka ilman hankkeen osallistumista eivät todennäköisesti tulisi toteutumaan. Toteutuksesta vastaavat opiskelijat otetaan mukaan neuvotteluihin mahdollisimman nopeasti, jolloin he pääsevät tutustumaan jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa projektin työmäärä- ja kustannusrakenteeseen ja sitä kautta osaavat antaa mahdollisimman tarkan arvion projektin tarvitsemasta työmäärästä ja pystyvät edelleen tekemään yritykselle oman tarjouksensa toteutuskustannuksista. Käytyjen neuvotteluiden perusteella sovitaan projektin todellisten kustannuksien jaosta yrityksen ja hankkeen välillä. Tavoitteena on, että yritys osallistuu kustannuksiin 50 %:n ja hanke 50 %:n osuuksin. Oppilaitos järjestää spin-off yrityksille sopivat toimitilat sekä tarjoaa tiloihin tarvittavan infrastruktuurin internet yhteyksineen ja PC-laitteineen. Tarvittavat oheistoiminnot (kirjanpito, liiketoimintasuunnitelmat, mainonta ja markkinointi) spin-off yritys ohjataan hankkimaan muilta opiskelijoiden spin-off yrityksiltä. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. vuonna euroa vuonna euroa vuonna euroa 17

18 Oulun InnoMajakka -hanke Nimi: Oulun InnoMajakka Hakija: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Rehtorin toimisto Toteutusaika: Hankkeen budjetti: euroa Rahoitusohjelma: ESR, Oulun lääninhallitus Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA OUKA rahoitus (yliopiston kautta 2 %) Oamkin rahoitus Laskennallinen rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : Oulu Inspiroi innovaatiostrategia, 1B Alueen liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma. Hankkeella on yhtymäkohtia myös Oulu Triple Helix työryhmän asettamiin kehittämistarpeisiin. Hankkeen tavoitteet ja lyhyt kuvaus: InnoMajakka -hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityisesti Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikoreakoulun yhteistyöllä Oulun alueella toimivia alueen strategian painoalojen mukaisia kansallisen ja kansainvälisen innovaatio- ja hankeosaamisen verkostoja. joilla on valmiudet innovaatioiden kaupallistamiseen sekä hankkeistettuun kansalliseen ja kansainväliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Osallistujista muodostuu kehittäjäverkostoja, jotka suunnittelevat, räätälöivät ja toteuttavat alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden kehittämiseen liittyviä tuotteita ja palveluita sekä valmistelevat yhteisiä kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita. Hankkeen vaikutuksesta Oulun alueen profiili ja kilpailukyky paranevat keskeisten kansallisten/kansainvälisten tk -työn yhteistyö ja kehittäjäverkostojen myötä. Kohderyhmänä ovat alueen toimijat pk-yrityksissä ja julkisella sektorilla sekä korkeakoulun opetus/tutkimushenkilöt. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet kiteytetysti: Otetaan käyttöön ja vahvistaa Oulun korkeakoulujen ja alueen muiden toimijoiden yhteiset painoalakohtaiset tutkimus- ja kehitystyön kansalliset ja kansainväliset kehittämisympäristöt (kehittäjäverkostot) Suoritetaan alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden innovaatiohuoltoa ja tuotetaan siitä malli market pull -mallia mukaellen 18

19 Tuotetaan malli korkeakoulujen yhteiseen innovaatio- ja hanketoiminnan koordinointiin Kehitetään malleja opetuksen ja tutkimus- ja kehitystyön integrointiin Koostetaan tietoa innovaatio- ja hankevalmisteluun liittyvistä hyvistä käytännöistä ja arvioida hankkeen vaikuttavuutta Hankkeessa toteutetaan yhteensä henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivää Hankkeen puitteissa syntyvät toimintamallit/menetelmät: 1) malli alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden innovaatiohuoltoon 2) malli korkeakoulujen yhteiseen innovaatio- ja hanketoiminnan koordinointiin Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna Monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtaminen ja kohtaaminen -hanke Nimi: Monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtaminen ja kohtaaminen, Meet Me Hakija/toteuttaja: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Täydennyskoulutusyksikkö Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: ESR, Toimintalinja 1 Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Oamkin rahoitus Kuntien muu rahoitus (osall. maksut) Yksityinen rahoitus Laskennallinen rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : Oulu Inspiroi innovaatiostrategia, 1B Alueen liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma Kiteytetty kuvaus hankkeesta: 19

20 Kansainvälistyminen ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen kasvu ovat keskeisiä nykyajan työelämän muutoksia. Kulttuurillisesti ja kansallisesti monimuotoisissa työyhteisöissä esimiehiltä ja koko henkilöstöltä vaaditaan kulttuurien välisen työn valmiuksia. Yhteisen kielen puute, syvemmät maailmankatsomukselliset erot sekä erilaiset työn tekemisen tavat voivat aiheuttaa ristiriitoja arjen työssä. Maahanmuuttajista toivotaan helpotusta ennustettuun työvoimapulaan. Eri kulttuureista tulevien työntekijöiden sopeutuminen työyhteisöön sekä yhteistyön rakentuminen valtaväestön välille on jokaisen yksilön yhteinen haaste. Hankkeen avulla halutaan turvata henkilöstön valmius kohdata ja työskennellä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten asiakkaiden kanssa. Hankkeen kohderyhmän muodostavat monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden teemojen parissa työskentelevien organisaatioiden johto/esimiehet sekä ko. organisaatioiden henkilöstö. Hankkeen toteutusalue on Oulun seutukunta. Hankkeen tavoitteet ja konkreettiset toimet: Yhteiskunnan monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden mukanaan tuomiin rakenteellisiin muutoksiin vastaaminen; muutosvalmiuksien edistäminen organisaatioissa Seutukunnallisen perehdyttämissuunnitelman muodostaminen mamu-taustaisille työntekijöille Tiedon lisääminen organisaatioissa monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtamisesta ja kohtaamisesta; tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperspektiivin edistäminen Organisaatioiden osaamiskartoitusten soveltaminen monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden viitekehykseen Monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtamisen ja kohtaamisen tukeminen henkilöstölle (20-30 henkilöä) ja esimiehille (10-15 henkilöä) suunnatun koulutusohjelman avulla; toimintakulttuurin, motivaation ja työhyvinvoinnin kehittäminen Monikulttuurisuus- ja monimuotoisuusmentorien kouluttaminen/ valmentaminen työyhteisöihin (10-15 henkilöä) Koulutusohjelmaan kuuluvien kehittämistehtävien avulla organisaatioiden monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtamisen/kohtaamisen kehittäminen Toimintamallien kehittäminen monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtamiseen ja kohtaamiseen organisaatiossa Edellä mainittujen toimintamallien pilotointi, arviointi ja kehittäminen Verkkokonsultaatiotoiminnan tunnetuksi tekeminen ja hyödyntäminen työvälineenä Suomi toisena kielenä; opetuksen toteuttaminen ja systematisointi työyksiköissä Menetelmien löytäminen mamu-taustaisen henkilön vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen Syntyvät uudet tuotteet/menetelmät: Tuotteistaminen: Mamu-taustaisten henkilöiden työhön ja työyhteisöön perehdytykseen opastava DVD, mahdollinen nettiportaali ja opaskirja. Suomi toisena kielenä toteutussuunnitelman laatiminen osallistuville organisaatioille Seutukunnallisen monikulttuurisuus ja monimuotoisuus yhteistyö- ja keskustelufoorumin luominen Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Vuonna Vuonna Vuonna

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Korkeakoulujen ICT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen

Korkeakoulujen ICT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen Korkeakoulujen ICT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen perusosaamisen kivijalka valetaan ensin Turo Kilpeläinen Rehtori/toimitusjohtaja Kajaan ammattikorkeakoulu turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi. VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen

Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi. VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen Sisältö Virtuaaliammattikorkeakoulu Tieto kasvaa verkossa hanke epeda-hanke 2

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista ikk i t Elint. alan tuottavuustalkoot 1.10.200910 Teknologia-asiantuntija Jussi Toivonen jussi.toivonen@tekes.fi 050 5577 826 DM 492975 06-2009 Copyright

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Taustaa Tietojärjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen nähdään

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Oulun Innovaatiokeskittymä yhteistyön seuraava askel

Oulun Innovaatiokeskittymä yhteistyön seuraava askel Oulun Innovaatiokeskittymä yhteistyön seuraava askel Jukka Klemettilä Oulu Innovation 22.10.2009 MILLÄ KEINOIN TUODAAN VAURAUTTA POHJOISEEN? Tuotannon työpaikat vähenevät seudulta, koska globaali kilpailu

Lisätiedot

SataSPIN. Prosessien parantaminen verkostoitumalla. Porin korkeakouluyksikkö, TTKK

SataSPIN. Prosessien parantaminen verkostoitumalla. Porin korkeakouluyksikkö, TTKK SataSPIN Prosessien parantaminen verkostoitumalla Porin korkeakouluyksikkö, TTKK Ohjelmistoasiantuntemuksen keskus Centre of Software Expertise - CoSE Timo.Varkoi@pori.tut.fi http://www.pori.tut.fi SPI

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

CEMIS-seminaari 2012

CEMIS-seminaari 2012 CEMIS-seminaari 2012 CEMIS - Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 1.11.2012 Risto Oikari CEMISin rakenne Mittaustekniikan Tutkimusyksikkö CEMIS-OULU Tietojärjestelmät osaamisalue

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Tekesin tutkimushaut 2012

Tekesin tutkimushaut 2012 Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäminen tehostuu prosessien selkiyttämisen kautta. TOIMINTA KEVÄT 2014 SYKSY 2014

Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäminen tehostuu prosessien selkiyttämisen kautta. TOIMINTA KEVÄT 2014 SYKSY 2014 TOT-HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestämisprosessin selkiyttäminen Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestämisprosessi selkiytyy siten,

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot