Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke"

Transkriptio

1 Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Rehtorin toimisto Rahoituspäätös: Oulun lääninhallitus, Toteutusaika: Hankkeen budjetti: euroa Rahoitusohjelma: EAKR, Toimintalinja 2 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Yhteensä EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA OAMK:n rahoitus Yksityinen rahoitus Laskennallinen rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : Hanke tukee strategian painopistealueita voimakas kansainvälistyminen (2C) ja toimivat ja tehokkaat innovaatiojärjestelmät (3A). Hankkeen tavoitteet: Hankkeen kehitystavoitteena on Oulun seudun kansainvälistyminen. Oululaiset korkeakoulutuksen tarjoajat edistävät omalta osaltaan koko seudun monikulttuurisuutta ja kansainvälistymistä hankkimalla ulkomaisia opiskelijoita ammattikorkeakoulun ja yliopiston englanninkielisiin, tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin. Ulkomaille suuntautuvan markkinoinnin avulla tuetaan vahvasti ammattikorkeakoulun, yliopiston ja Oulun kaupungin kansainvälistymispyrkimyksiä sekä aluekehitystä. Hankkimalla ulkomaisia opiskelijoita Oulun seudulle, tarjoutuu alueen eri toimijoille jatkossa mahdollisuus saada palvelukseensa kansainvälisiä, korkeasti koulutettuja, kielitaitoisia ja osaavia työntekijöitä. Hanke tukee siten alueen elinkeinoelämää ja paikallisten yritysten tarpeita ja ennakoi tulevaa huomioimalla kansainvälisen työvoiman tarpeen myös jatkossa. Hankkeen toimenpiteet ja tulokset: EducOulu Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen -hankkeen osapuolia ovat Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK) ja Oulun yliopisto (OY). Hanketta hallinnoi Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Oulun yliopisto on hankkeessa yhteistyökumppanina, samoin kuin Oulun kaupunki. 1

2 Kansainvälisen kiinnostuksen heräämisen välttämätön edellytys on Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston vetovoimaisuuden aktiivinen esiintuominen markkinointiviestinnän keinoin. Korkeatasoisen opetuksen ja kansainvälisesti kilpailukykyisten koulutusohjelmien lisäksi Oulun seutua markkinoidaan miellyttävänä opiskelu-, työ- ja asuinpaikkana, paikallista ja alueellista vetovoimaa korostaen. Hankkeessa rakennetaan korkeakouluille ja Oulun korkeakoulualueelle yhteinen kansainvälinen markkinointi-ilme ja suunnitellaan sekä toteutetaan yhteisiä markkinointitoimenpiteitä Hankkeen puitteissa sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulu että Oulun yliopisto tulevat tehostamaan, yhtenäistämään ja laajentamaan motivoituneiden ulkomaisten tutkintoopiskelijoiden hankintaa. Korkeakouluissa on tarjolla useita englanninkielisiä ja kansainvälisiä koulutusohjelmia. Korkeakoulujen keskinäisen yhteistyön vahvistamisen lisäksi hanke edistää paikallisten toimijoiden, kuten kaupungin ja yritysten, tietoutta korkeakoulujen kansainvälisestä tutkintokoulutustarjonnasta. Tietouden lisääntyessä myös yritykset ja muut toimijat voivat osaltaan vahvistaa Oulun korkeakoulualueen tunnettuutta maailmalla. Lisäksi hankkeessa kehitetään kansainvälistä tutkinto-opiskelijavalintaa ja selvitetään korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden opiskelijavalintaprosessissa. Hanke kartoittaa myös mahdollisuuksia yhteisesti toteutettaviin, uusiin, kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille suunnattuihin opiskelijapalveluihin sekä pilotoi osan suunnitelluista palveluista Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Vuonna Vuonna Neo Arena TP 4 hanke Hankkeen nimi: Neo Arena Työpaketti 4, Palvelualustan tekninen toteutus Hakija: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan yksikkö Rahoituspäätös: Tekes, Toteutusaika: Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Yhteensä EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA OAMK:n rahoitus Yksityinen rahoitus Laskennallinen rahoitus 0 Yhteensä

3 Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : 3 C Neo Arena -kokonaishanke on jaettu kuuteen työpakettiin, jotka ovat: 1. Projektin koordinointi 2. Sisällön ja palveluiden tuotanto 3. Kanavan suunnittelu 4. Palvelualustan tekninen toteutus 5. Tulosten julkaiseminen ja levitys 6. Pilotointi Neo Arena kokonaisuus on kaikille sisällön ja palveluiden tuotannosta ja jakelusta kiinnostuneille yrityksille ja yhteisöille rakennettava kehitys- ja testausympäristö, jonka avulla mahdollistetaan monikanavasisällön nopea ja tehokas tuotanto sekä jakelu eri medioihin. Neo Arena työpaketissa 4 toteutettava monikanavainen palvelualusta koostuu sisällön keräys- ja tallennusjärjestelmästä ja monikanavaisesta jakeluympäristöstä. Hankkeen tavoitteet Monikanavainen jakeluympäristö jakautuu teknisen testausympäristön ja sisällöntestausympäristön toteutukseen. Tekninen testausympäristö rakennetaan pohjautuen uusimpiin ja tehokkaimpiin saatavilla oleviin toteutustapoihin, jotka eivät vielä ole vakiintuneet yleiseen käyttöön. Sisällöntestausympäristön rakentamisen päätavoitteena on saada aikaan tuotantokelpoinen järjestelmä live-, ohjelmakehä- ja tilausvideopalveluille. Monikanavaisen jakeluympäristön toteutukseen liittyvät tehtävät jaetaan seuraaviin osiin: sisällön keräys- ja tallennusjärjestelmän toteutus, videolähteen automaattinen valinta päätelaitteen perusteella, palvelutyyppien toteutus, ohjelmaoppaan tekninen toteutus, paluukanavien toteutus ja mittalaiteliitynnän toteutus. Neo Arena -hankkeen työpaketissa 4 toteuttava sisällöntestausympäristö mahdollistaa uusien monikanavaisuuteen perustuvien palveluiden ja palvelutyyppien tutkimisen, toteutuksen ja testaamisen realistisessa ympäristössä todellisilla sisällöillä ja käyttäjillä. Vastaavaa avointa ympäristöä ei ole toistaiseksi toteutettu, jonka takia kynnys etenkin pienillä sisällöntuottajilla on tällä hetkellä hyvinkin korkealla lähteä tuotteistamaan uusia monikanavapalveluita. Vastaavasti tekninen kehitysympäristö mahdollistaa uusien tekniikoiden integroimisen ja testaamisen osana kokonaista palveluketjua. Vastaavasti tekninen kehitysympäristö mahdollistaa uusien tekniikoiden integroimisen ja testaamisen osana kokonaista palveluketjua, jolloin mahdolliset yhteensopivuusongelmat voidaan havaita ajoissa sekä kehitettyjen osien suorituskykyä voidaan arvioida realistisemmin, kun muiden osien aiheuttama yhteisvaikutus voidaan ottaa tehokkaasti huomioon. Järjestelmässä kehitettävät tekniikat parantavat myös monikanavatekniikoiden käytettävyyttä loppukäyttäjän ja sisällöntuottajan näkökulmasta. Loppukäyttäjälle näkyviä parannuksia ovat sopivan videostreamin automaattinen valinta, tiivis yhteys eri ohjelmaoppaiden välillä, joiden kautta valitaan katsottava sisältö sekä loppukäyttäjälle näkyvä metatieto, joka kuvaa tallenteiden sisältöä. Sisällöntuottajille näkyviä parannuksia ovat materiaalin uudelleenkäytettävyyden parantuminen, monikanavajakelua tukevat työkalut sekä apuvälineet metatiedon keräämiseksi ja hallitsemiseksi eri vaiheissa tuotantoprosessia. NeoArena kokonaishankkeen tuloksena syntyy liiketoimintamalli monikanavaisen jakeluympäristöön. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Vuonna Vuonna

4 Neo Arena TP 6 Pilotointi - hanke Hankkeen nimi: Neo Arena Työpaketti 6 - Pilotointi Hakija: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, kulttuurialan yksikkö Rahoituspäätös: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Hankkeen toteutusaika: Hankeen budjetti: Rahoitusohjelma: EAKR, Toimintalinja 2 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Yhteensä EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA OAMK:n rahoitus Yksityinen rahoitus Laskennallinen rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : 1 B Hankkeen tavoitteet Hankkeen päätavoitteena on toteuttaa liiketoimintakelpoisia kaupallisia pilotteja monikanavaympäristöön. Pilottien avulla eri toimialojen kaupallisille toimijoille tarjoutuu mahdollisuus liiketoiminnan synnyttämiseen uuteen toimintaympäristöön, jossa jakeluteinä toimivat digitaaliset tv-verkot, internet ja matkapuhelinverkot ja -alustat. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on yhdistää eri toimialojen (sisällöntuotanto ja teknologia) osaaminen kaupallisesti potentiaalisella tavalla. Työpaketti 6 toimii siten Neo Arena -kokonaisuuden keskeisenä osana, jossa aiempien työpakettien kautta saatu tieto jalostetaan yhdessä yritysten kanssa toimiviksi liiketoimintamalleiksi. Työpaketin toteutus mahdollistaa pysyvän toimintaympäristön (osaajat, tekniset fasiliteetit) syntymisen ja samalla Oulun seudun aseman voimistumisen sisällön ja teknologian osaamiskeskittymänä. Hankkeen tulostavoitteet (kpl) ovat: uusia työpaikkoja 10, osallistuvia yrityksiä 20, uusia tuotteita ja palveluja 20, yrityksissä käynnistettyjä kehitysprojekteja 20. Hankkeen toimenpiteet ja tulokset Neo Arena TP 6 hankkeessa toteutetaan kaupallisia pilotteja yhdessä sisältötuotanto- ja teknologiayritysten kanssa. Kunkin pilotin yksityiskohtainen sisältö määritellään kumppaniyritysten tarpeiden mukaisiksi. Pilottikohteina ovat mm. Nokia Video Center, jossa tutkitaan Video on Demand palvelun käytettävyyttä mobiilissa jakelussa sekä Elisa TV, jossa pilotoidaan alueellisen ja valtakunnallisen mobiili-tv lähetyksen tuottamista kaupalliseen jakeluverkkoon. Tämän lisäksi toteutetaan pilottiohjelmia, joissa testataan paluukanavan käyttöä monikanavajakelussa ja tästä syntyviä kaupallisia liiketoimintamalleja. Neo Arenassa kehitetty monikanavainen jakelujärjestelmä integroidaan piloteissa osaksi kaupallisia jakeluympäristöjä. 4

5 Tällä hetkellä TOP 6 pilottiaihiot ovat: Nokia Video Center -pilotti Elisa TV / DVB-H pilotti MIR / Dream Stream pilotit Floobs.com pilotti SelkoTV Format -pilotit Piloteista järjestetään julkinen haku, pilottien kokonaismäärä on yhteensä kpl. Toteutus tapahtuu vuosien aikana pilottikohtaisen aikataulutuksen mukaisesti. Toteutukseen osallistuu kumppaniyritysten lisäksi yhteensä n. 10 sisällön, teknologian ja liiketoimintaosaamisen ammattilaista, jotka ovat olleet mukana Neo Arenan aiemmissa työpaketeissa. Hankkeen kohderyhmät ja saavutettavat hyödyt Loppukäyttäjät eli median kuluttajat pääsevät nauttimaan toimivasta sisällöstä haluamansa välineen avulla Tekniset toteuttajat pääsevät testaamaan monikanavajakeluun soveltuvia teknisiä ratkaisuja Kaupalliset sisällöntuottajat oppivat suunnittelemaan ja toteuttamaan toimivaa sisältöä monikanavaympäristöön Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät Neo Arenan työpaketin 6 piloteissa ovat mukana mm. Nokia, Elisa, Floobs, Dream Stream, Digita, Polar Electro, SBS Finland, Kehitysvammaliitto, Forum24, Canterbury Travel, VTT, Oulun yliopisto, Oulun liikekeskus ja Format pilottien kautta mukana olevat oululaiset av-alan yritykset, joista sitoutuneita hankkeeseen on yhteensä 8 kpl. Kumppanit osallistuvat hankkeeseen rahoittajana sekä omasta toimialastaan riippuen joko teknisenä tai sisällöllisenä toteuttajana. Hankkeen pitkäaikaisvaikutuksena kaupallisten liiketoimintamallien lisäksi hankkeessa syntyy pysyvä toimintaympäristö (osaajat, tekniset fasiliteetit). Hanke edesauttaa myös Oulun seudun aseman voimistumista sisällön ja teknologian osaamiskeskittymänä. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. vuonna vuonna

6 UbiGo -hanke Hankkeen nimi: UbiGo Hakija/toteuttaja: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu / Tekniikan yksikkö Rahoituspäätös: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma EAKR, toimintalinja 2 Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA OAMK:n rahoitus Yksityinen rahoitus Laskennallinen rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : UbiGo hanke on osa Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteistä hankekokonaisuutta. Hankkeen tekninen tausta liittyy läsnä-älytekniikan soveltamiseen ja käyttäjälähtöiseen sovellusten testaukseen (LivingLab). Hankkeen tavoitteet: Tavoitteena on demonstroida uusien sovellusten käytettävyyttä pilotsovellusten avulla. Toimivat pilotit antavat mukana oleville yrityksille mahdollisuuden tuotteistaa palvelunsa ja tuoteyrityksille mahdollisuuden uusien tuotteiden kehittämiseen. Hankkeen toimenpiteet ja tulokset: UbiGo hanke keskittyy kehitetyn tekniikan soveltamiseen ja sisältötuotantoon. Hanke koostuu kolmesta osaprojektista. Kaksi osaprojekteista suuntautuu yritysten aktivointiin ja heidän tuote/sovellusideoidensa pilotointiin ja yksi osaprojekti suuntautuu pilotsovellusten tarvitseman tekniikan selvittämiseen ja rakentamiseen. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. vuonna vuonna vuonna vuonna

7 fforum -hanke Nimi: fforum Hakija/toteuttaja: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Täydennyskoulutusyksikkö Rahoituspäätös: Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: ESR, Toimintalinja 1 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (hyväksytyn päätöksen mukaan) Yhteensä ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA OAMK:n rahoitus Yksityinen rahoitus Laskennallinen rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : Hankkeen taustalla ovat Oulun ammattikorkeakoulussa toteutetut naisyrittäjäkoulutukset sekä naisille suunnattu liikkeenjohdollinen fmba -ohjelma. Hanke tukee osaltaan Innovaatiostrategian painopistealuetta liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen sekä liiketoimintaa tukevien palveluiden kehittäminen (1 B). Hankkeen tavoitteet: Hankeen tavoitteena on pitkäkestoisten liikkeenjohdollisten koulutusten avulla tukea yrittäjiksi aikovia naisia, yrittäjänä toimivia naisia sekä naisia jotka haluavat edistää omia uramahdollisuuksiaan. Oma erityisryhmä ovat yrittäjiksi aikovat tai yrittäjinä toimivat maahanmuuttajanaiset. Hanke koostuu kolmesta erillisestä koulutusohjelmakokonaisuudesta, joiden sisällöt poikkeavat osallistujien tarpeiden, etnisen taustan ja yrityksen elinkaaren mukaan. Hankkeen toimenpiteet ja tulokset: fforum hanke muodostuu kolmesta koulutuskokonaisuudesta, jotka ovat: 1.fMBA, jossa kohderyhmänä vankkaa yrittäjäkokemusta omaavat yrittäjänä toimivat naiset sekä esimies ja asiantuntija tehtävissä toimivat naiset. 2. ffirma, jossa kohderyhmänä ovat nuoret koulutetut naiset, jotka ovat yrittäjiä tai toimivat yrittäjäpuolisona 3. fmaahanmuuttajayrittäjä, jossa kohderyhmänä yrittäjinä toimivat maahanmuuttajanaiset ja yritystoimintaa suunnittelevat maahanmuuttajanaiset 7

8 Hankkeeseen osallistuu yhteensä 55 naista ja hankkeen aikana toteutetaan yhteensä 5135 henkilökoulutustyöpäivää. Hankkeen tavoitteena on luoda 30 uutta työpaikkaa ja vähintään 5 uutta yritystä. Hankkeen tuloksena yrittäjiksi aikovilla naisilla on liiketoimintasuunnitelma, yrittäjinä toimivilla naisilla on kehittämissuunnitelma tai suoritettu kehittämishanke oman yrityksen toimintaan ja naisilla jotka haluavat edistää uramahdollisuuksiaan, on konkreettinen suunnitelma omasta urapolusta. Tuloksena on myös mukana olleiden välillä toimiva verkosto, joka mahdollistaa yhteisten kokemusten, tietotaidon ja voimavarojen jakamisen sekä yhteistyön koulutuksen, tutkimuksen ja liikesuhteiden alueella. Hankkeelle ollaan hakemassa lisärahoitusta, jonka arvio on Rahoittaja on suhtautunut positiivisesti asiaan, mutta virallista hakemusta ei ole vielä tehty. Lisärahoituksen tarve on esitetty alla. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä = eurolla. Vuonna Vuonna = Vuonna = Vuonna = MoKo - hanke Hankkeen nimi: MoKo Mobiilien päätelaitteiden ja konvergoivien verkkojen koulutushanke Hakija/toteuttaja: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö Rahoituspäätös: Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: ESR, Toimintalinja 3 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma: Yhteensä ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Oamkin rahoitus Yksityinen rahoitus (osall. maksut) Laskennallinen rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : Hanke on jatkoa Octopus koulutus- ja kehittämistoiminnan käynnistyshankkeelle sekä kesällä 2007 päättyneelle emopo Edistyneiden mobiilien päätelaitteiden ohjelmointikoulutushankkeelle, joka toteutti Octopus Networkin teknologisia koulutustarpeita. Hanke sai 8

9 erinomaista palautetta kohderyhmältään ja rahoittajaviranomaiselta. Täsmäkoulutuksella mahdollistettiin oululaisille osaajille uusimpien teknologian käyttöönotto välittömästi sitä mukaa kun teknologiat olivat syntyneet tai kehittyneet. emopo -hankkeen päättyessä hankkeen koulutuksiin osallistuneille lähetettiin kysely, johon vastasi 99 henkilöä. Vastanneista 98 % toivoi samaan tapaan järjestettyjen Oulun yrityksien henkilöstölle suunnattujen intensiivikoulutusten jatkuvan. Myös Octopusin teettämässä, omille asiakkailleen suunnatussa kyselyssä tuli esille koulutusten toivottu jatkuvuus. Hankkeen koulutuksille on Oulun alueella, erityisesti ICT -alan PK -sektorin yrityksissä selkeä tarve. MoKo -koulutusprojekti jatkaa mobiilipalveluiden tuottamiseen liittyvien yritysten henkilöstön koulutuksia tulevista teknologioista esim. mobiili Linux, Symbian, SIP, IMS, mobiili WiMAX. Mukana voi olla myös VTT:n konvergenssilaboratioon liittyviä koulutuksia. Hankkeessa tuodaan ulkopuolisia State of the Art teknologiaosaajia oululaisten ja osittain myös raahelaisten saataville. Hankkeen koulutukset nostavat pääosin Oulun alueen PK sektorin yrityksien osaamisprofiilia ja edistävät yrityksien kilpailukykyä nopeasti kehittyvällä ICT alalla. Hanke tukee osaltaan Innovaatiostrategian painopistealuetta 4) innovatiivinen ja kilpailukykyinen toimintaympäristö. Hankkeen tavoitteet: Infotilaisuuksien lukumäärä 6 8 Henkilötyöpäivien määrä (koulutus ja työpv:t) 720 Koulutuksiin osallistuneet hlöt 220 Infotilaisuuksiin osallistuneet hlöt Projektiin osallistuneet yritykset 25 Hankkeen toimenpiteet ja tulokset: Hankkeen keskeisiä ja konkreettisia toimenpiteitä ovat viimeisintä teknologiaa käsittelevät pääosin Oulun ICT -yritysten henkilöstölle suunnatut intensiivikoulutukset sekä kaikille avoimet, maksuttomat ajankohtaiset infotilaisuudet. Välillisesti hankkeen toiminta kohdistuu myös Oamkin tekniikan yksikön opettajiin heidän osallistuessa myös koulutuksiin ja sitä kautta edelleen OAMK:n opiskelijoihin päivitetympänä opetuksen tietotaitona. Yhteistyökumppanina MoKo -hankkeessa toimisi edeltäjähankkeiden tavoin Octopus Network yhtenä vahvana kontaktipintana välittämään yritysten koulutustoiveita sekä mahdollisesti uutena kumppanina myös VTT konvergoiviin verkkoihin liittyvien koulutusaihioiden suunnittelussa. Koulutuksiin arvioidaan osallistuvan henkilöitä eri yrityksestä. Hankkeen tuloksena syntyy vähintään 60 yrityksille suunnattua intensiivikoulutuspäivää sekä 6-8 kaikille avointa, maksutonta infotilaisuutta. Pitkäaikaisvaikutuksina Oulun ja myös Raahen seutukuntien yritysten nykyisen henkilöstön osaamistaso paranee ja tulevaisuudessa yritykset voivat rekrytoida yhä paremmin koulutettuja, Oamkista valmistuvia insinööriopiskelijoita. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. vuonna vuonna vuonna vuonna

10 SIMMEDI -hanke Nimi: SIMMEDI Pohjois-Pohjanmaan simulaatiokeskuksen kehittämishanke Hakija: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu / Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Rahoituspäätös: Oulun lääninhallitus Toteutusaika: Hankkeen budjetti: euroa Rahoitusohjelma: Oulun lääninhallitus, EAKR -ohjelma Yhteensä EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Oamkin rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : 3 ja 4 Hankkeen tavoitteet: Simmedi hankkeen tarkoituksena on kehittää terveysalan eri koulutusohjelmien, esim. ensihoidon, hoitotyön, radiografian ja sädehoidon oppimisympäristöjä. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikkö yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa on kehittämässä oppimis-, tutkimus- ja kehitysympäristöä, jossa mahdollistuu innovatiivisten terveysteknologiaratkaisujen hyödyntäminen. Tavoitteena on oppimisympäristöjen kehittäminen vastaamaan entistä enemmän tämän päivän työelämän tilanteita. Menetelmien ja toimintamallien kehittämisen tapahtuessa koulutuksen ja työelämän rajapinnassa, tarvitaan uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja teorian ja käytännön toisiinsa kytkemisessä. Hankkeen avulla koulutetaan työelämän tarpeisiin osaavia terveysalan ja lääketieteen ammattilaisia. Toimintaympäristö palvelee oppimista ja osaamisen varmistamista. Soveltavan teknologian, simulointi- ja tietojärjestelmien avulla sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat oppivat sekä yksin että moniammatillisessa tiimissä potilaan terveysongelmien kartoittamista, ensihoidollisia ja kliinisiä tutkimuksia ja toimenpiteitä, hoidon suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja dokumentointia. Hankkeen tavoitteena on: kehittää innovatiivinen, turvallinen ja kontrolloitu oppimisympäristö, jossa voi harjoitella ilman potilaalle aiheutuvaa riskiä esim. hätätilapotilaan hoitoa, kliinisiä taitoja ja hoitoteknologian käyttöä luoda teknologiaa hyödyntäen todellisuutta vastaavia oppimistilanteita, joissa oppijat saavat valmiuksia kriittisten tilanteiden ennakointiin ja tunnistamiseen sekä välittömän palautteen toiminnan onnistumisesta oppijat oppivat toimimaan moniammatillisessa tiimissä ja johtamaan tiimin toimintaa. Työelämän asiantuntijatiimit voivat harjoitella ja kehittää tiiminsä toimintaa similaatioympäristössä. 10

11 Hankkeen lyhyt kuvaus: Investointiosahankkeen avulla rakennetaan ja varustetaan uusi simulaatiomenetelmiä hyödyntävä oppimisympäristö terveysalan ja lääketieteen eri koulutusohjelmien ja työelämän käyttöön. Kehitettävä oppimisympäristö simulaatiolaitteineen palvelee Oamkin, Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Oulun kaupungin ja yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Vuonna , Vuonna Vuonna

12 ICDNET -hanke Nimi: ICDNET - Sulautetun tietotekniikan kehitys- ja innovaatioympäristö Hakija: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: Lääninhallitus/EAKR Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Yhteensä EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Oamkin rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : ICT-alalla on syntymässä uusia mahdollisuuksia eri toimialojen ja teknologioiden rajapinnoille. Yksi potentiaalinen teknologia-alue on tällöin sulautettu tietotekniikka, johon perustuen voidaan luoda kokonaan uudenlaista liiketoimintaa. Hankkeen tavoitteet: ICDNET-hankkeen tavoitteena on toteuttaa Tekniikan yksikköön sulautetun tietotekniikan alueelle kehitys- ja innovaatioympäristö, jossa pienitehoisten langattomien verkkojen sovellusideoiden kehittäminen ja testaaminen voidaan toteuttaa joustavasti yhdessä pienten ja aloittavien yritysten kanssa. Hankkeen kuvaus: Hankkeessa toteutetaan yksi tai useampi langaton sensoriverkkoympäristö. Toteutettavassa ympäristössä demonstroidaan paikannusta ja evaluoidaan yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa erityisesti älykkäisiin koneisiin ja laitteisiin, älykkäisiin kiinteistöihin tai ympäristöteknologiaan liittyviä sovellusideoita. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. vuonna vuonna vuonna vuonna

13 Kilpailukykyä ICT yrityksille (ent. Software Business Competence in Enterprises hanke, SBC-Enter) - hanke Nimi: Kilpailukykyä ICT yrityksille (KILPA) Hakija: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: EAKR, Oulun lääninhallitus Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Yhteensä EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Oamkin rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : 3A. Oamkin Kilpailukykyä ICT yrityksille tavoitteena on kehittää Oulun alueen ohjelmistoyritysten ohjelmistotuoteosaamista sekä edistää niiden verkostoitumista ja kansainvälistymistä. Hankkeessa kehitetään yritysten ohjelmistotuotteisiin ja palveluihin liittyviä innovaatioita ja näin edistetään uusien ohjelmistotuotteiden syntymistä. Lisäksi hankkeessa analysoidaan ja kehitetään ohjelmistojen tuotantoon liittyviä tuotekehitysprosesseja ja liiketoimintaprosesseja. Verkostoitumista edistetään sekä ohjelmistoyritysten kesken että muiden alan toimijoiden kanssa. Kansainvälistymisessä hyödynnetään Oamkin liiketalouden yksikön kansainvälisiä partnerikorkeakouluja ja niiden yhteyksiä yrityksiin. Hankkeen tavoitteet: - Monipuolistaa ja kansain välistää Oulun seudun alueella ICT -yritysten, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä alan muiden toimijoiden verkostoa. - Edistää asiakaslähtöisten ohjelmistotuote- ja palveluideoiden syntymistä ja nostaa niiden tuotteistamisastetta. - Kehittää ohjelmistotuotteiden innovaatio- ja työskentely-ympäristöä. Kehittää ICT -yritysten toimintaprosesseja ja johtamista(t&k, asiakkuuden hallinta, dokumentaation hallinta jne.). Hankkeen kuvaus: Mukaan valitaan yritystä, joilla on valmiina jokin tuote- tai palveluidea tai räätälöity ohjelmisto, joka halutaan kehittää tuotteeksi tai ohjelmistotuote tai palvelu, jonka tuotteistamisastetta halutaan nostaa ja/tai jolle haetaan uusia markkinoita. Yritysten tilanne analysoidaan ja muodostetaan kehittämisrenkaat (3-5 yritystä) esim. seuraavasti: - tuoteidean toteuttamisen tekniikat - ohjelmistotuotteen hallinnan työkalut - testaus - asiakaslähtöinen palvelu 13

14 - markkinoinnin tai johtamisen kehittäminen - tietyn maan liiketoimintatavat ja -mahdollisuudet - Web 2.0:n ja uusien teknologioiden vaikutus Lupaavimpien tuotteiden kehitystyötä tuetaan siten, että hanke tarjoaa yrityksille asiantuntijapalveluja. Hanke voi järjestää projektin aikana yritysten kokeiltavaksi myös kehitystyössä tarvittavia ohjelmistoja ja laitteita, joita hakija hallinnoi. Niiden luovuttamisesta yritysten käyttöön ei synny hakijalle tuloja. Ohjelmistolaboratoriota kehitetään siten, että se voi toimia myös virtuaalisena ympäristönä kehitettäessä ohjelmistotuotteita. Laboratorioon hankitaan 4 kpl tehotyöasemia ja niiden vaatimat ohjelmistot. Teemojen pohjalta järjestetään seminaaripäiviä ja kehitetään virtuaalinen ympäristö, joka mahdollistaa mm. seminaaritilaisuuksien tallentamisen ja verkkokeskustelun sekä konsultoinnin suojatussa ympäristössä. Verkostoitumista kv-tasolla vahvistetaan seminaareilla. Yritykset vastaavat edustajiensa kuluista em. tilaisuuksissa. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä vuonna vuonna vuonna vuonna Strategialähtöinen liiketoimintaosaamisen kehittäminen -hanke Hankkeen nimi: Strategialähtöinen liiketoimintaosaamisen kehittäminen (SLK) Hakija/toteuttaja: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö Hankkeen toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: ESR, Toimintalinja 1 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Yhteensä ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Oamkin rahoitus Yksityinen rahoitus Laskennallinen rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : 14

15 Hanke toteuttaa Innovaatiostrategian painopistealueista Liiketoiminta ja markkinointiosaaminen painopistealuetta ja siinä 1 A ja 1 B kohtia. Hanke perustuu Oulun alueen kasvuun sitoutuneitten PK- yritysten tarpeeseen kehittää liiketoimintaosaamistaan. Erityisesti keskitytään kasvua ja kilpailukykyä parantavan liiketoimintaosaamisen kehittämiseen mm. liiketoimintaprosessien tehostamisessa ja kustannustehokkuuden lisäämisessä sekä johtamisessa. Projektissa kehitetään Ammattikorkeakoulun yrityksiin ja sen henkilöstöön kohdistuvan T&K työn sekä ammattikorkeakoulun opetuksen yhteensovittamista. PK- yritysten johto ja henkilöstön hankkivat osaamista strategialähtöisten muutosprosessien läpiviemisestä ja kasvuun sitoutuneiden Pk- yritysten tarpeeseen verkostoitua muodostamalla projektissa kehittämisrenkaita ja uuteen viestintäteknologiaan perustuvia virtuaalisia kehittämisympäristöjä. Hankkeessa vastataan tarpeeseen kehittää oppimisympäristöjä, jossa tehdään yrityslähtöistä verkostomaista liiketoimintaosaamisen kehittämistä. Tarvitaan oppimisympäristöjä T & K toimintaa, jossa verkoston osapuolet oppivat toisiltaan ja tuottavat innovatiivisia ratkaisuja liiketoimintaan. Verkostoon kuuluvat kasvuun sitoutuneitten yritysten edustajat, ammattikorkeakoulun opiskelijat ja opettajat sekä muut mahdolliset asiantuntijatahot. Hankkeen tavoitteet: Projektin tavoitteena on kasvuun sitoutuneitten PK- yritysten ja ammattikorkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden strategialähtöisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen verkostomaisessa toimintaympäristössä, siten että kehittämistyö palvelee yritysten kasvua, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittymistä sekä uusien toimintatapojen syntymistä ja käyttöönottoa sekä yrityksen toimintatavoissa että yritysten ja ammattikorkeakoulun välisessä yhteistyössä. Määrällisinä tavoitteina on synnyttää 30 uutta työpaikkaa ja vähintään kaksi uutta yritystä. Alustavan sitoutumisen projektiin osallistumisesta ovat antaneet seuraavat 10 Pk- yritystä: Blastman Robotics Oy, Honkamajat Oy, Hätälä Oy, Kotivara Oy, Kymppi- Eristys Oy, MSS Group Oy, Netman Oy, Sah-Ko Oy, Studio P.S.V. Oy, Viestimaa Oy. Projektiin pyritään saamaan mukaan ainakin 15 Pk- yritystä. Hankkeen johdosta syntyy neljä uutta tuotetta ja yrityksissä käynnistettyjen kehitysprojektien lukumäärä on 15 Hankkeen toimenpiteet ja tulokset: Projektissa kehitetään valittujen kasvuun sitoutuneiden Pk- yritysten kasvua palvelevaa strategialähtöistä liiketoimintaosaamista organisoimalla pitkäkestoisia ja yrityskohtaisesti räätälöityjä T&K hankkeita yrityksiin, joihin yhdistetään ammattikorkeakoulun opintojaksoja. Projektissa edistetään kasvuhakuisten Pk- yritysten verkostoitumista muodostamalla kehittämisrenkaita ja virtuaalinen toimintaympäristö kehittämistyöhön. Projekti toteutetaan pitkäkestoisiin kumppanuuksiin pohjautuvassa toimintajärjestelmässä, jossa päätoimijoina ovat PK- yritykset, opettajat, opiskelijat ja muut asiantuntijatahot. Projektin tuloksena osallistuvien pk- yritysten johdon ja henkilöstön liiketoimintaosaaminen ja -prosessien kustannustehokkuus kehittyy. Projektissa toteutuva verkostomainen työelämäyhteistyö kehittää opetushenkilöstön ja opiskelijoiden osaamista, joka kytkeytyy yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Oulun alueen elinkeinoelämän kasvuedellytykset kehittyvät yritysten parantuneen liiketoimintaosaamisen kautta, joka realisoituu parantuneen kilpailukyvyn, kustannustehokkaampien ja laadukkaampien liiketoimintaprosessien sekä työllistämismahdollisuuksien kautta. Kehittämishanke edistää Oamkin ja yritysten T&K toimintaa ja syventää työelämäyhteistyötä. Opintojaksoilla oppimisen kohteeksi muodostuu aito työelämälähtöinen tehtävä, jonka 15

16 tekeminen palvelee kehittämisprojektin suorittamista ja mukanaolevien yritysten kehittämistä. Opintojaksojen yhdistäminen osaksi yritysten kehittämistoimintaan tuo tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähemmäksi opiskelijoiden oppimista ja opettajien opetustyötä. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. vuonna vuonna vuonna vuonna BornToBusiness - hanke Hankkeen nimi: BornToBusiness Oamkin tekniikan yksikön opiskelijoiden spin-off yritysten perustamista aktivoiva hanke Hakija/toteuttaja: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö Hankkeen budjetti: Hankkeen toteutusaika: Rahoitusohjelma: ESR, Toimintalinja 1 Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Oamkin rahoitus Yksityinen rahoitus (osall. maksut) Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : Hanke edistää opiskelijoiden liiketoimintaosaamista ja täydentää olemassa olevaa innovaatiojärjestelmää oppilaitosympäristössä. Hankkeen tavoitteet: Projektin päätavoitteena on saada syntymään 5-10 opiskelijoiden perustamaa 1-3 henkilön spin-off yritystä. Osa projektissa työskentelevistä opiskelijoista tulee työskentelemään muuten projektia palvelevissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Näiden hankkeiden seurauksena opiskelijaa pystyy jo opiskeluaikanaan tekemään työnsä yritykselle tarpeelliseksi ja jopa saamaan yrityksiä perustamaan saman määrän uusia työpaikkoja. Projektiin tulee osallistumaan jo toimivaa tai perustamisvaiheessa olevaa yritystä tuoden omia tuotekehitysideoitaan opiskelijoiden tutkittavaksi ja toteutettavaksi. Tavoitteena on myös selkeästi nostaa opiskelijoiden aktiivisuutta valita opintoihinsa vapaavalintaisina opintoina yritystoimintaa käsitteleviä opintokokonaisuuksia. Varsinkin omia yri- 16

17 tyksiään perustavia opiskelijoita ohjataan Liiketalouden yksikön yrityshautomon tuottamiin hautomo-opintoihin. Jokaiselle projektissa syntyneelle yritykselle pyritään etsimään yrityskummi, jonka tehtävänä on opastaa alkavaa yritystä varsinkin sen alkuvaiheessa. Hankkeen toimenpiteet ja tulokset: Hankkeessa toimitaan normaalista yrityksen perustamistoimintamallista päinvastaisella tavalla; hankkeessa opiskelijoille annetaan ensin idea/toimeksianto ja sen jälkeen perustetaan yritys. Hankkeen toteutusta varten perustetaan prototyyppien suunnitteluun ja valmistukseen keskittyvä työpaja, jossa työskentelee yritystoimintaan myönteisesti suhtautuvaa opiskelijaa eri teknologian sektoreilta. Pääasiallisen kohderyhmänä Oamkin tekniikan yksikön opiskelijoilla on muun muassa ohjelmointitaitoja, sulautettujen järjestelmien suunnitteluosaamista, RF-tekniikan tuntemusta, mekaniikkaosaamista sekä yleensä elektronisten laitteiden suunnittelu- ja toteutustaitoja. Prototyyppien tarpeesta, suunnittelusta ja toteutuksesta saatiin myönteisiä kokemuksia alku syksystä päättyneessä Tekesin rahoittamassa eote-oamk -hankkeessa. Opiskelijat työskentelevät työpajassa opiskelujensa sallimissa rajoissa 8-16 tuntia / viikko. Hankkeeseen osallistuvia opiskelijoita ohjataan mahdollisimman nopeasti Oamk:n liiketalouden yksikön yrityshautomon hautomo-opintoihin. Samoin opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia syventää teknologista osaamistaan järjestämällä heille mahdollisuutta lisäkoulutukseen esimerkiksi yrityksille suunnattujen kurssien avulla. Yhteistyökenttä etsitään Oulun seudun mikro- ja PK -sektorin yrityksistä. Toteutettavat projektit tulevat olemaan pääsääntöisesti tuotekehityksen prototyyppiprojekteja, jotka ilman hankkeen osallistumista eivät todennäköisesti tulisi toteutumaan. Toteutuksesta vastaavat opiskelijat otetaan mukaan neuvotteluihin mahdollisimman nopeasti, jolloin he pääsevät tutustumaan jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa projektin työmäärä- ja kustannusrakenteeseen ja sitä kautta osaavat antaa mahdollisimman tarkan arvion projektin tarvitsemasta työmäärästä ja pystyvät edelleen tekemään yritykselle oman tarjouksensa toteutuskustannuksista. Käytyjen neuvotteluiden perusteella sovitaan projektin todellisten kustannuksien jaosta yrityksen ja hankkeen välillä. Tavoitteena on, että yritys osallistuu kustannuksiin 50 %:n ja hanke 50 %:n osuuksin. Oppilaitos järjestää spin-off yrityksille sopivat toimitilat sekä tarjoaa tiloihin tarvittavan infrastruktuurin internet yhteyksineen ja PC-laitteineen. Tarvittavat oheistoiminnot (kirjanpito, liiketoimintasuunnitelmat, mainonta ja markkinointi) spin-off yritys ohjataan hankkimaan muilta opiskelijoiden spin-off yrityksiltä. Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. vuonna euroa vuonna euroa vuonna euroa 17

18 Oulun InnoMajakka -hanke Nimi: Oulun InnoMajakka Hakija: OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Rehtorin toimisto Toteutusaika: Hankkeen budjetti: euroa Rahoitusohjelma: ESR, Oulun lääninhallitus Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA OUKA rahoitus (yliopiston kautta 2 %) Oamkin rahoitus Laskennallinen rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : Oulu Inspiroi innovaatiostrategia, 1B Alueen liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma. Hankkeella on yhtymäkohtia myös Oulu Triple Helix työryhmän asettamiin kehittämistarpeisiin. Hankkeen tavoitteet ja lyhyt kuvaus: InnoMajakka -hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityisesti Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikoreakoulun yhteistyöllä Oulun alueella toimivia alueen strategian painoalojen mukaisia kansallisen ja kansainvälisen innovaatio- ja hankeosaamisen verkostoja. joilla on valmiudet innovaatioiden kaupallistamiseen sekä hankkeistettuun kansalliseen ja kansainväliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Osallistujista muodostuu kehittäjäverkostoja, jotka suunnittelevat, räätälöivät ja toteuttavat alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden kehittämiseen liittyviä tuotteita ja palveluita sekä valmistelevat yhteisiä kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita. Hankkeen vaikutuksesta Oulun alueen profiili ja kilpailukyky paranevat keskeisten kansallisten/kansainvälisten tk -työn yhteistyö ja kehittäjäverkostojen myötä. Kohderyhmänä ovat alueen toimijat pk-yrityksissä ja julkisella sektorilla sekä korkeakoulun opetus/tutkimushenkilöt. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet kiteytetysti: Otetaan käyttöön ja vahvistaa Oulun korkeakoulujen ja alueen muiden toimijoiden yhteiset painoalakohtaiset tutkimus- ja kehitystyön kansalliset ja kansainväliset kehittämisympäristöt (kehittäjäverkostot) Suoritetaan alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden innovaatiohuoltoa ja tuotetaan siitä malli market pull -mallia mukaellen 18

19 Tuotetaan malli korkeakoulujen yhteiseen innovaatio- ja hanketoiminnan koordinointiin Kehitetään malleja opetuksen ja tutkimus- ja kehitystyön integrointiin Koostetaan tietoa innovaatio- ja hankevalmisteluun liittyvistä hyvistä käytännöistä ja arvioida hankkeen vaikuttavuutta Hankkeessa toteutetaan yhteensä henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivää Hankkeen puitteissa syntyvät toimintamallit/menetelmät: 1) malli alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden innovaatiohuoltoon 2) malli korkeakoulujen yhteiseen innovaatio- ja hanketoiminnan koordinointiin Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna Monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtaminen ja kohtaaminen -hanke Nimi: Monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtaminen ja kohtaaminen, Meet Me Hakija/toteuttaja: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Täydennyskoulutusyksikkö Toteutusaika: Hankkeen budjetti: Rahoitusohjelma: ESR, Toimintalinja 1 Hankkeen rahoitussuunnitelma: Yhteensä ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus, OUKA Oamkin rahoitus Kuntien muu rahoitus (osall. maksut) Yksityinen rahoitus Laskennallinen rahoitus Yhteensä Hankkeen tausta ja liittymäkohta Oulun Innovaatiostrategiaan : Oulu Inspiroi innovaatiostrategia, 1B Alueen liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma Kiteytetty kuvaus hankkeesta: 19

20 Kansainvälistyminen ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen kasvu ovat keskeisiä nykyajan työelämän muutoksia. Kulttuurillisesti ja kansallisesti monimuotoisissa työyhteisöissä esimiehiltä ja koko henkilöstöltä vaaditaan kulttuurien välisen työn valmiuksia. Yhteisen kielen puute, syvemmät maailmankatsomukselliset erot sekä erilaiset työn tekemisen tavat voivat aiheuttaa ristiriitoja arjen työssä. Maahanmuuttajista toivotaan helpotusta ennustettuun työvoimapulaan. Eri kulttuureista tulevien työntekijöiden sopeutuminen työyhteisöön sekä yhteistyön rakentuminen valtaväestön välille on jokaisen yksilön yhteinen haaste. Hankkeen avulla halutaan turvata henkilöstön valmius kohdata ja työskennellä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten asiakkaiden kanssa. Hankkeen kohderyhmän muodostavat monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden teemojen parissa työskentelevien organisaatioiden johto/esimiehet sekä ko. organisaatioiden henkilöstö. Hankkeen toteutusalue on Oulun seutukunta. Hankkeen tavoitteet ja konkreettiset toimet: Yhteiskunnan monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden mukanaan tuomiin rakenteellisiin muutoksiin vastaaminen; muutosvalmiuksien edistäminen organisaatioissa Seutukunnallisen perehdyttämissuunnitelman muodostaminen mamu-taustaisille työntekijöille Tiedon lisääminen organisaatioissa monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtamisesta ja kohtaamisesta; tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperspektiivin edistäminen Organisaatioiden osaamiskartoitusten soveltaminen monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden viitekehykseen Monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtamisen ja kohtaamisen tukeminen henkilöstölle (20-30 henkilöä) ja esimiehille (10-15 henkilöä) suunnatun koulutusohjelman avulla; toimintakulttuurin, motivaation ja työhyvinvoinnin kehittäminen Monikulttuurisuus- ja monimuotoisuusmentorien kouluttaminen/ valmentaminen työyhteisöihin (10-15 henkilöä) Koulutusohjelmaan kuuluvien kehittämistehtävien avulla organisaatioiden monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtamisen/kohtaamisen kehittäminen Toimintamallien kehittäminen monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtamiseen ja kohtaamiseen organisaatiossa Edellä mainittujen toimintamallien pilotointi, arviointi ja kehittäminen Verkkokonsultaatiotoiminnan tunnetuksi tekeminen ja hyödyntäminen työvälineenä Suomi toisena kielenä; opetuksen toteuttaminen ja systematisointi työyksiköissä Menetelmien löytäminen mamu-taustaisen henkilön vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen Syntyvät uudet tuotteet/menetelmät: Tuotteistaminen: Mamu-taustaisten henkilöiden työhön ja työyhteisöön perehdytykseen opastava DVD, mahdollinen nettiportaali ja opaskirja. Suomi toisena kielenä toteutussuunnitelman laatiminen osallistuville organisaatioille Seutukunnallisen monikulttuurisuus ja monimuotoisuus yhteistyö- ja keskustelufoorumin luominen Esitän Oulun kaupungin osarahoittavan hanketta yhteensä eurolla. Vuonna Vuonna Vuonna

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen

Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen Nimi: LYKKY- Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä OSEKK, Oulun

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (16) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300562 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO Vuosiraportti 2010 Julkaisija: liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200 Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

ICT-alan kehittäminen Keski-Suomessa selvitys ICT-alan yrityksille Keski-Suomessa

ICT-alan kehittäminen Keski-Suomessa selvitys ICT-alan yrityksille Keski-Suomessa Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 16/2014 Martti Lehto, Pekka Neittaanmäki Petri Neittaanmäki ICT-alan kehittäminen Keski-Suomessa selvitys ICT-alan yrityksille Keski-Suomessa Informaatioteknologian

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006 Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Kaisa Korhonen 2009 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Esiselvitys 29.11.2012 Seppo Kalli, Jari Muikku ja Timoteus Tuovinen Digital Media Finland Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

KUMPPANIOPETTAJUUS. Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa

KUMPPANIOPETTAJUUS. Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa KUMPPANIOPETTAJUUS Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa Toini Harra 4.11.2009 Sisällys 1 JOHDANTO...2 2 KUMPPANIOPETTAJUUSKOULUTUKSEN SUUNNITTELU KEHITTÄMISORIENTOITUNEEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot