Esipuhe. Rahoitusinstrumenttikooste: Hanna-Miina Sihvonen, Anna Kaikkonen, Tiina Männikkö / SM.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esipuhe. Rahoitusinstrumenttikooste: Hanna-Miina Sihvonen, Anna Kaikkonen, Tiina Männikkö / SM."

Transkriptio

1

2 2 Esipuhe Kansainvälisen, yhteiskunnallisen ja luonnonympäristön kehitys asettavat kasvavia vaatimuksia pelastustoimelle kuten myös koko turvallisuussektorille, sen politiikka- ja säädösvalmistelulle, strategiselle suunnittelulle ja käytännön pelastus- ja turvallisuustoiminnoille. Tarvitaan sekä perinteisten pelastus- ja turvallisuustoimintojen kehittämistä että uusiin uhka- ja riski-ilmiöihin vastaamista. Tekniikan kehitys tarjoaa tähän myös uusia mahdollisuuksia. Tämä edellyttää luotettavaa tutkimusta, jonka tulisi kattaa keskeisimmät ongelma-alueet ja arvioida uudet mahdollisuudet. Alan kehittäminen tarvitsee kasvavassa määrin tutkimustukea nykyistä laajemmilla aihealueilla. Kasvava osa pelastus- ja turvallisuusalalle tulevista haasteista määräytyy Suomen ulkopuolelta. Siksi kansainvälistä tutkimusyhteistyötä on tehostettava ja monipuolistettava muun muassa Pohjoismaiden kesken ja EU:n tutkimusohjelmiin osallistumalla. Tässä koosteessa esitellään rahoitusinstrumentteja, joita voidaan hyödyntää pelastustoimen kehittämisessä ja haasteisiin vastaamisessa. Jokaisesta rahoitusinstrumentista on esitelty instrumentin nimi, lyhyt kuvaus sisällöstä, minkälaisiin asioihin/teemoihin instrumenttia voidaan käyttää, mitkä tahot instrumenttia voivat käyttää, instrumenttia hallinnoiva viranomainen sekä linkki lisätietoihin instrumentista. Rahoitusinstrumenttikooste: Hanna-Miina Sihvonen, Anna Kaikkonen, Tiina Männikkö / SM.

3 3 Hankesuunnittelun lähtökohdaksi tukea seuraavista määritelmistä Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (t&k) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain oleellisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö. Perustutkimuksella tarkoitetaan sellaista toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ei ensisijaisesti tähtää käytännön sovellukseen. Esim. ominaisuuksien, rakenteiden ja riippuvuuksien analyysit, joiden tavoitteena on uusien hypoteesien, teorioiden ja lainalaisuuksien muodostaminen ja testaaminen. Soveltavalla tutkimuksella tarkoitetaan sellaista toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ensisijaisesti tähtää tiettyyn käytännön sovellutukseen. Esim. sovellusten etsiminen perustutkimuksen tuloksille tai uusien menetelmien ja keinojen luominen tietyn ongelman ratkaisemiseksi. Tuote- ja prosessikehityksellä (kehittämistyöllä) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tutkimuksen tuloksena ja/tai käytännön kokemuksen kautta saadun tiedon käyttämiseksi uusien aineiden, tuotteiden, tuotantoprosessien, menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen. (Lähde: online: viitattu )

4 4 Sisällys Esipuhe... 2 Hankesuunnittelun lähtökohdaksi tukea seuraavista määritelmistä Kansainväliset rahoitusinstrumentit Pelastuspalvelun rahoitusväline - Civil Protection Financial instrument ENI CBC ISF - Internal Security Fund Suomen rakennerahasto-ohjelma Baltic Sea Region Programme EU Horisontti 2020 Tutkimus- ja kehittämisrahoitus H2020 Turvalliset yhteiskunnat - Secure Societies NordForsk - Nordic Centre of Excellence in Societal Security Kansalliset rahoitusinstrumentit Palosuojelurahasto Palosuojelun edistämissäätiö Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimustoiminta Työsuojelurahasto IBA (Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön rahoitus) Tekes / Julkiset innovatiiviset hankinnat Matine - Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta Öljysuojarahasto... 24

5 5 1. Kansainväliset rahoitusinstrumentit 1.1. Pelastuspalvelun rahoitusväline - Civil Protection Financial instrument Pelastuspalvelun rahoitusvälineellä tuetaan ja täydennetään EU:n jäsenvaltioiden sekä pelastuspalvelumekanismiin osallistuvien valtioiden (tällä hetkellä Norja, Liechtenstein ja Islanti) toimia ensisijaisesti ihmisten, mutta myös ympäristön ja omaisuuden suojelemiseksi (mukaan lukien kulttuuriperintö), luonnonmullistuksissa ja ihmisen aiheuttamissa suuronnettomuuksissa, terroriteoissa sekä teknologian aiheuttamissa onnettomuuksissa ja säteilyonnettomuuksissa tai ympäristökatastrofeissa, sekä helpottamaan jäsenvaltioiden välistä tiiviimpää yhteistyötä pelastuspalvelun alalla. Mihin voidaan käyttää: Pelastuspalvelun rahoitusvälineestä voi hakea rahoitusta komission vuotuisen työohjelman mukaisiin ennaltaehkäisy- ja valmiustoimiin. Vuotuisissa työohjelmissa esitetään rahoitettavan toiminnan tavoitteet, odotetut tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä rahoituksen kokonaismäärä. Niihin sisältyy myös kuvaus rahoitettavista toimista, kullekin toimelle osoitettava ohjeellinen määrä ja alustava toteutusaikataulu. Vuoden 2014 rahoitusvälineestä voi hakea rahoitusta sekä projekteihin että harjoituksiin ja yksittäinen hakemus voi kohdistua vain toiseen näistä. I. Projektihaku jakautuu kahteen osioon, ja yksittäinen hakemus voi kohdistua vain toiseen näistä: A. Valmiussuunnitteluprojektit (Preparedness projects). Rahoitusta voi käyttää valmiussuunnittelun/työohjelman prioriteettien mukaisiin hankkeisiin. B. Ennaltaehkäisyyn tähtäävät projektit (Prevention projects) Ennaltaehkäisyyn tähtäävissä projekteissa rahoitusta voi käyttää työohjelman prioriteettien mukaisiin hankkeisiin. C. Muut ennaltaehkäisytoimet (other prevention acitivities) tutkimukset, kokoukset, työpajat II. Harjoitukset 1. Pelastuspalvelumekanismin harjoitukset 2. Pelastuspalveluyksiköiden, TAST-tiimien ja EUCP-tiimien harjoitukset

6 6 III. Harjoituksiin voi hakea yksittäisellä hakemuksella rahoitusta vain yhdentyyppiseen harjoitukseen, esim. Table Top (TTX) tai Command Post (CPX), yhteen hakemukseen ei tule sisällyttää useita eri harjoitustyyppejä. Harjoituksissa muodostetaan testausympäristö olemassa olevien tai uusien pelastuspalvelumekanismin proseduurien tai operatiivisten mallien testaukselle. Harjoituksissa tarjotaan oppimismahdollisuus toimijoille, jotka ovat mukana pelastuspalvelumekanismissa. Projektien ja harjoitusten lisäksi rahoitusvälineestä rahoitetaan pelastuspalvelumekanismin toimintaa. pelastuslaitokset, järjestöt, yliopistot, tutkimuslaitokset, pelastuspalvelumekanismiin eri tavoin osallistuvat toimijat Hallinnoiva viranomainen: DG ECHO - Humanitarian Aid and Civil Protection ENI CBC ENI CBC -ohjelmilla tuetaan rajat ylittävää yhteistyötä EU:n ulkorajoilla. ENI CBC -ohjelmat ovat jatkoa kaudella toteutetuille ENPI CBC ohjelmille. Ohjelmakausi tulee jatkamaan Euroopan naapuruuspolitiikkaa (European Neighbourhood Policy, ENP) ja osoittamaan taloudellista tukea EU:n ulkosuhdetoiminnalle suhteessa Unionin eteläisiin ja itäisiin naapurimaihin. Tavoitteet pohjaavat mahdollisuuksiin parantaa yleistä kiinnostusta lakien, demokratian, ihmisoikeuksien ja sosiaalisen yhtenäisyyden kehittämiseen. Suomessa toteutettavat kolme ohjelmaa jatkavat toimintaansa nykyisten ENPI CBC-ohjelmien pohjalta. ENI CBC -ohjelmien valmistelu on parhaillaan käynnissä ja etenee kolmessa vaiheessa: käynnistäminen, toinen vaihe ja viimeistelyvaihe. CBC ohjelmien valmistelua Suomessa koordinoivat nykyisten ENPI CBC ohjelmien hallintovi-

7 7 ranomaiset: Lapin liitto, Etelä-Karjalan liitto ja Pohjois- Pohjanmaan liitto. Tavoitteena on jättää ohjelmaesitykset komissiolle alkusyksystä 2014, jolloin komissio voisi hyväksyä ne vuoden 2014 loppuun mennessä. Ohjelmien toteuttaminen pyritään aloittamaan keväällä Ohjelmointia koskevassa puiteasiakirjassa määritellään mm. ulkorajayhteistyön yleiset tavoitteet, ohjelma-alueet sekä ohjelmakohtainen rahoitus. Ohjelma-asiakirjat ovat valmistelussa osallistuvien maiden yhteisissä valmistelutyöryhmissä. Suomi osallistuu kolmen ENI CBC -ohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen: Kolarctic (Suomi-Ruotsi-Norja-Venäjä) Karelia (Suomi ja Venäjä) Kaakkois-Suomi Venäjä (Suomi ja Venäjä) Tavoitteena on jättää ohjelmaesitykset komissiolle alkusyksystä 2014, jolloin komissio voisi hyväksyä ne vuoden 2014 loppuun mennessä. Ohjelmien toteuttaminen pyritään aloittamaan keväällä Budjetti ENI CBC ohjelmassa kaudelle on n. 240 milj. euroa. Mihin voidaan käyttää: Uusilla CBC -ohjelmilla tulee olemaan temaattiset painopisteet joista johdetaan ohjelman toimintalinjat. Rahoitusta voidaan periaatteessa suunnata esimerkiksi yritystoimintaan, koulutukseen ja tutkimukseen, teknologisen kehityksen sekä innovaatioiden edistämiseen, kulttuurin ja kulttuuriperintötyön edistämiseen, ympäristönsuojeluun, ilmaston muutokseen sopeutumiseen, liikenteen sujuvoittamiseen, tiedonsiirtoverkkoihin sekä rajatoimintojen ja - turvallisuuden parantamiseen. Strategiset päätavoitteet ENI-CBC -ohjelmassa: A. Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen rajaalueilla, B. Yhteisiin haasteisiin vastaaminen (esim. ympäristökysymykset, terveys, rikollisuuden torjunta), C. Ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuuden turvaaminen ja edistäminen Ohjelmiin kuuluvilla hankkeilla edistetään ohjelma-alueiden kehitystä, ympäristö- ja energiayhteistyötä, rajanylitysten sujuvuutta sekä koulutus- ja kulttuuriyhteistyötä. Kehittämishankkeiden lisäksi ohjelmista rahoitetaan investointihankkeita, jotka liittyvät eri-

8 8 tyisesti rajanylityspaikkojen toimivuuden parantamiseen. Pelastustoimen näkökulmasta työohjelmaan tulevista teemoista voidaan soveltaen hakea rahoitusta myös pelastustointa hyödyttäviin hankkeisiin, esimerkiksi koulutus- ja tutkimusyhteistyöhankkeisiin ja toimintamallien kehittämiseen esimerkiksi ympäristöonnettomuuksiin varautumisessa. Viranomaiset, julkishallinnon toimijat, elinkeinoelämä, tutkimus- ja oppilaitokset. Vaatii alueellisten toimijoiden aktivoinnin ja osallistumisen. Komission laatimien ENI-sääntöjen mukaan hankkeen päätoteuttajan on oltava varsinaiselta ohjelma-alueelta ja kaikissa hankkeissa tulee olla vähintään yksi hankekumppani Suomesta ja yksi Venäjältä. Rahoitettavan toiminnan tulee ensisijaisesti hyödyntää ydinohjelma-aluetta. Hallinnoiva viranomainen: Kolarctic, Lapin liitto Kaakkois-Suomi Venäjä, Etelä-Karjalan liitto Karelia, Pohjois-Pohjanmaan liitto 1.3.ISF - Internal Security Fund Euroopan unionin rahoitusohjelmakaudelle tullaan perustamaan sisäasioiden alalle kaksi uutta rahastoa, turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (AMF) sekä sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF), joista jälkimmäinen jakaantuu ulkoraja- ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen (ISFB) sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden torjuntaa ja ehkäisemistä sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen (ISF-P). Pelastustoimen asiat kuuluvat ISF- P-rahoitusvälineen piiriin. ISF-P -rahoituksella parannetaan jäsenvaltioiden ja unionin valmiuksia hallita tehokkaasti turvallisuuteen liittyviä riskejä ja kriisejä sekä varaudutaan terrorihyökkäyksiin ja muihin turvallisuuteen liittyviin vaaratilanteisiin ja suojataan kansalaisia ja elintärkeää infrastruktuuria niiltä. Poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskevan rahoitusvälineen tavoitteet: jäsenvaltioiden toimintakyvyn vahvistaminen todistajien ja rikosten uhrien suojelu- ja tukitoimien kehittäminen yhteistyön ja koordinaation edistäminen tiedonvaihdon osalta

9 9 eurooppalaisen lainvalvontaviranomaiskulttuurin edistäminen riskien ja uhkien perusteellisen kartoittamisen vahvistaminen jäsenvaltioissa tehokas koordinaatio EU- ja kansallisella tasolla kriisien osalta jäsenvaltioiden kriittisten infrastruktuurien suojelukapasiteetin vahvistaminen. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet maalishuhtikuussa 2014 EU:n sisäasioiden rahastoja koskevat asetukset. Jäsenvaltioille ohjattava rahoitus toimeenpannaan jäsenvaltioiden laatimien kansallisten ohjelmien kautta. Kansallisten ohjelmien tavoitteena on toteuttaa sisäasioiden rahastojen tavoitteita jäsenvaltioiden kansalliset tarpeet huomioon ottaen. Rahastojen kansallisten ohjelmien valmistelu on Suomessa parhaillaan käynnissä. Sisäasioiden alan rahastojen ohjelmakauden kansallista valmistelua koordinoi sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö yhteistyössä rahastojen toimialaan kuuluvien tahojen kanssa. Meneillään on myös rahastoja koskeva kansallinen lainsäädäntöhanke, jossa valmistellaan ehdotukset uusia sisäasioiden EU-rahastoja koskevaksi laiksi sekä valtioneuvoston asetukseksi. Vuonna 2014 on tarkoitus järjestää uuteen ohjelmakauteen liittyviä infotilaisuuksia sekä koulutusta. Tilaisuuksista tullaan tiedottamaan sisäministeriön nettisivuilla. ISF-P -rahoitusvälineen kokonaismäärärahat ohjelmakaudella ovat milj. euroa, josta Suomen kansallisen ohjelman määräraha on 15,68 milj. euroa. Mihin voidaan käyttää: Kansallisen ohjelmien perusteella rahastolle laaditaan myöhemmin erilliset kansalliset toimeenpano-ohjelmat, joissa määritellään mm. rahastosta tuettavien hankkeiden ja toiminnan valintaperiaatteet sekä kuvataan tarkemmin rahastosta toteutettavia toimia. Alustavan suunnitelman mukaan rahastosta on tarkoitus rahoittaa toimia, joilla kehitetään viranomaisyhteistyötä ja viranomaisten kriisitilannevalmiutta, turvallisuuteen liittyvien riskien ja kriisien hallintaa ja niihin varautumista, ml. terrorismin ja CBRNE-uhkien torjunta ja CBRNE-turvallisuutta koskevan EU:n toimintaohjelman täytäntöönpanoon liittyviä toimia, viranomaisten operatiivisen toimintakyvyn ja toimintavalmiuden turvaamista ml. kalusto- ja varustehankinnat, tietojärjestelmien ja analyysitoiminnan kehittämistä, viranomaisten koulutusta, harjoituksia ja seminaareja, tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihdon edistämistä kansallisesti ja kansainvälisesti, kriittisten infrastruktuurien ja CBRNE-uhkien tunnistamista ja yhteiskunnan suojautumista ja varautumista sekä sietokyvyn parantamista uhka-arvioiden mukaisissa kriisi- ja poikkeustilanteissa, riskienhallinta- ja uhka-arviotyökalujen, prosessien

10 10 ja menetelmien kehittämistä ja hyödyntämistä, tilannekeskusten ja tilannekuvajärjestelmien kehittämistä ja kriisiviestinnän kehittämistä laajojen onnettomuustilanteiden tai kriisien varalta, toimia, joilla edistetään jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, tietyiltä osin myös jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä yhteistyötä edistäviä toimia Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahastojen kaudelle laaditaan yksi ohjelma-asiakirja, joka kattaa sekä EAKR- että ESR-rahaston toimet. Asiakirjan valmistelu on parhaillaan käynnissä. Valmistelua johtaa työ- ja elinkeinoministeriön Alueosasto. Alueellinen suunnitelma valmistellaan kahdella alueella: Itä- ja Pohjois-Suomi sekä Etelä- ja Länsi-Suomi. Suunnitelmat muodostavat pohjan toimenpideohjelman alueelliselle toiminnalle. Alueellisesta valmistelusta vastaavat maakunnan liitot yhdessä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden ohjelman toteuttamiseen osallistuvien sekä alueiden kehittämisen kannalta merkittävien tahojen kanssa. Valtakunnallisen toiminnan valmistelusta vastaavat ministeriöt. HALKE linjasi syyskuussa 2012 rakennerahasto-ohjelman painopisteet ja kesäkuussa 2013 ohjelman toimintalinjojen temaattiset tavoitteet, erityistavoitteet ja pääasiallisen tuettavan toiminnan. Valtioneuvosto on hyväksynyt kumppanuussopimuksen ja Suomen rakennerahasto-ohjelman toimitettavaksi komission käsittelyyn. Hallitus hyväksyi uudet alueiden kehittämiseen ja EU:n rakennerahastotoimintaan ohjelmakaudella sovellettavat asetukset. Asetukset tulivat voimaan Päätöksen myötä hankkeiden haut käynnistyvät maanantaina , jolloin hakemuksia voi täyttää uudessa EURA järjestelmässä.

11 11 Suomen rakennerahasto-ohjelman kokonaisrahoitus on n. 2,6 mrd. euroa, josta EU-rahoituksen osuus 1,3 mrd. euroa ja loput 1,3 mrd. kansallista julkista rahoitusta. Kansallisesta julkisesta rahoituksesta valtion osuus on 75 % ja kuntien ja muiden julkisten tahojen osuus on 25 %. Kunnilta ja muilta julkisilta toimijoilta odotetaan ohjelmaan vuosittain n. 50 milj. euron panostusta kehittämistoimintaan. Mihin voidaan käyttää: Ohjelma sisältää viisi toimintalinjaa (suluissa EU-rahoituksen osuus): 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR 328 milj. euroa) 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR 435 milj. euroa) 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR 234 milj. euroa) 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR 164 milj. euroa) 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR 99 milj. euroa) Ohjelman eri toimintalinjoista johdetut teema-alueet voivat antaa pelastustoimelle mahdollisuuksia kehittämishankkeisiin. Ainakin uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppinen voivat sisältää sopivia aiheita. Myös sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta voi sisältää esimerkiksi varautumiseen ja valmiussuunnitteluun soveltuvia aiheita. Viranomaiset, julkishallinnon toimijat, elinkeinoelämä, tutkimus- ja oppilaitokset. Vaatii alueellisten toimijoiden aktivoinnin ja osallistumisen. Rakennerahastot.fi on verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille. Hakemusten valmistelusta ja hauista lisätietoa löytyy verkkopalvelusta. Haut ovat alueellisia ja hakualueet ovat seuraavat:

12 12 https://www.rakennerahastot.fi/ https://www.tem.fi/index.phtml?s= Baltic Sea Region Programme Baltic Sea Region Programme rahoitetaan kansainvälisenä yhteistyöohjelmana Euroopan Aluekehitys Rahastosta. Ohjelmakomitea on hyväksynyt yhteistyöohjelman ja se on lähetetty osallistuville maille hyväksyttäväksi. Lopulliseen hyväksyntään ohjelma menee Euroopan komissiolle heinäkuun 2014 loppuun mennessä. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Itämeren alueellista integraatiota tukien yhteistyötä EU-maiden Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi sekä partnerimaiden Valko-Venäjä, Norja ja Venäjä välillä. Ohjelman käynnistymisestä tiedotetaan ohjelman Varsovassa pidettävässä konferenssissa, jossa käydään läpi ohjelman teemoja, rahoituksen toimintamallia ja hakuprosessia. Ohjelman pohjana strategiset tavoitteet (Article 9 of Regulation (EU) No 1303/2013): 1) tutkimuksen, teknologisen kehityksen ja innovoinnin vahvistaminen 2) ympäristön suojeleminen ja resurssitehokkuuden edistäminen 3) ympäristöä säästävä liikennöinti ja verkoston infrastruktuurin avainkohtien pullonkaulojen poistaminen Mihin voidaan käyttää:

13 13 Liikennöintitapojen yhteensovittaminen, tavaroiden ja ihmisten liikkuvuuden kehittäminen pohjois-etelä ja itä-länsi suunnissa Meri-, rautatie, tie- ja ilmailuliikenteen kapasiteetin kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä, ml. viranomaisten, julkisten ja yksityisten logistiikka- ja liikennetoimijoiden, tutkimuslaitosten ja hallinnontoimijoiden välillä. Meriturvallisuuden kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä, ml. merenkulkuviranomaiset, pelastuspalvelut, viranomaiset. Meriliikennöintiin liittyvien riskien vähentäminen Pelastuspalveluihin teemoja mahdollista soveltaa Viranomaiset, julkishallinnon toimijat, elinkeinoelämä, tutkimus- ja oppilaitokset. Vaatii alueellisten toimijoiden aktivoinnin ja osallistumisen. Vähintään kolme partneria kolmesta eri ohjelmaan osallistuvasta maasta EU Horisontti 2020 Tutkimus- ja kehittämisrahoitus EU:n Horisontti 2020 puiteohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina yhteensä n. 77 miljardilla eurolla. Komission tavoitteena on luoda Horisontin avulla Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa. Horisontti 2020 koostuu kolmesta osa-alueesta: 1) Huipputason tiede, 2) Teollisuuden johtoasema ja 3) Yhteiskunnalliset haasteet. Horisontti 2020 ohjelman avulla komissio ja jäsenmaat yhdessä toteuttavat Innovaatiounionia, joka on yksi Eurooppa strategian lippulaiva-aloitteesta.

14 14 Euroopalla on lähivuosina edessään suuria yhteiskunnallisia haasteita, joiden ratkaisemisessa Horisontti ohjelmalla ja Yhteiskunnalliset haasteet osa-alueessa varsinkin on keskeinen osa. Erityisesti loppukäyttäjien ja hyödyntäjien odotetaan osallistuvan näihin toimiin. Osa-alueeseen on määritetty seitsemän työohjelmaosuutta: 1) Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi, 2) Euroopan biotalouden haasteet, 3) Turvallinen, puhdas ja tehokas energia, 4) Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne, 5) Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet, 6) Eurooppa muuttuvassa maailmassa - osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat ja 7) Turvalliset yhteiskunnat. Varsinkin Turvalliset yhteiskunnat työohjelmaosio voisi tarjota mahdollisuuksia pelastustoimen tutkimus- ja kehittämisaiheisiin. Jo avautuneissa hauissa työohjelmassa voisi olla soveltuvia aiheita, liittyen esimerkiksi varautumiseen ja valmiussuunnitteluun. Jatkossa myös ohjelmiin vaikuttamista voisi tehostaa. Eri osapuolien kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti voisi panostaa aiheiden valmisteluun työohjelmaan, tarkastella yhdessä mitä EU:n kannalta keskeisiä toteutettavia tutkimus- ja kehittämistarpeita olisi. Keskeisin työohjelman osa pelastustoimen kannalta on Turvalliset yhteiskunnat ja tämän ohjelman kansallinen koordinaatiovastuu on sisäministeriössä (sisäministeriön Horisontti 2020 Turvalliset yhteiskunnat sivulta lisätietoja) H2020 Turvalliset yhteiskunnat - Secure Societies Turvallisuuden ja vapauden takaaminen sekä luottamus niin demokraattisiin rakenteisiin kuin muihin kansalaisiin ovat Euroopan vakauden edellytys. Monenlaisten turvallisuusuhkien kohtaamiseksi Euroopan unionin tulisi kehittää uusia ratkaisuja, ennakointivälineitä ja osaamista. Yhteentoimivat järjestelmät tehostavat kriisien ja katastrofien parempaa hallintaa. Turvallisuus on Euroopan ja sen kansalaisten oikeutettu huolenaihe ja tässä suhteessa merkittävä haaste yhteiskunnalle. Euroopan unioniin, sen kansalaisiin, sen teollisuuteen ja sen kansainvälisiin kumppaneihin kohdistuu monenlaisia turvallisuusuhkia, kuten rikollisuutta, terrorismia, laitonta kauppaa ja ihmisen tai luonnon aiheuttamista onnettomuuksista johtuvia suuren luokan hätätilanteita. Nämä uhat voivat ylittää maiden rajat, ja niiden kohteet voivat olla fyysisiä tai kyberavaruudessa, ja hyökkäykset voivat tulla eri lähteistä. Ohjelmasta rahoitetaan erityisesti seuraavia toimia:

15 15 rikollisuuden, laittoman kaupan ja terrorismin torjunta, mukaan lukien terrorismiin liittyvien ajatusten ja uskomusten ymmärtäminen ja torjunta; kriittisten infrastruktuurien, toimitusketjujen ja liikennemuotojen sietokyvyn suojaaminen ja parantaminen; turvallisuuden parantaminen rajavalvonnan avulla; tietoverkkojen turvallisuuden parantaminen; Euroopan selviytymiskyvyn parantamien kriiseissä ja katastrofeissa; yksityisyyden ja vapauden turvaaminen, myös Internetissä, ja kaikkien turvallisuus-, riski- ja hallintoalojen yhteiskunnallisen, oikeudellisen ja eettisen ymmärtämyksen parantaminen; standardoinnin ja järjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen, myös hätätapauksia varten. Mihin voidaan käyttää: Kansainvälisiin EU-tasoisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin Viranomaiset, julkiset toimijat, yritykset, tutkimustahot, järjestöt. Ohjelma on loppukäyttäjälähtöinen, joten turvallisuuspuolen viranomaistahojen osallistuminen on erittäin toivottua. H2020 Secure Socities työohjelmaan : wp1415-security_en.pdf Secure Societies ohjelman kotisivulle: %E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens Suomen komiteajäsen: Sisäministeriö Kansallinen yhteyshenkilö: Tekes 1.7. NordForsk - Nordic Centre of Excellence in Societal Security Nordic Societal Security Programme on monitieteinen tutkimusohjelma, joka on suunnattu erilaisten pohjoismaisten yhteiskunnallisen turvallisuuden näkökulmien tutkimukseen. Ohjelman taustalla on vuosikymmenien aikana toteutettu yhteiskunnalliseen turvallisuuteen liittyvä tutkimusyhteistyö pohjoismaissa. Ohjelman rahoitus tulee NordForskin partnereilta ja NordForsk hallinnoi oh-

16 16 jelmaa yhdessä ohjelmakomitean kanssa, jossa ovat edustettuina rahoittavat organisaatiot. Mihin voidaan käyttää: Societal Security ohjelman tutkimuksien tavoitteena on tuottaa tietoa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tarkastelusta kriisitilanteissa, miten väestön elinolosuhteet, terveys, tarpeet ja perusarvot turvataan erilaisissa häiriötilanteissa. Ohjelman teemoissa ovat mm. haavoittuvuuksien tarkastelu ja miten häiriötilanteen elinkaaren vaiheissa ennaltaehkäisystä toipumiseen voidaan kehittää sietokykyä ja kyvykkyyksiä toimia tilanteissa. Hallinnoiva viranomainen: NordForsk Ohjelman kautta toteuttavilla hankkeilla on tavoitteena tuottaa uutta tietoa ja ratkaisuja yhteiskunnallisten turvallisuushaasteiden ratkaisemiseen. ikkerhet

17 17 2. Kansalliset rahoitusinstrumentit 2.1. Palosuojelurahasto Mihin voidaan käyttää: Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka toimii sisäministeriön hoidossa ja valvonnassa. Rahasto myöntää vuosittain avustuksia noin 9 milj. euroa tulipalon ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Keskeisimpiä avustuskohteita ovat olleet pelastusalan järjestöjen koulutus- ja valistustoiminta, alaa tukevat tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä kaluston hankinta ja paloasemien rakentaminen. Rahastosta voidaan myöntää harkinnanvaraisia yleis- ja erityisavustuksia tulipalon ehkäisyä ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Erityisavustukset ovat yleensä suuruudeltaan enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Erityisavustuksia myönnetään muun muassa: oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojen käsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin. Erityisavustuksia mm. tutkimus- ja kehittämistoimintaa, valistukseen ja neuvontaan sekä oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan voi hakea yksityinen henkilö, yritys tai julkinen organisaatio.

18 Palosuojelun edistämissäätiö Säätiön tarkoituksena on edistää palosuojelun kehittämistä maassamme tukemalla sitä edistäviä toimintoja, erikoisesti huolehtien alan julkaisutoiminnasta. Mihin voidaan käyttää: Palosuojelun edistämissäätiö myöntää enintään apurahoja ja avustuksia seuraaviin toimintoihin ja hankkeisiin: Palo- ja pelastustieto ry:n julkaisutoimintaa tukevaan tarkoitukseen, kuten palo-, pelastus- ja väestönsuojelutoimintaan liittyvien kirjoitus- ja koulutusmateriaalien yms. tuottamiseen. pelastusalan tutkimus- ja opinnäytetöihin alan kehittämistä edistävään julkaisu-, kustannus-, tiedotus- ja valistustoimintaan vapaaehtoiseen järjestötyöhön, erityisesti nuorisotyön tukemiseen pelastusalan vapaaehtoishenkilöstön koulutus- ja harjoitusolosuhteiden parantamiseen mm. rakennusten korjauskustannuksiin, koulutus- ja harjoitusvälineistön hankintaan sekä mahdollisesti muuhun tarkoitukseen hallituksen tapauskohtaisen harkinnan perusteella Anomuksesta tulee ilmetä apurahan käyttötarkoitus sekä hankkeen vaikuttavuus ja laajuus paikallisesti tai valtakunnallisesti. Henkilöt, yhteisöt. Yhteisöjen tulee liittää apuraha-anomukseen viimeinen tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase). Jos hakija on yhteisö, tulee hakemuksen allekirjoittajalla olla ao. yhteisön nimenkirjoitus-oikeus Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimustoiminta Valtioneuvosto on hyväksynyt yleisistunnossaan Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman Suunnitelman tavoitteena on synnyttää systemaattinen toimintamalli, jolla varmistetaan vahva ja horisontaalinen tie-

19 19 topohja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille painopistealueille, jotka vastaavat hallituksen ja ministeriöiden toiminnan tietotarpeisiin. Mihin voidaan käyttää: Selvitys- ja tutkimustoiminnan painopisteet ja niiden kärkiteemat ovat seuraavat: I Sivistys, yhteisöllisyys ja osallisuus hyvinvoinnin perustana II Työn, osaamisen ja yrittämisen liitto III Kestävä julkinen talous IV Turvallinen yhteiskunta (yhteensä euroa) Kärkiteemat: 1) Turvallisesti arjessa, yksilöiden turvallinen arki ( euroa): Mitä ovat ne toimet, joilla edistämme hallinnonalarajat ylittävää sekä hyvää ja vastuullista turvallisuuskulttuuria eri väestöryhmissä parhaalla mahdollisella tavalla? 2) Turvallinen yhteiskunta menestyksen ja hyvinvoinnin mahdollistajana ( euroa): Millainen on suomalaisen yhteiskunnan muutosdynamiikka ja sen eri toimijoiden kyky vastata muuttuviin tarpeisiin useilla eri sektoreilla (elinkeino- ja aluerakenne, huoltovarmuus, osaaminen, hallintorakenteet jne.) 3) Uudet teknologiat mahdollisuutena ja uhkana ( euroa): Mitkä ovat Suomen tulevaisuuden kannalta keskeiset kyberturvallisuuden osaamisalueet ja painopisteet, miten tämä vaikuttaa toimijoiden profiloitumistarpeeseen ja miten osaamista kehittämällä varmistetaan Suomen kannalta kriittisen tietoteknisen infrastruktuurin toimintavarmuus ja käytettävyys sekä tietojen luotettavuus, eheys ja saatavuus, mukaan lukien kulttuurin ja tutkimuksen digitaalisten tietovarantojen hallinta ja pitkäaikaissäilytys? V Hallinto mahdollistajana Määrärahoja voi anoa yksityinen henkilö, yritys tai julkinen organisaatio. _ja_tutkimusrahoituksen_hakeminen/fi

20 Työsuojelurahasto Työsuojelurahasto rahoittaa työelämän tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Mihin voidaan käyttää: Haettavissa olevat rahoitukset ovat (hakuaikataulut vaihtelevat vuosittain): Tutkimus- ja kehitystyöhön Teollisuuden turvallisuuden parantamiseksi Tutkimusperusteiseen työyhteisöjen kehittämiseen Kehittämisavustukset jatkuvana hakuna Tutkimustiedon levittämiseen ja hyödyntämiseen Tiedotus- ja koulutushankkeet Henkilökohtaiseen pätevöitymiseen Kunkin rahoitusmuodon rahoitusehdot ja hakumenettely löytyvät sivustolta IBA (Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön rahoitus) IBA-rahoitusta käytetään Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaiseen Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön. Lisäksi rahoituksella tuetaan hallituksen Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa, Suomen ja Venäjän välistä modernisaatiokumppanuutta sekä arktista kumppanuutta. Ensisijaisesti rahoitusta käytetään Suomen ja Venäjän viranomaisyhteistyön kehittämiseen. IBA-yhteistyö rahoitetaan ulkoasiainministeriön pääluokkaan osoitetuista määrärahoista ja päätökset rahoitettavista hankkeista tekee ulkoasiainministeriö.

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen EAY/ENPI 2007 2013 Yhteistyö yli rajojen Sisältö Yhteistyö yli rajojen... 3 EAY... 4 Pohjoinen... 7 Botnia-Atlantica... 8 Keskinen Itämeri... 9 Itämeri...10 Pohjoinen periferia...11 Interreg IV C, INTERACT...12

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Liiteasiakirja: nimeämistä koskeva ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot:

Liiteasiakirja: nimeämistä koskeva ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot: ESITYS SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOA KOSKEVAKSI SUOMEN KANSALLISEKSI OHJELMAKSI 2014 NIMETTYJEN VIRANOMAISTEN YKSILÖIMINEN Hallinnointi- ja valvontajärjestelmistä vastaavat toimivaltaiset viranomaiset

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot

Horisontti 2020 Kohti seuraavaa puiteohjelmaa

Horisontti 2020 Kohti seuraavaa puiteohjelmaa Horisontti 2020 Kohti seuraavaa puiteohjelmaa Perustuu komission ehdotukseen 30.11.2011, EU:n neuvoston osittaisiin yleisnäkemyksiin sekä kesällä 2013 saavutettuun neuvottelutulokseen komission, jäsenmaiden

Lisätiedot

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA 1 (60) 11.3.2014 KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 3 1.2

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet perustietoa eurooppa tietoa No kunskap 173 2007 europa basfakta EU-rahoituksen opas 2007 2013 ulkoasiainministeriö utrikesministeriet EU-rahoituksen OPAS 2007 2013 EU-RAHOITUKSEN OPAS 1 2 EU-RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja Botnia-Atlantica 2014 2020 1 Sisältö 1. Strategia, jonka avulla yhteistyöohjelmalla pyritään edistämään unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategiaa ja saavuttamaan

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 1 ISSN 1236-2840 Sisäasiainministeriön julkaisu 15/2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta 2014 2014 TURVALLINEN SUOMI Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta www.turvallisuuskomitea.fi 2014 2 Laajemmat

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014

Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014 Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014 MUISTIPAPERI OSALLISTUJILLE CEO, rahoitusasiantuntija Päivi Korhonen PDGE 00120 Helsinki www.pdge.eu Mten haen rahoitusta? EU- ja pohjoismaista rahoitusta voivat

Lisätiedot