Esipuhe. Rahoitusinstrumenttikooste: Hanna-Miina Sihvonen, Anna Kaikkonen, Tiina Männikkö / SM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esipuhe. Rahoitusinstrumenttikooste: Hanna-Miina Sihvonen, Anna Kaikkonen, Tiina Männikkö / SM."

Transkriptio

1

2 2 Esipuhe Kansainvälisen, yhteiskunnallisen ja luonnonympäristön kehitys asettavat kasvavia vaatimuksia pelastustoimelle kuten myös koko turvallisuussektorille, sen politiikka- ja säädösvalmistelulle, strategiselle suunnittelulle ja käytännön pelastus- ja turvallisuustoiminnoille. Tarvitaan sekä perinteisten pelastus- ja turvallisuustoimintojen kehittämistä että uusiin uhka- ja riski-ilmiöihin vastaamista. Tekniikan kehitys tarjoaa tähän myös uusia mahdollisuuksia. Tämä edellyttää luotettavaa tutkimusta, jonka tulisi kattaa keskeisimmät ongelma-alueet ja arvioida uudet mahdollisuudet. Alan kehittäminen tarvitsee kasvavassa määrin tutkimustukea nykyistä laajemmilla aihealueilla. Kasvava osa pelastus- ja turvallisuusalalle tulevista haasteista määräytyy Suomen ulkopuolelta. Siksi kansainvälistä tutkimusyhteistyötä on tehostettava ja monipuolistettava muun muassa Pohjoismaiden kesken ja EU:n tutkimusohjelmiin osallistumalla. Tässä koosteessa esitellään rahoitusinstrumentteja, joita voidaan hyödyntää pelastustoimen kehittämisessä ja haasteisiin vastaamisessa. Jokaisesta rahoitusinstrumentista on esitelty instrumentin nimi, lyhyt kuvaus sisällöstä, minkälaisiin asioihin/teemoihin instrumenttia voidaan käyttää, mitkä tahot instrumenttia voivat käyttää, instrumenttia hallinnoiva viranomainen sekä linkki lisätietoihin instrumentista. Rahoitusinstrumenttikooste: Hanna-Miina Sihvonen, Anna Kaikkonen, Tiina Männikkö / SM.

3 3 Hankesuunnittelun lähtökohdaksi tukea seuraavista määritelmistä Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (t&k) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain oleellisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö. Perustutkimuksella tarkoitetaan sellaista toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ei ensisijaisesti tähtää käytännön sovellukseen. Esim. ominaisuuksien, rakenteiden ja riippuvuuksien analyysit, joiden tavoitteena on uusien hypoteesien, teorioiden ja lainalaisuuksien muodostaminen ja testaaminen. Soveltavalla tutkimuksella tarkoitetaan sellaista toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ensisijaisesti tähtää tiettyyn käytännön sovellutukseen. Esim. sovellusten etsiminen perustutkimuksen tuloksille tai uusien menetelmien ja keinojen luominen tietyn ongelman ratkaisemiseksi. Tuote- ja prosessikehityksellä (kehittämistyöllä) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tutkimuksen tuloksena ja/tai käytännön kokemuksen kautta saadun tiedon käyttämiseksi uusien aineiden, tuotteiden, tuotantoprosessien, menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen. (Lähde: online: viitattu )

4 4 Sisällys Esipuhe... 2 Hankesuunnittelun lähtökohdaksi tukea seuraavista määritelmistä Kansainväliset rahoitusinstrumentit Pelastuspalvelun rahoitusväline - Civil Protection Financial instrument ENI CBC ISF - Internal Security Fund Suomen rakennerahasto-ohjelma Baltic Sea Region Programme EU Horisontti 2020 Tutkimus- ja kehittämisrahoitus H2020 Turvalliset yhteiskunnat - Secure Societies NordForsk - Nordic Centre of Excellence in Societal Security Kansalliset rahoitusinstrumentit Palosuojelurahasto Palosuojelun edistämissäätiö Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimustoiminta Työsuojelurahasto IBA (Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön rahoitus) Tekes / Julkiset innovatiiviset hankinnat Matine - Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta Öljysuojarahasto... 24

5 5 1. Kansainväliset rahoitusinstrumentit 1.1. Pelastuspalvelun rahoitusväline - Civil Protection Financial instrument Pelastuspalvelun rahoitusvälineellä tuetaan ja täydennetään EU:n jäsenvaltioiden sekä pelastuspalvelumekanismiin osallistuvien valtioiden (tällä hetkellä Norja, Liechtenstein ja Islanti) toimia ensisijaisesti ihmisten, mutta myös ympäristön ja omaisuuden suojelemiseksi (mukaan lukien kulttuuriperintö), luonnonmullistuksissa ja ihmisen aiheuttamissa suuronnettomuuksissa, terroriteoissa sekä teknologian aiheuttamissa onnettomuuksissa ja säteilyonnettomuuksissa tai ympäristökatastrofeissa, sekä helpottamaan jäsenvaltioiden välistä tiiviimpää yhteistyötä pelastuspalvelun alalla. Mihin voidaan käyttää: Pelastuspalvelun rahoitusvälineestä voi hakea rahoitusta komission vuotuisen työohjelman mukaisiin ennaltaehkäisy- ja valmiustoimiin. Vuotuisissa työohjelmissa esitetään rahoitettavan toiminnan tavoitteet, odotetut tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä rahoituksen kokonaismäärä. Niihin sisältyy myös kuvaus rahoitettavista toimista, kullekin toimelle osoitettava ohjeellinen määrä ja alustava toteutusaikataulu. Vuoden 2014 rahoitusvälineestä voi hakea rahoitusta sekä projekteihin että harjoituksiin ja yksittäinen hakemus voi kohdistua vain toiseen näistä. I. Projektihaku jakautuu kahteen osioon, ja yksittäinen hakemus voi kohdistua vain toiseen näistä: A. Valmiussuunnitteluprojektit (Preparedness projects). Rahoitusta voi käyttää valmiussuunnittelun/työohjelman prioriteettien mukaisiin hankkeisiin. B. Ennaltaehkäisyyn tähtäävät projektit (Prevention projects) Ennaltaehkäisyyn tähtäävissä projekteissa rahoitusta voi käyttää työohjelman prioriteettien mukaisiin hankkeisiin. C. Muut ennaltaehkäisytoimet (other prevention acitivities) tutkimukset, kokoukset, työpajat II. Harjoitukset 1. Pelastuspalvelumekanismin harjoitukset 2. Pelastuspalveluyksiköiden, TAST-tiimien ja EUCP-tiimien harjoitukset

6 6 III. Harjoituksiin voi hakea yksittäisellä hakemuksella rahoitusta vain yhdentyyppiseen harjoitukseen, esim. Table Top (TTX) tai Command Post (CPX), yhteen hakemukseen ei tule sisällyttää useita eri harjoitustyyppejä. Harjoituksissa muodostetaan testausympäristö olemassa olevien tai uusien pelastuspalvelumekanismin proseduurien tai operatiivisten mallien testaukselle. Harjoituksissa tarjotaan oppimismahdollisuus toimijoille, jotka ovat mukana pelastuspalvelumekanismissa. Projektien ja harjoitusten lisäksi rahoitusvälineestä rahoitetaan pelastuspalvelumekanismin toimintaa. pelastuslaitokset, järjestöt, yliopistot, tutkimuslaitokset, pelastuspalvelumekanismiin eri tavoin osallistuvat toimijat Hallinnoiva viranomainen: DG ECHO - Humanitarian Aid and Civil Protection ENI CBC ENI CBC -ohjelmilla tuetaan rajat ylittävää yhteistyötä EU:n ulkorajoilla. ENI CBC -ohjelmat ovat jatkoa kaudella toteutetuille ENPI CBC ohjelmille. Ohjelmakausi tulee jatkamaan Euroopan naapuruuspolitiikkaa (European Neighbourhood Policy, ENP) ja osoittamaan taloudellista tukea EU:n ulkosuhdetoiminnalle suhteessa Unionin eteläisiin ja itäisiin naapurimaihin. Tavoitteet pohjaavat mahdollisuuksiin parantaa yleistä kiinnostusta lakien, demokratian, ihmisoikeuksien ja sosiaalisen yhtenäisyyden kehittämiseen. Suomessa toteutettavat kolme ohjelmaa jatkavat toimintaansa nykyisten ENPI CBC-ohjelmien pohjalta. ENI CBC -ohjelmien valmistelu on parhaillaan käynnissä ja etenee kolmessa vaiheessa: käynnistäminen, toinen vaihe ja viimeistelyvaihe. CBC ohjelmien valmistelua Suomessa koordinoivat nykyisten ENPI CBC ohjelmien hallintovi-

7 7 ranomaiset: Lapin liitto, Etelä-Karjalan liitto ja Pohjois- Pohjanmaan liitto. Tavoitteena on jättää ohjelmaesitykset komissiolle alkusyksystä 2014, jolloin komissio voisi hyväksyä ne vuoden 2014 loppuun mennessä. Ohjelmien toteuttaminen pyritään aloittamaan keväällä Ohjelmointia koskevassa puiteasiakirjassa määritellään mm. ulkorajayhteistyön yleiset tavoitteet, ohjelma-alueet sekä ohjelmakohtainen rahoitus. Ohjelma-asiakirjat ovat valmistelussa osallistuvien maiden yhteisissä valmistelutyöryhmissä. Suomi osallistuu kolmen ENI CBC -ohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen: Kolarctic (Suomi-Ruotsi-Norja-Venäjä) Karelia (Suomi ja Venäjä) Kaakkois-Suomi Venäjä (Suomi ja Venäjä) Tavoitteena on jättää ohjelmaesitykset komissiolle alkusyksystä 2014, jolloin komissio voisi hyväksyä ne vuoden 2014 loppuun mennessä. Ohjelmien toteuttaminen pyritään aloittamaan keväällä Budjetti ENI CBC ohjelmassa kaudelle on n. 240 milj. euroa. Mihin voidaan käyttää: Uusilla CBC -ohjelmilla tulee olemaan temaattiset painopisteet joista johdetaan ohjelman toimintalinjat. Rahoitusta voidaan periaatteessa suunnata esimerkiksi yritystoimintaan, koulutukseen ja tutkimukseen, teknologisen kehityksen sekä innovaatioiden edistämiseen, kulttuurin ja kulttuuriperintötyön edistämiseen, ympäristönsuojeluun, ilmaston muutokseen sopeutumiseen, liikenteen sujuvoittamiseen, tiedonsiirtoverkkoihin sekä rajatoimintojen ja - turvallisuuden parantamiseen. Strategiset päätavoitteet ENI-CBC -ohjelmassa: A. Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen rajaalueilla, B. Yhteisiin haasteisiin vastaaminen (esim. ympäristökysymykset, terveys, rikollisuuden torjunta), C. Ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuuden turvaaminen ja edistäminen Ohjelmiin kuuluvilla hankkeilla edistetään ohjelma-alueiden kehitystä, ympäristö- ja energiayhteistyötä, rajanylitysten sujuvuutta sekä koulutus- ja kulttuuriyhteistyötä. Kehittämishankkeiden lisäksi ohjelmista rahoitetaan investointihankkeita, jotka liittyvät eri-

8 8 tyisesti rajanylityspaikkojen toimivuuden parantamiseen. Pelastustoimen näkökulmasta työohjelmaan tulevista teemoista voidaan soveltaen hakea rahoitusta myös pelastustointa hyödyttäviin hankkeisiin, esimerkiksi koulutus- ja tutkimusyhteistyöhankkeisiin ja toimintamallien kehittämiseen esimerkiksi ympäristöonnettomuuksiin varautumisessa. Viranomaiset, julkishallinnon toimijat, elinkeinoelämä, tutkimus- ja oppilaitokset. Vaatii alueellisten toimijoiden aktivoinnin ja osallistumisen. Komission laatimien ENI-sääntöjen mukaan hankkeen päätoteuttajan on oltava varsinaiselta ohjelma-alueelta ja kaikissa hankkeissa tulee olla vähintään yksi hankekumppani Suomesta ja yksi Venäjältä. Rahoitettavan toiminnan tulee ensisijaisesti hyödyntää ydinohjelma-aluetta. Hallinnoiva viranomainen: Kolarctic, Lapin liitto Kaakkois-Suomi Venäjä, Etelä-Karjalan liitto Karelia, Pohjois-Pohjanmaan liitto 1.3.ISF - Internal Security Fund Euroopan unionin rahoitusohjelmakaudelle tullaan perustamaan sisäasioiden alalle kaksi uutta rahastoa, turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (AMF) sekä sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF), joista jälkimmäinen jakaantuu ulkoraja- ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen (ISFB) sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden torjuntaa ja ehkäisemistä sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen (ISF-P). Pelastustoimen asiat kuuluvat ISF- P-rahoitusvälineen piiriin. ISF-P -rahoituksella parannetaan jäsenvaltioiden ja unionin valmiuksia hallita tehokkaasti turvallisuuteen liittyviä riskejä ja kriisejä sekä varaudutaan terrorihyökkäyksiin ja muihin turvallisuuteen liittyviin vaaratilanteisiin ja suojataan kansalaisia ja elintärkeää infrastruktuuria niiltä. Poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskevan rahoitusvälineen tavoitteet: jäsenvaltioiden toimintakyvyn vahvistaminen todistajien ja rikosten uhrien suojelu- ja tukitoimien kehittäminen yhteistyön ja koordinaation edistäminen tiedonvaihdon osalta

9 9 eurooppalaisen lainvalvontaviranomaiskulttuurin edistäminen riskien ja uhkien perusteellisen kartoittamisen vahvistaminen jäsenvaltioissa tehokas koordinaatio EU- ja kansallisella tasolla kriisien osalta jäsenvaltioiden kriittisten infrastruktuurien suojelukapasiteetin vahvistaminen. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet maalishuhtikuussa 2014 EU:n sisäasioiden rahastoja koskevat asetukset. Jäsenvaltioille ohjattava rahoitus toimeenpannaan jäsenvaltioiden laatimien kansallisten ohjelmien kautta. Kansallisten ohjelmien tavoitteena on toteuttaa sisäasioiden rahastojen tavoitteita jäsenvaltioiden kansalliset tarpeet huomioon ottaen. Rahastojen kansallisten ohjelmien valmistelu on Suomessa parhaillaan käynnissä. Sisäasioiden alan rahastojen ohjelmakauden kansallista valmistelua koordinoi sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö yhteistyössä rahastojen toimialaan kuuluvien tahojen kanssa. Meneillään on myös rahastoja koskeva kansallinen lainsäädäntöhanke, jossa valmistellaan ehdotukset uusia sisäasioiden EU-rahastoja koskevaksi laiksi sekä valtioneuvoston asetukseksi. Vuonna 2014 on tarkoitus järjestää uuteen ohjelmakauteen liittyviä infotilaisuuksia sekä koulutusta. Tilaisuuksista tullaan tiedottamaan sisäministeriön nettisivuilla. ISF-P -rahoitusvälineen kokonaismäärärahat ohjelmakaudella ovat milj. euroa, josta Suomen kansallisen ohjelman määräraha on 15,68 milj. euroa. Mihin voidaan käyttää: Kansallisen ohjelmien perusteella rahastolle laaditaan myöhemmin erilliset kansalliset toimeenpano-ohjelmat, joissa määritellään mm. rahastosta tuettavien hankkeiden ja toiminnan valintaperiaatteet sekä kuvataan tarkemmin rahastosta toteutettavia toimia. Alustavan suunnitelman mukaan rahastosta on tarkoitus rahoittaa toimia, joilla kehitetään viranomaisyhteistyötä ja viranomaisten kriisitilannevalmiutta, turvallisuuteen liittyvien riskien ja kriisien hallintaa ja niihin varautumista, ml. terrorismin ja CBRNE-uhkien torjunta ja CBRNE-turvallisuutta koskevan EU:n toimintaohjelman täytäntöönpanoon liittyviä toimia, viranomaisten operatiivisen toimintakyvyn ja toimintavalmiuden turvaamista ml. kalusto- ja varustehankinnat, tietojärjestelmien ja analyysitoiminnan kehittämistä, viranomaisten koulutusta, harjoituksia ja seminaareja, tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihdon edistämistä kansallisesti ja kansainvälisesti, kriittisten infrastruktuurien ja CBRNE-uhkien tunnistamista ja yhteiskunnan suojautumista ja varautumista sekä sietokyvyn parantamista uhka-arvioiden mukaisissa kriisi- ja poikkeustilanteissa, riskienhallinta- ja uhka-arviotyökalujen, prosessien

10 10 ja menetelmien kehittämistä ja hyödyntämistä, tilannekeskusten ja tilannekuvajärjestelmien kehittämistä ja kriisiviestinnän kehittämistä laajojen onnettomuustilanteiden tai kriisien varalta, toimia, joilla edistetään jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, tietyiltä osin myös jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä yhteistyötä edistäviä toimia Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahastojen kaudelle laaditaan yksi ohjelma-asiakirja, joka kattaa sekä EAKR- että ESR-rahaston toimet. Asiakirjan valmistelu on parhaillaan käynnissä. Valmistelua johtaa työ- ja elinkeinoministeriön Alueosasto. Alueellinen suunnitelma valmistellaan kahdella alueella: Itä- ja Pohjois-Suomi sekä Etelä- ja Länsi-Suomi. Suunnitelmat muodostavat pohjan toimenpideohjelman alueelliselle toiminnalle. Alueellisesta valmistelusta vastaavat maakunnan liitot yhdessä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden ohjelman toteuttamiseen osallistuvien sekä alueiden kehittämisen kannalta merkittävien tahojen kanssa. Valtakunnallisen toiminnan valmistelusta vastaavat ministeriöt. HALKE linjasi syyskuussa 2012 rakennerahasto-ohjelman painopisteet ja kesäkuussa 2013 ohjelman toimintalinjojen temaattiset tavoitteet, erityistavoitteet ja pääasiallisen tuettavan toiminnan. Valtioneuvosto on hyväksynyt kumppanuussopimuksen ja Suomen rakennerahasto-ohjelman toimitettavaksi komission käsittelyyn. Hallitus hyväksyi uudet alueiden kehittämiseen ja EU:n rakennerahastotoimintaan ohjelmakaudella sovellettavat asetukset. Asetukset tulivat voimaan Päätöksen myötä hankkeiden haut käynnistyvät maanantaina , jolloin hakemuksia voi täyttää uudessa EURA järjestelmässä.

11 11 Suomen rakennerahasto-ohjelman kokonaisrahoitus on n. 2,6 mrd. euroa, josta EU-rahoituksen osuus 1,3 mrd. euroa ja loput 1,3 mrd. kansallista julkista rahoitusta. Kansallisesta julkisesta rahoituksesta valtion osuus on 75 % ja kuntien ja muiden julkisten tahojen osuus on 25 %. Kunnilta ja muilta julkisilta toimijoilta odotetaan ohjelmaan vuosittain n. 50 milj. euron panostusta kehittämistoimintaan. Mihin voidaan käyttää: Ohjelma sisältää viisi toimintalinjaa (suluissa EU-rahoituksen osuus): 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR 328 milj. euroa) 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR 435 milj. euroa) 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR 234 milj. euroa) 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR 164 milj. euroa) 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR 99 milj. euroa) Ohjelman eri toimintalinjoista johdetut teema-alueet voivat antaa pelastustoimelle mahdollisuuksia kehittämishankkeisiin. Ainakin uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppinen voivat sisältää sopivia aiheita. Myös sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta voi sisältää esimerkiksi varautumiseen ja valmiussuunnitteluun soveltuvia aiheita. Viranomaiset, julkishallinnon toimijat, elinkeinoelämä, tutkimus- ja oppilaitokset. Vaatii alueellisten toimijoiden aktivoinnin ja osallistumisen. Rakennerahastot.fi on verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille. Hakemusten valmistelusta ja hauista lisätietoa löytyy verkkopalvelusta. Haut ovat alueellisia ja hakualueet ovat seuraavat:

12 12 https://www.rakennerahastot.fi/ https://www.tem.fi/index.phtml?s= Baltic Sea Region Programme Baltic Sea Region Programme rahoitetaan kansainvälisenä yhteistyöohjelmana Euroopan Aluekehitys Rahastosta. Ohjelmakomitea on hyväksynyt yhteistyöohjelman ja se on lähetetty osallistuville maille hyväksyttäväksi. Lopulliseen hyväksyntään ohjelma menee Euroopan komissiolle heinäkuun 2014 loppuun mennessä. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Itämeren alueellista integraatiota tukien yhteistyötä EU-maiden Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi sekä partnerimaiden Valko-Venäjä, Norja ja Venäjä välillä. Ohjelman käynnistymisestä tiedotetaan ohjelman Varsovassa pidettävässä konferenssissa, jossa käydään läpi ohjelman teemoja, rahoituksen toimintamallia ja hakuprosessia. Ohjelman pohjana strategiset tavoitteet (Article 9 of Regulation (EU) No 1303/2013): 1) tutkimuksen, teknologisen kehityksen ja innovoinnin vahvistaminen 2) ympäristön suojeleminen ja resurssitehokkuuden edistäminen 3) ympäristöä säästävä liikennöinti ja verkoston infrastruktuurin avainkohtien pullonkaulojen poistaminen Mihin voidaan käyttää:

13 13 Liikennöintitapojen yhteensovittaminen, tavaroiden ja ihmisten liikkuvuuden kehittäminen pohjois-etelä ja itä-länsi suunnissa Meri-, rautatie, tie- ja ilmailuliikenteen kapasiteetin kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä, ml. viranomaisten, julkisten ja yksityisten logistiikka- ja liikennetoimijoiden, tutkimuslaitosten ja hallinnontoimijoiden välillä. Meriturvallisuuden kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä, ml. merenkulkuviranomaiset, pelastuspalvelut, viranomaiset. Meriliikennöintiin liittyvien riskien vähentäminen Pelastuspalveluihin teemoja mahdollista soveltaa Viranomaiset, julkishallinnon toimijat, elinkeinoelämä, tutkimus- ja oppilaitokset. Vaatii alueellisten toimijoiden aktivoinnin ja osallistumisen. Vähintään kolme partneria kolmesta eri ohjelmaan osallistuvasta maasta EU Horisontti 2020 Tutkimus- ja kehittämisrahoitus EU:n Horisontti 2020 puiteohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina yhteensä n. 77 miljardilla eurolla. Komission tavoitteena on luoda Horisontin avulla Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa. Horisontti 2020 koostuu kolmesta osa-alueesta: 1) Huipputason tiede, 2) Teollisuuden johtoasema ja 3) Yhteiskunnalliset haasteet. Horisontti 2020 ohjelman avulla komissio ja jäsenmaat yhdessä toteuttavat Innovaatiounionia, joka on yksi Eurooppa strategian lippulaiva-aloitteesta.

14 14 Euroopalla on lähivuosina edessään suuria yhteiskunnallisia haasteita, joiden ratkaisemisessa Horisontti ohjelmalla ja Yhteiskunnalliset haasteet osa-alueessa varsinkin on keskeinen osa. Erityisesti loppukäyttäjien ja hyödyntäjien odotetaan osallistuvan näihin toimiin. Osa-alueeseen on määritetty seitsemän työohjelmaosuutta: 1) Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi, 2) Euroopan biotalouden haasteet, 3) Turvallinen, puhdas ja tehokas energia, 4) Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne, 5) Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet, 6) Eurooppa muuttuvassa maailmassa - osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat ja 7) Turvalliset yhteiskunnat. Varsinkin Turvalliset yhteiskunnat työohjelmaosio voisi tarjota mahdollisuuksia pelastustoimen tutkimus- ja kehittämisaiheisiin. Jo avautuneissa hauissa työohjelmassa voisi olla soveltuvia aiheita, liittyen esimerkiksi varautumiseen ja valmiussuunnitteluun. Jatkossa myös ohjelmiin vaikuttamista voisi tehostaa. Eri osapuolien kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti voisi panostaa aiheiden valmisteluun työohjelmaan, tarkastella yhdessä mitä EU:n kannalta keskeisiä toteutettavia tutkimus- ja kehittämistarpeita olisi. Keskeisin työohjelman osa pelastustoimen kannalta on Turvalliset yhteiskunnat ja tämän ohjelman kansallinen koordinaatiovastuu on sisäministeriössä (sisäministeriön Horisontti 2020 Turvalliset yhteiskunnat sivulta lisätietoja) H2020 Turvalliset yhteiskunnat - Secure Societies Turvallisuuden ja vapauden takaaminen sekä luottamus niin demokraattisiin rakenteisiin kuin muihin kansalaisiin ovat Euroopan vakauden edellytys. Monenlaisten turvallisuusuhkien kohtaamiseksi Euroopan unionin tulisi kehittää uusia ratkaisuja, ennakointivälineitä ja osaamista. Yhteentoimivat järjestelmät tehostavat kriisien ja katastrofien parempaa hallintaa. Turvallisuus on Euroopan ja sen kansalaisten oikeutettu huolenaihe ja tässä suhteessa merkittävä haaste yhteiskunnalle. Euroopan unioniin, sen kansalaisiin, sen teollisuuteen ja sen kansainvälisiin kumppaneihin kohdistuu monenlaisia turvallisuusuhkia, kuten rikollisuutta, terrorismia, laitonta kauppaa ja ihmisen tai luonnon aiheuttamista onnettomuuksista johtuvia suuren luokan hätätilanteita. Nämä uhat voivat ylittää maiden rajat, ja niiden kohteet voivat olla fyysisiä tai kyberavaruudessa, ja hyökkäykset voivat tulla eri lähteistä. Ohjelmasta rahoitetaan erityisesti seuraavia toimia:

15 15 rikollisuuden, laittoman kaupan ja terrorismin torjunta, mukaan lukien terrorismiin liittyvien ajatusten ja uskomusten ymmärtäminen ja torjunta; kriittisten infrastruktuurien, toimitusketjujen ja liikennemuotojen sietokyvyn suojaaminen ja parantaminen; turvallisuuden parantaminen rajavalvonnan avulla; tietoverkkojen turvallisuuden parantaminen; Euroopan selviytymiskyvyn parantamien kriiseissä ja katastrofeissa; yksityisyyden ja vapauden turvaaminen, myös Internetissä, ja kaikkien turvallisuus-, riski- ja hallintoalojen yhteiskunnallisen, oikeudellisen ja eettisen ymmärtämyksen parantaminen; standardoinnin ja järjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen, myös hätätapauksia varten. Mihin voidaan käyttää: Kansainvälisiin EU-tasoisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin Viranomaiset, julkiset toimijat, yritykset, tutkimustahot, järjestöt. Ohjelma on loppukäyttäjälähtöinen, joten turvallisuuspuolen viranomaistahojen osallistuminen on erittäin toivottua. H2020 Secure Socities työohjelmaan : wp1415-security_en.pdf Secure Societies ohjelman kotisivulle: %E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens Suomen komiteajäsen: Sisäministeriö Kansallinen yhteyshenkilö: Tekes 1.7. NordForsk - Nordic Centre of Excellence in Societal Security Nordic Societal Security Programme on monitieteinen tutkimusohjelma, joka on suunnattu erilaisten pohjoismaisten yhteiskunnallisen turvallisuuden näkökulmien tutkimukseen. Ohjelman taustalla on vuosikymmenien aikana toteutettu yhteiskunnalliseen turvallisuuteen liittyvä tutkimusyhteistyö pohjoismaissa. Ohjelman rahoitus tulee NordForskin partnereilta ja NordForsk hallinnoi oh-

16 16 jelmaa yhdessä ohjelmakomitean kanssa, jossa ovat edustettuina rahoittavat organisaatiot. Mihin voidaan käyttää: Societal Security ohjelman tutkimuksien tavoitteena on tuottaa tietoa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tarkastelusta kriisitilanteissa, miten väestön elinolosuhteet, terveys, tarpeet ja perusarvot turvataan erilaisissa häiriötilanteissa. Ohjelman teemoissa ovat mm. haavoittuvuuksien tarkastelu ja miten häiriötilanteen elinkaaren vaiheissa ennaltaehkäisystä toipumiseen voidaan kehittää sietokykyä ja kyvykkyyksiä toimia tilanteissa. Hallinnoiva viranomainen: NordForsk Ohjelman kautta toteuttavilla hankkeilla on tavoitteena tuottaa uutta tietoa ja ratkaisuja yhteiskunnallisten turvallisuushaasteiden ratkaisemiseen. ikkerhet

17 17 2. Kansalliset rahoitusinstrumentit 2.1. Palosuojelurahasto Mihin voidaan käyttää: Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka toimii sisäministeriön hoidossa ja valvonnassa. Rahasto myöntää vuosittain avustuksia noin 9 milj. euroa tulipalon ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Keskeisimpiä avustuskohteita ovat olleet pelastusalan järjestöjen koulutus- ja valistustoiminta, alaa tukevat tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä kaluston hankinta ja paloasemien rakentaminen. Rahastosta voidaan myöntää harkinnanvaraisia yleis- ja erityisavustuksia tulipalon ehkäisyä ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Erityisavustukset ovat yleensä suuruudeltaan enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Erityisavustuksia myönnetään muun muassa: oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojen käsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin. Erityisavustuksia mm. tutkimus- ja kehittämistoimintaa, valistukseen ja neuvontaan sekä oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan voi hakea yksityinen henkilö, yritys tai julkinen organisaatio.

18 Palosuojelun edistämissäätiö Säätiön tarkoituksena on edistää palosuojelun kehittämistä maassamme tukemalla sitä edistäviä toimintoja, erikoisesti huolehtien alan julkaisutoiminnasta. Mihin voidaan käyttää: Palosuojelun edistämissäätiö myöntää enintään apurahoja ja avustuksia seuraaviin toimintoihin ja hankkeisiin: Palo- ja pelastustieto ry:n julkaisutoimintaa tukevaan tarkoitukseen, kuten palo-, pelastus- ja väestönsuojelutoimintaan liittyvien kirjoitus- ja koulutusmateriaalien yms. tuottamiseen. pelastusalan tutkimus- ja opinnäytetöihin alan kehittämistä edistävään julkaisu-, kustannus-, tiedotus- ja valistustoimintaan vapaaehtoiseen järjestötyöhön, erityisesti nuorisotyön tukemiseen pelastusalan vapaaehtoishenkilöstön koulutus- ja harjoitusolosuhteiden parantamiseen mm. rakennusten korjauskustannuksiin, koulutus- ja harjoitusvälineistön hankintaan sekä mahdollisesti muuhun tarkoitukseen hallituksen tapauskohtaisen harkinnan perusteella Anomuksesta tulee ilmetä apurahan käyttötarkoitus sekä hankkeen vaikuttavuus ja laajuus paikallisesti tai valtakunnallisesti. Henkilöt, yhteisöt. Yhteisöjen tulee liittää apuraha-anomukseen viimeinen tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase). Jos hakija on yhteisö, tulee hakemuksen allekirjoittajalla olla ao. yhteisön nimenkirjoitus-oikeus Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimustoiminta Valtioneuvosto on hyväksynyt yleisistunnossaan Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman Suunnitelman tavoitteena on synnyttää systemaattinen toimintamalli, jolla varmistetaan vahva ja horisontaalinen tie-

19 19 topohja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille painopistealueille, jotka vastaavat hallituksen ja ministeriöiden toiminnan tietotarpeisiin. Mihin voidaan käyttää: Selvitys- ja tutkimustoiminnan painopisteet ja niiden kärkiteemat ovat seuraavat: I Sivistys, yhteisöllisyys ja osallisuus hyvinvoinnin perustana II Työn, osaamisen ja yrittämisen liitto III Kestävä julkinen talous IV Turvallinen yhteiskunta (yhteensä euroa) Kärkiteemat: 1) Turvallisesti arjessa, yksilöiden turvallinen arki ( euroa): Mitä ovat ne toimet, joilla edistämme hallinnonalarajat ylittävää sekä hyvää ja vastuullista turvallisuuskulttuuria eri väestöryhmissä parhaalla mahdollisella tavalla? 2) Turvallinen yhteiskunta menestyksen ja hyvinvoinnin mahdollistajana ( euroa): Millainen on suomalaisen yhteiskunnan muutosdynamiikka ja sen eri toimijoiden kyky vastata muuttuviin tarpeisiin useilla eri sektoreilla (elinkeino- ja aluerakenne, huoltovarmuus, osaaminen, hallintorakenteet jne.) 3) Uudet teknologiat mahdollisuutena ja uhkana ( euroa): Mitkä ovat Suomen tulevaisuuden kannalta keskeiset kyberturvallisuuden osaamisalueet ja painopisteet, miten tämä vaikuttaa toimijoiden profiloitumistarpeeseen ja miten osaamista kehittämällä varmistetaan Suomen kannalta kriittisen tietoteknisen infrastruktuurin toimintavarmuus ja käytettävyys sekä tietojen luotettavuus, eheys ja saatavuus, mukaan lukien kulttuurin ja tutkimuksen digitaalisten tietovarantojen hallinta ja pitkäaikaissäilytys? V Hallinto mahdollistajana Määrärahoja voi anoa yksityinen henkilö, yritys tai julkinen organisaatio. _ja_tutkimusrahoituksen_hakeminen/fi

20 Työsuojelurahasto Työsuojelurahasto rahoittaa työelämän tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Mihin voidaan käyttää: Haettavissa olevat rahoitukset ovat (hakuaikataulut vaihtelevat vuosittain): Tutkimus- ja kehitystyöhön Teollisuuden turvallisuuden parantamiseksi Tutkimusperusteiseen työyhteisöjen kehittämiseen Kehittämisavustukset jatkuvana hakuna Tutkimustiedon levittämiseen ja hyödyntämiseen Tiedotus- ja koulutushankkeet Henkilökohtaiseen pätevöitymiseen Kunkin rahoitusmuodon rahoitusehdot ja hakumenettely löytyvät sivustolta IBA (Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön rahoitus) IBA-rahoitusta käytetään Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaiseen Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön. Lisäksi rahoituksella tuetaan hallituksen Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa, Suomen ja Venäjän välistä modernisaatiokumppanuutta sekä arktista kumppanuutta. Ensisijaisesti rahoitusta käytetään Suomen ja Venäjän viranomaisyhteistyön kehittämiseen. IBA-yhteistyö rahoitetaan ulkoasiainministeriön pääluokkaan osoitetuista määrärahoista ja päätökset rahoitettavista hankkeista tekee ulkoasiainministeriö.

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä ja

Lisätiedot

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot Euroopan unionin sisäasioiden rahastot Euroopan unionin sisäasioiden rahastot EU:n rahoitusohjelmakaudelle 2014 2020 on perustettu kaksi sisäasioiden rahastoa. Sisäasioiden EU-rahastot Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Helsinki 9.6.2015 Iikka Saunamäki. Sisäasioiden EU-rahastot ohjelmakaudella 2014-2020

Helsinki 9.6.2015 Iikka Saunamäki. Sisäasioiden EU-rahastot ohjelmakaudella 2014-2020 Helsinki 9.6.2015 Iikka Saunamäki Sisäasioiden EU-rahastot ohjelmakaudella 2014-2020 Yleistä rahastoista Euroopan sisäasioiden rahastoihin kuuluvat: Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys ja alueosasto 10.3.2016 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2016 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 19.12.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC yhteistyö 2014-2020 ENI CBC -yhteistyön strategiset päätavoitteet: A. Taloudellisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014-

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tutkimuksen painopistealueet sisäasiainministeriön hallinnonalalla Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tiina Ranta-Lassila, sisäasiainministeriö Kuopio 27.9.2013 27.9.2013 Tausta

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.3.2017 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2017 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin pienille ja keskisuurille yrityksille.

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 16.9.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma 2014-2020 Uutta rahoituskautta kohti hanketoimijoiden yhteistyötilaisuus uusista rahoitusmahdollisuuksista Lahti, 14.5.2013 Neuvotteleva

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,432 0 EU 1, , ,208 0 Valtio 0, , ,916 0 Kunta 0, , ,308 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,432 0 EU 1, , ,208 0 Valtio 0, , ,916 0 Kunta 0, , ,308 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2018 ja 2019 19.10.2017 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Botnia-Atlantica 2014-2020

Botnia-Atlantica 2014-2020 Botnia-Atlantica 2014-2020 Norja: Ruotsi: Suomi: Nordland Västerbotten Västernorrland Nordanstigin kunta Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Toteutusorganisaatio Seurantakomitea Hallintoviranomainen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2017 ja 2018 9.6.2016 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelma (jälleen Interreg ) Järjestyksessä neljäs Itämeren alueen ohjelma Taustalla EU:n

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen Itämeren alueen ohjelma 2014+ Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen 5.6.2013 Itämeren alueen ohjelma Baltic Sea Region Programme 2014+ Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmia Valmisteilla

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa

Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa Suomen CB kontaktipisteen avajaiset Uudenmaan liitto, 15.10.2014 harry.ekestam@tem.fi Rakennerahastojen Euroopan

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI

SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI 12.3.2014 RAHOITUSMAHDOLLISUUDET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 Jyrki Tomberg Satakuntaliitto ESITYKSEN RAKENNE - Rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 - Luova Eurooppa ohjelma - Central

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Rahoituslähteet, EU. Ajankohtaiset asiat Kuopio 27.9.2013

Rahoituslähteet, EU. Ajankohtaiset asiat Kuopio 27.9.2013 Rahoituslähteet, EU Ajankohtaiset asiat Kuopio 27.9.2013 27.9.2013 Ulkopuolisen rahoituksen koordinointi Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämistä lisättävä Hankkeita ei pääsääntöisesti toteuteta ministeriöstä,

Lisätiedot

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014 2020 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. Hallinnoidaan Euroopan komissiosta: mm. Horisontti

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Turku, 16.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) Momentille myönnetään 242

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Yritysten EU-rahoitusmahdollisuudet Elina Holmberg, Tekes

Yritysten EU-rahoitusmahdollisuudet Elina Holmberg, Tekes Yritysten EU-rahoitusmahdollisuudet Elina Holmberg, Tekes 8.11.2017 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. Hallinnoidaan Euroopan komissiosta:

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä-Suomi: Etelä- Karjala*, Kanta-Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Kolarctic CBC 2014 2020 ohjelma

Kolarctic CBC 2014 2020 ohjelma Kolarctic CBC 2014 2020 ohjelma Kolarctic CBC 2014-2020 on rajayhteistyöohjelma, jolla rahoitetaan kehittämishankkeita Pohjois-Kalotin ja Luoteis-Venäjän alueella Osallistujamaat: Suomi, Ruotsi, Norja

Lisätiedot

PETU10+ Pelastustoimen tutkimuslinjaukset

PETU10+ Pelastustoimen tutkimuslinjaukset PETU10+ Pelastustoimen tutkimuslinjaukset PETU10+ Pelastustoimen tutkimuslinjaukset PETU10+ on dynaaminen pelastustoimen TKI-toimintaa ohjaava asiakirja PETU10+:n teemat määritellään 10 vuoden perspektiivillä,

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

EU:n raja-alueyhteistyöohjelmat

EU:n raja-alueyhteistyöohjelmat EU:n raja-alueyhteistyöohjelmat 2014-2020 Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) tavoite 2014-2020 ( INTERREG ) EAY on EU:n rakennerahastojen tavoite, jota rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR)

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus. Mikko Väisänen

Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus. Mikko Väisänen Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus Mikko Väisänen 11.9.2013 Tulevaisuus hanke, kesto: 1.1.2012-30.6.2014 Hankkeella organisoidaan Pohjois-Pohjanmaan ennakointityötä entistä tiiviimmäksi.

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Kansainvälisen TKI-rahoitusosaamisen nostaminen (KATKI) Rahoitus: Kustannukset yht. 260 806, mistä EAKR-tuki: 182

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

6Aika-strategian esittely

6Aika-strategian esittely 6Aika-strategian esittely Toukokuu 2014 Suurimpien kaupunkien kestävän kehittämisen strategia Uuden EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden 2014 2020 yhtenä painopisteenä kestävä kaupunkikehittäminen. Toteutus

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA

SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA Erja Tikka, Itämeri-suurlähettiläs Ulkoasiainministeriö Hallituksen Itämeri-selonteko 2009 Ympäristö - rehevöitymisen vähentäminen - ympäristömyrkyt, merenkulun päästöt,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla

Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Mitä siintää Horisontissa? Mikä Horisontti? Osallistumissäännöt Työohjelma Apua ja tietoa tarjolla Horisontti 2020 Roadshow Seinäjoki, 23.4.2013 Eija Auranen DM # 1114915 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto Maaliskuu 2014 EAKR-rahoituksen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

HYVÄ HANKE koulutus. Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014. Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi

HYVÄ HANKE koulutus. Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014. Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi HYVÄ HANKE koulutus Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014 Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Mitä aiheita rahoitetaan? 7 suurta teemaa: 1. Terveys, väestönmuutos, hyvinvointi

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku 9.4.2014 Outi Kauppinen Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Horisontti 2020 ohjelma on Euroopan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Hotelli Arthur, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12.11.2013 Kumppanuussopimus

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Enterprise Europe Network maksuttomia kansainvälistymispalveluja PK-yrityksille: kontakteja, tietoa ja neuvontaa Yli 50 maata Yli

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot