AGREEMENT BETWEEN THE STATE OF ISRAEL AND THE REPUBLIC OF FINLAND ON SOCIAL SECURITY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AGREEMENT BETWEEN THE STATE OF ISRAEL AND THE REPUBLIC OF FINLAND ON SOCIAL SECURITY"

Transkriptio

1 רשומות כתבי אמנה 1246 אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי נחתמה בירושלים ב 15 בספטמבר 1997 נכנסה לתוקף ב 1 בספטמבר 1999 AGREEMENT BETWEEN THE STATE OF ISRAEL AND THE REPUBLIC OF FINLAND ON SOCIAL SECURITY נתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי 1

2 The Government of the State of Israel and the Government of the Republic of Finland Being desirous of regulating the relationship between the two States in the field of social security have agreed as follows: PART I ממשלת מדיבת ישראל וממשלת הרפובליקה של!יגלנד, ברצותן להסדיר את היחסים בין שתי המדינות :תחום הבטיחון הסוציאלי הסכימו ביניהן כדלקמן: חלק 1 General provisions הוראות כלליות Article 1 Definitions 1. For the purpose of this Agreement: a) "Contracting Parties" means the Republic of Finland and the State of Israel; b) "legislation" means the laws, decrees and regulations relative to the social security systems of the Contracting Parties specified in Article 2 of this Agreement; סעיף 1 1. לצורך אמנה זו: הגדרות א) צדדים מתקשרים פירושם הרפובליקה של פינלנד ומדינת ישראל; ב< חקיקה פירושה החוקים, הצווים והתקנות הקשורים למערכות הביטוח הסוציאלי המפורטים בסעיף 2 לאמנה זו; _ 1 : Israelin valtion hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jotka haluavat saannella suhteitaan sosiaaliturvan alalia, ovat sopineet seuraavasta: I OSA Yleiset màaràykset 1 artikla 1. Tassa sopimuksessa: Maaritelmât a) "Sopimuspuoli" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja Israelin valtiota. b) "Lainsáadanto" tarkoittaa lakeja, asetuksia ja mâarayksiâ, jotka koskevat taman sopimuksen 2 artiklassa mainittuja sopimuspuolten sosiaaliturvajârjestelmien aloja. כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

3 c) "competent authority" means, in relation to Finland: The Ministry of Social Affairs and Health; and in relation to Israel: The Minister of Labour and Social Affairs; d) "institution" means the authority or institution responsible for implementing the legislation specified in Article 2 Of the Agreement; e) "competent institution" means the institution which is responsible for providing benefits under the applicable legislation; f) "benefit" means any payment in cash or other benefit under the legislation defined in Article 2 of this Agreement including any additional amount, increase or supplement payable in addition to that benefit under the legislation of a Contracting Party, unless otherwise specified in this Agreement; ה< רשות מוסמכת פירושה, לגבי פינלנד, המשרד לעניינים סוציאליים ולבריאות; ולגבי ישראל, משרד העבודה והרווחה; מוסד פירושו הרשות או המוסד האחראים ליישום החקיקה המפורטת בסעיף 2 לאמנה; מוסד מוסמך פירושו המוסד האחראי לתשלום גימלאות בהתאם לתחיקה החלה; גימלה פירושה כל תשלום במזומן או הטבה אחרת לפי התחיקה המוגדרת בסעיף 2 לאמנה זו, לרבות כל סכום נוסף, הגדלה או תוספת המשתלמת בנוסף על אותה הטבה בהתאם לתחיקה של הצד המתקשר, אלא אם מפורט אחרת באמנה זו; c) "Toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa Suomessa sosiaali- ja terveysministeriötä ja Israelissa työ- ja sosiaaliininisteriä. d) "Laitos" tarkoittaa viranomaista tai iaitosta, jolle kuuluu tämän sopimuksen 2 artiklassa mainitun lainsäädännön täytääntöönpano. e) "Toimivaltainen laitos" tarkoittaa Iaitosta, jolle kuuluu sovellettavan lainsäädännön mukaisten etuuksien myöntäminen. 0 "Etuus" tarkoittaa kaikkia tämän sopimuksen 2 artiklassa mainitun lainsäädännön mukaisia rahasuorituksia tai muita etuuksia mukaan lukien kaikki sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti kyseiseen etuuteen maksettavat lisät tai korotukset, jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä. כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי 3

4 g) 1, period of insurance' ' means a period of employment or self-employment, of contributions or residence, as defined or recognized as a period of insurance in the legislation under which such period has been or is deemed to have been completed, or any similar period in so far as it is recognized in the legislation of a Contracting Party as equivalent to a period of insurance; תקופת ביטוח פירושה תקופה של תעסוקה כעובד שכיר או כעובד עצמאי, של תשלום דמי ביטוח או תושבות, כפי שהוגדרו או הוכרו ביטוח בתחיקה שלפיה התקופה כתקופות האמורה הושלמה או נחשבת כאילו הושלמה, או כל תקופה דומה, במידה שהיא מוכרת בתחיקתו לתקופת המתקשר כשוות ערך של הצד ביטוח; h) "residing" means, in relation to Finland: that the person is permanently resi-dent and has his or her home in Finland and that he or she mainly stays in Finland; and, in relation to Israel: habitual residence, which is lawfully established; i) "family member" means, in relation to Finland: spouse and any child under 18 years of age as well as children under 25 years of age who are full-time students or students participating in vocational training; and, in relation to Israel: the concept of "family member" is determined according to the provisions of the Israeli applicable legislation. ח< ט< תושבות פירושה, לגבי פינלנד: שהאדם הוא תושב קבע ויש לו או לה מקום מגורים בפינלנד, ושהוא או היא שוהים בעיקר בפינלנד; ולגבי ישראל: מושבו הרגיל אשר נקבע כדין; בן משפחה פירושו, לגבי פינלנד: בן/בת זוג וכל ילד בגיל מתחת ל 18 שנים, וכן ילדים מתחת לגיל 25 שעיסוקם היחיד הוא שהנם סטודנטים במערך לימודים מלא או סטודנטים המשתתפים בהכשרה מקצועית; ולגבי ישראל, הביטוי בן משפחה מוגדר בהתאם להוראות התחיקה הישראלית החלה. g) "Vakuutuskausi" tarkoittaa työskentelykausia, maksu- tai asumiskausia siten kuin ne on määritelty tai tunnuslettu vakuutuskausiksi siinä lainsäädännössä, jonka mukaisesti ne on täytetty tai niitä pidetään täytettyinä, samoin kuin kaikkia vastaavia kausia,' jotka sopimuspuolcn lainsäädännössä rinnastetaan vakuutuskausiin. h) "Asuminen" tarkoittaa Suomen osalta, että henkilöllä on varsinainen asunto ja koti Suomessa ja että hän pääasiallisesti oleskelee Suomessa, ja Israelin osalta vakinaista asumista, joka on laillisesti vahvistettu. i) "Perheenjäsen" tarkoittaa Suomen osalta puolisoa ja alle 18-vuotiaita lapsia sekä sellaista alle 25vuotiasta lasta, joka opiskelee päätoimisesti tai on ammatillisessa koulutuksessa; Israelin osalta käsite "perheenjäsen" määritellään Israelin sovellettavan lainsäädännön säännösten mukaan. כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לביןהרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

5 2) Other words and expression used in this Agreement shall have the meanings respectively assigned to them in the legislation applied. 2. למלים ולביטויים אחרים המשמשים באמנה זו תהיה המשמעות הניתנת לכל אחד מהם ע י התחיקה החלה. Article 2 Applicable legislation 1. This Agreement shall apply to the legislation governing: סעיף 2 התחיקה החלה 1. האמנה תחול על התחיקה המסדירה: א) לגבי פינלנד: finland: A. In relation to a) sickness insurance as to parents' benefits, and as to other sickness benefits and public health care services only with respect to Article 6, paragraph 2 and Articles 7-10; b) the National pension Scheme and the Employment pension Scheme; א) ביטוח מחלה בהקשר לגימלאות הורים, וכן בהקשר לגימלאות מחלה אחרות ושירותי בריאות הציבור רק בהקשר לסעיף 6, ס ק 2 וסעיפים 10-7; ב) תוכנית הפנסיה הלאומית ותוכנית הפנסיה התעסוקתית; 2. Muilla tässä sopimuksessa käytetyiilä käsitteillä ja ilmaisuilla on se merkitys, joka niille on annettu kyseisen sopimuspuolen sovellettavassa lainsäädännössä. 2 artikla Sovellettava lainsäädäntö 1. Tätä sopimusta sovelletaan lainsäädäntöön, joka koskee A. Suomessa a) sairausvakuutusta vanhempainetuuksien osalta, ja muita sairausvakuutusetuuksia ja julkisia terveydenhuoltopalveluja vain silloin kun kyse 6 artiklan 2 kappaleen ja 7 10 artiklan soveltamisesta b) kansanelakejarjestelmaa ja tyoelakejarjesteimaa כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי 5

6 c) employment accident insurance and occupational diseases insurance; ג) ביטוח תאונות עבודה וביטוח מחלות מקצוע; d) child allowances and maternity grants; e) employer's social security contributions. B. In relation to Israel: the National Insurance Law (Consolidated version) as far as it applies to the following branches of insurance: ד< קיצבאות ילדים ומענק לידה; ה< תשלומי דמי הביטוח ע י המעסיק לביטוח הסוציאלי. ב) לגבי ישראל: חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ ה 1995 ככל שהוא חל על ענפי ביטוח אלה: א) ביטוח זיקנה ושאירים; insurance; a) Old age and survivor's ם ביטוח נכות; insurance; (b invalidity ג< ביטוח נפגעי עבודה; insurance; (c work injury ד< ביטוח אימהות; insurance; (d maternity ה< ביטוח ילדים. insurance. (e children's c) tapaturma- ja ammattitautivakuutusta d) lapsilisiä ja äitiysavustuksia e) työnantajan sosiaaliturvamaksua. B. Israelissa kansallista vakuutuslakia (koottu versio) siltä osin kuin se kos! seuraavia vakuutuslajeja: a) vanhuusvakuutusta ja jälkeenjääneiden vakuutusta b) työkyvyttömyysvakuutusta c) työtapaturmavakuutusta d) äitiysvakuutusta e) lasten vakuutusta. 6 כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

7 2. Unless otherwise indicated in paragraph 4 of this Article, this Agreement shall also apply to future legislation codifying, replacing, amending or complementing the legislation referred to in paragraph 1 of this Article. 2. אם לא צוין אחרת בס ק 4 לסעיף זה, תחול האמנה גם על תחיקה עתידית המשלבת, המחליפה, המתקנת או המשלימה את התחיקה הנזכרת בם ק 1 לסעיף זה. 3. With the entry into force of this Agreement the competent authorities shall notify each other of their legislation in the fields of social security referred to in paragraph 1. Henceforth, before the and of February of each year the competent authorities shall notify each other of the amendments to the legislation passed during the previous calender year. 4. This Agreement shall not apply to legislation which extends to application of the legislation specified in paragraph 1 of this Article to new groups of beneficiaries if the competent authority of the Contracting Party concerned so decides and gives notice to that effect in connection with the annual notificaton referred to in paragraph 3 of this Article. עם כניסתה לתוקף של אמנה זו, יודיעו הרשויות 3. המוסמכות זו לזו על תחיקתם בתחומי הביטוח הסוציאלי הנזכרת בס ק 1. מעתה ואילך, לפני סוף פברואר בכל שנה, יודיעו הרשויות המוסמכות זו לזו \ בשנת הלוח לתחיקה שהתקבלו על התיקונים הקודמת. 4. אמנה זו לא תחול על תחיקה המרחיבה את החלת התחיקה המפורטת בס ק 2 לסעיף זה על קבוצות חדשות של מוטבים אלא אם הרשות המוסמכת של הצד המתקשר הנוגע בדבר מחליטה כך, ומודיעה על כך בעת מתן ההודעה השנתית הנזכרת בס ק 3 לסעיף זה. 2. Jolléhtaman artiklan 4 kappaleesta muuta johdu, tata sopimusta sovelletaan mvos tulevaan lainsaadantoon, jolla koonnetaan, korvataan, muutetaan tai taydennetaan 1 kappaleessa mainittua lainsaadantoa. 3. Taman sopimuksen tullessa voimaan toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat toisilleen 1 kappaleessa mainittuja sosiaaliturvan aloja koskevasta latnsaadannostaan. Sen jalkeen toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat toisilleen kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessa edellisen kalenterivuoden aikana lainsaadantoon tehdyistá muutoksista. 4. Tama sopimus ei koske lainsaadantoa, joka laajentaa 1 kappaleessa mainitun lainsaad'innon soveltamisen uusiin etuudensaajaryhmiin, jos asianomaisen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen niin paattaá ja ilmoittaa siitá taman artiklan 3 kappaleessa tarkoitetun vuosittaisen ilmoituksen yhteydessá. כתבי אמנה, 1246, כרך 39. אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי 7

8 5. Unless otherwise provided in this Agreement, the application of this Agreement shall not be affected by any supranational legislation binding on a Contracting Party, international agreements cincluded by the Contracting Parties, or such legislation of a Contracting Party that has been promulgated for the implementation of an international agreement. Article 3 Persons covered by this Agreement Unless otherwise provided, this Agreement shall apply to all persons who are or have been subject to the legislation referred to in Article 2 of this Agreement, as well as to family members and survivors of such persons. אם אין הוראות אחרות באמנה זו, החלת אמנה זו לא תהיה מושפעת מחקיקה על לאומית כלשהי המחייבת צד מתקשר, מהסכמים בינלאומיים שנכרתו ע י הצדדים המתקשרים, או מחקיקה של צד מתקשר אשר הותקנה לשם יישום הסכם בינלאומי. סעיף 3 אנשים שאמנה זו חלה עליהם באין הוראות אחרות, תחול אמנה זו על כל האנשים והינם או היו כפופים לתחיקה המאוזכרת בסעיף 2 לאמנה י, וכן על בני משפחה או שאירים של אנשים כאמור. Jollei tiissa sopimuksessa toisin maarata, sita sovellettaessa ei oteta huomioon sopimuspuolta sitovaa ylivaltiollista oikeutta, sopimuspuolten tekemia kansainval sopimuksia tai sopimuspuolen sellaista lainsaadantoa, joka johtuu kansainviiliscn sopimuksen taytantoonpanosta. 3 artikla Henkilot, joihin sopimusta sovelletaan Jollei toisin maarata, tata sopimusta sovelletaan kaikkiin 2 artiklassa tarkoitetun lainsaadannon piiriin kuuluviin tai kuuluneisiin henkiloihin seka heidan perheenjaseniinsa ja jalkeensajaaneisiin. כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

9 Article 4 Equal treatment Unless otherwise provided in this Agreement, the following persons, whill residing in the territory of a Contracting Party, shall have the same rights and obligations under the legislation of a Contracting Party as nationals of that Contracting Party. a) nationals of the other Contracting patry; b) refugees, as referred to in the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 and the protocol Of 31 January 1967 to that Convention; c) stateless persons, as referred to in the Convention relating to the Status of Stateless persons of 28 September 1954; סעיף 4 שוויון דין באין הוראות אחרות לאמנה זו, לאנשים הבאים, בעודם תושבים בשטח ארצו של צד מתקשר, תהיינה אותן הזכויות והחובות לפי התחיקה של צד מתקשר כמו לאזרחי אותו צד מתקשר. א) אזרחי הצד המתקשר האחר; ב) פליטים, כמאוזכר באמנה בדבר מעמד פליטים מ 28 ביולי 1951 ובפרוטוקול לאמנה זו מ 31 בינואר 1967; ג< מחוסרי אזרחות, כמאוזכר באמנה בדבר מעמדם של מחוסרי אזרחות מ 28 בספטמבר 1954; 4 artikla Yhdenvertainen kohtelu Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, seuraavilla sopimuspuolen alueella asuvilla henkilöillä on samat sopimuspuolen lainsäädännön mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kuin kyseisen sopimuspuolen omilla kansalaisilla: a) toisen sopimuspuolen kansalaiset b) pakolaiset, joita tarkoitetaan pakolaisten oikeusasemaa koskevassa 28 heinäkuuta 1951 tehdyssä yleissopimuksessa ja 31 tammikuuta 1967 tehdyssä sähen liittyvässä pöytäkirjassa c) valtiottomat henkilöt, joita tarkoitetaan valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevassa 28 syyskuuta 1954 tehdyssä yleissopimuksessa כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי 9

10 d) family members and survivors of the persons mentioned under subparagraphs a) - c) with regard to rights which they derive from such persons. ד) בני משפחה ושאירים של אנשים המאוזכרים בם ק א) - ג) ביחס לזכויות הנובעות להם מאנשים כאמור. Article 5 Export of benefits Unless otherwise provided in this Agreement, pensions and other cash benefits shall not be reduced, modified, suspended or withdrawn because the person resides in the territory of the other Contracting Party. The provision of paragraph 1 of this Article shall not apply to Finnish unemployment pensions, part-time pensions or pensioners' housing allowances. סעיף 5 ייצוא גימלאות אם אין הוראות אחרות באמנה זו, קיצבאות וגמלאות אחרות בכסף לא תופחתנה, תשונינה, תושעינה או תבוטלנה מפני שהאיש הינו תושב בשטח ארצו של הצד המתקשר האחר. הוראות ס ק 1 לסעיף זה לא יחולו על קיצבאות אבטלה פעיות, קיצבאות קצרות מועד פיניות ודמי מגורים פיניים לגימלאים. d) kohdissa a c mainittujen henkiloiden perheenjasenet ja jalkeenjaaneet silta osin kuin nama johtavat oikeutensa kyseisista henkiloista. 5 artikla Etuuksien maksaminen ulkomaille 1. Jollei tassa sopimuksessa toisin maarata, elakkeita ja muita rahasuorituksia ei saa vahentiia, muuttaa, keskeyttaa tai peruuttaa sen vuoksi, etta etuudensaaja asuu tois< sopimuspuolen alueella. 2. Taman artiklan 1 kappaleen maaraysta ei sovelleta Suomen tyottomyyselakkeeseen osa-aikaelakkecseen tai elakkeensaajien asumistukeen. 10 כתבי אמנה, 1246, כרך 39. אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

11 חלק PART II 2 Provisions on applicable legislation Article 6 Main rules 1. Unless otherwise provided in this Agreement, a person covered by this Agreement shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose territory he or she resides or, as regards insurance manches specified in Article 2, paragraph 1 which do not depend on residence, to the legislation of the Contracting Party in whose territory he or she is employed or selfemployed. 2. Civil servants and persons treated as such and persons employed by a public institution of a Contracting Party shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose adminstration they are employed provided that the person concerned prior to the employment is subject to the legislation of that Contracting Party. הוראות בדבר התחיקה החלה סעיף 6 כללים עיקריים 1. אם אין הוראות אחרות באמנה זו, אדם שאמנה זו חלה עליו יהיה כפוף לתחיקת הצד המתקשר שבשטח ארצו הוא עובד כשכיר או כעצמאי. 2. עובדי ציבור ואנשים בדומה ואנשים המועסקים ע י מוסד ציבורי של צד מתקשר, יהיו כפופים לתחיקה של הצד המתקשר שאצלו הם מועסקים, בתנאי שאותו אדם היה כפוף לפני העסקתו לתחיקה של אותו צד מתקשר. II OSA Sovellettavaa lainsaadántoá koskevat maaraykset 6 artikla Paasáannót 1. Jollei tassá sopimuksessa toisin maarata, henkilo, johon tata sopimusta sovelletaan, kuuluu sen sopimuspuolen lainsaadannón piiriin, jonka alueella han asuu tai, kun on kysymys 2 artiklan 1 kappaleessa mainituista sosiaalivakuutuksen aloista, jotka eivat ole riippuvaisia asumisesta, sen sopimuspuolen lainsaadannón piiriin, jonka alueella han tyoskentelee tai toimii yrittajaná. 2. Virkamiehet ja sellaisina pidetyt henkilot seka sopimuspuolen julkisen yhteison palveluksessa olevat henkilot kuuluvat sen sopimuspuolen lainsaadannón piiriin, jonb hallinnossa he tyóskentelevát, jos kyseinen henkiló kuului ennen palvelukseen ottamista tamiin sopimuspuolen lainsaadannón piiriin. כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי 11

12 1. A person who Article 7 Exception a) is employed by an employer whose registered place of business in the territory of a Contracting Party, b) is covered under the legislation of that Contracting Party, and c) is sent to work in the territory of the other Contracting Party for the same employer or a related employer for a period not exceeding three years; shall continue to be subject to the legislation of the former Contracting Party as if he or she would continue to be resident and employed in the territory of that Contracting Party. 2. The travelling personnel of a transport undertaking operating in the territoris of both Contracting Parties shall be subject to the ligislation of the Contracting Party in whose territory the undertaking has its registered place of business. סעיף 7 אדם אשר חריגים א) מועסק ע י מעביד שמקום עסקו הרשום נמצא בשטח ארצו של צד מתקשר, ב< תחיקתו של הצד המתקשר חלה עליו, וכן ג) נשלח לעבוד בשטח ארצו של הצד המתקשר האחר בעבור אותו מעביד או מעביד הקשור בו, לתקופה של לא יותר משלש שנים; ימשיך להיות כפוף לתחיקתו של הצד המתקשר הראשון, >ילו הוא ממשיך להיות תושב ומועסק בשטח ארצו של יתו צד מתקשר. כוח אדם נייד של מפעל תעבורתי, הפועל בשטחי ארצותיהם של שני הצדדים המתקשרים, יהיה כפוף לתחיקתו של הצד המתקשר שבשטח ארצו נמצא מקום המפעל הרשום של העסק. 7 artikla Poikkeukset Henkilo, joka a) on tyosuhteessa tyonantajaan, jonka kotipaikka on sopimuspuolen alueella b) kuuluu sen sopimuspuolen lainsáádannón piiriin, ja c) láhetetaán tyohón toisen sopimuspuolen alueelle saman tyónantajan tai tyonantajaan sidoksissa olevan tyónantajan tyohón, joka kestaa enintaan kolme vuotta, pysyy ensiksi mainitun sopimuspuolen lainsáádannón piirissá ikáan kuin han edel asuisi ja tyóskentelisi sen alueella. 2. Kummankin sopimuspuolen alueella toimivan kuljetusyrityksen niatkustava henkilókunta kuuluu sen sopimuspuolen lainsáádannón piiriin, jonka alueella yrityksella on kotipaikka. ייויי אמנה. 1246, כרר אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

13 3. A person emloyed on board a vessel flying the flag of a Contracting Party and residing in the territory of the same Contracting Party shall be subject to the legislation of that contracting Party provided that the emloyer's registered place of business is situated in the territory of that Contracting Party. In relation to Israel the above mentioned applies also where a vessel flies the flag of a third country but has a crew which is paid by an undertaking having its registered place of business or by a person resident in Israel. Article 8 Exceptions to Articles 6 and 7 The competent authorities or the bodies authorized by them may agree on exceptions from the provisions of Articles 6 and 7 in the interest of certain persons or categories of persons. 3. אדם המועסק על כלי שיט המניף את דגלו של צד מתקשר, והינו תושב בשטח ארצו של אותו צד מתקשר, יהיה כפוף לתחיקתו של אותו צד מתקשר בתנאי שמקום העסק הרשום של המעביד נמצא בשטח ארצו של אותו צד מתקשר. לגבי ישראל, חל האמור לעיל גם כאשר כלי שיט מניף את דגלה של מדינה שלישית אך יש לו צוות המקבל תשלום ממפעל שיש לו מקום עסק רשום בישראל או מאדם שהינו תושב ישראל. סעיף 8 חריגים לסעיפים 6 ו ד הרשויות המוסמכות או הגופים המוסמכים על ידיהם, רשאים להסכים על חריגים מהוראות סעיפים 6 ו 7 לטובת אנשים מסוימים או קבוצות מסוימות של אנשים. 3. Sopimuspuolen lipun alia purjehtivalla aluksella tyóskentelevá henkiló, joka asuu saman sopimuspuolen alueella, kuuluu sen sopimuspuolen lainsaadannon piiriin edellyttaen, ettá tyónantajan kotipaikka on sen sopimuspuolen alueella. Israelin osalta edella mainittu koskee myos tapauksia, jolloin alus kayttaa kolmannen maan lippua. mutta sen miehiston palkan maksaa yritys, jolla on kotipaikka Israelissa, tai henkiló, joka asuu Israelissa. 8 artikla Poikkeukset 6 ja 7 artiklaan Toimivaltaisct viranomaiset tai naiden valtuuttamat toimiclimet voivat sopia poikkcuksista 6 ja 7 artiklan maarayksiin joidcnkin hcnkiloiden tai henkiloryhmicn eduksi. נתבי אמנה, 1246, כרך 39. אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד 'בדבר ביטחון סוציאלי 13

14 Article 9 Application of Articles 6 8 to family members 1. The family members accompanying the employee referred to in Article 7, paragraph 1 and living with him or her, are subject to the legislation of the same Contracting Party as the employee. 2. The family members accompanying the person meant in Article, 6 paragraph 2 and living with him or her, are subject to the legislation of the same Contracting Party as the person referred to above. 3. When agreeing on the exceptions under Article 8 from the provisions of Artickes 6 and 7, the persons accompanying the employee and living, with him or her are subject to the legislation of the same Contracting Party in regard to which the exception has been agreed on. 4. The provisions of paragraphs, 1, 2 and 3 shall not apply, if the family member on the basis of his or her own employment is subject to the legislation of the other Contracting Party. ס ע י ף 9 החלת סעיפים 8-6 על בני משפחה 1. בני משפחה המתלווים אל המועסק הנזכר בסעיף 7, ס ק 1 והחיים איתו או איתה, כפופים לתחיקה של אותו צד מתקשר שהעובד כפוף לה. בני משפחה המתלוים אל המועסק כמשמעותו בסעיף 6, ס ק 2 והחיים איתו או איתה, כפופים לתחיקה של אותו צד מתקשר שהמועסק הנזכר לעיל כפוף לה. כשיש הסכמה על חריגים לפי סעיף 8 מהוראות סעיפים 6 ו 7, אנשים המתלווים אל המועסק וחיים איתו או איתה, כפופים לתחיקה של אותו צד מתקשר שביחס אליו הוסכם על החריג. הוראות ס ק 2, 1, וי 3 לא יחולו אם בן המשפחה, על בסים התעסוקה שלו או שלה, כפוף לתחיקה של הצד המתקשר האחר. 9 artikla 6 8 artiklan soveltaminen perheenjaseniin 1. Sopimuksen 7 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun tyontekijan mukana seuraavat ja samassa taloudessa asuvat perheenjásenet kuuluvat saman sopimuspuolen lainsaadannon piiriin kuin tyóntekija. 2. Sopimuksen 6 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun henkilon mukana seuraavat ja samassa taloudessa asuvat perheenjásenet kuuluvat saman sopimuspuolen lainsaadannon piiriin kuin edella tarkoitettu henkiló. 3. Kun sovitaan 8 artiklan mukaisista poikkeuksista 6 ja 7 artiklaan, tyontekijan muí seuraavat ja samassa taloudessa asuvat henkilót kuuluvat saman sopimuspuolen lainsaadannon piiriin, jonka osalta poikkeuksesta on sovittu. 4. 1, 2 ja 3 kappaleen maáráyksia ei sovelleta, jos perheenjásen kuuluu ornan tyóskentelynsa perusteella toisen sopimuspuolen lainsaadannon piiriin. 1 כתבי אמנה, 1246, כרך 39. אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

15 סעיף Article Insurance contributions The insurance contributions concerning a person covered by this Agreement shall be payable according to the legislation of the Contracting Party to which he or she is subject according to this Agreement. PART 3 דמי ביטוח דמי ביטוח בעבור אדם שאמנה זו חלה עליו, ישולמו בהתאם לתחיקה של הצד המתקשר שהוא כפוף לה, בהתאם להוראות אמנה זו. חלק 3 Special provisions concerning the various categories of benefits Parent's benefits הוראות מיוחדות בדבר הסוגים השונים של הגימלאות גימלאות הורים סעיף Article Taking into account periods of insurance 1. If a person has completed periods of insurance amounting to at least eight weeks under the legislation of a Contracting Party, התחשבנות בתקופות ביטוח 1. השלים אדם תקופות ביטוח לפי התחיקה של הצד המתקשר שהאם כפופה לה בזמן הלידה או שההורה המאמץ כפוף לה בזמן האימוץ. 10 artikia Vakuutusmaksut Turnan sopimuksen piiriin kuuluvaa henkiloá koskevat vakuutusmaksut maksetaan sai sopimuspuolen lainsaadannon!múkaisesti, jonka piiriin han taman sopimuksen perusteella kuuluu. III OSA Eri etuusryhmia koskevia erityismaarayksiá Vanhempainetuudet 11 artikia Vakuutuskausien huomioon ottaminen 1. Jos henkiló on táyttanyt sopimuspuplen lainsaadannon múkaisesti vakuutuskausia, joista muodostuu vahintaan kahdeksan viikon pituinen jakso, aiemmin toisen כתבי אמנה, 1246, כרך 39. אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי 5!

16 periods of insurance previously completed under the legislation of the other Contracting Party shall, if necessary, be taken into account for the establishment of that person's entitlement to a benefit as if these periods had been completed under the legislation of the first Contracting Party. 2. When calculating the benefit in accordance with paragraph 1, only income accrued in the territory of the Contracting Party which pays the benefit shall be taken into account. Article בעת חישוב הגימלה בהתאם לס ק 1, תילקח בחשבון רק הכנסה שנצמחה בשטח ארצו של הצד המתקשר המשלם את הגימלה. סעיף 12 Maternity grant shall be payable according to the kegislation of the Contracting Party subject to whose legislation the mother is at the time of the confinement or subject to legislation the adoptive parent is at the time of the adoption. מענק לידה ישולם בהתאם לתחיקה של הצד המתקשר שהאם כפופה לה בזמן הלידה או שההורה המאמץ כפוף לה בזמן האימוץ. Old age, invalidity and survivors' pensions קיצבאות זיקנה, נכות ושאירים sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti täytetyt vakuutuskaudet otetaan tarvittaess huomioon määrättäessä kyseisen henkilön oikeudesta etuuteen ikään kuin nämä kau olisi täytetty ensin mainitun sopimuspuolen lainsäädännön mukaan. 2. Kun lasketaan etuutta 1 kappaleen mukaisesti, otetaan huomioon vain etuuden maksavan sopimuspuolen alueella saatu tulo. 12 artikla Äitiysavustus maksetaan sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaan, jonka piiriin äi synnytyshetkellä tai ottovanhempi lapseksiottamisen hetkellä kuuluu. Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet 16 כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

17 Article 13 Granting of pensions Unless otherwise provided in this Agreement, when granting pensions on the basis of this Agreement the competent institutions of the Contracting Parties shall apply their respective legislations. Article 14 Entitlement to Finnish national pensions 1. Notwithstanding the provisions of Article 4 and Article 5, paragraph 1 of this Agreement, entitlement to benefits under the legislation concerning national pensions and general survivors' pensions shall be determined according to this Article. סעיף 13 הענקת קיצבאות באין הוראות אחרות באמנה זו, בהעניקם קיצבאות על בסיס אמנה זו, יחילו המוסדות המוסמכים של צדדים המתקשרים כל אחד את תחיקתו. סעיף 14 זכאות לקיצבאות לאומיות פעיות 1. על אף הוראות סעיף 4 וסעיף 5, ס ק 1 לאמנה זו, הזכאות לגימלאות לפי התחיקה הדנה בקיצבאות לאומיות וקיצבאות שאירים כלליות תיקבע בהתאם לסעיף זה. 13 artikla Eläkkeiden myöntäminen Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, sopimuspuolten toimivaltaiset laitokset soveltavat oman maansa lainsäädäntöä myöntäessään eläkkeitä tämän sopimuksen perusteella. 14 artikla Oikeus Suomen kansaneläkkeeseen Tämän sopimuksen 4 artiklan ja 5 artiklan 1 kappaleen määräysten estämättä oikeudesta kansaneläkettä ja yleistä perhe-eläkettä koskevan lainsäädännön mukaisiin etuuksiin määrätään tämän artiklan mukaisesti. כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

18 5. The amount of the pensions payable under paragraphs 2 and 3 shall be proportional to the number of years of residence in Finland. Article 15 Calculation of Finnish national pensions 1. Notwithstanding the provisions of Article 13 of this Agreement, the amount of the pensions payable under Article 14 shall be calculated according to this Article. 2. Where a Finnish pension is payable only by virtue of this Agreement, the amount of that pension shall be determined by taking into account any Israeli pension income of that person. 5. שיעור הקיצבאות המשתלמות לפי ס ק 2 ו 3 יהיה ביחס למספר שנות התושבות בפינלנד. סעיף 15 חישוב קיצבאות לאומיות פיניות 1. על אף הוראות סעיף 13 לאמנה זו, שעור הקיצבאות המשתלמות לפי סעיף 14 יחושב בהתאם לסעיף זה. 1. מקום שקיצבה פינית משתלמת רק מכוח אמנה זו, שעור הקיצבה ייקבע תוך הבאה בחשבון של ההכנסה של אותו אדם מקיצבה ישראלית. 5. Taman artiklan 2 ja 3 kappaleen mukaisesti maksettavan elakkeen maara suhtcutetnan Suomessa asuttujen vuosien lukumaaraan. 15 artikla Suomen kansanelakkeen laskeminen 1. Taman sopimuksen 13 artiklan maaraysten estamatta 14 artiklan perusteella maksettava elake lasketaan taman artiklan mukaisesti. 2. Jos suomalainen eliike maksetaan vain taman sopimuksen perusteella, elaketta maarattaessa otetaan huomioon kyseisen henkilon Israelista saama elaketulo. כתבי אמנה, 1246, כרך 39. אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי 19

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol FINLAND Treaty Series No. 61 (1974) Protocol between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Finland amending the Convention for

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 2002 N:o 78 80 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

HE 91/2008 vp. 1949 (nro 98);

HE 91/2008 vp. 1949 (nro 98); 10 Sopimusteksti MERITYÖTÄ KOSKEVA YLEISSO- PIMUS, 2006 JOHDANTO MARITIME LABOUR CONVEN- TION, 2006 PREAMBLE Kansainvälisen työjärjestön yleiskonferenssi, jonka Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvosto

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2015. 25/2015 (Suomen säädöskokoelman n:o 165/2015) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2015. 25/2015 (Suomen säädöskokoelman n:o 165/2015) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2015 (Suomen säädöskokoelman n:o 165/2015) Valtioneuvoston asetus verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 23 SISÄLLYS N:o Sivu 23 Ulkoasiainministeriön ilmoitus Schengenin säännöstön

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jiiljempiinii "sopimuspuolet",

Lisätiedot

CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 4/2008

CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 4/2008 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta

Lisätiedot

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. GENERAL REMARKS a) Nämä yleiset sopimusehdot on laadittu Euroopan valimoliiton CAEFin (COMMITTEE OF ASSOCIATIONS OF

Lisätiedot

Peruutusturva. Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen. - 1 - AIG Europe Limited (Finland Branch) AIG ref: 2001024393 2012-10-17

Peruutusturva. Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen. - 1 - AIG Europe Limited (Finland Branch) AIG ref: 2001024393 2012-10-17 Peruutusturva Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen - 1-2012-10-17 Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme Vakuuttaja Tämän vakuutuksen myöntää AIG Europe Limited sivuliike. Olemme Isossa-Britanniassa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014. 17/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014. 17/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 44 46 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Tasavallan presidentin asetus mannerjalustalla

Lisätiedot

VALTIOSOPIMUSTEN SUOMENTAMINEN

VALTIOSOPIMUSTEN SUOMENTAMINEN VALTIOSOPIMUSTEN SUOMENTAMINEN I. YLEISTÄ Suositus 7.1.2013 (korvaa 14.11.2012 annetun suosituksen) Ulkoasiainministeriö/Oikeuspalvelu Valtiosopimus on yleisnimitys erityyppisille valtioiden välisille

Lisätiedot

Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4 (nid.) ISBN 978-952-5920-32-1 (PDF) Paino: Markprint Ulkoasu ja taitto:

Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4 (nid.) ISBN 978-952-5920-32-1 (PDF) Paino: Markprint Ulkoasu ja taitto: Oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon maahanmuuttajan näkökulmasta Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4

Lisätiedot

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa - Suomenkielinen tiivistelmä KPMG:n laatimasta raportista - "Description of the Dutch Personal Budget System" -raportti kokonaisuudessaan

Lisätiedot

LIITE A5 II. Merityösertifikaatti

LIITE A5 II. Merityösertifikaatti 140 52/2013 LIITE A5 II Merityösertifikaatti (Huomio: tähän todistukseen on liitettävä merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus) Perustuu merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen,, (jäljempänä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 11 May 2015 Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,624,000 DDBO 3014 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

01/2013. Kokonaiseläke 2013. Eläketurvakeskus. Työeläke, kansaneläke ja verotus. Juha Knuuti ja Suvi Ritola ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

01/2013. Kokonaiseläke 2013. Eläketurvakeskus. Työeläke, kansaneläke ja verotus. Juha Knuuti ja Suvi Ritola ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 01/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Kokonaiseläke 2013 Työeläke, kansaneläke ja verotus Juha Knuuti ja Suvi Ritola Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Kokonaiseläke

Lisätiedot

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 11 June 2015 Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II Any person making

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer Dated 07/03/2014 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 13/05/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 30 July 2015

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 30 July 2015 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 30 July 2015 relating to Unlimited Index Certificates relating to the BEAR KULTA X5 C index (ISIN DE000CR4RCS0) to to be publicly offered

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2005 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2005 N:o 26 27 SISÄLLYS N:o Sivu 26 Laki tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 29 June 2015

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 29 June 2015 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 29 June 2015 relating to Autocall Structured Certificates relating to the share of Fortum Oyj (ISIN DE000CZ44LS5) to be publicly offered

Lisätiedot

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1 Soveltamisalue TSSFI 07/2015 Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1.1 Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot