AGREEMENT BETWEEN THE STATE OF ISRAEL AND THE REPUBLIC OF FINLAND ON SOCIAL SECURITY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AGREEMENT BETWEEN THE STATE OF ISRAEL AND THE REPUBLIC OF FINLAND ON SOCIAL SECURITY"

Transkriptio

1 רשומות כתבי אמנה 1246 אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי נחתמה בירושלים ב 15 בספטמבר 1997 נכנסה לתוקף ב 1 בספטמבר 1999 AGREEMENT BETWEEN THE STATE OF ISRAEL AND THE REPUBLIC OF FINLAND ON SOCIAL SECURITY נתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי 1

2 The Government of the State of Israel and the Government of the Republic of Finland Being desirous of regulating the relationship between the two States in the field of social security have agreed as follows: PART I ממשלת מדיבת ישראל וממשלת הרפובליקה של!יגלנד, ברצותן להסדיר את היחסים בין שתי המדינות :תחום הבטיחון הסוציאלי הסכימו ביניהן כדלקמן: חלק 1 General provisions הוראות כלליות Article 1 Definitions 1. For the purpose of this Agreement: a) "Contracting Parties" means the Republic of Finland and the State of Israel; b) "legislation" means the laws, decrees and regulations relative to the social security systems of the Contracting Parties specified in Article 2 of this Agreement; סעיף 1 1. לצורך אמנה זו: הגדרות א) צדדים מתקשרים פירושם הרפובליקה של פינלנד ומדינת ישראל; ב< חקיקה פירושה החוקים, הצווים והתקנות הקשורים למערכות הביטוח הסוציאלי המפורטים בסעיף 2 לאמנה זו; _ 1 : Israelin valtion hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jotka haluavat saannella suhteitaan sosiaaliturvan alalia, ovat sopineet seuraavasta: I OSA Yleiset màaràykset 1 artikla 1. Tassa sopimuksessa: Maaritelmât a) "Sopimuspuoli" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja Israelin valtiota. b) "Lainsáadanto" tarkoittaa lakeja, asetuksia ja mâarayksiâ, jotka koskevat taman sopimuksen 2 artiklassa mainittuja sopimuspuolten sosiaaliturvajârjestelmien aloja. כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

3 c) "competent authority" means, in relation to Finland: The Ministry of Social Affairs and Health; and in relation to Israel: The Minister of Labour and Social Affairs; d) "institution" means the authority or institution responsible for implementing the legislation specified in Article 2 Of the Agreement; e) "competent institution" means the institution which is responsible for providing benefits under the applicable legislation; f) "benefit" means any payment in cash or other benefit under the legislation defined in Article 2 of this Agreement including any additional amount, increase or supplement payable in addition to that benefit under the legislation of a Contracting Party, unless otherwise specified in this Agreement; ה< רשות מוסמכת פירושה, לגבי פינלנד, המשרד לעניינים סוציאליים ולבריאות; ולגבי ישראל, משרד העבודה והרווחה; מוסד פירושו הרשות או המוסד האחראים ליישום החקיקה המפורטת בסעיף 2 לאמנה; מוסד מוסמך פירושו המוסד האחראי לתשלום גימלאות בהתאם לתחיקה החלה; גימלה פירושה כל תשלום במזומן או הטבה אחרת לפי התחיקה המוגדרת בסעיף 2 לאמנה זו, לרבות כל סכום נוסף, הגדלה או תוספת המשתלמת בנוסף על אותה הטבה בהתאם לתחיקה של הצד המתקשר, אלא אם מפורט אחרת באמנה זו; c) "Toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa Suomessa sosiaali- ja terveysministeriötä ja Israelissa työ- ja sosiaaliininisteriä. d) "Laitos" tarkoittaa viranomaista tai iaitosta, jolle kuuluu tämän sopimuksen 2 artiklassa mainitun lainsäädännön täytääntöönpano. e) "Toimivaltainen laitos" tarkoittaa Iaitosta, jolle kuuluu sovellettavan lainsäädännön mukaisten etuuksien myöntäminen. 0 "Etuus" tarkoittaa kaikkia tämän sopimuksen 2 artiklassa mainitun lainsäädännön mukaisia rahasuorituksia tai muita etuuksia mukaan lukien kaikki sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti kyseiseen etuuteen maksettavat lisät tai korotukset, jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä. כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי 3

4 g) 1, period of insurance' ' means a period of employment or self-employment, of contributions or residence, as defined or recognized as a period of insurance in the legislation under which such period has been or is deemed to have been completed, or any similar period in so far as it is recognized in the legislation of a Contracting Party as equivalent to a period of insurance; תקופת ביטוח פירושה תקופה של תעסוקה כעובד שכיר או כעובד עצמאי, של תשלום דמי ביטוח או תושבות, כפי שהוגדרו או הוכרו ביטוח בתחיקה שלפיה התקופה כתקופות האמורה הושלמה או נחשבת כאילו הושלמה, או כל תקופה דומה, במידה שהיא מוכרת בתחיקתו לתקופת המתקשר כשוות ערך של הצד ביטוח; h) "residing" means, in relation to Finland: that the person is permanently resi-dent and has his or her home in Finland and that he or she mainly stays in Finland; and, in relation to Israel: habitual residence, which is lawfully established; i) "family member" means, in relation to Finland: spouse and any child under 18 years of age as well as children under 25 years of age who are full-time students or students participating in vocational training; and, in relation to Israel: the concept of "family member" is determined according to the provisions of the Israeli applicable legislation. ח< ט< תושבות פירושה, לגבי פינלנד: שהאדם הוא תושב קבע ויש לו או לה מקום מגורים בפינלנד, ושהוא או היא שוהים בעיקר בפינלנד; ולגבי ישראל: מושבו הרגיל אשר נקבע כדין; בן משפחה פירושו, לגבי פינלנד: בן/בת זוג וכל ילד בגיל מתחת ל 18 שנים, וכן ילדים מתחת לגיל 25 שעיסוקם היחיד הוא שהנם סטודנטים במערך לימודים מלא או סטודנטים המשתתפים בהכשרה מקצועית; ולגבי ישראל, הביטוי בן משפחה מוגדר בהתאם להוראות התחיקה הישראלית החלה. g) "Vakuutuskausi" tarkoittaa työskentelykausia, maksu- tai asumiskausia siten kuin ne on määritelty tai tunnuslettu vakuutuskausiksi siinä lainsäädännössä, jonka mukaisesti ne on täytetty tai niitä pidetään täytettyinä, samoin kuin kaikkia vastaavia kausia,' jotka sopimuspuolcn lainsäädännössä rinnastetaan vakuutuskausiin. h) "Asuminen" tarkoittaa Suomen osalta, että henkilöllä on varsinainen asunto ja koti Suomessa ja että hän pääasiallisesti oleskelee Suomessa, ja Israelin osalta vakinaista asumista, joka on laillisesti vahvistettu. i) "Perheenjäsen" tarkoittaa Suomen osalta puolisoa ja alle 18-vuotiaita lapsia sekä sellaista alle 25vuotiasta lasta, joka opiskelee päätoimisesti tai on ammatillisessa koulutuksessa; Israelin osalta käsite "perheenjäsen" määritellään Israelin sovellettavan lainsäädännön säännösten mukaan. כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לביןהרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

5 2) Other words and expression used in this Agreement shall have the meanings respectively assigned to them in the legislation applied. 2. למלים ולביטויים אחרים המשמשים באמנה זו תהיה המשמעות הניתנת לכל אחד מהם ע י התחיקה החלה. Article 2 Applicable legislation 1. This Agreement shall apply to the legislation governing: סעיף 2 התחיקה החלה 1. האמנה תחול על התחיקה המסדירה: א) לגבי פינלנד: finland: A. In relation to a) sickness insurance as to parents' benefits, and as to other sickness benefits and public health care services only with respect to Article 6, paragraph 2 and Articles 7-10; b) the National pension Scheme and the Employment pension Scheme; א) ביטוח מחלה בהקשר לגימלאות הורים, וכן בהקשר לגימלאות מחלה אחרות ושירותי בריאות הציבור רק בהקשר לסעיף 6, ס ק 2 וסעיפים 10-7; ב) תוכנית הפנסיה הלאומית ותוכנית הפנסיה התעסוקתית; 2. Muilla tässä sopimuksessa käytetyiilä käsitteillä ja ilmaisuilla on se merkitys, joka niille on annettu kyseisen sopimuspuolen sovellettavassa lainsäädännössä. 2 artikla Sovellettava lainsäädäntö 1. Tätä sopimusta sovelletaan lainsäädäntöön, joka koskee A. Suomessa a) sairausvakuutusta vanhempainetuuksien osalta, ja muita sairausvakuutusetuuksia ja julkisia terveydenhuoltopalveluja vain silloin kun kyse 6 artiklan 2 kappaleen ja 7 10 artiklan soveltamisesta b) kansanelakejarjestelmaa ja tyoelakejarjesteimaa כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי 5

6 c) employment accident insurance and occupational diseases insurance; ג) ביטוח תאונות עבודה וביטוח מחלות מקצוע; d) child allowances and maternity grants; e) employer's social security contributions. B. In relation to Israel: the National Insurance Law (Consolidated version) as far as it applies to the following branches of insurance: ד< קיצבאות ילדים ומענק לידה; ה< תשלומי דמי הביטוח ע י המעסיק לביטוח הסוציאלי. ב) לגבי ישראל: חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ ה 1995 ככל שהוא חל על ענפי ביטוח אלה: א) ביטוח זיקנה ושאירים; insurance; a) Old age and survivor's ם ביטוח נכות; insurance; (b invalidity ג< ביטוח נפגעי עבודה; insurance; (c work injury ד< ביטוח אימהות; insurance; (d maternity ה< ביטוח ילדים. insurance. (e children's c) tapaturma- ja ammattitautivakuutusta d) lapsilisiä ja äitiysavustuksia e) työnantajan sosiaaliturvamaksua. B. Israelissa kansallista vakuutuslakia (koottu versio) siltä osin kuin se kos! seuraavia vakuutuslajeja: a) vanhuusvakuutusta ja jälkeenjääneiden vakuutusta b) työkyvyttömyysvakuutusta c) työtapaturmavakuutusta d) äitiysvakuutusta e) lasten vakuutusta. 6 כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

7 2. Unless otherwise indicated in paragraph 4 of this Article, this Agreement shall also apply to future legislation codifying, replacing, amending or complementing the legislation referred to in paragraph 1 of this Article. 2. אם לא צוין אחרת בס ק 4 לסעיף זה, תחול האמנה גם על תחיקה עתידית המשלבת, המחליפה, המתקנת או המשלימה את התחיקה הנזכרת בם ק 1 לסעיף זה. 3. With the entry into force of this Agreement the competent authorities shall notify each other of their legislation in the fields of social security referred to in paragraph 1. Henceforth, before the and of February of each year the competent authorities shall notify each other of the amendments to the legislation passed during the previous calender year. 4. This Agreement shall not apply to legislation which extends to application of the legislation specified in paragraph 1 of this Article to new groups of beneficiaries if the competent authority of the Contracting Party concerned so decides and gives notice to that effect in connection with the annual notificaton referred to in paragraph 3 of this Article. עם כניסתה לתוקף של אמנה זו, יודיעו הרשויות 3. המוסמכות זו לזו על תחיקתם בתחומי הביטוח הסוציאלי הנזכרת בס ק 1. מעתה ואילך, לפני סוף פברואר בכל שנה, יודיעו הרשויות המוסמכות זו לזו \ בשנת הלוח לתחיקה שהתקבלו על התיקונים הקודמת. 4. אמנה זו לא תחול על תחיקה המרחיבה את החלת התחיקה המפורטת בס ק 2 לסעיף זה על קבוצות חדשות של מוטבים אלא אם הרשות המוסמכת של הצד המתקשר הנוגע בדבר מחליטה כך, ומודיעה על כך בעת מתן ההודעה השנתית הנזכרת בס ק 3 לסעיף זה. 2. Jolléhtaman artiklan 4 kappaleesta muuta johdu, tata sopimusta sovelletaan mvos tulevaan lainsaadantoon, jolla koonnetaan, korvataan, muutetaan tai taydennetaan 1 kappaleessa mainittua lainsaadantoa. 3. Taman sopimuksen tullessa voimaan toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat toisilleen 1 kappaleessa mainittuja sosiaaliturvan aloja koskevasta latnsaadannostaan. Sen jalkeen toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat toisilleen kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessa edellisen kalenterivuoden aikana lainsaadantoon tehdyistá muutoksista. 4. Tama sopimus ei koske lainsaadantoa, joka laajentaa 1 kappaleessa mainitun lainsaad'innon soveltamisen uusiin etuudensaajaryhmiin, jos asianomaisen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen niin paattaá ja ilmoittaa siitá taman artiklan 3 kappaleessa tarkoitetun vuosittaisen ilmoituksen yhteydessá. כתבי אמנה, 1246, כרך 39. אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי 7

8 5. Unless otherwise provided in this Agreement, the application of this Agreement shall not be affected by any supranational legislation binding on a Contracting Party, international agreements cincluded by the Contracting Parties, or such legislation of a Contracting Party that has been promulgated for the implementation of an international agreement. Article 3 Persons covered by this Agreement Unless otherwise provided, this Agreement shall apply to all persons who are or have been subject to the legislation referred to in Article 2 of this Agreement, as well as to family members and survivors of such persons. אם אין הוראות אחרות באמנה זו, החלת אמנה זו לא תהיה מושפעת מחקיקה על לאומית כלשהי המחייבת צד מתקשר, מהסכמים בינלאומיים שנכרתו ע י הצדדים המתקשרים, או מחקיקה של צד מתקשר אשר הותקנה לשם יישום הסכם בינלאומי. סעיף 3 אנשים שאמנה זו חלה עליהם באין הוראות אחרות, תחול אמנה זו על כל האנשים והינם או היו כפופים לתחיקה המאוזכרת בסעיף 2 לאמנה י, וכן על בני משפחה או שאירים של אנשים כאמור. Jollei tiissa sopimuksessa toisin maarata, sita sovellettaessa ei oteta huomioon sopimuspuolta sitovaa ylivaltiollista oikeutta, sopimuspuolten tekemia kansainval sopimuksia tai sopimuspuolen sellaista lainsaadantoa, joka johtuu kansainviiliscn sopimuksen taytantoonpanosta. 3 artikla Henkilot, joihin sopimusta sovelletaan Jollei toisin maarata, tata sopimusta sovelletaan kaikkiin 2 artiklassa tarkoitetun lainsaadannon piiriin kuuluviin tai kuuluneisiin henkiloihin seka heidan perheenjaseniinsa ja jalkeensajaaneisiin. כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

9 Article 4 Equal treatment Unless otherwise provided in this Agreement, the following persons, whill residing in the territory of a Contracting Party, shall have the same rights and obligations under the legislation of a Contracting Party as nationals of that Contracting Party. a) nationals of the other Contracting patry; b) refugees, as referred to in the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 and the protocol Of 31 January 1967 to that Convention; c) stateless persons, as referred to in the Convention relating to the Status of Stateless persons of 28 September 1954; סעיף 4 שוויון דין באין הוראות אחרות לאמנה זו, לאנשים הבאים, בעודם תושבים בשטח ארצו של צד מתקשר, תהיינה אותן הזכויות והחובות לפי התחיקה של צד מתקשר כמו לאזרחי אותו צד מתקשר. א) אזרחי הצד המתקשר האחר; ב) פליטים, כמאוזכר באמנה בדבר מעמד פליטים מ 28 ביולי 1951 ובפרוטוקול לאמנה זו מ 31 בינואר 1967; ג< מחוסרי אזרחות, כמאוזכר באמנה בדבר מעמדם של מחוסרי אזרחות מ 28 בספטמבר 1954; 4 artikla Yhdenvertainen kohtelu Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, seuraavilla sopimuspuolen alueella asuvilla henkilöillä on samat sopimuspuolen lainsäädännön mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kuin kyseisen sopimuspuolen omilla kansalaisilla: a) toisen sopimuspuolen kansalaiset b) pakolaiset, joita tarkoitetaan pakolaisten oikeusasemaa koskevassa 28 heinäkuuta 1951 tehdyssä yleissopimuksessa ja 31 tammikuuta 1967 tehdyssä sähen liittyvässä pöytäkirjassa c) valtiottomat henkilöt, joita tarkoitetaan valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevassa 28 syyskuuta 1954 tehdyssä yleissopimuksessa כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי 9

10 d) family members and survivors of the persons mentioned under subparagraphs a) - c) with regard to rights which they derive from such persons. ד) בני משפחה ושאירים של אנשים המאוזכרים בם ק א) - ג) ביחס לזכויות הנובעות להם מאנשים כאמור. Article 5 Export of benefits Unless otherwise provided in this Agreement, pensions and other cash benefits shall not be reduced, modified, suspended or withdrawn because the person resides in the territory of the other Contracting Party. The provision of paragraph 1 of this Article shall not apply to Finnish unemployment pensions, part-time pensions or pensioners' housing allowances. סעיף 5 ייצוא גימלאות אם אין הוראות אחרות באמנה זו, קיצבאות וגמלאות אחרות בכסף לא תופחתנה, תשונינה, תושעינה או תבוטלנה מפני שהאיש הינו תושב בשטח ארצו של הצד המתקשר האחר. הוראות ס ק 1 לסעיף זה לא יחולו על קיצבאות אבטלה פעיות, קיצבאות קצרות מועד פיניות ודמי מגורים פיניים לגימלאים. d) kohdissa a c mainittujen henkiloiden perheenjasenet ja jalkeenjaaneet silta osin kuin nama johtavat oikeutensa kyseisista henkiloista. 5 artikla Etuuksien maksaminen ulkomaille 1. Jollei tassa sopimuksessa toisin maarata, elakkeita ja muita rahasuorituksia ei saa vahentiia, muuttaa, keskeyttaa tai peruuttaa sen vuoksi, etta etuudensaaja asuu tois< sopimuspuolen alueella. 2. Taman artiklan 1 kappaleen maaraysta ei sovelleta Suomen tyottomyyselakkeeseen osa-aikaelakkecseen tai elakkeensaajien asumistukeen. 10 כתבי אמנה, 1246, כרך 39. אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

11 חלק PART II 2 Provisions on applicable legislation Article 6 Main rules 1. Unless otherwise provided in this Agreement, a person covered by this Agreement shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose territory he or she resides or, as regards insurance manches specified in Article 2, paragraph 1 which do not depend on residence, to the legislation of the Contracting Party in whose territory he or she is employed or selfemployed. 2. Civil servants and persons treated as such and persons employed by a public institution of a Contracting Party shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose adminstration they are employed provided that the person concerned prior to the employment is subject to the legislation of that Contracting Party. הוראות בדבר התחיקה החלה סעיף 6 כללים עיקריים 1. אם אין הוראות אחרות באמנה זו, אדם שאמנה זו חלה עליו יהיה כפוף לתחיקת הצד המתקשר שבשטח ארצו הוא עובד כשכיר או כעצמאי. 2. עובדי ציבור ואנשים בדומה ואנשים המועסקים ע י מוסד ציבורי של צד מתקשר, יהיו כפופים לתחיקה של הצד המתקשר שאצלו הם מועסקים, בתנאי שאותו אדם היה כפוף לפני העסקתו לתחיקה של אותו צד מתקשר. II OSA Sovellettavaa lainsaadántoá koskevat maaraykset 6 artikla Paasáannót 1. Jollei tassá sopimuksessa toisin maarata, henkilo, johon tata sopimusta sovelletaan, kuuluu sen sopimuspuolen lainsaadannón piiriin, jonka alueella han asuu tai, kun on kysymys 2 artiklan 1 kappaleessa mainituista sosiaalivakuutuksen aloista, jotka eivat ole riippuvaisia asumisesta, sen sopimuspuolen lainsaadannón piiriin, jonka alueella han tyoskentelee tai toimii yrittajaná. 2. Virkamiehet ja sellaisina pidetyt henkilot seka sopimuspuolen julkisen yhteison palveluksessa olevat henkilot kuuluvat sen sopimuspuolen lainsaadannón piiriin, jonb hallinnossa he tyóskentelevát, jos kyseinen henkiló kuului ennen palvelukseen ottamista tamiin sopimuspuolen lainsaadannón piiriin. כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי 11

12 1. A person who Article 7 Exception a) is employed by an employer whose registered place of business in the territory of a Contracting Party, b) is covered under the legislation of that Contracting Party, and c) is sent to work in the territory of the other Contracting Party for the same employer or a related employer for a period not exceeding three years; shall continue to be subject to the legislation of the former Contracting Party as if he or she would continue to be resident and employed in the territory of that Contracting Party. 2. The travelling personnel of a transport undertaking operating in the territoris of both Contracting Parties shall be subject to the ligislation of the Contracting Party in whose territory the undertaking has its registered place of business. סעיף 7 אדם אשר חריגים א) מועסק ע י מעביד שמקום עסקו הרשום נמצא בשטח ארצו של צד מתקשר, ב< תחיקתו של הצד המתקשר חלה עליו, וכן ג) נשלח לעבוד בשטח ארצו של הצד המתקשר האחר בעבור אותו מעביד או מעביד הקשור בו, לתקופה של לא יותר משלש שנים; ימשיך להיות כפוף לתחיקתו של הצד המתקשר הראשון, >ילו הוא ממשיך להיות תושב ומועסק בשטח ארצו של יתו צד מתקשר. כוח אדם נייד של מפעל תעבורתי, הפועל בשטחי ארצותיהם של שני הצדדים המתקשרים, יהיה כפוף לתחיקתו של הצד המתקשר שבשטח ארצו נמצא מקום המפעל הרשום של העסק. 7 artikla Poikkeukset Henkilo, joka a) on tyosuhteessa tyonantajaan, jonka kotipaikka on sopimuspuolen alueella b) kuuluu sen sopimuspuolen lainsáádannón piiriin, ja c) láhetetaán tyohón toisen sopimuspuolen alueelle saman tyónantajan tai tyonantajaan sidoksissa olevan tyónantajan tyohón, joka kestaa enintaan kolme vuotta, pysyy ensiksi mainitun sopimuspuolen lainsáádannón piirissá ikáan kuin han edel asuisi ja tyóskentelisi sen alueella. 2. Kummankin sopimuspuolen alueella toimivan kuljetusyrityksen niatkustava henkilókunta kuuluu sen sopimuspuolen lainsáádannón piiriin, jonka alueella yrityksella on kotipaikka. ייויי אמנה. 1246, כרר אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

13 3. A person emloyed on board a vessel flying the flag of a Contracting Party and residing in the territory of the same Contracting Party shall be subject to the legislation of that contracting Party provided that the emloyer's registered place of business is situated in the territory of that Contracting Party. In relation to Israel the above mentioned applies also where a vessel flies the flag of a third country but has a crew which is paid by an undertaking having its registered place of business or by a person resident in Israel. Article 8 Exceptions to Articles 6 and 7 The competent authorities or the bodies authorized by them may agree on exceptions from the provisions of Articles 6 and 7 in the interest of certain persons or categories of persons. 3. אדם המועסק על כלי שיט המניף את דגלו של צד מתקשר, והינו תושב בשטח ארצו של אותו צד מתקשר, יהיה כפוף לתחיקתו של אותו צד מתקשר בתנאי שמקום העסק הרשום של המעביד נמצא בשטח ארצו של אותו צד מתקשר. לגבי ישראל, חל האמור לעיל גם כאשר כלי שיט מניף את דגלה של מדינה שלישית אך יש לו צוות המקבל תשלום ממפעל שיש לו מקום עסק רשום בישראל או מאדם שהינו תושב ישראל. סעיף 8 חריגים לסעיפים 6 ו ד הרשויות המוסמכות או הגופים המוסמכים על ידיהם, רשאים להסכים על חריגים מהוראות סעיפים 6 ו 7 לטובת אנשים מסוימים או קבוצות מסוימות של אנשים. 3. Sopimuspuolen lipun alia purjehtivalla aluksella tyóskentelevá henkiló, joka asuu saman sopimuspuolen alueella, kuuluu sen sopimuspuolen lainsaadannon piiriin edellyttaen, ettá tyónantajan kotipaikka on sen sopimuspuolen alueella. Israelin osalta edella mainittu koskee myos tapauksia, jolloin alus kayttaa kolmannen maan lippua. mutta sen miehiston palkan maksaa yritys, jolla on kotipaikka Israelissa, tai henkiló, joka asuu Israelissa. 8 artikla Poikkeukset 6 ja 7 artiklaan Toimivaltaisct viranomaiset tai naiden valtuuttamat toimiclimet voivat sopia poikkcuksista 6 ja 7 artiklan maarayksiin joidcnkin hcnkiloiden tai henkiloryhmicn eduksi. נתבי אמנה, 1246, כרך 39. אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד 'בדבר ביטחון סוציאלי 13

14 Article 9 Application of Articles 6 8 to family members 1. The family members accompanying the employee referred to in Article 7, paragraph 1 and living with him or her, are subject to the legislation of the same Contracting Party as the employee. 2. The family members accompanying the person meant in Article, 6 paragraph 2 and living with him or her, are subject to the legislation of the same Contracting Party as the person referred to above. 3. When agreeing on the exceptions under Article 8 from the provisions of Artickes 6 and 7, the persons accompanying the employee and living, with him or her are subject to the legislation of the same Contracting Party in regard to which the exception has been agreed on. 4. The provisions of paragraphs, 1, 2 and 3 shall not apply, if the family member on the basis of his or her own employment is subject to the legislation of the other Contracting Party. ס ע י ף 9 החלת סעיפים 8-6 על בני משפחה 1. בני משפחה המתלווים אל המועסק הנזכר בסעיף 7, ס ק 1 והחיים איתו או איתה, כפופים לתחיקה של אותו צד מתקשר שהעובד כפוף לה. בני משפחה המתלוים אל המועסק כמשמעותו בסעיף 6, ס ק 2 והחיים איתו או איתה, כפופים לתחיקה של אותו צד מתקשר שהמועסק הנזכר לעיל כפוף לה. כשיש הסכמה על חריגים לפי סעיף 8 מהוראות סעיפים 6 ו 7, אנשים המתלווים אל המועסק וחיים איתו או איתה, כפופים לתחיקה של אותו צד מתקשר שביחס אליו הוסכם על החריג. הוראות ס ק 2, 1, וי 3 לא יחולו אם בן המשפחה, על בסים התעסוקה שלו או שלה, כפוף לתחיקה של הצד המתקשר האחר. 9 artikla 6 8 artiklan soveltaminen perheenjaseniin 1. Sopimuksen 7 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun tyontekijan mukana seuraavat ja samassa taloudessa asuvat perheenjásenet kuuluvat saman sopimuspuolen lainsaadannon piiriin kuin tyóntekija. 2. Sopimuksen 6 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun henkilon mukana seuraavat ja samassa taloudessa asuvat perheenjásenet kuuluvat saman sopimuspuolen lainsaadannon piiriin kuin edella tarkoitettu henkiló. 3. Kun sovitaan 8 artiklan mukaisista poikkeuksista 6 ja 7 artiklaan, tyontekijan muí seuraavat ja samassa taloudessa asuvat henkilót kuuluvat saman sopimuspuolen lainsaadannon piiriin, jonka osalta poikkeuksesta on sovittu. 4. 1, 2 ja 3 kappaleen maáráyksia ei sovelleta, jos perheenjásen kuuluu ornan tyóskentelynsa perusteella toisen sopimuspuolen lainsaadannon piiriin. 1 כתבי אמנה, 1246, כרך 39. אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

15 סעיף Article Insurance contributions The insurance contributions concerning a person covered by this Agreement shall be payable according to the legislation of the Contracting Party to which he or she is subject according to this Agreement. PART 3 דמי ביטוח דמי ביטוח בעבור אדם שאמנה זו חלה עליו, ישולמו בהתאם לתחיקה של הצד המתקשר שהוא כפוף לה, בהתאם להוראות אמנה זו. חלק 3 Special provisions concerning the various categories of benefits Parent's benefits הוראות מיוחדות בדבר הסוגים השונים של הגימלאות גימלאות הורים סעיף Article Taking into account periods of insurance 1. If a person has completed periods of insurance amounting to at least eight weeks under the legislation of a Contracting Party, התחשבנות בתקופות ביטוח 1. השלים אדם תקופות ביטוח לפי התחיקה של הצד המתקשר שהאם כפופה לה בזמן הלידה או שההורה המאמץ כפוף לה בזמן האימוץ. 10 artikia Vakuutusmaksut Turnan sopimuksen piiriin kuuluvaa henkiloá koskevat vakuutusmaksut maksetaan sai sopimuspuolen lainsaadannon!múkaisesti, jonka piiriin han taman sopimuksen perusteella kuuluu. III OSA Eri etuusryhmia koskevia erityismaarayksiá Vanhempainetuudet 11 artikia Vakuutuskausien huomioon ottaminen 1. Jos henkiló on táyttanyt sopimuspuplen lainsaadannon múkaisesti vakuutuskausia, joista muodostuu vahintaan kahdeksan viikon pituinen jakso, aiemmin toisen כתבי אמנה, 1246, כרך 39. אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי 5!

16 periods of insurance previously completed under the legislation of the other Contracting Party shall, if necessary, be taken into account for the establishment of that person's entitlement to a benefit as if these periods had been completed under the legislation of the first Contracting Party. 2. When calculating the benefit in accordance with paragraph 1, only income accrued in the territory of the Contracting Party which pays the benefit shall be taken into account. Article בעת חישוב הגימלה בהתאם לס ק 1, תילקח בחשבון רק הכנסה שנצמחה בשטח ארצו של הצד המתקשר המשלם את הגימלה. סעיף 12 Maternity grant shall be payable according to the kegislation of the Contracting Party subject to whose legislation the mother is at the time of the confinement or subject to legislation the adoptive parent is at the time of the adoption. מענק לידה ישולם בהתאם לתחיקה של הצד המתקשר שהאם כפופה לה בזמן הלידה או שההורה המאמץ כפוף לה בזמן האימוץ. Old age, invalidity and survivors' pensions קיצבאות זיקנה, נכות ושאירים sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti täytetyt vakuutuskaudet otetaan tarvittaess huomioon määrättäessä kyseisen henkilön oikeudesta etuuteen ikään kuin nämä kau olisi täytetty ensin mainitun sopimuspuolen lainsäädännön mukaan. 2. Kun lasketaan etuutta 1 kappaleen mukaisesti, otetaan huomioon vain etuuden maksavan sopimuspuolen alueella saatu tulo. 12 artikla Äitiysavustus maksetaan sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaan, jonka piiriin äi synnytyshetkellä tai ottovanhempi lapseksiottamisen hetkellä kuuluu. Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet 16 כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

17 Article 13 Granting of pensions Unless otherwise provided in this Agreement, when granting pensions on the basis of this Agreement the competent institutions of the Contracting Parties shall apply their respective legislations. Article 14 Entitlement to Finnish national pensions 1. Notwithstanding the provisions of Article 4 and Article 5, paragraph 1 of this Agreement, entitlement to benefits under the legislation concerning national pensions and general survivors' pensions shall be determined according to this Article. סעיף 13 הענקת קיצבאות באין הוראות אחרות באמנה זו, בהעניקם קיצבאות על בסיס אמנה זו, יחילו המוסדות המוסמכים של צדדים המתקשרים כל אחד את תחיקתו. סעיף 14 זכאות לקיצבאות לאומיות פעיות 1. על אף הוראות סעיף 4 וסעיף 5, ס ק 1 לאמנה זו, הזכאות לגימלאות לפי התחיקה הדנה בקיצבאות לאומיות וקיצבאות שאירים כלליות תיקבע בהתאם לסעיף זה. 13 artikla Eläkkeiden myöntäminen Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, sopimuspuolten toimivaltaiset laitokset soveltavat oman maansa lainsäädäntöä myöntäessään eläkkeitä tämän sopimuksen perusteella. 14 artikla Oikeus Suomen kansaneläkkeeseen Tämän sopimuksen 4 artiklan ja 5 artiklan 1 kappaleen määräysten estämättä oikeudesta kansaneläkettä ja yleistä perhe-eläkettä koskevan lainsäädännön mukaisiin etuuksiin määrätään tämän artiklan mukaisesti. כתבי אמנה, 1246, כרך אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

18 5. The amount of the pensions payable under paragraphs 2 and 3 shall be proportional to the number of years of residence in Finland. Article 15 Calculation of Finnish national pensions 1. Notwithstanding the provisions of Article 13 of this Agreement, the amount of the pensions payable under Article 14 shall be calculated according to this Article. 2. Where a Finnish pension is payable only by virtue of this Agreement, the amount of that pension shall be determined by taking into account any Israeli pension income of that person. 5. שיעור הקיצבאות המשתלמות לפי ס ק 2 ו 3 יהיה ביחס למספר שנות התושבות בפינלנד. סעיף 15 חישוב קיצבאות לאומיות פיניות 1. על אף הוראות סעיף 13 לאמנה זו, שעור הקיצבאות המשתלמות לפי סעיף 14 יחושב בהתאם לסעיף זה. 1. מקום שקיצבה פינית משתלמת רק מכוח אמנה זו, שעור הקיצבה ייקבע תוך הבאה בחשבון של ההכנסה של אותו אדם מקיצבה ישראלית. 5. Taman artiklan 2 ja 3 kappaleen mukaisesti maksettavan elakkeen maara suhtcutetnan Suomessa asuttujen vuosien lukumaaraan. 15 artikla Suomen kansanelakkeen laskeminen 1. Taman sopimuksen 13 artiklan maaraysten estamatta 14 artiklan perusteella maksettava elake lasketaan taman artiklan mukaisesti. 2. Jos suomalainen eliike maksetaan vain taman sopimuksen perusteella, elaketta maarattaessa otetaan huomioon kyseisen henkilon Israelista saama elaketulo. כתבי אמנה, 1246, כרך 39. אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי 19

19 2. A national of a Contracting Party residing in the territory of a Contracting Party shall be entitled to receive an old age pension, if she or he has been resident in Finland for a consecutive period of at least three years after having reached the age of 16 years. 3. A national of a Contracting Party residing in the territory of a Contracting Party shall be entitled to receive a widow's or widower's pension, if she or he and the deceased had been resident in Finland for a consecutive period, of at least three years after having reached the age of 16 years and the deceaded was a national of a Contracting Party and resided in the territory of a Contracting Party at the time of death. 4. A national of a Contracting Party residing in the territory of a Contracting Party shall be entitled to receive an orphan's pension, if the deceased was a national of a Contracting Party, who had been resident in Finland for a consecutive period of at least three years after having reached the age of 16 years and resided in the territory of a Contracting Party at the time of death. אורח של צד מתקשר שהינו תושב בשטח ארצו של צד מתקשר יהיה זכאי לקבל קיצבת זיקנה, אם היה תושב פינלנד למשך תקופה רצופה של שלוש שנים לפחות אחרי הגיעו לגיל אזרח של צד מתקשר שהינו תושב בשטח ארצו של צד מתקשר יהיה זכאי לקבל קיצבת אלמנות, אם הוא או היא והנפטר/ת היו תושבי פינלנד במשך תקופה רצופה של שלוש שנים לפחות אחרי הגיעם לגיל 16 והנפטר/ת היה/הייתה אזרח/ית של צד מתקשר ותושב/ת בשטח ארצו של צד מתקשר בזמן הפטירה. 4. אזרח של צד מתקשר, שהינו תושב בשטח ארצו של צד מתקשר, יהיה זכאי לקבל קיצבת יתומים, אם הנפטר היה אזרח של צד מתקשר, ותושב/ת בשטח ארצו של צד מתקשר בזמן הפטירה. 2. Sopimuspuolen alueella asuvalla sopimuspuolen kansalaisella on oikeus saada vanhuuselakettá, jos han 16 vuotta taytettyaan on asunut yhtajaksoisesti vahintaan kolmen vuoden ajan Suomessa. 3. Sopimuspuolen alueella asuvalla sopimuspuolen kansalaisella on oikeus saada leskenelakettá, jos seka han etta vainaja 16 vuotta taytettyaan ovat asuneet yhtajaksoisesti vahintaan kolmen vuoden ajan Suomessa, ja jos vainaja oli sopimuspuc kansalainen ja jos han asui kuollessaan sopimuspuolen alueella. 4. Sopimuspuolen alueella asuvalla sopimuspuolen kansalaisella 011 oikeus saada lapsenelaketta, jos vainaja oli sopimuspuolen kansalainen, joká 16 vuotta taytettya oli asunut yhtajaksoisesti vahintaan kolmen vuoden ajan Suomessa ja joka asui kuollessaan sopimuspuolen alueella. 1 כתבי אמנה, 1246, כרך 39. אמנה בין מדינת.ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

20 סעיף Article Special provisions applicable to the Finnish Employment pension Scheme on old age, invalidity and survivors' pensions Notwithstanding the provisions of Article 4 and Aarticle 5, paragraph 1 of this Agreement the Finnish employment pension including old age, invalidity and survivors' pensions, shall not be paid to a beneficiary residing in the territory of Israel unless the employee or the self-employed person has been subject to the Finnish Employment pension Scheme for at least twelve consecutive months. ת מיוחדות החלות על תוכנית קיצבת התעסוקה פינית הנוגעות לקיצבאות זיקנה, נכות ושאירים ל אף הוראות סעיף 4 וסעיף 5, ס ק 1 לאמנה זו, ת התעסוקה הפינית, הכוללת קיצבאות זיקנה, נכות ריס, לא תשולם למוטב שהינו תושב בשטח ארצה של ;ל אלא אם השעיר או העצמאי היה כפוף לתוכנית ת התעסוקה הפינית במשך 12 חודשים רצופים ת. החלת התחיקה הישראלית Application of Israeli ligislation סעיף Article Old age and survivors benefits 1. Where a national of a Contracting Party or a person designated in Article 4 b) d) of the גימלאות זיקנה ושאירים מקום שאזרח של צד מתקשר או אדם הנזכר בסעיף 4 ב< ד) לאמנה זו, היה מבוטח בישראל למשך שנים 16 artikla Suomen tyóelakejarjestelmáan sovellettavat erityismaaráykset koskien vanhuus-, tyókyvyttomyys- ja perhe-elaketta Turnan sopimuksen 4 artiklan ja 5 artiklan 1 kappaleen máaraysten estamátta Siu tyoelíiketta, mukaan lukien vanhuus-, tyókyvyttomyys- ja perhe-elake, ei makset Israelin alueella asuvalle etuudensaajalle, jollei tyóntekija tai yrittajá ole kuulunu Suomen tyóelakejarjestelman piiriin yhtajaksoisesti vahintaan kahdentoista kuuka ajan. Israelin lainsaádannón soveltaminen 17 artikla Vanhuus- ja jalkeenjáaneiden etuudet 1. Jos sopimuspuolen kansalainen tai 4 artiklan b d kohdassa tarkoitettu henkilo ollut vakuutettu lsraelissa yhtajaksoisesti vahintaan kahdentoista kuukauden ajan, כתבי אמנה, 1246, כרך 39. אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פינלנד בדבר ביטחון סוציאלי

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 51 52 SISÄLLYS N:o Sivu 51 Laki Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn

Lisätiedot

HE 106/2016 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/2016 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle Korean tasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta /2017 (Suomen säädöskokoelman n:o 42/2017) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta /2017 (Suomen säädöskokoelman n:o 42/2017) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2017 8/2017 (Suomen säädöskokoelman n:o 42/2017) Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Korean tasavallan kanssa tehdyn

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 478/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 478/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2014 67/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 478/2014) Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Intian kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 55 SISÄLLYS N:o Sivu 55 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta /2017 (Suomen säädöskokoelman n:o 41/2017) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta /2017 (Suomen säädöskokoelman n:o 41/2017) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2017 5/2017 (Suomen säädöskokoelman n:o 41/2017) Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Kiinan kansantasavallan kanssa

Lisätiedot

1991 vp - HE 193 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 193 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 193 Hallituksen esitys Eduskunnalle Amerikan yhdysvaltain kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2002 N:o 12 14 SISÄLLYS N:o Sivu 12 Laki Luxemburgin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALITURVASTA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA KOREAN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ

SOPIMUS SOSIAALITURVASTA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA KOREAN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ SOPIMUS SOSIAALITURVASTA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA KOREAN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ Suomen tasavallan hallitus ja Korean tasavallan hallitus (jäljempänä sopimusvaltiot ), jotka haluavat säännellä

Lisätiedot

HE 210/2000 vp. voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 210/2000 vp. voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 210/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Liettuan kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 717/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 717/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2014 81/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 717/2014) Valtioneuvoston asetus Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 1999 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 64 SISÄLLYS N:o Sivu 64 Asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan

Lisätiedot

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1 . LIFE+ HAKEMUKSEN VALMISTELU 1 HAKULOMAKKEET Hakulomakkeet on jaettu kolmeen osaan: Hallinnolliset A-lomakkeet Tekniset B- ja C-lomakkeet Taloudelliset (F) lomakkeet HALLINNOLLISET (A) LOMAKKEET 2011

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2002 N:o 11 SISÄLLYS N:o Sivu 11 Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa tehdyn

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 50 51 SISÄLLYS N:o Sivu 50 Laki Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen

Lisätiedot

HE 98/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 98/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 98/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Kanadan kanssa sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkhjan ja Quebecin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimusjäljestelyn muutoksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 124 125 SISÄLLYS N:o Sivu 124 Laki Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2016. 43/2016 (Suomen säädöskokoelman n:o 492/2016) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2016. 43/2016 (Suomen säädöskokoelman n:o 492/2016) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2016 43/2016 (Suomen säädöskokoelman n:o 492/2016) Valtioneuvoston asetus Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2002 N:o 17 SISÄLLYS N:o Sivu 17 Tasavallan presidentin asetus kidutuksen ja epäinhimillisen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2005 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 46 55 SISÄLLYS N:o Sivu 46 Laki Jerseyn kanssa säästötulojen verottamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta /2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 62/2011) Tasavallan presidentin asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta /2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 62/2011) Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 62/2011) Tasavallan presidentin asetus aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen

Lisätiedot

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle GMP tilaisuus FIMEA 19.11.2013 Euroopan komissio on julkaissut uusia ohjeita API:ien (Active Pharmaceutical Ingredients) tuontiin EU-alueelle. Uudet ohjeet tulevat voimaan

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Erasmus+ -peruskirjat Mitä ovat PIC ja URF? Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen Anne Siltala, CIMO

Erasmus+ -peruskirjat Mitä ovat PIC ja URF? Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen Anne Siltala, CIMO Erasmus+ -peruskirjat Mitä ovat PIC ja URF? Erasmus-yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Korkeakoulujen Erasmus-peruskirja Erasmus Charter for Higher Education, ECHE Korkeakoulun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 104/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Luxemburgin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Hanna Vuorinen Kustannusasioiden NCP 1.12.2016 Aiheet Uusi malliavustussopimus ja kommentoitu avustussopimus Malliavustussopimuksen muutokset Art. 4.2. Budjettisiirrot Art.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta /2016 (Suomen säädöskokoelman n:o 491/2016) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta /2016 (Suomen säädöskokoelman n:o 491/2016) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2016 41/2016 (Suomen säädöskokoelman n:o 491/2016) Valtioneuvoston asetus diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenen perheenjäsenten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2010 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2010 N:o 83 85 SISÄLLYS N:o Sivu 83 Tasavallan presidentin asetus Etelä-Afrikan

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LTY Miettinen-Bellevergue Seija (LVM EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LTY Miettinen-Bellevergue Seija (LVM EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2012-00160 LTY Miettinen-Bellevergue Seija (LVM 11.09.2012 EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta /2017 (Suomen säädöskokoelman n:o 86/2017) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta /2017 (Suomen säädöskokoelman n:o 86/2017) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2017 12/2017 (Suomen säädöskokoelman n:o 86/2017) Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 6 9 SISÄLLYS N:o Sivu 6 Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi

Lisätiedot

LISÄYS TODISTUSKIRJAN KAAVA

LISÄYS TODISTUSKIRJAN KAAVA 290 N:o 30 LISÄYS TODISTUSKIRJAN KAAVA Kansainvälinen todistuskirja käymäläjäteveden aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä Annettu alusten aiheuttamasta meren pilaantumisesta vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 202/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2003 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2003 N:o 20 SISÄLLYS N:o Sivu 20 Tasavallan presidentin asetus Unkarin kanssa

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Liite 6 / Appendix 6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Authorisation of the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company's own shares Hallitus

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM LAVO Riitta Hämäläinen VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta EU/2006/0587

Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM LAVO Riitta Hämäläinen VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta EU/2006/0587 Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM2006-00128 LAVO Riitta Hämäläinen 07.03.2006 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU; Maksukyvyttömyysmenettelyistä 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun asetuksen

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2005 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2005 N:o 109 110 SISÄLLYS N:o Sivu 109 Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen

Lisätiedot

I LISÄYS - Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava 11 Nykyinen I lisäys Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava korvataan seuraavasti:

I LISÄYS - Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava 11 Nykyinen I lisäys Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava korvataan seuraavasti: 248 N:o 45 I LISÄYS - Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava 11 Nykyinen I lisäys Kansainvälisen ilmansuojelutodistuskirjan kaava korvataan seuraavasti: KANSAINVÄLINEN ILMANSUOJELUTODISTUSKIRJA

Lisätiedot

EU:N UUSI TIETOSUOJALAINSÄÄ- DÄNTÖ

EU:N UUSI TIETOSUOJALAINSÄÄ- DÄNTÖ 10.12.2015 EU:N UUSI TIETOSUOJALAINSÄÄ- DÄNTÖ Anu Talus 10.12.2015 Anu Talus 1 YLEISTÄ KOM:n ehdotus tietosuojapaketiksi tammikuussa 2012 Yleinen tietosuoja-asetus (KOM (2012) 11 lopullinen) Direktiivi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 26 27 SISÄLLYS N:o Sivu 26 Tasavallan presidentin asetus pysyviä orgaanisia

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta /2016 (Suomen säädöskokoelman n:o 475/2016) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta /2016 (Suomen säädöskokoelman n:o 475/2016) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2016 35/2016 (Suomen säädöskokoelman n:o 475/2016) Valtioneuvoston asetus diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä

Lisätiedot

EMN FOCUSSED STUDY 1/2012

EMN FOCUSSED STUDY 1/2012 EMN FOCUSSED STUDY 1/2012 Misuse of the Right to Family Reunification: marriages of convenience and false declarations of parenthood National Contribution from Finland 2 EMN FOCUSSED STUDY 1/2012 Misuse

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI KIRJAUTUMINEN SUBSCRIPTION CENTERIIN Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi kuinka kirjaudut Subscription Centeriin,

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013 Rajat ylittävä sosiaaliturva Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2004 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2004 N:o 86 88 SISÄLLYS N:o Sivu 86 Laki Liettuan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2010 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2010 N:o 57 62 SISÄLLYS N:o Sivu 57 Laki Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 400/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 400/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 400/2014) Valtioneuvoston asetus tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Amerikan yhdysvaltain

Lisätiedot

HE 180/2007 vp. tai muulla tavoin myönnettävä huojennus verosta, jotta kansainvälinen kaksinkertainen

HE 180/2007 vp. tai muulla tavoin myönnettävä huojennus verosta, jotta kansainvälinen kaksinkertainen HE 180/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2004 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2004 N:o 29 33 SISÄLLYS N:o Sivu 29 Laki merilain 9 luvun muuttamisesta... 229 30

Lisätiedot

JULKINEN KANNANOTTOPYYNTÖ

JULKINEN KANNANOTTOPYYNTÖ JULKINEN KANNANOTTOPYYNTÖ luonnoksesta Euroopan keskuspankin asetukseksi kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2010 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2010 N:o 20 22 SISÄLLYS N:o Sivu 20 Laki Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen

Lisätiedot

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Return on equity Net profit for the year excluding non-controlling interests as a percentage of average equity for the year. Average equity including net profit

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2002 N:o 33 34 SISÄLLYS N:o Sivu 33 Tasavallan presidentin asetus TIR-tullitarkastusvihkoon

Lisätiedot

Protocol. Treaty Series No. 22 (1981)

Protocol. Treaty Series No. 22 (1981) FINLAND Treaty Series No. 22 (1981) Protocol between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Finland amending the Convention for

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta /2016. (Suomen säädöskokoelman n:o 103/2012) Tasavallan presidentin asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta /2016. (Suomen säädöskokoelman n:o 103/2012) Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2016 (Suomen säädöskokoelman n:o 103/2012) Tasavallan presidentin asetus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 308/2011) Tasavallan presidentin asetus veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan

Lisätiedot

Suomen tasavalta ja Portugalin tasavalta, The Republic of Finland and the Portuguese

Suomen tasavalta ja Portugalin tasavalta, The Republic of Finland and the Portuguese SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN JA PORTUGA- LIN TASAVALLAN VÄLILLÄ TULOVE- ROJA KOSKEVAN KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN VÄLTTÄMISEKSI JA VERON KIERTÄMISEN ESTÄMISEKSI CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF FIN- LAND

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2015. 71/2015 (Suomen säädöskokoelman n:o 1250/2015) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2015. 71/2015 (Suomen säädöskokoelman n:o 1250/2015) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2015 (Suomen säädöskokoelman n:o 1250/2015) Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Jamaikan kanssa tehdyn

Lisätiedot

HE 9/2008 vp. kansainvälistä lentoliikennettä koskevia määräyksiä.

HE 9/2008 vp. kansainvälistä lentoliikennettä koskevia määräyksiä. HE 9/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot