Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Osallistumispyyntö HEL Päiväys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Osallistumispyyntö HEL 2015-003207 Päiväys 09.04.2015"

Transkriptio

1 1/14 OSALLISTUMISPYYNTÖ HEL KORJAUSILMOITUS: Tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Helsingin kaupunki Suomi Yhteyspiste(et): Hallinto-osasto Vastaanottaja: Oili Khadraoui puh fax Osoite, josta saa lisätietoja: Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintaviranomaisen luonne: Alue- tai paikallistason virasto/laitos: Pääasialliset toimialat: Yleinen julkishallinto Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta: Hankintayksikön esittely: Rakennusvirasto vastaa Helsingin katu- ja viheralueista sekä kaupungin toimitilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Meidän tehtävänämme on taata toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö sekä kestävän rakentamisen asiantuntijapalvelut. Meidän tavoitteenamme on mahdollistaa vetovoimainen ja kehittyvä Helsinki, jossa kaikkien on hyvä elää ja toimia. The Public Works Department is responsible for Helsinki s street and green areas, as well as the design and construction of the city s facilities. Our duty is to ensure a functional and safe urban environment and expert sustainable construction services. Our aim is to allow Helsinki to be attractive and progressive, a place where everyone can enjoy living and working. 2. Hankintalaji Hankintalaji: Palvelut 3. Hankinnan kohde

2 2/14 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: KORJAUSILMOITUS: Tapahtumanhallintajärjestelmä Allu Hankinnan tunniste- tai viitenumero: HEL Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus: Rakennusviraston tavoitteena on automatisoida asianhallinnan palveluita sekä parantaa niiden käytettävyyttä. Rakennusvirasto käynnistää kilpailutuksen, jossa hankinnan kohteena on tapahtumanhallintajärjestelmä Allu, joka kehittää asianhallinnan palveluita olemassa olevien asianhallintajärjestelmien pohjalta, tapahtumanhallintajärjetelmä Allu, tavoitetilan kuvaus. Toteutuksissa hyödynnetään rakennusviraston yleisiä asianhallinan rajapintapalveluita. Osa kehitettävistä palveluista on jo olemassa, mutta tavoitteena on kehittää palveluita. Hankintamenettely on kilpailullinen neuvottelumenettely. Korjattu seuraavia liitteitä: "Referenssilomakev1.11" sekä "Reference form_en v1.1" Toteutustapa: Hankinta NUTS-koodi: K091 (Helsinki) Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Helsinki Ilmoituksessa on kyse: Julkista hankintaa koskevasta sopimuksesta Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Päänimikkeistö: (Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, ja tuki) 4. Hankinnan taustaa Tapahtumahallinnalla tarkoitetaan yleisillä alueilla, kuten kaduilla, jalkakäytävillä, pyöräteillä ja viheralueilla tehtävälle työlle, järjestettävälle tapahtumalle, maanvuokrauksille tai muulle vastaavalle yleisen alueen käytölle haettavien lupien ja käyttöilmoitusten myöntämistä, käytön seurantaa ja niiden laskutuksen hoitamista. Nykyinen tapahtumahallinnassa käytettävä Keypron valmistama Winkki-järjestelmä on elinkaarensa päässä eikä palvele nykyisiä tarpeita ja työnkulkuja parhaalla mahdollisella tavalla. Uuden tapahtumanhallintajärjestelmän hankinnan kautta tavoitteena on työn ohjaamisen parantuminen, ajankäytön tehostaminen, kulujen vähentäminen, prosessien sujuvoittaminen ja tietojärjestelmän palvelun laajentaminen. Event management refers to the granting of usage notifications and permits applied for, the monitoring of usage and taking care of the relevant invoicing for work, events, land leases or other equivalent uses of public areas such as streets, pavements, cycling lanes and green areas. The current event management system the Winkki system created by Keypro is at the

3 3/14 end of its lifespan and does not serve current needs and workflows in the best possible way. With the procurement of a new event management system the aim is to improve work guidance, make use of time more efficient, reduce costs, streamline processes and expand the information system service. 5. Hankintamenettely Hankintamenettely: Kilpailullinen neuvottelumenettely Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää rajoitetaan asteittain: Suunniteltu tarjous- tai osallistumispyynnön saavien toimijoiden vähimmäismäärä ja soveltuvissa tapauksissa enimmäismäärä 3 - (7) Objektiiviset perustelut sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä: Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn kutsutaan soveltuvuuskriteerit täyttävät ehdokkaat. Mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on yli kolme, tilaaja voi rajata ehdokkaiden määrä minimissään kolmeen ja enintään seitsemään. Jos soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin kolme, hankintayksikkö tulee vertailemaan osallistumishakemuksia ja valitsemaan referenssien ja lähdekoodin (avoin lähdekoodi toivottava) perusteella 3-7 tarjoajaa. Candidates who fulfil the suitability criteria are invited to partake in competitive dialogue. If there are more than three candidates who fulfil the minimum requirements, the client may limit the number of candidates to a minimum of three and a maximum of seven. If there are more than three suitable candidates, the procurement unit will compare the tender applications and select, on the basis of references, 3 7 offerors. Sopimus on jaettu osiin: Osatarjoukset hyväksytään: Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä: Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

4 4/14 Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot: Hankintamenettely on kilpailullinen neuvottelumenettely, koska hankintayksikkö on arvioinut tietojärjestelmähankinnan monimutkaiseksi hankinnaksi, jossa hankintayksikkö ei pysty hankinnan luonteen vuoksi laatimaan tarjouspyyntöä ja tehtävämäärittelyä niin tarkasti ja tyhjentävästi, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen. The procurement method will be competitive dialogue, as the procurement unit has evaluated the information system acquisition as a complex procurement, in which the purchasing centre is not able due to the nature of the procurement to draw up a call to tender and assignment definition exhaustively enough or in sufficient detail that the best offer could be selected using an open or limited process. Sähköistä huutokauppaa käytetään: Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kohderyhmittäin Ratkaisuperusteet: Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet 6. Hankinnan kohteen kriteerit (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Jos kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita ilmoittautuu mukaan menettelyyn enemmän kuin otetaan mukaan neuvotteluvaiheeseen, vähimmäisvaatimukset ylittäviä referenssejä käytetään vertailuperusteena ehdokkaita vertailtaessa. Tilaaja toivoo avoimen lähdekoodin ratkaisuja. If more candidates fulfilling the eligibility and minimum requirements enter into the process than are taken on to the dialogue state, references exceeding the minimum requirements will be used as grounds for comparison of candidates. The client is hoping for an open source code solution. Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Ryhmän yleiset kriteerit referenssit Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Kohderyhmän pisteet yhteensä Hinta ja kaupalliset ehdot Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa Stated in the tender documents

5 5/14 8. Laskutus ja maksuehto Edellytämme laskujen lähettämistä mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa, verkkolaskuina. Mikäli toimittajan käytössä ei ole verkkolaskutuksen mahdollistavaa laskutusjärjestelmää, tulee laskut tuottaa mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa esim. Baswaren Supplier Portal - ilmaispalvelun kautta. Helsingin kaupungin vastaanottava verkkolaskuoperaattori on Basware Oyj, jonka välittäjän tunnus on BAWC- FI22. Verkkolaskuosoitteet löytyvät Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ylläpitämästä verkkolaskuosoitteistosta Lasku voidaan maksaa, kun sopimuksen mukainen toimeksianto on suoritettu sopimusehtojen mukaisesti. Maksuehto on vähintään 21 vuorokautta laskun saapumisesta lukien. Viivästyskorko on korkolain mukainen. We require invoices to be submitted, where possible, in electronic format, as electronic invoices. If the supplier does not have a system that is capable of supplying electronic invoices, the invoices should be produced, where possible, in electronic format, for example using the free Basware Supplier Portal service. The City of Helsinki uses Basware Oyj as its electronic invoice receiving operator, with the operator code BAWCFI22. The electronic invoicing addresses can be found on the electronic invoicing address register maintained by the Finnish Information Society Development Centre (TIEKE) Invoices can be paid when the assignment in the contract has been carried out in accordance with the terms of the contract. The payment terms are minimum 21 days from arrival of the invoice. Interest for late payment is in accordance with the Interest Act. 9. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Hankintayksikkö pyytää alla mainitut todistukset vain niiltä ehdokkailta, jotka näyttävät alustavan vertailun perusteella tulevan valituiksi tarjouskilpailun. Jollei ehdokkaan sijoittautumismaassa anneta jäljempänä tarkoitettuja otteita tai todistuksia (veroviranomaisten-, työeläkekassan- ja vakuutusyhtiön todistukset), niiden sijasta näytöksi hyväksytään ehdokkaan edustajan sijoittautumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Vieraskieliset todistukset ja selvitykset tulee toimittaa sekä alkuperäisenä että suomen kielelle tai englannin kielelle käännettyinä. Käännösten tulee olla auktorisoidun kielenkääntäjän laatimia. Kaikki alla mainitut todistukset saavat olla enintään kolme (3) kuukautta vanhoja todistusten jättöajasta lukien. Ehdokas, jonka osallistumishakemus ei sisällä pyydettyjä selvityksiä tai ehdokas, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan kyseisiä selvityksiä taikka ehdokas, joka ei toimita selvityksiä pyynnössä esitetyssä määräajassa, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. The procurement unit will request the below mentioned evidence only from candidates who, based on preliminary comparison, appear to be likely to be selected to take part in the tendering process. If the country the candidate is established in does not provide the below mentioned extracts or certificates (tax authorities, employment pension fund and insurance company

6 6/14 statements), a declaration on oath or a solemn declaration in accordance with the legislation of the country of establishment of the candidate s representative will be accepted instead. For certificates, evidence and statements in foreign languages, both the original and a Finnish or English translation must be provided.the translations must be completed by an authorised translator. All the below mentioned evidence must be dated no more than three (3) months prior to the submission deadline. Candidates whose tender applications do not include the requested statements, or candidates who are guilty of providing substantially incorrect information in the statements in question, or candidates who do not provide the statements within the deadline set out in the invitation to tender, may be excluded from the tendering process. Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä: EHDOKKAAN TALOUDELLISEEN TILANTEESEEN LIITTYVIÄ VAATIMUKSIA SEKÄ PAKOLLISIA REKISTERITIETOJA REQUIREMENTS RELATING TO THE CANDIDATE S FINANCIAL SITUATION AND MANDATORY REGISTER INFORMATION Verot ja sosiaaliturvamaksut on maksettu Taxes and social security payments have been paid Eläkevakuutusmaksu on maksettu Pension scheme payments have been made Ehdokkaalla on voimassaoleva toimintaa koskeva vastuuvakuutus, joka korvaa tästä hankinnasta tilaajalle tai kolmannelle henkilölle sekä tämän omaisuudelle aiheutuvat vahingot. The candidate has valid liability insurance for their operations, which would cover damage to the client or third party and their property arising from this procurement. Minimivaatimus Maksimivaatimus Lisätietoa Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. A certificate from the tax authorities on tax paid and social security payments or certificate of tax debts, and a statement showing that a tax debt payment plan has been made. Työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Proof from an employment pension fund and/or insurance company that pension insurance has been taken out and that pension insurance payments are being made, or a statement that a payment agreement regarding pension insurance payments due has been made. Vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen ottamisesta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta. Proof from an insurance company confirming that liability insurance has been taken out and that insurance payments are being made

7 7/14 Ehdokas ja hänen alihankkijansa on merkitty kaupparekisteriin. The candidate and their subcontractors are registered in the trade register. Ehdokas ja hänen alihankkijansa on merkitty työnantajarekisteriin. The candidate and their subcontractors are registered in the employer register. Ehdokas ja hänen alihankkijansa on merkitty ennakkoperintärekisteriin. The candidate and their subcontractors are registered in the prepayment register. Ehdokas ja hänen alihankkijansa on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. The candidate and their subcontractors are registered in the prepayment register. Ehdokkaalla ja ehdokkaan alihankkijalla on Y-tunnus. The candidate and their subcontractors are registered in the VAT register. Mikäli vastaus on EI edellä oleviin rekisteritietoihin, ehdokkaan tulee liittää erillinen selvitys rekisteröimättömyyden perusteista. If the response to any of the above register detail statements is NO, the candidate must attach a separate statement detailing the grounds for not being registered. Ehdokkaan / alihankkijan tiedot on saatavissa Tilaajavastuu.fi - palvelusta. The candidate s/subcontractor s information is available via the Tilaajavastuu.fi service Ehdokas sitoutuu siihen, että se täyttää kaikki ehdokkaalle asetetut rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset koko sopimuskauden. Palveluntuottajan on toimitettava tilaajalle sopimussuhteen aikana kolmen kuukauden välein seuraavat selvitykset itsestään ja pyydettäessä alihankkijoistaan: todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty, sekä todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty. Ulkomaisen Syötettävä Ehdokas ilmoittaa Y-tunnukset. The candidate and their subcontractors have Business IDs.

8 8/14 palveluntuottajan on toimitettava vastaavat tiedot sijoitusmaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Mikäli palveluntuottaja ja palveluntuottajan alihankkija on liittynyt Tilaajavastuu.fi/luotettava Kumppani palveluun, tilaaja tarkistaa tiedot palvelusta. The candidate commits to fulfilling all the requirements set concerning their financial and economic situation for the duration of the contract. The service provider must provide to the client, for the duration of the contractual relationship at three month intervals, the following statements for itself and if requested for its subcontractors: a certificate of paid taxes or tax debts or a statement regarding the tax debt approved by the tax authority stating that a payment plan has been made, as well as both proof that pension insurance has been taken out and that pension insurance payments are being made, or a statement regarding pension insurance payments due, approved by the recipient of the payments, stating that a payment plan has been made. Foreign service providers must provide comparable information either in the form of registration documents in accordance with the legislation of their country of establishment, or corresponding evidence or in another generally accepted way. If the service provider and service provider s subcontractor have joined the Tilaajavastuu.fi Luotettava Kumppani (Reliable Partner) service, the client will check their details through the service. ALIHANKINTA SUBCONTRACTOR Käytämme alihankintaa. We will use a subcontractor, Jos vastaus on "kyllä", tarjoukseen on liitettävä selvitys seuraavan kohdan mukaisesti. If the answer is yes, a statement in accordance with the following paragraph must be attached to the tender.

9 9/14 Ehdokkaalla on käytettävissään osallistumishakemuksessa ilmoitettujen alihankkjoiden voimavarat hankinnan toteuttamisessa. Ehdokas sitoutuu vastuuseen alihankkijoiden toiminnasta. Osallistumishakemuksessa ilmoitetut alihankkijat tullaan nimeämään sopimuksessa. Alihankkijoiden muuttaminen ja vaihtaminen on vain rajoitetusti mahdollista. The candidate will have access to the resources of sub-contractors declared in the tender application in the realisation of the procurement. The candidate commits to taking responsibility for the subcontractor s operations. Subcontractors declared in the tender application will be designated in the contract. Changing and replacing subcontractors is possible only to a limited extent. EHDOKKAAN TEKNISEEN SUORITUSKYKYYN JA AMMATILLISEEN PÄTEVYYTEEN LIITTYVIÄ VAATIMUKSIA REQUIREMENTS REGARDING THE CANDIDATE S TECHNICAL CAPACITY AND PROFESSIONAL COMPETENCE Ehdokkaalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden tekniset edellytykset ja riittävä kokemus hankinnan kohteena olevan järjestelmän ja siihen liittyvien palveluiden toimittamisesta. Regarding the size and nature of the procurement, the candidate must possess the technical prerequisites and have sufficient experience in both the kind of system the project concerns and in providing the related services. Vähimmäisvaatimuksena on: The minimum requirements are: Selvitys alihankkijoista, hallinnollisia alihankkijoita ei tarvitse mainita. Ehdokas antaa pyydettäessä erilliset selvitykset alihankkijoiden kanssa tehdyistä sopimuksista ja sitoumuksista. Administrative subcontractors do not need to be mentioned in the statement on subcontractors. Candidates will give, if requested, separate statements on contracts with and commitments to the subcontractors

10 10/14 Ehdokkaalla tulee olla vähintään kaksi (2) referenssiä viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta, jotka ovat eri hankkeista, toimitetuista ja tuotantokäyttöön otetuista tiedon- ja asiakaskäsittelyjärjestelmästä. Referenssien tulee olla hankintayksikön tarkistettavissa. Järjestelmän sijainti: asiakkaan ympäristössä. The candidate must have at least two (2) references from the last three (3) years, from different projects, regarding information and customer processing systems which have been delivered and put into production. The procurement unit must be able to check the references. The location of the system: customer s environment. Avoin lähdekoodi. Open source code. Tarjoajan oma selvitys tarjoamastaan lähdekoodista. The offeror s own statement of the source code it offers Ehdokkaalla tulee olla laadunvarmistus- ja omavalvontajärjestelmä. Candidates must have a quality assurance and selfmonitoring system Ladattava Ladattava Ladattava Ehdokkaan on liitettävä selvitys tiedon- ja asiakaskäsittelyjärjestelmien toimittamisesta viimeisen kolmen vuoden ajalta. Jos osallistumishakemus tehdään ryhmittymänä, ryhmittymän jäsenet voivat täyttää vaatimuksen yhdessä. Jos ehdokas käyttää alihankkijoita, ehdokas alihankkijoineen voi täyttää vaatimuksen yhdessä. Tarjoajan on liitettävä täytettynä referenssiluettelo, joka on liitteessä 1, Referenssilomake. The candidate must include a statement of providing information and customer processing systems within the last three years. If the tender application is submitted as a group, the group s members may fulfil the requirements together rather than each individually. If the candidate uses sub-contractors, the candidate and their sub-contractors may fulfil the requirements together rather than each individually. The offeror must include a completed reference list, which can be found in appendix 1, Reference Form. Tilaaja toivoo avoimen lähdekoodin ratkaisua toimittajariippumattomuuden vuoksi. The client is hoping for an open source code solution for reasons of supplier independence Kuvaus ehdokkaan laadunvarmistus- ja omavalvontajärjestelmästä. Description of the candidate s quality assurance and selfmonitoring system. 10. Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot Vaadittavat vakuudet ja takuut: Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa Stated in the tender documents Palvelun suorittaminen rajattu tietylle ammattikunnalle: Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: 11. Hallinnolliset tiedot Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin: Ilmoituksen tyyppi Ilmoituksen numero EUVL:ssa Päivämäärä Ennakkoilmoitus esim. 2007/S pp.kk.vvvv Muu ilmoitus 2015/S Ennakkotietoilmoitus 2015/S

11 11/14 Asiakirjat ovat maksullisia: Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia: suomi, englanti Muut kielet: Veroviranomaisten-, työeläkekassan- ja vakuutusyhtiön todistukset suomen kielellä. Neuvottelukieli suomi ja englanti. Tax authority, employment pension fund and insurance company proof in Finnish. Dialogue will take place in Finnish and/or English Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: 12. Täydentävät tiedot Kyse on toistuvasta hankinnasta: Tarjousten avaamista koskevat tiedot: Suomi 13. Päätöksenteon perusteet Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, hinta 50 % ja laatu 50 % (tarjottu toiminnallisuus ja aikataulu), kun otetaan huomioon eritelmissä ja tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet. The most economically advantageous tender, price 50% and quality 50% (functionality and schedule offered), when the grounds set out in the specifications and invitation to tender or invitation to dialogue are taken into account. Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 14. Hylkäämisperusteet Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään osallistumishakemuksen: a. Ehdokas suljetaan pois menettelystä, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain 53 :n pakollinen poissulkemisperuste. b. Ehdokas voidaan sulkea pois menettelystä, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain 54 :n harkinnanvarainen poissulkemisperuste. c. Ehdokas suljetaan pois menettelystä, jos ehdokas tai ehdokkaan alihankkija ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia. The procurement unit is bound to reject tender applications in the following circumstances: a. The candidate will be excluded from the process if any of the compulsory criteria for exclusion set out in section 53 of the Act on Public Contracts apply to the candidate or their

12 12/14 sub-contractor. b. The candidate may be excluded from the process if any of the discretionary criteria for exclusion set out in section 54 of the Act on Public Contracts apply to the candidate or their sub-contractor. c. The candidate will be excluded from the process if the candidate or the candidate s subcontractor does not fulfil the minimum suitability requirements set by the procurement unit. 15. Sopimusmenettely 16. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Ehdokkaalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Ehdokkaan on ilmoitettava osallistumishakemuksessa liikesalaisuuksinaan pitämänsä tiedot (mikäli osallitumishakemuksen jättämisessä ladattava liite on liikesalaisuus, on suositeltavaa lisätä ladattavan liitteen nimeen sana "Liikesalaisuus", vaikka itse liitteessäkin on maininta luottamuksellinen tai vastaava.) Kaupunki harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Osallistumishakemuksen jättäneellä on kuitenkin oikeus saada tieto osallistumishakemusten vertailussa käytettävästä tekijästä (referenssit). Jos ehdokas ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, kaupungilla on oikeus pitää ehdokkaan hakemusta kokonaisuudessaan julkisena. The procurement decision and its appendices will be published after the decision has been signed. Other procurement documents will be published after the contract has been made. The candidate has the right to be provided with information from the procurement documents after the decision has been signed. The candidate must declare information deemed a trade secret in the tender application (if an attachment to be uploaded for submission as part of the tender application is a trade secret, it is recommended that the word Liikesalaisuus be added to the name of the attachment to be uploaded, even if confidentiality or an equivalent is mentioned in the file). The City will consider whether the matters presented as trade secrets must be kept confidential, in accordance with the law. Those who have submitted tender applications do, however, have the right to information about the factors used in the comparison of applications (references). If the candidate does not declare their trade secrets in the manner required above, the City has the right to make the candidate s application public in its entirety. 17. Erimielisyyksien ratkaiseminen Jos kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi Suomen lain mukaan Helsingin käräjäoikeudessa. Mahdolliset sopimusten erimielisyydet jätetään ratkaistaviksi Suomen lain mukaan Helsingin käräjäoikeudessa. If a point of contention cannot be resolved through negotiations, the dispute will be referred to be resolved, in accordance with Finnish law, at Helsinki District Court. Any contractual disputes will be referred to be resolved, in accordance with Finnish law, at Helsinki District Court.

13 13/ Muut asiat Asian valmistelija: Oili Khadraoui - Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä osallistumishakemuksista perustellusta syystä. - Jättämällä osallistumishakemuksen tähän hankintailmoitukseen ehdokas hyväksyy hankinta-ilmoituksessa ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. - Ehdokkaalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään osallistumishakemuksesta. Matter prepared by: Oili Khadraoui - The procurement unit reserves the right to not accept a tender application for a justified reason. - By submitting a tender application to this contract notice, the candidate accepts the terms and conditions in the notice and the documents attached to it. - The candidate is not entitled to reimbursement for tender applications they have submitted. 19. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä klo 10:00 mennessä. Hankinnasta kiinnostunut yritys voi pyytää lisätietoja osallistumishakemuksen sisällöstä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin pyritään antamaan kello mennessä. Companies interested in the procurement may request additional information about the content of the tender application. Requests should be sent via the Tarjouspalvelu provider portal. We will attempt to provide responses to requests by at Osallistumishakemuksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: klo 10:00 Osallistumishakemukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/hkr. Tender applications must be sent electronically through the Tarjouspalvelu.fi supplier portal at the following address: https://tarjouspalvelu.fi/hkr. 21. Allekirjoittajat Oili Khadraoui, palvelupäällikkö 22. Liitteet ja linkit HKR Tapahtumahallinta D02 Tavoitetilan kuvaus v1.1.pdf HKR Tapahtumahallinta D02 Tavoitetilan kuvaus v1.1_en.pdf HKR Tapahtumahallinta D03 Vaatimusluettelo v1 1_EN.xlsx

14 14/14 HKR Tapahtumahallinta D03 Vaatimusluettelo v1.1.xls Reference form_en v1.1.pdf Referenssilomake v1.1.pdf

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Nokian kaupunki : Korjausilmoitus: Harjuniityn keskuskeittiö ja päiväkoti ( laskenta- ja urakka-aikojen muutos )

Hankintailmoitus: Nokian kaupunki : Korjausilmoitus: Harjuniityn keskuskeittiö ja päiväkoti ( laskenta- ja urakka-aikojen muutos ) Finland Tender Hankintailmoitus: Nokian kaupunki : Korjausilmoitus: Harjuniityn keskuskeittiö ja päiväkoti ( laskenta- ja urakka-aikojen muutos ) Tarjoukset 26.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Nokian

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. GENERAL REMARKS a) Nämä yleiset sopimusehdot on laadittu Euroopan valimoliiton CAEFin (COMMITTEE OF ASSOCIATIONS OF

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ A 11/2012 Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Veera Lavikkala puh.

Lisätiedot

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012 1/12 KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1. SOVELTAMINEN 1. SCOPE OF APPLICATION 1.1. Näitä Easmar Logistics Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 32244 Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sivistysvirasto Timo Saario PL 43 21101 Naantali

Lisätiedot

Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277097-2013:text:fi:html Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1 Soveltamisalue TSSFI 07/2015 Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1.1 Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Lisätiedot

Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta

Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta 1/14 HANKEKUVAUS Liite 1 14.9.2010 Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta HUS-Logistiikka PL 441 Puh (09) 4711 www.hus.fi Stenbäckinkatu 9 etunimi.sukunimi@hus.fi 00029 HUS 2/14 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Kansaneläkelaitos : Kansaneläkelaitoksen toimitilojen arkkitehtisuunnittelu

Hankintailmoitus: Kansaneläkelaitos : Kansaneläkelaitoksen toimitilojen arkkitehtisuunnittelu Finland Tender Hankintailmoitus: Kansaneläkelaitos : Kansaneläkelaitoksen toimitilojen arkkitehtisuunnittelu Tarjoukset 4.5.2011 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Kansaneläkelaitos/Palveluosasto PL 450

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982. Hankintailmoitus. Palvelut

FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982. Hankintailmoitus. Palvelut 1/9 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370982-2012:text:fi:html FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56363-2015:text:fi:html Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363 Hankintailmoitus

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013 1/22 TARJOUSPYYNTÖ 08709 TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh. +358 447182920 pekka.tiilikainen@is-hankinta.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56684-2013:text:fi:html FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY I

Lisätiedot

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600 Petu 16.10.2013 118 Liite 1. Kansallinen hankintailmoitus: n kunta : Osallistumispyyntö :Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoituspalveluiden hankinta 17.1.2013 8:00 Osallistumishakemukset 26.2.2013

Lisätiedot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot Voimassa 1.2.2005 alkaen. (English version starts at page 4). 1. Sopimusosapuolet, sopimuksen voimaan tulo 1.1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Xetpoint Oy (jäljempänä

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot