VAJAAKUNTOISUUS JA TARVE TYÖELÄKEKUNTOUTUKSEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAJAAKUNTOISUUS JA TARVE TYÖELÄKEKUNTOUTUKSEEN"

Transkriptio

1 VAJAAKUNTOISUUS JA TARVE TYÖELÄKEKUNTOUTUKSEEN Lyhytaikaisissa työsuhteissa työskentelevien sekä siivous- ja laitostyöntekijänaisten vajaakuntoisuuden kokeminen ja tarve työeläkekuntoutukseen. Tiina Holappa Saga Krantz Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 2 TIIVISTELMÄ Holappa, Tiina & Krantz, Saga. Vajaakuntoisten osallistuminen ja tarve työeläkekuntoutukseen. Tutkimus, jossa verrataan lyhyt aikaisissa työsuhteissa työskentelevien naisten sekä siivoojien ja laitostyöntekijöiden vajaakuntoisuutta ja kokemuksia työeläkekuntoutuksesta. Helsinki s. 49, 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sosiaali- ja kasvatusala, sosionomi (AMK). Opinnäytetyömme tarkoitus oli analysoida ja verrata lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (LEL) mukaan vakuutettujen naisten sekä työntekijäin eläkelain (TEL) mukaan vakuutettujen naissiivoojien ja laitostyöntekijöiden vajaakuntoisuutta ja kokemuksia työeläkekuntoutuksesta. Tutkimusaineisto saatiin Keskinäiseltä Eläkevakuutusyhtiö Eteralta. Se on osa aikaisempaa Tilastokeskuksen vuonna 2002 toteuttamaa työvoimatutkimusta, jossa kyseisenä vuonna tutkittiin työikäisten vajaakuntoisuutta. Meidän osuudessamme tutkimme kaiken kaikkiaan 154:n LEL-aloilla työskentelevän naistyöntekijän ja 739:n siivous- ja laitostyöntekijän vajaakuntoisuutta ja kokemuksia työeläkekuntoutuksesta. Kvantitatiivisen tutkimuksemme vastaukset tarkasteltiin ristiintaulukoimalla ja logistisen regressioanalyysin avulla. Tutkimuksesta käy ilmi, että siivous- ja laitostyöntekijät olivat hieman LEL-naisia vajaakuntoisempia. Kuitenkin vajaakuntoisuus ammattiryhmien välillä tasoittui kun vertailtiin kahta samaa ikäryhmää keskenään. Täten iällä näytti olevan enemmän merkitystä kuin ammattiryhmällä. Lisäksi tutkimuksesta käy ilmi, että LEL-naisten sekä siivoojien ja laitostyöntekijöiden kuntoutukseen osallistuminen ei eronnut toisistaan. Molemmilla ammattiryhmillä ikääntyminen ja terveydentilan heikkeneminen lisäsi osallistumista kuntoutukseen. LEL-naiset ilmaisivat vähemmän kuin siivoojat ja laitostyöntekijät tarvetta kuntoutukseen. Tarve kuntoutukseen kasvoi selvästi iän myötä, jolloin myös ammattiryhmien erot tasoittuivat. Tuloksista voidaan päätellä, että ammattiryhmien työn sisältö ei vaikuttanut kuntoutukseen osallistumiseen tai siihen haluttiinko kuntoutusta. Sen sijaan ikä ja terveyden tila vaikuttivat eniten kuntoutuksen tarpeeseen. Asiasanat: vajaakuntoisuus; työeläkekuntoutus; työntekijäin eläkelaki (TEL); lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki (LEL); kvantitatiivinen tutkimus

3 3 ABSTRACT Holappa, Tiina and Krantz Saga. Earnings-related Pension Rehabilitation: Experiences of Short-and Long-term Female Employees. Helsinki pages, 2 appendices. Diaconia Polytechnic, Helsinki Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health and Education; Bachelor of Social Services. The purpose of our thesis was to analyze and compare the physical disabilities and experiences of rehabilitations of women insured by LEL (pension insurance scheme for short-term employment) with cleaners and industrial cleaners insured by a different pension act TEL (pension insurance scheme for long-term employment). The research material was obtained from the insurance company Etera. The material was part of a work labour study conducted by Statistics Finland in The main theme at that specific year was to research disabilities among the employees. Our task was to study 154 LEL insured female workers and 739 cleaners and industrial cleaners health, disability and need of rehabilitation. As for methods, cross tabs and logistic regression were used. The results suggested that cleaners and industrial cleaners had more disabilities than LEL workers. It seemed that all the subjects thought the most important disability factor was the age, not the profession. In both professions, both age and health increased the participation in rehabilitation. To conclude, the profession as such had insignificant meaning whether rehabilitation was requested or not. Age and health status influenced the most as to disability, rehabilitation and its requirements. Keywords: disability; earnings-related pension rehabilitation; pension insurance scheme for long-term employment (TEL); pension insurance scheme for short-term employment (LEL)

4 4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 ABSTRACT 3 1. JOHDANTO 6 2. VAJAAKUNTOISUUS TYÖELÄMÄSSÄ Käsitteiden määrittelyä Työeläkelainsäädäntö Vajaakuntoisuus LEL:in mukaan vakuutetuilla aloilla KUNTOUTUKSEN TARKASTELUA Kuntoutuksen määrittelyä Kuntoutustoiminnan lainsäädäntö Työeläkekuntoutus Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Eteran ammatillinen 15 kuntoutustoiminta 4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimuksen tavoitteet Haastattelulomake Aineiston keruu ja kohdejoukko Aineiston tilastollinen analyysi Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti TULOKSET Vastaajien taustatiedot Koettu terveys Kuntoutustoiminta Kuntoutukseen osallistuminen Ilmoitettu kuntoutuksen tarve 34

5 5 6. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tulosten yhteenveto ja pohdinta Ammatilliset haasteet Luotettavuus ja yleistettävyys Eettisyys Loppupohdinta 43 LÄHTEET 47 LIITTEET Liite 1. Työvoimatutkimuksen haastattelulomake Liite 2. Työvoimatutkimuksen ad hoc 2002: Vajaakuntoiset työelämässä haastattelulomake

6 6 JOHDANTO Työeläkekuntoutuksen merkitys on viime vuosina korostunut ja odotukset sitä kohtaan kasvaneet. Kuntoutustoiminta on yksi avaintekijöitä, jotta tulevaisuuden työvoimatarpeisiin voidaan vastata luvulla työeläkekuntoutuksen haasteena on työikäisten ja erityisesti ikääntyvän työvoiman työkyvyn ylläpitäminen. Erityisen tärkeinä kehittämisen kohteina nähdään nyt etenkin henkilöstön elämäntapa ja terveyskäyttäytyminen sekä työ- ja toimintakyvyn edistäminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 11.) Innostus tämän opinnäytetyön aiheeseen syntyi syksyllä 2003 Osallisuus ja sosiaalinen tuki opintokokonaisuuden työharjoittelun aikana. Keskinäisessä Eläkevakuutusyhtiö Eterassa kiinnostuksemme työeläkkeisiin ja erityisesti työeläkekuntoutukseen kasvoi ja löysimme molemmat oman ammatillisen suuntautuneisuutemme ja tulevaisuuden alan, jossa haluamme jatkossa työskennellä. Vakuutusyhtiöt eivät ole tähän mennessä olleet yleisesti kovin tunnettu työympäristö sosionomien ammattiryhmälle, mutta tosiasiassa se tarjoaa kuitenkin sosionomin ammatilliselle osaamiselle haasteita ja mielenkiintoa. Lopulta aiheen työelämälähtöisyys, ajankohtaisuus ja henkilökohtainen kiinnostus motivoi meidät tämän opinnäytetyön pariin. Diakonia-ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvä opinnäytetyömme on Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Eteran tutkimusyksikölle tehty tutkimus vajaakuntoisuudesta ja kuntoutuksen tarpeesta rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-aloilla työskentelevien naisten keskuudessa. Tutkimuksella on tarkoitus selvittää lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (LEL) mukaan vakuutettujen naistyöntekijöiden sekä työntekijäin eläkelain (TEL) mukaan vakuutettujen siivous- ja laitostyöntekijöiden sosiodemografiset taustat ja eroavaisuudet terveydentilan, sairastavuuden ja työkyvyn mukaan. Lisäksi tarkastelemme eroavatko näiden ammattiryhmien kuntoutukseen osallistuminen ja tarve toisistaan.

7 7 Lähtökohtana oli Eteran, entisen LEL Työeläkekassan toive tutkia Tilastokeskuksen vuonna 2002 toteuttaman Euroopan Unionin Tilastotoimen Eurostatin organisoimasta vuosittaisesta työvoimatutkimuksesta analysoimatta jäänyt LEL-vakuutettujen naisten osuus. Vaikka opinnäytetyömme pohjana oli valmis aineisto ja Eteran toive, rajasimme itse tutkimuskysymykset. Mukaan otimme saadusta aineistosta sellaiset kysymykset, joiden avulla löysimme vastauksia opinnäytetyömme aiheeseen: Vajaakuntoisuus ja tarve työeläkekuntoutukseen. Työeläkevakuutuksen piirissä olevien työntekijöiden kuntoutuksen ja työssä jaksamisen kehittäminen ovat tärkeitä asioita Opinnäytetyössä tarkastelemme miten LEL-naiset sekä siivous- ja laitostyöntekijät jakautuvat iän mukaan eri vajaakuntoisuusryhmiin. Käytämme ryhmistä nimiä vajaakuntoiset, sairaat ja terveet. Vajaakuntoisten ryhmään kuuluivat ne henkilöt, joilla oli jokin lääkärin toteama sairaus ja tämä sairaus rajoitti joko sitä, minkä tyyppistä työtä he pystyivät tekemään ja kuinka paljon. Sairaiden ryhmässä olivat henkilöt, joilla sairaus ei rajoittanut työntekoa. Tämän lisäksi tarkastelemme näiden kolmen ryhmän tarvetta ja osallistumista kuntoutukseen. Lopuksi haluamme kiittää Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Eteran tutkimusyksikköä ja erityisesti tutkija Helena Rytköstä asiantuntevista ja tarkoista kommenteista työmme eri vaiheiden aikana. Yhteistyö osaavien ammattilaisten kanssa on ollut opettavaista ja antoisaa. Kiitos.

8 8 2 VAJAAKUNTOISUUS TYÖELÄMÄSSÄ 2.1 Käsitteiden määrittelyä Työkyky määritellään kokonaisuudeksi, joka koostuu työntekijän työssä jaksamisesta, työnhallinnasta sekä työyhteisön toimintaan osallistumisesta. Näitä osatekijöitä voidaan tarkastella niin yksilön näkökulmasta kuin työn ja työolosuhteiden näkökulmasta. Työyhteisön toimivuus, eli sellaiset asiat kuten työjärjestelyt, ilmapiiri ja tiedonkulku vaikuttavat kaikki työntekijän henkilökohtaisiin työoloihin ja siihen, millaiseksi hänen työkykyisyytensä muokkaantuu. (Kukkonen, Mikkola, Siitonen & Vuorinen 2003, 15.) Työkykyä ylläpitävä toiminta työpaikoilla on koko henkilöstölle suunnattuja työkyvyn edistämiseen ja ylläpitoon tähtääviä toimenpiteitä ja ne eivät kuulu esimerkiksi työeläkekuntoutukseen. Silloin kun ongelmat johtuvat työntekijän sairaudesta, viasta tai vammasta, kysymykseen tulevat erilaiset kuntoutuksen keinot, jotka ovat aina yksilöllisiä toimenpiteitä. (Kukkonen ym. 2003, 15.) Toimintakyvyn heikentyminen vamman tai sairauden vuoksi on työkyvyn alentumista laajempi käsite. Sen määrittely yleisellä tasolla on yhtä ongelmallista, kuin työkyvyn määrittely. Voidaan kuitenkin sanoa, että toimintakykyä käytetään erilaisten toiminnan vajavuuksien ja haittojen yläkäsitteenä. (Kukkonen ym. 2003, 16.) Vajaakuntoisuuden käsite yhdistetään usein henkilöihin, joilla on YK:ssa hyväksytyn määritelmän mukaan toiminnallisia rajoituksia fyysisen ja psyykkisen vajavuuden tai aistivamman, lääketieteellisten seikkojen tai mielisairauden vuoksi (Lappalainen & Soininen 1998, 7-8). Sairaus ja vammaisuus on laillistettu vajaakuntoisuuden ja työkyvyttömyyden syyksi, joka laukaisee yksilöllisen kuntoutustarpeen. Ihminen voi kuitenkin tuntea monia sairauden oireita ja kokea olevansa vajaakuntoinen, vaikka varsinaista tautia ei ole todettukaan. Vajaakuntoisuudessa on kyse ihmisen psyykkisten

9 9 ja fyysisten voimien riittämättömyydestä kaikkeen siihen, mitä häneltä odotetaan hänen sosiaalisten rooliensa perusteella. (Tossavainen 1992, 27.) Suomessa vajaakuntoisuus määritellään virallisesti kahdella tavoin, työhallinnon määritelmällä sekä Kansaneläkelaitoksen määritelmällä, joista jälkimmäinen on lähellä myös työeläkelaitosten vajaakuntoisuusmääritelmää. Molemmille määritelmille on yhteistä, että vajaakuntoisuus nähdään suhteeksi ihmisen työkykyyn ja toisaalta näiden määritelmien perusteella päätetään vajaakuntoisille annettavista tukitoimista. (Rytkönen, Juntunen, Kaipainen & Notkola 2003b, 9-10.) Kansaneläkelaitoksen/työeläkelaitosten vajaakuntoisuusmääritelmä: Henkilö on vajaakuntoinen, jos hänen työ- ja ansiokykynsä on vamman, vian tai sairauden vuoksi olennaisesti alentunut, mutta alentunutta työkykyä pyritään kohentamaan kuntoutusteitse. Kansaneläkelaitoksen kuntoutukseen ovat oikeutettuja henkilöt, joiden vajaakuntoisuus on selvitetty lääketieteellisesti. (Kansaneläkelaitoksen määritelmä, Vatesin kotisivut 2004). Pitkäaikaissairaus ja vammaisuus ovat kaksi eri käsitettä, sillä vain jotkut pitkäaikaissairaista ovat vammaisia ja kaikki vammaiset eivät suinkaan ole pitkäaikaissairaita. Monet pitkäaikaissairaista kokevat sairauden rajoittavan toimintakykyään tai työkykyään. Toisaalta monet vammaiset ovat työkykyisiä ellei heitä ole todettu työkyvyttömiksi, vaikka usein he tarvitsevat ainakin tilapäisesti tukea osallistuakseen työelämään. Näissä tapauksissa Suomen työhallinnon kielenkäytössä, ja laajemminkin, puhutaan vajakuntoisuudesta. (Mannila, Notkola, Kaipainen, Juntunen & Rytkönen 2003, 4.) Erot psyykkisesti ja fyysisesti vajaakuntoisten työmarkkina-asemassa ja ammattitaidossa ovat suuret. Psyykkisesti vajakuntoisten koulutus on jäänyt usein muita heikommaksi tai heidän hankkimaansa koulutusta ei ole päästy hyödyntämään työelämässä, minkä vuoksi heidän ammattitaitonsa on vähäisempää fyysisesti vajaakuntoisiin henkilöihin verrattuna. Psyykkisesti vajakuntoisten työmarkkinaasemassa näkyy sosiaalisen syrjäytymisen tunnusmerkkejä fyysisesti vajakuntoisia enemmän. Heidän työssäkäyntinsä on vähäisempää kuin fyysisesti vajaakuntoisilla, tunnusomaista on myös työmarkkinoiden ulkopuolisuus sekä ammatillinen järjestäytymättömyys. (Eronen, Mannila & Tynkkynen 1992, 98.)

10 Työeläkelainsäädäntö Lakisääteisen työeläketurvan merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on poikkeuksellisen suuri sekä sosiaalipoliittisesti että taloudellisesti. Työeläkkeet ja kansaneläkkeet muodostavat yli kolmanneksen kaikista sosiaalimenoista ja kaksi kolmannesta sosiaalisista tulonsiirroista. ( Suomen Työeläkejärjestelmä 2003, 7.) Työeläke on suomalaisen hyvinvointivaltion tärkeimpiä, ellei tärkein turvajärjestelmä, joka kattaa lähes koko väestön. Suomalaisella työeläkejärjestelmällä tarkoitetaan niitä lakien ja toimeenpanojärjestelmien kokonaisuutta, jolla toteutetaan työ- ja palvelussuhteisten sekä yrittäjien lakisääteinen eläketurva. Työeläke turvaa ansiotyössä tai yrittäjänä toimineen henkilön toimeentulon, kun ansiotyö lakkaa vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden tai perheen huoltajan kuoleman takia. Työeläkevakuutuksen rinnalla eläkevakuutusjärjestelmässä on kaikkia kansalaisia koskeva kansaneläke. Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo niille kansalaisille, joilla ei ole lainkaan karttunut työeläkettä tai joiden työeläke jää pieneksi esimerkiksi lyhyen työhistorian vuoksi. (Kukkonen ym. 2003, 61.) Suomessa työntekijät vakuutetaan eri työeläkevakuutuksien piiriin. Erityisaloilla, kuten maataloudessa, rakennus- ja metsäalalla sekä merenkulussa on omat eläkelaitoksensa. Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (LEL) mukaan vakuutetaan kaikki rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-aloilla olevat työntekijät. Muut kuin yllämainitut erityisalat kuuluvat työntekijäin eläkelain (TEL) piiriin. (Toimeentuloturva 2003, 213.) 2.3 Vajaakuntoisuus LEL:in mukaan vakuutetuilla aloilla LEL Työeläkekassa, nykyiseltä nimeltään Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, hoitaa maatalous-, metsä-, rakennus- ja satama-aloilla työskentelevien työeläkevakuuttamisen. Vuonna 2002 näiden alojen osuus oli 7 % koko Suomen työvoimasta. (Eteran vuosikertomus 2003, 7 & Suomen tilastollinen vuosikirja 2002). Samana vuonna naisten osuus LEL-työntekijöistä oli 16 %. (Suomen tilastollinen vuosikirja 2002).

11 11 LEL-aloilla tehtävää työtä voidaan kuvata fyysisesti hyvin raskaaksi ja sen on todettu rasittavan erityisesti tuki- ja liikuntaelimiä ergonomisesti vaikeiden työvaiheiden takia. LEL-alojen työympäristö on usein vaativa ja sen pahimpia haittatekijöitä ovat mm. pöly, melu, kuumuus ja kylmyys. (Juntunen, Rytkönen, Ahola, Hänninen & Lindborg 2002, 8.) Vainionpään (2004) mukaan LEL-työntekijöiden sosioekonominen asema ja koulutus ovat alempia, kuin TEL:ssa keskimäärin. LEL-vakuutetut ovat työntekijöitä, jotka tekevät raskasta ruumiillista työtä, kun TEL-vakuutettujen työ on keskimäärin kevyempää ja siihen vakuutetaan sekä työntekijät että toimihenkilöt. (Vainionpää 2004.) Etera myönsi vuonna 2002 yhteensä LEL-eläkettä. Vuonna 2002 yhtiö myönsi eniten vanhuuseläkkeitä (47,1 prosenttia kaikista vuodessa myönnetyistä eläkkeistä), joita seurasivat perhe-eläkkeet (24,9 prosenttia kaikista vuodessa myönnetyistä eläkkeistä). Työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin 23,8 prosenttia kaikista eläkkeistä. Kuitenkin suhteessa eläkkeiden lukumäärään, olivat työkyvyttömyyseläkkeiden eläkemenot suurimmat vuonna ( Similä 2004.) LEL-eläkkeiden määrä eläkelajeittain vuonna 2002 Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke KUVIO 1. LEL-eläkkeiden määrä eläkelajeittain vuonna 2002.

12 12 3 KUNTOUTUKSEN TARKASTELUA 3.1 Kuntoutuksen määrittelyä Järvikoski ja Härkäpää (1995, 12, 15) kuvaavat kuntoutusta yhteiskunnalliseksi sääntelyjärjestelmäksi, jonka avulla kansakunnat pyrkivät takaamaan kansalaistensa yhteiskuntakelpoisuuden. Kuntoutuksen keinot ovat lääkinnällisiä, hoidollisia, liikunnallisia, kasvatuksellisia, koulutuksellisia, psykologisia, ammatillisia ja sosiaalisia. Kuntoutus on toimintaa, jota on yleensä perusteltu samanaikaisesti sekä yhteiskunnan hyödyllä että yksilön hyvällä. Kuntoutustoiminnan määritelmissä on otettu kantaa toiminnan tavoitteisiin ja sisältöihin sekä toiminnan käynnistämisperusteisiin ja sovellusalueeseen kuntoutuksen valikoinnin kriteereihin. Tavoitteissa heijastuu usein pyrkimys normaalisuuteen: yksilö pyritään kuntoutuksen keinoin palauttamaan normaaliksi katsottuun elämään, integroimaan hänet yhteiskuntaan. Kuntoutus ymmärretään silloin toimintana, jolla pyritään parantamaan yksilön selviytymismahdollisuuksia hänen omassa asuin- ja elinympäristössään. (Härkäpää, Järvikoski, Kallanranta, Piirainen, Repo, Suikkanen & Wikström 1995.) Kuntoutus on suunnitelmallista ja usein pitkäjänteistä toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa hallitsemaan elämäntilannettaan. Se eroaa tavanomaisesta hoidosta ja huollosta monialaisuutensa ja menetelmiensä vuoksi. Erityisen tärkeää on kuntoutujan oma osallisuus kuntoutusprosessissa ja mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön. Näin kuntoutus on saamassa yhä enemmän psykososiaalisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. (Kuntoutusselonteko 2002, 6.) Lähtökohtana on aina kuntoutujan oma elämäntilanne; hänen merkityksensä, tarpeensa, roolinsa, voimavaransa ja identiteettinsä. Niistä muodostuvat kuntoutumisen yksilölliset tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamista eli kuntoutumisen tuloksia mittaavat ensisijaisesti kuntoutujan oma subjektiivinen kokemus sekä kuntoutustyöntekijöiden ja

13 13 asiantuntijoiden arviointi. (Ihalainen, Kettunen, Kähäri-Wiik & Vuori-Kemilä 2002, 19.) Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa ja laajalti käytännössäkin yleistyneen ihmiskäsityksen mukaan ihminen ymmärretään ensisijaisesti aktiiviseksi toimijaksi, yksilöksi, jolla on tietyt oikeudet ja velvollisuudet. Näin ollen myös kuntoutuksessa asiakasta tulee pitää aktiivisena toimijana, itseään koskevien päätösten tekijänä ja oman kuntoutumisensa päähenkilönä eli subjektina, eikä siis pelkkänä kuntoutustoiminnan kohteena. (Ihalainen ym. 2002, 19.) 3.2 Kuntoutustoiminnan lainsäädäntö Kuntoutustoimintaa säätelevät Suomessa useat erilaiset lait, joissa muun muassa määritellään kenellä on oikeus kuntoutuspalveluihin. Lisäksi lait antavat erilaisia ohjeita ja määräyksiä kuntoutuksen toiminnallisesta toteuttamisesta ja sisällöistä. On kuitenkin hyvä muistaa, että kuntoutuslakipaketti kattaa vain osan koko kuntoutuksesta. (Kähäri- Wiik, Niemi & Rantanen, 1998, 19.) Kuntoutuslainsäädäntöä uudistettiin voimaan tulleilla laeilla ja asetuksilla. Uudistuksen taustalla oli tarve saattaa lainsäädäntö paremmin vastaamaan ajan tarpeita. Voimassa oleva laki pyrkii edistämään ikääntyvien työntekijöiden mahdollisuuksia työmarkkinoilla, parantamaan vajaakuntoisten ja vaikeavammaisten mahdollisuuksia selviytyä jokapäiväisestä elämästä, mukaan lukien myös työelämästä. Lisäksi laki selkeyttää kuntoutukseen osallistuvien ammattihenkilöiden ja järjestelmien keskinäistä työnjakoa ja lisää yhteistyötä eri tahojen välillä. Lailla on haluttu myös parantaa kuntoutuspalvelujen saatavuutta ja kuntoutujan omaa asemaa, sekä turvata kuntoutujan toimeentuloturva kuntoutuksen aikana ja sen jälkeen. Kuntoutusprosessissa painotetaan kuntoutujan omaa roolia; hänen motivaationsa ja aktiivisen osallistumisen merkitystä ja hänen mahdollisuuksiensa parantamista kuntoutuksen suunnittelun ja asioiden käsittelyyn osallistumisessa. (Kähäri-Wiik ym. 1998, 19.) Viimeisin työeläkekuntoutusta koskeva lainsäädännön uudistus tapahtui vuoden 2004 alussa. Uusi kuntoutusuudistus koskee kaikkia työeläkkeitä ja Kansaneläkelaitoksen

14 14 järjestämää kuntoutusta. Kuntoutusuudistus painottaa ammatillisen kuntoutuksen ensisijaisuutta ja varhaisuutta. (Järvi 2003.) Avainasemassa ovat kaikki ne tahot, jotka kohtaavat asiakkaita ja heidän ongelmiaan. Jokaisella kuntoutusta järjestävällä taholla on nyt laissa säädetty velvollisuus ohjata asiakkaat oikeiden palvelujen piiriin, mikäli kyseinen taho ei voi oman järjestelmän kautta auttaa. (Kähäri-Wiik ym. 1998, 19.) Vuoden 2004 kuntoutuslain voimaantulon jälkeen työeläkekuntoutus ei ole myöskään enää työeläkelaitosten harkinnanvarainen etuus, vaan hakijalle annetaan nyt valituskelpoinen päätös oikeudestaan ammatilliseen kuntoutukseen. (Järvi 2003.) Uusi kuntoutusuudistus painottaa työeläkekuntoutuksen ensisijaisuutta työkyvyttömyyseläkkeisiin nähden. Kuntoutuksen ensisijaisuus näkyy mm. siinä, että työeläkekuntoutus on säädetty työntekijän oikeudeksi. Täten kuntoutus on muuttunut samanlaiseksi oikeudeksi kuin eläke. Oikeus kuntoutukseen syntyy aina, kun hakijalla todetaan sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva työkyvyttömyyden uhka. Lisäksi edellytetään, että ammatillisella kuntoutuksella voidaan todennäköisesti vähentää tätä uhkaa ja kuntoutuksella on eläkemenoa säästävä vaikutus. (Kukkonen ym. 2003, 241.) Uuden kuntoutusuudistuksen sisältävien muutosten tarkoitus on edesauttaa ammatillisen kuntoutuksen aloittamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (Kukkonen ym. 2003, 241). Mahdollista työkyvyttömyyden uhkaa pyritään nykyisin ennustamaan viiden vuoden sisällä, jolloin työkyvyttömyyden uhkaa voitaisiin vähentää tai vastaavasti työhön paluuta edistää ammatillisen kuntoutuksen keinoin (Järvi 2003). Tavoitteena on työkyvyttömyyseläkkeensaajien työkyvyn palauttaminen ammatillisen kuntoutuksen toimenpitein silloin, kun se on mahdollista (Kukkonen ym. 2003, 242). 3.3 Työeläkekuntoutus Työeläkelakien mukaan työeläkelaitos voi antaa ammatillista kuntoutusta työntekijälle työkyvyttömyyden ennalta ehkäisemiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi. Eläkelakeihin perustuvan kuntoutuksen työssä oleville henkilöille kustantavat sekä julkiset että yksityiset työeläkelaitokset. Kuntoutus on pääasiassa ammatillista ja kuntoutusta ja sen eri muotoja ovat mm. neuvonta, kuntoutustutkimukset, työhön ja ammattiin johtava koulutus, työkokeilut ja elinkeinotuki. Lääkinnällistä kuntoutusta

15 15 voidaan antaa henkilölle, jolle se on tarpeen ammatillisen kuntoutuksen tukena. Kuntoutuksen onnistumisen kannalta on myös ensisijaisen tärkeää kuntoutujan oma halu pysyä työelämässä tai palata sinne. (Kukkonen ym. 2003, 162.) Työeläkekuntoutus on yksilöllistä jolloin asiakasta tuetaan hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Pääsääntöisesti kuntoutusta annetaan niille työelämässä oleville henkilöille, joilla on sairaudesta johtuvista syistä vaikeuksia jatkaa nykyisessä ammatissaan. Mikäli eläkelaitos ei myönnä hakijalle työkyvyttömyyseläkettä, eläkelaitoksen on ohjattava hakija tarpeen mukaan hänen kuntoutustarvettaan vastaavan kuntoutuksen tai muiden palveluiden piiriin. (Kukkonen ym. 2003, 162.) Vuoden 2004 alusta astui voimaan uudistettu työeläkekuntoutuslaki. Uuden lain tavoitteena on, että kuntoutuksella voitaisiin aikaisempaa paremmin ehkäistä henkilön työkyvyttömyyttä. Uusilla säännöksillä pyritään myös omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että entistä useampi henkilö pysyisi työelämässä aikaisempaa pidempään, jolloin myös keskimääräinen eläkeikä nousisi ja paine työeläkemaksujen nostamiseen vähenisi. (Kukkonen ym. 2003, 241) Työeläkekuntoutus uudistuksen jälkeen työeläkekuntoutus on osittain lakisääteistä ja vain osittain enää harkinnanvaraista. Työntekijällä ja yrittäjällä on nyt oikeus tarkoituksen mukaiseen ammatilliseen kuntoutukseen, mikäli asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma aiheuttaa hänelle uhkan tulla työkyvyttömäksi. (Kukkonen ym. 2003, 242.) 3.4 Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Eteran ammatillinen kuntoutustoiminta Työntekijällä ja yrittäjällä on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, jos asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma aiheuttaa uhkan tulla työkyvyttömäksi TEL:n 4 :n 3 momentin tarkoittamalla tavalla. Mikäli eläkevakuutusyhtiön arvion mukaan työpaikan järjestelyt eivät ole riittäviä, jotta henkilö voisi terveydellisistä rajoitteista huolimatta jatkaa entisessä tai entisen kaltaisissa työtehtävissä tai järjestelyihin ei ole mahdollisuutta, tuetaan ammatillista koulutusta uuteen työhön. Uuden koulutus- ja ammattialan tulee olla sairauden kannalta sopiva sekä mahdollistaa työelämässä

16 16 jatkamista mahdollisimman pitkään ja vähentää työkyvyttömyyden riskiä. (Eläketurvakeskus 2003, 9, 25.) Tyypillistä ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä ovat ammatinvalinnanohjaus, työkokeilu ja ammatillinen uudelleenkoulutus. Työeläkelaitokset tukevat pääasiassa työssä olevien henkilöiden ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea työntekijää jatkamaan työelämässä ja ehkäistä ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä ja työkyvyttömyyden uhkaa. ( Kukkonen ym. 2003, 14.) Kuntoutujan toimeentuloa voidaan tukea kuntoutusrahalla aktiivisen kuntoutuksen aikana. Kuntoutusrahan pohjana on eläke, jonka hakija saisi työkyvyttömänä. Tuen määrä on laskennallinen eläke korotettuna 33 prosentilla. Kuntoutujan ollessa jo työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella voi hän hakea ns. kuntoutuskorotusta. Molempien sekä kuntoutustuen että työkyvyttömyyseläkkeen kuntoutuskorotus ovat saman suuruisia. (Työkykyä Eteran ammatillisella kuntoutuksella 2004.)

17 17 4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 4.1 Tutkimuksen tavoitteet Opinnäytetyössämme tarkastelemme kahden eri ammattiryhmän naistyöntekijöiden kokemuksia vajaakuntoisuudesta ja heidän kuntoutukselle antamastaan merkityksestä. Tutkimuksen kohderyhmät ovat LEL:in mukaan vakuutetut naiset sekä siivous- ja laitostyötä tekevät naiset, jotka kuuluivat työntekijäin eläkelain (TEL) piiriin. LELammattiryhmät määriteltiin ammatin ja toimialan mukaan. Käytämme tuloksia analysoitaessa ja taulukoissa kyseisestä ryhmästä nimitystä LEL-naiset, koska termi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaan vakuutetut naistyöntekijät on hyvin pitkä. Opinnäytetyömme tutkimusongelmat ovat: 1. Millaiset ovat LEL-aloilla työskentelevien naisten sekä muilla aloilla työskentelevien siivoojien ja laitostyöntekijöiden sosiodemografiset taustat? 2. Millaisia sairauksia tutkittavilla ilmenee ja miten ammattiryhmät jakautuvat määrittelemiimme vajaakuntoisuusryhmiin? 3. Miten eroavat LEL-aloilla työskentelevät naiset terveydentilansa, sairastuvuutensa ja työkykynsä puolesta muilla aloilla työskentelevistä siivousja laitostyöntekijöistä? 4. Miten eroavat LEL-työntekijöiden sekä muilla aloilla työskentelevät siivous- ja laitostyöntekijöiden kuntoutukseen osallistuminen ja kuntoutuksen tarve toisistaan?

18 Haastattelulomake Opinnäytetyömme pohjana on Eteralta saamamme valmis analysoimaton aineisto. Emme siis itse ole voineet vaikuttaa haastattelulomakkeen kysymysten asetteluun tai aineiston keruuseen. Tutkimuksessa käytetyt haastattelulomakkeet (LIITE 1 ja 2) käsittävät pääasiassa strukturoituja monivalintakysymyksiä. Tällaisissa suljetuissa kysymyksissä on valmiit vastausvaihtoehdot, joista ympyröidään tai rastitetaan sopiva tai sopivat vaihtoehdot. Lisäksi joukossa oli muutama niin sanottu sekamuotoinen kysymys, jossa osa vastausvaihtoehdoista oli valmiiksi annettu ja yksi vaihtoehdoista oli avoin. (vrt. Heikkilä 1998, 49, 51.) Haastattelulomakkeissa on mielestämme huomioitu suljettujen kysymysten tyypilliset ominaisuudet: vaihtoehtojen lukumäärä on riittävä ja vastausvaihtoehdot ovat toisensa poissulkevia. Kysymykset ovat myös ryhmitelty väliotsikoin helpottamaan haastattelijaa pitämään kiinni kokonaisuuksista ja asiayhteyden hahmottamisesta. (vrt. Heikkilä 1998, 50.) Tutkimuksessa käytettiin kahta haastattelulomaketta. Työvoimatutkimuksen haastattelulomake (LIITE 1) on joka kerta samanlainen ja tämän tarkoituksena on kartoittaa haastateltavan työssäoloa. Toinen haastattelulomake, jota kutsutaan ad hocosioksi (LIITE 2) muuttuu joka vuosi sen mukaan mihin työelämästä esiinnousseeseen ajankohtaiseen aiheeseen halutaan saada lisäselvitystä. Vuonna 2002 kyseisen haastattelulomakkeen avulla haluttiin selvittää vajaakuntoisten määrää, heidän selviytymistään työelämässä, osallistumista kuntoutukseen sekä kuntoutustarvetta. Haastattelulomakkeen suunnitteli Tilastokeskus yhteistyössä Kuntoutussäätiön ja Eteran kanssa. (Mannila ym ) Opinnäytetyömme tutkimusta varten valitsimme valmiista ad hoc-osion haastattelulomakkeesta (LIITE 2) aihettamme, eli vajaakuntoisuutta ja kuntoutusta tarkentavat kysymykset. Näillä kysymyksillä kartoitettiin vastanneiden terveydentila, sairastavuus ja työkyky. Lisäksi käytimme haastattelulomakkeesta kysymyksiä, joilla saatiin selville vastanneiden osallistuminen kuntoutukseen, tyytyväisyys kuntoutukseen

19 19 ja kuntoutuksen tarve. Haastattelulomakkeesta emme analysoineet kysymyksiä, joissa kaikkien vastaajien lukumäärä (n=21) oli mielestämme pieni antaakseen vertailukelpoisia tutkimustuloksia. Näitä kysymyksiä haastattelulomakkeessa olivat kysymykset 5, 6b, 8, 13, 14, 15, 16 ja Aineiston keruu ja kohdejoukko Tilastokeskus toteutti vuonna 2002 Euroopan Unionin tilastotoimen Eurostatin organisoiman vuosittaisen työvoimatutkimuksen, jonka yhteydessä selvitettiin ns. ad hoc-osiossa vajaakuntoisten työssä selviytymistä. EU-tutkimuksen aineistoon saatiin haastattelun tulokset vuotiaalta suomalaiselta. Tutkimuksen kohderyhmän valinta tapahtui yksinkertaisella satunnaisotannalla väestön keskusrekisteristä. Satunnaisuuteen perustuvan otantamenetelmän perusteella voidaan tehdä tieteellisesti päteviä johtopäätöksiä perusjoukon ominaisuuksista. (Rytkönen, Juntunen, Kaipainen & Notkola 2003a, 9.) Aineiston kokosi Tilastokeskuksen puhelinhaastattelupalvelu, jolla oli tietokonepohjainen strukturoitu haastattelulomake apuna haastattelutilanteessa. Toisin sanoen tämä tapahtui siten, että haastattelija soitti otokseen kuuluvalle henkilölle ja haastatteli valmiiksi laaditun lomakkeen (LIITE 1) mukaisesti normaalit työvoimatutkimuksen kysymykset (koulutus, ammatti, onko työssä vai työttömänä jne.) sekä lisäksi ad hoc-osion (LIITE 2) kysymykset, jotka koskivat terveyttä, sairautta ja kuntoutusta. (Rytkönen ym. 2003a, 9.) Kokonaisotannasta Etera rajasi oman tutkimuksensa koskemaan vuotiaita LEL:iin kuuluvien ammattiryhmien miehiä. Tutkimuksessa käsiteltiin vajaakuntoisten miestyöntekijöiden työssä selviytymistä ja kuntoutusta LEL-aloilla. Tämän tutkimuksen ulkopuolelle jäivät naiset heidän vähäisen lukumääränsä vuoksi (noin 10 prosenttia LEL-työntekijöistä). Meidän mielenkiintomme kohdistui LEL-aloilla työskenteleviin naisiin ja päätimme ottaa heidät opinnäytetyömme ja tutkimuksemme tarkasteluryhmäksi.

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ Kati Kallimo Gerontologian ja kansaterveyden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Humalajoki Minna & Nissilä Suvi MAATALOUSYRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Humalajoki Minna & Nissilä Suvi MAATALOUSYRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Humalajoki Minna & Nissilä Suvi MAATALOUSYRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Syksy 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta.

ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta. ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta. Marika Isoaho Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen

Lisätiedot

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN Petri Pikkarainen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) 2 Tiivistelmä Petri Pikkarainen. Projektista

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Kristiina Leinonen Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alle 35-vuotiaat Kelan työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ

Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun Jessica Heikkinen Niina Kantanen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 R RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset

Lisätiedot

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO Työssäkäyvien omaishoitajien ja työnantajien kokemuksia ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamista tukevista keinoista Etelä-Savon alueella Mari Nykänen Opinnäytetyö, kevät 2014

Lisätiedot

KUKA PÄÄSEE TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE ELMA-HANKKEEN KAUTTA?

KUKA PÄÄSEE TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE ELMA-HANKKEEN KAUTTA? KUKA PÄÄSEE TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE ELMA-HANKKEEN KAUTTA? Pirjo Nordström Pro Gradu tutkielma Sosiologia Tampereen yliopisto, Porin yksikkö Heinäkuu 2008 2 Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen. Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta

RAPORTTEJA. Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen. Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta R RAPORTTEJA Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta Miksi masennus vie eläkkeelle? Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:1

Lisätiedot

Sydämeni siivet - omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen

Sydämeni siivet - omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen Sydämeni siivet - omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen Tasala, Lea 2009 Laurea Tikkurila Laurea- ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Sydämeni siivet - omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen Lea Tasala Sosiaalialan

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma

Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma Kuntoutustiede 2015 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA. Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet

ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA. Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet 06/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet Asiakirja-aineistoon perustuva tutkimus Raija Gould, Mikko Laaksonen, Jukka Kivekäs, Tapio Ropponen, Seppo Kettunen, Timo

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Mirkka Vuorento ja Kimmo Terävä OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus Kuntoutussäätiö OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO poliisin henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa

TYÖTERVEYSHUOLTO poliisin henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa Mari Luostarinen TYÖTERVEYSHUOLTO poliisin henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyö Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.4.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

PALKKATUELLA TYÖELÄMÄÄN. Rakennetyöttömien työllistymiskokemuksia tutkimus Kaira-projektille

PALKKATUELLA TYÖELÄMÄÄN. Rakennetyöttömien työllistymiskokemuksia tutkimus Kaira-projektille PALKKATUELLA TYÖELÄMÄÄN Rakennetyöttömien työllistymiskokemuksia tutkimus Kaira-projektille Opinnäytetyö Niskanen Taina Seppänen Seija Sosiaali-, liikunta- ja terveysala Palveluohjaus Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

05/2014. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria. Eläketurvakeskus. Rekisteripohjainen tarkastelu

05/2014. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria. Eläketurvakeskus. Rekisteripohjainen tarkastelu 05/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria Rekisteripohjainen tarkastelu Mikko Laaksonen, Jenni Blomgren ja Raija Gould

Lisätiedot

Työkyvyn ulottuvuudet

Työkyvyn ulottuvuudet Helsinki 006 Työkyvyn ulottuvuudet Terveys 000 -tutkimuksen tuloksia Toimittajat Raija Gould, Juhani Ilmarinen, Jorma Järvisalo ja Seppo Koskinen Julkaisijat Eläketurvakeskus (ETK) 00065 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

LUULOISTA JA TULKINTAEROISTA VAKUUTUSLÄÄKETIETEELLISEN ARVIOINNIN TODELLISUUTEEN Masennus työkyvyttömyyseläkkeen perusteena

LUULOISTA JA TULKINTAEROISTA VAKUUTUSLÄÄKETIETEELLISEN ARVIOINNIN TODELLISUUTEEN Masennus työkyvyttömyyseläkkeen perusteena TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos LUULOISTA JA TULKINTAEROISTA VAKUUTUSLÄÄKETIETEELLISEN ARVIOINNIN TODELLISUUTEEN Masennus työkyvyttömyyseläkkeen perusteena Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Työterveys ja kuntoutus

Työterveys ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä 2007:60 Työterveys ja kuntoutus Työterveyshuollon, työpaikkojen ja kuntoutuksessa toimivien yhteistyö Helsinki 2008 ISSN 1236-2115 ISBN 978-952-00-2472-7 (nid.)

Lisätiedot