Tampereen kaupungin TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Neljäskymmenesensimmäinen vuosikerta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupungin TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2000-2001. Neljäskymmenesensimmäinen vuosikerta"

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Neljäskymmenesensimmäinen vuosikerta Julkaisija: Tampereen kaupunginkanslia Tulosarviointiryhmä ISSN Tampereen kaupungin painatuskeskus, Tampere 2003 STATISTICAL YEARBOOK of the City of Tampere

2 Fortyfirst volume Published by the City Central Administration/Result Evaluation, Tampere, 2003

3 Alkusanat Tampereen kaupungin tilastollisen vuosikirjan 41. vuosikerta ilmestyy edeltävien tavoin kaksoisnumerona. Kirjan toimittamisen periaatteena on ollut tuottaa mahdollisimman tuoretta ja vertailukelpoista kehitystietoa: suurin osa taulukoista on viimeiseltä viisivuotiskaudelta ja uusimmat tilastot ovat vuosilta 2000 ja 2001 (indeksit myös 2002). Lukujen alusta löytyy lyhyitä esittelyjä lukujen sisällöstä, termien selityksiä ja mainintoja muista käytettävissä olevista tietolähteistä. Vuosikirjan tietosisältö on pyritty säilyttämään pääosin edellisten kaltaisena joitakin muutoksia lukuun ottamatta. Julkaisun loppuun on liitetty luettelot tulosarvointiryhmän julkaisusarjoista sekä niiden aihepiireistä samoin kuin tilastollista aluejakoa koskevat taulukkoluettelot. Vuosikirjan tietojen kokoamisesta on vastannut Tampereen kaupunginkanslian tulosarviointiryhmä, joka myös ottaa vastaan ehdotuksia kirjan kehittämiseksi ja esittää samalla kiitokset kaikille tietoja toimittaneille. Vuosikirjan tiedostot ovat pdf-tiedostoina käytettävissä myös kaupungin www-sivuilla osoitteessa Käyttäjien hakiessa vuosikirjan tilastokantatietoja, on myös hyvä muistaa, että tietyt Tilastokeskuksen tiedostot ovat suoraan Tilastokeskuksen maksullisen palvelutoiminnan tiedostoina koko kaupungin organisaation käytettävissä. Tiedostot löytyvät osoitteesta maksullinen palvelutoiminta. Käyttäjäoikeus tunnisteet saa tulosarviointiryhmältä. Tampereen kaupunginkansliassa, maaliskuussa 2003 Antti Puisto Tulosarviointipäällikkö This is the 41th volume of the Statistical Yearbook of Tampere and it is published as a dublicate issue again. The latest statistics are concentrated on years (indexes also 2002). The list of tables and figures are written on pages to be found in the beginning of this issue. In the end there are some statistics on Helsinki and Turku too and the list of issues and studies published by the City Central Administration of Tampere. For further statistical information on Tampere please contact the City Central Administration and Result Evaluation Group.

4 Rahanarvon kertoimet Deflation Coefficients Markkamääräiset tiedot on esitetty vuosikirjassa kyseisen vuoden rahanarvossa. Suoritettaessa vertailuja eri vuosien rahanarvossa voidaan käyttää seuraavaa painotettua yhteisindeksiä deflatointikertoimena. Deflatointikerroin koostuu ansiotasoindeksistä (0,4), elinkustannusindeksistä (0,3), tukkuhintaindeksistä (0,2) ja rakennuskustannusindeksistä (0,1). The figures expressed in marks are current figures. Comparison between different years can be done e.g. by using the following weighted index as a deflation coefficient rahanarvossa 2000 rahanarvossa 2001 rahanarvossa Vuosi Kerroin Vuosi Kerroin Vuosi Kerroin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Merkkien selitykset Explanation of Symbols Ei mitään ilmoitettavaa - Magnitude nil - Suure pienempi kuin 0,5 käytetystä Magnitude less than 0,5 of unit employed 0 yksiköstä 0 Suure pienempi kuin 0,05 käytetystä Magnitude less than 0,05 of unit employed 0,0 yksiköstä 0,0 Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma Data not available or uncertain.. ilmoitettavaksi.. Loogisesti mahdoton esitettäväksi. Category not applicable. Ennakkotieto * Preliminary data * TAMPEREEN KAUPUNGINKANSLIA TULOSARVIOINTIRYHMÄ TAMPERE CITY CENTRAL ADMINISTRATION RESULT EVALUATION Osoite: PL 487 Address: PB 487 Aleksis Kiven katu C Aleksis Kiven katu C TAMPERE FIN TAMPERE Puh Tel Fax Fax

5 Sisällysluettelo Contents Sivu Page Rahanarvon kertoimet IV Deflation Coefficients IV Merkkien selitykset IV Explanation of Symbols IV Taulukkoluettelo VI List of Tables VI Kuvioluettelo XII List of Figures XII Kartat XII Maps XII 1 Alue 1 1 Area 1 2 Ilmasto ja ympäristö 7 2 Climate and Environment 7 3 Väestö 13 3 Population 13 4 Väestönmuutokset 33 4 Demographic trends 33 5 Rakentaminen ja asuminen 44 5 Building and Housing 44 6 Elinkeinotoiminta 56 6 Industry and Labour Market 56 7 Sosiaalihuolto 73 7 Social Welfare 73 8 Terveydenhuolto 81 8 Health Care 81 9 Koulutus, kulttuuri ja vapaa-aika 89 9 Education, Culture and Leisure and 89 Recreation 10 Liikenne Transport and Communications Yleinen järjestys ja turvallisuus Public Security Verotus Taxation Kunnallistalous Municipal Finances Kunnallistekniset työt ja kaupungin 14 Municipal Engineering and Business 129 liiketoiminta Kaupungin henkilökunta Employees and Workers of the City Vaalit Elections Helsinki, Turku ja Tampere Helsinki, Turku and Tampere 141 Aakkosellinen hakemisto 151 Index 151 Julkaisuja ja artikkeleita 154 List of Publications 154 Kartat 156 Maps 156

6 Taulukkoluettelo Tables List of Sivu Page 1. Alue 1 1. Area Tampereen kaupungin maan- 1.1 Geographical location of the city 1 tieteellinen asema Tampereen kaupungin alue City area Kaavoitetut tontit käytön ja tontti- 1.3 Planned lots by use and type 3 tyypin mukaan 2000 ja and Pinta-ala ja tontit osa-alueittain 1.4 Area and lots by city districts in Ilmasto ja ympäristö 7 2. Climate and Environment Sääolot Climate Näsijärven jäätyminen ja 2.2 Freezing and breaking up of jäiden lähtö 9 the ice of Näsijärvi lake Ilman laatu Quality of air Veden laatu ja vesistökuormitus Quality of water Jätehuolto Waste management Väestö Population Tampereen ja kaupunkiseudun 3.1 Increase of population in the väestönkehitys 14 Tampere Region Väestö sukupuolen mukaan Population by sex Väestönkehitys suuralueittain 3.3 Increase of population by city districts in Väestö iän, sukupuolen ja siviili- 3.4 Population by age, sex and marital säädyn mukaan status in Väestö ikäryhmittäin sukupuolen 3.5 Population by age and sex mukaan on Väestö osa-alueittain vuodesta Population by city districts since Väestö ikäryhmittäin ja osa- 3.7 Population by age and city alueittain districts on Väestö pääasiallisen toiminnan 3.8 Population by type of activity 31 mukaan Asuntokunnat henkilöluvun mukaan Dwelling households by number of persons Perheet perhetyypin mukaan Families by type Pirkanmaan kuntien väestö ja 3.11 Population and area of Pirkanmaa pinta-ala 32 municipalities Väestönmuutokset Demographic trends Luonnollinen väestönlisäys ja 4.1 Increase of population and muuttoliike 34 migration Väestönmuutokset viisivuotis Demographic trends in every kausittain 35 five years Kuntien välinen muuttoliike 4.3 Migration between Tampere and (maassamuutto) 37 other municipalities 37 (internal migration) 4.4 Syntyneet lapset ja synnytyk set Births and confinements Kuolemanvaara ja elinajanodote 4.5 Probability of death and life expectancy Kuolleet Deaths Rakentaminen ja asuminen Building and Housing Rakennuskanta Building stock Myönnetyt rakennusluvat Building permits granted Valmistuneet rakennukset New buildings Kaupunkiseudun rakennustuotanto New buildings in city area Asuntokanta Dwellings Asumista kuvaavia tunnuslukuja Indicators describing housing standard Asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja 5.7 Dwellings by tenure status and huoneluvun mukaan number of rooms on Valmistuneet asunnot Dwellings completed Kaupunkiseudun asuntotuotanto Dwellings completed in the

7 Tampere Region Kesämökit Summer cottages Keskuslämmitteisten asuntojen 5.11 Average monthly rents per square kuukausivuokrat huhtikuussa 53 metre of rented dwellings Vanhojen osakehuoneistojen 5.12 Prices of dwellings velattomat m 2 -hinnat talo- by type of house 54 tyypin mukaan, mk Asuntojen hintaindeksi 5.13 Housing price index in , , 1983 = = Elinkeinotoiminta Industry and Labour Market Tampereella työssäkäyvät toimialan 6.1 Population working in Tampere mukaan by industry in Työpaikat suunnittelualueittain 6.2 Jobs by statistical districts toimialan mukaan and industry on Kaupunkiseudulla työssäkäyvät 6.3 Population working in the Tampere toimialan mukaan * 59 Region by industry on * Ammatissa toimiva väestö 6.4 Economically active population toimialan mukaan 60 by industry Ammatissa toimiva väestö ja 6.5 Economically active population työllinen työvoima sukupuolen and employed labour force mukaan by sex in Työllinen työvoima toimialan 6.6 Employed labour force by mukaan industry in Tampereella työssäkäyvät asuin- 6.7 Population working in Tampere kunnan mukaan 62 by place of residence Tamperelaisten työssäkäynti 6.8 Economically active population työssäkäyntikunnan mukaan 63 of Tampere by location of work Teollisuus toimialoittain Industrial establishments by branches of industry Teollisuustoiminta Industrial activity Työnvälityksen toiminta Employment exchange Työttömyys Unemployment Kuluttajaneuvonta Consumer advice Koko maan indeksisarjoja Indexes Sosiaalihuolto Social Welfare Lasten päiväkodit Children s day care Perhepäivähoito, kunnallinen Family day care Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki Child home care allowance and private child care allowance Lapsilisät Family allowances Sijaishuolto, huostaan otetut 7.5 Custody decisions of children lapset tai nuoret 75 and the young Kaupungin perhetukikeskukset Family support center Kehitysvammaisten erityis- 7.7 Care for the mentally disabled 75 huolto Äitiysavustukset Maternity grants Asumistuki Housing subsidies Yleinen sosiaalityö General sosialwork Toimeentulotuki Income support Elatustuki Child maintenance allowance Sotilasavustus Conscript s allowances Kotipalvelu Home allowances Päihdyttävien aineiden Drug and alcohol abusers 78 väärinkäyttäjät Vanhainkodit Homes for the aged Yleiset peruseläkkeet National pension insurance Perheneuvola Family counselling Oikeusaputoimiston toiminta Municipal legal aid Terveydenhuolto Health Care Äitiysneuvonta ja perhesuunnittelu Maternity health-care and family planning Lastenneuvonta ja kouluterveyden- 8.2 Child and school health-care 82 huolto Opiskelijaterveydenhuolto Student health-care Aikuisneuvonta ja kotisairaanhoito Adult and home health-care Terveyskeskuksen alueelliset lääkäri- 8.5 Local health-care centres 83 asemat ja päivystysasema 83

8 8.6 Työterveyshuolto Occupational health-care Hammashuolto Dental care Aikuisväestön terveystarkastukset 8.8 Health inspections and screening ja seulontatutkimukset 84 of adult population Ympäristönvalvonta Environmental Protection Dept Kaupungissa toimivat sairaalat Hospitals in the city Lääkärit ja apteekit Doctors and pharmacies Sairausvakuutuslain mukaiset 8.12 National health insurance general korvaukset Tampereen vakuutus - benefit payments 87 piirissä Koulutus, kulttuuri ja vapaa-aika Education, Culture and Leisure 89 and Recreation 9.1 Oppivelvolliset Compulsory school age population Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suo- 9.2 Population 15 years of age and rittanut 15 vuotta täyttänyt väestö 90 over by educational level Yleissivistävä koulutus The educational system Kaupungin ylläpitämien peruskoulujen 9.4 Teachers of city school system 91 ja lukioiden opettajat Tampereen ammattiopisto Tampere college Pirkanmaan taitokeskus Pirkanmaa Vocational Skill Centre Muita ammattioppilaitoksia ym Other vocational intitutes etc Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere Polytecnic Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pirkanmaa Polytechnic Tampereen yliopisto University of Tampere Tampereen teknillinen korkeakoulu Tampere University of Technology Tampereen työväenopisto Worker s Educational Institute of 99 Tampere 9.13 Tampereen kaupunginkirjasto Municipal Library - Provincial Pirkanmaan maakuntakirjasto 100 Library of Pirkanmaa Tieteelliset kirjastot Scientific libraries Kaupunginorkesterin esitykset Performances of City Orchestra Tampere-talo Tampere Hall Teatterit Theatres Museoiden kävijämäärät Number of visitors in museums Televisioluvat Television licences Elokuvateatterit Cinemas Urheilutoiminta ja ulkoilualueet Sports and outdoor leisure and 105 recreation 9.22 Hotellien kapasiteetin käyttö Visitors in hotels Leirintäalueiden käyttö Visitors in camping sites Särkänniemen vapaa-aikakeskuksen 9.24 Visitors in Särkänniemi Tourist kävijämäärät 106 Centre Liikenne Transport and Communications Liikennelaskentatuloksia Tampereelta Traffic calculations in Tampere Rekisteröidyt moottoriajoneuvot Motor vehicles registered Tampere-Pirkkalan lentoaseman 10.3 Air Traffic on Tampere-Pirkkala liikenne 109 Airport Postiliikenne Postal traffic Yleinen järjestys ja turvallisuus Public Security Poliisin tietoon tullut rikollisuus Offences known to the Police Käräjäoikeudessa ratkaistut asiat Cases settled by the Municipal Court Palo- ja pelastustoimi Fire and rescue service Verotus Taxation Kunnallisverotuksella kootut verot Municipal taxation Maksuunpantu valtionvero vuoden 12.2 State taxation tuloista Luonnollisten henkilöiden tulot Income of individuals Luonnollisten henkilöiden lukumäärä 12.4 Number and income of individuals ja tulot tuloluokittain by income bracket in Veroja ja maksuja maksaneet 12.5 Taxes paid by individuals 115 luonnolliset henkilöt Yhteisöjen verot Taxes of corporations Varallisuusveroa maksaneet luonnolliset 12.7 Individuals liable to property

9 henkilöt tax in Verovelvolliset, veroa maksaneet ja veroa 12.8 Taxabels and taxpayers 116 maksaneiden osuus verovelvollisista Luonnollisten henkilöiden verot ja 12.9 Taxes of individuals 117 maksut Taxation of real estates and Kiinteistö -ja yhteisövero 117 corporations Kunnallistalous Municipal Finances Kaupungin menot ja tulot City Expenditures and toimialoittain 119 Revenue Tilinpäätös Balance sheet Vuosikate ja investoinnit Annual margin and investments asukasta kohti per capita Kaupungin investointimenot Investment costs of the city Kaupungin investointitulot Investment income of the city Kaupungin tärkeimmät tulonlähteet The main sources of income of the city Kaupungin lainakanta Liabilities of the city 13.8 Kaupungin varat, velat, varaukset ja 13.8 Assets and liabilities of the city 122 oma pääoma Kaupungin kassavarat ja talletukset Cash reserves and deposits of the city Kaupungin rahastot Funds Kaupungin liikelaitosten nettotulot Net income of public utilities Kaupungin menot tehtäväalueittain Expenditures by sector 124 tilinpäätöksen mukaan Kaupungin tulot tehtäväalueittain Revenue by sector 127 tilinpäätöksen mukaan Kaupungin saamat valtionosuudet State subsidies Kaupungin omistamat kiinteistöt Real estates owned by the city Kaupungin voimassaolevat vuokrauk Housing lots rented by the city 129 set Kunnallistekniset työt ja kaupungin Municipal Engineering and Business 130 liiketoiminta 14.1 Kadut ja tiet Streets and roads Liikennelaitos Municipal Traffic Service Sähkölaitos Municipal Electric Power Plant Vesilaitos Municipal Water Plant Viemärilaitos Municipal Sewer Plant Kaupungin henkilökunta Employees and Workers of the City Kunnalliset luottamuselimet ja 15.1 Municipal organs of trust and -henkilöt trustees in Kaupungin vakinainen henkilökunta City Personnel Palkka-, eläke- ja sosiaalimenot 15.3 Wage costs, city pension payments sekä kaupungilta eläkettä saaneet 135 and social expenditure Kaupungin henkilökunnan terveys Activity of health care center for city aseman ja sairauskassan toiminta 136 personnel and sickness fund Vaalit Elections Valtiolliset vaalit General elections Kunnallisvaalit Municipal elections Kaupunginvaltuuston kokoonpano Composition of the City Council Helsinki, Turku ja Tampere Helsinki, Turku and Tampere Väestö Population Kaupunkien ympäristöjen väestö Population in the town s environment Väestönmuutokset Demographic trends Asuntotuotanto Housing production Teollisuus toimialoittain Industrial establishments by branches of industry Autokanta Number of motor vehicles Kaupunkien liikennelaitokset Municipal Traffic Services 147

10 17.8 Kaupunkien lentoliikenne Air traffic of the cities Kaupunkien toimintatuotot ja -kulut Expenditure and revenue of the sekä verotulot ja valtionosuudet cities Kaupunkien vahvistetut äyrinhinnat ja Municipal tax rate 148 tuloveroprosentit Kaupunkien lainakannat Liabilities of the cities Kaupunkien liikelaitosten nettotulot Net income of public utilities Kaupunkien peruskoulujen ja Students in comprehensive and lukioiden oppilaat 149 senior secondary schools Kunnallisvaalit Municipal elections 150 Kuvioluettelo List of Figures Sivu Page 1.1 Tampereen kaupungin alueellinen kasvu Areal increase of the city Lämpötilat Tampereella 2001 ja ennätyk- 2.1 Air temperature 8 set edellisiltä vuosilta Väestönkehitys Population development Väestönkehitys suuralueittain 3.2 Population development by city districts Väestönkehitys ikäryhmittäin Population development by age Väestö iän ja sukupuolen mukaan Population by age and sex Väestö iän ja sukupuolen mukaan Population by age and sex Syntyneet ja kuolleet Births and deaths Muuttoliike Migration Vanhojen osakehuoneistojen velattomat 5.1 Prices of second hand dwellings m 2 - hinnat Tampereella, Helsingissä ja in Tampere, Helsinki and Turku 54 Turussa Tampereella työssäkäyvät toimialan 6.1 Population working in Tampere mukaan 57 by industry Ammatissa toimiva väestö Economically active population ja työllinen työvoima 1990 ja 2000 toimialan and employed mukaan 59 labour force 1990 and 2000 by industry Työttömyysasteen vuosikeskiarvot Tampe- 6.3 Unemployment in Tampere, Turku reella, Turussa ja Helsingissä and Helsinki Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut 9.1 Population 15 years of age and 15 vuotta täyttänyt väestö over by educational level Poliisin tietoon tullut rikollisuus Crimes known to the Police Kaupungin menot tilinpäätöksen mukaan Expenditure of the city Kaupungin tulot tilinpäätöksen mukaan Revenue of the city Julkaisuja ja artikkeleita Tampereen kaupungin tutkimuksia ja selvityksiä -sarjan julkaisuja List of Publications Publications in the series "Tampereen kaupungin tutkimuksia ja selvityksiä"

11 Kuntasuunnittelun perustilastoja Publications in the series Kuntasuunnit- -sarjan julkaisuja telun perustilastoja" Tilastokatsaus Tampereelta -julkaisun artikkeleita Articles in the publication Tilastokatsaus Tampereelta" Kartat Maps Tampereen sijainti Suomen kartalla Pirkanmaa Tampere, aluejakokartta Tampere position in Finland Pirkanmaa, the Economic Region of Tampere Tampere, the city by districts

12 1. Alue Tässä vuosikirjassa esitettyjen aluetta koskevien taulukoiden ja liitekarttojen ohella muita käytettävissä olevia lähteitä: - Kaupungin tonttirekisteri - Kaupungin asemakaavarekisteri - Erilaiset kartta-aineistot - Tampereen kaupungin historiaa koskevat julkaisut 1.1 Tampereen kaupungin maantieteellinen asema Keskustori: Vanha kirkko 61 o 29' 54'' pohjoista leveyttä 23 o 45' 51'' itäistä pituutta Pohjoisin kohta: Vankavedessä vesirajan taite 61 o 50' 11'' pohjoista leveyttä 23 o 51' 32'' itäistä pituutta Eteläisin kohta: Hervantajärven itäpäässä 61 o 25' 38'' pohjoista leveyttä 23 o 53' 37'' itäistä pituutta Itäisin kohta: Paalijärven koilliskulmassa 61 o 37' 37'' pohjoista leveyttä 24 o 07' 18'' itäistä pituutta Läntisin kohta: Haukijärven kaakkoiskulmassa 61 o 32' 00'' pohjoista leveyttä 23 o 32' 44'' itäistä pituutta Tampereen painopiste (vedet mukaan lukien): 61 o 37' 45'' pohjoista leveyttä 23 o 53' 06'' itäistä pituutta (2,3 km Kämmenniemen keskustasta itään) Suurin pituus pohjoinen-etelä -suunnassa: 45,6 km (em. kohtien suora etäisyys) Suurin leveys itä-länsi -suunnassa: 30,6 km Itäisimmän ja läntisimmän kohdan välinen suora etäisyys: 32,3 km Korkein maastonkohta: 211 m merenpinnan yläpuolella (Koskelankorkea kaupungin koillisosassa) Alin maastonkohta: 45 m (syvänne Pyhäjärvessä Pyynikin saarten eteläpuolella, 32 m merenpinnan yläpuolella) Syvin kohta: 60 m vedenpinnasta (Näsijärvessä 1,7 km Kaupista pohjoiseen) Näsijärven ja Pyhäjärven vedenpintojen korkeuden erotus: 18 m Lähde: Kaupunkimittausyksikkö 1.2 Tampereen kaupungin alue Liitetyn alueen pinta-ala, Kaupungin kokonais - km 2 pinta-ala, km 2 Liitetyn alueen Vuosi Liitetetty alue Maa-alue Vesialue Yht. Maa-alue Vesialue Yht. väkiluku 1779 Perustetun kaupungin alue 3,2 4,0 7,2 3,2 4,0 7, ) 1877 Kyttälä 6,3 5,2 11,4 9,5 9,2 18, Hatanpään alue 15,1 3,4 18,5 24,6 12,6 37, Järvensivun tila 0,5 0,1 0,5 25,1 12,6 37, Erinäisiä alueita 0,1-0,1 25,1 12,6 37, Viikinsaari, Lehtisaari 0,2-0,2 25,3 12,6 37, Harjun alue (Pispala ym.) 19,8 8,9 28,6 45,1 21,5 66, Erinäisiä alueita 0,1-0,1 45,1 21,5 66, Messukylä 71,2 11,3 82,5 116,3 32,8 149, Lielahti 7,2 8,2 15,4 123,5 41,0 164, Aitolahti 65,5 23,9 89,5 187,3 2) 67,1 254,4 2) Teisko 337,5 93,8 431,3 520,5 3) 168,6 689, Eri vuosina liit. alueita 3) ,7 167,9 690,6.. 1) Vuonna ) Sisältää vuosina Tampereeseen liitetyt ja Tampereesta erotetut erinäiset pienet alueet. 3) Sisältää pinta-alatarkistukset. Lähde: Maanmittaushallitus, Maanmittauslaitos

13 Ilmasto ja ympäristö 1.3 Kaavoitetut tontit käytön ja tonttityypin mukaan 2000 ja Rakennus - Rakennus - Tonttityyppi Pinta-ala oikeus Pinta-ala oikeus (31.12.) Yht m m 2 Yht m m 2 A. R a k e n t a m a t t o m a t Asuntotontit Yleisten rakennusten tontit Teollisuusrakennusten tontit Liikerakennusten tontit Muut tontit B. R a k e n n e t u t Asuntotontit Yleisten rakennusten tontit Teollisuusrakennusten tontit Liikerakennusten tontit Muut tontit C. Y h t e e n s ä Asuntotontit Yleisten rakennusten tontit Teollisuusrakennusten tontit Liikerakennusten tontit Muut tontit Lähde: Asemakaavarekisteri

14 Ilmasto ja ympäristö 1.4 Pinta-ala ja tontit osa-alueittain 2001 Maa- Vesi- Henkilöitä Suuralue Rakennus - pinta- pinta- maa-km 2 Suunnittelualue Pinta-ala oikeus ala 2) ala 2) kohti Tilastoalue Yht m m 2 km m 2 (31.12.) 1 K e s k i n e n s u u r a l u e , Keskusta , Näsi (I) , Tammerkoski (ii) , Nalkala (III) , Amuri, a (IV) , Amuri, b (V) , Kaakinmaa (VI) , Pyynikinrinne (VII) , Särkänniemi (VIII) , Naistenlahti (IX) , Jussinkylä (X) , Kyttälä, a (XI) , Kyttälä, b (XII) , Ratina (XIII) , Osmonmäki (XIV) , Tammela, a (XV) , Tammela, b (XVI) , Tulli (XVII) , Kalevanharju (XVIII) , Hatanpää (XXII) , Pyynikki , Sampo , Kalevanrinne (XIX) , Liisankallio (XX) , Pets amo (XXI) , Lappi , Lapinniemi , Kaleva , Järvensivu , Vuohenoja , Kauppi , Kissanmaa , Iides , Viinikka (XXIII) , Nekala (XXIV) , Vihioja (XXV) , Jokipohja (XXVI) , K o i l l i n e n s u u r a l u e , Messu , Uusikylä , Ruotula , Huikas , Takahuhti , Hakametsä , Ristinarkku , Aakkula , Messukylä , Pappila , Tasa , Niihama , Atala , Kumpula , Tasanne , Olkahinen , jatkuu

15 Ilmasto ja ympäristö

16 Ilmasto ja ympäristö jatkoa Maa- Vesi- Henkilöitä Suuralue Rakennus - pinta- pinta- maa-km 2 Suunnittelualue Pinta-ala oikeus ala 2) ala 2) kohti Tilastoalue Yht m m 2 km m 2 (31.12.) 06 Leino , Linnainmaa , Leinola , Holvasti , Vehmainen , Hankkio , K a a k k o i n e n s u u r a l u e , Kauka , Turtola , Viiala , Haihara , Kaukajärvi , Lukonmäki , Hallila , Hervanta , Pohjois -Hervanta , Etelä-Hervanta , Itä-Hervanta , Rusko , Hervantajärvi , E t e l ä i n e n s u u r a l u e , Härmä , Härmälä , Sarankulma , Rantaperkiö , Koivisto , Rautaharkko , Taatala , Koivistonkylä , Veisu , Korkinmäki , Nirva , Peltoo , Lakalaiva , Peltolammi , Multisilta , Vuores , Lahdesjärvi , L o u n a i n e n s u u r a l u e , Pispala , Hyhky , Ylä-Pispala , Tahmela , Ala-Pispala , Santalahti , Raho , Epilä , Kaarila , Villilä , Kalkku , Rahola , jatkuu

17 Ilmasto ja ympäristö jatkoa Kaavoitetut tontit 1) Maa- Vesi- Henkilöitä Suuralue Rakennus - pinta- pinta- maa-km 2 Suunnittelualue Pinta-ala oikeus ala 2) ala 2) kohti Tilastoalue Yht m m 2 km m 2 (31.12.) 14 Tesoma , Epilänharju , Tohloppi , Haukiluoma , Lamminpää , Myllypuro , Ikuri , Ristimäki , Tesomajärvi , L u o t e i n e n s u u r a l u e , Liela , Lielahti , Pohtola , LIntulampi , Ryydynpohja , Lentävä , Niemi , Lentävänniemi , P o h j o i n e n s u u r a l u e , Aito , Nurmi , Sorila , Aitoniemi , Kämmen , Kämmenniemi , Viitapohja , Terä , Polso , Terälahti , Velaatta , K o k o k a u p u n k i 3) , ) Koko asemakaavoitettu alue oli 97,26 km 2. 2) Osa-alueiden pinta-alat on laskettu planimetroimalla tilastoaluejakokartasta (1990). 3) Koko kaupungin pinta-alaksi on merkitty maanmittaushallituksen pinta-alatilaston mukainen pinta-ala, joka poikkeaa osa-alueiden pinta-alojen summasta. Lähde: Asemakaavarekisteri, Tulosarviointiryhmä

18 Ilmasto ja ympäristö 2. Ilmasto ja ympäristö Tässä vuosikirjassa esitettyjen ilmastoa ja ympäristöä koskevien taulukoiden lisäksi muita käytettävissä olevia lähteitä: - Ilmastokatsaus -lehti (Ilmatieteen laitos) - Ympäristön laatua koskevat selvitykset (Kaupungin ympäristövirasto, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ym.) - Tampereen rakennuskulttuuri, maisemat ja luonnonsuojelu sekä muut suojelukohdeselvitykset (Pirkanmaan liitto) - Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluohjelma Tilastokeskuksen julkaisut 2.1 Sääolot A. L ä m p ö t i l a n ä ä r i a r v o t 1) Ylin lämpötila Alin lämpötila Vuosi ja Ennätys Ennätys kuukausi C Päivä C Vuosi C Päivä C Vuosi 2001 I 2,7 9 8, , , II 4,8 15 9, ,4 5-36, III 7, , ,7 1-30, IV 19, , , , V 22,5 8 28, ,0 16-7, VI 26, , ,6 1-3, VII 29,8 5 33, ,6 29 1, VIII 27, , ,5 3-0, IX 21, , ,6 30-7, X 13,6 3 17, , , XI 8,5 3 11, , , XII 2,0 13 9, , , I - XII 29,8 5/7 33, ,4 5/2-37, ,9 16/8 33, ,720/1 ja 22/11-37, ,7 9/7 33, ,1 30/1-37, ,1 11/8 33, ,0 20/1-37, ,1 20/5 33, ,8 12/12-37, ,2 29/7 33, ,8 1/3-37, ,4 3/6 33, ,0 25/12-37, ,4 21/8 33, ,0 11/2-37, ,1 1/7 33, ,4 6/1-37, ,0 16/6 33, ,1 1/2-37, ,4 14/7 33, ,2 10/1-37, ,5 29/7 33, ,1 25/1-37, ,8 5/7 33, ,4 5/2-37, B. K e s k i l ä m p ö t i l a k u u k a u s i t t a i n 1) Koko Vuosi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII vuosi ,3-8,0-4,0 2,2 9,2 14,3 16,0 14,3 9,2 4,4-0,9-5,7 3, ,3 0,4-0,1 5,5 9,3 14,4 15,6 15,2 8,0 4,6-2,5-1,9 5, ,4-8,0-1,3 3,7 7,2 12,5 17,1 16,4 9,0 5,2 2,3-2,2 4, ,8-3,1 0,3 0,8 11,6 16,1 15,5 13,8 11,1-1,0-2,5-0,3 5, ,6-3,7-1,0 3,1 13,3 11,6 13,0 13,2 5,9 2,7-4,0-4,2 4, ,7-14,6-3,5 4,8 7,7 12,6 19,5 15,3 9,9 3,9-1,4-0,9 4, ,0-1,4-0,5 2,6 8,9 16,7 15,5 15,2 10,0 7,4-2,9-9,4 4, ,4-12,0-4,1 2,9 8,5 13,5 14,4 17,5 8,4 6,2 1,6-6,7 3, ,8-5,1-1,6 0,5 7,6 16,7 18,2 18,0 10,0 1,9-1,0-4,0 4, ,2-6,2-5,4 2,8 8,7 13,7 15,6 13,1 10,5 4,5-4,0-4,2 3, ,5-8,7-2,1 4,9 7,4 17,8 17,5 14,0 11,4 5,5 1,1-4,3 4,8

19 Ilmasto ja ympäristö ,1-3,7-2,4 5,1 10,3 13,9 16,0 14,2 8,7 7,8 3,3 0,1 5, ,9-9,3-4,9 4,6 8,4 14,1 19,1 15,5 11,0 6,7-1,1-8,7 4,4 C. S a d e, k o s t e u s j a a u r i n k o i s u u s 1) Sade mm (1 mm = 1 l/m 2 ) Sadepäiviä 2) Auringon- Ilman Kuukausisumma Suurin päivässä paistetunteja suhteelli-? 0,0 mm? 0,9 mm Vuosi ja linen Keskim. vettä tai vettä tai Keskim. kuukausi kosteus % mm mm Päivä (ja) lunta (ja) lunta Yht I 92, II 82, III 77, IV 76, V 62, VI 65, VII 68, VIII 72, IX 82, X 89, XI 85, XII 89, I - XII 78, / / ) / / / / / / / / / ) Säähavainnot on tehty Tampere-Pirkkalan lentoasemalla (etäisyys n. 12 km linnuntietä Keskustorilta). Aseman alkamisvuotta aikaisemmat ennätysarvot ovat paikkakunnan muulta havaintoasemalta. 2) luvut:? 0,1 mm ja? 1,0 mm 3) Helmikuun tunnit puuttuvat Lähde: Ilmatieteen laitos Kuvio 2.1 Lämpötilat Tampereella 2001 ja ennätykset edellisiltä vuosilta C o 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: Tilastokeskus Ylin Ennätys ed. vuosilta Alin Ennätys ed. vuosilta

20 Ilmasto ja ympäristö

Tampereen väestö ikäryhmittäin 2003-2004

Tampereen väestö ikäryhmittäin 2003-2004 Tampereen väestö ikäryhmittäin 2003-2004 2004 2003 Muutos 2004 (%) 0-6 13 631 13 775-144 6,7 7-15 18 522 18 515 7 9,1 16-18 6 021 5 933 88 3,0 19-24 22 122 21 607 515 10,9 25-44 60 635 60 409 226 29,9

Lisätiedot

TAMPEREEN VÄESTÖ

TAMPEREEN VÄESTÖ TAMPEREEN VÄESTÖ 31.12.2013 TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TILASTOT 2014 TALOUS- JA LIIKETOIMINTARYHMÄ PL 487, 33101 TAMPERE www.tampere.fi/hallintojatalous Tampereen kaupunki Kannen kuva: Janne Kaakinen

Lisätiedot

TAMPEREEN VÄESTÖ

TAMPEREEN VÄESTÖ TAMPEREEN VÄESTÖ 31.12.2014 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUJA/TILASTOT 2015 HALLINTO- JA TALOUSRYHMÄ Tietoyksikkö http://www.tampere.fi/hallintojatalous Tampereen kaupunki Kannen kuva: Opa Latvala Tampere

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2014-2015 TAMPEREEN KAUPUNKI TILASTOT 2017 Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja 2014 2015 48. vuosikerta Statistical Yearbook of the City of Tampere

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 001 Tammerkoski EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 002 Keskusta EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 003 Kaakinmaa EDUSKUNTAVAALIT

Lisätiedot

Tampereen kaupungin TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA. Neljäskymmeneskolmas vuosikerta

Tampereen kaupungin TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA. Neljäskymmeneskolmas vuosikerta Untitled-3 1 15.1.2007 8:00:25 Tampereen kaupungin TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 2005 Neljäskymmeneskolmas vuosikerta Julkaisija: Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2810 Juvenes Print

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja

Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja 2008 2009 Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja 2008 2009 45. vuosikerta Statistical Yearbook of the City of Tampere 2008 2009 45 th volume Julkaisija:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012-2013

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012-2013 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012-2013 TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TILASTOT 2014 Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja 2012 2013 47. vuosikerta Statistical Yearbook of the City

Lisätiedot

Tampereen kaupungin TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA. 44. vuosikerta STATISTICAL YEARBOOK. of the City of Tampere. 44 th volume

Tampereen kaupungin TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA. 44. vuosikerta STATISTICAL YEARBOOK. of the City of Tampere. 44 th volume Tampereen kaupungin TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2006 2007 44. vuosikerta STATISTICAL YEARBOOK of the City of Tampere 2006 2007 44 th volume Julkaisija: Tampereen kaupunki Konsernihallinto Talous- ja strategiaryhmä

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampere 14.3.2012 Jesse Marola www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 3 5. ASUNTOOLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 5.. TONTTIEN VUOKRASOPIMUKSET 00803 Käyttötarkoitus 008 009 00 0 0 03 Asuntotontit lukumäärä lisäys ed.vuoteen pintaala, ha lisäys ed.vuoteen Liiketontit lukumäärä lisäys.ed.vuoteen

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2011 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

Koillis-Alvari

Koillis-Alvari Koillis-Alvari 2011-2016 Toimintakertomus 1 Koillis-Alvari 2011-2016 Koillisen kaupunginosat: Aakkula, Aitolahti, Atala, Hankkio, Holvasti, Huikas, Kumpula, Leinola, Linnainmaa, Messukylä, Olkahinen Pappila,

Lisätiedot

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 %

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Maapinta-ala 340 km² Järviä 3 km² Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Sipoo on kasvava, itäuusmaalainen kunta, joka sijaitsee Helsingistä itään.

Lisätiedot

Väestökatsaus. Toukokuu 2015

Väestökatsaus. Toukokuu 2015 Väestökatsaus Toukokuu 2015 Väestönmuutokset tammi-toukokuussa 2015 Elävänä syntyneet 810 Kuolleet 767 Syntyneiden enemmyys 43 Kuntien välinen tulomuutto 3 580 Kuntien välinen lähtömuutto 3 757 Kuntien

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väkiluku kasvaa Tampereen kaupunkiseudun väkiluku oli

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Nettomaahanmuutto. Kuntien välinen nettomuutto. Maahanmuutto. Maastamuutto. Väestönlisäys

Nettomaahanmuutto. Kuntien välinen nettomuutto. Maahanmuutto. Maastamuutto. Väestönlisäys Väestönmuutosten ennakkotiedot muuttujina Maakunnat ja kunnat 2016, Tapahtumakuukausi ja Väestönmuutos Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet 2014 Tampereella 9 422 ulkomaan kansalaista 131 eri maasta Vuoden 2014 lopussa oli tamperelaisista 4,2 prosenttia ulkomaan kansalaisia.

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2013 Tammi-lokakuu

Väestönmuutokset 2013 Tammi-lokakuu muutokset 2013 Tammi-lokakuu Tampere Tampereen kaupunkiseutu Suurimmat kaupungit Suurimmat seutukunnat Tampereella lähes 220 200 asukasta Tampereen väkiluku lokakuun 2013 lopussa oli 220 194 asukasta.

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

TAMPEREEN VIHERALUEOHJELMA vuosille 2004 2014

TAMPEREEN VIHERALUEOHJELMA vuosille 2004 2014 TAMPEREEN VIHERALUEOHJELMA vuosille 2004 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.12.2002 TAMPEREEN KAUPUNKI Tekninen toimi Puistoyksikkö 2 TETO: 2953/23/2002 TAMPEREEN VIHERALUEOHJELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

Väestökatsaus. Lokakuu 2015

Väestökatsaus. Lokakuu 2015 Väestökatsaus Lokakuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli lokakuun lopussa 185 747, jossa oli kasvua vuodenvaihteesta 1 923 henkeä. Elävänä syntyneet 1 634 Kuolleet 1 467 Syntyneiden enemmyys 167 Kuntien välinen

Lisätiedot

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 33 5. ASUNTOOLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 5.. TONTTIEN VUOKRASOPIMUKSET 2009204 Käyttötarkoitus 2009 200 20 202 203 204 Asuntotontit lukumäärä lisäys ed.vuoteen pintaala, ha lisäys ed.vuoteen Liiketontit lukumäärä

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2013 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 7 TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 Ulkomaisen muuttoliikkeen merkitys kasvussa Tampereen vuonna 2007 saama muuttovoitto oli 927 henkilöä, mistä ulkomaisen muuttoliikkeen osuus oli peräti

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-syyskuussa 2016 Helsinki 6 301 Vantaa 3 565 Espoo 3 414 Tampere 2 714 Oulu 1 592 Turku 1 483 Jyväskylä 1 321 Kuopio 912 Lahti 520 Sipoo 425....

Lisätiedot

Väestökatsaus. Joulukuu 2015

Väestökatsaus. Joulukuu 2015 Väestökatsaus Joulukuu 2015 Turun väestökatsaus joulukuu 2015 Turun ennakkoväkiluku 2015 oli 185 810, lisäys edellisvuodesta 1986. Kuuden suurimman kaupungin vertailussa Turun väestönkasvu oli edelleen

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 29.5.28 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 Tampereen saama muuttovoitto pieneni. Muuttovoittoa kertyi 927 henkilöä, kun edeltävänä vuonna voitto oli 1 331 henkilöä. Taustalla oli kotimaan

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Väestökatsaus. Maaliskuu Strategia ja kehittäminen / Lemmetyinen

Väestökatsaus. Maaliskuu Strategia ja kehittäminen / Lemmetyinen Väestökatsaus Maaliskuu 2016 Strategia ja kehittäminen / Lemmetyinen Turun väkiluku kasvoi tammi-maaliskuussa 122 hengellä Turku tammi-maaliskuu 2016 Elävänä syntyneet 427 Kuolleet 477 Syntyneiden enemmyys

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3127 QUESTIONNAIRE: FSD3127 HOUSING CONDITIONS AND PREFERENCES OF HIGHER EDUCA- TION STUDENTS IN TAMPERE 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

Väestökatsaus. Väestönmuutos kunnittain tammi-elokuussa Elokuu 2016

Väestökatsaus. Väestönmuutos kunnittain tammi-elokuussa Elokuu 2016 Väestönmuutos kunnittain tammi-elokuussa 2016 Sinisissä kunnissa (88 kpl) väestö kasvoi tai oli ennallaan, punaisissa (225 kpl) väheni. Kahdeksan suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-elokuussa

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 Aihealueet vuoden 2009 alueluokituksilla Aluetalous Aihealueet vuoden 2008-2012 alueluokituksilla Asuminen Koulutus Kulttuuri ja vapaa-aika

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Väestökatsaus. Huhtikuu Väestönmuutos vuodenvaihteesta kunnittain huhtikuussa 2016

Väestökatsaus. Huhtikuu Väestönmuutos vuodenvaihteesta kunnittain huhtikuussa 2016 Väestökatsaus Huhtikuu 2016 Väestönmuutos vuodenvaihteesta kunnittain huhtikuussa 2016 Väkiluku kasvoi tai oli ennallaan 95 kunnassa (vihreä) ja väheni 218 kunnassa (punainen). Oulu 426 Väestö jatkaa keskittymistään

Lisätiedot

TIETOA TAMPEREEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUISTA PALVELUALUEET

TIETOA TAMPEREEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUISTA PALVELUALUEET TIETOA TAMPEREEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUISTA Ihmisten kesken - taidolla ja sydämellä 2004 Sosiaali- ja terveystoimi, Koulukatu 9, Postiosoite: PL 98, 33201 Tampere Puh. 314 711 (vaihde)

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö A L K U S A N A T Perhe- ja asuntokuntatyyppi vaihtelee pääkaupunkiseudun kunnissa. Espoossa ja Vantaalla perheet ja asuntokunnat ovat tyypiltään melko samanlaisia, mutta Helsingissä esimerkiksi lapsettomien

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Turun väestökatsaus helmikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus helmikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus helmikuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Tällä dialla on Turun vahvistettuja väkilukutietoja; muilla sivuilla tammihelmikuun ennakkotietoja

Lisätiedot

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti 1 Sammon koulu, Tampere 1.13,60 2 Hakkarin koulu, Lempäälä 1.20,32 3 Pitkäjärven koulu, Kangasala 1.21,98 4 Nokianvirran koulu, Nokia 1.23,02 Alakoulu tytöt

Lisätiedot

3(5+(,7b$ ,$$68172-$

3(5+(,7b$ ,$$68172-$ 6LSRRQNXQWD+DOOLQWRRVDVWR5/gKXO /lkgh7lodvwrnhvnxv 3(5+(,7b$68172.817,$$68172-$ -$5$.(118.6,$6,32266$98211$ Vuonna 2002 Sipoon väkiluku oli 18 177 henkilöä. Asuntoväestöön luettiin kuuluvaksi 17 927 henkilöä.

Lisätiedot

FSD3021. Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asuminen Koodikirja

FSD3021. Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asuminen Koodikirja FSD3021 Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asuminen 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asuminen 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Kustaa III perusti Tampereen 1. 10. 1779 Tammerkosken partaalle Näsijärven ja Pyhäjärven väliselle kannakselle.

Kustaa III perusti Tampereen 1. 10. 1779 Tammerkosken partaalle Näsijärven ja Pyhäjärven väliselle kannakselle. Kustaa III perusti Tampereen 1. 10. 1779 Tammerkosken partaalle Näsijärven ja Pyhäjärven väliselle kannakselle. Väkiluku 209 552 Tampereen kaupunkiseutu Ylöjärvi Tampere Orivesi Nokia Pirkkala Lempäälä

Lisätiedot

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme 2 ALKUSANAT Espoon rakennustuotanto oli vuonna 2001 ennätyksellistä. Kerrosalaa valmistui 555 700 neliömetriä. Syynä tähän oli liikekeskus Ison Omenan valmistuminen Matinkylään. Rakennustuotannon vuositilastoa

Lisätiedot

Tilastotietoja Sipoosta

Tilastotietoja Sipoosta Tilastotietoja Sipoosta Esite on laadittu Sipoon kunnan kehittämis- ja kaavoituskeskuksessa 2.8.2010. Lähteet: Tilastokeskus (taulukot),työ- ja elinkeinoministeriö (työvoima), Maanmittauslaitos (kunnan

Lisätiedot

Liityntäpysäköintialueiden tyypit Pirkanmaalla A B C. Seudullisesti merkittävä alue. Paikallisesti merkittävä alue

Liityntäpysäköintialueiden tyypit Pirkanmaalla A B C. Seudullisesti merkittävä alue. Paikallisesti merkittävä alue Liityntäpysäköintialueiden tyypit Pirkanmaalla Kuvaus Seudullisesti merkittävä alue Paikallisesti merkittävä alue Pienimuotoinen liityntäpysäköintialue Rooli liikennejärjestelmässä Liittyy erittäin hyviin

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 1.1. 31.12. Väestömäärän kehitys jatkuu myönteisenä Joensuun väestömäärä oli marraskuun lopussa Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 75 92. Väestömäärä oli 386 edellisen vuoden marraskuuta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014. Tilastoliite

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014. Tilastoliite Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 Tilastoliite ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 Tilastoliite Julkaisu B:68 ISBN 978 951 766 255 0 (nide) ISBN 978 951 766 256 7 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Tammikuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

TKL:n linjat vuosittain Vuosi 1957

TKL:n linjat vuosittain Vuosi 1957 TKL:n linjat vuosittain Vuosi 1957 2 Lappi Hyhky 6,8 km 4 Järvensivu Rahola 12,1 km 5 Kalevankangas Pyynikki 4,7 km 6 Hippos Lamminpää 1.1. 19.5.1957 11,2 km Hipposkylä Lamminpää 20.5. 31.12.1957 12,3

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työpaikat

Toimintaympäristö: Työpaikat Toimintaympäristö: Työpaikat Tampere 14.11.2008 Janne Vainikainen lkm 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Yhteiskunnalliset palvelut 31,9 % Rahoitus-,

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos.

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos. Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna 2016 Väestönmuutos 2016 Ennakkoväkiluku 2016 Kaupunki Helsinki 7 383 635 591 Vantaa 4 720 219 196 Espoo 4 591 274 522 Tampere 3 055 228 173

Lisätiedot

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti. Alakoulu tytöt 8x80m sukkulaviesti

Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti. Alakoulu tytöt 8x80m sukkulaviesti Yläkoulu tytöt ja pojat 6x80m aitajuoksuviesti 1 Sammon koulu, Tampere 2 Pitkäjärven koulu, Kangasala 3 Hakkarin koulu, Lempäälä Alakoulu tytöt 8x80m sukkulaviesti A-sarja 1 Vatialan koulu, Kangasala 2

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Marraskuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Lokakuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

TILASTOJA. Kustaa III perusti Tampereen 1. 10. 1779 Tammerkosken partaalle Näsijärven ja Pyhäjärven väliselle kannakselle.

TILASTOJA. Kustaa III perusti Tampereen 1. 10. 1779 Tammerkosken partaalle Näsijärven ja Pyhäjärven väliselle kannakselle. TILASTOJA 2012 Kustaa III perusti Tampereen 1. 10. 1779 Tammerkosken partaalle Näsijärven ja Pyhäjärven väliselle kannakselle. FI Väkiluku 215 168 Tampereen kaupunkiseutu 2012 Ylöjärvi Tampere Orivesi

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Joulukuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) maaliskuu 2016 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

Väestö ja työpaikat suunnitetyö.

Väestö ja työpaikat suunnitetyö. Väestö ja työpaikat 2040 -suunnitetyö anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi www.pirkanmaa.fi Mitä tehdään, miksi tehdään? Maakuntakaavatyö: väestön ja työpaikkojen kehitysnäkymät. Rinnalle nostettu asuminen.

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 36 9 Rakentaminen Helsingissä vuoden 9 kolmannella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 88 348 k-m 2 1 72 asuntoa toimitilarakentaminen 24 14 k-m 2

Lisätiedot

Väestö ja väestön muutokset 2013

Väestö ja väestön muutokset 2013 Väestö ja väestön muutokset 2013 www.tampere.fi/tilastot 1 24.3.2014 Väkiluvun kasvu 2000-luvun ennätyslukemissa Tampereen väkiluku oli 31.12.2013 220 446 asukasta. Kasvua vuoden aikana oli 3 025 henkilöä.

Lisätiedot

TILASTOJA. Kustaa III perusti Tampereen 1. 10. 1779 Tammerkosken partaalle Näsijärven ja Pyhäjärven väliselle kannakselle.

TILASTOJA. Kustaa III perusti Tampereen 1. 10. 1779 Tammerkosken partaalle Näsijärven ja Pyhäjärven väliselle kannakselle. TILASTOJA 2010 Kustaa III perusti Tampereen 1. 10. 1779 Tammerkosken partaalle Näsijärven ja Pyhäjärven väliselle kannakselle. Väkiluku 211 507 Tampereen kaupunkiseutu Ylöjärvi Tampere Orivesi Nokia Pirkkala

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Helmikuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyyden väheneminen jatkui

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Helmikuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyyden väheneminen jatkui Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.2.2017 Helmikuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 28.2.2017) Työttömyyden väheneminen jatkui Pirkanmaan TE-toimistossa oli helmikuun 2017 lopussa 33956

Lisätiedot

NUORISOTAKUUN SEURANTA TAMMI-JOULUKUU 2014 JA 2015 / TAMPERE

NUORISOTAKUUN SEURANTA TAMMI-JOULUKUU 2014 JA 2015 / TAMPERE NUORISOTAKUUN SEURANTA TAMMI-JOULUKUU JA / TAMPERE Alle 25-vuotiaat ömät VUOSI VUOSI yht -15 miehet naiset yht miehet naiset yht lkm % tammi 1571 1203 2774 1727 1341 3068 294 10,6 helmi 1522 1155 2677

Lisätiedot

MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU ASEMAKAAVOITUSOHJELMA 2014-2016 2013 2014 2015 2016 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV M 6 000 O L E H

MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU ASEMAKAAVOITUSOHJELMA 2014-2016 2013 2014 2015 2016 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV M 6 000 O L E H aava OMISTUS PIENTALO ASUNTO MUU aupunki ASUNNOT ERROSA ERROSA kpl LA 220 000 LA 2013 1 8504 2 0 3 0 4 8477, 8478 5 8479 6 8221 7 0 8 0 9 8475 10 8455 11 7905 12 8454 13 0 14 8523 15 8389 16 8456 17 0

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Syyskuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson.. Rakennus ja asuntotuotanto vuonna Vuonna Lahden rakennustuotanto oli ja asuntotuotanto 8. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot