Tampereen kaupungin TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Neljäskymmenesensimmäinen vuosikerta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupungin TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2000-2001. Neljäskymmenesensimmäinen vuosikerta"

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Neljäskymmenesensimmäinen vuosikerta Julkaisija: Tampereen kaupunginkanslia Tulosarviointiryhmä ISSN Tampereen kaupungin painatuskeskus, Tampere 2003 STATISTICAL YEARBOOK of the City of Tampere

2 Fortyfirst volume Published by the City Central Administration/Result Evaluation, Tampere, 2003

3 Alkusanat Tampereen kaupungin tilastollisen vuosikirjan 41. vuosikerta ilmestyy edeltävien tavoin kaksoisnumerona. Kirjan toimittamisen periaatteena on ollut tuottaa mahdollisimman tuoretta ja vertailukelpoista kehitystietoa: suurin osa taulukoista on viimeiseltä viisivuotiskaudelta ja uusimmat tilastot ovat vuosilta 2000 ja 2001 (indeksit myös 2002). Lukujen alusta löytyy lyhyitä esittelyjä lukujen sisällöstä, termien selityksiä ja mainintoja muista käytettävissä olevista tietolähteistä. Vuosikirjan tietosisältö on pyritty säilyttämään pääosin edellisten kaltaisena joitakin muutoksia lukuun ottamatta. Julkaisun loppuun on liitetty luettelot tulosarvointiryhmän julkaisusarjoista sekä niiden aihepiireistä samoin kuin tilastollista aluejakoa koskevat taulukkoluettelot. Vuosikirjan tietojen kokoamisesta on vastannut Tampereen kaupunginkanslian tulosarviointiryhmä, joka myös ottaa vastaan ehdotuksia kirjan kehittämiseksi ja esittää samalla kiitokset kaikille tietoja toimittaneille. Vuosikirjan tiedostot ovat pdf-tiedostoina käytettävissä myös kaupungin www-sivuilla osoitteessa Käyttäjien hakiessa vuosikirjan tilastokantatietoja, on myös hyvä muistaa, että tietyt Tilastokeskuksen tiedostot ovat suoraan Tilastokeskuksen maksullisen palvelutoiminnan tiedostoina koko kaupungin organisaation käytettävissä. Tiedostot löytyvät osoitteesta maksullinen palvelutoiminta. Käyttäjäoikeus tunnisteet saa tulosarviointiryhmältä. Tampereen kaupunginkansliassa, maaliskuussa 2003 Antti Puisto Tulosarviointipäällikkö This is the 41th volume of the Statistical Yearbook of Tampere and it is published as a dublicate issue again. The latest statistics are concentrated on years (indexes also 2002). The list of tables and figures are written on pages to be found in the beginning of this issue. In the end there are some statistics on Helsinki and Turku too and the list of issues and studies published by the City Central Administration of Tampere. For further statistical information on Tampere please contact the City Central Administration and Result Evaluation Group.

4 Rahanarvon kertoimet Deflation Coefficients Markkamääräiset tiedot on esitetty vuosikirjassa kyseisen vuoden rahanarvossa. Suoritettaessa vertailuja eri vuosien rahanarvossa voidaan käyttää seuraavaa painotettua yhteisindeksiä deflatointikertoimena. Deflatointikerroin koostuu ansiotasoindeksistä (0,4), elinkustannusindeksistä (0,3), tukkuhintaindeksistä (0,2) ja rakennuskustannusindeksistä (0,1). The figures expressed in marks are current figures. Comparison between different years can be done e.g. by using the following weighted index as a deflation coefficient rahanarvossa 2000 rahanarvossa 2001 rahanarvossa Vuosi Kerroin Vuosi Kerroin Vuosi Kerroin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Merkkien selitykset Explanation of Symbols Ei mitään ilmoitettavaa - Magnitude nil - Suure pienempi kuin 0,5 käytetystä Magnitude less than 0,5 of unit employed 0 yksiköstä 0 Suure pienempi kuin 0,05 käytetystä Magnitude less than 0,05 of unit employed 0,0 yksiköstä 0,0 Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma Data not available or uncertain.. ilmoitettavaksi.. Loogisesti mahdoton esitettäväksi. Category not applicable. Ennakkotieto * Preliminary data * TAMPEREEN KAUPUNGINKANSLIA TULOSARVIOINTIRYHMÄ TAMPERE CITY CENTRAL ADMINISTRATION RESULT EVALUATION Osoite: PL 487 Address: PB 487 Aleksis Kiven katu C Aleksis Kiven katu C TAMPERE FIN TAMPERE Puh Tel Fax Fax

5 Sisällysluettelo Contents Sivu Page Rahanarvon kertoimet IV Deflation Coefficients IV Merkkien selitykset IV Explanation of Symbols IV Taulukkoluettelo VI List of Tables VI Kuvioluettelo XII List of Figures XII Kartat XII Maps XII 1 Alue 1 1 Area 1 2 Ilmasto ja ympäristö 7 2 Climate and Environment 7 3 Väestö 13 3 Population 13 4 Väestönmuutokset 33 4 Demographic trends 33 5 Rakentaminen ja asuminen 44 5 Building and Housing 44 6 Elinkeinotoiminta 56 6 Industry and Labour Market 56 7 Sosiaalihuolto 73 7 Social Welfare 73 8 Terveydenhuolto 81 8 Health Care 81 9 Koulutus, kulttuuri ja vapaa-aika 89 9 Education, Culture and Leisure and 89 Recreation 10 Liikenne Transport and Communications Yleinen järjestys ja turvallisuus Public Security Verotus Taxation Kunnallistalous Municipal Finances Kunnallistekniset työt ja kaupungin 14 Municipal Engineering and Business 129 liiketoiminta Kaupungin henkilökunta Employees and Workers of the City Vaalit Elections Helsinki, Turku ja Tampere Helsinki, Turku and Tampere 141 Aakkosellinen hakemisto 151 Index 151 Julkaisuja ja artikkeleita 154 List of Publications 154 Kartat 156 Maps 156

6 Taulukkoluettelo Tables List of Sivu Page 1. Alue 1 1. Area Tampereen kaupungin maan- 1.1 Geographical location of the city 1 tieteellinen asema Tampereen kaupungin alue City area Kaavoitetut tontit käytön ja tontti- 1.3 Planned lots by use and type 3 tyypin mukaan 2000 ja and Pinta-ala ja tontit osa-alueittain 1.4 Area and lots by city districts in Ilmasto ja ympäristö 7 2. Climate and Environment Sääolot Climate Näsijärven jäätyminen ja 2.2 Freezing and breaking up of jäiden lähtö 9 the ice of Näsijärvi lake Ilman laatu Quality of air Veden laatu ja vesistökuormitus Quality of water Jätehuolto Waste management Väestö Population Tampereen ja kaupunkiseudun 3.1 Increase of population in the väestönkehitys 14 Tampere Region Väestö sukupuolen mukaan Population by sex Väestönkehitys suuralueittain 3.3 Increase of population by city districts in Väestö iän, sukupuolen ja siviili- 3.4 Population by age, sex and marital säädyn mukaan status in Väestö ikäryhmittäin sukupuolen 3.5 Population by age and sex mukaan on Väestö osa-alueittain vuodesta Population by city districts since Väestö ikäryhmittäin ja osa- 3.7 Population by age and city alueittain districts on Väestö pääasiallisen toiminnan 3.8 Population by type of activity 31 mukaan Asuntokunnat henkilöluvun mukaan Dwelling households by number of persons Perheet perhetyypin mukaan Families by type Pirkanmaan kuntien väestö ja 3.11 Population and area of Pirkanmaa pinta-ala 32 municipalities Väestönmuutokset Demographic trends Luonnollinen väestönlisäys ja 4.1 Increase of population and muuttoliike 34 migration Väestönmuutokset viisivuotis Demographic trends in every kausittain 35 five years Kuntien välinen muuttoliike 4.3 Migration between Tampere and (maassamuutto) 37 other municipalities 37 (internal migration) 4.4 Syntyneet lapset ja synnytyk set Births and confinements Kuolemanvaara ja elinajanodote 4.5 Probability of death and life expectancy Kuolleet Deaths Rakentaminen ja asuminen Building and Housing Rakennuskanta Building stock Myönnetyt rakennusluvat Building permits granted Valmistuneet rakennukset New buildings Kaupunkiseudun rakennustuotanto New buildings in city area Asuntokanta Dwellings Asumista kuvaavia tunnuslukuja Indicators describing housing standard Asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja 5.7 Dwellings by tenure status and huoneluvun mukaan number of rooms on Valmistuneet asunnot Dwellings completed Kaupunkiseudun asuntotuotanto Dwellings completed in the

7 Tampere Region Kesämökit Summer cottages Keskuslämmitteisten asuntojen 5.11 Average monthly rents per square kuukausivuokrat huhtikuussa 53 metre of rented dwellings Vanhojen osakehuoneistojen 5.12 Prices of dwellings velattomat m 2 -hinnat talo- by type of house 54 tyypin mukaan, mk Asuntojen hintaindeksi 5.13 Housing price index in , , 1983 = = Elinkeinotoiminta Industry and Labour Market Tampereella työssäkäyvät toimialan 6.1 Population working in Tampere mukaan by industry in Työpaikat suunnittelualueittain 6.2 Jobs by statistical districts toimialan mukaan and industry on Kaupunkiseudulla työssäkäyvät 6.3 Population working in the Tampere toimialan mukaan * 59 Region by industry on * Ammatissa toimiva väestö 6.4 Economically active population toimialan mukaan 60 by industry Ammatissa toimiva väestö ja 6.5 Economically active population työllinen työvoima sukupuolen and employed labour force mukaan by sex in Työllinen työvoima toimialan 6.6 Employed labour force by mukaan industry in Tampereella työssäkäyvät asuin- 6.7 Population working in Tampere kunnan mukaan 62 by place of residence Tamperelaisten työssäkäynti 6.8 Economically active population työssäkäyntikunnan mukaan 63 of Tampere by location of work Teollisuus toimialoittain Industrial establishments by branches of industry Teollisuustoiminta Industrial activity Työnvälityksen toiminta Employment exchange Työttömyys Unemployment Kuluttajaneuvonta Consumer advice Koko maan indeksisarjoja Indexes Sosiaalihuolto Social Welfare Lasten päiväkodit Children s day care Perhepäivähoito, kunnallinen Family day care Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki Child home care allowance and private child care allowance Lapsilisät Family allowances Sijaishuolto, huostaan otetut 7.5 Custody decisions of children lapset tai nuoret 75 and the young Kaupungin perhetukikeskukset Family support center Kehitysvammaisten erityis- 7.7 Care for the mentally disabled 75 huolto Äitiysavustukset Maternity grants Asumistuki Housing subsidies Yleinen sosiaalityö General sosialwork Toimeentulotuki Income support Elatustuki Child maintenance allowance Sotilasavustus Conscript s allowances Kotipalvelu Home allowances Päihdyttävien aineiden Drug and alcohol abusers 78 väärinkäyttäjät Vanhainkodit Homes for the aged Yleiset peruseläkkeet National pension insurance Perheneuvola Family counselling Oikeusaputoimiston toiminta Municipal legal aid Terveydenhuolto Health Care Äitiysneuvonta ja perhesuunnittelu Maternity health-care and family planning Lastenneuvonta ja kouluterveyden- 8.2 Child and school health-care 82 huolto Opiskelijaterveydenhuolto Student health-care Aikuisneuvonta ja kotisairaanhoito Adult and home health-care Terveyskeskuksen alueelliset lääkäri- 8.5 Local health-care centres 83 asemat ja päivystysasema 83

8 8.6 Työterveyshuolto Occupational health-care Hammashuolto Dental care Aikuisväestön terveystarkastukset 8.8 Health inspections and screening ja seulontatutkimukset 84 of adult population Ympäristönvalvonta Environmental Protection Dept Kaupungissa toimivat sairaalat Hospitals in the city Lääkärit ja apteekit Doctors and pharmacies Sairausvakuutuslain mukaiset 8.12 National health insurance general korvaukset Tampereen vakuutus - benefit payments 87 piirissä Koulutus, kulttuuri ja vapaa-aika Education, Culture and Leisure 89 and Recreation 9.1 Oppivelvolliset Compulsory school age population Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suo- 9.2 Population 15 years of age and rittanut 15 vuotta täyttänyt väestö 90 over by educational level Yleissivistävä koulutus The educational system Kaupungin ylläpitämien peruskoulujen 9.4 Teachers of city school system 91 ja lukioiden opettajat Tampereen ammattiopisto Tampere college Pirkanmaan taitokeskus Pirkanmaa Vocational Skill Centre Muita ammattioppilaitoksia ym Other vocational intitutes etc Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere Polytecnic Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pirkanmaa Polytechnic Tampereen yliopisto University of Tampere Tampereen teknillinen korkeakoulu Tampere University of Technology Tampereen työväenopisto Worker s Educational Institute of 99 Tampere 9.13 Tampereen kaupunginkirjasto Municipal Library - Provincial Pirkanmaan maakuntakirjasto 100 Library of Pirkanmaa Tieteelliset kirjastot Scientific libraries Kaupunginorkesterin esitykset Performances of City Orchestra Tampere-talo Tampere Hall Teatterit Theatres Museoiden kävijämäärät Number of visitors in museums Televisioluvat Television licences Elokuvateatterit Cinemas Urheilutoiminta ja ulkoilualueet Sports and outdoor leisure and 105 recreation 9.22 Hotellien kapasiteetin käyttö Visitors in hotels Leirintäalueiden käyttö Visitors in camping sites Särkänniemen vapaa-aikakeskuksen 9.24 Visitors in Särkänniemi Tourist kävijämäärät 106 Centre Liikenne Transport and Communications Liikennelaskentatuloksia Tampereelta Traffic calculations in Tampere Rekisteröidyt moottoriajoneuvot Motor vehicles registered Tampere-Pirkkalan lentoaseman 10.3 Air Traffic on Tampere-Pirkkala liikenne 109 Airport Postiliikenne Postal traffic Yleinen järjestys ja turvallisuus Public Security Poliisin tietoon tullut rikollisuus Offences known to the Police Käräjäoikeudessa ratkaistut asiat Cases settled by the Municipal Court Palo- ja pelastustoimi Fire and rescue service Verotus Taxation Kunnallisverotuksella kootut verot Municipal taxation Maksuunpantu valtionvero vuoden 12.2 State taxation tuloista Luonnollisten henkilöiden tulot Income of individuals Luonnollisten henkilöiden lukumäärä 12.4 Number and income of individuals ja tulot tuloluokittain by income bracket in Veroja ja maksuja maksaneet 12.5 Taxes paid by individuals 115 luonnolliset henkilöt Yhteisöjen verot Taxes of corporations Varallisuusveroa maksaneet luonnolliset 12.7 Individuals liable to property

9 henkilöt tax in Verovelvolliset, veroa maksaneet ja veroa 12.8 Taxabels and taxpayers 116 maksaneiden osuus verovelvollisista Luonnollisten henkilöiden verot ja 12.9 Taxes of individuals 117 maksut Taxation of real estates and Kiinteistö -ja yhteisövero 117 corporations Kunnallistalous Municipal Finances Kaupungin menot ja tulot City Expenditures and toimialoittain 119 Revenue Tilinpäätös Balance sheet Vuosikate ja investoinnit Annual margin and investments asukasta kohti per capita Kaupungin investointimenot Investment costs of the city Kaupungin investointitulot Investment income of the city Kaupungin tärkeimmät tulonlähteet The main sources of income of the city Kaupungin lainakanta Liabilities of the city 13.8 Kaupungin varat, velat, varaukset ja 13.8 Assets and liabilities of the city 122 oma pääoma Kaupungin kassavarat ja talletukset Cash reserves and deposits of the city Kaupungin rahastot Funds Kaupungin liikelaitosten nettotulot Net income of public utilities Kaupungin menot tehtäväalueittain Expenditures by sector 124 tilinpäätöksen mukaan Kaupungin tulot tehtäväalueittain Revenue by sector 127 tilinpäätöksen mukaan Kaupungin saamat valtionosuudet State subsidies Kaupungin omistamat kiinteistöt Real estates owned by the city Kaupungin voimassaolevat vuokrauk Housing lots rented by the city 129 set Kunnallistekniset työt ja kaupungin Municipal Engineering and Business 130 liiketoiminta 14.1 Kadut ja tiet Streets and roads Liikennelaitos Municipal Traffic Service Sähkölaitos Municipal Electric Power Plant Vesilaitos Municipal Water Plant Viemärilaitos Municipal Sewer Plant Kaupungin henkilökunta Employees and Workers of the City Kunnalliset luottamuselimet ja 15.1 Municipal organs of trust and -henkilöt trustees in Kaupungin vakinainen henkilökunta City Personnel Palkka-, eläke- ja sosiaalimenot 15.3 Wage costs, city pension payments sekä kaupungilta eläkettä saaneet 135 and social expenditure Kaupungin henkilökunnan terveys Activity of health care center for city aseman ja sairauskassan toiminta 136 personnel and sickness fund Vaalit Elections Valtiolliset vaalit General elections Kunnallisvaalit Municipal elections Kaupunginvaltuuston kokoonpano Composition of the City Council Helsinki, Turku ja Tampere Helsinki, Turku and Tampere Väestö Population Kaupunkien ympäristöjen väestö Population in the town s environment Väestönmuutokset Demographic trends Asuntotuotanto Housing production Teollisuus toimialoittain Industrial establishments by branches of industry Autokanta Number of motor vehicles Kaupunkien liikennelaitokset Municipal Traffic Services 147

10 17.8 Kaupunkien lentoliikenne Air traffic of the cities Kaupunkien toimintatuotot ja -kulut Expenditure and revenue of the sekä verotulot ja valtionosuudet cities Kaupunkien vahvistetut äyrinhinnat ja Municipal tax rate 148 tuloveroprosentit Kaupunkien lainakannat Liabilities of the cities Kaupunkien liikelaitosten nettotulot Net income of public utilities Kaupunkien peruskoulujen ja Students in comprehensive and lukioiden oppilaat 149 senior secondary schools Kunnallisvaalit Municipal elections 150 Kuvioluettelo List of Figures Sivu Page 1.1 Tampereen kaupungin alueellinen kasvu Areal increase of the city Lämpötilat Tampereella 2001 ja ennätyk- 2.1 Air temperature 8 set edellisiltä vuosilta Väestönkehitys Population development Väestönkehitys suuralueittain 3.2 Population development by city districts Väestönkehitys ikäryhmittäin Population development by age Väestö iän ja sukupuolen mukaan Population by age and sex Väestö iän ja sukupuolen mukaan Population by age and sex Syntyneet ja kuolleet Births and deaths Muuttoliike Migration Vanhojen osakehuoneistojen velattomat 5.1 Prices of second hand dwellings m 2 - hinnat Tampereella, Helsingissä ja in Tampere, Helsinki and Turku 54 Turussa Tampereella työssäkäyvät toimialan 6.1 Population working in Tampere mukaan 57 by industry Ammatissa toimiva väestö Economically active population ja työllinen työvoima 1990 ja 2000 toimialan and employed mukaan 59 labour force 1990 and 2000 by industry Työttömyysasteen vuosikeskiarvot Tampe- 6.3 Unemployment in Tampere, Turku reella, Turussa ja Helsingissä and Helsinki Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut 9.1 Population 15 years of age and 15 vuotta täyttänyt väestö over by educational level Poliisin tietoon tullut rikollisuus Crimes known to the Police Kaupungin menot tilinpäätöksen mukaan Expenditure of the city Kaupungin tulot tilinpäätöksen mukaan Revenue of the city Julkaisuja ja artikkeleita Tampereen kaupungin tutkimuksia ja selvityksiä -sarjan julkaisuja List of Publications Publications in the series "Tampereen kaupungin tutkimuksia ja selvityksiä"

11 Kuntasuunnittelun perustilastoja Publications in the series Kuntasuunnit- -sarjan julkaisuja telun perustilastoja" Tilastokatsaus Tampereelta -julkaisun artikkeleita Articles in the publication Tilastokatsaus Tampereelta" Kartat Maps Tampereen sijainti Suomen kartalla Pirkanmaa Tampere, aluejakokartta Tampere position in Finland Pirkanmaa, the Economic Region of Tampere Tampere, the city by districts

12 1. Alue Tässä vuosikirjassa esitettyjen aluetta koskevien taulukoiden ja liitekarttojen ohella muita käytettävissä olevia lähteitä: - Kaupungin tonttirekisteri - Kaupungin asemakaavarekisteri - Erilaiset kartta-aineistot - Tampereen kaupungin historiaa koskevat julkaisut 1.1 Tampereen kaupungin maantieteellinen asema Keskustori: Vanha kirkko 61 o 29' 54'' pohjoista leveyttä 23 o 45' 51'' itäistä pituutta Pohjoisin kohta: Vankavedessä vesirajan taite 61 o 50' 11'' pohjoista leveyttä 23 o 51' 32'' itäistä pituutta Eteläisin kohta: Hervantajärven itäpäässä 61 o 25' 38'' pohjoista leveyttä 23 o 53' 37'' itäistä pituutta Itäisin kohta: Paalijärven koilliskulmassa 61 o 37' 37'' pohjoista leveyttä 24 o 07' 18'' itäistä pituutta Läntisin kohta: Haukijärven kaakkoiskulmassa 61 o 32' 00'' pohjoista leveyttä 23 o 32' 44'' itäistä pituutta Tampereen painopiste (vedet mukaan lukien): 61 o 37' 45'' pohjoista leveyttä 23 o 53' 06'' itäistä pituutta (2,3 km Kämmenniemen keskustasta itään) Suurin pituus pohjoinen-etelä -suunnassa: 45,6 km (em. kohtien suora etäisyys) Suurin leveys itä-länsi -suunnassa: 30,6 km Itäisimmän ja läntisimmän kohdan välinen suora etäisyys: 32,3 km Korkein maastonkohta: 211 m merenpinnan yläpuolella (Koskelankorkea kaupungin koillisosassa) Alin maastonkohta: 45 m (syvänne Pyhäjärvessä Pyynikin saarten eteläpuolella, 32 m merenpinnan yläpuolella) Syvin kohta: 60 m vedenpinnasta (Näsijärvessä 1,7 km Kaupista pohjoiseen) Näsijärven ja Pyhäjärven vedenpintojen korkeuden erotus: 18 m Lähde: Kaupunkimittausyksikkö 1.2 Tampereen kaupungin alue Liitetyn alueen pinta-ala, Kaupungin kokonais - km 2 pinta-ala, km 2 Liitetyn alueen Vuosi Liitetetty alue Maa-alue Vesialue Yht. Maa-alue Vesialue Yht. väkiluku 1779 Perustetun kaupungin alue 3,2 4,0 7,2 3,2 4,0 7, ) 1877 Kyttälä 6,3 5,2 11,4 9,5 9,2 18, Hatanpään alue 15,1 3,4 18,5 24,6 12,6 37, Järvensivun tila 0,5 0,1 0,5 25,1 12,6 37, Erinäisiä alueita 0,1-0,1 25,1 12,6 37, Viikinsaari, Lehtisaari 0,2-0,2 25,3 12,6 37, Harjun alue (Pispala ym.) 19,8 8,9 28,6 45,1 21,5 66, Erinäisiä alueita 0,1-0,1 45,1 21,5 66, Messukylä 71,2 11,3 82,5 116,3 32,8 149, Lielahti 7,2 8,2 15,4 123,5 41,0 164, Aitolahti 65,5 23,9 89,5 187,3 2) 67,1 254,4 2) Teisko 337,5 93,8 431,3 520,5 3) 168,6 689, Eri vuosina liit. alueita 3) ,7 167,9 690,6.. 1) Vuonna ) Sisältää vuosina Tampereeseen liitetyt ja Tampereesta erotetut erinäiset pienet alueet. 3) Sisältää pinta-alatarkistukset. Lähde: Maanmittaushallitus, Maanmittauslaitos

13 Ilmasto ja ympäristö 1.3 Kaavoitetut tontit käytön ja tonttityypin mukaan 2000 ja Rakennus - Rakennus - Tonttityyppi Pinta-ala oikeus Pinta-ala oikeus (31.12.) Yht m m 2 Yht m m 2 A. R a k e n t a m a t t o m a t Asuntotontit Yleisten rakennusten tontit Teollisuusrakennusten tontit Liikerakennusten tontit Muut tontit B. R a k e n n e t u t Asuntotontit Yleisten rakennusten tontit Teollisuusrakennusten tontit Liikerakennusten tontit Muut tontit C. Y h t e e n s ä Asuntotontit Yleisten rakennusten tontit Teollisuusrakennusten tontit Liikerakennusten tontit Muut tontit Lähde: Asemakaavarekisteri

14 Ilmasto ja ympäristö 1.4 Pinta-ala ja tontit osa-alueittain 2001 Maa- Vesi- Henkilöitä Suuralue Rakennus - pinta- pinta- maa-km 2 Suunnittelualue Pinta-ala oikeus ala 2) ala 2) kohti Tilastoalue Yht m m 2 km m 2 (31.12.) 1 K e s k i n e n s u u r a l u e , Keskusta , Näsi (I) , Tammerkoski (ii) , Nalkala (III) , Amuri, a (IV) , Amuri, b (V) , Kaakinmaa (VI) , Pyynikinrinne (VII) , Särkänniemi (VIII) , Naistenlahti (IX) , Jussinkylä (X) , Kyttälä, a (XI) , Kyttälä, b (XII) , Ratina (XIII) , Osmonmäki (XIV) , Tammela, a (XV) , Tammela, b (XVI) , Tulli (XVII) , Kalevanharju (XVIII) , Hatanpää (XXII) , Pyynikki , Sampo , Kalevanrinne (XIX) , Liisankallio (XX) , Pets amo (XXI) , Lappi , Lapinniemi , Kaleva , Järvensivu , Vuohenoja , Kauppi , Kissanmaa , Iides , Viinikka (XXIII) , Nekala (XXIV) , Vihioja (XXV) , Jokipohja (XXVI) , K o i l l i n e n s u u r a l u e , Messu , Uusikylä , Ruotula , Huikas , Takahuhti , Hakametsä , Ristinarkku , Aakkula , Messukylä , Pappila , Tasa , Niihama , Atala , Kumpula , Tasanne , Olkahinen , jatkuu

15 Ilmasto ja ympäristö

16 Ilmasto ja ympäristö jatkoa Maa- Vesi- Henkilöitä Suuralue Rakennus - pinta- pinta- maa-km 2 Suunnittelualue Pinta-ala oikeus ala 2) ala 2) kohti Tilastoalue Yht m m 2 km m 2 (31.12.) 06 Leino , Linnainmaa , Leinola , Holvasti , Vehmainen , Hankkio , K a a k k o i n e n s u u r a l u e , Kauka , Turtola , Viiala , Haihara , Kaukajärvi , Lukonmäki , Hallila , Hervanta , Pohjois -Hervanta , Etelä-Hervanta , Itä-Hervanta , Rusko , Hervantajärvi , E t e l ä i n e n s u u r a l u e , Härmä , Härmälä , Sarankulma , Rantaperkiö , Koivisto , Rautaharkko , Taatala , Koivistonkylä , Veisu , Korkinmäki , Nirva , Peltoo , Lakalaiva , Peltolammi , Multisilta , Vuores , Lahdesjärvi , L o u n a i n e n s u u r a l u e , Pispala , Hyhky , Ylä-Pispala , Tahmela , Ala-Pispala , Santalahti , Raho , Epilä , Kaarila , Villilä , Kalkku , Rahola , jatkuu

17 Ilmasto ja ympäristö jatkoa Kaavoitetut tontit 1) Maa- Vesi- Henkilöitä Suuralue Rakennus - pinta- pinta- maa-km 2 Suunnittelualue Pinta-ala oikeus ala 2) ala 2) kohti Tilastoalue Yht m m 2 km m 2 (31.12.) 14 Tesoma , Epilänharju , Tohloppi , Haukiluoma , Lamminpää , Myllypuro , Ikuri , Ristimäki , Tesomajärvi , L u o t e i n e n s u u r a l u e , Liela , Lielahti , Pohtola , LIntulampi , Ryydynpohja , Lentävä , Niemi , Lentävänniemi , P o h j o i n e n s u u r a l u e , Aito , Nurmi , Sorila , Aitoniemi , Kämmen , Kämmenniemi , Viitapohja , Terä , Polso , Terälahti , Velaatta , K o k o k a u p u n k i 3) , ) Koko asemakaavoitettu alue oli 97,26 km 2. 2) Osa-alueiden pinta-alat on laskettu planimetroimalla tilastoaluejakokartasta (1990). 3) Koko kaupungin pinta-alaksi on merkitty maanmittaushallituksen pinta-alatilaston mukainen pinta-ala, joka poikkeaa osa-alueiden pinta-alojen summasta. Lähde: Asemakaavarekisteri, Tulosarviointiryhmä

18 Ilmasto ja ympäristö 2. Ilmasto ja ympäristö Tässä vuosikirjassa esitettyjen ilmastoa ja ympäristöä koskevien taulukoiden lisäksi muita käytettävissä olevia lähteitä: - Ilmastokatsaus -lehti (Ilmatieteen laitos) - Ympäristön laatua koskevat selvitykset (Kaupungin ympäristövirasto, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ym.) - Tampereen rakennuskulttuuri, maisemat ja luonnonsuojelu sekä muut suojelukohdeselvitykset (Pirkanmaan liitto) - Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluohjelma Tilastokeskuksen julkaisut 2.1 Sääolot A. L ä m p ö t i l a n ä ä r i a r v o t 1) Ylin lämpötila Alin lämpötila Vuosi ja Ennätys Ennätys kuukausi C Päivä C Vuosi C Päivä C Vuosi 2001 I 2,7 9 8, , , II 4,8 15 9, ,4 5-36, III 7, , ,7 1-30, IV 19, , , , V 22,5 8 28, ,0 16-7, VI 26, , ,6 1-3, VII 29,8 5 33, ,6 29 1, VIII 27, , ,5 3-0, IX 21, , ,6 30-7, X 13,6 3 17, , , XI 8,5 3 11, , , XII 2,0 13 9, , , I - XII 29,8 5/7 33, ,4 5/2-37, ,9 16/8 33, ,720/1 ja 22/11-37, ,7 9/7 33, ,1 30/1-37, ,1 11/8 33, ,0 20/1-37, ,1 20/5 33, ,8 12/12-37, ,2 29/7 33, ,8 1/3-37, ,4 3/6 33, ,0 25/12-37, ,4 21/8 33, ,0 11/2-37, ,1 1/7 33, ,4 6/1-37, ,0 16/6 33, ,1 1/2-37, ,4 14/7 33, ,2 10/1-37, ,5 29/7 33, ,1 25/1-37, ,8 5/7 33, ,4 5/2-37, B. K e s k i l ä m p ö t i l a k u u k a u s i t t a i n 1) Koko Vuosi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII vuosi ,3-8,0-4,0 2,2 9,2 14,3 16,0 14,3 9,2 4,4-0,9-5,7 3, ,3 0,4-0,1 5,5 9,3 14,4 15,6 15,2 8,0 4,6-2,5-1,9 5, ,4-8,0-1,3 3,7 7,2 12,5 17,1 16,4 9,0 5,2 2,3-2,2 4, ,8-3,1 0,3 0,8 11,6 16,1 15,5 13,8 11,1-1,0-2,5-0,3 5, ,6-3,7-1,0 3,1 13,3 11,6 13,0 13,2 5,9 2,7-4,0-4,2 4, ,7-14,6-3,5 4,8 7,7 12,6 19,5 15,3 9,9 3,9-1,4-0,9 4, ,0-1,4-0,5 2,6 8,9 16,7 15,5 15,2 10,0 7,4-2,9-9,4 4, ,4-12,0-4,1 2,9 8,5 13,5 14,4 17,5 8,4 6,2 1,6-6,7 3, ,8-5,1-1,6 0,5 7,6 16,7 18,2 18,0 10,0 1,9-1,0-4,0 4, ,2-6,2-5,4 2,8 8,7 13,7 15,6 13,1 10,5 4,5-4,0-4,2 3, ,5-8,7-2,1 4,9 7,4 17,8 17,5 14,0 11,4 5,5 1,1-4,3 4,8

19 Ilmasto ja ympäristö ,1-3,7-2,4 5,1 10,3 13,9 16,0 14,2 8,7 7,8 3,3 0,1 5, ,9-9,3-4,9 4,6 8,4 14,1 19,1 15,5 11,0 6,7-1,1-8,7 4,4 C. S a d e, k o s t e u s j a a u r i n k o i s u u s 1) Sade mm (1 mm = 1 l/m 2 ) Sadepäiviä 2) Auringon- Ilman Kuukausisumma Suurin päivässä paistetunteja suhteelli-? 0,0 mm? 0,9 mm Vuosi ja linen Keskim. vettä tai vettä tai Keskim. kuukausi kosteus % mm mm Päivä (ja) lunta (ja) lunta Yht I 92, II 82, III 77, IV 76, V 62, VI 65, VII 68, VIII 72, IX 82, X 89, XI 85, XII 89, I - XII 78, / / ) / / / / / / / / / ) Säähavainnot on tehty Tampere-Pirkkalan lentoasemalla (etäisyys n. 12 km linnuntietä Keskustorilta). Aseman alkamisvuotta aikaisemmat ennätysarvot ovat paikkakunnan muulta havaintoasemalta. 2) luvut:? 0,1 mm ja? 1,0 mm 3) Helmikuun tunnit puuttuvat Lähde: Ilmatieteen laitos Kuvio 2.1 Lämpötilat Tampereella 2001 ja ennätykset edellisiltä vuosilta C o 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: Tilastokeskus Ylin Ennätys ed. vuosilta Alin Ennätys ed. vuosilta

20 Ilmasto ja ympäristö

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012-2013

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012-2013 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012-2013 TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TILASTOT 2014 Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja 2012 2013 47. vuosikerta Statistical Yearbook of the City

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2009. Kolmaskymmeneskuudes vuosikerta PORIN HALLINTOKESKUS

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2009. Kolmaskymmeneskuudes vuosikerta PORIN HALLINTOKESKUS PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2009 Kolmaskymmeneskuudes vuosikerta PORIN HALLINTOKESKUS - I - E S I P U H E Porin kaupungin tilastollinen vuosikirja ilmestyy vuosittain tilinpäätös- ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2013. Neljäskymmenes vuosikerta KONSERNIHALLINTO TALOUSHALLINTO

PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2013. Neljäskymmenes vuosikerta KONSERNIHALLINTO TALOUSHALLINTO PORIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2013 Neljäskymmenes vuosikerta KONSERNIHALLINTO TALOUSHALLINTO - I - E S I P U H E Porin kaupungin tilastollinen vuosikirja ilmestyy vuosittain tilinpäätös- ja

Lisätiedot

Vuoden 1950 väestölaskennan otosaineiston käsikirja. Käsikirjoja 38

Vuoden 1950 väestölaskennan otosaineiston käsikirja. Käsikirjoja 38 Vuoden 1950 väestölaskennan otosaineiston käsikirja Käsikirjoja 38 Käsikirjoja 38 Vuoden 1950 väestölaskennan otosaineiston käsikirja Helsinki 2013 Tiedustelut: Jari Nieminen 09 17 341 Taitto: Marita Potila

Lisätiedot

Palveluopas (Päivitetty 3.4.2006)

Palveluopas (Päivitetty 3.4.2006) Palveluopas (Päivitetty 3.4.2006) Tervetuloa asumaan Suomeen ja Tampereelle! Tässä oppaassa kerrotaan, millaisia palveluja Tampereen kaupungilla on asukkailleen. Haluamme, että kaikki Tampereen asukkaat

Lisätiedot

Tietolähteenä: Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä saatu 31.12. Suomessa vakituisesti asunut väestö.

Tietolähteenä: Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä saatu 31.12. Suomessa vakituisesti asunut väestö. Aluejako: Kunta (NUTS 5) 1.1.2006 lähtien Suomessa on 431 kuntaa. Vuoden 2006 alussa tapahtui 1 kuntaliitos kun Rovaniemi (698) ja Rovaniemen maalaiskunta (699) yhdistyivät. Uuden kunnan nimi on Rovaniemi,

Lisätiedot

AIKUISTUMISEN PULLONKAULAT TAPIO KUURE (TOIM.)

AIKUISTUMISEN PULLONKAULAT TAPIO KUURE (TOIM.) AIKUISTUMISEN PULLONKAULAT TAPIO KUURE (TOIM.) NUORISTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

TAMPERE. Uusi museo tuo luonnon lähelle TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 5 2010. Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen

TAMPERE. Uusi museo tuo luonnon lähelle TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 5 2010. Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPERE Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPERE Tampereen kaupungin tiedotuslehti 5 2010 Uusi museo tuo luonnon lähelle Sivu 16 TALOUSARVIO 2011: Edessä on maltillisen kasvun vuosi

Lisätiedot

Korjausrakentaminen Suomessa

Korjausrakentaminen Suomessa Tietoa työstä Korjausrakentaminen Suomessa RAKENNUSTEKNISET KUSTANNUKSET Olavi Holmijoki Korjausrakentaminen Suomessa RAKENNUSTEKNISET KUSTANNUKSET Olavi Holmijoki Työterveyslaitos Helsinki 2013 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014 VÄ E S TÖ M U U T TO L I I K E VÄ E S TÖ S U U N N I T E T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT A S U M I N E N TA LO U S O R I G O S S A : Tu l e vaisuuden

Lisätiedot

Rakennukset ja kesämökit 2013

Rakennukset ja kesämökit 2013 Asuminen 2014 Rakennukset ja kesämökit 2013 Uusmaalaisilla kolminkertainen mökkimatka kaikkiin mökinomistajiin verrattuna 2013 Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 499 000 kesämökkiä.

Lisätiedot

Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen

Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 2 Asuntotuotanto 2030 Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen VTT TECHNOLOGY 2 Asuntotuotanto 2030 Asuntotuotantotarpeeseen

Lisätiedot

Rakennukset ja kesämökit 2011

Rakennukset ja kesämökit 2011 Asuminen 2012 Rakennukset ja kesämökit 2011 Uusia mökkejä eniten Etelä-Savoon ja Lappiin 2011 Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 kaikkiaan 493 000 kesämökkiä. Eniten uusia mökkejä rakennettiin

Lisätiedot

Rakennukset ja kesämökit 2014

Rakennukset ja kesämökit 2014 Asuminen 2015 Rakennukset ja kesämökit 2014 Kesämökeistä lähimpänä vesistöä 1960 ja 1970 luvun mökit Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 lopussa Suomessa oli 500 400 kesämökkiä. Puolella kesämökeistä matka

Lisätiedot

Rakennukset ja kesämökit 2012

Rakennukset ja kesämökit 2012 Asuminen 2013 Rakennukset ja kesämökit 2012 Mikkeli oli mökkivaltaisin kunta 2012 Kesämökkejä oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 lopussa yhteensä 496 200. Kuntaliitokset muuttavat mökkivaltaisimpien

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos Vaalit 2011 Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos Perussuomalaiset vaalien suurvoittaja, Kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi eduskuntavaaleissa 2011 Perussuomalaiset nousi vaalien voittajaksi, kun

Lisätiedot

Kuolemansyyt 2009. Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy. Vuosikatsaus

Kuolemansyyt 2009. Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy. Vuosikatsaus Terveys Kuolemansyyt 9 Vuosikatsaus Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy Kaatumiset ja putoamiset olivat yleisin kuolemaan johtanut tapaturma sekä miehillä että naisilla. Näissä

Lisätiedot

Väestön ennakkotilasto

Väestön ennakkotilasto Väestö 2014 Väestön ennakkotilasto 2013, joulukuu Syntyneiden määrä laskenut kolmena vuonna peräkkäin Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa syntyi 58 120 lasta vuonna 2013. Syntyneiden määrä

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA 2479 Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2479 Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander

Lisätiedot

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, henkilöt

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, henkilöt Aineistokuvaus Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, henkilöt Sisältökuvaus Tilastokeskuksessa on muodostettu tutkimuskäyttöön linkitetty työntekijä-työnantaja-aineisto (Finnish Longitudinal

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Väestön ennakkotilasto

Väestön ennakkotilasto Väestö 2015 Väestön ennakkotilasto 2015, maaliskuu Muuttovoitto ulkomailta ylläpiti väestönkasvua alkuvuonna 2015 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku kasvoi tammi-maaliskuun aikana

Lisätiedot

MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT?

MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT? Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 59 (joulukuu 2002) MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT? Satu Nivalainen Helsinki, joulukuu 2002

Lisätiedot

Asuntoyhteisöjen taloustilasto 2008

Asuntoyhteisöjen taloustilasto 2008 Asuminen 2009 Boende Housing Asuntoyhteisöjen taloustilasto 2008 Statistics on the Finances of Housing Corporations Asuminen 2009 Boende Housing Asuntoyhteisöjen taloustilasto 2008 Statistics on the Finances

Lisätiedot

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s.

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s. Julkinen tiedote - jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPEREEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 5 2012 Tampereen vammaispalvelut Lue liite s. 7 10 Talousarvio 2013: Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten

Lisätiedot

Maahanmuuton voitto pieneni vuotta aiemmasta

Maahanmuuton voitto pieneni vuotta aiemmasta Väestö 2015 Muuttoliike 2014 Maahanmuuton voitto pieneni vuotta aiemmasta Tilastokeskuksen mukaan Suomesta ulkomaille muutti vuoden 2014 aikana 15 490 henkeä. Määrä on 1 590 edellisvuotta suurempi. Ulkomailta

Lisätiedot

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Gustav Nygård 3-2015 Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad tel puh 010 239 7550 Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA

KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 35 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 35 Espoo 2001 TKK-RTA-S35 KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN

Lisätiedot