17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 5 Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeuksien lakkaaminen 7 6 Strategiset toimenpiteet väestötavoitteen saavuttamiseksi 8 7 Kehitysyhtiön toimialan laajentaminen 9 8 Pelastuslaitosten aluejakoehdotus/palaveri asiaa koskien 11 9 Kannanotto Centria ammattikorkeakoulun toimilupaa koskien Kärsämäen irtisanomisilmoitus peruspalvelukuntayhtymästä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuoden 2013 talousarvion 17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky 19 Selänteen kanssa 13 Kommentit valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta Henkilöstöjärjestöjen kirje kaupunginhallitukselle Neuvottelupyyntö Elisa Oyj:lle langattoman laajakaistapalvelun 23 jatkamiseksi 16 Kaupunginvaltuusto / :n 198 uudelleen käsittely Kaupunginvaltuusto / :ien uudelleen 25 käsittely 18 Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä / Partanen 27 Taisto 19 Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus (Tyk-valmennus) Lausunto kunnallisvalituksen johdosta / Khall / 30 Raimo Parkkinen 21 Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten 31 täytäntöönpano 22 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnallisvaaleja 33 koskevasta valituksesta 23 Tiedoksiannot Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen 38

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tikanmäki Jukka Khall. puh.joht. Piippo Taimi I varapuheenjohtaja Tuikka Tyyne II varapuheenjohtaja Erkkilä Katja Jäsen Tikkanen Kauko Jäsen Leskinen Paavo Jäsen Leskinen Jorma Jäsen Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Rantanen Arja Hallintojohtaja Sarkkinen Kimmo Kvalt puh.johtaja Malila Laila Kvalt I varapuh.johtaja Savolainen Martti Kvalt II varapuh.johtaja ALLEKIRJOITUKSET Jukka Tikanmäki Puheenjohtaja Arja Rantanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Paavo Leskinen Jorma Leskinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo , kaupungintalon neuvonta, Ollintie 26

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 1176/ /2013 KHALL 1 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1177/ /2013 KHALL 2 Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jäsenen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimieli men pu heen joh ta ja tai hä nen esty neenä ollessaan varapu heenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hallintosäännöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjoh ta ja toteaa läsnäolevat se kä kokouksen laillisuuden ja päätösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolevat sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 1178/ /2013 KHALL 3 Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kolman te na arkipäivänä kokouksesta klo välisenä aikana, minkä jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättä valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Leskinen ja Jorma Leskinen.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 1179/ /2013 KHALL 4 Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeuksien lakkaaminen 1219/ /2014 KHALL 5 Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeudet lakkaavat ja uu si Pohjois-Suomen hallinto-oikeus aloittaa toimintansa sijaintipaikkanaan Oulu. Oulun hallinto-oikeuden hallintopäällikkö pyytää, että Pohjois-Suo men hallinto-oikeuden yhteystiedot päivitetään lu kien kaikkiin sellaisia päätösten valitusosoituksiin (muu tok senha ku oh jei siin), joissa valitusoikeus on aikaisemmin ollut Oulun hal lin to-oi keu teen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot lukien ovat: Käyntiosoite: Isokatu4, OULU Postiosoite: PL 189, OULU Faksi: Sähköposti: Puhelin: (vaihde) Virka-aika: klo Lisätietoja asiasta: Oulun hallinto-oikeuden kirjaamo, p Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää - merkitä tiedokseen saatetuksi Oulun hallinto-oikeuden lak kaami sen ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden aloit ta misen alkaen; - antaa hallintotoimen tehtäväksi uuden hallinto-oikeuden yh teystie to jen päivityksen valitusosoituksiin (muutoksenhakuohjeisiin), jois sa valitusoikeus on aikaisemmin ollut Oulun hal lin to-oi keuteen; ja - saattaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden aloittamisesta alkaen yhteystietoineen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja kaupungin asukkaille. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Strategiset toimenpiteet väestötavoitteen saavuttamiseksi 1098/ /2013 KHALL 6 Nivala-Haapajärven seutukunta on seurannut väkiluvun kehitystä kai kis sa seutukuntaan kuuluvissa kunnissa, Haapajärvi, Kär sämä ki, Nivala, Pyhäjärvi ja Reisjärvi aikavälillä Py häjär ven väkiluku on vähentynyt 18 vuotena :llä hen gel lä (-20,99%) ja vuonna :llä hengellä. Koko seu tukun nan väkimäärä on vähentynyt :llä hengellä (-12,13%) ja vuonna :llä hengellä. Tarkastelujaksolla Pyhäjärven väkiluvun vähennyttyä vii den nek sel lä, koko seutukunnan väen vähentyminen on reipas kym me nys. Vuonna 2013 Pyhäjärven väen vähentyminen vastaa lä hes puolta koko seutukunnan väestötappiosta. Väkilukutilasto on liitteenä n:o 1. Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hy väk sy nyt kaupungin tulevaisuusstrategian Strategia sisäl tää strategioita, kriittisiä menestystekijöitä ja niitä ope ra tio naalis ta via tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla on merkittäviä väes tö poliit ti sia vaikutuksia tavoitteeksi asetetun asukasmäärän, 6000 asu kas ta, saavuttamiseksi vuonna Kaupunginhallituksen on ohjattava kaupunkikonsernin toimintaa va lit se mal la hallintokuntien ja tytäryhteisöjen noudatettavaksi paino pis teik si kriit ti set menestystekijät ja toimenpiteet, joiden vai kutta vuus väes tö ta voit teen kannalta on vahvin ja moniulotteisin. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa strategiaohjausryhmän teh täväk si esittää vahvimmin väestötavoitteen saa vut ta mis ta vuonna 2017 edistävät strategiat, kriittiset menestystekijät ja toi men piteet. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kehitysyhtiön toimialan laajentaminen 1222/ /2014 KHALL 7 Vuokrasuhde Pyhäjärven Kehitys Oy:n ja Emolahti Campingin välil lä on päättynyt ja toiminta siirtynyt väliaikaisesti Pyhä jär ven Kehitys Oy:lle. Kokemusta alalta omaavaa, var teen otetta vaa vuokralaista ei ole tähän tilanteeseen tiedossa ja ke hi tys yhtiö on päättänyt pitää toiminnan toistaiseksi hallussaan. Samalla yh tiö ehostaa ja siistii paikkoja kuntoon. Kehitys Oy:n toiminnanjohtaja on kirjeellään pyytänyt, et tä tapahtuneen johdosta kaupunginhallitus ottaa kä si tel tä väkseen yhtiön toimialan laajentamiskysymyksen. Pyhäjärven Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisena toimialana on Pyhäjärven kaupungin ja alueellisen elinkeinoelämän edis tämi nen ja siihen liittyvien palvelujen tuottaminen tarjoamalla lii ketoi min nan perustamisneuvontaa ja liikeyritysten ke hit tä mis kon sultoin tia, hallinnoimalla elinkeinoelämän kehittämishankkeita, vuokraa mal la ja rakennuttamalla liiketiloja sekä tekemällä sijoituksia työl lis tä viin hankkeisiin. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hal li ta kiinteistöjä ja harjoittaa kiinteistöjen sekä arvopapereiden os toa ja myyntiä. Pyhäjärven kaupunkikonsernin konserniohjeen (kvalt ) mukaan tytäryhtiön tulee hankkia etukäteen valtuuston tai kau pun gin hal li tuk sen lupa toimialan laajentamiseen, suuriin inves toin tei hin ja merkittäviin omaisuuden muutoksiin sekä omaisuu den kiinnittämiseen tai muun vakuuden antamiseen. Lupa toimialan laajentamiseen on syytä saattaa kau pun gin valtuus ton käsittelyyn. Samalla kaupunginhallituksen on syytä päättää yhtiön yhtiöjärjestyksen päivittämisestä mm. toimialan osalta niin, että yhtiö voi harjoittaa matkailu-, majoitus- ja ra vin to la toimin taa. Yhtiöjärjestys on ollut voimassa alkaen, ja osake pää oma ja osakkeiden nimellisarvo ovat vielä mark ka mää räisiä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää yhteistyössä kehitysyhtiön kanssa päivit tää Pyhäjärven Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen sekä esittää kau pun gin val tuus tol le, että se antaa luvan yhtiön toimialan laajen ta mi seen siten, että yhtiö voi harjoittaa matkailu-, majoitus- ja ra vin to la toi min taa.

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että kaupunginvaltuusto myöntää toimialan laajennuksen väliaikaisesti, koskien Emolahti Camping aluetta.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Pelastuslaitosten aluejakoehdotus/palaveri asiaa koskien 1217/ /2014 KHALL 8 Hallitus on sopinut rakennepoliittisesta ohjelmasta, jol la pyritään varmistamaan kasvuedellytyksiä ja kuromaan umpeen kestävyysvaje. Osana ohjelmaa on kunnallinen pe las tus toimi. Sisäministeriön tavoitteena on, että toiminnalliset muu tok set ei vät näkyisi pelastusyksiköiden miehistövahvuuksissa ja toi minta val mius ajois sa. Kunnallisen pelastustoimen säästötavoitteeksi hallitus asetti 7,5 milj. euron säästön vuoden 2016 loppuun mennessä. Säästö py ritään saavuttamaan hallituksen päätöksen mukaan pe las tus toimen aluejakoa uudistamalla siten, että pelastustoimen alueita vähen ne tään 22:sta 11:een lähtökohtaisesti vuoden 2014 alussa voi maan tulleen poliisilaitosaluejaon mukaisesti. Sisäministeriö on pyytänyt kunnilta ja mm. pelastuslaitoksilta lausun toa aluejakoehdotuksesta. Lausunto on annettava men nes sä. Pelastuslaitoksen alueiden määrän puolittamista on käsitelty pelas tus joh ta jien kokouksissa valtakunnallisesti mar ras-jou lu kuussa. Alue ja ko eh do tus ta on käsitelty Pohjoisen Suomen pe las tusjoh ta ji en palaverissa Kajaanissa Oulu-Koillismaan, Kainuun ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten johdon tapaamisessa aluejakoehdotus on puntaroitavana ko. alueiden kannalta. Tarkoituksena on selvittää, onko kaikkien kol men pelastuslaitoksen alueilla yhteisiä näkemyksiä, joita voitai siin pelastuslaitosten lausunnoissa esittää sisäministeriölle ja mah dol li ses ti esittää alueiden kunnille otettavaksi huomioon niiden lausunnoissa. Jokilaaksojen pelastuslaitos/pelastusjohtaja kutsuu kirjeellään alueensa kunnallisjohdon (kolme henkilöä/kunta) yh teiseen palaveriin pelastustoimen rakenneuudistuksen johdosta. Kes kei se nä tavoitteena on pyrkiä löytämään yhteisiä asioita, joita alu eem me kuntien ja kaupunkien sekä pelastuslaitoksen lau sunnois sa rakenneuudistuksesta halutaan yhteisesti nostaa esille. Sa mal la on mahdollisuus käydä alustavaa keskustelua mah dol lisen ra ken ne uu dis tuk sen valmistelusta, toteutuksesta ja ai ka taulus ta. Palaveri on klo (15.30) Kalajoen kaupungintalon val tuus to sa lis sa (katuosoite: Kalajoentie 5). Käytännön järjestelyjen vuoksi pyydetään en nak ko il moit tau tu mista sähköpostitse viimeistään perjantaina osoitteeseen ai

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää vastata kutsuun nimeämällä kolme kun nal lis joh don edustajaa Jokilaaksojen pelastusalueen pa la veriin ja antaen heidän tehtäväkseen valmistella Pyhäjärven kaupun gin lausunnon pelastuslaitosten aluejakoehdotuksesta niin, et tä se voidaan ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ko koukses sa Kaupunginhallitus nimesi Jokilaaksojen pelastusalueen palaveriin kaupungin edustajiksi kaupunginhallituksen pu heenjoh ta ja Jukka Tikanmäen, kaupunginhallituksen II va ra pu heenjoh ta ja Tyyne Tuikan ja tekninen johtaja Sami Laukkasen.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kannanotto Centria ammattikorkeakoulun toimilupaa koskien 1221/ /2014 KHALL 9 Opetus- ja kulttuuriministeriö on joulukuussa 2013 antanut Centria ammattikorkeakoululle ehdollisen toimilupapäätöksen. Centria amk:n Ylivieskan yksikön kannalta toimilupapäätökseen tehty ehdol lis ta va lausuma on ongelmallinen. Sen mukaan Centria ammat ti kor kea kou lu Oy:n tulee selvittää mahdollisuudet järjestää am mat ti kor kea kou lun toiminta vuoden 2017 mennessä siten, että sen koulutustarjonta muodostaa samalle kampukselle Kokkolaan syn ty viä toiminnallisia osaamiskokonaisuuksia sosiaali- ja terveys alal la, tekniikassa, humanistisella alalla sekä liiketaloudessa. Jär jes te lyis sä tulee hyödyntää erityisesti yliopistokeskuksen tarjoa mia yhteistyömahdollisuuksia. Ylivieskan seutukunnan poliittinen johto toivoo, että Poh jois-pohjan maan eteläosan kunnat ottavat kantaa asiaan Centria amk:n Yli vies kan yksikön kannalta. Lausuma saattaa merkitä amk-koulu tus paik ko jen sekä tutkimus- ja kehitystyön keskittymistä Cent rian alueelta Kokkolaan. Nivala-Haapajärven seutuhallitus on käsitellyt asiaa ko kouk sessaan antaen päätöksen, jonka mukaan Ni va la-haapa jär ven seutukunta tukee Centria ammattikorkeakoulun toi mi lupa ha ke muk ses sa sovittuja opetuksen ja tutkimuksen järjestelyjä, joi den mukaan Ylivieskassa on ammattikorkeakoulun keskeinen kam pus. Jokilaaksojen kuntien kannanotot asiaan perustuvat siihen, että ne ovat JEDU:n kautta Centria ammattikorkeakoulun todellisia omis ta jia. JEDU omistaa Keski-Pohjanmaan am mat ti kor kea koulus ta (Centria amk) noin 38 %. Sivistysjohtajien lausunnon mukaan Centria amk:n toimiluvan säily mi nen on avainasia, mutta toiminnan keskittäminen Kokkolaan on seutukunnan kannalta huono ratkaisu. Jat ko-opis ke lu mah dol lisuus ammatillisen perustutkinnon jälkeen omalla alueella on alueen kehityksen kannalta tärkeää samoin kuin alueellisen tut kimus- ja kehittämistoiminnan varmistaminen. Amk-kou lu tus paik kojen siirtyminen entistä kauemmaksi on myös JEDU:n kannalta huo les tut ta va asia. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa kannanoton, jonka mukaan Pyhä jär ven kaupunki pitää Oulun eteläisen alueen kannalta vält tämät tö mä nä, että Centrian Ylivieskan yksikön toimintaedellytyksiä ei toimilupapäätöksen ehdollisen lausunnon mukaisesti hei ken netä.

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kärsämäen irtisanomisilmoitus peruspalvelukuntayhtymästä 1220/ /2014 KHALL 10 Kärsämäen kunta on kirjeellään (saap ) Py hä jär ven kaupungille ilmoittanut irtisanovansa pe rus pal ve lukun tayh ty mä Selänteen perussopimuksen päättymään Irtisanoutumisen vaihtoehtona on, että 1. Ppky kilpailuttaa sen järjestämisvastuulla olevat Kärsämäen kun nas sa tuotettavat sosiaali- ja terveyspalvelut; 2. Kilpailuttaminen tapahtuu Kärsämäen kunnan asettamien eh tojen mukaisesti; 3. Kuntayhtymän alihankintana oleva palvelutuotanto voi käyn nistyä kesäkuussa 2014, ja että 4. Hankintakilpailutuksessa saatava nettosäästö tulee Kär sämäen kunnan hyväksi. Irtisanomisilmoitus on liitteenä n:o 2. Irtisanoutuminen asetettujen ehtojen täyttymättömyyden seu raukse na on PARAS-puitelain mukaisen yhteistoimintavelvollisuuden rik ko mis ta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) voimaantulosäännösten perusteella valtioneuvostolla on oikeus velvoittaa kunta yhteistoimintaan vuoden 2014 loppuun saak ka, jos kunta poikkeaa yhteistoiminnan järjestämisessä aiem min ilmoittamastaan, eikä näin täytä lain yh teis toi min ta vel voitet ta. Säännöksessä mainitulla ilmoituksella tarkoitetaan kuntien valtioneuvostolle jättämiä selvityksiä siitä, miten ne täyt tä vät lain yhteistoimintavelvoitteet. Perussopimuksen :n mukaan jä sen kun nan, joka haluaa erota kun ta yh ty mäs tä, on ilmoitettava siitä kun ta yh tymäl le. Jäsenyys päät tyy ilmoitusta seuraavan ka len te ri vuo den päättyessä, ellei kun nan val tuus to jen yhtäpitävin pää tök sin asiasta toisin sovita. Pe rus pal ve lu kun ta yh ty mä Selänteen pe russo pi muk sen mukaan eroa mi nen on mahdollista ero il moi tuk ses ta seu raa van vuoden lo put tua eli alkaen. Kärsämäen päätöksellä on vaikutusta myös pre mis sei hin, joiden vallitessa Pyhäjärven kau pun ki antaa lau sun non so si aa li- ja terveysministeriölle hal li tuk sen esityksen muo toon laa di tus ta laista sosiaali- ja ter vey den huol lon jär jes tä mi sek si ja ra hoit ta misek si. Lausunnot pyydetään an ta maan tors tai hin mennessä.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: 1. Kaupunginhallitus päättää jatkaa peruspalvelukuntayhtymä Selän teen perussopimuksen päivittämistä varten asettamansa sote-oh ja us ryh män toimikautta vuoden 2014 loppuun. 2. Kaupunginhallitus antaa sote-työryhmän tehtäväksi ohjeistaa edus ta ji aan kuntayhtymän hallituksessa Kärsämäen kunnan eroa mis uh kan aiheuttamassa tilanteessa ja valmistella kun ta yh tymän päätettäväksi toimenpiteet Pyhäjärven osalta, joilla kun ta yhty män kustannuksia voidaan vähentää asetetun tavoitteen mu kaises ti. 3. Kaupunginhallitus antaa sote-työryhmän tehtäväksi valmistella Py hä jär ven kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjes tä mis lain valmisteluryhmän hallituksen esityksen muotoon laadi tus ta laista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja rahoit ta mi ses ta. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuoden 2013 talousarvion toteutuminen 1166/ /2013 KHALL 11 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on antanut vuoden 2013 talous ar vion toteutumisesta raportin tilanteesta. Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen kunnittain tilan tees sa, euroa TA 2013 Tot Tot. % Haapajärvi ,55 Kärsämäki ,22 Pyhäjärvi ,51 Reisjärvi ,31 Yhteensä ,57 Toteutumasta puuttuu vielä tällä hetkellä poistot, sisäi set siirrot, lomapalkkavaraukset sekä erikoissairaanhoidon jou lu kuun menot. Lisäksi on huomioitava, että lisätalousarvion hyväk sy mi sen yhteydessä ei ole tarkistettu jäsenkuntien mak suosuus en nak ko ja. Vuonna 2013 maksetut ennakot sekä lisäperintä-/palautus+ kunnit tain tilanteessa, euroa Maksetut enna kot Erotus, li säper.- / palautus + Erikoissair. hoito joulukuu Haapajärvi Kärsämäki Pyhäjärvi Reisjärvi Yhteensä Reisjärven joulukuun erikoissairaanhoidon lasku puuttuu vielä täs sä tilanteessa. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi Pe rus pal ve lu kun ta yh tymä Selänteen vuoden 2013 talousarvion toteutuminen tilanteessa

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi.

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky Selänteen kanssa 1082/ /2013 KHALL 12 Kaupunginhallitus antoi ohjeistuksen Pyhäjärven kau pun gin talousarvion laadintaa varten seuraavasti: Pe rus pal velu kun ta yh ty mä Selänteen Pyhäjärven palvelujen osuudesta käyttö suun ni tel man hyväksymisen yhteydessä haetaan vähintään 0,5 mil joo nan euron kustannussäästöt. Valtuusto päätti kokouksessaan vuoden 2014 ta lous ar vion päätöksenteon yhteydessä seuraavasti: Pe rus pal velu kun ta yh ty mä Selänteen Pyhäjärven palvelujen käyt tö suun ni telman hyväksymisen yhteydessä haetaan tarvittavat me no vä hennyk set tavoitteena Pyhäjärven kaupungin ylijäämäinen tilinpäätös vuo del ta Yhtymähallitus päätti kokouksessaan seu raavas ti: Peruspalvelukuntayhtymä Selänne arvioi oman toimintansa ja talou ten sa mennessä etsien talouden sääs tö toi men pi teitä niin, että talouden vuosittainen kasvu suunnitelmakaudella pysyy korkeintaan 3 %:ssa. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen arviointi- ja kehitystyön ohjaus ryh mä nä toimii yhtymähallitus ja lisäksi jäsenkuntien val tuusto ja informoidaan työn etenemisestä säännöllisin väliajoin. Ensimmäinen palaveri vuoden 2014 talousarviosta liittyen Py häjär ven kuntakohtaisiin menovähennyksiin järjestetään Py hä jär vellä Kuntayhtymä nimeää neuvotteluihin edustajansa. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus nimeää Pyhäjärven kaupungin edustajat kun takoh tai sia menovähennyksiä vuoden 2014 talousarvion käyt tösuun ni tel man hyväksymisen yhteydessä hakeviin neuvotteluihin Pe rus pal ve lu kun ta yh ty mä Selänteen kanssa. Kaupunginhallitus nimesi neuvotteluihin Pyhäjärven kaupungin edustajiksi vt. kaupunginjohtaja Veikko Tikkasen, hallintojohtaja Arja Rantasen ja taloussihteeri Sari Nissilän.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kommentit valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta / /2014 KHALL 13 Kunta- ja soterakenneuudistuksen kokonaisuuteen kuuluu myös val tion osuus jär jes tel män uudistaminen vuonna Pyy täessään lausuntoa lakiluonnoksesta ( ) kun tara ken ne laik si valtiovarainministeriö liitti lausuntopyynnön ai neistoon selostuksen kuntauudistukseen kuuluvien muiden hank keiden etenemisestä. Selostuksen mukaan keskeiset elementit kunta ra ken ne la kiin perustuvassa kokonaisuudistuksessa ovat kuntien valtionosuus- ja rahoitusuudistus, sosiaali- ja ter vey den huollon järjestämislaki, kuntien tehtävien arviointi ja metropoliratkaisu. Val tion va rain mi nis te riö ilmoitti em. lausuntopyynnön liitteessä, että kaikkien elementtien tulee varmistaa tulevaisuuden kannalta riit tä vän vahvat ja elinvoimaiset kunnat ja että uudistus val mis tellaan aikataulullisesti siten, että kokonaisuuden pääpiirteet ovat tie dos sa kuntarakennelain astuessa voimaan. Kuntarakennelaki on astunut voimaan Sosiaali- ja tervey den huol lon järjestämislaki on laadittu hallituksen esityksen muo toon joulukuussa, ja hallitus antaa esityksensä eduskunnalle ke vät is tun to kau den alettua helmikuun alussa Kuntien tehtä vien rakenneuudistus on tehty valtioneuvoston toimesta jou lukuus sa ja kehyskuntia koskeva pakkoliitoslaista on hallituksen esi tys. Vos-järjestelmän uudistamisesta selvitysmies Arno Miettisen alus ta va ehdotus on ollut hallinnon ja aluekehityksen mi nis te ri työryh män käsittelyssä Ministerityöryhmän eh do tuk sesta kuntia on pyydetty antamaan kommenttinsa sähköisesti. Myös kir jal li set kommentit on mahdollista toimittaa val tio va rain mi nis teriön kunta- ja aluehallinto-osastolle. Sähköiseen kyselyyn vastataan kuntakohtaisten koelaskelmien tu los ten perusteella. Pyhäjärven valtionosuudet laskevat noin neljän nes mil joo nan. Pyhäjärven ikärakenne ikäryhmissä +65, 65-74, ja +85 on seutukunnan korkein, samoin sai ras ta vuus in deksi. Enimmin valtionosuuden laskemiseen Pyhäjärven kohdalla vaikut taa ikärakenteen laskentakriteerin painoarvo-osuuden tip pu minen nykyisestä 82,3 %:sta 70,4 %:iin sekä muutokset ikä ryh mittäi ses sä hinnoittelussa mikä siirtää painopisteen vanhuksista nuo riin. Pudotus ikäryhmissä +65 on yhteensä Sitä ei kom pen soi sairastavuuden painoarvon suurehko korottaminen (9,6 %/24,0 %) ja muutos hinnoittelussa ( = 1091)

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 2015 toteuttaa kun ta kohtais ten koelaskelmien perusteella valtiovarainministeriön kun ta raken ne la ki luon nok sen yhteydessä ilmoittamaa tavoitetta, jonka mu kaan "kaikkien elementtien tulee varmistaa tulevaisuuden kannal ta riittävän vahvat ja elinvoimaiset kunnat". Koelaskelman perus teel la on ilmeistä, että valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uu dis tus ta käytetään perustuslain suojaa nauttivan kuntien ra hoitus pe ri aat teen vastaisesti muuhun kuin palvelujen ra hoi tus tar peeseen. Pyhäjärven kaupungin kohdalla painopisteen siirtäminen ikä ryhmit täi ses sä hinnoittelussa vanhuksista nuoriin on räikeässä ris tirii das sa myös vanhuspalvelulain kanssa. Oheismateriaalina n:o 1 vos-uudistuksen aineistoa ja kommentit ky se lyyn. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen viranhaltijoiden antamat kom men tit sähköisenä tehtävään kyselyyn ja päättää lähettää val tio va rain mi nis te riön kunta- ja hallinto-osastolle esittelytekstiin pe rus tu van kirjallisen kom men tin, joka lähetetään oi keus kans le rille tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Henkilöstöjärjestöjen kirje kaupunginhallitukselle 430/ /2011 KHALL 14 Pyhäjärven kaupungin henkilöstöjärjestöt JärviSelänne JHL ry, JU KO ja Pyhäjärven Jyty ry ovat kirjeellään esittäneet kau pun gin hal li tuk sen harkittavaksi, onko Pyhäjärven kaupungin työ suo je lu toi min ta ja työsuojelupäällikön toiminta ollut kirjeessä yk si löi dys sä tilanteessa lain tarkoittamaa ja asianmukaista. Ottaen huomioon hallintolain 31, 32, 33 ja 34 :ien säädökset kau pun gin hal li tuk sen on ennen asian ratkaisemista tai kan nan ottoa asiaan pyydettävä työsuojelupäälliköltä kirjallinen lausunto hen ki lö jär jes tö jen kirjeen johdosta. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää työsuojelupäälliköltä kirjallista lau sun toa henkilöstöjärjestöjen kirjeen johdosta mennessä. Vt. kaupunginjohtaja Veikko Tikkanen luki kaupunginhallitukselle am mat ti jär jes tö jen JärviSelänne JHL ry:n, JUKOn ja Pyhäjärven Jy ty ry:n päivätyn kirjeen. Tyyne Tuikka esitti, että asia viedään henkilöstöjaoston kä si tel täväk si. Esitystä ei kukaan kannattanut, joten se raukesi. Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Tyyne Tuikka ilmoitti jättävänsä pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteen.

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Neuvottelupyyntö Elisa Oyj:lle langattoman laajakaistapalvelun jatkamiseksi 552/ /2011 KHALL 15 Pyhäjärven kaupungin alueelle on rakennettu PPO Oy:n toimesta lan ga ton laajakaistayhteys Wimax. Ensimmäisiä Wi max-tukiasemia rakennettiin 2007 ja tukiasemalaajennus toteutettiin Wimax-verkkoa rakennettiin haja-asutusalueille, jonne muita DSL-yhteyksiä ei ollut saatavissa. Pyhäjärven kaupunki osal listui rakentamiskustannuksiin vuonna eurolla ja lisäksi sub ven toi liittymähintaa. Pyhäjärven alueella käytössä olevan Wimaxin standardikehitys päät tyi jo vuonna Useat operaattorit ovat jo aiemmin il moitta neet lakkauttavansa tukiasemia ja lopulta koko verkon. Tätä on pe rus tel tu vanhentuneella tekniikalla, kalliilla ylläpidolla ja han kalil la varaosien saatavuudella. Pyhäjärven kaupunki sai päivätyllä kirjeellä irtisanomisilmoituksen alueen langat to mien laajakaistapalveluiden päättymisestä mennes sä. Pyhäjärven kaupungin tytäryhtiö PyhäNet Oy rakentaa kattavan va lo kui tu ver kon 2014 aikana. Rakentaminen alkaa aikaisintaan tu le va na keväänä ja ensimmäisiä liittyjiä voidaan kytkeä käyttöön ai kai sin taan syksyllä 2014, näin ollen useita kymmeniä vakituisia ta louk sia, yrityksiä ja vapaa-ajan asuntoja jää vaille in ter net-yhteyt tä tai joutuisivat investoimaan toiseen väliaikaisratkaisuun. PPO Oy on sulautunut osaksi Elisa Oyj:tä alkaen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää Elisa Oyj:ltä neuvottelua Wimax-tek niik kaan perustuvien laajakaistapalvelujen jatkamisesta Py hä jär ven alueella siihen saakka, kun langattomien laa ja kaistapal ve lu jen asiakkaina olevat taloudet voidaan kytkeä va lo kui tuverk koon. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 45 Sivistyslautakunta AIKA 08.04.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 31. Tekninen lautakunta. AIKA 25.03.2014 klo 18:00-19:00

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 31. Tekninen lautakunta. AIKA 25.03.2014 klo 18:00-19:00 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 31 Tekninen lautakunta AIKA 25.03.2014 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 33 18 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2012 158 Tarkastuslautakunta AIKA 14.06.2012 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 40

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 40 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 40 Keskusvaalilautakunta 25.05.2014 AIKA 25.05.2014 klo 19:03-22:40 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 127. Tekninen lautakunta. AIKA 16.10.2014 klo 18:00-18:55

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 127. Tekninen lautakunta. AIKA 16.10.2014 klo 18:00-18:55 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 127 Tekninen lautakunta AIKA 16.10.2014 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 83 Kokouksen avaaminen 129 84

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 Konserni- ja henkilöstöjaosto 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 18:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kiinteistö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot