17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 5 Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeuksien lakkaaminen 7 6 Strategiset toimenpiteet väestötavoitteen saavuttamiseksi 8 7 Kehitysyhtiön toimialan laajentaminen 9 8 Pelastuslaitosten aluejakoehdotus/palaveri asiaa koskien 11 9 Kannanotto Centria ammattikorkeakoulun toimilupaa koskien Kärsämäen irtisanomisilmoitus peruspalvelukuntayhtymästä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuoden 2013 talousarvion 17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky 19 Selänteen kanssa 13 Kommentit valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta Henkilöstöjärjestöjen kirje kaupunginhallitukselle Neuvottelupyyntö Elisa Oyj:lle langattoman laajakaistapalvelun 23 jatkamiseksi 16 Kaupunginvaltuusto / :n 198 uudelleen käsittely Kaupunginvaltuusto / :ien uudelleen 25 käsittely 18 Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä / Partanen 27 Taisto 19 Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus (Tyk-valmennus) Lausunto kunnallisvalituksen johdosta / Khall / 30 Raimo Parkkinen 21 Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten 31 täytäntöönpano 22 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnallisvaaleja 33 koskevasta valituksesta 23 Tiedoksiannot Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen 38

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tikanmäki Jukka Khall. puh.joht. Piippo Taimi I varapuheenjohtaja Tuikka Tyyne II varapuheenjohtaja Erkkilä Katja Jäsen Tikkanen Kauko Jäsen Leskinen Paavo Jäsen Leskinen Jorma Jäsen Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Rantanen Arja Hallintojohtaja Sarkkinen Kimmo Kvalt puh.johtaja Malila Laila Kvalt I varapuh.johtaja Savolainen Martti Kvalt II varapuh.johtaja ALLEKIRJOITUKSET Jukka Tikanmäki Puheenjohtaja Arja Rantanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Paavo Leskinen Jorma Leskinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo , kaupungintalon neuvonta, Ollintie 26

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 1176/ /2013 KHALL 1 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1177/ /2013 KHALL 2 Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jäsenen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimieli men pu heen joh ta ja tai hä nen esty neenä ollessaan varapu heenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hallintosäännöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjoh ta ja toteaa läsnäolevat se kä kokouksen laillisuuden ja päätösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolevat sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 1178/ /2013 KHALL 3 Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kolman te na arkipäivänä kokouksesta klo välisenä aikana, minkä jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättä valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Leskinen ja Jorma Leskinen.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 1179/ /2013 KHALL 4 Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeuksien lakkaaminen 1219/ /2014 KHALL 5 Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeudet lakkaavat ja uu si Pohjois-Suomen hallinto-oikeus aloittaa toimintansa sijaintipaikkanaan Oulu. Oulun hallinto-oikeuden hallintopäällikkö pyytää, että Pohjois-Suo men hallinto-oikeuden yhteystiedot päivitetään lu kien kaikkiin sellaisia päätösten valitusosoituksiin (muu tok senha ku oh jei siin), joissa valitusoikeus on aikaisemmin ollut Oulun hal lin to-oi keu teen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot lukien ovat: Käyntiosoite: Isokatu4, OULU Postiosoite: PL 189, OULU Faksi: Sähköposti: Puhelin: (vaihde) Virka-aika: klo Lisätietoja asiasta: Oulun hallinto-oikeuden kirjaamo, p Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää - merkitä tiedokseen saatetuksi Oulun hallinto-oikeuden lak kaami sen ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden aloit ta misen alkaen; - antaa hallintotoimen tehtäväksi uuden hallinto-oikeuden yh teystie to jen päivityksen valitusosoituksiin (muutoksenhakuohjeisiin), jois sa valitusoikeus on aikaisemmin ollut Oulun hal lin to-oi keuteen; ja - saattaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden aloittamisesta alkaen yhteystietoineen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja kaupungin asukkaille. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Strategiset toimenpiteet väestötavoitteen saavuttamiseksi 1098/ /2013 KHALL 6 Nivala-Haapajärven seutukunta on seurannut väkiluvun kehitystä kai kis sa seutukuntaan kuuluvissa kunnissa, Haapajärvi, Kär sämä ki, Nivala, Pyhäjärvi ja Reisjärvi aikavälillä Py häjär ven väkiluku on vähentynyt 18 vuotena :llä hen gel lä (-20,99%) ja vuonna :llä hengellä. Koko seu tukun nan väkimäärä on vähentynyt :llä hengellä (-12,13%) ja vuonna :llä hengellä. Tarkastelujaksolla Pyhäjärven väkiluvun vähennyttyä vii den nek sel lä, koko seutukunnan väen vähentyminen on reipas kym me nys. Vuonna 2013 Pyhäjärven väen vähentyminen vastaa lä hes puolta koko seutukunnan väestötappiosta. Väkilukutilasto on liitteenä n:o 1. Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hy väk sy nyt kaupungin tulevaisuusstrategian Strategia sisäl tää strategioita, kriittisiä menestystekijöitä ja niitä ope ra tio naalis ta via tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla on merkittäviä väes tö poliit ti sia vaikutuksia tavoitteeksi asetetun asukasmäärän, 6000 asu kas ta, saavuttamiseksi vuonna Kaupunginhallituksen on ohjattava kaupunkikonsernin toimintaa va lit se mal la hallintokuntien ja tytäryhteisöjen noudatettavaksi paino pis teik si kriit ti set menestystekijät ja toimenpiteet, joiden vai kutta vuus väes tö ta voit teen kannalta on vahvin ja moniulotteisin. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa strategiaohjausryhmän teh täväk si esittää vahvimmin väestötavoitteen saa vut ta mis ta vuonna 2017 edistävät strategiat, kriittiset menestystekijät ja toi men piteet. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kehitysyhtiön toimialan laajentaminen 1222/ /2014 KHALL 7 Vuokrasuhde Pyhäjärven Kehitys Oy:n ja Emolahti Campingin välil lä on päättynyt ja toiminta siirtynyt väliaikaisesti Pyhä jär ven Kehitys Oy:lle. Kokemusta alalta omaavaa, var teen otetta vaa vuokralaista ei ole tähän tilanteeseen tiedossa ja ke hi tys yhtiö on päättänyt pitää toiminnan toistaiseksi hallussaan. Samalla yh tiö ehostaa ja siistii paikkoja kuntoon. Kehitys Oy:n toiminnanjohtaja on kirjeellään pyytänyt, et tä tapahtuneen johdosta kaupunginhallitus ottaa kä si tel tä väkseen yhtiön toimialan laajentamiskysymyksen. Pyhäjärven Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisena toimialana on Pyhäjärven kaupungin ja alueellisen elinkeinoelämän edis tämi nen ja siihen liittyvien palvelujen tuottaminen tarjoamalla lii ketoi min nan perustamisneuvontaa ja liikeyritysten ke hit tä mis kon sultoin tia, hallinnoimalla elinkeinoelämän kehittämishankkeita, vuokraa mal la ja rakennuttamalla liiketiloja sekä tekemällä sijoituksia työl lis tä viin hankkeisiin. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hal li ta kiinteistöjä ja harjoittaa kiinteistöjen sekä arvopapereiden os toa ja myyntiä. Pyhäjärven kaupunkikonsernin konserniohjeen (kvalt ) mukaan tytäryhtiön tulee hankkia etukäteen valtuuston tai kau pun gin hal li tuk sen lupa toimialan laajentamiseen, suuriin inves toin tei hin ja merkittäviin omaisuuden muutoksiin sekä omaisuu den kiinnittämiseen tai muun vakuuden antamiseen. Lupa toimialan laajentamiseen on syytä saattaa kau pun gin valtuus ton käsittelyyn. Samalla kaupunginhallituksen on syytä päättää yhtiön yhtiöjärjestyksen päivittämisestä mm. toimialan osalta niin, että yhtiö voi harjoittaa matkailu-, majoitus- ja ra vin to la toimin taa. Yhtiöjärjestys on ollut voimassa alkaen, ja osake pää oma ja osakkeiden nimellisarvo ovat vielä mark ka mää räisiä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää yhteistyössä kehitysyhtiön kanssa päivit tää Pyhäjärven Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen sekä esittää kau pun gin val tuus tol le, että se antaa luvan yhtiön toimialan laajen ta mi seen siten, että yhtiö voi harjoittaa matkailu-, majoitus- ja ra vin to la toi min taa.

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että kaupunginvaltuusto myöntää toimialan laajennuksen väliaikaisesti, koskien Emolahti Camping aluetta.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Pelastuslaitosten aluejakoehdotus/palaveri asiaa koskien 1217/ /2014 KHALL 8 Hallitus on sopinut rakennepoliittisesta ohjelmasta, jol la pyritään varmistamaan kasvuedellytyksiä ja kuromaan umpeen kestävyysvaje. Osana ohjelmaa on kunnallinen pe las tus toimi. Sisäministeriön tavoitteena on, että toiminnalliset muu tok set ei vät näkyisi pelastusyksiköiden miehistövahvuuksissa ja toi minta val mius ajois sa. Kunnallisen pelastustoimen säästötavoitteeksi hallitus asetti 7,5 milj. euron säästön vuoden 2016 loppuun mennessä. Säästö py ritään saavuttamaan hallituksen päätöksen mukaan pe las tus toimen aluejakoa uudistamalla siten, että pelastustoimen alueita vähen ne tään 22:sta 11:een lähtökohtaisesti vuoden 2014 alussa voi maan tulleen poliisilaitosaluejaon mukaisesti. Sisäministeriö on pyytänyt kunnilta ja mm. pelastuslaitoksilta lausun toa aluejakoehdotuksesta. Lausunto on annettava men nes sä. Pelastuslaitoksen alueiden määrän puolittamista on käsitelty pelas tus joh ta jien kokouksissa valtakunnallisesti mar ras-jou lu kuussa. Alue ja ko eh do tus ta on käsitelty Pohjoisen Suomen pe las tusjoh ta ji en palaverissa Kajaanissa Oulu-Koillismaan, Kainuun ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten johdon tapaamisessa aluejakoehdotus on puntaroitavana ko. alueiden kannalta. Tarkoituksena on selvittää, onko kaikkien kol men pelastuslaitoksen alueilla yhteisiä näkemyksiä, joita voitai siin pelastuslaitosten lausunnoissa esittää sisäministeriölle ja mah dol li ses ti esittää alueiden kunnille otettavaksi huomioon niiden lausunnoissa. Jokilaaksojen pelastuslaitos/pelastusjohtaja kutsuu kirjeellään alueensa kunnallisjohdon (kolme henkilöä/kunta) yh teiseen palaveriin pelastustoimen rakenneuudistuksen johdosta. Kes kei se nä tavoitteena on pyrkiä löytämään yhteisiä asioita, joita alu eem me kuntien ja kaupunkien sekä pelastuslaitoksen lau sunnois sa rakenneuudistuksesta halutaan yhteisesti nostaa esille. Sa mal la on mahdollisuus käydä alustavaa keskustelua mah dol lisen ra ken ne uu dis tuk sen valmistelusta, toteutuksesta ja ai ka taulus ta. Palaveri on klo (15.30) Kalajoen kaupungintalon val tuus to sa lis sa (katuosoite: Kalajoentie 5). Käytännön järjestelyjen vuoksi pyydetään en nak ko il moit tau tu mista sähköpostitse viimeistään perjantaina osoitteeseen ai

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää vastata kutsuun nimeämällä kolme kun nal lis joh don edustajaa Jokilaaksojen pelastusalueen pa la veriin ja antaen heidän tehtäväkseen valmistella Pyhäjärven kaupun gin lausunnon pelastuslaitosten aluejakoehdotuksesta niin, et tä se voidaan ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ko koukses sa Kaupunginhallitus nimesi Jokilaaksojen pelastusalueen palaveriin kaupungin edustajiksi kaupunginhallituksen pu heenjoh ta ja Jukka Tikanmäen, kaupunginhallituksen II va ra pu heenjoh ta ja Tyyne Tuikan ja tekninen johtaja Sami Laukkasen.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kannanotto Centria ammattikorkeakoulun toimilupaa koskien 1221/ /2014 KHALL 9 Opetus- ja kulttuuriministeriö on joulukuussa 2013 antanut Centria ammattikorkeakoululle ehdollisen toimilupapäätöksen. Centria amk:n Ylivieskan yksikön kannalta toimilupapäätökseen tehty ehdol lis ta va lausuma on ongelmallinen. Sen mukaan Centria ammat ti kor kea kou lu Oy:n tulee selvittää mahdollisuudet järjestää am mat ti kor kea kou lun toiminta vuoden 2017 mennessä siten, että sen koulutustarjonta muodostaa samalle kampukselle Kokkolaan syn ty viä toiminnallisia osaamiskokonaisuuksia sosiaali- ja terveys alal la, tekniikassa, humanistisella alalla sekä liiketaloudessa. Jär jes te lyis sä tulee hyödyntää erityisesti yliopistokeskuksen tarjoa mia yhteistyömahdollisuuksia. Ylivieskan seutukunnan poliittinen johto toivoo, että Poh jois-pohjan maan eteläosan kunnat ottavat kantaa asiaan Centria amk:n Yli vies kan yksikön kannalta. Lausuma saattaa merkitä amk-koulu tus paik ko jen sekä tutkimus- ja kehitystyön keskittymistä Cent rian alueelta Kokkolaan. Nivala-Haapajärven seutuhallitus on käsitellyt asiaa ko kouk sessaan antaen päätöksen, jonka mukaan Ni va la-haapa jär ven seutukunta tukee Centria ammattikorkeakoulun toi mi lupa ha ke muk ses sa sovittuja opetuksen ja tutkimuksen järjestelyjä, joi den mukaan Ylivieskassa on ammattikorkeakoulun keskeinen kam pus. Jokilaaksojen kuntien kannanotot asiaan perustuvat siihen, että ne ovat JEDU:n kautta Centria ammattikorkeakoulun todellisia omis ta jia. JEDU omistaa Keski-Pohjanmaan am mat ti kor kea koulus ta (Centria amk) noin 38 %. Sivistysjohtajien lausunnon mukaan Centria amk:n toimiluvan säily mi nen on avainasia, mutta toiminnan keskittäminen Kokkolaan on seutukunnan kannalta huono ratkaisu. Jat ko-opis ke lu mah dol lisuus ammatillisen perustutkinnon jälkeen omalla alueella on alueen kehityksen kannalta tärkeää samoin kuin alueellisen tut kimus- ja kehittämistoiminnan varmistaminen. Amk-kou lu tus paik kojen siirtyminen entistä kauemmaksi on myös JEDU:n kannalta huo les tut ta va asia. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa kannanoton, jonka mukaan Pyhä jär ven kaupunki pitää Oulun eteläisen alueen kannalta vält tämät tö mä nä, että Centrian Ylivieskan yksikön toimintaedellytyksiä ei toimilupapäätöksen ehdollisen lausunnon mukaisesti hei ken netä.

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kärsämäen irtisanomisilmoitus peruspalvelukuntayhtymästä 1220/ /2014 KHALL 10 Kärsämäen kunta on kirjeellään (saap ) Py hä jär ven kaupungille ilmoittanut irtisanovansa pe rus pal ve lukun tayh ty mä Selänteen perussopimuksen päättymään Irtisanoutumisen vaihtoehtona on, että 1. Ppky kilpailuttaa sen järjestämisvastuulla olevat Kärsämäen kun nas sa tuotettavat sosiaali- ja terveyspalvelut; 2. Kilpailuttaminen tapahtuu Kärsämäen kunnan asettamien eh tojen mukaisesti; 3. Kuntayhtymän alihankintana oleva palvelutuotanto voi käyn nistyä kesäkuussa 2014, ja että 4. Hankintakilpailutuksessa saatava nettosäästö tulee Kär sämäen kunnan hyväksi. Irtisanomisilmoitus on liitteenä n:o 2. Irtisanoutuminen asetettujen ehtojen täyttymättömyyden seu raukse na on PARAS-puitelain mukaisen yhteistoimintavelvollisuuden rik ko mis ta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) voimaantulosäännösten perusteella valtioneuvostolla on oikeus velvoittaa kunta yhteistoimintaan vuoden 2014 loppuun saak ka, jos kunta poikkeaa yhteistoiminnan järjestämisessä aiem min ilmoittamastaan, eikä näin täytä lain yh teis toi min ta vel voitet ta. Säännöksessä mainitulla ilmoituksella tarkoitetaan kuntien valtioneuvostolle jättämiä selvityksiä siitä, miten ne täyt tä vät lain yhteistoimintavelvoitteet. Perussopimuksen :n mukaan jä sen kun nan, joka haluaa erota kun ta yh ty mäs tä, on ilmoitettava siitä kun ta yh tymäl le. Jäsenyys päät tyy ilmoitusta seuraavan ka len te ri vuo den päättyessä, ellei kun nan val tuus to jen yhtäpitävin pää tök sin asiasta toisin sovita. Pe rus pal ve lu kun ta yh ty mä Selänteen pe russo pi muk sen mukaan eroa mi nen on mahdollista ero il moi tuk ses ta seu raa van vuoden lo put tua eli alkaen. Kärsämäen päätöksellä on vaikutusta myös pre mis sei hin, joiden vallitessa Pyhäjärven kau pun ki antaa lau sun non so si aa li- ja terveysministeriölle hal li tuk sen esityksen muo toon laa di tus ta laista sosiaali- ja ter vey den huol lon jär jes tä mi sek si ja ra hoit ta misek si. Lausunnot pyydetään an ta maan tors tai hin mennessä.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: 1. Kaupunginhallitus päättää jatkaa peruspalvelukuntayhtymä Selän teen perussopimuksen päivittämistä varten asettamansa sote-oh ja us ryh män toimikautta vuoden 2014 loppuun. 2. Kaupunginhallitus antaa sote-työryhmän tehtäväksi ohjeistaa edus ta ji aan kuntayhtymän hallituksessa Kärsämäen kunnan eroa mis uh kan aiheuttamassa tilanteessa ja valmistella kun ta yh tymän päätettäväksi toimenpiteet Pyhäjärven osalta, joilla kun ta yhty män kustannuksia voidaan vähentää asetetun tavoitteen mu kaises ti. 3. Kaupunginhallitus antaa sote-työryhmän tehtäväksi valmistella Py hä jär ven kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjes tä mis lain valmisteluryhmän hallituksen esityksen muotoon laadi tus ta laista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja rahoit ta mi ses ta. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuoden 2013 talousarvion toteutuminen 1166/ /2013 KHALL 11 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on antanut vuoden 2013 talous ar vion toteutumisesta raportin tilanteesta. Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen kunnittain tilan tees sa, euroa TA 2013 Tot Tot. % Haapajärvi ,55 Kärsämäki ,22 Pyhäjärvi ,51 Reisjärvi ,31 Yhteensä ,57 Toteutumasta puuttuu vielä tällä hetkellä poistot, sisäi set siirrot, lomapalkkavaraukset sekä erikoissairaanhoidon jou lu kuun menot. Lisäksi on huomioitava, että lisätalousarvion hyväk sy mi sen yhteydessä ei ole tarkistettu jäsenkuntien mak suosuus en nak ko ja. Vuonna 2013 maksetut ennakot sekä lisäperintä-/palautus+ kunnit tain tilanteessa, euroa Maksetut enna kot Erotus, li säper.- / palautus + Erikoissair. hoito joulukuu Haapajärvi Kärsämäki Pyhäjärvi Reisjärvi Yhteensä Reisjärven joulukuun erikoissairaanhoidon lasku puuttuu vielä täs sä tilanteessa. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi Pe rus pal ve lu kun ta yh tymä Selänteen vuoden 2013 talousarvion toteutuminen tilanteessa

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi.

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky Selänteen kanssa 1082/ /2013 KHALL 12 Kaupunginhallitus antoi ohjeistuksen Pyhäjärven kau pun gin talousarvion laadintaa varten seuraavasti: Pe rus pal velu kun ta yh ty mä Selänteen Pyhäjärven palvelujen osuudesta käyttö suun ni tel man hyväksymisen yhteydessä haetaan vähintään 0,5 mil joo nan euron kustannussäästöt. Valtuusto päätti kokouksessaan vuoden 2014 ta lous ar vion päätöksenteon yhteydessä seuraavasti: Pe rus pal velu kun ta yh ty mä Selänteen Pyhäjärven palvelujen käyt tö suun ni telman hyväksymisen yhteydessä haetaan tarvittavat me no vä hennyk set tavoitteena Pyhäjärven kaupungin ylijäämäinen tilinpäätös vuo del ta Yhtymähallitus päätti kokouksessaan seu raavas ti: Peruspalvelukuntayhtymä Selänne arvioi oman toimintansa ja talou ten sa mennessä etsien talouden sääs tö toi men pi teitä niin, että talouden vuosittainen kasvu suunnitelmakaudella pysyy korkeintaan 3 %:ssa. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen arviointi- ja kehitystyön ohjaus ryh mä nä toimii yhtymähallitus ja lisäksi jäsenkuntien val tuusto ja informoidaan työn etenemisestä säännöllisin väliajoin. Ensimmäinen palaveri vuoden 2014 talousarviosta liittyen Py häjär ven kuntakohtaisiin menovähennyksiin järjestetään Py hä jär vellä Kuntayhtymä nimeää neuvotteluihin edustajansa. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus nimeää Pyhäjärven kaupungin edustajat kun takoh tai sia menovähennyksiä vuoden 2014 talousarvion käyt tösuun ni tel man hyväksymisen yhteydessä hakeviin neuvotteluihin Pe rus pal ve lu kun ta yh ty mä Selänteen kanssa. Kaupunginhallitus nimesi neuvotteluihin Pyhäjärven kaupungin edustajiksi vt. kaupunginjohtaja Veikko Tikkasen, hallintojohtaja Arja Rantasen ja taloussihteeri Sari Nissilän.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kommentit valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta / /2014 KHALL 13 Kunta- ja soterakenneuudistuksen kokonaisuuteen kuuluu myös val tion osuus jär jes tel män uudistaminen vuonna Pyy täessään lausuntoa lakiluonnoksesta ( ) kun tara ken ne laik si valtiovarainministeriö liitti lausuntopyynnön ai neistoon selostuksen kuntauudistukseen kuuluvien muiden hank keiden etenemisestä. Selostuksen mukaan keskeiset elementit kunta ra ken ne la kiin perustuvassa kokonaisuudistuksessa ovat kuntien valtionosuus- ja rahoitusuudistus, sosiaali- ja ter vey den huollon järjestämislaki, kuntien tehtävien arviointi ja metropoliratkaisu. Val tion va rain mi nis te riö ilmoitti em. lausuntopyynnön liitteessä, että kaikkien elementtien tulee varmistaa tulevaisuuden kannalta riit tä vän vahvat ja elinvoimaiset kunnat ja että uudistus val mis tellaan aikataulullisesti siten, että kokonaisuuden pääpiirteet ovat tie dos sa kuntarakennelain astuessa voimaan. Kuntarakennelaki on astunut voimaan Sosiaali- ja tervey den huol lon järjestämislaki on laadittu hallituksen esityksen muo toon joulukuussa, ja hallitus antaa esityksensä eduskunnalle ke vät is tun to kau den alettua helmikuun alussa Kuntien tehtä vien rakenneuudistus on tehty valtioneuvoston toimesta jou lukuus sa ja kehyskuntia koskeva pakkoliitoslaista on hallituksen esi tys. Vos-järjestelmän uudistamisesta selvitysmies Arno Miettisen alus ta va ehdotus on ollut hallinnon ja aluekehityksen mi nis te ri työryh män käsittelyssä Ministerityöryhmän eh do tuk sesta kuntia on pyydetty antamaan kommenttinsa sähköisesti. Myös kir jal li set kommentit on mahdollista toimittaa val tio va rain mi nis teriön kunta- ja aluehallinto-osastolle. Sähköiseen kyselyyn vastataan kuntakohtaisten koelaskelmien tu los ten perusteella. Pyhäjärven valtionosuudet laskevat noin neljän nes mil joo nan. Pyhäjärven ikärakenne ikäryhmissä +65, 65-74, ja +85 on seutukunnan korkein, samoin sai ras ta vuus in deksi. Enimmin valtionosuuden laskemiseen Pyhäjärven kohdalla vaikut taa ikärakenteen laskentakriteerin painoarvo-osuuden tip pu minen nykyisestä 82,3 %:sta 70,4 %:iin sekä muutokset ikä ryh mittäi ses sä hinnoittelussa mikä siirtää painopisteen vanhuksista nuo riin. Pudotus ikäryhmissä +65 on yhteensä Sitä ei kom pen soi sairastavuuden painoarvon suurehko korottaminen (9,6 %/24,0 %) ja muutos hinnoittelussa ( = 1091)

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 2015 toteuttaa kun ta kohtais ten koelaskelmien perusteella valtiovarainministeriön kun ta raken ne la ki luon nok sen yhteydessä ilmoittamaa tavoitetta, jonka mu kaan "kaikkien elementtien tulee varmistaa tulevaisuuden kannal ta riittävän vahvat ja elinvoimaiset kunnat". Koelaskelman perus teel la on ilmeistä, että valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uu dis tus ta käytetään perustuslain suojaa nauttivan kuntien ra hoitus pe ri aat teen vastaisesti muuhun kuin palvelujen ra hoi tus tar peeseen. Pyhäjärven kaupungin kohdalla painopisteen siirtäminen ikä ryhmit täi ses sä hinnoittelussa vanhuksista nuoriin on räikeässä ris tirii das sa myös vanhuspalvelulain kanssa. Oheismateriaalina n:o 1 vos-uudistuksen aineistoa ja kommentit ky se lyyn. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen viranhaltijoiden antamat kom men tit sähköisenä tehtävään kyselyyn ja päättää lähettää val tio va rain mi nis te riön kunta- ja hallinto-osastolle esittelytekstiin pe rus tu van kirjallisen kom men tin, joka lähetetään oi keus kans le rille tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Henkilöstöjärjestöjen kirje kaupunginhallitukselle 430/ /2011 KHALL 14 Pyhäjärven kaupungin henkilöstöjärjestöt JärviSelänne JHL ry, JU KO ja Pyhäjärven Jyty ry ovat kirjeellään esittäneet kau pun gin hal li tuk sen harkittavaksi, onko Pyhäjärven kaupungin työ suo je lu toi min ta ja työsuojelupäällikön toiminta ollut kirjeessä yk si löi dys sä tilanteessa lain tarkoittamaa ja asianmukaista. Ottaen huomioon hallintolain 31, 32, 33 ja 34 :ien säädökset kau pun gin hal li tuk sen on ennen asian ratkaisemista tai kan nan ottoa asiaan pyydettävä työsuojelupäälliköltä kirjallinen lausunto hen ki lö jär jes tö jen kirjeen johdosta. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää työsuojelupäälliköltä kirjallista lau sun toa henkilöstöjärjestöjen kirjeen johdosta mennessä. Vt. kaupunginjohtaja Veikko Tikkanen luki kaupunginhallitukselle am mat ti jär jes tö jen JärviSelänne JHL ry:n, JUKOn ja Pyhäjärven Jy ty ry:n päivätyn kirjeen. Tyyne Tuikka esitti, että asia viedään henkilöstöjaoston kä si tel täväk si. Esitystä ei kukaan kannattanut, joten se raukesi. Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Tyyne Tuikka ilmoitti jättävänsä pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteen.

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Neuvottelupyyntö Elisa Oyj:lle langattoman laajakaistapalvelun jatkamiseksi 552/ /2011 KHALL 15 Pyhäjärven kaupungin alueelle on rakennettu PPO Oy:n toimesta lan ga ton laajakaistayhteys Wimax. Ensimmäisiä Wi max-tukiasemia rakennettiin 2007 ja tukiasemalaajennus toteutettiin Wimax-verkkoa rakennettiin haja-asutusalueille, jonne muita DSL-yhteyksiä ei ollut saatavissa. Pyhäjärven kaupunki osal listui rakentamiskustannuksiin vuonna eurolla ja lisäksi sub ven toi liittymähintaa. Pyhäjärven alueella käytössä olevan Wimaxin standardikehitys päät tyi jo vuonna Useat operaattorit ovat jo aiemmin il moitta neet lakkauttavansa tukiasemia ja lopulta koko verkon. Tätä on pe rus tel tu vanhentuneella tekniikalla, kalliilla ylläpidolla ja han kalil la varaosien saatavuudella. Pyhäjärven kaupunki sai päivätyllä kirjeellä irtisanomisilmoituksen alueen langat to mien laajakaistapalveluiden päättymisestä mennes sä. Pyhäjärven kaupungin tytäryhtiö PyhäNet Oy rakentaa kattavan va lo kui tu ver kon 2014 aikana. Rakentaminen alkaa aikaisintaan tu le va na keväänä ja ensimmäisiä liittyjiä voidaan kytkeä käyttöön ai kai sin taan syksyllä 2014, näin ollen useita kymmeniä vakituisia ta louk sia, yrityksiä ja vapaa-ajan asuntoja jää vaille in ter net-yhteyt tä tai joutuisivat investoimaan toiseen väliaikaisratkaisuun. PPO Oy on sulautunut osaksi Elisa Oyj:tä alkaen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää Elisa Oyj:ltä neuvottelua Wimax-tek niik kaan perustuvien laajakaistapalvelujen jatkamisesta Py hä jär ven alueella siihen saakka, kun langattomien laa ja kaistapal ve lu jen asiakkaina olevat taloudet voidaan kytkeä va lo kui tuverk koon. Hyväksyttiin yksimielisesti.

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot