Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 211 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen euromääräisten joukkovelkakirjojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i euro i Finland - Bond issues in EUR in Finland Suomessa liikkeeseen laskettujen euromääräisten joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån i euro emitterade i Finland Outstanding amount of bonds issued in EUR in Finland ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Tilastoyksikkö Ekonomisti Aki Ojala, puh Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Sähköposti: Puhelin: Upplysningar: Statistikenheten Ekonom Aki Ojala, telefon Postadress: PB 16, 11 Helsingfors E-post: Telefon: Enquiries: Statistics Economist Aki Ojala, tel Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland Phone:

2 2 Sisältö Innehåll Contents Sivu Sida Page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat Finländska masskuldebrevslån Finnish bond issues Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden Suomessa yleisölle tarjoamista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat peräisin arvopaperikeskuksen ylläpitämästä rekisteristä. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Julkaisussa on niin ikään annettu tiedot arvoosuusjärjestelmään vuoden 211 aikana liitetyistä erillislainoista. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista. Julkaisu ei kata arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolisia erillislainoja eikä yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskettuja joukkovelkakirjalainoja. Yhteenvetotaulukko julkaisun lopussa sisältää kuitenkin myös em. tiedot antaen kattavan kuvan joukkovelkakirjamuotoisesta rahoituksesta. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån (med en löptid på minst ett ) emitterade av finländska emittenter och riktade till allmänheten över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig på värdepapperscentralens register. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Publikationen innehåller också uppgifter om privata emissioner registrerade i värdeandelssystemet under 211. I statistikmeddelandet ing vidare uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån. Publikationen täcker inte andra privata emissioner än sådana som registrerats i värdeandelssystemet och inte heller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna. Sammandragstabellen i slutet av publikationen omfattar dock även den ovannämnda informationen och ger således en täckande bild av finansieringen i form av massskuldebrevslån. This publication - Finnish Bond Issues - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds by Finnish issuers on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. The data were obtained from the register maintained by central securities depository. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. The publication also includes data on private placements registered in the book-entry system in 211. Furthermore, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds. Private placements outside the book-entry system and issues of bonds in international markets are not included. However, this information is included in the summary table at the end of the publication giving thus a full picture of bond financing.

4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations 4 Laina Debentuurilaina = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeeseenlaskijan muissa sitoumuksissa. Laina-aika/vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. Bullet = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. Lånets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturräntelån Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Käänteisvelkakirjalaina = omvänt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev OsakeIndeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat laina = aktiekorgslån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån VarainhoitoDebentuuri = förvaltningsdebentur VastuuDebentuurilaina = riskdebentur Löptid/amorteringsfria Löptiden och de amorteringsfria en anges i, månader och dagar. Bullet = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt Vuosittain = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest rate loan Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Käänteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond OsakeIndeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate laina = equity basket bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan VarainhoitoDebentuuri = asset management debenture VastuuDebentuurilaina = risk debenture Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. Bullet = lump sum principal repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual Vuosittain = annually in equal instalments Korko Ränta Interest rate Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange-rate-linked yield

5 Emissiokurssi Emissionskurs Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable 5 Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = säkerhet i fastighet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen 4 = övrig 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act 4 = other

6 Suomen joukkovelkakirjalainat 211 Finländska masskuldebrevslån 211 Finnish bond issues Suomalaiset liikkeeseenlaskijat laskivat Suomessa vuonna 211 liikkeeseen uusia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 17,8 miljardin euron arvosta. Liikkeeseen laskettiin yhteensä 241 joukkovelkakirjalainaa. Yritysten, rahoituslaitosten, paikallishallinnon ja valtion joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto kasvoi edellisvuotisesta yhteensä noin 9 %. Valtion euromääräinen joukkovelkakirjalainanotto pysyi edellisvuotisella tasolla, mutta kanta nousi noin 7,3 miljardilla eurolla. Valtio oli euroissa mitattuna edelleen kotimaisten markkinoiden suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen tuotto-obligaatiolainan sekä vuosina 217 ja 221 erääntyvät sarjaobligaatiolainat, ja myi lisäksi vuonna 29 ja 21 liikkeeseen laskettuja vuosina 225 ja 216 erääntyviä sarjaobligaatiolainoja, yhteensä noin 13 miljardin euron arvosta. Tämä vastaa 73 % kaikista kotimaisista liikkeeseenlaskuista. Lisäksi valtio laski liikkeelle kansainvälisillä markkinoilla valuuttamääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 3,7 miljardin euron arvosta. Rahoituslaitosten vuonna 211 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen määrä nousi noin 36 % edellisvuotiseen nähden eli 1,9 miljardiin euroon. Vaikka kotimainen lainanotto on lisääntynyt, pääosa joukkovelkakirjoista on kuitenkin laskettu liikkeelle kansainvälisillä markkinoilla, joilla euromääräisiä lainoja laskettiin liikkeelle 13,7 miljardilla eurolla ja valuuttamääräisiä lainoja 11 miljardilla eurolla. Kotimaisten liikkeeseenlaskujen osuus oli siis vain noin 7 %. Vuonna 211 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski kotimaassa liikkeeseen 7 joukkovelkakirjalainaa. Toiminta keskittyy kuitenkin hyvin voimakkaasti kansainvälisille markkinoille. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 211 noin 1,3 miljardin euron joukkovelkakirjalainanotolla, joka oli noin 55 % vähemmän kuin edellisvuonna. I Finland emitterades 211 nya masskuldebrevslån i euro av finländska emittenter för ca 17,8 miljarder euro. Under 211 emitterades totalt 241 nya lån i euro. Icke-finansiella företag, finansiella företag, lokalförvaltning och staten ökade sammantaget sin upplåning genom masskuldebrev med ca 9 % från 21. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden blev på samma nivå som på et innan men utestående beloppet ökade med ca 7,3 miljarder euro. Staten var fortfarande den största emittenten på inhemsk marknad: staten emitterade ett avkastningsobligationslån och två serieobligationslån med förfall 217 respektive 221 samt sålde 29 och 21 emitterade serieobligationslån med förfall 225 respektive 217 till ett sammanlagt värde av ca 13 miljarder euro. Detta motsvarar 73 % av alla nya inhemska emissioner i euro. Därutöver emitterade staten masskuldebrevslån i andra valutor på internationell marknad för ca 3,7 miljarder euro. Beloppet av inhemska obligationslån emitterade av finansiella företag ökade med ca 36 % från 21 till 1,9 miljarder euro 211. Även om nya lån på inhemsk marknad emitterades för större belopp har största delen av emissioner hänt på internationell marknad där nya lån i euro emitterats för 13,7 miljarder euro och lån i andra valutor för 11 miljarder euro. Andelen av inhemska emissioner är således endast ca 7 % av det totala beloppet. Kommunfinans gav 211 ut 7 masskuldebrevslån på inhemsk marknad. Verksamheten är dock väldigt koncentrerad på internationell marknad. Icke-finansiella företag finansierade 211 sin verksamhet genom upplåning av ca 1,3 miljard euro på obligationsmarknaden, vilket var ca 55 % mindre än et innan. Approximately EUR 17.8 billion euro-denominated bonds were issued in Finland by Finnish issuers in eurodenominated bonds were issued in domestic market. Domestic bond issuance by non-financial corporations, financial institutions, local government and central government increased by about 9 % on the previous year. Central government s issuance of bonds remained at the same level as in previous year. Central government again the dominant issuer sector in 211 in domestic market issued a yield bond and two serial bonds maturing in 217 and 221, and sold serial bonds issued in 29 and 21 maturing in 225 and 227, to a total value of about EUR 13 billion. This is 73 % of total domestic bond issuance. Central government also issued bonds in other currencies for about EUR 3.7 billion in international market. Domestic bond issuance by financial institutions increased by 36 % on the previous year to EUR 1.9 billion. Although the issuance increased in the domestic market, the main part has been issued in international market. In international market the issuance in euro amounted to EUR 13.7 billion and in other currencies to EUR 11 billion. The domestic part is thus only 7 % of the total issuance. The institution specialised in financing local government issued 7 bonds in 211 in domestic market. The issuances are, however, very concentrated on the international market. Non-financial corporations obtained some EUR 1.3 billion of financing from domestic bond issues in 211, which is about 55 % less than on the previous year.

7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 211 Januari december 211 January December 211 Laina ISIN Nimellisarvo, YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON-FINANCIAL CORPORATIONS päättymispäivä Laina-ajan Emissionsdag Slutförfallodag Laina-aika/ vapaa-vuodet Löptid/amorteringsfria 7 Glaston Oyj Debentuurilaina 1/211 Sponda Oyj JVK-laina 1/211, liikkeeseenlaskuvaluutta SEK Amer Sports Oyj Floating Rate Notes Due 216, liikkeeseenlaskuvaluutta SEK Myllyn Paras Oy Konserni Perpetual Securities 211 Keskisuomalainen Oyj Pääomalaina 211 Vapo Oy 4.25 % Notes Due 217 YIT-Yhtymä Oyj Notes EUR 1 M 4,75 % Due 216 Uponor Oyj Floating Rate Notes Due June 216 Uponor Oyj Floating Rate Notes Due June 218 Neste Oil Oyj JVK-laina 1/211 Itella Oyj Fixed Rate Notes Due 217 FI , v 3kk 2p / FI , v kk p / FI , v kk p / 1 % 9, % 1 % 3 kk STIBOR + 2,4 % 1 % 3 kk STIBOR + 2,75 % FI , eräpäivätön 1 % 5 vuotta 8, %, sen jälkeen 3 kk euribor + 7,94 %, vähintään 11 % FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / 1 % 6,7 % 99,435 % 4,25 % 99,843 % 4,75 % 1 % 6 kk euribor + 1,75 % 1 % 6 kk euribor + 2,5 % 1 % 3 kk euribor + 1,45 % 99,616 % 4,625 %

8 8 TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS Aktia Pankki Oyj Debenturlån 1/211 Evli Pankki Oyj Vientikori Kehittyvät Private Placement 13/21 Laina Nro 4459 Metsälaina M-Real Vaihtuvatuottoinen Laina Nro 4456 Metsälaina Stora Enso Ja UPM- Kymmene Laina Nro 446 A Indeksilaina Luksus Perus Laina Nro 446 B Indeksilaina Luksus Ekstra Laina Nro 4461 Nokia Outokumpu Kuponki Laina Nro 4462 Suomi Bonus Laina Nro 4463 Tuottoputki XII Kehittyvät Markkinat I/211 Neutraali Kehittyvät Markkinat I/211 Plus Laina Nro 4465 Leveraged Itraxx Laina Nro 4467 Erillislaina Suomi Booster Laina Nro 4468 Erillislaina Yritys Kori Arcelormittal, Metso Ja Volvo FI4212 9, v kk p / FI , v kk 14p / FI , v 3kk 3p / FI , v 2kk 29p / FI , v 1kk 8p / FI4221 2, v 1kk 8p / FI , v 1kk 3p / FI , v 1kk 8p / FI , v kk 29p / FI , v kk 24p / FI , v kk 24p / FI , v 5kk 21p / FI , v kk 2p / FI , v 2kk 19p / Vaihtuva 3,25 % 1 % 3 kk euribor + 4,5 %, jos viiteyhtiöllä ei välillä 2, % - 4, % 1 % osakekori 11 % osakekori 3 kk euribor + 2,1 %,

9 9 Laina Nro 4469 Erillislaina Aasia Booster Laina Nro 447 A Indeksilaina BRIC + Afrikka Perus Laina Nro 447 B Indeksilaina BRIC + Afrikka Ekstra Laina Nro 4466 Collared Floater 217 Laina Nro 4473 Erillislaina Stora Enso Ja UPM-Kymmene Laina Nro 4478 Indeksilaina Tuottoputki XIII Ålandsbanken Abp Ränteobligation Specialränta 1/211 Laina Nro 4472 Kiinteäkorkoinen Joukkolaina 2 Laina Nro 4479 A Indeksilaina Kiinteistö Perus Laina Nro 4479 B Indeksilaina Kiinteistö Ekstra Laina Nro 448 Erillislaina BRIC + Afrikka Aktia Pankki Oyj Debenturlån 2/211 Tutkimuksen Tähdet II/211 Neutraali Tutkimuksen Tähdet II/211 Plus Evli Pankki Oyj Frontier Markets Neutraali Evli Pankki Oyj Frontier Markets Tuottohakuinen Laina Nro 4483 Erillislaina Eurooppa Karhu FI , v kk 2p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI4258 5, v kk p / FI , v 2kk 12p / FI , v 1kk 1p / FI , v kk p / FI4267 5, v kk p / FI , v 1kk 11p / FI , v 1kk 11p / FI , v kk 19p / FI , v kk p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v kk 14p / FI , v kk 14p / FI , v kk 27p / n. 11 % 1 % välillä 2,75% - 5,25% 3 kk euribor + 2,5 %, välillä 2,3 % - 4 % 1 % välillä 2,1 % - 5 % n. 11 % 2,4 % Vaihtuva 3,25% 1 % 11 % 1 % Rahastoindeksi 11 % Rahastoindeksi 1 %

10 1 Laina Nro 4485 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu Laina Nro 4486 A Indeksilaina Venäjä ja Itä-Eurooppa Perus Laina Nro 4486 B Indeksilaina Venäjä Ja Itä-Eurooppa Ekstra Laina Nro 4491 Erillislaina Nokia Booster Laina Nro 4493 Yrityslaina M-Real Laina Nro 4489 Fortum Sampo UPM Kuponki Laina Nro 449 Yrityskori Pitkäkorko Laina Nro 4494 Erillislaina Nokia Kuponki Laina Nro 4495 Indeksilaina Tuottoputki XIV Eurajoen Säästöpankki Debentuurilaina I/211 Laina Nro 4496 Indeksilaina Pohjoismaat A Perus Laina Nro 4496 Indeksilaina Pohjoismaat B Ekstra Arvo-Osake III/211 Neutraali Arvo-Osake III/211 Plus Evli Pankki Oyj Frontier Markets II Neutraali Evli Pankki Oyj Frontier Markets II Tuottohakuinen FI , v 1kk 1p / FI , v 1kk 7p / FI , v 1kk 7p / FI , v kk 12p / FI , v 3kk 2p / FI , v kk 23p / FI , v 3kk 17p / FI , v 11kk 2p / FI , v kk 18p / FI , v kk p / FI , v 1kk 16p / FI , v 1kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v kk 7p / FI , v kk 7p / n. 11 % välillä 2,5 % - 4 % Osake 5 %, jos viiteyhtiöllä ei Viiteyhtiöiden luottoriski Osake välillä 2,5 % - 4 % Vaihtuva 12 kk euribor +,5 % n. 11 % 1 % 11 % 1 % Rahastoindeksi 11 % Rahastoindeksi

11 11 Laina Nro 4498 Erillislaina Tuottoplus Laina Nro 4499 Erillislaina Venäjä ja Itä-Eurooppa Laina Nro 451 Erillislaina Sampo Elisa Booster Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Sektorvinnare Försiktig Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Sektorvinnare Offensiv Korko Ekstra I/211 Laina Nro 4487 Suomi 5 V Luottoriskilaina 1/211 Laina Nro 45 Metsälaina UPM ja Stora Enso Laina Nro 4492 Erillislaina M-Real Nouseva Tuotto Laina Nro 453 Indeksilaina Tuottoputki XV Laina Nro 454 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu II Laina Nro 457 Indeksilaina Raaka-aine A Perus Laina Nro 457 Indeksilaina Raaka-aine B Ekstra Laina Nro 458 Outokumpu CLN Kiinteätuottoinen FI , v 3kk 8p / FI , v kk 18p / FI423866, v kk 2p / FI , v kk 1p / FI422355, v kk 1p / FI , v kk p / FI , v 3kk 1p / FI , v 3kk 1p / FI , v 3kk p / FI , v kk 28p / FI , v kk 28p / FI , v 1kk 19p / FI , v 1kk 19p / FI , v 2kk 19p / Viiteyhtiöiden luottoriski 1 % 11 % Vaihtuva, vähintään 2 % koko laina-ajalle 3 kk euribor + 3,25 %, 1. vuosi 4,5 % +,45 %, 1. vuosi 5, % +,55 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa välillä 2,7 % - 4,2 % välillä 2,7 % - 4,2 % 1 % Hyödykefutuurikori 11 % Hyödykefutuurikori 4,85 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa

12 12 Aktia Pankki Oyj Debenturlån 3/211 Laina Nro 459 Teräslaina Outokumpu Laina Nro 451 Erillislaina Tuottoplus Eurooppa Laina Nro 4511 Rahastolaina Cevian Parkanon Säästöpankki Säästöpankkien Yhteinen Debentuurilaina I/211 Liedon Säästöpankki Debentuurilaina I/211 Menestyjät IV/211 Neutraali Menestyjät IV/211 Plus Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina I/211 Japani 3/211 Aito Säästöpankki Debentuurilaina I/211 Laina Nro 4517 Erillislaina Nouseva Tuotto Nokia A/211 Neutraali FI , v kk p / FI , v 2kk 12p / FI , v 2kk 9p / FI , v 2kk 19p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk 2p / FI , v kk 2p / FI , v kk p / FI , v kk 1p / FI , v kk p / FI , v 1kk 2p / FI , v 1kk 24p / Vaihtuva 3,5 % 4,85 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 47 % koko laina-ajalta, 12% Rahastoindeksi Vaihtuva 3,5 % Vaihtuva 1. vuoden 3,5 %, sen jälkeen 12 kk euribor +,15 % 1 % 11 % Vaihtuva 1. vuoden 3,3 %, sen jälkeen 12 kk euribor +,3 % 15% Vaihtuva 3,75 % 1 % 1. vuoden 4 % + 1,1 %, 1 % Osake

13 13 Nokia A/211 Plus Pitkäkorko II/211 Laina Nro 4515 Indeksilaina Tuottoputki XVI Laina Nro 4516 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu III Laina Nro 4518 Indeksilaina USA A Perus Laina Nro 4518 Indeksilaina USA B Ekstra Laina Nro 4521 Metsälaina M-Real Laina Nro 4522 Indeksilaina Puhdas Energia A Perus Laina Nro 4522 Indeksilaina Puhdas Energia B Ekstra Laina Nro 4524 Yrityskorilaina Suomi Joukkovelkakirjalaina I/211 Ålandsbanken Abp Debenturlån 1/211 Laina Nro 4512 Erillislaina Suomi 5 v Luottoriskilaina 3/211 Nooa Säästöpankki Oy JVK 1/211 Puttable Aktia Pankki Oyj Råvarulån 214 Alternativ Ekstra FI , v 1kk 24p / FI , v kk p / FI , v kk 19p / FI , v kk 19p / FI , v 1kk 4p / FI , v 1kk 4p / FI , v 1kk 14p / FI , v kk 22p / FI42536, v kk 22p / FI , v 1kk 14p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v 1kk 7p / FI4252 3, v kk 1p / FI , v 11kk 2p/ 11 % Osake n. 11 % n. 11 %, vähintään 2% koko laina-ajalle välillä 2,5 % - 4 % välillä 2,5 % - 4 % 4,3 % +,8 %, 4 % +,5 %, Vaihtuva 3, % 12 kk euribor +,6 % 3 kk euribor + 2 %, 1 % 3 kk euribor +,2 % -,55 % 11 % Hyödykefutuurikori

14 14 Aktia Pankki Oyj Råvarulån 214 Alternativ Neutral Laina Nro 4519 Kiinteäkorkoinen 2,9 % Laina Nro 4526 Indeksilaina Tulevaisuuden Markkinat A Perus Laina Nro 4526 Indeksilaina Tulevaisuuden Markkinat B Ekstra Tapiola Pankki Oy Indeksilaina Vahvat Sektorit Sarja I Tapiola Pankki Oy Indeksilaina Vahvat Sektorit Sarja II Ålandsbanken Abp Ränteobligation Inflationsskydd Evli Pankki Oyj Musta Kulta Neutraali 5/211 PP Evli Pankki Oyj Musta Kulta Tuottohakuinen 6/211 PP Laina Nro 4531 Indeksilaina Tuottoputki IV Laina Nro 4532 Indeksilaina Tuottoputki XVII Laina Nro 4533 Erillislaina Metsäkori Venäjä 4/211 Neutraali Venäjä 4/211 Plus Laina Nro 4534 Indeksilaina Pohjois-Eurooppa A Perus Laina Nro 4534 Indeksilaina Pohjois-Eurooppa B Ekstra FI , v 11kk 2p/ FI , v kk p / FI , v 1kk 9p / FI426679, v 1kk 9p / FI42412, v kk p / FI , v kk p / FI , v 11kk 12p/ FI , v 6kk p / FI , v 6kk p / FI , v kk 25p / FI , v kk 25p / FI , v 3kk 23p / FI , v 6kk 25p / FI , v 6kk 25p / FI , v 1kk 23p / FI , v 1kk 23p / 1 % Hyödykefutuurikori n. 11 % 2,9 % 1 % 11 % 1 % 1 % 15 % välillä 2,3 % - 4, % välillä 2,3 % - 4, % 3 kk euribor + 4 %, vähintään 6,5 %, 1 % Rahastoindeksi 11 % Rahastoindeksi n. 11 %

15 15 Laina Nro 4535 Erillislaina UPM Tutkimuksen Tähdet V/211 Neutraali Tutkimuksen Tähdet V/211 Plus Tapiola Pankki Oy Debentuurilaina1/211 Laina Nro 4537 Erillislaina Kasvavat Markkinat Laina Nro 454 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu V Laina Nro 4541 Indeksilaina Tuottoputki XVIII Laina Nro 4529 Yrityskorilaina Metsä Laina Nro 4542 Erillislaina M-Real Vaihtuvatuottoinen Laina Nro 4545 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu VI Laina Nro 4546 Indeksilaina Tuottoputki XIX Maailman Menestyjät VI/211 Neutraali Maailman Menestyjät VI/211 Plus Aktia Pankki Oyj Debenturlån 4/211 Laina Nro 4548 Indeksilaina Venäjä A Perus Laina Nro 4548 Indeksilaina Venäjä B Ekstra FI , v 3kk 17p / FI , v kk 15p / FI , v kk 15p / FI , v kk p / FI , v 1kk 7p / FI , v kk 28p / FI , v kk 28p / FI , v 2kk 24p / FI , v 2kk 24p / FI , v 1kk p / FI , v 1kk p / FI , v kk 2p / FI , v kk 2p / FI , v kk p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / 5,25 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 1 % 11 % 1 % 12 kk euribor + 1,35 % välillä 2,1 % - 4, % välillä 2,1 % - 4, % 3 kk euribor + 4,2 %, 3 kk euribor + 4,4 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutahtumaa välillä 1,75 % - 4 % välillä 1,75 % - 4 % 1 % 11 % Vaihtuva 3,5 % n. 11 %

16 16 Laina Nro 4549 Erillislaina Suomi Booster Laina Nro 4552 Indeksilaina Aasia A Perus Laina Nro 4552 Indeksilaina Aasia B Ekstra Laina Nro 4554 UPM Kymmene Vaihtuvatuottoinen Laina Nro 4555 UPM Kymmene Kiinteätuottoinen Laina Nro 4556 Indeksilaina Tuottoputki XX Laina Nro 4557 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu VII Laina Nro 4559 A Indeksilaina Suomi Perus Laina Nro 4559 B Indeksilaina Suomi Ekstra Laina Nro 4561 Erillislaina Euro High Yield I Suomi FTD 1/211 Myrskylän Säästöpankki Debentuurilaina I/211 Korkoplus 8/211 Korkoputki 7/211 Musta Kulta VII/211 Neutraali Musta Kulta VII/211 Plus FI , v kk 7p / FI , v kk 18p / FI , v kk 18p / FI , v 4kk 1p / FI , v 4kk 1p / FI , v 1kk 5p / FI , v 1kk 5p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI , v 3kk 26p / FI , v kk 18p / FI4294 1, v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / n. 11 % n. 11 % 3 kk euribor + 3,4 % 4,75 % välillä 1,7 % - 4, % välillä 1,7 % - 4, % 8 % koko laina-ajalta, Vaihtuva 3 kk euribor + 6,8 %, Vaihtuva 3,25 % 1 % 12 kk euribor + 1,4 % 1 % 12 kk euribor + 1, % 1 % 11 %

17 17 Laina Nro 4564 Erillislaina M-Real Eurajoen Säästöpankki Debentuurilaina II/211 Laina Nro 4562 Kiinteäkorkoinen 1,6 % Laina Nro 4565 Indeksilaina Kiina B Ekstra Laina Nro 4565 Indeksilainakiina A Perus Laina Nro 4566 Valuuttaobligaatio Kiina A Perus Laina Nro 4566 Valuuttaobligaatio Kiina B Ekstra Kalannin Säästöpankki Debentuurilaina 211 Pohjolan Jättiläiset VIII/211 Neutraali Pohjolan Jättiläiset VIII/211 Plus Suomi FTD 9/211 Laina Nro 4568 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu VIII Laina Nro 4569 Indeksilaina Tuottoputki XXI Laina Nro 4574 Erillislaina Metso Aktia Pankki Oyj Guldlån Alternativ Extra FI , v 3kk 16p / FI , v kk p / FI43183, v kk p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI431216, v 1kk 8p / FI , v kk p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v 3kk 4p / FI , v 1kk 5p / FI , v 1kk 5p / FI , v 5kk 3p / FI , v 11kk 28p/ 3 kk euribor + 5,5 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa Vaihtuva 12 kk euribor +,5 % n. 11 % 1,6 % Valuuttakurssi Valuuttakurssi Vaihtuva 1. vuoden 3 %, sen jälkeen 12 kk euribor +,25 % 1 % 11 % Vaihtuva 3 kk euribor + 6,8 %, välillä 1,8 % - 4, % välillä 1,8 % - 4, % 3 kk euribor + 1 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 11 %

18 18 Aktia Pankki Oyj Guldlån Alternativ Neutral Laina Nro 4575 Erillislaina Xover Yrityslainakori Evli Pankki Oyj Suomikori III Laina Nro 4563 Erillislaina Suomikori Booster Laina Nro 457 Metsälaina M-Real Kiinteätuottoinen Laina Nro 4571 Metsälaina M-Real Vaihtuvatuottoinen Laina Nro 4572 Teräslaina Outokumpu Kiinteätuottoinen Laina Nro 4573 Teräslaina Outokumpu Vaihtuvatuottoinen Laina Nro 4577 Indeksilaina Japani Aktia Pankki Oyj Debenturlån 5/211 Laina Nro 4579 A Indeksilaina Raaka-ainetaloudet Perus Laina Nro 4579 B Indeksilaina Raaka-ainetaloudet Ekstra Tutkimuksen Tähdet IX/211 Neutraali Tutkimuksen Tähdet IX/211 Plus Eurooppa FTD 12/211 FI , v 11kk 28p/ FI , v 3kk 3p / FI , v kk p / FI , v kk 11p / FI , v 2kk 29p / FI , v 2kk 29p / FI , v 2kk 29p / FI , v 2kk 29p / FI , v kk 18p / FI , v kk p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / 1 % 1 % koko laina-ajalta, 15 % 6 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 3 kk euribor + 4,6 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 4,6 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 3 kk euribor + 3,2 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa Vaihtuva 3,5 % n. 11 % 1 % 11 % FI , v 7kk 3p / - -

19 19 Laina Nro 458 Erillislaina Euro High Yield Laina Nro 4581 Indeksilaina Tuottoputki XXII Laina Nro 4582 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu IX Suomen Suosikit X/211 Neutraali Suomen Suosikit X/211 Plus Laina Nro 4585 Indeksilaina Pohjoismaat A Perus Laina Nro 4585 Indeksilaina Pohjoismaat B Ekstra Tapiola Pankki Oy Indeksilaina Suomi 216 Sarja I Tapiola Pankki Oy Indeksilaina Suomi 216 Sarja II Luottokori 11/211 Korkoplus 13/211 Sampo Pankki Oyj Korko-obligaatio Korkokauluri VI Helmi Säästöpankki Oy Debentuurilaina I/211 Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina II/211 Liedon Säästöpankki Debentuurilaina II/211 FI , v 2kk 12p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v kk 2p / FI , v kk 2p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI , v kk p / FI429988, v kk p / FI , v 1kk 24p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / 8 % koko laina-ajalta, välillä 2, % - 4, % välillä 2, % - 4, % 1 % 11 % n. 11 % 1 % 11 % Vaihtuva 11,5 %, 1 % 3 kk euribor + 1,8 % 1 % välillä 1,9 % - 4,8 % Vaihtuva 1. vuoden 3, %, sen jälkeen 12 kk euribor +,25 % Vaihtuva 1. vuoden 3, %, sen jälkeen 12 kk euribor +,25 % Vaihtuva 1. vuoden 3,5 %, sen jälkeen 12 kk euribor +,15 %

20 2 Laina Nro 4591 Erillislaina Euro High Yield Laina Nro 4592 Eurostoxx Bonus Laina Nro 4587 Nokia Credit-laina Kiinteätuottoinen Laina Nro 4588 Nokia Credit-laina Vaihtuvatuottoinen Laina Nro 4593 Yrityskorilaina Euro High Yield Ii Laina Nro 4594 A Indeksilaina Skandinavia Perus Laina Nro 4594 B Indeksilaina Skandinavia Ekstra Laina Nro 4595 Erillislaina Euro High Yield Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Finland + Sverige 2 Ålandsbanken Abp Ränteobligation Fast-Till-Rörlig Laina Nro 4589 Kuponkiobligaatio Eurooppa 1 % 211 Laina Nro 4599 Indeksilaina USA A Perus Laina Nro 4599 Indeksilaina USA B Ekstra Laina Nro 46 Yrityslainaobligaatio High Yield I/217 Kiina XI/211 Neutraali Kiina XI/211 Plus FI , v 1kk 23p / FI , v kk 3p / FI , v 1kk 18p / FI , v 1kk 18p / FI , v 1kk 18p / FI , v 11kk 18p/ FI433162, v kk 18p / FI , v 1kk 16p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / n. 11 % 8 % koko laina-ajalta, 3,7 %, jos viiteyhtiöllä ei luottavastuutapahtumaa 3 kk euribor + 2,3 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 9 % koko laina-ajalta, 4 % koko laina-ajalta, 11 % 1 % 2 vuotta 3,1 %, sen jälkeen 3 kk euribor 1 % n. 11 % 1 % 12,8 %, 1 % 11 %

Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 215 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 26 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 28 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped 1 (7) Nordea Pankki Suomi Oyj/Nordea Bank Finland Plc Vuosikooste tilikauden 2009 aikana julkistetuista tiedotteista/ Annual summary on published information 2009 Date 30 December 2009 30 December 2009

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä?

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? 1 Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? Esa Kallio 07.05.2014 7.5.2014 Kuntarahoitus, Luottamuksellinen 2 Potentiaaliset sijoittajat Kuntarahoitukselle

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015 Jälkimarkkinaraportti 23/11/215 VIIKKORAPORTTI 23.11.215 Pääomasuojatut sijoitustuotteet Lisätietoa sivulla ISIN Liikkeeseenlaskupv. Eräpäivä Liikkeeseenlaskija Indikatiivinen ostokurssi 1 viikon muutos

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2 PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3 InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys Erän nimi ja numero Viiteominaisuuslaji

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU PL 1, 00061 ELISA OY YRITYS AB PL 1 00000 POSTITOIMIPAIKKA Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU 1 (5) Laskun numero 90100000000 Eräpäivä 10.09.2012 Päiväys 26.08.2012 Viitenumero 90 10000 00000

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto Sosiaaliturva 2008 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 1/2008 Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto 7.1.2008 Aborter i januari-juni

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina VI/2010

Kuntaobligaatiolaina VI/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina VI/2010 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 11.8.2010 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2010 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9.

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9. Päivämäärä: 13.8.2015 Ei-erääntyneiden lainojen keskiarvostuspisteet on nähtävillä tuotekohtaisissa katsauksissa sijainnissa: www.seb.fi - Sijoituslainat Erääntyneet lainat: SEB Eurooppa Osake Indeksi

Lisätiedot

Kevas inköp 2013 Sida 1(379)

Kevas inköp 2013 Sida 1(379) Kevas inköp 2013 Sida 1(379) KEVAS INKÖP 2013 Materialet omfattar Kevas inköp 2013. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1340/2010 vp Satakunnan rakennemuutoksen aiheuttamien haittojen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Digia Oyj ilmoitti eilen suunnittelevansa Porin toimipisteensä lakkauttamista. Vaikeuksien

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Ajankohtaista Joulukuussa 2012 mainostettiin 8,1 % vähemmän vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 4,1 %. Ilman vuoden 2012 mediaseurannan

Lisätiedot

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login Valtionapu liikunnan alan kansainvälisille konferensseille ja kokouksille Suomessa Statsunderstöd för internationella idrottskonferenser och möten i Finland State subsidy for organizing international conferences

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Yhtiökokoukset ja osingot

Yhtiökokoukset ja osingot kokoukst ja osingot Julkissti notrattujn ja Nordassa lunastttavin yhtiöidn yhtiökokoukst vuonna 2015 ja osingot vuodlta 2014. sstämmor år 2015 och dividndr för år 2014 för bolag som notras officillt och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

-8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10.

-8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10. VIIKKORAPORTTI SIJOITUSOBLIGAATIOT Sivulla Liikkeeseenlasku Eräpäivä Ostokurssi Muutos merkintähinnasta Finvex Eurooppa 2019 6 FI4000111828 6.11.2014 20.11.2019 91,47 % -8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2

Lisätiedot

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa)

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa) AKTIA VALUUTTAOBLIGAATIO TAALANKÄÄNTÄJÄ - LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot Aktia valuutaobligaatio Taalankääntäjälle (Neutraali FI4000006606 ja Extra FI4000006614) on 2. joulukuuta 2009 vahvistettu seuraavasti:

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 664/2003 vp Laboratoriolääketieteen ammattiryhmien koulutus- ja työtilanne Eduskunnan puhemiehelle Laboratoriolääketieteen asiantuntijoita, kuten erilaisia laboratoriolääkäreitä, sairaalakemistejä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja IR: Andreas Langhoff, tel +358 1 862 114 29.4.28 1 Sisältö Kemira-konserni Q1 Liiketoiminta-alueet Q1 Näkymät 28 2 Kemira-konserni Q1

Lisätiedot

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Hallitusammattilaiset ry Suomen Pankissa 27.11.2008 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki 6.11.2008 1 Kolmen kuukauden Libor-viitekorkoja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY I001 Liite 1.12 / Appendix 1.12 Sivu / Page 1(6) Ilmoitettu laitos, Notified body, AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina I/2012

Kuntaobligaatiolaina I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina I/2012 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 13.1.2012 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite ja 24.8.2011 laadittu

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot