Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 211 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen euromääräisten joukkovelkakirjojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i euro i Finland - Bond issues in EUR in Finland Suomessa liikkeeseen laskettujen euromääräisten joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån i euro emitterade i Finland Outstanding amount of bonds issued in EUR in Finland ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Tilastoyksikkö Ekonomisti Aki Ojala, puh Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Sähköposti: Puhelin: Upplysningar: Statistikenheten Ekonom Aki Ojala, telefon Postadress: PB 16, 11 Helsingfors E-post: Telefon: Enquiries: Statistics Economist Aki Ojala, tel Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland Phone:

2 2 Sisältö Innehåll Contents Sivu Sida Page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat Finländska masskuldebrevslån Finnish bond issues Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden Suomessa yleisölle tarjoamista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat peräisin arvopaperikeskuksen ylläpitämästä rekisteristä. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Julkaisussa on niin ikään annettu tiedot arvoosuusjärjestelmään vuoden 211 aikana liitetyistä erillislainoista. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista. Julkaisu ei kata arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolisia erillislainoja eikä yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskettuja joukkovelkakirjalainoja. Yhteenvetotaulukko julkaisun lopussa sisältää kuitenkin myös em. tiedot antaen kattavan kuvan joukkovelkakirjamuotoisesta rahoituksesta. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån (med en löptid på minst ett ) emitterade av finländska emittenter och riktade till allmänheten över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig på värdepapperscentralens register. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Publikationen innehåller också uppgifter om privata emissioner registrerade i värdeandelssystemet under 211. I statistikmeddelandet ing vidare uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån. Publikationen täcker inte andra privata emissioner än sådana som registrerats i värdeandelssystemet och inte heller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna. Sammandragstabellen i slutet av publikationen omfattar dock även den ovannämnda informationen och ger således en täckande bild av finansieringen i form av massskuldebrevslån. This publication - Finnish Bond Issues - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds by Finnish issuers on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. The data were obtained from the register maintained by central securities depository. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. The publication also includes data on private placements registered in the book-entry system in 211. Furthermore, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds. Private placements outside the book-entry system and issues of bonds in international markets are not included. However, this information is included in the summary table at the end of the publication giving thus a full picture of bond financing.

4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations 4 Laina Debentuurilaina = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeeseenlaskijan muissa sitoumuksissa. Laina-aika/vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. Bullet = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. Lånets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturräntelån Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Käänteisvelkakirjalaina = omvänt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev OsakeIndeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat laina = aktiekorgslån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån VarainhoitoDebentuuri = förvaltningsdebentur VastuuDebentuurilaina = riskdebentur Löptid/amorteringsfria Löptiden och de amorteringsfria en anges i, månader och dagar. Bullet = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt Vuosittain = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest rate loan Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Käänteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond OsakeIndeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate laina = equity basket bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan VarainhoitoDebentuuri = asset management debenture VastuuDebentuurilaina = risk debenture Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. Bullet = lump sum principal repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual Vuosittain = annually in equal instalments Korko Ränta Interest rate Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange-rate-linked yield

5 Emissiokurssi Emissionskurs Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable 5 Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = säkerhet i fastighet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen 4 = övrig 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act 4 = other

6 Suomen joukkovelkakirjalainat 211 Finländska masskuldebrevslån 211 Finnish bond issues Suomalaiset liikkeeseenlaskijat laskivat Suomessa vuonna 211 liikkeeseen uusia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 17,8 miljardin euron arvosta. Liikkeeseen laskettiin yhteensä 241 joukkovelkakirjalainaa. Yritysten, rahoituslaitosten, paikallishallinnon ja valtion joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto kasvoi edellisvuotisesta yhteensä noin 9 %. Valtion euromääräinen joukkovelkakirjalainanotto pysyi edellisvuotisella tasolla, mutta kanta nousi noin 7,3 miljardilla eurolla. Valtio oli euroissa mitattuna edelleen kotimaisten markkinoiden suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen tuotto-obligaatiolainan sekä vuosina 217 ja 221 erääntyvät sarjaobligaatiolainat, ja myi lisäksi vuonna 29 ja 21 liikkeeseen laskettuja vuosina 225 ja 216 erääntyviä sarjaobligaatiolainoja, yhteensä noin 13 miljardin euron arvosta. Tämä vastaa 73 % kaikista kotimaisista liikkeeseenlaskuista. Lisäksi valtio laski liikkeelle kansainvälisillä markkinoilla valuuttamääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 3,7 miljardin euron arvosta. Rahoituslaitosten vuonna 211 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen määrä nousi noin 36 % edellisvuotiseen nähden eli 1,9 miljardiin euroon. Vaikka kotimainen lainanotto on lisääntynyt, pääosa joukkovelkakirjoista on kuitenkin laskettu liikkeelle kansainvälisillä markkinoilla, joilla euromääräisiä lainoja laskettiin liikkeelle 13,7 miljardilla eurolla ja valuuttamääräisiä lainoja 11 miljardilla eurolla. Kotimaisten liikkeeseenlaskujen osuus oli siis vain noin 7 %. Vuonna 211 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski kotimaassa liikkeeseen 7 joukkovelkakirjalainaa. Toiminta keskittyy kuitenkin hyvin voimakkaasti kansainvälisille markkinoille. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 211 noin 1,3 miljardin euron joukkovelkakirjalainanotolla, joka oli noin 55 % vähemmän kuin edellisvuonna. I Finland emitterades 211 nya masskuldebrevslån i euro av finländska emittenter för ca 17,8 miljarder euro. Under 211 emitterades totalt 241 nya lån i euro. Icke-finansiella företag, finansiella företag, lokalförvaltning och staten ökade sammantaget sin upplåning genom masskuldebrev med ca 9 % från 21. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden blev på samma nivå som på et innan men utestående beloppet ökade med ca 7,3 miljarder euro. Staten var fortfarande den största emittenten på inhemsk marknad: staten emitterade ett avkastningsobligationslån och två serieobligationslån med förfall 217 respektive 221 samt sålde 29 och 21 emitterade serieobligationslån med förfall 225 respektive 217 till ett sammanlagt värde av ca 13 miljarder euro. Detta motsvarar 73 % av alla nya inhemska emissioner i euro. Därutöver emitterade staten masskuldebrevslån i andra valutor på internationell marknad för ca 3,7 miljarder euro. Beloppet av inhemska obligationslån emitterade av finansiella företag ökade med ca 36 % från 21 till 1,9 miljarder euro 211. Även om nya lån på inhemsk marknad emitterades för större belopp har största delen av emissioner hänt på internationell marknad där nya lån i euro emitterats för 13,7 miljarder euro och lån i andra valutor för 11 miljarder euro. Andelen av inhemska emissioner är således endast ca 7 % av det totala beloppet. Kommunfinans gav 211 ut 7 masskuldebrevslån på inhemsk marknad. Verksamheten är dock väldigt koncentrerad på internationell marknad. Icke-finansiella företag finansierade 211 sin verksamhet genom upplåning av ca 1,3 miljard euro på obligationsmarknaden, vilket var ca 55 % mindre än et innan. Approximately EUR 17.8 billion euro-denominated bonds were issued in Finland by Finnish issuers in eurodenominated bonds were issued in domestic market. Domestic bond issuance by non-financial corporations, financial institutions, local government and central government increased by about 9 % on the previous year. Central government s issuance of bonds remained at the same level as in previous year. Central government again the dominant issuer sector in 211 in domestic market issued a yield bond and two serial bonds maturing in 217 and 221, and sold serial bonds issued in 29 and 21 maturing in 225 and 227, to a total value of about EUR 13 billion. This is 73 % of total domestic bond issuance. Central government also issued bonds in other currencies for about EUR 3.7 billion in international market. Domestic bond issuance by financial institutions increased by 36 % on the previous year to EUR 1.9 billion. Although the issuance increased in the domestic market, the main part has been issued in international market. In international market the issuance in euro amounted to EUR 13.7 billion and in other currencies to EUR 11 billion. The domestic part is thus only 7 % of the total issuance. The institution specialised in financing local government issued 7 bonds in 211 in domestic market. The issuances are, however, very concentrated on the international market. Non-financial corporations obtained some EUR 1.3 billion of financing from domestic bond issues in 211, which is about 55 % less than on the previous year.

7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 211 Januari december 211 January December 211 Laina ISIN Nimellisarvo, YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON-FINANCIAL CORPORATIONS päättymispäivä Laina-ajan Emissionsdag Slutförfallodag Laina-aika/ vapaa-vuodet Löptid/amorteringsfria 7 Glaston Oyj Debentuurilaina 1/211 Sponda Oyj JVK-laina 1/211, liikkeeseenlaskuvaluutta SEK Amer Sports Oyj Floating Rate Notes Due 216, liikkeeseenlaskuvaluutta SEK Myllyn Paras Oy Konserni Perpetual Securities 211 Keskisuomalainen Oyj Pääomalaina 211 Vapo Oy 4.25 % Notes Due 217 YIT-Yhtymä Oyj Notes EUR 1 M 4,75 % Due 216 Uponor Oyj Floating Rate Notes Due June 216 Uponor Oyj Floating Rate Notes Due June 218 Neste Oil Oyj JVK-laina 1/211 Itella Oyj Fixed Rate Notes Due 217 FI , v 3kk 2p / FI , v kk p / FI , v kk p / 1 % 9, % 1 % 3 kk STIBOR + 2,4 % 1 % 3 kk STIBOR + 2,75 % FI , eräpäivätön 1 % 5 vuotta 8, %, sen jälkeen 3 kk euribor + 7,94 %, vähintään 11 % FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / 1 % 6,7 % 99,435 % 4,25 % 99,843 % 4,75 % 1 % 6 kk euribor + 1,75 % 1 % 6 kk euribor + 2,5 % 1 % 3 kk euribor + 1,45 % 99,616 % 4,625 %

8 8 TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS Aktia Pankki Oyj Debenturlån 1/211 Evli Pankki Oyj Vientikori Kehittyvät Private Placement 13/21 Laina Nro 4459 Metsälaina M-Real Vaihtuvatuottoinen Laina Nro 4456 Metsälaina Stora Enso Ja UPM- Kymmene Laina Nro 446 A Indeksilaina Luksus Perus Laina Nro 446 B Indeksilaina Luksus Ekstra Laina Nro 4461 Nokia Outokumpu Kuponki Laina Nro 4462 Suomi Bonus Laina Nro 4463 Tuottoputki XII Kehittyvät Markkinat I/211 Neutraali Kehittyvät Markkinat I/211 Plus Laina Nro 4465 Leveraged Itraxx Laina Nro 4467 Erillislaina Suomi Booster Laina Nro 4468 Erillislaina Yritys Kori Arcelormittal, Metso Ja Volvo FI4212 9, v kk p / FI , v kk 14p / FI , v 3kk 3p / FI , v 2kk 29p / FI , v 1kk 8p / FI4221 2, v 1kk 8p / FI , v 1kk 3p / FI , v 1kk 8p / FI , v kk 29p / FI , v kk 24p / FI , v kk 24p / FI , v 5kk 21p / FI , v kk 2p / FI , v 2kk 19p / Vaihtuva 3,25 % 1 % 3 kk euribor + 4,5 %, jos viiteyhtiöllä ei välillä 2, % - 4, % 1 % osakekori 11 % osakekori 3 kk euribor + 2,1 %,

9 9 Laina Nro 4469 Erillislaina Aasia Booster Laina Nro 447 A Indeksilaina BRIC + Afrikka Perus Laina Nro 447 B Indeksilaina BRIC + Afrikka Ekstra Laina Nro 4466 Collared Floater 217 Laina Nro 4473 Erillislaina Stora Enso Ja UPM-Kymmene Laina Nro 4478 Indeksilaina Tuottoputki XIII Ålandsbanken Abp Ränteobligation Specialränta 1/211 Laina Nro 4472 Kiinteäkorkoinen Joukkolaina 2 Laina Nro 4479 A Indeksilaina Kiinteistö Perus Laina Nro 4479 B Indeksilaina Kiinteistö Ekstra Laina Nro 448 Erillislaina BRIC + Afrikka Aktia Pankki Oyj Debenturlån 2/211 Tutkimuksen Tähdet II/211 Neutraali Tutkimuksen Tähdet II/211 Plus Evli Pankki Oyj Frontier Markets Neutraali Evli Pankki Oyj Frontier Markets Tuottohakuinen Laina Nro 4483 Erillislaina Eurooppa Karhu FI , v kk 2p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI4258 5, v kk p / FI , v 2kk 12p / FI , v 1kk 1p / FI , v kk p / FI4267 5, v kk p / FI , v 1kk 11p / FI , v 1kk 11p / FI , v kk 19p / FI , v kk p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v kk 14p / FI , v kk 14p / FI , v kk 27p / n. 11 % 1 % välillä 2,75% - 5,25% 3 kk euribor + 2,5 %, välillä 2,3 % - 4 % 1 % välillä 2,1 % - 5 % n. 11 % 2,4 % Vaihtuva 3,25% 1 % 11 % 1 % Rahastoindeksi 11 % Rahastoindeksi 1 %

10 1 Laina Nro 4485 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu Laina Nro 4486 A Indeksilaina Venäjä ja Itä-Eurooppa Perus Laina Nro 4486 B Indeksilaina Venäjä Ja Itä-Eurooppa Ekstra Laina Nro 4491 Erillislaina Nokia Booster Laina Nro 4493 Yrityslaina M-Real Laina Nro 4489 Fortum Sampo UPM Kuponki Laina Nro 449 Yrityskori Pitkäkorko Laina Nro 4494 Erillislaina Nokia Kuponki Laina Nro 4495 Indeksilaina Tuottoputki XIV Eurajoen Säästöpankki Debentuurilaina I/211 Laina Nro 4496 Indeksilaina Pohjoismaat A Perus Laina Nro 4496 Indeksilaina Pohjoismaat B Ekstra Arvo-Osake III/211 Neutraali Arvo-Osake III/211 Plus Evli Pankki Oyj Frontier Markets II Neutraali Evli Pankki Oyj Frontier Markets II Tuottohakuinen FI , v 1kk 1p / FI , v 1kk 7p / FI , v 1kk 7p / FI , v kk 12p / FI , v 3kk 2p / FI , v kk 23p / FI , v 3kk 17p / FI , v 11kk 2p / FI , v kk 18p / FI , v kk p / FI , v 1kk 16p / FI , v 1kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v kk 7p / FI , v kk 7p / n. 11 % välillä 2,5 % - 4 % Osake 5 %, jos viiteyhtiöllä ei Viiteyhtiöiden luottoriski Osake välillä 2,5 % - 4 % Vaihtuva 12 kk euribor +,5 % n. 11 % 1 % 11 % 1 % Rahastoindeksi 11 % Rahastoindeksi

11 11 Laina Nro 4498 Erillislaina Tuottoplus Laina Nro 4499 Erillislaina Venäjä ja Itä-Eurooppa Laina Nro 451 Erillislaina Sampo Elisa Booster Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Sektorvinnare Försiktig Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Sektorvinnare Offensiv Korko Ekstra I/211 Laina Nro 4487 Suomi 5 V Luottoriskilaina 1/211 Laina Nro 45 Metsälaina UPM ja Stora Enso Laina Nro 4492 Erillislaina M-Real Nouseva Tuotto Laina Nro 453 Indeksilaina Tuottoputki XV Laina Nro 454 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu II Laina Nro 457 Indeksilaina Raaka-aine A Perus Laina Nro 457 Indeksilaina Raaka-aine B Ekstra Laina Nro 458 Outokumpu CLN Kiinteätuottoinen FI , v 3kk 8p / FI , v kk 18p / FI423866, v kk 2p / FI , v kk 1p / FI422355, v kk 1p / FI , v kk p / FI , v 3kk 1p / FI , v 3kk 1p / FI , v 3kk p / FI , v kk 28p / FI , v kk 28p / FI , v 1kk 19p / FI , v 1kk 19p / FI , v 2kk 19p / Viiteyhtiöiden luottoriski 1 % 11 % Vaihtuva, vähintään 2 % koko laina-ajalle 3 kk euribor + 3,25 %, 1. vuosi 4,5 % +,45 %, 1. vuosi 5, % +,55 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa välillä 2,7 % - 4,2 % välillä 2,7 % - 4,2 % 1 % Hyödykefutuurikori 11 % Hyödykefutuurikori 4,85 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa

12 12 Aktia Pankki Oyj Debenturlån 3/211 Laina Nro 459 Teräslaina Outokumpu Laina Nro 451 Erillislaina Tuottoplus Eurooppa Laina Nro 4511 Rahastolaina Cevian Parkanon Säästöpankki Säästöpankkien Yhteinen Debentuurilaina I/211 Liedon Säästöpankki Debentuurilaina I/211 Menestyjät IV/211 Neutraali Menestyjät IV/211 Plus Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina I/211 Japani 3/211 Aito Säästöpankki Debentuurilaina I/211 Laina Nro 4517 Erillislaina Nouseva Tuotto Nokia A/211 Neutraali FI , v kk p / FI , v 2kk 12p / FI , v 2kk 9p / FI , v 2kk 19p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk 2p / FI , v kk 2p / FI , v kk p / FI , v kk 1p / FI , v kk p / FI , v 1kk 2p / FI , v 1kk 24p / Vaihtuva 3,5 % 4,85 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 47 % koko laina-ajalta, 12% Rahastoindeksi Vaihtuva 3,5 % Vaihtuva 1. vuoden 3,5 %, sen jälkeen 12 kk euribor +,15 % 1 % 11 % Vaihtuva 1. vuoden 3,3 %, sen jälkeen 12 kk euribor +,3 % 15% Vaihtuva 3,75 % 1 % 1. vuoden 4 % + 1,1 %, 1 % Osake

13 13 Nokia A/211 Plus Pitkäkorko II/211 Laina Nro 4515 Indeksilaina Tuottoputki XVI Laina Nro 4516 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu III Laina Nro 4518 Indeksilaina USA A Perus Laina Nro 4518 Indeksilaina USA B Ekstra Laina Nro 4521 Metsälaina M-Real Laina Nro 4522 Indeksilaina Puhdas Energia A Perus Laina Nro 4522 Indeksilaina Puhdas Energia B Ekstra Laina Nro 4524 Yrityskorilaina Suomi Joukkovelkakirjalaina I/211 Ålandsbanken Abp Debenturlån 1/211 Laina Nro 4512 Erillislaina Suomi 5 v Luottoriskilaina 3/211 Nooa Säästöpankki Oy JVK 1/211 Puttable Aktia Pankki Oyj Råvarulån 214 Alternativ Ekstra FI , v 1kk 24p / FI , v kk p / FI , v kk 19p / FI , v kk 19p / FI , v 1kk 4p / FI , v 1kk 4p / FI , v 1kk 14p / FI , v kk 22p / FI42536, v kk 22p / FI , v 1kk 14p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v 1kk 7p / FI4252 3, v kk 1p / FI , v 11kk 2p/ 11 % Osake n. 11 % n. 11 %, vähintään 2% koko laina-ajalle välillä 2,5 % - 4 % välillä 2,5 % - 4 % 4,3 % +,8 %, 4 % +,5 %, Vaihtuva 3, % 12 kk euribor +,6 % 3 kk euribor + 2 %, 1 % 3 kk euribor +,2 % -,55 % 11 % Hyödykefutuurikori

14 14 Aktia Pankki Oyj Råvarulån 214 Alternativ Neutral Laina Nro 4519 Kiinteäkorkoinen 2,9 % Laina Nro 4526 Indeksilaina Tulevaisuuden Markkinat A Perus Laina Nro 4526 Indeksilaina Tulevaisuuden Markkinat B Ekstra Tapiola Pankki Oy Indeksilaina Vahvat Sektorit Sarja I Tapiola Pankki Oy Indeksilaina Vahvat Sektorit Sarja II Ålandsbanken Abp Ränteobligation Inflationsskydd Evli Pankki Oyj Musta Kulta Neutraali 5/211 PP Evli Pankki Oyj Musta Kulta Tuottohakuinen 6/211 PP Laina Nro 4531 Indeksilaina Tuottoputki IV Laina Nro 4532 Indeksilaina Tuottoputki XVII Laina Nro 4533 Erillislaina Metsäkori Venäjä 4/211 Neutraali Venäjä 4/211 Plus Laina Nro 4534 Indeksilaina Pohjois-Eurooppa A Perus Laina Nro 4534 Indeksilaina Pohjois-Eurooppa B Ekstra FI , v 11kk 2p/ FI , v kk p / FI , v 1kk 9p / FI426679, v 1kk 9p / FI42412, v kk p / FI , v kk p / FI , v 11kk 12p/ FI , v 6kk p / FI , v 6kk p / FI , v kk 25p / FI , v kk 25p / FI , v 3kk 23p / FI , v 6kk 25p / FI , v 6kk 25p / FI , v 1kk 23p / FI , v 1kk 23p / 1 % Hyödykefutuurikori n. 11 % 2,9 % 1 % 11 % 1 % 1 % 15 % välillä 2,3 % - 4, % välillä 2,3 % - 4, % 3 kk euribor + 4 %, vähintään 6,5 %, 1 % Rahastoindeksi 11 % Rahastoindeksi n. 11 %

15 15 Laina Nro 4535 Erillislaina UPM Tutkimuksen Tähdet V/211 Neutraali Tutkimuksen Tähdet V/211 Plus Tapiola Pankki Oy Debentuurilaina1/211 Laina Nro 4537 Erillislaina Kasvavat Markkinat Laina Nro 454 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu V Laina Nro 4541 Indeksilaina Tuottoputki XVIII Laina Nro 4529 Yrityskorilaina Metsä Laina Nro 4542 Erillislaina M-Real Vaihtuvatuottoinen Laina Nro 4545 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu VI Laina Nro 4546 Indeksilaina Tuottoputki XIX Maailman Menestyjät VI/211 Neutraali Maailman Menestyjät VI/211 Plus Aktia Pankki Oyj Debenturlån 4/211 Laina Nro 4548 Indeksilaina Venäjä A Perus Laina Nro 4548 Indeksilaina Venäjä B Ekstra FI , v 3kk 17p / FI , v kk 15p / FI , v kk 15p / FI , v kk p / FI , v 1kk 7p / FI , v kk 28p / FI , v kk 28p / FI , v 2kk 24p / FI , v 2kk 24p / FI , v 1kk p / FI , v 1kk p / FI , v kk 2p / FI , v kk 2p / FI , v kk p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / 5,25 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 1 % 11 % 1 % 12 kk euribor + 1,35 % välillä 2,1 % - 4, % välillä 2,1 % - 4, % 3 kk euribor + 4,2 %, 3 kk euribor + 4,4 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutahtumaa välillä 1,75 % - 4 % välillä 1,75 % - 4 % 1 % 11 % Vaihtuva 3,5 % n. 11 %

16 16 Laina Nro 4549 Erillislaina Suomi Booster Laina Nro 4552 Indeksilaina Aasia A Perus Laina Nro 4552 Indeksilaina Aasia B Ekstra Laina Nro 4554 UPM Kymmene Vaihtuvatuottoinen Laina Nro 4555 UPM Kymmene Kiinteätuottoinen Laina Nro 4556 Indeksilaina Tuottoputki XX Laina Nro 4557 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu VII Laina Nro 4559 A Indeksilaina Suomi Perus Laina Nro 4559 B Indeksilaina Suomi Ekstra Laina Nro 4561 Erillislaina Euro High Yield I Suomi FTD 1/211 Myrskylän Säästöpankki Debentuurilaina I/211 Korkoplus 8/211 Korkoputki 7/211 Musta Kulta VII/211 Neutraali Musta Kulta VII/211 Plus FI , v kk 7p / FI , v kk 18p / FI , v kk 18p / FI , v 4kk 1p / FI , v 4kk 1p / FI , v 1kk 5p / FI , v 1kk 5p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI , v 3kk 26p / FI , v kk 18p / FI4294 1, v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / n. 11 % n. 11 % 3 kk euribor + 3,4 % 4,75 % välillä 1,7 % - 4, % välillä 1,7 % - 4, % 8 % koko laina-ajalta, Vaihtuva 3 kk euribor + 6,8 %, Vaihtuva 3,25 % 1 % 12 kk euribor + 1,4 % 1 % 12 kk euribor + 1, % 1 % 11 %

17 17 Laina Nro 4564 Erillislaina M-Real Eurajoen Säästöpankki Debentuurilaina II/211 Laina Nro 4562 Kiinteäkorkoinen 1,6 % Laina Nro 4565 Indeksilaina Kiina B Ekstra Laina Nro 4565 Indeksilainakiina A Perus Laina Nro 4566 Valuuttaobligaatio Kiina A Perus Laina Nro 4566 Valuuttaobligaatio Kiina B Ekstra Kalannin Säästöpankki Debentuurilaina 211 Pohjolan Jättiläiset VIII/211 Neutraali Pohjolan Jättiläiset VIII/211 Plus Suomi FTD 9/211 Laina Nro 4568 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu VIII Laina Nro 4569 Indeksilaina Tuottoputki XXI Laina Nro 4574 Erillislaina Metso Aktia Pankki Oyj Guldlån Alternativ Extra FI , v 3kk 16p / FI , v kk p / FI43183, v kk p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI431216, v 1kk 8p / FI , v kk p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v 3kk 4p / FI , v 1kk 5p / FI , v 1kk 5p / FI , v 5kk 3p / FI , v 11kk 28p/ 3 kk euribor + 5,5 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa Vaihtuva 12 kk euribor +,5 % n. 11 % 1,6 % Valuuttakurssi Valuuttakurssi Vaihtuva 1. vuoden 3 %, sen jälkeen 12 kk euribor +,25 % 1 % 11 % Vaihtuva 3 kk euribor + 6,8 %, välillä 1,8 % - 4, % välillä 1,8 % - 4, % 3 kk euribor + 1 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 11 %

18 18 Aktia Pankki Oyj Guldlån Alternativ Neutral Laina Nro 4575 Erillislaina Xover Yrityslainakori Evli Pankki Oyj Suomikori III Laina Nro 4563 Erillislaina Suomikori Booster Laina Nro 457 Metsälaina M-Real Kiinteätuottoinen Laina Nro 4571 Metsälaina M-Real Vaihtuvatuottoinen Laina Nro 4572 Teräslaina Outokumpu Kiinteätuottoinen Laina Nro 4573 Teräslaina Outokumpu Vaihtuvatuottoinen Laina Nro 4577 Indeksilaina Japani Aktia Pankki Oyj Debenturlån 5/211 Laina Nro 4579 A Indeksilaina Raaka-ainetaloudet Perus Laina Nro 4579 B Indeksilaina Raaka-ainetaloudet Ekstra Tutkimuksen Tähdet IX/211 Neutraali Tutkimuksen Tähdet IX/211 Plus Eurooppa FTD 12/211 FI , v 11kk 28p/ FI , v 3kk 3p / FI , v kk p / FI , v kk 11p / FI , v 2kk 29p / FI , v 2kk 29p / FI , v 2kk 29p / FI , v 2kk 29p / FI , v kk 18p / FI , v kk p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / 1 % 1 % koko laina-ajalta, 15 % 6 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 3 kk euribor + 4,6 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 4,6 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 3 kk euribor + 3,2 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa Vaihtuva 3,5 % n. 11 % 1 % 11 % FI , v 7kk 3p / - -

19 19 Laina Nro 458 Erillislaina Euro High Yield Laina Nro 4581 Indeksilaina Tuottoputki XXII Laina Nro 4582 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu IX Suomen Suosikit X/211 Neutraali Suomen Suosikit X/211 Plus Laina Nro 4585 Indeksilaina Pohjoismaat A Perus Laina Nro 4585 Indeksilaina Pohjoismaat B Ekstra Tapiola Pankki Oy Indeksilaina Suomi 216 Sarja I Tapiola Pankki Oy Indeksilaina Suomi 216 Sarja II Luottokori 11/211 Korkoplus 13/211 Sampo Pankki Oyj Korko-obligaatio Korkokauluri VI Helmi Säästöpankki Oy Debentuurilaina I/211 Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina II/211 Liedon Säästöpankki Debentuurilaina II/211 FI , v 2kk 12p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v kk 2p / FI , v kk 2p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI , v kk p / FI429988, v kk p / FI , v 1kk 24p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / 8 % koko laina-ajalta, välillä 2, % - 4, % välillä 2, % - 4, % 1 % 11 % n. 11 % 1 % 11 % Vaihtuva 11,5 %, 1 % 3 kk euribor + 1,8 % 1 % välillä 1,9 % - 4,8 % Vaihtuva 1. vuoden 3, %, sen jälkeen 12 kk euribor +,25 % Vaihtuva 1. vuoden 3, %, sen jälkeen 12 kk euribor +,25 % Vaihtuva 1. vuoden 3,5 %, sen jälkeen 12 kk euribor +,15 %

20 2 Laina Nro 4591 Erillislaina Euro High Yield Laina Nro 4592 Eurostoxx Bonus Laina Nro 4587 Nokia Credit-laina Kiinteätuottoinen Laina Nro 4588 Nokia Credit-laina Vaihtuvatuottoinen Laina Nro 4593 Yrityskorilaina Euro High Yield Ii Laina Nro 4594 A Indeksilaina Skandinavia Perus Laina Nro 4594 B Indeksilaina Skandinavia Ekstra Laina Nro 4595 Erillislaina Euro High Yield Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Finland + Sverige 2 Ålandsbanken Abp Ränteobligation Fast-Till-Rörlig Laina Nro 4589 Kuponkiobligaatio Eurooppa 1 % 211 Laina Nro 4599 Indeksilaina USA A Perus Laina Nro 4599 Indeksilaina USA B Ekstra Laina Nro 46 Yrityslainaobligaatio High Yield I/217 Kiina XI/211 Neutraali Kiina XI/211 Plus FI , v 1kk 23p / FI , v kk 3p / FI , v 1kk 18p / FI , v 1kk 18p / FI , v 1kk 18p / FI , v 11kk 18p/ FI433162, v kk 18p / FI , v 1kk 16p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / n. 11 % 8 % koko laina-ajalta, 3,7 %, jos viiteyhtiöllä ei luottavastuutapahtumaa 3 kk euribor + 2,3 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 9 % koko laina-ajalta, 4 % koko laina-ajalta, 11 % 1 % 2 vuotta 3,1 %, sen jälkeen 3 kk euribor 1 % n. 11 % 1 % 12,8 %, 1 % 11 %

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 212 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 21 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2003 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2003 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2003 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2013 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2013 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 213 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 215 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2007 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2007 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 27 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 29 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2014 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2014 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 214 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 26 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 25 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 28 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1999 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1999 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1999 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2016 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2016 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 216 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Markkamääräisten joukkovelkakirjalainojen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit hyötyä pörssinoteeratuista sijoitustuotteista Keitä

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR Exchange Notice April 25, 2007 Series 18/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TeliaSonera AB has approved a dividend of EUR 0.6849 per share which will be effective

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 20, 2007 Series 14/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: RAUTARUUKKI OYJ The AGM of Rautaruukki Oyj has approved a dividend of EUR 2.00 per share which will be effective

Lisätiedot

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9.

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9. Päivämäärä: 29.9.2016 Ei-erääntyneiden lainojen keskiarvostuspisteet on nähtävillä tuotekohtaisissa katsauksissa sijainnissa: www.seb.fi - Sijoituslainat Erääntyneet lainat: SEB Eurooppa Osake Indeksi

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2 PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3 InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys Erän nimi ja numero Viiteominaisuuslaji

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Arvo osuutta Verotusarvo Verotusarvo kohden Beskattnings- Beskattnings- Värdet per värde värde andel Euro Mk 3C Alpha 72.83 433.03 Aktia Capital A /100 os.

Lisätiedot

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped 1 (7) Nordea Pankki Suomi Oyj/Nordea Bank Finland Plc Vuosikooste tilikauden 2009 aikana julkistetuista tiedotteista/ Annual summary on published information 2009 Date 30 December 2009 30 December 2009

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 17.2. 10 12 25.3.

Lisätiedot

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä?

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? 1 Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? Esa Kallio 07.05.2014 7.5.2014 Kuntarahoitus, Luottamuksellinen 2 Potentiaaliset sijoittajat Kuntarahoitukselle

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015 Jälkimarkkinaraportti 23/11/215 VIIKKORAPORTTI 23.11.215 Pääomasuojatut sijoitustuotteet Lisätietoa sivulla ISIN Liikkeeseenlaskupv. Eräpäivä Liikkeeseenlaskija Indikatiivinen ostokurssi 1 viikon muutos

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008 Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET RAPORTTI -RAPORTTI MAALISKUU 2008 STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET -RAPORTTI MAALISKUU 2008

STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET RAPORTTI -RAPORTTI MAALISKUU 2008 STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET -RAPORTTI MAALISKUU 2008 STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET -RAPORTTI MAALISKUU 2008 STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET STRUKTUROIDUT - SIJOITUSTUOTTEET RAPORTTI -RAPORTTI MAALISKUU 2008 Maaliskuu 2008 2 Strukturoitujen tuotteiden liieellelaskijoiden

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2 PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3 InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys Erän nimi ja numero Viiteominaisuuslaji

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00)

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00) Yhtiökokoukset 2015 Viikko 6/2015 To 05.02. Takoma: varsinainen yhtiökokous (klo 10.00) To 05.02. Panostaja: varsinainen yhtiökokous (klo 13.00) Viikko 7/2015 Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous,

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU PL 1, 00061 ELISA OY YRITYS AB PL 1 00000 POSTITOIMIPAIKKA Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU 1 (5) Laskun numero 90100000000 Eräpäivä 10.09.2012 Päiväys 26.08.2012 Viitenumero 90 10000 00000

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall 8800 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal Y-tunnus 53864-4 FO-nummer Keskipaino/ Genomsnittsvikt/ Mat.nro 504 50-5 000x5 04.6- E 83799 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Korkosijoitusten analysointi Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset, yrityslainat ja valtioiden

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

TALLETUSPLUS -TILIEN PERUSTIEDOT JA KURSSIKEHITYS... 2 PLUSKONTO -GRUNDUPPGIFTER OCH KURSUTVECKLING FÖR KONTONA... 3

TALLETUSPLUS -TILIEN PERUSTIEDOT JA KURSSIKEHITYS... 2 PLUSKONTO -GRUNDUPPGIFTER OCH KURSUTVECKLING FÖR KONTONA... 3 TALLETUSPLUS -TILIEN PERUSTIEDOT JA KURSSIKEHITYS... 2 PLUSKONTO -GRUNDUPPGIFTER OCH KURSUTVECKLING FÖR KONTONA... 3 DEPOSITPLUS ACCOUNTS - BASIC INFORMATION AND PRICE DEVELOPMENT... 5 HOIUS PLUSS KONTODE

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30)

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30) Tulostiedot 2015 Viikko 4/2015 Pe 23.01. Basware: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 13.00) Viikko 5/2015 Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

http://investorsonclimatechange.org/200- global-investors-managing-15-trillionassets-urge-g7-stand-paris-agreementdrive-swift-implementation/ http://unfccc.int/paris_agreement/items/ 9485.php http://www4.unfccc.int/ndcregistry/page

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset, yrityslainat ja valtioiden joukkolainat. Korkosijoitukset ovat yleensä osakkeita

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina VI/2010

Kuntaobligaatiolaina VI/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina VI/2010 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 11.8.2010 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2010 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot