Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 211 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen euromääräisten joukkovelkakirjojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i euro i Finland - Bond issues in EUR in Finland Suomessa liikkeeseen laskettujen euromääräisten joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån i euro emitterade i Finland Outstanding amount of bonds issued in EUR in Finland ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Tilastoyksikkö Ekonomisti Aki Ojala, puh Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Sähköposti: Puhelin: Upplysningar: Statistikenheten Ekonom Aki Ojala, telefon Postadress: PB 16, 11 Helsingfors E-post: Telefon: Enquiries: Statistics Economist Aki Ojala, tel Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland Phone:

2 2 Sisältö Innehåll Contents Sivu Sida Page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat Finländska masskuldebrevslån Finnish bond issues Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden Suomessa yleisölle tarjoamista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat peräisin arvopaperikeskuksen ylläpitämästä rekisteristä. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Julkaisussa on niin ikään annettu tiedot arvoosuusjärjestelmään vuoden 211 aikana liitetyistä erillislainoista. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista. Julkaisu ei kata arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolisia erillislainoja eikä yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskettuja joukkovelkakirjalainoja. Yhteenvetotaulukko julkaisun lopussa sisältää kuitenkin myös em. tiedot antaen kattavan kuvan joukkovelkakirjamuotoisesta rahoituksesta. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån (med en löptid på minst ett ) emitterade av finländska emittenter och riktade till allmänheten över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig på värdepapperscentralens register. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Publikationen innehåller också uppgifter om privata emissioner registrerade i värdeandelssystemet under 211. I statistikmeddelandet ing vidare uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån. Publikationen täcker inte andra privata emissioner än sådana som registrerats i värdeandelssystemet och inte heller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna. Sammandragstabellen i slutet av publikationen omfattar dock även den ovannämnda informationen och ger således en täckande bild av finansieringen i form av massskuldebrevslån. This publication - Finnish Bond Issues - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds by Finnish issuers on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. The data were obtained from the register maintained by central securities depository. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. The publication also includes data on private placements registered in the book-entry system in 211. Furthermore, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds. Private placements outside the book-entry system and issues of bonds in international markets are not included. However, this information is included in the summary table at the end of the publication giving thus a full picture of bond financing.

4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations 4 Laina Debentuurilaina = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeeseenlaskijan muissa sitoumuksissa. Laina-aika/vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. Bullet = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. Lånets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturräntelån Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Käänteisvelkakirjalaina = omvänt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev OsakeIndeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat laina = aktiekorgslån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån VarainhoitoDebentuuri = förvaltningsdebentur VastuuDebentuurilaina = riskdebentur Löptid/amorteringsfria Löptiden och de amorteringsfria en anges i, månader och dagar. Bullet = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt Vuosittain = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest rate loan Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Käänteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond OsakeIndeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate laina = equity basket bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan VarainhoitoDebentuuri = asset management debenture VastuuDebentuurilaina = risk debenture Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. Bullet = lump sum principal repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual Vuosittain = annually in equal instalments Korko Ränta Interest rate Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange-rate-linked yield

5 Emissiokurssi Emissionskurs Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable 5 Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = säkerhet i fastighet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen 4 = övrig 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act 4 = other

6 Suomen joukkovelkakirjalainat 211 Finländska masskuldebrevslån 211 Finnish bond issues Suomalaiset liikkeeseenlaskijat laskivat Suomessa vuonna 211 liikkeeseen uusia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 17,8 miljardin euron arvosta. Liikkeeseen laskettiin yhteensä 241 joukkovelkakirjalainaa. Yritysten, rahoituslaitosten, paikallishallinnon ja valtion joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto kasvoi edellisvuotisesta yhteensä noin 9 %. Valtion euromääräinen joukkovelkakirjalainanotto pysyi edellisvuotisella tasolla, mutta kanta nousi noin 7,3 miljardilla eurolla. Valtio oli euroissa mitattuna edelleen kotimaisten markkinoiden suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen tuotto-obligaatiolainan sekä vuosina 217 ja 221 erääntyvät sarjaobligaatiolainat, ja myi lisäksi vuonna 29 ja 21 liikkeeseen laskettuja vuosina 225 ja 216 erääntyviä sarjaobligaatiolainoja, yhteensä noin 13 miljardin euron arvosta. Tämä vastaa 73 % kaikista kotimaisista liikkeeseenlaskuista. Lisäksi valtio laski liikkeelle kansainvälisillä markkinoilla valuuttamääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 3,7 miljardin euron arvosta. Rahoituslaitosten vuonna 211 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen määrä nousi noin 36 % edellisvuotiseen nähden eli 1,9 miljardiin euroon. Vaikka kotimainen lainanotto on lisääntynyt, pääosa joukkovelkakirjoista on kuitenkin laskettu liikkeelle kansainvälisillä markkinoilla, joilla euromääräisiä lainoja laskettiin liikkeelle 13,7 miljardilla eurolla ja valuuttamääräisiä lainoja 11 miljardilla eurolla. Kotimaisten liikkeeseenlaskujen osuus oli siis vain noin 7 %. Vuonna 211 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski kotimaassa liikkeeseen 7 joukkovelkakirjalainaa. Toiminta keskittyy kuitenkin hyvin voimakkaasti kansainvälisille markkinoille. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 211 noin 1,3 miljardin euron joukkovelkakirjalainanotolla, joka oli noin 55 % vähemmän kuin edellisvuonna. I Finland emitterades 211 nya masskuldebrevslån i euro av finländska emittenter för ca 17,8 miljarder euro. Under 211 emitterades totalt 241 nya lån i euro. Icke-finansiella företag, finansiella företag, lokalförvaltning och staten ökade sammantaget sin upplåning genom masskuldebrev med ca 9 % från 21. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden blev på samma nivå som på et innan men utestående beloppet ökade med ca 7,3 miljarder euro. Staten var fortfarande den största emittenten på inhemsk marknad: staten emitterade ett avkastningsobligationslån och två serieobligationslån med förfall 217 respektive 221 samt sålde 29 och 21 emitterade serieobligationslån med förfall 225 respektive 217 till ett sammanlagt värde av ca 13 miljarder euro. Detta motsvarar 73 % av alla nya inhemska emissioner i euro. Därutöver emitterade staten masskuldebrevslån i andra valutor på internationell marknad för ca 3,7 miljarder euro. Beloppet av inhemska obligationslån emitterade av finansiella företag ökade med ca 36 % från 21 till 1,9 miljarder euro 211. Även om nya lån på inhemsk marknad emitterades för större belopp har största delen av emissioner hänt på internationell marknad där nya lån i euro emitterats för 13,7 miljarder euro och lån i andra valutor för 11 miljarder euro. Andelen av inhemska emissioner är således endast ca 7 % av det totala beloppet. Kommunfinans gav 211 ut 7 masskuldebrevslån på inhemsk marknad. Verksamheten är dock väldigt koncentrerad på internationell marknad. Icke-finansiella företag finansierade 211 sin verksamhet genom upplåning av ca 1,3 miljard euro på obligationsmarknaden, vilket var ca 55 % mindre än et innan. Approximately EUR 17.8 billion euro-denominated bonds were issued in Finland by Finnish issuers in eurodenominated bonds were issued in domestic market. Domestic bond issuance by non-financial corporations, financial institutions, local government and central government increased by about 9 % on the previous year. Central government s issuance of bonds remained at the same level as in previous year. Central government again the dominant issuer sector in 211 in domestic market issued a yield bond and two serial bonds maturing in 217 and 221, and sold serial bonds issued in 29 and 21 maturing in 225 and 227, to a total value of about EUR 13 billion. This is 73 % of total domestic bond issuance. Central government also issued bonds in other currencies for about EUR 3.7 billion in international market. Domestic bond issuance by financial institutions increased by 36 % on the previous year to EUR 1.9 billion. Although the issuance increased in the domestic market, the main part has been issued in international market. In international market the issuance in euro amounted to EUR 13.7 billion and in other currencies to EUR 11 billion. The domestic part is thus only 7 % of the total issuance. The institution specialised in financing local government issued 7 bonds in 211 in domestic market. The issuances are, however, very concentrated on the international market. Non-financial corporations obtained some EUR 1.3 billion of financing from domestic bond issues in 211, which is about 55 % less than on the previous year.

7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 211 Januari december 211 January December 211 Laina ISIN Nimellisarvo, YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON-FINANCIAL CORPORATIONS päättymispäivä Laina-ajan Emissionsdag Slutförfallodag Laina-aika/ vapaa-vuodet Löptid/amorteringsfria 7 Glaston Oyj Debentuurilaina 1/211 Sponda Oyj JVK-laina 1/211, liikkeeseenlaskuvaluutta SEK Amer Sports Oyj Floating Rate Notes Due 216, liikkeeseenlaskuvaluutta SEK Myllyn Paras Oy Konserni Perpetual Securities 211 Keskisuomalainen Oyj Pääomalaina 211 Vapo Oy 4.25 % Notes Due 217 YIT-Yhtymä Oyj Notes EUR 1 M 4,75 % Due 216 Uponor Oyj Floating Rate Notes Due June 216 Uponor Oyj Floating Rate Notes Due June 218 Neste Oil Oyj JVK-laina 1/211 Itella Oyj Fixed Rate Notes Due 217 FI , v 3kk 2p / FI , v kk p / FI , v kk p / 1 % 9, % 1 % 3 kk STIBOR + 2,4 % 1 % 3 kk STIBOR + 2,75 % FI , eräpäivätön 1 % 5 vuotta 8, %, sen jälkeen 3 kk euribor + 7,94 %, vähintään 11 % FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / 1 % 6,7 % 99,435 % 4,25 % 99,843 % 4,75 % 1 % 6 kk euribor + 1,75 % 1 % 6 kk euribor + 2,5 % 1 % 3 kk euribor + 1,45 % 99,616 % 4,625 %

8 8 TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS Aktia Pankki Oyj Debenturlån 1/211 Evli Pankki Oyj Vientikori Kehittyvät Private Placement 13/21 Laina Nro 4459 Metsälaina M-Real Vaihtuvatuottoinen Laina Nro 4456 Metsälaina Stora Enso Ja UPM- Kymmene Laina Nro 446 A Indeksilaina Luksus Perus Laina Nro 446 B Indeksilaina Luksus Ekstra Laina Nro 4461 Nokia Outokumpu Kuponki Laina Nro 4462 Suomi Bonus Laina Nro 4463 Tuottoputki XII Kehittyvät Markkinat I/211 Neutraali Kehittyvät Markkinat I/211 Plus Laina Nro 4465 Leveraged Itraxx Laina Nro 4467 Erillislaina Suomi Booster Laina Nro 4468 Erillislaina Yritys Kori Arcelormittal, Metso Ja Volvo FI4212 9, v kk p / FI , v kk 14p / FI , v 3kk 3p / FI , v 2kk 29p / FI , v 1kk 8p / FI4221 2, v 1kk 8p / FI , v 1kk 3p / FI , v 1kk 8p / FI , v kk 29p / FI , v kk 24p / FI , v kk 24p / FI , v 5kk 21p / FI , v kk 2p / FI , v 2kk 19p / Vaihtuva 3,25 % 1 % 3 kk euribor + 4,5 %, jos viiteyhtiöllä ei välillä 2, % - 4, % 1 % osakekori 11 % osakekori 3 kk euribor + 2,1 %,

9 9 Laina Nro 4469 Erillislaina Aasia Booster Laina Nro 447 A Indeksilaina BRIC + Afrikka Perus Laina Nro 447 B Indeksilaina BRIC + Afrikka Ekstra Laina Nro 4466 Collared Floater 217 Laina Nro 4473 Erillislaina Stora Enso Ja UPM-Kymmene Laina Nro 4478 Indeksilaina Tuottoputki XIII Ålandsbanken Abp Ränteobligation Specialränta 1/211 Laina Nro 4472 Kiinteäkorkoinen Joukkolaina 2 Laina Nro 4479 A Indeksilaina Kiinteistö Perus Laina Nro 4479 B Indeksilaina Kiinteistö Ekstra Laina Nro 448 Erillislaina BRIC + Afrikka Aktia Pankki Oyj Debenturlån 2/211 Tutkimuksen Tähdet II/211 Neutraali Tutkimuksen Tähdet II/211 Plus Evli Pankki Oyj Frontier Markets Neutraali Evli Pankki Oyj Frontier Markets Tuottohakuinen Laina Nro 4483 Erillislaina Eurooppa Karhu FI , v kk 2p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI4258 5, v kk p / FI , v 2kk 12p / FI , v 1kk 1p / FI , v kk p / FI4267 5, v kk p / FI , v 1kk 11p / FI , v 1kk 11p / FI , v kk 19p / FI , v kk p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v kk 14p / FI , v kk 14p / FI , v kk 27p / n. 11 % 1 % välillä 2,75% - 5,25% 3 kk euribor + 2,5 %, välillä 2,3 % - 4 % 1 % välillä 2,1 % - 5 % n. 11 % 2,4 % Vaihtuva 3,25% 1 % 11 % 1 % Rahastoindeksi 11 % Rahastoindeksi 1 %

10 1 Laina Nro 4485 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu Laina Nro 4486 A Indeksilaina Venäjä ja Itä-Eurooppa Perus Laina Nro 4486 B Indeksilaina Venäjä Ja Itä-Eurooppa Ekstra Laina Nro 4491 Erillislaina Nokia Booster Laina Nro 4493 Yrityslaina M-Real Laina Nro 4489 Fortum Sampo UPM Kuponki Laina Nro 449 Yrityskori Pitkäkorko Laina Nro 4494 Erillislaina Nokia Kuponki Laina Nro 4495 Indeksilaina Tuottoputki XIV Eurajoen Säästöpankki Debentuurilaina I/211 Laina Nro 4496 Indeksilaina Pohjoismaat A Perus Laina Nro 4496 Indeksilaina Pohjoismaat B Ekstra Arvo-Osake III/211 Neutraali Arvo-Osake III/211 Plus Evli Pankki Oyj Frontier Markets II Neutraali Evli Pankki Oyj Frontier Markets II Tuottohakuinen FI , v 1kk 1p / FI , v 1kk 7p / FI , v 1kk 7p / FI , v kk 12p / FI , v 3kk 2p / FI , v kk 23p / FI , v 3kk 17p / FI , v 11kk 2p / FI , v kk 18p / FI , v kk p / FI , v 1kk 16p / FI , v 1kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v kk 7p / FI , v kk 7p / n. 11 % välillä 2,5 % - 4 % Osake 5 %, jos viiteyhtiöllä ei Viiteyhtiöiden luottoriski Osake välillä 2,5 % - 4 % Vaihtuva 12 kk euribor +,5 % n. 11 % 1 % 11 % 1 % Rahastoindeksi 11 % Rahastoindeksi

11 11 Laina Nro 4498 Erillislaina Tuottoplus Laina Nro 4499 Erillislaina Venäjä ja Itä-Eurooppa Laina Nro 451 Erillislaina Sampo Elisa Booster Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Sektorvinnare Försiktig Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Sektorvinnare Offensiv Korko Ekstra I/211 Laina Nro 4487 Suomi 5 V Luottoriskilaina 1/211 Laina Nro 45 Metsälaina UPM ja Stora Enso Laina Nro 4492 Erillislaina M-Real Nouseva Tuotto Laina Nro 453 Indeksilaina Tuottoputki XV Laina Nro 454 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu II Laina Nro 457 Indeksilaina Raaka-aine A Perus Laina Nro 457 Indeksilaina Raaka-aine B Ekstra Laina Nro 458 Outokumpu CLN Kiinteätuottoinen FI , v 3kk 8p / FI , v kk 18p / FI423866, v kk 2p / FI , v kk 1p / FI422355, v kk 1p / FI , v kk p / FI , v 3kk 1p / FI , v 3kk 1p / FI , v 3kk p / FI , v kk 28p / FI , v kk 28p / FI , v 1kk 19p / FI , v 1kk 19p / FI , v 2kk 19p / Viiteyhtiöiden luottoriski 1 % 11 % Vaihtuva, vähintään 2 % koko laina-ajalle 3 kk euribor + 3,25 %, 1. vuosi 4,5 % +,45 %, 1. vuosi 5, % +,55 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa välillä 2,7 % - 4,2 % välillä 2,7 % - 4,2 % 1 % Hyödykefutuurikori 11 % Hyödykefutuurikori 4,85 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa

12 12 Aktia Pankki Oyj Debenturlån 3/211 Laina Nro 459 Teräslaina Outokumpu Laina Nro 451 Erillislaina Tuottoplus Eurooppa Laina Nro 4511 Rahastolaina Cevian Parkanon Säästöpankki Säästöpankkien Yhteinen Debentuurilaina I/211 Liedon Säästöpankki Debentuurilaina I/211 Menestyjät IV/211 Neutraali Menestyjät IV/211 Plus Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina I/211 Japani 3/211 Aito Säästöpankki Debentuurilaina I/211 Laina Nro 4517 Erillislaina Nouseva Tuotto Nokia A/211 Neutraali FI , v kk p / FI , v 2kk 12p / FI , v 2kk 9p / FI , v 2kk 19p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk 2p / FI , v kk 2p / FI , v kk p / FI , v kk 1p / FI , v kk p / FI , v 1kk 2p / FI , v 1kk 24p / Vaihtuva 3,5 % 4,85 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 47 % koko laina-ajalta, 12% Rahastoindeksi Vaihtuva 3,5 % Vaihtuva 1. vuoden 3,5 %, sen jälkeen 12 kk euribor +,15 % 1 % 11 % Vaihtuva 1. vuoden 3,3 %, sen jälkeen 12 kk euribor +,3 % 15% Vaihtuva 3,75 % 1 % 1. vuoden 4 % + 1,1 %, 1 % Osake

13 13 Nokia A/211 Plus Pitkäkorko II/211 Laina Nro 4515 Indeksilaina Tuottoputki XVI Laina Nro 4516 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu III Laina Nro 4518 Indeksilaina USA A Perus Laina Nro 4518 Indeksilaina USA B Ekstra Laina Nro 4521 Metsälaina M-Real Laina Nro 4522 Indeksilaina Puhdas Energia A Perus Laina Nro 4522 Indeksilaina Puhdas Energia B Ekstra Laina Nro 4524 Yrityskorilaina Suomi Joukkovelkakirjalaina I/211 Ålandsbanken Abp Debenturlån 1/211 Laina Nro 4512 Erillislaina Suomi 5 v Luottoriskilaina 3/211 Nooa Säästöpankki Oy JVK 1/211 Puttable Aktia Pankki Oyj Råvarulån 214 Alternativ Ekstra FI , v 1kk 24p / FI , v kk p / FI , v kk 19p / FI , v kk 19p / FI , v 1kk 4p / FI , v 1kk 4p / FI , v 1kk 14p / FI , v kk 22p / FI42536, v kk 22p / FI , v 1kk 14p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v 1kk 7p / FI4252 3, v kk 1p / FI , v 11kk 2p/ 11 % Osake n. 11 % n. 11 %, vähintään 2% koko laina-ajalle välillä 2,5 % - 4 % välillä 2,5 % - 4 % 4,3 % +,8 %, 4 % +,5 %, Vaihtuva 3, % 12 kk euribor +,6 % 3 kk euribor + 2 %, 1 % 3 kk euribor +,2 % -,55 % 11 % Hyödykefutuurikori

14 14 Aktia Pankki Oyj Råvarulån 214 Alternativ Neutral Laina Nro 4519 Kiinteäkorkoinen 2,9 % Laina Nro 4526 Indeksilaina Tulevaisuuden Markkinat A Perus Laina Nro 4526 Indeksilaina Tulevaisuuden Markkinat B Ekstra Tapiola Pankki Oy Indeksilaina Vahvat Sektorit Sarja I Tapiola Pankki Oy Indeksilaina Vahvat Sektorit Sarja II Ålandsbanken Abp Ränteobligation Inflationsskydd Evli Pankki Oyj Musta Kulta Neutraali 5/211 PP Evli Pankki Oyj Musta Kulta Tuottohakuinen 6/211 PP Laina Nro 4531 Indeksilaina Tuottoputki IV Laina Nro 4532 Indeksilaina Tuottoputki XVII Laina Nro 4533 Erillislaina Metsäkori Venäjä 4/211 Neutraali Venäjä 4/211 Plus Laina Nro 4534 Indeksilaina Pohjois-Eurooppa A Perus Laina Nro 4534 Indeksilaina Pohjois-Eurooppa B Ekstra FI , v 11kk 2p/ FI , v kk p / FI , v 1kk 9p / FI426679, v 1kk 9p / FI42412, v kk p / FI , v kk p / FI , v 11kk 12p/ FI , v 6kk p / FI , v 6kk p / FI , v kk 25p / FI , v kk 25p / FI , v 3kk 23p / FI , v 6kk 25p / FI , v 6kk 25p / FI , v 1kk 23p / FI , v 1kk 23p / 1 % Hyödykefutuurikori n. 11 % 2,9 % 1 % 11 % 1 % 1 % 15 % välillä 2,3 % - 4, % välillä 2,3 % - 4, % 3 kk euribor + 4 %, vähintään 6,5 %, 1 % Rahastoindeksi 11 % Rahastoindeksi n. 11 %

15 15 Laina Nro 4535 Erillislaina UPM Tutkimuksen Tähdet V/211 Neutraali Tutkimuksen Tähdet V/211 Plus Tapiola Pankki Oy Debentuurilaina1/211 Laina Nro 4537 Erillislaina Kasvavat Markkinat Laina Nro 454 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu V Laina Nro 4541 Indeksilaina Tuottoputki XVIII Laina Nro 4529 Yrityskorilaina Metsä Laina Nro 4542 Erillislaina M-Real Vaihtuvatuottoinen Laina Nro 4545 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu VI Laina Nro 4546 Indeksilaina Tuottoputki XIX Maailman Menestyjät VI/211 Neutraali Maailman Menestyjät VI/211 Plus Aktia Pankki Oyj Debenturlån 4/211 Laina Nro 4548 Indeksilaina Venäjä A Perus Laina Nro 4548 Indeksilaina Venäjä B Ekstra FI , v 3kk 17p / FI , v kk 15p / FI , v kk 15p / FI , v kk p / FI , v 1kk 7p / FI , v kk 28p / FI , v kk 28p / FI , v 2kk 24p / FI , v 2kk 24p / FI , v 1kk p / FI , v 1kk p / FI , v kk 2p / FI , v kk 2p / FI , v kk p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / 5,25 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 1 % 11 % 1 % 12 kk euribor + 1,35 % välillä 2,1 % - 4, % välillä 2,1 % - 4, % 3 kk euribor + 4,2 %, 3 kk euribor + 4,4 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutahtumaa välillä 1,75 % - 4 % välillä 1,75 % - 4 % 1 % 11 % Vaihtuva 3,5 % n. 11 %

16 16 Laina Nro 4549 Erillislaina Suomi Booster Laina Nro 4552 Indeksilaina Aasia A Perus Laina Nro 4552 Indeksilaina Aasia B Ekstra Laina Nro 4554 UPM Kymmene Vaihtuvatuottoinen Laina Nro 4555 UPM Kymmene Kiinteätuottoinen Laina Nro 4556 Indeksilaina Tuottoputki XX Laina Nro 4557 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu VII Laina Nro 4559 A Indeksilaina Suomi Perus Laina Nro 4559 B Indeksilaina Suomi Ekstra Laina Nro 4561 Erillislaina Euro High Yield I Suomi FTD 1/211 Myrskylän Säästöpankki Debentuurilaina I/211 Korkoplus 8/211 Korkoputki 7/211 Musta Kulta VII/211 Neutraali Musta Kulta VII/211 Plus FI , v kk 7p / FI , v kk 18p / FI , v kk 18p / FI , v 4kk 1p / FI , v 4kk 1p / FI , v 1kk 5p / FI , v 1kk 5p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI , v 3kk 26p / FI , v kk 18p / FI4294 1, v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / n. 11 % n. 11 % 3 kk euribor + 3,4 % 4,75 % välillä 1,7 % - 4, % välillä 1,7 % - 4, % 8 % koko laina-ajalta, Vaihtuva 3 kk euribor + 6,8 %, Vaihtuva 3,25 % 1 % 12 kk euribor + 1,4 % 1 % 12 kk euribor + 1, % 1 % 11 %

17 17 Laina Nro 4564 Erillislaina M-Real Eurajoen Säästöpankki Debentuurilaina II/211 Laina Nro 4562 Kiinteäkorkoinen 1,6 % Laina Nro 4565 Indeksilaina Kiina B Ekstra Laina Nro 4565 Indeksilainakiina A Perus Laina Nro 4566 Valuuttaobligaatio Kiina A Perus Laina Nro 4566 Valuuttaobligaatio Kiina B Ekstra Kalannin Säästöpankki Debentuurilaina 211 Pohjolan Jättiläiset VIII/211 Neutraali Pohjolan Jättiläiset VIII/211 Plus Suomi FTD 9/211 Laina Nro 4568 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu VIII Laina Nro 4569 Indeksilaina Tuottoputki XXI Laina Nro 4574 Erillislaina Metso Aktia Pankki Oyj Guldlån Alternativ Extra FI , v 3kk 16p / FI , v kk p / FI43183, v kk p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI431216, v 1kk 8p / FI , v kk p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v 3kk 4p / FI , v 1kk 5p / FI , v 1kk 5p / FI , v 5kk 3p / FI , v 11kk 28p/ 3 kk euribor + 5,5 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa Vaihtuva 12 kk euribor +,5 % n. 11 % 1,6 % Valuuttakurssi Valuuttakurssi Vaihtuva 1. vuoden 3 %, sen jälkeen 12 kk euribor +,25 % 1 % 11 % Vaihtuva 3 kk euribor + 6,8 %, välillä 1,8 % - 4, % välillä 1,8 % - 4, % 3 kk euribor + 1 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 11 %

18 18 Aktia Pankki Oyj Guldlån Alternativ Neutral Laina Nro 4575 Erillislaina Xover Yrityslainakori Evli Pankki Oyj Suomikori III Laina Nro 4563 Erillislaina Suomikori Booster Laina Nro 457 Metsälaina M-Real Kiinteätuottoinen Laina Nro 4571 Metsälaina M-Real Vaihtuvatuottoinen Laina Nro 4572 Teräslaina Outokumpu Kiinteätuottoinen Laina Nro 4573 Teräslaina Outokumpu Vaihtuvatuottoinen Laina Nro 4577 Indeksilaina Japani Aktia Pankki Oyj Debenturlån 5/211 Laina Nro 4579 A Indeksilaina Raaka-ainetaloudet Perus Laina Nro 4579 B Indeksilaina Raaka-ainetaloudet Ekstra Tutkimuksen Tähdet IX/211 Neutraali Tutkimuksen Tähdet IX/211 Plus Eurooppa FTD 12/211 FI , v 11kk 28p/ FI , v 3kk 3p / FI , v kk p / FI , v kk 11p / FI , v 2kk 29p / FI , v 2kk 29p / FI , v 2kk 29p / FI , v 2kk 29p / FI , v kk 18p / FI , v kk p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / 1 % 1 % koko laina-ajalta, 15 % 6 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 3 kk euribor + 4,6 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 4,6 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 3 kk euribor + 3,2 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa Vaihtuva 3,5 % n. 11 % 1 % 11 % FI , v 7kk 3p / - -

19 19 Laina Nro 458 Erillislaina Euro High Yield Laina Nro 4581 Indeksilaina Tuottoputki XXII Laina Nro 4582 Indeksilaina Tuottoputki Kasvu IX Suomen Suosikit X/211 Neutraali Suomen Suosikit X/211 Plus Laina Nro 4585 Indeksilaina Pohjoismaat A Perus Laina Nro 4585 Indeksilaina Pohjoismaat B Ekstra Tapiola Pankki Oy Indeksilaina Suomi 216 Sarja I Tapiola Pankki Oy Indeksilaina Suomi 216 Sarja II Luottokori 11/211 Korkoplus 13/211 Sampo Pankki Oyj Korko-obligaatio Korkokauluri VI Helmi Säästöpankki Oy Debentuurilaina I/211 Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina II/211 Liedon Säästöpankki Debentuurilaina II/211 FI , v 2kk 12p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v kk 2p / FI , v kk 2p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI , v kk p / FI429988, v kk p / FI , v 1kk 24p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / 8 % koko laina-ajalta, välillä 2, % - 4, % välillä 2, % - 4, % 1 % 11 % n. 11 % 1 % 11 % Vaihtuva 11,5 %, 1 % 3 kk euribor + 1,8 % 1 % välillä 1,9 % - 4,8 % Vaihtuva 1. vuoden 3, %, sen jälkeen 12 kk euribor +,25 % Vaihtuva 1. vuoden 3, %, sen jälkeen 12 kk euribor +,25 % Vaihtuva 1. vuoden 3,5 %, sen jälkeen 12 kk euribor +,15 %

20 2 Laina Nro 4591 Erillislaina Euro High Yield Laina Nro 4592 Eurostoxx Bonus Laina Nro 4587 Nokia Credit-laina Kiinteätuottoinen Laina Nro 4588 Nokia Credit-laina Vaihtuvatuottoinen Laina Nro 4593 Yrityskorilaina Euro High Yield Ii Laina Nro 4594 A Indeksilaina Skandinavia Perus Laina Nro 4594 B Indeksilaina Skandinavia Ekstra Laina Nro 4595 Erillislaina Euro High Yield Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Finland + Sverige 2 Ålandsbanken Abp Ränteobligation Fast-Till-Rörlig Laina Nro 4589 Kuponkiobligaatio Eurooppa 1 % 211 Laina Nro 4599 Indeksilaina USA A Perus Laina Nro 4599 Indeksilaina USA B Ekstra Laina Nro 46 Yrityslainaobligaatio High Yield I/217 Kiina XI/211 Neutraali Kiina XI/211 Plus FI , v 1kk 23p / FI , v kk 3p / FI , v 1kk 18p / FI , v 1kk 18p / FI , v 1kk 18p / FI , v 11kk 18p/ FI433162, v kk 18p / FI , v 1kk 16p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / n. 11 % 8 % koko laina-ajalta, 3,7 %, jos viiteyhtiöllä ei luottavastuutapahtumaa 3 kk euribor + 2,3 %, jos viiteyhtiöllä ei luottovastuutapahtumaa 9 % koko laina-ajalta, 4 % koko laina-ajalta, 11 % 1 % 2 vuotta 3,1 %, sen jälkeen 3 kk euribor 1 % n. 11 % 1 % 12,8 %, 1 % 11 %

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 212 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 21 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 29 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 25 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Markkamääräisten joukkovelkakirjalainojen

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure

Lisätiedot

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 11 May 2015 Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,624,000 DDBO 3014 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2004: 61 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics Maa-

Lisätiedot

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport

Lisätiedot

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 11 June 2015 Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II Any person making

Lisätiedot

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register 2009 Maa-, metsä- ja kalatalous 2010 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery Maatilarekisteri 2009 Lantbruksregister 2009 Farm

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Sosiaaliturva

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot

Vuosikertomus Annual Report

Vuosikertomus Annual Report Vuosikertomus Annual Report Sisältö Contents 1 eq lyhyesti eq in brief 2 Toiminta-ajatus, strategia ja päämäärä sekä arvot Mission, strategy, objective and values 3 eq:n liiketoiminta-alueet Business areas

Lisätiedot

Vuosikertomus Annual Report

Vuosikertomus Annual Report Vuosikertomus Annual Report Sisältö Contents 1 eq lyhyesti eq in brief 2 Toiminta-ajatus, strategia ja päämäärä sekä arvot Mission, strategy, objective and values 3 eq:n liiketoiminta-alueet Business areas

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media. Joukkoviestimet 2011. Finnish Mass Media

Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media. Joukkoviestimet 2011. Finnish Mass Media Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media Joukkoviestimet 2011 Finnish Mass Media Kulttuuri ja viestintä 2012 Kultur och media Culture and the media Joukkoviestimet 2011 Finnish

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Maatalous- ja puutarhayritykset, työvoima

Lisätiedot

Suomalainen televisiotarjonta 2009

Suomalainen televisiotarjonta 2009 Suomalainen televisiotarjonta 2009 Julkaisuja 22/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2015. 25/2015 (Suomen säädöskokoelman n:o 165/2015) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2015. 25/2015 (Suomen säädöskokoelman n:o 165/2015) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2015 (Suomen säädöskokoelman n:o 165/2015) Valtioneuvoston asetus verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi

Lisätiedot

Kesämökkibarometri 2009

Kesämökkibarometri 2009 Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010 markku nieminen Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010

Lisätiedot

Väestön taloudellinen toiminta 1970 1985

Väestön taloudellinen toiminta 1970 1985 Väestö 1991: 5 Befolkning Population Väestön taloudellinen toiminta - Befolkningens ekonomiska verksamhet Economic Activity of the Population Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1011A: INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI II MALTILLINEN ja DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1011B: INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI II TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Kuntarahoitustyöryhmän

Kuntarahoitustyöryhmän Kuntarahoitustyöryhmän muistio Kuntatalouden ja sosiaalisen asuntotuotannon markkinarahoituksen turvaaminen 20/2011 Rahoitusmarkkinat Kuntarahoitustyöryhmän muistio Kuntatalouden ja sosiaalisen asuntotuotannon

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010

Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010 Anne

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer Dated 07/03/2014 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 13/05/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot