lliillituk Kn esitys Eduskunnalle eräiden sakon määräämistä koskevien säännösten muuttamisesta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "lliillituk Kn esitys Eduskunnalle eräiden sakon määräämistä koskevien säännösten muuttamisesta."

Transkriptio

1 Esityksen pääkohdat. Sakkojen osuus tuomituista rangaistuksista on noin 90 %. Vuosittain tuomitaan noin sakkorangaistusta. Sakko tuomitaan päiväsakoin. Päiväsakkojen luku määrätään rikoksen törkeyden mukaan ja päiväsakkojen rahamäärä rikoksentekijän mak sukyvyn mukaan. Sakkorangaistuksen tehoa ja käyttökelpoisuutta on vähentänyt se, että päiväsakkojen rahamäärät yleensä vahvistetaan iiian pieniksi Sakotettavien varallisunseroja ei myöskään ote ta riittävästi huomioon. Päiväsakkojen suuruuden määräämisessä on epäyhtenäisyyttä. Näiden epäkohtien korjaamiseksi päiväsakon rahamäärää koskevia nykyisiä säännöksiä ehdotetaan tarkennettaviksi. Päiväsakkojen rahamää riä olisi korotettava siten, että päiväsakon suuruus olisi pääsäännön mukaan 40 % sako icttavan kokonaispäivätulosta. Sakotettavan maksukyvyn selvittämistä on tarkoitus tehostaa. YLEISPERUST ELUT. Voimassa oleva laki ja käytäntö. Päiväsakkojärjestelmään siirryttiin vuonna Tätä ennen sakot määrättiin markkamääräisin!. Päiväsakkojen käyttöönotolla pyrittiin asiaa koskeneen hallituksen esityksen (n:o 36/1 920 vp.) mukaan luomaan sakkojärjestelmä, joka kohdistuisi oikeudenmukaisesti eri varallisuusasemassa oleviin henkilöihin. Lisäksi oli tar koituksena saada sakon suuruus rahan arvon vaihteluista riippumattomaksi. Päiväsakon rahamäärää koskeva säännös»tettiin rikoslain 2 luvun 4 $:n 2 momentiksi lliillituk Kn esitys Eduskunnalle eräiden sakon määräämistä koskevien säännösten muuttamisesta. Sen mukaan tuomioistuimen piti sakkoa tuomitessaan määrätä vapaasti harkiten päiväsakon rahamäärä sen keskimääräisen päivätulon mu kaan, joka sakotettavalla siihen aikaan oli tai ulisi voinut olla, ottaen huomioon sakotetun varallisuuden, hänen velvollisuutensa elättää peritettiin ja muut hänen maksukykyynsä vaikuttavat seikat. Oikeusministeriö lähetti piiväsakkojärjcstcl män käyttöönotosta tuomioistuimille kiertokirjeen, jossa oli ohjeita muun muassa sakotettavan maksukykyyn vaikuttavien seikkojen selvit tämisestä. Ohjeita ci annettu siitä, miten päiväsakon rahamäärä olisi maksukyvyn mukaan määrättävä. Uusia säännöksiä säädettäessä lienee kuitenkin tarkoitettu, että päiväsakon rahamääräksi vahvistettaisiin se määrä, mikä jää jäljelle, kun sakotettavan päivätulosta on vähennetty hänen välttämättömimmät menonsa. Vuoden 1921 uudistuksen jälkeen päiväsakon rahamäärää koskevaa säännöstä on muutettu vain kerran, 17 päivänä tammikuuta 1969 annetulla lailla (28/69), joka liittyi laa jempaan sakkorangaistusta ja sen täytäntöönpanoa koskevaan uudistukseen. Vuoden 1969 uudistuksella pyrittiin pääasiassa sakon muuntorangaistuksesta aiheutuneiden haittojen vähentämiseen. Uudistukseen johtaneessa hallituksen esityksessä (n:o 174/ 1967 vp.) todettiin oikeuskäytännön epäkohdaksi, ettei päiväsakon rahamääriä ollut yleensä vahvistettu sen suuruisiksi kuin laki rahanarvon alenemisen ja päiväansioiden kohoamisen huomioon ottaen olisi edellyttänyt. Esityksen mukaan päiväsakkojen rahamäärät vastasivat usein tuskin kymmeneltä osaa sakotetun päiväansiosta. Tästä oli ollut seurauksena, että päi väsakkojen lukumääriä oli korotettu, jolloin muuntorangaistukset olivat muodostuneet paljon ankarammiksi kuin alunperin oli tarkoitettu. Esityksessä mainittiin myös, ettei päiväsakon rahamääriä vahvistettaessa ollut tehty

2 riittäviin suurta eroa varallisuudeltaan eri ase massa olevien henkilöitien kesken. Yhdestä rikoksena tuomittavien sakkojen enimmäismäärä alennettiin vuoden 1969 uudistuksessa 300 päiväsakosta 120 päiväsakkoon Sakkojen erityiset enimmäis- ja vähimmäismäärät poistettiin. Päiväsakon rahamäärää koskeva säännös, joka siirtyi rikoslain 2 luvun 4 S:n 3 momentiksi, pysytettiin asiallisesti entisenä. Siihen tehtiin kuitenkin lisäys, jonka mukaan päiväsakon suuruutta vahvistettaessa on kiinnitettävä huomiota myös kohtuusnäkökohtiin Maininta tuomioistuimen vapaasta harkinnasta poistettiin tarpeettomana. Hallituksen esityksen mukaan edellä inaini luilla muutoksilla pyrittiin ohjaamaan oikeuskäytäntöä siten, että päiväsakon rahamäärä vahvistettaisiin riittävän suureksi, jolloin päivä sakkojen lukumääriä voitaisiin vastaavasti vähentää. Valtioneuvoston oikeuskansleri antoi yleis kirjeellään 738/ syyttäjille ohjeita uuden sakkolaituäädännön soveltamisesta. Ohjeiden mukaan päiväsakkojen lukumääriä oli alennettava aikaisemmasta käytännöstä enemmälti kuin puolella. Päiväsakon rahamäärä on pääsäännön mukaan määrättävä kolmasosaksi sakotettavan päivätulosta, josta on vähennetty tulon hankkimisesta johtuneet kustannukset ja ennakkovero. Päivätuloon on laskettava myös varallisuuden tuotto. Elatusvelvollisuus on oh leiden mukaan otettava huomioon siten, että piiiväti.losta vähennetään aviopuolison elatusta varten 20 % ja kutakin lasta kohti noin 10 %. Oikeuskanslerin ohjeilla on merkitystä erityisesti rangaistusmääräysmenettelyssä, jossa lähes 80 % sakkorangaistuksista määrätään. Rangaistusmääräysmenettelyssä syyttäjä tarkas taa tai tekee yksilöidyn rangaistusvaatimuksen, jossa on mainittu päiväsakkojen lukumäärä ja päiväsakon suuruus. Tuomioistuimia oikeuskanslerin ohjeet eivät sido, vaikkakin niitä pyrittäneen noudattamaan monissa tuomioistuimissa. Oikeuskäytäntö ei ainakaan lieti vuoden 1969 sakkouudistukscn jälkeen muodostunut sellaiseksi kuin oli tarkoitettu. Päiväsakkojen keskiluku aleni tuntuvasti, mutta päiväsakon rahamäärää ei vastaavasti korotettu. Sakkorangaistuksien kokonaisrahamiiärät laskivat tuntuvasti jo vuonna 1969, vaikka uusi lainsäädäntö tuli voimaan vasta Lasku jatkui seuraavanakin vuonna, kuten seuraava asetelma osoittaa: Vuos i kukuniuriinen «akko (nik) kaikki rikokset liikennerikokset Sakkorangaistuksien kokonaisrahamääricn pieneneminen on huomattavaa, kun otetaan huo mioon ansiotason nousu ja lainsäädännön muu tokset. Päiväsakon rahamäärän keskiarvo oli vuonna 1971 arviolta noin neljä markkaa. Päiväsakon rahamäärää on vuoden 1971 jälkeen jonkin verran korotettu. Liikennerikos toimikunnan (komiteanmietintö 1973: 2) sei vitysten mukaan tavallisin sakkorangaistus liikennerikoksista oli vuonna 1972 noin 60 markkaa päiväsakon rahamäärän ollessa keski määrin kuusi markkaa. Käytäntö lienee siis kehittynyt viime vuosina oikeuskanslerin edellä mainittujen ohjeiden suuntaan, mutta ei vieläkään vastaa ohjeita. Tähän vaikuttavat monet tekijät. Päiväsakon rahamäärä vahvistetaan todennäköisesti varovaisimman arvion mukaan ja kaavamaisesti, kiinnittämättä riittävää huomiota varallisuuscroihin. Sakotettavan maksu kyvystä ei myöskään aina saada oikeita tietoja. Päiväsakon rahamäärän vahvistamisen yleisestä kaavamaisuudesta huolimatta eri tuomioistuinten käytännössä on merkittäviä eroja. Epäyhtenäisyys oli selvimmin todettavissa heti vuotien 1969 uudistuksen jälkeen. Oikeuskanslerin ohjeet ovat kuitenkin olleet omiaan yhtenäistämään käytäntöä. Päiväsakon mhammirän korottaminen. Päiväsakkoa on pidettävä >eriaatteiltaan oikeudenmukaisimpana varallisuusrangaistuksena Varallisuusrangaistusta määrättäessä on oiketi denmukaisuuden ja rangaistuksen tehon vuoksi rikoksen vakavuuden ohella otettava huomioon syytetyn maksukyky. Tämä toteutuu parhaiten määräämällä rangaistus päiväsakoin. Sakko tm tarkoituksenmukainen rikoksen seuraamus. Se on monessa suhteessa edulli sempi kuin vapausrangaistus. Knnen kaikkea se on yhteiskunnalle halpa eikä aiheuta tuomitulle niitä haittoja, jotka liittyvät vapausran gaistuksen täytäntöönpanoon. Myöskään ei oksvytä olettaa, että tuntuvat sakkorangaistukset

3 olisivat viiiemmin ylcisestäviä kuin lyhytaikai set vapausrangaistukset Ansiotuloja saavan väestönosan suhteellinen kasvu ja elintason nouau tekevät mahdolliseksi nykyisestäänkin laajentaa»akon käyttöalaa. Päiväsakon rahamäärissä tapahtunut kehity» on kuitenkin omiaan vähentämään sakkoran >»aistuksenkäyttökelpoisuutta. Päiväsakon raha määrien pienuuden vuoksi nekin sakkorangaib iukset, joissa päiväsakkojen lukumäärä on nuo uuttava, jäävät lieviksi. Päiväsakkojen markka määräinen pienuus heikentää sakon yleisestäväa tehoa ja rajoittaa sakkorangaistuksen ainoastaan lievimpien rikosten lieväksi seuraamukseksi. Rahanarvon kehityksellä korjattu kcskiinää räisen sakkorangaistuksen arvo aleni 1960-lu vun kuluessa yli neljänneksellä. Tuntuvimmat kaan sakkorangaistukset eivät iällä hetkellä muodosta vaihtoehtoa vapausrangaistuksille, koska vapausrangaistus koetaan aina sakkoran haistusta ratkaisevasti ankarammaksi seuraamukseksi. Rangaistusjärjestelmässä on laaja aukko sakkorangaistuksen ja vapausrangaistuksen välissä, mikä on usein esteenä tarkoituksenmu kaiselle seuraamuksen valinnalle. Mainittujen epäkohtien korjaamiseksi päivä sakon rahamääriä olisi korotettava. Tällöin an karimmat sakot olisivat lyhytaikaisten vapaus rangaistusten vaihtoehtona. Vähäisimmistä rikoksista voitaisiin edelleen tuomita melko liiviä sakkorangaistuksia vähentämällä päiväsak kojen lukumäärää. Pitemmällä tähtäyksellä sakkojärjestelmä saattaa olla tarkoituksenmukaista eriyttää siten, etti päiväsakoista kehitetään verraten tuntu vasti rikoksentekijän elintasoon kohdistuva ran gaistusmuoto. kun taas vähäisemmistä rikok sista käytettäisiin seuraamuksena kiinteätä maksua. Esimerkiksi nykyinen pysäköintivirhemaksujärjestelmä ja liikennerikostoimikunnan (komiteanmietintö 1973: 2) ehdottama liiken nevirhemaksujärjestelmu enteilevät tällaista kehitystä. Oikeusministeriössä on valmistunut ehdotus rikesakkolaiksi (Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston julkaisu 12/1 975). Pohjoismainen rikosoikeuskomiteakin on suosittanut tällaista sakkojärjestelmän eriyttämistä (Pohjoismaiset mietinnöt 1975; 5) Sakkojärjestelmän eriyttämisen etuna olisi, että päiväsakkoina määrättävät varsinaiset sa kot tuolloin koettaisiin todellisiksi ja ankariksi varallisuusrangaistuksiksi. Tämä selkiinnyttäisi sakon rangaistusluonnetta Päiväsakon rahamäärien korottaminen on ajankohtainen eräiden rangaistussäännöksiä kmkevien uudistushankkeiden vuoksi. Hallitus antaa erikseen esityksen liikennejuopumusta koskevien säännösten muuttamisesta siten, että säännöksiin otettaisiin promillerajat Tämä merkitsisi rangaistusuhan ulottamista nvkvistä huomattavasti lukuisampiin liikennejuopumustapauksiin. Rangaistavaksi tuleviin lieviin liiken nejuopumuksiin olisi sovellettava sakkorangaistuksia. joiden kuitenkin pitäisi olla tuntuvia Varallisuuserojen huomioon ottaminen päiväsakon suuruutta määrättäessä. Varallisuuseroja ci nykyisin oteta riittävästi huomioon päiväsakon rahamäärää vahvistettaessa silloinkaan, kun noudatetaan edellä mainittu ja oikeuskanslerin ohjeita syyttäjille Ohjeiden mukaan päiväsakon rahamäärä on määräosuus ennakkoveron pidättämisen jälkeen sakotet ta van käyttöön iäävistä tuloista Flatusvelvollisuus otetaan huomioon prosenttivähennyksin. Kuitenkin pienistä tuloista yleensä menee vält tämättömään kulutukseen suurempi»«a kuin suurista tuloista. Tämä maksukykyyn ratkaise vasti vaikuttava seikka on otettu huomioon esi merkiksi valtion tuloverotuksessa säätämällä vero progressiiviseksi Nykyinen sakkokävtäntö ei vastaa päiväsakkojlrjes telmin tarkoitusta, jonka mukaan päiväsakon rahamäärä olisi vahvistettava oikeudenmukaisessa suhteessa eri varallisuusasemassa olevien henkilöiden maksu kykyyn. Varallisuuden ja maksukyvyn suhteeseen kiinnitettiin huomiota jo päiväsakkojärjcstclmään siirtymistä valmisteltaessa lausunnossa päivlsakkojlrfestelmää koskevasta esitvsehdotukscsta korkein oikeus totesi, että päivätulon luovuttaminen käy köyhälle raskaammaksi kuin rikkaalle. Korkein oikeus katsoi, että täinii näkökohta vaatisi jonkinlaista progressiivista menettelytapaa, josta lakiin olisi otettava lähemmät määräykset, ios päiväsakkoiärjestclmä saa tetaan voimaan (lausunto on liitteenä hallituksen esityksessä n:o 36/1 920 vp.). Korkeimman oikeuden tarkoittamia säännöksiä ei kuitenkaan lakiin otettu. Hallituksen csitvksen perustelujen mukaan tuomioistuimen oli saatava täysin vapaasti harkita syytetyn maksukyky. Tarvittava opastus oli perustelujen mukaan sopivimmin annettavissa hallintotoimin. Opastus, johon perusteluissa viitattiin, jäi kuitenkin tältä osin antamatta.

4 Jotta sakko kohdistuisi mahdollisimman oikeassa suhteessa eri varallisuusasemassa oleviin, se olisi määrättävä suhteellisesti ankaroituvaksi sakotettavan tulojen ja varallisuuden mukaan Toisaalta päiväsakon rahamäärän vahvistamista koskevien säännösten pitäisi olla yksinkertai sesti sovellettavissa, koska akkorangaistuksia käytetään runsaasti ja ne «voitava määrätä nopeassa ja halvassa menet te.y ssä. Näistä syistä ei ole mahdollista ottaa lakiin mutkikkaita säännöksiä päiväsakon rahamäärästä. Ongelma on ratkaistavissa määräämällä päiväsakon suuruus kokonais/tilojen mukaan. Kokonaistuloilla tarkoitetaan tässä tuloja, joista on vähennetty tulon hankkimisesta johtuneet me not mutta ci veroja. Jos päiväsakon rahamäärä määräytyy kokonaistulojen perusteella, valtion tulovero saa aikaan toivotun vaikutuksen sakkorangaistuksessa; paremmin ansaitsevan käyttikin jäävästä tulosta menee suurempi osuus sakkoon kuin huonommin ansaitsevan. 1.isäksi kokonaistulon ottamista päiväsakon rahamäärän määräytymisperusteeksi puoltaa se. että kokonaistulo on yleensä helpommin selvitettävissä kuin tulo, josta on vähennetty ennakkovero. Erityisesti tämä koskee elinkeino- tai maataloustulon saajia. 'loinen mahdollisuus olisi määrätä päiväsakon rahamäärä ennakkoveron pidättämisen jälkeen sakotettavalle jäävän nettopäivätulon perusteella. Tällöin päiväsakko olisi sakotettavan ncttopäivätulo, josta on vähennetty jokin kaikille sama rahamäärä. Kokonaistuloihin perustuvaa päiväsakkoa on pidettävä käytännössä toimivampana järjestelmänä kuin nettotuloihin perustuvaa. Tulojen lisäksi päiväsakon määräämisessä on kohtuullista ottaa huomioon huomattava varallisuus, lasten elatusvelvollisuus ja muut olennaisesti maksukykyyn vaikuttavat seikat. Sakon määräämiskävtännön yhtenäistäminen. Aikaisemmista sakkouudistuksista saadut kokemukset ovat (»soittaneet, ettei yhtenäistä ja tarkoituksenmukaista käytäntöä päiväsakon rahamääriin määräämisessä saada aikaan, jollei lainsäädännössä nykyistä yksityiskohtaisemmin määrätä päiväsakon rahamäärän määräytymisperusteita. Sakotettavan maksukyvyn oikeudenmukainen arviointi ja käytännön yhdenmukaisuuden turvaaminen ovat erityisen tavoiteltavia sakkojen rahamäärän tuntuvasti noustessa. Sakotettavan maksukyvyn selvittämiseen olisi myös kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sakotettavat melko usein ilmoittavat tulonsa todellista pienemmiksi. Vain pieni osa sakotettavista ilmoittaa tu lonsa ilmeisen valheellisesti. Yleensä tuloja pikemminkin vähätellään. Jos sakko määrätään kokonais- eikä nettotulojen perusteella, voidaan olettaa, että sakotettavilla on periaatteessa paremmat mahdollisuudet antaa tuloistaan luotettavia tietoja. Toisaalta kuitenkin päiväsakon rahamääriin korot taminen lisännee kiusausta ilmoittaa tulot todellista pienemmiksi. Sakkorangaistuksista lähes HO% määrätään rangaistusmääräysmenettelyssä. Tässä menettelyssä rangaistusvaatimuksen, jossa on mainittu sakon suuruus, tekee useimmiten poliisi varsinaista esitutkintaa suorittamatta neli esimerkiksi liikennevalvonnassa todetun rikoksen tapahduttua. Päiväsakon rahamäärä määrätään yleensä sakotettavan oman ilmoituksen perusteella. Syyttäjä tai rangaistusmääräystuomari ci yleensä puutu asiaan, vaan päiväsakon rahamäärä vahvistetaan poliisin vaatimuksen mukaisesti. Sakkojen suuresta määrästä johtuu, ettei tätä menettelyä voida olennaisesti mutkistaa aiheuttamatta kohtuuttomia kustannuksia. Maksukyvyn selvittämistä rangaistusmääräysmenettelyssä voidaan eri tavoin tehostaa, vaikka sakko joudutaan yleensä määräämään sakotettavan antamien tietojen perusteella. Sakotettavan on rangaistuksen uhalla annettava oikea tieto ammatistaan. Poliisille on tarkoitus antaa maksukyvyn selvittämistä koskevat ohjeet, joihin sisältyisivät muun muassa tiedot keskimääräistuloista eri ammattiryhmissä. Jos sakotettavan ilmoitus poikkeaa ilman uskottavaa syytä keskimääräistuloista tai muuten on syytä epäillä ilmoitusta vääräksi, olisi sakotettavan maksukyky tarkemmin selvitettävä. Hallituksen käsitys on, että tällä menettelvllä voitaisiin vä hin haitoin päästä nykyistä olennaisesti parempaan tulokseen sakotettavan maksukyvyn setvit tämisessä. Jos sakko määrätään tuomioistuinmenettc lyssä, sitä on yleensä edeltänyt esitutkinta, jossa sakon rahamäärään vaikuttavat seikat voidaan selvittää. F.räissä yhteyksissä on esitetty vaatimus, että

5 väärien Hetojen antaminen viranomaisille mak sukyvystä sakkorangaistuksen mäiiräämismenet telyssä olisi säädettävä rangaistavaksi. Virheellistä tulojen ilmoittamista ei nimittäin ole kai sottu viranomaisen erehdvttämiseksi eikä muullakaan perusteella rangaistavaksi teoksi Väärien tietojen antaminen ei myöskään tule kysymykseen purkuperustenia. Periaatteessa väärien tietojen antaminen va rallisuusasemasta voidaan rinnastaa nimen tai ammatin väärin ilmoittamiseen, mistii on sää dettv rangaistus rikoslain 16 luvun 20 a $:ysji Rangaistavaksi säätäminen ei sinänsä myöskään huikkaisi periaatetta, jonka mukaan rikoksen tekijän ci tarvitse osallistua rikoksensa selvittä miseen, koska sakon rahamäärän vahvistami nen ci ole rikoksen selvittämistä. Tällaisen rangaistussäännöksen valvontaan ja soveltatni seen liittyy kuitenkin monenlaisia hankaluuksia ja ongelmia Hallituksen tarkoituksen;! on seurata, minkä laisiin tuloksiin voidaan päästä antamalla polii sille nykyistä tarkemmat ohjeet sakotettavan tulojen ja muiden maksukykyyn vaikuttavien seikkojen selvittämisestä. Epäilyttävissä ta pauksissa ilmoitettujen tietojen todenperäisyys selvitetään erikseen, mistä sakotettavalle aiheutuvaa haittaa vo taneen pitiiä riittävänä tehos teenä tietojen todenperäisyyden varmistami seksi Elleivät nämä keinot osoittaudu riittä vilisi, on harkittava edellä mainitun rangaistus ^äännöksen säätämistä. T.aki rikoslain 2 luvun muuttamisesta. 2 luku. Rangaistuksista 4 ja 4 b S- Rikoslain 2 luvun nykyinen 4 $ selle. ehdotetaan jaettavaksi 4, 4 a ja 4 h Siksi. Kokonaistulo tarkoittaa kaikkea palkkaa, Ehdotettu 4 $ käsittäisi nykyiren 4 $:n 1 ja elinkeinotuloa, varallisuuden tuottoa ja muuta 2 momentin. Päiväsakkojen vähimmäis- ja tuloa, josta on vähennetty tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot enimmäismäärään ei tässä yhteydessä ole syytä mutta tehdä muutoksia. Käytäntöä tulisi pyrkiä muutoin ohjaamaan siten, että nykyistä asteikkoa käytettäisiin hyväksi laajemmin. Tarkoituksena on, että päiväsakkojen lukumäärä erityisesti lievissä rikoksissa edelleenkin laskisi. Usein rangaistukseksi riittää muutama päiväsakko. Korotus päiväsakon rahamäärään merkitsee, että 1 5 päiväsakkoa on riittävä seuraamus vähäisemmistä rikoksista. Sakkorangaistuksella säädetyt erityiset enim miiis ja vähimmäismäärät kumottiin vuonna Kun tuntuvaa sakkorangaistusta on tarkoitus käyttää eräissä tapauksissa vapauirangilftuksen vaiht(»ehtona, olisi myös sakkorangais tusta varten voitava säätää eräiden rikosten ran gaistusasteikkoihin erityisminimi Esimerkiksi tökreästä rattijuoppoudesta ehdotetaan vähim mäisrangaisiukseksi 60 päiväsakkoa. Tästä syystä on 4 $:n 2 momenttia muutettava siten, että siinä sallitaan uudet rikoskohtaiset päiväsakkojen enimmäis- ja vähimmäismäärät. Nykyisen 4 $:n 4 ja 5 momentti siirrettäisiin uudesta pvkäläjaosta johtuvin muutoksin 4 h Siksi. 4 a f. Päiväsakkojärjestelmän perusajatus, että päiväsakon rahamäärä vahvistetaan sako tettavan maksukyvyn mukaan kohtuullisena pidettävään rahamäärään, lausutaan 4 a $:n 1 momentissa. Selkeyden ja laskutoimitusten yksinkertaisuuden vuoksi sakko määrätään täysin markoin Pykälän 2 momenttiin sisältyy pääsääntö kohtuullisena pidettävästä päiväsakon rahamäärästä Pääsääntö olisi, että sakko on 40 % sakotettavan keskimääräisestä kokonaispkivätulosta. Tästä sakon määrää voitaisiin alentaa tai korottaa jäljempänä esitettyjen penisteiden mukaisesti Ehdotus johtaa suunnilleen samaan kuin vaihtoehtoinen järjestelmä, jossa päiväsakko olisi sakotettavan nettopäivätulo vähennettynä 20 markalla. Sakotettavan kokonaistuloista vakio-osuutena määräytyvä sakko merkitsee, että eri tulonsaajaryhmien ansiotasoerot otetaan nykyistä oikeudenmukaisemmin huomioon. Valtion tuloveron vaikutuksesta päiväsakon osuus sako tettavan käyttöön jäävästä päivätulosta on varakkaalle henkilölle suurempi kuin vähävarai- ei veroja. Sen laskemiseksi noudatettaisiin periaatteessa samoja perusteita kuin tuloverotuksessa. Verolaeissa selvitetään, mitä tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvat menot ovat. Menettely olisi kuitenkin summittaista. Esimerkiksi tulon hankkimisesta johtuneet menot otettaisiin huomioon vain, jos ne vaikuttaisivat olennaisesti päiväsakon rahamäärään. Jos sakotettavalla ei ote muuta kuin palkka-

6 tulonsa, nämä menot eivät yleensä vaikuttaisi määrättäisiin ottaen huomioon sakotettavan päiväsakon rahamäärään. maksukyky tuomitsemisajankohtana. Tämä Ylimmissä tulonsaajaryhmissä yksi paiväsak määräytyy yleensä hänelle siihen aikaan olleiden ko saattaisi ehdotuksen mukaan nousta vero kokonaistulojen perusteella Keskimääräinen tuksen jälkeen jäävää päivätuloa suuremmaksi kokonaispäivätulo olisi yleensä 1/30 säännöt Huomioon ottaen tällaisten hyvin ansaitsevien lisestii kuukausitulosta. Jos sakotettavan tulot henkilöiden mahdollisuudet järjestellä talout vaihtelevat, hänen kokonaistulonsa on lasket taan pitemmän ajan kuluessa, tätä ei voida pitää aina kohtuuttomana. Jollei päiväsakkojen kiksi vuositulosta Yleensä laskelman pohjana tava pitemmän ajanjakson perusteella, esimer lukumäärä ole huomattavan suuri, maksettava olisivat ne tulot, jotka sakotettavalla on ollut rahasumma jää joka tapauksessa vain osaksi kuu Tiedossa oleva ansiotason lasku otettaisiin huo kausitulosta. Koska sakon tai sen osan maksami rnioon kohtuuden mukaan. Jos taas sakotett* seen voidaan myöntää maksuaikaa, sakon vai valta ei ole tuomitsemisaikaan juurikaan ansiotuloja, mutta niitä tiedetään hänellä olevan kutukset ovat jaettavissa pitemmälle ajanjakso! le. Sakkoa ci kuitenkaan pitäisi määrätä käteen silloin, kun sakko on maksettava, voidaan jääviä tuloja suuremmaksi, ellei sakotettavalla myös tuleva ansiotaso ottaa huomioon vahvis ole erityistä varallisuutta. tettaessa päiväsakon rahamäärää. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta Ohjeet siitä, miten elatusvelvollisuus otetaan vaksi säännös mahdollisuudesta poiketa sään huomioon vahvistettaessa päiväsakon rahamäii nonmukaisesta päiväsakon määräämisperusteesta sakotettavan varallisuuden, elatusvelvolli- vaiheessa ei ole katsottu tarkoituksenmukai rää. ehdotetaan annettavaksi asetuksella. Tässä suuden ja muiden maksukykyyn vaikuttavien seksi täsmällisesti määritellä niitä perusteita, seikkojen vuoksi. Sakkojärjestclmälle asetet joiden mukaan esimerkiksi varallisuus maksu tava yksinkertaisuuden vaatimus merkitsee, kykyä kohottavana tai sairaus taikka työttömyys maksukykyä alentavana seikkana olisi ettei omaisuuden vaikutuksesta päiväsakon rahamäärään voida ottaa lakiin mutkikkaita sään otettava huomioon Nämä jäisivät tuomioistui nöksiä. Ainoastaan sellainen omaisuus, jonka men harkintaan. Asetusluonnos on esityksen katsottaisiin osoittavan erityistä maksukvkvä. liitteenä. vaikuttaisi päiväsakon rahamäärään. Tällöin Oikeuskanslerin nykvisten ohjeiden mukaan päiväsakon rahamäärä vahvistettaisiin harkinnan mukaan pelkästään tulojen perusteella mioon prosenttivähennyksenä Se merkitsee sakotettavan elatusvelvollisuus otetaan huo määräytyvää päiväsakkoa suuremmaksi. että hyvin ansaitsevat hyötyvät siitä eniten. Ase Pykälän mukaan päiväsakon vähimmäismää (uksessa määrättäisiin, että elatusvelvollisuus rasta säädettäisiin asetuksella. Vähimmäismää otetaan huomioon markkamääräisenä vähennyk räksi on ajateltu viittä markkaa. Sitä ei saisi senä. Sama periaate on omaksuttu ulosmittaa alittaa millään perusteella. Se olisi sellaisenkin matta jätettävää palkan määrää koskevissa sään sakotettavan päiväsakon rahamäärä, jolla ei ole nöksissä. lainkaan tuloja. Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava Niin kuin nykyisinkin päiväsakon rahamäärä lakiehdotus-

7 Laki rikoslain 2 luvun muuttamisesta. 4a 5. Päiväsakko vahvistetaan täysin markoin rahamäärään, jota tuomitsemisen aikana on pidettävä sakotettavan maksukykyyn nähden koh tuullisena. Kohtuullisena päiväsakon rahamääränä on pidettävä 40 prosenttia sakotettavan keskimaa riiisestä kokonaispäivätulosta. jollei sakotetta van varallisuuden, elatusvelvollisuuden tai mui den maksukvkyyn vaikuttavien seikkojen vuok- muutetaan rikoslain 2 luvun 4 S, «Maisena kuin k on 17 päiväni tammikuuta 19(i9 anne tnssa laissa (28/69), seka lisätään lain 2 lukuun uuii 4 a ja 4 b $ seuraavasti: 2 luku. Rannaistuksista 4 S. Sakko tuomitaan päiväsakoin Vähin Mikko «m yksi päiväsakko ja suurin satakaksikym mcntä päiväsakkoa, jollei sakkoja lasketa yhteen. Laki on sama, kun sakkorangaistukselle en nen 1 päivää kesäkuuta 1969 on laissa tai ase tuksessa säädetty erityinen vähimmäis- tai enimmäismäärä si päiväsakkoa ole vahvistettava tätä suuremmaksi tai pienemmäksi. Päiväsakon vähin rahamäärä ja ohjeet elatusvelvollisuuden huomioon ottamisesta säädetään asetuksella Kokonaistulolla tarkoitetaan kaikkea (Nilkkaa, elinkeinotuloa, varallisuuden tuottoa ja muuta tuloa, josta on vähennetty sakotettavan maksukykyyn olennaisesti vaikuttavat tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet me not. 4b S Rangaistuksena tuomittavasta uhkasakosta on voimassa, mitä sakosta on 4 ja 4 a $:ssä säädetty. Uhkasakko pakkokeinona asetetaan markka määräisesti, huomioon ottaen myös asianomaisen maksukyky. Sellainen uhkasakko voidaan erityisistä syistä tuomita lievempänä kuin»e on asetettu. Tämä laki tulee voimaan kuuta 19. päivänä Helsingissä 31 päivänä lokakuuta Tasavallan Presidentti URH O K EKK O N EN

8 Asetus päiväsakon rahamäärän muuriinmisestä. Oikeusministerin esittelystä säädetään rikoslain 2 luvun A a 5:n ( / ) nojalla: I S. 2 S. Sakotettavan elatuksen varassa olevasta puo- Päiväsakon rahamäärää ci saa vahvistaa viii lisosta, lapsesta, ottolapsesta tai hänen puoli tä markkaa pienemmäksi. sonsa lapsesta tai ottolapsesta vähennetään päi väsakon rahamäärästä jokaisen osalta kolme Tämä asetus tulee voimaan päivänä markkaa. kuuta 19

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 159/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 354 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta HE 126/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 68/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi käräjäoikeuslain 17 :n ja kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslain säännöstä käräjäviskaalin

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin mukaan määräytyvän

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri VALTIONEUVOSTON ASETUS TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MU- KAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISESTÄ 1. Yleistä 1.1 Asetuksenantovaltuus

Lisätiedot

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 HE 106/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Esitys liittyy valtion vuoden

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

HE 25/2007 vp. päiväsakon rahamäärää vahvistettaessa moin sakkovilppiä koskevasta rikoslain

HE 25/2007 vp. päiväsakon rahamäärää vahvistettaessa moin sakkovilppiä koskevasta rikoslain Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi siten, että varallisuuskorotuksen

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

HE 117/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 117/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ylikuormamaksusta annetun lain muuttamista niin, että ylikuormasta

Lisätiedot

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taiteilija-apurahoista annettua

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Ennen tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. mukaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. on aina velvollinen valitsemaan. yhden tilintarkastajan.

Ennen tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. mukaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. on aina velvollinen valitsemaan. yhden tilintarkastajan. HE 220/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 1 :n ja säätiölain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä joulukuuta 2015 voimaan tulevan ampumaaselain

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

HE 197/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 197/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 197/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikosrekisterilain ja rikoslain 48 luvun 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että rikosrekisterilakiin lisätään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kansaneläkeindeksistä. Se korvaisi nykyisen kansaneläkelaissa säädettyjen

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

1992 vp - HE 281 ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ

1992 vp - HE 281 ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1992 vp - HE 281 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ Määräaikaisena voimassa olevaa korkotulon lähdeverosta annettua

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin 7 euron suuruinen tasokorotus.

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annettua

Lisätiedot

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 :n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi tullilakiin euron käyttöönotosta aiheutuvat muutokset. Tullilakiin sisältyvät

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Laki rikoslain muuttamisesta

Laki rikoslain muuttamisesta EV 19/1995 vp - HE 42/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvien lakien muutoksiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 149/2002 vp Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijäin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

2 HE 123/1998 vp PERUSTELUT

2 HE 123/1998 vp PERUSTELUT HE 123/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Iaeiksi kuntien valtionosuuslain 27 :n muuttamisesta, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14a :n kumoamisesta, valtionavustuksesta

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että perheen ensimmäisestä lapsilisään

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

1992 vp - HE 155. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 155. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 155 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että lapsilisä maksettaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että eläkeasioissa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp. - HE n:o 11 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalousyrittäjien eläkelain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuomioistuimen

Lisätiedot