ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Mölsä Tero

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Mölsä Tero"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ AIKA klo 17:00-19:20 Laajennettu kaupunginhallitus PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen Tuula I vpj. Ryynänen Aimo II vpj. Autio Raimo III vpj. Auvinen Pekka j. Keskevaari Jarmo j. Laaksonen Pertti j. Lindgrén Sinikka j. Mäki-Latikka Pekka j. Papinaho Sirkka-Liisa j. Uitto Kirsti j. Soinoja Solita vj. Päivä Paavo vj. Luoto Ritva vj. Jokinen Kalle laaj. valt. pj. Laatunen Kirsti laaj. valt. I vpj. Lonka Riitta laaj. valt. II vpj. Anttila Ari laaj. valt. III vpj. Pieski Osmo kaupunginjohtaja, esittelijä Kuparinen Kimmo kunnanjohtaja Suikkanen Päivi talousjohtaja, pöytäkirjanpit. ALLEKIRJOITUKSET Tero Mölsä Puheenjohtaja Päivi Suikkanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tämä pöytäkirja on ollut klo nähtävillä Orimat ti lan kaupunginvirastossa. Arkistosihteeri Heljä Haakana

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ KÄSITELLYT ASIAT Laajennettu kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 58 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 59 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 60 PALVELUBUSSIN TARJOUKSET MAANKAATOPAIKAN TAKSA TEKNISEN LAUTAKUNNAN TAKSAT JA MAKSUT TALOUSKATSAUS ITÄ-UUDENMAAN JA PORVOONJOEN VESIEN- JA ILMANSUOJELUYHDISTYS RY:N SYYSKOKOUS ETEVA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS SAAPUNEET KIRJEET MUUT ASIAT 18

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laajennettu kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Laajennettu kaupunginhallitus 57 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laajennettu kaupunginhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Laajennettu kaupunginhallitus 58 Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys. Todettiin pykälän 67 asiat.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laajennettu kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Laajennettu kaupunginhallitus 59 Tarkastetaan laajennetun kaupunginhallituksen kokouksesta laadittu pöytäkirja. Laajennetun kaupunginhallituksen kokouksesta laadittu pöytäkirja hyväksyttiin yksimielisesti.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus PALVELUBUSSIN TARJOUKSET /50/5036/2010 TEKLTK Orimattilan kaupungin tekninen palvelukeskus on pyytänyt tarjous ta kaupungin palvelulinjojen hoitamisesta ajalle Hankinnasta on ilmoitettu HILMA:ssa (ilmoitus ) ja tarjousaika päättyi klo Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous. Liite nro 8 (avauspöytäkirja, JulkL 7 ) Kaupungin hankintapäätöksien euromääräiset rajat on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja sen mukaan yli euron hankinnat kuuluvat kaupunginhallitukselle Lautakunnalla on ollut mahdollisuus tutustua tarjousasiakirjoihin, jotka ovat ol leet näh tä vil lä teknisen lautakunnan kokouksessa. Asian valmistelu ja tiedustelut: kaupungininsinööri Tuukka Tuomala, Teknisen palvelukeskuksen johtaja: Päätösehdotus ei ole julkinen (JulkL 7 ). Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Orimattilan palvelulinjan hoitajaksi valitaan ajalle Bussipalvelu M. Nieminen Oy. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti. Laajennettu kaupunginhallitus 60 Liite nro 1 (avauspöytäkirja, JulkL 7 ) Kaupunginjohtaja: Laajennettu kaupunginhallitus päättää, että Orimattilan palvelulinjan hoitajaksi valitaan ajalle Bussipalvelu M. Nieminen Oy. Päätösehdotus ei ole julkinen (JulkL 7 ). Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus Täytäntöönpano pöytäkirjanote: Bussipalvelu M. Nieminen Oy

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus MAANKAATOPAIKAN TAKSA TEKLTK Maankaatopaikan hoitamisesta aiheutuu kuluja, joita syntyy maankaatopaikkaa hoitavan urakoitsijan suorittamasta penkan hoidosta ja kuormien levityksestä. Maankaatopaikan hoitajalle maksetaan myös 600 euroa kuukaudessa päivystyksestä ja muusta alueen ympäristömukaisten toimien hoitamisesta. Salolan maankaatopaikalla ei ole vaakaa, joten hinnoittelu tulee määrittää kuormien mukaan. Maankaatopaikan taksan tulee kattaa myös vaadittavat ympäristöluvat sekä tulevaisuudessa tapahtuvan maisemoinnin aiheuttamat kulut. Maankaatopaikan taksa on 15 euroa per kuorma arkisin Muina aikoina hintaa korotetaan 50 %:lla. Maankaatopaikan ympäristöluvan mukainen määrä sekä alue alkaa täyttyä ja on tarpeen hakea uutta ympäristölupaa. Prosessi on lähtemässä käyntiin, koska lupaa tarvittaisiin vuoden 2011 aikana. Laajentaminen aiheuttaa perustamiskustannuksia mahdollisten uusien ajoväylien rakentamisen ja ojien putkittamisen johdosta. Myös Pennalaan on suunnitteilla maankaatopaikka, jonka käyttöönotto olisi tarkoituksenmukaista vuonna 2011 huomioon ottaen alueen kehitystarpeet. Artjärvellä ei ole tällä hetkellä maankaatopaikkaa käytössä. Tänä vuonna suljettiin ja maisemoitiin ainoa käytössä ollut maankaatopaikka. Teknisen palvelukeskuksen johtosäännön mukaan teknisellä lautakunnalla on oikeus päättää taksoista ja maksuista sekä määräytymisperusteista kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden rajoissa. Asia esitetään kuitenkin kaupunginhallituksen päätettäväksi, koska aikaisempi päätös koski eri maankaatopaikkaa. Asian valmistelu ja tiedustelut: Kaupungininsinööri Tuukka Tuomala, Teknisen palvelukeskuksen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että - kaupunki laittaa ympäristölupa prosessin vireille Salolan laajennetulle maankaatopaikalle.

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus Orimattilan alu een maankaa topaikkojen taksa on arkisin aikavälillä euroa / kuorma (sis. alv. 23 %) ja muina aikoina hintaa korote taan 50 %:lla. Lautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että - kaupunki laittaa ympäristölupa prosessin vireille Salolan laajennetulle maankaatopaikalle. - Salolan alu een maankaatopaikan taksa on arkisin aikavälillä euroa / kuorma (sis. alv. 23 %) ja muina aikoina hintaa korote taan 50 %:lla. Laajennettu kaupunginhallitus 61 Kaupunginjohtaja: Laajennettu kaupunginhallitus päättää, että - kaupunki laittaa ympäristölupaprosessin vireille Salolan laajennetulle maankaatopaikalle - Salolan alueen maankaatopaikan taksa on arkisin aikavälillä euroa / kuorma (sis. alv. 23 %) ja muina aikoina hintaa korotetaan 50 %:lla. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: tekninen lautakunta

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus TEKNISEN LAUTAKUNNAN TAKSAT JA MAKSUT TEKLTK Orimattilan kau punki ja Art jär ven kun ta yh dis ty vät Laajennettu kaupunginhallitus on päättänyt, että Orimattilan taksat ja mak sut on hy väk syt tävä en nen vuo den vaih det ta, jotta maksujen ja tak sojen käy tän nöt ja hin noitte lupe rus teet ovat sa mat koko kun nan alu eella. Sa malla on syytä tarkistaa kaikkien tak so jen osal ta ar von li sä ve ro pro sentti kannan muutok sen vaiku tuk set. Yhtenäistämistä edellyttäviä teknisen lautakunnan alaisia taksoja ja mak su ja ovat: 1) Maankäyttöalain tarkoittamista viranomistehtävistä perittävät mak sut 2) Kartta- ja mittaustoimiston palveluhinnasto 3) Ulkopuolisille vuokrattavat tilat (Jymylinna, Salusjärvi, koulujen ilta käyttö) 4) Autopistokkeiden hinnoittelu 5) Kuuman veden hinnoittelu 6) Maa-ainestaksa 7) Taksa Orimattilan katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä pe rittävistä maksuista 8) Romuajoneuvot 9) Toripaikoista perittävä maksu 10) Tonttien hinnat ja tonttien vuokrat 11) Vesilaitoksen taksa 1) Kaavoituksen taksa on edellisen kerran hyväksytty kv Voi mas sa olevaan taksaan ei esitetä muutoksia. Artjärven osalta taksan käyttöönotto tarkoittaa kuitenkin myönteisten suun nit te lu rat kai su jen ja poikkeamislupien hin nan nou sua 24 %:lla ja kiel teis ten lu pien osalta korotusta tulisi 140 %. Myös muiden taksaan liittyvien pal velujen, kuten kaavojen laatimisen osalta, toiminta muut tuu maksulliseksi. Verrattessa Ely-keskuksen, Lahden seudun ja Hollolan lupataksoja Orimattilan taksoihin, eroja löytyi erityisesti kiel tei sen lu pa pää tök sen osal ta, joilla hinta vaihteli euroa. Poikkeamislupien hinnat vaih telivat euroa. Suunnittelutarveratkaisujen hinnat vaihtelivat euroa. Li säk si Hollolassa on käytössä kaksihintajärjestelmä, jossa lupien hinnat lähes puolittuvat, mikäli lupia haetaan raken nus luvan yhteydessä. 2) Mitta- ja karttatoimen maksut on hyväksytty teknisessä lautakunnassa Voi mas sa olevaan maksuun ei esi tetä muutoksia.

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus Artjärven kun nan osal ta ei ole tie dos sa, et tä siel lä olisi ol lut vas taavia maksuja käytössä, jo ten Artjärvellä taksa on kokonaan uusi ja tie tyt pal ve lut kuten etuosto-oikeustodistukset, karttakopiot ja mittaryhmän palvelut muut tu vat tak san käyt töön oton myö tä mak sul li sik si. 3)Tekninen lautakunta on vahvistanut Orimattilan kaupungin koulu tilo jen, Jymylinnan ja Salusjärven leirikeskuksen käyttö maksut Tekninen lautakunta päätti samalla, että ti lojen käyttömaksuja koro tetaan jatkossa vuosittain kiinteistön ylläpi don kustannusindeksillä. Tilastokeskuksen tuoreimman julkistuksen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 2,7 prosenttia. Artjärven osalta vuokrattavia tiloja ovat Vuorenmäen sauna sekä koulutilat. Hinnoittelu on jaettu kahteen maksuluok kaan: ulkopuoli siin sekä orimattilalaisiin yh distyksiin. Liikuntahallin vuok raus ja taksat mää räy tyy si vis tys lau ta kun nan päätöksen mu kaan. Voimassaolevaa käyttömaksua tarkistetaan siten, että teknisen lautakunnan päätöksen mu kai sesti käyttömaksuja tarkistetaan kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksillä Li säksi taksaa tarkistetaan Artjärvellä sijaitsevien kiinteistöjen osalta si ten, että Vuo renmäen sau nan se kä kou lu ti lo jen osal ta nou da te taan jat kossa uutta liitteenä olevaa hinnas toa. Hintoja tarkistetaan jat kos sa vuosit tain kiin teis tö jen yl lä pidon kustan nusin deksillä. 4) Autopaikkojen hinnoittelusta on päätetty teknisessä lautakunnassa Au to pis tokkeiden hinnoitteluun ei esitetä muutoksia, muilta osin kuin ar von lisäveron muutoksen osalta. Hinnat ovat siten jatkossa auto pisto paik ko jen osalta 40 (sis. alv 23 %) ja mikäli käyt tää myös si säläm mitin tä 60 (sis. alv 23 %). Maksu koskee kaupun gin henkilö kun nan autopaikkoja. Artjärven kunnan osalta ei ole tiedossa, että siellä olisi ollut aikaisemmin käytössä autopaikkojen hinnoittelua, joten Artjärvellä maksu on kokonaan uusi. 5) Tilapalveluyksikön johtajan viranhaltijapäätöksellä on pää tet ty kuuman veden myyntitaksat sisäi sille ja ulkoisille asiakkaille, jolloin myös veden hintaa on viimeksi tarkistettu. Voimassaolevaa maksua on tarkoituksenmukaista tarkistaa.

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus Sisäisen käytön hinta on 10,00 /m3 + alv. Ulkopuolisille urakoit sijoille kuuman veden hinta on 20,00 /m3. Lämmön hinta on noussut vuodesta noin 90 % ja vesijätevesimaksu on kaksinkertaistunut. Uudet kuuman veden myyntitaksat 2011 alkaen sisäisen käytön osalle esitetään nostettavaksi 17,50 /m3 +alv 23 % ja ulkoisen käytön osal la 34,40 /m3 + Alv.23 %. 6) Maa-ainestaksa on hyväksytty kv Voimassaolevaan tak saan esitetään muutos kohtaan 4.1 Naapurien tai asianosaisten kuuleminen. Muutos koskee naapurinkuulemisesta perittävän enimmäis mää rän ko ro tus ta 80 eu ros ta 120 euroon. Muutos on tar peen, koska naa pu rien ja asian osais ten kuu le mi nen on tar koi tus yh denmukaistaa kai kissa lupamaksuissa. Muilta osin taksaan ei esitetä muutoksia. Artjärvellä ei ole tällä hetkellä voimassa olevia maa-ai nes lu pia. 7) Taksa Orimattilan katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä pe rittävistä maksuista on hyväksytty kv Voimas sa olevaan taksaan ei esitetä muutoksia. Artjärven kunnassa taksaa ei saatujen tietojen mukaan ole ollut käytös sä, jo ten Art jär ven alu eella käytäntö ja hinnoitteluperiaatteet ovat uu det. Art järvi kuuluu maksuluokkaan 2. 8) Romuajoneuvot on hyväksytty teknisessä lautakunnassa Taksaa tarkistetaan arvonlisäveromuutoksen osalta. Lopulliset taksat ovat edelleen 120 autojen osalta ja 170 linja-autojen sekä muiden raskaiden ajoneuvojen osalta. Artjärvellä noudatetaan jatkossa samaa taksaa. 9) Torimaksut on hyväksytty kv Voimassaolevaa hinnoitte lua muutetaan siten, että hyväksytään Orinoaukion ja ko ko to ri alueen vuokrahinta sekä torimaksujen osalta arvonlisävero. Artjärvellä on oma tori, jonka käytön osalta noudatetaan vuoden vaihteesta lukien liit tee nä ole vaa torimaksuhinnoittelua. 10) Myytävien tonttien hinnat on päätetty aluekohtaisesti Orimatti lan kaupunginval tuustossa. Näitä päätöksiä ei ole tässä yhteydessä tarpeen muuttaa. Artjärvellä ei tietojemme mukaan ole tällä hetkellä vapaita tontteja. Orimattilassa tonttien vuokrahin noista (prosenttia myyntihinnasta) ja periaatteista on päätetty maapoliittisen ohjelman hyväksymisen yhteydessä. Artjärvellä vuokrahinnoittelu- ja tontin myyntiperiaatteet ovat olleet erilaiset. Periaatteiden yhdenmukaista-

13 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus miseksi on syytä käynnistää maapo liittisen ohjelman muutostyö. 11) Laajennettu kaupunginhallitus on käsitellyt vesi- ja jä te ve si tak san ja asia etenee valtuustolle marras kuun ai kana. Teknisen johtosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää toimialansa lakisääteisistä maksuista ja taksoista sekä niiden määrätymisperusteista kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden rajoissa. Pois lukien vesilaitoksen taksan hyväksyminen. Teknisen palvelukeskuksen johtaja: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat tak sat ja maksut, jotka tulevat voimaan Orimattilan ja Artjärven yhdistyessä Liite nro 1 Tilojen käyttömaksun osalta päätetään lisäksi, että hintoja tarkistetaan vuosittain toimitilajohtajan viranhaltijapäätöksellä kiinteistön ylläpidon kustannusindeksillä. Päätös annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti. Laajennettu kaupunginhallitus 62 Liite nro 2 Kaupunginjohtaja: Laajennettu kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat taksat ja maksut, jotka tulevat voimaan Orimattilan ja Artjärven yhdistyessä Laajennettu kaupunginhallitus päätti ottaa asian käsiteltäväksi. Päätösesitys hyväksyttiin muutoksella, että Artjärvellä ei toripaikoista peritä maksua. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: tekninen lautakunta

14 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laajennettu kaupunginhallitus TALOUSKATSAUS Laajennettu kaupunginhallitus 63 Kaupunginjohtaja: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kuluvan vuoden talousarvioon muutoksia , ja Muutetun talousarvion vuosikate on euroa ja tilikauden tulos euroa. Syyskuun 30. päivän toteutumatilanteen perusteella tehtyjen ennusteiden mukaan kaikki toimielimet ovat nettona arvioituna py symässä ta lous ar vioissaan. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyden huollon kun ta yh ty män osavuosikatsauksen mukaan Orimattilan pal veluostot ovat alit ta massa arvion eurolla. Toimintatuotot ovat mennessä toteutuneet 598 teur suurempina ja toimintakulut 1,8 milj. euroa suurempina kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Tuloja on kertynyt edellisvuotta enemmän myyntituottojen sekä tukien ja avustusten ryhmissä. Toimintakulujen suu rem mat ker tymät tulevat pääosin palkoista (712 teur) ja palvelulu jen os tois ta (800 teur). Verotulojen kertymä on tilanteessa ollut 238 teur suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana. Muut rahoitustuotot ovat toteutuneet 347 teur viime vuotta paremmin Kymenlaakson Sähkö Oy:n suuremman osingonjaon vuoksi. Korkokulut ovat edellisvuotta alhaisemmat edelleen suhteellisen matalan korkotason vuoksi. Syys kuun lopun ennusteiden valossa kuluvan tilikauden tulos tulee ole maan positiivinen. Investointien toteutumatilanne on ollut 49,3 prosenttia. Talouskatsaus on erillisliitteenä. Laajennettu kaupunginhallitus merkitsee Orimattilan kaupungin talouskatsauksen tiedoksi. Talouskatsaus merkittiin tiedoksi. Sivistystoimenjohtaja ja sivistystoi men talouspäällikkö päätettiin pyytää selvittä mään sivistys toimen menojen kehitystä seuraa vaan kokoukseen. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: sivistystoimenjohtaja Pirkko Luokkanen ja sivistystoimen talouspäällikkö Jari Rai lio

15 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laajennettu kaupunginhallitus ITÄ-UUDENMAAN JA PORVOONJOEN VESIEN- JA ILMANSUOJELUYHDISTYS RY:N SYYSKOKOUS 260/10/1011/2010 Laajennettu kaupunginhallitus 64 Kaupunginjohtaja: Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina klo alkaen Hollolassa. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: - valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuorossa olevien tilalle - vahvistetaan seuraavaa vuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä perusmaksuyksikön suuruus - päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista ja muista korvauksista - valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajat - käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenistön esittämät kokouskutsussa mainitut asiat Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Anssi Huhtala ja Artjärven kuntaa Janne Berg. Molempien kuntien viranhaltijaedustajana on ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen. Laajennettu kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää mahdollisten ohjeiden antamisesta kokousedustajille. Kokous merkittiin tiedoksi. Kokousedustajille ei annettu erityisiä ohjeita.

16 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laajennettu kaupunginhallitus ETEVA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 261/10/1011/2010 Laajennettu kaupunginhallitus 65 Kaupunginjohtaja: Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään keskiviikkona klo Mäntsälässä. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: - kuntayhtymän tarkistettu peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet - Eteva kuntayhtymän suunnitelma ja talousarvio palvelujen hinnoitteluperusteet vuodelle kuntayhtymän tulos 1-9/ Etevan suunta - Esitys kuntayhtymän hallintosäännön 12 :n muuttamisesta - Etevan perussopimuksen muuttaminen Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Kaarina Vihtonen ja Artjärven kuntaa Solita Soinoja. Laajennettu kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää mahdollisten ohjeiden antamisesta kokousedustajille. Kokous merkittiin tiedoksi. Kokousedustajille ei annettu erityisiä ohjeita.

17 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laajennettu kaupunginhallitus SAAPUNEET KIRJEET Laajennettu kaupunginhallitus 66 Kaupunginjohtaja: Lahden seudun joukkoliikennelautakunta - pöytäkirjajäljennös pöytäkirjanote Joukkoliikenteen valionavustus pöytäkirjanote Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma pöytäkirjanote Siirtymäajan liikennöintisopimusten lisäasiakirjat Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - vuoden 2011 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Laajennettu kaupunginhallitus merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

18 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laajennettu kaupunginhallitus MUUT ASIAT Laajennettu kaupunginhallitus 67 Katsaus maataloushallinnon uudistamiseen Kaupunginjohtaja selvittää asiaa kokouksessa. Kaupunginjohtaja: Laajennettu kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi. Kaupunginjohtaja informoi laajennettua kaupunginhallitusta Pukkilan, Myrskylän ja Iitin kanssa käydyistä neuvotteluista. Neu vot te lujen ny ky vaihe mer kittiin tiedoksi. Kaupunginjohtaja: Valtuuston 100-vuotisjuhla ja historian kirjan III osan julkistaminen Laajennettu kaupunginhallitus päättää asian jatkovalmistelusta ja juhlan ajankohdasta. Laajennettu kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan valmistelemaan valtuuston 100-vuotisjuhlaa sekä historian kirjan III osan julkistamista. Toimikuntaan nimettiin valtuuston puheenjohtaja, valtuus to ryh mien pu heen joh ta jat, historiakirjatoimikunnan puheenjohtaja Ai mo Ryynä nen se kä kau punginjohtaja Osmo Pieski. Juhlakokouksen ajankohdaksi sovittiin alustavasti Kaupunginjohtaja: Täytäntöönpano pöytäkirjanote: toimikuntaan valitut Orimattilan veteraanijärjestöjen vetoomus Orimattilan veteraanijärjestöt ovat jättäneet vetoomuksen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle, jos sa jär jestöt esit tä vät, et tä ve te raa ni su ku pol vi hoi det tai siin oman kun nan tai lä hikun tien (Ori matti la-art jär vi-puk ki la-myrskylä) alueella. Laajennettu kaupunginhallitus merkitsee vetoomuksen tiedoksi. Laajennettu kaupunginhallitus pitää vetoomuksen tavoitetta oikeutettuna. Toimijoiden toivotaan menettelevän tämän vetoomuksen hengen mukaisesti sekä veteraanien että yleensäkin vanhusten hoitopalveluiden järjestämisessä.

19 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laajennettu kaupunginhallitus Merkitään, että Pertti Laaksonen oli esteellinen hallintolain 28 pykälän 5 momentin perusteella eikä hän osallistunut asian käsittelyyn. Vuoden 2011 ta lousarvion tekstit Laajennettu kaupunginhallitus käy läpi vuoden 2011 talousarvion korjatut tekstiosat. Laajennettu kaupunginhallitus kävi tekstit läpi ja teki niihin täydennyk siä ja tarkennuksia. Tekstiosia käsitellään vielä talousarvioesityksen yhteydessä. Etsivän nuorisotyön hanke Sivistyslautakunta käsittelee etsivän nuorisotyön hankkeeseen osallistumista. Hankkeen rahoitusta tulee hakea mennessä. Kaupungin omarahoitusosuus hankkeeseen on noin euroa. Laajennettu kaupunginhallitus päätti, että hankerahoitusta haetaan, jos sivistyslautakunta päättää esittää hankkeeseen osallistumista. Valtuuston varapuheenjohtajiston esille tuomat asiat Riitta Lonka antoi myönteistä palautetta Lahti Travelin ja Lakesin toiminnasta ja totesi, että myös kaupungin ja yrittäjien suunnasta tulee olla aktiivinen palvelujen saamiseksi. Edelleen Riitta Lonka toi tiedoksi Orimattilan Yrittäjien hallituksen muutokset ja välitti kiitok set kau pun gin joh ta jal le yri tys käynneistä.

20 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ ORIMATTILAN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Laajennettu kaupunginhallitus Kokouspäivä Nähtävilläolopäivä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nal lis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja pe rus teet täytäntöönpanoa. Pykälät: 57, 58, 59, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukainen kirjallinen oikaisu vaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. (esim. veromenettely laki 88 ) Pykälät: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite sekä sähköpostiosoite Orimattilan laajennettu kaupunginhallitus Erkontie 9, PL Orimattila Pykälät: 60, 61, 62, 67 - Valtuuston juhla ja historian julkistaminen (toimikunta) Muutoksenhakuosoitus hankinta-asioissa Markkinaoikeus Erottajankatu, PL 118, Helsinki faksi Pykälät: HLL 5 :n 1. mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa timusvi ranomainen Oikaisuvaa timusaika ja sen alka mi nen Oikaisuvaa timusasia kirjojen toimittaminen Oikaisuvaa timuksen si sältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä väksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai eril liseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymis tä. Oikai suvaatimuksen voi toimittaa myös sähköisesti ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitet tava. Liitetään pöytäkirjaan

21 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ VALITUSOSOITUS Valitusviran omai- annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oi kai suvaati- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuk sen joh dosta nen muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen ha kea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS Kauppalankatu 43 C, PL KOUVOLA puhelin: tai faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät, valitusaika päivää Valitusaika ja sen alkami nen Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät, valitusaika päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä väksi. Asian osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasia kir jojen toimitta mi nen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai noas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuin kunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi to distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tusasiakirjat on jätet tävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimit taa myös säh köisesti ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava*: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen * jos muu kuin valitusviranomainen Liitetään pöytäkirjaan

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 AIKA 11.10.2010 klo 18:00-20:27 Laajennettu kaupunginhallitus 11.10.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Aika 25.03.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot