ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Mölsä Tero

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Mölsä Tero"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ AIKA klo 17:00-19:20 Laajennettu kaupunginhallitus PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen Tuula I vpj. Ryynänen Aimo II vpj. Autio Raimo III vpj. Auvinen Pekka j. Keskevaari Jarmo j. Laaksonen Pertti j. Lindgrén Sinikka j. Mäki-Latikka Pekka j. Papinaho Sirkka-Liisa j. Uitto Kirsti j. Soinoja Solita vj. Päivä Paavo vj. Luoto Ritva vj. Jokinen Kalle laaj. valt. pj. Laatunen Kirsti laaj. valt. I vpj. Lonka Riitta laaj. valt. II vpj. Anttila Ari laaj. valt. III vpj. Pieski Osmo kaupunginjohtaja, esittelijä Kuparinen Kimmo kunnanjohtaja Suikkanen Päivi talousjohtaja, pöytäkirjanpit. ALLEKIRJOITUKSET Tero Mölsä Puheenjohtaja Päivi Suikkanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tämä pöytäkirja on ollut klo nähtävillä Orimat ti lan kaupunginvirastossa. Arkistosihteeri Heljä Haakana

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ KÄSITELLYT ASIAT Laajennettu kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 58 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 59 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 60 PALVELUBUSSIN TARJOUKSET MAANKAATOPAIKAN TAKSA TEKNISEN LAUTAKUNNAN TAKSAT JA MAKSUT TALOUSKATSAUS ITÄ-UUDENMAAN JA PORVOONJOEN VESIEN- JA ILMANSUOJELUYHDISTYS RY:N SYYSKOKOUS ETEVA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS SAAPUNEET KIRJEET MUUT ASIAT 18

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laajennettu kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Laajennettu kaupunginhallitus 57 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laajennettu kaupunginhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Laajennettu kaupunginhallitus 58 Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys. Todettiin pykälän 67 asiat.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laajennettu kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Laajennettu kaupunginhallitus 59 Tarkastetaan laajennetun kaupunginhallituksen kokouksesta laadittu pöytäkirja. Laajennetun kaupunginhallituksen kokouksesta laadittu pöytäkirja hyväksyttiin yksimielisesti.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus PALVELUBUSSIN TARJOUKSET /50/5036/2010 TEKLTK Orimattilan kaupungin tekninen palvelukeskus on pyytänyt tarjous ta kaupungin palvelulinjojen hoitamisesta ajalle Hankinnasta on ilmoitettu HILMA:ssa (ilmoitus ) ja tarjousaika päättyi klo Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous. Liite nro 8 (avauspöytäkirja, JulkL 7 ) Kaupungin hankintapäätöksien euromääräiset rajat on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja sen mukaan yli euron hankinnat kuuluvat kaupunginhallitukselle Lautakunnalla on ollut mahdollisuus tutustua tarjousasiakirjoihin, jotka ovat ol leet näh tä vil lä teknisen lautakunnan kokouksessa. Asian valmistelu ja tiedustelut: kaupungininsinööri Tuukka Tuomala, Teknisen palvelukeskuksen johtaja: Päätösehdotus ei ole julkinen (JulkL 7 ). Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Orimattilan palvelulinjan hoitajaksi valitaan ajalle Bussipalvelu M. Nieminen Oy. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti. Laajennettu kaupunginhallitus 60 Liite nro 1 (avauspöytäkirja, JulkL 7 ) Kaupunginjohtaja: Laajennettu kaupunginhallitus päättää, että Orimattilan palvelulinjan hoitajaksi valitaan ajalle Bussipalvelu M. Nieminen Oy. Päätösehdotus ei ole julkinen (JulkL 7 ). Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus Täytäntöönpano pöytäkirjanote: Bussipalvelu M. Nieminen Oy

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus MAANKAATOPAIKAN TAKSA TEKLTK Maankaatopaikan hoitamisesta aiheutuu kuluja, joita syntyy maankaatopaikkaa hoitavan urakoitsijan suorittamasta penkan hoidosta ja kuormien levityksestä. Maankaatopaikan hoitajalle maksetaan myös 600 euroa kuukaudessa päivystyksestä ja muusta alueen ympäristömukaisten toimien hoitamisesta. Salolan maankaatopaikalla ei ole vaakaa, joten hinnoittelu tulee määrittää kuormien mukaan. Maankaatopaikan taksan tulee kattaa myös vaadittavat ympäristöluvat sekä tulevaisuudessa tapahtuvan maisemoinnin aiheuttamat kulut. Maankaatopaikan taksa on 15 euroa per kuorma arkisin Muina aikoina hintaa korotetaan 50 %:lla. Maankaatopaikan ympäristöluvan mukainen määrä sekä alue alkaa täyttyä ja on tarpeen hakea uutta ympäristölupaa. Prosessi on lähtemässä käyntiin, koska lupaa tarvittaisiin vuoden 2011 aikana. Laajentaminen aiheuttaa perustamiskustannuksia mahdollisten uusien ajoväylien rakentamisen ja ojien putkittamisen johdosta. Myös Pennalaan on suunnitteilla maankaatopaikka, jonka käyttöönotto olisi tarkoituksenmukaista vuonna 2011 huomioon ottaen alueen kehitystarpeet. Artjärvellä ei ole tällä hetkellä maankaatopaikkaa käytössä. Tänä vuonna suljettiin ja maisemoitiin ainoa käytössä ollut maankaatopaikka. Teknisen palvelukeskuksen johtosäännön mukaan teknisellä lautakunnalla on oikeus päättää taksoista ja maksuista sekä määräytymisperusteista kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden rajoissa. Asia esitetään kuitenkin kaupunginhallituksen päätettäväksi, koska aikaisempi päätös koski eri maankaatopaikkaa. Asian valmistelu ja tiedustelut: Kaupungininsinööri Tuukka Tuomala, Teknisen palvelukeskuksen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että - kaupunki laittaa ympäristölupa prosessin vireille Salolan laajennetulle maankaatopaikalle.

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus Orimattilan alu een maankaa topaikkojen taksa on arkisin aikavälillä euroa / kuorma (sis. alv. 23 %) ja muina aikoina hintaa korote taan 50 %:lla. Lautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että - kaupunki laittaa ympäristölupa prosessin vireille Salolan laajennetulle maankaatopaikalle. - Salolan alu een maankaatopaikan taksa on arkisin aikavälillä euroa / kuorma (sis. alv. 23 %) ja muina aikoina hintaa korote taan 50 %:lla. Laajennettu kaupunginhallitus 61 Kaupunginjohtaja: Laajennettu kaupunginhallitus päättää, että - kaupunki laittaa ympäristölupaprosessin vireille Salolan laajennetulle maankaatopaikalle - Salolan alueen maankaatopaikan taksa on arkisin aikavälillä euroa / kuorma (sis. alv. 23 %) ja muina aikoina hintaa korotetaan 50 %:lla. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: tekninen lautakunta

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus TEKNISEN LAUTAKUNNAN TAKSAT JA MAKSUT TEKLTK Orimattilan kau punki ja Art jär ven kun ta yh dis ty vät Laajennettu kaupunginhallitus on päättänyt, että Orimattilan taksat ja mak sut on hy väk syt tävä en nen vuo den vaih det ta, jotta maksujen ja tak sojen käy tän nöt ja hin noitte lupe rus teet ovat sa mat koko kun nan alu eella. Sa malla on syytä tarkistaa kaikkien tak so jen osal ta ar von li sä ve ro pro sentti kannan muutok sen vaiku tuk set. Yhtenäistämistä edellyttäviä teknisen lautakunnan alaisia taksoja ja mak su ja ovat: 1) Maankäyttöalain tarkoittamista viranomistehtävistä perittävät mak sut 2) Kartta- ja mittaustoimiston palveluhinnasto 3) Ulkopuolisille vuokrattavat tilat (Jymylinna, Salusjärvi, koulujen ilta käyttö) 4) Autopistokkeiden hinnoittelu 5) Kuuman veden hinnoittelu 6) Maa-ainestaksa 7) Taksa Orimattilan katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä pe rittävistä maksuista 8) Romuajoneuvot 9) Toripaikoista perittävä maksu 10) Tonttien hinnat ja tonttien vuokrat 11) Vesilaitoksen taksa 1) Kaavoituksen taksa on edellisen kerran hyväksytty kv Voi mas sa olevaan taksaan ei esitetä muutoksia. Artjärven osalta taksan käyttöönotto tarkoittaa kuitenkin myönteisten suun nit te lu rat kai su jen ja poikkeamislupien hin nan nou sua 24 %:lla ja kiel teis ten lu pien osalta korotusta tulisi 140 %. Myös muiden taksaan liittyvien pal velujen, kuten kaavojen laatimisen osalta, toiminta muut tuu maksulliseksi. Verrattessa Ely-keskuksen, Lahden seudun ja Hollolan lupataksoja Orimattilan taksoihin, eroja löytyi erityisesti kiel tei sen lu pa pää tök sen osal ta, joilla hinta vaihteli euroa. Poikkeamislupien hinnat vaih telivat euroa. Suunnittelutarveratkaisujen hinnat vaihtelivat euroa. Li säk si Hollolassa on käytössä kaksihintajärjestelmä, jossa lupien hinnat lähes puolittuvat, mikäli lupia haetaan raken nus luvan yhteydessä. 2) Mitta- ja karttatoimen maksut on hyväksytty teknisessä lautakunnassa Voi mas sa olevaan maksuun ei esi tetä muutoksia.

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus Artjärven kun nan osal ta ei ole tie dos sa, et tä siel lä olisi ol lut vas taavia maksuja käytössä, jo ten Artjärvellä taksa on kokonaan uusi ja tie tyt pal ve lut kuten etuosto-oikeustodistukset, karttakopiot ja mittaryhmän palvelut muut tu vat tak san käyt töön oton myö tä mak sul li sik si. 3)Tekninen lautakunta on vahvistanut Orimattilan kaupungin koulu tilo jen, Jymylinnan ja Salusjärven leirikeskuksen käyttö maksut Tekninen lautakunta päätti samalla, että ti lojen käyttömaksuja koro tetaan jatkossa vuosittain kiinteistön ylläpi don kustannusindeksillä. Tilastokeskuksen tuoreimman julkistuksen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 2,7 prosenttia. Artjärven osalta vuokrattavia tiloja ovat Vuorenmäen sauna sekä koulutilat. Hinnoittelu on jaettu kahteen maksuluok kaan: ulkopuoli siin sekä orimattilalaisiin yh distyksiin. Liikuntahallin vuok raus ja taksat mää räy tyy si vis tys lau ta kun nan päätöksen mu kaan. Voimassaolevaa käyttömaksua tarkistetaan siten, että teknisen lautakunnan päätöksen mu kai sesti käyttömaksuja tarkistetaan kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksillä Li säksi taksaa tarkistetaan Artjärvellä sijaitsevien kiinteistöjen osalta si ten, että Vuo renmäen sau nan se kä kou lu ti lo jen osal ta nou da te taan jat kossa uutta liitteenä olevaa hinnas toa. Hintoja tarkistetaan jat kos sa vuosit tain kiin teis tö jen yl lä pidon kustan nusin deksillä. 4) Autopaikkojen hinnoittelusta on päätetty teknisessä lautakunnassa Au to pis tokkeiden hinnoitteluun ei esitetä muutoksia, muilta osin kuin ar von lisäveron muutoksen osalta. Hinnat ovat siten jatkossa auto pisto paik ko jen osalta 40 (sis. alv 23 %) ja mikäli käyt tää myös si säläm mitin tä 60 (sis. alv 23 %). Maksu koskee kaupun gin henkilö kun nan autopaikkoja. Artjärven kunnan osalta ei ole tiedossa, että siellä olisi ollut aikaisemmin käytössä autopaikkojen hinnoittelua, joten Artjärvellä maksu on kokonaan uusi. 5) Tilapalveluyksikön johtajan viranhaltijapäätöksellä on pää tet ty kuuman veden myyntitaksat sisäi sille ja ulkoisille asiakkaille, jolloin myös veden hintaa on viimeksi tarkistettu. Voimassaolevaa maksua on tarkoituksenmukaista tarkistaa.

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus Sisäisen käytön hinta on 10,00 /m3 + alv. Ulkopuolisille urakoit sijoille kuuman veden hinta on 20,00 /m3. Lämmön hinta on noussut vuodesta noin 90 % ja vesijätevesimaksu on kaksinkertaistunut. Uudet kuuman veden myyntitaksat 2011 alkaen sisäisen käytön osalle esitetään nostettavaksi 17,50 /m3 +alv 23 % ja ulkoisen käytön osal la 34,40 /m3 + Alv.23 %. 6) Maa-ainestaksa on hyväksytty kv Voimassaolevaan tak saan esitetään muutos kohtaan 4.1 Naapurien tai asianosaisten kuuleminen. Muutos koskee naapurinkuulemisesta perittävän enimmäis mää rän ko ro tus ta 80 eu ros ta 120 euroon. Muutos on tar peen, koska naa pu rien ja asian osais ten kuu le mi nen on tar koi tus yh denmukaistaa kai kissa lupamaksuissa. Muilta osin taksaan ei esitetä muutoksia. Artjärvellä ei ole tällä hetkellä voimassa olevia maa-ai nes lu pia. 7) Taksa Orimattilan katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä pe rittävistä maksuista on hyväksytty kv Voimas sa olevaan taksaan ei esitetä muutoksia. Artjärven kunnassa taksaa ei saatujen tietojen mukaan ole ollut käytös sä, jo ten Art jär ven alu eella käytäntö ja hinnoitteluperiaatteet ovat uu det. Art järvi kuuluu maksuluokkaan 2. 8) Romuajoneuvot on hyväksytty teknisessä lautakunnassa Taksaa tarkistetaan arvonlisäveromuutoksen osalta. Lopulliset taksat ovat edelleen 120 autojen osalta ja 170 linja-autojen sekä muiden raskaiden ajoneuvojen osalta. Artjärvellä noudatetaan jatkossa samaa taksaa. 9) Torimaksut on hyväksytty kv Voimassaolevaa hinnoitte lua muutetaan siten, että hyväksytään Orinoaukion ja ko ko to ri alueen vuokrahinta sekä torimaksujen osalta arvonlisävero. Artjärvellä on oma tori, jonka käytön osalta noudatetaan vuoden vaihteesta lukien liit tee nä ole vaa torimaksuhinnoittelua. 10) Myytävien tonttien hinnat on päätetty aluekohtaisesti Orimatti lan kaupunginval tuustossa. Näitä päätöksiä ei ole tässä yhteydessä tarpeen muuttaa. Artjärvellä ei tietojemme mukaan ole tällä hetkellä vapaita tontteja. Orimattilassa tonttien vuokrahin noista (prosenttia myyntihinnasta) ja periaatteista on päätetty maapoliittisen ohjelman hyväksymisen yhteydessä. Artjärvellä vuokrahinnoittelu- ja tontin myyntiperiaatteet ovat olleet erilaiset. Periaatteiden yhdenmukaista-

13 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus miseksi on syytä käynnistää maapo liittisen ohjelman muutostyö. 11) Laajennettu kaupunginhallitus on käsitellyt vesi- ja jä te ve si tak san ja asia etenee valtuustolle marras kuun ai kana. Teknisen johtosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää toimialansa lakisääteisistä maksuista ja taksoista sekä niiden määrätymisperusteista kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden rajoissa. Pois lukien vesilaitoksen taksan hyväksyminen. Teknisen palvelukeskuksen johtaja: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat tak sat ja maksut, jotka tulevat voimaan Orimattilan ja Artjärven yhdistyessä Liite nro 1 Tilojen käyttömaksun osalta päätetään lisäksi, että hintoja tarkistetaan vuosittain toimitilajohtajan viranhaltijapäätöksellä kiinteistön ylläpidon kustannusindeksillä. Päätös annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti. Laajennettu kaupunginhallitus 62 Liite nro 2 Kaupunginjohtaja: Laajennettu kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat taksat ja maksut, jotka tulevat voimaan Orimattilan ja Artjärven yhdistyessä Laajennettu kaupunginhallitus päätti ottaa asian käsiteltäväksi. Päätösesitys hyväksyttiin muutoksella, että Artjärvellä ei toripaikoista peritä maksua. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: tekninen lautakunta

14 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laajennettu kaupunginhallitus TALOUSKATSAUS Laajennettu kaupunginhallitus 63 Kaupunginjohtaja: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kuluvan vuoden talousarvioon muutoksia , ja Muutetun talousarvion vuosikate on euroa ja tilikauden tulos euroa. Syyskuun 30. päivän toteutumatilanteen perusteella tehtyjen ennusteiden mukaan kaikki toimielimet ovat nettona arvioituna py symässä ta lous ar vioissaan. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyden huollon kun ta yh ty män osavuosikatsauksen mukaan Orimattilan pal veluostot ovat alit ta massa arvion eurolla. Toimintatuotot ovat mennessä toteutuneet 598 teur suurempina ja toimintakulut 1,8 milj. euroa suurempina kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Tuloja on kertynyt edellisvuotta enemmän myyntituottojen sekä tukien ja avustusten ryhmissä. Toimintakulujen suu rem mat ker tymät tulevat pääosin palkoista (712 teur) ja palvelulu jen os tois ta (800 teur). Verotulojen kertymä on tilanteessa ollut 238 teur suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana. Muut rahoitustuotot ovat toteutuneet 347 teur viime vuotta paremmin Kymenlaakson Sähkö Oy:n suuremman osingonjaon vuoksi. Korkokulut ovat edellisvuotta alhaisemmat edelleen suhteellisen matalan korkotason vuoksi. Syys kuun lopun ennusteiden valossa kuluvan tilikauden tulos tulee ole maan positiivinen. Investointien toteutumatilanne on ollut 49,3 prosenttia. Talouskatsaus on erillisliitteenä. Laajennettu kaupunginhallitus merkitsee Orimattilan kaupungin talouskatsauksen tiedoksi. Talouskatsaus merkittiin tiedoksi. Sivistystoimenjohtaja ja sivistystoi men talouspäällikkö päätettiin pyytää selvittä mään sivistys toimen menojen kehitystä seuraa vaan kokoukseen. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: sivistystoimenjohtaja Pirkko Luokkanen ja sivistystoimen talouspäällikkö Jari Rai lio

15 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laajennettu kaupunginhallitus ITÄ-UUDENMAAN JA PORVOONJOEN VESIEN- JA ILMANSUOJELUYHDISTYS RY:N SYYSKOKOUS 260/10/1011/2010 Laajennettu kaupunginhallitus 64 Kaupunginjohtaja: Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina klo alkaen Hollolassa. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: - valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuorossa olevien tilalle - vahvistetaan seuraavaa vuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä perusmaksuyksikön suuruus - päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista ja muista korvauksista - valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajat - käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenistön esittämät kokouskutsussa mainitut asiat Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Anssi Huhtala ja Artjärven kuntaa Janne Berg. Molempien kuntien viranhaltijaedustajana on ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen. Laajennettu kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää mahdollisten ohjeiden antamisesta kokousedustajille. Kokous merkittiin tiedoksi. Kokousedustajille ei annettu erityisiä ohjeita.

16 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laajennettu kaupunginhallitus ETEVA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 261/10/1011/2010 Laajennettu kaupunginhallitus 65 Kaupunginjohtaja: Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään keskiviikkona klo Mäntsälässä. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: - kuntayhtymän tarkistettu peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet - Eteva kuntayhtymän suunnitelma ja talousarvio palvelujen hinnoitteluperusteet vuodelle kuntayhtymän tulos 1-9/ Etevan suunta - Esitys kuntayhtymän hallintosäännön 12 :n muuttamisesta - Etevan perussopimuksen muuttaminen Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Kaarina Vihtonen ja Artjärven kuntaa Solita Soinoja. Laajennettu kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää mahdollisten ohjeiden antamisesta kokousedustajille. Kokous merkittiin tiedoksi. Kokousedustajille ei annettu erityisiä ohjeita.

17 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laajennettu kaupunginhallitus SAAPUNEET KIRJEET Laajennettu kaupunginhallitus 66 Kaupunginjohtaja: Lahden seudun joukkoliikennelautakunta - pöytäkirjajäljennös pöytäkirjanote Joukkoliikenteen valionavustus pöytäkirjanote Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma pöytäkirjanote Siirtymäajan liikennöintisopimusten lisäasiakirjat Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - vuoden 2011 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Laajennettu kaupunginhallitus merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

18 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laajennettu kaupunginhallitus MUUT ASIAT Laajennettu kaupunginhallitus 67 Katsaus maataloushallinnon uudistamiseen Kaupunginjohtaja selvittää asiaa kokouksessa. Kaupunginjohtaja: Laajennettu kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi. Kaupunginjohtaja informoi laajennettua kaupunginhallitusta Pukkilan, Myrskylän ja Iitin kanssa käydyistä neuvotteluista. Neu vot te lujen ny ky vaihe mer kittiin tiedoksi. Kaupunginjohtaja: Valtuuston 100-vuotisjuhla ja historian kirjan III osan julkistaminen Laajennettu kaupunginhallitus päättää asian jatkovalmistelusta ja juhlan ajankohdasta. Laajennettu kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan valmistelemaan valtuuston 100-vuotisjuhlaa sekä historian kirjan III osan julkistamista. Toimikuntaan nimettiin valtuuston puheenjohtaja, valtuus to ryh mien pu heen joh ta jat, historiakirjatoimikunnan puheenjohtaja Ai mo Ryynä nen se kä kau punginjohtaja Osmo Pieski. Juhlakokouksen ajankohdaksi sovittiin alustavasti Kaupunginjohtaja: Täytäntöönpano pöytäkirjanote: toimikuntaan valitut Orimattilan veteraanijärjestöjen vetoomus Orimattilan veteraanijärjestöt ovat jättäneet vetoomuksen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle, jos sa jär jestöt esit tä vät, et tä ve te raa ni su ku pol vi hoi det tai siin oman kun nan tai lä hikun tien (Ori matti la-art jär vi-puk ki la-myrskylä) alueella. Laajennettu kaupunginhallitus merkitsee vetoomuksen tiedoksi. Laajennettu kaupunginhallitus pitää vetoomuksen tavoitetta oikeutettuna. Toimijoiden toivotaan menettelevän tämän vetoomuksen hengen mukaisesti sekä veteraanien että yleensäkin vanhusten hoitopalveluiden järjestämisessä.

19 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laajennettu kaupunginhallitus Merkitään, että Pertti Laaksonen oli esteellinen hallintolain 28 pykälän 5 momentin perusteella eikä hän osallistunut asian käsittelyyn. Vuoden 2011 ta lousarvion tekstit Laajennettu kaupunginhallitus käy läpi vuoden 2011 talousarvion korjatut tekstiosat. Laajennettu kaupunginhallitus kävi tekstit läpi ja teki niihin täydennyk siä ja tarkennuksia. Tekstiosia käsitellään vielä talousarvioesityksen yhteydessä. Etsivän nuorisotyön hanke Sivistyslautakunta käsittelee etsivän nuorisotyön hankkeeseen osallistumista. Hankkeen rahoitusta tulee hakea mennessä. Kaupungin omarahoitusosuus hankkeeseen on noin euroa. Laajennettu kaupunginhallitus päätti, että hankerahoitusta haetaan, jos sivistyslautakunta päättää esittää hankkeeseen osallistumista. Valtuuston varapuheenjohtajiston esille tuomat asiat Riitta Lonka antoi myönteistä palautetta Lahti Travelin ja Lakesin toiminnasta ja totesi, että myös kaupungin ja yrittäjien suunnasta tulee olla aktiivinen palvelujen saamiseksi. Edelleen Riitta Lonka toi tiedoksi Orimattilan Yrittäjien hallituksen muutokset ja välitti kiitok set kau pun gin joh ta jal le yri tys käynneistä.

20 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ ORIMATTILAN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Laajennettu kaupunginhallitus Kokouspäivä Nähtävilläolopäivä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nal lis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja pe rus teet täytäntöönpanoa. Pykälät: 57, 58, 59, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukainen kirjallinen oikaisu vaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. (esim. veromenettely laki 88 ) Pykälät: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite sekä sähköpostiosoite Orimattilan laajennettu kaupunginhallitus Erkontie 9, PL Orimattila Pykälät: 60, 61, 62, 67 - Valtuuston juhla ja historian julkistaminen (toimikunta) Muutoksenhakuosoitus hankinta-asioissa Markkinaoikeus Erottajankatu, PL 118, Helsinki faksi Pykälät: HLL 5 :n 1. mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa timusvi ranomainen Oikaisuvaa timusaika ja sen alka mi nen Oikaisuvaa timusasia kirjojen toimittaminen Oikaisuvaa timuksen si sältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä väksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai eril liseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymis tä. Oikai suvaatimuksen voi toimittaa myös sähköisesti ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitet tava. Liitetään pöytäkirjaan

21 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ VALITUSOSOITUS Valitusviran omai- annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oi kai suvaati- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuk sen joh dosta nen muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen ha kea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS Kauppalankatu 43 C, PL KOUVOLA puhelin: tai faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät, valitusaika päivää Valitusaika ja sen alkami nen Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät, valitusaika päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä väksi. Asian osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasia kir jojen toimitta mi nen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai noas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuin kunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi to distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tusasiakirjat on jätet tävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimit taa myös säh köisesti ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava*: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen * jos muu kuin valitusviranomainen Liitetään pöytäkirjaan

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot