LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 11/ Aika: klo 17:00-18:50 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 74 Kokouksen järjestäytyminen 3 75 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) 4 76 Toimivallan siirtäminen 5 77 Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiossa 7 78 Sivistyspoliittinen ohjelma Kauniaisten kaupungin kaksikielisyysohjelma Muut asiat Puistokujan päiväkodin tilojen vuokraaminen toimijalle Oy Ankkalampi Ankdammen Ab 82 Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos: opiskelijahuolto ja turvallisuuden edistäminen Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 18

2 PÖYTÄKIRJA 11/ Läsnä: Viherluoto-Lindström Irmeli pj Grönblom Minna varapj. Leppänen Mikko jäsen Aro Lauri jäsen Tikkanen Juhana jäsen Miettinen Taisto jäsen Kuosmanen Eva-Maija varajäsen Rintamäki-Ovaska Tiina KH:n edustaja Becker Emilia Espoon edustaja Backman Heidi sivistystoimenjohtaja Hiitola Annika varhaiskasvatuspäällikkö Mellanen Petri siv. talouspäällikkö Aarniokoski Sari opetuspäällikkö Poissa: Jämsén Martta jäsen Peltovirta Margit jäsen Nystén Tiina jäsen Vihonen Elisa nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Irmeli Viherluoto-Lindström Petri Mellanen puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirja tarkastettu Allekirjoitukset Lauri Aro Juhana Tikkanen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja

3 PÖYTÄKIRJA 11/ Kokouksen järjestäytyminen SOV 74 - toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa - hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: - totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Aron ja Juhana Tikkasen - hyväksyi esityslistan ja lisälistan kokouksen työjärjestykseksi sekä päät ti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä esityslistan kä sit te ly jär je tykseen verrattuna.

4 PÖYTÄKIRJA 11/ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) SOV 75 Lautakunnalle on lähetetty viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouk sen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Otsikkoluettelo on esityslistan oheismateriaalina. Lautakunta päätti , että lautakunnan jäsenten tulee ilmoittaa ennen kokousta sivistystoi menjohtajalle tai opetuspäällikölle ne viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joista toivovat lisätietoja kokouksessa. Sivistystoimenjohtaja: Päätös: Lautakunta merkitsee tiedokseen otsikkoluettelosta ilmenevät päätökset ja päät tää olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 PÖYTÄKIRJA 11/ Toimivallan siirtäminen 46/ /2014 SOV 76 Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola, puh. (09) opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. (09) Voimassaoleva lainsäädäntö opetustoiminnan ja varhaiskasvatuksen osalta (mm. perusopetuslaki, laki lasten päivähoidosta) osoittaa kunnille eri mää rän tehtäviä ja vastuita toimivallan ollessa myös osoitettuna kunnalle, ei viranhaltijoille. Kaikilta osin ei ole kuitenkaan aina tarkoituksenmukaista kä si tel lä kaikkia operatiivisia hallinnollisiin päätöksiin liittyviä asioita lau takun nas sa päätöksentekoa varten. Kauniaisten kaupungin hallintosääntö (KV , voimassa alkaen) määrittelee kohdassa 1.2., että suomenkielinen opetusja vastaa Kauniaisten kaupungin suo men kie lises tä opetustoimesta ja suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta. Hal lin tosään nön kohta 1.3. määrittelee, että lautakunta voi siirtää toimivaltaansa edel leen alaiselleen viranhaltijalle. Lautakuntien alaisilleen viranhaltijoille siir tä mä toimivalta kootaan vuosittain tarkistettavaan päätökseen. Esittelijä esittää lautakunnan hyväksyttäväksi seuraavia toimivallan siirtoja lau ta kun nal ta viranhaltijoille: Varhaiskasvatuspäällikkö päättää päivähoidosta perittävistä asiakasmaksuista ja maksun pe rimät tä jättämisestä tai alentamisesta päättää päivähoitopaikan osoittamisesta ostopalvelupäiväkotien osal ta sekä päättää oppilaaksi ottamisesta esiopetukseen os to palve lu päi vä ko tien osalta. päättää esiopetuksen oppilaan erityisestä tuesta sekä päät tää raken teel lis ten tukitoimenpiteiden osoittamisesta var hais kas va tuk sessa päättää maksusitoumusten myöntämisestä päivähoitoon. Päiväkodin johtaja päättää päivähoitopaikan osoittamisesta kaupungin päi vä ko din osalta sekä päättää esiopetuspaikan osoittamisesta kaupungin päi vä kodis sa varhaiskasvatuspäällikön osoitettua tehtävään, on oikeus päättää val von ta-asiois sa yksityisten päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien se kä yksityisten perhepäivähoitajien osalta sekä hyväksyy työ so pimus suh tei set hoi ta jat kodissa.

6 PÖYTÄKIRJA 11/ Opetuspäällikkö päättää oppilaaksiotosta vieraskuntalaisten osalta Kauniaisten suomen kie li seen perusopetukseen myöntää kauniaislaiselle peruskouluikäiselle oppilaalle kou lun käyn tioi keu den toisen kunnan perusopetuksen kouluun päättää perusopetuslain 17 :n mukaisen erityisen tuen jär jes tä mises tä oppilaalle valvoo kauniaislaisten suomenkielisten peruskouluikäisten op pi laiden oppivelvollisuuden suorittamista päättää oppilaan vuotta säädettyä myöhemmästä perusopetuksen aloit ta mi ses ta ja osoittaa opetuksen järjestämispaikan päättää perusopetuslain 18 :n mukaisista oppilaan erityisistä opetus jär jes te lyis tä antaa tarvittaessa maksusitoumuksen kauniaislaisen pe rus ope tuksen erityisen tuen oppilaan koulunkäynnille toisen opetuksen jär jestä jän oppilaitoksessa päättää maksusitoumuksen antamisesta perusopetuksen oppilaan osal lis tu mi sek si tutkimus-, tuki- tai muulle jaksolle toisen opetuksen jär jes tä jän oppilaitoksessa päättää peruskouluikäisten oppilaiden tilauskuljetuksista ja matka-avus tuk sis ta päättää luvan antamisesta oppilaalle jatkaa koulunkäyntiä yli op pivel vol li suus iän päättää lukiolain 13 :n mukaisista opiskelijan erityisistä ope tus järjes te lyis tä päättää lapsivalinnoista perusopetuksen iltapäivätoimintaan päättää perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksun perimättä jät tämi ses tä tai alentamisesta päättää apuvälineiden ja tulkitsemis- ja avustajapalvelujen myön tämi ses tä oppilaalle, ellei päätöstä ole tehty osana erityisen tuen päätös tä osoittaa oppilaalle opetuksen järjestämispaikan perusopetukseen val mis ta van opetuksen opetusryhmästä. Perusopetuksen rehtori päättää kauniaislaisten oppilaiden oppilaaksiotosta Kauniaisten suomen kie li seen perusopetukseen Lukion rehtori päättää opiskelijaksiotosta Kauniaisten lukioon Sivistystoimenjohtaja: Päätös: Lautakunta päättää hyväksyä toimivallan siirtämisen lautakunnalta vi ranhal ti joil le päätösehdotuksen mukaisessa laajuudessa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 PÖYTÄKIRJA 11/ Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiossa 594/ /2014 SOV 77 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) Koulujen työ- ja loma-ajoissa kunnalla on varsin laaja päätäntävalta. Perus ope tus ta koskevassa lainsäädännössä on säädetty perusopetuksen kou lu päi vien lukumäärästä ja lukuvuoden koulutyön päät ty mis ajan koh dasta. Esiopetuksen osalta vastaavia säädöksiä ei ole. Lukiolainsäädännössä ei myöskään ole säädöksiä työ- ja loma-ajoista. Esiopetuksessa, pe rusope tuk ses sa ja lukiokoulutuksessa pyritään noudattamaan mah dol li simman yhteneväisiä työ- ja loma-aikoja, kuitenkin niin ettei esiopetuksessa ole lauantaityöpäiviä. Myös pääkaupunkiseudun kuntien kesken tehdään yh teis työ tä liittyen tulevan lukuvuoden työ- ja loma-aikoihin. Lukuvuoden työ- ja loma-aikojen määrittelyä on valmisteltu yhdessä suomen kie li ses sä ja ruotsinkielisessä opetustoimessa yhteistyössä Espoon ope tus toi men kanssa. Perusopetusasetuksen 9 :n mukaan työajoista tulee ilmoittaa ennalta oppi lail le ja huoltajille ja vastaavasti lukioasetuksen 3 :n mukaan työajoista tu lee ilmoittaa ennalta opiskelijoille. Perusopetuslain 23 määrää perusopetukseen lukuvuodessa 190 työ päivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Pe rusope tus ase tuk sen 7 :n mukaan perusopetuksen lukuvuoden koulutyö pääte tään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Lukuvuoden työ- ja loma-ajat: syyslukukausi ke pe syysloma to pe joululoma ma ke kevätlukukausi to 7.1. la (esiopetuksessa to pe ) talviloma (vko 8) ma pe Lukuvuoden koulupäivien lukumäärä on 190. Syyslukukaudella on 91 koulupäivää ja kevätlukukaudella 99 koulupäivää. Lukion päättävien abi tu rient tien viimeinen varsinainen koulupäivä on to Päätösehdotuksessa esitetään, että peruskouluilla ja lukiolla on mah dol lisuus tehdä lauantaityöpäiviä ja saada niistä vastaavasti vapaapäiviä, jotka kou lut tarkentavat keväällä 2015 tulevaa lukuvuotta suunniteltaessa. Lauan tai työ päi vien lukumäärää esitetään rajattavaksi enintään kolmeen. Koulu koh tai nen jousto antaa yksittäiselle koululle mahdollisuuden järjestää jo-

8 PÖYTÄKIRJA 11/ na kin lauantaina esim. teemapäivän, avoimien ovien päivän tai vastaavan, jo hon myös oppilaiden huoltajat voisivat osallistua. Sivistystoimenjohtaja: päättää esi ope tuksen, perusopetuksen ja lukion lukuvuoden työ- ja loma-ajoista seu raa vaa: Lukuvuoden työ- ja loma-ajat: syyslukukausi ke pe syysloma to pe joululoma ma ke kevätlukukausi to 7.1. la (esiopetuksessa to pe ) talviloma (vko 8) ma pe Lisäksi perusopetuksen kouluilla ja lukiolla on mahdollisuus vaihtaa vapaak si enintään 3 koulupäivää tekemällä 3 lauantaityöpäivää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyspoliittinen ohjelma / /2014 SOV 78 Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman, puh. (09) Kauniaisten kaupungin sivistyspoliittinen ohjelma on laadittu vuonna 2014 ja sen osoittamat toimenpiteet keskittyvät vuosille Si vis tys poliit tis ta ohjelmaa ohjaavat Kauniaisten kaupunginvaltuuston nykyiselle valtuus to kau del le laatimat sivistystoimea koskevat strategiset pai no pis te alueet: koulujen ja päiväkotien edelläkävijyys metropolialueella, lasten ja nuorten hyvinvointi sekä kaupungissa toteutuva elävä kaksikielisyys. Opetushallitus on laatinut yhteisen mallin kunnissa tapahtuvan strategisen suun nit te lun tueksi. Paikallinen koulutuksen järjestäjän ke hit tä mis suun nitel ma eli KuntaKesu yhdistää kunnan omat kehittämistarpeet val ta kun nal lisiin kehittämislinjauksiin, joista muodostuu tavoitteellinen kokonaisuus. Kun nat voivat ottaa mallin käyttöön, jos ne haluavat käyttää uutta tapaa kou lu tuk sen strategisessa suunnittelussa. Malli voidaan ottaa käyttöön sellai se naan tai muokata omiin tarpeisiin sopivaksi. Päätöksen tekee pai kal linen koulutuksen järjestäjä. Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma toi mii myös paikallisen koulutuspoliittisen keskustelun tukena ja käyn nis täjä nä. Kauniaisten sivistystoimi on jo vuodesta 2013 osallistunut Ope tus hal li tuksen ruotsinkieliseen Toppkompetens -hankkeeseen ja suomenkieliseen Kun ta KesuKun toon -prosessiin. Molemmat hankkeet tukevat kuntia pai kallis ten kehittämissuunnitelmien laatimisessa. Sivistyspoliittinen ohjelma toimii Kauniaisten sivistystoimen paikallisena kehittämissuunnitelmana ja antaa suuntaviivat tulevaisuuden toiminnalle ja toimenpiteille. Kauniaisten kau pun gin suunnitelmaluonnoksia ovat toimineet esimerkkeinä kan sal lises sa prosessissa. Tulevaisuusohjelmat toimivat Kauniaisten suomenkielisen opetustoimen paikallisina kehittämissuunnitelmina ja vastaavasti Toppkompetens -suunnitelmat toimivat ruotsinkielisen opetustoimen paikallisina kehittämissuunnitelmina. Samalla Toppkompetens -suunnitelmat ja Tulevaisuusohjelmat toimivat sivistyspoliittisen ohjelman osaohjelmina. Sivistyspoliittinen ohjelma on laadittu sivistystoimen vuodesta 2013 toimivassa uudessa organisaatiossa. Ohjelman laatimisprosessiin on osallistunut sivistystoimen johtoryhmä ja sivistystoimen laajennettu johtoryhmä. Ohjelma on käsitelty kaikissa tulosyksiköissä, kaupungin johtoryhmässä ja esitelty sivistystoimen kaikille lautakunnille kesäkuussa 2014.

10 PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistystoimenjohtaja: Päätös: hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan sivistyspoliittisen ohjelman ja lähettää ohjelman edelleen käsiteltäväksi KH:lle. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 PÖYTÄKIRJA 11/ Kauniaisten kaupungin kaksikielisyysohjelma 1014/ /2014 SOV 79 Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman, puh. (09) Elävä kaksikielisyys ja sen vahvistaminen on yksi Kauniaisten kaupungin ar vois ta ja strateginen painopistealue. Elävä kaksikielisyys on tavoite ja toi min ta ta pa hallinnossa, palveluissa ja kaikessa kaupungin toiminnassa. Tä män kaupungin kehittämisstrategian mukaisen kaksikielisyysohjelman laa ti mi sen tavoitteena on taata molempien kansalliskielten läsnäolon kaikis sa kuntapalveluissa, kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa ja ra ken teita uudistettaessa. Kaksikielisyysohjelmalla tarkoitetaan niiden toimenpiteiden kokonaisuutta, jol la Kauniaisten kaupunki omalta osaltaan takaa molempien kan sal lis kielten suomen ja ruotsin läsnäolon kaikissa kuntapalveluissa sekä kaikes sa tulevaisuuden suunnittelussa ja rakenteiden uudistustyössä, sekä joil la kaupunki edistää kaksikielistä kaupunkikuvaa. Ohjelma sisältää kunnan kielellisen toimintaympäristön kuvauksen, lainsäädännölliset vel voitteet kaksikieliselle kunnalle ja siinä määritetään kaksikielisyyden to teu tumi sel le asetettavat tavoitteet sekä niitä koskevat toimenpiteet. Kaksikielisyysohjelma on laadittu vuosille ja se päivitetään ker ran valtuustokaudessa. Sivistystoimi on laatimassa omaa kaksikielisyysohjelmaansa, jonka on mää rä valmistua vuoden 2015 aikana. Siinä määritellään yksityiskohtaiset kie lel li set tavoitteet sivistystoimen palveluille. Sivistystoimi on sisällyttänyt elävän kaksikielisyyden vahvistamisen yh dek si keskeiseksi tavoitteekseen myös uuteen sivistyspoliittiseen ohjelmaan Elävä kaksikielisyys vahvistuu lasten, nuorten ja aikuisten eri kieliryhmien koh taa mi sis sa. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja Kauniaisten perus ope tuk sen kielikylpymallia kehitetään edelleen laajennetun mallin mukaan vuonna 2014 ja uusien opetussuunnitelmien mukaan vuodesta 2016 läh tien. Elävää kaksikielisyyttä tukevia uusia menetelmiä ja malleja ke hi tetään varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa. Kaksikielisyysohjelma on laadittu kaupunginkanslian toimesta ja sitä on kä si tel ty sekä kaupungin johtoryhmässä että sivistystoimen joh to ryh mässä. Lautakunnilta pyydetään lausuntoa kaupunginhallituksen käsittelyä varten. Liite: Kauniaisten kaksikielisyysohjelma (luonnos )

12 PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistystoimenjohtaja: Päätös: hyväksyy omalta osal taan kaupungin kaksikielisyysohjelman. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 PÖYTÄKIRJA 11/ Muut asiat SOV 80 KokoHelaGrani -hankkeen tila Sivistystoimenjohtaja esitteli lautakunnalle hankkeen tavoitteet, nykytilan se kä hankkeen tulevat toimenpidesuunnitelmat aikatauluineen.

14 PÖYTÄKIRJA 11/ Puistokujan päiväkodin tilojen vuokraaminen toimijalle Oy Ankkalampi Ankdammen Ab 739/ /2014 SOV 81 Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola,puh.(09) SOV on käsitellyt kaupungissa tehtyä kartoitusta kiin nostuk ses ta yksityistä englanninkielistä päivähoitoa kohtaan ja päättänyt, että Puis to ku jan päiväkodissa vapautuvia tiloja ensisijaisesti tarjotaan mah dol lisen yksityisen toimijan käyttöön englanninkielisen päivähoidon tar joa misek si. Vuosien 2013 ja 2014 kaksi englanninkielistä päivähoitoa tarjoavaa toi mijaa on lähestynyt Kauniaisten kaupungin varhaiskasvatuksen tulosaluetta ja ollut kiinnostunut englanninkielisen päivähoidon tarjoamisesta Kau niaisis sa. Toinen niistä vetäytyi keväällä Toinen puolestaan, Oy Ank kalam pi Ankdammen Ab, on halukas vuokraamaan käyttöönsä Puistokujan päi vä ko din tilat alkaen ja aloittamaan päivähoitopaikkojen tar joami sen keväästä 2015 alkaen. Muiden mahdollisten toimijoiden kiinnostusta ti laan ei ole selvitelty. Toiminta ei ole varhaista täydellistä kielikylpyä, vaan eng lan nin kieleen tutustumista leikkien, laulujen ja toiminnan kautta syn type räis ten puhujien kanssa, tavoitteena toiminnallinen kaksikielisyys. Ryhmäs sä työskentelee sekä suomen- että englanninkielistä henkilöstöä, ja ku kin henkilökunnan jäsen puhuu lasten kanssa vain yhtä kieltä. Yhdyskuntatoimen kanssa asiasta on neuvoteltu, ja neuvotteluissa on todet tu, että yhdyskuntatoimi muodollisesti toimii vuokranantajana ja vastaa toi mi jan kanssa sovittavista tarkemmista vuokraehdoista. Vuokrattavat tilat ovat tällä hetkellä päiväkotiryhmä Muumien käytössä olevat tilat, keittiö ja hen ki lö kun nan sosiaalitila. Yhteiskäytössä vuokralaisen ja kunnallisen varhais kas va tuk sen henkilökunnan välillä ovat kodinhoitohuone sekä kah vihuo ne. Avoin perhetoiminta jatkaa nykyisissä tiloissaan toistaiseksi, ja päivä ko din toimisto jää kunnallisen varhaiskasvatuksen henkilöstön työtilaksi. Mi kä li toimija myöhemmin on halukas laajentamaan toimintaansa koko raken nuk seen, asiasta neuvotellaan erikseen. Yksityistä päivähoitoa Kauniaisissa käynnistäessä on tärkeää, että toimija on jo alallaan kokenut, jotta toiminta herättää luottamusta asia kas per heissä. Toiminnan alkaessa toimija toimittaa kaupungille seuraavat asiakirjat: Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta Henkilökunnan tutkintotodistukset Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Pelastus- ja kriisisuunnitelma Yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain nojalla kaupunki valvoo toi mintaa vuosittain tehtävillä tarkastuskäynneillä sekä antamalla tarpeellista oh-

15 PÖYTÄKIRJA 11/ jaus ta ja neuvontaa toimijalle sekä asiakkaille. Yksityinen päiväkoti valitsee asiak kaan sa itsenäisesti erillisenä kunnallisesta päivähoitojonosta, sekä päät tää asiakasmaksuista itsenäisesti. Kunta tukee toimintaa yksityisen hoi don tuen ja sen kuntalisän muodossa. Sivistystoimenjohtaja: SOV päättää todeta kantanaan, että Puistokujan päiväkodin vapautuvat tilat tarjotaan alkaen tai sopimuksen mukaan vuokrattavaksi toi mijal le Oy Ankkalampi Ankdammen Ab.... Sivistystoimenjohtaja täsmensi lautakunnalle tiedoksi, että Puistokujan päivä ko din vuokrattavaksi ehdotetun tilan toiminta Oy Ankkalampi Ank dammen Ab:n toimesta on kaksikielistä päiväkotitoimintaa, ei kielikylpy toi mintaa johon viitataan valmistelutekstissä. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja toteaa, että yhdyskuntatoimi vas taa tilojen vuokraamisesta.

16 PÖYTÄKIRJA 11/ Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos: opiskelijahuolto ja turvallisuuden edistäminen 406/ /2014 SOV 82 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) Eduskunta sääti Oppilas- ja opiskelijahuoltolain , joka tuli voimaan Lain piiriin kuuluvat esi- ja perusopetus sekä toisen asteen lu kio- ja ammatillinen koulutus. Opetushallitus laati maaliskuussa 2014 perusopetuksen ope tus suun ni telman perusteiden muutoksen Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Kou lu tuk sen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä paikalliset ope tus suun nitel mat. Kauniaisten kaupungin hallintosäännön mukaisesti suomenkielinen opetus- ja hyväksyy koulujen opetussuunnitelmat. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan tuomat keskeisimmät muutokset kos ke vat opiskelijahuoltoryhmän roolia ja yksittäisen opiskelijan asian käsit te lyä opiskelijahuoltotyössä. Opetussuunnitelmassa korostuu en nal ta ehkäi se vä työ ja varhainen puuttuminen sekä yhteistyöhön perustuva yh teisöl li nen hyvinvoinnin edistäminen. Turvallisuuden edistäminen on entistä ko ros tu neem min kokonaisvaltaisena osana oppilashuoltoa. Kauniaisissa lukiokoulutuksen opiskelijahuollon ja turvallisuuden edis tä misen opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen valtakunnallisen opetus suun ni tel man perusteiden muutoksen mukaisesti. Lukiokoulutuksen suun ni tel ma sisältää kaupunkitasoisia osioita, joilla varmistetaan toiminnan riit tä vä yhdenmukaisuus kauniaislaisissa lukioissa sekä koulujen täy den tämiä osioita, joissa koulujen toimintakulttuurit ja -tavat huomioidaan. Kou lukoh tai ses ti täydennettävät opetussuunnitelman osiot ja niiden liitteet eivät vie lä sisälly hyväksyttävänä olevaan asiakirjaan, vaan ne tuodaan hy väksyt tä väk si myöhemmin. Perusopetuksen vastaava opetussuunnitelman muu tos hyväksyttiin (SOV 60). Opiskelijahuoltoa koskeva opetussuunnitelman muutos on työstetty lu kioissa opiskelijahuoltoon liittyvissä tiimeissä, koulujen johtoryhmissä, reh to reiden sekä oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa. Koulukohtaisten osioi den työstämiseen osallistuvat lisäksi opiskelijat ja huoltajat. Liite: Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos: Opiskelijahuolto ja tur val li suu den edistäminen Sivistystoimenjohtaja: hyväksyy lu kio koulu tuk sen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen Opiskelijahuolto ja

17 PÖYTÄKIRJA 11/ tur val li suu den edistäminen esityksen mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 PÖYTÄKIRJA 11/ Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 348/ /2014 SOV 83 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) rehtori Jarmo Ranta, puh.(09) Mäntymäen koulun kielikylpyluokanopettajan virka on ollut haettavana Hakuilmoitus julkaistiin sekä kaupungin että koulun koti si vuil la ja MOL-sivustolla. Virkaan valittavalla hakijalla tulee olla kasvatustieteen maisterin tutkinto, vä hin tään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset pe ruskou lus sa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opet ta jan pedagogiset opinnot. Kelpoisuus antaa luokanopetusta on myös hen ki löl lä, jolla on kelpoisuus antaa aineenopetusta perusopetuksessa ja jo ka on suorittanut peruskoulussa opetettavien aineiden ja ai he ko ko naisuuk sien monialaiset opinnot. Hakijalta edellytämme erinomaista ruotsin kielen taitoa ja kokemusta kie likyl py ope tuk ses ta. Lisäksi toivomme hakijalta kielikylpyopetusta ko ko naisval tai ses ti kehittävää ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta. Virkaa haki yhteensä kolme hakijaa, joista kaksi täytti viran kel poi suus ehdot. Haastatteluun kutsuttiin molemmat kelpoiset hakijat. Haastattelut tehtiin Haastatteluihin osallistuivat opetuspäällikkö, Mäntymäen kou lun rehtori ja apulaisrehtori. Hakijoiden vähäisen määrän takia virka laitetaan uudelleen auki Molemmat haastatteluihin osallistuneet hakijat otetaan huomioon uusintahaussa. Sivistystoimenjohtaja: Päätös: varhaiskasvatus lautakunta merkitsee tiedoksi Män ty mäen koulun kielikylpyopettajan viran hakuajan jatkamisen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 PÖYTÄKIRJA 11/ Kunta KAUNIAISTEN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa Pykälät 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Työsopimussuhteeseen ottamista tai päättämistä koskevasta päätöksestä voidaan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus vain jos valitusperusteina ovat, että 1) pää tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittä nyt toi mival tan sa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Pykälät 77 Hallintolainkäyttölain tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus-viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kauniaisten kaupunki Kirjaamo Kauniaistentie KAUNIAINEN fax: (09) Pykälät 77 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

20 PÖYTÄKIRJA 11/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus aukioloaika Radanrakentajantie HELSINKI puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 päivää Valitusaika Valitusai ka Valitusai ka päivää päivää päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Kauniaisten kaupunki Kirjaamo Kauniaistentie KAUNIAINEN fax: (09) Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa. Lain 6 :n mukaan kä sit te ly maksuja ei kuitenkaan peritä muun muassa hallinto-oikeudessa sosiaaliasioissa, julkisoikeudellista palve lus suhdetta tai vaaleja koskevissa asioissa eikä verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai jul kisia maksuja koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Aika: 03.06.2014 klo 17:00-18:00 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 118 Kokouksen ärestäytyminen 3 119 Talousohtaan viran täyttäminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 26.03.2015 klo 17:30-19:40 Paikka: Nuorisotalon kokoustila LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 13 Kokouksen järjestäytyminen 3 14 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot