LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 11/ Aika: klo 17:00-18:50 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 74 Kokouksen järjestäytyminen 3 75 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) 4 76 Toimivallan siirtäminen 5 77 Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiossa 7 78 Sivistyspoliittinen ohjelma Kauniaisten kaupungin kaksikielisyysohjelma Muut asiat Puistokujan päiväkodin tilojen vuokraaminen toimijalle Oy Ankkalampi Ankdammen Ab 82 Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos: opiskelijahuolto ja turvallisuuden edistäminen Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 18

2 PÖYTÄKIRJA 11/ Läsnä: Viherluoto-Lindström Irmeli pj Grönblom Minna varapj. Leppänen Mikko jäsen Aro Lauri jäsen Tikkanen Juhana jäsen Miettinen Taisto jäsen Kuosmanen Eva-Maija varajäsen Rintamäki-Ovaska Tiina KH:n edustaja Becker Emilia Espoon edustaja Backman Heidi sivistystoimenjohtaja Hiitola Annika varhaiskasvatuspäällikkö Mellanen Petri siv. talouspäällikkö Aarniokoski Sari opetuspäällikkö Poissa: Jämsén Martta jäsen Peltovirta Margit jäsen Nystén Tiina jäsen Vihonen Elisa nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Irmeli Viherluoto-Lindström Petri Mellanen puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirja tarkastettu Allekirjoitukset Lauri Aro Juhana Tikkanen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja

3 PÖYTÄKIRJA 11/ Kokouksen järjestäytyminen SOV 74 - toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa - hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: - totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Aron ja Juhana Tikkasen - hyväksyi esityslistan ja lisälistan kokouksen työjärjestykseksi sekä päät ti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä esityslistan kä sit te ly jär je tykseen verrattuna.

4 PÖYTÄKIRJA 11/ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) SOV 75 Lautakunnalle on lähetetty viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouk sen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Otsikkoluettelo on esityslistan oheismateriaalina. Lautakunta päätti , että lautakunnan jäsenten tulee ilmoittaa ennen kokousta sivistystoi menjohtajalle tai opetuspäällikölle ne viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joista toivovat lisätietoja kokouksessa. Sivistystoimenjohtaja: Päätös: Lautakunta merkitsee tiedokseen otsikkoluettelosta ilmenevät päätökset ja päät tää olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 PÖYTÄKIRJA 11/ Toimivallan siirtäminen 46/ /2014 SOV 76 Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola, puh. (09) opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. (09) Voimassaoleva lainsäädäntö opetustoiminnan ja varhaiskasvatuksen osalta (mm. perusopetuslaki, laki lasten päivähoidosta) osoittaa kunnille eri mää rän tehtäviä ja vastuita toimivallan ollessa myös osoitettuna kunnalle, ei viranhaltijoille. Kaikilta osin ei ole kuitenkaan aina tarkoituksenmukaista kä si tel lä kaikkia operatiivisia hallinnollisiin päätöksiin liittyviä asioita lau takun nas sa päätöksentekoa varten. Kauniaisten kaupungin hallintosääntö (KV , voimassa alkaen) määrittelee kohdassa 1.2., että suomenkielinen opetusja vastaa Kauniaisten kaupungin suo men kie lises tä opetustoimesta ja suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta. Hal lin tosään nön kohta 1.3. määrittelee, että lautakunta voi siirtää toimivaltaansa edel leen alaiselleen viranhaltijalle. Lautakuntien alaisilleen viranhaltijoille siir tä mä toimivalta kootaan vuosittain tarkistettavaan päätökseen. Esittelijä esittää lautakunnan hyväksyttäväksi seuraavia toimivallan siirtoja lau ta kun nal ta viranhaltijoille: Varhaiskasvatuspäällikkö päättää päivähoidosta perittävistä asiakasmaksuista ja maksun pe rimät tä jättämisestä tai alentamisesta päättää päivähoitopaikan osoittamisesta ostopalvelupäiväkotien osal ta sekä päättää oppilaaksi ottamisesta esiopetukseen os to palve lu päi vä ko tien osalta. päättää esiopetuksen oppilaan erityisestä tuesta sekä päät tää raken teel lis ten tukitoimenpiteiden osoittamisesta var hais kas va tuk sessa päättää maksusitoumusten myöntämisestä päivähoitoon. Päiväkodin johtaja päättää päivähoitopaikan osoittamisesta kaupungin päi vä ko din osalta sekä päättää esiopetuspaikan osoittamisesta kaupungin päi vä kodis sa varhaiskasvatuspäällikön osoitettua tehtävään, on oikeus päättää val von ta-asiois sa yksityisten päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien se kä yksityisten perhepäivähoitajien osalta sekä hyväksyy työ so pimus suh tei set hoi ta jat kodissa.

6 PÖYTÄKIRJA 11/ Opetuspäällikkö päättää oppilaaksiotosta vieraskuntalaisten osalta Kauniaisten suomen kie li seen perusopetukseen myöntää kauniaislaiselle peruskouluikäiselle oppilaalle kou lun käyn tioi keu den toisen kunnan perusopetuksen kouluun päättää perusopetuslain 17 :n mukaisen erityisen tuen jär jes tä mises tä oppilaalle valvoo kauniaislaisten suomenkielisten peruskouluikäisten op pi laiden oppivelvollisuuden suorittamista päättää oppilaan vuotta säädettyä myöhemmästä perusopetuksen aloit ta mi ses ta ja osoittaa opetuksen järjestämispaikan päättää perusopetuslain 18 :n mukaisista oppilaan erityisistä opetus jär jes te lyis tä antaa tarvittaessa maksusitoumuksen kauniaislaisen pe rus ope tuksen erityisen tuen oppilaan koulunkäynnille toisen opetuksen jär jestä jän oppilaitoksessa päättää maksusitoumuksen antamisesta perusopetuksen oppilaan osal lis tu mi sek si tutkimus-, tuki- tai muulle jaksolle toisen opetuksen jär jes tä jän oppilaitoksessa päättää peruskouluikäisten oppilaiden tilauskuljetuksista ja matka-avus tuk sis ta päättää luvan antamisesta oppilaalle jatkaa koulunkäyntiä yli op pivel vol li suus iän päättää lukiolain 13 :n mukaisista opiskelijan erityisistä ope tus järjes te lyis tä päättää lapsivalinnoista perusopetuksen iltapäivätoimintaan päättää perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksun perimättä jät tämi ses tä tai alentamisesta päättää apuvälineiden ja tulkitsemis- ja avustajapalvelujen myön tämi ses tä oppilaalle, ellei päätöstä ole tehty osana erityisen tuen päätös tä osoittaa oppilaalle opetuksen järjestämispaikan perusopetukseen val mis ta van opetuksen opetusryhmästä. Perusopetuksen rehtori päättää kauniaislaisten oppilaiden oppilaaksiotosta Kauniaisten suomen kie li seen perusopetukseen Lukion rehtori päättää opiskelijaksiotosta Kauniaisten lukioon Sivistystoimenjohtaja: Päätös: Lautakunta päättää hyväksyä toimivallan siirtämisen lautakunnalta vi ranhal ti joil le päätösehdotuksen mukaisessa laajuudessa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 PÖYTÄKIRJA 11/ Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiossa 594/ /2014 SOV 77 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) Koulujen työ- ja loma-ajoissa kunnalla on varsin laaja päätäntävalta. Perus ope tus ta koskevassa lainsäädännössä on säädetty perusopetuksen kou lu päi vien lukumäärästä ja lukuvuoden koulutyön päät ty mis ajan koh dasta. Esiopetuksen osalta vastaavia säädöksiä ei ole. Lukiolainsäädännössä ei myöskään ole säädöksiä työ- ja loma-ajoista. Esiopetuksessa, pe rusope tuk ses sa ja lukiokoulutuksessa pyritään noudattamaan mah dol li simman yhteneväisiä työ- ja loma-aikoja, kuitenkin niin ettei esiopetuksessa ole lauantaityöpäiviä. Myös pääkaupunkiseudun kuntien kesken tehdään yh teis työ tä liittyen tulevan lukuvuoden työ- ja loma-aikoihin. Lukuvuoden työ- ja loma-aikojen määrittelyä on valmisteltu yhdessä suomen kie li ses sä ja ruotsinkielisessä opetustoimessa yhteistyössä Espoon ope tus toi men kanssa. Perusopetusasetuksen 9 :n mukaan työajoista tulee ilmoittaa ennalta oppi lail le ja huoltajille ja vastaavasti lukioasetuksen 3 :n mukaan työajoista tu lee ilmoittaa ennalta opiskelijoille. Perusopetuslain 23 määrää perusopetukseen lukuvuodessa 190 työ päivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Pe rusope tus ase tuk sen 7 :n mukaan perusopetuksen lukuvuoden koulutyö pääte tään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Lukuvuoden työ- ja loma-ajat: syyslukukausi ke pe syysloma to pe joululoma ma ke kevätlukukausi to 7.1. la (esiopetuksessa to pe ) talviloma (vko 8) ma pe Lukuvuoden koulupäivien lukumäärä on 190. Syyslukukaudella on 91 koulupäivää ja kevätlukukaudella 99 koulupäivää. Lukion päättävien abi tu rient tien viimeinen varsinainen koulupäivä on to Päätösehdotuksessa esitetään, että peruskouluilla ja lukiolla on mah dol lisuus tehdä lauantaityöpäiviä ja saada niistä vastaavasti vapaapäiviä, jotka kou lut tarkentavat keväällä 2015 tulevaa lukuvuotta suunniteltaessa. Lauan tai työ päi vien lukumäärää esitetään rajattavaksi enintään kolmeen. Koulu koh tai nen jousto antaa yksittäiselle koululle mahdollisuuden järjestää jo-

8 PÖYTÄKIRJA 11/ na kin lauantaina esim. teemapäivän, avoimien ovien päivän tai vastaavan, jo hon myös oppilaiden huoltajat voisivat osallistua. Sivistystoimenjohtaja: päättää esi ope tuksen, perusopetuksen ja lukion lukuvuoden työ- ja loma-ajoista seu raa vaa: Lukuvuoden työ- ja loma-ajat: syyslukukausi ke pe syysloma to pe joululoma ma ke kevätlukukausi to 7.1. la (esiopetuksessa to pe ) talviloma (vko 8) ma pe Lisäksi perusopetuksen kouluilla ja lukiolla on mahdollisuus vaihtaa vapaak si enintään 3 koulupäivää tekemällä 3 lauantaityöpäivää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyspoliittinen ohjelma / /2014 SOV 78 Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman, puh. (09) Kauniaisten kaupungin sivistyspoliittinen ohjelma on laadittu vuonna 2014 ja sen osoittamat toimenpiteet keskittyvät vuosille Si vis tys poliit tis ta ohjelmaa ohjaavat Kauniaisten kaupunginvaltuuston nykyiselle valtuus to kau del le laatimat sivistystoimea koskevat strategiset pai no pis te alueet: koulujen ja päiväkotien edelläkävijyys metropolialueella, lasten ja nuorten hyvinvointi sekä kaupungissa toteutuva elävä kaksikielisyys. Opetushallitus on laatinut yhteisen mallin kunnissa tapahtuvan strategisen suun nit te lun tueksi. Paikallinen koulutuksen järjestäjän ke hit tä mis suun nitel ma eli KuntaKesu yhdistää kunnan omat kehittämistarpeet val ta kun nal lisiin kehittämislinjauksiin, joista muodostuu tavoitteellinen kokonaisuus. Kun nat voivat ottaa mallin käyttöön, jos ne haluavat käyttää uutta tapaa kou lu tuk sen strategisessa suunnittelussa. Malli voidaan ottaa käyttöön sellai se naan tai muokata omiin tarpeisiin sopivaksi. Päätöksen tekee pai kal linen koulutuksen järjestäjä. Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma toi mii myös paikallisen koulutuspoliittisen keskustelun tukena ja käyn nis täjä nä. Kauniaisten sivistystoimi on jo vuodesta 2013 osallistunut Ope tus hal li tuksen ruotsinkieliseen Toppkompetens -hankkeeseen ja suomenkieliseen Kun ta KesuKun toon -prosessiin. Molemmat hankkeet tukevat kuntia pai kallis ten kehittämissuunnitelmien laatimisessa. Sivistyspoliittinen ohjelma toimii Kauniaisten sivistystoimen paikallisena kehittämissuunnitelmana ja antaa suuntaviivat tulevaisuuden toiminnalle ja toimenpiteille. Kauniaisten kau pun gin suunnitelmaluonnoksia ovat toimineet esimerkkeinä kan sal lises sa prosessissa. Tulevaisuusohjelmat toimivat Kauniaisten suomenkielisen opetustoimen paikallisina kehittämissuunnitelmina ja vastaavasti Toppkompetens -suunnitelmat toimivat ruotsinkielisen opetustoimen paikallisina kehittämissuunnitelmina. Samalla Toppkompetens -suunnitelmat ja Tulevaisuusohjelmat toimivat sivistyspoliittisen ohjelman osaohjelmina. Sivistyspoliittinen ohjelma on laadittu sivistystoimen vuodesta 2013 toimivassa uudessa organisaatiossa. Ohjelman laatimisprosessiin on osallistunut sivistystoimen johtoryhmä ja sivistystoimen laajennettu johtoryhmä. Ohjelma on käsitelty kaikissa tulosyksiköissä, kaupungin johtoryhmässä ja esitelty sivistystoimen kaikille lautakunnille kesäkuussa 2014.

10 PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistystoimenjohtaja: Päätös: hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan sivistyspoliittisen ohjelman ja lähettää ohjelman edelleen käsiteltäväksi KH:lle. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 PÖYTÄKIRJA 11/ Kauniaisten kaupungin kaksikielisyysohjelma 1014/ /2014 SOV 79 Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman, puh. (09) Elävä kaksikielisyys ja sen vahvistaminen on yksi Kauniaisten kaupungin ar vois ta ja strateginen painopistealue. Elävä kaksikielisyys on tavoite ja toi min ta ta pa hallinnossa, palveluissa ja kaikessa kaupungin toiminnassa. Tä män kaupungin kehittämisstrategian mukaisen kaksikielisyysohjelman laa ti mi sen tavoitteena on taata molempien kansalliskielten läsnäolon kaikis sa kuntapalveluissa, kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa ja ra ken teita uudistettaessa. Kaksikielisyysohjelmalla tarkoitetaan niiden toimenpiteiden kokonaisuutta, jol la Kauniaisten kaupunki omalta osaltaan takaa molempien kan sal lis kielten suomen ja ruotsin läsnäolon kaikissa kuntapalveluissa sekä kaikes sa tulevaisuuden suunnittelussa ja rakenteiden uudistustyössä, sekä joil la kaupunki edistää kaksikielistä kaupunkikuvaa. Ohjelma sisältää kunnan kielellisen toimintaympäristön kuvauksen, lainsäädännölliset vel voitteet kaksikieliselle kunnalle ja siinä määritetään kaksikielisyyden to teu tumi sel le asetettavat tavoitteet sekä niitä koskevat toimenpiteet. Kaksikielisyysohjelma on laadittu vuosille ja se päivitetään ker ran valtuustokaudessa. Sivistystoimi on laatimassa omaa kaksikielisyysohjelmaansa, jonka on mää rä valmistua vuoden 2015 aikana. Siinä määritellään yksityiskohtaiset kie lel li set tavoitteet sivistystoimen palveluille. Sivistystoimi on sisällyttänyt elävän kaksikielisyyden vahvistamisen yh dek si keskeiseksi tavoitteekseen myös uuteen sivistyspoliittiseen ohjelmaan Elävä kaksikielisyys vahvistuu lasten, nuorten ja aikuisten eri kieliryhmien koh taa mi sis sa. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja Kauniaisten perus ope tuk sen kielikylpymallia kehitetään edelleen laajennetun mallin mukaan vuonna 2014 ja uusien opetussuunnitelmien mukaan vuodesta 2016 läh tien. Elävää kaksikielisyyttä tukevia uusia menetelmiä ja malleja ke hi tetään varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa. Kaksikielisyysohjelma on laadittu kaupunginkanslian toimesta ja sitä on kä si tel ty sekä kaupungin johtoryhmässä että sivistystoimen joh to ryh mässä. Lautakunnilta pyydetään lausuntoa kaupunginhallituksen käsittelyä varten. Liite: Kauniaisten kaksikielisyysohjelma (luonnos )

12 PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistystoimenjohtaja: Päätös: hyväksyy omalta osal taan kaupungin kaksikielisyysohjelman. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 PÖYTÄKIRJA 11/ Muut asiat SOV 80 KokoHelaGrani -hankkeen tila Sivistystoimenjohtaja esitteli lautakunnalle hankkeen tavoitteet, nykytilan se kä hankkeen tulevat toimenpidesuunnitelmat aikatauluineen.

14 PÖYTÄKIRJA 11/ Puistokujan päiväkodin tilojen vuokraaminen toimijalle Oy Ankkalampi Ankdammen Ab 739/ /2014 SOV 81 Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola,puh.(09) SOV on käsitellyt kaupungissa tehtyä kartoitusta kiin nostuk ses ta yksityistä englanninkielistä päivähoitoa kohtaan ja päättänyt, että Puis to ku jan päiväkodissa vapautuvia tiloja ensisijaisesti tarjotaan mah dol lisen yksityisen toimijan käyttöön englanninkielisen päivähoidon tar joa misek si. Vuosien 2013 ja 2014 kaksi englanninkielistä päivähoitoa tarjoavaa toi mijaa on lähestynyt Kauniaisten kaupungin varhaiskasvatuksen tulosaluetta ja ollut kiinnostunut englanninkielisen päivähoidon tarjoamisesta Kau niaisis sa. Toinen niistä vetäytyi keväällä Toinen puolestaan, Oy Ank kalam pi Ankdammen Ab, on halukas vuokraamaan käyttöönsä Puistokujan päi vä ko din tilat alkaen ja aloittamaan päivähoitopaikkojen tar joami sen keväästä 2015 alkaen. Muiden mahdollisten toimijoiden kiinnostusta ti laan ei ole selvitelty. Toiminta ei ole varhaista täydellistä kielikylpyä, vaan eng lan nin kieleen tutustumista leikkien, laulujen ja toiminnan kautta syn type räis ten puhujien kanssa, tavoitteena toiminnallinen kaksikielisyys. Ryhmäs sä työskentelee sekä suomen- että englanninkielistä henkilöstöä, ja ku kin henkilökunnan jäsen puhuu lasten kanssa vain yhtä kieltä. Yhdyskuntatoimen kanssa asiasta on neuvoteltu, ja neuvotteluissa on todet tu, että yhdyskuntatoimi muodollisesti toimii vuokranantajana ja vastaa toi mi jan kanssa sovittavista tarkemmista vuokraehdoista. Vuokrattavat tilat ovat tällä hetkellä päiväkotiryhmä Muumien käytössä olevat tilat, keittiö ja hen ki lö kun nan sosiaalitila. Yhteiskäytössä vuokralaisen ja kunnallisen varhais kas va tuk sen henkilökunnan välillä ovat kodinhoitohuone sekä kah vihuo ne. Avoin perhetoiminta jatkaa nykyisissä tiloissaan toistaiseksi, ja päivä ko din toimisto jää kunnallisen varhaiskasvatuksen henkilöstön työtilaksi. Mi kä li toimija myöhemmin on halukas laajentamaan toimintaansa koko raken nuk seen, asiasta neuvotellaan erikseen. Yksityistä päivähoitoa Kauniaisissa käynnistäessä on tärkeää, että toimija on jo alallaan kokenut, jotta toiminta herättää luottamusta asia kas per heissä. Toiminnan alkaessa toimija toimittaa kaupungille seuraavat asiakirjat: Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta Henkilökunnan tutkintotodistukset Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Pelastus- ja kriisisuunnitelma Yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain nojalla kaupunki valvoo toi mintaa vuosittain tehtävillä tarkastuskäynneillä sekä antamalla tarpeellista oh-

15 PÖYTÄKIRJA 11/ jaus ta ja neuvontaa toimijalle sekä asiakkaille. Yksityinen päiväkoti valitsee asiak kaan sa itsenäisesti erillisenä kunnallisesta päivähoitojonosta, sekä päät tää asiakasmaksuista itsenäisesti. Kunta tukee toimintaa yksityisen hoi don tuen ja sen kuntalisän muodossa. Sivistystoimenjohtaja: SOV päättää todeta kantanaan, että Puistokujan päiväkodin vapautuvat tilat tarjotaan alkaen tai sopimuksen mukaan vuokrattavaksi toi mijal le Oy Ankkalampi Ankdammen Ab.... Sivistystoimenjohtaja täsmensi lautakunnalle tiedoksi, että Puistokujan päivä ko din vuokrattavaksi ehdotetun tilan toiminta Oy Ankkalampi Ank dammen Ab:n toimesta on kaksikielistä päiväkotitoimintaa, ei kielikylpy toi mintaa johon viitataan valmistelutekstissä. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja toteaa, että yhdyskuntatoimi vas taa tilojen vuokraamisesta.

16 PÖYTÄKIRJA 11/ Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos: opiskelijahuolto ja turvallisuuden edistäminen 406/ /2014 SOV 82 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) Eduskunta sääti Oppilas- ja opiskelijahuoltolain , joka tuli voimaan Lain piiriin kuuluvat esi- ja perusopetus sekä toisen asteen lu kio- ja ammatillinen koulutus. Opetushallitus laati maaliskuussa 2014 perusopetuksen ope tus suun ni telman perusteiden muutoksen Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Kou lu tuk sen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä paikalliset ope tus suun nitel mat. Kauniaisten kaupungin hallintosäännön mukaisesti suomenkielinen opetus- ja hyväksyy koulujen opetussuunnitelmat. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan tuomat keskeisimmät muutokset kos ke vat opiskelijahuoltoryhmän roolia ja yksittäisen opiskelijan asian käsit te lyä opiskelijahuoltotyössä. Opetussuunnitelmassa korostuu en nal ta ehkäi se vä työ ja varhainen puuttuminen sekä yhteistyöhön perustuva yh teisöl li nen hyvinvoinnin edistäminen. Turvallisuuden edistäminen on entistä ko ros tu neem min kokonaisvaltaisena osana oppilashuoltoa. Kauniaisissa lukiokoulutuksen opiskelijahuollon ja turvallisuuden edis tä misen opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen valtakunnallisen opetus suun ni tel man perusteiden muutoksen mukaisesti. Lukiokoulutuksen suun ni tel ma sisältää kaupunkitasoisia osioita, joilla varmistetaan toiminnan riit tä vä yhdenmukaisuus kauniaislaisissa lukioissa sekä koulujen täy den tämiä osioita, joissa koulujen toimintakulttuurit ja -tavat huomioidaan. Kou lukoh tai ses ti täydennettävät opetussuunnitelman osiot ja niiden liitteet eivät vie lä sisälly hyväksyttävänä olevaan asiakirjaan, vaan ne tuodaan hy väksyt tä väk si myöhemmin. Perusopetuksen vastaava opetussuunnitelman muu tos hyväksyttiin (SOV 60). Opiskelijahuoltoa koskeva opetussuunnitelman muutos on työstetty lu kioissa opiskelijahuoltoon liittyvissä tiimeissä, koulujen johtoryhmissä, reh to reiden sekä oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa. Koulukohtaisten osioi den työstämiseen osallistuvat lisäksi opiskelijat ja huoltajat. Liite: Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos: Opiskelijahuolto ja tur val li suu den edistäminen Sivistystoimenjohtaja: hyväksyy lu kio koulu tuk sen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen Opiskelijahuolto ja

17 PÖYTÄKIRJA 11/ tur val li suu den edistäminen esityksen mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 PÖYTÄKIRJA 11/ Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 348/ /2014 SOV 83 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) rehtori Jarmo Ranta, puh.(09) Mäntymäen koulun kielikylpyluokanopettajan virka on ollut haettavana Hakuilmoitus julkaistiin sekä kaupungin että koulun koti si vuil la ja MOL-sivustolla. Virkaan valittavalla hakijalla tulee olla kasvatustieteen maisterin tutkinto, vä hin tään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset pe ruskou lus sa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opet ta jan pedagogiset opinnot. Kelpoisuus antaa luokanopetusta on myös hen ki löl lä, jolla on kelpoisuus antaa aineenopetusta perusopetuksessa ja jo ka on suorittanut peruskoulussa opetettavien aineiden ja ai he ko ko naisuuk sien monialaiset opinnot. Hakijalta edellytämme erinomaista ruotsin kielen taitoa ja kokemusta kie likyl py ope tuk ses ta. Lisäksi toivomme hakijalta kielikylpyopetusta ko ko naisval tai ses ti kehittävää ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta. Virkaa haki yhteensä kolme hakijaa, joista kaksi täytti viran kel poi suus ehdot. Haastatteluun kutsuttiin molemmat kelpoiset hakijat. Haastattelut tehtiin Haastatteluihin osallistuivat opetuspäällikkö, Mäntymäen kou lun rehtori ja apulaisrehtori. Hakijoiden vähäisen määrän takia virka laitetaan uudelleen auki Molemmat haastatteluihin osallistuneet hakijat otetaan huomioon uusintahaussa. Sivistystoimenjohtaja: Päätös: varhaiskasvatus lautakunta merkitsee tiedoksi Män ty mäen koulun kielikylpyopettajan viran hakuajan jatkamisen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 PÖYTÄKIRJA 11/ Kunta KAUNIAISTEN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa Pykälät 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Työsopimussuhteeseen ottamista tai päättämistä koskevasta päätöksestä voidaan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus vain jos valitusperusteina ovat, että 1) pää tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittä nyt toi mival tan sa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Pykälät 77 Hallintolainkäyttölain tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus-viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kauniaisten kaupunki Kirjaamo Kauniaistentie KAUNIAINEN fax: (09) Pykälät 77 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

20 PÖYTÄKIRJA 11/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus aukioloaika Radanrakentajantie HELSINKI puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 päivää Valitusaika Valitusai ka Valitusai ka päivää päivää päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Kauniaisten kaupunki Kirjaamo Kauniaistentie KAUNIAINEN fax: (09) Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa. Lain 6 :n mukaan kä sit te ly maksuja ei kuitenkaan peritä muun muassa hallinto-oikeudessa sosiaaliasioissa, julkisoikeudellista palve lus suhdetta tai vaaleja koskevissa asioissa eikä verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai jul kisia maksuja koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 38 17.08.2017 49 07.09.2017 Toimivallan siirtäminen 46/00.01.01/2014 SOVV 17.08.2017 38 Lisätiedot:

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Aika: 02.06.2015 klo 17:30-18:15 Paikka: Villa Frosterus Soukanniemi LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 17 Kokouksen järjestäytyminen 3 18 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Aika: 18.11.2013 klo 16:30-16:40 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 65 Kokouksen järjestäytyminen 3 66 Espoon seudun

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Aika: 07.04.2014 klo 17:00-18:10 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 22 Kokouksen järjestäytyminen 3 23 Kauniaisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 02.06.2015 klo 18:00-19:00 Paikka: Villa Frosterus Soukanniemi LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 25 Kokouksen järjestäytyminen 3 26 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Aika: 22.01.2014 klo 16:30-19:30 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Aika: 23.04.2015 klo 17:30-18:25 Paikka: Nuorisotalon kokoustila LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen järjestäytyminen 3 22 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 20.05.2015 klo 18:00-18:50 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 32 Kokouksen järjestäytyminen 3 33 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot