Katsaus Hämeenlinnan ympäristön tilaan. Ympäristöosaston julkaisuja 34 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus Hämeenlinnan ympäristön tilaan. Ympäristöosaston julkaisuja 34 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä"

Transkriptio

1 Katsaus Hämeenlinnan ympäristön tilaan Ympäristöosaston julkaisuja 34 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä

2 Lähdeviite: Susanna Kiijärvi (toim.) Katsaus Hämeenlinnan ympäristön tilaan. Ympäristöosaston julkaisuja 34. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. Tekstit: Kartat: Kannen valokuvat: Taitto ja painatus: Kustannus: Reijo Hemilä, Heli Jutila, Karri Jutila, Susanna Kiijärvi ja Sirpa Viholainen Marja Kokko Hämeen linna (Marjukka Välimaa), Ahvenistonharju (Karri Jutila), Katumajärvi (Heli Jutila), Vanajavesi (Timo Viinanen) OffsetKolmio Oy, Hämeenlinna Interreg IIIA -hanke Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa ISBN ISSN Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS

3 Esipuhe Aluksi Hämeenlinnan ensimmäisen ympäristöntila-katsauksen tavoitteena on tarjota hämeenlinnalaisille ajankohtaista tietoa heidän ympäristönsä nykytilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Riittävä tieto on kaiken päätöksenteon ja osallistumisen perusedellytys. Kuntalaiset kaipaavat jatkuvasti tietoa elinympäristöstään. Ympäristötietoa tarvitaan erityisesti arvioitaessa erilaisten suojelutoimenpiteiden vaikuttavuutta ja etsittäessä ratkaisuja ympäristöämme koskeviin ongelmiin. Hämeenlinnan ympäristöntila -katsaus ei ole tyhjentävä kuvaus kaupunkimme ympäristön tilasta, vaan tarjoaa näkökulmia keskeisimpiin ympäristömme asioihin. Ympäristö on laaja käsite. Se pitää sisällään luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön ja sillä viitataan usein myös ihmisen sosiaaliseen ja kulttuuriseen toimintaympäristöön. Luonnonympäristö käsittää kallio- ja maaperän, kasvi- ja eläinlajiston ja vesistöt. Rakennettua ympäristöä ovat mm. puistot, kadut, pihat ja rakennukset. Tässä katsauksessa painopiste on luonnonympäristössä ja siihen vaikuttavien ihmistoimintojen kuvauksessa. Tiukka rajanveto on kuitenkin mahdotonta. Ihmisen ja luonnon vuorovaikutus alueella on jatkunut vuosituhansia. Monet arvokkaat elinympäristöt ovat syntyneet ihmistoiminnan tuloksena ja vaativat säilyäkseen jatkuvaa hoitoa. Toisaalta ihmisen vaikutus ulottuu kaikkialle eikä alkuperäistä luontoa sanan varsinaisessa merkityksessä enää ole. Hämeenlinnan ympäristön tilaa käsitellään kolmen luonnon peruselementin - maan, veden ja ilmankautta. Ympäristön tilan seuraaminen on tärkeää, paitsi luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta, myös ihmisen terveyden ja luonnonvarojen riittävyyden näkökulmasta. Luonto tarjoaa meille ruuan jota syömme, veden jota juomme ja ilman jota hengitämme, raaka-aineita, energiaa, kauniita maisemia ja paikan virkistäytyä. Kunnan velvollisuuksiin kuuluu alueensa ympäristön tilan seuranta ja siitä tiedottaminen. Tämä katsaus on koottu Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosaston ympäristönsuojelun henkilökunnan yhteistyönä. Katsaus on laadittu osana EU:n Interreg IIIA -rahoitteista hanketta Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa. Ympäristön säilyminen edellyttää ympäristökuormituksen vähentämistä, riskitekijöiden hallintaa, negatiivisten muutosten ennaltaehkäisyä ja tiedon lisäämistä. Ympäristöongelmien ennakointi on erityisen tärkeää, sillä monet vaikutukset näkyvät viiveellä ja säilyvät luonnossa pitkään, vaikka aiheuttaja saataisiinkin kuriin. Hyvän ympäristön vaaliminen on kaikkien yhteinen asia: virkamiesten, asukkaiden, päättäjien, yritysten ja yhteisöjen. 3

4 Sisältö Sisältö ALUKSI... 3 HÄMEENLINNA TÄNÄÄN... 5 Kaupunki Vanajaveden rannalla... 6 Ympäristöä suojellaan monin keinoin... 7 Maankäytön kokonaisvaltainen suunnittelu avainasemassa... 8 MAA... 9 Pienellä alueella laaja luonnonkirjo Monipuolisia suojelualueita ja -kohteita Hämeenlinnan kasvilajisto tunnetaan hyvin Puistojen verkosto toimii ekologisena käytävänä Kansallinen kaupunkipuisto - ikkuna suomalaiseen historiaan ja luontoon Kokonaisjätemäärä kasvaa, yhdyskuntajätteen määrä laskussa Kaatopaikoille tiukemmat vaatimukset Vanhat kaatopaikat riski maaperälle VESI Runsaat pohjavesivarat takaavat puhdasta juomavettä hämeenlinnalaisille Pintavesien tila vaihtelee välttävästä erinomaiseen Hämeenlinnan järviä Hajakuormitus rehevöittää Vanajavettä - pistekuormitus saatu kuriin Katumajärveä kunnostamaan ILMA Ilmanlaatua seurataan päivittäin Liikenne ja energiantuotanto kuormittavat Ilmastonmuutos koskee kaikkia Ilma kuljettaa myös melusaastetta HÄMEENLINNA HUOMENNA LÄHTEET

5 Hämeenlinna tänään Hämeenlinnassa yhdistyvät rikas luonto, kulttuurihistoria ja kasvava elinvoimainen kaupunki. Ainutkertaiset ominaispiirteet asettavat haasteita kaupungin kehittämiselle. Luonnonympäristö, historia ja kehitys tulee sovittaa yhteen niin, että myös tulevat hämeenlinnalaiset voivat nauttia kaupunkinsa monipuolisesta ympäristöstä. 5

6 Hämeenlinna tänään Kaupunki Vanajaveden rannalla Hämeenlinnan kaupunki on syntynyt pienilmastoltaan edulliseen ja maaperältään hedelmälliseen Vanajaveden laaksoon. Maisemalle tyypillisiä ovat kaupunkia halkovat vesistöt, harjuselänteet sekä rehevät lehdot. Kaupungin maamerkkeinä tunnetaan Hämeen keskiaikainen linna sekä Aulangon puistometsä. KUVA KARRI JUTILA Luonnonympäristön elementit ovat tarjonneet edellytykset maanviljelyyn, helppoihin kulkureitteihin ja puolustusasemiin. Alueen asutuksen historia ulottuu tuhansien vuosien taakse. Keskiaikaisen kivilinnan rakennustyöt on aloitettu todennäköisesti jo 1300-luvun lopulla. Hämeenlinna on Suomen vanhin sisämaakaupunki. Varsinaiset kaupunkioikeudet Hämeenlinnalle myönnettiin vuonna 1639 ja vuodesta 1775 Hämeenlinna on toiminut läänin pääkaupunkina. Vuonna 1862 valmistui rautatieyhteys Helsingistä ja samoihin aikoihin alkoi vilkas höyrylaivaliikenne Vanajaveden reitillä. Hämeenlinna säilyi pitkään pienenä idyllisenä kaupunkina. Varsinainen kasvukausi ajoittuu toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Siirtoväki, teollistuminen ja suuri maaltamuutto kasvattivat kaupungin väkiluvun muutamassa vuosikymmenessä moninkertaiseksi. Sodan jälkeisen kasvun perusedellytyksenä on ollut kaupungin edullinen sijainti. Tänä päivänä Hämeenlinna on edelleen Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, monipuolinen hallinto- ja kulttuurikaupunki ja liikenteen risteyskohta. Hämeenlinnassa kietoutuvat yhteen rikas luonnonympäristö, kulttuurihistoria ja kasvavan kaupungin elinvoimaisuus. Hämeenlinnan asukasmäärä on lisääntynyt jatkuvasti 1980-luvun loppupuolelta alkaen lähinnä muuttoliikkeen seurauksena. Vuonna 2003 kaupungin väkiluku oli lähes , ja vuosittainen kasvu on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut keskimäärin 270 henkeä. Väestön ennustetaan kasvavan myös jatkossa. Suurin osa hämeenlinnalaisista työskentelee palveluammateissa ja teollisuuden piirissä. Jokaisen elinvoimaisen kaupungin tavoitteena on ylläpitää elinympäristöä, jossa ihmiset haluavat asua ja työskennellä. Yksi Hämeenlinnan menestystekijöistä on kaunis luonnonympäristö, joka tarjoaa asukkaille mittavat ulkoilu- ja virkistäytymismahdollisuudet. Luonnolla on merkitystä myös kaupungin matkailuvalttina. Hämeenlinnan haasteena onkin alkuperäisen luonnon suojelun, kulttuurihistoriallisten ympäristöjen säilyttämisen sekä kaupungin kasvun aiheuttaman laajentumispaineen yhteensovittaminen. Hämeenlinna lukuina Perustettu 1639 Pinta-ala km 2 Vesistöjä 18.5 km 2, 10 % kaupungin pinta-alasta Väkiluku Väestönmuutos henkeä, kasvu 0.4 % Väestöntiheys henkeä / maa-km 2 Työttömyysaste % Elinkeinorakenne 2002 palvelut 71.2 %, teollisuus 26.5 %, muut 2.3 % 6

7 Hämeenlinna tänään Ympäristöä suojellaan monin keinoin Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia ympäristönsuojelulle. Ympäristönsuojelun ohjauskeinoilla tarkoitetaan yleensä viranomaisten toimia, joilla ihmisten ja yritysten ympäristölle haitallista käyttäytymistä pyritään rajoittamaan tai muuten ohjaamaan lainsäädännön mukaisesti. Näiden rinnalla keskeistä on kaikkien toimijoiden yhteinen vastuu ympäristön tilasta. Maankäytön suunnittelulla ohjataan erilaisten toimintojen sijoittamista ja rakentamista kaupungin alueella: mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Maankäytön suunnittelu on yksi tärkeimmistä keinoista ehkäistä negatiivisia ympäristövaikutuksia. Suunnittelujärjestelmä kulkee portaittain yleispiirteisestä maankäytön suunnittelusta yksityiskohtaisempiin asemakaavoihin. Hämeenlinnan kaupungin kaavoitustoimisto vastaa kaupungin yleis- ja asemakaavojen laatimisesta ja Hämeen liitto maakuntakaavasta. Kaavoitettavista alueista tehdään erilaisia ympäristöselvityksiä esimerkiksi alueen luontoarvoista, melukysymyksistä, ilmanlaadusta, maaperän pilaantumisesta sekä maisema- ja kulttuuriarvoista. Lupa- ja ilmoitusmenettelyt sekä tarkkailu ja valvonta perustuvat lukuisiin eri lakeihin ja kunnassa niistä huolehtivat kunnan ympäristöviranomainen sekä valtiohallinnon alueelliset ympäristöviranomaiset. Luvat koskevat esimerkiksi terveyden-, ilman-, vesistöjen- ja alkuperäisen luonnon suojelua, meluntorjuntaa ja jätehuoltoa. Tyypillisiä luvitettavia toimintoja ovat polttonesteiden jakeluasemat ja teollisuuslaitokset. Hämeenlinnassa luvat myöntää Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosaston ympäristölautakunta ja laajemmissa hankkeissa Hämeen ympäristökeskus tai Länsi-Suomen ympäristölupavirasto. Alkuperäisen luonnon suojelulla pyritään turvaamaan eläin- ja kasvilajiston sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuus. Keskeisiä suojelukeinoja ovat eriasteiset suojelualueet ja -ohjelmat sekä lajien uhanalaisluokitukset ja rauhoittaminen. Luonnon monimuotoisuuden suojelu käsittää kuitenkin paljon muutakin kuin alueiden koskemattomuuteen tähtääviä ehdottomia suojelukeinoja. Monimuotoisuutta ylläpidetään myös talousmetsissä sekä kaupunki- ja kulttuuriympäristöissä. Tällöin suojelukeinot sovitetaan yhteen alueiden muun käytön kanssa. Luonnonvarojen kestävä käytöllä pyritään sopeuttamaan ihmistoiminta hyödynnettävien luonnonvarojen määrään. Luonnonvaroiksi ymmärretään yleensä tuotteet tai ilmiöt, joita ihminen voi hyödyntää raaka-aineena tai energiana. Laajasti ajateltuna luonnonvaroja ovat myös puhdas ilma, kaunis maisema ja vapaasti käytettävissä oleva järven ranta. Lainsäädäntö määrittelee, milloin luonnonvarojen käyttö on luvanvaraista ja milloin käytön vaikutuksista on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Tyypillistä luvanvaraista luonnonvarojen hyödyntämistä ovat pohjaveden pumppaaminen talousvedeksi ja maa- ja kiviaineisten otto. Ympäristöasioista tiedottaminen, ympäristökasvatus ja -valistus ovat keskeisimmät tiedollisen ohjauksen keinot. Ympäristön tilan seuranta ja siitä tiedottaminen sekä tutkimus, koulutus ja ympäristötietoisuuden lisääminen tarjoavat niin päättäjille, viranomaisille kuin asukkaille perustan ympäristön kannalta vastuullisten valintojen tekemiseen. 7

8 Hämeenlinna tänään Maankäytön kokonaisvaltainen suunnittelu avainasemassa Hämeenlinna on selkeästi kaupunkiympäristö. Taajama-aste on 98,5 % eli lähes kaikki hämeenlinnalaiset asuvat taajama-alueilla. Kaupungin sydän on historiallinen ruutukaavakeskusta, jonka ympärille on rakentunut lähiöiden kehä. Harjut, Vanajavesi ja moottoritie pirstovat kaupunkirakennetta, ja kaupungin kasvaessa yhdyskuntarakenne on pyrkinyt hajaantumaan. Vuonna 2002 kaupungin alueesta 34,4 km 2 eli 19 % oli asemakaavoitettua aluetta. Uusia asemakaavoja laaditaan niin täydennysrakennusalueille kuin uusille alueille. Viimeaikaisena esimerkkinä täydennysrakentamisesta on Keinusaaren asemakaava ja uuden alueen käyttöön otosta vuoden 2007 asuntomessujen alue Harvoilanmäessä. Hämeenlinnassa on voimassa pääosin vuonna 1984 hyväksytty yleiskaava, jota on päivitetty tarpeen mukaan. Tällä hetkellä valmisteilla on Katumajärven itäpuolen osayleiskaava. Neljä vuotta valmisteilla ollut maakuntakaava hyväksyttiin Hämeen liiton maakuntavaltuustossa marraskuussa 2004 ja se odottaa ympäristöministeriön vahvistusta. Voimassa oleva seutukaava muodostuu vaiheittain laadittujen seutukaavojen yhdistelmästä ja sitä on viimeksi päivitetty vuonna Maankäytön ratkaisut vaikuttavat pysyvästi ympäristöön eivätkä ne aina ole ristiriidattomia. Maankäytön suunnittelussa tyypillistä keskustelua käydään kaupunkirakenteen tiivistämis- ja hajautumisnäkökulmien ympärillä. Yhdyskuntarakenteen hajautumisella tarkoitetaan asutuksen ja toimintojen levittäytymistä siten, että työssäkäynti- ja asiointietäisyydet kasvavat, mikä puolestaan lisää liikenneverkoston rakentamis- ja ylläpitokustannuksia, liikennemääriä sekä rakennetun maa-alan osuutta. Toisaalta yhdyskuntarakenteen tiivistäminenkään ei aina ole ainoa oikea vaihtoehto, kun halutaan säilyttää luonnonarvoiltaan, historiallisesti tai maisemallisesti tärkeitä ympäristöjä. Kaupungin kehitys asettaa haasteita maankäytön suunnittelulle ja erilaisten toimintojen sijoittamiselle kaupungin alueella. Hämeenlinnassa käynnistyi vuonna 2001 kaupunkirakenteen strategiatyö, jossa linjataan kokonaisvaltaisesti Hämeenlinnan kehityksen suuntaa. Strategiatyössä pyritään kytkemään yhteen merkittävät elinkeinopoliittiset, seudulliset ja useiden toimijoiden yhteishankkeet sekä muu maankäytön suunnittelu. Toinen maankäytön strategian keskeinen tavoite on määritellä, minkälaista Hämeenlinnan kehitys tulisi olla pitkällä aikavälillä ja miten hämeenlinnalaisille luodaan hyvä ja viihtyisä elinympäristö. Hämeenlinnan maankäyttöluokkien jakauma (%) 10,0 % 1,5 % 3,3 % 0,1 % 12,4 % Asuin- ja vapaa-ajan alueet Liiketoiminnan, hallinnon ja teollisuuden alueet Liikennealueet ja yhdyskuntatekniikka Kallio- ja maa-ainesten ottoalueet Maatalousmaat 62,8 % 9,9 % Vesistöt Luokittelemattomat metsätalousmaat Lähde: Ympäristöhallinnon ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta Kuva 1. Hämeenlinnan maankäyttö 8

9 Maa Geologinen monimuotoisuus on elollisen luonnon perusta. Kallio- ja maaperä vaikuttavat alueen kasvillisuuteen ja muuhun eliöstöön. Lisäksi kallio- ja maaperämuodostumat ovat oleellinen osa maisemaa ja niillä on tärkeä virkistykseen ja kulttuuriperintöön liittyvä merkitys. Maaperän tehtävänä on toimia aineiden kierrossa suodattajana, puskurina ja muuntajana sekä toimia elinympäristönä monille eliölajeille. Maaperällä on tärkeä merkitys myös pohjaveden muodostajana ja suojana sekä ravinnon tuottajana. 9

10 Maa Pienellä alueella laaja luonnonkirjo Hämeenlinna sijaitsee Etelä-Hämeen lehtokeskuksen alueella, joka kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Vesistöreitit ja järvet, harjut ja reunamuodostumat sekä hedelmällinen maaperä tarjoavat monipuolisen elinympäristön eri eliölajeille. Pakkaspäivien, lumipeiteajan, auringonpaistetuntien sekä kasvukauden pituuden perusteella Kanta-Häme kuuluu maamme edullisimpiin alueisiin. KUVA KARRI JUTILA Hämeenlinnan kallioperä on etelässä mikrokliinigraniittia ja keski- ja pohjoisosassa granodioriittia. Tammelan-Kalvolan uraliittiporfyriittimuodostuma ulottuu kaupungin luoteisosaan saakka. Hämeenlinna on maastomuodoiltaan melko tasainen. Kalliopaljastumia on eniten kaupungin pohjoisja itäosissa. Vanajaveden rannoilla kohoaa korkeita kalliomäkiä ja Aulangon alueella sijaitseva Käärmekallio on luokiteltu valtakunnallisessa inventoinnissa hyvin arvokkaaksi kallioalueeksi. Kanta-Hämeen maaperä on pääosin moreenia sekä harjumuodostumissa hiekkaa ja soraa. Viljelysalueet ovat savimaata. Maisemaa halkoo luode-kaakko -suuntainen harjujakso, jonka eteläosa tunnetaan Hattelmalan- ja pohjoisosa Ahvenistonharjuna. Harjut ovat osa III Salpausselkään liittyvää pitkittäisharjujaksoa, joka alkaa Hausjärven Hikiältä jatkuen aina Tampereen Pyhäjärvelle saakka. Hämeenlinnasta löytyy pienellä alueella monipuolinen kirjo merkittäviä luontotyyppejä. Ahveniston- ja Hattelmalanharjut ovat tunnettuja edustavasta harjukasvillisuudestaan. Hattelmalanharjulla sijaitsee merkittävä pähkinäpensaslehto ja Ahvenistonharjulla tavataan harvinainen ja erittäin uhanalainen hämeenkylmänkukka. Hämeenlinnan metsät ovat pääosin reheviä ja havupuuvaltaisia. Kaupungin alueella on runsaasti arvokkaita lehtoja sekä muutamia jalopuumetsiä ja vanhojen metsien suojelukohteita, kuten Karittainmäen- Ahvenistonlammin Natura-alue Hämeenlinnan koillisosassa. Vähäiset jäljellä olevat luonnontilaisimmat suot, Heinisuo ja Raimansuo, ovat suojelukohteita. Koko Suomesta häviämässä olevat perinnemaisemat ovat käyneet harvinaisiksi myös Hämeenlinnassa. Viimeisimmässä inventoinnissa jäljellä oli enää kaksi paikallisesti arvokasta kohdetta. Uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja Hämeenlinnassa tunnetaan yli 80. Kasvilajisto tunnetaan hyvin, mutta tiedot eläinlajistosta eivät ole yhtä kattavia. Eläimistöstä nisäkkäät tunnetaan parhaiten, linnustoa ja kalastoa jonkin verran. Julkaistua tietoa selkärangattomista ei juuri ole. Näytteinä eläimistöstä voidaan luetella vaarantunut liito-orava ja Varikon- ja Alangonniemellä tavatut harvinaiset lepakkolajit. Valtakunnallisesti erittäin uhanalaiseksi luokiteltu susi vierailee kaupungissa harvakseltaan. Uhanalaisista lintulajeista Hämeenlinnassa on havaittu mm. selkälokki ja pikkutikka, jotka luokitellaan vaarantuneiksi lajeiksi. Valtakunnallisesti vaarantuneeksi luokitelluista selkärangattomista Hämeenlinnassa tavataan jumiloisikka. KUVA KARRI JUTILA 10

11 Maa Alkuperäisen luonnon suojelukeinoja Luonnonsuojelualueiden perustamisen tavoitteena on kaikkien Suomessa tavattavien luontotyyppien säilyttäminen. Samalla ylläpidetään niille tyypillistä eläin- ja kasvilajistoa ja turvataan uhanalaisia lajien säilyminen. Luonnonsuojelualue voidaan perustaa joko valtion tai maanomistajan suostumuksella yksityiselle maalle. Valtioneuvoston hyväksymillä valtakunnallisilla suojeluohjelmilla pyritään suojelemaan ekologisesti edustavia näytteitä erilaisista luontotyypeistä ja luonnonympäristöistä. Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän suojeluohjelmaa: kansallis- ja luonnonpuisto-, soiden-, lintuvesien-, harjujen-, lehtojen-, rantojen- ja vanhojen metsien suojeluohjelmat. Natura verkostosuojeluohjelma perustuu EU:n luonto- ja lintudirektiiveihin, jotka edellyttävät että lajeja ja niiden elinympäristöjä suojellaan. Kohteet valitaan koko EU-alueen näkökulmasta. Natura-alueiden toteuttamiskeinoja ovat mm. luonnonsuojelulaki, vesilaki, erämaalaki, maa-aineslaki, koskiensuojelulaki ja metsälaki. Luontotyypit ovat ympäristöstään erottuvia maa- tai vesialueita, joilla kullakin on tietyt, melko yhdenmukaiset ympäristöolot sekä niille luonteenomainen eliölajisto. Luonnonsuojelulaissa nimetään suojelukohteina yhdeksän luontotyyppiä: jalopuumetsiköt, pähkinäpensaslehdot, tervaleppäkorvet, hiekkarannat, merenrantaniityt, hiekkadyynit, katajakedot, lehdesniityt ja yksittäiset suuret maisemapuut. Metsälaissa luokitellaan metsäiset erityisen arvokkaat elinympäristöt eli avainbiotoopit harvinaisten tai vaateliaiden eläin- tai kasvilajien perusteella. Nämä erottuvat selvästi muusta ympäristöstä ja ovat usein pienialaisia ja lähellä luonnontilaista metsää. Metsälaki suojelee seitsemän erityisen tärkeää elinympäristöä. Luonnonmuistomerkki on puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella. Lajien suojelun tavoite on säilyttää alkuperäisten ja vakiintuneiden lajien elinvoimaiset kannat ja levinneisyysalueet. Harvinaisia ja häviämisvaarassa olevia lajeja suojellaan rauhoittamalla ja uhanalaisluokituksen avulla. 11

12 Maa Monipuolisia suojelualueita ja -kohteita Hämeenlinnassa pinta-alasta 871,7 hehtaaria eli noin 4,7 % on luonnonsuojelulain mukaista luonnonsuojelualuetta tai kuuluu Natura verkostoon. Luonnonsuojelualueita on 11 ja Natura-kohteita kahdeksan. Suhteessa kaupungin pinta-alaan suojelualueita on enemmän kuin monissa muissa kaupungeissa, mutta kokonaispinta-alaltaan alueiden määrä ei kuitenkaan ole riittävä turvaamaan alkuperäisen luonnon monimuotoisuuden säilymistä kaupungin alueella. Rakennettu ympäristö on pirstonut alkuperäistä luonnonympäristöä ja vaikuttanut esimerkiksi lajistoon. Valtaosa luonnonsuojelualueista on kaupungin tai valtion omistuksessa. Yksityisten maaomistajien suostumuksella rauhoitettuja alueita on kolme ja julkisyhteisöjen mailla sijaitsee kahdeksan kohdetta. Hämeenlinnan tunnetuimmat luonnonsuojelukohteet ovat Aulangon puistometsä sekä Hattelmalan ja Ahveniston harjut. KUVA KARRI KUUSELA 12

13 Maa Kartta 1. Hämeenlinnan luonnonsuojelu- ja Natura alueet Taulukko 1. Hämeenlinnan luonnonsuojelualueiden ja Natura kohteiden pinta-alat Luonnonsuojelualueet Pinta-ala (ha) Natura alueet Pinta-ala (ha) Ahveniston luonnonsuojelualue 85,2 Ahvenistonharju-Vuorenharju 130,0 Aulangon luonnonsuojelualue 150,9 Aulangon alue 353,0 Aulangon luonnonsuojelualue, Lusikkaniemi 2,4 Hattelmalanharju 39,0 Hattelmalan luonnonsuojelualue 5,3 Hattelmalanjärvi 62,0 Hattelmalanharjun luonnonsuojelualue 24,5 Heinisuo 320,0 Helgelidin tilan vanhapuustoinen piha-alue 0,4 Karittainmäki-Ahvenistonlampi 134,0 Katisten tilan jykevä lehtikuusikko 0,3 Matinsilta 14,0 Kukkolansuon luonnonsuojelualue 5,2 Raimansuo-Miemalanharju 131,0 Miemalanharjun luonnonsuojelualue 25,5 Norjanmäki 6,6 Raimansuon luonnonsuojelualue 30,0 Yhteensä 336,3 ha 1183,0 ha Huom. Osa kohteista sijaitsee osittain muiden kuntien alueella ja lähes kaikki luonnonsuojelualueet sisältyvät Natura kohteisiin. 13

14 Maa KUVA KARRI JUTILA KUVA MATTI HUTTUNEN 14

15 Maa Aulangon alue on maisemallisesti ja luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti arvokas kokonaisuus. Aulangon luonnonsuojelualue perustettiin jo vuonna 1930 ja vuonna 1991 Lusikkaniemi liitettiin suojelukohteeseen. Aulangon Natura alue muodostuu luonnonsuojelualueesta ja sen reunavyöhykkeestä sekä Aulangonjärven itäpuolisesta metsäalueesta. Aulanko on olennainen osa Vanajaveden laakson kansallismaisemaa sekä valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Lisäksi alue kuuluu Hämeenlinnan kansalliseen kaupunkipuistoon. Aulangon alueen omaleimaisuus perustuu 1800-luvun loppupuolen tyypilliseen tapaan yhdistää erilaisia puistoalueita. Eversti Hugo Standertskjöld rakennutti Karlbergin entisten kartanorakennusten läheisyyteen saksalaistyyppisen koristeellisen maisemapuiston ja Aulangonjärven läheisyyteen englantilaistyylisen maisemapuiston tekojärvineen. Perustamisvaiheessa alueelle istutettiin lukuisia ulkomaisia puu- ja pensaslajeja. Alun perin varsin tarkasti hoidettu alue on vuosien saatossa muuttunut luonnontilaisemmaksi. Kokonaisuuteen kuuluu vanhaa metsää, rehevää, pääosin lehtomaista tai tuoretta kangasmetsää sekä yksittäisiä metsälaissa ja luonnonsuojelulaissa suojeltuja arvokkaita elinympäristöjä. Näyttävät kalliot kohoavat yli 30 metriä Aulangonjärven yläpuolelle. Näistä Käärmekalliot on luokiteltu valtakunnallisessa kallioinventoinnissa hyvin arvokkaaksi kallioalueeksi. Aulangolla käy karkeasti arvioiden ulkoilijaa ja vierailijaa vuodessa ja alueen virkistysmerkitys on valtava. Aulangosta on lähdetty aktiivisesti kehittämään monipuolista matkailukohdetta alueen yritysten ja Hämeenlinnan kaupungin yhteistyönä. Aulangon alueen suojelussa joudutaankin sovittamaan yhteen runsaan virkistyskäytön vaatima kulutuskestävyys sekä herkät ja arvokkaat luontotyypit ja elinympäristöt. Aulangon luonnonsuojelu- ja Natura alueille sekä kansallisen kaupunkipuiston alueelle on laadittu kattavat hoito- ja käyttösuunnitelmat. KUVA KARRI JUTILA 15

16 Maa KUVA KARRI JUTILA Hattelmalan- ja Ahvenisto-Vuorenharjun suojelualueet ovat tunnettuja runsaasta ja monipuolisesta harjukasvillisuudestaan. Hattelmalanharju on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas harju- ja lehtokokonaisuus. Harju kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan ja Natura verkostoon sekä osittain valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Hattelmalan harjun koillis- ja lounaisrinteellä esiintyy harvinainen, lähes luonnontilaisena säilynyt harjulehto, jolle tyypillistä on erityisesti pähkinäpensaiden peittävyys pensaskerroksessa. Ahveniston alue muodostuu useista rinnakkaisista harjunselistä, joiden väliin jää syvä harjujärvi Ahvenistonjärvi. Ahveniston-Vuorenharjun alue on Natura kohde ja kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Ahvenistonharjun geomorfologisen monimuotoisuuden ja runsasravinteisen maaperän myötä alueelta löytyy poikkeuksellisen rikas harjukasvillisuus. Alueen herkimpiä asukkeja ovat erittäin uhanalainen ja rauhoitettu hämeenkylmänkukka sekä erittäin uhanalainen vanakeltto. Ahvenistonjärven eteläpuolella sijaitsee aarnimetsäalue. Aulangon tapaan Hattelmalan ja Ahveniston harjualueet ovat ahkerassa virkistyskäytössä. Vuosittain alueilla vierailee arviolta puoli miljoonaa ulkoilijaa. Harjualueille on laadittu vuonna 1996 kattava hoito- ja käyttösuunnitelma Harjujen huominen. Muista Hämeenlinnan monipuolisista suojelualuekohteista voidaan mainita Heinisuo kaupungin eteläosassa ja Raimansuo Miemalassa. Molemmat kuuluvat valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan ja Natura verkostoon ja edustavat kaupungin harvoja ojittamattomina säilyneitä suoalueita. Hattelmalanharjun kupeessa sijaitseva Hattelmalanjärvi kuuluu puolestaan Natura-verkoston ohella valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Järvellä on tavattu pesimässä 80 lintulajia. 16

17 Maa Kartta 2. Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit ja luonnonmuistomerkit Hämeenlinnassa Suojelualueiden lisäksi Hämeenlinnassa sijaitsee viisi luonnonsuojelulain mukaista luontotyyppiä, kaksi pähkinälehtoa ja kolme jalopuumetsikköä. Metsälakikohteita on Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen kartoituksissa löytynyt yksityismetsistä kymmenen. Kohteiden yhteispinta-ala on 3,8 hehtaaria ja ne edustavat kaikkia metsälain suojelemia seitsemää erityisen tärkeää elinympäristöä. Vuoden 2004 lopussa Hämeenlinnassa sijaitsi 12 rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä. Kuten koko Suomessa, myös Hämeenlinnassa perinnemaisemat ovat katoava luonnonvara. Perinnemaisemat ovat syntyneet lähinnä perinteisen maatalouden, kuten laidunnuksen, niiton ja kaskeamisen seurauksena. Kaupungistuminen ja maaseudun rakennemuutos ovat johtaneet perinnemaisemien määrän romahdukseen ja niiden säilyttäminen vaatii jatkuvaa hoitoa. Kanta-Hämeen perinnemaisemat on inventoitu vuosina sekä Vuonna 1995 Hämeenlinnassa löydettiin kolme kohdetta, joista kaksi luokiteltiin maakunnallisesti ja yksi paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Vuonna 2002 jäljellä oli enää kaksi paikallisesti arvokasta kohdetta, Kalmanmäki ja Metsäkylän laitumet. Kohteiden yhteispinta-ala on 3,6 ha, lähes puolet vähemmän kuin vuonna

18 Maa Hämeenlinnan kasvilajisto tunnetaan hyvin Hämeen kasvisto on runsaampaa kuin millään muulla sisämaaseudulla Suomessa ja alueella tavataan kolmanneksi eniten putkilokasvilajeja. Tyypillistä alueella on lehtokasvillisuuden runsaus, joka on paikoitellen vallannut myös harjualueet. Hämeenlinnan kasvisto tunnetaan hyvin. Ensimmäinen lajiluettelo on peräisin jo 1800-luvun loppupuolelta. Tiedot eläimistöstä sekä itiökasvista ja sienistä ovat suppeammat. Hämeenlinnassa esiintyy joukko valtakunnallisesti uhanalaisiksi luokiteltuja kasvi-, sieni- ja eläinlajeja. Näiden ohella alueella tavataan runsas joukko alueellisesti vaarantuneita lajeja. Valtakunnallisesti uhanalaisiksi tai silmälläpidettäväksi luettavia putkilokasvilajeja on tavattu kaikkiaan 31. Valtakunnallisesti uhanalaiseksi luokiteltujen lajien määrissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia lähimmän kolmenkymmenen vuoden aikana. Sen sijaan viimeisen sadan vuoden aikana alueelta on hävinnyt lukuisia lajeja. Hämeenlinnan lajistoon kuuluu seitsemän valtakunnallisesti uhanalaiseksi luokiteltua putkilokasvilajia. Näistä erittäin uhanalaisiksi luokitellaan hämeenkylmänkukka ja vanakeltto. Kylmänkukan pääesiintymisalueet ovat Siperian aroilla ja Pohjois-Amerikan preerioilla, mutta EU:n alueella lajia tavataan Kanta-Hämeen ulkopuolella ainoastaan kolmessa muussa kunnassa. Vanakelttoa tavataan Hämeenlinnan lisäksi ainoastaan Ahvenanmaan Hammarlandissa ja Pohjan pitäjässä. Kylmänkukka on Hämeenlinnan tunnuslaji Hämeenlinnan kasvilajistosta erityismaininnan ansaitsee harvinainen ja kaunis hämeenkylmänkukka (Anemone patens). Kylmänkukka on harjujen ja valoisien metsäkumpareiden koriste ja kasvaa suppeilla alueilla Hämeenlinnassa ja ympäryskunnissa. Hämeenlinnassa esiintymiä on useita kymmeniä esimerkiksi Ahveniston ja Ruununmyllyn alueilla. KUVA KARRI JUTILA Kylmänkukka kukkii keväällä huhti-toukokuussa. Karvaisen varren päässä oleva sinipunainen kukka on vaikuttava näky, mutta kukinta kestää vain muutaman päivän. Lehdet kasvavat vasta kukinnan päätyttyä ja kuihtuvat syksyllä. Kylmänkukkayksilöt ovat pitkäikäisiä, mutta uudistuvat huonosti siemenestä. Viime vuosina kylmänkukkakanta on taantunut. Monet kasvupaikoista ovat jääneet asutuksen ja muun rakentamisen alle. Lisäksi metsänhoidosta on ollut sekä hyötyä että haittaa: harvennushakkuut parantavat kasvuoloja, mutta hakkuiden jälkeinen tiheä taimikko on kylmänkukalle liian varjoisa kasvuympäristö. Hämeenkylmänkukka on rauhoitettu laji ja se luokitellaan erittäin uhanalaiseksi. Hämeenlinnan kylmänkukkaesiintymiä seurataan tarkasti ja kasvupaikkoja pyritään merkitsemään niiden tuhoutumisen estämiseksi. 18

19 Maa Taulukko 2. Hämeenlinnan valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja Laji Luokka Putkilokasvit Hämeenkylmänkukka Anemone patens erittäin uhanalainen Vanakeltto Crepis praemorsa erittäin uhanalainen Keltamatara Galium verum vaarantunut Ketoraunikki Gypsophila muralis vaarantunut Kynäjalava Ulmus laevis vaarantunut Lettohernesara Carex viridula var. bergrothii vaarantunut Vuorijalava Ulmus glabra vaarantunut Sienet Tuoksukääpä Trametes suaveolens erittäin uhanalainen Nisäkkäät Ripsisiippa Myotis nattereri erittäin uhanalainen Liito-orava Pteromys volans vaarantunut Linnut Käenpiika Jynx torquilla vaarantunut Naurulokki Larus ridibundus vaarantunut Pikkutikka Dendrocopos minor vaarantunut Selkälokki Larus fuscus vaarantunut Tiltaltti Phylloscopus trochilus vaarantunut Selkärangattomat Jumiloisikka Pelecotoma fennica vaarantunut 19

20 Maa Puistojen verkosto toimii ekologisena käytävänä Hämeenlinnan kaupungin omistuksessa oleviksi viheralueiksi luetaan maa- ja metsätalousalueet, luonnonsuojelualueet, puistot ja virkistysalueet, liikenteen viheralueet ja kaupungin omistamien kiinteistöjen piha-alueet. Viheralueet tarjoavat hämeenlinnalaisille virkistysmahdollisuuksia ja kauniimman ja viihtyisämmän ympäristön, mutta toimivat myös luonnon monimuotoisuuden säilyttäjinä ja ekologisina käytävinä lajistolle. Viheralueita hoidetaan eri tavalla riippuen alueen luonnonominaisuuksista, käyttötarkoituksesta, rakentamisasteesta ja tavoitteista. Valtakunnallisesti viheralueet jaetaan kolmeen pääluokkaan: rakennetut viheralueet, avoimet viheralueet ja taajamametsät. Hämeenlinnan viheralueita hoidetaan vuonna 1998 laaditun ja vuonna 2004 päivitetyn viheralueohjelman mukaisesti. Ohjelman painopistealueita ovat mm. kansallisen kaupunkipuiston kehittäminen, historiallisten puistojen arvojen säilyttäminen peruskorjaamalla ja rantojen säilyttäminen yleisessä virkistyskäytössä. Hämeenlinnassa on poikkeuksellisen rikas ja vanha puistokulttuuri. Puistot ovat suunnitelmallisesti rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja pitkäaikaisen hoidon tulosta. Erityisesti historialliset puistot ovat merkittävä osa kaupunkikuvaa. Esimerkiksi Kaupunginpuisto on Suomen vanhimpia kaupunkilaisia varten perustettuja maisemapuistoja. Vuonna 2003 Hämeenlinnassa oli asemakaavoitettuja puisto- ja lähivirkistysalueita 793 hehtaaria, josta 160 hehtaaria oli rakennettuja puistoja. Taulukko 3. Hämeenlinnan puistot ja viherpalvelut Asemakaavoitettuja puistoja 767 ha 793 ha Rakennettuja puistoja 140 ha 160 ha Leikkipaikkoja 84 kpl 85 kpl Pienkenttiä 44 kpl 48 kpl Lähde: Hämeenlinnan kaupunki 20

KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT

KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT Ympäristöosaston monisteita 59 2004 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOSASTO Marja Kokko ja Susanna Kiijärvi Lähdeviite Kokko M. & Kiijärvi

Lisätiedot

KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN

KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN YMPÄRISTÖKESKUS KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN KIRJOITTAJAT: SAARA HORN SILJA HUUHTANEN KRISTER HÖGLUND PÄIVI JÄNTTI-HOSA LOTTA KIVIKOSKI TUULA MARKKANEN KAISU MÄNTYLÄ

Lisätiedot

Alkuperäinen teksti (2004): Heli Kanto Kartat (lukuun ottamatta karttoja 3,4 ja 5): Marja Kokko Raportin päivittäminen (2010): Santeri Salminen

Alkuperäinen teksti (2004): Heli Kanto Kartat (lukuun ottamatta karttoja 3,4 ja 5): Marja Kokko Raportin päivittäminen (2010): Santeri Salminen FORSSAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT 2010 Linikkalanlammin uimaranta (Kuva: Santeri Salminen) Forssan kaupungin tekninen ja ympäristötoimi, ympäristönsuojeluyksikkö 2010 ja 2011 Alkuperäinen teksti

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus 2 Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014... 3 2.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

Kaupunginhallitus on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007. Heinolan kaupunki työnro: 82115801 22.12.2006, tarkistettu 13.3.2008 1 82115801 Heinolan kaupunki 12.9.2007, tarkistettu 13.3.2008 Vireilletulo Osayleiskaavan selostus, joka koskee 12. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

Ekologinen Jalanjälki

Ekologinen Jalanjälki Hämeenlinnan kaupungin Ekologinen Jalanjälki vuonna 2005 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2 Viite Natural Interest 2009: Hämeenlinnan kaupungin ekologinen jalanjälki 2005. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja

Lisätiedot

JOHDANTO SISÄLLYS- LUETTELO. Kuvat ja toteutus: Jenna Kenttä 2015 2

JOHDANTO SISÄLLYS- LUETTELO. Kuvat ja toteutus: Jenna Kenttä 2015 2 Heinolan kaupunki Ympäristötoimisto 2015 1 JOHDANTO Tähän raporttiin on koottu ja tiivistetty tuoreimmat saatavilla olevat aineistot Heinolan ympäristön tilaan liittyvistä aihealueista. Aineistoa on kerätty

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma HEINOLAN KAUPUNKI Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Jonna Markkanen 30.12.2013 Versio 1.1, 20.1.2014 / HS 2 SISÄLTÖ Käsitteet... 5 1 JOHDANTO... 7 2 POHJAVEDEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS...

Lisätiedot

KAS/ Pohjavesi TPO LUONNOS 29.4.2008. KAAKKOIS-SUOMEN VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMA POHJAVESILLE Luonnos 28.4.2008

KAS/ Pohjavesi TPO LUONNOS 29.4.2008. KAAKKOIS-SUOMEN VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMA POHJAVESILLE Luonnos 28.4.2008 KAS/ Pohjavesi TPO LUONNOS 29.4.2008 KAAKKOIS-SUOMEN VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMA POHJAVESILLE Luonnos 28.4.2008 KAS/ Pohjavesi TPO LUONNOS 29.4.2008 2 1 YLEISTÄ...4 1.1 Johdanto...4 1.2 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristön tila 2013

Ylöjärven ympäristön tila 2013 Ylöjärven ympäristön tila 2013 Maankäyttö ja ympäristö Pentti Keskitalo 2014 www.ylojarvi.fi sivu Sisällys Johdanto 1 1. Maankamara ja pohjavedet 1 1.1 Maankamaran ainekset 1 1.2 Geologisesti arvokkaat

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 Oulun seudun kunnat: Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulu ja Oulunsalo Kartat Maanmittauslaitos, käyttölupa nro PPOH/009/01 Kannen kuvat: 1. Kempele. Kokkokangas.

Lisätiedot

Kollaja-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kollaja-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kollaja-hanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kollaja-hanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 10.12.2007 SISÄLTÖ ESIPUHE 3 YHTEYSTIEDOT 3 1. JOHDANTO 5 2. HANKKEESTA VASTAAVA 6 Pohjolan Voima

Lisätiedot

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 1.6.2015 Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 8.10. - 9.11.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 20.10. - 21.11.2014

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ POHJAVESIALUEELLA

ELINKEINOELÄMÄ POHJAVESIALUEELLA ELINKEINOELÄMÄ POHJAVESIALUEELLA Teollisuus- ja työpaikka-alueet LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma Yhdyskuntasuunnittelu Opinnäytetyö Kevät 2014 Tanja Gangsö

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 16UWA0018 4.12.2012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Kiljavan pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys 2 Yhteenveto Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen

Lisätiedot

nykytila, uhat ja mahdollisuudet

nykytila, uhat ja mahdollisuudet Kolström Marja, Larmola Tuula, Leskinen Leena, Lyytikäinen Veli, Puhakka Riikka, Tenhunen Jyrki, Tyni Pirjo, Luotonen Hannu ja Viljanen Markku POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖ nykytila, uhat ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016 Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. VISIO 2030 6 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 8 3.1. Nykytilan kuvaus 8 3.2. Muutoshaasteita 10 3.3.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Mäntsälän kunta Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510003521 MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Mäntsälän kunta Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510003521 MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila, Riina Känkänen,

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Savon loppuraportti

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Savon loppuraportti POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 4 2007 Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Savon loppuraportti Mia Tiljander (toim.) POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖKESKUS VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 4 1 Johdanto 6 2 Vantaan kaupunkiorganisaatio 7 3 Vantaan ekologinen kestävyys 9 4. Yleinen kehitys

Lisätiedot

Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 31.5.2011 ESIPUHE Tämä suojelusuunnitelma

Lisätiedot