Vastineet sako- ja umpikaivo lausuntoihin ja kannanottoihin Liite 34/3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastineet sako- ja umpikaivo lausuntoihin ja kannanottoihin Liite 34/3"

Transkriptio

1 Kannanoton / Lausunnon antaja Raija Kokkila Nina ja Ismo Moilanen Kannanotto / Lausunto kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen puolesta Kiinteistön haltijan järjestämä sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus on mielestäni edelleen pysyttävä vaihtoehtona. Itse asun vain osan vuotta kiinteistössä ja ison umpikaivon tyhjennys tehdään tarpeen mukaan. On mieletöntä, että kaivotkin tullaan tyhjentämään puolityhjinä jonkin sovitun aikajaksotuksen mukaan. Käsittämätöntä on jo nyt pakollinen talousroskien tyhjennyt. Maksan tyhjän roskiksen tyhjennyksestä säännöllisesti, joskus roskis sisältää pari hedelmäpussin kokoista jätepussia. Miettikää mieluummin millä tavalla voitaisiin välttää turhaa työtä ja turhaa maksatusta. Hämeenlinnan seudulla hoidan kiinteistön talousjätetyhjennyksen sopimalla tyhjennyksestä tarpeen mukaan, toimii erinomaisesti. Pienpuhdistamoiden asema mahdollisessa kunnan järjestämässä umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmässä Kiinteistössämme on pienpuhdistamo, joten olemme tehneet vuosihuoltosopimuksen yhden yrittäjän kanssa (Vesihuolto Eerola). He hoitavat myös tyhjennyksen, Vastine Nykyisestä sopimusperusteisesta/ kiinteistönhaltijan järjestämästä kuljetuksesta on hyvin puutteelliset tiedot, eikä kuljetusyrityksilläkään ole siitä annettavaksi jätelain soveltamisen kannalta riittäviä tietoja. Kuljetus ei tämän johdosta täytä jätelain 37 :n edellytyksiä ja jätelautakunta on pakotettu ryhtymään toimiin, jotta se ei laiminlöisi lakisääteisiä velvollisuuksiaan jätelain 35 :n nojalla. Tyhjennystä ja kuljetusta ei ole käytännössä mahdollista saada lailliselle tolalle kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kohtuullisessa ajassa. Tarkoitus on nimenomaan järjestää lietejätesäiliöiden tyhjennys ja kuljetus jatkossa yksilöidysti jokaisen kiinteistön osalta jätelain 34 :n laatuvaatimusten tarkoittamalla tavalla yksilöllisen tarpeen mukaan esim. kiinteistönhaltijan pyynnöstä, mutta kuitenkin niin, että säiliöt tyhjennetään vähintään kerran vuodessa niin kuin hajajätevesiasetuksessa säädetään (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011). Tarkoitus on saada tyhjennysten ja kuljetusten piiriin myös sellaiset kiinteistöt, jotka tähän asti ovat laiminlyöneet jätelain ja hajajätevesiasetuksen mukaisen velvollisuutensa. Muualta saatujen kokemusten perusteella tällaisia kiinteistöjä on runsaasti. Tämän johdosta kuljetusten määrä tulee ilmeisesti lisääntymään huomattavasti, mikä on kuljetusyritysten liiketoiminnan kannalta myönteistä. Asuntojen yhteisen pienpuhdistamon laitteistojen liete on asumisessa syntyvää jätettä eikä jätevettä ja se on kunnallisessa jätehuollossa. Tarkoitus on nimenomaan järjestää lietejätesäiliöiden tyhjennys ja kuljetus jatkossa yksilöidysti jokaisen kiinteistön osalta jätelain 34 :n laatuvaatimusten

2 Esa Tammio jolloin he myös tarkastavat puhdistamon kunnon (silmämääräisesti) sekä toimittavat tarvittaessa prosessissa tarvittavat kemikaalit. Jos kunnan alueella päätetään järjestää umpikaivojen tyhjennys Rosk n Rollin toimesta, on pienpuhdistamojen ylläpidossa tarvittavat vastaavat palvelut kokonaisuudessaan saatava edelleen yhdeltä luukulta ja yhtä ammattitaitoisesti. Koska kiinteistön omistajina olemme vastuussa panospuhdistamon toiminnasta, haluamme kuitenkin mieluiten säilyttää itsellä valinnanmahdollisuuden huollon tarjoajien välillä. Vaadin toimittamaan alustavan kustannusselvityksen jätekäsittelymaksujen yksilöidystä hinnoitteluista. Roskaraadin kotisivuilla ei ole selvitetty mitään kustannuksia mitä tämä esitetty järjestelmä pitää sisällään. Esityksessä on myös erittäin outo selvitys, siitä miten mahdolliset ajoreitit olisivat vain Rosk and rollin päätettävissä ja että kuljetukset olisivat jossakin automaattisessa tyhjennysrytmissä ja kaikki yhteyden pito tulisi vain RR:n kautta, vaikka palveluntoteuttaja olisi kuitenkin aliurakoitsija. Tämä järjestely ei ole vapaan markkinatalouden mukaista toimintaa. Yksityishenkilöillä tulee olla oikeus käyttää haluamaansa jätekuljetusyritystä tarvitsemiin palveluihinsa, eikä palveluntarjoajia tule monopolisoida johonkin hyvin kyseenalaiseen keskusjohtoiseen järjestelmään. Mielestäni esittämänne menettely loukkaa yksityishenkilöiden oikeutta valita palveluntarjoajansa, eikä tätä menettelytapaa voida millään tapaa hyväksyä. En tule missään tilanteessa hyväksymään tätä esitystä jätekuljetusjärjestelmästä, ja tulen tarvittaessa käymään oikeustoimiin tätä esitettyä käsittämätöntä jätekuljetusjärjestelmää vastaan. tarkoittamalla tavalla yksilöllisen tarpeen mukaan esim. kiinteistönhaltijan pyynnöstä, mutta kuitenkin niin, että säiliöt tyhjennetään vähintään kerran vuodessa niin kuin hajajätevesiasetuksessa säädetään (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011). Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on käytössä julkisoikeudellinen jätemaksu, joka määrätään jätelain ja jätetaksan perusteella. Jätelautakunta hyväksyy jätetaksan ja jätelautakunnan alainen viranhaltija päättää yksittäisistä jätemaksuista. Länsi-Uudenmaan toiminta-alueen jätemaksut tiedetään vasta kun jätetaksa sen osalta on hyväksytty ja yksittäiset jätemaksut vasta maksuunpanon jälkeen. Maksuun vaikuttaa myös käsittelymaksun osuus eikä pelkkä kuljetuksen kustannus. Johtoa maksutasoon voi ehkä saada muilla alueilla voimassa olevista jätelautakunnan hyväksymistä jätetaksoista. Lakeuden jätelautakunnan alueella lietteen kuljetusmaksu on 72,80 euroa (Alv 24 %). Yhdyskuntajätehuolto on ns. välttämättömyyspalvelu, jonka tulee toimia kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla. Siksi se on säädetty julkisoikeudelliseksi palveluksi eikä jätetty markkinoiden varaan. Siksi kunnallisella jätehuollolla on pääsääntöinen yksinoikeus järjestää yhdyskuntajätehuolto. Jätelaitos hankkii kuljetuspalvelut kilpailuttamalla hankintalain mukaisesti. Hankintalain mukainen kilpailuttaminen on avointa ja siitä on saatavissa tiedot mm. ns. Hilma tietokannasta.

3 Vaadin saada kaikki käsittelyaineistot, esityslistat, muistiot jne haltuuni, jotka käsittelevät tätä asiaa, koska ne ovat julkisoikeudellisia asiakirjoja eikä niitä voida salata asianomaisilta tahoilta. Aineistot tulee postittaa allaolevaan osoitteeseen aina kun asiaa käsitellään, viimeistään viikon kuluessa. unnan jä jestämässä sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa kotitaloudet tilaavat tyhjennyksen kuntien yhteiseltä jäteyhti ltä Rosk n Roll y ltä haluamallaan jäte- huoltomää äysten mukaisella tyhjennys ytmillä yhjennyksien muutoksista, laskutuksista ja muista käytänn n seikoista asioidaan kunnan jäteyhti n Rosk n Roll y n kanssa Rosk n Roll y lla ei ole jätteenkuljetuskalustoa eikä jäteautonkuljettajia, vaan se kilpailuttaa jätteenkuljetukset uljetusu akoista tehdään julkiset tarjouspyynn t ilpailutuksessa kunta kunnat voidaan jakaa useaan e i jätteenkuljetuksen u akka- alueeseen akat suunnitellaan jätehuollon kokonaisuus huomioon ottaen ja u akat on my s mahdollista muotoilla toimialueen sisällä yli kunnan ajojen uljetuskalustolle ja ty tu vallisuudelle voidaan ta jouspyynn ssä asettaa ehtoja ilpailutukset voit- taneet kuljetusy ittäjät hoitavat tyhjennykset käytänn ssä Rosk n Roll y laatii kuljettajille optimaaliset ajoreitit. Julkisuuslain 16 :n nojalla viranomaisen asiakirjan sisällöstä annetaan tieto suullisesti taikka antamalla asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste. Tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on annettava pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. Esitettyyn pyyntöön kopioida ja lähettää syntyviä asiakirjoja yleisellä tasolla ei voida suostua, kun siitä aiheutuisi kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. Jätelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat tulevat julkisesti nähtäville internet-sivulle www. roskaraati.fi. Päätös liitteineen ja valitusosoituksineen lähetetään lausunnon antajalle tiedoksi Kari Miekkavaara Perheeni on asunut Inkoossa vuoden 1985 vuodenvaihteesta alkaen. Jätevesiä varten talossamme on 3 suurta sakokaivoa, jotka yksityinen yrittäjä on tyhjentänyt kerran vuodessa kesä-/heinäkuun vaihteessa toivomanani päivänä. Sakokaivojen Tarkoitus on nimenomaan järjestää lietejätesäiliöiden tyhjennys ja kuljetus jatkossa yksilöidysti jokaisen kiinteistön osalta jätelain 34 :n laatuvaatimusten tarkoittamalla tavalla yksilöllisen tarpeen mukaan esim. kiinteistönhaltijan pyynnöstä, mutta kuitenkin niin, että säiliöt tyhjennetään vähintään kerran vuodessa niin kuin hajajätevesiasetuksessa säädetään

4 tyhjentämisessä ei ole koskaan ollut ongelmia. En pidä hyvänä sitä, että sako- ja umpikaivojen tyhjennys muutettaisiin siten, että se tapahtuisi yksinomaan kunnan kilpailuttamana ja järjestämänä. Seurauksena mitä ilmeisimmin on, että kilpailutuksen voittaa jokin suuri yritys, joka näkee jätteenkuljetusjärjestelmän muuttamisessa mahdollisuuden takoa ahaa Vaikka olenkin tyytyväinen siihen, että talomme ja kanssamme kimpassa olevan naapurimme roskalaatikko tyhjennetään säännöllisesti ja kohtuullisin kustannuksin, niin silti maksamme myös tyhjästä. Kun molemmissa kimpassa olevissa talouksissa kompostoidaan ja käyttökelpoinen palava poltetaan joko lämmityskattilassa, saunassa tai polttotynnyrissä, jätettä tulee vähän ja yhteinen roskatynnyri on useimmiten puolityhjä / vajaa jäteauton saapuessa. Pelkään, että näin tullee käymään myös siinä tapauksessa, kun viranomaiset kirjoituspöydän ääressä tekevät päätöksen, millä aikataululla sakokaivot tyhjennetään. Talouksien sakokaivot ovat erikokoisia eikä viemärijätteen määrä ei ole talouksissa yhtä suuri. Viimeksi mainittuun vaikuttaa talouden koon lisäksi myös muut seikat. Eläkeläiset saattavat viettää pitkiä aikoja ulkomailla, kesämökillä ja varakkaimmat myös kaupunkiasunnoissaan, ja tämä vaikuttaa sakokaivojen tyhjennystarpeeseen. Siten kiinteistönhaltija tietää parhaiten, milloin sakokaivot on tyhjennettävä. Kilpailutuksen seurauksena ja yksinomaan kunnan järjestämänä kaivojen tyhjennysvälit muuttunevat byrokraattisen aikataulun mukaiseksi, ja ne saatetaan (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011). Kuljetuksen suunnittelussa ja kilpailuttamisessa on tarkoitus nimenomaan ottaa huomioon alueiden ja kiinteistöjen olosuhteet ja edellyttää tarpeen mukaan sellaista kalustoa, joka on soveltuvaa, eli esim. traktorikalustoa. Tämän seurauksena pienillä paikallisilla yrityksillä tulee olemaan todellinen mahdollisuus kilpailuttamisessa.

5 tyhjentää, vaikka tarvetta ei olisikaan. Ison yrityksen ei kannata palkata pieniä yrittäjiä traktoreineen ja lokavaunuineen tyhjentämään sakokaivoja. Todennäköistä on, että kustannussyistä tyhjentämiseen käytettävät ajoneuvot suurenevat, jotta muutaman talouden sakokaivot voitaisiin tyhjentää samalla kertaa ja näin säästää kuljetuskustannuksissa. Jos näin käy, kiinteistön omistajalle tulee helposti uusia kustannuksia, ainakin taajamien ulkopuolella, jossa tilustiet ja pihatiet ovat päällystämättömiä eivätkä aina kestä raskaita ajoneuvoja. Esim. talomme sakokaivot ovat peltotien päässä, eikä tie kestä raskaita ajoneuvoja. Siksi kaivot tyhjennetäänkin kesällä maan kuivuttua, jolloin tie kestää hyvin traktorin ja sen lokaperävaunun. Tien korjaaminen raskaiden ajoneuvojen kantamiseksi tietää huomattavia kustannuksia, joita on sitten turhaa yrittää saada huomioon otetuksi verotuksessa. Jos tästä asiasta päättävät luulevat, että tämän kaltaiset tienparannustyöt kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin, niin todettakoon, että kotitalousvähennys on rajallinen, eikä verottaja välttämättä myöskään hyväksy näitä töitä vähennyksen piiriin. Juuri näin on minulle käynyt korjauttaessani viemäritien paremmin traktoria kantavaksi. Mikäli sakokaivojen tyhjentäminen muutetaan kunnan järjestämäksi, ja kunta sen kilpailuttaa, seurauksena on työn loppuminen monelta pienyrittäjältä. Se vuorostaan vaikuttaa pienen maaseutukunnan työllisyyteen ja sen myötä myös verotuloihin. Mielestäni on parempi, että nekin rahat jäisivät omaan kuntaamme kuin että ne

6 siirtyvät jossakin muualla toimivan yrityksen kassavirtaan. En usko, että kunnan järjestämä pakollinen sakokaivojen tyhjennys toisi erityistä lisäarvoa, ainakaan minun taloudessani. Olen tyytyväinen nykyiseen järjestelmään, joka antaa työtä pienyrittäjälle ja mahdollistaa sen, että hän saapuu tyhjentämää kaivoni toivomallani päivämäärällä ja kellonajalla. Vastustan sitä, että sakokaivojen tyhjennys muutettaisiin ainoastaan kunnan järjestämäksi ja edellytän, että kiinteistönhaltijalle annetaan mahdollisuus järjestää itse sakokaivojensa tyhjennys, jos se täyttää lain edellyttämät vaatimukset. Eva Kajamäki Päivi ja Tomi Sassi Anja Sassi Kiinteistölläni on umpikaivojärjestelmä, jonka tyhjennykseestä tarpeen mukaan on vastannut paikallinen yrittäjä. Pidän tätä parhaana toimintapana, koska yksin asuvalla 5m3 umpisäiliön täyttyminen kestää 7-9 kk riipuen tilalla vierailevien määrästä. Puolivuosittain tyhjennetttynä maksaisin ilman kuljetuksesta, eikä eläkeläisellä ole oikein varaa sellaiseen. Lisäksi mahdollisen vesivuoto tai muun vahingon sattuessa paikallinen yrittäjä on saatavissa nopeati hätiin jos tilannne vaatii säiliön tyhjennyksen. Olemme ehdottomasti sitä mieltä että jokaisella pitää olla oikeus itse päättää, kenen kanssa tekee sopimuksen sako - ja umpikaivolietteiden, että jätteiden pois viemisestä. Jos kaupunki huolehtii kilpailuttamisesta, pienet yritykset joutuvat todennäköisesti lopettamaan toimintansa, koska niiden resurssit eivät riittäisi isojen alueiden hoitamiseen. Tarkoitus on nimenomaan järjestää lietejätesäiliöiden tyhjennys ja kuljetus jatkossa yksilöidysti jokaisen kiinteistön osalta jätelain 34 :n laatuvaatimusten tarkoittamalla tavalla yksilöllisen tarpeen mukaan esim. kiinteistönhaltijan pyynnöstä, mutta kuitenkin niin, että säiliöt tyhjennetään vähintään kerran vuodessa niin kuin hajajätevesiasetuksessa säädetään (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011). Tarkoitus on sisällyttää kuljetusjärjestelmään myös ympärivuorokautinen päivystys kiireellisiä tilanteita varten. Yhdyskuntajätehuolto on ns. välttämättömyyspalvelu, jonka tulee toimia kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla. Siksi se on säädetty julkisoikeudelliseksi palveluksi eikä jätetty markkinoiden varaan. Siksi kunnallisella jätehuollolla on pääsääntöinen yksinoikeus järjestää yhdyskuntajätehuolto. Jätelaitos hankkii kuljetuspalvelut kilpailuttamalla hankintalain mukaisesti. Kuljetuksen suunnittelussa ja kilpailuttamisessa on

7 HANNU JA HELVI TISSARI Pentti Mustonen Jos alueella olisi vain yksi toimija, asiakkaan olisi pakko maksaa,mitä pyydetään, koska ei voisi itse kilpailuttaa. Todennäköisesti hinnat nousisivat nykyisestä. KANNATAMME KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄÄ JÄTTEENKULJETUSTA,KOSKA PIENPUHDISTAMON PUMPUN KÄSITTELYYN TARVITAAN HALTIJAN APUA JA SIIS TIETOA TYHJENNYKSEN AJANKOHDASTA ETUKÄTEEN. Keskitetyn jätekuljetusjärjestelmä on oikein toteutettuna logistisesti järkevämpi, koska ajomatkat jätekuljetuksissa voidaan minimoida. Keskitetyn järjestelmän ongelmana on se, että siinä helposti ajaudutaan liian suuriin kokonaisuuksiin, jolloin kuljetusten tarjoajien määrä ja siten kilpailu vähetessä hinta nousee kohtuuttomasti. Tarvitaan ammattitaitoa kilpailutukseen järjestämiseen niin, että toiminnan laatu on riittävän hyvä ja hintataso saadaan pidetyksi kurissa myös pitkällä tähtäyksellä. Kunnalliset ja kunnallisten yhteisöjen hankinnat ovat useassa tapauksessa osoittaneet, ettei alkeellistaan kilpailutusta pystytä hoitamaa kunnolla. Tässä on kysymys monipuolisesta kokonaisuudesta, joten kilpailutukseen ja toiminnan seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Yksityiskohtana, joka yksityistalouksien sekajätteen keräilyn kilpailutuksessa tulisi huomioida, on tarkoitus nimenomaan ottaa huomioon alueiden ja kiinteistöjen olosuhteet ja edellyttää tarpeen mukaan sellaista kalustoa, joka on soveltuvaa, eli esim. traktorikalustoa. Tämän seurauksena pienillä paikallisilla yrityksillä tulee olemaan todellinen mahdollisuus kilpailuttamisessa. Tarkoitus on nimenomaan järjestää lietejätesäiliöiden tyhjennys ja kuljetus jatkossa yksilöidysti jokaisen kiinteistön osalta jätelain 34 :n laatuvaatimusten tarkoittamalla tavalla yksilöllisen tarpeen mukaan esim. kiinteistönhaltijan pyynnöstä, mutta kuitenkin niin, että säiliöt tyhjennetään vähintään kerran vuodessa niin kuin hajajätevesiasetuksessa säädetään (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011). Tarkoitus on nimenomaan järjestää lietejätesäiliöiden tyhjennys ja kuljetus jatkossa yksilöidysti jokaisen kiinteistön osalta jätelain 34 :n laatuvaatimusten tarkoittamalla tavalla yksilöllisen tarpeen mukaan esim. kiinteistönhaltijan pyynnöstä, mutta kuitenkin niin, että säiliöt tyhjennetään vähintään kerran vuodessa niin kuin hajajätevesiasetuksessa säädetään (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011). Asunnon pienpuhdistamon laitteistojen liete on asumisessa syntyvää jätettä eikä jätevettä ja se on kunnallisessa jätehuollossa.

8 kiinteistöjen jäteastioiden säännöllinen pesu. Nykyinen sopimuskumppanimme hoitaa pesun kuljetussopimukseen liittyen. En ole selvillä termeistä enkä tiedä kuuluko pienpuhdistamojen (esim. Upornor) säiliöiden tyhjennys toimenpiteisiin, joita suunnitellaan keskitettäväksi. Nykyisin meillä on huoltosopimus kuljetusliikkeen kanssa omakotikiinteistömme pienpuhdistamon osalta. Sopimus kattaa säiliöiden tyhjennyksen yhteydessä saostuskemikaalin lisäyksen ja toimituksen sekä laitteiston toiminnan tarkistuksen ohjelmistopäivityksineen. Kuljetusliike hoitaa huoltotoimet sovitun aikataulun mukaisesti ilman erillistä kutsua. Sieltä saa myös nopeasti avun häiriön sattuessa. Vastaavat toiminnot tulisi voida sisällyttää myös mahdolliseen keskitettyyn toimintaan. On huomattava, että nykyisin huoltosopimukset ovat laitekohtaisia. Miten osaaminen varmistetaan keskitetyssä järjestelmässä? Anders Wikholm, Inför beredningen av ett beslut om avfallstransportsystemet för slamavfall vill jag lämna följande synpunkter som jag hoppas kan beaktas vid avgörandet. Nuvarande system Idag fungerar vi (Iägenhetsinnehavaren) för att tömingen av det slutna kärlet töms så snart det är fullt och nödvändigt att tömmas. Ett samtal till entreprenören och kärlet töms antingen samma dag eller senast följande dag. Kärlet är på 10 kbm vartill kommer två stycken kärl för gråvatten på en kubik varo Även dessa Ruotsiksi ainakin: Nykyisestä sopimusperusteisesta/ kiinteistönhaltijan järjestämästä kuljetuksesta on hyvin puutteelliset tiedot, eikä kuljetusyrityksilläkään ole siitä annettavaksi jätelain soveltamisen kannalta riittäviä tietoja. Kuljetus ei tämän johdosta täytä jätelain 37 :n edellytyksiä ja jätelautakunta on pakotettu ryhtymään toimiin, jotta se ei laiminlöisi lakisääteisiä velvollisuuksiaan jätelain 35 :n nojalla. Tyhjennystä ja kuljetusta ei ole käytännössä mahdollista saada lailliselle tolalle kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kohtuullisessa ajassa.

9 är nödvändiga att tömma för att hålla processen för gråvattnet i bra skick. Systemet fungerar utmärkt. Det är effektivt i förhållande till inverkan på miljö och slitage på den enskilda vägen då maximal last kan fås i tankbilen. Vägarna på glesbygden är inte alltid byggda för tunga transporter. Alternativ med av kommunen ordnad transport Så vitt jag förstår eftersträvar man med detta system samma som är fallet för tömningen av avfallskärlen. Följande passus i bakgrundtexten för tankarna just till tömningen av avfallskärlen: "... beställer hushållen tömningen av sin s/ambrunn av kommunernas gemensamma avfallsbo/ag Rosk'n Roll Oy Ab med den tömningsrytm man önskar och som följer avfallshanteringsbestämmelserna." Ordet "tömningsrytm" tyder på att avfallsbolaget bestämmer när tömningen skall ske oberoende av nivån i kärlen. Som tanke är det bra men i praktiken innebär det att man måste ställa rytmen så att kärlet inte blir överfullt, dvs. när det ännu är rum att använda i kärlet. Att hitta en sådan tidpunkt är svårt. Det har vi märkt under de sju år vi skött tömningarna att behoven infaller helt olika. Detta beror på att flödet till slamkärlen är olika beroende på boendet i husen. Boendet växlar också med årstiderna. När det t.ex. finns behov av fyra, fulla, tömningar per år kan det lätt bli sex körningar på grund av "reserven" som behövs vid en inlagd rytm. Detta till förfång för både miljö, vägar och lägenhetsinnehavarens kassa. Tarkoitus on nimenomaan järjestää lietejätesäiliöiden tyhjennys ja kuljetus jatkossa yksilöidysti jokaisen kiinteistön osalta jätelain 34 :n laatuvaatimusten tarkoittamalla tavalla yksilöllisen tarpeen mukaan esim. kiinteistönhaltijan pyynnöstä, mutta kuitenkin niin, että säiliöt tyhjennetään vähintään kerran vuodessa niin kuin hajajätevesiasetuksessa säädetään (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011). Tarkoitus on sisällyttää kuljetusjärjestelmään myös ympärivuorokautinen päivystys kiireellisiä tilanteita varten. Alternativ med att fastighetsinnehavaren ordnar transporten Detta alternativ motsvarar dagens system. Det är lätt att själv ordna en konkurrensutsättning. Den kan t.o.m. ske inom ramen för ett väglag som fungerar längs den väg fastigheten finns. Det mest rationella är att

10 brunnstömningarna kan ske när behov finns för att tömma en full brunn. Om avfallsnämnden inte tror sig kunna Iita på lägenhetsinnehavarna, vilket följande sats antyder: "... företagarna förpliktas att inlämna uppgifter till avfallsnämnden om de till avfallshanteringen anslutna fastigheterna medjämna mellanrum." så går det säkert att få uppgifterna också utan att man lägger upp ett styvt och byråkratiskt system. Slutsats Mitt förslag är att det smidigaste och mest ekonomiska systemet av slamtömningen är att fastighetsägarna själva sköter uppgiften. Avfallsnämnden kan ge nödiga anvisningar för uppgiften tili fastighetsinnehavarna.

11 Kari ja Katja Koivistoinen Asumme Siuntion Myllykylässä. Haluaisimme kuulua kunnan järjestämän peruspalvelun, kotitalousjätteenkuljetuksen, piiriin, mutta Pohjois- Siuntion maastoon soveltuvaa kalustoa ei Rosk'n Roll Oy Ab:n alihankkijalla ole. Niinpä joudumme käyttämään jätepistettä. Toivommekin, että Siuntiossa ei siirryttäisi kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetukseen, koska riskinä on ettei kilpailutetulla toimijalla ole riittävää kalustoa meidän alueellemme. Umpisäiliömme tulee tyhjentää vajaan kahden kuukauden välein. Nykyinen jätteenkuljetusyrittäjämme kyllä pääsee nelivetoisella ajoneuvollaan pihaamme, kelillä kuin kelillä. Haluamme myös tukea ja työllistää oman alueen yrittäjää. Oili Sainio Masnel Ky, Matti Sainio Kiinteistössämme on sekä kolmeosastoinen sakokaivo n l ja umpikaivo 5000 l. Olemme olleet tyytyväisiä nykyiseen sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetusjärjestelmään. Jätelain edellytykset jätteenkuljetuksesta: Olemme itse kilpailuttaneet jätelietteen kuljetusyrittäjät, joita on useita tarjolla. Näin olemme myös tutustuneet yrittäjiin, jotka ymmärtävät hyvin kiinteistömme erikoisolosuhteet. Olemme noudattaneet jätehuoltomääräyksiä ja pitäneet kirjaa tyhjennyksistä. Olemme käyttäneet yrittäjiä, jotka ilmoittavat säännöllisesti paikallisissa päivälehdissä ja jotka ovat paikallisesti tunnettuja ja hyvämaineisia. Jos lokajätteen kuljetukseen lisätään kirjotuspöytiä, väliportaita ja-laskutusta, etäältä toimivia palvelupuhelinautomaatteja (vrt. Kiinteän jätteen palvelupuhelin), ei se edistä lokajätehuollon yleistä toimivuutta nykyisestä.

12 Sen sijaan olisi hyvä, että jokainen sako- ja umpikaivolietekiinteistö olisi jäterekisterissä, joka karsii ns. vapaamatkustajat. Jätteenkuljetusyrittäjät ovatkin varmaan jo rekisteröity ja heidän tyhjennystoiminnastansa löytynee kirjanpitoa sekä heidän omassa kirjanpidossaan, että niissä toimipisteissä, jonne he jätekuormansa toimittavat. Tähän toimintaan voisi kehitellä jotain automaattista tietojenkäsittelyä ja seurantaa. Kiinteistömme sijaitsee jyrkän mäen takakana, n. 50 m nousu 300 m matkalla. Mäen keskivaiheilla on 180 asteen mutka, joka estää talvisin raskaamman liikenteen. Sen takia talvisin joudumme kuljettamaan kiinteän jätteen astiat mäen alle. Jotta talvella loka-auto pääsisi kiinteistöllemme, olemme joutuneet sopimaan lieteauton kuljettajan kanssa, milloin hän voi tulla. Perille pääseminen edellyttää pakkaskeliä, että tiemme on erityisen hyvin aurattu ja hiekoitettu. Siksi jonkin aikataulun mukainen järjestelmä ei voi tulla meillä kysymykseen. Kiinteistömme umpikaivojätteen kertymä 5000 litran säiliöön vaihtelee suuresti. Tämä tulee ilmi kirjanpidostamme siten, että lokasäilön tyhjennysaikavälit ovat olleet eri pituisia. Kiinteistöllämme asuu vaihtelevasti ei yhtään, 2 tai 3 henkeä. Asumme kesäisin kesäasunnollamme ja muulloinkin pitempiä aikoja ulkomailla. Kiinteistöllämme on myös yritystoimintaa. Lisäksi kiinteistöllämme on kuivakäymälä, jonka käyttöaste riippuu mm. säätilasta. Kuivan käymäläjätteen kompostoimme tontillamme. Kuivakäymälä on myös pakko olla, jos talvella lokasäiliö on täyttymässä, mutta säätila ei mahdollista loka-auton tyhjennyskäyntiä. Myös kelirikkoaika estää jäteautojen perille pääsyn. Olemme joutuneet rajoittamaan keväisin raskasta liikennettä tiellämme, ja myös sen takia kuljetamme kiinteän jätteen astiamme mäen alle. Sako- ja umpikaivoja ei voi kuljettaa mihinkään.

13 Määrävälein tapahtuva lokasäiliön tyhjennys merkitsee vajaita kuormia. Myöskään määrävälein tapahtuva tyhjennys ei saisi nostaa tyhjennyskustannuksia, eli litramääräinen tyhjennystaksa ei saisi nousta nykyisestä. Määrävälein tapahtuva lietteen tyhjennys tulisi osaltamme merkitsemään jatkuvasti muutosilmoituksia tyhjennysväleihin, jolloin loka-autojen reittisuunnittelulta putoaa pohja. Nykyjärjestelmässä kuljettaja järjestelee ajonsa siten, että tulee meille, kun täälläpäin on muitakin tyhjennyskäyntejä. Lokajätteen aiheuttamat kustannukset kiinteistönomistajalle nousevat, jos ajetaan vajailla kuormilla tai jos tulee hukkakäyntejä, varsinkin jos ei edes päästä perille. Kirjoituspöytien takana ei aina osata huomioida, että Suomi on mäkinen maa, eikä kaikki asu peltomaisemassa. Hiekkateiden kuormitus kasvaa turhaan, jos ajokertoja lisätään. Olosuhteistamme kertoo paljon se, että yksi kiinteän jätteen auto on jo uponnut kelirikkoaikana tiemme peltoosuudella akselia myöten, joten tarvittiin hinausauto vetämään se pois. Tämän tierummun korjasimme omalla kustannuksellamme. Toinen kerta jäteauto ajoi ojaan yöllä. Tällä kertaa kuljetusyritys korvasi tien korjauksen. On parasta, että tilaamme jatkossakin itse lokajätteen kuljetuksen ja sovimme ajankohdan tutun kuljettajan kanssa. Tuomo Kaisto Olen huolissani Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan valmistelemasta sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmähankkeesta. Mikä mahtaa olla syynä, että tällainen järjestelmä pitää järjestää. Eikö omakotitalojen likakaivoja tyhjennetä oikeaan aikaan?

14 Tässä järjestelmässä on se huonopuoli, että myös ne kiinteistön omistaja, jotka huolehtivat kaivojensa tyhjentämisestä, joutuvat maksumieheksi. Eikö hajaasutulla alueella, huonojen ja pitkien yhteyksien päässä asuminen jo muutenkin ole riittävän kallista verrattuna taajama-asumiseen, jossa palvelut ovat vieressä. Jos kunnan järjestämä ja kilpailuttama järjestelmä tulisi voimaan kaivolietteen kuljetukseen, kiinteistöomistajat saisivat melkoisen korotuksen asumiskustannuksiinsa aivan ilman kunnon syytä. Otan tähän pari esimerkkiä. 1. Kiinteistössä on sako-tai umpikaivo järjestelmä, jonka tyhjentämisestä kiinteistön omistaja huolehtii. Kaivon tyhjennys tehdään ns. kulutuksen ja kaivon koon mukaan. Kulutus voi vaihdella kiinteistökohtaisesti paljonkin, esim. kiinteistössä, jossa asuu vanhempi pariskunta, joilla on suuri perhe. Aikuiset lapset ja lasten perheet vierailevat satunnaisesti vanhempien luona, jolloin kulutusta on hyvin vaikea ennustaa. 2. Kiinteistössä asuu yksi tai kaksi vanhusta, joiden kulutus on niin pientä, että tyhjennystiheys voisi olla vaikka kerran vuodessa. Kuinka yksinkertaista onkaan kun kiinteistön omistaja voi ja saa itse tilaa kuljetuksen yrittäjältä, jolla on kilpailukykyinen hinta ja palvelu on ystävällistä ja joustavaa. Nämä ovat juuri niitä omakotiasukkaan maksettaviksi tulevia kustannuksia ja ne on hoidettava ajallaan, mutta ASIAKAS saa itse päättää milloin ja miltä yrittäjältä haluaa palvelun ostaa.

15 Jos tyhjennys on kunnan järjestämä ja kilpailuttamaa, tyhjennys voi tulla huomattavasti tiheämmin kun kulutus vaatii ja kiinteistön omistaja joutuu taas maksumieheksi. Jos tyhjennystiheyttä voisi sopia harvemmaksi, voi silti syntyä tilanne, että kaivo onkin täyttynyt nopeammin ja tyhjäystä tarvitaankin aikaisemmin kun mitä on sovittu. Miksi tehdä yksinkertaisesta asiasta vaikeaa ja pyrökraattista, joka nostaa omakotikiinteistön asumiskustannuksia. Seppo Hiekkavuo LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTA 1. YLEISTÄ Seuraavassa on lausuntoni sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän muuttamisesta. Olen näiden 25 vuoden kokemuksen kautta joutunut monien saamattomien ja kalliiden kokeiluiden (osaamattomien ja piittaamattomien kaivojen tyhjentäjien) uhriksi. Nyt näytän joutuvani sosialisoinnin uh iksi Vastaava tapahtui Sammatissa jo sekajätteen kuljetusjärjestelmän osalta, jossa luvattiin liikoja ja kaikki normaali tuli lisälaskuun ja ne joita ei halunnut omaan astian tyhjennykseen niin joutuu maksamaan vaikka ko. palvelua ei saakkaan (jäteastian pesu tekemättä 3 vuoden osalta, maksettu on silti). Pesu tehtiin, kun pysäytin kuljettajan ja tivasin pesuaikaa. 2. PARAS JÄRJESTELMÄ ON NYKYINEN ASIAKKAN ITSE TEETTÄMÄ JA MAKSAMA

16 Paras on nykyinen järjestelmä, jossa umpikaivon tyhjentäjä saa itse valita kilpailuttamansa ja hyväksi todetun kuljetusyrittäjän palvelun. Puheluun vastataan aamu klo 6.30 alkaen ja aina on ihminen vastaamassa. Tietää, mitä saa ja työ tulee tehdyksi, vaikka itse ei ole valvomassa. Masku on osattu ottaa ja vaihtoraha jättää kohteeseen. Luottamus on hyvä asiakkaan ja kuljetusyrittäjän välillä. Palvelu on toiminut kuin junan vessa viimeiset neljä vuotta. Ei ole moittimisen sanaa. 3. SEURAAVAT ASIAT ON HUOMIOITAVA JA NIIDEN ON TOIMITTVA KUNNOLLA JA VASTUUN OTTAJAN ON LÖYDYTTÄVÄ KANTAMAAN VASTUUTA EIKÄ MENTÄVÄ PYKÄLIEN TAAKSE A) Tilaus on pystyttävä soittamaan suomen kielellä tavallisesta lankapuhelimesta ja IHMISEN on vastattava (ei mikään hepulikone) puolen minuutin sisällä. Ei mitään kalliita palvelunumeroita, joissa ei vastata puheluun. Asiakasta pitää palvella! Nettipalvelua en tarvitse, joten se on turhaa! Se on vain itsepetosta! Ei missään nimessä sellaista palvelua kuin Fortum, dna, Elisa, Sonera, Vero ja kela antavat, kun ei ole palvelua ollenkaan! Asiakas vain maksaa ja jonottaa! B) Soittajan on heti saatava tietoon

17 haluamansa tyhjennysaika noin 2 h ikkunaan. C) Tyhjennys on pystyttävä tekemään noin 2 työpäivän aikana tilauksesta asiakkaan haluamaan aikaan. Ei mitään yliveloituksia haluamastaan palvelusta. Palvelua on verrattava nykyiseen toimivaan systeemiin. D) Työ on pystyttävä maksamaan heti paikan päällä rahalla. Ei mitään kaksoislaskutuksia tai jälkikäteen tulevia laskuja. Maksaminen pankin kautta työlästä ja hankalaa ja palvelumaksut ovat suuret. E) Asiakkaan tilaama työ on tehtävä kunnolla. Kaivot avattava ja suljettava turvallisuusohjeiden mukaan, ettei kukaan putoa avonaiseen kaivoon. Kaivoissa on betonikannet ja niiden sisällä muovikannet, jotka saadaan avattua rikkomatta. F) Imeytyskenttä ja imeytyskaivot on myös tyhjennettävä rasva- ja nukkalietteestä niiden toimivuuden takia. G) Tyhjennys on voitava tehdä myös 35 C asteen pakkasessa talviaikaan ja pimeässä. H) Kuljettajan on osattava ajaa kuorma-

18 autoa, jossa on tyhjennysastia päällä peileistä peruuttaen (kamerat ovat talvella lumen peitossa ja jäässä) ja vielä oikeaan paikkaan. Ajotaitona pitää olla vähintään 600 m matkan peruuttamista alamäkeen ja vasemmalle kääntyvään kaltevaan liittymään. Etuperin ajajat saavat hakea kuorma-auton hinausauton avustamana omalla kustannuksella pois. On jo nähty muutama poropeukalo ja ajotaidoton kuljettaja. I) Kuorma-autossa on oltava erilliset ketjut vetäviin pyöriin ja ohjaaviin pyöriin ja niitä on pystyttävä käyttämään myös kelirikkoaikaan ja kesällä. Ei onnistu millään automaattihöpötyksillä. Kuljettajan on osattava laittaa ne käyttöön. Tie on hietaa ja sen takia ketjut tarvitaan ylämäkeen ajettaessa. Hommansa osaava kuljettaja pääsee perille. J) Ajoneuvoon pitää mahtua vähintään 8 kuutiota lietettä kerralla. K) Ajoneuvon imupumpuista ei saa valua hydrauliöljyä pihalle tyhjennyksen aikana. L) yhjennys on maksanut 86 ke ta ( 7 kuutiota lietettä) kaikkineen nykyisen yrittäjäni kanssa. Tyhjennys tapahtuu noin 6 7 viikon välein kaivojen tilasta riippuen. Kun kilpailutatte toiminnan, niin alennusta pitäisi saada noin 20 %

19 nykyisestä kiskurihinnasta. Eli tyhjennys kaikkineen veroineen (alv) ei saa maksaa 70 ke ta (7 kuutiota) Sammatissa syrjäkylillä (Haukantie ja Mätäsniementien perukoilla). M) Imuputkea pitää olla vähintään 40 metriä. N) Pystyttävä imemään vähintään 5 m auton pintaa alempana olevan kaivon pinnasta. Anneli Hämäläinen Minulla on kiinteistössä oma sopimus sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksesta ja haluan säilyttää nykyisen sopimuksen enkä halua vaihtaa sopimusta enkä kuljetusta mihinkään muuhun kuljetusjärjestelmään! Haluan itse päättää kuljetusyrityksestä sekä siitä, milloin tyhjennys suoritetaan. Asun yksin, ja nykyinen sopimus on tehty sen mukaisesti. Minna ja Jari Räisänen Ari ja Anna-Leena Skog Nykyinen kuljetusyritys on Eerola-Yhtiöt Oy, ja minulla on umpisäiliö 5 m3 sekä 3 sakokaivoa, jotka tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa. Olemme yksityisten jätehuolto firmojen asiakkaita sekä yhdyskunta- että sakokaivojätteen osalta ja olleet siihen erittäin tyytyväisiä. Haluamme jatkossakin kilpailuttaa ja päättää itse sen tahon, joka tulee meille edullisimmaksi. Koska me allekirjoittaneet Lohjan Humppilanniemestä katsomme olevamme edelleen täysissä sielun- ja ruumienvoimissa sekä myös itsenäisiä ja päätösvaltaisia (emme siis ole missään holhoussuhteessa yhteiskuntaan) koskien elämistämme ja asumistamme katsomme itse pystyvämme sopimaan jätteidenkuljetuksesta että sakokaivojemme

20 Anja Wikström Pekka Kajander Arttu Syrjänen puolisoineen tyhjennyksestä. Näin ollen pysymme edelleen sopimusperusteisessa järjestelmässä molempien suhteen. Haluamme säilyttää sopimusperusteisen jätteenkuljetusjärjestelmän, jossa voimme itse päättää niin sako-ja umpikaivolietteen kuin muunkin jätteen kuljetuksesta. Minulla on sopimus jätteenkuljetuksesta Harpalan kanssa, joka on toiminut moitteetomasti. Sako- ja umpikaivotyhjennykset hoitaan Ralf Blomqvist automaattisesti joka vuosi. Tie ei kestä isoja autoja. Pihaan ei pääse isolla autolla. Minusta nykyinen järjestelmä on erittäin hyvin toimiva. Olemme kokeneet henkilökohtaisen jätteenkuljetussopimuksen hyväksi, emmekä haluaisi tilanteeseen muutosta. Taloudessamme on 2 aikuista. Meillä on lämpökompostori, johon keräämme ruokatähteet. Muutoin olemme aktiivisia kierrättäjiä ja lajittelemme jätteemme huolellisesti. Sekajäteastiamme tyhjennysväli on pisin mahdollinen 1 kk, jota voisimme Lohjan kaupungin salliessa hyvin pidentää kaksinkertaiseksi. Myös umpikaivomme tyhjennysten koemme hoituneen hyvin henkilökohtaisen sopimuksen ansiosta. Se on kannustanut meitä tarkkaan vedenkulutukseen. Kaivomme tyhjennetäänkin vain 3-4 kertaa vuodessa ongelmitta. Muutos kaupungin järjestämään jätekuljetukseen toisi todennäköisesti merkittäviä lisäkustannuksia, heikentäisi vaikutusmahdollisuuksia tyhjennystapaan ja -väleihin ja laskisi mahdollisesti henkilökohtaisen palvelun tasoa. Mikäli jätteenkuljetusjärjestelmä yhdenmukaistetaan, on vaarana, ettemme voi enää neuvotella pieneen talouteemme sopivia pitkiä tyhjennysvälejä.

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat

Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat 1 (8) Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki Valtakatu 33, PL 32, 45701 KUUSANKOSKI kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Lausuntopyyntö Sivu 1/2 10.7.2015 Dnro 88/14.06/2013 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA Ympäristönsuojeluviranomainen Kunta Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka Lietteiden

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

jätteenkuljetusjärjestelmä

jätteenkuljetusjärjestelmä Uusi jätelaki / jätteenkuljetusjärjestelmä j j j Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestettävä joko perusmallilla, kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli kunnan kilpailuttama tai Kunta voi päättää,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom).

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom). Alueellinen jätelautakunta 11 14.04.2015 Alueellinen jätelautakunta 21 08.09.2015 Jätehuollon kuljetusrekisteri 190/58/583/2015 JLTK 11 Selostus: Jätelain 143 edellyttää kunnan jätehuoltoviranomaisen ylläpitävän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

SAAPUNUT 23, 04, 2013

SAAPUNUT 23, 04, 2013 Kymen Jätelautakunta Tiedoksi: -L. Rautiainen -A. Soini SAAPUNUT 23, 04, 2013 i]n: 23.4.2013 Valtakatu 33 (PL 32) 45701 Kuusankoski Viite: ilmoitus internet -sivuillanne 20.3.2013/ jätteenkuljetusjärjestelmää

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1016/2009 vp Etuuksien leikkautuminen osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä Eduskunnan puhemiehelle Työntekijä jäi pysyvästä työsuhteesta osa-aikaeläkkeelle 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Myöhemmin

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2010 vp Maksuhäiriömerkintöjen vaikutus puhelin- ja nettiliittymien hankintaan Eduskunnan puhemiehelle Saunalahti ja DNA solmivat Internet-laajakaistasopimuksia melko edullisella

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Kierrättämisestä helppoa LHJ:n palvelut ja niiden rahoitus Biojätekeräys ja muut erilliskeräyspalvelut Biojätemaksu tyhjennyskohtainen hinta Lasin,

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA Luonnos 11.11.2011 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA Tämä sopimus pohjautuu Hangon, Tammisaaren ja Karjaan kaupunkien sekä Pohjan, Inkoon, Siuntion, Sammatin, Nummi-Pusulan ja Vihdin kuntien sopimukseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 393/2010 vp Kansaneläkelaitoksen puhelinyhteyden ruuhkaisuuden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Kansaneläkelaitoksen asiakas yritti hoitaa puhelimitse asiaansa Kansaneläkelaitoksella,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Ylä Savon jätehuoltolautakunta Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Mielipiteet Jätteenkuljetus Kiuruveden taajamassa. Anja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 792/2006 vp Viisipäiväinen vuosilomaviikko Eduskunnan puhemiehelle Vuosilomalaki on vanhentunut joiltakin osin. Laissa vanhaa perinnettä on se, että ansaittu vuosiloma-aika kuluu myös

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 97/2009 vp Varusmiesten terveydenhuollon taso Eduskunnan puhemiehelle Keuruun varuskunnassa varusmies sairastui kuumeeseen, ja häntä pidettiin lääkityksen avulla kaksi viikkoa majoitustiloissa.

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot