Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina voimalaitosyksikön rakentamiselle seuraavaa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina voimalaitosyksikön rakentamiselle seuraavaa:"

Transkriptio

1 1 (13) Valtioneuvoston periaatepäätös 6 päivänä toukokuuta 2010 Fortum Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta ja yksikön toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien laajentamisesta tai rakentamisesta Hakemus Fortum Oyj ja Fortum Power and Heat Oy ovat päivätyssä hakemuksessaan pyytäneet ydinenergialain (990/1987) 11 :ssä tarkoitettua valtioneuvoston periaatepäätöstä siitä, että uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen sekä yksikön toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien laajentaminen tai rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Laitosyksikössä olisi lämpöteholtaan enintään megawatin kevytvesireaktori ja yksikön nettosähköteho olisi megawattia. Mikäli laitosyksikkö tuottaisi myös kaukolämpöä, sen sähköteho olisi megawattia ja kaukolämpöteho olisi noin megawattia. Laitosyksikkö sijoitettaisiin Fortum Power and Heat Oy:n omistamalle Loviisan Hästholmenin voimalaitospaikalle ja kyseessä olisi ydinvoimalaitoksen kolmas yksikkö. Uuden laitosyksikön suunniteltu tekninen toiminta-aika on kuusikymmentä vuotta. Hakemuksen mukaiseen hankkeeseen kuuluu myös uuden ydinvoimalaitosyksikön toimintaan samalla laitospaikalla liittyvien ydinlaitoksien laajentaminen tai rakentaminen. Näitä ydinlaitoksia tarvitaan tuoreen ydinpolttoaineen varastointiin, käytetyn ydinpolttoaineen välivarastointiin sekä vähä- ja keskiaktiivisten jätteiden sekä purkujätteen käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoittamiseen. Käytetyn polttoaineen on hakija esittänyt loppusijoitettavaksi Posiva Oy:n suunnittelemaan loppusijoituslaitokseen. Fortum Oyj ja Fortum Power and Heat Oy ovat täsmentäneet periaatepäätöshakemustaan. Hakemusta on täsmennetty siten, että periaatepäätöstä ei pyydetä koskemaan muuta yhtiötä kuin hakijayhtiötä, joka on Fortum Power and Heat Oy. Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina voimalaitosyksikön rakentamiselle seuraavaa: Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan nykyisten voimalaitosyksiköiden käyttöluvat ovat voimassa vuoden 2027 (Loviisa 1) ja vuoden 2030 (Loviisa 2) loppuun. Periaatepäätös uudesta ydinvoimalaitosyksiköstä on tehtävä tässä vaiheessa pitkien luvitusprosessien ja toteutusaikojen sekä laitostoimittajien kapasiteetin varaamisen takia. Loviisa 3 -hanke on hallituksen ilmasto- ja energiastrategian mukainen ja luo mahdollisuuden korvata merkittävän määrän fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa sähkön ja lämmön tuotantoa. Ydinvoiman lisärakentaminen edustaa uutta hiilidioksidivapaata perusvoimaa, jota tarvitaan energiahuollon turvaamiseksi ja kansallisen kilpailukyvyn varmistamiseksi. Uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen vähentää riippuvuutta tuontienergiasta. Loviisa 3 -hanke lisää hiilidioksidivapaan sähkön tarjontaa pohjoismaisille ja Itämeren alueen laajentuville sähkömarkkinoille, lisää kilpailua ja vähentää energiatuotannon hiilidioksidipäästöjä.

2 2 (13) Sähköä ja kaukolämpöä tuottava ydinvoimalaitosyksikkö mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen. Lisäksi lämpökuormitus mereen voimalaitospaikalla laskee merkittävästi. Uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen Loviisaan tuo alueelle usean vuoden ajaksi useita tuhansia rakentamiseen liittyviä työpaikkoja. Pysyvät työpaikat tuovat pysyvän lisäyksen koulutetun työvoiman määrään. Hankkeella on merkittävä vaikutus kuntaliitoksen seurauksena syntyvän uuden Loviisan kaupungin ja sen palvelurakenteen kehittymisessä. Hanke lieventää teollisen rakennemuutoksen vaikutuksia Kymenlaaksossa. Hakijayhtiö toteaa hakemuksessaan lisäksi: Hanke toteutetaan ilman yhteiskunnan taloudellista tukea. Hankkeen toteutuksessa voidaan hyödyntää Loviisan voimalaitoksen jo olemassa olevaa infrastruktuuria. Riittävä rahoitus on järjestettävissä. Fortum Power and Heat Oy hankkii Loviisa 3 - voimalaitosyksikön rahoituksen osana Fortum-konsernin rahoitusta. Fortum Oyj kykenee hankkimaan tarvittavan lainapääoman vahvan rahoitusrakenteensa ja liiketoiminnan tuoton ansiosta. Ydinvoimalla tuotetun sähkön hinta on ennustettavissa ja vakaa. Polttoainekustannusten vaihtelut eivät vaikuta tuotetun sähkön hintaan, sillä pääosa kustannuksista muodostuu ydinvoimalaitoksen pääomakustannuksista. Ydinvoimalaitosyksikön alustava kustannusarvio on 4-6 miljardia euroa. Sähköä ja kaukolämpöä tuottava yksikkö ei ole juurikaan kalliimpi. Loviisa 3 -yksikkö suunnitellaan, toteutetaan ja sitä ylläpidetään ja käytetään siten, ettei vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle aiheudu. Hanke toteutetaan niin, että se täyttää suomalaiset lainsäädännölliset vaatimukset ja viranomaisten määräykset. Uuden ydinvoimalaitosyksikön suunniteltu sijoituspaikka on hakijan kahden nykyisen voimalaitosyksikön vieressä. Alue on kaavoitettu ydinvoimalaitospaikaksi, se täyttää ydinvoimalaitospaikalle asetetut vaatimukset ja aluetta on käytetty ydinsähkön tuotantoon yli 30 vuoden ajan. Suunnitellun ydinvoimalaitosyksikön ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tulokset ja saadut lausunnot otetaan huomioon hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Uuden ydinvoimalaitosyksikön polttoainehuolto on toteutettavissa hajautetusti useasta hankintalähteestä tai keskitetysti siten, että hankinnassa on mahdollista laaja kansainvälinen kilpailuttaminen ja riittävä toimitusvarmuus. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki vaiheet ovat sertifioituja kansainvälisten standardien mukaan, lainsäädäntöä ja kansainvälisten järjestöjen ohjeita ja menettelyjä noudatetaan. Ydinjätehuollossa on tarkoitus käyttää samoja suunnitelmia, menetelmiä ja jätehuollon laitoksia kuin nykyisten voimalaitosyksiköiden tapauksessa. Laitospaikalla on käytössä vähäja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen loppusijoitustilat, jotka ovat laajennettavissa kattamaan myös uuden yksikön tarpeet.

3 3 (13) Käytetty polttoaine on tarkoitus loppusijoittaa Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n omistaman Posiva Oy:n suunnittelemalla loppusijoituslaitoksella Olkiluodossa. Sitä koskevissa Posiva Oy:n suunnitelmissa on otettu huomioon myös tässä hakemuksessa tarkoitetun uuden ydinvoimalaitosyksikön käytetty polttoaine. Posiva on jättänyt erillisen hakemuksen valtioneuvoston periaatepäätökseksi koskien käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamista siten laajennettuna, että sinne voidaan loppusijoittaa Loviisa 3:n tuottama käytetty polttoaine. Rakennettavan loppusijoituslaitoksen kokonaiskapasiteetti olisi tällöin tonnia uraania. Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikön rakentamisen valmistelun ja itse rakentamisen arvioidaan kestävän noin kymmenen vuotta. Kaupallisessa käytössä Loviisa 3 olisi vuonna Fortum Power and Heat Oy:n tekemien selvitysten mukaan markkinoilla on useita ydinvoimalaitosvaihtoehtoja, jotka ovat sellaisenaan tai toteutettavissa olevin muutoksin soveltuvia rakennettavaksi Suomeen. Uusi yksikkö voisi olla tyypiltään joko kiehutusvesireaktori- tai painevesireaktorilaitos. Suunniteltu voimalaitosyksikkö voi olla joko pelkästään sähköä tuottava lauhdevoimalaitos tai sekä sähköä että lämpöä tuottava yhteistuotantolaitos. Ydinvoimalaitosyksikön suunnittelun, rakentamisen ja käytön lähtökohtana on ydinenergialain mukaisesti aikaansaada laadukas ydinvoimalaitosyksikkö, joka on turvallinen ja josta ei aiheudu vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Uusi ydinvoimalaitosyksikkö suunnitellaan täyttämään Suomessa voimassaolevat, kansainvälisesti edistykselliset turvallisuusvaatimukset. Suunnitellusta ydinvoimalaitosyksiköstä aiheutuvat välittömät ja välilliset vaikutukset ihmisille, luonnolle ja rakennetulle ympäristölle on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisesti. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on jätetty yhteysviranomaiselle huhtikuussa Loviisa 3 -hankkeella lisätään energiahuollon omavaraisuutta ja vähennetään riippuvuutta ulkomaisesta tuontienergiasta. Loviisa 3 -hanke korvaa vuoden 2020 jälkeen poistuvaa tuotantokapasiteettia, johon kuuluvat fossiilisia polttoaineita käyttävät voimalaitokset ja Loviisan ydinvoimalaitokset. Fortum Power and Heat Oy:n tuottama sähkö on kaikkien sähkönostajien saatavilla. Loviisa 3 hankkeen toteuttaminen lisää kilpailua ja tuotantokustannuksiltaan kilpailukykyisen ja hiilidioksidipäästöttömän sähkön tarjontaa markkinoille. Loviisa 3 yksikön energiantuotannolla on merkittävä rooli myös päästökaupan ulkopuolisten toimialojen päästöjen vähentämisessä. Fortum Power and Heat Oy:llä on pitkä kokemus ydinvoimatekniikasta, ydinvoimalaitosten suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja ylläpidosta. Ydinvoimatoiminnot työllistävät yli 600 henkilöä.

4 4 (13) Hakemukseen on liitetty ydinenergia-asetuksen 24 :n mukaiset selvitykset: 1) kaupparekisteriote 2) jäljennös yhtiöjärjestyksestä ja yhtiösopimuksesta sekä osakasrekisteristä 3) selvitys hakijan asiantuntemuksesta 4) selvitys ydinlaitoshankkeen yleisestä merkityksestä sekä sen tarpeellisuudesta, erityisesti maan energiahuollon kannalta sekä sen merkityksestä maan muiden ydinlaitosten käytön ja niiden ydinjätehuollon kannalta 5) selvitys hakijan taloudellisista toimintaedellytyksistä ja ydinlaitoshankkeen liiketaloudellisesta kannattavuudesta 6) ydinlaitoshankkeen yleispiirteinen rahoitussuunnitelma sekä a) pääpiirteinen kuvaus suunnitellun ydinlaitoksen teknisistä toimintaperiaatteista, b) selvitys noudatettavista turvallisuusperiaatteista, c) pääpiirteinen selvitys ydinlaitoksen suunnitellun sijaintipaikan omistus- ja hallintasuhteista, d) selvitys ydinlaitoksen suunnitellun sijaintipaikan ja sen lähiympäristön asutuksesta ja muista toiminnoista sekä kaavoitusjärjestelyistä, e) selvitys suunnitellun sijaintipaikan sopivuudesta tarkoitukseensa ottaen huomioon paikallisten olosuhteiden vaikutus turvallisuuteen, turva- ja valmiusjärjestelyt sekä ydinlaitoksen vaikutukset lähiympäristöönsä, f) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/94) mukaisesti laadittu arviointiselostus sekä selvitys suunnitteluperusteista, joita hakija aikoo noudattaa ympäristövahinkojen välttämiseksi ja ympäristörasituksen rajoittamiseksi, g) pääpiirteinen suunnitelma ydinpolttoainehuollosta, h) pääpiirteinen selvitys hakijan suunnitelmista ja käytettävissä olevista menetelmistä ydinjätehuollon järjestämiseksi. Hakemuksen käsittely ja päätöksen tekoa edeltäneet toimenpiteet Kuuleminen Ydinenergialain 13 :n mukainen yleinen kuuleminen Hakija on jakanut laatimansa, työ- ja elinkeinoministeriön tarkastaman ydinvoimalaitoshanketta koskevan yleispiirteisen selvityksen jokaiseen talouteen Loviisan kaupungissa ja sen naapurikunnissa sekä Pyhtään kunnassa. Yleispiirteinen selvitys on ollut yleisesti saatavilla paikoissa, jotka on mainittu työ- ja elinkeinoministeriön hanketta koskevissa julkisissa ilmoituksissa. Työ- ja elinkeinoministeriö on kuuluttanut hankkeen vireilläolosta Loviisan kaupungin ja Lapinjärven, Liljendalin, Pernajan, Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kuntien ilmoitustauluilla. Lisäksi ministeriö on ilmoittanut hankkeen vireilläolosta seuraavissa lehdissä: Borgåbladet, Etelä-Suomen Sanomat, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Kymen Sanomat, Loviisan Sanomat, Uusimaa ja Östra Nyland. Tiivistelmä ministeriöön lähetetyistä kirjallisista mielipiteistä sisältyy tämän päätöksen liitteeseen 1. Tiivistelmät ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä esitetyistä lausunnoista ja mielipiteistä on liitetty työ- ja elinkeinoministeriön ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta antamaan yhteysviranomaisen lausuntoon.

5 5 (13) Ydinenergialain edellyttämä julkinen kuulemistilaisuus järjestettiin Loviisassa Tiivistelmät tilaisuudessa esitetyistä mielipiteistä sisältyvät tämän päätöksen liitteeseen 1.

6 6 (13) Periaatepäätöshakemuksesta pyydetyt lausunnot Työ- ja elinkeinoministeriö on hankkinut alkuperäisestä hakemuksesta ydinenergialain 12 :n mukaisesti lausunnon ympäristöministeriöltä, Loviisan kaupungin kaupunginvaltuustolta ja Loviisan naapurikunnilta. Ydinenergia-asetuksen 25 :n mukaisesti ministeriö on pyytänyt hakemuksesta lausunnon seuraavilta tahoilta: sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, Etelä- Suomen lääninhallitus, Itä-Uudenmaan Liitto ja Uudenmaan ympäristökeskus. Työ- ja elinkeinoministeriö on lisäksi pyytänyt lausunnon seuraavilta tahoilta: liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö, Suomen ympäristökeskus, Loviisa 2010 järjestelytoimikunta, Pyhtään kunta, AKAVA ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Energiateollisuus ry, Fennovoima Oy, Fingrid Oyj, Helsingin Energia, Helsingin kaupunki, Huoltovarmuuskeskus, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Loviisan puolesta ry, Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Miljöringen rf, Natur och Miljö rf, Posiva Oy, ProSaaristo, Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry, Suomen Greenpeace, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Yrittäjät ry, Teollisuuden Voima Oyj, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Turvatekniikan keskus, Uudenmaan TE-keskus, Uudenmaan työsuojelupiiri, WWF Suomi. Kaikista saaduista lausunnoista on tehty tiivistelmät, jotka sisältyvät tämän päätöksen liitteeseen 1. Ilmoitus Ruotsin viranomaisille Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä tehdyn, maiden välisten rajojen läheisyyteen rakennettavien ydinlaitosten turvallisuuskysymyksiin liittyvän yhteydenoton suuntaviivoja koskevan sopimuksen (SopS 19/1977) mukaisesti on hankkeesta ilmoitettu Ruotsin viranomaisille. Näiden puolesta lausunnon antoi Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, jonka lausuntoa on selostettu tämän päätöksen liitteenä 1 olevassa lausuntoyhteenvedossa. Alustava turvallisuusarvio Ydinenergialain 12 :n mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Säteilyturvakeskukselta hanketta koskevan, ydinenergia-asetuksen 25 :n 2 momentin mukaisen alustavan turvallisuusarvion. Säteilyturvakeskus on liittänyt antamaansa turvallisuusarvioon ydinenergialain 56 :n 2 momentissa tarkoitetun neuvottelukunnan (ydinturvallisuusneuvottelukunta) lausunnon. Alustava turvallisuusarvio on tämän päätöksen liitteenä 4. Alustavan turvallisuusarvion mukaan laitosvaihtoehdon suunnittelutavoitteet ja -periaatteet vastaavat suomalaisia turvallisuusvaatimuksia ja uuden ydinvoimalaitosyksikön sijaintipaikalle ja sen ympäristölle on tehty periaatepäätöshakemuksen käsittelyä varten riittävät selvitykset. Sijaintipaikan olosuhteissa ei ole sellaisia piirteitä, jotka olivat esteenä uuden ydinvoimalaitosyksikön tai sen toimintaan liittyvien hakemuksessa mainittujen muiden ydinlaitosten rakentamiselle. Säteilyturvakeskus on antanut hankkeesta myös lausunnon, jonka tiivistelmä samoin kuin ydinturvallisuusneuvottelukunnan lausunnon tiivistelmä ovat tämän päätöksen liitteenä 1 olevassa lausuntoyhteenvedossa.

7 7 (13) Muut selvitykset Periaatepäätöshakemuksen liitteenä Fortum Oyj ja Fortum Power and Heat Oy ovat toimittaneet työ- ja elinkeinoministeriölle hanketta koskevan sijoituspaikalle laaditun, ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaisen arviointiselostuksen. Loviisan ydinvoimalaitoksen laajentamisen ympäristövaikutuksien arvioinnin toteutukseen on osallistunut myös Pöyry Energy Oy. Laissa määriteltynä yhteysviranomaisena työ- ja elinkeinoministeriö on antanut selostuksesta ja sen riittävyydestä lausunnon sekä liittänyt sen periaatepäätöksen valmisteluaineistoon. Lausunnossa työ- ja elinkeinoministeriö totesi, että selostus kattaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja asetuksen sisältövaatimukset ja se on käsitelty lain ja asetuksen vaatimalla tavalla. Ministeriö totesi edelleen, että eräät ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä käsitellyt asiakokonaisuudet vaativat lisäselvityksiä. Fortum Power and Heat Oy toimitti vaaditut selvitykset työ- ja elinkeinoministeriölle. Hallintolain 34 :n mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt hakijayhtiöltä vastineen hakemuksesta annetuista lausunnoista, mielipiteistä ja alustavasta turvallisuusarviosta. Vastineen tiivistelmä on tämän päätöksen liitteenä 1 olevassa lausuntoyhteenvedossa. Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut periaatepäätöksen ratkaisemista varten valtioneuvostolle ydinenergia-asetuksen 26 :n 1 momentissa edellytetyn ydinjätehuoltoa koskevan katsauksen sekä ydinenergia-asetuksen 26 :n 2 momentissa edellytetyn selvityksen ydinvoimalaitosyksikön merkityksestä maan energiahuollolle. Katsaus on tämän päätöksen liitteenä 2 ja selvitys on liitteenä 3. Päätöksen tekoon sovellettavat lainkohdat Ydinenergialain 14 :n 1 momentissa säädetään, että ennen kuin valtioneuvosto tekee lain 11 :ssä tarkoitetun periaatepäätöksen, sen on todettava, että suunnitellun ydinlaitoksen sijaintikunta on lain 12 :ssä tarkoitetussa lausunnossaan puoltanut ydinlaitoksen rakentamista, ja että esiin ei ole tullut seikkoja, jotka osoittaisivat, ettei ole riittäviä edellytyksiä rakentaa ydinlaitosta siten kuin lain 6 :ssä edellytetään. Ydinenergialain 6 :n mukaan ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinenergialain 14 :n 2 momentissa säädetään, että jos valtioneuvosto on todennut 1 momentissa säädettyjen edellytysten täyttyneen, sen on harkittava periaatepäätöstä yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ja otettava huomioon ydinlaitoksesta aiheutuvat hyödyt ja haitat, kiinnittäen erityisesti huomiota 1) ydinlaitoksen tarpeellisuuteen maan energiahuollon kannalta

8 8 (13) 2) ydinlaitoksen suunnitellun sijaintipaikan sopivuuteen ja ydinlaitoksen ympäristövaikutuksiin sekä 3) ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon järjestämiseen. Periaatepäätöksen ennakkoedellytysten täyttyminen Loviisan kaupungin lausunto Loviisan kaupunginvaltuusto on antanut hankkeesta lausunnon, jossa se puoltaa hakemuksessa esitetyn ydinvoimalaitosyksikön rakentamista Loviisan voimalaitospaikalle. Kunnanvaltuuston päätös Loviisan kaupungin puoltavasta lausunnosta tuli lainvoimaiseksi Ydinenergialain 6 :n vaatimuksien täyttäminen Säteilyturvakeskuksen tekemässä alustavassa turvallisuusarviossa ei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, ettei ole edellytyksiä saada periaatepäätöshakemuksessa esiteltyjä laitosvaihtoehtoja täyttämään suomalaiset turvallisuusmääräykset. Yksikään hakemuksessa esitelty laitosvaihtoehto ei kuitenkaan sellaisenaan täytä kaikkia turvallisuusvaatimuksia. Tarvittavien muutosten luonne ja laajuus vaihtelevat laitostyypeittäin huomattavasti. Joissakin laitostyypeissä riittävät verrattain vähäiset järjestelmätekniset muutokset, joissakin tarvitaan laajempia rakenteellisia muutoksia. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja täydennysselvityksen mukaan ydinvoimalaitosyksikön ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi eikä laitoksesta aiheutuisi terveydellistä haittaa ihmisille. Säteilyturvakeskuksen alustavaan turvallisuusarvioon, annettuihin lausuntoihin, ympäristövaikutusten arviointiin ja hakijan hakemukseen liittämiin, ydinenergia-asetuksen 24 :n mukaisiin selvityksiin nojaten valtioneuvosto toteaa, ettei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, että ei ole riittäviä edellytyksiä rakentaa uutta ydinvoimalaitosyksikköä eikä laajentaa tai rakentaa yksikön toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavia ydinlaitoksia siten kuin ydinenergialain 6 :ssä edellytetään. Periaatepäätöksen harkinta Valtioneuvosto on todennut, että hakemuksen mukaisen hankkeen sijaintikunta Loviisa on puoltanut hankkeen toteuttamista oman kuntansa alueelle ja että ei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, että hanketta ei voitaisi toteuttaa siten kuin ydinenergialain 6 edellyttää. Ydinenergialain 14 :n mukaisesti valtioneuvosto on harkinnut periaatepäätöstä yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ja ottanut huomioon ydinlaitoksesta aiheutuvat hyödyt ja haitat. Uudessa ydinvoimalaitosyksikössä syntyvän käytetyn polttoaineen on hakija esittänyt loppusijoitettavaksi Posiva Oy:n suunnittelemaan loppusijoituslaitokseen. Tätä koskevasta Posiva Oy:n periaatepäätöshakemuksesta tehdään erillinen päätös.

9 9 (13) Periaatepäätös Uuden ydinvoimalaitosyksikön Loviisa 3:n rakentaminen ja sen toimintaan tarvittavien ydinlaitosten rakentaminen tai laajentaminen Loviisan Hästholmenin voimalaitospaikalle, sellaisina kuin hakemuksen kuvaus laitoksen keskeisiltä toimintaperiaatteiltaan ja turvallisuuden varmistamiseen liittyviltä ratkaisuiltaan, ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Periaatepäätöksen perustelut Hankkeen vaikutus energiahuoltoon Valtiovallan Suomen avointen sähkömarkkinoiden toimivuudelle asettamat tavoitteet ovat sähkön saatavuuden turvaaminen, sähkön hinnan pitäminen kohtuullisena, sähkönhankinnan riittävän omavaraisuuden turvaaminen sekä sähkön tuotannon ympäristövaikutusten pitäminen hyväksyttävinä. Tavoitteet perustuvat valtioneuvoston pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaan marraskuulta 2008, ilmasto- ja energiastrategian kysyntä- ja hankinta-arvioiden päivitykseen vuonna 2009 sekä teetettyihin selvityksiin ja hakemuksesta esitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. Erityisesti Suomen metsäteollisuuden rakenne- ja suhdannemuutoksien vuoksi sähkön kulutus laski vuonna 2009 noin 81 terawattituntiin. Sähkön kysynnän arvioidaan kuitenkin kasvavan tällä ja tulevalla vuosikymmenellä. Uusimpien päivitettyjen arvioiden mukaan sähkön kulutuksen arvioidaan nousevan siten, että sähkön hankintakapasiteetti voitaisiin mitoittaa vuoteen 2020 mennessä 98 terawattituntiin. Mikäli Suomi olisi sähkönhankinnan suhteen omavarainen, uutta sähköntuotantoa tarvittaisiin ilmasto- ja energiapolitiikan edistämiskohteina olevien tuulivoiman, biopohjaisen sähkönhankinnan ja sähkön ja lämmön yhteistuotannon lisäksi vuoden 2020 tilanteessa enintään kahden suuren ydinvoimalaitosyksikön verran. Enintään kahden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen Suomeen lisää sähkön toimitusvarmuutta pitkällä aikavälillä, koska kotimaisella tuotantokapasiteetilla voidaan vähentää riippuvuutta sähkön tuonnista. Lisäydinvoiman rakentaminen auttaisi osaltaan pitämään sähkön hintaa kohtuullisena. Useamman kuin yhden uuden ydinvoimayksikön liittäminen sähköverkkoon edellyttää huomattavia lisäinvestointitarpeita kantaverkkoon ja ulkomaan yhteyksiin nykyisiin kantaverkkoinvestointisuunnitelmiin verrattuna. Useamman kuin yhden uuden ydinvoimayksikön rakentaminen edellyttää maan sisäiseen kantaverkkoon lisävahvistuksia Pohjois- ja Etelä-Suomen välille, jotta sähkömarkkinoiden toimintakyky ei heikkenisi nykyiseen verrattuna. Ulkomaan siirtoyhteyksien ruuhkautuminen edellyttää kahden uuden yksikön vaihtoehdossa siirtoyhteyskapasiteetin lisäämistä Etelä-Suomesta Ruotsiin. Baltian ja Skandinavian siirtoverkoissa ei ole varauduttu nykyisiin verkkosuunnitelmiin sisältyvien rajayhteyksien lisäksi uusiin merkittäviin siirtoyhteyksiin Suomesta naapurimaiden verkkoihin. Lisäinvestoinnit nostavat kantaverkkosiirron kustannuksia kaikille sähkönkäyttäjille. Vaihtoehtona verkkoinvestoinneille olisi sähkömarkkinoiden toiminnan olennainen heikentyminen. Ulkomaan yhteydet ruuhkautuisivat ja säätävästä kapasiteetista tulisi todennäköisesti pulaa. Maan sisäisen kantaverkon ruuhkautuminen aiheuttaisi riskin Suomen jakamisesta erillisiin hinta-alueisiin.

10 10 (13) Valtioneuvosto toteaa, että enintään kahden uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen auttaisi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja edistäisi sähkömarkkinoiden toimivuutta. Sijaintipaikan sopivuus ja hankkeen ympäristövaikutukset Loviisan Hästholmenin saaren sopivuus ydinvoimalaitosten sijaintipaikaksi arvioitiin ja hyväksyttiin jo nykyisten kahden laitosyksikön rakentamispäätöksen yhteydessä. Sijaintipaikan sopivuutta uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen on tarkasteltu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Kaavoituksessa on varauduttu uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen. Säteilyturvakeskuksen mukaan Hästholmenille suunniteltavan uuden ydinvoimalaitosyksikön sijaintipaikkaa ja sen ympäristöä koskien on tehty periaatepäätöshakemuksen käsittelyä varten riittävät selvitykset alueen asutuksesta, maankäytöstä, kaavoituksesta sekä sijaintipaikan olosuhteista ja niiden vaikutuksesta suunnitellun laitosyksikön turvallisuuteen sekä turva- ja valmiusjärjestelyjen toteuttamiseen. Säteilyturvakeskuksen käsityksen mukaan sijaintipaikan olosuhteissa ei ole sellaisia epäedullisia piirteitä, jotka olisivat esteenä uuden ydinvoimalaitosyksikön ja sen toimintaan liittyvien, hakemuksessa mainittujen muiden ydinlaitosten rakentamiselle turvallisuusvaatimusten mukaisesti tai turva- ja valmiusjärjestelyjen toteuttamiselle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on todettu hankkeesta aiheutuvien paikallisten ympäristöhaittojen jäävän vähäisiksi. Hankkeen näkyvin vaikutus olisivat jäähdytysvesistä johtuvasta sijoituspaikan ympäristön merialueen lämpenemisestä aiheutuvat muutokset. Työ- ja elinkeinoministeriö totesi ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta antamassaan yhteysviranomaisen lausunnossa, että Loviisa 3 ydinvoimalaitosyksikön ympäristövaikutusten arviointiselostus kattaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja asetuksen sisältövaatimukset ja se on käsitelty lainsäädännön vaatimalla tavalla. Ministeriö totesi kuitenkin lausunnossaan, että vaikka selostus on pääpiirteissään riittävä, vaativat eräät aihealueet lisäselvityksiä. Fortum Power and Heat Oy toimitti vaaditut selvitykset työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi tehdyt selvitykset riittäviksi. Lisäselvityksiä edellytettiin mm. seuraavista asiakokonaisuuksista: yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksen ympäristövaikutukset, usean reaktorin jäähdytysvesien yhteisvaikutukset ja Natura 2000 arvion tarkistaminen. Lausunnonantajista muun muassa ympäristöministeriö ja Uudenmaan ympäristökeskus pitävät tehtyjä selvityksiä riittävinä periaatepäätösvaiheessa. Edellä esitetyn perusteella valtioneuvosto toteaa, että esitetty Hästholmenin sijoituspaikka soveltuu hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi valtioneuvosto toteaa, että suunnitellun sijoituspaikan etuna hankkeen toteuttamisen kannalta on laitosyksikön rakentamista, toimintaa ja turvajärjestelyjä tukeva, alueella jo sijaitseva ydinlaitoksia varten rakennettu infrastruktuuri. Uuden laitosyksikön vaatimat valmiusjärjestelyt ovat myös toteutettavissa jo olemassa olevia järjestelyjä täydentämällä ja laajentamalla.

11 11 (13) Ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon järjestäminen Valtioneuvosto katsoo, että ydinpolttoaineen hankinta voidaan hoitaa hyvällä varmuudella hakemuksessa esitetyllä hajautetulla useaan toimittajaan perustuvalla järjestelyllä. Ydinpolttoainehuolto ja siihen liittyvä ydinmateriaalivalvonta on järjestettävissä ydinenergialain ja Suomen tekemien kansainvälisten sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Ydinenergian käyttö edellyttää ydinenergialain mukaista lupaa ja lain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinenergian käytön turvallisuudesta. Samoin luvanhaltijan on huolehdittava kaikista käytön seurauksena syntyvien ydinjätteiden ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteistä ja näiden asianmukaisesta valmistelemisesta sekä vastattava toimenpiteiden kustannuksista. Valtioneuvosto teki vuonna 2000 periaatepäätöksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeesta. Periaatepäätöksen mukaan laitoksessa voitaisiin käsitellä ja sinne loppusijoittaa Olkiluoto 1 -, Olkiluoto 2 -, Loviisa 1 - ja Loviisa 2 -laitosyksiköíden toiminnassa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Valtioneuvosto teki vuonna 2002 periaatepäätöksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna siten, että laitoksessa voitaisiin käsitellä ja loppusijoittaa Teollisuuden Voima Oyj:n kolmannen ydinvoimalaitosyksikön (rakenteilla oleva Olkiluoto 3) käytetty ydinpolttoaine. Säteilyturvakeskuksen mukaan uuden ydinvoimalaitosyksikön käytöstä syntyvien vähä- ja keskiaktiivisten jätteiden sekä käytetyn ydinpolttoaineen käsittelylle turvallisesti ei ole ilmennyt esteitä nykyisellä laitospaikalla. Sama koskee uuden ydinvoimalaitosyksikön käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyä siten kuin nykyisten laitosten osalta menetellään. Uusi laitosyksikkö voi myös suurelta osin tukeutua laitospaikalla olemassa olevaan infrastruktuuriin. Uusi ydinvoimalaitosyksikkö lisää Suomeen kertyvien ydinjätteiden määrää. Valtioneuvosto katsoo, että ydinjätteet voidaan kuitenkin turvallisesti käsitellä, varastoida sekä loppusijoittaa jo käytössä olevia menetelmiä käyttäen. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta koskevasta Posiva Oy:n periaatepäätöshakemuksesta tehdään erillinen päätös. Hankkeen muut yhteiskunnalliset vaikutukset Valtioneuvosto toteaa, että uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisella ei ole suoria valtiontaloudellisia vaikutuksia, koska hankkeen toteuttaminen ei vaadi valtion rahoitusta tai tukea. Ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen on mittava hanke vaatimuksiltaan, kooltaan ja kestoltaan. Rakentamisvaiheessa sen kymmenien tuhansien henkilötyövuosien suuruiset työllisyysvaikutukset ovat merkittävät erityisesti Loviisan seudun ja Kymenlaakson aluetalouden kannalta. Hankkeen käytön aikaiset taloudelliset ja työllisyysvaikutukset ovat sijoituspaikkakunnalle ja ympäröivälle seutukunnalle myös merkittävät. Ydinturvallisuusvalvonta ja asiantuntemus Uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen edellyttää valvontaviranomaisten, erityisesti Säteilyturvakeskuksen voimavarojen lisäämistä ja sen toimintaa tukevan tutkimuksen vahvistamista. Viranomaisvalvonnan kustannukset tulevat hankkeesta vastaavan kannettaviksi.

12 12 (13) Valtioneuvosto katsoo, että lainsäädännön ja turvallisuusvaatimusten ajanmukaisuuden sekä asiantuntemuksen riittävyyden kannalta Suomessa on yleinen valmius laajentaa ydinenergian käyttöä ja huolehtia sen tehokkaasta valvonnasta. Hakijan kyky toteuttaa hanke Säteilyturvakeskus toteaa lausunnossaan, että uuden ydinvoimalaitoksen rakentaminen on erittäin vaativa hanke ja edellyttää pitkäaikaista ja laajaa valmistautumista. Fortum Power and Heat Oy on onnistunut Loviisan kahden ensimmäisen yksikön käytössä, modernisoinnissa ja tehonkorotuksissa hyvin. Yhtiö panostaa määrätietoisesti henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Säteilyturvakeskus on tutkinut kriittisesti hakijan käytettävissä olevaa asiantuntemusta ja valmiuksia hallita Loviisa 3 -yksikön rakentamisvaihe. Tulevan laitoksen toimitustavasta riippuu suuresti se, miten paljon ja minkä tasoisesti hakijan oman organisaation asiantuntemusta tarvitaan. Valtioneuvosto katsoo, että Fortum Power and Heat Oy:lle on kehittynyt Loviisan nykyisten voimalaitosyksiköiden rakennuttamisen, käytön ja jo toteutettujen modernisointihankkeiden myötä laaja ydinenergia-alan asiantuntemus, joka on käytettävissä myös uudessa laitoshankkeessa. Fortum Power and Heat Oy hankkii Loviisa 3 -yksikön rahoituksen osana Fortum-konsernin rahoitusta lainoilla ja kassavirroilla. Ottaen huomioon yhtiön taloudellisen tilanteen periaatepäätöshakemuksen käsittelyn hetkellä valtioneuvosto katsoo, että ydinvoimalaitosyksikön rahoitus on järjestettävissä Fortum Power and Heat Oy:n esittämällä tavalla. Saatujen lausuntojen, tehtyjen selvitysten ja arviointinsa perusteella valtioneuvosto katsoo, että Fortum Power and Heat Oy:llä on edellytykset hakemuksen mukaisen ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen. Yhteiskunnan kokonaisetu Valtioneuvosto toteaa, että hakijan nykyisen ydinvoimalaitoksen käyttö on ollut turvallista ja laitosyksiköiden toiminta on ollut luotettavaa ja että hakijalla on edellytykset hakemuksen mukaisen ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen. Valtioneuvosto katsoo ottaen huomioon seuraavat seikat: ei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, ettei Fortum Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n hakemuksen mukaista uutta ydinvoimalaitosyksikköä voitaisi toteuttaa turvallisesti; ei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat esitetyn ydinvoimalaitosyksikön sijoituspaikan soveltumattomaksi hankkeen toteuttamiseen ja ettei sijoituspaikan ympäristörasitusta voitaisi rajoittaa kohtuulliselle tasolle; uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen auttaisi saavuttamaan ilmasto- ja energiastrategian asettamat tavoitteet: turvata sähkön saatavuus, pitää sähkön hinta kohtuullisena, turvata sähkönhankinnan riittävä omavaraisuus sekä pitää sähkön tuotannon ympäristövaikutukset kohtuullisina; uuden ydinvoimalaitosyksikön tuottamat ydinjätteet voidaan turvallisesti käsitellä, varastoida sekä loppusijoittaa jo käytössä olevia tai suunniteltuja menetelmiä käyttäen;

13 13 (13) uuden ydinvoimalaitosyksikön normaalikäytön aikaiset ympäristövaikutukset ovat saavutettuihin hyötyihin nähden hyväksyttävät ja muiden vaihtoehtoisten tuotantomuotojen vaikutuksiin verrattuna pieniä; periaatepäätös uudesta yksiköstä ei ole ajankohtainen silmällä pitäen voimalaitoksen käytön jatkamista keskeytyksettä, sillä Loviisan voimalaitoksen nykyisten yksiköiden käyttöluvat ovat voimassa vuoden 2027 (Loviisa 1) ja vuoden 2030 (Loviisa 2) loppuun; Fortum Power and Heat Oy on Teollisuuden Voima Oyj:n osakasyhtiö ja saa tämän omistuksen kautta käyttöönsä merkittävän osuuden Olkiluodon ydinvoimalaitoksen uusien yksiköiden (Olkiluoto 3 ja 4) tuottamasta sähköstä; valtioneuvoston periaatepäätökset muista ydinvoimalaitoshankkeista, joiden tarkoituksena on tuottaa sähköä omakustannushintaan muun muassa suomalaisen elinkeinoelämän tarpeisiin, että Fortum Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n periaatepäätöshakemuksen mukaisen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen ja sen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitosten rakentaminen tai laajentaminen Hästholmenin voimalaitospaikalle ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Maksu Tästä päätöksestä on peritty euron maksu, joka on määrätty ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista valtioneuvoston päätöksistä suoritettavista maksuista annetussa asetuksessa (1474/2001). Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010 Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen Yli-insinööri Jorma Aurela LIITTEET 1 Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä 2 Ydinjätehuoltoa koskeva katsaus 3 Lisäydinvoiman energiataloudellinen tarkastelu 4 Säteilyturvakeskuksen alustava turvallisuusarvio

14 LIITE (22) Yhteenveto lausunnoista ja julkisessa kuulemisessa esitetyistä mielipiteistä Sisällysluettelo 1 Periaatepäätöshakemuksesta järjestetty lausuntokierros, tiedottaminen ja julkinen kuuleminen 2 Lakisääteiset lausunnot 3 Muut pyydetyt lausunnot 4 Työ- ja elinkeinoministeriöön kirjallisesti toimitetut muut lausunnot ja mielipiteet 5 Julkisessa kuulemistilaisuudessa Loviisassa esitetyt mielipiteet 6 Hakijan vastine

15 LIITE (22) 1 Periaatepäätöshakemuksesta järjestetty lausuntokierros, tiedottaminen ja julkinen kuuleminen Työ- ja elinkeinoministeriö on ydinenergialain 12 :n mukaisesti pyytänyt ympäristöministeriöltä, Loviisan kaupungilta ja sen naapurikunnilta (Lapinjärvi, Liljendal, Pernaja, Ruotsinpyhtää) lausunnot periaatepäätöshakemuksesta. Lapinjärven kunta ei antanut lausuntoa. Ydinenergialain 12 :n mukaisesti ministeriö on pyytänyt Säteilyturvakeskukselta hanketta koskevan alustavan turvallisuusarvion. Säteilyturvakeskus on toimittanut pyydetyn turvallisuusarvion ja lausunnon sekä lausunnon liitteenä ydinenergia-asetuksen 25 :n edellyttämän ydinturvallisuusneuvottelukunnan lausunnon. Ydinenergia-asetuksen 25 :n mukaisesti ministeriö on myös pyytänyt hakemuksesta lausunnon seuraavilta: sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, Etelä-Suomen lääninhallitus, Itä-Uudenmaan Liitto ja Uudenmaan ympäristökeskus. Kohdassa 2 on esitetty tiivistetty lausuntojen sisältö. Työ- ja elinkeinoministeriö on lisäksi pyytänyt lausunnon seuraavilta tahoilta: liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö, Suomen ympäristökeskus. Ministeriö on lisäksi lähettänyt periaatepäätöshakemuksen tiedoksi mahdollista lausuntoa varten seuraaville tahoille: AKAVA ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Energiateollisuus ry, Fennovoima Oy, Fingrid Oyj, Helsingin Energia, Helsingin kaupunki, Huoltovarmuuskeskus, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Loviisan puolesta ry, Länsi- Suomen ympäristölupavirasto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Miljöringen rf, Natur och Miljö rf, Posiva Oy, ProSaaristo, Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry, Suomen Greenpeace, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Yrittäjät ry, Teollisuuden Voima Oyj, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Turvatekniikan keskus, Uudenmaan TE-keskus, Uudenmaan työsuojelupiiri, WWF Suomi. Kohdassa 3 on tiivistetty lausuntojen sisältö. Seuraavat organisaatiot eivät antaneet lausuntoa: Fennovoima Oy, Helsingin Energia, Loviisan puolesta ry, Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, Suomen ympäristökeskus, Toimihenkilöjärjestö STTK ry, Uudenmaan TE-keskus. Kuulutus periaatepäätöshakemuksesta julkaistiin Borgåbladetissa, Etelä-Suomen Sanomissa, Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Kymen Sanomissa, Loviisan Sanomissa, Uusimaassa ja Östra Nylandissa. Kuulutus ja periaatepäätöshakemus ovat työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla osoitteessa Periaatepäätöshakemus oli yleisön nähtävillä Loviisan kaupungin ja Lapinjärven, Liljendalin, Pernajan, Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kuntien ilmoitustauluilla. Hakija on jakanut laatimansa, työ- ja elinkeinoministeriön tarkastaman ydinvoimalaitosyksikön rakentamista koskevan yleispiirteisen selvityksen jokaiseen talouteen Loviisan kaupungissa ja sen naapurikunnissa sekä Pyhtään kunnassa. Yleispiirteinen selvitys on ollut yleisesti saatavilla paikoissa, jotka on mainittu työ- ja elinkeinoministeriön hanketta koskevissa julkisissa ilmoituksissa. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti julkisen kuulemistilaisuuden Loviisassa. Siellä esitetyt viisi lausuntoa on esitetty kohdassa 5.

16 LIITE (22) Edelleen TEM lähetti Ruotsin ydinturvaviranomaiselle SSM:lle (Strålsäkerhetsmyndigheten) kirjeen, jolla se tiedotti ns. rajareaktorisopimuksen mukaisesti Suomessa käynnissä olevista viidestä periaatepäätösprosessista. Nämä ovat Fennovoima Oy:n, Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fortumin voimalaitoshankkeet sekä Posivan kaksi käytetyn polttoaineen käsittelyn laajennushanketta. Ruotsin ydinturvaviranomaisen lausuntoa on selostettu kohdassa 3. 2 Lakisääteiset lausunnot Loviisan kaupunki Loviisan kaupunki puoltaa hanketta. Hanke sijoittuu alueelle, jossa toimii entuudestaan kaksi yksikköä ja alueelle on kaavallisesti ja toiminnallisesti mahdollista sijoittaa uusi yksikkö. Hanke vaikuttaa myönteisellä tavalla alueen työllisyyteen, väestörakenteeseen ja aluetalouteen. Loviisan kaupungin yhteisöverosta 80 % tulee nykyisten voimalaitosten seurauksena. Kaikista verotuloista nykyiset laitokset tuottavat %. Uusi laitosyksikkö vahvistaisi entisestään alueen elinkeinoelämää ja taloudellista pohjaa. Kaupunginhallituksen esityksestä ja valtuuston päätöksestä jätettiin eriävät mielipiteet. Säteilyturvakeskus Säteilyturvakeskuksen (STUK) lausunnon mukaan hakemuksessa esitetyt laitosvaihtoehdot eivät sellaisenaan täytä suomalaisia turvallisuusvaatimuksia. STUKin arvion mukaan laitosvaihtoehdot voidaan kuitenkin saada suunnittelumuutoksin täyttämään suomalaiset ydinturvallisuusvaatimukset. Tarvittavien muutosten luonne ja laajuus vaihtelevat laitosvaihtoehdoittain. Joissakin laitosvaihtoehdoissa riittäisivät verrattain vähäiset muutokset ja joissakin tarvittaisiin laajempia rakenteellisia muutoksia. Eräiden laitosvaihtoehtojen osalta tarvittavat tekniset ratkaisut ovat avoimia. STUK toteaa, että Fortum suunnittelee sähkön ja lämmön yhteistuotantoa Loviisa 3 yksiköllä ja että suunnitelma toteutuessaan tekisi laitoksesta maailman suurimman kaukolämpötuotantoyksikön. Kaukolämmön tuotannon ja siirron häiriöt ovat mahdollisia ja niiden vaikutuksia ydinvoimalaitoksen turvallisuuteen tulee tarkastella sekä ne tulee huomioida laitosyksikön perussuunnittelussa. STUKin käsityksen mukaan kaukolämmöntuotanto ja siirto voidaan toteuttaa niin, että ympäristön säteilyturvallisuus ja laitoksen ydinturvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon. Fortumilla on edellytykset luoda turvallisuuden ja laadun hallintaan sekä hyvään turvallisuuskulttuuriin tähtäävä johtamisjärjestelmä Loviisa 3 -laitosyksikön rakentamis- ja käyttövaihetta varten. Fortum on myös esittänyt hankkivansa riittävän määrän osaavaa henkilökuntaa Loviisa 3 -projektin toteutuksen eri vaiheisiin. STUK on arvioinut Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikön suunnitellun sijaintipaikan soveltuvuutta tarkoitukseensa sekä turva- ja valmiusjärjestelyjen, ydinjätehuollon ja ydinmateriaalivalvonnan toteuttamisedellytyksiä. Sijaintipaikan arvioinnissa ei ole tullut esiin seikkoja, jotka olisivat esteenä uuden ydinvoimalaitosyksikön tai sen toimintaan liittyvien hakemuksessa mainittujen muiden ydinlaitosten rakentamiselle Loviisan Hästholmenille.

17 LIITE (22) Ydinenergialain 6 :n mukaan ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Alustavassa turvallisuusarviossa ei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, ettei ole riittäviä edellytyksiä rakentaa Loviisa 3 - ydinvoimalaitosyksikköä siten kuin ydinenergialain 6 :ssä edellytetään. Ydinturvallisuusneuvottelukunta Ydinturvallisuusneuvottelukunnan lausunnossa todetaan, että viime vuosina ydinenergialainsäädäntöön on tehty tarvittavia muutoksia ja että lainsäädäntö on hyvin ajan tasalla ja kattava. Edelleen on neuvottelukunnan mielestä STUKin tekemässä Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikön turvallisuusarviossa käsitelty hakemuksen kohteina olleita laitosvaihtoehtoja. Niiden keskeisimmät turvallisuuspiirteet on arvioitu. Turvallisuusarviossa tarkastellaan myös turva- ja valmiusjärjestelyjä, ydinjätehuoltoa sekä sijaintipaikan soveltuvuutta. Neuvottelukunnan mielestä STUKin turvallisuusarviointi on tehty kattavasti ja asiantuntevasti ja johtopäätökset turvallisuusvaatimusten täyttymisen edellytyksistä ovat hyvin perusteltuja ja riittäviä. Neuvottelukunta haluaa tuoda esiin, että ydinturvallisuuden takaamiseksi Suomessa tarvittavien asiantuntijaresurssien määrään vaikuttaa huomattavasti se, onko yhtä aikaa käynnissä useampia ydinvoimalaitosyksiköiden rakentamishankkeita sekä se, ovatko rakennettavat yksiköt samaa vai eri tyyppiä keskenään tai aiempien yksiköiden kanssa. Eri tilanteisiin varautuminen ja tarvittava panostaminen on otettava huomioon hankkeiden suunnittelussa. Ympäristöministeriö Ympäristöministeriön lausunnossa todetaan, että uuden ydinvoimalaitoskapasiteetin rakentaminen on perusteltua valtioneuvoston marraskuussa 2008 antaman selonteon "Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian" kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteiden saavuttamisen kannalta. Hankkeen merkitystä yhteiskunnan kokonaisedun kannalta arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon myös muut ilmasto- ja energiastrategian tavoitteet, jotka koskevat energiankäytön tehostamista, kokonaisenergiankäytön kasvun taittamista sekä uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattamista. Nämä tavoitteet asettavat tietyt reunaehdot sekä hankkeen toteuttajan energiankäytön säästötoimille että ydinvoimalaitoskapasiteetin kokonaismäärälle Suomen energiantuotantojärjestelmässä. Fortum esittää hakemuksessaan toimia, joita se on toteuttanut ja aikoo toteuttaa energiatehokkuuden parantamisessa, uusien energiateknologioiden kehittämisessä ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä. Hakija esittää myös ratkaisuja hukkalämmön hyödyntämiseen kaukolämpönä. Hakijaa voidaan pitää tältä osin sitoutuneena ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden toteuttamiseen. Toisaalta ympäristövaikutusten arvioinnissa ei ole arvioitu yhteistuotantoon liittyviä ympäristövaikutuksia. Ympäristöministeriön näkemys on, että yhteistuotannon ja siihen liittyvän lämmönsiirtoyhteyden tekniset, taloudelliset ja ympäristölliset edellytykset tulee jatkossa selvittää yhdessä pääkaupunkiseudun energiayritysten kanssa. Ympäristöministeriö toteaa, että Fortum on esittänyt hakemuksessaan viisi laitosvaihtoehtoa, ja ministeriön käsityksen mukaan Fortum ei voi valita laitosvaihtoehtoa, joka ei olisi ollut tiedossa periaatepäätöshakemuksen käsittelyn aikana.

18 LIITE (22) Ympäristöministeriö toteaa, että jäähdytysvesien vaikutuksista tehdyt lisäselvitykset ovat riittäviä periaatepäätöksen käsittelyä varten. Perusteelliset jatkoselvitykset ovat kuitenkin tarpeen ympäristön kannalta parhaan jäähdytysvesijärjestelyn selvittämiseksi mukaan lukien useiden laitosyksiköiden yhteisvaikutukset. Ympäristöministeriö on ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta antamassaan lausunnossa tuonut esiin, että luonnonsuojelulain 65 :n mukaan tehty arviointi Hästholmenin lähellä sijaitseviin Natura 2000 alueisiin on tarkistettava jäähdytysvesimallinnukseen liittyvien epävarmuuksien vuoksi. Selvitys on tarpeen, jotta lupia myöntävät ja suunnitelmia vahvistavat viranomaiset voivat luontodirektiivin 6 artiklan ja luonnonsuojelulain 66 :n edellyttämällä tavalla varmistua siitä, ettei hanke merkittävästi heikennä Natura 2000 alueen valinnan perusteina olevia luontoarvoja. Hankkeen monivaiheisen lupaprosessin kannalta on suositeltavaa, että nämä kysymykset on selvitetty mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hakija on ilmoittanut tarkistavansa tehdyn arvioinnin hankkeen suunnitelmien tarkentuessa. Tässä vaiheessa sen tulokset eivät ole käytettävissä. Tämä ei sinänsä ole este periaatepäätöshakemuksen käsittelylle valtioneuvostossa. Ympäristöministeriö muistuttaa, että hankkeen edellyttämät luvat ja suunnitelmat voidaan hyväksyä ilman luonnonsuojelulain 65 :n tarkoittamaa arviointimenettelyä vain, jos objektiivisten seikkojen perusteella on selvää, ettei hankkeesta todennäköisesti aiheudu merkittävästi heikentäviä vaikutuksia. Luvan saanti edellyttää, että kyseisellä arviointimenettelyllä varmistetaan, että tällaisia vaikutuksia ei esiinny. Meneillään olevan arvioinnin tuloksista riippuu, edellyttävätkö edellä mainitut viranomaispäätökset tämän hankkeen osalta luonnonsuojelulain 66 :n 2 momentin mukaista valtioneuvoston päätöstä hankkeen toteuttamisesta erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä. Kyseinen päätös edellyttää, ettei kyseessä olevalle hankkeelle ole muita vaihtoehtoja, ja että Natura verkostolle aiheutuva heikennys kompensoidaan. Ympäristöministeriö muistuttaa vielä, että Natura alueiden valinnan perusteina oleviin luontotyyppeihin on kohdistettava sellainen seuranta, jolla voidaan myöhemmin todentaa laadittavassa vaikutusten arvioinnissa tehtävien johtopäätösten oikeellisuus. Ympäristöministeriön mukaan voimassa olevat kaavat mahdollistavat uuden voimalaitosyksikön rakentamisen Hästholmenin saarelle. Ministeriön tiedossa ei ole seikkoja, joiden perusteella suunniteltu laitospaikka olisi alueidenkäytön näkökulmasta sopimaton. Ympäristöministeriöllä ei ole huomautettavaa hakemuksessa esitetystä ydinjätehuollon suunnitelmasta. Ympäristöministeriö pitää tärkeänä, että Fortum vaatii ydinpolttoaineen toimittajilta tiukat ympäristön- ja säteilysuojelutoimet. Ottaen huomioon tässä lausunnossa esitetyt kannat ympäristöministeriö ei näe estettä sille, että periaatepäätöshakemus viedään valtioneuvoston käsittelyyn. Sisäasiainministeriö Sisäasiainministeriöllä ei ole periaatepäätökseen merkittävää huomautettavaa oman toimialansa näkökulmasta. Ministeriön pelastusosasto esittää, että laitoksen sijoituspaikkaa harkittaessa tulee

19 LIITE (22) arvioida, onko tarkoituksenmukaista sijoittaa merkittävää sähköntuotantokapasiteettia lähelle toisiaan ja että keskittymästä onnettomuuden sattuessa aiheutuvat kerrannaisvaikutukset tulee huomioida hankkeessa. Sisäasiainministeriö pitää tärkeänä tiivistä yhteistyötä alueellisen pelastustoimen sekä pelastustoimeen osallistuvien tahojen välillä jo suunnitteluvaiheessa. Hankkeen tulee arvioida mahdolliset vaikutukset sekä rakentamis- että käyttövaiheessa pelastustoimen järjestelyihin ja mahdollisiin lisäresurssitarpeisiin, muuttuviin alueellisiin riskeihin sekä riittävän pelastustoimen palvelutason ja valmiuden ylläpitämiseen. Hankkeessa tulee huomioida väestön suojaaminen tai evakuointi onnettomuustilanteessa sekä näihin varautumisen ja toteuttamisen aiheuttamat vaikutukset esimerkiksi liikennejärjestelyihin. Puolustusministeriö Puolustusministeriö pitää tärkeänä, että energiansaanti turvataan pitkäjänteisesti, taloudellisesti ja turvallisesti. Vireillä olevat periaatepäätöshakemukset liittyvät energiahuollon pitkäjänteiseen järjestämiseen. Puolustusministeriön lausunnossa todetaan, että ydinvoimalaitoshankkeiden tulee perustua ympäristön ja turvallisuuden kannalta parhaaseen tekniikkaan ja käytäntöihin sekä täyttää hankkeilta edellytettävät korkeat laatuvaatimukset koko elinkaaren ajan. Etelä-Suomen lääninhallitus Etelä-Suomen lääninhallitus toteaa, että asiakirjojen mukaan liikenne lisääntyy nykyiseen verrattuna huomattavasti hankkeen rakentamisen ja vuosihuoltojen aikana. Lääninhallitus pitää tärkeänä, että liikenneturvallisuutta parannetaan ennen rakentamisen aloittamista kevyen liikenteen osalta ainakin niillä tieosuuksilla, joilla raskaan liikenteen määrä lisääntyy merkittävästi. Itä-Uudenmaan Liitto Itä-Uudenmaan Liitto antaa lausunnon maakunnan aluekehityksen ja alueiden käytön näkökulmasta. Teknisistä kysymyksistä Liitto mainitsee käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikan, joksi on valittu Eurajoen Olkiluoto. Liiton lausunnon mukaan maakunnan aluekehityksen kannalta uusi ydinvoimalaitosyksikkö olisi tervetullut Loviisan Hästholmeniin. Kaupungin yhteisövero-osuudesta arvioidaan Fortumin kautta tulevan noin 80 %. Uusi laitos vahvistaisi kaupungin verotulopohjaa. Loviisan kaupungin lisäksi koko Itä-Uudenmaan maakunta ja eteläinen Kymenlaakso hyötyisivät voimalaitosyksiköstä. Alueiden käytön näkökulmasta Itä-Uudenmaan Liitto pitää Hästholmenia soveltuvana ydinvoimalaitosyksikön sijoituspaikkana.

20 LIITE (22) Uudenmaan ympäristökeskus Uudenmaan ympäristökeskus tarkastelee lausunnossaan uuden ydinvoimalaitosyksikön jäähdytysvesiä ja niiden ympäristövaikutuksia sekä niihin liittyvää arviointia. Ympäristökeskus pitää jäähdytysvesistä käytettävissä olevia tietoja riittävinä periaatepäätöksentekoon, mutta korostaa kuitenkin, että perusteelliset jatkoselvitykset ovat tärkeitä mm. ympäristön kannalta parhaan jäähdytysveden otto- ja purkupaikan selvittämiseksi. Jatkoselvitysten perusteella edelleen tarkennettu vaikutusten arviointi on tarpeen Natura-arviointia ja ympäristölupakäsittelyä varten. Myös nykyisten voimalaitosyksiköiden jäähdytysvesijärjestelyjä on erittäin tärkeää tarkastella riittävän kattavasti yhdessä uuden yksikön jäähdytysvesijärjestelyjen kanssa. Ympäristökeskus katsoo, että tällä hetkellä käytössä olevan tiedon perusteella ei voida arvioida usean laitoksen tai laitosyksikön samanaikaisesta rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Yhteisvaikutusten arviointi edellyttäisi lisäselvityksiä. Ympäristökeskus katsoo, että sähkön ja lämmön yhteistuotanto on ympäristövaikutusten kannalta parempi ratkaisu kuin lauhdevoimalaitos. Sen avulla saadaan pienennettyä hiilidioksipäästöjä ja mereen johdettavaa lämpökuormaa, mutta sen toteuttaminen edellyttää runsaasti selvityksiä ja pääkaupunkiseudun kuntien osallistumista hankkeeseen. Ympäristökeskus toteaa edelleen, että sen tiedossa ei ole, miten kaukolämmön toimittaminen Loviisasta vaikuttaisi pääkaupunkiseudun nykyiseen kaukolämpöverkkoon, laitosrakenteeseen ja huoltovarmuuteen. Liljendalin kunta Liljendalin kunta puoltaa Fortum Power and Heat Oy:n hakemuksen mukaisen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamista Loviisaan. Pernajan kunta Pernajan kunnanvaltuuston mukaan asukkailla seudullisesti on enemmän valmiutta hyväksyä uuden ydinvoimalan rakentaminen ja uudistaminen jo olemassa olevien yksiköiden yhteyteen. Pernajan kunnan mukaan ydinvoimatoimintaa ei tule laajentaa uusille alueille, koska sillä olisi negatiivinen vaikutus Itä-Uudenmaan saaristoon. Ruotsinpyhtään kunta Ruotsinpyhtään kunta puoltaa Fortum Power and Heat Oy:n periaatepäätöshakemuksen mukaisen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamista Loviisaan. Alueella toimii ennestään kaksi voimalaitosyksikköä ja seudulla on totuttu ydinvoimalaitoksen läsnäoloon. Hankkeella olisi alueelle myönteisiä taloudellisia vaikutuksia työllisyyden, elinkeinopoliittisten seurausten, väestörakenteen kehityksen ja verotuksen kautta. Hanke vahvistaisi tulopohjaa ja loisi mahdollisuuksia palvelujen järjestämiselle tulevaisuudessa. Alueelle on kaavallisesti ja toiminnallisesti mahdollista sijoittaa uusi laitosyksikkö.

Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus Pyhäjoen monitoimitalo

Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus Pyhäjoen monitoimitalo Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus 24.4.2014 Pyhäjoen monitoimitalo Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi Kaavio uuden ydinvoimalaitosyksikön

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (11)

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (11) KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (11) 26.2.2010 Taltionumero 385 Diaarinumero 204/1/10 Vuosikirja/Lyhyt ratkaisusel Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus Valittaja Jyrki Ikonen, Loviisa Päätös,

Lisätiedot

Teollisuuden Voima Oyj tarkensi hakemustaan ja toimitetuilla selvityksillä Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitoshankkeen ajoituksesta.

Teollisuuden Voima Oyj tarkensi hakemustaan ja toimitetuilla selvityksillä Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitoshankkeen ajoituksesta. 1 (64) Valtioneuvoston periaatepäätös 25 päivänä syyskuuta 2014 uuden määräajan asettamisesta ydinenergialain 18 :n mukaisen Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön rakentamisluvan

Lisätiedot

ISBN

ISBN M 3/2010 vp Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna Helsinki 2010 ISBN 978-952-227-377-2

Lisätiedot

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta. Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta hakemuksen ratkaisemattomalta osalta,

Lisätiedot

1993 vp. VALTIONEUVOSTON PERIAATEP ÅÅ TÖS IMATRAN VOIMA OY:n JA TEOLLISUUDEN VOIMA OY:n HAKEMUKSEEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA

1993 vp. VALTIONEUVOSTON PERIAATEP ÅÅ TÖS IMATRAN VOIMA OY:n JA TEOLLISUUDEN VOIMA OY:n HAKEMUKSEEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA 1993 vp VALTIONEUVOSTON PERIAATEP ÅÅ TÖS IMATRAN VOIMA OY:n JA TEOLLISUUDEN VOIMA OY:n HAKEMUKSEEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA Helsinki 1993 ISBN-951-47-5914-1 PAINATUSKESKUS OY, HELSINKI 1993

Lisätiedot

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Teollisuusneuvos Herkko Plit Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Fennovoiman loppusijoitushanke PAP vuodelta

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 143 28.04.2014 Valtuusto 30 07.05.2014 Kunnanhallitus 246 18.08.2014 Kunnanhallitus 21 11.01.2016 Lausunto Fennovoima Oy:n hakemuksesta valtioneuvoston 6.5.2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi

Lisätiedot

Hakemus. Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina voimalaitosyksikön rakentamiselle seuraavaa:

Hakemus. Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina voimalaitosyksikön rakentamiselle seuraavaa: Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta ja yksikön toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen suunnittelu

Ydinvoimalaitoksen suunnittelu Ydinvoimalaitoksen suunnittelu Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö 1 Hankkeen tausta Laitosvaihtoehdot Rakentamislupahakemuksen valmistelu 2 Laitospaikan valinta Fennovoima teki 5.10.2011

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (6) FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA

LAUSUNTO 1 (6) FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA LAUSUNTO 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 HELSINKI 7131/815/2008, TEM, 31.1.2007 FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA Säteilyturvakeskus (STUK) esittää, työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus

Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Tavoitteena sähkön tuotannon omavaraisuus Esitelmä Käyttövarmuuspäivässä 2.12.2010 TEM/energiaosasto Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteista Sähkönhankinnan tulee perustua ensisijaisesti omaan kapasiteettiin

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Pro Hanhikivi ry KANTELU

Pro Hanhikivi ry KANTELU VASTAUS 24.10.2014 Dnro OKV/492/1/2014 Pro Hanhikivi ry 1/7 KANTELU Pyysitte 12.3.2014 lähettämässänne sähköpostiviestissä oikeuskanslerin tulkintaa Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshanketta koskevan periaatepäätöskäsittelyn

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella Ville Koskinen 2.11.2016 Esityksen sisältö Taustaa Fennovoiman polttoaineen loppusijoituksesta Kokonaisaikataulu ja tarvittavat luvat Tehdyt

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Netta Skön EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YDINTURVALLISUUSNEUVOTTELU- KUNNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Netta Skön EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YDINTURVALLISUUSNEUVOTTELU- KUNNASTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 28.10.2016 Netta Skön EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YDINTURVALLISUUSNEUVOTTELU- KUNNASTA Yleiset näkökohdat Tausta Neuvottelukunnista säädetään

Lisätiedot

Merkittäviä turvallisuusparannuksia ovat mm.

Merkittäviä turvallisuusparannuksia ovat mm. LAUSUNTO 1 (5) 21.1.2005 G212/9 Kauppa- ja teollisuusministeriö Energiaosasto PL 23 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö 1/330/2004 16.1.2004 SÄTEILYTURVAKESKUKSEN LAUSUNTO OLKILUOTO 3 -YDINVOIMALAITOS-

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 2007 HAKEMUS

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 2007 HAKEMUS Valtioneuvoston päätös Fortum Power and Heat Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 20 :ssä tarkoitettu lupa käyttää ydinvoimalaitosyksiköitä Loviisa 1 ja Loviisa 2 ja niihin kuuluvia ydinpolttoaine- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen

Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen ATS:n vuosikokous 26.2.2009 Riku Huttunen, teollisuusneuvos TEM/energiaosasto Uudistusten tausta Vuonna 1987 säädettyä ydinenergialakia 990/1987

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus

Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus Oulun Kauppakamari 4.10.2013 Pekka Ottavainen Hallituksen puheenjohtaja Fennovoima esittää omistajilleen investointipäätöstä Rosatomin laitoksesta Fennovoima ja venäläinen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ote Keskustaajaman yleiskaavasta, kaava-alueen rajaus Alueen ortokuva vuodelta 2006 Kohde OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava Dnro: Pilvenmäki III B: Paavolan kaupunginosa. Hakija/Aloite Multi-Monitoimi

Lisätiedot

YDINVOIMALAN SIJOITUSPAIKKANA. PRO HANHIKIVI RY. Helena Maijala ja Hanna Halmeenpää

YDINVOIMALAN SIJOITUSPAIKKANA. PRO HANHIKIVI RY. Helena Maijala ja Hanna Halmeenpää YDINVOIMALAN SIJOITUSPAIKKANA PRO HANHIKIVI RY. Helena Maijala ja Hanna Halmeenpää Talousvaliokunta 2.6.2010 Talousvaliokunta 2.6.2010 Ydinenergialaki 6 : Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkaa koskevat vaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Ydinvoimalaitoksen laitosalue ja sen lähiympäristö 4

Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkaa koskevat vaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Ydinvoimalaitoksen laitosalue ja sen lähiympäristö 4 OHJE 11.7.2000 YVL 1.10 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkaa koskevat vaatimukset 1 Yleistä 3 2 Ydinvoimalaitoksen laitosalue ja sen lähiympäristö 4 3 Sijaintipaikan valintaan vaikuttavat turvallisuustekijät

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Mikael Ohlström, asiantuntija Helena Vänskä, johtava asiantuntija 25.9.2008

Mikael Ohlström, asiantuntija Helena Vänskä, johtava asiantuntija 25.9.2008 1 Mikael Ohlström, asiantuntija Helena Vänskä, johtava asiantuntija 25.9.2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Monipuolisesti tuotettua energiaa edullisesti ja luotettavasti Energia on yhteiskunnan toiminnan

Lisätiedot

Olkiluoto 1- ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden

Olkiluoto 1- ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden Olkiluoto 1- ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden Lisätietoja Teollisuuden Voima Oyj 27160 Olkiluoto Puhelin 02 83811 Internet www.tvo.fi 01 02 HAKEMUS YDINENERGIA-ASETUKSEN 34 :N EDELLYTTÄMÄT SELVITYKSET

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Fortum. Hästholmenin maankäytön Natura-tarvearviointi

Fortum. Hästholmenin maankäytön Natura-tarvearviointi Fortum Hästholmenin maankäytön Natura-tarvearviointi. 31.10.2008 31.10.2008 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 TYÖRYHMÄ... 3 3 ARVIOINNISSA KÄYTETTY AINEISTO... 3 4 NATURA-ALUEIDEN KUVAUS... 3 4.1

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravat kaupunkioloissa seminaari Espoossa 11.11.2014 12.11.2014 Esityksen sisältö Liito-oravaa koskevat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Hakija on hakemuksessaan ilmoittanut ydinvoimalaitosyksiköstä seuraavia tietoja:

Hakija on hakemuksessaan ilmoittanut ydinvoimalaitosyksiköstä seuraavia tietoja: 1 (18) Valtioneuvoston päätös Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 18 :ssä tarkoitettu lupa rakentaa ydinvoimalaitosyksikkö Eurajoen Olkiluodon laitospaikalle Annettu Helsingissä 17

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM 2 HE laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (VN 16.9.2010) Tuulivoimatuotannolle syöttötariffi

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus

SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus 2011-2014 Kaisa Simola SAFIR2014-tutkimusohjelman johtaja 21.3.2013 2 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus Rahoitus: voimayhtiöt,

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina loppusijoituslaitoksen rakentamiselle seuraavaa:

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina loppusijoituslaitoksen rakentamiselle seuraavaa: M 7/2000 vp Valtioneuvoston periaatepäätös 21 päivänä joulukuuta 2000 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Helsinki 2000 ISBN 951-739-578-1

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys

Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys Tehoreservijärjestelmän kehittäminen 2017 alkavalle kaudelle Energiaviraston keskustelutilaisuus 20.4.2016 Antti Paananen Tehoreservijärjestelmän

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin Kimmo Heikkinen Jorma Jantunen 23.8.216 Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin 1994-215 Laki (468/1994)- ja valtioneuvoston asetus (792/1994) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tulivat voimaan 1.9.1994.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö 1 Yleistä käyttöönotosta YVL-ohje 2.5 Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto Ydinvoimalaitoksen käyttöönotolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma

Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma 1 Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma Kapasiteettiseminaari/Diana-auditorio 14.2.2008 2 TEHOTASE 2007/2008 Kylmä talvipäivä kerran kymmenessä vuodessa Kuluvan talven suurin tuntiteho: 13

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

LAUSUNTO YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

LAUSUNTO YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA Päiväys Datum Dnro Dnr 23.7.2008 LOS-2008-J-54-53 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite / Hänvisning Lausuntopyyntönne 27.5.2008, Dnro 820/815/2008 Asia / Ärende LAUSUNTO YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 11.6.2015 VM/1497/00.01.01.00/2013 Suvi Savolainen ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISESTA VIHDIN KUNNAN JA ESPOON KAUPUN- GIN VÄLILLÄ Esitys Esityksen perustelut

Lisätiedot

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset 3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin vaikutusalue käsittää hankealueen lähiympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien lisäksi myös suuremman maantieteellisen alueen PohjoisSuomessa

Lisätiedot