Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2013"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2013 Ryhmäperhepäiväkoti Nallela siirrettiin Tuulikanteleen tiloihin joulukuussa Khall

2 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Taloudelliset riskit Operatiiviset riskit Omaisuusriskit Toimintaympäristöön liittyvät riskit Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Päätöksentekoprosessin sisäinen valvonta Henkilöstöasioiden sisäinen valvonta Talouden suunnittelun sisäinen valvonta Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonta Omaisuuden hallinnoinnin sisäinen valvonta Tietohallinnon ja tietoturvan sisäinen valvonta Muut asiat Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Konsernin toiminta ja talous Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta Tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 45 2 Talousarvion toteutuminen Käyttötalouden toteutumisvertailu 46 Keskusvaalilautakunta 47 Tarkastuslautakunta 48 Kunnanhallitus ja valtuusto 50 Sukevan aluelautakunta 67 Sivistyslautakunta 69 Tekninen lautakunta Käyttötalousosan toteutumisvertailun yhdistelmä Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ylityksistä ja tuloarvioiden alituksista 100

3 3 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatulot tehtäväalueittain Verotulot Valtionosuudet Satunnaiset tuotot ja kulut Rahoitustuotot ja kulut Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistoalaisten investointien vastaavuudesta Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätös Tilinpäätöksen tunnuslukujen laskentakaavat 126 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 130 Tilinpäätöksen allekirjoitus 131 Tilintarkastusmerkintä 131 Muut liitetiedot Henkilöstökertomus 2013 Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet vuonna 2013 Arviointikertomus vuodelta 2013 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

4

5 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnanvaltuusto: 27 valtuutettua, pj. Mikko Mustonen, I vpj. Vesa Hynynen, II vpj. Jyri Kuittinen Paikkajakautuma: KESK 13, PS 5, VAS 2, SDP 4, KOK 2, KD 1 Kunnanhallitus: 9 jäsentä, pj. Eero Kurtelius, I vpj. Helena Kainulainen, II vpj. Ilpo Partanen Kunnanjohtaja: Simo Mäkinen Toimielimet ja niiden esimiehet: Valtuusto ja kunnanhallitus/kunnanjohtaja Simo Mäkinen Sukevan aluelautakunta/aluesihteeri Mirja Tonteri Sivistyslautakunta/rehtori Auli Halonen Tekninen lautakunta/kunnaninsinööri Jari Sihvonen Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat on esitetty käyttötalouden toteutumisvertailun yhteydessä. Valtuusto päätti lautakuntarakenteen muutoksesta kokouksessaan Muutokset lautakuntarakenteessa astuivat voimaan vuoden 2013 alusta seuraavasti: Elinkeino- ja maaseutulautakunta lakkautettiin ja sen tehtävät siirrettiin kunnanhallitukselle. Tekninen ja rakennuslautakunta yhdistettiin tekniseksi lautakunnaksi ja tekniseen lautakuntaan perustettiin jaosto lupa-asioiden hoitamiseksi. Liikuntatoimen tulosalue siirrettiin sivistyslautakuntaan, liikuntapaikkojen hoidon jäädessä tekniselle lautakunnalle.

6 3 Sonkajärven kunnan hallinto-organisaatio 2013 VALTUUSTO TARKASTUS- LAUTAKUNTA KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA - tilintarkastus - vaalit KUNNANHALLITUS - yleishallinto - työllistäminen - ruokahuolto - sosiaalitoimi ja terveydenhuolto - elinkeinojen kehittäminen SUKEVAN ALUELAUTAKUNTA - Sukevan alueen palvelut SIVISTYS- LAUTAKUNTA - varhaiskasvatus - koulutoimi - joukkoliikenne - vapaa sivistystoimi - nuorisotoimi - liikuntatoimi TEKNINEN LAUTAKUNTA - tekninen toimi - rakennusvalvonta - liikelaitokset - palo- ja pelastustoimi

7 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous ajautui vuonna 2013 taantumaan, sillä vientikysyntä ja investoinnit supistuivat ja kulutuksen kasvu jäi vain hieman nollan yläpuolelle. Talouskasvu oli odotettua heikompaa pääasiassa vaimean vientikysynnän vuoksi. Yksi odotettu syy heikkoon kehitykseen oli Euroopan velkakriisin jatkuminen ja sen seurausvaikutusten heijastuminen talouteen. Toinen heikkoon kehitykseen vaikuttanut tekijä oli se, että investointitavaroihin ja elektroniikkaan painottunut teollisuustuotantomme joutui ennennäkemättömään kriisiin. Edessä on mitä todennäköisimmin pitkä hitaan kasvun aika, sillä suhdannetilanne ja rakenteelliset kasvun sekä julkisen talouden ongelmat ovat Suomessa erittäin syvät. Julkisen talouden sopeuttamistoimet heikentävät talouskasvua ja parhaimmillaankin rakenteelliset uudistukset tuovat hyötyjä vasta usean vuoden kuluttua. Julkisen talouden kestävyysvajeen kuromiseksi maan hallitus teki päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta, mikä tuo kunnille 2 miljardin euron säästötavoitteen vuoden 2017 tasossa sekä 3 miljardin euron suuruisen pidemmän ajan tehostamistavoitteen. Ohjelman mukaan yksi miljardi näistä kahdesta tulee kuntien saada kasaan omin toimin, lähinnä veronkorotuksin ja toiminnan tehostamisen kautta. Toinen miljardi tulee kuntien tehtäviä ja velvoitteita purkamalla. Yhtenä merkittävänä tekijänä kunnille on ohjelmassa esitelty kuntatalouden ohjausjärjestelmä, joka hyvin toteutuessaan voi olla ratkaisu kuntien tehtävien ja rahoituksen epätasapainoon. Valtiovarainministeriön mukaan Suomen talous näyttää synkältä. Bruttokansantuote ei ole supistunut kevään 2013 jälkeen, mutta kasvuun ei ole päästy kiinni. Sen seurauksena talous supistui vuonna 2013 arvion mukaan -1,4 prosenttia ja vuonna 2014 päästään vain maltilliseen 0,8 prosentin kasvuun. Vuonna 2013 talous supistuu toista vuotta peräkkäin. Talouden heikko kehitys on ollut laaja-alaista, sillä kysyntäeristä vain julkinen kulutus ja julkiset investoinnit vaikuttavat positiivisesti taloudelliseen aktiviteettiin. Yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit laskevat merkittävästi ja kasvua tukee hiukan se, että tuonti vähenee vientiä enemmän. Työmarkkinatilanne on pysynyt suhdannetilanteeseen nähden hyvänä viime vuodet, mutta vuonna 2013 työllisyys on nopeasti heikentynyt ja työttömyysaste kohonnut. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,2 prosenttiin. Kotitalouksilla näkymät ovat vaikeat. Vuonna 2014 reaalitulojen laskun, työttömyyden lisääntymisen ja heikkojen tulevaisuuden odotusten johdosta yksityinen kulutus ei juuri lisäänny. Vuonna 2014 työllisyystilanteen ennakoidaan edelleen heikentyvän ja työttömyysaste nousee 8,4 prosenttiin. Sekä kansainvälisten että kotimaisten tekijöiden johdosta kustannuspaineet pysyvät maltillisina ja inflaatio jää reilusti alle kahden prosentin. Julkisen talouden rahoitusasema on parissa vuodessa heikentynyt n. 3 miljardia euroa. Talouskasvu tulee olemaan myös lähivuosina sen verran vaimeata, että kasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Lähivuosien heikosta talouskasvusta aiheutuu entistä suurempia haasteita Suomen julkisen talouden rahoitusaseman kannalta. On riski, että Suomen talouskasvu jää kilpailijamaita alhaisemmaksi. Julkisen talouden rahoitusaseman paraneminen kestävällä tavalla vaatii reaalitalouden suotuisaa kehitystä.

8 5 Kuntatalouden kehitys Vuosi 2013 on ollut kunnille haasteellinen. Kuntarakennelaki astui voimaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (sote laki) valmistelu on edelleen kesken. Laki saataneen eduskunnan käsittelyyn vuonna 2014 ja sen on määrä astua voimaan Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on myös kesken. Näiden kaikkien uudistusten keskeneräisyys leimaa alkamassa olevaa vuotta. Kuntien talousnäkymät ovat edelleen heikot. Vuonna 2013 kuntien vuosikatteet paranivat, mutta lainakanta jatkoi kasvuaan. Vuosikatteiden parantumista selittää toimintamenojen kasvun taittuminen sekä verotulojen ja valtionosuuksien edellistä vuotta voimakkaampi nousu. Kuntien lainakannan kasvu kiihtyi 13,4 prosenttiin. Kuntien toimintamenot, ilman liikelaitoksia, kasvoivat 3,0 prosentilla edellisestä vuodesta. Palkkamenoissa oli kasvua 2,2 prosenttia ja palveluiden ostoissa 3,4 prosenttia. Kuntien toimintatuotot kasvoivat 1,4 prosenttia. Toimintamenojen kasvu oli hitaampaa kuin vuonna Kuntien toimintakatteet heikentyivät aikaisempia vuosia vähemmän, yhteensä 0,9 miljardilla eurolla. Verorahoitus kasvoi edellistä vuotta enemmän. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 6,8 prosenttia ja valtionosuudet 2,9 prosenttia. Tämä 1,5 miljardin euron verorahoituksen lisäys riitti kattamaan toimintakatteiden heikkenemisen, mikä näkyy vuosikatteiden paranemisena. Kuntien vuosikatteet nousivat 0,7 miljardilla eurolla ja samalla yhä harvemmilla kunnilla vuosikate oli negatiivinen. Vuosikatteen arvioitiin jäävän negatiiviseksi 36 kunnassa, kun edellisenä vuonna näin oli 84 kunnassa. Vuosikate kattoi poistoista ja arvonalentumisista 99,5 prosenttia ja investoinneista 51,7 prosenttia. Tunnusluvut parantuivat edellisestä vuodesta, vaikka sekä poistoissa että investointimenoissa oli kasvua. Kuntien investointimenot kasvoivat 3,7 prosenttia. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 13,8 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 13,4 prosenttia. Lainakannan kasvu oli edellistä vuotta suurempaa. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli euroa, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna euroa. Kuntien lainakannan kasvu kiihtyi loppuvuotta kohti. Kuviossa 1 on kuvattu Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta Taulukossa 1 on esitetty Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2013.

9 Kuvio 1. Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta (Tilastokeskus: *tilinpäätösarviotietoja, ). 6

10 7 Tuloslaskelma: Kunnat Kuntayhtymät 2013, milj. Muutos, % 2013, milj. Muutos, % = Toimintakate (+ tai -) , ,6 Verotulot ,8.. Valtionosuudet ,9.. Korkotuotot 217-1,2 7-26,3 Muut rahoitustuotot 363-1,2 12 5,7 Korkokulut ,5 97-1,1 Muut rahoituskulut 57 28,8 26-7,5 = Vuosikate (+ tai -) , ,2 Poistot ja arvonalentumiset Investoinnit: Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet investointimenoihin Investointihyödykkeiden myyntitulot Lainat: , , , , , , , ,5 Lainakanta , ,2 Taulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviotietoja 2013 (Tilastokeskus ). Talousalueen kehitys Vuoden 2013 aikana Pohjois-Savon alue menestyi yleiseen suhdannetilanteeseen nähden kohtuullisesti. Talouden nousu on kuitenkin ollut odotettua hitaampaa. Vielä keväällä alueella oli vahva usko nousun ajoittumisesta alkusyksyyn. Todellisuudessa kokonaisodotukset asettuivat korkeintaan nykytason säilyttämiseen vuoden aikana. Tunnelmat ovat odottavat sekä teollisuudessa että palveluissa. Kuluttajat ovat aiempaa varovaisempia, mikä vaikuttaa selvästi palveluihin ja kauppaan. Positiivista virettä tulee kansainvälisen talouden varovaisen myönteisistä signaaleista. Jos tämä tilanne säilyy ja vahvistuu, kasvun mahdollisuuksia aukeaa myös alueen yrityksille. Pohjois-Savon kuntien talous on ajautumassa ahdinkoon. Pohjois-Savon kunnilta kootut talousarvio 2014 tiedot kertovat, että kuntien menot kasvavat edelleen tuloja nopeammin. Pohjois-Savon kuntien vuodelle 2014 suunniteltu tulopohja 2,6 prosentin kasvuennusteella ei kata suunniteltuja menoja siitä huolimatta, että toimintamenojen 3 prosentin kasvu on lähes puolet edellistä vuotta maltillisempi. Samanaikaisesti kun

11 kunnat supistavat henkilöstömenojaan 0,6 prosenttia, on palvelujen ostoissa varauduttu 5,7 prosentin kasvuun. Osin tätä kehitystä selittävät palvelujen ulkoistamiset. Vuosikate kattaa poistot kuudessa kaupungissa/kunnassa Pohjois-Savossa ja alijäämän arvioidaan kasvavan edelleen vuonna Käyttöomaisuusinvestointien ennakoidaan vähenevän. Kymmenen kuntaa/kaupunkia Pohjois-Savossa ennakoi investointimenonsa korkeammaksi kuin mitä suunnitelmiin varattiin vuodelle Positiivista vuodelle 2014 suunnitelluissa investoinneissa on se, että niillä luodaan maakuntaan työpaikkoja ja ne antavat positiivista viestiä tulevaisuudesta. Tuloverotustaan korottaa 10 kuntaa/kaupunkia. Myös kiinteistöverotus on kiristymässä yhdeksässä kunnassa/kaupungissa. Pohjois-Savon liiton näkemys on, että ennustelaskelmat meneillään olevasta valtionosuusuudistuksesta ovat oikean suuntaiset. Tulevaisuuden onnistumisen kannalta keskeiset kysymykset Pohjois-Savossa tulevat olemaan kuntarakenne- ja SOTE uudistus ja näiden uudistusten läpivienti. Taulukoissa 2-5 on kuvattu talousalueen asukasmäärää, työpaikkoja, työttömyysastetta ja huoltosuhdetta Sonkajärvi Ylä-Savo Pohjois-Savo Taulukko 2. Asukasmäärä vuosina * Sonkajärvi Ylä-Savo Pohjois-Savo Taulukko 3. Työpaikat v (*vuosien tietoja ei saatavilla) Sonkajärvi 14,5 12,9 12,3 14,1 13,6 13,1 14,1 19,3 Pohjois-Savo 11,3 10,1 9,7 12,4 11,8 10,4 10,7 13,5 Koko maa 7,8 6,4 7,6 9,8 10,0 9,1 7,7 7,9 Taulukko 4. Työttömyysaste % v

12 Sonkajärvi 1,94 1,92 1,90 1,80 1,83 1,87 1,86 1,82 Pohjois-Savo 1,57 1,57 1,52 1,46 1,48 1,57 1,52 1,48 Koko maa 1,31 1,32 1,28 1,24 1,24 1,35 1,31 1,29 Taulukko 5. Huoltosuhde vuosina (taloudellinen huoltosuhde ilmoittaa, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti, *vuosien tietoja ei saatavilla) Lähteet: Kuntaliitto: Kuntataloustiedote 3/2013 ja 4/2013 Pohjois-Savon liitto: Pohjois-Savon kuntien alijäämän kehityskierre tulee katkaista, tiedote 2014 Pohjois-Savon liitto: Pohjois-Savon aluetalouskatsaus, syksy Tilastokeskus. Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2013 (kuntien tilinpäätösten ennakkotiedot) Valtiovarainministeriö: Suhdannekatsaus 2/ Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Uusi valtuustokausi käynnistyi ja uudet valtuutetut aloittivat työskentelynsä haasteellisessa toimintaympäristössä. Sonkajärven kunnan vuoden 2012 tilinpäätös oli alijäämäinen -3,3 milj. euroa. Vuoden 2013 alkuperäinen talousarvio oli alijäämäinen -0,5 milj. euroa. Alkuvuonna käynnistyneiden talouden tasapainottamis- sekä muiden toimenpiteiden johdosta talousarvioon on tehty muutoksia, jotka valtuusto on hyväksynyt kokouksissaan ( 39), ( 55) ja ( 71). Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan ( 70) talouden tasapainottamistyöryhmän, jonka tehtävänä oli laatia esitys kunnan talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallitus käsitteli ja hyväksyi talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraportin kokouksessaan ( 154). Lyhyen aikavälin (< 1 v) toimenpiteinä työryhmä esitti seuraavat talouden tasapainottamistoimenpiteet: 1) Kunnan omistamien kiinteistöjen myynti 2) Metsäomaisuuden (puun) myynti 3) Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden leikkaaminen ajalla ) Henkilöstömenoihin kohdistuvat säästötoimenpiteet 5) Harkinnanvaraisten avustusten leikkaaminen (30 %) talousarviosta ) Tiukka kulukuri kaikilla toimielimillä Pitkän aikavälin (> 1 v) toimenpiteinä työryhmä on esittänyt seuraavat talouden tasapainottamistoimenpiteet: 1) Harkinnanvaraisten avustusten karsiminen/leikkaaminen vuosilta ) Keittiöiden yhdistymisselvityksen tekeminen 3) Ryhmäperhepäiväkoti Nallelan siirto Tuulikanteleen tiloihin 4) Kunnallis- ja kiinteistöveron nostaminen 5) Asiakasmaksujen ja -taksojen korottaminen 6) Investointien karsiminen vuosilta Talouden tasapainottamistoimenpiteet käynnistettiin vuonna Tuloveroprosenttia nostettiin vuoden 2013 alusta 20,50 prosenttiin (2012: 19,75 %). Kunnan omistamista 9

13 kiinteistöistä Aluekehityssäätiön käytössä oleva kiinteistö sekä Hirvitie 8 -paritalo ovat olleet myynnissä vuonna Kiinteistöjen myyntiä ei tapahtunut vuonna Metsäomaisuutta myytiin metsätaloussuunnitelmasta poiketen siten, että puunmyyntituotot (brutto) vuodelle 2013 olivat yhteensä 0,153 milj. euroa. Luottamushenkilöiden kokouspalkkioita leikattiin 50 prosenttia ajalla , kustannussäästö noin 0,013 milj. euroa. Lisäksi kunnassa toteutettiin henkilöstömenoihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä vapaaehtoisilla palkattomilla virkavapailla ja lomautuksilla, kustannussäästö noin 0,150 milj. euroa. Harkinnanvaraisia avustuksia leikattiin 30 prosentilla, kustannussäästö 0,073 milj. euroa. Harkinnanvaraisia avustuksia karsittiin vuoden 2014 talousarviosta noin 0,350 milj. euroa. Keittiöselvitys toteutetaan vuonna 2014 ja mahdollisista verojen ja asiakasmaksujen ja -taksojen korotuksista päätetään vuoden 2014 aikana. Vuoden 2014 talousarvion investointitaso on pidetty matalana (nettoinvestoinnit 0,9 milj. euroa). Kunnan lainamäärä väheni vuonna 2013 yhteensä 0,8 miljoonalla eurolla, ollen vuoden lopussa 10,9 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä oli eur/asukas (2012: eur/asukas). Lainamäärä on edelleen korkea, vaikka lainamäärän kasvu taittui edellisestä vuodesta. Suomen kuntien tilinpäätösten 2013 ennakkotietojen mukaan keskimääräinen lainamäärä asukasta kohden kunnissa oli euroa. Vuosikatteella mitattuna Sonkajärven kunnan talous toteutui vuonna 2013 edellisvuotta paremmin. Toteutunut vuosikate oli 1,7 miljoonaa euroa, vuoden 2012 vuosikate oli -0,728 milj. euroa. Alkuperäisessä talousarviossa vuosikate oli 1,0 milj. euroa. Arvioitua parempaa vuosikatetta selittää vuonna 2013 Sonkajärven kunnan saama harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0,550 milj. euroa. Lisäksi verotulot kasvoivat 9,6 prosenttia, mikä selittyy veroprosentin nostamisella sekä verotilitysten kertaerillä vuonna Lisäksi kunnassa toteutettiin edellä mainittuja talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joiden yhteisvaikutuksesta tilikausi muodostui ylijäämäiseksi. Suurin ylitys tapahtui sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa, jotka ylittyivät 0,381 miljoonaa euroa muutetusta talousarviosta. Kustannusten nousua ennakoitiin talousarviomuutoksella syksyllä 2013, jolloin arvioitiin, että tarvittava maksuosuuden korotus vuodelle 2013 olisi 0,150 milj. euroa. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tilinpäätöstietojen valmistuttua ylitys oli kuitenkin ennakoitua suurempi. Koska lopulliset tilinpäätöstiedot saatiin helmikuussa 2014, ei talousarviomuutos enää ollut mahdollinen. Ylitys johtuu erityisesti ostetun sekä oman erikoissairaanhoidon menojen kasvusta. Vuosikate asukasta kohden oli 375 euroa. Vuonna 2012 vastaava luku oli -162 euroa. Vuosikate kattoi poistot, jotka olivat 1,1 milj. euroa. Tilikauden tulos on 0,5 milj. euroa. Poistoeron ja rahastojen muutosten jälkeen tilikauden ylijäämä on 0,6 milj. euroa. Tilastokeskuksen väestömuutosten ennakkotietojen perusteella kunnan asukasluku oli Vähennys edellisvuoteen oli 39 henkilöä eli 0,9 prosenttia. Asukasluvun väheneminen hidastui vuodesta 2012, jolloin vähennys oli 107 eli 2,3 prosenttia. Kunnan elinkeinorakenteessa maa- ja metsätalouden osuus on 25,8 prosenttia, palvelujen 53,7 prosenttia ja teollisuuden 18,5 prosenttia. Kunnan työttömyysaste oli 19,3 prosenttia (2012: 14,1 %). Työttömyysaste oli vuoden 2013 lopussa Pohjois- Savon korkein. 10

14 11 Toimintatulojen ja -menojen kehitys Toteutuneet toimintatulot (sisäiset + ulkoiset) olivat 5,104 milj. euroa, toteutuma 103,9 %. Toimintamenot (sisäiset + ulkoiset) olivat 30,587 milj. euroa, toteutuma 101,2 %. Toimintakate (tulot menot) oli 25,483 milj. euroa, toteutuma 100,7 %. Toimintatulojen ja -menojen kehitystä vuosina on kuvattu taulukoissa 6-7. Kuvioissa 2-3 toimintatulojen ja -menojen jakauma on esitetty graafisesti. TP 2012 TA 2013 Tamuutos Muutettu TA 2013 TP 2013 Muutos Toimintatulot % Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,4 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,8 Valmistus omaan käyttöön ,0 Toimintatulot yhteensä ,8 Taulukko 6. Toimintatulot vuosina Toimintamenoja tarkasteltaessa on syytä huomioida, että vuonna 2013 toimintamenot pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2012 (kasvu 0 %). Toimintamenojen kasvu pysyi nollatasolla, vaikka SOTE -menot kasvoivat 3,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Kunnan oman toiminnan osalta on jouduttu merkittäviin sopeuttamistoimiin, jotta kasvavat SOTE -menot on saatu katettua ja että toimintamenojen kasvussa on saavutettu nollataso. Toimintamenot Tamuutos TP 2012 TA 2013 Muutettu TA 2013 TP 2013 Muutos Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot ,0 Henkilösivukulut ,0 Henkilöstökulut yhteensä ,5 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,3 Muut toimintakulut ,6 Toimintamenot yhteensä ,0 Toimintakate ,3 Taulukko 7. Toimintamenot vuosina

15 12 29 % Tekninen lautakunta 60 % Sivistyslautakunta 10 % 1 % 10 % 60 % Sukevan aluelautakunta 1 % Kunnanhallitus ja valtuusto 29 % Kuvio 2. Toimintatuotot toimielimittäin vuonna % Kunnanhallitus ja valtuusto 66 % 22 % Sukevan aluelautakunta 1 % 1 % 66 % Sivistyslautakunta 22 % Tekninen lautakunta 11 % Kuvio 3. Toimintakulut toimielimittäin vuonna 2013 Verotulot Kunnan tuloveroprosenttia nostettiin vuoden 2013 alusta. Kiinteistöveroprosentit olivat samat kuin edellisenä vuonna: tuloveroprosentti 20,50 (2012: 19,75) yleinen kiinteistöveroprosentti 0,70 vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,40 muu asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,85

16 Kaikkiaan verotuloja arvioitiin vuonna 2013 saatavan talousarvion muutos mukaan lukien 12,230 miljoonaa euroa. Verotulojen toteutuma oli 12,492 miljoonaa euroa eli euroa yli arvion. Verotulojen lisäys oli 9,6 % (vuonna 2012 vähennys oli 5,7 %). Sekä tulo- että yhteisöveron tuotto ylitti arvion. Verotulojen kasvu johtuu tuloveroprosentin korotuksesta sekä verovuoden 2013 ennakonperinnässä käytettävän ryhmäosuuden oikaisusta. Oikaisu on lisännyt kuntien verotuloja valtakunnallisesti. Kunnan verotulokertymä vuosina on esitetty taulukossa 8. Verotulot euroa TP 2012 TA 2013 TP Muutos 12 13, % Kunnan tulovero ,5 Kiinteistövero ,8 Osuus yhteisveron tuotosta ,1 Verotulot yhteensä ,6 Asukasluku ,9 Euroa/ asukas ,6 Tuloveroprosentti 19,75 19,75 19,75 20,50 20,50 3,8 Taulukko 8. Verotulokertymä vuosina Valtionosuudet Kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista: yleisen osan määräytymisperusteet sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston laskennalliset kustannukset kunnan taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisen kotiseutu alueen kunnan lisäosat Lisäksi peruspalvelujen valtionosuudessa huomioidaan vuosittain valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus sekä järjestelmämuutoksesta aiheutuva tasaus. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ulkopuolelle jäävä ylläpitäjäjärjestelmän mukainen valtionosuus sisältää lukion, vammaisten opetuksen, peruskoulun aamu- ja iltapäivätoiminnan, kansalaisopiston, nuorisotyön, liikunnan ja museoiden toimintaan myönnettävän valtionosuuden. Sekä peruspalvelujen valtionosuudessa että ylläpitäjäjärjestelmän mukaisessa valtionosuudessa on asukaskohtainen kunnan rahoitusosuus. Kunta sai valtionosuuksia 14,4 miljoonaa euroa. Summa oli 1,1 milj. euroa eli 8,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja euroa yli arvion. Valtionosuuksien kasvua vuonna 2013 selittää harkinnanvarainen valtionosuuden korotus, jota kunnalle myönnettiin euroa.

17 14 Valtionosuus euroa TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Muutos 12 13, % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ,5 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ,4 Järjestelmämuutoksen tasaus ,0 Opetus- ja kulttuuritoimen, vapaan sivistystyön muu rahoitus ,9 Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 550 Valtionosuudet yhteensä ,2 Asukasluku ,9 Euroa/ asukas ,3 Taulukko 9. Valtionosuudet vuosina Verotulojen ja valtionosuuksien asukaskohtaiset määrät vuosina näkyvät taulukossa 10. Lisäksi taulukosta käy ilmi, mikä on valtionosuuden osuus prosenteissa verotulojen ja valtionosuuden yhteismäärästä Verotulot/asukas Valtionosuudet/asukas Yhteensä/asukas Valtionosuuden osuus % 50,4 51,3 52,3 51,7 53,8 53,5 Taulukko 10. Asukaskohtaiset verotulot ja valtionosuudet vuosina Investoinnit Investointimenot olivat yhteensä 0,9 milj. euroa (brutto/netto). Investointiosaan tehtiin talousarviovuoden aikana määrärahamuutoksia, jotka lisäsivät nettoinvestointien määrää 0,6 milj. euroa. Lopullinen nettoinvestointimeno alitti 0,150 miljoonaa euroa muutetun talousarvion, joka oli 1,1 milj. euroa. Suurimmat investoinnit olivat Raudanjoentien perusparannus, Laajakaista kaikille -hankkeen eteneminen, ryhmäperhepäiväkoti Nallelan siirto Tuulikanteleen tiloihin, Koulutien viemärin ja vesijohdon saneeraus, Sonkajärven taajaman sadevesiviemärin saneeraus sekä Ylä-Varpasen kunnostus.

18 15 Investointi Nettokustannus v Kokonaiskustannus Raudanjoentien perusparannus Maakunnallinen laajakaistaverkko Nallelan siirto Tuulikanteleen tiloihin Sonkajärven taajaman sadevesiviemäri Koulutien viemärin ja vesijohdon saneeraus Ylä-Varpasen kunnostus Terveyskeskuksen hoitajakutsun päivitys Lähdetien perusparannus Jyrkän Ruukin ajoluiska Sonkajärven osayleiskaavan laatiminen Jyrkän alueen retkeilyreitistö Taulukko 11. Suurimmat investoinnit v Lainakanta Kunnan lainamäärä väheni vuonna 2013 yhteensä 0,8 miljoonalla eurolla. Vanhoja lainoja maksettiin 1,1 miljoonaa euroa ja uutta lainaa otettiin investointeihin ja käyttötalouden menoihin 0,3 milj. euroa, lainamäärä oli 10,9 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden lopussa eur/asukas (2012: eur/asukas). Lainamäärä /asukas Taulukko 12. Asukaskohtainen lainamäärä vuosina Kunnan henkilöstö Kunnan henkilöstön määrä oli 159. Vakinaisten ja määräaikaisten lukumäärä on hieman vähentynyt edellisvuodesta. Virkojen/toimien määrä palvelussuhteen luonteen mukaan on esitetty taulukossa Vakinainen Määräaikainen Sijainen 6 7 Työllistetty Oppisopimussuhteinen 1 2 Yhteensä Taulukko 13. Henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan

19 Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudella oli 5,2 milj. euroa (vähennystä edellisvuoteen euroa eli 3,6 %). Henkilöstökulut on esitetty taulukossa 14. Henkilöstökulut Muutos % Palkat ja palkkiot ,6 Henkilöstökorvaukset Henkilöstösivukulut Eläkekulut -KuEL- maksut/ palkkaperusteiset -KuEL- maksut/ varhe-maksut -KuEL- maksut/ eläkemenoperusteiset -muut työeläkemaksut Muut henkilösivukulut Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen Yhteensä henkilöstökulut ,5 Taulukko 14. Henkilöstökulut Tarkempi selvitys henkilökunnan määrästä, henkilöstömenoista ja muista henkilöstöä kuvaavista tunnusluvuista ja niiden muutoksista on henkilöstökertomuksessa, joka on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä. Ympäristötekijät Kunnalle on aiheutunut ympäristömenoja jätevesien käsittelystä ja jätehuollosta. Viemärilaitoksen toimintakulut olivat euroa, tuotot euroa. Muiden kuin kunnan kiinteistöjen jätehuollon kustannukset olivat euroa. Summaan sisältyvät myös Palosuon entisen kaatopaikan valvonta- ja tarkkailunäytteiden kustannukset.

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014

Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...6

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136)

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Sisällysluettelo 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70 HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA Kunnanhallitus 4.4.2011 70 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.1.3 Yleinen ja oman

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 8.4.2013 Kaupunginvaltuusto 18.6.2013 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 4 1.1.2 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Kansikuva: Kissanäyttely Kunnonpaikan esikoulussa Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Pyhäjärvi, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki.

Tilinpäätös 2014. Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Pyhäjärvi, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki. Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Pyhäjärvi, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Tilinpäätös 2014 I TOIMINTAKERTOMUS... 4 1 KARKKILAN KAUPUNGIN HALLINTO...

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus 5 Yleinen taloustilanne 6 Kuntatalous 6 Kaupunkikehityksen

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 1 JOHDANTO... 6 1.1 Tilinpäätössäännökset... 6 1.2 Tilinpäätöskokonaisuus... 6 2 Toimintakertomus... 7 2.1 Olennaiset

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Vaasan kaupungin taloustoimi Kaupunginhallitus 31.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken keskustaa v. 2013. Sisältö 2 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE... 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot