Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012"

Transkriptio

1 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleistä Lasten ja nuorten liikunta Aikuis- ja harrasteliikunta Seuratoiminta / -kehittäminen Koulutus Palvelutoiminta Edunvalvonta ja vaikuttaminen Kuntayhteistyö Henkilöstöhallinto Viestintä Talous Liitteet Toiminta- ja taloussuunnitelma

3 1.Yleistä 1.1 Toiminnan arvot ja päämäärät HLU:n toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot: asiantuntija luotettava innovatiivinen lojaali Missio (tarkoitus) HLU on liikunnan alueellinen palvelu- ja kehittämiskeskus. Tavoitteena on liikuntaa lisäämällä edistää hyvinvointia Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Ydintoimintamme ovat: vaikuttaminen kehittämishankkeet ja koulutustoiminta paikallistason tuki- ja palvelutoiminta asiantuntijapalvelut (mm. hallinnollinen, taloudellinen ja juridinen neuvonta) operatiiviset palvelut (mm. taloushallinto, toimistotekniset ja viestintäpalvelut). Visio (lopputulos) Aktiivinen liikunta on koko elämänkaaren kiinteä osa mahdollisimman monen hämäläisen elämää - kunkin valitsemalla tavalla ja tasolla Liikuntakulttuurin vahva asema yhteiskunnassa Fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti hyvinvoivat ja terveet yksilöt HLU on tunnettu, tunnustettu ja haluttu yhteistyökumppani Ajan hengessä toimiva laadukas ja elinvoimainen urheiluseuratoiminta Periaatteet Ennakkoluuloton asenne kehittämistoimintaan, jossa sallitaan myös epäonnistuminen Verkostomainen toimintatapa Yhdessä olemme enemmän Liikunnan eettisten ja moraalisten arvojen kunnioittaminen Moniarvoisen liikuntakulttuurin vahvistaminen Laatukäsitteemme: kerralla kunnolla ja sen teemme minkä lupaamme 1.2 Sisällölliset tavoitteet Tavoitteena on avoin ja nykyaikaisiin toimintatapoihin perustuva vahva liikuntakulttuuri. Onnistumisen kannalta keskeistä on urheiluseuratoiminnan ja kunnallisen liikuntatoimen vahvistuminen sekä HLU:n verkostotyön vahvistuminen. HLU:n tavoitteita käytännön tasolla: HLU eli Hämäläinen Liikkuu Usein vahvistaa ihmisen koko elinkaaren kestävää liikunnallista elämäntapaa luoda liikunnan avulla fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia lisätä liikuntakulttuurin merkitystä yhteiskunnassa erityisesti korostaen sen kasvatus-, terveys- ja hyvinvointivaikutuksia lisätä kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta edistää alueellisen ja paikallisen liikunnan ja urheilun edellytyksiä ja elinvoimaisuuttasekä edistää vahvan seuratoiminnan itseisarvon tunnustamista yhteiskunnassa Toiminta- ja taloussuunnitelma

4 kehittää seuratoimintaa kasvatuksellisesti ja eettisesti laadukkaammaksi luoda lapsille ja nuorille elinikäisen liikunnan malleja innostaa aikuisia kunto- ja terveysliikuntaan sekä kannustaa seuroja lisäämään näiden palvelujen tarjontaa toimia liikuntakulttuurin verkostoveturina toimia seurojen ja kuntien keskeisenä kehittämiskumppanina. toimia kunnan liikuntatoimen kumppanina kehitettäessä julkista liikunnan palvelutoimintaa hyödyntää luottamushenkilöiden osaamista HLU:n menestyksen tukena osallistua aktiivisesti huippu-, kilpa-, kunto- sekä muita liikuntakulttuurin toimialoja kehittäviin hankkeisiin. 1.3 Valitut painopistealueet vuonna 2012 Valittuja painopistealueita ovat: lasten ja nuorten liikunnan edistäminen koulupäivän liikunnallistamishankkeilla aikuis- ja terveysliikunnan lisääminen terveyden edistämissuunnitelmia kuntakohtaisesti rakentaen sekä seuratoiminnan edellytysten vahvistaminen uudistamalla seurojen hallintomalleja ja käytänteitä. Vuonna 2012 keskitytään kunta- ja seurayhteistyön lisäämiseen. Luodaan erillinen kunnallisvaalitavoitteisto liikuntakulttuurin edistämiseksi maakunnissamme. Sitä syvennetään henkilökohtaisin tapaamisin ja luomalla yhteisesti alueellisia ja paikallisia kehityshankkeita. Päivitetään HLU strategia Toiminta- ja taloussuunnitelma

5 2. Lasten ja nuorten liikunta Edistämme lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista yhteistyössä paikallisten toimijoiden, lajiliittojen ja Nuoren Suomen kanssa. HLU tarjoaa monipuolisia koulutuksia lasten ja nuorten liikunnan toimijoille, toimii alueellisena kehittäjänä ja koordinaattorina. Tavoitteet Lisätä lasten päivittäistä liikkumista Lisätä vanhempien, opettajien sekä varhaiskasvattajien tietoisuutta lasten liikunnasta jasen merkityksestä Tarjota iloisia liikuntaelämyksiä ja -kokemuksia lapsille ja nuorille Tarjota keinoja lasten ja nuorten osallisuuden ja liikunnan lisäämiseen koulupäivän aikana Liikkuva koulu-kokonaisuus??? (selvitetään Nuori Suomi yhteistyö) Lasten ja nuorten liikuntaohjelman vuosina tukema Liikettä kouluihin -hanke on HLU:n koordinoima alakouluikäisten liikuntahanke, jonka päättyy keväällä Hankkeen kautta lisätään erilaisin keinoin lasten päivittäisen liikunnan määrää kouluissa. Hankkeessa on mukana 10 koulua. Järjestetään Hämeen Sportti leiri. Hämeen Sportti-leirillä halutaan tutustuttaa lapsia erilaisiin lajeihin ja liikuntamuotoihin sekä innostaa lapsia liikkumaan urheiluseuratoiminnan parissa ja omatoimisesti. Sporttikortti -kampanja toteutetaan neljännen kerran syksyllä Kampanjan tarkoituksena on antaa lapsille mahdollisuus kokeilla monipuolisesti erilaisia lajeja ja tätä kautta löytää jopa mieleinen liikuntaharrastus. Kampanja järjestetään yhteistyössä Aamulehden sekä Pirkanmaan koulujen ja seurojen kanssa. Tarvittaessa annetaan apua vastaavan kampanjan käynnistämisessä Kanta-Hämeessä. Kouluyhteistyötä kehitetään Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä eli KOLIKO - hankeen avulla. o Neljän hankekunnan (Hattula, Hämeenlinna, Sastamala ja Vesilahti) käyttöön palkataan koulun liikuntakoordinaattorit, jotka työskentelevät hankekuntien kouluissa. o Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa koulujen toimintakulttuurin muutos liikunnallisempaan ja toiminnallisempaan suuntaan yhteistyössä kuntien, koulujen, opettajien, vanhempien ja sidosryhmien kanssa. o Toiminnan painopiste on välituntiliikunnan, koulujen kerhotoiminnan sekä liikunta- ja terveyskasvatuksen kehittämisessä. Arviointi HLU osallistuu alueellisesti yläkouluikäisten liikunnan lisäämiseen toteuttamalla Taisto-kiertuetapahtuman Tampereella yhdessä Nuoren Suomen ja paikallisten urheiluseurojen kanssa. HLU toteuttaa itse ja tuo erilaisia liikuntasisältöjä toiminta-alueen merkittäviin tapahtumiin. HLU on mukana SLU-alueiden yhteisessä Koti on paras perheliikuntahankkeessa ja toteuttaa alueellisesti valtakunnallista suunnitelmaa. Leirin arviointi perheille ja ohjaajille suunnatun kyselyn avulla sekä osallistujamäärän sekä taloudellinen tulos Sporttikortti -kampanjan arviointi palautekyselyn avulla sekä osallistumismäärien mukaan Vastuuhenkilötön omat arvioinnit KOLIKO -hankkeen arviointi tehdään ensisijaisesti hankkeessa mukana olevien koulujen oppilaiden koulupäivän aikaisen liikunta-aktiivisuuden osalta sekä koulun liikuntakoordinaattori - toimintamallin osalta. Arvioidaan koulujen toimintakulttuurin muutosta. Toiminta- ja taloussuunnitelma

6 3.Aikuis- ja harrasteliikunta Aikuisliikunnan toimialan tavoitteena on liikunnan kehittäminen eri osaajien kanssa. Painopistettä siirretään entistä enemmän perustasolle. Yhteistyötä tehdään kunnan eri hallintokuntien, kansanterveysjärjestöjen, yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa, jotta se saataisiin jokapäiväiseksi perustoiminnaksi. Tavoitteet Lisätä oman terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien aikuisten määrää ja samalla vähennetään terveyseroja yhteistyössä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen terveyttä edistävien toimijoiden kesken. Lisätä liikunnan merkitystä kansalaisten keskuudessa. Tarjota monipuolisia koulutusmahdollisuuksia Lisätä paikallistason yhteistyötä kuntien eri hallintokuntien ja kolmannen sektorin välillä. Jokaisessa alueemme kunnassa on terveyden edistämisen suunnitelma, jossa liikunta on keskeisessä roolissa. Säilyttää Kunnossa kaiken ikää (KKI) -hankkeiden hakumäärä 10 % valtakunnallisesta hakumäärästä Käynnistää KKI-ohjelman ja Marttaliiton yhteinen Arki sujuvaksi hanke. HLU on toinen hanketta pilotoivista SLU-alueista. Laajentaa Liikkuja-apteekki hankettahlu:n toimialueelle yhteistyössä KKI-ohjelman ja Apteekkariliiton kanssa. Kehittää ja lisätä kansanterveysjärjestöjen ja HLU:n yhteistoimintaa. Järjestöjä opastetaan ja autetaan KKI-hankehakemusten teossa sekä arvioidaan HLU:n toimialueen KKI-hankehakemukset keväällä ja syksyllä. Maakuntaliittojen (Pirkanmaan ja Hämeen liitot) kanssa tuodaan kunnille toimintatapoja ja malleja terveyden edistämiseksi liikunnan avulla. Kunnon Kuntalainen palkitsemisaktiviteettia jatketaan ja laajennetaan. Kunnon Verkon toimintaa kehitetään. Yritysten määrää kasvatetaan markkinoinnin ja henkilökohtaisten yhteydenottojen avulla. Kunnon Verkon liikuntamahdollisuuksia monipuolistetaan yhteistyössä yritysten liikuntavastaavien kanssa. HLU on mukana järjestämässä 12 erillistä kuntotapahtumaa yhteistyössä järjestelytoimikuntien kanssa. Toteutuksen hoitavat nämä järjestelytoimikunnat. Pirkan Kierrosta ja sen eri osatapahtumia kehitetään siten, että osanottajamäärät kasvaisivat tai pysyisivät vähintään ennallaan. Järjestetään Arki sujuvaksi hankkeen kohderyhmille erilaista liikuntaa. Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat ja työttömät. Toiminta tapahtuu Hämeenlinnassa ja Tampereella. Toteutetaan Liikkuja-apteekin- koulutuskiertue HLU:n toimialueella. Jatketaan testaustoimintaa markkinoimalla mm. Inbody-laitetta yrityksille ja erilaisiin tapahtumiin. Lisätään ihmisten tietoisuutta liikunnan merkityksestä terveydelle ja ihmisen omalle hyvinvoinnille erilaisilla tietoiskuilla mm. HLU:n omassa lehdessä ja www-sivuilla. Entistä paremman ohjauksen lisääminen koulutuksen avulla Toiminta- ja taloussuunnitelma

7 Arviointi KKI-hankkeiden määrät HLU:n toimialueella Verkostojen yhteydenpito ja sovittujen asioiden toteutuminen Kunnon Verkon tapahtumien osanottomäärän vertaaminen Kuntotapahtumien osanottomäärät ja laadullinen toteutus Testausmäärien toteutuminen Projektipäällikön oma arviointi Toiminta- ja taloussuunnitelma

8 4. Seuratoiminta / -kehittäminen HLU tavoittelee toiminnallisesti, laadullisesti ja monipuolisesti toimivien seurojen määrän lisääntymistä. Tärkeimpinä toimina on vaikuttaa seurojen hallinnolliseen toimivuuteen ja suunnitelmallisen seuratyön kehittämiseen. Tavoiteet Seurojen organisaatioiden ja hallinnollisen toiminnan yleiskehittäminen sekä seuratoimijoiden osaamisen lisääminen Lisätä HLU:n palvelutarjonnan tunnettuutta seuroissa sekä seurojen aktivoiminen käyttämään HLU:n tarjoamia seurakehittämispalveluita Luoda kumppanin/kumppaneiden kanssa 1 2 seurakehitysprosessia, jossa/joissa mukana noin 4-10 seuraa Lajiliitto- ja kuntayhteistyön lisääminen ja sen hyödyntäminen seuratoiminnan kehittämisessä Arviointi Aktiivinen ja henkilökohtainen kontaktointi alueen seuroihin HLU:n omat sekä yhteistyössä muiden tahojen kanssa järjestetyt tilaisuudet seuroille Luoda sisältö kehitysprosessille, löytää sopiva/sopivat kumppanit toteutukseen Kontaktointi lajiliittoihin ja kuntien liikuntatoimista vastaaviin henkilöihin ja eri yhteistyömahdollisuuksien kartoitus seuratoiminnan kehittämiseen Seurakontaktien määrä Uusien aktiivisesti seurakehityspalveluita käyttävien seurojen määrä Toteutuneet kumppanuudet seurakehitysprosessiin/prosesseihin Seurakehitysprosessiin/prosesseihin osallistuneiden seurojen määrä Lajiliittojen ja kuntien kanssa toteutuneiden yhteistoimien määrä Vastuuhenkilöstön oma arviointi Toiminta- ja taloussuunnitelma

9 5.Koulutus Koulutustoiminnan tavoitteena on lisätä osallistujien osaamista ja innostusta liikuntaan, toiminnallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. HLU:n koulutustarjonta on laajaa ja monipuolista, tavoitteena tarjota laadukasta koulutusta kaikille kohderyhmille. Tarjonnan suunnittelussa on huomioitu alueen toimijoiden tarpeet ja toimintaympäristön muutokset. Koulutussisällöt ovat valmiita koulutuspaketteja tai tilaajan tarpeiden mukaan räätälöityjä kokonaisuuksia. 5.1 Lapset ja nuoret Koulutusten kohderyhmiä: varhaiskasvattajat pienten lasten ohjaajat aamu- ja iltapäiväohjaajat kerho-ohjaajat opettajat ohjaajat ja valmentajat seuroissa nuoret. Lasten ja nuorten koulutusten pääpainopisteenä ovat: seurojen ohjaajille ja valmentajille suunnatut koulutukset kouluympäristöön suunnatut koulutukset. Tavoitteet Uusien 1 tason koulutusten tunnetuksi tekeminen Oppilaiden ja opettajien osaamisen lisääminen Arviointi Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteet (VOK) on valmistunut. Uusien perusteiden mukaan rakennettuja 1.tason koulutuksia on pilotoitu edellisvuonna. Uusia koulutuksia markkinoidaan ja esitellään laajasti vuoden aikana. Lajiliittojen kanssa tullaan valtakunnallisesti linjaamaan näiden koulutusten hyväksyminen lajien koulutusjärjestelmissä ja tehostetaan koulutusten markkinointia myös lajiliittojen kautta. 1.tason koulutuksia markkinoidaan kunnille ja järjestetään kuntakohtaisia koulutuksia. Seurakehittäjän kohtaamisten hyödyntäminen koulutusten tunnetuksi tekemisessä Oppilaiden osaamista lisätään Välkkäri eli välituntiohjaajaja Järkkää tapahtuma -koulutusten avulla sekä näiden yhdistelmällä, jota tarjotaan etupäässä yläkouluun. Yhteydenotot opettajiin ja rehtoreihin vievät asiaa eteenpäin, samoin hyödynnetään vanhempainyhdistyksiä. Markkinointi ja toteutus hoidetaan yhteistyössä koululiikunnan ja aluekehittäjän kanssa. Valtakunnallinen markkinointi tukee Välkkäri-toiminnan laajentamista. Koliko-hankkeen kautta hankekunnissa koulutetaan laajasti sekä oppilaita että opettajia. Hyviä esimerkkejä pyritään hyödyntää myös muissa kunnissa. Yhteistyössä Terve koululainen hankkeen kanssa koulutetaan opettajia koululaisen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. Terve Urheilija hankkeen kanssa lisätään seurojen valmentajien, urheilijoiden ja heidän vanhempien osaamista. 1.tason tunnetuksi tekeminen ja yhteistyö lajiliittojen kanssa Koulutusmäärät osoittavat määrällisen tavoitteen toteutumista. Kouluissa osaamisen lisäämistä arvioidaan saadun palautteen kautta. Toiminta- ja taloussuunnitelma

10 5.2 Aikuiset Koulutuksien kohderyhmiä: kunto- ja terveysliikunnan ohjaajat ikääntyvien ohjaajat ja vertaisohjaajat järjestyksenvalvojat Aikuisten koulutusten pääpainopisteenä on: aikuisten kunto- ja terveysliikunnan ohjaajien osaamisen lisääminen Tavoitteet Kunto- ja terveysliikunnan ohjaajakoulutusten tunnetuksi tekeminen seuroissa, kunnissa ja erilaisissa järjestöissä Arviointi 5.3 Seuratoiminta Harvalla lajiliitolla on tarjolla aikuisten liikunnan ohjaajakoulutusta. Tiedotetaan seuroja niistä aikuisliikunnan erityispiirteistä, joita ei opi lasten ohjaajakoulutuksissa. Koulutussisältöjen esittely ja koulutusten aktiivinen markkinointi seuroille aikuistenliikunnan vastaavan ja seurakehittäjän kanssa. Eri toimijoiden (mm. hengitys. ja sydänjärjestöt, seurakunnat) lähestyminen aktiivisemmin. Lajiliittojen kanssa tehtävä yhteistyö Saadaan seuroista ym. kohderyhmistä koulutuksiin aikuisten liikunnanohjaajia. Rekisterien päivitys ja lisääntynyt yhteistietojen määrään. Koulutuksien kohderyhmiä: seurojen puheenjohtajat, sihteerit, muut hallituksen jäsenet toiminnanjohtajat ja muut palkatut työntekijät vapaaehtoiset seuratoimijat Tavoitteet Seurajohdolle tarkoitettujen koulutusten tunnetuksi tekeminen ja koulutusmäärien lisääminen. Seurojen tarpeista lähtevien koulutusten järjestäminen. Arviointi Seurakehittäjä panostaa koulutusten tunnetuksi tekemiseen ja niiden markkinointiin sähköpostimarkkinoinnin lisäksi. Lähestytään kuntia mahdollisuudesta järjestää kuntakohtaisia koulutuksia. Valmiita koulutussisältöjä räätälöidään seurojen tarpeiden mukaan. Tätä toteutetaan yhteistyössä seurakehittäjän kanssa. Koulutusmäärät osoittavat määrällisten tavoitteiden toteutumista. Koulutusten laatua arvioidaan seuroilta kerättävän palautteen avulla. Toiminta- ja taloussuunnitelma

11 5.4 Kuntien viranhaltija- ja muu koulutus Koulutuksen tavoitteena on keskinäisen vuoropuhelin syventäminen sekä HLU:n aseman vahvistaminen yhteisten uusien toimintatapojen ja mallien avulla. Tavoitteet yhteistyön syventäminen ja vaikuttavuuden lisääminen osaamisen vahvistaminen liikuntakulttuurin aseman vahvistaminen liikunta läpäisyperiaatteella eri toimialoille kuntien viranhaltijakoulutukset yhdessä ELY-keskusten ja maakuntaliittojen kanssa alueen kansanedustajien ja maakuntaliiton johdon sparrauspäivät kuntien liikuntatoimen luottamushenkilöstön koulutus liikuntatoimen henkilöstön aluepäivä yhdessä Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n kanssa. Arviointi kuntakyselyt ja selvitykset suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisen seuranta oma arviointi Toiminta- ja taloussuunnitelma

12 6. Palvelutoiminta Tavoitteet Tuottaa kysyntää vastaavia palvelukokonaisuuksia ja vapauttaa jäsenjärjestöjen aika- ja talousresursseja itse urheilu- ja liikuntatoiminnan järjestämiseen ja organisointiin. Vahvistaa jäsenpalveluja entisestään. HLU tukee jäsenjärjestöjen toimintaa tietoisella alikatteisella hinnoittelulla resurssiensa mukaisesti. Palvelupisteen- sekä taloushallinto- ja toimistoteknisten palvelujen osalta arvioida niitä kriittisesti, modernisoida ja uudistaa työnjakoa. Palveluissa keskitytään pidempiaikaisiin runkosopimuksiin. Nämä mahdollistavat vahvemman palvelujen kehitystyön ja luovat edellytykset taloudellisesti vakaalle toiminnalle. Toiminnan perusarvoja ovat edullisuus, laatu ja luotettavuus. Laatustandardit: Kerralla kunnolla ja Sen teemme, minkä lupaamme. Arviointi Palvelupiste palvelee joka arkipäivä Puhelin- ja postituspalvelut oheispalveluineen, tilavaraukset sekä materiaalivälitys tuotetaan HLU-talossa keskitetysti. Seurojen palvelua parannetaan lisäämällä tiedotusta myös ulkoisissa liitto- ja aluetason tiedotteissa. Toteutetaan keskeisten toimien prosessikuvaukset ja tehdään tarvittavat muutokset Jatketaan yksikköhintojen tarkastelua kattamaan kaikki maksullinen toiminta. Tarkistetaan jäsenpalvelujen vuosisopimusten palveluhintoja, jotta jäsenten palvelumaksut ovat tulevaisuudessa aiheuttamisperiaatteiden mukaiset (=suhteessa käytettyyn työaikaan) Tuotetaan jäsenseuroille taloushallinto- ja toimistopalveluja kysynnän mukaisesti Yhteisissä toimitiloissa HLU-talossa- on usean lajiliiton aluetoimisto, yhteensä työntekijöitä on lähes 50 henkeä. Keskittymää vahvistavat tehdyt palvelusopimukset niiden lajien kanssa, joilla ei ole kiinteää toimitilaa tai palkattua henkilöstöä. Kartoitetaan aktiivisesti uusia sopimuskumppaneita ja kehitetään palvelujen sisältöjä. Valtakunnallisten liittojen kanssa ollaan valmiita uusiin avauksiin erityisesti kehittämis- ja koulutushankkeiden osalta. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana lajiliittojen ja alueiden paikallistason toimijoiden (lähinnä seurojen) palvelun edistämisessä. Lisätään lajiliittoyhteistyötä jo oleviin kumppaneihin (Svoli, Urheiluliitto, suunnistus-, jalka-, koripallo-, pesäpallo-, salibandy- ja lentopalloliitot sekä TUL). Tapauskohtaisesti HLU toimii lajiliiton tai liiton alueen kanssa. Tätä yhteistyötä laajennamme entisestään. Jäsenjärjestöistä 80 % ovat tyytyväisiä HLU:n palveluihin. Kirjallisten vuosisopimusten määrä on lisääntynyt vähintään 10 %. Jäsenillä on voimassa oma palveluhinnasto. Tehtyjä kartoituksia on hyödynnetty uudessa toimintasuunnitelmassa. Toiminta- ja taloussuunnitelma

13 7. Edunvalvonta ja vaikuttaminen Tavoitteet Hämäläinen liikuntakulttuuri edelläkävijäksi ja suunnannäyttäjäksi Vahvistaa liikunnan yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen ja verkostojen parempi hyödyntäminen Aktiivisesti toimiva päättäjäverkosto Tahto viestiä ja tietää enemmän Aktiivinen mukana olo kuntarakenneuudistuksessa - liikunnan hallinnollinen asema vahvistuu Luoda yhdessä uutta sopimuspolitiikkaa ja ottaa se aktiiviseen käyttöön Valmistaa HLU liikunnan mallikunnan kumppani asiakirja Kansalaistoiminnan veroetujen säilyttäminen ja talkootyön uudet tukitoimet Olosuhteet kuntoon (uudisrakentaminen, korjaus ja ylläpito) ja käyttäjän edustajat mukaan liikunta- ja kaavasuunnitteluun Taksoihin ja maksuihin vaikuttaminen. Lapset ja nuoret veloituksetta tai ainakin edullisesti liikuntatiloihin Avustukset nousu-uralle ja kumppanuussopimukset käyttöön Aluehallintoon uudet yhteistyökumppanit ja toimintatavat HLU mukaan kehittämistyöhön SLU-alueiden keskinäinen yhteistoimintaverkosto vahvistuu Tiivistetään verkostoitumista kansanedustajien sekä puolueiden piiritoimistojen kanssa. HLU viestii näille ja kuntien luottamushenkilöstölle ajankohtaisista liikuntapoliittisista asioista. Liikunnan kuntasivut palvelevat osoitteessa Luodaan yhteistyössä kuntajohdon ja maakuntaliittojen kanssa säännölliset sähköiset ja henkilökohtaiset yhteistyökanavat kansanedustajiin sekä maakunnallisiin luottamushenkilöihin (mm. maakuntahallitukset ja liikuntaneuvostot). Tiivistetään yhteistyötä ja vahvistetaan maakuntaliittojen (Hämeen Liitto ja Pirkanmaan liitto) kanssa tehtävää aluekehitystyötä. Pirkanmaan liitto on luvannut HLU:lle pysyvän puheoikeuden alueen kansanedustajatapaamisissa, tavoitellaan vastaavaa Hämeen Liiton kanssa. Tavoitellaan maakunnallisiin suunnitelmiin liikuntakulttuurin kehittämiseen liittyviä sisältökokonaisuuksia. Lähetetään HLU liikunnan mallikunnan kumppani asiakirja kaikille uusille kuntapäättäjille HLU tekee yhteistyötä julkisyhteisöjen ja varsinaisten liikuntajärjestöjen lisäksi mm. yritysten sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. Verkostoidutaan ELY-keskusten ja Aluehallintovirastojen kanssa ja toteutetaan sovitut yhteiset koulutus- ja toimintaseminaarit. Muita mahdollisia yhteistyöhankkeita ovat arviointityöt sekä erilaiset kehittämis-, tilastointi- ja tilaustehtävät. Kehitetään toiminnallista yhteistyötä paikallistasolla toimivien MLL:n, 4H:n, kyläyhteisöjen sekä yritysten kanssa. SLU-alueet muodostavat vahvan koko maan kattavan toimijaverkoston. Jatketaan alueiden johtoryhmän ja opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten yhteistä suunnittelutyötä. JatketaanSLU-alueidentiivistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa yhteisten tavoitteiden ja hankekokonaisuuksien toteuttamisessa. Vahvistetaan sekä selkeytetään liikuntajärjestöjen rooleja ja puhevaltaa julkisen liikuntakulttuurin sisällöissä. Turvataan ja lisätään liikkumisen olosuhteiden laatua ja määrää sekä edistetään liikuntajärjestöjen julkisen avustuksen saattamista jälleen ns. kasvu-uralle. Sovitaan SLU-alueille yhteinen toimintatapa ja -strategia sekä yhteiset edunvalvonnan tavoitteet. Toiminta- ja taloussuunnitelma

14 URPO eli Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi hanke on kaikkien SLU-alueiden yhteisesti rahoittama ja aluejohtoryhmän ohjaama hanke. URPO-hankkeen sisältöinä ovat: EUhanketoiminnan edistäminen, yhteinen varainhankinta ja muut yhteiset asiat. o SLU-alueiden yhteinen erityisasiantuntijakoordinoi EU-hankemahdollisuuksia kartoitusta. HLU osallistuu hankkeisiin, mikäli talousresurssit sen mahdollistavat ja toiminta tukee HLU:n perustavoitteita. o SLU-alueiden yhteisiä yhteistyökumppaneita tällä hetkellä ovat Veikkaus ja S-hotellit, uusia kumppanuuksia haetaan. o Muissa yhteisissä asioissa korostuvat esim. SLU-alueiden yhteisten linjojen muotoilu sekä aluejohtoryhmän avustaminen erilaisissa valmistelutehtävissä. Arviointi Kuntayhteistyön määrä ja sisällöt Liikuntaviranomaisten arvio kehityssuunnasta Liikuntaolosuhteet, taksat ja avustukset - muutossuunnat Kuntien talousarviokehitys ja virkojen lukumäärä Horisontaalisen yhteistyön kehittyminen kuntien sisällä Aluehallintoviranomaisten kanssa syntyneet toimintamallit ja työnjako Kunta- ja jäsenkyselyn tulokset Toiminta- ja taloussuunnitelma

15 8. Kuntayhteistyö Liikunta elää kuntatasolla. Paikallistason toiminnan suunnittelun ja toteutuksen keskiössä ovat urheiluseurat ja kunnat. Varmistetaan näiden avoin ja uutta etsivä luottamuksellinen vuoropuhelu mahdollisimman monessa kunnassa. Tavoitteet Liikuntakulttuurin aseman vahvistaminen kunnissa Kunnassa on liikuntakulttuurin kokonaisuudesta vastaava lautakunta ja viranhaltija. Kunta on urheiluseuran tärkein tukija. Seuratoiminnan ja kunnan välinen yhteistyö. Löytää kuntien hallinnosta ne henkilöt, jotka vastaavat liikunnan kehittämisestä. HLU, kunnat ja urheiluseurat tarjoavat hyvinvointipalveluja koko ihmisen elinkaarelle. Käyttäjien edustajat ovat mukana tarkoituksenmukaisten olosuhteiden rakentamisen, taksoituksen ja koko kunnan liikuntasuunnittelussa. Alhaiset taksat ja tukieuroilla toimintaa Euro liikuntaan on sijoitus - ei kuluerä. Uusia innovatiivisia yhteystyötapoja ja -kumppaneita paikallistasolle. HLU on kunnan liikuntatoimen arvostettu, luotettava, objektiivinen ja keskeinen kumppani. Arviointi Jalkaudutaan kuntiin ja toteutetaan yhteisiä kehityskeskusteluja, joissa arvioidaan nykytila, analysoidaan paikallista lähitulevaisuutta ja laaditaan lähitulevaisuuden askelmerkit. Terveyttä edistävän liikunnan koordinointivastuu kuuluu kuntien liikuntatoimelle. HLU toimii kuntien apuna tämän toteuttamisessa. Kehitetään koulutusten sisältöjä palvelemaan kunnallisia viranhaltijoita ja liikunnasta vastaavia luottamushenkilöitä. Jatketaan yhteisiä koulutuspäiviä 2 x vuosi. Edistetään kunnille tehdyn liikuntasuunnitteluasiakirjan leviämistä ja käyttöä. Tuotetaan kunnille perusteluja kunnalliseen vaikuttamiseen. Kehitetään yhteistyössä luotua kuntapalvelun nettisivustoa Liikuntatoimi tulee nostaa kunnissa raskaaseen sarjaan, liikuntaviranomainen kaavaryhmiin ja käyttäjät mukaan taksoitusvalmisteluun /-keskusteluun. Toteutetaan pilottihankkeita yhteistyössä kuntien kanssa (mm. LIKE-hanke, KoLiKo kouluhanke sekä terveysliikunta- ja seurakokonaisuudet). Etsitään uusia liikuntaa edistäviä hankekokonaisuuksia, joiden toteutuksessa ollaan tarvittaessa valmiit ottamaan myös veturin rooli. HLU tarjoaa valittuihin kuntiin liikunnan tukipalveluja ja yhteistyön aloittamista. Luodaan ja kehitetään kuntien kanssa uusia toimintamalleja lisäämään hallintokuntien yhteistyötä HLU tuottaa erillisen palvelutarjottimen kuntakumppaneille ja markkinoi sitä suoraan kuntajohdolle Konkreettisten yhteistyöhankkeiden lukumäärä Kuntastrategioiden määrä Liikunnan horisontaalisen yhteistyön lisääntyminen Koulutustilaisuuksien määrä ja palaute Toiminta- ja taloussuunnitelma

16 9. Henkilöstöhallinto Tavoitteet HLU toteuttaa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa noudattaen valtakunnallisia työehtosopimuksia sekä HLU:n omaa työehtosopimusta siihen tehdyin poikkeuksin. Henkilökunnan työkyvystä ja hyvinvoinnista huolehditaan järjestämällä hyvät työskentelyolosuhteet ja välineet sekä toteuttamalla yhdessä sovittuja TYKY-valmiuksia ylläpitäviä ja kehittäviä tilaisuuksia. Tuetaan henkilökunnan omaehtoista kouluttautumista ja kehittymistä sekä tavoitellaan avoimuuteen ja luottamukseen perustuvaa työskentelyilmapiiriä. Jokaisella on vastuu sovittujen pelisääntöjen noudattamisesta Henkilökunta ja luottamushenkilöt tietävät omat ja HLU:n toiminnan tavoitteet sekä toimivaltansa vallan ja vastuun rajat. Kaikilla vakituisilla työntekijöillä on kirjalliset työsopimukset. Henkilöstö on organisaation keskeisin voimavara, jolle luodaan hyvät mahdollisuudet onnistua työssään. Palkataan neljä koululiikunnan koordinaattoria Hallinnollisesti ja sisällöllisesti toiminnan organisointi toteutetaan seuraavasti: Osaamispalvelut Hallintopalvelut Edunvalvonta kehittäminen taloushallinto olosuhteet koulutus toimistotekniset maksu- ja taksat neuvonta juridiikka avustukset materiaalituotanto ja myynti Toteutetaan sovitut viikkopalaverit sekä käydään vuosittaiset kehityskeskustelut. Järjestetään erillisiä koulutus-, kehittämis- sekä virkistystilaisuuksia. Tuetaan henkilöstön liikunnan harrastustoimintaa erikseen määritellyin tavoin. Henkilökuntaa on noin 20 työntekijää. Tuntipalkkaisia kouluttajia palkataan tarpeen mukaan, aktiivisesti heitä toimii noin 20 henkilöä. Lyhytaikaisiin projekteihin palkattuja henkilöitä on vuosittain. Liikunta-alan oppilaitosten työharjoittelussa on 2-3 henkilöä eri pituisilla työ- /harjoittelujaksoilla. HLU-talossa työskentelee liikunnan palveluksessa lähes 50 työntekijää, joille hoidetaan työterveyspalvelut sekä puhelin- ja postituspalvelut. Hallituksen apuna toimii kehittämis- ja koordinaatioryhmiä, joissa on noin 80 luottamushenkilöä. Ryhmien toimikausi on pääsääntöisesti kaksi vuotta. Hallitus perustaa ja purkaa ryhmiä tarpeen mukaan. Arviointi Henkilökunnan toimintaa ohjaavat toimenkuvat päivitetään Henkilökunta sijoitetaan valtakunnallisen TES:ssa esitettyihin palkkaryhmiin Henkilöstön ja työryhmien oma arviointi HLU:n kiinnostavuus työpaikkana Vahvistetut toimenkuvat ja palkkaryhmittelyt Toiminta- ja taloussuunnitelma

17 10.Viestintä Tavoitteet Viestintä tukee HLU:n toiminta-ajatusta ja välittää tietoa järjestön toiminnasta. Viestinnällä rakennetaan HLU-kuvaa ja lisätään järjestön tunnettuutta. Sisäinen viestintä käsittää HLU:n henkilökunnan ja luottamushenkilöt ja sen tavoitteena on sujuva ja oikea-aikainen tiedonkulku henkilöiden kesken. Sujuva tiedonkulku tiivistää yhteisöllisyyttä, ehkäisee ristiriitoja ja sitouttaa omaan työhön. Ulkoinen viestintä kohdistuu HLU:n erilaisiin sidosryhmiin. Erityisen tärkeä kohderyhmä ovat alueen seurat. Ulkoisella viestinnällä halutaan tavoittaa oikea-aikaisesti, kattavasti ja ymmärrettävästi eri kohderyhmät. Viestinnän tulee olla selkeää, nopeaa, luotettavaa ja tasapuolista. Onnistunut sisäinen viestintä näkyy myös onnistuneessa ulkoisessa viestinnässä. Markkinointiviestinnällä halutaan vahvistaa käsitystä HLU:sta hyvänä ja luotettavana yhteistyökumppanina sekä markkinoida HLU:n palveluja ja tuotteita. Yhteyssihteeri hoitaa viestintää yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Henkilöstö sekä luottamushenkilöt luovat omalla toiminnallaan mielikuvaa HLU:sta. Sisäisen viestinnän keinoina ovat ensisijaisesti henkilökohtainen vuorovaikutus, toimistopalaverit, käytäväkeskustelut. Ulkoisen viestinnän keinoja ovat henkilökohtainen vuorovaikutus, Hämeen Sportti lehti, HLU:n kotisivut ja muu sähköinen media, tiedotteet sekä erilaiset tapahtumat, tilaisuudet ja seminaarit. Markkinointiviestinnän keinoina ovat kohderyhmien tarpeiden määrittäminen ja sitä kautta markkinointi, sähköisen median hyödyntäminen, toimiva mediayhteistyö sekä HLU:n sisäisen viestinnän piiriin kuuluvien sitoutuminen markkinointiviestintään. HLU:n viestintä on selkeää sekä visuaalisesti ja sisällöllisesti yhtenäistä. Jatketaan perusviestintää: Hämeen Sportti lehti (+ HLU-teemalehti), painettu koulutuskalenteri, yksittäisten koulutusten sähköiset esitteet, jäsen- ja seurakirje postitse, sähköpostitiedote. Viestinnän tuki HLU:n tapahtumissa, seminaareissa, tilaisuuksissa, erilaisissa hankkeissa (leiri, Sporttikortti, vuosikokoukset, KOLIKO-hanke yms.) markkinointimateriaalin teko, tiedotus, mediayhteistyö, käytännön apu Toteutetaan säännöllistä mediayhteistyötä. Lisäksi HLU ottaa kantaa ja osallistuu aktiivisesti ajankohtaisilla aiheilla liikuntapoliittiseen keskusteluun esim. alueen sanomalehtien kautta (2-4 krt). Nostetaan- sopivan aiheen myötä- omaa toimintaa pidemmäksi aikaa tiedotuksen keskiöön.tarjotaan HLU:n tekemiä juttuja myös esim. LUM:n julkaistavaksi. Uusien (sähköisten) infokanavien entistä tehokkaampi hyödyntäminen Toteutetaan kaikkien toimialojen yhteinen HLU:n palvelut kunnille esite, tätä varten mietitään valmiita palvelukokonaisuuksia kunnille Valmistellaan ja käyttöönotetaan yhtenäinen ilmoittautumis- ja rekisterijärjestelmä. HLU:n parempi näkyvyys myös jäsenjärjestöjen www-sivuilla. HLU:n viestintästrategian päivity rinnan HLU:n strategian kanssa. Painotuotteiden suunnittelu ja toteutusta ulkopuolisille asiakkaille. Toiminta- ja taloussuunnitelma

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kainuun Liikunta ry - SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö-

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2007 SISÄLTÖ 1. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU alueensa osaaja...3 1.1. Strategiset valinnat...3 1.2. Toiminnan johtolinjat...4 2. Lasten ja nuorten liikunta...5

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille Toimintasuunnitelma 2015 1 YLEISTÄ Vuoden 2014 alusta VALO ry aloitti täysipainoisesti toimintansa. Aluerakenne ja yhteiset peruspalvelut ovat ylläpitäneet keskustelua koko tämän jälkeisen ajan. Valo ry

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013 Toimitus: Taitto: Paino: Kannen kuva: Huippu-urheilun muutostyöryhmä, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea Planeetta

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 JYVÄSKYLÄN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEINEN HALLINTO... 3 2. PERHELIIKUNNAN TOIMIALA... 7 3. JUMPPAKOULUN TOIMIALA... 10 4. TANSSITOIMIALA... 13 5. KILPAILUN

Lisätiedot

Ratsastuksen Johtavat ajatukset

Ratsastuksen Johtavat ajatukset Ratsastuksen Johtavat ajatukset Suomen Ratsastajainliitto 2015 Ratsastuksen johtavat ajatukset s. 3 Strategisten valintojen lähtökohdat s.4 Toimintaamme ohjaavat arvot s. 4 Toimintamme tarkoitus s. 4 Strategiset

Lisätiedot

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA:

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: Kysely lajiliitoille touko-kesäkuussa 2013 1 Saate ja kysymykset 21.5.2013 UUSI: KYSELY LAJILIITOILLE Hyvä lajiliittojohtaja, VALO ry:n hallitus on päättänyt käynnistää yhdessä

Lisätiedot

Tavoitteet ja strategiat 2020

Tavoitteet ja strategiat 2020 Tavoitteet ja strategiat 2020 Sisällysluettelo Aivoliitto ry:n tavoitteet ja strategiat 2020... 3 1 Johdanto... 3 1.1 Aivoliiton missio (säännöt 2 )... 3 1.2 Visio 2020... 3 1.3 Arvot, jotka ohjaavat toimintaamme...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440-916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli.

TOIMINTASUUNNITELMA. Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440-916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli. Kuva: FIVB TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA sposti: toimisto@kepli.fi @kepliry 1 KESKIPOHJANMAAN LIIKUNTA RY (Kepli) TOIMINTA

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot