Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012"

Transkriptio

1 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleistä Lasten ja nuorten liikunta Aikuis- ja harrasteliikunta Seuratoiminta / -kehittäminen Koulutus Palvelutoiminta Edunvalvonta ja vaikuttaminen Kuntayhteistyö Henkilöstöhallinto Viestintä Talous Liitteet Toiminta- ja taloussuunnitelma

3 1.Yleistä 1.1 Toiminnan arvot ja päämäärät HLU:n toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot: asiantuntija luotettava innovatiivinen lojaali Missio (tarkoitus) HLU on liikunnan alueellinen palvelu- ja kehittämiskeskus. Tavoitteena on liikuntaa lisäämällä edistää hyvinvointia Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Ydintoimintamme ovat: vaikuttaminen kehittämishankkeet ja koulutustoiminta paikallistason tuki- ja palvelutoiminta asiantuntijapalvelut (mm. hallinnollinen, taloudellinen ja juridinen neuvonta) operatiiviset palvelut (mm. taloushallinto, toimistotekniset ja viestintäpalvelut). Visio (lopputulos) Aktiivinen liikunta on koko elämänkaaren kiinteä osa mahdollisimman monen hämäläisen elämää - kunkin valitsemalla tavalla ja tasolla Liikuntakulttuurin vahva asema yhteiskunnassa Fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti hyvinvoivat ja terveet yksilöt HLU on tunnettu, tunnustettu ja haluttu yhteistyökumppani Ajan hengessä toimiva laadukas ja elinvoimainen urheiluseuratoiminta Periaatteet Ennakkoluuloton asenne kehittämistoimintaan, jossa sallitaan myös epäonnistuminen Verkostomainen toimintatapa Yhdessä olemme enemmän Liikunnan eettisten ja moraalisten arvojen kunnioittaminen Moniarvoisen liikuntakulttuurin vahvistaminen Laatukäsitteemme: kerralla kunnolla ja sen teemme minkä lupaamme 1.2 Sisällölliset tavoitteet Tavoitteena on avoin ja nykyaikaisiin toimintatapoihin perustuva vahva liikuntakulttuuri. Onnistumisen kannalta keskeistä on urheiluseuratoiminnan ja kunnallisen liikuntatoimen vahvistuminen sekä HLU:n verkostotyön vahvistuminen. HLU:n tavoitteita käytännön tasolla: HLU eli Hämäläinen Liikkuu Usein vahvistaa ihmisen koko elinkaaren kestävää liikunnallista elämäntapaa luoda liikunnan avulla fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia lisätä liikuntakulttuurin merkitystä yhteiskunnassa erityisesti korostaen sen kasvatus-, terveys- ja hyvinvointivaikutuksia lisätä kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta edistää alueellisen ja paikallisen liikunnan ja urheilun edellytyksiä ja elinvoimaisuuttasekä edistää vahvan seuratoiminnan itseisarvon tunnustamista yhteiskunnassa Toiminta- ja taloussuunnitelma

4 kehittää seuratoimintaa kasvatuksellisesti ja eettisesti laadukkaammaksi luoda lapsille ja nuorille elinikäisen liikunnan malleja innostaa aikuisia kunto- ja terveysliikuntaan sekä kannustaa seuroja lisäämään näiden palvelujen tarjontaa toimia liikuntakulttuurin verkostoveturina toimia seurojen ja kuntien keskeisenä kehittämiskumppanina. toimia kunnan liikuntatoimen kumppanina kehitettäessä julkista liikunnan palvelutoimintaa hyödyntää luottamushenkilöiden osaamista HLU:n menestyksen tukena osallistua aktiivisesti huippu-, kilpa-, kunto- sekä muita liikuntakulttuurin toimialoja kehittäviin hankkeisiin. 1.3 Valitut painopistealueet vuonna 2012 Valittuja painopistealueita ovat: lasten ja nuorten liikunnan edistäminen koulupäivän liikunnallistamishankkeilla aikuis- ja terveysliikunnan lisääminen terveyden edistämissuunnitelmia kuntakohtaisesti rakentaen sekä seuratoiminnan edellytysten vahvistaminen uudistamalla seurojen hallintomalleja ja käytänteitä. Vuonna 2012 keskitytään kunta- ja seurayhteistyön lisäämiseen. Luodaan erillinen kunnallisvaalitavoitteisto liikuntakulttuurin edistämiseksi maakunnissamme. Sitä syvennetään henkilökohtaisin tapaamisin ja luomalla yhteisesti alueellisia ja paikallisia kehityshankkeita. Päivitetään HLU strategia Toiminta- ja taloussuunnitelma

5 2. Lasten ja nuorten liikunta Edistämme lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista yhteistyössä paikallisten toimijoiden, lajiliittojen ja Nuoren Suomen kanssa. HLU tarjoaa monipuolisia koulutuksia lasten ja nuorten liikunnan toimijoille, toimii alueellisena kehittäjänä ja koordinaattorina. Tavoitteet Lisätä lasten päivittäistä liikkumista Lisätä vanhempien, opettajien sekä varhaiskasvattajien tietoisuutta lasten liikunnasta jasen merkityksestä Tarjota iloisia liikuntaelämyksiä ja -kokemuksia lapsille ja nuorille Tarjota keinoja lasten ja nuorten osallisuuden ja liikunnan lisäämiseen koulupäivän aikana Liikkuva koulu-kokonaisuus??? (selvitetään Nuori Suomi yhteistyö) Lasten ja nuorten liikuntaohjelman vuosina tukema Liikettä kouluihin -hanke on HLU:n koordinoima alakouluikäisten liikuntahanke, jonka päättyy keväällä Hankkeen kautta lisätään erilaisin keinoin lasten päivittäisen liikunnan määrää kouluissa. Hankkeessa on mukana 10 koulua. Järjestetään Hämeen Sportti leiri. Hämeen Sportti-leirillä halutaan tutustuttaa lapsia erilaisiin lajeihin ja liikuntamuotoihin sekä innostaa lapsia liikkumaan urheiluseuratoiminnan parissa ja omatoimisesti. Sporttikortti -kampanja toteutetaan neljännen kerran syksyllä Kampanjan tarkoituksena on antaa lapsille mahdollisuus kokeilla monipuolisesti erilaisia lajeja ja tätä kautta löytää jopa mieleinen liikuntaharrastus. Kampanja järjestetään yhteistyössä Aamulehden sekä Pirkanmaan koulujen ja seurojen kanssa. Tarvittaessa annetaan apua vastaavan kampanjan käynnistämisessä Kanta-Hämeessä. Kouluyhteistyötä kehitetään Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä eli KOLIKO - hankeen avulla. o Neljän hankekunnan (Hattula, Hämeenlinna, Sastamala ja Vesilahti) käyttöön palkataan koulun liikuntakoordinaattorit, jotka työskentelevät hankekuntien kouluissa. o Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa koulujen toimintakulttuurin muutos liikunnallisempaan ja toiminnallisempaan suuntaan yhteistyössä kuntien, koulujen, opettajien, vanhempien ja sidosryhmien kanssa. o Toiminnan painopiste on välituntiliikunnan, koulujen kerhotoiminnan sekä liikunta- ja terveyskasvatuksen kehittämisessä. Arviointi HLU osallistuu alueellisesti yläkouluikäisten liikunnan lisäämiseen toteuttamalla Taisto-kiertuetapahtuman Tampereella yhdessä Nuoren Suomen ja paikallisten urheiluseurojen kanssa. HLU toteuttaa itse ja tuo erilaisia liikuntasisältöjä toiminta-alueen merkittäviin tapahtumiin. HLU on mukana SLU-alueiden yhteisessä Koti on paras perheliikuntahankkeessa ja toteuttaa alueellisesti valtakunnallista suunnitelmaa. Leirin arviointi perheille ja ohjaajille suunnatun kyselyn avulla sekä osallistujamäärän sekä taloudellinen tulos Sporttikortti -kampanjan arviointi palautekyselyn avulla sekä osallistumismäärien mukaan Vastuuhenkilötön omat arvioinnit KOLIKO -hankkeen arviointi tehdään ensisijaisesti hankkeessa mukana olevien koulujen oppilaiden koulupäivän aikaisen liikunta-aktiivisuuden osalta sekä koulun liikuntakoordinaattori - toimintamallin osalta. Arvioidaan koulujen toimintakulttuurin muutosta. Toiminta- ja taloussuunnitelma

6 3.Aikuis- ja harrasteliikunta Aikuisliikunnan toimialan tavoitteena on liikunnan kehittäminen eri osaajien kanssa. Painopistettä siirretään entistä enemmän perustasolle. Yhteistyötä tehdään kunnan eri hallintokuntien, kansanterveysjärjestöjen, yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa, jotta se saataisiin jokapäiväiseksi perustoiminnaksi. Tavoitteet Lisätä oman terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien aikuisten määrää ja samalla vähennetään terveyseroja yhteistyössä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen terveyttä edistävien toimijoiden kesken. Lisätä liikunnan merkitystä kansalaisten keskuudessa. Tarjota monipuolisia koulutusmahdollisuuksia Lisätä paikallistason yhteistyötä kuntien eri hallintokuntien ja kolmannen sektorin välillä. Jokaisessa alueemme kunnassa on terveyden edistämisen suunnitelma, jossa liikunta on keskeisessä roolissa. Säilyttää Kunnossa kaiken ikää (KKI) -hankkeiden hakumäärä 10 % valtakunnallisesta hakumäärästä Käynnistää KKI-ohjelman ja Marttaliiton yhteinen Arki sujuvaksi hanke. HLU on toinen hanketta pilotoivista SLU-alueista. Laajentaa Liikkuja-apteekki hankettahlu:n toimialueelle yhteistyössä KKI-ohjelman ja Apteekkariliiton kanssa. Kehittää ja lisätä kansanterveysjärjestöjen ja HLU:n yhteistoimintaa. Järjestöjä opastetaan ja autetaan KKI-hankehakemusten teossa sekä arvioidaan HLU:n toimialueen KKI-hankehakemukset keväällä ja syksyllä. Maakuntaliittojen (Pirkanmaan ja Hämeen liitot) kanssa tuodaan kunnille toimintatapoja ja malleja terveyden edistämiseksi liikunnan avulla. Kunnon Kuntalainen palkitsemisaktiviteettia jatketaan ja laajennetaan. Kunnon Verkon toimintaa kehitetään. Yritysten määrää kasvatetaan markkinoinnin ja henkilökohtaisten yhteydenottojen avulla. Kunnon Verkon liikuntamahdollisuuksia monipuolistetaan yhteistyössä yritysten liikuntavastaavien kanssa. HLU on mukana järjestämässä 12 erillistä kuntotapahtumaa yhteistyössä järjestelytoimikuntien kanssa. Toteutuksen hoitavat nämä järjestelytoimikunnat. Pirkan Kierrosta ja sen eri osatapahtumia kehitetään siten, että osanottajamäärät kasvaisivat tai pysyisivät vähintään ennallaan. Järjestetään Arki sujuvaksi hankkeen kohderyhmille erilaista liikuntaa. Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat ja työttömät. Toiminta tapahtuu Hämeenlinnassa ja Tampereella. Toteutetaan Liikkuja-apteekin- koulutuskiertue HLU:n toimialueella. Jatketaan testaustoimintaa markkinoimalla mm. Inbody-laitetta yrityksille ja erilaisiin tapahtumiin. Lisätään ihmisten tietoisuutta liikunnan merkityksestä terveydelle ja ihmisen omalle hyvinvoinnille erilaisilla tietoiskuilla mm. HLU:n omassa lehdessä ja www-sivuilla. Entistä paremman ohjauksen lisääminen koulutuksen avulla Toiminta- ja taloussuunnitelma

7 Arviointi KKI-hankkeiden määrät HLU:n toimialueella Verkostojen yhteydenpito ja sovittujen asioiden toteutuminen Kunnon Verkon tapahtumien osanottomäärän vertaaminen Kuntotapahtumien osanottomäärät ja laadullinen toteutus Testausmäärien toteutuminen Projektipäällikön oma arviointi Toiminta- ja taloussuunnitelma

8 4. Seuratoiminta / -kehittäminen HLU tavoittelee toiminnallisesti, laadullisesti ja monipuolisesti toimivien seurojen määrän lisääntymistä. Tärkeimpinä toimina on vaikuttaa seurojen hallinnolliseen toimivuuteen ja suunnitelmallisen seuratyön kehittämiseen. Tavoiteet Seurojen organisaatioiden ja hallinnollisen toiminnan yleiskehittäminen sekä seuratoimijoiden osaamisen lisääminen Lisätä HLU:n palvelutarjonnan tunnettuutta seuroissa sekä seurojen aktivoiminen käyttämään HLU:n tarjoamia seurakehittämispalveluita Luoda kumppanin/kumppaneiden kanssa 1 2 seurakehitysprosessia, jossa/joissa mukana noin 4-10 seuraa Lajiliitto- ja kuntayhteistyön lisääminen ja sen hyödyntäminen seuratoiminnan kehittämisessä Arviointi Aktiivinen ja henkilökohtainen kontaktointi alueen seuroihin HLU:n omat sekä yhteistyössä muiden tahojen kanssa järjestetyt tilaisuudet seuroille Luoda sisältö kehitysprosessille, löytää sopiva/sopivat kumppanit toteutukseen Kontaktointi lajiliittoihin ja kuntien liikuntatoimista vastaaviin henkilöihin ja eri yhteistyömahdollisuuksien kartoitus seuratoiminnan kehittämiseen Seurakontaktien määrä Uusien aktiivisesti seurakehityspalveluita käyttävien seurojen määrä Toteutuneet kumppanuudet seurakehitysprosessiin/prosesseihin Seurakehitysprosessiin/prosesseihin osallistuneiden seurojen määrä Lajiliittojen ja kuntien kanssa toteutuneiden yhteistoimien määrä Vastuuhenkilöstön oma arviointi Toiminta- ja taloussuunnitelma

9 5.Koulutus Koulutustoiminnan tavoitteena on lisätä osallistujien osaamista ja innostusta liikuntaan, toiminnallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. HLU:n koulutustarjonta on laajaa ja monipuolista, tavoitteena tarjota laadukasta koulutusta kaikille kohderyhmille. Tarjonnan suunnittelussa on huomioitu alueen toimijoiden tarpeet ja toimintaympäristön muutokset. Koulutussisällöt ovat valmiita koulutuspaketteja tai tilaajan tarpeiden mukaan räätälöityjä kokonaisuuksia. 5.1 Lapset ja nuoret Koulutusten kohderyhmiä: varhaiskasvattajat pienten lasten ohjaajat aamu- ja iltapäiväohjaajat kerho-ohjaajat opettajat ohjaajat ja valmentajat seuroissa nuoret. Lasten ja nuorten koulutusten pääpainopisteenä ovat: seurojen ohjaajille ja valmentajille suunnatut koulutukset kouluympäristöön suunnatut koulutukset. Tavoitteet Uusien 1 tason koulutusten tunnetuksi tekeminen Oppilaiden ja opettajien osaamisen lisääminen Arviointi Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteet (VOK) on valmistunut. Uusien perusteiden mukaan rakennettuja 1.tason koulutuksia on pilotoitu edellisvuonna. Uusia koulutuksia markkinoidaan ja esitellään laajasti vuoden aikana. Lajiliittojen kanssa tullaan valtakunnallisesti linjaamaan näiden koulutusten hyväksyminen lajien koulutusjärjestelmissä ja tehostetaan koulutusten markkinointia myös lajiliittojen kautta. 1.tason koulutuksia markkinoidaan kunnille ja järjestetään kuntakohtaisia koulutuksia. Seurakehittäjän kohtaamisten hyödyntäminen koulutusten tunnetuksi tekemisessä Oppilaiden osaamista lisätään Välkkäri eli välituntiohjaajaja Järkkää tapahtuma -koulutusten avulla sekä näiden yhdistelmällä, jota tarjotaan etupäässä yläkouluun. Yhteydenotot opettajiin ja rehtoreihin vievät asiaa eteenpäin, samoin hyödynnetään vanhempainyhdistyksiä. Markkinointi ja toteutus hoidetaan yhteistyössä koululiikunnan ja aluekehittäjän kanssa. Valtakunnallinen markkinointi tukee Välkkäri-toiminnan laajentamista. Koliko-hankkeen kautta hankekunnissa koulutetaan laajasti sekä oppilaita että opettajia. Hyviä esimerkkejä pyritään hyödyntää myös muissa kunnissa. Yhteistyössä Terve koululainen hankkeen kanssa koulutetaan opettajia koululaisen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. Terve Urheilija hankkeen kanssa lisätään seurojen valmentajien, urheilijoiden ja heidän vanhempien osaamista. 1.tason tunnetuksi tekeminen ja yhteistyö lajiliittojen kanssa Koulutusmäärät osoittavat määrällisen tavoitteen toteutumista. Kouluissa osaamisen lisäämistä arvioidaan saadun palautteen kautta. Toiminta- ja taloussuunnitelma

10 5.2 Aikuiset Koulutuksien kohderyhmiä: kunto- ja terveysliikunnan ohjaajat ikääntyvien ohjaajat ja vertaisohjaajat järjestyksenvalvojat Aikuisten koulutusten pääpainopisteenä on: aikuisten kunto- ja terveysliikunnan ohjaajien osaamisen lisääminen Tavoitteet Kunto- ja terveysliikunnan ohjaajakoulutusten tunnetuksi tekeminen seuroissa, kunnissa ja erilaisissa järjestöissä Arviointi 5.3 Seuratoiminta Harvalla lajiliitolla on tarjolla aikuisten liikunnan ohjaajakoulutusta. Tiedotetaan seuroja niistä aikuisliikunnan erityispiirteistä, joita ei opi lasten ohjaajakoulutuksissa. Koulutussisältöjen esittely ja koulutusten aktiivinen markkinointi seuroille aikuistenliikunnan vastaavan ja seurakehittäjän kanssa. Eri toimijoiden (mm. hengitys. ja sydänjärjestöt, seurakunnat) lähestyminen aktiivisemmin. Lajiliittojen kanssa tehtävä yhteistyö Saadaan seuroista ym. kohderyhmistä koulutuksiin aikuisten liikunnanohjaajia. Rekisterien päivitys ja lisääntynyt yhteistietojen määrään. Koulutuksien kohderyhmiä: seurojen puheenjohtajat, sihteerit, muut hallituksen jäsenet toiminnanjohtajat ja muut palkatut työntekijät vapaaehtoiset seuratoimijat Tavoitteet Seurajohdolle tarkoitettujen koulutusten tunnetuksi tekeminen ja koulutusmäärien lisääminen. Seurojen tarpeista lähtevien koulutusten järjestäminen. Arviointi Seurakehittäjä panostaa koulutusten tunnetuksi tekemiseen ja niiden markkinointiin sähköpostimarkkinoinnin lisäksi. Lähestytään kuntia mahdollisuudesta järjestää kuntakohtaisia koulutuksia. Valmiita koulutussisältöjä räätälöidään seurojen tarpeiden mukaan. Tätä toteutetaan yhteistyössä seurakehittäjän kanssa. Koulutusmäärät osoittavat määrällisten tavoitteiden toteutumista. Koulutusten laatua arvioidaan seuroilta kerättävän palautteen avulla. Toiminta- ja taloussuunnitelma

11 5.4 Kuntien viranhaltija- ja muu koulutus Koulutuksen tavoitteena on keskinäisen vuoropuhelin syventäminen sekä HLU:n aseman vahvistaminen yhteisten uusien toimintatapojen ja mallien avulla. Tavoitteet yhteistyön syventäminen ja vaikuttavuuden lisääminen osaamisen vahvistaminen liikuntakulttuurin aseman vahvistaminen liikunta läpäisyperiaatteella eri toimialoille kuntien viranhaltijakoulutukset yhdessä ELY-keskusten ja maakuntaliittojen kanssa alueen kansanedustajien ja maakuntaliiton johdon sparrauspäivät kuntien liikuntatoimen luottamushenkilöstön koulutus liikuntatoimen henkilöstön aluepäivä yhdessä Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n kanssa. Arviointi kuntakyselyt ja selvitykset suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisen seuranta oma arviointi Toiminta- ja taloussuunnitelma

12 6. Palvelutoiminta Tavoitteet Tuottaa kysyntää vastaavia palvelukokonaisuuksia ja vapauttaa jäsenjärjestöjen aika- ja talousresursseja itse urheilu- ja liikuntatoiminnan järjestämiseen ja organisointiin. Vahvistaa jäsenpalveluja entisestään. HLU tukee jäsenjärjestöjen toimintaa tietoisella alikatteisella hinnoittelulla resurssiensa mukaisesti. Palvelupisteen- sekä taloushallinto- ja toimistoteknisten palvelujen osalta arvioida niitä kriittisesti, modernisoida ja uudistaa työnjakoa. Palveluissa keskitytään pidempiaikaisiin runkosopimuksiin. Nämä mahdollistavat vahvemman palvelujen kehitystyön ja luovat edellytykset taloudellisesti vakaalle toiminnalle. Toiminnan perusarvoja ovat edullisuus, laatu ja luotettavuus. Laatustandardit: Kerralla kunnolla ja Sen teemme, minkä lupaamme. Arviointi Palvelupiste palvelee joka arkipäivä Puhelin- ja postituspalvelut oheispalveluineen, tilavaraukset sekä materiaalivälitys tuotetaan HLU-talossa keskitetysti. Seurojen palvelua parannetaan lisäämällä tiedotusta myös ulkoisissa liitto- ja aluetason tiedotteissa. Toteutetaan keskeisten toimien prosessikuvaukset ja tehdään tarvittavat muutokset Jatketaan yksikköhintojen tarkastelua kattamaan kaikki maksullinen toiminta. Tarkistetaan jäsenpalvelujen vuosisopimusten palveluhintoja, jotta jäsenten palvelumaksut ovat tulevaisuudessa aiheuttamisperiaatteiden mukaiset (=suhteessa käytettyyn työaikaan) Tuotetaan jäsenseuroille taloushallinto- ja toimistopalveluja kysynnän mukaisesti Yhteisissä toimitiloissa HLU-talossa- on usean lajiliiton aluetoimisto, yhteensä työntekijöitä on lähes 50 henkeä. Keskittymää vahvistavat tehdyt palvelusopimukset niiden lajien kanssa, joilla ei ole kiinteää toimitilaa tai palkattua henkilöstöä. Kartoitetaan aktiivisesti uusia sopimuskumppaneita ja kehitetään palvelujen sisältöjä. Valtakunnallisten liittojen kanssa ollaan valmiita uusiin avauksiin erityisesti kehittämis- ja koulutushankkeiden osalta. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana lajiliittojen ja alueiden paikallistason toimijoiden (lähinnä seurojen) palvelun edistämisessä. Lisätään lajiliittoyhteistyötä jo oleviin kumppaneihin (Svoli, Urheiluliitto, suunnistus-, jalka-, koripallo-, pesäpallo-, salibandy- ja lentopalloliitot sekä TUL). Tapauskohtaisesti HLU toimii lajiliiton tai liiton alueen kanssa. Tätä yhteistyötä laajennamme entisestään. Jäsenjärjestöistä 80 % ovat tyytyväisiä HLU:n palveluihin. Kirjallisten vuosisopimusten määrä on lisääntynyt vähintään 10 %. Jäsenillä on voimassa oma palveluhinnasto. Tehtyjä kartoituksia on hyödynnetty uudessa toimintasuunnitelmassa. Toiminta- ja taloussuunnitelma

13 7. Edunvalvonta ja vaikuttaminen Tavoitteet Hämäläinen liikuntakulttuuri edelläkävijäksi ja suunnannäyttäjäksi Vahvistaa liikunnan yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen ja verkostojen parempi hyödyntäminen Aktiivisesti toimiva päättäjäverkosto Tahto viestiä ja tietää enemmän Aktiivinen mukana olo kuntarakenneuudistuksessa - liikunnan hallinnollinen asema vahvistuu Luoda yhdessä uutta sopimuspolitiikkaa ja ottaa se aktiiviseen käyttöön Valmistaa HLU liikunnan mallikunnan kumppani asiakirja Kansalaistoiminnan veroetujen säilyttäminen ja talkootyön uudet tukitoimet Olosuhteet kuntoon (uudisrakentaminen, korjaus ja ylläpito) ja käyttäjän edustajat mukaan liikunta- ja kaavasuunnitteluun Taksoihin ja maksuihin vaikuttaminen. Lapset ja nuoret veloituksetta tai ainakin edullisesti liikuntatiloihin Avustukset nousu-uralle ja kumppanuussopimukset käyttöön Aluehallintoon uudet yhteistyökumppanit ja toimintatavat HLU mukaan kehittämistyöhön SLU-alueiden keskinäinen yhteistoimintaverkosto vahvistuu Tiivistetään verkostoitumista kansanedustajien sekä puolueiden piiritoimistojen kanssa. HLU viestii näille ja kuntien luottamushenkilöstölle ajankohtaisista liikuntapoliittisista asioista. Liikunnan kuntasivut palvelevat osoitteessa Luodaan yhteistyössä kuntajohdon ja maakuntaliittojen kanssa säännölliset sähköiset ja henkilökohtaiset yhteistyökanavat kansanedustajiin sekä maakunnallisiin luottamushenkilöihin (mm. maakuntahallitukset ja liikuntaneuvostot). Tiivistetään yhteistyötä ja vahvistetaan maakuntaliittojen (Hämeen Liitto ja Pirkanmaan liitto) kanssa tehtävää aluekehitystyötä. Pirkanmaan liitto on luvannut HLU:lle pysyvän puheoikeuden alueen kansanedustajatapaamisissa, tavoitellaan vastaavaa Hämeen Liiton kanssa. Tavoitellaan maakunnallisiin suunnitelmiin liikuntakulttuurin kehittämiseen liittyviä sisältökokonaisuuksia. Lähetetään HLU liikunnan mallikunnan kumppani asiakirja kaikille uusille kuntapäättäjille HLU tekee yhteistyötä julkisyhteisöjen ja varsinaisten liikuntajärjestöjen lisäksi mm. yritysten sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. Verkostoidutaan ELY-keskusten ja Aluehallintovirastojen kanssa ja toteutetaan sovitut yhteiset koulutus- ja toimintaseminaarit. Muita mahdollisia yhteistyöhankkeita ovat arviointityöt sekä erilaiset kehittämis-, tilastointi- ja tilaustehtävät. Kehitetään toiminnallista yhteistyötä paikallistasolla toimivien MLL:n, 4H:n, kyläyhteisöjen sekä yritysten kanssa. SLU-alueet muodostavat vahvan koko maan kattavan toimijaverkoston. Jatketaan alueiden johtoryhmän ja opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten yhteistä suunnittelutyötä. JatketaanSLU-alueidentiivistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa yhteisten tavoitteiden ja hankekokonaisuuksien toteuttamisessa. Vahvistetaan sekä selkeytetään liikuntajärjestöjen rooleja ja puhevaltaa julkisen liikuntakulttuurin sisällöissä. Turvataan ja lisätään liikkumisen olosuhteiden laatua ja määrää sekä edistetään liikuntajärjestöjen julkisen avustuksen saattamista jälleen ns. kasvu-uralle. Sovitaan SLU-alueille yhteinen toimintatapa ja -strategia sekä yhteiset edunvalvonnan tavoitteet. Toiminta- ja taloussuunnitelma

14 URPO eli Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi hanke on kaikkien SLU-alueiden yhteisesti rahoittama ja aluejohtoryhmän ohjaama hanke. URPO-hankkeen sisältöinä ovat: EUhanketoiminnan edistäminen, yhteinen varainhankinta ja muut yhteiset asiat. o SLU-alueiden yhteinen erityisasiantuntijakoordinoi EU-hankemahdollisuuksia kartoitusta. HLU osallistuu hankkeisiin, mikäli talousresurssit sen mahdollistavat ja toiminta tukee HLU:n perustavoitteita. o SLU-alueiden yhteisiä yhteistyökumppaneita tällä hetkellä ovat Veikkaus ja S-hotellit, uusia kumppanuuksia haetaan. o Muissa yhteisissä asioissa korostuvat esim. SLU-alueiden yhteisten linjojen muotoilu sekä aluejohtoryhmän avustaminen erilaisissa valmistelutehtävissä. Arviointi Kuntayhteistyön määrä ja sisällöt Liikuntaviranomaisten arvio kehityssuunnasta Liikuntaolosuhteet, taksat ja avustukset - muutossuunnat Kuntien talousarviokehitys ja virkojen lukumäärä Horisontaalisen yhteistyön kehittyminen kuntien sisällä Aluehallintoviranomaisten kanssa syntyneet toimintamallit ja työnjako Kunta- ja jäsenkyselyn tulokset Toiminta- ja taloussuunnitelma

15 8. Kuntayhteistyö Liikunta elää kuntatasolla. Paikallistason toiminnan suunnittelun ja toteutuksen keskiössä ovat urheiluseurat ja kunnat. Varmistetaan näiden avoin ja uutta etsivä luottamuksellinen vuoropuhelu mahdollisimman monessa kunnassa. Tavoitteet Liikuntakulttuurin aseman vahvistaminen kunnissa Kunnassa on liikuntakulttuurin kokonaisuudesta vastaava lautakunta ja viranhaltija. Kunta on urheiluseuran tärkein tukija. Seuratoiminnan ja kunnan välinen yhteistyö. Löytää kuntien hallinnosta ne henkilöt, jotka vastaavat liikunnan kehittämisestä. HLU, kunnat ja urheiluseurat tarjoavat hyvinvointipalveluja koko ihmisen elinkaarelle. Käyttäjien edustajat ovat mukana tarkoituksenmukaisten olosuhteiden rakentamisen, taksoituksen ja koko kunnan liikuntasuunnittelussa. Alhaiset taksat ja tukieuroilla toimintaa Euro liikuntaan on sijoitus - ei kuluerä. Uusia innovatiivisia yhteystyötapoja ja -kumppaneita paikallistasolle. HLU on kunnan liikuntatoimen arvostettu, luotettava, objektiivinen ja keskeinen kumppani. Arviointi Jalkaudutaan kuntiin ja toteutetaan yhteisiä kehityskeskusteluja, joissa arvioidaan nykytila, analysoidaan paikallista lähitulevaisuutta ja laaditaan lähitulevaisuuden askelmerkit. Terveyttä edistävän liikunnan koordinointivastuu kuuluu kuntien liikuntatoimelle. HLU toimii kuntien apuna tämän toteuttamisessa. Kehitetään koulutusten sisältöjä palvelemaan kunnallisia viranhaltijoita ja liikunnasta vastaavia luottamushenkilöitä. Jatketaan yhteisiä koulutuspäiviä 2 x vuosi. Edistetään kunnille tehdyn liikuntasuunnitteluasiakirjan leviämistä ja käyttöä. Tuotetaan kunnille perusteluja kunnalliseen vaikuttamiseen. Kehitetään yhteistyössä luotua kuntapalvelun nettisivustoa Liikuntatoimi tulee nostaa kunnissa raskaaseen sarjaan, liikuntaviranomainen kaavaryhmiin ja käyttäjät mukaan taksoitusvalmisteluun /-keskusteluun. Toteutetaan pilottihankkeita yhteistyössä kuntien kanssa (mm. LIKE-hanke, KoLiKo kouluhanke sekä terveysliikunta- ja seurakokonaisuudet). Etsitään uusia liikuntaa edistäviä hankekokonaisuuksia, joiden toteutuksessa ollaan tarvittaessa valmiit ottamaan myös veturin rooli. HLU tarjoaa valittuihin kuntiin liikunnan tukipalveluja ja yhteistyön aloittamista. Luodaan ja kehitetään kuntien kanssa uusia toimintamalleja lisäämään hallintokuntien yhteistyötä HLU tuottaa erillisen palvelutarjottimen kuntakumppaneille ja markkinoi sitä suoraan kuntajohdolle Konkreettisten yhteistyöhankkeiden lukumäärä Kuntastrategioiden määrä Liikunnan horisontaalisen yhteistyön lisääntyminen Koulutustilaisuuksien määrä ja palaute Toiminta- ja taloussuunnitelma

16 9. Henkilöstöhallinto Tavoitteet HLU toteuttaa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa noudattaen valtakunnallisia työehtosopimuksia sekä HLU:n omaa työehtosopimusta siihen tehdyin poikkeuksin. Henkilökunnan työkyvystä ja hyvinvoinnista huolehditaan järjestämällä hyvät työskentelyolosuhteet ja välineet sekä toteuttamalla yhdessä sovittuja TYKY-valmiuksia ylläpitäviä ja kehittäviä tilaisuuksia. Tuetaan henkilökunnan omaehtoista kouluttautumista ja kehittymistä sekä tavoitellaan avoimuuteen ja luottamukseen perustuvaa työskentelyilmapiiriä. Jokaisella on vastuu sovittujen pelisääntöjen noudattamisesta Henkilökunta ja luottamushenkilöt tietävät omat ja HLU:n toiminnan tavoitteet sekä toimivaltansa vallan ja vastuun rajat. Kaikilla vakituisilla työntekijöillä on kirjalliset työsopimukset. Henkilöstö on organisaation keskeisin voimavara, jolle luodaan hyvät mahdollisuudet onnistua työssään. Palkataan neljä koululiikunnan koordinaattoria Hallinnollisesti ja sisällöllisesti toiminnan organisointi toteutetaan seuraavasti: Osaamispalvelut Hallintopalvelut Edunvalvonta kehittäminen taloushallinto olosuhteet koulutus toimistotekniset maksu- ja taksat neuvonta juridiikka avustukset materiaalituotanto ja myynti Toteutetaan sovitut viikkopalaverit sekä käydään vuosittaiset kehityskeskustelut. Järjestetään erillisiä koulutus-, kehittämis- sekä virkistystilaisuuksia. Tuetaan henkilöstön liikunnan harrastustoimintaa erikseen määritellyin tavoin. Henkilökuntaa on noin 20 työntekijää. Tuntipalkkaisia kouluttajia palkataan tarpeen mukaan, aktiivisesti heitä toimii noin 20 henkilöä. Lyhytaikaisiin projekteihin palkattuja henkilöitä on vuosittain. Liikunta-alan oppilaitosten työharjoittelussa on 2-3 henkilöä eri pituisilla työ- /harjoittelujaksoilla. HLU-talossa työskentelee liikunnan palveluksessa lähes 50 työntekijää, joille hoidetaan työterveyspalvelut sekä puhelin- ja postituspalvelut. Hallituksen apuna toimii kehittämis- ja koordinaatioryhmiä, joissa on noin 80 luottamushenkilöä. Ryhmien toimikausi on pääsääntöisesti kaksi vuotta. Hallitus perustaa ja purkaa ryhmiä tarpeen mukaan. Arviointi Henkilökunnan toimintaa ohjaavat toimenkuvat päivitetään Henkilökunta sijoitetaan valtakunnallisen TES:ssa esitettyihin palkkaryhmiin Henkilöstön ja työryhmien oma arviointi HLU:n kiinnostavuus työpaikkana Vahvistetut toimenkuvat ja palkkaryhmittelyt Toiminta- ja taloussuunnitelma

17 10.Viestintä Tavoitteet Viestintä tukee HLU:n toiminta-ajatusta ja välittää tietoa järjestön toiminnasta. Viestinnällä rakennetaan HLU-kuvaa ja lisätään järjestön tunnettuutta. Sisäinen viestintä käsittää HLU:n henkilökunnan ja luottamushenkilöt ja sen tavoitteena on sujuva ja oikea-aikainen tiedonkulku henkilöiden kesken. Sujuva tiedonkulku tiivistää yhteisöllisyyttä, ehkäisee ristiriitoja ja sitouttaa omaan työhön. Ulkoinen viestintä kohdistuu HLU:n erilaisiin sidosryhmiin. Erityisen tärkeä kohderyhmä ovat alueen seurat. Ulkoisella viestinnällä halutaan tavoittaa oikea-aikaisesti, kattavasti ja ymmärrettävästi eri kohderyhmät. Viestinnän tulee olla selkeää, nopeaa, luotettavaa ja tasapuolista. Onnistunut sisäinen viestintä näkyy myös onnistuneessa ulkoisessa viestinnässä. Markkinointiviestinnällä halutaan vahvistaa käsitystä HLU:sta hyvänä ja luotettavana yhteistyökumppanina sekä markkinoida HLU:n palveluja ja tuotteita. Yhteyssihteeri hoitaa viestintää yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Henkilöstö sekä luottamushenkilöt luovat omalla toiminnallaan mielikuvaa HLU:sta. Sisäisen viestinnän keinoina ovat ensisijaisesti henkilökohtainen vuorovaikutus, toimistopalaverit, käytäväkeskustelut. Ulkoisen viestinnän keinoja ovat henkilökohtainen vuorovaikutus, Hämeen Sportti lehti, HLU:n kotisivut ja muu sähköinen media, tiedotteet sekä erilaiset tapahtumat, tilaisuudet ja seminaarit. Markkinointiviestinnän keinoina ovat kohderyhmien tarpeiden määrittäminen ja sitä kautta markkinointi, sähköisen median hyödyntäminen, toimiva mediayhteistyö sekä HLU:n sisäisen viestinnän piiriin kuuluvien sitoutuminen markkinointiviestintään. HLU:n viestintä on selkeää sekä visuaalisesti ja sisällöllisesti yhtenäistä. Jatketaan perusviestintää: Hämeen Sportti lehti (+ HLU-teemalehti), painettu koulutuskalenteri, yksittäisten koulutusten sähköiset esitteet, jäsen- ja seurakirje postitse, sähköpostitiedote. Viestinnän tuki HLU:n tapahtumissa, seminaareissa, tilaisuuksissa, erilaisissa hankkeissa (leiri, Sporttikortti, vuosikokoukset, KOLIKO-hanke yms.) markkinointimateriaalin teko, tiedotus, mediayhteistyö, käytännön apu Toteutetaan säännöllistä mediayhteistyötä. Lisäksi HLU ottaa kantaa ja osallistuu aktiivisesti ajankohtaisilla aiheilla liikuntapoliittiseen keskusteluun esim. alueen sanomalehtien kautta (2-4 krt). Nostetaan- sopivan aiheen myötä- omaa toimintaa pidemmäksi aikaa tiedotuksen keskiöön.tarjotaan HLU:n tekemiä juttuja myös esim. LUM:n julkaistavaksi. Uusien (sähköisten) infokanavien entistä tehokkaampi hyödyntäminen Toteutetaan kaikkien toimialojen yhteinen HLU:n palvelut kunnille esite, tätä varten mietitään valmiita palvelukokonaisuuksia kunnille Valmistellaan ja käyttöönotetaan yhtenäinen ilmoittautumis- ja rekisterijärjestelmä. HLU:n parempi näkyvyys myös jäsenjärjestöjen www-sivuilla. HLU:n viestintästrategian päivity rinnan HLU:n strategian kanssa. Painotuotteiden suunnittelu ja toteutusta ulkopuolisille asiakkaille. Toiminta- ja taloussuunnitelma

18 Arviointi Toimiva sisäisen viestinnän heijastuu asiakastyytyväisyytenä sekä toimiston yhteisöllisyyden ja sitoutumisen määränä. Suunnitellut tapahtumat ovat toteutuneet ja osanottajamäärät ovat toivotut. Tapauskohtaisesti on saatu näkyvyyttä myös mediassa. HLU näyttäytyy ulospäin yhtenäisen. Säännöllinen perusviestintä on toteutettu suunnitellusti ja käytössä jo uusia viestintätapoja Uusi rekisterijärjestelmä on käytössä. Jäsenjärjestöt hyödyntävät taittopalvelua. HLU:n kuntapalvelukokonaisuudet on kasattu ja niitä on markkinoitu kuntiin. Tunnettuus on lisääntynyt. HLU:n viestintästrategia on päivitetty. Toiminta- ja taloussuunnitelma

19 11. Talous Tavoite Talous mahdollistaa strategian mukaisen toiminnan. Järjestön tehtävänä ei ole tuottaa taloudellista voittoa vaan toteuttaa toiminta ja palvelut kustannustehokkaasti. Vuoden aikana löydetään uusia taloutta helpottavia toimintamuotoja. Vastuullinen työnantaja huolehtii riittävästä omasta pääomasta, turvatakseen järjestön maksuvalmiuden. Oma pääoma tulee kattaa vähintään HLU:n 6 kk:n kiinteät menot. Taloustoimen tavoitteita ovat taloushallinnon ja kirjanpidon nykyaikaistaminen, nopeuttaminen ja tehostaminen. Talousarvion loppusumma on Siinä on muutosta edelliseen vuoteen 6,65 %. Varsinaisten toimintatulojen osuus tuloista on 44,93 % ja varainhankintatuottojen 3,86 %. Julkisten perustoiminta-avustusten osuus talousarvion loppusummasta on xx %. Menojen osalta henkilöstökulujen osuus on noin 48,77 %. Korostetaan henkilökunnan kokonaistaloudellista ajattelua ja säästäväisyyttä. Uudistetaan maksu- ja taksapolitiikka. Kaikista maksullisesta toiminnasta laaditaan yksikköhintalaskelmat. Parempi talousseuranta luo mahdollisuudet jäsenten selkeästi subventoituihin palveluihin sekä mahdollistavat HLU:n palvelujen entistä selkeämmän kohdistamisen ja priorisoinnin. Ajantasaista talousseurantaa ja taloustietoisuuden kasvattamista edistetään teknisin ratkaisuin sekä henkilöstön keskuudessa. Arviointi Omavaraisuusaste % / vakavaraisuusaste, tavoite > 50 % Käyttökate %, tavoite > 5 % Talousarvio, tuloslaskelma ja tase Toiminta- ja taloussuunnitelma

20 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2011

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2011 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2011 19.11.2010 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 1. Yleistä...3 1.1 Toiminnan arvot ja päämäärät...3 1.2 Sisällölliset tavoitteet...3 1.3 Valitut painopistealueet

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 STRATEGIAKARTTA Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Riittävä ja laadukas palveluverkko Palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010

VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010 VOK-arviointiseminaari 30.11.2010 Outi Aarresola www.kihu.fi

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin 15.4.2016 10.30 Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi tänä vuonna Kajaanin ammattikorkeakoulun Liiku Myötätuulta

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä.

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä. Siilinjärvi Hankkeessa mukana alakoulu Siilinlahti ja yläkoulu Ahmo Haasteena kehittää kahden ison koulun (n. 1200 oppilasta) liikunnallista toimintakulttuuria ja yhteistyötä Liikuntamyönteisen kasvun

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivien ryhmäkeskustelut 2011-2015 Seurapäivät 26.11.2016 Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivät 2011-2015 - ryhmäkeskustelut 2011 Turku TUL:n arvot ja seuratyön arvot 2012 Joensuu Seuran toiminta ja

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Liikkuva koulu , havainnot koulujen ja liikuntajärjestöjen yhteistyöstä Lupa liikkua ja urheilla koulussa -seminaari, Helsinki 3.3.

Liikkuva koulu , havainnot koulujen ja liikuntajärjestöjen yhteistyöstä Lupa liikkua ja urheilla koulussa -seminaari, Helsinki 3.3. Liikkuva koulu 2012-2014, havainnot koulujen ja liikuntajärjestöjen yhteistyöstä Lupa liikkua ja urheilla koulussa -seminaari, Helsinki 3.3.2015 Kati Lehtonen, LIKES-tutkimuskeskus, Kirsi Räty, Liikkuva

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA -LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU- www.liikkuvakoulu.fi JYRÄNGÖN KOULU 1,5 sarjainen alakoulu Oppilaita noin 200 Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittämistoimintaan

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Hyvässä hallinnossa hyvää seuratoimintaa

Hyvässä hallinnossa hyvää seuratoimintaa Hyvässä hallinnossa hyvää seuratoimintaa Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry 1. Yksin ei voi menestyä tulevaisuudessa 2. Tarvitaan uuden oppimista 3. Menestys varmistetaan yhdessä tekemällä

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot