maininki kotiseutunsa puolesta Satavalainen Jaana Majatie liputtaa Kakskertapäivät lauantaina 2.7. elämää saarissa Katso ohjelma sivulta 9!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki kotiseutunsa puolesta Satavalainen Jaana Majatie liputtaa Kakskertapäivät lauantaina 2.7. elämää saarissa Katso ohjelma sivulta 9!"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI KESÄKUU 2011 Kakskertapäivät lauantaina 2.7. Katso ohjelma sivulta 9! JAANA JA MIKA ELO NAUTTIVAT PURJEHDUKSESTA ILMAISTA KASVIN- TUNNISTUSAPUA TARJOLLA VENLA KUULUVAISEN KESÄKUU Satavalainen Jaana Majatie liputtaa kotiseutunsa puolesta maininki 1

2 kesäkuu 2011 Kaiteellinen taidetta! "#$%&&''$(&(%#!)*!+#$*!,-.&*!/$01#$2&*!&0)!/#%&&''$(&&*3!4)5/)/5$*&*!%#$.&/#$.&!)'$!*$$*! 56&#!$'2&(%,(7!&%%8!1)(!&*!#(5$($!($''#*!%8''8!65)'&''#7!*$$*!)'$($*!+)$*5%!)''#!+$'6$%%928*!/#: %&&''$*&*!*$$''&7!1)%/#!(#$+#%!-50$(%##!/5'%%550$/5)005%&%%5#!($'%##!6$%/$*!5(&#22#*!/&00#*! 68$+8((83!",''8-8*!($%8!/&'6#($!2&**8!%9$-$*!1#!%5''#!%9$(%8!/5'%50&''$(%$!-&-/5&*3!;$(%&&*!$$*! 688''&!/#$.&%#$.&!(#$!($$%87!&%%8!(&!)*!$%(&!%&-%,83!!"&/(&'$8$%8!%&)/($#!%5)%%#2#((#!)+#%!)''&&%! 2)*&%!2)*&%!(##0&'#$(&%!/8.&%!1#!688%3!"#$//$&*!/#$.&%%#!$-#(%&''&$.&*!65)'&(%#!%8((8!15'/$: (&%!/$$%)/(&%!$.&#*!/&/($19$''&!1#!(6)*()0&$''&!1#!&**&*!/#$//&#!%#$.&%&)(%&*!%&/$19$''&3 <5)25/(&%!)+#%!*,%!688%,28((8!-55%)/#56#*!/#5%%#!55($''&!)2$(%#1$''&3!4&)/($(%#!(##.5%! 0#-#%!2&*&+8%!-,+8*%&/&+8$(,,%&&*7!/)-%&&*!(##!2880$%&''8!/5/$*!%#$%&$'$1#!$%(&3!=$'2$''&2: 2&!-,+88!%&/&+$8!1#!25$(%$#22&!&'8+9$%%8+$8!/5+#25$(%)1#!%#01)$''##*!+$&'8!($+5''#!>?3 #(%&&22&!(5)($+#%!1)!$%(&((88*!2)*$65)'$(%#!/#(+$+#'$/)$2##!1#!B##*688((8!($**$%%&'&+8! =$6(#')*!655%#0-#!)*!+$&'8!($0)%&''5%!C))0##22&!'$(82#5(%&$%#3!D'2#$(%#!%5**$(%5(#65#! )5.)22$''&!/#(+$'9,.9/($''&!)*!'5+#%%5! 2&$''&!(##0&'#$($''&!/)/)!/&(8*!#1#/($3 Saaresta, Pirjo Huttunen!""#$%&%##'(' *+,-+.$',/ 0/1'23&'(+4/ 0/5'6$&+&'(+4/ 0/7.3,''44'&'(+4 0/3#82'-3$4++4 //9:"/&346.3&+,,6$ /&8.'$4+&'(+4/ 0/1'23$+1+5'4/ 0/2'+&34/ 0/:65534/ ;<=>?/ maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku!""#$%&$'&'((#%&)*(*+),'-+*&-#"%-$$.'((#%.$%/$(0'-+*/'((# !!!"H+,-+.$")!""#$%&'()'#*"$$+,"),-+ kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Jaana ja Mika Elo vesillä 7 Marian rakennusblogi 8 Kotipihan kasvit tutuiksi 10 Mitä kuuluu Marelle 12 Minä satavalainen: Jaana Majatie 18 Taidekaide tuli, meni ja voitti. 22 Venla Kuuluvaisen kuulumiset 2 maininki maininki 3

3 Kun purjeet ovat ylhäällä, ollaan jo perillä Kippari Mika ruorissa. Pläkä Airisto on purjeilla kulkevan harvinainen haaste. Hirvensalon Maanpäässä asuvat Jaana ja Mika Elo ovat intohimoisia purjehtijoita. Harrastuksensa toteuttamiseen saaristoalue tarjoaa heille unelmamahdollisuudet. Mika ja Jaana Elo ovat olleet naimisissa 25 vuotta. M$/#''#!1#!E##*#''#!)*!%#/#*##*!'8-&(!>F! +5).&*!/)/&25(!6501&-%$2$(&(%#3!G**&*! ($$0%,2$(%8!6501&+&*&$($$*!G')$''#!)'$!/8,: %9((88*!2))%%)0$+&*&7!25%%#!*,/,88*!-&!&$+8%!+)$($! &*88!/5+$%&''#/##*!-#*//$+#*(#!(&''#$(%#3 :!;501&-%$2$(&((#!)*!&*&228*!(&''#$(%#!%&/&2$(&*! 2&$*$*/$83!E#!)+#%-#*!6501&+&*&&%!&/)')A$(&26$#/$*! +#$-%)&-%)1#3!H#*-#*!6501&+&*&&*!6)'%%)#$*&/5(%#*: *5/(&%!)'$+#%!*)$*!6#0$(#%##!/&(8((87!B$/#!(#*))3 G')%!&$+8%!+$$%($!#0+#$''#7!6#'1)*/)!6501&-.5(-#0: 0#(%5/(&&*!)*!+5)($&*!(##%)((#!/5'5*5%!0#-##3!=&!&$! /5$%&*/##*!)'&!&.&(!)'&&''$(%#7!($''8!+&*&$',*!%5)2$#! /)/&25/($#!&$!+)$!2$%#%#!0#-#((#3 :!;#0#(%#!+&*&$',((8!)*!,-.&((8)')7!/)(/#!2&0$''8! )*!*$$*!$/88*!I6#//)I!)''#!(#2#((#!%$'#((#!25$.&*! /#*((#3!=$'')$*!($&''8!%5'&&!2,9(!15%&'%5#!6&0-&&*!/&(: /&*!#($)$(%#7!1)%/#!&$+8%!&-/8!255%&*!%5'$($!65-&&/: ($3!E#!%$&%,(%$!)''##*!/)/)!#1#*!'8-&''8!'5)*%)#7!E##*#! /&0%))3 VENEILIJÄ HUOLEHTII KANSSAMATKUSTAJISTAAN G')1&*!6&0-&&(&&*!/55'5+#%!2,9(!6)1#%!20'(!1#!3$4 "'#(!(&/8!%,%80!5,#(#3!H#*-#!+&*&!%5*%5$!188+8*!6&0: -&&''&!6$&*&/($7!1#!B$/#!/&0%))/$*!)(%#*&&*(#!55.&*! J>:1#'/#$(&*!6&0-&+&*&&*3 :!H&*&&((8!)''##*!/)/)!#1#*!+#0($*!'8-&//8$*7!1#! %)$($#!%8,%,,!2,9(!-$&2#*!+#0)#3!B&0$''8!)66$$!6#: /)(%#/$*!)%%#2##*!%)$(&%!-5)2$))*3!=&!)*!%80/&8! &'828*)6&%5(!6#$%($!'#6($''&7!2,9(!#$/5$($''&7!B$/#! -5)2#5%%##3 ;501&-%$1#!1)5%55!/)-%##2##*!2&0$''8!+##%$+$#/$*! %$'#*%&$%#3!B$/#!/5$%&*/$*!+#/55%%##7!&%%8!G')1&*!+&: *&$',!)*!&**&*!/#$//&#!-56$+&*&$',83 :!E)$((#/$*!-&/%$($((8!%$'#*%&$((#7!/5%&*!0#*%#5%5: 2$(&((#7!(##%%##!/$66#0$!1)(/5(!+#-$*A)((#!(#*)#! -$&2#*!6#-#(%$!%)$(&''&3!B5%%#!(&''#$*&*!2&*&&!)-$7! &$/8!2&$.8*!+&*&&((822&!(&$'#%#!-#26##%!$0+&((87! B$/#!(#*))3 KESÄKUU ON PURJEHDUSKUU G')$''#!)*!%#6#*#!#1)$%%##!6501&-.5(!/&(8/55''&3!K&$:.8*!/)/&25/(&*(#!25/##*!2&0$''8!(##!($'')$*!/5': /&#!+#0($*!0#5-#((#3 :!K&$*8/55!)*!(5)($%5$*!')2#/55/#5($7!1#!($'')$*! (#%#2#%!)+#%!#$+#*!%56#%&*!%8,**83!=$'')$*!%8,%,,!'8-: %&8!(#%#2#(%#!#1)$((#7!1)%%#!&-%$$!&**&*!25$%#!(&50##: +##*3!"&(8/55((#!)*!(&*!($1##*!-$'1#$(&26##7!E##*#! /&0%))3 Saaristomeren käytön lyhyt oppimäärä 1. Jos käytät purjeiden sijasta moottoria, pidä se kunnossa. Näin minimoit öljypäästöt. 2. Järjestä veneeseesi septitankki ja sen imutyhjennysjärjestelmä. 3. Osoita kippariutesi heiluttamalla myrkkymaalipensselin sijasta harjaa eli poista rokot ja levät kemiallisen askartelun sijasta mekaanisesti. 4. Jätä lintujen pesimäluodot rauhaan. 5. Saaristomeren luonto oli täällä ennen sinua ja jää tänne jälkeesi. Käyttäydy siis fiksun vieraan lailla. ;501&-.5(-#00#(%5/(&*!+5)/($!G')$''#!&$!)'&! %#0+&%%#!/&(829//&$',''&3 :!"5*!6501&&%!)+#%!,'-88''87!($'')$*!)''##*! 6&0$''83!=&!)*!#$*#!)''5%!2&$.8*!6501&-.5(: 2)%%)22&7!B$/#!(#*))3 Teksti: Esa Töykkälä Kuvat: Pirjo Huttunen, Elojen albumi ja Esa Töykkälä Merillä oppii pakostakin ottamaan toiset huomioon. 4 maininki maininki 5

4 ja lahjaliike Merihenkinen sisustus- ja lahjaliike Merihenkinen sisustus- ja lahjaliike Itäinen Rantakatu 46, Turku ma - ke 10-17, to 10-18, pe la ja su Myös nettikauppa: 6*)($($"&$+*%78%9*:&* ;;;<0#:#,'"<='!"#$"%&''($&)*+$ Maria Kurki on kolmen lapsen äiti ja ammatikseenkin lastenhoidon ammattilainen. Marian arjessa riittää elämisen makua kun uusi talo rakentuu Hirvensaloon. Mainingin lukijat pääsevät Marian mukana uuden kodin rakentamisen vaiheisiin. Julkisivut paraatikuntoon Pääsiäisen tienoilla talomme ulkopinnoista puuttui vielä viimeinen silaus rappauksen muodossa. Pitkän pääsiäisviikonlopun aikana ulkoseinien vierelle kasattiin telineet urakan alkusoittona. Ennen varsinaisten tasoitus- ja muiden töiden alkamista ikkunat ja oviaukot peitettiin tarkasti suojamuoveilla. Vaikka muovit olivatkin läpinäkyviä, muuttivat ne talossa oleilun hetkellisesti lähemmäs kasvihuoneessa asustelua. Vaikutus oli yllättävän suuri, sillä jo ensimmäisten päivien jälkeen alkoi koko perhe kummasti kaivata näkyvyyttä ulos. Onneksemme tälläkin kertaa kotimme ympärillä häärivät parhaat mahdolliset työmiehet ja runsaan puolentoista viikon pussissa elämisen jälkeen saimme jälleen nauttia takametsämme tutuksi käyneestä maisemasta ja tietenkin hohtavan valkoisista ulkoseinistä. Vaikka kevät oli vauhdilla kääntymässä kesän puolelle oli takapihamme edelleen vailla terassia ja nurmikkoa. Onneksi suunnitelmat oli kuitenkin jo saatu ruutupaperille ja vajaan 900 metrin terassilautatilaus toimitettu raumalaiselle Kollan pojat -puutavaraliikkeelle. Terassiprojektin kimppuun päätimme käydä omin voimin, eli siinä mitattaisiin todellinen kykymme sahata ja porata ruuveja suoraan... Onneksi olimme saaneet jo tähän harjoitusta, sillä paneloimme tätä aiemmin autokatoksen seinät isäni ja veljeni valvovien silmien alla. Eli enää meidät erotti valmiista terassista muutama kauniin keväinen ja työntäyteinen ilta sen jälkeen kesä voikin virallisesti alkaa! Jälleen kerran voimme siis todeta elämän olevan mallillaan. Pitkäaikainen haavemme on pihaa vaille valmis ja ne kauan unelmissa olleet tuparit ja takapihan mölkkyturnaukset ovat jälleen askeleen lähempänä toteutumista. RTV on myös sisustuskauppa! Laajasta valikoimastamme löydät myös lahjatavarat ja sisustuslehdet! 8-17 Turku Satakunnantie 162, p. (02) Kaarina Niemeläntie 2, p. (02) Salo Myllyojankatu 18 20, p. (02) Palvelemme: ma pe 9 18, la 9 14 Noutotukku avoinna ark maininki maininki 7

5 Kotipihasta voi löytyä eksoottisia yllätyksiä Kasvaako pihamaallasi kasvi tai puu, jota et tunnista? Mikäli törmäät kesällä pihallasi tai muualla saaressa kasviin, jota et tunnista tai jonka laji tai suku askarruttaa, voit ottaa yhteyttä Viherlassilan puutarhaan, jossa kesäkuusta alkaen autetaan harvinaislaatuisten kasvien tunnistamisessa. Tarkoituksena on tunnistaa nimenomaan monivuotisia ruohovartisia kasveja eli perennoja sekä puuvartisia kasveja. Toimi näin: Ota kasvista kaksi kuvaa: yksi versosta sekä lehdestä noin 20 sentin etäisyydeltä ja toinen parin metrin päästä. Mikäli kyseessä on puu, ota kuva tarpeeksi kaukaa niin, että puu näkyy kokonaan. Tulosta kuvat ja vie ne Viherlassilan puutarhaan (Alakyläntie 2-4) paikan päälle. Harvinainen pyökki. Tänä kesänä kannattaa pitää silmänsä auki harvinaisten kasvilajien varalta. Sipsalon puutarhan karkureita tai muita tuntemattomia suuruuksia voi näkyä porraspielessäsi. 6#0-#$26$#!&'$*,2680$(%918!/#(+$(%)$''&3!"5*! -T505*!(##0$(%)#'5&!)*!/$$(%#%%#!,/($!=5)2&*! %5%/$%##*! /#(+$&*! 2&*&(%,2$(+,9-,//&$%87! *$$*!K$0+&*(#')7!"#/(/&0%#!1#!=#%#+#!/55'5+#%!,//9(: +,9-,//&&(&&*3!<$(8/($!B##*688((8!($1#$%(&+#!=$6(#')*! L#*-#!655%#0-#!)*!+)$*5%!&/()%$()$.#!)2##!/#(+$6&0$*: %9822&3!!=&!%##(!%#0/)$%%##!($%87!&%%8!#'5&&'%#!+)$!'9,%,8! 6#'1)*/$*!&0$/)$($#!'#1&1#3!K#'5#22&!)''#!25/#*#!*$$.&*! %5**$(%#2$(&((#!1#!/#0%)$%%#2$(&((#7!(#*))!655%#0-50$! >'&$%?$--'($3! <#(($'#*! 25/##*! %5**$(%5(#+5*! %#01)#2$(&*!%#5(%#''#!)*!2,9(!#1#: %5(!($$%87!&%%8!$-2$(&%!/$$**$%%8$($+8%! &*&228*! -5)2$)%#! 6$-)$-$*(#! 1#! )66$($+#%!#0+)(%#2##*!'5)*%)#3!=$%8! 6#$%($! /5'%%550$688/#565*A$*! -&*: /&&*!$(%55!2#$*$)(%$!2,9(!655%#0-#/5'%%550$*!+##'$2$*&*3 :!B$(%88*!-&$*$(%8!&$!%#0+$%(&!(&*%88*!$'2)$%%##7!<#(($'#! *#50#-%##!1#!1#%/##M!B)*$!)*!+)$*5%!+5)($#!/8+&''8!6$//5! 655*!)-$!-)/(##2#%%#7!&%%8!/,(&&((8!)*/$*!-#0+$*#$(55(3! N,%!)*!-&'66)#!%5''#!%5**$(%5%%#2##*!$%(&''&!+$&0##/($!188: *&&%!/#(+$%3 SIPSALON PUUTARHA ON HUONOSSA JAMASSA Lajiharvinaisuus on voinut juurtua näillä saarilla mihin vain. =$6(#')*!655%#0-#!)*!O#0'!+)*!<$**&*!)66$6)1#*7!;&-0! "#'2$*!P>Q>F!R!>QQST!/)/&$'5655%#0-#7!1)((#!"#'2!$%(&! %)$2$!1#!%,9(/&*%&'$3!N,%!%$'#!)*!08*($(%,*,%!1#!655%#0-#!)*! -)$%#2#%)*7!25%%#!2)*&%!"#'2$*!/#(+$/)/&$'5$(%#!6&08$: ($*!)'&+#%!'#1$%!2&*&(%,+8%!($&''8!,-83!=$6(#')*!655%#0-#*! (8$',%%82$(&*!65)'&(%#!)*!+&.)%%5!2,9(!/#*(#$*+8'$(&*! %5%/$1#,-%&$(9*!+)$2$*3!48''8!-&%/&''8!%)$+)%##*7!&%%8!45: 05*!/#565*/$!%5'$($!6&'#(%#1#*!0))'$((#!%$'#*!)(%#1#/($3! <#(($'#*!25/##*!)*!-,+$*!2#-.)''$(%#7!&%%8!K$0+&*(#: ')*!=$6(#')((#!($1#$%(&+#'%#!655%#0-#:#'5&&'%#!)'$($!'&+$**,%! &0$/)$('##%5$($#!/#(+&1#!'##1&22#''&/$*3!=$6(#')((#!)*!+$&: '8!*,/,88*/$*!2)*$#!-#0+$*#$($#!'#1&1#3!U'5&%%#!)*!&($%&%%,! 2,9(!'$$%&%%8+8/($!V"M*!W*&(X)*!2##$'2#*6&0$*%9/)-%&$: ($$*3 :!455'$!)*!+)$*5%!'&+$%%88!($&'%8!($$%&69',8!255#''&/$*3! =$%8!&$!($$(!/)(/##*!%$&.87!+#$//#!%9028$($!#'5*!6&0$*!&($: 2&0/$/($!"$$*#(%#!%5)%55*!&/())%%$(&&*!/#(+$$*!%#/#6$-#': '##*7!<#(($'#!(#*))3 Teksti ja kuvat: Esa Töykkälä ja Pirjo Huttunen <'<D<$Q+'0R,CR+(-PGG(( N>25=?67725(=6>9658;;6(-./.(=78(G-.PP(S(GT.PP!"#$#%&'",, <,#08''00&*",,, #"0''","*#"*.!"#$%&'( %')'*+',*'(-./ (67829:;! "#$%&'"(%'!)*+(,'!"'!-%%#..')!!! ',('/!0+,(!-1$/23.(!"'!4(&'!*'55','(%+% <6=;=4>9676:7:! +/(&&3"3%3!6''%'!7'"'&(+ &:;22==26(! 1##,(1'85#,,'!;<+%!0+(..(,3 <6=;=4>>65(=1>1B19! '#.&$8(/$(&#!/''8(/&$D$5'/!-%//(!6#%%(,' <6=;=4>>65(=1>1B19! E'./.+8&'/+#8'%!5#1++%"$1&'"'!7'8..#!!! +AEF6B69!! (((G.(<6>9658=24>>8;! HI!2(%A!+/(&&+,("3%3!://(!0'#&','!! JF!.,$!JKFKIA!HF!E,$!JKFLI!"'!KF!E,$!JMFJI (((-.('5922==2F2;94! &$(2((!.$.$!53(>3%!'"'%A!!! 7'8..#!7+8(,#$&$A!-8&!=N1+8,$N.!;? (((H.($592;49(=42992E=6;329!5##&'81'%+#>$/!-8%$!E'/>(!!.,$!JKFKI!O!JMFKI!+/(&&+,?3!"'!.?/?2?./((%!!!! >'/&'#./(' (((I.(J:KL66( Q'#,((%'!*''./$%+%!!.,$!JKFMI!O!JMFKIA!+/(&?./(3!"'!$5+&#/&' <8=8859:K2545(A?942;76:7:: >2(C4>92M8!+/((%&??!53(>3%!'(.'%'!+8(!5#$,+,,'!',#+&&'F &:=;:76!$%!'>$(%%'!.$.$!53(>3%!'"'%F!;1"+,2'//'!2?9/!$%C(%D &''F!638"+/&3"3%3!$%!5'8&($,(55#.#%&'!E'./.+88'%!E'./$(/5(/&+ N:OO4992(B6(=6?328!$>'&!'>$(%%'!53(>3%!'"'%F!G'8"$,,'!$%! 22F!1+8%+.+(&&$'A!,+&&#"'A!2'..'8''A!.'1>('!"'!.'1>(,+(533F N>25=?6772;;6!2?9/!(.$%(D!"'!1(/&$8(',,(%+%!.'8&'%$%3?&&+,?!/+.3!.#>'&'(&+(,("'!7'&&(!G$(>$/+%!%3?&&+,?F <78(-P.PP(<6>68=4965;;29(D696365(;4:> A!"38"+/&3"3%3! E'./.+88'%!%#$8(/$/+#8' D)**)*+',*'(H./.! =78(GP.PP(B:K6765F67347:;(<6=;=4>>65(=2>=8;;6A!"$%.'!"3,.++%!.(8..$.'1>(&!0+%%','//'F!0+%%',''%!533/++!2?9/!.(8..$>+%++,,3!.(8.$%!,'(&#8(/&'F!!"#$#%&'"()*+)',-.,#-#-,(%&/%%.,, '"("/'01"2,3-.#",3)&3%$')+)',$""&'%.,, %&*,4/5*$'4#$%',3",4/'%*$6'7,!"#$#%&'"()*+*88%,())$%%,90$$*88",.&-,:;7,!"#$%$""&'()*+%&',#-)$',#%.)+""&'/"',0.1%$00&',##22%%,,%'3"&2*#&'/*)2*#&4 FG(+,!)!--$FHI+$'!)GJF,,%I%) 8 maininki maininki 9

6 !$+,&)''-''!"#.--./ Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. Stinan kanssa viettämässä vapaapäivää rannalla. Ja toinen uusi hyvä kaverini Malin! Jos ei vielä viikko sitten kuukauden päässä oleva kotiinpaluu tuntunut todellisesta, niin nyt kyllä tuntuu, sillä aloitin pakkaamisen eilen. Mulla on täällä varmaa 50 kg tavaroita, mitä en voi ilmaiseksi ottaa lentokoneeseen, joten äitini ja siskoni ajavat tänne kahden viikon päästä hakeakseen suurimman osan tavaroistani. Pakkaaminen piti aloittaa jo nyt, sillä ennen heidän tuloaan tulee tapahtumaan niin paljon, etten millään ehdi miettiä pakkaamista. Viimeisenä kuukautena mulla on tiedossa omat synttärini, helsinkiläisen kaverini, sekä äidin ja siskon vierailu, koulun päättäjäiset ja omat Going away juhlat. Kumpa vaan sais hidastettua ajankulua ees vähäsen, muuten tää tulee olemaan ihan liian nopeesti ohi! Kram, Mare Uusi hyvä kaverini Helene rinnakkaisluokaltani. Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki Hyödynnä kotitalousvähennys - 60% KOTI JA PIHA!""##"$%&'#(()*($+,-".($ F1GHI&J3&KH534!K7LHM2NI& FOII1MM3KH213&P ;0<?(;<!!=567!!6C=9(50<5( 6=C=?589(67>DD9(?66C=!8B5D=??6!"#$%$$&'$&(")*+**$%$$&#)*,$-"$&.$$/+,.,((+0 123& '$&#8.8&*$/')".*$&)9$(*$&(:;,*$(##$/,(*$.,0!"#$$%&"'()*+%(,"($%-"($"&./&# 0-+/%1+23)#4$$"'%44/(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( /('(0$0*0&0-&01**+"$2344 vahdontie 600, rusko. puh ma-pe 10-18, la H I R V E N S A L O 10 maininki maininki 11

7 Jaana valitsi heinäkuun Mainingin keskiaukeamalle huiputtajan Ylipäätäänkin pidän yksinkertaisesta elämästä - tosin vaihteluna välillä kutsuvat monenlaiset kulttuuririennot, Jaana Majatie miettii Mustikkamaiden laulajatar minä satavalainen Satavan Höyttisissä musiikinopettaja Jaana Majatien kodin ikkunoista pilkottaa meri. Talviturkit on heitetty sinne jo vappuna. Selustan sen sijaan turvaavat talon takaa aukeavat mustikkametsät, joihin talon emäntä häviää, kun muiden silmä välttää. O*!+#$/&#!688%%887!2$%8!/&0%)$($!&*($*3!"): %)*#!C,,A&'$!1#!+$5'5!6#'1#(%#+#%!-&%$!,-:.&*!65)'&*!E##*#!B#1#%$&(%8M!I<#5'5!(&!)*! 2$*5*!$'%)1&*$!$')I3 :Y6$(/&'$*!&*($*!'5)/#*)6&%%#1#/($7!($$%8!1#%/)$*! 25($$/$*)6&%%#1#/($!1#!'#5'5*)6&%%#1#/($3 U22#%$*+#'$*%#!)'$!(#%%52$&*!(522#7!/5%&*!&'8: 28!5(&$*!)*3!E8'/$/8%&&*!%5'&&!+#(%##*!#($)$%#7!1)%/#! +#-+$(%#+#%!($%87!&%%8!0#%/#$(5!)'$!-,+83 :45**&*! )'&+#*$! &%5)$/&5%&%%57! /5*! (##*! %&-.8! 2$&'5$(##!%,9%83!;#0#(%#!)6&%%#1#*!#22#%$((#!)+#%! *5)0&%!)66$'##%!1#!)6$(/&'$1#%7!-&$.8*!(&50#((##*!6,: (,,!&'828((8!/$$**$3! 4,9!)*!/&00#*!)''5%!2,9(!/#%/)''#3!E550$!/5*!-)$: %)+#6##%!)'$+#%!688%%,28((87!B#1#%$&*!%,9%!6$&*&((8! N)5($#$(%&*!/)5'5((#!')665$+#%3 :Y'$*! 25(%$//#2&%(8((87! ($**&! )'&*/$*! (##*5%! 2)*%#!#$/#!%80/&88!65-&'5#3!V/($!/)''&A#!()$%%$!1#! %#01)($!25($$/$*)6&%%#1#*!($1#$(55%%#!4505((#3!=&!&$! )'$($!+)$*5%!%5''#!6#0&26##*!6#$//##*3 W(&#*!/)5'5*!1#!($1#$(55.&*!18'/&&*!B#1#%$&!688%,$! 4=V"$*!'5/$))*!25($$/$*)6&%%#1#/($3 MERI KUTSUU SEILAAMAAN :Y'&*! %,,%,+8$*&*! 25($$/$*)6&%%#1#*! #22#%%$$*7! 25%%#!)'$($*!/,''8!+)$*5%!)''#!2&0$/#6%&&*$7!B#1#%$&! 6#'1#(%##3 W5.&((#/#565*A$((#!-8*&*!$(8''88*!)'$!#$/#*##*! )$/&#!6&0$*%&$*&*!)*#+)*#!:88*&(%8!%5**$(%&%%#+#!/&(: /$2))%%)0$3 :!;#'1)*!)'%$$*!2&0&''83!D(8*!/#*((#!%)$($*##*!/$*#(: %&'$22&!($$%87!2$/8!(##0$!2$/$*!)*3!K8*&*!/#*((##*! )*/$*!65-5%%57!&%%8!*,/,$($*!)*!+8-8*!%,'(887!/5*!*#: +$A##%%)0$*!/#*((#!*8/,,!-&%$7!2$/8!(##0$!)*!1#!2$'%8! 65)'&'%#!6$%8$($!2&**83! TORIREISSUILTA RIITTI KERROTTAVAA B#1#%$&*!8$.$*!(,**,$*/)%$!)*!=#%#+#*!(##0&*!6)-: 1)$(0#**#''#7!'$**5*%$&%8!6#0$*!/$')2&%0$*!688((83! =$&''8!6$//5%,%%9!+$&%%$!/&(8')2$#!1#!%&/$!/&(8%9$%8! Talon takaa avautuu mustikkavarvikko ja kalliorinne. Piirakka-ainekset ovat loppukesästä ihan näköetäisyydellä. $()+#*-&26$&*(#!655%#0-#%$'#''#M :!B#*($/#*6)$2$**#*!#')$%$*!/55($+5)%$##*#7!-8*! *#50##3 B#22#!6$%$!%#0//##!-5)'%#!($$%87!&%%&$!(##*5%!'8-: %&8!/#5#(7!25%%#!/&00#*!6#0$!/&(8((8!%5'%$$*!K9,%%$($$*! /#%()2##*!(&*!-$&*)1#!2#$(&2$#3 :!!Y'$!-#5(/#!/55**&''#7!/5*!2#22#!1#!6#66#!15%: %&'$+#%!=#%#+#*!$-2$($(%83 ;#66#!/8+$!##25$($*!%)0$0&$((5$''#7!1)$'%#!0$$%%$!/&0: 0)%%#+##3!E##*#!B#1#%$&''&!2)*$!*$2$!%5'$!%5%5/($7! +#$//&$!-8*!$-2$($8!/)(/##*!*8-*,%/88*3 TONTTI SATAVASTA TARJOSI PALUUN LAPSUUSMAISEMIIN :!"5*!#(5$22&!/#565*A$((#7!2$*5*!6$%$!1)/#!+$$/)*: ')665!688(%8!2&%(88*!1#!($**&!0##-#%%$$*!($%%&*!/)/)! 6&0-&3!N,%!255%!&$+8%!&.&(!%$&.87!/5*!'$+$(%8*!1)**&: /$*!25(%$//##*3 :!B&*$*!%88''8!-&%$!25/##*!*5)0$()(&50#*!*#$(%&*! 15266##*3!=$$%8!(,%%,$!/$6$*8!255-5*/$*!(&50#%)$: 2$*%##*3 "5$*!'#6(55.&*!%)0$65-&$.&*!/#$/5*#!(,*%,$!$*: Kuka: Jaana Majatie, musiikinopettaja, Kakskertaseuran kantavia voimia. Ammatin ja harrastuksen rajamailla hänet voi kuvailla kansanlaulun sanoin: Laulu se on ollut minun iltojeni ilo, ilo ihana kuin unennäkö yöni. Laulu se on ollut päivieni ratto ja laulu se on ollut minun työni. Harrastukset: Jo pelkästään laulaminen vaatii hyvää kuntoa. Aktiivista liikkujaa kutsuvat metsäpolut ja pyörälenkit kesäisin, talvella ladut. Avanto- ja kylmäuinnin harrastaja heitti talviturkin Höyttistensuntissa Olin mustikkametsässä, sinne olenkin saanut monta tärkeää puhelua. hyisenä vapunpäivänä omana vappuperinteenään. Harrastuksia ei tarvitse etsiä kaukaa: Lumityöt ovat minun juttuni, samoin nurmikon leikkaaminen ja puutyöt, jos myös kutominen, virkkaaminen ja ompelu. Oma saarihistoria: Lapsuuden kesämaisemat ovat olleet Satavan pohjoisrannalla, isovanhempien puutarhatilalla. 21 vuotta puolison, Turun piirin kuurojen papin Petri Majatien kanssa löydettiin tontti Höyttisten rantatieltä. Saarihistoriaan voi lukea myös sen, että Jaana Majatie tekee kotiseututyötä liput liehuen: Hoidan Kakskertaseuran puolesta liputuksen Satavan ja Kakskerran silloilla. Säästä riippumatta on aina yhtä juhlallista nostaa Suomen lippu salkoon. Parasta saarilla: Kevät, kesä, syksy ja talvi - vuodenaikojen koko kirjo luonnossa. Ja tietysti mukavat ihmiset. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ maininki 13

8 Jos lapsista Annalle on periytynyt äidiltä rakkaus musiikkiin, on Eero-pojalla isopappojen peruina kauppiaan luonnetta. Nuorimmainen, Aino, on äidin matkassa kulkenut niin työväenopiston haitarikurssilla kuin nuorisoseuran iltamien harjoituksissa. Kaikkiin lapsiin, kuten perheen Petri -isäänkin, on tarttunut metsän ja meren vetovoima, sinne täytyy päästä. Ammatinvalinta oli sattumien summa, kuten elämä usein on. *)(%5(!/)%$(&5%5%,9-9*3!E##*#!B#1#%$&!)*!)''5%!%)$: 2$**#*!*#$*&*!"#/(/&0%#(&50#((#!1#!1)(!&$!/#-+$: 6#**5!/8.&((8!%#01)#2#((#!/#-+$#!/$0/)*28&''87! *$$*!1801&(%828((8!%#6#-%52$#7!/8($%,9$'%)1#!1#!0&%/$83! B)*&''&!-8*!)*!%5%%5!"#/(/&0%#!:'#5'5(%#7!1)''#!"#/(: /&0%#68$+$''8!%&0+&-.$%88*!I(&'/$87!(##0$#!=#%#+##I3 KOTI JA KESÄ KUULUVAT YHTEEN :4828!)*!#$+#*!&0$'#$*&*!2$'199!/&(8''8!1#!%#'+&''#3! K9,%%$(%&*!(5*%$*!,-%&$(0#**#((#!+)$!/55''#!05)%($#!1#! &*A'#*%$#/$*3!=$&''8!*8/&&!$-2$($87!)2#''#!28&''8!(##! )''#!0#5-#((#3 ;&0-&&*!#''&0A$)$.&*!%#/$#!'&22$//&18!&$!+)$%5! -#*//$#7!25%%#!($%%&*!/&/($%%$$*!:!/#*#%3!H#*-#((#! (#5*#0#/&**5/(&((#!)*!/&(8+$&0#$*#!,/($!#0+)*(#! %5*%&+#!/5//)!.##2&$*&&*3 :!;&0-&&*!/#*#6$$#%!U**#!1#!U$*)!)+#%!/#*%#*&&%! /#*)1#!(,'$((87!!%,9*%8*&&%!*$$%8!*5/&*+#5*5$((#!6$%: /$*!/,'8*0#$%%$#!1#!)+#%!*&!)''&&%!25/#*#!($&*$2&%(8(: (8/$*3 :!H8'$''8!/#*)1&*!/#*((#!)*!250-&%%#!1#!.0##2##3! V/($!##25!/#$//$!/#*#%!)'$+#%!/5)''&&%7!/5*!2$*//$! )'$!/8,*,%3!E)(/5(!/#*#%#0-##*!)*!688((,%!/&%%53 PIHASAUNA KUIN KESÄMÖKKI :!B$/8!+)$!)''#!(&*!-$&*)26$!%$'#**&7!/5$*!/&(829/: /$!255%#2#*!#(/&'&&*!688((8!#'#6$-#''#!:!+5)($&*! %)$+&$%%&*!%8,%%,2,(7!B#1#%$&!/&0%))!655(#5*#(%#3 H$&'8!-8*!&$!)'&!688%%8*,%7!255%%##/)!')2#*!#'5(: (#!(#5*#%5+#''&!*5//52##*7!/5%&*!%&/$!+5)($!($%%&*3! 4828*!6&0-&&*!(#5*#+#05(%5/(&&*!/55'55!6$*)!U/5! U*//)1#3!=#5*#((#!'5&%##*Z!B5%%#!%828/$*!(#5*#%0#:.$%$)!/55')(%##!(5)0#(%##*!/#.&-.$%%#+#'%#M :!!E8%(/$65$//)!6$-#(#5*#*!-$'1#$(55.&((#!1#!-828: 08((8!'#5%&$''#!*#5%$(/&'%5*# SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN E)(!E##*#!B#1#%$&!%552$$7!&%%&$!+#0($*/##*!/&(8''8!%&&! 2$&'$!'8-%&8!2$-$*/88*7!)*!(&50##+#!/55/#5.&*!(##: 0&'#$*&*!%)$(%#!2##%#3!K8*%8!-)5/5%%#+#%!*$$*!K5$6: 65+5)0&%!/5$*![09*'#*%$3!4)/$!/)%$(&5%5/$*!)*!&08: )66##''&!/$$*%)$(##!2##(%)#7!-8*!%&/$!'#.5%!2&%($$*! +$$2&!%#'+&*#3!E#!2&0$!/5%(55!%8%8!$-2$(%8!2&')2##*3 Teksti ja kuvat: Sini Silvàn JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN KAROLIINA JA MIKKO LEHTO ANJA HYYSALO HEIKKI MUURINEN JAANA MAJATIE Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Aktia Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh Puutarhakulttuuriteko Pelastetaan Sipsalo! saarella! Ole hereillä. Kasvaako pihamaallasi kasvi tai puu, jota et tunnista? Mikäli törmäät kesällä pihallasi tai muualla saaressa kasviin, jota et tunnista tai jonka laji tai suku askarruttaa, voit ottaa yhteyttä Viherlassilan puutarhaan, jossa kesäkuusta alkaen autetaan harvinaislaatuisten kasvien tunnistamisessa. Tarkoituksena on tunnistaa nimenomaan monivuotisia ruohovartisia kasveja eli perennoja sekä puuvartisia kasveja. Toimi näin: Ota kasvista kaksi kuvaa: yksi versosta sekä lehdestä noin 20 sentin etäisyydeltä ja toinen parin metrin päästä. Mikäli kyseessä on puu, ota kuva tarpeeksi kaukaa niin, että puu näkyy kokonaan. Tuo kuvat Viherlassilaan. Pelastetaan ydessä pala katoavaa luontoa! VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax , Avoinna ark. 9-20, la 9-18, su Pyhäpäivinä su aukioloajat. Meille pääset busseilla nr. 20 ja maininki maininki 15

9 TERVETULOA RUOKAOSTOKSILLE SKANSSIN K-CITYMARKETIIN MANSIKKA- JA JÄÄTELÖPISTE AVATTU KASSAAULAAMME. TUORETTA JA TERVEELLISTÄ Valikoimissamme paljon paikallisia tuotteita - suoraan tuottajalta. Antti Alanne, Paimio Haarakallio, Sauvo Isaksson, Houtskär Kitola, Mynämäki Koli, luomuyrtit, Salo Lindroth, Turku Lindroos, Piikkiö Merivuori, Piikkiö Yli-Nikula, Paattinen TERVETULOA RUOKAOSTOKSILLE SKANSSIIN! SKANSSI Kauppakeskus Skanssi, puh MA-PE 8-21, LA 8-18, SU Puhelun hinta 020-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,21 snt/puh + 6,9 snt/min (sis alv 23%), matkapuhelimesta 8,21 snt/puh + 16,9 snt/min (sis alv 23%). 16 maininki maininki 17

10 Taidekaide valloitti! Saarten Triennaalin Taidekaide ilahdutti saarelaisia koko toukokuun. Moni toivoi taideteosten jäävän pysyväksi osaksi siltaa ja vähintään yhtä moni toivoi hankkeen uusimista vaikka joka kevät. Tässä vielä muistiaismaistiaisia upeasta sillasta. HIRVENSALON APTEEKKI Valitse tyylikkäästi 500 kehyksen mallistosta; Gucci, Prada, Dior, Armani... S E p a i k k a, m i s t ä i t s e ä ä n k u n n i o i t t a v a t turkulaiset ovat hankkineet Kesä tuo taas tullessaan auringonpaisteen ja hyönteiset. Meiltä löydät suojaavat voiteet polttavia säteitä vastaan ja hoitavat tuotteet ihon rauhoittamiseen. Hyttysiltä, paarmoilta, punkeilta ja jopa hirvikärpäsiltä voit suojautua karkotteiden avulla. Puremien varalta kannattaa kuitenkin pitää kotona ja mökillä esimerkiksi punkkipihtejä. Meiltä löydät myös maitohappobakteerit, desinfiointiaineet ja muut tuotteet onnistuneeseen kesälomaan. 76?A7BB:&73C43:D35BE56 AQUALAN L 230 G Suomen suosituin perusvoide koko perheelle! Ihanteellinen päivittäiseen kosteutukseen ja kuivan ihon pesuun. Nyt kampanjakoko 230g.!"#$%!"#$%&'()*+, -+.)/.,012 silmälasinsa jo vuodesta 1953 Lue tarina: turunoptillinen.fi Aurinkoista kevättä! Anne Kanerva Pitkäpellonkatu 2, Turku Puh. (02) Avoinna ma-pe 9-19 la 9-15, heinäkuussa ma-pe 9-17 la FGFHGF&$FIJI!&GK#L"FMHII!&NKOPQ""MIHHK) Kävelykadulla, Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä. Turku, Åbo, även på svenska Puh. (02) maininki maininki 19

11 Anna erilainen lahja Kääräise kesän juhlien sankarille pakettiin lahja, josta on hyötyä pitkäksi aikaa. Anna lahjaksi arvokkaita etuja tuova omistajajäsenyys tai pesämuna rahastoja tai osakkeita. Turun Seudun Osuuspankki on mukana juhlassasi ja tarjoaa lahjaksi 50 euron arvosta OP-bonuksia uusille omistajajäsenille. Varaa aika konttoriimme p tai tutustu omistajajäsenen etuihin osoitteissa op.fi/turunseutu ja op.fi/edut. Iloista juhlapäivää! Yhdessä hyvä tulee. Puhelu maksaa 0, ,0595 /min tai matkapuhelimesta + 0,1704 /min. LC Archipelago aktiivisena Lions Club Turku/ Archipelago ja Rajala Pro Shop lahjoittivat dataprojektorin Haarlan ja Kakskerran koulujen käyttöön. Koulujen AV-vastaava opettaja Elli Mansikkaniemi vastaanottaa lahjoituksen LC Turku Archipelagon Tommi Norolta ja Markku Nuutilalta. Archipelago ladies lahjoitus Lions Club Archipelagon Ladyt järjestivät jo 9. kerran hyväntekeväisyysgaalan. Gaalan teemana oli tänä vuonna Moulin Rouge. Lähes 500 juhlavierasta sai arpajaisissaan aikaan huikean tuoton, hyväntekeväisyyteen saatiin kerätyksi euroa. Summa lahjoitettiin nuorten mielenterveystyön hyväksi TYKSin nuorisopsykiatrian osastoille. Lahjoituksen vastaanottivat ylilääkäri Anders Sandqvist ja osastonhoitajat Jussi Blomqvist ja Vesa Eräpolku. Lahjoitusvaroin järjestetään nuorille retkiä ja muita aktiviteetteja. TYKSin nuorisopsykiatrisella osastolla on käyttöä lahjoitusvaroille. Kuvassa henkilöt ovat vasemmalta oikealle: Johanna Aalto, Stefania Santinato, Jaana Nyroos, Laura Mastokangas, osastonhoitaja Vesa Eräpolku, Susanna Nuutila, ylilääkäri Anders Sandqvist, Pia Lehto ja osastonhoitaja Jussi Blomqvist. Archipelagon Ladyjen iskuryhmä valmiina hyväntekeväisyyteen: Eturivi vasemmalta oikealle: Minna Pöyhönen, Johanna Aalto, Ulla-Maija Lakka, Tarja Jalonen, Susanna Nuutila, Laura Mastokangas, Erja-Riitta Pitkonen, Pia Lehto, Tiina Rantanen, Takarivi vasemmalta oikealle: Stefania Santinato, Jaana Nyroos, Tiina Holm, Sari Lommerse, Kati Toukola ja Mirkka Säilä. Kesäkuussa tapahtuu Friskalanlahden hoito- ja käyttösuunnitelma Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto aloittaa Friskalanlahden Natura-alueen hoidon ja käytön suunnittelun. Yleisötilaisuus aiheesta maanantaina klo 18 Wäinö Aaltosen koululla. Tervetuloa! Lisätietoja: Hirvensalon kirkko Joka toinen torstai klo 18 Rukouspysäkki (parittomat viikot). Kakskertapäivät Perinteisiä Kakskertapäiviä vietetään Brinkhallin kartanolla lauantaina kello Päivien teemana on Kakskerta kulttuuria kautta aikain. Kakskertapäivät ovat koko perheen tapahtuma. Katso ohjelma sivulta 9. Kakskerran kirkko 05.6 klo Hengelliset toivelaulut 12.6 klo Jo joutui armas aika - Anneli Rantalaiho 19.6 klo Kesäillan ehtoollinen 26.6 klo Suvimusiikki: Virsijamit 03.7 Klo Perinnejumalanpalvelus (Kirkkosoutu Hennalaan ja Kakskertaseuran tarjoamat kirkkokahvit Ympäristöauto Yrjö Kakskerrassa To 9.6. klo Vapparintie / Myllykyläntie klo Kirkon P-alue klo Harjattulantie / Brinkhallintie, kierrätyspiste Ympäristöauto Yrjö ottaa maksutta vastaan ongelmajätteitä. Jos Yrjö ei ole visiitillä, niin tällaiset jätteet voi viedä Topinojan jätekeskukseen tai Turun Ekotorille, Kirkkotielle. Hirvensalon kirjasto Kirjasto on avoinna juhannukseen asti normaalisti. Ma ja to Ti, ke ja pe Juhannuksesta heinäkuun loppuun kirjasto on suljettu. Taidekappeli Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred, opastettu tutustuminen taidekappeliin. Ke 1.6., 8.6., 16.6., ja 29.6.klo Näyttely: Usko, toivo ja rakkaus - Espanjalaiset taidekappelissa saakka. Kakskerran Nuorisoseura Kakskerren Nuorisoseura järjestää Turun KaraokeKlubi ry:n kanssa karaoketanssit osana Kakskertapäivää 2.7. Kyseessä ovat ensimmäiset karaoketanssit saarilla. Tervetulleita ovat sekä tanssijat että laulajat Kakskerran Seuraintalolle, osoitteeseen Samppaantie 90, klo Liput 8 euroa. Kakskerran Nuorisoseuran teatteri Adalmiinan helmi, koko perheen satunäytelmä su 5.6. klo 17 to 9.6. klo 19 ti 7.6. klo 19 pe klo 19 Esitykset Kakskerran Seuraintalolla osoitteessa Samppaantie 90 Taidenäyttely Amore Mio -näyttely Salmelan tilan viljamakasiinissa, Kakskerrantie 961. Näyttely avoinna päivittäin klo Esillä on Maritta Laitisen ja Tuula Raatikaisen grafiikkaa, maalauksia ja keramiikkateoksia. Kirjastoauto Kesäkuun alusta kirjastoauto pysähtyy myös Satavan kyläkaupalla, myös aiempi pysäkki säilyy. Uudet ajat alkaen ovat perjantaisin Satavan kyläkauppa Kakskerran koulun (entisen) parkkipaikka * Talkoilla istutetut Aboa Tulipa Turku kultuuripääkaupunkitulppaanit ilahduttivat kukinnallaan saarille saapuvia. Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi HOROSKOOPPI 20 maininki maininki 21 Maininki Netin välityksellä voit myös lähettää K tapahtumatiedot K mielipidekirjoitukset K Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. HEINÄ-ELOKUUN MAININKI ON TUPLA- NUMERO. LÄHETÄ SIIS HEINÄ- JA ELOKUUN TIEDOT MEILLE JO MENNESSÄ! Kaksonen Toimelias Kaksonen on kuin tilaustyönä räätälöity saarten asukki. Hän nimittäin käy tuulella ja sitähän meren vieressä riittää. Mieli muuttuu vauhdikkaasti ja uusi suunnitelma on valmis ennen kuin edellinen loppuu. Välillä Kaksonen on itsekin ymmällään itsensä kanssa: mihin oikein menen ja kuka oikein olen? Anna Kaksosystävällesi lahjaksi mitä vaan jos lahja ei heti tunnu sopivalta, niin se muuttuu sellaiseksi kun tuuli kääntyy. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ...

12 Venlan mielestä muodostelmaluistelussa parasta on se, miten ohjelmat muovautuvat ja kuinka koko joukkue esittää ne yhtäaikaisesti. Venlan kesäkuu Kesä poissa jäältä Muodostelmaluistelun maailmanmestari viettää kesän laboratoriossa. Venla Kuuluvaisella on kesällä entistä enemmän vapaa-aikaa, kun urheilu-ura on ohi. Venlan kilpaluistimet on tehty tilaustyönä, koska riittävän pieniä ja oikean mallisia ei muuten löytynyt. Yksi pari kestää kilpailu- ja harjoittelukäyttöä kaksi vuotta. 22 maininki H $0+&*(#')((#! /)5'5#$/#*(#! #(5*5%! H&*'#! #')$%%$!'5$(%&'&2$(&*!4505*!\$&**)*!%#$%): '5$(%&'5/)5'5((#!/55($+5)%$##*#!1#!($$0%,$! 25).)(%&'2#'5$(%&'55*!,-.&/(8*+5)%$##*#3!V'$)6: 6$'#(/$01)$%5(%&*! 18'/&&*! -8*! )(#''$(%5$! K&'($*A$*! 688($!25/##*!-5$6651)5//5&&(&&*3!=#2##*!#$/##*! #'/)$+#%!)6$**)%!*,/,$(&((8!U#'%):,'$)6$(%)*!/&2$#*! %&/*$$/#*!/)0/&#/)5'5((#3! ]!H#'2&*%#1#!"#$(#!N$&2$*&*!)'$!&**&(%88*!%5%%5! 1#!6$.$*!\)X/&%%&($*!'5$(%&'5%,,'$(%8!1#!%&/&2$(&(%83! Y6$(/&'5!1#!-#01)$%%&'5!)*!)''5%!#$/#!-&'66)#!1801&(%887!!,'$)6$(%)''#!!'8(*8)')6#//)#!)*!+8-8*7!H&*'#!/&0%))3 H$$($!\)X/&%%&(:+5)%%#!)+#%!-5$6&*%5*&&%!/)'2&&*! 2##$'2#*2&(%#055%&&*7!1)$(%#!+$$2&$($*!%5'$!/&+88''8! /)%$,'&$(9*!1#!?^^^!/#%()1#*!&.&((8!K&'($*A$*!188: -#''$((#3!=#2#''#!)'$!2,9(!()6$+#!-&%/$!688%%88!50#! -5$665:50-&$'5*!6#0$((#3! ]!=&!-55%)2,0(/,!1#!/#**5(%5(!-#''$((#!)'$!5(/): 2#%)*%#3!K$&*)26$#!/$()1#!&$!+)$!)''#3!"5*!%5'$22&! &**&*!)-1&'2##!-#''$$*7!,'&$(9!-55($!,-%&&*!88*&&*! \)X/&%%&($#!1#!%#65%%$3 ERILAINEN KESÄ "&(8''8!+$$/)$(%#!&$!&*88!/5'5!_^!%5*%$#!-#01)$%5/($(: (#7!25%%#!.$6')2$%,9-9*!'$$%%,+8%!/&(8%,9%!60)(&(($&*! (8!6$%8+8%!H&*'#*!688/#565*/$(&5.5''#3! ]!B9/$''&!#$)*!($'%$!2&**87!+$$2&!/&(8*8!&-.$*! ($**&! +#$*!,-.&/($!,9/($3! 4#*(($%5**&$''&! 2&*&*! 2,9(3!<9-9')2##!&*!+#02##*!)(##!6$%883 Teksti: Minna Uusivirta Kuvat: Minna Uusivirta ja Rockettesin albumi Mitä katsot tv: stä? Seuraan monia sarjoja, erityisesti Täydellisiä nai sia ja Greyn anatomiaa. Katson myös kaiken tait oluistelun ja käsipalloa silloin, kun ÅIFK:ssa ole va veljeni pelaa. Mitä luet? Helsingin San omia ja tenttikirjoja. Kaunokirjallisuutt a olen ehtiny t lukea vain vähän, mutta pidän fiktiosta. Ke sällä on luettava kuusi sak sankielist ä kirjaa, saa n niistä opintopisteit ä. Mitä musiikkia kuuntel et? Kuuntelen lähinnä radiot a. NRJ, Voice ja Yle X on ohjelmoitu autoradioon, ja niit ä vaihtelen. Joukkueen fiilistelybiisejä on myös kiva kuunnella. Valmistaudu kesään! Kesä saapuu, mutta samalla myös kärpäset, hyttyset ja punkit. Meiltä löydät lemmikillesi suojat kesän ötököitä vastaan. Turvaa veneretkilläsi myös koirasi. Nyt laaja valikoima erikokoisia pelastusliivejä. Runsas valikoima leluja kesän riemukkaisiin vesileikkeihin, koulutuksiin ja kaikkeen siltä väliltä. Tuo lemmikkisi valitsemaan oma suosikkilelu! Kupittaa, Kurjenmäenkatu 3, Turku Puh , /kauppias Johanna "WPJOOB "SL o MB o t XXX NVTUJKBNJSSJ ö maininki 23

13 24 maininki KÄVELYKADULLA YLIOPISTONKATU 24, TURKU, (02)

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

maininki Satavassa kotona ja tien päällä Virve Myllymäki viihtyy Koululaiset aktiivisina sivuilla 11 ja 19 elämää saarissa

maininki Satavassa kotona ja tien päällä Virve Myllymäki viihtyy Koululaiset aktiivisina sivuilla 11 ja 19 elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2011 Koululaiset aktiivisina sivuilla 11 ja 19 MATTI RAG PAANANEN LUOVII SYKSYN LÄPI METSÄSTÄJÄT LIIKKEELLÄ Virve Myllymäki

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät ja laumat lukemattomat taas laitumilla syötät. Näin kaikki maa nyt iloissaan sinulle laulaa kiitostaan, julistaa kunniaasi.

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2010 Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT SAARTEN TRIENNAALIN KUULUMISIA HELENA

Lisätiedot

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE?

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? Kyllä on! Lahjat, koristeet ja kattaukset, mitä ikinä jouluusi tarvitset! Tervetuloa jouluostoksille Espoontorille! EI ITKEÄ SAA, EI STRESSATA SAA, JOULU ON TULLUT

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI

Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI Kaarinan nuorisoteatterin Ella & kumppanit: Ella ja Jättipotti esitykset Skanssissa la 27.3. klo 11, 13 ja 15 Tule Skanssiin vaikka joka päivä! Kauppakeskus

Lisätiedot

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA Aurinkoista KESÄÄ! ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA marketta.sarahonka@edu.hel.fi Keväinen tervehdys täältä koulusta! Lukuvuosi 2014-2015 lähenee kovaa vauhtia loppuaan! Luonnossa on jo kauan ollut

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014!

Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014! Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014! Humppilan lasitehtaan piha muuttuu toiminnalliseksi kädentaitojen ja kulttuurin tyyssijaksi 12.7., joka on Humppilan Uniikkiviikon avajaispäivä ja samalla vuoden 2014

Lisätiedot

Terveiset kasvimatkalta Kumpulasta!

Terveiset kasvimatkalta Kumpulasta! Terveiset kasvimatkalta Kumpulasta! Lauantaina 4.8 kello 16.00 aloitimme opastetun kierroksen Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa ja kuuden maissa kävelimme Kumpulan siirtolapuutarhassa. Kokoonnuimme

Lisätiedot

Korson asukaspuisto kesäkuu 2016

Korson asukaspuisto kesäkuu 2016 Ma 30.5. Puisto on avoinna klo 8-16 ja sisätilat ovat avoinna klo 9-14 Metsän väkeä -eläinaiheisia lauluja ja loruja Ti 31.5 Puisto on avoinna klo 8-16 ja sisätilat ovat avoinna klo 9-14 ASKARTELU-PAJA

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Kasnäsin kesä 2015. Leena Halonen Åse Hensbo Tiina Hölli Taina Kurtze Raija Marttinen Jaana Tuomisto

Kasnäsin kesä 2015. Leena Halonen Åse Hensbo Tiina Hölli Taina Kurtze Raija Marttinen Jaana Tuomisto N ä y t t e l y t i e d o t e J u l k a i s u v a p a a 1-6 Kasnäsin kesä 2015 Leena Halonen: Itää, kasvaa, kukkii 2014, tempera, öljy kankaalle, 80 x 90 Leena Halonen Åse Hensbo Tiina Hölli Taina Kurtze

Lisätiedot

Peruukkien palvelusetelituottajat (aakkosjärjestyksessä):

Peruukkien palvelusetelituottajat (aakkosjärjestyksessä): Peruukkien palvelusetelituottajat (aakkosjärjestyksessä): BonCon Oy / Suomikallio Nyt! Käyntiosoite: Tilkankatu 7A, 00300 Helsinki Puhelinnumero: 09 6943200 Sähköpostiosoite: info@suomikallio.fi www.suomikallio.fi

Lisätiedot

TALVI- PÄIVÄT TALVI LÖYTÖJÄ. Muitta mutkitta

TALVI- PÄIVÄT TALVI LÖYTÖJÄ. Muitta mutkitta TALVI- PÄIVÄT Martinlaakson Ostarilla 27.2. 3.3. TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ Muitta mutkitta Tervetuloa talviostoksille Martinlaakson ostarille! Kyllä nykytalvistakin selviää, kun pistää nenän ulos

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

& KESÄN 2015 PARHAAT LIIKELAHJAIDEAT

& KESÄN 2015 PARHAAT LIIKELAHJAIDEAT kevään uutuuksia & KESÄN 2015 PARHAAT LIIKELAHJAIDEAT Yrityksesi visuaalinen ilme ja arvot saavat näkyä myös liikelahjoissa. Meidän kauttamme se onnistuu. Voit tilata tuotteet haluamallasi kuvalla kudottuna

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi.

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi. Jäsentiedote 11.10.2010 Iloiset syksyn toivotukset jäsenistöllemme! Vaikka viimeiset lehdet putoilevatkin jo puista, ei yhdistyksemme siirry talviunille. Porhallamme iloisesti kohti joulua ja syksyn ja

Lisätiedot

NIINIJOEN SEUDUN KYLÄUUTISET 3/2009

NIINIJOEN SEUDUN KYLÄUUTISET 3/2009 2.4.2009 R Itella Oy NIINIJOEN SEUDUN KYLÄUUTISET 3/2009 la. 4.4. P y h ä k o u l u koulun liikuntasalissa klo. 10 11.30 ma.13.4. P ä ä s i ä i s j u h l a Rukoushuoneella klo.18.vetäjinä Rita ja Hannu

Lisätiedot

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TOUKOKUU 2011 Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS AALTOSET KANTAVAT LAJITTELU- VASTUUTA RITA LAPPALAISEN

Lisätiedot

Mikä tekee sinut onnelliseksi?

Mikä tekee sinut onnelliseksi? Mikä tekee sinut onnelliseksi? Minut tekee onnelliseksi terveys! Minut tekee onnelliseksi sen oivaltaminen, että KIIRE on keksitty juttu eikä annettu, muuttumaton elämän muoto. Minut tekee onnelliseksi

Lisätiedot

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Rimmin Räpylä Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Puheenjohtajan palsta Vireä kyläyhdistyksemme on toiminut jo yli 13 vuotta ja aina vaan tekemistä riittää. Vappuna on yhteisiä menoja, äitienpäivän

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Pääsiäisaika. Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Pääsiäisaika. Kirkkonummen suomalainen seurakunta Pääsiäisaika 2013 Kirkkonummen suomalainen seurakunta Hartaudet ja jumalanpalvelukset Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko, Tallinmäki 1 Su 24.3. klo 10 Palmusunnuntain messu Tiellä ken vaeltaa? Suomen Lähetysseuran

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

SENTRAALI -IKÄIHMISTEN KOHTAAMISPAIKKA

SENTRAALI -IKÄIHMISTEN KOHTAAMISPAIKKA 1 SENTRAALI -IKÄIHMISTEN KOHTAAMISPAIKKA Porrassalmenkatu 28, 50100 Mikkeli HELMIKUU 2016 OHJELMA VESIVAHINGON VUOKSI OHJELMA JÄRJESTETÄÄN HELMIKUUN AJAN SENTRAALIN VIEREISESSÄ TILASSA, RYHMÄT KOKOONTUVAT

Lisätiedot

Visbyn risteily Helsingistä

Visbyn risteily Helsingistä Visbyn risteily Helsingistä Reitti: Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä (menoon mahdollista saada liityntäkuljetukset myös Keuruulta ja Petäjävedeltä -> kysy lisää toimistoistamme!) Lähdöt: 3.7 ja 24.7

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus Kenguru Ecolier, vastauslomake Nimi Luokka/Ryhmä Pisteet Kenguruloikka Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos

Lisätiedot

Suomikoululainen. Puheenjohtajan Palsta: Yhteishenkeä tarvitaan. Jäsenkokous 04.02.2012 Tervetuloa! Kirjaston kuulumisia.

Suomikoululainen. Puheenjohtajan Palsta: Yhteishenkeä tarvitaan. Jäsenkokous 04.02.2012 Tervetuloa! Kirjaston kuulumisia. Suomikoululainen Tammikuu 2012 Puheenjohtajan Palsta: Yhteishenkeä tarvitaan Jäsenkokous 04.02.2012 Tervetuloa! Kirjaston kuulumisia 1 Puheenjohtajan palsta Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2012! Mitähän tuleva

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

-Heinolassa 50 vuotta-

-Heinolassa 50 vuotta- Hyvää kerhokautta 2015-16! Viikoittainen kerhotoiminta on pyörähtänyt käyntiin. Päiväkerholaisten yli satapäinen joukko antaa työhömme vauhtia ja tekee arjestamme juhlaa! Jatkamme jo kevätkaudella aloittamiamme

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Uusi suunta. Juurien tunteminen tekee vahvaksi

Uusi suunta. Juurien tunteminen tekee vahvaksi Uusi suunta Juurien tunteminen tekee vahvaksi Arja Saijonmaa Arja Saijonmaa on suomalaisen saunan lähettiläs ja suuren suosion saavuttaneen Sauna kirjan kirjoittaja. Voimansa hän ammentaa kuulaasta järvimaisemasta

Lisätiedot

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa Maanantai 22.6. Hei olen Joni ja aloitin kesätyöt tänään. Päivä alkoi aamupäivästä kahdentoista pintaan perehdytyksellä työtoimista, sekä ohjeista blogin pitämisen suhteen. Loppu päivä menikin hyllyttäessä

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä TOIMINTAOHJELMA 1.6.-7.6.2015 PALVELUKESKUS AVOINNA; MA-TO 7.30-15.00, PE 7.30-15.00 ja LA 7.30-12.00 PALVELUKESKUS SIIRTYY KESÄAIKAAN! SULJEMME 1.6.-30.8. MAANANTAISTA PERJANTAIHIN KLO 15.00. Maanantaina

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu SAUNASEURA 29.9.2013 2/10

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu SAUNASEURA 29.9.2013 2/10 SAUNASEURA 29.9.2013 1/10 4. NUORGAMIN RUSKAPUNKKU AIKA: Su 8.9. pe 13.92013 PAIKKA: Nuorgam, Pulmankijärvi ja Norja SaunaMafia ry:n jäsenten yksityinen vierailu Jouni Tetrin mökille Nuorgamin Pulmankijärvelle

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ALMANAKKATOIMISTO KUVA SANNA-MARI TERVO. Lukijoiden luontokuvat

HELSINGIN YLIOPISTON ALMANAKKATOIMISTO KUVA SANNA-MARI TERVO. Lukijoiden luontokuvat HELSINGIN YLIOPISTON ALMANAKKATOIMISTO KUVA SANNA-MARI TERVO Lukijoiden luontokuvat 2017 KUVA JAANA PAANANEN Tammikuu VK 52 1 2 3 4 5 MA TI KE To PE LA SU 26 27 28 KK 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

AISTIT AVOINNA YMPÄRI VUODEN

AISTIT AVOINNA YMPÄRI VUODEN Aistikahvilan saattaminen ympärivuotiseksi Deme-passi koulutus 2012-2013 LOMAKOTI ILONPISARA Toiminnan alku Aistikahvila sai alkunsa THL (terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen) Mental healthprojektista,

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 14.15-15.15 15.15-16.45 Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto/kevennetty kuntopiiri 16.9.2013-2.12.2013

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN!

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN! Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) Villa Jukolan henkilökunta huolehtii viriketoimintapäivien tilajärjestelyistä, sovittujen tarjoilujen hankinnoista ja asukkaiden juhlakuntoon

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Hei, sinä vuoden 2016 rippikoululainen!

Hei, sinä vuoden 2016 rippikoululainen! Hei, sinä vuoden 2016 rippikoululainen! Tuntuuko siltä, että rippikouluusi on vielä valovuoden mittainen matka? Todellisuudessa rippikoulusi alkuun ei ole kovinkaan pitkä aika. Kaikki rippikouluryhmät

Lisätiedot

Asukastoiminta kannattaa

Asukastoiminta kannattaa Asukastoiminta kannattaa Asukastoiminnan edelläkävijä Asukastoiminta on asukkaiden omaehtoista yhteistoimintaa. Se tukee hyvää naapuruutta ja on omiaan luomaan yhteisöllisyyttä. On tutkittua tietoa, että

Lisätiedot

10 11.30 Näytelmäpiiri 12 13.30 Senioritanssi ohjaa Anja Friari 14 15 Tasapainorymä. Suljettu ryhmä.

10 11.30 Näytelmäpiiri 12 13.30 Senioritanssi ohjaa Anja Friari 14 15 Tasapainorymä. Suljettu ryhmä. 1 SENTRAALI -IKÄIHMISTEN KOHTAAMISPAIKKA Porrassalmenkatu 28, 50100 Mikkeli MARRASKUU 2015 OHJELMA Avaamme ovet aamuisin klo 8.45 MA 2.11. 9.00- Inkerin aamujumppa 10 12 Käsityökahvila 12.15 14.15 Vanhustyönkeskusliiton

Lisätiedot

maininki Satavassa Anja ja pojat peruskuntoaan vaalivat Jukka Penttilä jossittelupenkissä sivulla 20 elämää saarissa

maininki Satavassa Anja ja pojat peruskuntoaan vaalivat Jukka Penttilä jossittelupenkissä sivulla 20 elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2011 Jukka Penttilä jossittelupenkissä sivulla 20 MAIJA ARJASMAAN KODISSA PÄÄOSASSA ON ILMAVUUS POLIISI MUISTUTTAA SAARELAISIA

Lisätiedot

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina Tästä se alkoi Tiinan talli 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina 2 Tässä se kauan odotettu kirjoitus, mitä joskus vuosia sitten lupasin ja itse asiassa jo aloitinkin. Eli mistä kaikki alkoi. Vuosi -85

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014 Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 2 Hei! Tästä esitteestä löydät itsellesi monipuolista tekemistä ja toimintaa kesäloman

Lisätiedot

päivitetty 9.11.10 Nuoriso- ja liikuntatoimi syyskausi 30.8.-15.12.2010, kevätkausi 2.1.-29.5.2011 KALANNIN KOULU SALI 1 SALI 2

päivitetty 9.11.10 Nuoriso- ja liikuntatoimi syyskausi 30.8.-15.12.2010, kevätkausi 2.1.-29.5.2011 KALANNIN KOULU SALI 1 SALI 2 päivitetty 9.11.10 KALANNIN KOULU Nuoriso- ja liikuntatoimi syyskausi 30.8.-15.12.2010, kevätkausi 2.1.-29.5.2011 SALI 1 SALI 2 MA UPK P-01 / Timo Veijanen p. 041 440 0346 16.00-17.30 UPK P-01 / Timo Veijanen

Lisätiedot

Ritva bingo-emäntänä VANA

Ritva bingo-emäntänä VANA VANA JOUNI TENTATTA- Ritva bingo-emäntänä Halusin haastatella Jounia siksi, että hän on ahkerasti kirjoittanut lehteemme vuosien aikana, mutta en muista onko häntä haastateltu lehdessä kertaakaan. Esitin

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

Jokkarin Sanomat on Lopen Joentaan koulun 5.-6.-luokkalaisten tekemä koululehti. Kuvat: Curly ry

Jokkarin Sanomat on Lopen Joentaan koulun 5.-6.-luokkalaisten tekemä koululehti. Kuvat: Curly ry Jokkarin Sanomat on Lopen Joentaan koulun 5.-6.-luokkalaisten tekemä koululehti. Kuvat: Curly ry Sisällysluettelo 3 Mikä on Jokkarin Sanomat? 4 Opettajanhuoneessa suuria muutoksia 5 Kisakuume nousee -

Lisätiedot

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen.

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Oppilaan nimi: PRONOMINIT Persoonapronominien omistusliitteet Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Esimerkiksi: - Kenen pipo

Lisätiedot

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n KYLÄTIEDOTE nro 2/2014 Puheenjohtajan palsta Jo joutui armas aika ja suvi suloinen... Kevätkauden juhlat on pidetty: lakkiaiset ja ammattiin valmistuneet huomioitu

Lisätiedot

Helmi toukokuun tapahtumat ja toimintakalenteri ja yhteyshenkilöt

Helmi toukokuun tapahtumat ja toimintakalenteri ja yhteyshenkilöt Helmi toukokuun tapahtumat ja toimintakalenteri ja yhteyshenkilöt Aikoihin voi tulla muutoksia. Seuraa ilmoitteluamme Hämeen Sanomissa ja Kaupunkiuutisissa. Tapahtumat ovat Hyvinvointikeskuksessa, Hallituskatu

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011

SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011 SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011 Tälle koko lukuvuodelle olemme suunnitelleet teemaksi MATKALLA Tutkimusmatkamme lähtee minusta itsestä ja laajenee käsittämään ainakin Suomen ja Pohjoismaat. Otamme toimintaamme

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007

KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007 KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007 KOULUN KUULUMISIA lehteen on koottu koteja ja oppilasta varten kouluun liittyviä asioita, jotka on hyvä tietää. http:// www.kaarina.fi/koulut/auranlaakso

Lisätiedot

Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m

Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Risku Elina SU 070392 11,62 Seinäjoki 17.3.07 2 Puolakka Mariel HLK 191191 11,90 Helsinki 19.12.06

Lisätiedot

Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta

Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta Joulu on taas, joulu on taas MYLLYPURON OstarilLa! Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta VILINÄÄ, VILSKETTÄ, RÄTINÄÄ, RÄISKETTÄ Joulu alkaa Ostarilta!

Lisätiedot

Kesän 2013 yleisöjunat Lahdesta Heinolaan. www.topparoikka.net

Kesän 2013 yleisöjunat Lahdesta Heinolaan. www.topparoikka.net Höyryllä Heinolaan Kesän 2013 yleisöjunat Lahdesta Heinolaan www.topparoikka.net Lahden rautatieharrastajat Topparoikka ry on yhteistyössä Haapamäen Museoveturiyhdistyksen ja Höyryveturimatkat 1009 Oy:n

Lisätiedot

TALVI- PÄIVÄT TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ ESPOONTORILLA 27.2. 3.3.

TALVI- PÄIVÄT TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ ESPOONTORILLA 27.2. 3.3. TALVI- PÄIVÄT ESPOONTORILLA 27.2. 3.3. TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ Tervetuloa talviostoksille Espoontorille! Kyllä nykytalvistakin selviää, kun pistää nenän ulos auringonpaisteella, mutta viihtyy

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2014

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2014 Helsingin tuomiokirkko Kesä 2014 Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät ja laumat lukemattomat taas laitumilla syötät. Näin kaikki maa nyt iloissaan sinulle laulaa kiitostaan, julistaa kunniaasi.

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

Leikkipuistomme tavoitteena on tarjota lapsille tuttu, turvallinen, virikkeellinen ja monipuolisesti palveleva ympäristö.

Leikkipuistomme tavoitteena on tarjota lapsille tuttu, turvallinen, virikkeellinen ja monipuolisesti palveleva ympäristö. KUUSISTON LEIKKIPUISTON TOIMINTASUUNNITELMA KEVÄÄLLE 2016. Leikkipuistomme tavoitteena on tarjota lapsille tuttu, turvallinen, virikkeellinen ja monipuolisesti palveleva ympäristö. Lasten kanssa puistossamme

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi.

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. 2007 Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. Nyt on hyvä muistella mennyttä kesää ja sen tapahtumia.

Lisätiedot