maininki kotiseutunsa puolesta Satavalainen Jaana Majatie liputtaa Kakskertapäivät lauantaina 2.7. elämää saarissa Katso ohjelma sivulta 9!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki kotiseutunsa puolesta Satavalainen Jaana Majatie liputtaa Kakskertapäivät lauantaina 2.7. elämää saarissa Katso ohjelma sivulta 9!"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI KESÄKUU 2011 Kakskertapäivät lauantaina 2.7. Katso ohjelma sivulta 9! JAANA JA MIKA ELO NAUTTIVAT PURJEHDUKSESTA ILMAISTA KASVIN- TUNNISTUSAPUA TARJOLLA VENLA KUULUVAISEN KESÄKUU Satavalainen Jaana Majatie liputtaa kotiseutunsa puolesta maininki 1

2 kesäkuu 2011 Kaiteellinen taidetta! "#$%&&''$(&(%#!)*!+#$*!,-.&*!/$01#$2&*!&0)!/#%&&''$(&&*3!4)5/)/5$*&*!%#$.&/#$.&!)'$!*$$*! 56&#!$'2&(%,(7!&%%8!1)(!&*!#(5$($!($''#*!%8''8!65)'&''#7!*$$*!)'$($*!+)$*5%!)''#!+$'6$%%928*!/#: %&&''$*&*!*$$''&7!1)%/#!(#$+#%!-50$(%##!/5'%%550$/5)005%&%%5#!($'%##!6$%/$*!5(&#22#*!/&00#*! 68$+8((83!",''8-8*!($%8!/&'6#($!2&**8!%9$-$*!1#!%5''#!%9$(%8!/5'%50&''$(%$!-&-/5&*3!;$(%&&*!$$*! 688''&!/#$.&%#$.&!(#$!($$%87!&%%8!(&!)*!$%(&!%&-%,83!!"&/(&'$8$%8!%&)/($#!%5)%%#2#((#!)+#%!)''&&%! 2)*&%!2)*&%!(##0&'#$(&%!/8.&%!1#!688%3!"#$//$&*!/#$.&%%#!$-#(%&''&$.&*!65)'&(%#!%8((8!15'/$: (&%!/$$%)/(&%!$.&#*!/&/($19$''&!1#!(6)*()0&$''&!1#!&**&*!/#$//&#!%#$.&%&)(%&*!%&/$19$''&3 <5)25/(&%!)+#%!*,%!688%,28((8!-55%)/#56#*!/#5%%#!55($''&!)2$(%#1$''&3!4&)/($(%#!(##.5%! 0#-#%!2&*&+8%!-,+8*%&/&+8$(,,%&&*7!/)-%&&*!(##!2880$%&''8!/5/$*!%#$%&$'$1#!$%(&3!=$'2$''&2: 2&!-,+88!%&/&+$8!1#!25$(%$#22&!&'8+9$%%8+$8!/5+#25$(%)1#!%#01)$''##*!+$&'8!($+5''#!>?3 #(%&&22&!(5)($+#%!1)!$%(&((88*!2)*$65)'$(%#!/#(+$+#'$/)$2##!1#!B##*688((8!($**$%%&'&+8! =$6(#')*!655%#0-#!)*!+$&'8!($0)%&''5%!C))0##22&!'$(82#5(%&$%#3!D'2#$(%#!%5**$(%5(#65#! )5.)22$''&!/#(+$'9,.9/($''&!)*!'5+#%%5! 2&$''&!(##0&'#$($''&!/)/)!/&(8*!#1#/($3 Saaresta, Pirjo Huttunen!""#$%&%##'(' *+,-+.$',/ 0/1'23&'(+4/ 0/5'6$&+&'(+4/ 0/7.3,''44'&'(+4 0/3#82'-3$4++4 //9:"/&346.3&+,,6$ /&8.'$4+&'(+4/ 0/1'23$+1+5'4/ 0/2'+&34/ 0/:65534/ ;<=>?/ maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku!""#$%&$'&'((#%&)*(*+),'-+*&-#"%-$$.'((#%.$%/$(0'-+*/'((# !!!"H+,-+.$")!""#$%&'()'#*"$$+,"),-+ kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Jaana ja Mika Elo vesillä 7 Marian rakennusblogi 8 Kotipihan kasvit tutuiksi 10 Mitä kuuluu Marelle 12 Minä satavalainen: Jaana Majatie 18 Taidekaide tuli, meni ja voitti. 22 Venla Kuuluvaisen kuulumiset 2 maininki maininki 3

3 Kun purjeet ovat ylhäällä, ollaan jo perillä Kippari Mika ruorissa. Pläkä Airisto on purjeilla kulkevan harvinainen haaste. Hirvensalon Maanpäässä asuvat Jaana ja Mika Elo ovat intohimoisia purjehtijoita. Harrastuksensa toteuttamiseen saaristoalue tarjoaa heille unelmamahdollisuudet. Mika ja Jaana Elo ovat olleet naimisissa 25 vuotta. M$/#''#!1#!E##*#''#!)*!%#/#*##*!'8-&(!>F! +5).&*!/)/&25(!6501&-%$2$(&(%#3!G**&*! ($$0%,2$(%8!6501&+&*&$($$*!G')$''#!)'$!/8,: %9((88*!2))%%)0$+&*&7!25%%#!*,/,88*!-&!&$+8%!+)$($! &*88!/5+$%&''#/##*!-#*//$+#*(#!(&''#$(%#3 :!;501&-%$2$(&((#!)*!&*&228*!(&''#$(%#!%&/&2$(&*! 2&$*$*/$83!E#!)+#%-#*!6501&+&*&&%!&/)')A$(&26$#/$*! +#$-%)&-%)1#3!H#*-#*!6501&+&*&&*!6)'%%)#$*&/5(%#*: *5/(&%!)'$+#%!*)$*!6#0$(#%##!/&(8((87!B$/#!(#*))3 G')%!&$+8%!+$$%($!#0+#$''#7!6#'1)*/)!6501&-.5(-#0: 0#(%5/(&&*!)*!+5)($&*!(##%)((#!/5'5*5%!0#-##3!=&!&$! /5$%&*/##*!)'&!&.&(!)'&&''$(%#7!($''8!+&*&$',*!%5)2$#! /)/&25/($#!&$!+)$!2$%#%#!0#-#((#3 :!;#0#(%#!+&*&$',((8!)*!,-.&((8)')7!/)(/#!2&0$''8! )*!*$$*!$/88*!I6#//)I!)''#!(#2#((#!%$'#((#!25$.&*! /#*((#3!=$'')$*!($&''8!%5'&&!2,9(!15%&'%5#!6&0-&&*!/&(: /&*!#($)$(%#7!1)%/#!&$+8%!&-/8!255%&*!%5'$($!65-&&/: ($3!E#!%$&%,(%$!)''##*!/)/)!#1#*!'8-&''8!'5)*%)#7!E##*#! /&0%))3 VENEILIJÄ HUOLEHTII KANSSAMATKUSTAJISTAAN G')1&*!6&0-&&(&&*!/55'5+#%!2,9(!6)1#%!20'(!1#!3$4 "'#(!(&/8!%,%80!5,#(#3!H#*-#!+&*&!%5*%5$!188+8*!6&0: -&&''&!6$&*&/($7!1#!B$/#!/&0%))/$*!)(%#*&&*(#!55.&*! J>:1#'/#$(&*!6&0-&+&*&&*3 :!H&*&&((8!)''##*!/)/)!#1#*!+#0($*!'8-&//8$*7!1#! %)$($#!%8,%,,!2,9(!-$&2#*!+#0)#3!B&0$''8!)66$$!6#: /)(%#/$*!)%%#2##*!%)$(&%!-5)2$))*3!=&!)*!%80/&8! &'828*)6&%5(!6#$%($!'#6($''&7!2,9(!#$/5$($''&7!B$/#! -5)2#5%%##3 ;501&-%$1#!1)5%55!/)-%##2##*!2&0$''8!+##%$+$#/$*! %$'#*%&$%#3!B$/#!/5$%&*/$*!+#/55%%##7!&%%8!G')1&*!+&: *&$',!)*!&**&*!/#$//&#!-56$+&*&$',83 :!E)$((#/$*!-&/%$($((8!%$'#*%&$((#7!/5%&*!0#*%#5%5: 2$(&((#7!(##%%##!/$66#0$!1)(/5(!+#-$*A)((#!(#*)#! -$&2#*!6#-#(%$!%)$(&''&3!B5%%#!(&''#$*&*!2&*&&!)-$7! &$/8!2&$.8*!+&*&&((822&!(&$'#%#!-#26##%!$0+&((87! B$/#!(#*))3 KESÄKUU ON PURJEHDUSKUU G')$''#!)*!%#6#*#!#1)$%%##!6501&-.5(!/&(8/55''&3!K&$:.8*!/)/&25/(&*(#!25/##*!2&0$''8!(##!($'')$*!/5': /&#!+#0($*!0#5-#((#3 :!K&$*8/55!)*!(5)($%5$*!')2#/55/#5($7!1#!($'')$*! (#%#2#%!)+#%!#$+#*!%56#%&*!%8,**83!=$'')$*!%8,%,,!'8-: %&8!(#%#2#(%#!#1)$((#7!1)%%#!&-%$$!&**&*!25$%#!(&50##: +##*3!"&(8/55((#!)*!(&*!($1##*!-$'1#$(&26##7!E##*#! /&0%))3 Saaristomeren käytön lyhyt oppimäärä 1. Jos käytät purjeiden sijasta moottoria, pidä se kunnossa. Näin minimoit öljypäästöt. 2. Järjestä veneeseesi septitankki ja sen imutyhjennysjärjestelmä. 3. Osoita kippariutesi heiluttamalla myrkkymaalipensselin sijasta harjaa eli poista rokot ja levät kemiallisen askartelun sijasta mekaanisesti. 4. Jätä lintujen pesimäluodot rauhaan. 5. Saaristomeren luonto oli täällä ennen sinua ja jää tänne jälkeesi. Käyttäydy siis fiksun vieraan lailla. ;501&-.5(-#00#(%5/(&*!+5)/($!G')$''#!&$!)'&! %#0+&%%#!/&(829//&$',''&3 :!"5*!6501&&%!)+#%!,'-88''87!($'')$*!)''##*! 6&0$''83!=&!)*!#$*#!)''5%!2&$.8*!6501&-.5(: 2)%%)22&7!B$/#!(#*))3 Teksti: Esa Töykkälä Kuvat: Pirjo Huttunen, Elojen albumi ja Esa Töykkälä Merillä oppii pakostakin ottamaan toiset huomioon. 4 maininki maininki 5

4 ja lahjaliike Merihenkinen sisustus- ja lahjaliike Merihenkinen sisustus- ja lahjaliike Itäinen Rantakatu 46, Turku ma - ke 10-17, to 10-18, pe la ja su Myös nettikauppa: 6*)($($"&$+*%78%9*:&* ;;;<0#:#,'"<='!"#$"%&''($&)*+$ Maria Kurki on kolmen lapsen äiti ja ammatikseenkin lastenhoidon ammattilainen. Marian arjessa riittää elämisen makua kun uusi talo rakentuu Hirvensaloon. Mainingin lukijat pääsevät Marian mukana uuden kodin rakentamisen vaiheisiin. Julkisivut paraatikuntoon Pääsiäisen tienoilla talomme ulkopinnoista puuttui vielä viimeinen silaus rappauksen muodossa. Pitkän pääsiäisviikonlopun aikana ulkoseinien vierelle kasattiin telineet urakan alkusoittona. Ennen varsinaisten tasoitus- ja muiden töiden alkamista ikkunat ja oviaukot peitettiin tarkasti suojamuoveilla. Vaikka muovit olivatkin läpinäkyviä, muuttivat ne talossa oleilun hetkellisesti lähemmäs kasvihuoneessa asustelua. Vaikutus oli yllättävän suuri, sillä jo ensimmäisten päivien jälkeen alkoi koko perhe kummasti kaivata näkyvyyttä ulos. Onneksemme tälläkin kertaa kotimme ympärillä häärivät parhaat mahdolliset työmiehet ja runsaan puolentoista viikon pussissa elämisen jälkeen saimme jälleen nauttia takametsämme tutuksi käyneestä maisemasta ja tietenkin hohtavan valkoisista ulkoseinistä. Vaikka kevät oli vauhdilla kääntymässä kesän puolelle oli takapihamme edelleen vailla terassia ja nurmikkoa. Onneksi suunnitelmat oli kuitenkin jo saatu ruutupaperille ja vajaan 900 metrin terassilautatilaus toimitettu raumalaiselle Kollan pojat -puutavaraliikkeelle. Terassiprojektin kimppuun päätimme käydä omin voimin, eli siinä mitattaisiin todellinen kykymme sahata ja porata ruuveja suoraan... Onneksi olimme saaneet jo tähän harjoitusta, sillä paneloimme tätä aiemmin autokatoksen seinät isäni ja veljeni valvovien silmien alla. Eli enää meidät erotti valmiista terassista muutama kauniin keväinen ja työntäyteinen ilta sen jälkeen kesä voikin virallisesti alkaa! Jälleen kerran voimme siis todeta elämän olevan mallillaan. Pitkäaikainen haavemme on pihaa vaille valmis ja ne kauan unelmissa olleet tuparit ja takapihan mölkkyturnaukset ovat jälleen askeleen lähempänä toteutumista. RTV on myös sisustuskauppa! Laajasta valikoimastamme löydät myös lahjatavarat ja sisustuslehdet! 8-17 Turku Satakunnantie 162, p. (02) Kaarina Niemeläntie 2, p. (02) Salo Myllyojankatu 18 20, p. (02) Palvelemme: ma pe 9 18, la 9 14 Noutotukku avoinna ark maininki maininki 7

5 Kotipihasta voi löytyä eksoottisia yllätyksiä Kasvaako pihamaallasi kasvi tai puu, jota et tunnista? Mikäli törmäät kesällä pihallasi tai muualla saaressa kasviin, jota et tunnista tai jonka laji tai suku askarruttaa, voit ottaa yhteyttä Viherlassilan puutarhaan, jossa kesäkuusta alkaen autetaan harvinaislaatuisten kasvien tunnistamisessa. Tarkoituksena on tunnistaa nimenomaan monivuotisia ruohovartisia kasveja eli perennoja sekä puuvartisia kasveja. Toimi näin: Ota kasvista kaksi kuvaa: yksi versosta sekä lehdestä noin 20 sentin etäisyydeltä ja toinen parin metrin päästä. Mikäli kyseessä on puu, ota kuva tarpeeksi kaukaa niin, että puu näkyy kokonaan. Tulosta kuvat ja vie ne Viherlassilan puutarhaan (Alakyläntie 2-4) paikan päälle. Harvinainen pyökki. Tänä kesänä kannattaa pitää silmänsä auki harvinaisten kasvilajien varalta. Sipsalon puutarhan karkureita tai muita tuntemattomia suuruuksia voi näkyä porraspielessäsi. 6#0-#$26$#!&'$*,2680$(%918!/#(+$(%)$''&3!"5*! -T505*!(##0$(%)#'5&!)*!/$$(%#%%#!,/($!=5)2&*! %5%/$%##*! /#(+$&*! 2&*&(%,2$(+,9-,//&$%87! *$$*!K$0+&*(#')7!"#/(/&0%#!1#!=#%#+#!/55'5+#%!,//9(: +,9-,//&&(&&*3!<$(8/($!B##*688((8!($1#$%(&+#!=$6(#')*! L#*-#!655%#0-#!)*!+)$*5%!&/()%$()$.#!)2##!/#(+$6&0$*: %9822&3!!=&!%##(!%#0/)$%%##!($%87!&%%8!#'5&&'%#!+)$!'9,%,8! 6#'1)*/$*!&0$/)$($#!'#1&1#3!K#'5#22&!)''#!25/#*#!*$$.&*! %5**$(%#2$(&((#!1#!/#0%)$%%#2$(&((#7!(#*))!655%#0-50$! >'&$%?$--'($3! <#(($'#*! 25/##*! %5**$(%5(#+5*! %#01)#2$(&*!%#5(%#''#!)*!2,9(!#1#: %5(!($$%87!&%%8!$-2$(&%!/$$**$%%8$($+8%! &*&228*! -5)2$)%#! 6$-)$-$*(#! 1#! )66$($+#%!#0+)(%#2##*!'5)*%)#3!=$%8! 6#$%($! /5'%%550$688/#565*A$*! -&*: /&&*!$(%55!2#$*$)(%$!2,9(!655%#0-#/5'%%550$*!+##'$2$*&*3 :!B$(%88*!-&$*$(%8!&$!%#0+$%(&!(&*%88*!$'2)$%%##7!<#(($'#! *#50#-%##!1#!1#%/##M!B)*$!)*!+)$*5%!+5)($#!/8+&''8!6$//5! 655*!)-$!-)/(##2#%%#7!&%%8!/,(&&((8!)*/$*!-#0+$*#$(55(3! N,%!)*!-&'66)#!%5''#!%5**$(%5%%#2##*!$%(&''&!+$&0##/($!188: *&&%!/#(+$%3 SIPSALON PUUTARHA ON HUONOSSA JAMASSA Lajiharvinaisuus on voinut juurtua näillä saarilla mihin vain. =$6(#')*!655%#0-#!)*!O#0'!+)*!<$**&*!)66$6)1#*7!;&-0! "#'2$*!P>Q>F!R!>QQST!/)/&$'5655%#0-#7!1)((#!"#'2!$%(&! %)$2$!1#!%,9(/&*%&'$3!N,%!%$'#!)*!08*($(%,*,%!1#!655%#0-#!)*! -)$%#2#%)*7!25%%#!2)*&%!"#'2$*!/#(+$/)/&$'5$(%#!6&08$: ($*!)'&+#%!'#1$%!2&*&(%,+8%!($&''8!,-83!=$6(#')*!655%#0-#*! (8$',%%82$(&*!65)'&(%#!)*!+&.)%%5!2,9(!/#*(#$*+8'$(&*! %5%/$1#,-%&$(9*!+)$2$*3!48''8!-&%/&''8!%)$+)%##*7!&%%8!45: 05*!/#565*/$!%5'$($!6&'#(%#1#*!0))'$((#!%$'#*!)(%#1#/($3! <#(($'#*!25/##*!)*!-,+$*!2#-.)''$(%#7!&%%8!K$0+&*(#: ')*!=$6(#')((#!($1#$%(&+#'%#!655%#0-#:#'5&&'%#!)'$($!'&+$**,%! &0$/)$('##%5$($#!/#(+&1#!'##1&22#''&/$*3!=$6(#')((#!)*!+$&: '8!*,/,88*/$*!2)*$#!-#0+$*#$($#!'#1&1#3!U'5&%%#!)*!&($%&%%,! 2,9(!'$$%&%%8+8/($!V"M*!W*&(X)*!2##$'2#*6&0$*%9/)-%&$: ($$*3 :!455'$!)*!+)$*5%!'&+$%%88!($&'%8!($$%&69',8!255#''&/$*3! =$%8!&$!($$(!/)(/##*!%$&.87!+#$//#!%9028$($!#'5*!6&0$*!&($: 2&0/$/($!"$$*#(%#!%5)%55*!&/())%%$(&&*!/#(+$$*!%#/#6$-#': '##*7!<#(($'#!(#*))3 Teksti ja kuvat: Esa Töykkälä ja Pirjo Huttunen <'<D<$Q+'0R,CR+(-PGG(( N>25=?67725(=6>9658;;6(-./.(=78(G-.PP(S(GT.PP!"#$#%&'",, <,#08''00&*",,, #"0''","*#"*.!"#$%&'( %')'*+',*'(-./ (67829:;! "#$%&'"(%'!)*+(,'!"'!-%%#..')!!! ',('/!0+,(!-1$/23.(!"'!4(&'!*'55','(%+% <6=;=4>9676:7:! +/(&&3"3%3!6''%'!7'"'&(+ &:;22==26(! 1##,(1'85#,,'!;<+%!0+(..(,3 <6=;=4>>65(=1>1B19! '#.&$8(/$(&#!/''8(/&$D$5'/!-%//(!6#%%(,' <6=;=4>>65(=1>1B19! E'./.+8&'/+#8'%!5#1++%"$1&'"'!7'8..#!!! +AEF6B69!! (((G.(<6>9658=24>>8;! HI!2(%A!+/(&&+,("3%3!://(!0'#&','!! JF!.,$!JKFKIA!HF!E,$!JKFLI!"'!KF!E,$!JMFJI (((-.('5922==2F2;94! &$(2((!.$.$!53(>3%!'"'%A!!! 7'8..#!7+8(,#$&$A!-8&!=N1+8,$N.!;? (((H.($592;49(=42992E=6;329!5##&'81'%+#>$/!-8%$!E'/>(!!.,$!JKFKI!O!JMFKI!+/(&&+,?3!"'!.?/?2?./((%!!!! >'/&'#./(' (((I.(J:KL66( Q'#,((%'!*''./$%+%!!.,$!JKFMI!O!JMFKIA!+/(&?./(3!"'!$5+&#/&' <8=8859:K2545(A?942;76:7:: >2(C4>92M8!+/((%&??!53(>3%!'(.'%'!+8(!5#$,+,,'!',#+&&'F &:=;:76!$%!'>$(%%'!.$.$!53(>3%!'"'%F!;1"+,2'//'!2?9/!$%C(%D &''F!638"+/&3"3%3!$%!5'8&($,(55#.#%&'!E'./.+88'%!E'./$(/5(/&+ N:OO4992(B6(=6?328!$>'&!'>$(%%'!53(>3%!'"'%F!G'8"$,,'!$%! 22F!1+8%+.+(&&$'A!,+&&#"'A!2'..'8''A!.'1>('!"'!.'1>(,+(533F N>25=?6772;;6!2?9/!(.$%(D!"'!1(/&$8(',,(%+%!.'8&'%$%3?&&+,?!/+.3!.#>'&'(&+(,("'!7'&&(!G$(>$/+%!%3?&&+,?F <78(-P.PP(<6>68=4965;;29(D696365(;4:> A!"38"+/&3"3%3! E'./.+88'%!%#$8(/$/+#8' D)**)*+',*'(H./.! =78(GP.PP(B:K6765F67347:;(<6=;=4>>65(=2>=8;;6A!"$%.'!"3,.++%!.(8..$.'1>(&!0+%%','//'F!0+%%',''%!533/++!2?9/!.(8..$>+%++,,3!.(8.$%!,'(&#8(/&'F!!"#$#%&'"()*+)',-.,#-#-,(%&/%%.,, '"("/'01"2,3-.#",3)&3%$')+)',$""&'%.,, %&*,4/5*$'4#$%',3",4/'%*$6'7,!"#$#%&'"()*+*88%,())$%%,90$$*88",.&-,:;7,!"#$%$""&'()*+%&',#-)$',#%.)+""&'/"',0.1%$00&',##22%%,,%'3"&2*#&'/*)2*#&4 FG(+,!)!--$FHI+$'!)GJF,,%I%) 8 maininki maininki 9

6 !$+,&)''-''!"#.--./ Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. Stinan kanssa viettämässä vapaapäivää rannalla. Ja toinen uusi hyvä kaverini Malin! Jos ei vielä viikko sitten kuukauden päässä oleva kotiinpaluu tuntunut todellisesta, niin nyt kyllä tuntuu, sillä aloitin pakkaamisen eilen. Mulla on täällä varmaa 50 kg tavaroita, mitä en voi ilmaiseksi ottaa lentokoneeseen, joten äitini ja siskoni ajavat tänne kahden viikon päästä hakeakseen suurimman osan tavaroistani. Pakkaaminen piti aloittaa jo nyt, sillä ennen heidän tuloaan tulee tapahtumaan niin paljon, etten millään ehdi miettiä pakkaamista. Viimeisenä kuukautena mulla on tiedossa omat synttärini, helsinkiläisen kaverini, sekä äidin ja siskon vierailu, koulun päättäjäiset ja omat Going away juhlat. Kumpa vaan sais hidastettua ajankulua ees vähäsen, muuten tää tulee olemaan ihan liian nopeesti ohi! Kram, Mare Uusi hyvä kaverini Helene rinnakkaisluokaltani. Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki Hyödynnä kotitalousvähennys - 60% KOTI JA PIHA!""##"$%&'#(()*($+,-".($ F1GHI&J3&KH534!K7LHM2NI& FOII1MM3KH213&P ;0<?(;<!!=567!!6C=9(50<5( 6=C=?589(67>DD9(?66C=!8B5D=??6!"#$%$$&'$&(")*+**$%$$&#)*,$-"$&.$$/+,.,((+0 123& '$&#8.8&*$/')".*$&)9$(*$&(:;,*$(##$/,(*$.,0!"#$$%&"'()*+%(,"($%-"($"&./&# 0-+/%1+23)#4$$"'%44/(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( /('(0$0*0&0-&01**+"$2344 vahdontie 600, rusko. puh ma-pe 10-18, la H I R V E N S A L O 10 maininki maininki 11

7 Jaana valitsi heinäkuun Mainingin keskiaukeamalle huiputtajan Ylipäätäänkin pidän yksinkertaisesta elämästä - tosin vaihteluna välillä kutsuvat monenlaiset kulttuuririennot, Jaana Majatie miettii Mustikkamaiden laulajatar minä satavalainen Satavan Höyttisissä musiikinopettaja Jaana Majatien kodin ikkunoista pilkottaa meri. Talviturkit on heitetty sinne jo vappuna. Selustan sen sijaan turvaavat talon takaa aukeavat mustikkametsät, joihin talon emäntä häviää, kun muiden silmä välttää. O*!+#$/&#!688%%887!2$%8!/&0%)$($!&*($*3!"): %)*#!C,,A&'$!1#!+$5'5!6#'1#(%#+#%!-&%$!,-:.&*!65)'&*!E##*#!B#1#%$&(%8M!I<#5'5!(&!)*! 2$*5*!$'%)1&*$!$')I3 :Y6$(/&'$*!&*($*!'5)/#*)6&%%#1#/($7!($$%8!1#%/)$*! 25($$/$*)6&%%#1#/($!1#!'#5'5*)6&%%#1#/($3 U22#%$*+#'$*%#!)'$!(#%%52$&*!(522#7!/5%&*!&'8: 28!5(&$*!)*3!E8'/$/8%&&*!%5'&&!+#(%##*!#($)$%#7!1)%/#! +#-+$(%#+#%!($%87!&%%8!0#%/#$(5!)'$!-,+83 :45**&*! )'&+#*$! &%5)$/&5%&%%57! /5*! (##*! %&-.8! 2$&'5$(##!%,9%83!;#0#(%#!)6&%%#1#*!#22#%$((#!)+#%! *5)0&%!)66$'##%!1#!)6$(/&'$1#%7!-&$.8*!(&50#((##*!6,: (,,!&'828((8!/$$**$3! 4,9!)*!/&00#*!)''5%!2,9(!/#%/)''#3!E550$!/5*!-)$: %)+#6##%!)'$+#%!688%%,28((87!B#1#%$&*!%,9%!6$&*&((8! N)5($#$(%&*!/)5'5((#!')665$+#%3 :Y'$*! 25(%$//#2&%(8((87! ($**&! )'&*/$*! (##*5%! 2)*%#!#$/#!%80/&88!65-&'5#3!V/($!/)''&A#!()$%%$!1#! %#01)($!25($$/$*)6&%%#1#*!($1#$(55%%#!4505((#3!=&!&$! )'$($!+)$*5%!%5''#!6#0&26##*!6#$//##*3 W(&#*!/)5'5*!1#!($1#$(55.&*!18'/&&*!B#1#%$&!688%,$! 4=V"$*!'5/$))*!25($$/$*)6&%%#1#/($3 MERI KUTSUU SEILAAMAAN :Y'&*! %,,%,+8$*&*! 25($$/$*)6&%%#1#*! #22#%%$$*7! 25%%#!)'$($*!/,''8!+)$*5%!)''#!2&0$/#6%&&*$7!B#1#%$&! 6#'1#(%##3 W5.&((#/#565*A$((#!-8*&*!$(8''88*!)'$!#$/#*##*! )$/&#!6&0$*%&$*&*!)*#+)*#!:88*&(%8!%5**$(%&%%#+#!/&(: /$2))%%)0$3 :!;#'1)*!)'%$$*!2&0&''83!D(8*!/#*((#!%)$($*##*!/$*#(: %&'$22&!($$%87!2$/8!(##0$!2$/$*!)*3!K8*&*!/#*((##*! )*/$*!65-5%%57!&%%8!*,/,$($*!)*!+8-8*!%,'(887!/5*!*#: +$A##%%)0$*!/#*((#!*8/,,!-&%$7!2$/8!(##0$!)*!1#!2$'%8! 65)'&'%#!6$%8$($!2&**83! TORIREISSUILTA RIITTI KERROTTAVAA B#1#%$&*!8$.$*!(,**,$*/)%$!)*!=#%#+#*!(##0&*!6)-: 1)$(0#**#''#7!'$**5*%$&%8!6#0$*!/$')2&%0$*!688((83! =$&''8!6$//5%,%%9!+$&%%$!/&(8')2$#!1#!%&/$!/&(8%9$%8! Talon takaa avautuu mustikkavarvikko ja kalliorinne. Piirakka-ainekset ovat loppukesästä ihan näköetäisyydellä. $()+#*-&26$&*(#!655%#0-#%$'#''#M :!B#*($/#*6)$2$**#*!#')$%$*!/55($+5)%$##*#7!-8*! *#50##3 B#22#!6$%$!%#0//##!-5)'%#!($$%87!&%%&$!(##*5%!'8-: %&8!/#5#(7!25%%#!/&00#*!6#0$!/&(8((8!%5'%$$*!K9,%%$($$*! /#%()2##*!(&*!-$&*)1#!2#$(&2$#3 :!!Y'$!-#5(/#!/55**&''#7!/5*!2#22#!1#!6#66#!15%: %&'$+#%!=#%#+#*!$-2$($(%83 ;#66#!/8+$!##25$($*!%)0$0&$((5$''#7!1)$'%#!0$$%%$!/&0: 0)%%#+##3!E##*#!B#1#%$&''&!2)*$!*$2$!%5'$!%5%5/($7! +#$//&$!-8*!$-2$($8!/)(/##*!*8-*,%/88*3 TONTTI SATAVASTA TARJOSI PALUUN LAPSUUSMAISEMIIN :!"5*!#(5$22&!/#565*A$((#7!2$*5*!6$%$!1)/#!+$$/)*: ')665!688(%8!2&%(88*!1#!($**&!0##-#%%$$*!($%%&*!/)/)! 6&0-&3!N,%!255%!&$+8%!&.&(!%$&.87!/5*!'$+$(%8*!1)**&: /$*!25(%$//##*3 :!B&*$*!%88''8!-&%$!25/##*!*5)0$()(&50#*!*#$(%&*! 15266##*3!=$$%8!(,%%,$!/$6$*8!255-5*/$*!(&50#%)$: 2$*%##*3 "5$*!'#6(55.&*!%)0$65-&$.&*!/#$/5*#!(,*%,$!$*: Kuka: Jaana Majatie, musiikinopettaja, Kakskertaseuran kantavia voimia. Ammatin ja harrastuksen rajamailla hänet voi kuvailla kansanlaulun sanoin: Laulu se on ollut minun iltojeni ilo, ilo ihana kuin unennäkö yöni. Laulu se on ollut päivieni ratto ja laulu se on ollut minun työni. Harrastukset: Jo pelkästään laulaminen vaatii hyvää kuntoa. Aktiivista liikkujaa kutsuvat metsäpolut ja pyörälenkit kesäisin, talvella ladut. Avanto- ja kylmäuinnin harrastaja heitti talviturkin Höyttistensuntissa Olin mustikkametsässä, sinne olenkin saanut monta tärkeää puhelua. hyisenä vapunpäivänä omana vappuperinteenään. Harrastuksia ei tarvitse etsiä kaukaa: Lumityöt ovat minun juttuni, samoin nurmikon leikkaaminen ja puutyöt, jos myös kutominen, virkkaaminen ja ompelu. Oma saarihistoria: Lapsuuden kesämaisemat ovat olleet Satavan pohjoisrannalla, isovanhempien puutarhatilalla. 21 vuotta puolison, Turun piirin kuurojen papin Petri Majatien kanssa löydettiin tontti Höyttisten rantatieltä. Saarihistoriaan voi lukea myös sen, että Jaana Majatie tekee kotiseututyötä liput liehuen: Hoidan Kakskertaseuran puolesta liputuksen Satavan ja Kakskerran silloilla. Säästä riippumatta on aina yhtä juhlallista nostaa Suomen lippu salkoon. Parasta saarilla: Kevät, kesä, syksy ja talvi - vuodenaikojen koko kirjo luonnossa. Ja tietysti mukavat ihmiset. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ maininki 13

8 Jos lapsista Annalle on periytynyt äidiltä rakkaus musiikkiin, on Eero-pojalla isopappojen peruina kauppiaan luonnetta. Nuorimmainen, Aino, on äidin matkassa kulkenut niin työväenopiston haitarikurssilla kuin nuorisoseuran iltamien harjoituksissa. Kaikkiin lapsiin, kuten perheen Petri -isäänkin, on tarttunut metsän ja meren vetovoima, sinne täytyy päästä. Ammatinvalinta oli sattumien summa, kuten elämä usein on. *)(%5(!/)%$(&5%5%,9-9*3!E##*#!B#1#%$&!)*!)''5%!%)$: 2$**#*!*#$*&*!"#/(/&0%#(&50#((#!1#!1)(!&$!/#-+$: 6#**5!/8.&((8!%#01)#2#((#!/#-+$#!/$0/)*28&''87! *$$*!1801&(%828((8!%#6#-%52$#7!/8($%,9$'%)1#!1#!0&%/$83! B)*&''&!-8*!)*!%5%%5!"#/(/&0%#!:'#5'5(%#7!1)''#!"#/(: /&0%#68$+$''8!%&0+&-.$%88*!I(&'/$87!(##0$#!=#%#+##I3 KOTI JA KESÄ KUULUVAT YHTEEN :4828!)*!#$+#*!&0$'#$*&*!2$'199!/&(8''8!1#!%#'+&''#3! K9,%%$(%&*!(5*%$*!,-%&$(0#**#((#!+)$!/55''#!05)%($#!1#! &*A'#*%$#/$*3!=$&''8!*8/&&!$-2$($87!)2#''#!28&''8!(##! )''#!0#5-#((#3 ;&0-&&*!#''&0A$)$.&*!%#/$#!'&22$//&18!&$!+)$%5! -#*//$#7!25%%#!($%%&*!/&/($%%$$*!:!/#*#%3!H#*-#((#! (#5*#0#/&**5/(&((#!)*!/&(8+$&0#$*#!,/($!#0+)*(#! %5*%&+#!/5//)!.##2&$*&&*3 :!;&0-&&*!/#*#6$$#%!U**#!1#!U$*)!)+#%!/#*%#*&&%! /#*)1#!(,'$((87!!%,9*%8*&&%!*$$%8!*5/&*+#5*5$((#!6$%: /$*!/,'8*0#$%%$#!1#!)+#%!*&!)''&&%!25/#*#!($&*$2&%(8(: (8/$*3 :!H8'$''8!/#*)1&*!/#*((#!)*!250-&%%#!1#!.0##2##3! V/($!##25!/#$//$!/#*#%!)'$+#%!/5)''&&%7!/5*!2$*//$! )'$!/8,*,%3!E)(/5(!/#*#%#0-##*!)*!688((,%!/&%%53 PIHASAUNA KUIN KESÄMÖKKI :!B$/8!+)$!)''#!(&*!-$&*)26$!%$'#**&7!/5$*!/&(829/: /$!255%#2#*!#(/&'&&*!688((8!#'#6$-#''#!:!+5)($&*! %)$+&$%%&*!%8,%%,2,(7!B#1#%$&!/&0%))!655(#5*#(%#3 H$&'8!-8*!&$!)'&!688%%8*,%7!255%%##/)!')2#*!#'5(: (#!(#5*#%5+#''&!*5//52##*7!/5%&*!%&/$!+5)($!($%%&*3! 4828*!6&0-&&*!(#5*#+#05(%5/(&&*!/55'55!6$*)!U/5! U*//)1#3!=#5*#((#!'5&%##*Z!B5%%#!%828/$*!(#5*#%0#:.$%$)!/55')(%##!(5)0#(%##*!/#.&-.$%%#+#'%#M :!!E8%(/$65$//)!6$-#(#5*#*!-$'1#$(55.&((#!1#!-828: 08((8!'#5%&$''#!*#5%$(/&'%5*# SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN E)(!E##*#!B#1#%$&!%552$$7!&%%&$!+#0($*/##*!/&(8''8!%&&! 2$&'$!'8-%&8!2$-$*/88*7!)*!(&50##+#!/55/#5.&*!(##: 0&'#$*&*!%)$(%#!2##%#3!K8*%8!-)5/5%%#+#%!*$$*!K5$6: 65+5)0&%!/5$*![09*'#*%$3!4)/$!/)%$(&5%5/$*!)*!&08: )66##''&!/$$*%)$(##!2##(%)#7!-8*!%&/$!'#.5%!2&%($$*! +$$2&!%#'+&*#3!E#!2&0$!/5%(55!%8%8!$-2$(%8!2&')2##*3 Teksti ja kuvat: Sini Silvàn JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN KAROLIINA JA MIKKO LEHTO ANJA HYYSALO HEIKKI MUURINEN JAANA MAJATIE Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Aktia Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh Puutarhakulttuuriteko Pelastetaan Sipsalo! saarella! Ole hereillä. Kasvaako pihamaallasi kasvi tai puu, jota et tunnista? Mikäli törmäät kesällä pihallasi tai muualla saaressa kasviin, jota et tunnista tai jonka laji tai suku askarruttaa, voit ottaa yhteyttä Viherlassilan puutarhaan, jossa kesäkuusta alkaen autetaan harvinaislaatuisten kasvien tunnistamisessa. Tarkoituksena on tunnistaa nimenomaan monivuotisia ruohovartisia kasveja eli perennoja sekä puuvartisia kasveja. Toimi näin: Ota kasvista kaksi kuvaa: yksi versosta sekä lehdestä noin 20 sentin etäisyydeltä ja toinen parin metrin päästä. Mikäli kyseessä on puu, ota kuva tarpeeksi kaukaa niin, että puu näkyy kokonaan. Tuo kuvat Viherlassilaan. Pelastetaan ydessä pala katoavaa luontoa! VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax , Avoinna ark. 9-20, la 9-18, su Pyhäpäivinä su aukioloajat. Meille pääset busseilla nr. 20 ja maininki maininki 15

9 TERVETULOA RUOKAOSTOKSILLE SKANSSIN K-CITYMARKETIIN MANSIKKA- JA JÄÄTELÖPISTE AVATTU KASSAAULAAMME. TUORETTA JA TERVEELLISTÄ Valikoimissamme paljon paikallisia tuotteita - suoraan tuottajalta. Antti Alanne, Paimio Haarakallio, Sauvo Isaksson, Houtskär Kitola, Mynämäki Koli, luomuyrtit, Salo Lindroth, Turku Lindroos, Piikkiö Merivuori, Piikkiö Yli-Nikula, Paattinen TERVETULOA RUOKAOSTOKSILLE SKANSSIIN! SKANSSI Kauppakeskus Skanssi, puh MA-PE 8-21, LA 8-18, SU Puhelun hinta 020-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,21 snt/puh + 6,9 snt/min (sis alv 23%), matkapuhelimesta 8,21 snt/puh + 16,9 snt/min (sis alv 23%). 16 maininki maininki 17

10 Taidekaide valloitti! Saarten Triennaalin Taidekaide ilahdutti saarelaisia koko toukokuun. Moni toivoi taideteosten jäävän pysyväksi osaksi siltaa ja vähintään yhtä moni toivoi hankkeen uusimista vaikka joka kevät. Tässä vielä muistiaismaistiaisia upeasta sillasta. HIRVENSALON APTEEKKI Valitse tyylikkäästi 500 kehyksen mallistosta; Gucci, Prada, Dior, Armani... S E p a i k k a, m i s t ä i t s e ä ä n k u n n i o i t t a v a t turkulaiset ovat hankkineet Kesä tuo taas tullessaan auringonpaisteen ja hyönteiset. Meiltä löydät suojaavat voiteet polttavia säteitä vastaan ja hoitavat tuotteet ihon rauhoittamiseen. Hyttysiltä, paarmoilta, punkeilta ja jopa hirvikärpäsiltä voit suojautua karkotteiden avulla. Puremien varalta kannattaa kuitenkin pitää kotona ja mökillä esimerkiksi punkkipihtejä. Meiltä löydät myös maitohappobakteerit, desinfiointiaineet ja muut tuotteet onnistuneeseen kesälomaan. 76?A7BB:&73C43:D35BE56 AQUALAN L 230 G Suomen suosituin perusvoide koko perheelle! Ihanteellinen päivittäiseen kosteutukseen ja kuivan ihon pesuun. Nyt kampanjakoko 230g.!"#$%!"#$%&'()*+, -+.)/.,012 silmälasinsa jo vuodesta 1953 Lue tarina: turunoptillinen.fi Aurinkoista kevättä! Anne Kanerva Pitkäpellonkatu 2, Turku Puh. (02) Avoinna ma-pe 9-19 la 9-15, heinäkuussa ma-pe 9-17 la FGFHGF&$FIJI!&GK#L"FMHII!&NKOPQ""MIHHK) Kävelykadulla, Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä. Turku, Åbo, även på svenska Puh. (02) maininki maininki 19

11 Anna erilainen lahja Kääräise kesän juhlien sankarille pakettiin lahja, josta on hyötyä pitkäksi aikaa. Anna lahjaksi arvokkaita etuja tuova omistajajäsenyys tai pesämuna rahastoja tai osakkeita. Turun Seudun Osuuspankki on mukana juhlassasi ja tarjoaa lahjaksi 50 euron arvosta OP-bonuksia uusille omistajajäsenille. Varaa aika konttoriimme p tai tutustu omistajajäsenen etuihin osoitteissa op.fi/turunseutu ja op.fi/edut. Iloista juhlapäivää! Yhdessä hyvä tulee. Puhelu maksaa 0, ,0595 /min tai matkapuhelimesta + 0,1704 /min. LC Archipelago aktiivisena Lions Club Turku/ Archipelago ja Rajala Pro Shop lahjoittivat dataprojektorin Haarlan ja Kakskerran koulujen käyttöön. Koulujen AV-vastaava opettaja Elli Mansikkaniemi vastaanottaa lahjoituksen LC Turku Archipelagon Tommi Norolta ja Markku Nuutilalta. Archipelago ladies lahjoitus Lions Club Archipelagon Ladyt järjestivät jo 9. kerran hyväntekeväisyysgaalan. Gaalan teemana oli tänä vuonna Moulin Rouge. Lähes 500 juhlavierasta sai arpajaisissaan aikaan huikean tuoton, hyväntekeväisyyteen saatiin kerätyksi euroa. Summa lahjoitettiin nuorten mielenterveystyön hyväksi TYKSin nuorisopsykiatrian osastoille. Lahjoituksen vastaanottivat ylilääkäri Anders Sandqvist ja osastonhoitajat Jussi Blomqvist ja Vesa Eräpolku. Lahjoitusvaroin järjestetään nuorille retkiä ja muita aktiviteetteja. TYKSin nuorisopsykiatrisella osastolla on käyttöä lahjoitusvaroille. Kuvassa henkilöt ovat vasemmalta oikealle: Johanna Aalto, Stefania Santinato, Jaana Nyroos, Laura Mastokangas, osastonhoitaja Vesa Eräpolku, Susanna Nuutila, ylilääkäri Anders Sandqvist, Pia Lehto ja osastonhoitaja Jussi Blomqvist. Archipelagon Ladyjen iskuryhmä valmiina hyväntekeväisyyteen: Eturivi vasemmalta oikealle: Minna Pöyhönen, Johanna Aalto, Ulla-Maija Lakka, Tarja Jalonen, Susanna Nuutila, Laura Mastokangas, Erja-Riitta Pitkonen, Pia Lehto, Tiina Rantanen, Takarivi vasemmalta oikealle: Stefania Santinato, Jaana Nyroos, Tiina Holm, Sari Lommerse, Kati Toukola ja Mirkka Säilä. Kesäkuussa tapahtuu Friskalanlahden hoito- ja käyttösuunnitelma Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto aloittaa Friskalanlahden Natura-alueen hoidon ja käytön suunnittelun. Yleisötilaisuus aiheesta maanantaina klo 18 Wäinö Aaltosen koululla. Tervetuloa! Lisätietoja: Hirvensalon kirkko Joka toinen torstai klo 18 Rukouspysäkki (parittomat viikot). Kakskertapäivät Perinteisiä Kakskertapäiviä vietetään Brinkhallin kartanolla lauantaina kello Päivien teemana on Kakskerta kulttuuria kautta aikain. Kakskertapäivät ovat koko perheen tapahtuma. Katso ohjelma sivulta 9. Kakskerran kirkko 05.6 klo Hengelliset toivelaulut 12.6 klo Jo joutui armas aika - Anneli Rantalaiho 19.6 klo Kesäillan ehtoollinen 26.6 klo Suvimusiikki: Virsijamit 03.7 Klo Perinnejumalanpalvelus (Kirkkosoutu Hennalaan ja Kakskertaseuran tarjoamat kirkkokahvit Ympäristöauto Yrjö Kakskerrassa To 9.6. klo Vapparintie / Myllykyläntie klo Kirkon P-alue klo Harjattulantie / Brinkhallintie, kierrätyspiste Ympäristöauto Yrjö ottaa maksutta vastaan ongelmajätteitä. Jos Yrjö ei ole visiitillä, niin tällaiset jätteet voi viedä Topinojan jätekeskukseen tai Turun Ekotorille, Kirkkotielle. Hirvensalon kirjasto Kirjasto on avoinna juhannukseen asti normaalisti. Ma ja to Ti, ke ja pe Juhannuksesta heinäkuun loppuun kirjasto on suljettu. Taidekappeli Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred, opastettu tutustuminen taidekappeliin. Ke 1.6., 8.6., 16.6., ja 29.6.klo Näyttely: Usko, toivo ja rakkaus - Espanjalaiset taidekappelissa saakka. Kakskerran Nuorisoseura Kakskerren Nuorisoseura järjestää Turun KaraokeKlubi ry:n kanssa karaoketanssit osana Kakskertapäivää 2.7. Kyseessä ovat ensimmäiset karaoketanssit saarilla. Tervetulleita ovat sekä tanssijat että laulajat Kakskerran Seuraintalolle, osoitteeseen Samppaantie 90, klo Liput 8 euroa. Kakskerran Nuorisoseuran teatteri Adalmiinan helmi, koko perheen satunäytelmä su 5.6. klo 17 to 9.6. klo 19 ti 7.6. klo 19 pe klo 19 Esitykset Kakskerran Seuraintalolla osoitteessa Samppaantie 90 Taidenäyttely Amore Mio -näyttely Salmelan tilan viljamakasiinissa, Kakskerrantie 961. Näyttely avoinna päivittäin klo Esillä on Maritta Laitisen ja Tuula Raatikaisen grafiikkaa, maalauksia ja keramiikkateoksia. Kirjastoauto Kesäkuun alusta kirjastoauto pysähtyy myös Satavan kyläkaupalla, myös aiempi pysäkki säilyy. Uudet ajat alkaen ovat perjantaisin Satavan kyläkauppa Kakskerran koulun (entisen) parkkipaikka * Talkoilla istutetut Aboa Tulipa Turku kultuuripääkaupunkitulppaanit ilahduttivat kukinnallaan saarille saapuvia. Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi HOROSKOOPPI 20 maininki maininki 21 Maininki Netin välityksellä voit myös lähettää K tapahtumatiedot K mielipidekirjoitukset K Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. HEINÄ-ELOKUUN MAININKI ON TUPLA- NUMERO. LÄHETÄ SIIS HEINÄ- JA ELOKUUN TIEDOT MEILLE JO MENNESSÄ! Kaksonen Toimelias Kaksonen on kuin tilaustyönä räätälöity saarten asukki. Hän nimittäin käy tuulella ja sitähän meren vieressä riittää. Mieli muuttuu vauhdikkaasti ja uusi suunnitelma on valmis ennen kuin edellinen loppuu. Välillä Kaksonen on itsekin ymmällään itsensä kanssa: mihin oikein menen ja kuka oikein olen? Anna Kaksosystävällesi lahjaksi mitä vaan jos lahja ei heti tunnu sopivalta, niin se muuttuu sellaiseksi kun tuuli kääntyy. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ...

12 Venlan mielestä muodostelmaluistelussa parasta on se, miten ohjelmat muovautuvat ja kuinka koko joukkue esittää ne yhtäaikaisesti. Venlan kesäkuu Kesä poissa jäältä Muodostelmaluistelun maailmanmestari viettää kesän laboratoriossa. Venla Kuuluvaisella on kesällä entistä enemmän vapaa-aikaa, kun urheilu-ura on ohi. Venlan kilpaluistimet on tehty tilaustyönä, koska riittävän pieniä ja oikean mallisia ei muuten löytynyt. Yksi pari kestää kilpailu- ja harjoittelukäyttöä kaksi vuotta. 22 maininki H $0+&*(#')((#! /)5'5#$/#*(#! #(5*5%! H&*'#! #')$%%$!'5$(%&'&2$(&*!4505*!\$&**)*!%#$%): '5$(%&'5/)5'5((#!/55($+5)%$##*#!1#!($$0%,$! 25).)(%&'2#'5$(%&'55*!,-.&/(8*+5)%$##*#3!V'$)6: 6$'#(/$01)$%5(%&*! 18'/&&*! -8*! )(#''$(%5$! K&'($*A$*! 688($!25/##*!-5$6651)5//5&&(&&*3!=#2##*!#$/##*! #'/)$+#%!)6$**)%!*,/,$(&((8!U#'%):,'$)6$(%)*!/&2$#*! %&/*$$/#*!/)0/&#/)5'5((#3! ]!H#'2&*%#1#!"#$(#!N$&2$*&*!)'$!&**&(%88*!%5%%5! 1#!6$.$*!\)X/&%%&($*!'5$(%&'5%,,'$(%8!1#!%&/&2$(&(%83! Y6$(/&'5!1#!-#01)$%%&'5!)*!)''5%!#$/#!-&'66)#!1801&(%887!!,'$)6$(%)''#!!'8(*8)')6#//)#!)*!+8-8*7!H&*'#!/&0%))3 H$$($!\)X/&%%&(:+5)%%#!)+#%!-5$6&*%5*&&%!/)'2&&*! 2##$'2#*2&(%#055%&&*7!1)$(%#!+$$2&$($*!%5'$!/&+88''8! /)%$,'&$(9*!1#!?^^^!/#%()1#*!&.&((8!K&'($*A$*!188: -#''$((#3!=#2#''#!)'$!2,9(!()6$+#!-&%/$!688%%88!50#! -5$665:50-&$'5*!6#0$((#3! ]!=&!-55%)2,0(/,!1#!/#**5(%5(!-#''$((#!)'$!5(/): 2#%)*%#3!K$&*)26$#!/$()1#!&$!+)$!)''#3!"5*!%5'$22&! &**&*!)-1&'2##!-#''$$*7!,'&$(9!-55($!,-%&&*!88*&&*! \)X/&%%&($#!1#!%#65%%$3 ERILAINEN KESÄ "&(8''8!+$$/)$(%#!&$!&*88!/5'5!_^!%5*%$#!-#01)$%5/($(: (#7!25%%#!.$6')2$%,9-9*!'$$%%,+8%!/&(8%,9%!60)(&(($&*! (8!6$%8+8%!H&*'#*!688/#565*/$(&5.5''#3! ]!B9/$''&!#$)*!($'%$!2&**87!+$$2&!/&(8*8!&-.$*! ($**&! +#$*!,-.&/($!,9/($3! 4#*(($%5**&$''&! 2&*&*! 2,9(3!<9-9')2##!&*!+#02##*!)(##!6$%883 Teksti: Minna Uusivirta Kuvat: Minna Uusivirta ja Rockettesin albumi Mitä katsot tv: stä? Seuraan monia sarjoja, erityisesti Täydellisiä nai sia ja Greyn anatomiaa. Katson myös kaiken tait oluistelun ja käsipalloa silloin, kun ÅIFK:ssa ole va veljeni pelaa. Mitä luet? Helsingin San omia ja tenttikirjoja. Kaunokirjallisuutt a olen ehtiny t lukea vain vähän, mutta pidän fiktiosta. Ke sällä on luettava kuusi sak sankielist ä kirjaa, saa n niistä opintopisteit ä. Mitä musiikkia kuuntel et? Kuuntelen lähinnä radiot a. NRJ, Voice ja Yle X on ohjelmoitu autoradioon, ja niit ä vaihtelen. Joukkueen fiilistelybiisejä on myös kiva kuunnella. Valmistaudu kesään! Kesä saapuu, mutta samalla myös kärpäset, hyttyset ja punkit. Meiltä löydät lemmikillesi suojat kesän ötököitä vastaan. Turvaa veneretkilläsi myös koirasi. Nyt laaja valikoima erikokoisia pelastusliivejä. Runsas valikoima leluja kesän riemukkaisiin vesileikkeihin, koulutuksiin ja kaikkeen siltä väliltä. Tuo lemmikkisi valitsemaan oma suosikkilelu! Kupittaa, Kurjenmäenkatu 3, Turku Puh , /kauppias Johanna "WPJOOB "SL o MB o t XXX NVTUJKBNJSSJ ö maininki 23

13 24 maininki KÄVELYKADULLA YLIOPISTONKATU 24, TURKU, (02)

maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25!

maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HEINÄ ELOKUU 2011 Hirvensalopäivät 19. 21.8. Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! EKVALLAN UIMARANNALLA VIIHTYVÄT KAIKKI FRISBEEGOLF

Lisätiedot

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TOUKOKUU 2011 Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS AALTOSET KANTAVAT LAJITTELU- VASTUUTA RITA LAPPALAISEN

Lisätiedot

Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU

Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2011 Pienten puolella Matilda ja Joona. Katso sivulle 20. Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena MEDIHELI

Lisätiedot

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2011 Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 BACSÓJEN ARJESSA JOKAINEN OSALLISTUU KOTITÖIHIN HEIKKI

Lisätiedot

Päivi Pietarin kotimaisema on. Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19. elämää saarissa TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI

Päivi Pietarin kotimaisema on. Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19. elämää saarissa TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! MAALISKUU 2012 Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19 TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI LASKETTELU- RINTEESSÄ RIITTÄÄ

Lisätiedot

maininki Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! elämää saarissa

maininki Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 200 Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! MAARIT MYLLYMÄKI VAIHTOI MAISEMAA SEURAINTALON KASVOJEN KOHOTUS MARCUS

Lisätiedot

Meri kutsui. Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! elämää saarissa SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI?

Meri kutsui. Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! elämää saarissa SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI? elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI JOULUKUU 2010 Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI? TOMAS KICHAMUN JOULUKUU

Lisätiedot

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! SYYSKUU 2012 Hirvensalopäivät ja Kakskertapäivät kuvina KAAVOITUSASIAT KOSKEVAT MEITÄ KAIKKIA JAANA KAKON SYYSKUU Janette ja Jari

Lisätiedot

ELÄMÄÄ SAARISSA Pirjo ja Makke Niemen kesäveneilyt Pekka Kytö ja golf Anne Wal in toivoo siistimpää Haarlaa Kakskerta- päivien ohjelma sivul a 20

ELÄMÄÄ SAARISSA Pirjo ja Makke Niemen kesäveneilyt Pekka Kytö ja golf Anne Wal in toivoo siistimpää Haarlaa Kakskerta- päivien ohjelma sivul a 20 ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI KESÄKUU 2013 Pirjo ja Makke Niemen kesäveneilyt Pekka Kytö ja golf Anne Wallin toivoo siistimpää Haarlaa Kakskertapäivien ohjelma sivulla 20

Lisätiedot

maininki Hirvensalossa Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää elämää saarissa Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5.

maininki Hirvensalossa Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää elämää saarissa Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5. elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! TOUKOKUU 2012 Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5. PIHA- SUUNNITELMASTA TODEKSI Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää

Lisätiedot

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2011 Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA KOTI LÄMPIMÄKSI MILLÄ JÄRJESTELMÄLLÄ? JOHANNA

Lisätiedot

maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA

maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI ELOKUU 2010 Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA

Lisätiedot

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HUHTIKUU 2012 Pääsiäispuuhaa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI odottavat uutta Annika ja Petja Raaska saarelaista

Lisätiedot

maininki Lauttarannan poikia Mikko Koivu on Virven lukuvinkki sivulla 20 elämää saarissa ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA

maininki Lauttarannan poikia Mikko Koivu on Virven lukuvinkki sivulla 20 elämää saarissa ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HELMIKUU 2012 Virven lukuvinkki sivulla 20 ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA MYRSKYN JÄLKITUNNELMIA DANIELA FURUN RATSASTUS-

Lisätiedot

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2014 Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Kakskerran Erä on monipuolinen metsästysseura

Lisätiedot

SAAPAS- KALLIOLAISIA. Elämää saarissa EETU JA EMILIA OVAT TUOREITA. Saarten tapahtumia sivulla 22

SAAPAS- KALLIOLAISIA. Elämää saarissa EETU JA EMILIA OVAT TUOREITA. Saarten tapahtumia sivulla 22 Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2015 Mirka Salmen ja Heikki Lempisen idyllinen koti Pikisaaressa Anneli Ahdin syyskuulumisia Kaarin Kurri on vuoden kakskertalainen

Lisätiedot

maininki Satavan sillan kupeessa Tanja ja Petteri Nevalainen viihtyvät elämää saarissa PETRI RUUSUSEN HUUDI-KESKUS ON VALMISTUNUT

maininki Satavan sillan kupeessa Tanja ja Petteri Nevalainen viihtyvät elämää saarissa PETRI RUUSUSEN HUUDI-KESKUS ON VALMISTUNUT maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2012 Kuntavaaleissa paikallisella äänellä on painoa. Katso poliitikkojen mietteet saartemme kehittämisestä sivulta 19. PETRI

Lisätiedot

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA

Lisätiedot

maininki meri, meri ja meri. Elina Ruohosen Hirvensalossa parasta on elämää saarissa

maininki meri, meri ja meri. Elina Ruohosen Hirvensalossa parasta on elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HEINÄ-ELOKUU 2012 Hirvensalopäivät ovat 13. 19.8. Katso ja säästä ohjelma sivulta 26! KAUPPIAALLE RUOKA ON SEKÄ TYÖ ETTÄ RAKKAUS VISIITILLÄ

Lisätiedot

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2010 Mainingin kamera kuvasi talviriemua SUOMISET MATKOILLA JA KOTONA LUKUVINKKEJÄ HIRVENSALON KIRJASTOSTA TIMO NIKKILÄN HELMIKUU

Lisätiedot

JÄNESSAARESSA TARJA PELTONIEMEN ASUINYMPYRÄ SULKEUTUU. Latokarin ovet avautuivat hetkeksi Hirvensaloseuran. retkeläisille

JÄNESSAARESSA TARJA PELTONIEMEN ASUINYMPYRÄ SULKEUTUU. Latokarin ovet avautuivat hetkeksi Hirvensaloseuran. retkeläisille ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2013 Latokarin ovet avautuivat hetkeksi Hirvensaloseuran retkeläisille Mari Håkansin merenrantakoti Kakskerrassa Sanna Laajalahti

Lisätiedot

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2009 Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan KAKSKERRAN TIISTAIKERHO TARJOAA SIELULLE SEURAA JUUSO SUONTAMA HUOLTAA LEPPOISTEN

Lisätiedot

MOIKOISISSA LÄHELLÄ KAIKKEA ARI JA HENNA LAHDEN KOTI ON. Annan Amerikankuulumiset. sivulla 9. Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa

MOIKOISISSA LÄHELLÄ KAIKKEA ARI JA HENNA LAHDEN KOTI ON. Annan Amerikankuulumiset. sivulla 9. Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2013 Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa Iida Vartiainen aloitti koulun Tiina ja Pekka Mäkelän pihavieraina Kai

Lisätiedot

Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan maalla

Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan maalla maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TAMMIKUU 2010 Minkälaisia lakkeja ja minkälaisia ajatuksia lakkien alla? Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan

Lisätiedot

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti TOUKOkuu 2009 lehden sivut avattu! www.lehti.fi Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena Kakskerran

Lisätiedot

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2013 Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin Saarelainen edustus kuntapolitiikassa Asiakaslähtöisyyden salat paljastuvat

Lisätiedot

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2013 Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen Tommi Sauvonsaaren lokakuu Hiiri pieni pyörii

Lisätiedot

LAPSELLISESSA NAAPURUSTOSSA

LAPSELLISESSA NAAPURUSTOSSA Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2014 Eklund-Mäkisen perhe on kotiutunut Kakskertaan Pekka Peltomäki talkoilee kotisaarten hyväksi Otto Railan lokakuu SATU JA TONI PAAVOLAN

Lisätiedot

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2014 Mikko Laine pitää linnut pöntöissä Kari Ojala valmistautuu eläkepäiviin Seppo Sutelan maaliskuu AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN

Lisätiedot

maininki maata ja merta Leena ja Olli Nummela kyntävät

maininki maata ja merta Leena ja Olli Nummela kyntävät maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2009 ANTTILAN PUUTALON KEIT- TIÖSTÄ TULVII PIIRAKOIDEN TUOKSUA Leena ja Olli Nummela kyntävät maata ja merta Eila Monnosen

Lisätiedot