maininki kotiseutunsa puolesta Satavalainen Jaana Majatie liputtaa Kakskertapäivät lauantaina 2.7. elämää saarissa Katso ohjelma sivulta 9!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki kotiseutunsa puolesta Satavalainen Jaana Majatie liputtaa Kakskertapäivät lauantaina 2.7. elämää saarissa Katso ohjelma sivulta 9!"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI KESÄKUU 2011 Kakskertapäivät lauantaina 2.7. Katso ohjelma sivulta 9! JAANA JA MIKA ELO NAUTTIVAT PURJEHDUKSESTA ILMAISTA KASVIN- TUNNISTUSAPUA TARJOLLA VENLA KUULUVAISEN KESÄKUU Satavalainen Jaana Majatie liputtaa kotiseutunsa puolesta maininki 1

2 kesäkuu 2011 Kaiteellinen taidetta! "#$%&&''$(&(%#!)*!+#$*!,-.&*!/$01#$2&*!&0)!/#%&&''$(&&*3!4)5/)/5$*&*!%#$.&/#$.&!)'$!*$$*! 56&#!$'2&(%,(7!&%%8!1)(!&*!#(5$($!($''#*!%8''8!65)'&''#7!*$$*!)'$($*!+)$*5%!)''#!+$'6$%%928*!/#: %&&''$*&*!*$$''&7!1)%/#!(#$+#%!-50$(%##!/5'%%550$/5)005%&%%5#!($'%##!6$%/$*!5(&#22#*!/&00#*! 68$+8((83!",''8-8*!($%8!/&'6#($!2&**8!%9$-$*!1#!%5''#!%9$(%8!/5'%50&''$(%$!-&-/5&*3!;$(%&&*!$$*! 688''&!/#$.&%#$.&!(#$!($$%87!&%%8!(&!)*!$%(&!%&-%,83!!"&/(&'$8$%8!%&)/($#!%5)%%#2#((#!)+#%!)''&&%! 2)*&%!2)*&%!(##0&'#$(&%!/8.&%!1#!688%3!"#$//$&*!/#$.&%%#!$-#(%&''&$.&*!65)'&(%#!%8((8!15'/$: (&%!/$$%)/(&%!$.&#*!/&/($19$''&!1#!(6)*()0&$''&!1#!&**&*!/#$//&#!%#$.&%&)(%&*!%&/$19$''&3 <5)25/(&%!)+#%!*,%!688%,28((8!-55%)/#56#*!/#5%%#!55($''&!)2$(%#1$''&3!4&)/($(%#!(##.5%! 0#-#%!2&*&+8%!-,+8*%&/&+8$(,,%&&*7!/)-%&&*!(##!2880$%&''8!/5/$*!%#$%&$'$1#!$%(&3!=$'2$''&2: 2&!-,+88!%&/&+$8!1#!25$(%$#22&!&'8+9$%%8+$8!/5+#25$(%)1#!%#01)$''##*!+$&'8!($+5''#!>?3 #(%&&22&!(5)($+#%!1)!$%(&((88*!2)*$65)'$(%#!/#(+$+#'$/)$2##!1#!B##*688((8!($**$%%&'&+8! =$6(#')*!655%#0-#!)*!+$&'8!($0)%&''5%!C))0##22&!'$(82#5(%&$%#3!D'2#$(%#!%5**$(%5(#65#! )5.)22$''&!/#(+$'9,.9/($''&!)*!'5+#%%5! 2&$''&!(##0&'#$($''&!/)/)!/&(8*!#1#/($3 Saaresta, Pirjo Huttunen!""#$%&%##'(' *+,-+.$',/ 0/1'23&'(+4/ 0/5'6$&+&'(+4/ 0/7.3,''44'&'(+4 0/3#82'-3$4++4 //9:"/&346.3&+,,6$ /&8.'$4+&'(+4/ 0/1'23$+1+5'4/ 0/2'+&34/ 0/:65534/ ;<=>?/ maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku!""#$%&$'&'((#%&)*(*+),'-+*&-#"%-$$.'((#%.$%/$(0'-+*/'((# !!!"H+,-+.$")!""#$%&'()'#*"$$+,"),-+ kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Jaana ja Mika Elo vesillä 7 Marian rakennusblogi 8 Kotipihan kasvit tutuiksi 10 Mitä kuuluu Marelle 12 Minä satavalainen: Jaana Majatie 18 Taidekaide tuli, meni ja voitti. 22 Venla Kuuluvaisen kuulumiset 2 maininki maininki 3

3 Kun purjeet ovat ylhäällä, ollaan jo perillä Kippari Mika ruorissa. Pläkä Airisto on purjeilla kulkevan harvinainen haaste. Hirvensalon Maanpäässä asuvat Jaana ja Mika Elo ovat intohimoisia purjehtijoita. Harrastuksensa toteuttamiseen saaristoalue tarjoaa heille unelmamahdollisuudet. Mika ja Jaana Elo ovat olleet naimisissa 25 vuotta. M$/#''#!1#!E##*#''#!)*!%#/#*##*!'8-&(!>F! +5).&*!/)/&25(!6501&-%$2$(&(%#3!G**&*! ($$0%,2$(%8!6501&+&*&$($$*!G')$''#!)'$!/8,: %9((88*!2))%%)0$+&*&7!25%%#!*,/,88*!-&!&$+8%!+)$($! &*88!/5+$%&''#/##*!-#*//$+#*(#!(&''#$(%#3 :!;501&-%$2$(&((#!)*!&*&228*!(&''#$(%#!%&/&2$(&*! 2&$*$*/$83!E#!)+#%-#*!6501&+&*&&%!&/)')A$(&26$#/$*! +#$-%)&-%)1#3!H#*-#*!6501&+&*&&*!6)'%%)#$*&/5(%#*: *5/(&%!)'$+#%!*)$*!6#0$(#%##!/&(8((87!B$/#!(#*))3 G')%!&$+8%!+$$%($!#0+#$''#7!6#'1)*/)!6501&-.5(-#0: 0#(%5/(&&*!)*!+5)($&*!(##%)((#!/5'5*5%!0#-##3!=&!&$! /5$%&*/##*!)'&!&.&(!)'&&''$(%#7!($''8!+&*&$',*!%5)2$#! /)/&25/($#!&$!+)$!2$%#%#!0#-#((#3 :!;#0#(%#!+&*&$',((8!)*!,-.&((8)')7!/)(/#!2&0$''8! )*!*$$*!$/88*!I6#//)I!)''#!(#2#((#!%$'#((#!25$.&*! /#*((#3!=$'')$*!($&''8!%5'&&!2,9(!15%&'%5#!6&0-&&*!/&(: /&*!#($)$(%#7!1)%/#!&$+8%!&-/8!255%&*!%5'$($!65-&&/: ($3!E#!%$&%,(%$!)''##*!/)/)!#1#*!'8-&''8!'5)*%)#7!E##*#! /&0%))3 VENEILIJÄ HUOLEHTII KANSSAMATKUSTAJISTAAN G')1&*!6&0-&&(&&*!/55'5+#%!2,9(!6)1#%!20'(!1#!3$4 "'#(!(&/8!%,%80!5,#(#3!H#*-#!+&*&!%5*%5$!188+8*!6&0: -&&''&!6$&*&/($7!1#!B$/#!/&0%))/$*!)(%#*&&*(#!55.&*! J>:1#'/#$(&*!6&0-&+&*&&*3 :!H&*&&((8!)''##*!/)/)!#1#*!+#0($*!'8-&//8$*7!1#! %)$($#!%8,%,,!2,9(!-$&2#*!+#0)#3!B&0$''8!)66$$!6#: /)(%#/$*!)%%#2##*!%)$(&%!-5)2$))*3!=&!)*!%80/&8! &'828*)6&%5(!6#$%($!'#6($''&7!2,9(!#$/5$($''&7!B$/#! -5)2#5%%##3 ;501&-%$1#!1)5%55!/)-%##2##*!2&0$''8!+##%$+$#/$*! %$'#*%&$%#3!B$/#!/5$%&*/$*!+#/55%%##7!&%%8!G')1&*!+&: *&$',!)*!&**&*!/#$//&#!-56$+&*&$',83 :!E)$((#/$*!-&/%$($((8!%$'#*%&$((#7!/5%&*!0#*%#5%5: 2$(&((#7!(##%%##!/$66#0$!1)(/5(!+#-$*A)((#!(#*)#! -$&2#*!6#-#(%$!%)$(&''&3!B5%%#!(&''#$*&*!2&*&&!)-$7! &$/8!2&$.8*!+&*&&((822&!(&$'#%#!-#26##%!$0+&((87! B$/#!(#*))3 KESÄKUU ON PURJEHDUSKUU G')$''#!)*!%#6#*#!#1)$%%##!6501&-.5(!/&(8/55''&3!K&$:.8*!/)/&25/(&*(#!25/##*!2&0$''8!(##!($'')$*!/5': /&#!+#0($*!0#5-#((#3 :!K&$*8/55!)*!(5)($%5$*!')2#/55/#5($7!1#!($'')$*! (#%#2#%!)+#%!#$+#*!%56#%&*!%8,**83!=$'')$*!%8,%,,!'8-: %&8!(#%#2#(%#!#1)$((#7!1)%%#!&-%$$!&**&*!25$%#!(&50##: +##*3!"&(8/55((#!)*!(&*!($1##*!-$'1#$(&26##7!E##*#! /&0%))3 Saaristomeren käytön lyhyt oppimäärä 1. Jos käytät purjeiden sijasta moottoria, pidä se kunnossa. Näin minimoit öljypäästöt. 2. Järjestä veneeseesi septitankki ja sen imutyhjennysjärjestelmä. 3. Osoita kippariutesi heiluttamalla myrkkymaalipensselin sijasta harjaa eli poista rokot ja levät kemiallisen askartelun sijasta mekaanisesti. 4. Jätä lintujen pesimäluodot rauhaan. 5. Saaristomeren luonto oli täällä ennen sinua ja jää tänne jälkeesi. Käyttäydy siis fiksun vieraan lailla. ;501&-.5(-#00#(%5/(&*!+5)/($!G')$''#!&$!)'&! %#0+&%%#!/&(829//&$',''&3 :!"5*!6501&&%!)+#%!,'-88''87!($'')$*!)''##*! 6&0$''83!=&!)*!#$*#!)''5%!2&$.8*!6501&-.5(: 2)%%)22&7!B$/#!(#*))3 Teksti: Esa Töykkälä Kuvat: Pirjo Huttunen, Elojen albumi ja Esa Töykkälä Merillä oppii pakostakin ottamaan toiset huomioon. 4 maininki maininki 5

4 ja lahjaliike Merihenkinen sisustus- ja lahjaliike Merihenkinen sisustus- ja lahjaliike Itäinen Rantakatu 46, Turku ma - ke 10-17, to 10-18, pe la ja su Myös nettikauppa: 6*)($($"&$+*%78%9*:&* ;;;<0#:#,'"<='!"#$"%&''($&)*+$ Maria Kurki on kolmen lapsen äiti ja ammatikseenkin lastenhoidon ammattilainen. Marian arjessa riittää elämisen makua kun uusi talo rakentuu Hirvensaloon. Mainingin lukijat pääsevät Marian mukana uuden kodin rakentamisen vaiheisiin. Julkisivut paraatikuntoon Pääsiäisen tienoilla talomme ulkopinnoista puuttui vielä viimeinen silaus rappauksen muodossa. Pitkän pääsiäisviikonlopun aikana ulkoseinien vierelle kasattiin telineet urakan alkusoittona. Ennen varsinaisten tasoitus- ja muiden töiden alkamista ikkunat ja oviaukot peitettiin tarkasti suojamuoveilla. Vaikka muovit olivatkin läpinäkyviä, muuttivat ne talossa oleilun hetkellisesti lähemmäs kasvihuoneessa asustelua. Vaikutus oli yllättävän suuri, sillä jo ensimmäisten päivien jälkeen alkoi koko perhe kummasti kaivata näkyvyyttä ulos. Onneksemme tälläkin kertaa kotimme ympärillä häärivät parhaat mahdolliset työmiehet ja runsaan puolentoista viikon pussissa elämisen jälkeen saimme jälleen nauttia takametsämme tutuksi käyneestä maisemasta ja tietenkin hohtavan valkoisista ulkoseinistä. Vaikka kevät oli vauhdilla kääntymässä kesän puolelle oli takapihamme edelleen vailla terassia ja nurmikkoa. Onneksi suunnitelmat oli kuitenkin jo saatu ruutupaperille ja vajaan 900 metrin terassilautatilaus toimitettu raumalaiselle Kollan pojat -puutavaraliikkeelle. Terassiprojektin kimppuun päätimme käydä omin voimin, eli siinä mitattaisiin todellinen kykymme sahata ja porata ruuveja suoraan... Onneksi olimme saaneet jo tähän harjoitusta, sillä paneloimme tätä aiemmin autokatoksen seinät isäni ja veljeni valvovien silmien alla. Eli enää meidät erotti valmiista terassista muutama kauniin keväinen ja työntäyteinen ilta sen jälkeen kesä voikin virallisesti alkaa! Jälleen kerran voimme siis todeta elämän olevan mallillaan. Pitkäaikainen haavemme on pihaa vaille valmis ja ne kauan unelmissa olleet tuparit ja takapihan mölkkyturnaukset ovat jälleen askeleen lähempänä toteutumista. RTV on myös sisustuskauppa! Laajasta valikoimastamme löydät myös lahjatavarat ja sisustuslehdet! 8-17 Turku Satakunnantie 162, p. (02) Kaarina Niemeläntie 2, p. (02) Salo Myllyojankatu 18 20, p. (02) Palvelemme: ma pe 9 18, la 9 14 Noutotukku avoinna ark maininki maininki 7

5 Kotipihasta voi löytyä eksoottisia yllätyksiä Kasvaako pihamaallasi kasvi tai puu, jota et tunnista? Mikäli törmäät kesällä pihallasi tai muualla saaressa kasviin, jota et tunnista tai jonka laji tai suku askarruttaa, voit ottaa yhteyttä Viherlassilan puutarhaan, jossa kesäkuusta alkaen autetaan harvinaislaatuisten kasvien tunnistamisessa. Tarkoituksena on tunnistaa nimenomaan monivuotisia ruohovartisia kasveja eli perennoja sekä puuvartisia kasveja. Toimi näin: Ota kasvista kaksi kuvaa: yksi versosta sekä lehdestä noin 20 sentin etäisyydeltä ja toinen parin metrin päästä. Mikäli kyseessä on puu, ota kuva tarpeeksi kaukaa niin, että puu näkyy kokonaan. Tulosta kuvat ja vie ne Viherlassilan puutarhaan (Alakyläntie 2-4) paikan päälle. Harvinainen pyökki. Tänä kesänä kannattaa pitää silmänsä auki harvinaisten kasvilajien varalta. Sipsalon puutarhan karkureita tai muita tuntemattomia suuruuksia voi näkyä porraspielessäsi. 6#0-#$26$#!&'$*,2680$(%918!/#(+$(%)$''&3!"5*! -T505*!(##0$(%)#'5&!)*!/$$(%#%%#!,/($!=5)2&*! %5%/$%##*! /#(+$&*! 2&*&(%,2$(+,9-,//&$%87! *$$*!K$0+&*(#')7!"#/(/&0%#!1#!=#%#+#!/55'5+#%!,//9(: +,9-,//&&(&&*3!<$(8/($!B##*688((8!($1#$%(&+#!=$6(#')*! L#*-#!655%#0-#!)*!+)$*5%!&/()%$()$.#!)2##!/#(+$6&0$*: %9822&3!!=&!%##(!%#0/)$%%##!($%87!&%%8!#'5&&'%#!+)$!'9,%,8! 6#'1)*/$*!&0$/)$($#!'#1&1#3!K#'5#22&!)''#!25/#*#!*$$.&*! %5**$(%#2$(&((#!1#!/#0%)$%%#2$(&((#7!(#*))!655%#0-50$! >'&$%?$--'($3! <#(($'#*! 25/##*! %5**$(%5(#+5*! %#01)#2$(&*!%#5(%#''#!)*!2,9(!#1#: %5(!($$%87!&%%8!$-2$(&%!/$$**$%%8$($+8%! &*&228*! -5)2$)%#! 6$-)$-$*(#! 1#! )66$($+#%!#0+)(%#2##*!'5)*%)#3!=$%8! 6#$%($! /5'%%550$688/#565*A$*! -&*: /&&*!$(%55!2#$*$)(%$!2,9(!655%#0-#/5'%%550$*!+##'$2$*&*3 :!B$(%88*!-&$*$(%8!&$!%#0+$%(&!(&*%88*!$'2)$%%##7!<#(($'#! *#50#-%##!1#!1#%/##M!B)*$!)*!+)$*5%!+5)($#!/8+&''8!6$//5! 655*!)-$!-)/(##2#%%#7!&%%8!/,(&&((8!)*/$*!-#0+$*#$(55(3! N,%!)*!-&'66)#!%5''#!%5**$(%5%%#2##*!$%(&''&!+$&0##/($!188: *&&%!/#(+$%3 SIPSALON PUUTARHA ON HUONOSSA JAMASSA Lajiharvinaisuus on voinut juurtua näillä saarilla mihin vain. =$6(#')*!655%#0-#!)*!O#0'!+)*!<$**&*!)66$6)1#*7!;&-0! "#'2$*!P>Q>F!R!>QQST!/)/&$'5655%#0-#7!1)((#!"#'2!$%(&! %)$2$!1#!%,9(/&*%&'$3!N,%!%$'#!)*!08*($(%,*,%!1#!655%#0-#!)*! -)$%#2#%)*7!25%%#!2)*&%!"#'2$*!/#(+$/)/&$'5$(%#!6&08$: ($*!)'&+#%!'#1$%!2&*&(%,+8%!($&''8!,-83!=$6(#')*!655%#0-#*! (8$',%%82$(&*!65)'&(%#!)*!+&.)%%5!2,9(!/#*(#$*+8'$(&*! %5%/$1#,-%&$(9*!+)$2$*3!48''8!-&%/&''8!%)$+)%##*7!&%%8!45: 05*!/#565*/$!%5'$($!6&'#(%#1#*!0))'$((#!%$'#*!)(%#1#/($3! <#(($'#*!25/##*!)*!-,+$*!2#-.)''$(%#7!&%%8!K$0+&*(#: ')*!=$6(#')((#!($1#$%(&+#'%#!655%#0-#:#'5&&'%#!)'$($!'&+$**,%! &0$/)$('##%5$($#!/#(+&1#!'##1&22#''&/$*3!=$6(#')((#!)*!+$&: '8!*,/,88*/$*!2)*$#!-#0+$*#$($#!'#1&1#3!U'5&%%#!)*!&($%&%%,! 2,9(!'$$%&%%8+8/($!V"M*!W*&(X)*!2##$'2#*6&0$*%9/)-%&$: ($$*3 :!455'$!)*!+)$*5%!'&+$%%88!($&'%8!($$%&69',8!255#''&/$*3! =$%8!&$!($$(!/)(/##*!%$&.87!+#$//#!%9028$($!#'5*!6&0$*!&($: 2&0/$/($!"$$*#(%#!%5)%55*!&/())%%$(&&*!/#(+$$*!%#/#6$-#': '##*7!<#(($'#!(#*))3 Teksti ja kuvat: Esa Töykkälä ja Pirjo Huttunen <'<D<$Q+'0R,CR+(-PGG(( N>25=?67725(=6>9658;;6(-./.(=78(G-.PP(S(GT.PP!"#$#%&'",, <,#08''00&*",,, #"0''","*#"*.!"#$%&'( %')'*+',*'(-./ (67829:;! "#$%&'"(%'!)*+(,'!"'!-%%#..')!!! ',('/!0+,(!-1$/23.(!"'!4(&'!*'55','(%+% <6=;=4>9676:7:! +/(&&3"3%3!6''%'!7'"'&(+ &:;22==26(! 1##,(1'85#,,'!;<+%!0+(..(,3 <6=;=4>>65(=1>1B19! '#.&$8(/$(&#!/''8(/&$D$5'/!-%//(!6#%%(,' <6=;=4>>65(=1>1B19! E'./.+8&'/+#8'%!5#1++%"$1&'"'!7'8..#!!! +AEF6B69!! (((G.(<6>9658=24>>8;! HI!2(%A!+/(&&+,("3%3!://(!0'#&','!! JF!.,$!JKFKIA!HF!E,$!JKFLI!"'!KF!E,$!JMFJI (((-.('5922==2F2;94! &$(2((!.$.$!53(>3%!'"'%A!!! 7'8..#!7+8(,#$&$A!-8&!=N1+8,$N.!;? (((H.($592;49(=42992E=6;329!5##&'81'%+#>$/!-8%$!E'/>(!!.,$!JKFKI!O!JMFKI!+/(&&+,?3!"'!.?/?2?./((%!!!! >'/&'#./(' (((I.(J:KL66( Q'#,((%'!*''./$%+%!!.,$!JKFMI!O!JMFKIA!+/(&?./(3!"'!$5+&#/&' <8=8859:K2545(A?942;76:7:: >2(C4>92M8!+/((%&??!53(>3%!'(.'%'!+8(!5#$,+,,'!',#+&&'F &:=;:76!$%!'>$(%%'!.$.$!53(>3%!'"'%F!;1"+,2'//'!2?9/!$%C(%D &''F!638"+/&3"3%3!$%!5'8&($,(55#.#%&'!E'./.+88'%!E'./$(/5(/&+ N:OO4992(B6(=6?328!$>'&!'>$(%%'!53(>3%!'"'%F!G'8"$,,'!$%! 22F!1+8%+.+(&&$'A!,+&&#"'A!2'..'8''A!.'1>('!"'!.'1>(,+(533F N>25=?6772;;6!2?9/!(.$%(D!"'!1(/&$8(',,(%+%!.'8&'%$%3?&&+,?!/+.3!.#>'&'(&+(,("'!7'&&(!G$(>$/+%!%3?&&+,?F <78(-P.PP(<6>68=4965;;29(D696365(;4:> A!"38"+/&3"3%3! E'./.+88'%!%#$8(/$/+#8' D)**)*+',*'(H./.! =78(GP.PP(B:K6765F67347:;(<6=;=4>>65(=2>=8;;6A!"$%.'!"3,.++%!.(8..$.'1>(&!0+%%','//'F!0+%%',''%!533/++!2?9/!.(8..$>+%++,,3!.(8.$%!,'(&#8(/&'F!!"#$#%&'"()*+)',-.,#-#-,(%&/%%.,, '"("/'01"2,3-.#",3)&3%$')+)',$""&'%.,, %&*,4/5*$'4#$%',3",4/'%*$6'7,!"#$#%&'"()*+*88%,())$%%,90$$*88",.&-,:;7,!"#$%$""&'()*+%&',#-)$',#%.)+""&'/"',0.1%$00&',##22%%,,%'3"&2*#&'/*)2*#&4 FG(+,!)!--$FHI+$'!)GJF,,%I%) 8 maininki maininki 9

6 !$+,&)''-''!"#.--./ Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. Stinan kanssa viettämässä vapaapäivää rannalla. Ja toinen uusi hyvä kaverini Malin! Jos ei vielä viikko sitten kuukauden päässä oleva kotiinpaluu tuntunut todellisesta, niin nyt kyllä tuntuu, sillä aloitin pakkaamisen eilen. Mulla on täällä varmaa 50 kg tavaroita, mitä en voi ilmaiseksi ottaa lentokoneeseen, joten äitini ja siskoni ajavat tänne kahden viikon päästä hakeakseen suurimman osan tavaroistani. Pakkaaminen piti aloittaa jo nyt, sillä ennen heidän tuloaan tulee tapahtumaan niin paljon, etten millään ehdi miettiä pakkaamista. Viimeisenä kuukautena mulla on tiedossa omat synttärini, helsinkiläisen kaverini, sekä äidin ja siskon vierailu, koulun päättäjäiset ja omat Going away juhlat. Kumpa vaan sais hidastettua ajankulua ees vähäsen, muuten tää tulee olemaan ihan liian nopeesti ohi! Kram, Mare Uusi hyvä kaverini Helene rinnakkaisluokaltani. Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki Hyödynnä kotitalousvähennys - 60% KOTI JA PIHA!""##"$%&'#(()*($+,-".($ F1GHI&J3&KH534!K7LHM2NI& FOII1MM3KH213&P ;0<?(;<!!=567!!6C=9(50<5( 6=C=?589(67>DD9(?66C=!8B5D=??6!"#$%$$&'$&(")*+**$%$$&#)*,$-"$&.$$/+,.,((+0 123& '$&#8.8&*$/')".*$&)9$(*$&(:;,*$(##$/,(*$.,0!"#$$%&"'()*+%(,"($%-"($"&./&# 0-+/%1+23)#4$$"'%44/(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( /('(0$0*0&0-&01**+"$2344 vahdontie 600, rusko. puh ma-pe 10-18, la H I R V E N S A L O 10 maininki maininki 11

7 Jaana valitsi heinäkuun Mainingin keskiaukeamalle huiputtajan Ylipäätäänkin pidän yksinkertaisesta elämästä - tosin vaihteluna välillä kutsuvat monenlaiset kulttuuririennot, Jaana Majatie miettii Mustikkamaiden laulajatar minä satavalainen Satavan Höyttisissä musiikinopettaja Jaana Majatien kodin ikkunoista pilkottaa meri. Talviturkit on heitetty sinne jo vappuna. Selustan sen sijaan turvaavat talon takaa aukeavat mustikkametsät, joihin talon emäntä häviää, kun muiden silmä välttää. O*!+#$/&#!688%%887!2$%8!/&0%)$($!&*($*3!"): %)*#!C,,A&'$!1#!+$5'5!6#'1#(%#+#%!-&%$!,-:.&*!65)'&*!E##*#!B#1#%$&(%8M!I<#5'5!(&!)*! 2$*5*!$'%)1&*$!$')I3 :Y6$(/&'$*!&*($*!'5)/#*)6&%%#1#/($7!($$%8!1#%/)$*! 25($$/$*)6&%%#1#/($!1#!'#5'5*)6&%%#1#/($3 U22#%$*+#'$*%#!)'$!(#%%52$&*!(522#7!/5%&*!&'8: 28!5(&$*!)*3!E8'/$/8%&&*!%5'&&!+#(%##*!#($)$%#7!1)%/#! +#-+$(%#+#%!($%87!&%%8!0#%/#$(5!)'$!-,+83 :45**&*! )'&+#*$! &%5)$/&5%&%%57! /5*! (##*! %&-.8! 2$&'5$(##!%,9%83!;#0#(%#!)6&%%#1#*!#22#%$((#!)+#%! *5)0&%!)66$'##%!1#!)6$(/&'$1#%7!-&$.8*!(&50#((##*!6,: (,,!&'828((8!/$$**$3! 4,9!)*!/&00#*!)''5%!2,9(!/#%/)''#3!E550$!/5*!-)$: %)+#6##%!)'$+#%!688%%,28((87!B#1#%$&*!%,9%!6$&*&((8! N)5($#$(%&*!/)5'5((#!')665$+#%3 :Y'$*! 25(%$//#2&%(8((87! ($**&! )'&*/$*! (##*5%! 2)*%#!#$/#!%80/&88!65-&'5#3!V/($!/)''&A#!()$%%$!1#! %#01)($!25($$/$*)6&%%#1#*!($1#$(55%%#!4505((#3!=&!&$! )'$($!+)$*5%!%5''#!6#0&26##*!6#$//##*3 W(&#*!/)5'5*!1#!($1#$(55.&*!18'/&&*!B#1#%$&!688%,$! 4=V"$*!'5/$))*!25($$/$*)6&%%#1#/($3 MERI KUTSUU SEILAAMAAN :Y'&*! %,,%,+8$*&*! 25($$/$*)6&%%#1#*! #22#%%$$*7! 25%%#!)'$($*!/,''8!+)$*5%!)''#!2&0$/#6%&&*$7!B#1#%$&! 6#'1#(%##3 W5.&((#/#565*A$((#!-8*&*!$(8''88*!)'$!#$/#*##*! )$/&#!6&0$*%&$*&*!)*#+)*#!:88*&(%8!%5**$(%&%%#+#!/&(: /$2))%%)0$3 :!;#'1)*!)'%$$*!2&0&''83!D(8*!/#*((#!%)$($*##*!/$*#(: %&'$22&!($$%87!2$/8!(##0$!2$/$*!)*3!K8*&*!/#*((##*! )*/$*!65-5%%57!&%%8!*,/,$($*!)*!+8-8*!%,'(887!/5*!*#: +$A##%%)0$*!/#*((#!*8/,,!-&%$7!2$/8!(##0$!)*!1#!2$'%8! 65)'&'%#!6$%8$($!2&**83! TORIREISSUILTA RIITTI KERROTTAVAA B#1#%$&*!8$.$*!(,**,$*/)%$!)*!=#%#+#*!(##0&*!6)-: 1)$(0#**#''#7!'$**5*%$&%8!6#0$*!/$')2&%0$*!688((83! =$&''8!6$//5%,%%9!+$&%%$!/&(8')2$#!1#!%&/$!/&(8%9$%8! Talon takaa avautuu mustikkavarvikko ja kalliorinne. Piirakka-ainekset ovat loppukesästä ihan näköetäisyydellä. $()+#*-&26$&*(#!655%#0-#%$'#''#M :!B#*($/#*6)$2$**#*!#')$%$*!/55($+5)%$##*#7!-8*! *#50##3 B#22#!6$%$!%#0//##!-5)'%#!($$%87!&%%&$!(##*5%!'8-: %&8!/#5#(7!25%%#!/&00#*!6#0$!/&(8((8!%5'%$$*!K9,%%$($$*! /#%()2##*!(&*!-$&*)1#!2#$(&2$#3 :!!Y'$!-#5(/#!/55**&''#7!/5*!2#22#!1#!6#66#!15%: %&'$+#%!=#%#+#*!$-2$($(%83 ;#66#!/8+$!##25$($*!%)0$0&$((5$''#7!1)$'%#!0$$%%$!/&0: 0)%%#+##3!E##*#!B#1#%$&''&!2)*$!*$2$!%5'$!%5%5/($7! +#$//&$!-8*!$-2$($8!/)(/##*!*8-*,%/88*3 TONTTI SATAVASTA TARJOSI PALUUN LAPSUUSMAISEMIIN :!"5*!#(5$22&!/#565*A$((#7!2$*5*!6$%$!1)/#!+$$/)*: ')665!688(%8!2&%(88*!1#!($**&!0##-#%%$$*!($%%&*!/)/)! 6&0-&3!N,%!255%!&$+8%!&.&(!%$&.87!/5*!'$+$(%8*!1)**&: /$*!25(%$//##*3 :!B&*$*!%88''8!-&%$!25/##*!*5)0$()(&50#*!*#$(%&*! 15266##*3!=$$%8!(,%%,$!/$6$*8!255-5*/$*!(&50#%)$: 2$*%##*3 "5$*!'#6(55.&*!%)0$65-&$.&*!/#$/5*#!(,*%,$!$*: Kuka: Jaana Majatie, musiikinopettaja, Kakskertaseuran kantavia voimia. Ammatin ja harrastuksen rajamailla hänet voi kuvailla kansanlaulun sanoin: Laulu se on ollut minun iltojeni ilo, ilo ihana kuin unennäkö yöni. Laulu se on ollut päivieni ratto ja laulu se on ollut minun työni. Harrastukset: Jo pelkästään laulaminen vaatii hyvää kuntoa. Aktiivista liikkujaa kutsuvat metsäpolut ja pyörälenkit kesäisin, talvella ladut. Avanto- ja kylmäuinnin harrastaja heitti talviturkin Höyttistensuntissa Olin mustikkametsässä, sinne olenkin saanut monta tärkeää puhelua. hyisenä vapunpäivänä omana vappuperinteenään. Harrastuksia ei tarvitse etsiä kaukaa: Lumityöt ovat minun juttuni, samoin nurmikon leikkaaminen ja puutyöt, jos myös kutominen, virkkaaminen ja ompelu. Oma saarihistoria: Lapsuuden kesämaisemat ovat olleet Satavan pohjoisrannalla, isovanhempien puutarhatilalla. 21 vuotta puolison, Turun piirin kuurojen papin Petri Majatien kanssa löydettiin tontti Höyttisten rantatieltä. Saarihistoriaan voi lukea myös sen, että Jaana Majatie tekee kotiseututyötä liput liehuen: Hoidan Kakskertaseuran puolesta liputuksen Satavan ja Kakskerran silloilla. Säästä riippumatta on aina yhtä juhlallista nostaa Suomen lippu salkoon. Parasta saarilla: Kevät, kesä, syksy ja talvi - vuodenaikojen koko kirjo luonnossa. Ja tietysti mukavat ihmiset. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ maininki 13

8 Jos lapsista Annalle on periytynyt äidiltä rakkaus musiikkiin, on Eero-pojalla isopappojen peruina kauppiaan luonnetta. Nuorimmainen, Aino, on äidin matkassa kulkenut niin työväenopiston haitarikurssilla kuin nuorisoseuran iltamien harjoituksissa. Kaikkiin lapsiin, kuten perheen Petri -isäänkin, on tarttunut metsän ja meren vetovoima, sinne täytyy päästä. Ammatinvalinta oli sattumien summa, kuten elämä usein on. *)(%5(!/)%$(&5%5%,9-9*3!E##*#!B#1#%$&!)*!)''5%!%)$: 2$**#*!*#$*&*!"#/(/&0%#(&50#((#!1#!1)(!&$!/#-+$: 6#**5!/8.&((8!%#01)#2#((#!/#-+$#!/$0/)*28&''87! *$$*!1801&(%828((8!%#6#-%52$#7!/8($%,9$'%)1#!1#!0&%/$83! B)*&''&!-8*!)*!%5%%5!"#/(/&0%#!:'#5'5(%#7!1)''#!"#/(: /&0%#68$+$''8!%&0+&-.$%88*!I(&'/$87!(##0$#!=#%#+##I3 KOTI JA KESÄ KUULUVAT YHTEEN :4828!)*!#$+#*!&0$'#$*&*!2$'199!/&(8''8!1#!%#'+&''#3! K9,%%$(%&*!(5*%$*!,-%&$(0#**#((#!+)$!/55''#!05)%($#!1#! &*A'#*%$#/$*3!=$&''8!*8/&&!$-2$($87!)2#''#!28&''8!(##! )''#!0#5-#((#3 ;&0-&&*!#''&0A$)$.&*!%#/$#!'&22$//&18!&$!+)$%5! -#*//$#7!25%%#!($%%&*!/&/($%%$$*!:!/#*#%3!H#*-#((#! (#5*#0#/&**5/(&((#!)*!/&(8+$&0#$*#!,/($!#0+)*(#! %5*%&+#!/5//)!.##2&$*&&*3 :!;&0-&&*!/#*#6$$#%!U**#!1#!U$*)!)+#%!/#*%#*&&%! /#*)1#!(,'$((87!!%,9*%8*&&%!*$$%8!*5/&*+#5*5$((#!6$%: /$*!/,'8*0#$%%$#!1#!)+#%!*&!)''&&%!25/#*#!($&*$2&%(8(: (8/$*3 :!H8'$''8!/#*)1&*!/#*((#!)*!250-&%%#!1#!.0##2##3! V/($!##25!/#$//$!/#*#%!)'$+#%!/5)''&&%7!/5*!2$*//$! )'$!/8,*,%3!E)(/5(!/#*#%#0-##*!)*!688((,%!/&%%53 PIHASAUNA KUIN KESÄMÖKKI :!B$/8!+)$!)''#!(&*!-$&*)26$!%$'#**&7!/5$*!/&(829/: /$!255%#2#*!#(/&'&&*!688((8!#'#6$-#''#!:!+5)($&*! %)$+&$%%&*!%8,%%,2,(7!B#1#%$&!/&0%))!655(#5*#(%#3 H$&'8!-8*!&$!)'&!688%%8*,%7!255%%##/)!')2#*!#'5(: (#!(#5*#%5+#''&!*5//52##*7!/5%&*!%&/$!+5)($!($%%&*3! 4828*!6&0-&&*!(#5*#+#05(%5/(&&*!/55'55!6$*)!U/5! U*//)1#3!=#5*#((#!'5&%##*Z!B5%%#!%828/$*!(#5*#%0#:.$%$)!/55')(%##!(5)0#(%##*!/#.&-.$%%#+#'%#M :!!E8%(/$65$//)!6$-#(#5*#*!-$'1#$(55.&((#!1#!-828: 08((8!'#5%&$''#!*#5%$(/&'%5*# SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN E)(!E##*#!B#1#%$&!%552$$7!&%%&$!+#0($*/##*!/&(8''8!%&&! 2$&'$!'8-%&8!2$-$*/88*7!)*!(&50##+#!/55/#5.&*!(##: 0&'#$*&*!%)$(%#!2##%#3!K8*%8!-)5/5%%#+#%!*$$*!K5$6: 65+5)0&%!/5$*![09*'#*%$3!4)/$!/)%$(&5%5/$*!)*!&08: )66##''&!/$$*%)$(##!2##(%)#7!-8*!%&/$!'#.5%!2&%($$*! +$$2&!%#'+&*#3!E#!2&0$!/5%(55!%8%8!$-2$(%8!2&')2##*3 Teksti ja kuvat: Sini Silvàn JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN KAROLIINA JA MIKKO LEHTO ANJA HYYSALO HEIKKI MUURINEN JAANA MAJATIE Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Aktia Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh Puutarhakulttuuriteko Pelastetaan Sipsalo! saarella! Ole hereillä. Kasvaako pihamaallasi kasvi tai puu, jota et tunnista? Mikäli törmäät kesällä pihallasi tai muualla saaressa kasviin, jota et tunnista tai jonka laji tai suku askarruttaa, voit ottaa yhteyttä Viherlassilan puutarhaan, jossa kesäkuusta alkaen autetaan harvinaislaatuisten kasvien tunnistamisessa. Tarkoituksena on tunnistaa nimenomaan monivuotisia ruohovartisia kasveja eli perennoja sekä puuvartisia kasveja. Toimi näin: Ota kasvista kaksi kuvaa: yksi versosta sekä lehdestä noin 20 sentin etäisyydeltä ja toinen parin metrin päästä. Mikäli kyseessä on puu, ota kuva tarpeeksi kaukaa niin, että puu näkyy kokonaan. Tuo kuvat Viherlassilaan. Pelastetaan ydessä pala katoavaa luontoa! VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax , Avoinna ark. 9-20, la 9-18, su Pyhäpäivinä su aukioloajat. Meille pääset busseilla nr. 20 ja maininki maininki 15

9 TERVETULOA RUOKAOSTOKSILLE SKANSSIN K-CITYMARKETIIN MANSIKKA- JA JÄÄTELÖPISTE AVATTU KASSAAULAAMME. TUORETTA JA TERVEELLISTÄ Valikoimissamme paljon paikallisia tuotteita - suoraan tuottajalta. Antti Alanne, Paimio Haarakallio, Sauvo Isaksson, Houtskär Kitola, Mynämäki Koli, luomuyrtit, Salo Lindroth, Turku Lindroos, Piikkiö Merivuori, Piikkiö Yli-Nikula, Paattinen TERVETULOA RUOKAOSTOKSILLE SKANSSIIN! SKANSSI Kauppakeskus Skanssi, puh MA-PE 8-21, LA 8-18, SU Puhelun hinta 020-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,21 snt/puh + 6,9 snt/min (sis alv 23%), matkapuhelimesta 8,21 snt/puh + 16,9 snt/min (sis alv 23%). 16 maininki maininki 17

10 Taidekaide valloitti! Saarten Triennaalin Taidekaide ilahdutti saarelaisia koko toukokuun. Moni toivoi taideteosten jäävän pysyväksi osaksi siltaa ja vähintään yhtä moni toivoi hankkeen uusimista vaikka joka kevät. Tässä vielä muistiaismaistiaisia upeasta sillasta. HIRVENSALON APTEEKKI Valitse tyylikkäästi 500 kehyksen mallistosta; Gucci, Prada, Dior, Armani... S E p a i k k a, m i s t ä i t s e ä ä n k u n n i o i t t a v a t turkulaiset ovat hankkineet Kesä tuo taas tullessaan auringonpaisteen ja hyönteiset. Meiltä löydät suojaavat voiteet polttavia säteitä vastaan ja hoitavat tuotteet ihon rauhoittamiseen. Hyttysiltä, paarmoilta, punkeilta ja jopa hirvikärpäsiltä voit suojautua karkotteiden avulla. Puremien varalta kannattaa kuitenkin pitää kotona ja mökillä esimerkiksi punkkipihtejä. Meiltä löydät myös maitohappobakteerit, desinfiointiaineet ja muut tuotteet onnistuneeseen kesälomaan. 76?A7BB:&73C43:D35BE56 AQUALAN L 230 G Suomen suosituin perusvoide koko perheelle! Ihanteellinen päivittäiseen kosteutukseen ja kuivan ihon pesuun. Nyt kampanjakoko 230g.!"#$%!"#$%&'()*+, -+.)/.,012 silmälasinsa jo vuodesta 1953 Lue tarina: turunoptillinen.fi Aurinkoista kevättä! Anne Kanerva Pitkäpellonkatu 2, Turku Puh. (02) Avoinna ma-pe 9-19 la 9-15, heinäkuussa ma-pe 9-17 la FGFHGF&$FIJI!&GK#L"FMHII!&NKOPQ""MIHHK) Kävelykadulla, Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä. Turku, Åbo, även på svenska Puh. (02) maininki maininki 19

11 Anna erilainen lahja Kääräise kesän juhlien sankarille pakettiin lahja, josta on hyötyä pitkäksi aikaa. Anna lahjaksi arvokkaita etuja tuova omistajajäsenyys tai pesämuna rahastoja tai osakkeita. Turun Seudun Osuuspankki on mukana juhlassasi ja tarjoaa lahjaksi 50 euron arvosta OP-bonuksia uusille omistajajäsenille. Varaa aika konttoriimme p tai tutustu omistajajäsenen etuihin osoitteissa op.fi/turunseutu ja op.fi/edut. Iloista juhlapäivää! Yhdessä hyvä tulee. Puhelu maksaa 0, ,0595 /min tai matkapuhelimesta + 0,1704 /min. LC Archipelago aktiivisena Lions Club Turku/ Archipelago ja Rajala Pro Shop lahjoittivat dataprojektorin Haarlan ja Kakskerran koulujen käyttöön. Koulujen AV-vastaava opettaja Elli Mansikkaniemi vastaanottaa lahjoituksen LC Turku Archipelagon Tommi Norolta ja Markku Nuutilalta. Archipelago ladies lahjoitus Lions Club Archipelagon Ladyt järjestivät jo 9. kerran hyväntekeväisyysgaalan. Gaalan teemana oli tänä vuonna Moulin Rouge. Lähes 500 juhlavierasta sai arpajaisissaan aikaan huikean tuoton, hyväntekeväisyyteen saatiin kerätyksi euroa. Summa lahjoitettiin nuorten mielenterveystyön hyväksi TYKSin nuorisopsykiatrian osastoille. Lahjoituksen vastaanottivat ylilääkäri Anders Sandqvist ja osastonhoitajat Jussi Blomqvist ja Vesa Eräpolku. Lahjoitusvaroin järjestetään nuorille retkiä ja muita aktiviteetteja. TYKSin nuorisopsykiatrisella osastolla on käyttöä lahjoitusvaroille. Kuvassa henkilöt ovat vasemmalta oikealle: Johanna Aalto, Stefania Santinato, Jaana Nyroos, Laura Mastokangas, osastonhoitaja Vesa Eräpolku, Susanna Nuutila, ylilääkäri Anders Sandqvist, Pia Lehto ja osastonhoitaja Jussi Blomqvist. Archipelagon Ladyjen iskuryhmä valmiina hyväntekeväisyyteen: Eturivi vasemmalta oikealle: Minna Pöyhönen, Johanna Aalto, Ulla-Maija Lakka, Tarja Jalonen, Susanna Nuutila, Laura Mastokangas, Erja-Riitta Pitkonen, Pia Lehto, Tiina Rantanen, Takarivi vasemmalta oikealle: Stefania Santinato, Jaana Nyroos, Tiina Holm, Sari Lommerse, Kati Toukola ja Mirkka Säilä. Kesäkuussa tapahtuu Friskalanlahden hoito- ja käyttösuunnitelma Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto aloittaa Friskalanlahden Natura-alueen hoidon ja käytön suunnittelun. Yleisötilaisuus aiheesta maanantaina klo 18 Wäinö Aaltosen koululla. Tervetuloa! Lisätietoja: Hirvensalon kirkko Joka toinen torstai klo 18 Rukouspysäkki (parittomat viikot). Kakskertapäivät Perinteisiä Kakskertapäiviä vietetään Brinkhallin kartanolla lauantaina kello Päivien teemana on Kakskerta kulttuuria kautta aikain. Kakskertapäivät ovat koko perheen tapahtuma. Katso ohjelma sivulta 9. Kakskerran kirkko 05.6 klo Hengelliset toivelaulut 12.6 klo Jo joutui armas aika - Anneli Rantalaiho 19.6 klo Kesäillan ehtoollinen 26.6 klo Suvimusiikki: Virsijamit 03.7 Klo Perinnejumalanpalvelus (Kirkkosoutu Hennalaan ja Kakskertaseuran tarjoamat kirkkokahvit Ympäristöauto Yrjö Kakskerrassa To 9.6. klo Vapparintie / Myllykyläntie klo Kirkon P-alue klo Harjattulantie / Brinkhallintie, kierrätyspiste Ympäristöauto Yrjö ottaa maksutta vastaan ongelmajätteitä. Jos Yrjö ei ole visiitillä, niin tällaiset jätteet voi viedä Topinojan jätekeskukseen tai Turun Ekotorille, Kirkkotielle. Hirvensalon kirjasto Kirjasto on avoinna juhannukseen asti normaalisti. Ma ja to Ti, ke ja pe Juhannuksesta heinäkuun loppuun kirjasto on suljettu. Taidekappeli Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred, opastettu tutustuminen taidekappeliin. Ke 1.6., 8.6., 16.6., ja 29.6.klo Näyttely: Usko, toivo ja rakkaus - Espanjalaiset taidekappelissa saakka. Kakskerran Nuorisoseura Kakskerren Nuorisoseura järjestää Turun KaraokeKlubi ry:n kanssa karaoketanssit osana Kakskertapäivää 2.7. Kyseessä ovat ensimmäiset karaoketanssit saarilla. Tervetulleita ovat sekä tanssijat että laulajat Kakskerran Seuraintalolle, osoitteeseen Samppaantie 90, klo Liput 8 euroa. Kakskerran Nuorisoseuran teatteri Adalmiinan helmi, koko perheen satunäytelmä su 5.6. klo 17 to 9.6. klo 19 ti 7.6. klo 19 pe klo 19 Esitykset Kakskerran Seuraintalolla osoitteessa Samppaantie 90 Taidenäyttely Amore Mio -näyttely Salmelan tilan viljamakasiinissa, Kakskerrantie 961. Näyttely avoinna päivittäin klo Esillä on Maritta Laitisen ja Tuula Raatikaisen grafiikkaa, maalauksia ja keramiikkateoksia. Kirjastoauto Kesäkuun alusta kirjastoauto pysähtyy myös Satavan kyläkaupalla, myös aiempi pysäkki säilyy. Uudet ajat alkaen ovat perjantaisin Satavan kyläkauppa Kakskerran koulun (entisen) parkkipaikka * Talkoilla istutetut Aboa Tulipa Turku kultuuripääkaupunkitulppaanit ilahduttivat kukinnallaan saarille saapuvia. Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi HOROSKOOPPI 20 maininki maininki 21 Maininki Netin välityksellä voit myös lähettää K tapahtumatiedot K mielipidekirjoitukset K Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. HEINÄ-ELOKUUN MAININKI ON TUPLA- NUMERO. LÄHETÄ SIIS HEINÄ- JA ELOKUUN TIEDOT MEILLE JO MENNESSÄ! Kaksonen Toimelias Kaksonen on kuin tilaustyönä räätälöity saarten asukki. Hän nimittäin käy tuulella ja sitähän meren vieressä riittää. Mieli muuttuu vauhdikkaasti ja uusi suunnitelma on valmis ennen kuin edellinen loppuu. Välillä Kaksonen on itsekin ymmällään itsensä kanssa: mihin oikein menen ja kuka oikein olen? Anna Kaksosystävällesi lahjaksi mitä vaan jos lahja ei heti tunnu sopivalta, niin se muuttuu sellaiseksi kun tuuli kääntyy. LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ...

12 Venlan mielestä muodostelmaluistelussa parasta on se, miten ohjelmat muovautuvat ja kuinka koko joukkue esittää ne yhtäaikaisesti. Venlan kesäkuu Kesä poissa jäältä Muodostelmaluistelun maailmanmestari viettää kesän laboratoriossa. Venla Kuuluvaisella on kesällä entistä enemmän vapaa-aikaa, kun urheilu-ura on ohi. Venlan kilpaluistimet on tehty tilaustyönä, koska riittävän pieniä ja oikean mallisia ei muuten löytynyt. Yksi pari kestää kilpailu- ja harjoittelukäyttöä kaksi vuotta. 22 maininki H $0+&*(#')((#! /)5'5#$/#*(#! #(5*5%! H&*'#! #')$%%$!'5$(%&'&2$(&*!4505*!\$&**)*!%#$%): '5$(%&'5/)5'5((#!/55($+5)%$##*#!1#!($$0%,$! 25).)(%&'2#'5$(%&'55*!,-.&/(8*+5)%$##*#3!V'$)6: 6$'#(/$01)$%5(%&*! 18'/&&*! -8*! )(#''$(%5$! K&'($*A$*! 688($!25/##*!-5$6651)5//5&&(&&*3!=#2##*!#$/##*! #'/)$+#%!)6$**)%!*,/,$(&((8!U#'%):,'$)6$(%)*!/&2$#*! %&/*$$/#*!/)0/&#/)5'5((#3! ]!H#'2&*%#1#!"#$(#!N$&2$*&*!)'$!&**&(%88*!%5%%5! 1#!6$.$*!\)X/&%%&($*!'5$(%&'5%,,'$(%8!1#!%&/&2$(&(%83! Y6$(/&'5!1#!-#01)$%%&'5!)*!)''5%!#$/#!-&'66)#!1801&(%887!!,'$)6$(%)''#!!'8(*8)')6#//)#!)*!+8-8*7!H&*'#!/&0%))3 H$$($!\)X/&%%&(:+5)%%#!)+#%!-5$6&*%5*&&%!/)'2&&*! 2##$'2#*2&(%#055%&&*7!1)$(%#!+$$2&$($*!%5'$!/&+88''8! /)%$,'&$(9*!1#!?^^^!/#%()1#*!&.&((8!K&'($*A$*!188: -#''$((#3!=#2#''#!)'$!2,9(!()6$+#!-&%/$!688%%88!50#! -5$665:50-&$'5*!6#0$((#3! ]!=&!-55%)2,0(/,!1#!/#**5(%5(!-#''$((#!)'$!5(/): 2#%)*%#3!K$&*)26$#!/$()1#!&$!+)$!)''#3!"5*!%5'$22&! &**&*!)-1&'2##!-#''$$*7!,'&$(9!-55($!,-%&&*!88*&&*! \)X/&%%&($#!1#!%#65%%$3 ERILAINEN KESÄ "&(8''8!+$$/)$(%#!&$!&*88!/5'5!_^!%5*%$#!-#01)$%5/($(: (#7!25%%#!.$6')2$%,9-9*!'$$%%,+8%!/&(8%,9%!60)(&(($&*! (8!6$%8+8%!H&*'#*!688/#565*/$(&5.5''#3! ]!B9/$''&!#$)*!($'%$!2&**87!+$$2&!/&(8*8!&-.$*! ($**&! +#$*!,-.&/($!,9/($3! 4#*(($%5**&$''&! 2&*&*! 2,9(3!<9-9')2##!&*!+#02##*!)(##!6$%883 Teksti: Minna Uusivirta Kuvat: Minna Uusivirta ja Rockettesin albumi Mitä katsot tv: stä? Seuraan monia sarjoja, erityisesti Täydellisiä nai sia ja Greyn anatomiaa. Katson myös kaiken tait oluistelun ja käsipalloa silloin, kun ÅIFK:ssa ole va veljeni pelaa. Mitä luet? Helsingin San omia ja tenttikirjoja. Kaunokirjallisuutt a olen ehtiny t lukea vain vähän, mutta pidän fiktiosta. Ke sällä on luettava kuusi sak sankielist ä kirjaa, saa n niistä opintopisteit ä. Mitä musiikkia kuuntel et? Kuuntelen lähinnä radiot a. NRJ, Voice ja Yle X on ohjelmoitu autoradioon, ja niit ä vaihtelen. Joukkueen fiilistelybiisejä on myös kiva kuunnella. Valmistaudu kesään! Kesä saapuu, mutta samalla myös kärpäset, hyttyset ja punkit. Meiltä löydät lemmikillesi suojat kesän ötököitä vastaan. Turvaa veneretkilläsi myös koirasi. Nyt laaja valikoima erikokoisia pelastusliivejä. Runsas valikoima leluja kesän riemukkaisiin vesileikkeihin, koulutuksiin ja kaikkeen siltä väliltä. Tuo lemmikkisi valitsemaan oma suosikkilelu! Kupittaa, Kurjenmäenkatu 3, Turku Puh , /kauppias Johanna "WPJOOB "SL o MB o t XXX NVTUJKBNJSSJ ö maininki 23

13 24 maininki KÄVELYKADULLA YLIOPISTONKATU 24, TURKU, (02)

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Korson asukaspuisto kesäkuu 2016

Korson asukaspuisto kesäkuu 2016 Ma 30.5. Puisto on avoinna klo 8-16 ja sisätilat ovat avoinna klo 9-14 Metsän väkeä -eläinaiheisia lauluja ja loruja Ti 31.5 Puisto on avoinna klo 8-16 ja sisätilat ovat avoinna klo 9-14 ASKARTELU-PAJA

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Rimmin Räpylä Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Puheenjohtajan palsta Vireä kyläyhdistyksemme on toiminut jo yli 13 vuotta ja aina vaan tekemistä riittää. Vappuna on yhteisiä menoja, äitienpäivän

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Visbyn risteily Helsingistä

Visbyn risteily Helsingistä Visbyn risteily Helsingistä Reitti: Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä (menoon mahdollista saada liityntäkuljetukset myös Keuruulta ja Petäjävedeltä -> kysy lisää toimistoistamme!) Lähdöt: 3.7 ja 24.7

Lisätiedot

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua).

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua). TAPAHTUMAKALENTERI HEINÄKUU 2012 VIIKKO 26 MA 25.6 TI 26.6 KE 27.6 TO 28.6 PE 29.6 LA 30.6 SU 1.7 25.6. zumba/ zumbatoning 2.7.ja 9.7. combatic+core Seniorijumppa klo 9.30-10.00 puisto. Jumppa on maksuton.

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN!

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN! Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) Villa Jukolan henkilökunta huolehtii viriketoimintapäivien tilajärjestelyistä, sovittujen tarjoilujen hankinnoista ja asukkaiden juhlakuntoon

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Jokkarin Sanomat on Lopen Joentaan koulun 5.-6.-luokkalaisten tekemä koululehti. Kuvat: Curly ry

Jokkarin Sanomat on Lopen Joentaan koulun 5.-6.-luokkalaisten tekemä koululehti. Kuvat: Curly ry Jokkarin Sanomat on Lopen Joentaan koulun 5.-6.-luokkalaisten tekemä koululehti. Kuvat: Curly ry Sisällysluettelo 3 Mikä on Jokkarin Sanomat? 4 Opettajanhuoneessa suuria muutoksia 5 Kisakuume nousee -

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka 3 pisteen tehtävät Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 1. Missä kenguru on? (A) Ympyrässä ja kolmiossa, mutta ei neliössä. (B) Ympyrässä ja neliössä, mutta ei kolmiossa. (C) Kolmiossa ja neliössä, mutta

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ALMANAKKATOIMISTO KUVA SANNA-MARI TERVO. Lukijoiden luontokuvat

HELSINGIN YLIOPISTON ALMANAKKATOIMISTO KUVA SANNA-MARI TERVO. Lukijoiden luontokuvat HELSINGIN YLIOPISTON ALMANAKKATOIMISTO KUVA SANNA-MARI TERVO Lukijoiden luontokuvat 2017 KUVA JAANA PAANANEN Tammikuu VK 52 1 2 3 4 5 MA TI KE To PE LA SU 26 27 28 KK 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Ritva bingo-emäntänä VANA

Ritva bingo-emäntänä VANA VANA JOUNI TENTATTA- Ritva bingo-emäntänä Halusin haastatella Jounia siksi, että hän on ahkerasti kirjoittanut lehteemme vuosien aikana, mutta en muista onko häntä haastateltu lehdessä kertaakaan. Esitin

Lisätiedot

SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011

SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011 SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011 Tälle koko lukuvuodelle olemme suunnitelleet teemaksi MATKALLA Tutkimusmatkamme lähtee minusta itsestä ja laajenee käsittämään ainakin Suomen ja Pohjoismaat. Otamme toimintaamme

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 14.15-15.15 15.15-16.45 Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto/kevennetty kuntopiiri 16.9.2013-2.12.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007

KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007 KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007 KOULUN KUULUMISIA lehteen on koottu koteja ja oppilasta varten kouluun liittyviä asioita, jotka on hyvä tietää. http:// www.kaarina.fi/koulut/auranlaakso

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Leikkipuistomme tavoitteena on tarjota lapsille tuttu, turvallinen, virikkeellinen ja monipuolisesti palveleva ympäristö.

Leikkipuistomme tavoitteena on tarjota lapsille tuttu, turvallinen, virikkeellinen ja monipuolisesti palveleva ympäristö. KUUSISTON LEIKKIPUISTON TOIMINTASUUNNITELMA KEVÄÄLLE 2016. Leikkipuistomme tavoitteena on tarjota lapsille tuttu, turvallinen, virikkeellinen ja monipuolisesti palveleva ympäristö. Lasten kanssa puistossamme

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Löydä päivävaelluksen hauskuus

Löydä päivävaelluksen hauskuus Päivävaelluksen suunnittelu FValitse jokin hauska ja mielenkiintoinen retkikohde. Jos liikutte ryhmänä, ota muut huomioon retkikohteen valinnassa. FOta selvää vaellusreitin pituudesta ja siitä, kuinka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 122 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 2.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 21.8.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri lapsille ja nuorille Kesä- Metakka suunnitelma 2016

Taide ja kulttuuri lapsille ja nuorille Kesä- Metakka suunnitelma 2016 k -Pohjois-Karjalan kulttuurirahaston tuella- Taide ja kulttuuri lapsille ja nuorille Kesä- Metakka suunnitelma 2016 1 Metakan kalenteri 2016 Tiistai Keskiviikko Torstai Viikko 26 Musiikki Yhdessä Ekobändi

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Varissuo

Varissuo Varissuo 2.9. 9.8.2013 Ma 2.9. su 8.9. Valokuvanäyttelyt Monimuotoinen Varissuo Valokuvanäyttelyt, jotka kuvien keinoin esittelevät varissuolaista nykyisyyttä ja menneisyyttä. Järj. Varissuon Työttömät

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Vantaalla.info. KesäStartti 2012

Vantaalla.info. KesäStartti 2012 KesäStartti 2012 Myyrmäen aluetoimikunta järjesti nuorille tapahtumia koulujen ensimmäisellä lomaviikolla. KesäStartti alkoi jo Louhela Jamista 3.6. ja päättyi T.L& Comeetta ja Tiahun sekä Ruudolf ja Karri

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Kenguru 2006 sivu 1 Ecolier 4. ja 5. luokka ratkaisut

Kenguru 2006 sivu 1 Ecolier 4. ja 5. luokka ratkaisut Kenguru 2006 sivu 1 3:n pisteen tehtävät 1. Pirita piirtää kolmea erilaista tikkuukkoa samassa järjestyksessä peräkkäin. Mikä tikku-ukko tulee seuraavaksi? A) B) C) D) E) 2. Mikä on laskun 2 0 0 6 + 2006

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visbyn risteily Silja Europalla Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visby on kaupunki ja maineensa veroinen. Täällä kävijän hurmaavat sen matalat, ruusuihin peittyvät talot, sen korkeat tornit, varjoisat

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE Lupaus laadusta SalPa taitoluistelu on Sinettiseura Valmennuksen terveiset Luistelijat muistakaa täyttää harjoituspäiväkirjaa, aina silmuista ylöspäin. Uuden vuoden jälkeen

Lisätiedot

Huom! Syksyn ryhmien aikatauluissa on tapahtunut muutoksia, joten tutustukaa ohjelmaan tarkoin, ovet avataan 15 min ennen ensimmäisen ryhmän alkua

Huom! Syksyn ryhmien aikatauluissa on tapahtunut muutoksia, joten tutustukaa ohjelmaan tarkoin, ovet avataan 15 min ennen ensimmäisen ryhmän alkua 1 SENTRAALI -IKÄIHMISTEN KOHTAAMISPAIKKA Porrassalmenkatu 28, 50100 Mikkeli SYYSKUU 2016 OHJELMA Huom! Syksyn ryhmien aikatauluissa on tapahtunut muutoksia, joten tutustukaa ohjelmaan tarkoin, ovet avataan

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

04/2016. Tietoa lukijoista 2016

04/2016. Tietoa lukijoista 2016 04/2016 Tietoa lukijoista 2016 Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Se puhuttelee asuinpaikasta riippumatta lukijoita, jotka tunnistavat itsessään henkisen maalaisen. Kantri kertoo tästä ajasta,

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Elämänlaatua ikäihmisille

Elämänlaatua ikäihmisille Elämänlaatua ikäihmisille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tukevat ikäihmisten elämänlaatua Kulttuuri on hyvin moninaista. Se kuuluu jokaisen arkeen. Tampereen kaupungin

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

SEASON CLOSING RACE Tulokset

SEASON CLOSING RACE Tulokset SEASON CLOSING RACE Tulokset 17.-18.3.2007 Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ, Mikko 11,69 C-pojat YLI-OJANPERÄ, Matti SU 12,28 E D-pojat JÄÄSKELÄINEN, Eero SU 12,68 E ITKONEN, Petri SU 13,04 E PELTONIEMI,

Lisätiedot

KOULUIKÄISTEN syksy 2015

KOULUIKÄISTEN syksy 2015 Tuomiokirkkoseurakunnan ja Tammerfors Svenska församlingenin KOULUIKÄISTEN syksy 2015 KERHOT LEIRI PARTIO ILLAT TAMPEREEN TUOMIOKIRKKO- SEURAKUNTA TAMMERFORS SVENSKA FÖRSAMLING www.tampereenseurakunnat.fi/tuomiokirkonkoululaiset

Lisätiedot

2016-01-16 Salo - B19 - Kulo Lopputulos 14 pöytää, 28 paria. Jakomäärä: 36. Keski: 468.

2016-01-16 Salo - B19 - Kulo Lopputulos 14 pöytää, 28 paria. Jakomäärä: 36. Keski: 468. Sija Pari Pisteet % Nimi J-ID Kerho 1 28 559 59,7 Kari Koivisto - Paavo Isotalo 1428 1628 B-19 2 32 539 57,6 Marjatta Nordlund - Salme Amberla 1351 1872 Turun Bk 3 25 536 57,3 Kati Sandström - Timo Mäkelä

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 48 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.3.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.3.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 1-2 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot