Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa"

Transkriptio

1 Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa Muistio kiinteistöalan yritystoiminnasta, markkinoista ja kehityslinjoista Helsinki Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith Tiedustelut: Pekka Lith, puh ,

2 2 Alkusanat Kiinteistöpalvelut ovat osa laajempaa kiinteistö- ja rakentamisklusteria, jonka kohdealueen, eli talonrakentamisen, maa- ja vesirakennelmien ja muun rakennetun ympäristön osuus Suomen kansallisvarallisuudesta nousee 75 prosenttiin. Klusterin toimialat ovat Suomessa nyt mielenkiintoisessa tilanteessa luvun jälkipuolella koettu taantuma ja lyhyen nousukauden jälkeen rakennustuotanto oli jälleen laskussa ja myös kiinteistömarkkinoilla näkymät eivät ole hyviä. Alan kasvuodotuksia heikentävät erityisesti maamme kansantalouden rakenteelliset ongelmat. Kiinteistöpalvelujen ja niiden tuottamisen suhteen Suomessa on ollut 25 viime vuoden aikana monia kehitystrendejä, joka ovat merkinneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia palveluja tuottaville yrityksille. Kasvun taustalla on kiinteistöjä käyttävien yritysten ja julkisyhteisöjen oman ylläpitohenkilöstön eläköityminen, kaluston vanheneminen ja tarve keskittyä ydintoimintoihin. Markkinoiden orgaanista kasvua on yhä odotettavissa kuntapuolella. Valtio-organisaatiot ja useimmat yksityiset jalostus- ja palvelualat ovat jo ulkoistaneet kiinteistöjensä ylläpitopalvelut luvulla merkitystään kasvattaneita uudentyyppisiä palveluja ovat kiinteistö- ja toimitilajohtamiseen liittyvät osaamisintensiiviset palvelut. Niistä toivotaan kasvualustaa kiinteistöpalveluja tuottaville yrityksille, jos kiinteistöjen käyttäjät alkavat ulkoistaa laajalti palvelujohtamistaan oman organisaationsa ulkopuolelle. Kiinteistöjen ylläpidon järjestämisen ohella toimitiloihin liittyvät käyttäjäpalvelut ovat kasvattaneet merkitystään. Keskeisiä käyttäjäpalveluja ovat catering-palvelut ja turvallisuuspalvelut, joista etenkin turvallisuuspalvelujen kysyntä on kovassa kasvussa. Selvityksen tarkoitus Käsillä oleva raportti on tilastollinen päivitys keväällä 2012 valmistuneelle toimiala- ja suhdanneraportille, jonka pohjana on alun perin vuonna 2006 valmistunut Kiinteistöpalvelut ry:n ja Invest in Finlandin teettämä selvitys. Raportin tarkoituksena on tuottaa ajantasaista ja kattavaa tietoa kiinteistöalan kansantaloudellisesta asemasta, kiinteistöpalvelujen markkinoista, työllisyyden rakenteesta, alan yritystoiminnasta sekä yritysten taloudellisesta asemasta. Yritystoiminnan kannalta erityisen mielenkiinnon kohteena ovat julkisyhteisöjen potentiaaliset markkinat ja julkiset hankinnat, joiden toimivuudessa on yritysten mielestä paljon kehittämisen varaa. Raportti toimii elinkeinopoliittisena pohjapaperina ja perusfaktapakettina, kun laaditaan kiinteistöalaa koskevia toimenpide-ehdotuksia. Raportista saadaan tilastollista materiaalia, jota voidaan hyödyntää myös esiteltäessä Suomen markkinoita ulkomaisille yrityksille ja sijoittajille. Päivitetyn raportin on laatinut tutkija Pekka Lith (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith 1 ). Kiinteistötyönantajat ry:n yhteyshenkilönä on toiminut toimitusjohtaja Pia Gramén. Kiinteistötyönantajat ry on Suomessa kiinteistöalan työmarkkinajärjestö ja kiinteistöpalveluyritysten toimialajärjestö lukien Lith Consulting Group. 2 ( asti Kiinteistöpalvelut ry).

3 3 Sisältö sivu Alkusanat 2 1 Toimialan määrittely ja markkinat Kiinteistö- ja rakentamisala kansantaloudessa Alan markkinoiden nykytila Rakentamismarkkinat Kiinteistömarkkinat 13 2 Kiinteistöpalvelujen markkinat Kiinteistöpalvelujen käsitteet ja luokitukset Kiinteistöjen ylläpito- ja johtamispalvelujen markkinat Käyttäjäpalvelujen markkinat Yleistä käyttäjäpalveluista Catering-palvelut Turvallisuuspalvelut Kiinteistönpidon ammattien työllisyys 42 3 Kiinteistöalan yritystoiminta ja yritysrakenne Toimipaikkojen määrä, henkilöstö ja liikevaihto Kiinteistöalojen yritysprofiili Ulkomaiset yritykset ja kansainvälistyminen 61 4 Yritystoiminta alueittain Toimipaikat maakunnittain Yritystoiminnan alueellinen vilkkaus 67 5 Kasvuyrittäjyys Kasvuyrittäjyys kansantaloudessa Kasvuyritykset kiinteistöalalla 72 6 Kiinteistöalan yritysten taloudellinen asema Liikevaihdon kehitys Kannattavuus, tuottavuus ja vakavaraisuus 77 7 Julkisyhteisöjen kiinteistöpalvelut Markkinoiden koko Julkisten kiinteistöjen ylläpitokustannukset Kiinteistöjen ylläpidon ostopalvelut Kunnat ja kuntayhtymät Jätehuollon järjestäminen kunnissa Kiinteistöjen ylläpitopalvelut valtio-organisaatiossa Hankintasäännösten alaiset palvelut Hankintamarkkinoiden toimivuus Uudet toimintatavat: Hankintojen innovatiivisuus Erityisteema: Kotitalousvähennyksen uudistus Verovähennysjärjestelmän taustaa Verovähennyksen määrä Verovähennysjärjestelmän uudistaminen 104 Yhteenveto 106 Lähteet 117 Liite 1: Hankintapelisäännöt 119 Liite 2: Selvityksessä käytettyjä käsitteitä 124 Liite 3: Kiinteistöala toimialaluokituksessa (Nace 2008) 127 Liite 4: Palvelumuotoilu 129

4 4 Yhteenveto Kiinteistö- ja rakentamisalan kansantaloudellinen asema 76 prosenttia Suomen kansallisvarallisuudesta (775 mrd. euroa) perustuu rakennettuun ympäristöön, kuten talorakennuksiin ja maa- ja vesirakennelmiin. Rakennetun ympäristön taustalla on kiinteistö- ja rakentamisala, jonka tärkeitä tukitoimintoja ovat rakennustarvikkeiden tuotanto ja kauppa, kuljetukset, koulutus ja tutkimus, rahoitus ja vakuutus sekä viranomaistoiminnot. Kiinteistö- ja rakentamisalan välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat arviolta henkilöä, mikä muodostaa yli viidenneksen kansantalouden kokonaistyöllisyydestä. Kuvio 1 Kiinteistö- ja rakentamisala alatoimialoittain (Lähde: VTT). Kiinteistöala: Kiinteistöomistus Kiinteistöjen ylläpito ja kunnostus Kiinteistö- ja asuntokauppa sekä vuokraus Muut palvelut Rauta- ja LVISkauppa Puutavaran kauppa Kuljetus Koulutus ja tutkimus Viranomaiset Rahoitus ja vakuutus Rakentamisala: Suunnittelu Rakennuttaminen Rakennustoiminta Rakennustuoteteollisuus Talotekniikka Kalusto- ja muut palvelut Merkittävä osa rakennetusta ympäristöstä koostuu talorakennuksista. Vuonna 2012 Suomessa oli 1,475 miljoonaa talorakennusta, joiden kerrosala nousi 450 miljoonaan neliömetriin. Siten jokaista suomalaista kohden laskettuna rakennettua kerrosalaa on 83 neliömetriä. Jos pääasiassa yksityisten henkilöiden (kotitalouksien) omistamia pienasuintaloja 3 ei oteta huomioon, oli asuinkerrostalojen ja muiden talorakennusten kerrosala 260 miljoonaa neliömetriä. Pienasuintaloja ovat muun muassa omakotitalot, rivija paritalot sekä vapaa-ajan rakennukset. Rakennuskanta on melko nuorta, sillä lähes 50 prosenttia siitä on rakennettu vuoden 1980 jälkeen ja miltei kolmannes vuoden 1990 jälkeen. Omistajatyypeittäin katsottuna 45 prosenttia rakennustemme kerrosalasta on asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden hallussa, jos omakotitaloja ja rivi- ja paritaloja ei oteta huomioon. Yksityiset yritykset ja rahoituslaitokset omistavat kerrosalasta neljänneksen. Julkisyhteisöjen ja niiden omistamien liikelaitosten ja yritysten hallinnassa on lähes viidennes kerrosalasta, josta pääosa kuntien ja kuntayhtymien hallinnassa. 3 Pienasuintalot eivät ole tämän selvityksen painopistealuetta, koska niissä kiinteistöjen ylläpitopalvelut hoidetaan pääasiassa omatoimisesti.

5 5 Kuvio 2 Talorakennusten kerrosalan kehitys Suomessa , miljoonaa nelimetriä (Lähde: Rakennuskantatilasto, Tilastokeskus). Rakentaminen väheni lähes kolme prosenttia vuonna 2013, mikä johtuu uudisrakentamisen laskusta. Ilman korjausrakentamisen tasaista 2-3 prosentin kasvua rakentaminen olisi supistunut paljon enemmän. Ennakkotietojen mukaan kasvua ei ole odotettavissa myöskään vuonna Asuntotuotanto on pienentynyt, vaikka markkinoilla on piilevää vapaarahoitteisten asuntojen kysyntää ja matala korkotaso. Eniten taloudellinen taantuma on heikentänyt kuitenkin liike- ja toimistotilojen sekä tuotannollisten teollisuusrakennusten uudisrakentamista. Uudet ratahankkeet ovat ylläpitäneet kuitenkin liikennerakentamista varsinkin pääkaupunkiseudulla. Julkista palvelurakentamista ovat ylläpitäneet puolestaan kotimainen ja ulkomailta suuntautunut muuttoliike ja väestönkasvu sekä väestön ikärakenteessa tapahtuneet muutokset, jotka ovat lisänneet sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten rakentamista ja peruskorjausta. Uudeksi kiinnostuksen kohteeksi ovat muodostuneet erityisesti vanhusten ja erityisryhmien palvelutalot eli hoivakiinteistöt, joiden tarve lisääntyy voimakkaasti ja rakentaminen vaatii osaamista. Silti epävarmuus kiinteistömarkkinoilla on lisääntynyt, sillä Suomen yleinen talouskehitys on ollut huonoa. Julkisessa taloudenpidossa on nojauduttu siihen, että velkaantuminen on välivaihe ja ongelmat hoituvat kivuttomasti talouskasvulla, kun kansainväliset suhdanteet paranevat ja taustalla vellova eurokriisi saadaan hallintaan. Bkt supistuu kuitenkin vuonna 2013 toista vuotta peräkkäin eikä lähivuosille ole odotettavissa merkittävää kasvua ellei maamme talouden rakenteita kyetä uudistamaan uskottavalla tavalla. Mallia on tarjolla naapurimaastamme Ruotsista. Heikon yleisen taloudellisen kehityksen tuloksena kiinteistökauppojen määrä asettuu vuonna 2013 jopa pohjanoteerausvuoden 2009 alapuolelle, jolloin kauppojen arvo oli 1,8 miljardia euroa. Kiinteistökauppojen arvoa alentaa niiden pieni keskimääräinen koko, joka on noin 50 prosenttia vuoden 2007 takaisesta tasosta. Sijoittajien vähentynyt mielenkiinto on kohdistunut lähinnä vähäriskiksi koettuihin Helsingin ydinkeskustan kiinteistöihin eli prime-kohteisiin, joskin myös Helsingin keskustassa sijoittajien tuottovaatimukset ovat madaltuneet takavuosista.

6 6 Mielenkiintoista kiinteistömarkkinoilla on 2000-luvun nousukaudella hankittujen, korkeasti lainoitettujen kiinteistöjen ja kiinteistösalkkujen kohtalo. KTI:n markkinakatsauksen mukaan kiinteistösijoittajat ja rahoittajat ovat olleet hyvin kärsivällisiä tähän asti, minkä taustalla on ollut usko suhdannetilanteen kääntymisestä nousuun. Ongelmia ei voida kuitenkaan lykätä loputtomasti eteenpäin, ja jossain vaiheessa sijoittajat ja rahoittajat ovat valmiita kohtaamaan todellisuuden ja kärsimään tappiollisista sijoituksista mahdollisesti realisoituvat rahalliset menetykset. Yleinen taloudellinen epävarmuus jäytää erityisesti toimistomarkkinoita ja tyhjän toimistotilan määrä on jatkanut kasvuaan. Liiketilamarkkinoilla haasteita kasvattavat kuluttajien heikentynyt luottamus talouden kehitykseen ja yksityisen kulutuksen kasvun hiipuminen. Lisäksi tilannetta mutkistaa vähittäiskaupassa käynnistynyt rakennemuutos nettikaupan kasvun myötä. Liike- ja toimistotilojen suuren painoarvon vuoksi kiinteistösijoitusten kokonaistuotto on pudonnut keskimäärin kuuteen prosenttiin, mikä on jo alhaisempi kuin osakesijoitusten tuotto. Kiinteistöpalvelujen markkinat Asuinkerrostalojen ja muiden talonrakennusten ylläpidon laskennalliset kokonaiskustannukset olivat vuonna 2012 Suomessa arviolta runsaat 13,2 miljardia euroa, jos pienasuinrakennuksia (omakotitalot, pari- ja rivitalot) ei oteta huomioon. Tästä summasta varsinaiset kiinteistön hoidon ja ylläpidon palvelut muodostavat arviolta noin 65 prosenttia ja lämpö-, sähkö- ja vesihuollon jakeluyhtiöille maksetut korvaukset käyttöaineista noin 35 prosenttia. Käyttöaineiden merkitys korostuu etenkin tuotannollisissa teollisuusrakennuksissa. Kiinteistöjen laskennallisten puhdistus- ja siivouspalvelujen arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Summa ei ole yhtä kuin Suomen siivouskustannukset, sillä kiinteistöjen siivous ei sisällä rakentamiseen liittyvää rakennussiivousta, kotisiivousta, liikennevälineiden siivousta ja muuta erikoissiivousta. Kaupallisen siivouksen osuus kiinteistöjen siivouskustannuksista on kasvanut nopeasti 1990-luvulta lähtien lukuun ottamatta kuntayhteisöjen kiinteistöjen siivousta. Kaupallisen siivouksen osuus kiinteistöjen siivouskustannuksista on arviolta 40 prosenttia. Laskennalliset kiinteistöhuollon, teknisten palvelujen sekä ulkotilojen hoidon kustannukset ovat yhteensä noin 7,1 miljardia euroa, jos pienasuintalojen ylläpidon kustannuksia ei lasketa mukaan. Summasta palvelutyön arvioidut kustannukset olivat 2,4 miljardia euroa ilman lämpö-, sähkö- ja vesihuollon käyttöaineita (4,7 mrd. euroa). Kiinteistöhoidolla ja teknisillä palveluilla tarkoitetaan kiinteistöjen yleishoitoa, erityislaitehuoltoa sekä lämpö-, sähkö- ja vesihuoltoa. Niiden kustannukset korostuvat erityisesti tuotannollisissa teollisuusrakennuksissa. Operatiivisen kiinteistöjohtamisen palvelujen arvo, jota on mitattu tässä raportissa kiinteistöjen hallinnoinnin ja isännöinnin laskennallisilla kustannuksilla, oli arviolta noin miljardia euroa, mikä on arviolta 11 prosenttiin varsinaisten kiinteistöpalvelujen arvosta (8,56 mrd. euroa) ilman lämpö-, sähkö- ja vesihuollon käyttöaineita ja pienasuintalojen palveluja. Rakennustyypeittäin tarkasteltuna kiinteistöjohtamisen (isännöinnin) arvo on suurinta asuinkerrostaloissa, minkä taustalla on mm. asunto-osakeyhtiölain muutosten myötä tulleet uudet tehtävät. Muissa rakennustyypeissä kiinteistöjohtamisen merkitys on pienempää.

7 7 Asuinkerrostalojen ja muiden talorakennusten rakennus- ja laitetekniset korjauskustannukset ja ulkoalueiden kunnossapidon kustannukset olivat noin 3,1 miljoonaa euroa vuonna 2012, kun pienasuintalojen omistajien osin omatoimisia korjaustöitä ei oteta huomioon. 4 Korjaustöiden merkitys on kasvanut rakennuskannan kasvun ja sen vanhenemisen seurauksena. Kiinteistöjen korjaustyöt ovat asuinkerrostaloissa merkittävin kiinteistöpalvelu. Ne hoidetaan kiinteistöissä pääosin ulkopuolisilla palveluntuottajilla, jotka voivat olla päätoimialaltaan rakennusyrityksiä. Kuvio 3 Kiinteistöjen ylläpidon laskennalliset kustannukset vuonna 2012 ilman pienasuintaloja, miljoonaa euroa 5 (Lähde: Rakennuskantatilasto, Tilastokeskus; Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith). Toimitila- ja käyttäjäpalvelut Laveasti määriteltynä kiinteistöpalveluihin luetaan myös toimitila- ja käyttäjäpalvelut. Käyttäjäpalveluilla tarkoitetaan toimitilojen käyttäjille suunnattuja tukipalveluja. Esimerkkejä tärkeistä käyttäjäpalveluista ovat catering-palvelut sekä vartiointi- ja turvapalvelut. Muita käyttäjäpalveluja ovat esimerkiksi vahtimestari-, aulaemäntä-, postitusja puhelinvaihdepalvelut. Käyttäjäpalvelujen markkinoista ei euromääräisiä tietoja, koska niiden kysyntää ei voida arvioida laskennallisesti rakennuksen tai kiinteistön ominaisuuksista kuten ylläpitopalvelujen osalta on voitu tehdä. Markkinoilla tapahtuneet muutokset ja käyttäjäpalveluihin suuntautunut kysynnän kasvu on merkinnyt sitä, että toisaalta osa suurista ja keskisuuristakin kiinteistöpalvelujen tuottajista on laajentanut toimintaansa käyttäjäpalveluihin ja toisaalta jotkut rakennusliikkeet ja käyttäjäpalvelujen perinteiset tuottajat muun muassa catering-alalla ovat laajentaneet toimintaansa kiinteistöjen ylläpitopalvelujen puolelle. Näin markkinoille on muodostunut kokonaispalvelujen tarjoajia, joilla on hyvin laaja palveluvalikoima. Osa niistä käyttää toiminnassaan alihankkijoita. 4 Korjaustöiden arvosta rakennustekniset korjaustyöt olivat laskennallisesti 53 prosenttia, laitetekniset korjaustyöt 38 prosenttia ja ulkoalueiden kunnossapitotyöt yhdeksän prosenttia. 5 Kuviossa 3 muut kiinteistöpalvelut koostuvat esimerkiksi turvapalveluista.

8 8 Esimerkiksi vartiointi- ja turvapalveluissa (tol 80 6 ) toimipaikkojen liikevaihto asettuu jo 0,6 miljardiin euroon. Summa ei kuvaa koko yksityisen turvallisuusalan toiminnan liikevaihtoa, joka nousee Suomessa noin 1,89 miljardiin euroon. Alan tuotteiden, palvelujen ja järjestelmien kysyntä on noussut nopeasti 1990-luvulta lukien, sillä kysyntä on pääosin riippumatonta lyhyen aikavälin suhdannevaihteluista. Suhdannevaihteluja ovat tasanneet asiakastoimialojen uudet turvallisuustarpeet ja asennettujen turvallisuusjärjestelmien ylläpito- ja huoltotyöt. Rakennetun ympäristön laajentuminen ja sen seurauksena lisääntynyt talonrakennusten ja muiden rakennelmien korjaus- ja kunnossapitorakentaminen ovat taanneet, että turvallisuusalan tuotteilla, palveluilla ja järjestelmillä on ollut koko ajan kysyntää. Tätä osoittaa se, että turvallisuusalan yritysten mediaaniliikevaihto kasvoi keskimäärin runsaat kolme prosenttia vuonna Alan nopeasta teknistymisestä huolimatta merkittävä osa liikevaihdosta kertyy sähköisissä turvajärjestelmissä palvelutyöstä, mikä tuottaa enemmän arvonlisäystä kuin laitekauppa. Kuvio 4 Vartiointi- ja turvapalvelualan (tol 80) yritystoimipaikkojen henkilöstön ja reaalisen liikevaihdon kehitys (Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri, Tilastokeskus). Julkisyhteisöjen kiinteistöpalvelut Julkisyhteisöjen kiinteistöpalvelut muodostavat yksityisille palveluntuottajille potentiaalisen markkina-alueen. Pääasiallisena syynä on, että varsinkin kuntien kiinteistöpalvelujen ulkoistaminen on edennyt hitaasti verrattuna esimerkiksi valtion laitoksiin ja virastoihin yksityisen alan ulkoistamiskehityksestä puhumattakaan. Valtion, kuntien ja kuntayhtymien suoraan omistamien julkisten rakennusten laskennalliset ylläpidon kustannukset olivat yhteensä 2,21 miljardia euroa vuonna 2012, kun asuinrakennuksia ja julkisomisteisten yhtiöiden kiinteistöjä ei oteta lukuun. Julkisyhteisöjen osuus on noin 17 prosenttia kaikkien kiinteistöjen laskennallisista ylläpidon kustannuksista (ml. pienasuintalot). Ylläpidon kustannuksista siivous oli noin Viittaus EU:n virallisen toimialaluokituksen toimialaan 80 (www.tilastokeskus.fi).

9 9 miljoonaa euroa vuonna Kiinteistöhuolto, tekniset palvelut ja ulkoalueiden hoito muodostivat miljoonaa euroa, josta varsinaisen palvelutyön arvo oli 330 miljoonaa euroa ilman LVIS-alan käyttöaineita. Julkisten rakennusten korjaustöiden kustannukset olivat arviolta 410 miljoonaa euroa. Isännöinnin ja hallinnon palvelujen osuus oli noin 110 miljoonaa euroa ilman asuinrakennuksia. Kuntien kiinteistöpalveluissa siivouksella on suuri merkitys. Tämä on tulosta siitä, että toimitilojen puhtaanapidon tärkeys korostuu erityisesti sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon rakennuksissa, sosiaalihuollon palvelurakennuksissa sekä kouluissa ja muissa opetusrakennuksissa. Lisäksi näiden rakennustyyppien osuus kuntayhteisöjen kiinteistöjen kerrosalasta on muutoinkin melko suuri. Erilaisesta palvelutuotanto- ja kiinteistörakenteesta johtuen eri kiinteistöpalvelujen painopistealue voi kuitenkin vaihdella eri kunnissa ja kuntayhtymissä. Kuvio 5 Kuntien julkisten rakennusten laskennalliset ylläpidon kustannukset vuonna 2012 ilman asuinrakennuksia, miljoonaa euroa (Lähde: Rakennuskantatilasto, Tilastokeskus; Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith). Kasvavat julkisten hankintojen markkinat Kiinteistöjen ylläpitopalvelujen julkisten hankintojen arvosta ei ole olemassa tarkkoja tilastotietoja. Kuntayhteisöjen talous- ja toimintatilastojen pohjalta tehtyjen arvioiden mukaan kunta-alan yksityiset ostopalvelut olivat runsaat 800 miljoonaa euroa vuonna 2012, jos liikelaitosten palveluostot lasketaan mukaan. Summaa lisäävät valtioorganisaatioiden ostot. Hankintalain soveltamisalan piiriin kuuluvien hankintojen arvo oli julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAn hankintatilastojen mukaan kuitenkin vain 380 miljoonaa euroa vuonna Yrityskyselyjen mukaan julkisten hankintojen määrä lisääntyy lähivuosina erityisesti kuntayhteisöissä. Myös Kiinteistötyönantajat ry:n keväällä 2013 kuntavaikuttajille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan noin 30 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että kiinteistöpalvelujen kokonaisulkoistus tai alue- ja palvelukokonaisuuksina suoritetta- 7 Hankintasäännösten alaisten hankintojen määrä alentavat mm. erityisalojen korkeat kansalliset kynnysarvot.

10 10 va ulkoistus olisi paras tapa järjestää kunnan kiinteistöpalvelut. 8 Runsaat 60 prosenttia totesi, että pääasiallisena vaihtoehtona olisi kunnan oma palvelutuotanto, jota täydennetään yksittäisillä pienillä ostopalveluilla. Uutta ajattelua osoittaa julkisen ja yksityisen alan kumppanuudesta kehitetty toimintatapamalli, jota kutsutaan elinkaarivastuumalliksi. Siinä julkinen tilaaja, kuten kunta tai valtio hankkii yksityiseltä toimittajalta kokonaispalvelun, joka käsittää tilojen ja muun rakenteen tuottamisen ja toimitilapalvelujen tarjoamisen. Mallin hyvinä puolina ovat kannustinvaikutukset, jotka voivat näkyä mm. rakentamisajan lyhentymisenä ja tilojen toimintavarmuuden parantumisena. Kokemuksia elinkaarivastuumallilla toteutetuista hankkeista on ollut kuitenkin toistaiseksi melko vähän. Kiinteistöpalvelujen ulkoistamiseen suhtaudutaan myönteisemmin suurissa yli asukkaan kunnissa kuin pienemmissä kunnissa. Siten kuntaliitokset ja käynnissä oleva keskimääräisen kuntakoon kasvattaminen suosii kiinteistöpalveluja koskevan tuotannon avaamista kilpailulle. Oman lukunsa muodostaa kuntien vastuulla oleva kiinteistöjen jätehuolto, jossa kunnan järjestämä ja kilpailuttama jätehuolto on yleistymässä Suomen kunnissa. Tosin elinkeinoelämän järjestöt ovat puoltaneet sopimusperusteista jätteenkuljetusta, koska se tukee paikallista yrittäjyyttä Yrityskyselyjen mukaan julkisten hankintamarkkinoiden toimivuudessa on kuitenkin paljon parantamista, mikä koskee tarjouspyyntöjen sisällöllistä tasoa, hinnan ja laadullista kilpailutekijöiden välistä suhdetta, ehdokkaiden ja tarjoajien yleistä arviointia sekä hankintayksiköiden osaamista. Asiaa voidaan kohentaa käyttämällä kilpailullista neuvottelumenettelyä. Samalla voidaan lisätä innovatiivisuutta julkisissa hankinnoissa. Yksi tapa lisätä uusien toimintatapojen virtaa julkiseen toimintaa olisi palvelualoiteoikeuden käyttöönotto vapaaehtoiselta pohjalta. Suomessa on kiinnitetty ylipäätään liian vähän huomiota siihen, että julkisen alan organisaatiot (valtio, kunnat ja kuntayhtymät liikelaitoksineen) voivat omilla toimillaan vaikuttaa yksityisen yritystoiminnan kehittymiseen ilman, että tarvitaan suoria yritystoiminnan rahoitustukia tai muita kannusteita. Julkisyhteisöt ovat suuria potentiaalisia asiakkaita myös monille kiinteistöjen ylläpito- ja käyttäjäpalveluja tuottaville yrityksille. Alan liiketoiminta ei eroa ratkaisevasti muista toimialoista siinä, että vahvat kotimarkkinat antavat pohjaa kasvaa yrityksenä. Jos uusia toimintamalleja ja teknologiaa soveltava kiinteistöpalvelualan yritys voittaa julkisessa hankintakilpailussa, yritys voi saada uusia liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia ja pystyy lisäämään investointejaan. 9 Julkisten hankintojen ongelmina ovat pienten hankintayksiköiden rajalliset voimavarat ja ammattiosaamisen puute kuntapuolella sekä se, että uusien palvelu- ja teknologiainnovaatioiden saaminen julkiseen palvelutuotantoon saatikka yritystoiminnan edistäminen eivät ole kuuluneet hankintapolitiikan keskeisiin tavoitteisiin. 8 Kyselytutkimuksen suoritti Aula Research Oy ja siihen vastasi 806 kunnanvaltuutettua ja virkamiestä 75 suurimmasta kunnasta ja kasvukeskuksesta (ks. Aula Research Oy: Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista, 19/05/2013). 9 Tämä voi pienentää edelleen yrityksen riskipääoman tarvetta, sillä riskipääoman puute on nähty yhdeksi yritystoiminnan kasvun esteeksi.

11 11 Kotitalousvähennysjärjestelmä ja sen uudistaminen Myönnetty kotitalousvähennys oli 302 miljoonaa euroa ja veroverovähennyksen saajia oli henkilö vuonna Edellisestä vuodesta verovähennys supistui 37 prosenttia. Verovähennyksen saajat vähenivät puolestaan kymmenellä prosenttia, mikä oli ensimmäinen kertaa verovähennysjärjestelmän 2000-luvun historiassa. Supistukset olivat seurausta vuonna 2012 tapahtuneista kotitalousvähennyksen ehtojen heikennyksistä, jotka koskivat verovähennyksen vuotuista enimmäismäärää ja maksetusta työkorvauksesta myönnettävää vähennysosuutta. Kotitalousvähennyksen alaisten palvelujen tuottajista ei ole olemassa tuoreita tilastotietoja, mutta asiasta laaditun erityisselvityksen mukaan palveluja tuotti noin yritystä vuonna Niistä arviolta toimi kiinteistöpalvelualoilla. Kotitalousvähennyksen alaisen palvelumyynnin kokonaislaskutus oli kiinteistöpalvelualalla vajaat 80 miljoonaa euroa, josta työsuoritusten osuus oli 63 prosenttia. Kotitalousvähennyksen alaisen palvelumyynnin merkitys kasvaa yrityskoon pienentyessä. Suurinta se oli alle kolme henkilöä työllistävissä yrityksissä. Kotitalousvähennysjärjestelmää uudistamalla ja siirtämällä verovähennyksen painopisteen kotitalous-, hoito- ja hoivatöihin lisätään ennaltaehkäiseviä arjessa selviytymisen palveluja lapsiperheille ja vanhuskotitalouksille. Tämä voitaisiin toteuttaa nostamalla vähennyskelpoisen työn osuutta kotitalous-, hoito- ja hoivatöissä nykyisestä 45 prosentista lähemmäksi palvelujen oikeaa työkustannusosuutta. Parannukset voisi rahoittaa leikkaamalla remonttitöiden verovähennystä tai rajaamalla vähennysoikeus verovelvollisten vakituisessa asunnossa tehtäviin töihin. 10 Suomessa voisi selvittää siirtymistä Ruotsin eleganttiin laskutusjärjestelmään, jossa palveluntuottaja hakee ja saa verovähennyksen ostajan puolesta verohallinnolta. Järjestelmässä tiedot liikkuisivat palveluntuottajan, verohallinnon ja palvelun käyttäjän välillä pääosin sähköisiä tietoverkkoja pitkin. Laskutusmalli yksinkertaistaisi järjestelmää ostajan kannalta, millä on merkitystä, kun kasvava osa kotitalousvähennyksen käyttäjistä on ikääntyviä kansalaisia. Järjestelmää voisi edelleen yksinkertaistaa luopumalla palvelunostajan 100 euron omavastuuosuudesta. Laskutusmalli voisi olla työnsuorittajalle nykyjärjestelmää selkeämpi ja kannustavampi, jos hallinnollinen työ jää vähäiseksi ja asiakasvirta kasvaisi, kuten Ruotsissa on tapahtunut. Viranomaisille laskutusmalli tarjoaisi mahdollisuuden järjestelmän massavalvontana tapahtuvaan etukäteisseurantaan, sillä nykyjärjestelmään sisältyy paljon erilaisia väärinkäytösmahdollisuuksia. 11 Tiedot kotitalousvähennyksestä monipuolistuisivat samalla, kun palvelunostajista ja -tuottajista voitaisiin tuottaa aiempaa tarkempia ja ajantasaisempia tilastoja eri käyttäjien tarpeisiin. 10 Rajauksella verovähennys voidaan suunnata paremmin niille väestöryhmille, joilla on eniten ulkopuolisen avun tarvetta, ja missä verotuen myönteiset yhteiskunnalliset ulkoisvaikutukset ovat suurimmat. Keskittämällä verovähennysoikeus vakituiseen asuntoon vähennetään merkittävästä ulkomailla tehtävistä töistä aiheutuvaa verovähennystä. 11 Uuteen laskutusjärjestelmään voisi liittää mahdollisuus kuitata maksettua verovähennystä vasten palveluntuottajan erääntyneitä verovelkoja, kuten Ruotsissa on tehty.

12 12 Yksityinen tarjonta Kiinteistöalan yritystoimipaikat työllistivät työntekijää vuonna Liikevaihtoa toimiala tuotti 9,3 miljardia euroa. Lähes 80 prosenttia työntekijöistä toimii kiinteistöpalveluja tuottavilla toimialoilla, mutta melkein kaksi kolmasosaa liikevaihdosta kertyy muusta kiinteistötoiminnasta. 12 Kiinteistöpalvelualoilla tarkoitetaan tässä yrityksiä, jotka toimivat isännöinnin, kiinteistön hoidon sekä siivouksen toimialoilla. 13 Muu kiinteistötoiminta koostuu kiinteistövälityksestä, kiinteistöjen rakennuttamisesta ja kaupasta sekä asuntojen ja kiinteistöjen vuokrauksesta. 14 Yrityksiä kiinteistöalalla oli vuonna Niistä toimi kiinteistöpalveluja tuottavilla toimialoilla ja muussa kiinteistötoiminnassa. 15 Alan yritysten määrä on kasvanut vauhdilla viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. Selityksenä on toimintojen ulkoistaminen ja yhtiöittäminen yksityisellä ja julkisella puolella, uusien palvelutuotteiden esiinmarssi ja lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Esimerkki lainsäädäntöteitse kasvaneesta alasta on kotitalousvähennykseen perustuva kodinhoito ja kotisiivous, johon on perustettu runsaasti pieniä siivousyrityksiä. Yli 90 prosenttia kiinteistöalojen yrityksistä työllistää alle viisi työntekijää. Monissa yrityksissä ei ole lainkaan ulkopuolisia työntekijöitä, vaan henkilöstö koostuu yrittäjistä ja heidän perheenjäsenistään. Pienten yritysten suuresta määrästä huolimatta kiinteistöpalvelujen tuotanto on keskittynyt harvalukuisten suurten konsernien käsiin. Kiinteistöpalveluissa johtavia yrityksiä ovat ISS Palvelut Oy, SOL Palvelut Oy, RTK-Palvelut Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Coor Service Management Oy ja N-Clean Oy. Keskittymisilmiö korostuu yhtä selvästi myös catering-alalla ja turvallisuuspalveluissa. Taulukko 2 Yritykset henkilöstön kokoluokittain koko kiinteistöalalla (pl. kiinteistöjen rakennuttaminen, ml. maisemahoito) 2012 (Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri, Tilastokeskus). Henkilöstön kokoluokka, työntekijää Yrityksiä, lkm Osuus yrityksistä, % Osuus henkilöstöstä, % Osuus liikevaihdosta, % Alle ,4 20,4 44, ,1 8,3 7, ,0 8,2 5, ,1 10,4 9, ,3 9,6 7, ,1 43,1 25,4 Yhteensä ,0 100,0 100,0 Leimaa antavaa yksityisen yritystoiminnan kehitykselle on suurten kiinteistöpalvelualan yritysten kasvu yritysostojen ja fuusioiden kautta ja muuttuminen ylläpitopalvelujen 12 Luvut sisältävät vain kiinteistöalan erikoistuneissa määrätyillä toimialoilla (tol 68, 81, 411) toimivien yritysten liiketoiminnan, eivätkä ne sisällä aivan kaikkea kiinteistöalan kaupallista toimintaa, kuten ylläpito- ja käyttäjäpalveluja, joita tuotetaan rakennusalan yrityksissä ja mm. käyttäjäpalveluihin erikoistuneissa yrityksissä kuten catering-alalla ja vartiointi- ja turvallisuuspalvelussa. 13 Ks. Liite 3: Kiinteistöala toimialaluokituksessa (Nace 2008). 14 Ks. Liite 3: Kiinteistöala toimialaluokituksessa (Nace 2008). 15 Muussa kiinteistötoiminnassa yritysten määrän kasvu on ollut osittain tilastollista, mikä johtuu Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tietopohjan laajenemisesta kiinteistöjen käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonveroverovelvollisiin yksiköihin.

13 13 tuottajista kokonaispalvelujen tuottajiksi, kun toiminta on laajentunut rakennuttamiseen, käyttäjätoimintoihin ja asiantuntijapalveluihin. Myös käyttäjäpalvelujen tuottajat (esim. catering-yritykset) ja perinteiset rakennusliikkeet ovat hakeneet uutta kasvujalustaa kiinteistöjen ylläpitopalveluista. Rakennusliikkeiden kannalta katsoen kiinteistöjen ylläpitopalvelut tasaavat rakennusalan suuria suhdannevaihteluja. Arviolta 2,5 prosenttia kiinteistöalojen yrityksistä kuuluu kansantalouden menestyksen kannalta tärkeisiin kasvuyrityksiin. Osuus on hieman vähemmän kuin yrityskentässä keskimäärin. Tosin kasvuyritysten osuus yrityskannasta nousee keskiarvoa suuremmaksi kiinteistöpalveluja tuottavissa yrityksissä, joiden joukossa enemmän kasvuyrityksiä kuin muussa kiinteistötoiminnassa. Jos tarkastelu rajataan mikroyrityksiä suurempiin yrityksiin, on kasvuyrityksiä kuitenkin enemmän muussa kiinteistötoiminnassa kuin varsinaisissa kiinteistöpalveluissa (Taulukko 3). Taulukko 3 Kasvuyritysten määrä ja osuus yrityskannasta toimialoittain pl. alkutuotanto sekä rahoitus- ja vakuutusala (Yritys- ja toimipaikkarekisteri, Tilastokeskus). Yli 10 % kasvaneet, lkm Osuus yrityskannasta 2011, % Yli 30 % kasvaneet, lkm Kauppa , ,54 Rakentaminen , ,72 Ammatillinen ja tekninen toiminta 994 3, ,64 Kiinteistö-, hallinto- ja tukipalvelut 800 2, ,52 - Kiinteistöala (tol:t 68 ja 81) 583 2, ,42 Sosiaali- ja terveyspalvelut 662 3, ,51 Kuljetus 631 2, ,41 Teollisuus 599 2, ,49 Koulutus ja henkilöpalvelut 557 2, ,2 Informaatio ja viestintä 400 4, ,26 Majoitus- ja ravitsemisala 310 2, ,39 Yhteensä , ,54 Osuus yrityskannasta 2011, % Kasvuyritysten vastapoolina voidaan pitää sivutoimista yrittäjyyttä. Sivutoimisella yrittäjyydellä tarkoitetaan yritystoimintaa, jossa henkilö ansaitsee toimeentulonsa pääasiassa muutoin kuin itsenäisenä yrittäjänä. Kiinteistöpalveluissa toimi arviolta sivutoimista yritystä vuonna Sivutoimisista yrityksistä noin 53 prosenttia sisältyi Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri YTR:n vuositilastoihin eli edellä mainittuu yritykseen. Loppuosa yrityksistä (47 %) oli jäänyt vuositilastojen ulkopuolelle niiden pienen vuotuisen liikevaihdon takia. Sivutoiminen yrittäjyys voi olla hyödyllistä kansantaloudessa. Pienillä paikkakunnilla ja taajamissa, missä asiakkaita ei ole riittävästi erikoispalvelujen päätoimiseen tarjontaan, sivutoimiset yrittäjät täydentävät palvelutarjontaa. Esimerkkinä voidaan mainita viikonloppuisin kotivähennyksen alaista siivoustöitä tarjoavat pienyritykset. Sivutoiminen yrittäjyys voi sopia hyvin eri henkilöiden elämäntilanteeseen. Esimerkkinä voidaan mainita eläkeläiset, kotiäidit tai opiskelijat, joille sivutoiminen yrittäjyys voi tarjota tarpeellisia lisätuloja tai vaihtelua elämään.

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith Pekka Lith Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Tutkimuksia ja raportteja 1/2006

Lisätiedot

Pekka Lith Yksityiset kiinteistöpalvelut ja toimitilapalvelujen järjestäminen kunnissa

Pekka Lith Yksityiset kiinteistöpalvelut ja toimitilapalvelujen järjestäminen kunnissa Pekka Lith Yksityiset kiinteistöpalvelut ja toimitilapalvelujen järjestäminen kunnissa 22/05/2003 TOINEN LINJA 14 ANDRA LINJEN 14 PUH./TFN (09) 7711 00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS TELEFAX (09) 771 2291

Lisätiedot

Kuntien hankinnat. Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla. Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith

Kuntien hankinnat. Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla. Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith Kuntien hankinnat Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith Suunnittelu ja tutkimuspalvelut Pekka Lith 2 Alkusanat

Lisätiedot

Yrittäjyyskatsaus 2012

Yrittäjyyskatsaus 2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2012

TEM raportteja 18/2012 TEM raportteja 18/2012 Innovatiiviset julkiset hankinnat Suomen kansantaloudessa Tilastollinen esiselvitys valtion ja kuntayhteisöjen hankinnoista ja hankintamarkkinoiden toimivuudesta uusien toimintatapojen

Lisätiedot

Uudenmaan kasvuyrittäjyys

Uudenmaan kasvuyrittäjyys Uudenmaan kasvuyrittäjyys Raportti Uudenmaan kasvuyrityksistä kyselytutkimusten ja hallinnollisten tilastoaineistojen valossa Helsinki 12.12.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group Sisältö 1 Johdanto 3

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta,

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, Hyvinkään-Riihimäen talousalueen yritystoiminta Tilastollinen selvitys talousalueen yritys- ja toimipaikkarakenteesta, kasvuyrittäjyydestä ja toimialakohtaisista erityiskysymyksistä Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

Yrittäjyyskatsaus 2011

Yrittäjyyskatsaus 2011 Yrittäjyyskatsaus 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 34/2011 Yrittäjyyskatsaus 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 34/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Yrittäjyyskatsaus 2010

Yrittäjyyskatsaus 2010 Yrittäjyyskatsaus 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 60/2010 Yrittäjyyskatsaus 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 60/2010 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2015

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2015 Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2015 Taitoliitto Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2015 -selvitys Raportti käsityöalan yrityksistä, yritysprofiilista, markkinoista

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys TIIVISTELMÄ Kiinteistötoimialan merkitys yhteiskunnalle tilojen tarjoajana, kansanvarallisuuden ylläpitäjänä, suurena työllistäjänä ja yhtenä

Lisätiedot

TEM raportteja 19/2014

TEM raportteja 19/2014 TEM raportteja 19/2014 Kuntoutusalan markkinat Raportti yksityisten palveluntuottajien kuntoutustoiminnasta tilastoaineistojen valossa Pekka Lith Elinkeino- ja innovaatio-osasto 10.6.2014 2 Sisältö Lukijalle

Lisätiedot

Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa

Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa PK-yritykset ja Aluepalvelut Syyskuu 2012 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 4 2 Viron talouskehitys ja PK -yritysrakenne 5 2.1 Viron

Lisätiedot

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Pekka Lith, Mika Kautonen, Marja Hyypiä ja Jari Kuusisto Culminatum Ltd Oy Helsinki Region Centre of Expertise 2005 Uusimaa osaamisintensiivisten

Lisätiedot

Rakennusala muuttuvassa maailmassa 2008

Rakennusala muuttuvassa maailmassa 2008 Rakennusala muuttuvassa maailmassa 2008 Muistio ulkomaisesta työpanoksesta Suomessa ja yritystoimintaan liittyvistä pelisäännöistä Helsinki 15.11.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013

Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013 Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013 Raportti muotoilualojen yrityksistä, yritysprofiilista, markkinoista, kasvuyrittäjyydestä ja lähiajan suhdanneodotuksista 1 Muotoilualan yritysten

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 15/2007 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 39/2014 Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky

Lisätiedot

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen

RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen RAPORTTI VTT-S-08093-10 RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Kirjoittajat: Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen Tilaaja Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry Rakennuskonejaosto

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA

KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 35 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 35 Espoo 2001 TKK-RTA-S35 KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN

Lisätiedot

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 63 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 63 Espoo 2006 TKK-RTA-S63 ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot