Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 229 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 230 Työjärjestyksen hyväksyminen 231 Kunnanvaltuuston päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano 232 Vuoden 2008 menokehysten hyväksyminen euron lainan ottaminen Kuntarahoitus Oyj:ltä euron lainan ottaminen Kuntarahoitus Oyj:ltä 235 Kauppakirjan hyväksyminen/sutinen 236 Kunnan vastine Etelä-Savon maanmittaustoimiston kirjeeseen Etuosto-oikeuden käyttäminen 238 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 332 Aika: klo Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen Maarit Honkanen Muut läsnäolijat: Juhani Manninen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Varpu Järvinen, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja klo saakka, poistui :n 232 käsittelyn jälkeen Seija Väisänen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä Asko Viljanen, tekninen johtaja klo saakka 228 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 229 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Pylkkänen, Eija Karjalainen ja :n 237 osalta Jukkapekka Lempiäinen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Mervi Simoska pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Pentti Pylkkänen Eija Karjalainen Jukkapekka Lempiäinen :n 237 osalta

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 230 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös: Lisäksi päätettiin käsitellä Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksen alussa Suur-Savon Sähkö Oy:n edustajat toimitusjohtaja Perttu Rinta, suunnittelu- ja kehittämispäällikkö Juha Lohjala ja Mika Ahola esittelivät seudullisen vesihuoltoyhtiön valmistelutilannetta. Sovittiin, että tämän hetkisten investointien ja tuottojen arvioiden selvittyä voidaan asiaan palata uudelleen.

4 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 231 KunL:n 23 :n mukaan kunnanhallituksen on tarkastettava, että kunnanvaltuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä tai mene valtuuston toimivaltaa edemmäksi taikka muutoin ole lainvastaisia. Samalla kunnanhallituksen on pantava valtuuston päätökset täytäntöön. Kj. Päätös: Kunnanhallitus päättää panna kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön.

5 Kunnanhallitus VUODEN 2008 TALOUSARVION MENOKEHYSTEN HYVÄKSYMINEN Khall. 232 Talousarvion laadinnan ohjeeksi on hallintokunnille laadittu kehysbudjetti. Käyttötalousmenojen osalta pohjana on käytetty kuluvan vuoden talousarviota ja arvioitua talousarvion toteutumista. Määrärahakehyksiä määriteltäessä on arvioitu palkkakustannusten nousuksi 5,5 %, jolla summalla palkkamäärärahoja on korotettu. Poistojen muutokset on myös huomioitu. Kj. Käyttötalousmenot kasvavat kuluvan vuoden talousarviosta noin 2,3 %. Tavoite on kova, mutta sitä edesauttavat kuluvana vuonna tehdyt palvelujen uudelleen järjestelyt. Erikoissairaanhoitoon on arvioitu suuremmat menokehykset kuin mitä laskennalliset tarpeet osoittavat. Terveydenhuollossa kustannuskehitys on viime vuosina ollut muuta toimintaa nopeampaa ja kunta-alan palkkaratkaisu tuo merkittävän kustannusnousun juuri terveydenhoitoalalle. Vanhustenhuollon rakenneuudistuksen vuoksi perusterveydenhuollon määrärahatarve vähentynee ja vastaavasti sosiaalitolmen lisääntyy. Menokehyksessä on huomioitu mm. yksityisteiden peruskorjausten avustaminen. Alustavan arvion mukaan kunnan verotulot kasvavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna sekä kunnallisverojen että myös yhteisöverojen osalta. Arvio on esitetty nykyisen 18,50 tuloveroprosentin pohjalta. Kunta-alan palkkaratkaisun vuoksi paineet veroperusteiden muutoksille ovat kovat. Verotulojen arvioidaan olevan vuonna ,7 miljoonaa euroa ilman veroperusteiden muutoksia. Valtionosuudet tulevat olemaan noin 5,3 miljoonaa euroa. Palkkaratkaisuun liittyvä valtion ns. tasaarvoerä nostanee kunnan valtionosuuksia noin eurolla. Kehysbudjetin tavoitteena on, että vuosikate pysyy positiivisena ja sillä voidaan kattaa poistot. Liitteenä 1 on talousarvion menokehykset vuodelle 2008 käyttötalousmenojen osalta ja liitteenä 2 palkkakustannusten arvioinnin perusteet. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan menokehyksen ja liitteenä 2 olevat palkkakustannusten arvioinnin perusteet

6 Kunnanhallitus annettavaksi hallintokunnille talousarvion laadinnan perusteiksi. Talousarviossa pidättäydytään uusista nettomenoja aiheuttavista toiminnoista. Talousarvion laadinnan tavoitteena on saavuttaa positiivinen vuosikate, joka kattaa poistot. Tämän johdosta hallintokuntien on kriittisesti arvioitava toimintansa tavoitteita ja taloudellisuutta. Lisäksi kunnanhallitus ohjeistaa, että kaikkia maksuja ja taksoja tulee nostaa kustannustason nousua vastaavasti noin 4-5 %. Päätökset maksujen ja taksojen tarkistamisesta on tehtävä siten, että ne voivat tulla voimaan lukien. Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että Varpu Järvinen poistu tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

7 Kunnanhallitus EURON LAINAN OTTAMINEN KUNTARAHOITUS OYJ:LTÄ Khall. 233 Hirvensalmen kunta on pyytänyt kuudelta rahoituslaitokselta tarjouksen euron suuruisesta lainasta. Lainalla rahoitetaan vuoden 2007 investointeja. Laina-ajaksi on määritelty viisi vuotta. Kunta sai kuusi lainatarjousta. Edullisimman lainatarjouksen teki Kuntarahoitus Oyj, jonka laina on sidottu 6 kk:n Euriboriin ja korkomarginaali 0,03%. Laina-aika on viisi vuotta. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n tekemän euron lainatarjouksen. Päätös:

8 Kunnanhallitus EURON LAINAN OTTAMINEN KUNTARAHOITUS OYJ:LTÄ Khall. 234 Hirvensalmen kunta on pyytänyt kuudelta rahoituslaitokselta tarjouksen ,00 euron suuruisesta lainasta. Lainalla rahoitetaan Hirvensalmi Otava vesihuollon kehittämishankkeen kustannuksia. Laina-ajaksi on määritelty 15 vuotta. Kunta sai kuusi lainatarjousta. Edullisimman lainatarjouksen teki Kuntarahoitus Oyj, jonka laina on sidottu 6 kk:n Euriboriin ja korkomarginaali 0,03%. Laina-aika on 15 vuotta. Kj. Päätös: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta ottaa ,00 euron lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä 15 vuoden lainaajalla sidottuna 6 kk:n Euroboriin ja 0,03 %:n korkomarginaaliin. Lainalla katetaan Hirvensalmi Otava vesihuoltohankkeen kustannuksia.

9 Kunnanhallitus KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/SUTINEN Khall. 235 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kunnan myynnissä olevien tonttien hinnat tonttien myyntihinnoiksi ja samalla antanut oikeuden kunnanhallitukselle tehdä myyntipäätöksen ja kauppakirjan sekä päättää muista kaupan ehdoista. Eero Sutinen ja Hirvensalmen kunta ovat laatineet kauppakirjaluonnoksen tilan Puumäki RN:o 7:112 myymisestä kunnanvaltuuston hyväksymään euron hintaan. Kauppakirja liitteenä 3. Kj Päätös: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan kauppakirjan.

10 Kunnanhallitus KUNNAN VASTINE ETELÄ-SAVON MAANMITTAUSTOIMISTON KIRJEESEEN Khall. 236 Etelä-Savon maamittaustoimisto on lähestynyt Hirvensalmen kuntaa päivätyllä kirjeellään. Kunnalta pyydetään kantaa kolmeen asiaan: 1) Korvausvaatimukseen koskien Hirvensalmen kunnan hakemia yhteistä venevalkamaa koskevia lunastustoimituksia toimitusn:ot ja ) Vuokramiehen aseman järjestelyyn toimituksessa 3) Venevalkaman vuokrahintoihin Hirvensalmen taajamassa. Kj. Kunnanhallitus antaa lausuntonaan seuraavan: 1) Hirvensalmen kunta on antanut vastineensa Etelä-Savon maanmittaustoimistolle koskien Maija Tukosen korvausvaatimusta lunastustoimituksiin ja Nyt esitetty korvausvaatimus koskee samaa toimitusta. Kunta katsoo, että korvausvaatimus on esitetty myöhässä. Kunta totetaa edelleen, kuten se totesi vastineessaan Tukosen korvausvaatimukseen, että vaatimuksen esittäjän vaatimus on kohtuuton hänen osakaskunnan omistusosuuteensa nähden. Koska kyseessä on järjestäytymätön osakaskunta, suoritetaan lunastuksesta määrättävä korvaus lääninhallitukselle. Korvaus osakaskunnan jäsenille suoritetaan osakaskunnan omistusosuuksien suhteessa. Kunnalla ei ole korvausvelvollisuutta yksittäisille osakaskunnan jäsenille. Lisäksi kyseessä oleva kiinteistö eikä mikään muukaan kiinteistö ole käyttänyt lunastettavaa kohdetta venepaikkana tai yhteytenä vesistöön. 2) Vuokramiehen asemaa ei ole tässä lunastustoimituksessa tarkoitusta muuttaa. 3) hyväksyttyjen laituripaikkojen vuokrat ovat olleet alkaen seuraavat Kirkonkylän taajamassa: - Suur-Savon ranta 60 /vuosi - Rantaan vedettävä venepaikka 20 /vuosi Kuitenkin käytännössä asemakaava-alueella pidetään pienveneitä vuokratta siellä, missä se on mahdollista. Kaava-alueella on osoitettu pienveneiden pitoa varten runsaasti paikkoja.

11 Kunnanhallitus Lopuksi kunnanhallitus toteaa, että lunastettavan alueen edessä on kartta- ja maastotarkastelun perusteella vesialuetta, joka on maata. Lunastettava alue ei ulotu olemassa olevaan rantaviivaan. Lisäksi lunastettavan alueen edessä olevaan vesialueeseen, joka on maata, on kunta saanut pysyvän käyttöoikeuden Kirkonkylän osakaskunnalta, joka omistaa ko. alueen. Päätös

12 Kunnanhallitus ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Khall Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kun- 237 nassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta ei ole, jos 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5000 neliömetriä tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos; 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Lain 21 :n mukaan päätöksen asiassa tekee kunnanhallitus, jollei se ole siirtänyt päätösvaltaa viranhaltijan tehtäväksi. Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla. Mikäli kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeutta, päätöksestä voi valittaa lääninoikeuteen. Mikäli etuosto-oikeutta ei käytetä, päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Hirvensalmella etuosto-oikeuden käyttämistä koskevat päätökset tekee kunnanhallitus. Kunnalle on toimitettu seuraava kiinteistönluovutusilmoitus: 1. UPM-Kymmene Oyj/Tarja Kankkunen ja Jouko Mäkinen 2. Teemu Järvisalo/Pekka Pylvänäinen 3. Hirvensalmen kunta/eero Sutinen 4. Ari ja Eija Karjalainen/Pirjo ja Per Kuismin 5. Kauko Nuttunen/Outi Avraham ja Esa Karjalainen 6. Esa Turkki ja Satu Halonen/Erkki Turkki 7. Kiinteistö Oy Pohjoiskapeikko/Marko ja Maija-Liisa Orava 8. Toini ja Heimo Laitinen/Kari Laitinen. Kj Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan yllä mainitussa kiinteistökaupassa. Päätös:

13 Kunnanhallitus Merkittiin pöytäkirjaan, että Eija Karjalainen ilmoitti esteellisyytensä eikä osallistunut asian käsittelyyn. Tämän pykälän osalta pöytäkirjan tarkastajana toimii Jukkapekka Lempiäinen.

14 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 238 viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Heinolan kaupunginhallitus: Kirje Lahti-Heinola-Mikkeli rataoikaisu uudelleen vireille. 2. Etelä-Savon koulutuksen ky:n hallituksen pöytäkirja Ristiinan kunnanhallituksen pöytäkirjaote perusturvajohtajan palvelujen myymisestä Hirvensalmen kunnalle. Kj Päätös: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä.

15 Kunnanhallitus MATKAILUOPASKURSSIN JÄRJESTÄMINEN KANSALAISOPISTON TOIMESTA Khall 239 Kansalaisopiston syyskauden opetusohjelmassa on maininta matkailuopaskurssista. Kurssin toteuttamiseksi kansalaisopisto on vaatinut vähintään 5 uuden ja 5 vanhan oppaan osallistumista. Kurssin hinnaksi on määritelty 100 ja tutkintomaksu on 22. Kurssin infotilaisuus pidettiin Paikalla oli riittävästi osallistujia kurssin toteuttamiseksi. Kuitenkin kansalaisopisto empii kurssin toteuttamista. Kj. Hallitus pitää tarpeellisena ja tärkeänä matkailuelinkeinon ja matkailun edistämisen kannalta opaskurssien järjestämistä. Kansalaisopisto on oikea taho toteuttamaan kurssin. Matkailuoppaat tekevät arvokasta työtä kunnan elinkeinoelämän kehittämiseksi ja kunnan imagon parantamiseksi. Kurssin läpikäyneille ja tutkinnon suorittaneille opiskelijoille kunta korvaa 50 % kurssin osallistumismaksusta. Päätös

16 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Khall 240 Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle mm. seuraavia asioita: 1. Kunnallisen palkkaratkaisun kustannusvaikutukset kunnalle 2. Kunnan saama tarjous ostaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita. Kunnanjohtaja sai valtuudet tehdä ostotarjous. 3. Eläinlääkäripalveluissa tapahtuvat muutokset.

17 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnanhallitukselta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: , 239 Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: , , 240 Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: HIRVENSALMEN KUNNANHALLITUS Keskustie HIRVENSALMI

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen Kunnanhallitus 14.5.2007 164 Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015 Kunnanhallitus 52 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Hirvensalmen kunnan viranhaltijapäätösten

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36 Tekninen lautakunta 7.4.2009 34 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2009 Kokousaika 7.4.2009 klo 16.00 17.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone 1 ASIAT 1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35 2

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19

ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19 Tekninen lautakunta 30.3.2011 17 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2/2011 Kokousaika 30.3.2011 klo 16.00 18.11 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 2.

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39 SISÄLLYSLUETTELO Tekninen lautakunta Pöytäkirja 4 / 2008 Kokousaika 26.5.2008 klo 13.00 14.00 KokouspaikkaKunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kokouksessa käsiteltävät asiat 1. 33 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/11 Kokousaika: 22.08.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 Liite 5 6 7 Liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talouden

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö Mäntyharju Pöytäkirja 6/2015 1 (22) Aika 10.08.2015, klo 17:04-17:52 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjan tarkastus 73 Talouden

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot