Osallistava strategiaprosessi kunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistava strategiaprosessi kunnassa"

Transkriptio

1 Osallistava strategiaprosessi kunnassa Suvi Einola & Marko Kohtamäki 1

2 2

3 Sisällys Tiivistelmä... 5 Johdanto... 7 Strateginen ajattelu... 9 Strategia käytäntönä Osallistaminen yhteistä ymmärrystä ja oppimista mahdollistamassa Strategia yhteisen ajattelun kehittämisenä Strategiatyökaluista Asiakasarvoajattelu osana strategiatyötä...24 Strategiakartta osana strategiatyötä Strategiaprosessi Vaasan kaupungissa Strategiaprosessin kuvaus Kyvykkyysajattelu osana Vaasan kaupunkistrategiaa Asiakasarvoajattelu osana Vaasan kaupunkistrategiaa Strategiakartta osana Vaasan kaupunkistrategiaa Tavoitteiden, mittareiden ja strategisten toimenpiteiden määrittely osana Vaasan kaupunkistrategiaa Strategiavuosikello määrittelemään strategiatyöskentelyä Vaasassa Johtamisjärjestelmä reaaliaikaisen strategian tukena...47 Tuloksena kunnan osallistava strategiaprosessi...50 Entä mikä ei mennyt kuten Strömsössä...54 Lopuksi

4 Osallistava strategiaprosessi kunnassa Suvi Einola & Marko Kohtamäki 4

5 TIIVISTELMÄ Yhteiskunnan kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet dramaattisesti digitalisaation ja globalisaation myötä. Kunnat, kuten muutkin julkiset organisaatiot ovat joutuneet hyväksymään kilpailun yritysten sijoittumisesta kunnan alueelle pystyäkseen tarjoamaan kuntalaisilleen työtä, palveluja ja hyvinvointia. Kuntien taloustilanteen kiristyessä yhä suuremmaksi haasteeksi nousee kunnan palveluiden tehokas järjestäminen. Lisäksi, kuntien on kyettävä yhä nopeampaan reagointiin ja johdettavampaan toimintaan. Tässä mielessä tehokas strategian toimeenpano ja johtamisjärjestelmän olemassaolo korostuvat. Perinteinen strategisen suunnittelun teoria tarjoaa heikosti ratkaisuja tai ohjenuoria kuntien tai muiden organisaatioiden nopeaksi kehittymiseksi. Perinteinen strategisen suunnittelun kirjallisuus näkee strategian pitkän aikavälin suunnitteluna ja ohjelmointina, joka lähtee toimijoiden rationaalisuuden oletuksesta. Perinteistä strategista suunnittelua on voimakkaasti haastettu strategiatut- kijoiden piirissä. Moderni strategiatutkimus hyväksyy toimijoiden vääjäämättömän irrationaalisuuden lähtien liikkeelle strategian toteutettavuuden ajatuksesta. Strategia ei ole työkaluja, paksuja suunnitelmia tai pölyttyviä paperikasoja, vaan sitä mitä organisaatio tekee. Strategia on jatkuvaa reagointia, oppimista ja toimintaa, joka pyrkii johdonmukaisesti rakentamaan organisaatiolle kilpailuetua uudistumisen ja resurssien yhdistelemisen kautta (Mintzberg & Lampel, 1999). Viimeaikaisessa strategiatutkimuksessa ketteryyden, nopean reagoinnin ja osallistumisen on nähty olevan avainasemassa strategiatyön kehittämisessä. Osallistava strategiatyöskentely tukee henkilöstön sitoutumista, mikä puolestaan edesauttaa strategioiden toimeenpanoa. Tämä hanke keskittyy julkisen sektorin strategiatutkimukseen valottamalla osallistavaa strategiatyötä käytännössä. Hankkeen tulokset 1) määrittelevät osallistavan strategiatyön kuntaorganisaatiossa, 2) tarkastelevat empiirisesti osallistavan strategiatyön keinoja ja työkaluja kuntaor- Kaikessa pitäs pyrkii siihen, että joko sä oot maailman paras tai Euroopan paras tai Suomen paras ja kaikki muut voi unohtaa. (valtuutettu 1, kesäkuu 2013) 5

6 ganisaatiossa sekä 3) kuvaavat miten strategiatyökaluja, -menetelmiä ja -prosessia voidaan eri toimijoita osallistaen yhtenäistää siten, että se mahdollistaa monialaisen, moniportaisen ja ennakko-oletukseltaan kankean kuntaorganisaation nopeamman kehittymisen. Kuntaorganisaation strategiaprosessin työkalujen teoreettinen viitekehys koostuu ydinkyvykkyys-ajattelusta, sinisen meren strategiasta, tasapainotetusta tuloskortista sekä näistä johdetuista käytännöllisistä työkaluista. Hanke on toteutettu Vaasan kaupungissa vuosina toimintatutkimuksellisia menetelmiä hyödyntäen. Hankkeen aikana Vaasan kaupungissa toteutettiin lähes sata strategiatyöpajaa kaupunkiorganisaation eri tasoilla samanaikaisesti keräten tietoa strategiaprosessista tutkimusnäkökulmasta. Strategiatyöpajoihin on osallistunut satoja ihmisiä kaupunginvaltuuston ja johtoryhmän tasolta aina palveluyksikkötasolle saakka. 6

7 Johdanto Yhteiskunnan kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet dramaattisesti modernin informaatioteknologian ansiosta. (Eisenhardt & Martin, 2000; Mintzberg & Lampel, 1999). Digitalisaation ja globalisaation aiheuttama kilpailu luo merkittävän haasteen kuntakentän uudistumiselle. Kunnat, kuten muutkin julkiset organisaatiot ovat joutuneet hyväksymään kilpailun yritysten sijoittumisesta alueelle pystyäkseen tarjoamaan kuntalaisilleen työtä ja hyvinvointia. Yritykset tuovat työpaikkoja, yhteisöverotuottoja sekä työpaikkojen kautta kunnallisverotuottoja. Kuntien kyky vastata muuttuvan asiakaskunnan tarpeisiin mittautuu kunnan vetovoimaisuudella. Kuntien taloustilanteen kiristyessä yhä suuremmiksi haasteiksi nousevat kunnan palveluiden tehokas järjestäminen ja osaavan henkilökunnan rekrytointi. Kunnan menestyminen kuntien välisessä kilpailussa, työnantajamarkkinoilla ja palveluiden tuottajana vaatii vahvaa strategista ajattelua ja tehokasta johtamista. Kunnan kyky vastata muuttuvan asiakaskunnan tarpeisiin mittautuu kunnan vetovoimaisuudella. Reagointikyky, adaptiivisuus ja oppiminen ovat kuntaorganisaation tulevaisuuden strategiatyön keskiössä. Strategiaa ja strategista johtamista on tutkittu vuosikymmeniä (mm. Ansoff, 1980; Mintzberg, 1987; Porter, 1986a, 1986b, 1988) tutkimuksen painottuessa pääosin yrityssektorille. Strategian ja strategiatutkimuksen tarpeellisuudesta julkisella sektorilla on esitetty myös kriittisiä mielipiteitä ja yrityksissä tehdyn tutkimuksen piiristä nousevan strategia-ajattelun on nähty jopa uhkaavan julkiselle sektorille tyypillisiä demokratian ja yhdenvertaisuuden periaatteita (Andrews, Boyne, Law, & Walker, 2007; Hodgkinson, 2012; Poister, 2010). Kuitenkin johtavat strategiakoulukunnat näkevät strategisen ajattelun kehittämisen tärkeänä, jopa elinehtona kuntien ja valtioiden kilpaillessa menestyvistä yrityksistä ja osaavasta työvoimasta (Boyne & Walker, 2010; Brown, 2010; Porter, 1990). Siinä missä strategiatutkimuksen valtavirta on keskittynyt strategiseen suunnitteluun ja strategiaprosessiin pääosin yrityskontekstissa (Hutzschenreuter & Kleindienst, 2006), on Strategy-As-Practice (jatkossa tässä tutkimuksessa S-A-P) tutkimus herättänyt yhä enemmän huomiota tapauspohjaisen, laadullisen, mikrosuuntautuneen, käytännöllisen ja dynaamisen lähestymistapansa vuoksi (Jarzabkowski & Sillince, 2007; Jarzabkowski, 2004; Johnson, Melin, & Whittington, 2003). Kun perinteinen strategiakirjallisuus on korostanut strategisen analyysin roolia, vähemmälle huomiolle on jäänyt mukautuva, ketterä, dynaaminen, jatkuva ja osallistava strategia, jollaiselle kuntaorganisaatioissa olisi tilausta (Boyne & Walker, 2010; Bryson, 2010; Hutzschenreuter & Kleindienst, 2006). Viimeaikaisessa tutkimuksessa osallistumisen nähdään olevan avainasemassa strategiatyön kehittämisessä (Kohtamäki, Kraus, Mäkelä, & Rönkkö, 2012). Osallistavalla strategiatyöskentelyllä pyritään paitsi rikastamaan näkökulmia ja lisäämään innovaatioita myös 7

8 mahdollistamaan organisaation yhteisen ymmärryksen rakentumista. Kuntasektorille osallistava strategiatyöskentely ei ole laajemmin jalkautunut, vaan strategioita rakennetaan edelleen usein johtajien ja poliittisten päätöksentekijöiden tasolla, vaikka keskijohdon roolin strategioiden jalkautuksessa on tunnustettu olevan kriittisen merkityksekäs (mm. Floyd & Wooldridge, 1992). Julkisella sektorilla on tarve strategiatutkimukselle (Boyne & Walker, 2010), joka huomioi kompleksiset tulkinnat kompleksisessa todellisuudessa (Lado, Boyd, Wright, & Kroll, 2006) unohtamatta organisaatioiden käytännöllistä tarvetta yksinkertaisille ohjeille ja säännöille (Eisenhardt & Sull, 2001). Julkinen sektori tarvitsee strategiatutkimusta, joissa huomioidaan sen erityiset haasteet, jotka koostuvat yhdistelmästä kompleksisia poliittisia ja ohjelmallisia haasteita erittäin politisoituneessa institutionaalisessa ympäristössä, jota johdetaan hyvin sääntösidotuissa hallinnollisissa järjestelmissä (Brown, 2010). Tämä kirja pyrkii tarjoamaan lähestymistavan kuntien osallistavalle strategiatyölle, joka korostaa reagointikykyä, adaptiivisuutta ja strategista oppimista käytännössä. Hyödynnämme strategiatyössä ainoastaan muutamia relevantteja työkaluja korostaen ohjatun strategisen keskustelun merkitystä osana strategiatyötä. Työkalut on valittu siten, että ne tukevat ja täydentävät toisiaan tuottaen kokoelman hyvää strategista keskustelua, ja päätyen olennaisiin tavoitteisiin, mittareihin, ja strategisiin toimenpiteisiin, joilla asetetut ja mitattavissa olevat tavoitteet kyetään saavuttamaan. Strategiatyökalujen tehtävänä on tukea strategista ajattelua ja keskustelua. 8

9 Strateginen ajattelu Perinteinen suunnittelukoulukuntaan liitetty strategiatutkimus on kuvannut strategiatutkimusta ja strategiatyötä suunnittelun ja ohjelmoinnin kaltaiseksi toiminnaksi. Perinteinen strategianäkemys on nähnyt strategian siihen erikoistuneiden suunnittelijoiden asiaksi, joukoksi työkaluja, joilla valmistellaan strategisia päätöksiä. Strategia on nähty pitkän tähtäimen suunnitelmana, jota lähdetään strategisten päätöksien jälkeen toteuttamaan. Analyysi, valinta ja toteuttaminen on eriytetty toisistaan selkeästi. Ansoff on nähty koulukunnan kehittäjäksi ja keskeiseksi edustajaksi. Seuraavassa kuviossa esiteltävä malli on suora lainaus Igor Ansoffin 60-luvulla julkaistusta kirjasta, joka mielestämme hyvin heijastelee suunnittelukoulukunnan näkemystä strategiasta. Seuraava kuvio esittää kärjistetyllä tavalla suunnittelukoulukunnan näkemyksen strategiasta, ja onkin muistettava, että suunnittelukoulukunta on aikanaan myös merkittävästi kehittänyt strategiateoriaa eteenpäin. Aika vain jättää joistakin toimintatavoista ja malleista. Strategia on sitä, mitä organisaatio tekee. 9

10 Tässä hankkeessa strategiatyö nähdään jatkuvana prosessina, jossa strategiaa luodaan ja muokataan jatkuvasti uudelleen. S-A-P koulukunnan näkemyksen mukaan strategiatyön keskiössä on organisaation strateginen oppiminen, omaksumiskyvykkyys ja organisaation mukautuminen (Salkeld, 2013; Sirén, Kohtamäki, & Kuckertz, 2012; Zahra & George, 2002). Strategiatyö nähdään työskentelynä, jossa strategian laatiminen ja toteuttaminen ovat jossain määrin rinnakkaisia prosesseja, ennemminkin kuin lineaarisesti etenevä pitkän tähtäimen suunnitelma (Mintzberg & Lampel, 1999). Emergentin strategia-ajatuksen mukaisesti strategia on sitä, mitä organisaatio tekee ja strategeja voidaan löytää eri organisaatiotasoilta (Mintzberg & Lampel 1999). Viimeaikainen strategiakirjallisuus korostaa organisaation keskijohdon roolia strategian toteuttamisessa. Toteuttaakseen tehokkaasti, keskijohdon on ymmärrettävä strategian merkitys heidän oman työn kannalta. Osallistuminen strategian laadintaan voi parhaimmillaan lisätä keskijohdon ymmärrystä merkittävästi ja siten mahdollistaa strategian tehokasta toteuttamista. Tentative objectives Master list Philosophy of objectives Internal trigger Review trigger External appraisal triggel Current forecast Stop 5 Diversification decision Stop 1 Total gap Objectives rank Synergystucture desicion Strategic budget Strategic plan Administrative stategy Finance stategy Product-market strategy objectives Make Kuvio 1. Esimerkki suunnittelukoulukunnan strategianäkemyksestä 60-luvulta.(Ansoff, 1965) 10

11 Stop 2 Stop 3 Revised objectives Strengths and weaknesses Revised forecast Diversification cap Expansion gap Expansion resources Diversific resources Revised objectives Revised gap Industry potential Available resources Economic rank Entry rank Stop 4 Acceptable list Rejected list Economic potential Compet. env t Industry list Master list Economic criteria Entry criteria Synergy rank Efficient list Compet. profiles Preliminary list Synergy criteria yes Expected synergy rank list Y Consolidated rank list Y no Expected synergy rank list N Post-diversific structure list Consolidated rank list N or buy synergy Competitive advantage Scope and growth vector Growth vector and group synergy feasibility Critical mass and entry size Scope alternatives Rank of porfolios Make or buy synergy Competitive advantage Growth vector 11

12 Kaiken kaikkiaan moderni strategiakirjallisuus näkee strategian jatkuvana reagointina, sopeutumisena ja korostaa tarvetta osallistaa organisaation jäseniä strategiatyöhön, sillä strategian onnistunut toteutus on riippuvainen strategisesta päätöksestä osallistua (Floyd & Wooldridge, 1992), sitoutua (Dooley, Fryxell, & Judge, 2000) oppia (Miller, Wilson, & Hickson, 2004), ja toimia tehokkaasti tavoitteiden saavuttamiseksi (Hutzschenreuter & Kleindienst, 2006: 701). Strategia on jatkuvaa reagointia ja sopeutumista: Osallista, sitouta, opi ja toimi päämäärätietoisesti tavoitteiden saavuttamiseksi Takaisinkytkentä Aiottu strategia 10% Tarkoitettu strategia Toteutunut strategia Toteutumaton strategia 90% Emergentti strategia Kuvio 2. Strategia Mintzbergin (1994) mukaisesti emergenttinä prosessina. 12

13 13

14 Strategia käytäntönä S-A-P on kiinnostunut strategian muotoutumiseen johtavasta toiminnasta sekä tavoista, joilla strategiaa ja erilaisia strategiamalleja rakennetaan. S-A-P näkee strategiakäytännöt keinoina, joille organisointi rakentuu ennemminkin kuin paikallaan pysyvinä konsepteina tai objekteina, joiden parissa organisaatio työskentelee (Jarzabkowski & Spee 2009, 82). Käytännöt pitävät sisällään lukuisia rutiineja, keskusteluja, käsitteitä ja tekniikoita, joiden avulla strategiatyö tulee mahdolliseksi (Jarzabkowski & Spee 2009). Käytännöt nähdään dynaamisina ja muuttuvina strategiatyön todellista tilaa heijastavina kokonaisuuksina. S-A-P tutkimuksen mukaan strategiatyöskentelyssä ei ole kysymys vain - tai edes enimmäkseen - työkaluista, vaan sen sijaan käytännöistä, joiden avulla organisaatiossa luodaan yhteistä näkemystä strategisista aktiviteeteista, jotka johtavat kilpailuetuun. Organisaation strategiatyöllä pyritään rakentamaan organisaation yhteistä tapaa ajatella kehittämällä strategista identiteettiä ja yhteistä ymmärrystä (Narayanan, Zane, & Kemmerer, 2011). Tämän näkökulman kanssa linjassa on ajatus, jossa strategiatyö ei rajoitu vain johtoportaaseen, vaan osallistaminen on keskeinen tapa rakentaa organisaation sisällä yhteinen käsitys strategiasta. Toisin kuin staattisessa suunnittelukoulukunnassa (Igor Ansoff, 1980), strategian katsotaan tässä olevan emergenttiä, dynaamista ja mukautuvaa strategista oppimista (Mintzberg & Lampel, 1999), joka koskee koko organisaatiota. Strategiatyössä ei ole kyse työkaluista, vaan käytännöistä, joiden avulla organisaatiossa luodaan tulevaisuuden suuntaa. 14

15 Huomionarvoista on, että S-A-P tutkimukset eivät kohdistu yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta keskijohtoa alemmas organisaation hierarkiassa, vaikka kyseinen tutkimushaara tarjoaakin siihen hyvät mahdollisuudet (Jarzabkowski, Balogun, & Seidl, 2007). Myös kuntasektorin aiemmassa strategiatutkimuksessa keskijohdon, esimiesten ja henkilöstön näkökulma on ollut vähäistä ja kuntien strategioita rakennetaan edelleen usein lähinnä johtajien ja poliittisten päätöksentekijöiden tasolla. Strategian jalkauttaminen on edelleen usein nähty operationaalisena yksityiskohtana, eikä jalkauttamisen merkityksellisyyttä kilpailukyvyn parantamisessa ole riittävästi korostettu (Hutzschenreuter & Kleindienst, 2006), vaikka keskijohdon roolin on nähty olevan avainasemassa (Floyd & Wooldridge, 1992). Keskijohdon merkitystä on korostettu paitsi strategian toteuttamisessa, myös sen muotoilussa. Keskijohdolla on usein näkyvyys sekä operatiiviseen toimintaan, että markkinoihin ja ylimpään johtoon. Keskijohdon rooli on strategian toteutumisen kannalta kriittisen tärkeä: Osallistuminen luo sitoutumista, mahdollistaa yhteisen ymmärryksen rakentumisen ja strategian toteuttamisen. Osallistaminen nähdään keskeiseksi kysymykseksi sekä strategiatutkimuksessa että käytännön strategiatyössä (Mantere & Vaara, 2008). Organisaation kehittyminen ja yhteisen ymmärryksen rakentuminen mahdollistuu henkilöstöä osallistamalla. Vaikka osallistamisen laajuudesta käydäänkin jatkuvaa keskustelua, nähdään vähäisen osallistumisen johtavan heikkoihin strategioihin (Wooldridge & Floyd, 1990) ja hankaluuksiin strategian täytäntöönpanossa (Mintzberg, 1994). Laajemman osallistumisen merkitys strategiatyön tutkimuksessa ja kehittämisessä on tunnistettu ja arvioitu kriittisen merkityksekkääksi. 15

16 Osallistaminen yhteistä ymmärrystä ja oppimista mahdollistamassa Todellisuus, jossa yhteistä ymmärrystä luodaan, vaatii rakenteita, joita organisaatiot ytimessään tarjoavat (Berger & Luckman, 1966). Yhteisen strategisen ymmärryksen luominen rakentuu sekä yksilö- että organisaatiotasolla sosiaalisen maailman tulkinnoissa, jotka syntyvät dialogisen keskusteluyhteyden ja jatkuvien yhteisten keskusteluiden kautta (Gephart, 1993; Gioia & Chittipeddi, 1991). Organisaation yhteisen ymmärryksen rakentuminen (sensemaking) mahdollistaa paitsi yhteisen kielen syntymisen, myös ajattelun kehittymisen, ja sitä kautta organisaation oppimisen. Yhteisen ymmärryksen rakentuminen määritellään toimintojen ja tulkintojen prosessiksi, joiden avulla organisaatio pyrkii ymmärtämään ympäröivää maailmaa (Weick, 1995). Organisaation johto rakentaa organisaation toimintaa ja strategiaa yhteisen ymmärryksen rakentumisen prosessien kautta jatkuvassa vuorovaikutuksessa organisaation muiden tasojen kanssa (Giddens, 1984). Yhteisen ymmärryksen rakentumisen prosessi voidaankin nähdä generaattorina jatkuvalle ja emergentille organisaation kehittämiselle (Tsoukas & Chia, 2002). Organisaation johto rakentaa dialogisen keskusteluyhteyden kautta organisaation toimintaa ja strategiaa vuorovaikutuksessa organisaation muiden tasojen kanssa. Strategioiden sisäistäminen edellyttää aitoa sitoutumista. Sitoutumista voidaan kehittää yhteisen ymmärryksen lisäämisen kautta, jota osallistavalla strategiatyöllä pyritään fasilitoimaan; ihmisten tulisi kyetä toimimaan yhdessä luottaen toisiinsa, täydentäen toistensa taitoja ja kompensoiden toistensa rajoituksia. (Senge, 1990). 16

17 17

18 Strategia yhteisen ajattelun kehittämisenä Organisaation strateginen oppiminen pitää sisällään oppivan organisaation ydinajatuksia. Uuden tiedon ja uusien kyvykkyyksien etsiminen (eksploraatio) ja organisaation olemassa olevan tietopohjan ja kyvykkyyksien hyödyntäminen (eksploitaatio) juontuvat sekä oppivan organisaation että strategian tutkimuksen viitekehyksestä. Sekä strategisella suunnittelulla että jatkuvalla oppimisella on merkittävä vaikutus strategiseen oppimiseen, joka edistää organisaatioiden tuloksellisuutta. Strategiatyön rakenteisiin tulisi pyrkiä luomaan mahdollisuuksia tiedon ja kyvykkyyksien jakamiseen sekä yhteisen todellisuuden luomiseen (Sirén et al., 2012). Osallistavan strategiatyön nähdään toimivan organisaation ketteryyden mahdollistajana. Koska julkisorganisaation kyky oppia ja mukautua jatkuvaan muutokseen määrittää organisaation menestymistä tulevaisuudessa, on kuntakentän kyettävä ketteryyden lisäämiseen kuntien strategiatyössä. Strategisen ketteryyden lisääminen - kyky ennakoida, kokeilla, tarttua tilaisuuksiin ja muuttaa toimintaa - on keskiössä strategiatyötä kehitettäessä: organisaatiot epäonnistuvat, ei niinkään väärien asioiden tekemisestä johtuen, kuin ennemminkin siksi, että jatkavat aikanaan oikeiden asioiden tekemistä liian pitkään (Doz & Kosonen, 2010). Johtoryhmä luo merkitystä, muovaa muutosta ja fasilitoi muutoksen toimeenpanoa rakentamalla toiminnan ohjenuorat koko organisaatiolle. Luo rakenteisiin mahdollisuuksia tiedon ja kyvykkyyksien jakamiseen. 18

19 Johtoryhmän rooli yhteisen ymmärryksen luomisessa rakentuu muutoksen muovaajan, arkkitehdin ja fasilitaattorin rooleista (Gioia & Chittipeddi, 1991). Ylimmän johdon toiminta on keskeisessä roolissa arvioitaessa organisaation muutosprosessin tehokkuutta. Johtoryhmän toiminnan tulee yhtä aikaa olla symbolista ja aineellista, pitäen sisällään vastavuoroisesti ajattelun ja toiminnan. Johtoryhmän toiminnan tulisi saada organisaatiossa aikaan ymmärtämisen ja vaikuttamisen jatkuvat syklit (Gioia & Chittipeddi, 1991). Organisaatioympäristöjen kompleksisuuden ja dynaamisuuden myötä johtoryhmän rooliksi informaatiopaljoudessa on muotoutunut merkityksellisten tulkintojen luominen ja tarjoaminen (Thomas, Clark, & Gioia, 1993). Johtoryhmän tulkinnat vaikuttavat suoraan organisaation toimintavaihtoehtoihin ja tuloksiin, joten niiden nähdään olevan avainasemassa organisaation menestymisen ja jopa henkiinjäämisen kannalta (Dutton & Duncan, 1987). Keskijohdon avainrooli organisaation kehittämisessä toteutuu viestin vastaanottajana ja hyödyntäjänä. Keskijohdon tulkinnat johdon muutossuunnitelmista sekä näiden tulkintojen vaikutukset toimintaan, ajattelutapaan ja vuorovaikutukseen muiden kanssa, ovat avainasemassa organisaatiota kehitettäessä (Balogun & Johnson, 2004; Julia Balogun & Johnson, 2005; Gioia & Chittipeddi, 1991). Keskijohdon rooli yhteisen ymmärryksen luomisessa koostuu Rouleaun ja Balogunin (2011) mukaan kahdesta toisiinsa linkittyvästä diskursiivisesta toiminnosta; keskustelun luomisesta ja tilanteen kuvailusta. Noiden toimintojen Rouleau ja Balogun kuvaavat olevan kriittisen merkityksekkäitä organisaation yhteisen ymmärryksen luomisessa. Keskijohdolla tulee olla kyky luoda ja jakaa viestiä, joka on yhtä aikaa merkityksekäs ja sitouttava suhteessa toimintaan (Rouleau & Balogun, 2011). Keskijohdon strateginen rooli organisaation yhteisen ymmärryksen luomisen mediaattorina toteutuu paitsi vertikaalisesti, myös horisontaalisesti sekä oman organisaation sisällä, että organisaatioiden välillä (Balogun, 2005). Keskijohdolla on avainrooli toiminnan kehittämisessä. Keskijohdon tulee kyetä vastaanottamaan ja hyödyntämään ylimmän johdon viestiä ja sitouttamaan organisaatiota yhteiseen toimintaan. 19

20 20 Vaikka osallistamisella on olennainen rooli onnistuneessa strategiatyössä (Collier, Fishwick, & Floyd, 2004), ei se yksistään riitä johtamaan organisaatiota kohti nopeampaa kehittymistä (Jarzabkowski & Balogun, 2009). Työntekijöiden näennäinen osallistaminen päinvastoin vaikuttaa kielteisesti tuhlaten aikaa, moraalia ja resursseja (Bruhn, Zajac, & Al-Kazemi, 2001). Aito osallistaminen luo paremman käsityksen tarvittavista muutoksista (Stensaker, Falkenberg, & Gronhaug, 2008) ja lisää kollektiivista sitoutumista, mikä mahdollistaa tehokkaan strategisen toiminnan (Ashmos, Duchon, McDaniel, & Huonker, 2002; Liedtka, 2000). Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että henkilöstön osallistaminen strategiatyöhön vähentää muutoksen tiellä olevia esteitä luomalla psykologisen omistajuuden, mahdollistamalla kriittisen tiedon jakamista ja kannustamalla työntekijöitä palautteenantoon muutoksen toteuttamisen aikana (Fernandez & Rainey, 2006).

21 Strategiatyökaluista Kyvykkyysajattelu osana strategiatyötä Organisaation kyvykkyyskeskustelu rakentuu resurssiperustaisen teorian varaan. Resurssiperustaisen teorian mukaan organisaatiot kilpailevat arvokkaiden, harvinaisten, vaikeasti kopioitavien ja vaikeasti korvattavien resurssien yhdistelmillä. Resursseihin luetaan niin aineelliset kuin aineettomat, inhimilliset, teknologiset, koneet, laitteet, työkalut, markkinoinnilliset resurssit (Barney, 1991). Tämän jaottelun yhteydessä on syytä alleviivata osaamisen merkitystä nykypäivän organisaatioille ja todettava, että strategisessa ajattelussa osaaminen liittyy organisaation strategiaan resurssiperustaisen teorian kautta. Resursseja voidaan hyödyntää prosessien, toimintatapojen ja aktiviteettien kautta. Aktiviteetit, toimintatavat ja prosessit ovat rutiineja, jotka mahdollistavat resurssien tehokkaan hyödyntämisen (Long & Vickers-Koch, 1995; Vesalainen & Hakala, 2014). Tutkijat näkevät, että siinä missä kilpailuetu harvoin syntyy minkään yksittäisen resurssin kautta, se voi syntyä resurssien ja prosessien yhdistelmänä. Kun resurssien ja prosessien muodostama kokonaisuus tuottaa asiakkaalle tai palvelun käyttäjälle merkittävää arvoa, ilman että yhdistelmä on selvästi havaittavissa, kopioitavissa tai korvattavissa, on todennä- Kilpailuetu syntyy resurssien, toimintatapojen, rutiinien ja järjestelmien erityislaatuisista yhdistelmistä. 21

22 Dynaamiset, organisaation uudistumiseen liittyvät kyvykkyydet Oppimiskyky ja uudistuminen Resurssien järjestely Ydinkyvykkyydet resurssien, osaamisten ja prosessien kombinaationa Lyhyt läpimenoaika Kyky räätälöidä tehokkaasti Kustannustehokkaat prosessit Prosessit resursseja ja osaamista hyödyntävinä toimintoina Johtamisjärjestelmät IT-järjestelmät Organisaatiokulttuuri Resurssit ja osaaminen Inhimilliset resurssit Liikemerkki Koneet, laitteet, työkalut Patentit Kuvio 3. Resurssien, prosessien, kyvykkyyksien ja dynaamisten kyvykkyyksien hierarkia köistä, että organisaatio nauttii jonkinlaista etua kilpaileviin organisaatioihin verrattuna. Prosessien toimivuuteen on kyvykkyyskirjallisuudessa liitetty kolme ominaisuutta, jotka voivat vahvistaa funktioiden rajat ylittävien prosessien toimintaa, ja mahdollistaa organisaation kilpailuedun syntyminen. Ominaisuuksia on kuvattu funktioiden, toimintojen ja resurssien väliseksi liimaksi, joka liittää toimintoja yhteen tavalla, joka mahdollista asiakasarvon tuottamisen. Tällaista toimintojen välistä liimaa voidaan tarkastella siis kolmen ominaisuuden näkökulmasta: 1) organisaation johtamisjärjestelmät, 2) tietojärjestelmät ja 3) organisaatiokulttuuri. Voidaan ajatella, että toiminnot saadaan toimimaan yhteen osana tehokasta asiakasarvoa tuottavaa prosessia kokonaisoptimaalisilla johtamisjärjestelmiin liittyvillä ratkaisuilla, toiminnanohjausjärjestelmillä, sekä organisaatiokulttuurilla. Näiden merkitystä korostetaan kyvykkyyskirjallisuudessa. Siinä missä liike-elämässä kilpailuetua voidaan mitata yrityksen tuottamalla sijoitetun pääoman tuotolla verrattuna kilpailijoihin keskimäärin, tai toimialan keskimääräiseen sijoitetun pääoman tuottoon, on kuntasektorilla kilpailuedun tunnistaminen vaikeampaa. Julkisella sektorilla voitaneen mitata esimerkiksi kuntaorganisaation tai seudun vetovoimaisuutta, kuntaorganisaation tuottavuutta, väestön kasvua, yritysverotuottojen suuruutta, työllisyysastetta tai keskimääräistä onnellisuutta vasten muita kuntia. 22

23 Strategiakirjallisuus korostaa myös organisaation kykyä uudistua ja järjestellä resursseja puhuen dynaamisesta kyvykkyydestä. Dynaaminen kyvykkyys liitetään usein organisaation uudistumiskykyyn, eli kykyyn kehittyä ja kehittää organisaation kilpailuetua kilpailijoita tehokkaammin (Teece, Pisano, & Shuen, 1997). Monet tutkijat ovat ymmärrettävästi sitä mieltä, että nimenomaan uudistumiskyky selittää organisaatioiden kilpailuetua ja selviytymistä pitkällä aikavälillä. Uudistumiskykyyn liitetään usein organisaatio-oppimisen (Crossan & Berdrow, 2003), strategisen oppimisen (Sirén et al., 2012) ja omaksumiskyvykkyyden (Zahra & George, 2002) käsitteet. Ajatellaan siten, että nopeasti oppivat organisaatiot kykenevät näkemään ja hyödyntämään esimerkiksi kasvumahdollisuuksia, sillä oppimiskykyiset näkevät ja ymmärtävät mahdollisuudet kyeten myös tarttumaan niihin tuotteistamalla uusia palveluita ja tuotteita, joilla asiakkaita voidaan houkutella. Kunnan tapauksessa mahdollisuuksilla voitaisiin tarkoittaa esimerkiksi kykyä tunnistaa ja toteuttaa sellaisia tapoja, joilla voidaan houkutella alueen klusteriin liittyviä yrityksiä alueelle siten vahvistaen alueen työllisyyttä ja veropohjaa. Viereinen kuvio 3 esittää resurssien, prosessien, kyvykkyyksien ja dynaamisten kyvykkyyksien hierarkian kuvaten tiivistäen muutamia esimerkkejä. 23

24 Asiakasarvoajattelu osana strategiatyötä Asiakasarvoajattelu on tullut osaksi julkisorganisaatioiden toimintaa. KELA, verohallinto, TE-toimisto ja kunnat kiinnittävät enenevissä määrin huomiota asiakkaaseen ja asiakasarvon tuottamiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan kokemus korostuu yhtenä keskeisistä julkisen palvelun mittareista, ja julkisia palveluita vertaillaan yksityisten yritysten tuottamiin palveluihin. Näin ollen asiakasarvoajattelu on tuotava osaksi strategista ajattelua myös julkisella sektorilla, sillä asiakasarvo tarjoaa keskeinen keinon houkuttelevuuden lisäämiseksi. Asiakasarvoajattelun roolia tulee kasvattaa kuntaorganisaation strategiatyössä. Keskeisten asiakkaiden määrittely ja heille tuotettavan arvon merkitys ohjaa organisaation strategiatyötä asiakaslähtöisemmäksi. Asiakasarvo perustuu kokemukseen ja on usein palveluun liittyvien komponenttien yhdistelmä. Asiakaskokemukseen vaikuttavat monenlaiset komponentit, ja kokemus syntyy asiakkaan ja palvelevan organisaation välisessä suhteessa. Koska asiakasarvoajattelu halutaan liittää tiiviiksi osaksi organisaation yhteistä strategiakeskustelua, organisaatio tarvitsee työkalun, jolla keskustelua voidaan käydä. Tätä tehtävää palvelee sinisen meren strategiasta tuttu arvokäyrä, jolla määritellään organisaation asiakasarvolupauksen komponentit ja lupausten pitäminen vasten kilpailijoita tai tavoitteita. Oheinen kuvio 4 kuvaa arvokäyrän esimerkin muodossa. Arvokäyrä sopii erittäin hyvin asiakasarvolupauksen komponenttien määrittelyyn mahdollistaen arvolupauksen uudelleenmäärittelyn Ei-asiakkaiden tavoittamiseksi. Sinisen meren strategiassa korostettiin arvolupauksen määrittelyä siten, että organisaatio kykeni määrittelemään ja tavoittelemaan niitä asiakkaita, jotka eivät vielä käytä kyseistä tuotetta tai palvelua, eli ovat palvelun tai tuotteen Ei-asiakkaita. Lähestymistavan mukaan, organisaatioiden tulisi tuotteille tai palveluille tyypillisten asiakassegmenttien sijaan tavoitella Ei-asiakkaita, joita kilpailijat eivät vielä ole tavoittaneet. Arvolupauksen määritteleminen Ei-asiakkaiden näkökulmasta voi olla tehokas tapa luoda uusia markkinoita ja kasvattaa liiketoimintaa. 24

25 Dubai vs. Shanghai 10 Dubai Shanghai Yritysverotuksen taso tietyillä alueilla Tuontiin ja vientiin liittyvät velvollisuudet Kotimarkkinan koko Kielimuuri Liiketoiminnan perustamisen kompleksisuus Sääntöjen läpinäkyvyys Logistiikan tehokkuus Voittojen kotiuttamisen mahdollisuus 100% ulkomainen omistus mahdollinen Kansainvälisesti hyväksytty oikeusjärjestelmä Kuvio 4. Arvokäyrä (Kim & Mauborgne, 2009) 25

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Hanna-Leena Korhonen STRATEGINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAJOISSA. Pro gradu -tutkielma. Johtaminen. Syksy 2014

Hanna-Leena Korhonen STRATEGINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAJOISSA. Pro gradu -tutkielma. Johtaminen. Syksy 2014 Hanna-Leena Korhonen STRATEGINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAJOISSA Pro gradu -tutkielma Johtaminen Syksy 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strateginen toiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 3/2014 PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA General Executive

Lisätiedot

STRATEGINEN PROFILOINTI YRITYKSEN STRATEGIATYÖN VÄLINEENÄ

STRATEGINEN PROFILOINTI YRITYKSEN STRATEGIATYÖN VÄLINEENÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu STRATEGINEN PROFILOINTI YRITYKSEN STRATEGIATYÖN VÄLINEENÄ Tapaustutkimus digitaalisen kielenoppimisen toimialalta Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Vastuullinen johtaminen riskienhallinnan näkökulman laajentajana Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jouni

Lisätiedot

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 363 Helsinki 2013 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot Matti Kulla STRATEGIATYÖ PIENISSÄ JA KESKISUURISSA KASVU- YRITYKSISSÄ KOUVOLAN SEUDULLA Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT Strategialähtöisen preferenssityökalun kehittäminen Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Nora Hildén Ohjaaja: Professori Tomi Kallio

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2007

Projektitoiminta 2/2007 Projektitoiminta 2/2007 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIT JOHTAMISESSA 8 Projektiviidakossa hyvin suunniteltu reitti ja oikeat työvälineet ovat elinehtoja 12 TEKES valmistelee

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Mallit ja käytänteet organisaation IT-projektien ja palveluiden strategianmukaisuuden edistämiseen. Jussi Kivinen

Mallit ja käytänteet organisaation IT-projektien ja palveluiden strategianmukaisuuden edistämiseen. Jussi Kivinen Mallit ja käytänteet organisaation IT-projektien ja palveluiden strategianmukaisuuden edistämiseen Jussi Kivinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TALOUSHALLINNON ALAN PIENYRITYKSESSÄ

YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TALOUSHALLINNON ALAN PIENYRITYKSESSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TALOUSHALLINNON ALAN PIENYRITYKSESSÄ Pk-yritysten johtamisen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys kuntatyössä

Sisäinen yrittäjyys kuntatyössä Sisäinen yrittäjyys kuntatyössä Jarna Heinonen Kaisu Paasio Sisäinen yrittäjyys kuntatyössä K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S SISÄINEN YRITTÄJYYS KUNTATYÖSSÄ Kunnallisalan

Lisätiedot