Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS"

Transkriptio

1 Konsernipalvelu Käyttösuunnitelma vuodelle 2015

2

3 Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS Konsernipalvelu muodostuu - ja strategiapalveluista, työnantajapalveluista, strategisesta maankäytön suunnittelusta, kaupunginkansliasta, konserniohjauksesta ja tilapalveluista sekä lomituspalvelusta. Lomituspalvelu tulee uutena Maaningan kuntaliitoksen myötä. Maaningan kunnan hallinnoimana Sydän-Savon lomituspalvelu on järjestänyt lomituspalveluja 16 kunnan ja kaupungin alueella. Tilapalvelut/tilakeskus on taseyksikkö, joka käsitellään konsernipalvelun jälkeen omana kohtana. Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Toimintatapana on tiivis yhteistyö ylimmän johdon, palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten kanssa asioiden valmistelussa. Konsernipalvelu tukee keskitetysti kaupungin strategista ja operatiivista johtamista sekä huolehtii osaltaan kaupungin johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja jatkuvasta kehittämisestä ja arvioinnista. Se tuottaa palvelualueille ja muille Kuopion konserniin kuuluville yhtiöille ja yhteisöille hallinto-, -, henkilöstö-, tietopalvelu- ja omistajaohjauspalveluita sekä ohjausta. Lisäksi tuotetaan erilaisia asiantuntija-, kehittämis- ja muita tukipalveluita. Konsernipalvelu vastaa kaupunkikonsernin rahoituksesta sekä kaupunkitasoisesta tietohallinnon ohjauksesta. Lomituspalvelut turvaavat maayrityksen keskeytymättömän toiminnan yrittäjän loma-ajaksi sekä saada sijaisapua siksi ajaksi, jona maayrittäjä on sijaisavuntarpeessa. Lomituspalvelussa on vakinaista henkilöstöä yhteensä n TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Kunta kiristyy edelleen ja kunnallisten palvelujen tuottavuusvaateet kasvavat. Tämä haastaa sekä suunnittelua että -seurantaa. Talouden tasapainottamistoimista ja tuottavuuden parantamistavoitteista johtuen palvelualueet tarvitsevat yhä enemmän tukea esim. tiedon saannissa ja osaamisen kehittämisessä. Vuoden 2015 alusta todennäköisesti voimaan tuleva kuntalain muutos lisää paineita kuntatalouden tasapainottamiseen ja korostaa erityisesti konsernitasoista talouden hallintaa. Kuntalain muutoksessa näkyy konserninäkökulma mm. omistajaohjausta ja konserniohjeita koskevassa sääntelyssä. Keskeistä omistajaohjauksessa on se, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksella tullee olemaan vielä hahmottamattomia vaikutuksia kuntatalouteen ja hallintoon. Työvoimaa poistuu työmarkkinoilta enemmän kuin sinne tulee uutta. Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Kuntien henkilöstömenoissa ei tapahdu reaalikasvua eikä henkilöstömäärä kasva. Työhyvinvoinnin edistäminen ja eläkemenojen hallinta korostuvat samoin kuin työurien pidentäminen ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisy. Palkkausjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen on siirtynyt kuntien vastuulle. Johtamista tukevan seurannan ja raportoinnin kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Muita ajankohtaisia teemoja ovat sähköisen asioinnin vahvistaminen, kunta alan työnantajaimagon parantaminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja Kunta Rekry- ja Kunta HR järjestelmien käyttöönoton laajentaminen. Kuntarakenteen muutoksen myötä kaupungin asukasluku ja maantieteellinen pinta ala sekä henkilöstö kasvavat. Kuntaliitoksien valmistelu ja selvittely työllistää. Vuoden 2015 alussa Maaningan kunta liittyy Kuopioon ja vuoden 2017 alussa Juankoski. Kuntajakoselvityksiä tehdään Siilinjärven ja Suonenjoen kanssa. Vuosia koskeva EU:n rakennerahastokausi alkaa täydellä teholla vasta Rakennerahastoja ja myös muuta kehittämisrahoitusta pyritään hyödyntämään kaupunkiorganisaation kehittämisessä omien kehittämisresurssien pienetessä. Samalla kehittämistä myös kohdennetaan vaikuttavammin Konsernikokonaisuus laajenee ja muuttuu entistä monipuolisemmaksi, jolloin omistajaohjauksen ja yhteisten konsernipalvelujen merkitys kasvaa. 1

4 TUOTTAVUUTTA LISÄÄVÄT TOIMENPITEET Konsernipalvelu voi kehittää omaa tuottavuutta, mutta vaikuttaa myös omalla toiminnallaan palvelualueiden tuottavuuden kasvuun. Henkilöstömenoissa säästäminen ja yhteinen tilaratkaisu. Eläköitymisen tai muun poistuman kautta avoimeksi jääviä tehtäviä ei pääsääntöisesti täytetä, vaan työtehtävät järjestellään uudelleen konsernipalvelun yhteistyössä. Kaupunginkanslialle, työnantajapalvelulle ja - ja strategiapalvelulle tutkitaan yhteinen tilaratkaisu, jolloin henkilöstön yhteiskäyttöä voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Paperinkäytön, tulostuksen ja painatuksen vähentäminen kaupunkitasoisesti. Optimoidaan tulostuksenhallinta ja tarkoituksena on siirtyä vaiheittain sähköiseen kokouskäytäntöön sekä järjestää kopiointi- ja painatuspalvelut tarpeen mukaisiksi. Ammatillisen kuntoutuksen toteuttaminen ja varhemaksujen pienentäminen. Rakennetaan ja otetaan käyttöön toimintamalli, jolla varhemaksuja saadaan pienennettyä. Kokeiluprojekti pyritään toteuttamaan ulkopuolisella kehittämisrahoituksella ja päätös jatkosta tehdään tulosten perusteella. Varhemaksuissa on suuri säästämispotentiaali. Sähköisten palvelujen kehittäminen. Maksuliikenneprosessien ja HR-prosessien kehittäminen yhteistyössä Kuhilas Oy:n kanssa. TOIMINNAN PAINOPISTEET Talouden tasapainottamisen tukeminen: suunnittelu ja seurantajärjestelmän uudistaminen myyntilaskutusprosessin kehittäminen tavoitteena parempi saamisten hallinta tiedolla johtamisen tukeminen johdon tietojärjestelmä ja controllertuki projektihallinta ja projektien tukeminen antamalla asiantuntijatukea mm. tuottavuutta kehittäviin hankkeisiin kuntaliitosten käytäntöönpano sekä sovitut kuntarakennetta koskevat selvitykset Henkilöstöohjelman täytäntöönpanoennakoiva henkilöstösuunnittelu: henkilöstöjohtamistaitojen kehittämisessä tukeminen henkilöstötyön tuottavuuden parantamisessa tukeminen rekrytoinnin ja sisäisen liikkuvuuden kehittäminen sekä varautuminen henkilöstön saatavuuteen johtamista tukevan henkilöstötiedon tuottaminen työhyvinvoinnin johtaminen ja edistäminen kannustavan palkkausjärjestelmän käyttöönottamisen tuleminen. Strateginen maankäytönsuunnittelu: Savilahden alueen kaavoituksen tukeminen Tahkon alueen kaavoitus yritystoiminnan riittävän tonttitarjonnan ja täydennysrakentamisen edistäminen palvelurakenteen kehittäminen kaupunkirakenteen suunnittelu maaseutualueiden lupa-asioiden valmistelu. Omistajaohjauksen tehostaminen ja yhteisten konsernipalvelujen kehittäminen: omistajaohjauksen tuen kehittäminen maastoutetaan konserniohjeiden ja hyvän hallintotavan käyttöönotto tehostetaan yhteisten konsernipalvelujen käyttöä konserniyhteisöjen tuottamien tukipalveluiden kustannusten hallinta ja tuottavuustavoitteet arvioidaan tehtyjen palvelujen tuottamistapamuutosten vaikuttavuutta ja tuottavuutta 2

5 TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Henkilöstön vähentyessä lisähenkilöstöä ei rekrytoida vaan tarve hoidetaan tehtäväkuvia järjestelemällä ja keskittymällä olennaisen tekemiseen. Tehtäväkuvien muuttuessa osaamista täydennetään tarvittaessa. Yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään konsernipalvelun vastuualueiden ja vetovoimaisuuden palvelualueen kesken. Eläkkeelle jäävien henkilöiden tehtävät järjestellään pääosin sisäisesti. Turvallisuus- ja valmiustehtävien järjestäminen kaupunkitasoisesti joudutaan resurssoimaan siinä vaiheessa, kun tehtäviä hoitavat henkilöt eläköityvät. Esimiesten henkilöstöjohtamistaitojen parantaminen erityisesti henkilöstösuunnittelussa, työhyvinvointijohtamisessa ja kannustamisessa. Lisäksi parannetaan jatkuvasti henkilöstön työyhteisötaitoja. Konsernikokonaisuuden muuttuessa vaaditaan oikeudellisten, taloudellisten ja toiminnallisten asioiden koulutusta ja seuraamista. HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN SAATAVUUS Osaamistarpeet täytetään pääosin sisäisin järjestelyin ja keskinäisen yhteistyön avulla. Turvallisuus- ja valmiustehtäviin osaamista joudutaan mahdollisesti hakemaan ulkoisen rekrytoinnin kautta. SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Tehtävät hoidetaan pääosin omana työnä. Suurimmat palvelujen ostot liittyvät Istekki Oy:ltä hankittaviin ict-palveluihin ja Kuhilas Oy:ltä hankittaviin henkilöstö-, - ja hallinnon palveluihin. Erityistä asiantuntemusta vaativaa työtä ostetaan tarvittaessa kuten esim. yhtiöittämiseen liittyvissä selvityksissä. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset menestystekijät Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Innovaatio- ja opiskelukaupunki Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Tonttitarjonnan riittävyys ja monipuolisuus Saavutettavuus ja logistiikka Kampuskärkihanke Kuopiossa on riittävä ja monipuolinen tonttivaranto. Kasvusopimukseen saadaan sovittua saavutettavuuden kannalta keskeisten yhteyksien kehittäminen. Kampus alueen suunnittelu etenee, siten että alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa vuonna 2018 ja vireillä olevat toimitilahankkeet ovat toteutettavissa aikataulun mukaisesti. Laaditaan seuraavat osayleiskaavaehdotukset: Pieni Neulamäki, Hepomäki, keskusta, kaupan osayleiskaavaehdotus. Tuetaan kasvuohjelman toteutumisessa Kasvuohjelma Kasvuohjelma Osallistutaan Savilahden kampusalueen jatkosuunnitteluun. Kasvuohjelma 3

6 Asukkaat ja palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne. Asuntotonttien tarjonta Asuntotonttien tarjonta mahdollistaa Kuopion kaupungin kasvun ja noin asunnon vuosittaisen rakentamisen Laaditaan Neulaniemen osayleiskaavaluonnos. Kasvuohjelma Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Palvelujen asiakaslähtöisyys Laaditaan Rauhalahden osayleiskaavaluonnos. Paikallisdemokratiamallin kehittäminen yhteistyössä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. Selvitetään osallistuvan budjetoinnin mallia (kuntalain muutos) Täydennysrakentamista suunnataan kaupunginosiin, joissa se ei edellytä palvelujen lisärakentamista vaan tukeutuu päätettyjen verkostosuunnitelmien mukaiseen palvelutarjontaan. Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Luodaan edellytyksiä asukkaiden osallisuuteen ja vaikuttamiseen Kasvuohjelma Kehitetään sähköistä asiointia. Tuottavuusohjelma Palvelu- ja hankintaohjelma Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Tilikauden tulos Talous on tasapainossa valtuustokauden lopussa. Kehitetään edelleen toiminta-, henkilöstö- ja tietojen raportointia ja suunnittelua (uusi johdon raportointi). Tuetaan palvelualueita ulkoisen rahoituksen saamisessa keskeisiin kehittämiskohteisiin. Tuottavuusohjelma Tuottavuuden kehittyminen Palvelutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammiksi ja vaikuttavammiksi. Vuoden 2015 henkilöstökoulutukseen sisällytetään koulutusta sekä päättäjille että viranhaltijoille. Tuetaan esimiehiä - ja henkilöstötiedon tehokkaas- Tuottavuusohjelma 4

7 Budjettitietoisuutta ja ymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. sa käyttämisessä kokonaisuuden hallinnassa ja johtamisessa (Tiedolla johtaminen) Parannetaan viestintää tilanteesta koko henkilöstölle Kehitetään maksuliikenne- ja HR-prosesseja yhteistyössä Kuhilaan kanssa. Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Vähennetään turhaa paperinkäyttöä optimoimalla tulostusta, siirtymällä sähköiseen kokouskäytäntöön. Haetaan yhteinen tilaratkaisu konsernipalvelulle (työnantajapalvelu, kanslia, - ja strategiapalvelu), siten että toiminta on yhteisissä tiloissa vuoden 2016 alusta lukien. Tuottavuusohjelma Henkilöstötyön tuottavuus Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla Tiivistetään tilankäyttöä siltä osin kuin se on mahdollista. Vapautuvat tehtävät ja virat hoidetaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin edellyttäen, että tehtäväkokonaisuus ei kasva. Tiedossa olevaan eläköitymiseen varaudutaan etukäteen. Laaditaan korsernipalvelutasoinen henkilöstösuunnitelma. Tuottavuusohjelma Kriittiset menestystekijät Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus Ostopalveluja tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma etenee suunnitellusti ja kustannuskehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta Istekin palvelusopimusten täydentäminen liitteineen. Jatketaan SHP:n tuottavuushankkeessa sekä yhteistyötä muiden omistajatahojen kanssa. Hankintojen hallinta Tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelma 5

8 Kriittiset menestystekijät Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Liikelaitosten, Liikelaitosten, yhtiöiden Liikelaitosten ja konserni- Servican tuottamien tukipal- Tuotta- yhtiöiden ja kuntayhtymien ja kuntayhyhtiöiden tuottamien tukivelujen kustannusten hallinta vuusohjel- palvelukyky tymien toiminnan palvelujen kustannuskehitys ja toiminnan tuottavuuden ma ja kustantymien nustehokkuus tuloksellisuus ja tuottavuus tukee kaupungin talou- den tasapainottamistavoitetta. Haetaan ratkaisut, joilla kasvun seuraaminen Tilaajatoiminnan kehittäminen: Servican saadaan terveelle pohjalle Kerätään arviointi ja vertailutietoa Servican tuottamien tukipalveluiden kustannuskehityksestä ja verrataan sitä edellisiin vuosiin sekä markkinoilla oleviin hintoihin. Hinnankorotusvaatimukset pitää aina avata; mitkä kaikki tekijät vaikuttavat vaadittavaan hinnan korotukseen. Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus Jatketaan omistajaohjuksen vahvistamista. Jatketaan konserniohjeiden ja hyvän hallintotavan maastouttamista. Tarvittavien konsernirakenteen muutosten valmistelu tehdään omistajapoliittisten linjausten mukaisesti. Tuottavuusohjelma Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Parannetaan poikkihallinnollisten tiimien (työnantaja-, hallinto- ja tiimit) yhteistyötä. Kehitetään konsernipalvelun keskinäistä työskentelyä. Tuottavuusohjelma 6

9 KONSERNIPALVELU (Bruttositovat määrärahat) TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TA Muutos-% Ta14-Ta15 Myyntitulot ,4 % Tuet ja avustukset ,9 % Vuokratulot ,0 % Muut toimintatulot ,0 % TOIMINTATULOT ,1 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,1 % Henkilösivukulut Eläkemenot yhteensä ,3 % Muut henkilösivumenot ,8 % Henkilöstömenot yhteensä ,7 % Palvelujen ostot Muut palvelujen ostot ,2 % Palvelujen ostot yhteensä ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Vuokramenot ,4 % Muut toimintamenot ,6 % TOIMINTAMENOT ,9 % TOIMINTAKATE ,4 % Bruttositovien avainprosessien arvio sekä tuottojen ja menojen %-osuus Konsernipalvelun palvelualueen avainprosessit TA 2015 Tulot TA 2015 Menot TA 2015 Toimintakate Toiminta tuottojen % osuus Toiminta kulujen % osuus Talous- ja strategiapalvelu ,6 % 32,7 % Työnantajapalvelu ,3 % 18,5 % Strateginen maankäytönsuunnittelu ,9 % 10,3 % Kaupunginkanslia ,1 % 36,0 % Konserniohjaus ja tilapalvelu ,0 % 2,5 % Yhteensä % 100 % 7

10 KONSERNIPALVELU / LOMITUSPALVELUT (Nettositovuus) TULOSLASKELMAOSA TA 2015 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot 0 Muut toimintatulot TOIMINTATULOT Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkemenot yhteensä Muut henkilösivumenot Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muut palvelujen ostot Palvelujen ostot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokramenot Muut toimintamenot TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Siirtyy Kuopion kaupungille kuntaliitoksen myötä. Nettositovien osaprosessien arvio sekä tuottojen ja menojen %-osuus Konsernipalvelun palvelualueen avainprosessit TA 2015 Tulot TA 2015 Menot TA 2015 Toimintakate Toiminta tuottojen % osuus Toiminta kulujen % osuus Lomituspalvelut ,0 % 100,0 % Yhteensä % 100 % 8

11 KONSERNIPALVELU YHTEENSÄ (Informatiivinen) TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TA Muutos-% Ta14-Ta15 Myyntitulot ,6 % Maksutulot Tuet ja avustukset ,4 % Vuokratulot ,0 % Muut toimintatulot ,9 % TOIMINTATULOT ,8 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,7 % Henkilösivukulut Eläkemenot yhteensä ,3 % Muut henkilösivumenot ,8 % Henkilöstömenot yhteensä ,2 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muut palvelujen ostot ,2 % Palvelujen ostot yhteensä ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavara ,3 % Avustukset Vuokramenot ,9 % Muut toimintamenot ,7 % TOIMINTAMENOT ,4 % TOIMINTAKATE ,9 % - Maaningan lomituspalvelut lisäävät toimintatuloja ja -menoja milj. euroa. Mittaristo Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2013 KS 2014 Ennuste 2014 TA 2015 Tilankäyttö *) Tilojen määrä m Tilojen määrä m 2 /htv 34,7 37,4 37,4 39,8 *) sisältää kaupungin arkistotilat ja painatuskeskuksen TP 2013 KS 2014 Ennuste TA Henkilöstömittarit Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä) 90,2 79,9 76,6 74,8 *) Sairauspoissaolot kalenteripv / htv *) Ei sisällä lomituspalvelua 9

12 10

13 Talous- ja strategiapalvelu TOIMINTA-AJATUS Talous- ja strategiapalvelu ohjaa, tukee ja koordinoi strategista suunnittelua, resurssien ohjausta sekä vastaa kaupunkikonsernin rahoituksesta sekä kaupunkitasoisesta tietohallinnon ohjauksesta. Talous- ja strategiapalvelu toimii kaupungin ylimmän johdon ja palvelualueiden tukena kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa tuottamalla kaupungin johtamisessa tarvittavaa tietoa, kehittämällä ja arvioimalla toimintaa ja hoitamalla sisäistä tarkastusta. Toimintatapana on tiivis yhteistyö ylimmän johdon, palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten kanssa asioiden valmistelussa. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Suomen - ja työllisyystilanne on haastavassa vaiheessa. Mittava rakennemuutos jatkuu Euroopassa ja laajemminkin. Turvallisuustilanne Euroopassa on muuttunut ja se vaikuttaa myös talouteen. Kunta kiristyy edelleen ja kunnallisten palvelujen tuottavuusvaateet kasvavat. Tämä haastaa toiminnan ja taloudensuunnittelua että -seurantaa. Talouden tasapainottamistoimista ja tuottavuuden parantamistavoitteista johtuen palvelualueet tarvitsevat yhä enemmän tukipalvelujen tukea esim. tiedon saannissa, osaamisen kehittämisessä ja kaupunkitasoisten ratkaisumallien hakemisessa. Vuoden 2015 voimaan tuleva kuntalain muutos lisää paineita kuntatalouden tasapainottamiseen ja korostaa erityisesti konsernitasoista talouden hallintaa. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksella tullee olemaan vielä hahmottamattomia vaikutuksia kuntatalouteen ja hallintoon. Kuntarakenteen muutoksen myötä kaupungin asukasluku ja maantieteellinen pinta-ala sekä henkilöstö kasvavat. Kuntarakenteen muutoksista aiheutuva maantieteellisen alueen ja asukasluvun kasvu luo entistä suurempia paineita järjestää kuntalaisille sähköisiä palveluja. Kuntaliitoksien valmistelu ja selvittely työllistää. Vuoden 2015 alussa Maaningan kunta liittyy Kuopioon ja vuoden 2017 alussa Juankoski. Kuntajakoselvityksiä tehdään Siilinjärven ja Suonenjoen kanssa. Vuosia koskeva EU:n rakennerahastokausi alkaa täydellä teholla vasta Rakennerahastoja ja myös muuta kehittämisrahoitusta pyritään hyödyntämään kaupunkiorganisaation kehittämisessä omien kehittämisresurssien pienetessä. Samalla kehittämistä myös kohdennetaan vaikuttavammin. TOIMINNAN PAINOPISTEET Toiminnan painopisteenä vuonna 2015 on talouden tasapainottamisen tukeminen. Tätä toteutetaan mm. seuraavin toimenpitein: suunnittelu ja -seurantajärjestelmän uudistaminen johdon ja esimiesten osaamisen parantaminen oman vastuualueensa toiminnan ja talouden suunnittelussa ja hallinnassa myyntilaskutusprosessin kehittäminen tavoitteena parempi saamisten hallinta tiedolla johtamisen tukeminen - johdon tietojärjestelmä ja controllertuki projektihallinta ja projektien tukeminen kansallisten ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen sähköisten palvelujen kehittämisessä antamalla asiantuntijatukea mm. tuottavuutta kehittäviin hankkeisiin kuntaliitosten käytäntöönpano sekä sovitut kuntarakennetta koskevat selvitykset TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEISIIN Henkilöstön vähentyessä lisähenkilöstöä ei rekrytoida vaan tarve hoidetaan tehtäväkuvia järjestelemällä ja keskittymällä olennaisen tekemiseen. Tehtäväkuvien muuttuessa osaamista täydennetään tarvittaessa. Yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään konsernipalvelun vastuualueiden ja vetovoimaisuuden palvelualueen kesken. Vuonna ja strategiapalvelusta jää eläkkeelle kaksi henkilöä, joiden tehtävät järjestellään sisäisesti. 11

14 SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Lähtökohtana on, että ydintehtävät hoidetaan täysin omana työnä. Palvelujen ostot ovat pääosin tukipalveluihin liittyviä ostoja (pankkipalvelut, tietojärjestelmät). Lisäksi - ja strategiapalvelu tilaa hallinnon palveluja Kuhilas Oy:ltä sekä ict-palveluja Istekki Oy.ltä. Erityistä asiantuntemusta vaativaa työtä ostetaan tarvittaessa. Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Kehitetään sähköistä asiointia Tietohallintojohtaja / Strategiajohtaja Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Kasvuohjelman eteneminen Palvelujen asiakaslähtöisyys Tilikauden tulos Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Toimintatapaa kehitetään erityisesti aikuisten pärjäämisen tuen palveluissa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäämisen tuen palveluissa. Kasvusopimukseen saadaan neuvoteltua saavutettavuuden kannalta keskeisten yhteyksien kehittäminen Kampus alueen suunnittelu etenee, siten että alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa vuonna 2018 ja vireillä olevat toimitilahankkeet ovat toteutettavissa aikataulun mukaisesti. Asukkaiden osallisuutta ja paikallista vaikuttamista kehitetään (mm. paikallisdemokratia) Kaupungin toiminnallinen alijäämä pienenee merkittävästi. Talous on tasapainossa valtuustokauden lopussa Tuetaan ulkoisen rahoituksen saamista tavoitetta tukeviin projekteihin. Tuetaan kasvuohjelman toteutumista ja sen keskeisen kärkihankkeen - Savilahti-hankkeen- toteutumista. Paikallisdemokratia-mallin kehittäminen yhteistyössä kanslian ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. Selvitetään osallistuvan budjetoinnin mallia (kuntalain muutos) Kehitetään edelleen suunnittelu- ja raportointi -välineitä (SuunTa -strategiatyöväline ja Jora -raportointi, Talsu -suunnittelu, Johti -johdonraportointi) parantamaan talouden ja toiminnan seurannan edellytyksiä. Tuetaan palvelualueita ulkoisen rahoituksen saamisessa keskeisiin kehittämiskohteisiin. KV-koordinaattori Strategiajohtaja Strategiajohtaja/Talouspäällikkö Talous- ja rahoitusjohtaja / arviopäällikkö Strategiajohtaja/ laatu- ja kehityspäällikkö 12

15 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Tuottavuuden kehittyminen Palvelujen laatutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammiksi ja vaikuttavammiksi. Tulostuksen hallinta, tulostusratkaisun hankinta yhdessä Istekki Oy:n, PSSHP:n ja IsLabin kanssa Istekin palvelusopimusten täydentäminen liitteineen Tietohallintojohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Kehittämisprojektien hallintaa parannetaan edelleen Hankittujen ICT-ratkaisujen hyödyntämistä työssä tehostetaan Kuvataan ja kehitetään myyntilasku- ja ostolaskuprosesseja sekä tiiivistetään yhteistyötä Kuhilas Oy:n kanssa. Alitilittäjä toimintamallia arvioidaan ja kehitetään sisäisen valvonnan näkökulmasta Tuottavuuden kehittyminen Budjettitietoisuutta ja ymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Vuoden 2015 koulutukseen sisällytetään koulutusta sekä päättäjille että viranhaltijoille. Talousjohtaja/arviopääl likkö Controller Parannetaan viestintää tilanteesta koko henkilöstölle. Tuetaan palvelualueiden esimiehiä - ja henkilöstötiedon tehokkaassa käyttämisessä kokonaisuuden hallinnassa (Tiedolla johtaminen) 13

16 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Tuottavuuden kehittyminen Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Henkilötyövuodet vähenevät vuonna 2015 verrattuna vuoteen Vapautuvat tehtävät ja virat hoidetaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin, edellyttäen että tehtäväkokonaisuus ei kasva. Tiedossa olevaan eläköitymiseen varaudutaan etukäteen. Laaditaan konsernipalvelutasoinen henkilöstösuunnitelma. Strategiajohtaja Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus Henkilöstötyön tuottavuus Hankintojen hallinta Kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus iikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Ostopalveluja tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma etenee suunnitellusti ja kustannuskehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta. Liikelaitosten ja konserniyhtiöiden tuottamien tukipalvelujen kustannuskehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta. Haetaan ratkaisut, joilla Servican saadaan terveelle pohjalle. Jatketaan omistajaohjauksen vahvistamista Konsernirakennetta selkeytetään mm. vuokrataloyhtiöiden oslata Kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Jatketaan yhteisten tilojen hakemista konsernipalvelulle (työnantajapalvelu, kanslia, - ja strategiapalvelu). Tehdään töitä hyvän työilmapiirin eteen Tuetaan työssä jaksa- Osallistutaan tuottavuusohjelman ryhmän työskentelyyn. Tuotetaan tietoja ja seurataan tukipalvelujen kustannuskehitystä entistä tiiviimmin. Tuetaan erityisesti Servican talouden ja tuottavuuden kehittymistä. Osallistutaan asiantuntijana omistajaohjaukseen ja rakenteen muutosten valmisteluun Rakennetaan toimintamalli, jolla lisätään yhteistyötä työnantajatiimin ja tiimin kesken. Kehitetään konsernipalvelun keskinäistä yhteistyötä Strategiajohtaja mista. Käydään lävitse Istekin palvelusopimukset ja täydennetään niitä. Strategiajohtaja/kaikki Tietohallintojohtaja/ tietohallintopäällikkö Strategiajohtaja Controller Talous- ja rahoitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Strategiajohtaja 14

17 Työnantajapalvelu TOIMINTA-AJATUS Työnantajapalvelu tukee ja ohjaa palvelualueiden ja muiden toimintayksiköiden esimiehiä ja henkilöstöä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa henkilöstöjohtamisen ja -työn keinoin. Huolehdimme osaltamme organisaation kyvystä uudistaa ja tuottaa palveluja rajallisin ja vähenevin resurssein julkisen sektorin säädellyssä ympäristössä ja että toiminta tuottaa yhteiskunnallisesti kestäviä ja eettisesti hyväksyttäviä ratkaisuja kustannustehokkaasti. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin henkilöstöohjelman Se määrittelee työnantajapalvelun tehtävät suunnittelukaudelle. Työnantajapalvelun tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa henkilöstöohjelman tavoitteiden toteuttaminen yhteistyössä kaupungin johtamisesta vastaavien sekä toiminnasta vastaavien esimiesten kanssa. Henkilöstöohjelman käytännön toteuttamisesta vastaavat esimiehet henkilöstönsä osalta. Työnantajapalvelun toimintaan vaikuttavat lyhyellä ja myös pitemmällä tähtäimellä mm. seuraavat ulkoiset muutostekijät: Työvoimaa poistuu työmarkkinoilta enemmän kuin sinne tulee uutta. Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Kuntien henkilöstömenoissa ei tapahdu reaalikasvua eikä henkilöstömäärä kasva. Palvelut on tuotettava entistä tehokkaammin vähenevillä resursseilla. Työhyvinvoinnin edistäminen ja eläkemenojen hallinta korostuvat samoin kuin työurien pidentäminen ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisy. Palkkausjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen on siirtynyt kuntien vastuulle. Johtamista tukevan seurannan ja raportoinnin kehittäminen on jatkuvaa ja oman haasteensa siihen tuo sen varmistaminen, että tieto vertailukelpoista muiden kaupunkien raportoinnin kanssa. Muita ajankohtaisia teemoja ovat sähköisen asioinnin vahvistaminen, kunta-alan työnantajaimagon parantaminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja Kunta-Rekry- ja Kunta HR järjestelmien käyttöönoton laajentaminen. 15

18 Työnantajapalvelun toimintaan vaikuttavat lyhyellä ja myös pitemmällä tähtäimellä mm. seuraavat sisäiset muutostekijät: Kaupungin strategiaan ja palvelualueuudistukseen liittyy monia tavoitteita, kuten kokonaisvaltainen johtaminen, ennalta ehkäisevä työ, asiakaslähtöisyys, palveluohjauksen toteuttaminen, tuotteistaminen, prosessikuvausten tekeminen, prosessijohtaminen, selkeät johtamisroolit ja -vastuut, johtamista tukevan seurannan ja arvioinnin toteuttaminen. Kaupungin talouden tasapainottamiseksi tavoitteena on vähentää henkilöstöä, säästää henkilöstömenoissa ja hyödyntää eläkepoistumaa. Toimintaympäristömuutoksiin vastaaminen sekä yhteiskunnallisten ja kaupungin tavoitteiden toteuttaminen edellyttävät kaupungilta työnantajana henkilöstöohjelman suunnitelmallista toteuttamista eli ennakoivaa henkilöstösuunnittelua, onnistunutta sisäistä ja ulkoista rekrytointia, henkilöstön suunnitelmallista kehittämistä, aktiivista hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden johtamista sekä yhteistoiminnallista ja kannustavaa johtamista. Näitä asioita työnantajapalvelu edistää parantamalla esimiesten henkilöstöjohtamistaitoja ja henkilöstön työyhteisötaitoja. TOIMINNAN PAINOPISTEET Toiminnan painopisteenä on henkilöstöohjelman täytäntöönpano. Työnantajapalvelu tukee ja ohjaa kaupungin johtoa ja esimiehiä henkilöstöohjelman toteuttamisessa vahvistamalla heidän henkilöstöjohtamistaitojaan henkilöstön kehittämisessä, hankinnassa, kannustamisessa, työhyvinvointi- ja työturvallisuustyössä sekä kannustamisessa. Työnantajapalvelu tukee ja ohjaa asiakkuusjohtajia ja esimiehiä henkilöstötyön tuottavuuden ja henkilöstön suorituskyvyn jatkuvassa parantamisessa siten, että asiakaspalvelut voidaan järjestää ja tuottaa nykyistä vähemmillä resursseilla Ennakoivaan henkilöstösuunniteluun liittyen arvion valmistelun yhteydessä valmistellaan henkilöstösuunnitelma toimenpiteistä, joilla henkilöstön suorituskykyä parannetaan suunnittelukauden aikana niin, että sijaistyövoiman käyttöä voidaan vähentää ja alentaa sairastamisesta, työtapaturmista ja ennenaikaisista eläkkeistä aiheutuvia kustannuksia. Henkilöstösuunnitelma käsittää myös pidemmän ajanjakson näkemyksen siitä, miten kullakin vastuualueella kehitetään henkilöstöä, edistetään työhyvinvointia ja työturvallisuuta ja palkitaan henkilöstöä hyvistä työsuorituksista ja tavoitteellisesta toiminnasta. Rekrytointipalvelun käyttöönottoa laajennetaan koko organisaatioon. Lisäksi painopisteinä ovat työvuorosuunnitteluosaamisen vahvistaminen, työn vaativuuden arviointijärjestelmien kehittäminen sekä henkilöstöraportoinnin parantaminen varmistamalla johtamista tukevan strategisen henkilöstötiedon saatavuus. TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Työnantajapalvelusta poistuu kaupungin kannalta tärkeää osaamista, kun henkilöstön kehittämispäällikkö, turvallisuuspäällikkö sekä arkistoinnista vastaava toimistosihteeri jäävät eläkkeelle. Tavoitteena on järjestää tehtävien hoito konsernipalvelun sekä vetovoimaisuuden palvelualueen sisäisin järjestelyin. HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN SAATAVUUS Osaamistarpeet täytetään sisäisin järjestelyin. SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Kuhilas Oy:ltä ostetaan edelleen henkilöstö- ja palkkahallinnon palveluita. Palkanlaskentaprosessien jatkuvan kehittämisen seurauksena palvelun hinta on ollut jatkuvasti laskeva. Tulevan vuoden osalta palkkalaskelman hinta laskee edelleen jonkin verran. Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Tuottavuuden kehittyminen Henkilöstöjohtaja Henkilöstötyön tuottavuuden kehitystä voidaan seurata esimieskohtaisesti. Henkilöstötyön tuottavuutta kuvaavat mittarit valmistellaan ja otetaan käyttöön henkilöstöseurannassa 16

19 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Tuottavuuden kehittyminen Budjettitietoisuutta ja ymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla Vuoden 2015 henkilöstökoulutukseen sisällytetään koulutusta sekä päättäjille että viranhaltijoille. Henkilöstöjohtaja Tuetaan esimiehiä - ja henkilöstötiedon tehokkaassa käyttämisessä kokonaisuuden hallinnassa ja johtamisessa (Tiedolla johtaminen) Tuottavuuden kehittyminen Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Henkilöstöresurssin määrällinen ja laadullinen tarve ja oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Vapautuvat tehtävät ja virat hoidetaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin edellyttäen, että tehtäväkokonaisuus ei kasva. Tiedossa olevaan eläköitymiseen varaudutaan etukäteen. Henkilöstöjohtaja Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Palveluverkkojen ja toimitilojen käytön tehokkuus Henkilöstötyön tuottavuus Henkilöstömäärä vähenee vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna. Tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan. Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Laaditaan korsernipalvelutasoinen henkilöstösuunnitelma. Jatketaan yhteisten tilojen hakemista konsernipalvelulle (tap, kanslia, tsr). Tilojen käyttöä tiivistetään sitä mukaan kuin henkilöstö vähenee. Parannetaan esimiesten henkilöstöjohtamistaitoja ja henkilöstön työyhteisötaitoja. Rakennetaan toimintamalli, jolla lisätään yhteistyötä työnantajatiimin ja tiimin kesken. Kehitetään konsernipalvelun yhteistyötä. Henkilöstöjohtaja Henkilöstöjohtaja Henkilöstöjohtaja Kriittinen menestystekijä Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Hyvä julkinen johtaminen Johtamisella varmistetaan organisaation kyky uudistaa ja tuottaa palveluja rajallisin ja vähenevin resurssein julkisen sektorin säädellyssä ympäristössä. Määritellään hyvän johtamisen kriteerit. Henkilöstöjohtaja 17

20 Johtamisella varmistetaan, että organisaation toiminta tuottaa yhteiskunnallisesti kestäviä ja eettisesti hyväksyttäviä ratkaisuja kustannustehokkaasti. Johtamisessa otetaan huomioon lainsäädännön ja sopimusten toiminnalle asettamat vaatimukset ja hyvän hallinnon periaatteet. Strateginen maankäytönsuunnittelu TOIMINTA-AJATUS Strateginen maankäytön suunnittelupalvelu vastaa yleispiirteisestä maankäytön suunnittelusta ja kaupunginhallituksen sille määräämistä alueiden kehittämisprojekteista. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat: - kaupungin yleiskaavoitus ja siihen liittyvien tietohuolto- ja lupajärjestelmien hoitaminen, yleiskaavoitusta tukeva liikennejärjestelmä sekä muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu ja ranta-asemakaavojen ohjaus - palveluverkoston kokonaissuunnittelun tuki sekä talouden, toiminnan ja maankäytön yhteensovittaminen yhteistyössä - ja strategiapalvelun kanssa 18

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Kuopion kaupunki 18.09.2013 LUONNOS PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 0 (46) Sisällys I PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA... 1

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015 Kuva: Vicente Serra KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2011:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA-

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus

Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginjohtajan ehdotus Porin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT JA KEHITYSNÄKYMÄT... 3 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 Katsaus seudulliseen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 Kokkolan kaupunginvaltuusto 12.12.2011 112 SISÄLLYSLUETTELO Visio 2020: Kokkolassa parasta aikaa...1 Väestö ja työllisyys...2 Taloudellinen tilanne ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.

Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna. Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginvaltuusto Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi 3 Hämeenlinnan kaupunki Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen)

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen) SUURET LUPAUKSET Sävelellä Suuret setelit Toisien mielestä lienee turhaa vahtia vain Poliittista mainetta jos hamuaa Suosiota kalastaa Ja ja Kunniaa vain saalistaa Annan toisten mä kalastella poliittiset

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014-2018 TALOUSARVIO 2014. Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102

TALOUSSUUNNITELMA 2014-2018 TALOUSARVIO 2014. Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102 TALOUSARVIO 2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 20.10. 2 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot