Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS"

Transkriptio

1 Konsernipalvelu Käyttösuunnitelma vuodelle 2015

2

3 Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS Konsernipalvelu muodostuu - ja strategiapalveluista, työnantajapalveluista, strategisesta maankäytön suunnittelusta, kaupunginkansliasta, konserniohjauksesta ja tilapalveluista sekä lomituspalvelusta. Lomituspalvelu tulee uutena Maaningan kuntaliitoksen myötä. Maaningan kunnan hallinnoimana Sydän-Savon lomituspalvelu on järjestänyt lomituspalveluja 16 kunnan ja kaupungin alueella. Tilapalvelut/tilakeskus on taseyksikkö, joka käsitellään konsernipalvelun jälkeen omana kohtana. Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Toimintatapana on tiivis yhteistyö ylimmän johdon, palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten kanssa asioiden valmistelussa. Konsernipalvelu tukee keskitetysti kaupungin strategista ja operatiivista johtamista sekä huolehtii osaltaan kaupungin johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja jatkuvasta kehittämisestä ja arvioinnista. Se tuottaa palvelualueille ja muille Kuopion konserniin kuuluville yhtiöille ja yhteisöille hallinto-, -, henkilöstö-, tietopalvelu- ja omistajaohjauspalveluita sekä ohjausta. Lisäksi tuotetaan erilaisia asiantuntija-, kehittämis- ja muita tukipalveluita. Konsernipalvelu vastaa kaupunkikonsernin rahoituksesta sekä kaupunkitasoisesta tietohallinnon ohjauksesta. Lomituspalvelut turvaavat maayrityksen keskeytymättömän toiminnan yrittäjän loma-ajaksi sekä saada sijaisapua siksi ajaksi, jona maayrittäjä on sijaisavuntarpeessa. Lomituspalvelussa on vakinaista henkilöstöä yhteensä n TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Kunta kiristyy edelleen ja kunnallisten palvelujen tuottavuusvaateet kasvavat. Tämä haastaa sekä suunnittelua että -seurantaa. Talouden tasapainottamistoimista ja tuottavuuden parantamistavoitteista johtuen palvelualueet tarvitsevat yhä enemmän tukea esim. tiedon saannissa ja osaamisen kehittämisessä. Vuoden 2015 alusta todennäköisesti voimaan tuleva kuntalain muutos lisää paineita kuntatalouden tasapainottamiseen ja korostaa erityisesti konsernitasoista talouden hallintaa. Kuntalain muutoksessa näkyy konserninäkökulma mm. omistajaohjausta ja konserniohjeita koskevassa sääntelyssä. Keskeistä omistajaohjauksessa on se, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksella tullee olemaan vielä hahmottamattomia vaikutuksia kuntatalouteen ja hallintoon. Työvoimaa poistuu työmarkkinoilta enemmän kuin sinne tulee uutta. Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Kuntien henkilöstömenoissa ei tapahdu reaalikasvua eikä henkilöstömäärä kasva. Työhyvinvoinnin edistäminen ja eläkemenojen hallinta korostuvat samoin kuin työurien pidentäminen ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisy. Palkkausjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen on siirtynyt kuntien vastuulle. Johtamista tukevan seurannan ja raportoinnin kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Muita ajankohtaisia teemoja ovat sähköisen asioinnin vahvistaminen, kunta alan työnantajaimagon parantaminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja Kunta Rekry- ja Kunta HR järjestelmien käyttöönoton laajentaminen. Kuntarakenteen muutoksen myötä kaupungin asukasluku ja maantieteellinen pinta ala sekä henkilöstö kasvavat. Kuntaliitoksien valmistelu ja selvittely työllistää. Vuoden 2015 alussa Maaningan kunta liittyy Kuopioon ja vuoden 2017 alussa Juankoski. Kuntajakoselvityksiä tehdään Siilinjärven ja Suonenjoen kanssa. Vuosia koskeva EU:n rakennerahastokausi alkaa täydellä teholla vasta Rakennerahastoja ja myös muuta kehittämisrahoitusta pyritään hyödyntämään kaupunkiorganisaation kehittämisessä omien kehittämisresurssien pienetessä. Samalla kehittämistä myös kohdennetaan vaikuttavammin Konsernikokonaisuus laajenee ja muuttuu entistä monipuolisemmaksi, jolloin omistajaohjauksen ja yhteisten konsernipalvelujen merkitys kasvaa. 1

4 TUOTTAVUUTTA LISÄÄVÄT TOIMENPITEET Konsernipalvelu voi kehittää omaa tuottavuutta, mutta vaikuttaa myös omalla toiminnallaan palvelualueiden tuottavuuden kasvuun. Henkilöstömenoissa säästäminen ja yhteinen tilaratkaisu. Eläköitymisen tai muun poistuman kautta avoimeksi jääviä tehtäviä ei pääsääntöisesti täytetä, vaan työtehtävät järjestellään uudelleen konsernipalvelun yhteistyössä. Kaupunginkanslialle, työnantajapalvelulle ja - ja strategiapalvelulle tutkitaan yhteinen tilaratkaisu, jolloin henkilöstön yhteiskäyttöä voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Paperinkäytön, tulostuksen ja painatuksen vähentäminen kaupunkitasoisesti. Optimoidaan tulostuksenhallinta ja tarkoituksena on siirtyä vaiheittain sähköiseen kokouskäytäntöön sekä järjestää kopiointi- ja painatuspalvelut tarpeen mukaisiksi. Ammatillisen kuntoutuksen toteuttaminen ja varhemaksujen pienentäminen. Rakennetaan ja otetaan käyttöön toimintamalli, jolla varhemaksuja saadaan pienennettyä. Kokeiluprojekti pyritään toteuttamaan ulkopuolisella kehittämisrahoituksella ja päätös jatkosta tehdään tulosten perusteella. Varhemaksuissa on suuri säästämispotentiaali. Sähköisten palvelujen kehittäminen. Maksuliikenneprosessien ja HR-prosessien kehittäminen yhteistyössä Kuhilas Oy:n kanssa. TOIMINNAN PAINOPISTEET Talouden tasapainottamisen tukeminen: suunnittelu ja seurantajärjestelmän uudistaminen myyntilaskutusprosessin kehittäminen tavoitteena parempi saamisten hallinta tiedolla johtamisen tukeminen johdon tietojärjestelmä ja controllertuki projektihallinta ja projektien tukeminen antamalla asiantuntijatukea mm. tuottavuutta kehittäviin hankkeisiin kuntaliitosten käytäntöönpano sekä sovitut kuntarakennetta koskevat selvitykset Henkilöstöohjelman täytäntöönpanoennakoiva henkilöstösuunnittelu: henkilöstöjohtamistaitojen kehittämisessä tukeminen henkilöstötyön tuottavuuden parantamisessa tukeminen rekrytoinnin ja sisäisen liikkuvuuden kehittäminen sekä varautuminen henkilöstön saatavuuteen johtamista tukevan henkilöstötiedon tuottaminen työhyvinvoinnin johtaminen ja edistäminen kannustavan palkkausjärjestelmän käyttöönottamisen tuleminen. Strateginen maankäytönsuunnittelu: Savilahden alueen kaavoituksen tukeminen Tahkon alueen kaavoitus yritystoiminnan riittävän tonttitarjonnan ja täydennysrakentamisen edistäminen palvelurakenteen kehittäminen kaupunkirakenteen suunnittelu maaseutualueiden lupa-asioiden valmistelu. Omistajaohjauksen tehostaminen ja yhteisten konsernipalvelujen kehittäminen: omistajaohjauksen tuen kehittäminen maastoutetaan konserniohjeiden ja hyvän hallintotavan käyttöönotto tehostetaan yhteisten konsernipalvelujen käyttöä konserniyhteisöjen tuottamien tukipalveluiden kustannusten hallinta ja tuottavuustavoitteet arvioidaan tehtyjen palvelujen tuottamistapamuutosten vaikuttavuutta ja tuottavuutta 2

5 TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Henkilöstön vähentyessä lisähenkilöstöä ei rekrytoida vaan tarve hoidetaan tehtäväkuvia järjestelemällä ja keskittymällä olennaisen tekemiseen. Tehtäväkuvien muuttuessa osaamista täydennetään tarvittaessa. Yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään konsernipalvelun vastuualueiden ja vetovoimaisuuden palvelualueen kesken. Eläkkeelle jäävien henkilöiden tehtävät järjestellään pääosin sisäisesti. Turvallisuus- ja valmiustehtävien järjestäminen kaupunkitasoisesti joudutaan resurssoimaan siinä vaiheessa, kun tehtäviä hoitavat henkilöt eläköityvät. Esimiesten henkilöstöjohtamistaitojen parantaminen erityisesti henkilöstösuunnittelussa, työhyvinvointijohtamisessa ja kannustamisessa. Lisäksi parannetaan jatkuvasti henkilöstön työyhteisötaitoja. Konsernikokonaisuuden muuttuessa vaaditaan oikeudellisten, taloudellisten ja toiminnallisten asioiden koulutusta ja seuraamista. HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN SAATAVUUS Osaamistarpeet täytetään pääosin sisäisin järjestelyin ja keskinäisen yhteistyön avulla. Turvallisuus- ja valmiustehtäviin osaamista joudutaan mahdollisesti hakemaan ulkoisen rekrytoinnin kautta. SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Tehtävät hoidetaan pääosin omana työnä. Suurimmat palvelujen ostot liittyvät Istekki Oy:ltä hankittaviin ict-palveluihin ja Kuhilas Oy:ltä hankittaviin henkilöstö-, - ja hallinnon palveluihin. Erityistä asiantuntemusta vaativaa työtä ostetaan tarvittaessa kuten esim. yhtiöittämiseen liittyvissä selvityksissä. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset menestystekijät Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Innovaatio- ja opiskelukaupunki Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Tonttitarjonnan riittävyys ja monipuolisuus Saavutettavuus ja logistiikka Kampuskärkihanke Kuopiossa on riittävä ja monipuolinen tonttivaranto. Kasvusopimukseen saadaan sovittua saavutettavuuden kannalta keskeisten yhteyksien kehittäminen. Kampus alueen suunnittelu etenee, siten että alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa vuonna 2018 ja vireillä olevat toimitilahankkeet ovat toteutettavissa aikataulun mukaisesti. Laaditaan seuraavat osayleiskaavaehdotukset: Pieni Neulamäki, Hepomäki, keskusta, kaupan osayleiskaavaehdotus. Tuetaan kasvuohjelman toteutumisessa Kasvuohjelma Kasvuohjelma Osallistutaan Savilahden kampusalueen jatkosuunnitteluun. Kasvuohjelma 3

6 Asukkaat ja palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne. Asuntotonttien tarjonta Asuntotonttien tarjonta mahdollistaa Kuopion kaupungin kasvun ja noin asunnon vuosittaisen rakentamisen Laaditaan Neulaniemen osayleiskaavaluonnos. Kasvuohjelma Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Palvelujen asiakaslähtöisyys Laaditaan Rauhalahden osayleiskaavaluonnos. Paikallisdemokratiamallin kehittäminen yhteistyössä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. Selvitetään osallistuvan budjetoinnin mallia (kuntalain muutos) Täydennysrakentamista suunnataan kaupunginosiin, joissa se ei edellytä palvelujen lisärakentamista vaan tukeutuu päätettyjen verkostosuunnitelmien mukaiseen palvelutarjontaan. Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Luodaan edellytyksiä asukkaiden osallisuuteen ja vaikuttamiseen Kasvuohjelma Kehitetään sähköistä asiointia. Tuottavuusohjelma Palvelu- ja hankintaohjelma Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Tilikauden tulos Talous on tasapainossa valtuustokauden lopussa. Kehitetään edelleen toiminta-, henkilöstö- ja tietojen raportointia ja suunnittelua (uusi johdon raportointi). Tuetaan palvelualueita ulkoisen rahoituksen saamisessa keskeisiin kehittämiskohteisiin. Tuottavuusohjelma Tuottavuuden kehittyminen Palvelutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammiksi ja vaikuttavammiksi. Vuoden 2015 henkilöstökoulutukseen sisällytetään koulutusta sekä päättäjille että viranhaltijoille. Tuetaan esimiehiä - ja henkilöstötiedon tehokkaas- Tuottavuusohjelma 4

7 Budjettitietoisuutta ja ymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. sa käyttämisessä kokonaisuuden hallinnassa ja johtamisessa (Tiedolla johtaminen) Parannetaan viestintää tilanteesta koko henkilöstölle Kehitetään maksuliikenne- ja HR-prosesseja yhteistyössä Kuhilaan kanssa. Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Vähennetään turhaa paperinkäyttöä optimoimalla tulostusta, siirtymällä sähköiseen kokouskäytäntöön. Haetaan yhteinen tilaratkaisu konsernipalvelulle (työnantajapalvelu, kanslia, - ja strategiapalvelu), siten että toiminta on yhteisissä tiloissa vuoden 2016 alusta lukien. Tuottavuusohjelma Henkilöstötyön tuottavuus Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla Tiivistetään tilankäyttöä siltä osin kuin se on mahdollista. Vapautuvat tehtävät ja virat hoidetaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin edellyttäen, että tehtäväkokonaisuus ei kasva. Tiedossa olevaan eläköitymiseen varaudutaan etukäteen. Laaditaan korsernipalvelutasoinen henkilöstösuunnitelma. Tuottavuusohjelma Kriittiset menestystekijät Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus Ostopalveluja tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma etenee suunnitellusti ja kustannuskehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta Istekin palvelusopimusten täydentäminen liitteineen. Jatketaan SHP:n tuottavuushankkeessa sekä yhteistyötä muiden omistajatahojen kanssa. Hankintojen hallinta Tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelma 5

8 Kriittiset menestystekijät Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Liikelaitosten, Liikelaitosten, yhtiöiden Liikelaitosten ja konserni- Servican tuottamien tukipal- Tuotta- yhtiöiden ja kuntayhtymien ja kuntayhyhtiöiden tuottamien tukivelujen kustannusten hallinta vuusohjel- palvelukyky tymien toiminnan palvelujen kustannuskehitys ja toiminnan tuottavuuden ma ja kustantymien nustehokkuus tuloksellisuus ja tuottavuus tukee kaupungin talou- den tasapainottamistavoitetta. Haetaan ratkaisut, joilla kasvun seuraaminen Tilaajatoiminnan kehittäminen: Servican saadaan terveelle pohjalle Kerätään arviointi ja vertailutietoa Servican tuottamien tukipalveluiden kustannuskehityksestä ja verrataan sitä edellisiin vuosiin sekä markkinoilla oleviin hintoihin. Hinnankorotusvaatimukset pitää aina avata; mitkä kaikki tekijät vaikuttavat vaadittavaan hinnan korotukseen. Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus Jatketaan omistajaohjuksen vahvistamista. Jatketaan konserniohjeiden ja hyvän hallintotavan maastouttamista. Tarvittavien konsernirakenteen muutosten valmistelu tehdään omistajapoliittisten linjausten mukaisesti. Tuottavuusohjelma Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Parannetaan poikkihallinnollisten tiimien (työnantaja-, hallinto- ja tiimit) yhteistyötä. Kehitetään konsernipalvelun keskinäistä työskentelyä. Tuottavuusohjelma 6

9 KONSERNIPALVELU (Bruttositovat määrärahat) TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TA Muutos-% Ta14-Ta15 Myyntitulot ,4 % Tuet ja avustukset ,9 % Vuokratulot ,0 % Muut toimintatulot ,0 % TOIMINTATULOT ,1 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,1 % Henkilösivukulut Eläkemenot yhteensä ,3 % Muut henkilösivumenot ,8 % Henkilöstömenot yhteensä ,7 % Palvelujen ostot Muut palvelujen ostot ,2 % Palvelujen ostot yhteensä ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Vuokramenot ,4 % Muut toimintamenot ,6 % TOIMINTAMENOT ,9 % TOIMINTAKATE ,4 % Bruttositovien avainprosessien arvio sekä tuottojen ja menojen %-osuus Konsernipalvelun palvelualueen avainprosessit TA 2015 Tulot TA 2015 Menot TA 2015 Toimintakate Toiminta tuottojen % osuus Toiminta kulujen % osuus Talous- ja strategiapalvelu ,6 % 32,7 % Työnantajapalvelu ,3 % 18,5 % Strateginen maankäytönsuunnittelu ,9 % 10,3 % Kaupunginkanslia ,1 % 36,0 % Konserniohjaus ja tilapalvelu ,0 % 2,5 % Yhteensä % 100 % 7

10 KONSERNIPALVELU / LOMITUSPALVELUT (Nettositovuus) TULOSLASKELMAOSA TA 2015 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot 0 Muut toimintatulot TOIMINTATULOT Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkemenot yhteensä Muut henkilösivumenot Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muut palvelujen ostot Palvelujen ostot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokramenot Muut toimintamenot TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Siirtyy Kuopion kaupungille kuntaliitoksen myötä. Nettositovien osaprosessien arvio sekä tuottojen ja menojen %-osuus Konsernipalvelun palvelualueen avainprosessit TA 2015 Tulot TA 2015 Menot TA 2015 Toimintakate Toiminta tuottojen % osuus Toiminta kulujen % osuus Lomituspalvelut ,0 % 100,0 % Yhteensä % 100 % 8

11 KONSERNIPALVELU YHTEENSÄ (Informatiivinen) TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TA Muutos-% Ta14-Ta15 Myyntitulot ,6 % Maksutulot Tuet ja avustukset ,4 % Vuokratulot ,0 % Muut toimintatulot ,9 % TOIMINTATULOT ,8 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,7 % Henkilösivukulut Eläkemenot yhteensä ,3 % Muut henkilösivumenot ,8 % Henkilöstömenot yhteensä ,2 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muut palvelujen ostot ,2 % Palvelujen ostot yhteensä ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavara ,3 % Avustukset Vuokramenot ,9 % Muut toimintamenot ,7 % TOIMINTAMENOT ,4 % TOIMINTAKATE ,9 % - Maaningan lomituspalvelut lisäävät toimintatuloja ja -menoja milj. euroa. Mittaristo Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2013 KS 2014 Ennuste 2014 TA 2015 Tilankäyttö *) Tilojen määrä m Tilojen määrä m 2 /htv 34,7 37,4 37,4 39,8 *) sisältää kaupungin arkistotilat ja painatuskeskuksen TP 2013 KS 2014 Ennuste TA Henkilöstömittarit Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä) 90,2 79,9 76,6 74,8 *) Sairauspoissaolot kalenteripv / htv *) Ei sisällä lomituspalvelua 9

12 10

13 Talous- ja strategiapalvelu TOIMINTA-AJATUS Talous- ja strategiapalvelu ohjaa, tukee ja koordinoi strategista suunnittelua, resurssien ohjausta sekä vastaa kaupunkikonsernin rahoituksesta sekä kaupunkitasoisesta tietohallinnon ohjauksesta. Talous- ja strategiapalvelu toimii kaupungin ylimmän johdon ja palvelualueiden tukena kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa tuottamalla kaupungin johtamisessa tarvittavaa tietoa, kehittämällä ja arvioimalla toimintaa ja hoitamalla sisäistä tarkastusta. Toimintatapana on tiivis yhteistyö ylimmän johdon, palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten kanssa asioiden valmistelussa. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Suomen - ja työllisyystilanne on haastavassa vaiheessa. Mittava rakennemuutos jatkuu Euroopassa ja laajemminkin. Turvallisuustilanne Euroopassa on muuttunut ja se vaikuttaa myös talouteen. Kunta kiristyy edelleen ja kunnallisten palvelujen tuottavuusvaateet kasvavat. Tämä haastaa toiminnan ja taloudensuunnittelua että -seurantaa. Talouden tasapainottamistoimista ja tuottavuuden parantamistavoitteista johtuen palvelualueet tarvitsevat yhä enemmän tukipalvelujen tukea esim. tiedon saannissa, osaamisen kehittämisessä ja kaupunkitasoisten ratkaisumallien hakemisessa. Vuoden 2015 voimaan tuleva kuntalain muutos lisää paineita kuntatalouden tasapainottamiseen ja korostaa erityisesti konsernitasoista talouden hallintaa. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksella tullee olemaan vielä hahmottamattomia vaikutuksia kuntatalouteen ja hallintoon. Kuntarakenteen muutoksen myötä kaupungin asukasluku ja maantieteellinen pinta-ala sekä henkilöstö kasvavat. Kuntarakenteen muutoksista aiheutuva maantieteellisen alueen ja asukasluvun kasvu luo entistä suurempia paineita järjestää kuntalaisille sähköisiä palveluja. Kuntaliitoksien valmistelu ja selvittely työllistää. Vuoden 2015 alussa Maaningan kunta liittyy Kuopioon ja vuoden 2017 alussa Juankoski. Kuntajakoselvityksiä tehdään Siilinjärven ja Suonenjoen kanssa. Vuosia koskeva EU:n rakennerahastokausi alkaa täydellä teholla vasta Rakennerahastoja ja myös muuta kehittämisrahoitusta pyritään hyödyntämään kaupunkiorganisaation kehittämisessä omien kehittämisresurssien pienetessä. Samalla kehittämistä myös kohdennetaan vaikuttavammin. TOIMINNAN PAINOPISTEET Toiminnan painopisteenä vuonna 2015 on talouden tasapainottamisen tukeminen. Tätä toteutetaan mm. seuraavin toimenpitein: suunnittelu ja -seurantajärjestelmän uudistaminen johdon ja esimiesten osaamisen parantaminen oman vastuualueensa toiminnan ja talouden suunnittelussa ja hallinnassa myyntilaskutusprosessin kehittäminen tavoitteena parempi saamisten hallinta tiedolla johtamisen tukeminen - johdon tietojärjestelmä ja controllertuki projektihallinta ja projektien tukeminen kansallisten ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen sähköisten palvelujen kehittämisessä antamalla asiantuntijatukea mm. tuottavuutta kehittäviin hankkeisiin kuntaliitosten käytäntöönpano sekä sovitut kuntarakennetta koskevat selvitykset TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEISIIN Henkilöstön vähentyessä lisähenkilöstöä ei rekrytoida vaan tarve hoidetaan tehtäväkuvia järjestelemällä ja keskittymällä olennaisen tekemiseen. Tehtäväkuvien muuttuessa osaamista täydennetään tarvittaessa. Yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään konsernipalvelun vastuualueiden ja vetovoimaisuuden palvelualueen kesken. Vuonna ja strategiapalvelusta jää eläkkeelle kaksi henkilöä, joiden tehtävät järjestellään sisäisesti. 11

14 SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Lähtökohtana on, että ydintehtävät hoidetaan täysin omana työnä. Palvelujen ostot ovat pääosin tukipalveluihin liittyviä ostoja (pankkipalvelut, tietojärjestelmät). Lisäksi - ja strategiapalvelu tilaa hallinnon palveluja Kuhilas Oy:ltä sekä ict-palveluja Istekki Oy.ltä. Erityistä asiantuntemusta vaativaa työtä ostetaan tarvittaessa. Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Kehitetään sähköistä asiointia Tietohallintojohtaja / Strategiajohtaja Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Kasvuohjelman eteneminen Palvelujen asiakaslähtöisyys Tilikauden tulos Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Toimintatapaa kehitetään erityisesti aikuisten pärjäämisen tuen palveluissa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäämisen tuen palveluissa. Kasvusopimukseen saadaan neuvoteltua saavutettavuuden kannalta keskeisten yhteyksien kehittäminen Kampus alueen suunnittelu etenee, siten että alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa vuonna 2018 ja vireillä olevat toimitilahankkeet ovat toteutettavissa aikataulun mukaisesti. Asukkaiden osallisuutta ja paikallista vaikuttamista kehitetään (mm. paikallisdemokratia) Kaupungin toiminnallinen alijäämä pienenee merkittävästi. Talous on tasapainossa valtuustokauden lopussa Tuetaan ulkoisen rahoituksen saamista tavoitetta tukeviin projekteihin. Tuetaan kasvuohjelman toteutumista ja sen keskeisen kärkihankkeen - Savilahti-hankkeen- toteutumista. Paikallisdemokratia-mallin kehittäminen yhteistyössä kanslian ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. Selvitetään osallistuvan budjetoinnin mallia (kuntalain muutos) Kehitetään edelleen suunnittelu- ja raportointi -välineitä (SuunTa -strategiatyöväline ja Jora -raportointi, Talsu -suunnittelu, Johti -johdonraportointi) parantamaan talouden ja toiminnan seurannan edellytyksiä. Tuetaan palvelualueita ulkoisen rahoituksen saamisessa keskeisiin kehittämiskohteisiin. KV-koordinaattori Strategiajohtaja Strategiajohtaja/Talouspäällikkö Talous- ja rahoitusjohtaja / arviopäällikkö Strategiajohtaja/ laatu- ja kehityspäällikkö 12

15 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Tuottavuuden kehittyminen Palvelujen laatutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammiksi ja vaikuttavammiksi. Tulostuksen hallinta, tulostusratkaisun hankinta yhdessä Istekki Oy:n, PSSHP:n ja IsLabin kanssa Istekin palvelusopimusten täydentäminen liitteineen Tietohallintojohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Kehittämisprojektien hallintaa parannetaan edelleen Hankittujen ICT-ratkaisujen hyödyntämistä työssä tehostetaan Kuvataan ja kehitetään myyntilasku- ja ostolaskuprosesseja sekä tiiivistetään yhteistyötä Kuhilas Oy:n kanssa. Alitilittäjä toimintamallia arvioidaan ja kehitetään sisäisen valvonnan näkökulmasta Tuottavuuden kehittyminen Budjettitietoisuutta ja ymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Vuoden 2015 koulutukseen sisällytetään koulutusta sekä päättäjille että viranhaltijoille. Talousjohtaja/arviopääl likkö Controller Parannetaan viestintää tilanteesta koko henkilöstölle. Tuetaan palvelualueiden esimiehiä - ja henkilöstötiedon tehokkaassa käyttämisessä kokonaisuuden hallinnassa (Tiedolla johtaminen) 13

16 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Tuottavuuden kehittyminen Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Henkilötyövuodet vähenevät vuonna 2015 verrattuna vuoteen Vapautuvat tehtävät ja virat hoidetaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin, edellyttäen että tehtäväkokonaisuus ei kasva. Tiedossa olevaan eläköitymiseen varaudutaan etukäteen. Laaditaan konsernipalvelutasoinen henkilöstösuunnitelma. Strategiajohtaja Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus Henkilöstötyön tuottavuus Hankintojen hallinta Kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus iikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Ostopalveluja tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma etenee suunnitellusti ja kustannuskehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta. Liikelaitosten ja konserniyhtiöiden tuottamien tukipalvelujen kustannuskehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta. Haetaan ratkaisut, joilla Servican saadaan terveelle pohjalle. Jatketaan omistajaohjauksen vahvistamista Konsernirakennetta selkeytetään mm. vuokrataloyhtiöiden oslata Kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Jatketaan yhteisten tilojen hakemista konsernipalvelulle (työnantajapalvelu, kanslia, - ja strategiapalvelu). Tehdään töitä hyvän työilmapiirin eteen Tuetaan työssä jaksa- Osallistutaan tuottavuusohjelman ryhmän työskentelyyn. Tuotetaan tietoja ja seurataan tukipalvelujen kustannuskehitystä entistä tiiviimmin. Tuetaan erityisesti Servican talouden ja tuottavuuden kehittymistä. Osallistutaan asiantuntijana omistajaohjaukseen ja rakenteen muutosten valmisteluun Rakennetaan toimintamalli, jolla lisätään yhteistyötä työnantajatiimin ja tiimin kesken. Kehitetään konsernipalvelun keskinäistä yhteistyötä Strategiajohtaja mista. Käydään lävitse Istekin palvelusopimukset ja täydennetään niitä. Strategiajohtaja/kaikki Tietohallintojohtaja/ tietohallintopäällikkö Strategiajohtaja Controller Talous- ja rahoitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Strategiajohtaja 14

17 Työnantajapalvelu TOIMINTA-AJATUS Työnantajapalvelu tukee ja ohjaa palvelualueiden ja muiden toimintayksiköiden esimiehiä ja henkilöstöä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa henkilöstöjohtamisen ja -työn keinoin. Huolehdimme osaltamme organisaation kyvystä uudistaa ja tuottaa palveluja rajallisin ja vähenevin resurssein julkisen sektorin säädellyssä ympäristössä ja että toiminta tuottaa yhteiskunnallisesti kestäviä ja eettisesti hyväksyttäviä ratkaisuja kustannustehokkaasti. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin henkilöstöohjelman Se määrittelee työnantajapalvelun tehtävät suunnittelukaudelle. Työnantajapalvelun tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa henkilöstöohjelman tavoitteiden toteuttaminen yhteistyössä kaupungin johtamisesta vastaavien sekä toiminnasta vastaavien esimiesten kanssa. Henkilöstöohjelman käytännön toteuttamisesta vastaavat esimiehet henkilöstönsä osalta. Työnantajapalvelun toimintaan vaikuttavat lyhyellä ja myös pitemmällä tähtäimellä mm. seuraavat ulkoiset muutostekijät: Työvoimaa poistuu työmarkkinoilta enemmän kuin sinne tulee uutta. Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Kuntien henkilöstömenoissa ei tapahdu reaalikasvua eikä henkilöstömäärä kasva. Palvelut on tuotettava entistä tehokkaammin vähenevillä resursseilla. Työhyvinvoinnin edistäminen ja eläkemenojen hallinta korostuvat samoin kuin työurien pidentäminen ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisy. Palkkausjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen on siirtynyt kuntien vastuulle. Johtamista tukevan seurannan ja raportoinnin kehittäminen on jatkuvaa ja oman haasteensa siihen tuo sen varmistaminen, että tieto vertailukelpoista muiden kaupunkien raportoinnin kanssa. Muita ajankohtaisia teemoja ovat sähköisen asioinnin vahvistaminen, kunta-alan työnantajaimagon parantaminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja Kunta-Rekry- ja Kunta HR järjestelmien käyttöönoton laajentaminen. 15

18 Työnantajapalvelun toimintaan vaikuttavat lyhyellä ja myös pitemmällä tähtäimellä mm. seuraavat sisäiset muutostekijät: Kaupungin strategiaan ja palvelualueuudistukseen liittyy monia tavoitteita, kuten kokonaisvaltainen johtaminen, ennalta ehkäisevä työ, asiakaslähtöisyys, palveluohjauksen toteuttaminen, tuotteistaminen, prosessikuvausten tekeminen, prosessijohtaminen, selkeät johtamisroolit ja -vastuut, johtamista tukevan seurannan ja arvioinnin toteuttaminen. Kaupungin talouden tasapainottamiseksi tavoitteena on vähentää henkilöstöä, säästää henkilöstömenoissa ja hyödyntää eläkepoistumaa. Toimintaympäristömuutoksiin vastaaminen sekä yhteiskunnallisten ja kaupungin tavoitteiden toteuttaminen edellyttävät kaupungilta työnantajana henkilöstöohjelman suunnitelmallista toteuttamista eli ennakoivaa henkilöstösuunnittelua, onnistunutta sisäistä ja ulkoista rekrytointia, henkilöstön suunnitelmallista kehittämistä, aktiivista hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden johtamista sekä yhteistoiminnallista ja kannustavaa johtamista. Näitä asioita työnantajapalvelu edistää parantamalla esimiesten henkilöstöjohtamistaitoja ja henkilöstön työyhteisötaitoja. TOIMINNAN PAINOPISTEET Toiminnan painopisteenä on henkilöstöohjelman täytäntöönpano. Työnantajapalvelu tukee ja ohjaa kaupungin johtoa ja esimiehiä henkilöstöohjelman toteuttamisessa vahvistamalla heidän henkilöstöjohtamistaitojaan henkilöstön kehittämisessä, hankinnassa, kannustamisessa, työhyvinvointi- ja työturvallisuustyössä sekä kannustamisessa. Työnantajapalvelu tukee ja ohjaa asiakkuusjohtajia ja esimiehiä henkilöstötyön tuottavuuden ja henkilöstön suorituskyvyn jatkuvassa parantamisessa siten, että asiakaspalvelut voidaan järjestää ja tuottaa nykyistä vähemmillä resursseilla Ennakoivaan henkilöstösuunniteluun liittyen arvion valmistelun yhteydessä valmistellaan henkilöstösuunnitelma toimenpiteistä, joilla henkilöstön suorituskykyä parannetaan suunnittelukauden aikana niin, että sijaistyövoiman käyttöä voidaan vähentää ja alentaa sairastamisesta, työtapaturmista ja ennenaikaisista eläkkeistä aiheutuvia kustannuksia. Henkilöstösuunnitelma käsittää myös pidemmän ajanjakson näkemyksen siitä, miten kullakin vastuualueella kehitetään henkilöstöä, edistetään työhyvinvointia ja työturvallisuuta ja palkitaan henkilöstöä hyvistä työsuorituksista ja tavoitteellisesta toiminnasta. Rekrytointipalvelun käyttöönottoa laajennetaan koko organisaatioon. Lisäksi painopisteinä ovat työvuorosuunnitteluosaamisen vahvistaminen, työn vaativuuden arviointijärjestelmien kehittäminen sekä henkilöstöraportoinnin parantaminen varmistamalla johtamista tukevan strategisen henkilöstötiedon saatavuus. TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Työnantajapalvelusta poistuu kaupungin kannalta tärkeää osaamista, kun henkilöstön kehittämispäällikkö, turvallisuuspäällikkö sekä arkistoinnista vastaava toimistosihteeri jäävät eläkkeelle. Tavoitteena on järjestää tehtävien hoito konsernipalvelun sekä vetovoimaisuuden palvelualueen sisäisin järjestelyin. HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN SAATAVUUS Osaamistarpeet täytetään sisäisin järjestelyin. SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Kuhilas Oy:ltä ostetaan edelleen henkilöstö- ja palkkahallinnon palveluita. Palkanlaskentaprosessien jatkuvan kehittämisen seurauksena palvelun hinta on ollut jatkuvasti laskeva. Tulevan vuoden osalta palkkalaskelman hinta laskee edelleen jonkin verran. Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Tuottavuuden kehittyminen Henkilöstöjohtaja Henkilöstötyön tuottavuuden kehitystä voidaan seurata esimieskohtaisesti. Henkilöstötyön tuottavuutta kuvaavat mittarit valmistellaan ja otetaan käyttöön henkilöstöseurannassa 16

19 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Tuottavuuden kehittyminen Budjettitietoisuutta ja ymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla Vuoden 2015 henkilöstökoulutukseen sisällytetään koulutusta sekä päättäjille että viranhaltijoille. Henkilöstöjohtaja Tuetaan esimiehiä - ja henkilöstötiedon tehokkaassa käyttämisessä kokonaisuuden hallinnassa ja johtamisessa (Tiedolla johtaminen) Tuottavuuden kehittyminen Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Henkilöstöresurssin määrällinen ja laadullinen tarve ja oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Vapautuvat tehtävät ja virat hoidetaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin edellyttäen, että tehtäväkokonaisuus ei kasva. Tiedossa olevaan eläköitymiseen varaudutaan etukäteen. Henkilöstöjohtaja Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Palveluverkkojen ja toimitilojen käytön tehokkuus Henkilöstötyön tuottavuus Henkilöstömäärä vähenee vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna. Tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan. Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Laaditaan korsernipalvelutasoinen henkilöstösuunnitelma. Jatketaan yhteisten tilojen hakemista konsernipalvelulle (tap, kanslia, tsr). Tilojen käyttöä tiivistetään sitä mukaan kuin henkilöstö vähenee. Parannetaan esimiesten henkilöstöjohtamistaitoja ja henkilöstön työyhteisötaitoja. Rakennetaan toimintamalli, jolla lisätään yhteistyötä työnantajatiimin ja tiimin kesken. Kehitetään konsernipalvelun yhteistyötä. Henkilöstöjohtaja Henkilöstöjohtaja Henkilöstöjohtaja Kriittinen menestystekijä Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Hyvä julkinen johtaminen Johtamisella varmistetaan organisaation kyky uudistaa ja tuottaa palveluja rajallisin ja vähenevin resurssein julkisen sektorin säädellyssä ympäristössä. Määritellään hyvän johtamisen kriteerit. Henkilöstöjohtaja 17

20 Johtamisella varmistetaan, että organisaation toiminta tuottaa yhteiskunnallisesti kestäviä ja eettisesti hyväksyttäviä ratkaisuja kustannustehokkaasti. Johtamisessa otetaan huomioon lainsäädännön ja sopimusten toiminnalle asettamat vaatimukset ja hyvän hallinnon periaatteet. Strateginen maankäytönsuunnittelu TOIMINTA-AJATUS Strateginen maankäytön suunnittelupalvelu vastaa yleispiirteisestä maankäytön suunnittelusta ja kaupunginhallituksen sille määräämistä alueiden kehittämisprojekteista. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat: - kaupungin yleiskaavoitus ja siihen liittyvien tietohuolto- ja lupajärjestelmien hoitaminen, yleiskaavoitusta tukeva liikennejärjestelmä sekä muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu ja ranta-asemakaavojen ohjaus - palveluverkoston kokonaissuunnittelun tuki sekä talouden, toiminnan ja maankäytön yhteensovittaminen yhteistyössä - ja strategiapalvelun kanssa 18

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Konsernipalvelu. Toiminta-ajatus. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Konsernipalvelu. Toiminta-ajatus. Toimintaympäristö ja sen muutokset Konsernipalvelu Käyttösuunnitelma vuodelle 2016 Konsernipalvelu Toiminta-ajatus Konsernipalvelu muodostuu talous- ja strategiapalveluista, työnantajapalveluista, strategisesta maankäytön suunnittelusta,

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015 KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015 Kuopion kaupungin strategisia painotuksia lähivuosille ja vuodelle 2015 on valmisteltu palvelualueiden johtoryhmien seminaarissa sekä Kuopion

Lisätiedot

Konsernipalvelun toimintasääntö

Konsernipalvelun toimintasääntö Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Konsernipalvelun toimintasääntö 1 Toiminta-ajatus Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernipalvelun

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 7550/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 7550/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 59 Asianro 7550/00.01.02.00/2015 Palvelualueorganisaation jatkokehittäminen / Kasvun ja oppimisen palvelualue Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Konserniesikunnan toimintaohje 1.5.1 1 (6) KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Kaupunginjohtaja 19.12.2011 Kaupunginjohtaja 19.2.2015 Voimaan 19.2.2015 Kaupunginjohtaja 17.6.2015 Voimaan 17.6.2015 Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia Kankaanpää 2025 Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä Kaupunkistrategia 8.12.2016 Strategiset, ohjaavat roolivalinnat vuoteen 2025 Kankaanpää tunnettu ja näkyvä kaupunki Kankaanpää - Mahdollisuuksien

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus Henkilöstön asema muutostilanteessa Info- ja keskustelutilaisuus 29.3.2007 VN:n päätökset 2001 ja 2006 Vuoden 2001 periaatepäätöksen tavoitteena varautua ikärakenteen muutoksesta johtuviin toimiin valtionhallinnossa

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus 29.11.2012 Marja Kariniemi, kehittämispäällikkö Konsernipalvelut Esityksen sisältö - Mitä tarkoittaa omistajapolitiikka ja ohjaus? - Mistä omistuksista

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ. Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ. Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen 14.10.2016 KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ Valtakunnalliset

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Kaupunginhallitus 23.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET... 1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Laatua, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa innovatiivisilla hankinnoilla seminaari Oulu 18.1.2017 klo 12.30 15.45, Scandic Oulu Päivi Laajala,

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU

VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU + = nettomenoja vähentävä (supistaa menoja tai lisää tuloja) TA Muutokset/ ESITYS Htv PALVELUALUE: Kaupunkiympäristön palvelualue Toimintatulot 47 123 123 1

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

Kuopion kaupungin talousarvio 2017 sekä vuosien toimintaja taloussuunnitelma (korjaukset ja lisäykset)

Kuopion kaupungin talousarvio 2017 sekä vuosien toimintaja taloussuunnitelma (korjaukset ja lisäykset) Kaupunginhallitus 24.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2017 sekä vuosien 2017-2020 toimintaja taloussuunnitelma (korjaukset ja lisäykset) Sivu 35: Sivun ensimmäisen tavoitteen toisesta lauseesta poistetaan

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot