MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2013"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI

2 1. Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Eviran perustehtäviin vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia ovat: Kansainvälisen kaupan laajentumisen sekä ilmaston ja ympäristön muutosten vaikutukset Elintarviketuotannon rakenteen sekä kuluttajien asenteiden ja odotusten muutokset Maatalouspolitiikka ja maatalouden rakennemuutos Viestintätarpeiden sekä viestintätapojen ja -kanavien muutos Valtionhallinnon linjaamat muutokset Tieteellisen tutkimuksen ja riskinarviointien sekä tutkimusverkostoitumisen merkityksen kasvu Elintarvikeketjujen monimutkaistuminen sekä ympäristöterveydenhuollon ja elintarvikelainsäädännön muutokset Eläintautien ja zoonoosien riskin kasvu, eläinten terveyttä koskeva lainsäädännön kokonaisuudistus, eläinten hyvinvoinnin korostuminen sekä eläinten lääkinnän muutokset Maatalous- ja elintarviketuotannon globaalit muutokset, uudistuva sääntely, bioenergian hyödyntäminen, lisääntyvät kasvinterveysriskit 1.2. Keskeiset päämäärät ja toiminnalliset linjaukset Eviran keskeiset päämäärät vuosina ovat: Elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun liittyvät riskit ja erityistilanteet ennakoidaan ja hallitaan; elintarviketuotanto ja tuotteet ovat vaatimustenmukaisia ja kuluttaja voi luottaa elintarvikkeiden ja tuotteiden turvallisuuteen sekä vaatimustenmukaisuuteen. Eläintauti- ja eläinten terveysriskit ennakoidaan ja niihin liittyvät erityistilanteet hallitaan, eläintauteja seurataan ja diagnosoidaan luotettavasti ja eläinten hyvinvointia sekä hallittua eläinten lääkintää edistetään toimivan eläinlääkintähuollon ja viranomaisvalvonnan keinoin sekä terveydenhuoltojärjestelmissä yhteistyössä elinkeinon kanssa. Kasvintuotannon edellytykset turvataan varmistamalla maatalouden tuotantotarvikkeiden vaatimustenmukaisuus, seuraamalla ja analysoimalla luotettavasti kasvintuhoojatilannetta sekä ennakoimalla ja hallitsemalla kasvinterveyteen liittyvät riskit ja erityistilanteet. Eviran strategian mukaisesti elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys ovat huippuluokkaa maailmassa, kun Valvonta toimii esimerkillisesti: Valvonta on koko maassa vaikuttavaa, tehokasta, yhtenäistä ja kohdistettu riskiperusteisesti. Tiedonhallinta palvelee tehokkaasti valvontaa. Muut vertaavat toimintaansa meihin. Laboratoriotoiminta kestää kansainvälisen vertailun: Käytössä ovat ajanmukaiset menetelmät sekä yhdenmukaiset ja parhaat menettelytavat. Olemme erinomaisena mallina muille. Tutkimustyö on kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista sekä verkostoitunutta: Tutkimuksemme palvelee kansallisia tarpeita. Olemme haluttu yhteistyökumppani kotimaassa ja ulkomailla. Tiedonvälitys on luotettavaa, tehokasta ja ennakoivaa: Olemme avoin ja aktiivinen viestijä. Välitämme tietoa oikea-aikaisesti ja nopeasti. Lisäämme yhteistyökumppaneidemme ja kansalaisten mahdollisuuksia vuoropuheluun ja osallistumiseen. 2

3 Osaamisen korkeaa tasoa ylläpidetään ja kehitetään määrätietoisesti: Asiantuntijuutemme varmistetaan työnjaolla sekä onnistuneilla henkilövalinnoilla ja kohdennetulla koulutuksella. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja palvelumme ovat laadukkaita: Järjestämme palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Hyödynnämme uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa tuottavuutta parantaen. 2. Vuoden 2013 tulostavoitteet 2.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Evira tukee maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti: johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa tekee eläin- ja kasvitauteihin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvää diagnostiikkaa ja analytiikkaa tautien osoittamiseksi ja vastustamiseksi sekä elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi toimii oman alansa vertailulaboratoriona suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia ja vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä Toiminnalliset tavoitteet a) Ydinprosessien tavoitteet ja toimenpiteet A1 A2 Toimiala ja päättäjät saavat korkeatasoista ja toimintaansa hyödyttävää tutkimustietoa (tieteellinen tutkimus). M1: Tutkimusta ja ennakointia suunnataan viraston toimialaan liittyviin valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työn (TEA) kärkihankkeisiin LYNET:n tutkimusohjelmiin sekä yhteistyöhön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. M2: Tieteellinen tutkimustyö on kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista sekä verkostoitunutta: tutkimuksemme palvelee kansallisia tarpeita. Evira on haluttu yhteistyökumppani kotimaassa ja ulkomailla. M3: Toteutetaan tieteellisen tutkimuksen tutkimusohjelmaa viiden hankekokonaisuuden kautta (liite 1). Toimialan tarvitsemat laboratoriopalvelut ovat riittävät ja niiden laatu on varmistettu sekä niistä saatavaa tietoa koostetaan toimialan ja päättäjien toimintaa hyödyttäväksi tiedoksi (laboratoriotoiminta). M1: Laboratoriotoiminta on ennakoivaa ja luotettavaa sekä tuottaa tietoa valvonnan, tutkimuksen, yhteiskunnan ja asiakkaan tarpeisiin. M2: Selvitetään ja edistetään hallinnonalan laboratorioiden yhteistyötä ja lisäksi erityisesti SYKEn laboratorion ja Tullilaboratorion kanssa. 3

4 M3: Vertailulaboratoriotoiminnalla varmistetaan, että Eviran hyväksymien ja sen ohjauksessa toimivien laboratorioiden tutkimustulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia. A3 M4: Varmistetaan eläintautien, erityisesti raivotaudin ja afrikkalaisen sikaruton, seurantaa ja tiivistetään lähialueyhteistyötä torjunnan tueksi. Toimiala ja päättäjät saavat korkeatasoista ja toimintaansa hyödyttävää riskinarviointia (riskinarviointi). M1: Riskinarviointimenetelmät ovat kehittyneitä ja riskinarviointihankkeet täyttävät kansalliset tarpeet. M2: Toteutetaan riskinarviointeja kolmessa hankekokonaisuudessa (liite 2). A4 Valvonta on riskiperusteista, avointa, yhtenäistä ja kustannustehokasta koko valvontaketjussa keskus-, alue- ja paikallistasolla sekä siitä saatavaa tietoa koostetaan ja analysoidaan toimialan ja päättäjien toimintaa hyödyttäväksi tiedoksi (valvonnan ohjaus). M1: Lainsäädännön täytäntöönpano ja siihen liittyvä ohjeistus on asiakaslähtöisesti kohdennettua ja ajan tasalla. M2: Seurataan paikallisten ja alueellisten palveluiden riittävyyttä ja laatua sekä ohjataan valvonnan auditointia seurannan perusteella kehitettävien riittävyys- ja laatumittareiden valossa. M3: Varmistutaan erityis- ja poikkeustilanteiden ennakoinnista ja hallinnasta sekä kriisiviestinnän tehokkuudesta. M4: Valvontakohteet tunnistetaan, luokitellaan ja valvontatarve määritellään riskien ja lainsäädännönvaatimusten perusteella. M5: Evira huolehtii tehtäväalueensa osalta aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien, kunnallisten viranomaisten sekä valvontatehtäviin valtuuttamiensa näytteenottajien ja tarkastajien ohjauksesta ja järjestää niille tarvittavaa koulutusta. A5 M6: Valvonnan yhtenäisyyttä lisätään ja raportointia tehostetaan. Elintarvikevalvontatietojen julkistamista kehitetään siten, että Oiva-järjestelmä voidaan ottaa käyttöön valtakunnallisena M7: Eläinten hyvinvoinnin valvontaa tehostetaan yhteistoiminnassa koko tuotantoketjun kanssa. M8: Osallistutaan elintarvikeketjun toimijoiden, erityisesti pk-yritysten kouluttamiseen ja neuvontaan hyödyntämällä mm. neuvontajärjestöjä. Kannustetaan toimijoita hyvän tuotanto- ja toimintatapojen oppaiden laatimiseen sekä vastuullisuusjärjestelmän kehittämiseen. Valvontaohjelmien ja suunnitelmien toteuttamisesta huolehditaan valvontaketjussa ja varmistetaan toimenpiteet havaittujen epäkohtien korjaamiseksi (valvonnan toimeenpano). M1: Valvontasuunnitelmien toteutumisaste %. M2: Käytettyjen hallinnollisten pakkokeinojen määrä ja %-osuus valvotuista. b) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain B1. Osallistutaan hallitusohjelman edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseen M1: Jatketaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita koskevanlainsäädännön tavoitteiden toteuttamista valvonnan näkökulmasta, sopeutetaan Eviran toimialan toimintaa kuntarakenteen mahdollisiin muutoksiin ja osallistutaan elintarvikevalvonnan keskittämistä ja valtiollistamista koskevien selvitysten tekemiseen. 4

5 M2: Osallistutaan elintarviketurvallisuusselonteon tavoitteiden toteuttamiseen MMM:n kanssa sovittavalla tavalla. Osallistutaan elintarvikkeiden koostumustietopankki FINELI:n analyysitarpeiden toteuttamiseen. M3: Vakiinnutetaan elintarvikelainsäädännön uudistuksesta seuranneiden muutosten toimeenpano elintarvikeketjun valvonnassa sekä seurataan ja raportoidaan uudistuksen vaikutuksista. M4: Varmistetaan Eviran tehtävissä sisämarkkinakaupan ja EU:n ulkopuolisista maista tapahtuvan tuonnin ja EU:n ulkopuolelle tapahtuvan viennin valvonnan toimivuutta. Edistetään vientiedellytysten varmistamiseen liittyvien viranomaistoimenpiteiden kehittämistä, koordinointia ja tehokasta toteuttamista. M5: Toimeenpannaan zoonoosistrategiaa M6: Osallistutaan suomalaisten elintarvikkeiden sekä luomu- ja erikoistuotteiden jalostuksen, markkinoinnin ja viennin tehostamiseen (mm. viranomaisselvitykset) sekä hallituksen luomu- ja lähiruokaohjelmien valmisteluun ja toimeenpanoon. M7: Osallistutaan lähialueyhteistyötä koskevien selvitysten tekemiseen. M8: Valmistaudutaan EU:n valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 muutoksiin. M9: Osallistutaan ravitsemuspolitiikan mukaisten toimien toteuttamiseen ja elintarvikkeiden koostumustiedon päivittämiseen. M10: Valmistaudutaan uuden eläintautilain ja eläinten lääkitsemissäädösten voimaantuloon ja käynnistetään niiden toimeenpano. M11: Toteutetaan haitallisten vieraslajien torjuntaa kansallisen vieraslajistrategian pohjalta. B2. Osallistutaan maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteisen luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. M1: Kehitetään LYNET:n yhteistä laboratoriotoimintaa (Labor-yhteistyö). M2: Viraston tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään sovittujen painopisteiden mukaisesti. M3: LYNET-verkostoa hyödynnetään erityisesti kasvintuotannon ja kasvinterveyden tutkimuksen osalta. B3. Jatketaan viraston toiminnan ulkoisen arvioinnin sekä FVO:nja CAP-tarkastusten edellyttämien toimenpide-ehdotusten toteuttamista. B4. Maksullisen toiminnan hinnoittelu- ja laskentaperiaatteita arvioidaan ja kehitetään yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. B5. Varaudutaan yhteisen talous- ja henkilöstöhallintotietojärjestelmän (Kieku) käyttöönottoon. B6. Otetaan huomioon uuden tietohallintolain (634/2011) ja hallinnonalan tietohallinnon kehittämisen, ohjauksen ja yhteen toimivuuden periaatteet. M1: Käytetään valtion IT-palvelukeskuksen palveluja ja jatketaan valtion yhteisten tietojärjestelmien käyttöönottoa sekä sähköisten palveluiden ja järjestelmien yhteen toimivuuden kehittämistä. Tämä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan yhteisinä hankkeina. Tiedon hallinnassa ja järjestelmäratkaisuissa mahdollistetaan tietojen koostaminen ja hyödyntäminen. M2: Käynnistetään valtion ICT-varautumisen kehittämishankkeen edellyttämien toimenpiteiden suunnittelu ja määritellään varautumiselle toiminnan luonteesta johtuva vaatimustaso. M3: Osallistutaan politiikkasektorin IT-arkkitehtuurin määrittelyyn. Viraston kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaus saadaan valmiiksi ja strategisesti tärkeiden arkkitehtuurikohteiden tavoitekuvausten määrittely käynnistyy. 5

6 M4: Toteutetaan niitä toimenpiteitä, joita julkisuuslain tietoturva-asetuksen perustason vaatimusten täyttäminen edellyttää. M5: Toteutetaan tietojärjestelmien kehittämishankkeita, joista keskeisimmät ovat elintarvikevalvonnan tietojen hallintajärjestelmä (KUTI), eläintietojärjestelmä, nautarekisteri sekä eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmä (ELITE). Lisäksi muita tietojärjestelmähankkeita kehitetään edelleen. M6: Merkittävimmissä tietojärjestelmähankkeissa käytetään valtionhallinnon yhteistä arviointimenettelyä (mm. ELITE, nautarekisteri). M7: Varmistetaan Traces-tietojärjestelmän kansallinen koordinaatio. M8: Tietotekniikan käyttö- ja kehittämismenoja on esitetty seuraavassa taulukossa: Selite Tietotekniikka, 1000 Käyttökulut yhteensä Ydintoiminnan tietojärjestelmät Hallintojärjestelmät Eviran infrastruktuuri Tiken osuus Tietotekniikan kehittäminen yhteensä Ydintoiminta, strategiset hankkeet Muut ydintoiminnan tietojärjestelmät Hallintojärjestelmät Arkkitehtuuri Yhteentoimivuuspalvelut Tiken osuus B7. Päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet on esitetty toimintakokonaisuuksittain seuraavissa taulukoissa: Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot Kustannukset, Tuotot, Htv Tot Tot Tot Elintarviketurvallisuus tieteellinen tutkimus riskinarviointi laboratoriopalvelut valvonnan ohjaus valvonnan toimeenpano Eläinten terveys ja hyvinvointi tieteellinen tutkimus riskinarviointi laboratoriopalvelut valvonnan ohjaus valvonnan toimeenpano Kasvintuot. edellytykset ja kasvinterveys tieteellinen tutkimus riskinarviointi laboratoriopalvelut valvonnan ohjaus valvonnan toimeenpano Yhteensä

7 B8. Toiminnallista tehokkuutta koskevat keskeiset tunnusluvut ja tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa: Selite Tavoite 2012 Tavoite 2013 Tuottavuus - Toiminnan kustannukset, Työn tuottavuus +3,7 % -0,9% +2,5 % +2,5 % - Kokonaistuottavuus -0,1 % *)1-1,5% *)2 +2,5 % +2,5 % Maksullinen toiminta, 1000 : Tuotot yhteensä Julkisoikeudelliset suoritteet Liiketaloudelliset suoritteet Kustannukset yhteensä Julkisoikeudelliset suoritteet Liiketaloudelliset suoritteet Kustannusvastaavuus Julkisoikeudelliset suoritteet Liiketaloudelliset suoritteet Kustannusvastaavuus, % Julkisoikeudelliset suoritteet Liiketaloudelliset suoritteet Yhteisrahoitteinen toiminta, Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Omarahoitusosuus, % *)1 Vertailukelpoinen nautaeläinten rekisteröintimaksuilla oikaistu tuottavuus kasvoi 3,8 %. *)2 Vertailukelpoinen IT-rahoituksen siirrolla oikaistu tuottavuus laski 1,6 % c) Tuotokset ja laadunhallinta sekä niiden kehitys Jatketaan viraston johtamisen, prosessien, osaamisen sekä toiminta- ja laatujärjestelmien kehittämistä virastolle vahvistetun laatupolitiikan mukaisesti: C1. Eviran toiminta on asiakaslähtöistä ja palvelut ovat laadukkaita. M1: Käytössä ovat seuraavat laadunhallintamenetelmät: Laadunhallintamenetelmä Tavoite 2012 Tavoite 2013 CAF-itsearviointi Käytössä Käytössä Käytössä Käytössä FINAS laboratorion laatujärjestelmä Akkreditoitu Akkreditoitu Akkreditoitu Akkreditoitu ISTA siementarkastuksen laatujärjestelmä Akkreditoitu Akkreditoitu Akkreditoitu Akkreditoitu Green Office ympäristöjärjestelmä Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Toimintakäsikirja Käytössä Käytössä Käytössä Käytössä M2: Selvitetään ISO ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät hyödyt ja tehtävät. C2. Jatketaan valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 vaatimukset täyttävän valvonnan toimintajärjestelmän ja laadun kehittämistä. M1: Valvonnan toimintajärjestelmän kattavuus C3. Keskeisille tutkimuksille on määritelty ohjeelliset käsittelyajat. M1: Laboratoriotutkimukset tehdään määritellyissä määräajoissa. C4. Tuotoksia ja laadunhallintaa koskevat keskeiset tunnusluvut ja tavoitteet on esitetty toimintakokonaisuuksittain sekä siirtomenojen osalta seuraavassa taulukossa: 7

8 Tot Tot Suorite Elintarviketurvallisuus Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit (kpl) Vertailulaboratoriotoiminta (htv) Laboratoriotutkimukset (kpl) Mikrobiologia Kemia ja toksikologia Suunnittelu, ohjaus ja asiantuntijatyö (htv) Riskinarviointi Valvonnan ohjaus Valvonnan toimenpiteet (kpl) Ensisaapumisvalvonta Kasvisten kauppanormit Luonnonmukainen tuotanto Eläinlääkinnällinen rajatarkastus Lihantarkastus (1 000 kg) Eläinten terveys ja hyvinvointi Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit (kpl) Vertailulaboratoriotoiminta (htv) Laboratoriotutkimukset (kpl) Eläintautibakteriologia Parasitologia Eläintautivirologia Patologia Mikrobiologia Kemia ja toksikologia Suunnittelu, ohjaus ja asiantuntijatyö (htv) Riskinarviointi Valvonnan ohjaus Valvonnan toimenpiteet (kpl) Luonnonmukainen tuotanto Eläinlääkinnällinen rajatarkastus Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit (kpl) Vertailulaboratoriotoiminta (htv) Laboratoriotutkimukset (kpl) Kasvianalytiikka Mikrobiologia Kemia ja toksikologia Suunnittelu, ohjaus ja asiantuntijatyö (htv) Riskinarviointi Valvonnan ohjaus Valvonnan toimenpiteet (kpl) Rehut ja lannoitevalmisteet Siementuotanto Kasvinterveys Metsänviljelyaineiston taimitarhat ja varastot Venäjän tuontipuu Luonnonmukainen tuotanto Siirtomenoihin liittyvät suoritteet Tuotantoeläinten hävittäminen - Naudat (kpl) Lampaat ja vuohet (kpl) Sika ja siipikarja (1 000 kg) Kasvintuhoojien torjuntapäätökset (kpl) d) Henkisten voimavarojen hallinta sekä sen kehitys D1. Varmistetaan henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen. Huomioidaan erityisesti vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman sekä muiden säästötoimien aiheuttamat tehtävien muutokset, toimintatapojen tehostaminen ja niihin liittyvä koulutustarve (liite 3). D2. Edistetään asiantuntijoiden ja tutkijoiden kansainvälistä verkottumista. 8

9 D3. Henkisten voimavarojen hallintaa sekä sen kehitystä koskevat keskeiset tunnusluvut ja tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa: Selite Tavoite Henkilöstömäärä HTV 708 *) Koulutustasoindeksi 5,4 5,4 5,5 5,5 Työtyytyväisyys 3,3 3,4 3,3 3,3 Sairauspoissaolojen määrä, pv/htv Koulutuspanostus, pv/ htv 5,4 4,9 5,5 5,5 *) 1 htv-kehyksen ulkopuolisia yli 64-vuotiaita ja yliopistoharjoittelijoita yhteensä 9 henkilötyövuotta 2.3. Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet E1. Tavoitteena on varmistaa tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten poistaminen eläinten ravintoketjusta eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi (valtion talousarvion momentti ). E2. Tavoitteena on vaarallisten ja helposti leviävien eläintautien hävittäminen ja leviämisen ehkäiseminen (valtion talousarvion momentti ). E3. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja torjua Suomessa ennen esiintymättömien ja muiden vaarallisten kasvintuhoojien leviämistä sekä ylläpitää hyvää kasvinterveyttä (valtion talousarvion momentti ). E4. Tavoitteena on edistää viljelyolosuhteisiimme sopivien kasvilajikkeiden jalostusta (valtion talousarvion momentti ). E5. Eviran käytettävissä olevien siirtomenojen kehitystä ja tavoitteita on kuvattu seuraavassa taulukossa: Tavoite 2013 Selite (1 000 ) Eläinlääkintähuolto (arviomr) Eläintautien torjunta Koulutus Muut menot Eräät korvaukset (arviomr) Hukkakauran torjunta Tuotantoeläinten hävittäminen Kasvintuhoojien torjunta Kasvinjalostustoiminnan edistäm Hukkakauran torjuntasuunnitelmat Taloudelliset voimavarat Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaiset säästötavoitteet ovat vuoteen 2007 verrattuna vuonna 2015 yhteensä 75 henkilötyövuotta ja 2,250 milj. euroa. Tuottavuustoimenpiteet on esitetty viraston toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille F1. Evira toteuttaa sille asetetut säästötavoitteet M1: Evira toteuttaa vuodelle 2013 vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa kohdennetut säästötavoitteet ja tuottavuustoimenpiteet sekä laatii ohjelman jatkotyöstöä varten tarvittavat selvitykset (ensisaapumisvalvonta, näytteenotto- ja laboratoriotoiminta, valvonnan toimeenpano). 9

10 F2. Eviran käytettävissä olevien toimintamenojen kehitystä ja tavoitteita on kuvattu seuraavassa taulukossa: Selite (1 000 ) Tavoite 2013 Henkilöstömenot Vuokramenot Palvelujen ostomenot Muut menot Investointimenot Bruttomenot Maksullisen toiminnan tulot Muut tulot Bruttotulot Nettokäyttö/-käyttöarvio Siirtynyt/siirtyy (arvio) TP/TA/TAE Käytettävissä yhteensä Siirtynyt/Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) Seuranta ja raportointi Asetettujen tulostavoitteiden toteutumista seurataan syyskuun loppuun mennessä laadittavan väliraportin sekä seuraavan vuoden maaliskuun 15. päivään mennessä laadittavan toimintakertomuksen perusteella. Merkittävistä, tulosvuoden aikana ilmenevistä tulostavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavista poikkeamista, Evira raportoi viipymättä erikseen. Tulostavoitteiden toteutumista seurataan toimintakokonaisuuksien yhteistyöryhmissä. Tulostavoitteiden toteuman arvioinnissa käytetään Valtion tulostietojärjestelmän (Netra) arvosana-asteikkoa:1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei ole toteutunut, 3 = Tavoite on toteutunut osittain, 4 = Tavoite on saavutettu, 5 = Tavoite on ylitetty. Helsingissä Jari Koskinen Maa- ja metsätalousministeri Matti Aho Pääjohtaja Riitta Heinonen Apulaisosastopäällikkö Tommi Kämpe Osastonjohtaja LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Tieteelliset tutkimushankkeet Riskinarviointihankkeet Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma 10

11 LIITE 1. TIETEELLISET TUTKIMUSHANKKEET 2013 Tieteellisen tutkimuksen tutkimushankekokonaisuudet ja niihin sisältyvät tieteellisen tutkimuksen tulostavoitteet T1. Kansallisesti merkittävät ja Suomea uhkaavat virustartunnat (4 hanketta) VIRT +TUVI: Rabies-esiintyminen, vastustus ja rokotukset Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY/ELTDK,HY/Eläinmuseo, TY ja RKTL VIRT+TUVI; Kalojen tarttuja verenvuotoseptokemia (VHS) Suomessa. Viruskantojen tutkimus ja taudin epidemiologia sekä vastustus Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: DVL (EU-referenssilaboratorio, Århus ja HY/ELTDK VIRT: Influenssatutkimukset Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY/ELTDK, EU-Flunet, EUreferenssilaboratorio, KUK, EU-sikainfluenssalaboratoriot VIRT: Pienten märehtijöiden Lentivirus- ja prionitartunnat Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: EU Neuroprion Network of Excellence of the Prion diseases (TSE) + HY/ELTDK T2. Eläinten terveydenhuolto ja hyvinvointi (5 hanketta) BATU +VIRT: Nautojen hengitystie- ja suolistotulehdukset, utaretulehdus utaretulehduksen diagnostiikka ja prevalenssi, tarttuvat sorkkataudit Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY/ELTDK, lihateollisuus, Valio Tarttuvat sorkkataudit vetäjä HY/ELTDK BATU +VIRT+TUVI: Sikojen hengitystietulehdukset Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY/ELTDK, lihanteollisuus. Hankkeen vetäjä HY/ELTDK BATU: Mehiläisten pesäkuolleisuuden ja tautien esiintyvyystutkimus Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: Suomen mehiläishoitajien liitto ry, EURL PATO: Koirien ja kissojen hyvinvointia heikentävät perinnölliset sairaudet Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY ja TY. BATU +VIRT+TUVI+MIBI: Tarttuvien tautien hallinta hevostalouden tukena Hankeaikataulu: , mukana oleva yhteistyötaho Suomen Hippos ry, HY/ ELTDK, Suomen Hevostietokeskus ry T3. Eläinten bakteeri- infektiot, elintarvikevälitteiset bakteerit, antibioottiresistenssi vaikutus eläintuotantoon ja elintarviketurvallisuuteen (5 hanketta) BATU+MIBI: Eläintuotannon uudet epätyypilliset zoonoosiuhkat Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: THL, HY/ELTDK BATU: E. coli bakteerit eläintautien aiheuttajina Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY/ELTDK 11

12 MIBI: Metisilliiniresistentti Staphylococcusaureus (MRSA) kotieläimillä ja sen merkitys eläinten ja ihmisten välisiin tartuntoihin. Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: THL, HY/ELTDK, sairaanhoitopiirit, Technical University of Denmark (Tanska) ja Istituto Zooprofilattico Sperimentale (Italia) MIBI: Sianlihan tuotanto ja mikrobilääkitys mikrobilääkeresistenssi ja sen taloudelliset vaikutukset Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY/ELTDK, SVA MIBI: Lypsylehmistä eristettyjen stafylokokkikantojen metisilliiniresistenssi Hankeaikataulu: , hankkeen vetäjä HY/ELTDK T4. Taudit luonnonvaraisissa ja tarhatuissa eläimissä sekä kaloissa ja ravuissa (4 hanketta) TUVI: Luonnoneläinten loistutkimukset Suomessa Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot :METLA, HY/ELTDK, RKTL, OY TUVI: Kalan zoonoottisten loisten järkevä riskinhallinta Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot :MMMELO, RKTL, kalastajat TUVI: Ekinokokkoosi Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot :HY/ELTDK, METLA, Aristoteles University, Thessaloniki, Dublin Veterinary College TUVI +BATU: Rapuruton diagnostiikka ja epidemiologia sekä rapujen terveydenhuolto vaihe 2 Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: RKTL, Metsähallitus, ISY, Veterinärinstituttet Norja T5. Kemiallinen elintarviketurvallisuus (4 hanketta) KETO+VIRT+PATO: Uudet mykotoksiinit ja niiden toksikologiset vaikutusmekanismit (Akatox) Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: HY, ISY, TY; Veterinärinstituttet, Norja KETO: Asetaldehydi elintarvikkeissa Hankeaikataulu: , mukanaolevat yhteistyötahot: Karolinska Institute, Ruotsi ja University of Leicester, UK. KETO: Edistyneet analyyttiset menetelmät elintarvikkeiden haitallisten komponenttien detektoimiseksi Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: VTT, TEKES KETO: Total DietStudy Hankeaikataulu: , EU-hanke, jossa mukana 12 jäsenvaltiota 12

13 LIITE 2. RISKINARVIOINTIHANKKEET 2013 R1. Eläintaudit ja kasvinterveys Eläintautiriskien hallinta kotieläintalouden rakennemuutoksessa (MAKERA) Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: MTT Taloustutkimus Luomukalkkunan tautiriskit. Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: SataFood, MTT Taloustutkimus, Siipikarjaliitto, Suomen Rehu, ProLuomu Nopeiden riskinarviointimenetelmien kehittämishanke Hankeaikataulu: 2013, Suomen klassisen scrapien seurannan riittävyys ( ) OIEn määritelmän mukaisen mitättömän riskin osoittamiseen Maa- ja puutarhataloutta uhkaavien uusien kasvintuhoojariskien priorisointimallin kehitys ja soveltaminen (MMM), Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: MTT Taloustutkimus Haitallisten vieraslajien hallinta ja tietoisuuden lisääminen (HAVINA), (MMM) Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: SYKE, RKTL, MTT Taloustutkimus, Luonnontieteellinen Keskusmuseo, Varsinais-Suomen ELY-keskus,Suomen Luonnonsuojeluliitto R2. Mikrobiologinen elintarviketurvallisuus Kampylobakteeririskit elintarvikeketjussa ja ympäristössä (MAKERA) Hankeaikataulu: , Yhteistyötahot: HY, Evira/MIBI Establishment of riskbasedmicrobiologicalcriteria on CampylobacterinchickenmeatintheNordicCountries (Nordisk Ministerråd) Hankeaikataulu: 2013, yhteistyötahot: Food DTU Tanska, Vetinstitut Norja, SLV Ruotsi, Iceland Food and Biotech R&D. R3. Kemiallinen ja ravitsemuksellinen elintarviketurvallisuus Riskinarviointi lasten ja aikuisten altistumisesta nitraatille ja nitriitille Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: THL ja Tullilaboratorio, Evira/KETO, TUTU PLANTLibra; Plant food supplements: Levels of Intake, Benefit and RiskAssessment (EU) Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: THL ja 13 muuta maata Suomalaisten lasten altistuminen raskasmetalleille kumulatiivinen riskinarviointi, Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: mm. Tullilaboratorio, Evira/KETO, TUTU Turvallisia lannoitevalmisteita biokaasulaitoksista (BIOSAFE/MAKERA) Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: MTT, SYKE Silakka ihmisen ravintona: hyöty-haitta-analyysi D-vitamiini ja rasvahapot. Hankeaikataulu: 2013, yhteistyötahot: THL, RKTL Orgaaniset tinayhdisteet (OT- yhdisteet) ja raskasmetallit kalasäilykkeissä Hankeaikataulu: 2013, yhteistyötahot: THL, RKTL, SYKE 13

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki Marraskuu 2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

Lisätiedot

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Helsinki Lokakuu 2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019

Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019 Osa I Strategiset päämäärät ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi,

Lisätiedot

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Helsinki Marraskuu 2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

Lisätiedot

KYLMÄTEKNIIKKA HYGIENIA JA TURVALLISUUS ETS 65 VUOTTA

KYLMÄTEKNIIKKA HYGIENIA JA TURVALLISUUS ETS 65 VUOTTA Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 5/12 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Kolmiportainen valvontaorganisaatio tarpeeton? Lämpöpumppuala käy kuumana Yrittäjyys ja erilaisuus pelastavat tylsältä

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA 2007-2013

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA 2007-2013 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA 2007-2013 11 2 SISÄLLYSLUETTELO Tavoitteet... 4 Lähtökohdat... 4 Soveltamisala... 4 Valvontastrategian ydin... 4 - Valvonta on vaikuttavaa...

Lisätiedot

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen Dnro 123/110/ Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 1.4. TIKE-#49122-v7-Tulossopimus_ 1. VUOSIEN

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Eviran henkilöstökertomus 2014

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Eviran henkilöstökertomus 2014 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran henkilöstökertomus 2014 Eviran henkilöstökertomus 2014 Sisällys 1 Pääjohtajan katsaus...3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne...5 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet...5

Lisätiedot

Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit

Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Suomen zoonoosistrategia 2013-2017 Helsinki 2013 Työryhmämuistio mmm 2013:1 Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Suomen zoonoosistrategia 2013-2017

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran henkilöstökertomus 2013 Sisällys 1 Pääjohtajan katsaus... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Säteilyturvakeskuksen tulossopimus vuosille 2012 2015; tulostavoitteet 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Säteilyturvakeskuksen tulossopimus vuosille 2012 2015; tulostavoitteet 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Säteilyturvakeskuksen tulossopimus vuosille 2012 2015; tulostavoitteet 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2014 Sisältö 1. YLEISTAVOITTEET... 2 2. YHTEISKUNNALLISET

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 29.10.2004 523/033/2004/HAT + YLE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...2 2. PÄÄMÄÄRÄ...4 3. SUUNNITTELUKAUDEN PAINOPISTEET JA NIIDEN RESURSOINTI...4

Lisätiedot

Eviran strategia 2014 2020

Eviran strategia 2014 2020 Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Toimintaympäristön analyysi ja muutokset Kansainvälisen kaupan, väestön ja ilmastonmuutosten vaikutukset Globaali kauppa ja ilmastonmuutos

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 1 ISSN 1236-2840 Sisäasiainministeriön julkaisu 15/2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Työryhmämuistio MMM 2003: 21 Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti eläintautien vastustamista pohtivan työryhmän

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:6 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen toimintakertomukset 3 1.1 Maa- ja metsätalousministeriön toimintakertomus

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Valviran strategian toteuttamisen kriittiset menetystekijät ja toimenpiteet vuodelle 2012

Valviran strategian toteuttamisen kriittiset menetystekijät ja toimenpiteet vuodelle 2012 Toimintasuunnitelma 1 (25) 2012 Dnro 2033 /00.00.03.01/2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto vahvistaa viraston ja sosiaali- ja terveysministeriön 22.12.2011

Lisätiedot

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 9 2015 Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2014 Harri Juvonen, Eija Järvinen (toim.), Lea Kauppi, ja Oili Soinisalo Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Vaikuttavuus... 7 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 7 2.1.2 Toteutuneiden

Lisätiedot