MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2013"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI

2 1. Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Eviran perustehtäviin vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia ovat: Kansainvälisen kaupan laajentumisen sekä ilmaston ja ympäristön muutosten vaikutukset Elintarviketuotannon rakenteen sekä kuluttajien asenteiden ja odotusten muutokset Maatalouspolitiikka ja maatalouden rakennemuutos Viestintätarpeiden sekä viestintätapojen ja -kanavien muutos Valtionhallinnon linjaamat muutokset Tieteellisen tutkimuksen ja riskinarviointien sekä tutkimusverkostoitumisen merkityksen kasvu Elintarvikeketjujen monimutkaistuminen sekä ympäristöterveydenhuollon ja elintarvikelainsäädännön muutokset Eläintautien ja zoonoosien riskin kasvu, eläinten terveyttä koskeva lainsäädännön kokonaisuudistus, eläinten hyvinvoinnin korostuminen sekä eläinten lääkinnän muutokset Maatalous- ja elintarviketuotannon globaalit muutokset, uudistuva sääntely, bioenergian hyödyntäminen, lisääntyvät kasvinterveysriskit 1.2. Keskeiset päämäärät ja toiminnalliset linjaukset Eviran keskeiset päämäärät vuosina ovat: Elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun liittyvät riskit ja erityistilanteet ennakoidaan ja hallitaan; elintarviketuotanto ja tuotteet ovat vaatimustenmukaisia ja kuluttaja voi luottaa elintarvikkeiden ja tuotteiden turvallisuuteen sekä vaatimustenmukaisuuteen. Eläintauti- ja eläinten terveysriskit ennakoidaan ja niihin liittyvät erityistilanteet hallitaan, eläintauteja seurataan ja diagnosoidaan luotettavasti ja eläinten hyvinvointia sekä hallittua eläinten lääkintää edistetään toimivan eläinlääkintähuollon ja viranomaisvalvonnan keinoin sekä terveydenhuoltojärjestelmissä yhteistyössä elinkeinon kanssa. Kasvintuotannon edellytykset turvataan varmistamalla maatalouden tuotantotarvikkeiden vaatimustenmukaisuus, seuraamalla ja analysoimalla luotettavasti kasvintuhoojatilannetta sekä ennakoimalla ja hallitsemalla kasvinterveyteen liittyvät riskit ja erityistilanteet. Eviran strategian mukaisesti elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys ovat huippuluokkaa maailmassa, kun Valvonta toimii esimerkillisesti: Valvonta on koko maassa vaikuttavaa, tehokasta, yhtenäistä ja kohdistettu riskiperusteisesti. Tiedonhallinta palvelee tehokkaasti valvontaa. Muut vertaavat toimintaansa meihin. Laboratoriotoiminta kestää kansainvälisen vertailun: Käytössä ovat ajanmukaiset menetelmät sekä yhdenmukaiset ja parhaat menettelytavat. Olemme erinomaisena mallina muille. Tutkimustyö on kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista sekä verkostoitunutta: Tutkimuksemme palvelee kansallisia tarpeita. Olemme haluttu yhteistyökumppani kotimaassa ja ulkomailla. Tiedonvälitys on luotettavaa, tehokasta ja ennakoivaa: Olemme avoin ja aktiivinen viestijä. Välitämme tietoa oikea-aikaisesti ja nopeasti. Lisäämme yhteistyökumppaneidemme ja kansalaisten mahdollisuuksia vuoropuheluun ja osallistumiseen. 2

3 Osaamisen korkeaa tasoa ylläpidetään ja kehitetään määrätietoisesti: Asiantuntijuutemme varmistetaan työnjaolla sekä onnistuneilla henkilövalinnoilla ja kohdennetulla koulutuksella. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja palvelumme ovat laadukkaita: Järjestämme palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Hyödynnämme uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa tuottavuutta parantaen. 2. Vuoden 2013 tulostavoitteet 2.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Evira tukee maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti: johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa tekee eläin- ja kasvitauteihin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvää diagnostiikkaa ja analytiikkaa tautien osoittamiseksi ja vastustamiseksi sekä elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi toimii oman alansa vertailulaboratoriona suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia ja vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä Toiminnalliset tavoitteet a) Ydinprosessien tavoitteet ja toimenpiteet A1 A2 Toimiala ja päättäjät saavat korkeatasoista ja toimintaansa hyödyttävää tutkimustietoa (tieteellinen tutkimus). M1: Tutkimusta ja ennakointia suunnataan viraston toimialaan liittyviin valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työn (TEA) kärkihankkeisiin LYNET:n tutkimusohjelmiin sekä yhteistyöhön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. M2: Tieteellinen tutkimustyö on kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista sekä verkostoitunutta: tutkimuksemme palvelee kansallisia tarpeita. Evira on haluttu yhteistyökumppani kotimaassa ja ulkomailla. M3: Toteutetaan tieteellisen tutkimuksen tutkimusohjelmaa viiden hankekokonaisuuden kautta (liite 1). Toimialan tarvitsemat laboratoriopalvelut ovat riittävät ja niiden laatu on varmistettu sekä niistä saatavaa tietoa koostetaan toimialan ja päättäjien toimintaa hyödyttäväksi tiedoksi (laboratoriotoiminta). M1: Laboratoriotoiminta on ennakoivaa ja luotettavaa sekä tuottaa tietoa valvonnan, tutkimuksen, yhteiskunnan ja asiakkaan tarpeisiin. M2: Selvitetään ja edistetään hallinnonalan laboratorioiden yhteistyötä ja lisäksi erityisesti SYKEn laboratorion ja Tullilaboratorion kanssa. 3

4 M3: Vertailulaboratoriotoiminnalla varmistetaan, että Eviran hyväksymien ja sen ohjauksessa toimivien laboratorioiden tutkimustulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia. A3 M4: Varmistetaan eläintautien, erityisesti raivotaudin ja afrikkalaisen sikaruton, seurantaa ja tiivistetään lähialueyhteistyötä torjunnan tueksi. Toimiala ja päättäjät saavat korkeatasoista ja toimintaansa hyödyttävää riskinarviointia (riskinarviointi). M1: Riskinarviointimenetelmät ovat kehittyneitä ja riskinarviointihankkeet täyttävät kansalliset tarpeet. M2: Toteutetaan riskinarviointeja kolmessa hankekokonaisuudessa (liite 2). A4 Valvonta on riskiperusteista, avointa, yhtenäistä ja kustannustehokasta koko valvontaketjussa keskus-, alue- ja paikallistasolla sekä siitä saatavaa tietoa koostetaan ja analysoidaan toimialan ja päättäjien toimintaa hyödyttäväksi tiedoksi (valvonnan ohjaus). M1: Lainsäädännön täytäntöönpano ja siihen liittyvä ohjeistus on asiakaslähtöisesti kohdennettua ja ajan tasalla. M2: Seurataan paikallisten ja alueellisten palveluiden riittävyyttä ja laatua sekä ohjataan valvonnan auditointia seurannan perusteella kehitettävien riittävyys- ja laatumittareiden valossa. M3: Varmistutaan erityis- ja poikkeustilanteiden ennakoinnista ja hallinnasta sekä kriisiviestinnän tehokkuudesta. M4: Valvontakohteet tunnistetaan, luokitellaan ja valvontatarve määritellään riskien ja lainsäädännönvaatimusten perusteella. M5: Evira huolehtii tehtäväalueensa osalta aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien, kunnallisten viranomaisten sekä valvontatehtäviin valtuuttamiensa näytteenottajien ja tarkastajien ohjauksesta ja järjestää niille tarvittavaa koulutusta. A5 M6: Valvonnan yhtenäisyyttä lisätään ja raportointia tehostetaan. Elintarvikevalvontatietojen julkistamista kehitetään siten, että Oiva-järjestelmä voidaan ottaa käyttöön valtakunnallisena M7: Eläinten hyvinvoinnin valvontaa tehostetaan yhteistoiminnassa koko tuotantoketjun kanssa. M8: Osallistutaan elintarvikeketjun toimijoiden, erityisesti pk-yritysten kouluttamiseen ja neuvontaan hyödyntämällä mm. neuvontajärjestöjä. Kannustetaan toimijoita hyvän tuotanto- ja toimintatapojen oppaiden laatimiseen sekä vastuullisuusjärjestelmän kehittämiseen. Valvontaohjelmien ja suunnitelmien toteuttamisesta huolehditaan valvontaketjussa ja varmistetaan toimenpiteet havaittujen epäkohtien korjaamiseksi (valvonnan toimeenpano). M1: Valvontasuunnitelmien toteutumisaste %. M2: Käytettyjen hallinnollisten pakkokeinojen määrä ja %-osuus valvotuista. b) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain B1. Osallistutaan hallitusohjelman edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseen M1: Jatketaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita koskevanlainsäädännön tavoitteiden toteuttamista valvonnan näkökulmasta, sopeutetaan Eviran toimialan toimintaa kuntarakenteen mahdollisiin muutoksiin ja osallistutaan elintarvikevalvonnan keskittämistä ja valtiollistamista koskevien selvitysten tekemiseen. 4

5 M2: Osallistutaan elintarviketurvallisuusselonteon tavoitteiden toteuttamiseen MMM:n kanssa sovittavalla tavalla. Osallistutaan elintarvikkeiden koostumustietopankki FINELI:n analyysitarpeiden toteuttamiseen. M3: Vakiinnutetaan elintarvikelainsäädännön uudistuksesta seuranneiden muutosten toimeenpano elintarvikeketjun valvonnassa sekä seurataan ja raportoidaan uudistuksen vaikutuksista. M4: Varmistetaan Eviran tehtävissä sisämarkkinakaupan ja EU:n ulkopuolisista maista tapahtuvan tuonnin ja EU:n ulkopuolelle tapahtuvan viennin valvonnan toimivuutta. Edistetään vientiedellytysten varmistamiseen liittyvien viranomaistoimenpiteiden kehittämistä, koordinointia ja tehokasta toteuttamista. M5: Toimeenpannaan zoonoosistrategiaa M6: Osallistutaan suomalaisten elintarvikkeiden sekä luomu- ja erikoistuotteiden jalostuksen, markkinoinnin ja viennin tehostamiseen (mm. viranomaisselvitykset) sekä hallituksen luomu- ja lähiruokaohjelmien valmisteluun ja toimeenpanoon. M7: Osallistutaan lähialueyhteistyötä koskevien selvitysten tekemiseen. M8: Valmistaudutaan EU:n valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 muutoksiin. M9: Osallistutaan ravitsemuspolitiikan mukaisten toimien toteuttamiseen ja elintarvikkeiden koostumustiedon päivittämiseen. M10: Valmistaudutaan uuden eläintautilain ja eläinten lääkitsemissäädösten voimaantuloon ja käynnistetään niiden toimeenpano. M11: Toteutetaan haitallisten vieraslajien torjuntaa kansallisen vieraslajistrategian pohjalta. B2. Osallistutaan maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteisen luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. M1: Kehitetään LYNET:n yhteistä laboratoriotoimintaa (Labor-yhteistyö). M2: Viraston tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään sovittujen painopisteiden mukaisesti. M3: LYNET-verkostoa hyödynnetään erityisesti kasvintuotannon ja kasvinterveyden tutkimuksen osalta. B3. Jatketaan viraston toiminnan ulkoisen arvioinnin sekä FVO:nja CAP-tarkastusten edellyttämien toimenpide-ehdotusten toteuttamista. B4. Maksullisen toiminnan hinnoittelu- ja laskentaperiaatteita arvioidaan ja kehitetään yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. B5. Varaudutaan yhteisen talous- ja henkilöstöhallintotietojärjestelmän (Kieku) käyttöönottoon. B6. Otetaan huomioon uuden tietohallintolain (634/2011) ja hallinnonalan tietohallinnon kehittämisen, ohjauksen ja yhteen toimivuuden periaatteet. M1: Käytetään valtion IT-palvelukeskuksen palveluja ja jatketaan valtion yhteisten tietojärjestelmien käyttöönottoa sekä sähköisten palveluiden ja järjestelmien yhteen toimivuuden kehittämistä. Tämä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan yhteisinä hankkeina. Tiedon hallinnassa ja järjestelmäratkaisuissa mahdollistetaan tietojen koostaminen ja hyödyntäminen. M2: Käynnistetään valtion ICT-varautumisen kehittämishankkeen edellyttämien toimenpiteiden suunnittelu ja määritellään varautumiselle toiminnan luonteesta johtuva vaatimustaso. M3: Osallistutaan politiikkasektorin IT-arkkitehtuurin määrittelyyn. Viraston kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaus saadaan valmiiksi ja strategisesti tärkeiden arkkitehtuurikohteiden tavoitekuvausten määrittely käynnistyy. 5

6 M4: Toteutetaan niitä toimenpiteitä, joita julkisuuslain tietoturva-asetuksen perustason vaatimusten täyttäminen edellyttää. M5: Toteutetaan tietojärjestelmien kehittämishankkeita, joista keskeisimmät ovat elintarvikevalvonnan tietojen hallintajärjestelmä (KUTI), eläintietojärjestelmä, nautarekisteri sekä eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmä (ELITE). Lisäksi muita tietojärjestelmähankkeita kehitetään edelleen. M6: Merkittävimmissä tietojärjestelmähankkeissa käytetään valtionhallinnon yhteistä arviointimenettelyä (mm. ELITE, nautarekisteri). M7: Varmistetaan Traces-tietojärjestelmän kansallinen koordinaatio. M8: Tietotekniikan käyttö- ja kehittämismenoja on esitetty seuraavassa taulukossa: Selite Tietotekniikka, 1000 Käyttökulut yhteensä Ydintoiminnan tietojärjestelmät Hallintojärjestelmät Eviran infrastruktuuri Tiken osuus Tietotekniikan kehittäminen yhteensä Ydintoiminta, strategiset hankkeet Muut ydintoiminnan tietojärjestelmät Hallintojärjestelmät Arkkitehtuuri Yhteentoimivuuspalvelut Tiken osuus B7. Päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet on esitetty toimintakokonaisuuksittain seuraavissa taulukoissa: Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot Kustannukset, Tuotot, Htv Tot Tot Tot Elintarviketurvallisuus tieteellinen tutkimus riskinarviointi laboratoriopalvelut valvonnan ohjaus valvonnan toimeenpano Eläinten terveys ja hyvinvointi tieteellinen tutkimus riskinarviointi laboratoriopalvelut valvonnan ohjaus valvonnan toimeenpano Kasvintuot. edellytykset ja kasvinterveys tieteellinen tutkimus riskinarviointi laboratoriopalvelut valvonnan ohjaus valvonnan toimeenpano Yhteensä

7 B8. Toiminnallista tehokkuutta koskevat keskeiset tunnusluvut ja tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa: Selite Tavoite 2012 Tavoite 2013 Tuottavuus - Toiminnan kustannukset, Työn tuottavuus +3,7 % -0,9% +2,5 % +2,5 % - Kokonaistuottavuus -0,1 % *)1-1,5% *)2 +2,5 % +2,5 % Maksullinen toiminta, 1000 : Tuotot yhteensä Julkisoikeudelliset suoritteet Liiketaloudelliset suoritteet Kustannukset yhteensä Julkisoikeudelliset suoritteet Liiketaloudelliset suoritteet Kustannusvastaavuus Julkisoikeudelliset suoritteet Liiketaloudelliset suoritteet Kustannusvastaavuus, % Julkisoikeudelliset suoritteet Liiketaloudelliset suoritteet Yhteisrahoitteinen toiminta, Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Omarahoitusosuus, % *)1 Vertailukelpoinen nautaeläinten rekisteröintimaksuilla oikaistu tuottavuus kasvoi 3,8 %. *)2 Vertailukelpoinen IT-rahoituksen siirrolla oikaistu tuottavuus laski 1,6 % c) Tuotokset ja laadunhallinta sekä niiden kehitys Jatketaan viraston johtamisen, prosessien, osaamisen sekä toiminta- ja laatujärjestelmien kehittämistä virastolle vahvistetun laatupolitiikan mukaisesti: C1. Eviran toiminta on asiakaslähtöistä ja palvelut ovat laadukkaita. M1: Käytössä ovat seuraavat laadunhallintamenetelmät: Laadunhallintamenetelmä Tavoite 2012 Tavoite 2013 CAF-itsearviointi Käytössä Käytössä Käytössä Käytössä FINAS laboratorion laatujärjestelmä Akkreditoitu Akkreditoitu Akkreditoitu Akkreditoitu ISTA siementarkastuksen laatujärjestelmä Akkreditoitu Akkreditoitu Akkreditoitu Akkreditoitu Green Office ympäristöjärjestelmä Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Toimintakäsikirja Käytössä Käytössä Käytössä Käytössä M2: Selvitetään ISO ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät hyödyt ja tehtävät. C2. Jatketaan valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 vaatimukset täyttävän valvonnan toimintajärjestelmän ja laadun kehittämistä. M1: Valvonnan toimintajärjestelmän kattavuus C3. Keskeisille tutkimuksille on määritelty ohjeelliset käsittelyajat. M1: Laboratoriotutkimukset tehdään määritellyissä määräajoissa. C4. Tuotoksia ja laadunhallintaa koskevat keskeiset tunnusluvut ja tavoitteet on esitetty toimintakokonaisuuksittain sekä siirtomenojen osalta seuraavassa taulukossa: 7

8 Tot Tot Suorite Elintarviketurvallisuus Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit (kpl) Vertailulaboratoriotoiminta (htv) Laboratoriotutkimukset (kpl) Mikrobiologia Kemia ja toksikologia Suunnittelu, ohjaus ja asiantuntijatyö (htv) Riskinarviointi Valvonnan ohjaus Valvonnan toimenpiteet (kpl) Ensisaapumisvalvonta Kasvisten kauppanormit Luonnonmukainen tuotanto Eläinlääkinnällinen rajatarkastus Lihantarkastus (1 000 kg) Eläinten terveys ja hyvinvointi Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit (kpl) Vertailulaboratoriotoiminta (htv) Laboratoriotutkimukset (kpl) Eläintautibakteriologia Parasitologia Eläintautivirologia Patologia Mikrobiologia Kemia ja toksikologia Suunnittelu, ohjaus ja asiantuntijatyö (htv) Riskinarviointi Valvonnan ohjaus Valvonnan toimenpiteet (kpl) Luonnonmukainen tuotanto Eläinlääkinnällinen rajatarkastus Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit (kpl) Vertailulaboratoriotoiminta (htv) Laboratoriotutkimukset (kpl) Kasvianalytiikka Mikrobiologia Kemia ja toksikologia Suunnittelu, ohjaus ja asiantuntijatyö (htv) Riskinarviointi Valvonnan ohjaus Valvonnan toimenpiteet (kpl) Rehut ja lannoitevalmisteet Siementuotanto Kasvinterveys Metsänviljelyaineiston taimitarhat ja varastot Venäjän tuontipuu Luonnonmukainen tuotanto Siirtomenoihin liittyvät suoritteet Tuotantoeläinten hävittäminen - Naudat (kpl) Lampaat ja vuohet (kpl) Sika ja siipikarja (1 000 kg) Kasvintuhoojien torjuntapäätökset (kpl) d) Henkisten voimavarojen hallinta sekä sen kehitys D1. Varmistetaan henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen. Huomioidaan erityisesti vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman sekä muiden säästötoimien aiheuttamat tehtävien muutokset, toimintatapojen tehostaminen ja niihin liittyvä koulutustarve (liite 3). D2. Edistetään asiantuntijoiden ja tutkijoiden kansainvälistä verkottumista. 8

9 D3. Henkisten voimavarojen hallintaa sekä sen kehitystä koskevat keskeiset tunnusluvut ja tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa: Selite Tavoite Henkilöstömäärä HTV 708 *) Koulutustasoindeksi 5,4 5,4 5,5 5,5 Työtyytyväisyys 3,3 3,4 3,3 3,3 Sairauspoissaolojen määrä, pv/htv Koulutuspanostus, pv/ htv 5,4 4,9 5,5 5,5 *) 1 htv-kehyksen ulkopuolisia yli 64-vuotiaita ja yliopistoharjoittelijoita yhteensä 9 henkilötyövuotta 2.3. Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet E1. Tavoitteena on varmistaa tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten poistaminen eläinten ravintoketjusta eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi (valtion talousarvion momentti ). E2. Tavoitteena on vaarallisten ja helposti leviävien eläintautien hävittäminen ja leviämisen ehkäiseminen (valtion talousarvion momentti ). E3. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja torjua Suomessa ennen esiintymättömien ja muiden vaarallisten kasvintuhoojien leviämistä sekä ylläpitää hyvää kasvinterveyttä (valtion talousarvion momentti ). E4. Tavoitteena on edistää viljelyolosuhteisiimme sopivien kasvilajikkeiden jalostusta (valtion talousarvion momentti ). E5. Eviran käytettävissä olevien siirtomenojen kehitystä ja tavoitteita on kuvattu seuraavassa taulukossa: Tavoite 2013 Selite (1 000 ) Eläinlääkintähuolto (arviomr) Eläintautien torjunta Koulutus Muut menot Eräät korvaukset (arviomr) Hukkakauran torjunta Tuotantoeläinten hävittäminen Kasvintuhoojien torjunta Kasvinjalostustoiminnan edistäm Hukkakauran torjuntasuunnitelmat Taloudelliset voimavarat Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaiset säästötavoitteet ovat vuoteen 2007 verrattuna vuonna 2015 yhteensä 75 henkilötyövuotta ja 2,250 milj. euroa. Tuottavuustoimenpiteet on esitetty viraston toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille F1. Evira toteuttaa sille asetetut säästötavoitteet M1: Evira toteuttaa vuodelle 2013 vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa kohdennetut säästötavoitteet ja tuottavuustoimenpiteet sekä laatii ohjelman jatkotyöstöä varten tarvittavat selvitykset (ensisaapumisvalvonta, näytteenotto- ja laboratoriotoiminta, valvonnan toimeenpano). 9

10 F2. Eviran käytettävissä olevien toimintamenojen kehitystä ja tavoitteita on kuvattu seuraavassa taulukossa: Selite (1 000 ) Tavoite 2013 Henkilöstömenot Vuokramenot Palvelujen ostomenot Muut menot Investointimenot Bruttomenot Maksullisen toiminnan tulot Muut tulot Bruttotulot Nettokäyttö/-käyttöarvio Siirtynyt/siirtyy (arvio) TP/TA/TAE Käytettävissä yhteensä Siirtynyt/Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) Seuranta ja raportointi Asetettujen tulostavoitteiden toteutumista seurataan syyskuun loppuun mennessä laadittavan väliraportin sekä seuraavan vuoden maaliskuun 15. päivään mennessä laadittavan toimintakertomuksen perusteella. Merkittävistä, tulosvuoden aikana ilmenevistä tulostavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavista poikkeamista, Evira raportoi viipymättä erikseen. Tulostavoitteiden toteutumista seurataan toimintakokonaisuuksien yhteistyöryhmissä. Tulostavoitteiden toteuman arvioinnissa käytetään Valtion tulostietojärjestelmän (Netra) arvosana-asteikkoa:1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei ole toteutunut, 3 = Tavoite on toteutunut osittain, 4 = Tavoite on saavutettu, 5 = Tavoite on ylitetty. Helsingissä Jari Koskinen Maa- ja metsätalousministeri Matti Aho Pääjohtaja Riitta Heinonen Apulaisosastopäällikkö Tommi Kämpe Osastonjohtaja LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Tieteelliset tutkimushankkeet Riskinarviointihankkeet Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma 10

11 LIITE 1. TIETEELLISET TUTKIMUSHANKKEET 2013 Tieteellisen tutkimuksen tutkimushankekokonaisuudet ja niihin sisältyvät tieteellisen tutkimuksen tulostavoitteet T1. Kansallisesti merkittävät ja Suomea uhkaavat virustartunnat (4 hanketta) VIRT +TUVI: Rabies-esiintyminen, vastustus ja rokotukset Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY/ELTDK,HY/Eläinmuseo, TY ja RKTL VIRT+TUVI; Kalojen tarttuja verenvuotoseptokemia (VHS) Suomessa. Viruskantojen tutkimus ja taudin epidemiologia sekä vastustus Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: DVL (EU-referenssilaboratorio, Århus ja HY/ELTDK VIRT: Influenssatutkimukset Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY/ELTDK, EU-Flunet, EUreferenssilaboratorio, KUK, EU-sikainfluenssalaboratoriot VIRT: Pienten märehtijöiden Lentivirus- ja prionitartunnat Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: EU Neuroprion Network of Excellence of the Prion diseases (TSE) + HY/ELTDK T2. Eläinten terveydenhuolto ja hyvinvointi (5 hanketta) BATU +VIRT: Nautojen hengitystie- ja suolistotulehdukset, utaretulehdus utaretulehduksen diagnostiikka ja prevalenssi, tarttuvat sorkkataudit Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY/ELTDK, lihateollisuus, Valio Tarttuvat sorkkataudit vetäjä HY/ELTDK BATU +VIRT+TUVI: Sikojen hengitystietulehdukset Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY/ELTDK, lihanteollisuus. Hankkeen vetäjä HY/ELTDK BATU: Mehiläisten pesäkuolleisuuden ja tautien esiintyvyystutkimus Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: Suomen mehiläishoitajien liitto ry, EURL PATO: Koirien ja kissojen hyvinvointia heikentävät perinnölliset sairaudet Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY ja TY. BATU +VIRT+TUVI+MIBI: Tarttuvien tautien hallinta hevostalouden tukena Hankeaikataulu: , mukana oleva yhteistyötaho Suomen Hippos ry, HY/ ELTDK, Suomen Hevostietokeskus ry T3. Eläinten bakteeri- infektiot, elintarvikevälitteiset bakteerit, antibioottiresistenssi vaikutus eläintuotantoon ja elintarviketurvallisuuteen (5 hanketta) BATU+MIBI: Eläintuotannon uudet epätyypilliset zoonoosiuhkat Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: THL, HY/ELTDK BATU: E. coli bakteerit eläintautien aiheuttajina Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY/ELTDK 11

12 MIBI: Metisilliiniresistentti Staphylococcusaureus (MRSA) kotieläimillä ja sen merkitys eläinten ja ihmisten välisiin tartuntoihin. Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: THL, HY/ELTDK, sairaanhoitopiirit, Technical University of Denmark (Tanska) ja Istituto Zooprofilattico Sperimentale (Italia) MIBI: Sianlihan tuotanto ja mikrobilääkitys mikrobilääkeresistenssi ja sen taloudelliset vaikutukset Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY/ELTDK, SVA MIBI: Lypsylehmistä eristettyjen stafylokokkikantojen metisilliiniresistenssi Hankeaikataulu: , hankkeen vetäjä HY/ELTDK T4. Taudit luonnonvaraisissa ja tarhatuissa eläimissä sekä kaloissa ja ravuissa (4 hanketta) TUVI: Luonnoneläinten loistutkimukset Suomessa Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot :METLA, HY/ELTDK, RKTL, OY TUVI: Kalan zoonoottisten loisten järkevä riskinhallinta Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot :MMMELO, RKTL, kalastajat TUVI: Ekinokokkoosi Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot :HY/ELTDK, METLA, Aristoteles University, Thessaloniki, Dublin Veterinary College TUVI +BATU: Rapuruton diagnostiikka ja epidemiologia sekä rapujen terveydenhuolto vaihe 2 Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: RKTL, Metsähallitus, ISY, Veterinärinstituttet Norja T5. Kemiallinen elintarviketurvallisuus (4 hanketta) KETO+VIRT+PATO: Uudet mykotoksiinit ja niiden toksikologiset vaikutusmekanismit (Akatox) Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: HY, ISY, TY; Veterinärinstituttet, Norja KETO: Asetaldehydi elintarvikkeissa Hankeaikataulu: , mukanaolevat yhteistyötahot: Karolinska Institute, Ruotsi ja University of Leicester, UK. KETO: Edistyneet analyyttiset menetelmät elintarvikkeiden haitallisten komponenttien detektoimiseksi Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: VTT, TEKES KETO: Total DietStudy Hankeaikataulu: , EU-hanke, jossa mukana 12 jäsenvaltiota 12

13 LIITE 2. RISKINARVIOINTIHANKKEET 2013 R1. Eläintaudit ja kasvinterveys Eläintautiriskien hallinta kotieläintalouden rakennemuutoksessa (MAKERA) Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: MTT Taloustutkimus Luomukalkkunan tautiriskit. Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: SataFood, MTT Taloustutkimus, Siipikarjaliitto, Suomen Rehu, ProLuomu Nopeiden riskinarviointimenetelmien kehittämishanke Hankeaikataulu: 2013, Suomen klassisen scrapien seurannan riittävyys ( ) OIEn määritelmän mukaisen mitättömän riskin osoittamiseen Maa- ja puutarhataloutta uhkaavien uusien kasvintuhoojariskien priorisointimallin kehitys ja soveltaminen (MMM), Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: MTT Taloustutkimus Haitallisten vieraslajien hallinta ja tietoisuuden lisääminen (HAVINA), (MMM) Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: SYKE, RKTL, MTT Taloustutkimus, Luonnontieteellinen Keskusmuseo, Varsinais-Suomen ELY-keskus,Suomen Luonnonsuojeluliitto R2. Mikrobiologinen elintarviketurvallisuus Kampylobakteeririskit elintarvikeketjussa ja ympäristössä (MAKERA) Hankeaikataulu: , Yhteistyötahot: HY, Evira/MIBI Establishment of riskbasedmicrobiologicalcriteria on CampylobacterinchickenmeatintheNordicCountries (Nordisk Ministerråd) Hankeaikataulu: 2013, yhteistyötahot: Food DTU Tanska, Vetinstitut Norja, SLV Ruotsi, Iceland Food and Biotech R&D. R3. Kemiallinen ja ravitsemuksellinen elintarviketurvallisuus Riskinarviointi lasten ja aikuisten altistumisesta nitraatille ja nitriitille Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: THL ja Tullilaboratorio, Evira/KETO, TUTU PLANTLibra; Plant food supplements: Levels of Intake, Benefit and RiskAssessment (EU) Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: THL ja 13 muuta maata Suomalaisten lasten altistuminen raskasmetalleille kumulatiivinen riskinarviointi, Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: mm. Tullilaboratorio, Evira/KETO, TUTU Turvallisia lannoitevalmisteita biokaasulaitoksista (BIOSAFE/MAKERA) Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: MTT, SYKE Silakka ihmisen ravintona: hyöty-haitta-analyysi D-vitamiini ja rasvahapot. Hankeaikataulu: 2013, yhteistyötahot: THL, RKTL Orgaaniset tinayhdisteet (OT- yhdisteet) ja raskasmetallit kalasäilykkeissä Hankeaikataulu: 2013, yhteistyötahot: THL, RKTL, SYKE 13

14 PCDD/F-, PCB- ja PBDE- yhdisteiden kulkeutuminen porosta vasaan Hankeaikataulu 2013, yhteistyötahot: THL, RKTL, Oulun yliopisto Dioksiinimonitorointitulosten hyödyntäminen riskinhallinnassa ja viestinnässä Hankeaikataulu 2013, yhteistyötahot: THL, RKTL 14

15 Liite 3. Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma Taulukko 1. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Innostava johtaminen ja esimiestyö Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Innostava johtaminen ja esimiestyö Eviran strategia uudistuu Toiminnan vaikuttavuus ja tuloksellisuus paranee Selkeämpi johtamisjärjestelmä osana Eviran uutta strategiaa Uudet työ- ja toimintatavat käytössä Strategisen ajattelu-, suunnittelu- ja johtamisosaamisen parantaminen Lähiesimiestaitojen vahvistaminen Tulosohjausprosessin kehittäminen: - eri toimijat ja vastuut - sisäinen ja ulkoinen tulossopimus, aluehallinto - vuorovaikutus ja dialogi tavoitteista ja tuloksista Kustannukset Resurssit Aikataulu Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) pääosin virkatyönä strategiatyössä ja coachingissa jonkun verran ostopalveluita VMBaro: Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä Nykyinen arvo: 3,12 Tavoite:3,2 Töiden yleinen organisointi työyhteisössä Nykyinen arvo: 3,2 Tavoite:3,25 Muu seuranta: Kokonaisuuden hahmottaminen, toimijoiden suhteet, vastuut, prosessit ym. Asiakkuusstrategia Kiekuun valmistautuminen Sähköisten työkalujen käyttöönoton edistäminen Coaching eri tasoisena 15

16 Liite 3. Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma Taulukko 2. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Kustannukset Resurssit Aikataulu Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen Kehittyminen ja uudistuminen jatkuvaa Toimivat tulos- ja kehityskeskustelut Osaaminen siirtyy kokeneilta nuoremmille Uusien työ- ja toimintatapojen edellyttämän osaamisen tuki riittävää Uudistumisen ja innovatiivisuuden kannustimet ja tuki riittävää Eviran strategiasta ja toiminnallisista tavoitteista johdettu osaamisen johtaminen ja kehittäminen. Työvälineet ja toimenpiteet - Henkilöstösuunnittelu - osaamisen kehittämisen linjaukset ja painopistealueet - kehityskeskustelut - koulutus- ja kehittämissuunnitelma (1 + 4 v) - Osaamisen siirtosuunnitelma - Lähtöhaastattelut - Henkilökierto - Osallistavien palaverikäytäntöjen, fasilointitaitojen ja ajanhallinnan kehittäminen - Coaching ja mentorointi VMBaro: Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä Nykyinen arvo: 2,94 Tavoite: 3,0 Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (ei mitattu Evirassa toistaiseksi) Nykyinen arvo:- Tavoite: asetetaan ensimmäisen mittaustuloksen jälkeen Muu seuranta: 16

17 Liite 3. Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma Taulukko 3. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Työhyvinvoinnin vaaliminen koetaan osana tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamista Työkyky- ja terveysriskit hallinnassa Sairaspoissaolot hallinnassa Pysyvän työkyvyttömyyden ehkäisy aktiivista. Kokonaisvaltainen strategialähtöinen työhyvinvoinnin johtaminen ja sen tunnusluvut Työhyvinvoinnin johtamisen auditointi Hyvinvointikartoitukset Eviralaisille Teemaluennot Esimiesvalmennus Hyvinvointivalmennukset Ryhmäkuntoutus Yhteistyön tiivistäminen eri työterveyshuollon toimijoiden kanssa Kustannukset Resurssit Aikataulu Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) yht Eviran Kaiku hanke (Evire) + Eviran oma työ , , VMBaro: Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa Nykyinen arvo: 3,17 Tavoite:3,2 Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo Nykyinen arvo:3,51 Tavoite:3,55 Sairauspoissaolojen väheneminen (työpäivää/htv) Nykyinen arvo: 11 Tavoite:9, vähenemistä 3 päivää Muu seuranta: - työhyvinvoinnin johtamisen audiointi - hyvinvointikartoitukset - työterveyshuollon raportit - hankkeen omat mittarit 17

18 Liite 3. Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma Vuoden 2013 aikana valmistellaan Eviran strategia , minkä jälkeen kokonaisuuden toiminta tarkastellaan osana uusia linjauksia: johtamisjärjestelmä, vastuut, toimintatavat, toiminnanohjaus ym. Eviran painopisteinä lähivuosina ovat mm. osaamisen hallinnan, esimiestyön ja johtamisen tuen sekä työhyvinvoinnin rakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen. Evirassa jatketaan strategisen työhyvinvoinnin hanke Evireä. Eviren avulla luodaan hyvinvoinnin johtamisen malli, joka tukee henkilöstön työkykyä antaa esimiehille, johdolle ja HR:lle työkalut hyvinvoinnin johtamiseen asettaa mittarit hyvinvointityön seuraamiseksi ja kehittämiseksi tukee Eviran perustehtävää Hankkeessa huomioidaan toimivat käytännöt ja paikallistetaan toimimattomat, luodaan tehostamistoimenpiteet sekä muodostetaan yhteistyöverkosto. Ohjelma aktivoi ja tukee työntekijöitä, joilla on kohonneet työkyky- ja terveysriskit sekä kannustaa työkykyisiä pitämään huolta itsestään myös jatkossa. 18

Dnro 6861/0000/2013 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI VUODELTA 2013

Dnro 6861/0000/2013 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI VUODELTA 2013 Dnro 6861/0000/ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI VUODELTA 1 1. Johdon katsaus Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toimintavuosi on sujunut pääosin suunnitellusti. Alkuvuoden

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu Talousarvioesitys 30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat pääosin Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenoista sekä eläin- ja kasvitautien vastustamisesta

Lisätiedot

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia 2014 2020 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Toiminta-ajatus Evira edistää turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta elintarvikeketjussa

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Riskinarviointi. Evirassa. 10v. Kirsti Savela Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tutkimus- ja laboratorio osasto Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö

Riskinarviointi. Evirassa. 10v. Kirsti Savela Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tutkimus- ja laboratorio osasto Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö Riskinarviointi 2011 2005 2001 10v Evirassa Kirsti Savela Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tutkimus- ja laboratorio osasto Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö Riskinarvioinnin historiaa MMM teki v. 2000

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Hämeenlinna 25.9.2014. Pirjo Kortesniemi

Hämeenlinna 25.9.2014. Pirjo Kortesniemi Toiminnan painopisteet 2014-2019 Hämeenlinna 25.9.2014 Pirjo Kortesniemi Esityksen sisältö Suunta selvillä.. ETT:n tehtäväkenttä ja strategiset tavoitteet Tavoitteiden toteutumisen arviointi Tulevaisuuden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusministeriön pilotti Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pilotin tavoitteet Keskeisenä tavoitteena löytää keinoja

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

ELATI-SEMINAARI Eviran puheenvuoro LIMS-YLVA projekti: -ajatuksia standardoinnista ja luokittelusta

ELATI-SEMINAARI Eviran puheenvuoro LIMS-YLVA projekti: -ajatuksia standardoinnista ja luokittelusta ELATI-SEMINAARI Eviran puheenvuoro LIMS-YLVA projekti: -ajatuksia standardoinnista ja luokittelusta 1 LIMS-YLVA sanastot ja standardit Sisältö Eviran LIMS-YLVA hanke Sanasto LIMS-YLVA hankkeessa Standardit

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Inhimillinen pääoma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tekijänä. Inhimillinen pääomaryhmä Helena Tammi

Inhimillinen pääoma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tekijänä. Inhimillinen pääomaryhmä Helena Tammi Inhimillinen pääoma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tekijänä Inhimillinen pääomaryhmä 20.8.2012 Helena Tammi Inhimillisen pääoma työn tarkoitus Organisaation omista lähtökohdista keventää ja sulavoittaa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja

Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja Valtio Expo 20.5.2014 Esityksen sisältö Mitä muutoksenhallinnan työvälineitä on - IPO-tarjottimella

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Luomufoorumi Valvonnasta luomun vahvuus. Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Luomufoorumi Valvonnasta luomun vahvuus. Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Luomufoorumi 10.4.2014 Valvonnasta luomun vahvuus Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Alan yhteiset tavoitteet 1) Luomutuotannon lisääminen 20 % peltoalasta vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:stä

Ajankohtaista STM:stä Ajankohtaista STM:stä Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö valtakunnalliset koulutuspäivät Kotkassa Esityksen sisältö Ympäristöterveydenhuolto maakuntiin Terveydensuojelulain muutos ilmoitusmenettely

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit

YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit Tutkimusjohtaja 8.5.2014 Laura Höijer 2 Esitelmän rakenne 1. Yleistä YM:n T&K toiminnasta

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

01. (30.90 ja 91) Hallinto

01. (30.90 ja 91) Hallinto 01. (30.90 ja 91) Hallinto S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta Tulosohjausverkoston tapaaminen 24.2.2015 Pasi Valli, MMM MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus 2015- Lähtökohta MMM:n hallinnonalan strategian jalkauttaminen tulosohjauksen keinoin : tulosohjauksen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke 2011-2014 Kaiku-hankkeiden teemapäivä / Hotelli Seurahuone Marianne Turja 4/6/2014 KEHITTÄMISHANKKEEN PÄÄKOHDAT Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointijohtaminen,

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Auditointihanke, taustaa Tarve kunnallisen elintarvikevalvonnan (ja koko ympäristöterveydenhuollon)

Lisätiedot

Valtion tulosohjaus uudistuu

Valtion tulosohjaus uudistuu Valtion tulosohjaus uudistuu Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna Olli Ahonen Palvelupäällikkö Valtiokonttori / Hallinnon ohjaus Agenda Valtion tulosohjauksen kehittämishanke Tulossopimuksen laadinta

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

LUONNOS/ Kansallinen mikrobilääkeresistenssin torjunnan toimenpidesuunnitelma - toimenpiteet eläinten lääkinnässä ja elintarvikeketjussa

LUONNOS/ Kansallinen mikrobilääkeresistenssin torjunnan toimenpidesuunnitelma - toimenpiteet eläinten lääkinnässä ja elintarvikeketjussa LUONNOS/13.1.2017 Kansallinen mikrobilääkeresistenssin torjunnan toimenpidesuunnitelma toimenpiteet eläinten lääkinnässä ja elintarvikeketjussa Harmaalla pohjalla WHO:n edellyttämät aihealueet, joita on

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen Pasi Valli

Tulosohjausverkoston tapaaminen Pasi Valli MMM:n hallinnonalan tulosohjauksen pilotointi 2013-2014 Hallinnonalan strategian jalkauttaminen tulosohjauksen avulla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pasi Valli MMM:n hallinnonalan tulosohjauksen

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) Kajsa Hakulin

EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) Kajsa Hakulin EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) 16.3.2016 Kajsa Hakulin Lainsäädäntö Parlamentin ja neuvoston asetus 652/2014 Euroopan unionin valtiontukisäännökset maa- ja metsätalousalalle

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Susanna Ahlström Eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Lopetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Yleiskatsaus ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavat maaseutuohjelman toimenpiteet Tiina Malm Kuusamo 24.9.2014 Sivu 1 Maaseutuohjelman 2014-2020 tilanne

Lisätiedot

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi 2016-2019 Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus VM:n työryhmän raportti 2014 Ohjausjärjestelmää uudistettu Tavoite Ohjausjärjestelmä strategisemmaksi,

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot