MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2013"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI

2 1. Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Eviran perustehtäviin vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia ovat: Kansainvälisen kaupan laajentumisen sekä ilmaston ja ympäristön muutosten vaikutukset Elintarviketuotannon rakenteen sekä kuluttajien asenteiden ja odotusten muutokset Maatalouspolitiikka ja maatalouden rakennemuutos Viestintätarpeiden sekä viestintätapojen ja -kanavien muutos Valtionhallinnon linjaamat muutokset Tieteellisen tutkimuksen ja riskinarviointien sekä tutkimusverkostoitumisen merkityksen kasvu Elintarvikeketjujen monimutkaistuminen sekä ympäristöterveydenhuollon ja elintarvikelainsäädännön muutokset Eläintautien ja zoonoosien riskin kasvu, eläinten terveyttä koskeva lainsäädännön kokonaisuudistus, eläinten hyvinvoinnin korostuminen sekä eläinten lääkinnän muutokset Maatalous- ja elintarviketuotannon globaalit muutokset, uudistuva sääntely, bioenergian hyödyntäminen, lisääntyvät kasvinterveysriskit 1.2. Keskeiset päämäärät ja toiminnalliset linjaukset Eviran keskeiset päämäärät vuosina ovat: Elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun liittyvät riskit ja erityistilanteet ennakoidaan ja hallitaan; elintarviketuotanto ja tuotteet ovat vaatimustenmukaisia ja kuluttaja voi luottaa elintarvikkeiden ja tuotteiden turvallisuuteen sekä vaatimustenmukaisuuteen. Eläintauti- ja eläinten terveysriskit ennakoidaan ja niihin liittyvät erityistilanteet hallitaan, eläintauteja seurataan ja diagnosoidaan luotettavasti ja eläinten hyvinvointia sekä hallittua eläinten lääkintää edistetään toimivan eläinlääkintähuollon ja viranomaisvalvonnan keinoin sekä terveydenhuoltojärjestelmissä yhteistyössä elinkeinon kanssa. Kasvintuotannon edellytykset turvataan varmistamalla maatalouden tuotantotarvikkeiden vaatimustenmukaisuus, seuraamalla ja analysoimalla luotettavasti kasvintuhoojatilannetta sekä ennakoimalla ja hallitsemalla kasvinterveyteen liittyvät riskit ja erityistilanteet. Eviran strategian mukaisesti elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys ovat huippuluokkaa maailmassa, kun Valvonta toimii esimerkillisesti: Valvonta on koko maassa vaikuttavaa, tehokasta, yhtenäistä ja kohdistettu riskiperusteisesti. Tiedonhallinta palvelee tehokkaasti valvontaa. Muut vertaavat toimintaansa meihin. Laboratoriotoiminta kestää kansainvälisen vertailun: Käytössä ovat ajanmukaiset menetelmät sekä yhdenmukaiset ja parhaat menettelytavat. Olemme erinomaisena mallina muille. Tutkimustyö on kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista sekä verkostoitunutta: Tutkimuksemme palvelee kansallisia tarpeita. Olemme haluttu yhteistyökumppani kotimaassa ja ulkomailla. Tiedonvälitys on luotettavaa, tehokasta ja ennakoivaa: Olemme avoin ja aktiivinen viestijä. Välitämme tietoa oikea-aikaisesti ja nopeasti. Lisäämme yhteistyökumppaneidemme ja kansalaisten mahdollisuuksia vuoropuheluun ja osallistumiseen. 2

3 Osaamisen korkeaa tasoa ylläpidetään ja kehitetään määrätietoisesti: Asiantuntijuutemme varmistetaan työnjaolla sekä onnistuneilla henkilövalinnoilla ja kohdennetulla koulutuksella. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja palvelumme ovat laadukkaita: Järjestämme palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Hyödynnämme uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa tuottavuutta parantaen. 2. Vuoden 2013 tulostavoitteet 2.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Evira tukee maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti: johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa tekee eläin- ja kasvitauteihin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvää diagnostiikkaa ja analytiikkaa tautien osoittamiseksi ja vastustamiseksi sekä elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi toimii oman alansa vertailulaboratoriona suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia ja vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä Toiminnalliset tavoitteet a) Ydinprosessien tavoitteet ja toimenpiteet A1 A2 Toimiala ja päättäjät saavat korkeatasoista ja toimintaansa hyödyttävää tutkimustietoa (tieteellinen tutkimus). M1: Tutkimusta ja ennakointia suunnataan viraston toimialaan liittyviin valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työn (TEA) kärkihankkeisiin LYNET:n tutkimusohjelmiin sekä yhteistyöhön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. M2: Tieteellinen tutkimustyö on kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista sekä verkostoitunutta: tutkimuksemme palvelee kansallisia tarpeita. Evira on haluttu yhteistyökumppani kotimaassa ja ulkomailla. M3: Toteutetaan tieteellisen tutkimuksen tutkimusohjelmaa viiden hankekokonaisuuden kautta (liite 1). Toimialan tarvitsemat laboratoriopalvelut ovat riittävät ja niiden laatu on varmistettu sekä niistä saatavaa tietoa koostetaan toimialan ja päättäjien toimintaa hyödyttäväksi tiedoksi (laboratoriotoiminta). M1: Laboratoriotoiminta on ennakoivaa ja luotettavaa sekä tuottaa tietoa valvonnan, tutkimuksen, yhteiskunnan ja asiakkaan tarpeisiin. M2: Selvitetään ja edistetään hallinnonalan laboratorioiden yhteistyötä ja lisäksi erityisesti SYKEn laboratorion ja Tullilaboratorion kanssa. 3

4 M3: Vertailulaboratoriotoiminnalla varmistetaan, että Eviran hyväksymien ja sen ohjauksessa toimivien laboratorioiden tutkimustulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia. A3 M4: Varmistetaan eläintautien, erityisesti raivotaudin ja afrikkalaisen sikaruton, seurantaa ja tiivistetään lähialueyhteistyötä torjunnan tueksi. Toimiala ja päättäjät saavat korkeatasoista ja toimintaansa hyödyttävää riskinarviointia (riskinarviointi). M1: Riskinarviointimenetelmät ovat kehittyneitä ja riskinarviointihankkeet täyttävät kansalliset tarpeet. M2: Toteutetaan riskinarviointeja kolmessa hankekokonaisuudessa (liite 2). A4 Valvonta on riskiperusteista, avointa, yhtenäistä ja kustannustehokasta koko valvontaketjussa keskus-, alue- ja paikallistasolla sekä siitä saatavaa tietoa koostetaan ja analysoidaan toimialan ja päättäjien toimintaa hyödyttäväksi tiedoksi (valvonnan ohjaus). M1: Lainsäädännön täytäntöönpano ja siihen liittyvä ohjeistus on asiakaslähtöisesti kohdennettua ja ajan tasalla. M2: Seurataan paikallisten ja alueellisten palveluiden riittävyyttä ja laatua sekä ohjataan valvonnan auditointia seurannan perusteella kehitettävien riittävyys- ja laatumittareiden valossa. M3: Varmistutaan erityis- ja poikkeustilanteiden ennakoinnista ja hallinnasta sekä kriisiviestinnän tehokkuudesta. M4: Valvontakohteet tunnistetaan, luokitellaan ja valvontatarve määritellään riskien ja lainsäädännönvaatimusten perusteella. M5: Evira huolehtii tehtäväalueensa osalta aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien, kunnallisten viranomaisten sekä valvontatehtäviin valtuuttamiensa näytteenottajien ja tarkastajien ohjauksesta ja järjestää niille tarvittavaa koulutusta. A5 M6: Valvonnan yhtenäisyyttä lisätään ja raportointia tehostetaan. Elintarvikevalvontatietojen julkistamista kehitetään siten, että Oiva-järjestelmä voidaan ottaa käyttöön valtakunnallisena M7: Eläinten hyvinvoinnin valvontaa tehostetaan yhteistoiminnassa koko tuotantoketjun kanssa. M8: Osallistutaan elintarvikeketjun toimijoiden, erityisesti pk-yritysten kouluttamiseen ja neuvontaan hyödyntämällä mm. neuvontajärjestöjä. Kannustetaan toimijoita hyvän tuotanto- ja toimintatapojen oppaiden laatimiseen sekä vastuullisuusjärjestelmän kehittämiseen. Valvontaohjelmien ja suunnitelmien toteuttamisesta huolehditaan valvontaketjussa ja varmistetaan toimenpiteet havaittujen epäkohtien korjaamiseksi (valvonnan toimeenpano). M1: Valvontasuunnitelmien toteutumisaste %. M2: Käytettyjen hallinnollisten pakkokeinojen määrä ja %-osuus valvotuista. b) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain B1. Osallistutaan hallitusohjelman edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseen M1: Jatketaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita koskevanlainsäädännön tavoitteiden toteuttamista valvonnan näkökulmasta, sopeutetaan Eviran toimialan toimintaa kuntarakenteen mahdollisiin muutoksiin ja osallistutaan elintarvikevalvonnan keskittämistä ja valtiollistamista koskevien selvitysten tekemiseen. 4

5 M2: Osallistutaan elintarviketurvallisuusselonteon tavoitteiden toteuttamiseen MMM:n kanssa sovittavalla tavalla. Osallistutaan elintarvikkeiden koostumustietopankki FINELI:n analyysitarpeiden toteuttamiseen. M3: Vakiinnutetaan elintarvikelainsäädännön uudistuksesta seuranneiden muutosten toimeenpano elintarvikeketjun valvonnassa sekä seurataan ja raportoidaan uudistuksen vaikutuksista. M4: Varmistetaan Eviran tehtävissä sisämarkkinakaupan ja EU:n ulkopuolisista maista tapahtuvan tuonnin ja EU:n ulkopuolelle tapahtuvan viennin valvonnan toimivuutta. Edistetään vientiedellytysten varmistamiseen liittyvien viranomaistoimenpiteiden kehittämistä, koordinointia ja tehokasta toteuttamista. M5: Toimeenpannaan zoonoosistrategiaa M6: Osallistutaan suomalaisten elintarvikkeiden sekä luomu- ja erikoistuotteiden jalostuksen, markkinoinnin ja viennin tehostamiseen (mm. viranomaisselvitykset) sekä hallituksen luomu- ja lähiruokaohjelmien valmisteluun ja toimeenpanoon. M7: Osallistutaan lähialueyhteistyötä koskevien selvitysten tekemiseen. M8: Valmistaudutaan EU:n valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 muutoksiin. M9: Osallistutaan ravitsemuspolitiikan mukaisten toimien toteuttamiseen ja elintarvikkeiden koostumustiedon päivittämiseen. M10: Valmistaudutaan uuden eläintautilain ja eläinten lääkitsemissäädösten voimaantuloon ja käynnistetään niiden toimeenpano. M11: Toteutetaan haitallisten vieraslajien torjuntaa kansallisen vieraslajistrategian pohjalta. B2. Osallistutaan maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteisen luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. M1: Kehitetään LYNET:n yhteistä laboratoriotoimintaa (Labor-yhteistyö). M2: Viraston tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään sovittujen painopisteiden mukaisesti. M3: LYNET-verkostoa hyödynnetään erityisesti kasvintuotannon ja kasvinterveyden tutkimuksen osalta. B3. Jatketaan viraston toiminnan ulkoisen arvioinnin sekä FVO:nja CAP-tarkastusten edellyttämien toimenpide-ehdotusten toteuttamista. B4. Maksullisen toiminnan hinnoittelu- ja laskentaperiaatteita arvioidaan ja kehitetään yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. B5. Varaudutaan yhteisen talous- ja henkilöstöhallintotietojärjestelmän (Kieku) käyttöönottoon. B6. Otetaan huomioon uuden tietohallintolain (634/2011) ja hallinnonalan tietohallinnon kehittämisen, ohjauksen ja yhteen toimivuuden periaatteet. M1: Käytetään valtion IT-palvelukeskuksen palveluja ja jatketaan valtion yhteisten tietojärjestelmien käyttöönottoa sekä sähköisten palveluiden ja järjestelmien yhteen toimivuuden kehittämistä. Tämä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan yhteisinä hankkeina. Tiedon hallinnassa ja järjestelmäratkaisuissa mahdollistetaan tietojen koostaminen ja hyödyntäminen. M2: Käynnistetään valtion ICT-varautumisen kehittämishankkeen edellyttämien toimenpiteiden suunnittelu ja määritellään varautumiselle toiminnan luonteesta johtuva vaatimustaso. M3: Osallistutaan politiikkasektorin IT-arkkitehtuurin määrittelyyn. Viraston kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaus saadaan valmiiksi ja strategisesti tärkeiden arkkitehtuurikohteiden tavoitekuvausten määrittely käynnistyy. 5

6 M4: Toteutetaan niitä toimenpiteitä, joita julkisuuslain tietoturva-asetuksen perustason vaatimusten täyttäminen edellyttää. M5: Toteutetaan tietojärjestelmien kehittämishankkeita, joista keskeisimmät ovat elintarvikevalvonnan tietojen hallintajärjestelmä (KUTI), eläintietojärjestelmä, nautarekisteri sekä eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmä (ELITE). Lisäksi muita tietojärjestelmähankkeita kehitetään edelleen. M6: Merkittävimmissä tietojärjestelmähankkeissa käytetään valtionhallinnon yhteistä arviointimenettelyä (mm. ELITE, nautarekisteri). M7: Varmistetaan Traces-tietojärjestelmän kansallinen koordinaatio. M8: Tietotekniikan käyttö- ja kehittämismenoja on esitetty seuraavassa taulukossa: Selite Tietotekniikka, 1000 Käyttökulut yhteensä Ydintoiminnan tietojärjestelmät Hallintojärjestelmät Eviran infrastruktuuri Tiken osuus Tietotekniikan kehittäminen yhteensä Ydintoiminta, strategiset hankkeet Muut ydintoiminnan tietojärjestelmät Hallintojärjestelmät Arkkitehtuuri Yhteentoimivuuspalvelut Tiken osuus B7. Päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet on esitetty toimintakokonaisuuksittain seuraavissa taulukoissa: Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot Kustannukset, Tuotot, Htv Tot Tot Tot Elintarviketurvallisuus tieteellinen tutkimus riskinarviointi laboratoriopalvelut valvonnan ohjaus valvonnan toimeenpano Eläinten terveys ja hyvinvointi tieteellinen tutkimus riskinarviointi laboratoriopalvelut valvonnan ohjaus valvonnan toimeenpano Kasvintuot. edellytykset ja kasvinterveys tieteellinen tutkimus riskinarviointi laboratoriopalvelut valvonnan ohjaus valvonnan toimeenpano Yhteensä

7 B8. Toiminnallista tehokkuutta koskevat keskeiset tunnusluvut ja tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa: Selite Tavoite 2012 Tavoite 2013 Tuottavuus - Toiminnan kustannukset, Työn tuottavuus +3,7 % -0,9% +2,5 % +2,5 % - Kokonaistuottavuus -0,1 % *)1-1,5% *)2 +2,5 % +2,5 % Maksullinen toiminta, 1000 : Tuotot yhteensä Julkisoikeudelliset suoritteet Liiketaloudelliset suoritteet Kustannukset yhteensä Julkisoikeudelliset suoritteet Liiketaloudelliset suoritteet Kustannusvastaavuus Julkisoikeudelliset suoritteet Liiketaloudelliset suoritteet Kustannusvastaavuus, % Julkisoikeudelliset suoritteet Liiketaloudelliset suoritteet Yhteisrahoitteinen toiminta, Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Omarahoitusosuus, % *)1 Vertailukelpoinen nautaeläinten rekisteröintimaksuilla oikaistu tuottavuus kasvoi 3,8 %. *)2 Vertailukelpoinen IT-rahoituksen siirrolla oikaistu tuottavuus laski 1,6 % c) Tuotokset ja laadunhallinta sekä niiden kehitys Jatketaan viraston johtamisen, prosessien, osaamisen sekä toiminta- ja laatujärjestelmien kehittämistä virastolle vahvistetun laatupolitiikan mukaisesti: C1. Eviran toiminta on asiakaslähtöistä ja palvelut ovat laadukkaita. M1: Käytössä ovat seuraavat laadunhallintamenetelmät: Laadunhallintamenetelmä Tavoite 2012 Tavoite 2013 CAF-itsearviointi Käytössä Käytössä Käytössä Käytössä FINAS laboratorion laatujärjestelmä Akkreditoitu Akkreditoitu Akkreditoitu Akkreditoitu ISTA siementarkastuksen laatujärjestelmä Akkreditoitu Akkreditoitu Akkreditoitu Akkreditoitu Green Office ympäristöjärjestelmä Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Toimintakäsikirja Käytössä Käytössä Käytössä Käytössä M2: Selvitetään ISO ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät hyödyt ja tehtävät. C2. Jatketaan valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 vaatimukset täyttävän valvonnan toimintajärjestelmän ja laadun kehittämistä. M1: Valvonnan toimintajärjestelmän kattavuus C3. Keskeisille tutkimuksille on määritelty ohjeelliset käsittelyajat. M1: Laboratoriotutkimukset tehdään määritellyissä määräajoissa. C4. Tuotoksia ja laadunhallintaa koskevat keskeiset tunnusluvut ja tavoitteet on esitetty toimintakokonaisuuksittain sekä siirtomenojen osalta seuraavassa taulukossa: 7

8 Tot Tot Suorite Elintarviketurvallisuus Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit (kpl) Vertailulaboratoriotoiminta (htv) Laboratoriotutkimukset (kpl) Mikrobiologia Kemia ja toksikologia Suunnittelu, ohjaus ja asiantuntijatyö (htv) Riskinarviointi Valvonnan ohjaus Valvonnan toimenpiteet (kpl) Ensisaapumisvalvonta Kasvisten kauppanormit Luonnonmukainen tuotanto Eläinlääkinnällinen rajatarkastus Lihantarkastus (1 000 kg) Eläinten terveys ja hyvinvointi Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit (kpl) Vertailulaboratoriotoiminta (htv) Laboratoriotutkimukset (kpl) Eläintautibakteriologia Parasitologia Eläintautivirologia Patologia Mikrobiologia Kemia ja toksikologia Suunnittelu, ohjaus ja asiantuntijatyö (htv) Riskinarviointi Valvonnan ohjaus Valvonnan toimenpiteet (kpl) Luonnonmukainen tuotanto Eläinlääkinnällinen rajatarkastus Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit (kpl) Vertailulaboratoriotoiminta (htv) Laboratoriotutkimukset (kpl) Kasvianalytiikka Mikrobiologia Kemia ja toksikologia Suunnittelu, ohjaus ja asiantuntijatyö (htv) Riskinarviointi Valvonnan ohjaus Valvonnan toimenpiteet (kpl) Rehut ja lannoitevalmisteet Siementuotanto Kasvinterveys Metsänviljelyaineiston taimitarhat ja varastot Venäjän tuontipuu Luonnonmukainen tuotanto Siirtomenoihin liittyvät suoritteet Tuotantoeläinten hävittäminen - Naudat (kpl) Lampaat ja vuohet (kpl) Sika ja siipikarja (1 000 kg) Kasvintuhoojien torjuntapäätökset (kpl) d) Henkisten voimavarojen hallinta sekä sen kehitys D1. Varmistetaan henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen. Huomioidaan erityisesti vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman sekä muiden säästötoimien aiheuttamat tehtävien muutokset, toimintatapojen tehostaminen ja niihin liittyvä koulutustarve (liite 3). D2. Edistetään asiantuntijoiden ja tutkijoiden kansainvälistä verkottumista. 8

9 D3. Henkisten voimavarojen hallintaa sekä sen kehitystä koskevat keskeiset tunnusluvut ja tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa: Selite Tavoite Henkilöstömäärä HTV 708 *) Koulutustasoindeksi 5,4 5,4 5,5 5,5 Työtyytyväisyys 3,3 3,4 3,3 3,3 Sairauspoissaolojen määrä, pv/htv Koulutuspanostus, pv/ htv 5,4 4,9 5,5 5,5 *) 1 htv-kehyksen ulkopuolisia yli 64-vuotiaita ja yliopistoharjoittelijoita yhteensä 9 henkilötyövuotta 2.3. Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet E1. Tavoitteena on varmistaa tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten poistaminen eläinten ravintoketjusta eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi (valtion talousarvion momentti ). E2. Tavoitteena on vaarallisten ja helposti leviävien eläintautien hävittäminen ja leviämisen ehkäiseminen (valtion talousarvion momentti ). E3. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja torjua Suomessa ennen esiintymättömien ja muiden vaarallisten kasvintuhoojien leviämistä sekä ylläpitää hyvää kasvinterveyttä (valtion talousarvion momentti ). E4. Tavoitteena on edistää viljelyolosuhteisiimme sopivien kasvilajikkeiden jalostusta (valtion talousarvion momentti ). E5. Eviran käytettävissä olevien siirtomenojen kehitystä ja tavoitteita on kuvattu seuraavassa taulukossa: Tavoite 2013 Selite (1 000 ) Eläinlääkintähuolto (arviomr) Eläintautien torjunta Koulutus Muut menot Eräät korvaukset (arviomr) Hukkakauran torjunta Tuotantoeläinten hävittäminen Kasvintuhoojien torjunta Kasvinjalostustoiminnan edistäm Hukkakauran torjuntasuunnitelmat Taloudelliset voimavarat Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaiset säästötavoitteet ovat vuoteen 2007 verrattuna vuonna 2015 yhteensä 75 henkilötyövuotta ja 2,250 milj. euroa. Tuottavuustoimenpiteet on esitetty viraston toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille F1. Evira toteuttaa sille asetetut säästötavoitteet M1: Evira toteuttaa vuodelle 2013 vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa kohdennetut säästötavoitteet ja tuottavuustoimenpiteet sekä laatii ohjelman jatkotyöstöä varten tarvittavat selvitykset (ensisaapumisvalvonta, näytteenotto- ja laboratoriotoiminta, valvonnan toimeenpano). 9

10 F2. Eviran käytettävissä olevien toimintamenojen kehitystä ja tavoitteita on kuvattu seuraavassa taulukossa: Selite (1 000 ) Tavoite 2013 Henkilöstömenot Vuokramenot Palvelujen ostomenot Muut menot Investointimenot Bruttomenot Maksullisen toiminnan tulot Muut tulot Bruttotulot Nettokäyttö/-käyttöarvio Siirtynyt/siirtyy (arvio) TP/TA/TAE Käytettävissä yhteensä Siirtynyt/Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) Seuranta ja raportointi Asetettujen tulostavoitteiden toteutumista seurataan syyskuun loppuun mennessä laadittavan väliraportin sekä seuraavan vuoden maaliskuun 15. päivään mennessä laadittavan toimintakertomuksen perusteella. Merkittävistä, tulosvuoden aikana ilmenevistä tulostavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavista poikkeamista, Evira raportoi viipymättä erikseen. Tulostavoitteiden toteutumista seurataan toimintakokonaisuuksien yhteistyöryhmissä. Tulostavoitteiden toteuman arvioinnissa käytetään Valtion tulostietojärjestelmän (Netra) arvosana-asteikkoa:1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei ole toteutunut, 3 = Tavoite on toteutunut osittain, 4 = Tavoite on saavutettu, 5 = Tavoite on ylitetty. Helsingissä Jari Koskinen Maa- ja metsätalousministeri Matti Aho Pääjohtaja Riitta Heinonen Apulaisosastopäällikkö Tommi Kämpe Osastonjohtaja LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Tieteelliset tutkimushankkeet Riskinarviointihankkeet Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma 10

11 LIITE 1. TIETEELLISET TUTKIMUSHANKKEET 2013 Tieteellisen tutkimuksen tutkimushankekokonaisuudet ja niihin sisältyvät tieteellisen tutkimuksen tulostavoitteet T1. Kansallisesti merkittävät ja Suomea uhkaavat virustartunnat (4 hanketta) VIRT +TUVI: Rabies-esiintyminen, vastustus ja rokotukset Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY/ELTDK,HY/Eläinmuseo, TY ja RKTL VIRT+TUVI; Kalojen tarttuja verenvuotoseptokemia (VHS) Suomessa. Viruskantojen tutkimus ja taudin epidemiologia sekä vastustus Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: DVL (EU-referenssilaboratorio, Århus ja HY/ELTDK VIRT: Influenssatutkimukset Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY/ELTDK, EU-Flunet, EUreferenssilaboratorio, KUK, EU-sikainfluenssalaboratoriot VIRT: Pienten märehtijöiden Lentivirus- ja prionitartunnat Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: EU Neuroprion Network of Excellence of the Prion diseases (TSE) + HY/ELTDK T2. Eläinten terveydenhuolto ja hyvinvointi (5 hanketta) BATU +VIRT: Nautojen hengitystie- ja suolistotulehdukset, utaretulehdus utaretulehduksen diagnostiikka ja prevalenssi, tarttuvat sorkkataudit Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY/ELTDK, lihateollisuus, Valio Tarttuvat sorkkataudit vetäjä HY/ELTDK BATU +VIRT+TUVI: Sikojen hengitystietulehdukset Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY/ELTDK, lihanteollisuus. Hankkeen vetäjä HY/ELTDK BATU: Mehiläisten pesäkuolleisuuden ja tautien esiintyvyystutkimus Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: Suomen mehiläishoitajien liitto ry, EURL PATO: Koirien ja kissojen hyvinvointia heikentävät perinnölliset sairaudet Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY ja TY. BATU +VIRT+TUVI+MIBI: Tarttuvien tautien hallinta hevostalouden tukena Hankeaikataulu: , mukana oleva yhteistyötaho Suomen Hippos ry, HY/ ELTDK, Suomen Hevostietokeskus ry T3. Eläinten bakteeri- infektiot, elintarvikevälitteiset bakteerit, antibioottiresistenssi vaikutus eläintuotantoon ja elintarviketurvallisuuteen (5 hanketta) BATU+MIBI: Eläintuotannon uudet epätyypilliset zoonoosiuhkat Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: THL, HY/ELTDK BATU: E. coli bakteerit eläintautien aiheuttajina Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY/ELTDK 11

12 MIBI: Metisilliiniresistentti Staphylococcusaureus (MRSA) kotieläimillä ja sen merkitys eläinten ja ihmisten välisiin tartuntoihin. Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: THL, HY/ELTDK, sairaanhoitopiirit, Technical University of Denmark (Tanska) ja Istituto Zooprofilattico Sperimentale (Italia) MIBI: Sianlihan tuotanto ja mikrobilääkitys mikrobilääkeresistenssi ja sen taloudelliset vaikutukset Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: HY/ELTDK, SVA MIBI: Lypsylehmistä eristettyjen stafylokokkikantojen metisilliiniresistenssi Hankeaikataulu: , hankkeen vetäjä HY/ELTDK T4. Taudit luonnonvaraisissa ja tarhatuissa eläimissä sekä kaloissa ja ravuissa (4 hanketta) TUVI: Luonnoneläinten loistutkimukset Suomessa Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot :METLA, HY/ELTDK, RKTL, OY TUVI: Kalan zoonoottisten loisten järkevä riskinhallinta Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot :MMMELO, RKTL, kalastajat TUVI: Ekinokokkoosi Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot :HY/ELTDK, METLA, Aristoteles University, Thessaloniki, Dublin Veterinary College TUVI +BATU: Rapuruton diagnostiikka ja epidemiologia sekä rapujen terveydenhuolto vaihe 2 Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: RKTL, Metsähallitus, ISY, Veterinärinstituttet Norja T5. Kemiallinen elintarviketurvallisuus (4 hanketta) KETO+VIRT+PATO: Uudet mykotoksiinit ja niiden toksikologiset vaikutusmekanismit (Akatox) Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: HY, ISY, TY; Veterinärinstituttet, Norja KETO: Asetaldehydi elintarvikkeissa Hankeaikataulu: , mukanaolevat yhteistyötahot: Karolinska Institute, Ruotsi ja University of Leicester, UK. KETO: Edistyneet analyyttiset menetelmät elintarvikkeiden haitallisten komponenttien detektoimiseksi Hankeaikataulu: , mukana olevat yhteistyötahot: VTT, TEKES KETO: Total DietStudy Hankeaikataulu: , EU-hanke, jossa mukana 12 jäsenvaltiota 12

13 LIITE 2. RISKINARVIOINTIHANKKEET 2013 R1. Eläintaudit ja kasvinterveys Eläintautiriskien hallinta kotieläintalouden rakennemuutoksessa (MAKERA) Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: MTT Taloustutkimus Luomukalkkunan tautiriskit. Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: SataFood, MTT Taloustutkimus, Siipikarjaliitto, Suomen Rehu, ProLuomu Nopeiden riskinarviointimenetelmien kehittämishanke Hankeaikataulu: 2013, Suomen klassisen scrapien seurannan riittävyys ( ) OIEn määritelmän mukaisen mitättömän riskin osoittamiseen Maa- ja puutarhataloutta uhkaavien uusien kasvintuhoojariskien priorisointimallin kehitys ja soveltaminen (MMM), Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: MTT Taloustutkimus Haitallisten vieraslajien hallinta ja tietoisuuden lisääminen (HAVINA), (MMM) Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: SYKE, RKTL, MTT Taloustutkimus, Luonnontieteellinen Keskusmuseo, Varsinais-Suomen ELY-keskus,Suomen Luonnonsuojeluliitto R2. Mikrobiologinen elintarviketurvallisuus Kampylobakteeririskit elintarvikeketjussa ja ympäristössä (MAKERA) Hankeaikataulu: , Yhteistyötahot: HY, Evira/MIBI Establishment of riskbasedmicrobiologicalcriteria on CampylobacterinchickenmeatintheNordicCountries (Nordisk Ministerråd) Hankeaikataulu: 2013, yhteistyötahot: Food DTU Tanska, Vetinstitut Norja, SLV Ruotsi, Iceland Food and Biotech R&D. R3. Kemiallinen ja ravitsemuksellinen elintarviketurvallisuus Riskinarviointi lasten ja aikuisten altistumisesta nitraatille ja nitriitille Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: THL ja Tullilaboratorio, Evira/KETO, TUTU PLANTLibra; Plant food supplements: Levels of Intake, Benefit and RiskAssessment (EU) Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: THL ja 13 muuta maata Suomalaisten lasten altistuminen raskasmetalleille kumulatiivinen riskinarviointi, Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: mm. Tullilaboratorio, Evira/KETO, TUTU Turvallisia lannoitevalmisteita biokaasulaitoksista (BIOSAFE/MAKERA) Hankeaikataulu: , yhteistyötahot: MTT, SYKE Silakka ihmisen ravintona: hyöty-haitta-analyysi D-vitamiini ja rasvahapot. Hankeaikataulu: 2013, yhteistyötahot: THL, RKTL Orgaaniset tinayhdisteet (OT- yhdisteet) ja raskasmetallit kalasäilykkeissä Hankeaikataulu: 2013, yhteistyötahot: THL, RKTL, SYKE 13

14 PCDD/F-, PCB- ja PBDE- yhdisteiden kulkeutuminen porosta vasaan Hankeaikataulu 2013, yhteistyötahot: THL, RKTL, Oulun yliopisto Dioksiinimonitorointitulosten hyödyntäminen riskinhallinnassa ja viestinnässä Hankeaikataulu 2013, yhteistyötahot: THL, RKTL 14

15 Liite 3. Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma Taulukko 1. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Innostava johtaminen ja esimiestyö Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Innostava johtaminen ja esimiestyö Eviran strategia uudistuu Toiminnan vaikuttavuus ja tuloksellisuus paranee Selkeämpi johtamisjärjestelmä osana Eviran uutta strategiaa Uudet työ- ja toimintatavat käytössä Strategisen ajattelu-, suunnittelu- ja johtamisosaamisen parantaminen Lähiesimiestaitojen vahvistaminen Tulosohjausprosessin kehittäminen: - eri toimijat ja vastuut - sisäinen ja ulkoinen tulossopimus, aluehallinto - vuorovaikutus ja dialogi tavoitteista ja tuloksista Kustannukset Resurssit Aikataulu Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) pääosin virkatyönä strategiatyössä ja coachingissa jonkun verran ostopalveluita VMBaro: Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä Nykyinen arvo: 3,12 Tavoite:3,2 Töiden yleinen organisointi työyhteisössä Nykyinen arvo: 3,2 Tavoite:3,25 Muu seuranta: Kokonaisuuden hahmottaminen, toimijoiden suhteet, vastuut, prosessit ym. Asiakkuusstrategia Kiekuun valmistautuminen Sähköisten työkalujen käyttöönoton edistäminen Coaching eri tasoisena 15

16 Liite 3. Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma Taulukko 2. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Kustannukset Resurssit Aikataulu Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen Kehittyminen ja uudistuminen jatkuvaa Toimivat tulos- ja kehityskeskustelut Osaaminen siirtyy kokeneilta nuoremmille Uusien työ- ja toimintatapojen edellyttämän osaamisen tuki riittävää Uudistumisen ja innovatiivisuuden kannustimet ja tuki riittävää Eviran strategiasta ja toiminnallisista tavoitteista johdettu osaamisen johtaminen ja kehittäminen. Työvälineet ja toimenpiteet - Henkilöstösuunnittelu - osaamisen kehittämisen linjaukset ja painopistealueet - kehityskeskustelut - koulutus- ja kehittämissuunnitelma (1 + 4 v) - Osaamisen siirtosuunnitelma - Lähtöhaastattelut - Henkilökierto - Osallistavien palaverikäytäntöjen, fasilointitaitojen ja ajanhallinnan kehittäminen - Coaching ja mentorointi VMBaro: Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä Nykyinen arvo: 2,94 Tavoite: 3,0 Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (ei mitattu Evirassa toistaiseksi) Nykyinen arvo:- Tavoite: asetetaan ensimmäisen mittaustuloksen jälkeen Muu seuranta: 16

17 Liite 3. Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma Taulukko 3. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Työhyvinvoinnin vaaliminen koetaan osana tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamista Työkyky- ja terveysriskit hallinnassa Sairaspoissaolot hallinnassa Pysyvän työkyvyttömyyden ehkäisy aktiivista. Kokonaisvaltainen strategialähtöinen työhyvinvoinnin johtaminen ja sen tunnusluvut Työhyvinvoinnin johtamisen auditointi Hyvinvointikartoitukset Eviralaisille Teemaluennot Esimiesvalmennus Hyvinvointivalmennukset Ryhmäkuntoutus Yhteistyön tiivistäminen eri työterveyshuollon toimijoiden kanssa Kustannukset Resurssit Aikataulu Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) yht Eviran Kaiku hanke (Evire) + Eviran oma työ , , VMBaro: Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa Nykyinen arvo: 3,17 Tavoite:3,2 Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo Nykyinen arvo:3,51 Tavoite:3,55 Sairauspoissaolojen väheneminen (työpäivää/htv) Nykyinen arvo: 11 Tavoite:9, vähenemistä 3 päivää Muu seuranta: - työhyvinvoinnin johtamisen audiointi - hyvinvointikartoitukset - työterveyshuollon raportit - hankkeen omat mittarit 17

18 Liite 3. Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma Vuoden 2013 aikana valmistellaan Eviran strategia , minkä jälkeen kokonaisuuden toiminta tarkastellaan osana uusia linjauksia: johtamisjärjestelmä, vastuut, toimintatavat, toiminnanohjaus ym. Eviran painopisteinä lähivuosina ovat mm. osaamisen hallinnan, esimiestyön ja johtamisen tuen sekä työhyvinvoinnin rakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen. Evirassa jatketaan strategisen työhyvinvoinnin hanke Evireä. Eviren avulla luodaan hyvinvoinnin johtamisen malli, joka tukee henkilöstön työkykyä antaa esimiehille, johdolle ja HR:lle työkalut hyvinvoinnin johtamiseen asettaa mittarit hyvinvointityön seuraamiseksi ja kehittämiseksi tukee Eviran perustehtävää Hankkeessa huomioidaan toimivat käytännöt ja paikallistetaan toimimattomat, luodaan tehostamistoimenpiteet sekä muodostetaan yhteistyöverkosto. Ohjelma aktivoi ja tukee työntekijöitä, joilla on kohonneet työkyky- ja terveysriskit sekä kannustaa työkykyisiä pitämään huolta itsestään myös jatkossa. 18

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Evira lyhyesti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia 2014 2020 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Toiminta-ajatus Evira edistää turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta elintarvikeketjussa

Lisätiedot

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Helsinki Marraskuu 2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

Lisätiedot

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Helsinki Lokakuu 2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki Marraskuu 2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

Lisätiedot

Eviran strategia 2014 2020

Eviran strategia 2014 2020 Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Toimintaympäristön analyysi ja muutokset Kansainvälisen kaupan, väestön ja ilmastonmuutosten vaikutukset Globaali kauppa ja ilmastonmuutos

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus 29.4.2014 Ylitarkastaja Reetta Honkanen 1 Mikä on VYHA? VTO > VYR > VYHA STM:n omistama rekisteri (Tiken

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastokeskuksen 35-vuotisjuhlaseminaari Kohti tulevaisuuden sanastotyötä Ulla.Poutiainen-Lindfors@Evira.fi Yhtenäisen termistön merkitys korostuu Organisaatioiden

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Auditointihanke, taustaa Tarve kunnallisen elintarvikevalvonnan (ja koko ympäristöterveydenhuollon)

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Hämeenlinna 25.9.2014. Pirjo Kortesniemi

Hämeenlinna 25.9.2014. Pirjo Kortesniemi Toiminnan painopisteet 2014-2019 Hämeenlinna 25.9.2014 Pirjo Kortesniemi Esityksen sisältö Suunta selvillä.. ETT:n tehtäväkenttä ja strategiset tavoitteet Tavoitteiden toteutumisen arviointi Tulevaisuuden

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja

Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja Valtio Expo 20.5.2014 Esityksen sisältö Mitä muutoksenhallinnan työvälineitä on - IPO-tarjottimella

Lisätiedot

Inhimillinen pääoma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tekijänä. Inhimillinen pääomaryhmä Helena Tammi

Inhimillinen pääoma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tekijänä. Inhimillinen pääomaryhmä Helena Tammi Inhimillinen pääoma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tekijänä Inhimillinen pääomaryhmä 20.8.2012 Helena Tammi Inhimillisen pääoma työn tarkoitus Organisaation omista lähtökohdista keventää ja sulavoittaa

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

ELATI-SEMINAARI Eviran puheenvuoro LIMS-YLVA projekti: -ajatuksia standardoinnista ja luokittelusta

ELATI-SEMINAARI Eviran puheenvuoro LIMS-YLVA projekti: -ajatuksia standardoinnista ja luokittelusta ELATI-SEMINAARI Eviran puheenvuoro LIMS-YLVA projekti: -ajatuksia standardoinnista ja luokittelusta 1 LIMS-YLVA sanastot ja standardit Sisältö Eviran LIMS-YLVA hanke Sanasto LIMS-YLVA hankkeessa Standardit

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusministeriön pilotti Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pilotin tavoitteet Keskeisenä tavoitteena löytää keinoja

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta Tulosohjausverkoston tapaaminen 24.2.2015 Pasi Valli, MMM MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus 2015- Lähtökohta MMM:n hallinnonalan strategian jalkauttaminen tulosohjauksen keinoin : tulosohjauksen

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja VYHA-raportointi Tiedot kerättiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa VYHAssa Pysyviä tietoja ei kerätä vuosittain Muutoksia tulossa raportille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014-

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tutkimuksen painopistealueet sisäasiainministeriön hallinnonalalla Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tiina Ranta-Lassila, sisäasiainministeriö Kuopio 27.9.2013 27.9.2013 Tausta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin?

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategisen uudistumisen elementit ja kokemuksia vaativista julkisen sektorin uudistamisprosesseista Mitä digitaalinen transformaatio

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

01. (30.90 ja 91) Hallinto

01. (30.90 ja 91) Hallinto 01. (30.90 ja 91) Hallinto S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:stä

Ajankohtaista STM:stä Ajankohtaista STM:stä Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö valtakunnalliset koulutuspäivät Kotkassa Esityksen sisältö Ympäristöterveydenhuolto maakuntiin Terveydensuojelulain muutos ilmoitusmenettely

Lisätiedot

YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit

YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit Tutkimusjohtaja 8.5.2014 Laura Höijer 2 Esitelmän rakenne 1. Yleistä YM:n T&K toiminnasta

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM 1 Sisältö Hankehaku 2014 painoalueet Taustalla vaikuttavat asiakirjat Elintarviketurvallisuuselonteko

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma. Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen

Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma. Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Mitä ruoka on parhaimmillaan? Eettistä, ekologista, edullista. Turvallista, terveellistä,

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen Pasi Valli

Tulosohjausverkoston tapaaminen Pasi Valli MMM:n hallinnonalan tulosohjauksen pilotointi 2013-2014 Hallinnonalan strategian jalkauttaminen tulosohjauksen avulla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pasi Valli MMM:n hallinnonalan tulosohjauksen

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke 2011-2014 Kaiku-hankkeiden teemapäivä / Hotelli Seurahuone Marianne Turja 4/6/2014 KEHITTÄMISHANKKEEN PÄÄKOHDAT Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointijohtaminen,

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Auditointihanke, taustaa Tarve kunnallisen elintarvikevalvonnan (ja koko ympäristöterveydenhuollon)

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Kansantalouden tuottavuuden kasvu - talouskasvun keskeinen

Lisätiedot

Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA

Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kansallinen asiantuntijalaitos, joka tarjoaa luotettavaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan

Lisätiedot

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

Valtion tulosohjaus uudistuu

Valtion tulosohjaus uudistuu Valtion tulosohjaus uudistuu Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna Olli Ahonen Palvelupäällikkö Valtiokonttori / Hallinnon ohjaus Agenda Valtion tulosohjauksen kehittämishanke Tulossopimuksen laadinta

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot