KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN VAIKUTTAVUUS EUROOPAN KOMISSIOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN VAIKUTTAVUUS EUROOPAN KOMISSIOSSA"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2012) 330 final KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN VAIKUTTAVUUS EUROOPAN KOMISSIOSSA FI FI

2 KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN VAIKUTTAVUUS EUROOPAN KOMISSIOSSA TIIVISTELMÄ I. Komissio tiedostaa, että sen henkilöstöllä on ratkaisevan tärkeä merkitys sille, että komissio suoriutuu tehtävistään tehokkaasti, ja myöntää sen tärkeyden, että henkilöstöä autetaan kehittämään taitojaan koko työuransa ajan. Komissio on tehnyt viime vuosina useita aloitteita henkilöresurssiensa hallinnoinnin parantamiseksi. Vuonna 2000 käynnistetyn hallinnollisen uudistuksen seurauksena siirryttiin osittain hajautettuun henkilöresurssien hallinnointiin, jonka yhteydessä joitakin tehtäviä erityisesti henkilöstön kehittämisen ja urakehityksen alalla siirrettiin pääosastoille. Komissio kehittää parhaillaan uutta työtehtävien tietojärjestelmää ja tarkastamalla nykyistä sähköistä ansioluetteloa se luo puitteita osaamisen kartoittamiselle. Myös arviointi- ja ylenemisjärjestelmää tarkistettiin, ja uudet järjestelmät tulivat voimaan vuonna Henkilöhallintoyksiköiden, koulutuskoordinaattoreiden ja uraneuvonnasta vastaavien virkamiesten verkostojen suunnittelulla varmistetaan yhdenmukainen lähestymistapa koko komissiossa ja henkilöstöhallinnon parhaiden käytäntöjen jakaminen. III. Komissio kehittää parhaillaan henkilöstön ammattitaitoa ja kehitystarpeita koskevia tietojärjestelmiä. Uuden sähköisen ansioluettelon valmistuttua henkilöstön ammattitaitoa koskevat tiedot ovat helpommin kaikkien johtajien saatavilla. Keskustasolla komissio keskittyy vahvistamaan kaikissa pääosastoissa hyödyllistä tietoa ja osaamista. Paikallista koulutusbudjettia käytetään pääosastojen tasolla vastaamaan tiettyjen politiikanalojen kehitystarpeisiin. Monivuotista oppimisen ja kehityksen strategiaa sekä uudistettua liikkuvuusstrategiaa laaditaan parhaillaan. Kehitystoiminta, mukaan lukien kielikurssit, on pitkän aikavälin investointi komission henkilöstön tehokkuuteen. Niistä saatava hyöty ei aina ole välittömästi nähtävissä tämänhetkisessä työssä. V. Lähimmät esimiehet auttavat henkilöstöään yksittäisen koulutustarpeen kartoittamisessa ja työpaikalla omaksutun ammattitaidon soveltamisessa. Hyvin suoriutuvalle henkilöstölle annetaan tunnustusta ja ylennyksiä. V. a) Komissio on päättänyt luopua koulutuskartoista vuodesta 2012, koska niiden käyttö oli muuttunut pikemminkin byrokraattiseksi velvollisuudeksi kuin todelliseksi mahdollisuudeksi analysoida tarpeita. Komissiolla on täydelliset tiedot siitä, mille koulutuskursseille on haettu ja mille on osallistuttu. Lähimmät esimiehet tekevät yksikön edun mukaisesti lopullisen päätöksen siitä, mille kursseille voi osallistua ja määrittävät osallistumisajankohdan. V. b) Keskimääräinen koulutuspäivien määrä yhdessä arkioppimiseen käytettyjen päivien kanssa vastaa komission vuonna 2002 asettamaa tavoitetta, joka on 10 päivää henkilöä kohti (alkaen 2,5 päivästä). On selvää, että koulutustarpeeseen vaikuttaa se, missä työuransa vaiheessa työntekijä on, ja kokemattomampi henkilöstö tarvitsee enemmän koulutusta kuin kokenut. V. c) Neljän kuukauden ajan kahdesti viikossa järjestettävien kielikurssien osalta on väistämätöntä, että joiltakin tunneilta ollaan poissa työmatkojen, tärkeiden työkiireiden, sairauden ja joskus myös vuosiloman takia. Näistä poissaoloista huolimatta kolme neljäsosaa osallistujista suoriutui kurssin loppukokeista. V. d) Komissio katsoo, että oman henkilöstön käyttö koulutustehtävissä ei anna viitteitä siitä, kuinka arvokkaana organisaatio pitää henkilöstön kehittämistä. 2

3 V. e) Lähimmän esimiehen pitäisi varmistaa, että uutta ammattitaitoa sovelletaan työpaikalla. Suurin osa tällaisista seurantatoimista on epävirallisia, ja näin ollen niitä on hankala esittää määrällisesti. V. f) Komissio vahvistaa, että uuden järjestelmän tarkoituksena on erottaa selkeämmin toisistaan työnsä hyvin suorittavat toimihenkilöt työnsä huonosti suorittavista toimihenkilöistä ja jättää ylentämättä ne, jotka eivät suoriudu tehtävistään tyydyttävästi. VI. Joissakin tilanteissa saattaa olla kustannustehokasta ja hyödyllistä testata omaksuttuja taitoja sekä kysyä henkilöstöltä ja johtohenkilöstöltä heidän näkemystään siitä, kuinka olennaisina he kursseja pitävät. On kuitenkin harvoin mahdollista määrittää suoraa syy-yhteyttä tietynlaisen kehitystoiminnan (esim. koulutuskurssi) ja organisaatiotavoitteen (esim. hiilipäästöjen vähentäminen) välillä. VII. Komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen suosituksista. HUOMAUTUKSET 10. Vanhassa kilpailujärjestelmässä oli mahdollista testata hakijoiden tietoja ja ammattitaitoa. Rekrytoinnin jälkeen kyseiset tiedot ja ammattitaito ilmenivät työtehtävät kattavasta tietojärjestelmästä (tehtävänkuvaukset), arviointikeskusteluista, koulutuskartoista ja koko oppimista ja kehitystä koskevasta rakenteesta. EPSOn kilpailuun perustuvaa järjestelmää on aivan viime aikoina kehitetty enemmän hakijan osaamisperusteisen arvioinnin suuntaan, ja siitä syystä henkilöstöhallinnon välineestä haluttiin johdonmukaisempi. Komissio on hiljattain käynnistänyt uuden hankkeen HR:n menettelyllisten puitteiden yhdenmukaistamiseksi keskittämällä ne (EPSOn kilpailuissa käytettävän) kahdeksan ydinkompetenssin ympärille. Tämän lisäksi komissio saa jatkossa paremman yleiskuvan henkilöstön senhetkisestä osaamisesta parhaillaan kehitteillä olevan sähköisen ansioluettelon ja hakutoiminnon valmistuttua. 11. a) Arvioinnin tuloksena annettavan ylennyksen mahdolliset haittavaikutukset ovat yksi syy siihen, miksi komissio on siirtynyt yhdennetystä järjestelmästä, joka sisälsi sekä arvioinnin että ylennyksen, kahteen eri järjestelmään arvioinnin ja ylennyksen hallinnoimiseksi selkeästi erillään toisistaan. 11. b) Puitteet alisuoriutumisen tunnistamiseksi ovat olemassa. Tilintarkastustuomioistuimen havainto osoittaa, että käytännössä niitä sovelletaan harvoin. 12. Sähköistä ansioluetteloa ja tällaisia ansioluetteloita varten käytettävää hakutoimintoa ollaan parhaillaan kehittämässä ja parantamassa huomattavasti. Uudet työkalut tulevat johtohenkilöstön ja muun henkilöstön käyttöön vuoden 2012 aikana. Kun nämä välineet ovat saatavilla, koko henkilöstöä pyydetään täyttämään sähköinen ansioluettelonsa. 13. Komissio työskentelee parhaillaan työtehtävien tietojärjestelmän ja sähköisten ansioluetteloiden moduulien parantamiseksi, jotta pystyttäisiin helpommin tuottamaan yhdennettyjä tietokokonaisuuksia komissiossa ja sen pääosastolla saatavilla olevasta ammattitaidosta sekä kuhunkin työhön tarvittavasta ammattitaidosta. Johtohenkilöstöä kannustetaan julkaisemaan avoimia tehtäviä koskevia ilmoituksia ja tätä tukevana vaihtoehtona myös tunnustelemaan komission sisäisiä työmarkkinoita mahdollisesti sopivien ehdokkaiden kartoittamiseksi sähköisen ansioluettelon hakutoiminnon avulla. Se asetetaan heidän saatavilleen vuonna Työntekijöitä kannustetaan täyttämään sähköiset ansioluettelonsa ja pitämään ne ajan tasalla, koska tämä lisää johtohenkilöstön mahdollisuuksia löytää heidät komission sisäisiltä työmarkkinoilta. Komissio on lisäksi hiljattain käynnistänyt liiketoimintaprosessiensa uudistamisen. Sillä edistetään henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien yhdistämistä ja erityisesti palvelukseen otetun henkilöstön 3

4 ammattitaitoa ja osaamista koskevien tietojen kokoamista yhteen työtehtävien tietojärjestelmään ja sähköisiin ansioluetteloihin. 14. On syytä korostaa, että keskitetyllä ja paikallisesti tarjotulla koulutuksella on eri tehtävä. Puolet koulutusbudjetista on hajautettu pääosastoille, jotka pystyvät näin keskittymään omiin erityisiin tavoitteisiinsa. Toista puolikasta hallinnoidaan keskitetysti, ja siinä keskitytään kaikissa pääosastoissa tarvittavien tietojen ja osaamisen vahvistamiseen. Keskitetty koulutus on näin ollen yleisluontoisempaa ja vähemmän eriytynyttä kuin hajautettu koulutus. Keskitetyn koulutuksen tehtävä ei ole vahvan yhteyden muodostaminen tiettyihin poliittisiin tavoitteisiin. Kielikoulutuksen tavoitteena on toisaalta helpottaa henkilöstön ja komission sisäistä viestintää ja toisaalta helpottaa yhteydenpitoa komission henkilöstön ja ulkoisten sidosryhmien välillä, mukaan lukien jäsenvaltiot ja niiden kansalaiset Yhteinen vastaus: Komissio on käynnistänyt sisäisen pohdinnan mahdollisista tai suositeltavista ohjeista sisäisen liikkuvuuden parantamiseksi. Ehdotuksessa esitetään muun muassa, että henkilöstön työurien hallinnassa kiinnitetään enemmän huomiota komission etuun. Sähköisen ansioluettelon käyttö kiinnostavien hakijoiden tunnistamisessa todennäköisesti tehostaa liikkuvuusprosessia ja auttaa löytämään oikean henkilön kuhunkin työpaikkaan. 18. Tarkastuksen yhteydessä tehdyssä kyselyssä johdon vastaukset muihin kysymyksiin olivat positiivisempia. Kyselystä esimerkiksi ilmenee, että 81 prosenttia vastaajista katsoo, että henkilöstöarviointia koskeva koulutus auttoi heitä valmistautumaan arviointikeskusteluihin ja 73 prosenttia katsoo, että se auttoi heitä käymään arviointikeskustelua. 19. a) Kaikilla kielikursseilla ei tarvitse olla suoraa yhteyttä henkilöstön jäsenen nykyiseen työtehtävään. Henkilöstösääntöjen määräysten 45 artiklan 2 kohdan perusteella komission on varmistettava, että koko henkilöstö, joka ei ole vielä osoittanut riittävää kolmannen kielen taitoa, saa osallistua kielikursseille vaaditun tason saavuttamiseksi. Kolmatta kieltä koskevan vaatimuksen on tarkoitus tehdä virkamiehistä monipuolisempia ja joustavampia uransa aikana. 19. c) Johto hyväksyy kursseille osallistumisen yksikön edun perusteella. 20. Katso 15 kohtaan annettu vastaus. 21. Henkilöstön jäsenet ovat ensisijaisesti itse vastuussa uransa hallinnoinnista. Komissio kuitenkin tarjoaa oman organisaationsa edun mukaisesti neuvontaa, jolla se auttaa varmistamaan, että organisaation tarpeisiin pystytään vastaamaan kunkin yksittäisen työntekijän työuran ajan. Neuvontaa antavat ensisijaisesti lähimmät esimiehet. Sitä on saatavilla myös keskusyksikön ja paikallisten neuvontapalveluiden tasolla. Nämä tehtävät ovat hyvin näkyvillä ja tietoja on helposti saatavilla. Komissio pohtii keskus- ja paikallistason neuvontapalveluiden ja HR-toiminnon oma-aloitteisempaa toimintaa niiden auttaessa henkilöstöä hallitsemaan uraansa ja ohjaamaan liikkuvuuttaan. Laatikko 1 Uraneuvonta viestinnän pääosastossa Viestinnän pääosaston lähestymistapaa käytetään laajasti myös muissa pääosastoissa ja toimielimissä sekä erillisvirastoissa. 28. Liikkuvuuden oikea ajoitus riippuu monesta tekijästä. Yksi tekijä on työpanos, jonka henkilöstön jäsen pystyy nykyisessä työssään antamaan. Yleensä se heikkenee sen jälkeen, kun työvuosia on takana tietty määrä. Yhtä tärkeää kuin siirtymisen ajoitus on myös se, onko saatavilla toista kyseisen henkilön profiiliin sopivaa työtä. Kussakin työpaikassa ihannetapauksessa vietetty aika riippuu näin ollen sekä henkilöstä että työstä, ja usein se vaihtelee uran mittaan. 4

5 Tavoitteena on hallita liikkuvuutta, jotta löydetään oikeilla taidoilla varusteltu henkilö oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Liikkuvuus on jo osa komission työkulttuuria, ja yleensä se hyväksytään hyvin. Siihen olisi kuitenkin turvauduttava oma-aloitteisemmin, jotta osaamista lisättäisiin ja suoriutumista ylläpidettäisiin koko uran ajan. 30. Komissio on päättänyt luopua koulutuskartoista vuodesta 2012, koska niiden käyttö oli muuttunut enemmän byrokraattiseksi velvollisuudeksi kuin todelliseksi mahdollisuudeksi analysoida tarpeita. Koulutuskartat eivät olleet riittävän joustavia ottamaan huomioon henkilöstön kehittyvät tarpeet, ja näin ollen ne eivät olleet hyödyllinen keino todellisten tarpeiden esittämiseen määrällisesti. 31. Neljän kuukauden ajan kahdesti viikossa järjestettävien kielikurssien osalta on väistämätöntä, että joltakin tunneilta ollaan poissa työmatkojen, tärkeiden työkiireiden, sairauden ja joskus myös vuosiloman takia. Näistä poissaoloista huolimatta kolme neljäsosaa osallistujista suoriutui kurssin loppukokeista. On huomattava, että 64 prosenttia keskijohdosta katsoo, että kielikoulutus auttoi henkilöstöä tekemään työnsä paremmin. Lisäksi sellaisissakin tapauksissa, joissa kielikoulutuksesta ei ole suoraa hyötyä nykyisen työn kannalta, se voi tuottaa komissiolle hyötyä tulevaisuudessa. Katso 19 kohdan a alakohtaan annettu vastaus. 32. Katso 31 kohtaan annettu vastaus. 34. On selvää, että koulutuksen tarpeeseen vaikuttaa se, missä työuransa vaiheessa työntekijä on, ja kokemattomampi henkilöstö tarvitsee enemmän koulutusta kuin kokenut. 36. Kunkin komission virkamiehen liikkuvuutta seurataan komission Sysper2-tietokannassa. Komissio etsii tapoja tuottaa merkityksellisiä ja johdonmukaisia liikkuvuutta koskevia tilastoja erityisesti pääosastojen välisen liikkuvuuden osalta. 37. Komissio katsoo, että oman henkilöstön käyttö koulutustehtävissä ei anna viitteitä siitä, kuinka arvokkaana organisaatio pitää henkilöstön kehittämistä. Lisäksi monia koulutuksen ja valmentamisen muotoja ei virallisesti kirjata Syslogiin, ja näin ollen niitä on vaikeaa esittää määrällisesti. On huomattava, että valmennusta voi tapahtua sekä työtovereiden välillä että johdosta käsin. Laatikko 3 Esimerkkejä opittua vahvistavista ja opitun soveltamista tukevista seurantatoimista Tilintarkastustuomioistuimen toteamien seikkojen ohella ulkoisessa johtamisen kehitysohjelmassa olevia pyydetään systemaattisesti jakamaan kurssilla hankittuja tietoja muiden johtajien kanssa lounasaikaan. 40. b) Uudella ylennysjärjestelmällä, joka tuli voimaan vuonna 2012, pyritään varmistamaan, että henkilöstö, jonka suoriutuminen ei ole tyydyttävää, ei ylenisi, ennen kuin heidän suoriutumisensa paranee. Pääosastojen on ehdotettava ylennettäviä henkilöitä, eikä niillä ole kannustimia heikosti suoriutuvien henkilöiden ehdottamiseen. 41. Puitteet alisuoriutumisen tunnistamiseksi ovat olemassa. Koulutusta alisuoriutumisen hallinnoimiseksi on saatavilla, ja se on arvostettua. Uraneuvonnan keskusyksikkö osallistuu alisuoriutumisen käsittelyyn, kun HR-yksiköt pyytävät siltä tukea. Sellaisissa tapauksissa uraneuvonnan keskusyksikkö, paikallinen uraneuvoja, suora esimies ja henkilöstön jäsen pyrkivät yhdessä määrittämään toimet, jolla kielteinen suuntaus saadaan käännettyä ennen kuin henkilö luokitellaan virallisesti epäpäteväksi henkilöstösääntöjen 51 artiklan perusteella. Komissiolla ei ole näyttöä siitä, että silloin jos näitä toimia sovelletaan, ne olisivat tehottomia. 42. Henkilöstön sitoutuminen taitojensa kehittämiseen ilmenee heidän valmiuksistaan sekä kyvystään käyttää kieliä (kaksi osiota arviointikertomuksessa) ja heidän saavutuksistaan (jota 5

6 arviointikertomuksen tehokkuutta koskeva osio koskee) sekä oppimista koskevassa osiossa, joka lisättiin vuoden 2012 arviointimenettelyyn. Henkilöstön sitoutuminen muiden ammattitaidon kehittämiseen ilmenee niistä kertomuksen osioista, jotka koskevat tehokkuutta, valmiuksia (koulutustaitoa), käytöstä (työskentelyä muiden kanssa) ja vastuualueita (esimiestaitoja, mukaan lukien palaute ja valmentaminen). Yleneminen riippuu henkilöstösäännöissä vahvistetuista perusteista eli arvioinneista, kielten käytöstä ja vastuutasosta. Nopeaan ylenemiseen oikeuttaa tavallisesti erinomainen suoriutuminen, mutta henkilöstön osaaminen ja oppimiskyky ovat olennainen suoriutumiseen vaikuttava tekijä. Oppimisen ja kehityksen vaikutus suoriutumiseen tunnustetaan selkeämmin vuodesta 2012 käytössä olevassa arviointijärjestelmässä, johon on lisätty työntekijän ja arvioijan kommentteja varten uusi osio, oppiminen. 45. Parannetulla työtehtävien tietojärjestelmällä, sähköisellä ansioluettelolla ja hakutoimintoa koskevalla moduulilla mahdollistetaan sekä työntekijöille että johtajille vahvemmin tietoon perustuvat päätökset. Iäkkäämmän henkilöstön osalta kyse ei ole siitä, että heidän heikentyneisiin liikkuvuusmahdollisuuksiinsa pitäisi puuttua paremmin, vaan koko henkilöstön lahjakkuutta, uraa ja suoriutumista kokonaisuudessaan koskevalla laadukkaalla johtamisella olisi ylläpidettävä tasokasta suoriutumista ja sitoutumista koko heidän mahdollisesti hyvin pitkän uransa ajan. 47. Katso 30 kohtaan annettu vastaus. 48. Työn painopisteiden muuttumisen lisäksi muita syitä jättää osallistumatta koulutukseen ovat esimerkiksi kiireellinen ennakoimaton tarve jäädä toimistoon tai lähteä työmatkalle sekä sairastuminen. 54. Suoran syy-yhteyden määrittäminen tietynlaisen kehitystoiminnan (esim. koulutuskurssi) ja organisaatiotavoitteen (esim. hiilipäästöjen vähentäminen) välillä on ongelmallista. On harvoin mahdollista yksilöidä luotettavasti koulutuksen vaikutusta niiden monien tekijöiden joukosta, jotka ovat saattaneet vaikuttaa lopputulokseen. CIPD-instituutin (Chartered Institute of Personnel and Development), joka on Euroopan suurin henkilöstöhallinnon ja kehittämisen ammatillinen elin, tekemä tutkimus osoittaa, että Kirkpatrickin menetelmän neljättä tasoa sovelletaan erittäin harvoin organisaatioissa. Niin voidaan tehdä, kun tavoite on hyvin selkeästi määritelty (esim. asiakastyytyväisyyden lisääminen) ja kun oppiminen on myös pääasiallinen keino ongelman ratkaisemiseen. Komission oppimista ja kehitystä koskeva yleinen politiikka ei mitenkään täytä näitä vaatimuksia. 57. Katso 45 kohtaan annettu vastaus. 58. Katso 54 kohtaan annettu vastaus. PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET 59. Komissio kehittää parhaillaan henkilöstön ammattitaitoa ja kehitystarpeita koskevia tietojärjestelmiä. Sähköisen ansioluettelon seuraavan version avulla henkilöstön ammattitaitoa koskevat tiedot ovat kaikkien johtajien saatavilla. Keskusyksikössään komissio keskittyy vahvistamaan monissa pääosastoissa hyödyllistä tietoa ja osaamista. Paikallista koulutusbudjettia käytetään pääosastojen tasolla vastaamaan tiettyjen politiikanalojen kehitystarpeisiin. 60. Monivuotista oppimisen ja kehityksen strategiaa sekä uudistettua liikkuvuusstrategiaa laaditaan parhaillaan. 61. Kehitystoiminta, mukaan lukien kielikurssit, on pitkän aikavälin investointi komission henkilöstön tehokkuuteen. Niistä saatava hyöty ei aina ole välittömästi nähtävissä tämänhetkisessä 6

7 työssä. Suositus nro 1 Johdantolause: Komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen suosituksesta, ja sitä myös noudatetaan. a) EPSOn valintamenettelyssä käytettäviä uusia ydinkompetensseja ollaan parhaillaan sisällyttämässä uuteen arviointimenettelyyn. Uudet tehtävänkuvaukset ja sähköisten ansioluetteloiden moduulit laaditaan kyseisiä puitteita vastaaviksi. Myös koulutusluetteloa muokataan ydinkompetenssien mukaiseksi. b) Komissio ulottaa keskipitkälle aikavälille (viisi vuotta) EPSOn kilpailujen aikatauluttamista koskevan suunnittelunsa, jolla kartoitetaan palvelukseenottamisen tarvetta koko toimielimessä. c) Komissio aikoo laatia tulevaisuutta varten oppimista ja kehitystä koskevan johdonmukaisen strategian. Keskijohdon ja ylimmän johdon osalta liikkuvuuspolitiikka on ollut käytössä jo useita vuosia. Suuntaviivat henkilöstön ulkoiseen ja sisäiseen liikkuvuuteen ovat parhaillaan kehitteillä. Työtehtävien tietojärjestelmä ja sähköiset ansioluettelot lisäävät erityisesti sisäisten työmarkkinoiden tehokkuutta. Suositus nro 2 Johdantolause: Komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen suosituksesta. a) Henkilöstöhallinnon pääosasto kehittää parhaillaan sähköistä ansioluetteloa ja sen hakutoimintoa. Henkilöstöä kannustetaan aktiivisesti täyttämään sähköisen ansioluettelonsa ja päivittämään sitä. Henkilöstölle selitetään siitä koituvat edut, joita ovat esimerkiksi yksittäisen profiilin näkyvyys sisäisillä työmarkkinoilla sekä henkilöstön liikkuvuus- ja verkostoitumismahdollisuuksien parantuminen. (b) Henkilöstöjohtajia ja lähimpiä esimiehiä aiotaan kouluttaa siinä, miten he voivat käyttää arviointia mahdollisuutena tarkastaa ja päivittää sähköistä ansioluetteloaan. c) Hakutoimintoa kehitetään ja se otetaan käyttöön vuoden sisällä yhdessä tarkistetun sähköisen ansioluettelon moduulin kanssa. Toiminto on johtajien saatavilla, ja heille selitetään sen käyttö ja siitä mahdollisesti koituvat edut (parempi kokonaiskuva henkilöstön osaamisesta, mahdollisuus sisäisten työmarkkinoiden toiminnan paranemiseen, tietyiltä ryhmiltä/työryhmiltä vaadittavien erityiskompetenssien löytyminen helpommin ja tehokkaammin). d) Katso c alakohta. e) Uuden sähköisen ansioluettelon moduulin käyttöönoton myötä sopivien hakijoiden tunnistamista tehostetaan ja keinoja sisäisen liikkuvuuden tukemiseen kehitetään. Komissio antaa pääosastoille suuntaviivat sähköisen ansioluettelon moduulin avoimeen ja tehokkaaseen käyttöön henkilöstösääntöjen mukaisesti. f) Komissio on samaa mieltä ehdotuksesta, jonka mukaan henkilöstöä on tuettava paremmin koulutustarpeiden kartoittamisessa. Arvioinnissa on osio, joka koskee henkilöstön oppimistarpeiden kartoittamista. Johtoa kannustetaan tehostamaan henkilöstön kanssa käytävää oppimiskeskustelua. g) Koulutus yleisesti ja kielikoulutus erityisesti ovat investointi, joka ei välttämättä liity nykyiseen työtehtävään, mutta saattaa liittyä henkilön tulevaan urakehitykseen tai komission organisatoristen tarpeiden kehittymiseen ja muuttumiseen. Sitä olisi yleisesti ottaen tarkasteltava pitkällä aikavälillä. Komissio aikoo tarjota johdolle neuvontaa siitä, miten yksikön etu olisi määriteltävä koulutustoiminnan, kielikoulutus mukaan lukien, yhteydessä. (h) Henkilöstön jäseniä olisi tuettava heidän urakehityspyrkimyksissään tavalla, joka hyödyttää sekä 7

8 heitä itseään että komissiota. Vastatakseen tilintarkastustuomioistuimen suositukseen komissio sisällyttää arviointimenettelyynsä lähimmän esimiehen kanssa käytävän keskustelun keskipitkän ja pitkän aikavälin urakehityksestä. i) Komissio analysoi pidemmälle tapaa, jolla uraneuvonta toimii, ja ottaa resurssien vähentämisen yhteydessä huomioon arvioinnin kyseisestä toiminnosta. Komissio harkitsee uraneuvonnasta vastaavan henkilöstön profiilin vahvistamista. 63. On vaikea mitata, miten työpaikalla tuetaan uusien taitojen soveltamista, koska kyseinen tuki on luonteeltaan epävirallista. 64. Komissio on päättänyt luopua koulutuskartoista vuodesta 2012, koska niiden käyttö oli muuttunut pikemminkin byrokraattiseksi velvollisuudeksi kuin todelliseksi mahdollisuudeksi analysoida tarpeita. On selvää, että koulutuksen tarpeeseen vaikuttaa se, missä työuransa vaiheessa työntekijä on, ja kokemattomampi henkilöstö tarvitsee enemmän koulutusta kuin kokenut. Neljän kuukauden ajan kahdesti viikossa järjestettävien kielikurssien osalta on väistämätöntä, että joltakin tunneilta ollaan poissa työmatkojen, tärkeiden työkiireiden, sairauden ja joskus myös vuosiloman takia. Näistä poissaoloista huolimatta kolme neljäsosaa osallistujista suoriutui kurssin loppukokeista. Komissio katsoo, että oman henkilöstön käyttö koulutustehtävissä ei anna viitteitä siitä, kuinka arvokkaana organisaatio pitää henkilöstön kehittämistä. Kunkin komission virkamiehen liikkuvuutta seurataan komission Sysper2-tietokannassa. 65. On lähimmän esimiehen tehtävä varmistaa uusien taitojen soveltaminen työpaikalla. Lisäksi suurin osa seurantatoimista on epävirallisia, ja näin ollen niitä on hankala esittää määrällisesti. 66. Komissio vahvistaa, että uuden järjestelmän tarkoituksena on erottaa selkeämmin toisistaan työnsä hyvin suorittavat toimihenkilöt työnsä huonosti suorittavista toimihenkilöistä ja jättää ylentämättä ne, jotka eivät suoriudu tehtävistään tyydyttävästi. Suositus nro 3 Johdantolause: Komissio hyväksyy suosituksen. Henkilöstönhallintajärjestelmä (Sysper2) on suunniteltu yksittäisten ihmisten tietojen hallintaan, mutta komissio tarvitsee myös yhdennettyjä tietokokonaisuuksia. Komissio aikoo tehdä kustannus-hyötyanalyysin tilintarkastustuomioistuimen suositusta vastaavasta järjestelmästä ja määrittää sen täytäntöönpanon ensisijaisuuden suhteessa muihin suunniteltuihin tietotekniikan kehityshankkeisiin. a) Koulutuspassi on jo koko henkilöstön ja johtajien saatavilla Sysper 2 -järjestelmässä, joka välittää nämä tiedot yksittäisille käyttäjille. Komissio on samaa mieltä siitä, että tarvitaan myös palkkaluokittain ja tehtävittäin jaoteltuja yhdennettyjä tietokokonaisuuksia. b) Nämä tiedot kirjataan yksilötasolla. Kunkin komission virkamiehen liikkuvuutta seurataan komission Sysper2-tietokannassa. Komissio etsii tapoja tuottaa merkityksellisiä ja johdonmukaisia liikkuvuutta koskevia tilastoja erityisesti pääosastojen välisen liikkuvuuden osalta. Suositus nro 4 Johdantolause: Komissio on samaa mieltä tämän suosituksen periaatteesta, ja uusi arviointijärjestelmä ilmentääkin sitä. a) Komissio arvioi, kuinka henkilöstön sitoutuminen ammattitaitonsa kehittämiseen ja koulutuksen antamiseen otetaan huomioon vuoden 2012 arviointi- ja ylennysmenettelyssä. Arvioinnin tuloksesta riippuen komissio antaa johdolle tarvittaessa selkeämpää neuvontaa. b) Komissio on samaa mieltä siitä, että lähimpien esimiesten on otettava aktiivinen rooli 8

9 alisuoriutumiseen puuttumisessa, ja se tukee heitä edelleen tässä tehtävässä. Lisäksi henkilöstösääntöjen 51 artiklan 1 kohdan mukainen epäpätevyyttä koskeva menettely on tarkistettava. Komissio käynnistää kuulemisia, jotta uusia menettelyjä saadaan hyväksyttyä. c) Komissio tarkastelee vuoden 2012 arviointimenettelyä näiden kysymysten osalta. Se saattaa tarvittaessa antaa johtajille selkeämpiä suuntaviivoja. Se käsittelee myös iäkkäämmän, korkeammissa palkkaluokissa olevan henkilöstön koulutustarvetta monivuotisessa oppimisen ja kehityksen strategiassaan. Suositus nro 5 Johdantolause: Komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen suosituksesta. Omaksutut uudet taidot on yleisesti ottaen erittäin suositeltavaa todentaa. Oppimisen ja kehityksen strategiassa selvennetään, mitkä koulutuspolut saattavat sopia tähän tarkoitukseen, kuinka uusien taitojen omaksumista olisi testattava ja milloin tämä saattaisi olla kustannustehokasta. Monivuotisessa oppimisen ja kehityksen strategiassa käsitellään myös seurantatoimia. 68. Joissakin tilanteissa saattaa olla kustannustehokasta ja hyödyllistä testata omaksuttuja taitoja sekä kysyä henkilöstöltä ja johtohenkilöstöltä heidän näkemystään siitä, kuinka olennaisina he kursseja pitävät. On kuitenkin harvoin mahdollista määrittää suoraa syy-yhteyttä tietynlaisen kehitystoiminnan (esim. koulutuskurssi) ja organisaatiotavoitteen (esim. hiilipäästöjen vähentäminen) välillä. Suositus nro 6 Johdantolause: Komissio on samaa mieltä siitä, että kehitystoiminnan vaikuttavuutta olisi arvioitava. Kehitystoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin parantamiseksi komissio sisällyttää monivuotiseen oppimisen ja kehityksen strategiaansa kohdat, joita tilintarkastustuomioistuin korostaa. 9

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA KULTTUURI JA KOULUTUS OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA TUTKIMUS

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2 1. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ OSA JOHTAMISTA Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeinen osa turvatekniikan keskuksen johtamisjärjestelmää. Organisaation

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Tiedoksi kunnanhallitukselle 15.9.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 1 (4) Toivakan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012)

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Vetoomusvaliokunta 18.12.2012 ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) Asia: Vetoomus nro 0430/2012, Heikki Auvinen, Suomen kansalainen, hänen irtisanomisestaan Euroopan komission

Lisätiedot

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO Lähtökohtia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Tausta SOL konserni on Suomen suurimpia palvelualan työllistäjiä. SOLIssa työskentelee tällä hetkellä lähes 10 000 työntekijää, joista n 7500 Suomessa.

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Aiemmin hankitun n osaamisen tunnistaminen HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Osaamisen tunnistamisesta Osaamisen hallinta muuttuvassa toimintaympäristössä i i ä Tilanteen ja tavoitteiden

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Riskit hallintaan ISO 31000

Riskit hallintaan ISO 31000 Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet

Lisätiedot

TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Uudistuva korkeakoulujen aikuiskoulutus oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus ja erityispätevyydet Opetusministeriö 8.10.2009 Petri Haltia

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Raimo Vuorinen, KT, Projektipäällikkö, ELGPN Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Jukka Lerkkanen, KT, Opettajankoulutuspäällikkö

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku Pääjohtaja Aulis Pitkälä Suomen ammatillinen koulutus tulevaisuuden haasteisiin vastaajana Ammatillista koulutusta kehitetty

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02)

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) 17.11.2011 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 336 A/5 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) Kiinnostaako ura EU:n toimielimissä? Oletko etsimämme henkilö? Ilmoittautuminen

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue PK hallitusbarometri VII 205 Pirkanmaa alue Alue Kaikki vastaajat (N=280) N 200 80 60 40 20 00 80 60 40 20 0 7 55 3 33 40 72 78 59 29 35 50 09 77 22 4 9 78 82 Asema organisaatiossa 60 50 40 30 20 0 0 53

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan tehtävät. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

Työpaikkaohjaajan tehtävät. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaajan tehtävät momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaaja voi monin tavoin auttaa opiskelijan oppimista työssäoppimisjaksoilla. Ohjaaja voi ottaa huomioon oppimisen

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä.

Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä. Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä. Rekrytointi voi tulla kalliiksi ilman luotettavaa kumppania. Onnistuneen ja epäonnistuneen rekrytoinnin ero on taloudellisesti merkittävä. Rekrytointi on kriittinen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 Kuinka selviä työyhteisöllenne ovat sen tarkoitus, arvot, visio, prosessit ja roolit? Tämä mittaus soveltuu käytettäväksi esimerkiksi pidemmän valmennuskokonaisuuden alku-

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ammatillisen osaamisen kehittäminen Ammatillisen osaamisen kehittäminen Ammatillisen osaamisen kehittäminen Työmarkkinoilla tarvitaan aikaisempaa monipuolisempaa ja laaja-alaisempaa osaamista. Erityisosaamisen, kielitaidon, yhteistyötaitojen,

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Esimiesroolin muutokset. Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa

Esimiesroolin muutokset. Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa Esimiesroolin muutokset Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa HAKE-hanke - Arviolta 70 esimiestä tulee jäämään ilman esimiestehtävää HAKEhankkeen

Lisätiedot

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Yleistä Kehityskeskustelut ovat yksi suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen väline. Näitä keskusteluja esimiehen ja alaisen välillä kutsutaan myös tavoite-, tulos-, arviointi-,

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12 ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12.2004 UUDISTETUN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu Avoin hallinto Open Government Partnership Suomen toimintaohjelman valmistelu Mikä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Tutkimustieto TNO-palvelujen järjestämisen tukena?

Tutkimustieto TNO-palvelujen järjestämisen tukena? Tutkimustieto TNO-palvelujen järjestämisen tukena? Raimo Vuorinen, KT ELGPN -koordinaattori Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos KEHA-keskus & VOKES Webinaari 25.8.2015 klo 13.00-14.00 Koettuja

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA

MAAHANMUUTTAJIEN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA MAAHANMUUTTAJIEN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA ARVIOIMINEN TYÖPAIKALLA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN MERKITYS UUDESSA MAASSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA ARVIOINNIN MENETELMÄT ERI KIELI- JA KULTUURITAUSTAISTEN TYÖSSÄOPPIMISEN

Lisätiedot

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa www.europass.fi Tuuleta Osaamistasi Euroopassa Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään Osaamisen osoittaminen

Lisätiedot

.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD

.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD ,3 Bryssel, 1. maaliskuuta 2000.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD (XURRSDQ NRPLVVLR K\YlNV\L WlQllQ YXRWLVHQ KLVWRULDQVD NDXDVNDQWRLVLPPDQ XXGLVWXVVWUDWHJLDQ 7lPl \NVLW\LVNRKWDLQHQ VWUDWHJLD MXONDLVWDDQ

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA 2012 1 STRATEGIA Koulutusyhtymän kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on, että opiskelijalla on meiltä valmistuessaan oikea asenne erilaisia kulttuureita, eri kieliä

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus tikun nokassa Ison palvelu- ja toimintatapamuutoksen johtaminen on edelleen vaiheessa suunta on selvillä, vaikutukset näkyvät viiveellä Mediamielikuvana

Lisätiedot