KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN VAIKUTTAVUUS EUROOPAN KOMISSIOSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN VAIKUTTAVUUS EUROOPAN KOMISSIOSSA"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2012) 330 final KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN VAIKUTTAVUUS EUROOPAN KOMISSIOSSA FI FI

2 KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN VAIKUTTAVUUS EUROOPAN KOMISSIOSSA TIIVISTELMÄ I. Komissio tiedostaa, että sen henkilöstöllä on ratkaisevan tärkeä merkitys sille, että komissio suoriutuu tehtävistään tehokkaasti, ja myöntää sen tärkeyden, että henkilöstöä autetaan kehittämään taitojaan koko työuransa ajan. Komissio on tehnyt viime vuosina useita aloitteita henkilöresurssiensa hallinnoinnin parantamiseksi. Vuonna 2000 käynnistetyn hallinnollisen uudistuksen seurauksena siirryttiin osittain hajautettuun henkilöresurssien hallinnointiin, jonka yhteydessä joitakin tehtäviä erityisesti henkilöstön kehittämisen ja urakehityksen alalla siirrettiin pääosastoille. Komissio kehittää parhaillaan uutta työtehtävien tietojärjestelmää ja tarkastamalla nykyistä sähköistä ansioluetteloa se luo puitteita osaamisen kartoittamiselle. Myös arviointi- ja ylenemisjärjestelmää tarkistettiin, ja uudet järjestelmät tulivat voimaan vuonna Henkilöhallintoyksiköiden, koulutuskoordinaattoreiden ja uraneuvonnasta vastaavien virkamiesten verkostojen suunnittelulla varmistetaan yhdenmukainen lähestymistapa koko komissiossa ja henkilöstöhallinnon parhaiden käytäntöjen jakaminen. III. Komissio kehittää parhaillaan henkilöstön ammattitaitoa ja kehitystarpeita koskevia tietojärjestelmiä. Uuden sähköisen ansioluettelon valmistuttua henkilöstön ammattitaitoa koskevat tiedot ovat helpommin kaikkien johtajien saatavilla. Keskustasolla komissio keskittyy vahvistamaan kaikissa pääosastoissa hyödyllistä tietoa ja osaamista. Paikallista koulutusbudjettia käytetään pääosastojen tasolla vastaamaan tiettyjen politiikanalojen kehitystarpeisiin. Monivuotista oppimisen ja kehityksen strategiaa sekä uudistettua liikkuvuusstrategiaa laaditaan parhaillaan. Kehitystoiminta, mukaan lukien kielikurssit, on pitkän aikavälin investointi komission henkilöstön tehokkuuteen. Niistä saatava hyöty ei aina ole välittömästi nähtävissä tämänhetkisessä työssä. V. Lähimmät esimiehet auttavat henkilöstöään yksittäisen koulutustarpeen kartoittamisessa ja työpaikalla omaksutun ammattitaidon soveltamisessa. Hyvin suoriutuvalle henkilöstölle annetaan tunnustusta ja ylennyksiä. V. a) Komissio on päättänyt luopua koulutuskartoista vuodesta 2012, koska niiden käyttö oli muuttunut pikemminkin byrokraattiseksi velvollisuudeksi kuin todelliseksi mahdollisuudeksi analysoida tarpeita. Komissiolla on täydelliset tiedot siitä, mille koulutuskursseille on haettu ja mille on osallistuttu. Lähimmät esimiehet tekevät yksikön edun mukaisesti lopullisen päätöksen siitä, mille kursseille voi osallistua ja määrittävät osallistumisajankohdan. V. b) Keskimääräinen koulutuspäivien määrä yhdessä arkioppimiseen käytettyjen päivien kanssa vastaa komission vuonna 2002 asettamaa tavoitetta, joka on 10 päivää henkilöä kohti (alkaen 2,5 päivästä). On selvää, että koulutustarpeeseen vaikuttaa se, missä työuransa vaiheessa työntekijä on, ja kokemattomampi henkilöstö tarvitsee enemmän koulutusta kuin kokenut. V. c) Neljän kuukauden ajan kahdesti viikossa järjestettävien kielikurssien osalta on väistämätöntä, että joiltakin tunneilta ollaan poissa työmatkojen, tärkeiden työkiireiden, sairauden ja joskus myös vuosiloman takia. Näistä poissaoloista huolimatta kolme neljäsosaa osallistujista suoriutui kurssin loppukokeista. V. d) Komissio katsoo, että oman henkilöstön käyttö koulutustehtävissä ei anna viitteitä siitä, kuinka arvokkaana organisaatio pitää henkilöstön kehittämistä. 2

3 V. e) Lähimmän esimiehen pitäisi varmistaa, että uutta ammattitaitoa sovelletaan työpaikalla. Suurin osa tällaisista seurantatoimista on epävirallisia, ja näin ollen niitä on hankala esittää määrällisesti. V. f) Komissio vahvistaa, että uuden järjestelmän tarkoituksena on erottaa selkeämmin toisistaan työnsä hyvin suorittavat toimihenkilöt työnsä huonosti suorittavista toimihenkilöistä ja jättää ylentämättä ne, jotka eivät suoriudu tehtävistään tyydyttävästi. VI. Joissakin tilanteissa saattaa olla kustannustehokasta ja hyödyllistä testata omaksuttuja taitoja sekä kysyä henkilöstöltä ja johtohenkilöstöltä heidän näkemystään siitä, kuinka olennaisina he kursseja pitävät. On kuitenkin harvoin mahdollista määrittää suoraa syy-yhteyttä tietynlaisen kehitystoiminnan (esim. koulutuskurssi) ja organisaatiotavoitteen (esim. hiilipäästöjen vähentäminen) välillä. VII. Komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen suosituksista. HUOMAUTUKSET 10. Vanhassa kilpailujärjestelmässä oli mahdollista testata hakijoiden tietoja ja ammattitaitoa. Rekrytoinnin jälkeen kyseiset tiedot ja ammattitaito ilmenivät työtehtävät kattavasta tietojärjestelmästä (tehtävänkuvaukset), arviointikeskusteluista, koulutuskartoista ja koko oppimista ja kehitystä koskevasta rakenteesta. EPSOn kilpailuun perustuvaa järjestelmää on aivan viime aikoina kehitetty enemmän hakijan osaamisperusteisen arvioinnin suuntaan, ja siitä syystä henkilöstöhallinnon välineestä haluttiin johdonmukaisempi. Komissio on hiljattain käynnistänyt uuden hankkeen HR:n menettelyllisten puitteiden yhdenmukaistamiseksi keskittämällä ne (EPSOn kilpailuissa käytettävän) kahdeksan ydinkompetenssin ympärille. Tämän lisäksi komissio saa jatkossa paremman yleiskuvan henkilöstön senhetkisestä osaamisesta parhaillaan kehitteillä olevan sähköisen ansioluettelon ja hakutoiminnon valmistuttua. 11. a) Arvioinnin tuloksena annettavan ylennyksen mahdolliset haittavaikutukset ovat yksi syy siihen, miksi komissio on siirtynyt yhdennetystä järjestelmästä, joka sisälsi sekä arvioinnin että ylennyksen, kahteen eri järjestelmään arvioinnin ja ylennyksen hallinnoimiseksi selkeästi erillään toisistaan. 11. b) Puitteet alisuoriutumisen tunnistamiseksi ovat olemassa. Tilintarkastustuomioistuimen havainto osoittaa, että käytännössä niitä sovelletaan harvoin. 12. Sähköistä ansioluetteloa ja tällaisia ansioluetteloita varten käytettävää hakutoimintoa ollaan parhaillaan kehittämässä ja parantamassa huomattavasti. Uudet työkalut tulevat johtohenkilöstön ja muun henkilöstön käyttöön vuoden 2012 aikana. Kun nämä välineet ovat saatavilla, koko henkilöstöä pyydetään täyttämään sähköinen ansioluettelonsa. 13. Komissio työskentelee parhaillaan työtehtävien tietojärjestelmän ja sähköisten ansioluetteloiden moduulien parantamiseksi, jotta pystyttäisiin helpommin tuottamaan yhdennettyjä tietokokonaisuuksia komissiossa ja sen pääosastolla saatavilla olevasta ammattitaidosta sekä kuhunkin työhön tarvittavasta ammattitaidosta. Johtohenkilöstöä kannustetaan julkaisemaan avoimia tehtäviä koskevia ilmoituksia ja tätä tukevana vaihtoehtona myös tunnustelemaan komission sisäisiä työmarkkinoita mahdollisesti sopivien ehdokkaiden kartoittamiseksi sähköisen ansioluettelon hakutoiminnon avulla. Se asetetaan heidän saatavilleen vuonna Työntekijöitä kannustetaan täyttämään sähköiset ansioluettelonsa ja pitämään ne ajan tasalla, koska tämä lisää johtohenkilöstön mahdollisuuksia löytää heidät komission sisäisiltä työmarkkinoilta. Komissio on lisäksi hiljattain käynnistänyt liiketoimintaprosessiensa uudistamisen. Sillä edistetään henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien yhdistämistä ja erityisesti palvelukseen otetun henkilöstön 3

4 ammattitaitoa ja osaamista koskevien tietojen kokoamista yhteen työtehtävien tietojärjestelmään ja sähköisiin ansioluetteloihin. 14. On syytä korostaa, että keskitetyllä ja paikallisesti tarjotulla koulutuksella on eri tehtävä. Puolet koulutusbudjetista on hajautettu pääosastoille, jotka pystyvät näin keskittymään omiin erityisiin tavoitteisiinsa. Toista puolikasta hallinnoidaan keskitetysti, ja siinä keskitytään kaikissa pääosastoissa tarvittavien tietojen ja osaamisen vahvistamiseen. Keskitetty koulutus on näin ollen yleisluontoisempaa ja vähemmän eriytynyttä kuin hajautettu koulutus. Keskitetyn koulutuksen tehtävä ei ole vahvan yhteyden muodostaminen tiettyihin poliittisiin tavoitteisiin. Kielikoulutuksen tavoitteena on toisaalta helpottaa henkilöstön ja komission sisäistä viestintää ja toisaalta helpottaa yhteydenpitoa komission henkilöstön ja ulkoisten sidosryhmien välillä, mukaan lukien jäsenvaltiot ja niiden kansalaiset Yhteinen vastaus: Komissio on käynnistänyt sisäisen pohdinnan mahdollisista tai suositeltavista ohjeista sisäisen liikkuvuuden parantamiseksi. Ehdotuksessa esitetään muun muassa, että henkilöstön työurien hallinnassa kiinnitetään enemmän huomiota komission etuun. Sähköisen ansioluettelon käyttö kiinnostavien hakijoiden tunnistamisessa todennäköisesti tehostaa liikkuvuusprosessia ja auttaa löytämään oikean henkilön kuhunkin työpaikkaan. 18. Tarkastuksen yhteydessä tehdyssä kyselyssä johdon vastaukset muihin kysymyksiin olivat positiivisempia. Kyselystä esimerkiksi ilmenee, että 81 prosenttia vastaajista katsoo, että henkilöstöarviointia koskeva koulutus auttoi heitä valmistautumaan arviointikeskusteluihin ja 73 prosenttia katsoo, että se auttoi heitä käymään arviointikeskustelua. 19. a) Kaikilla kielikursseilla ei tarvitse olla suoraa yhteyttä henkilöstön jäsenen nykyiseen työtehtävään. Henkilöstösääntöjen määräysten 45 artiklan 2 kohdan perusteella komission on varmistettava, että koko henkilöstö, joka ei ole vielä osoittanut riittävää kolmannen kielen taitoa, saa osallistua kielikursseille vaaditun tason saavuttamiseksi. Kolmatta kieltä koskevan vaatimuksen on tarkoitus tehdä virkamiehistä monipuolisempia ja joustavampia uransa aikana. 19. c) Johto hyväksyy kursseille osallistumisen yksikön edun perusteella. 20. Katso 15 kohtaan annettu vastaus. 21. Henkilöstön jäsenet ovat ensisijaisesti itse vastuussa uransa hallinnoinnista. Komissio kuitenkin tarjoaa oman organisaationsa edun mukaisesti neuvontaa, jolla se auttaa varmistamaan, että organisaation tarpeisiin pystytään vastaamaan kunkin yksittäisen työntekijän työuran ajan. Neuvontaa antavat ensisijaisesti lähimmät esimiehet. Sitä on saatavilla myös keskusyksikön ja paikallisten neuvontapalveluiden tasolla. Nämä tehtävät ovat hyvin näkyvillä ja tietoja on helposti saatavilla. Komissio pohtii keskus- ja paikallistason neuvontapalveluiden ja HR-toiminnon oma-aloitteisempaa toimintaa niiden auttaessa henkilöstöä hallitsemaan uraansa ja ohjaamaan liikkuvuuttaan. Laatikko 1 Uraneuvonta viestinnän pääosastossa Viestinnän pääosaston lähestymistapaa käytetään laajasti myös muissa pääosastoissa ja toimielimissä sekä erillisvirastoissa. 28. Liikkuvuuden oikea ajoitus riippuu monesta tekijästä. Yksi tekijä on työpanos, jonka henkilöstön jäsen pystyy nykyisessä työssään antamaan. Yleensä se heikkenee sen jälkeen, kun työvuosia on takana tietty määrä. Yhtä tärkeää kuin siirtymisen ajoitus on myös se, onko saatavilla toista kyseisen henkilön profiiliin sopivaa työtä. Kussakin työpaikassa ihannetapauksessa vietetty aika riippuu näin ollen sekä henkilöstä että työstä, ja usein se vaihtelee uran mittaan. 4

5 Tavoitteena on hallita liikkuvuutta, jotta löydetään oikeilla taidoilla varusteltu henkilö oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Liikkuvuus on jo osa komission työkulttuuria, ja yleensä se hyväksytään hyvin. Siihen olisi kuitenkin turvauduttava oma-aloitteisemmin, jotta osaamista lisättäisiin ja suoriutumista ylläpidettäisiin koko uran ajan. 30. Komissio on päättänyt luopua koulutuskartoista vuodesta 2012, koska niiden käyttö oli muuttunut enemmän byrokraattiseksi velvollisuudeksi kuin todelliseksi mahdollisuudeksi analysoida tarpeita. Koulutuskartat eivät olleet riittävän joustavia ottamaan huomioon henkilöstön kehittyvät tarpeet, ja näin ollen ne eivät olleet hyödyllinen keino todellisten tarpeiden esittämiseen määrällisesti. 31. Neljän kuukauden ajan kahdesti viikossa järjestettävien kielikurssien osalta on väistämätöntä, että joltakin tunneilta ollaan poissa työmatkojen, tärkeiden työkiireiden, sairauden ja joskus myös vuosiloman takia. Näistä poissaoloista huolimatta kolme neljäsosaa osallistujista suoriutui kurssin loppukokeista. On huomattava, että 64 prosenttia keskijohdosta katsoo, että kielikoulutus auttoi henkilöstöä tekemään työnsä paremmin. Lisäksi sellaisissakin tapauksissa, joissa kielikoulutuksesta ei ole suoraa hyötyä nykyisen työn kannalta, se voi tuottaa komissiolle hyötyä tulevaisuudessa. Katso 19 kohdan a alakohtaan annettu vastaus. 32. Katso 31 kohtaan annettu vastaus. 34. On selvää, että koulutuksen tarpeeseen vaikuttaa se, missä työuransa vaiheessa työntekijä on, ja kokemattomampi henkilöstö tarvitsee enemmän koulutusta kuin kokenut. 36. Kunkin komission virkamiehen liikkuvuutta seurataan komission Sysper2-tietokannassa. Komissio etsii tapoja tuottaa merkityksellisiä ja johdonmukaisia liikkuvuutta koskevia tilastoja erityisesti pääosastojen välisen liikkuvuuden osalta. 37. Komissio katsoo, että oman henkilöstön käyttö koulutustehtävissä ei anna viitteitä siitä, kuinka arvokkaana organisaatio pitää henkilöstön kehittämistä. Lisäksi monia koulutuksen ja valmentamisen muotoja ei virallisesti kirjata Syslogiin, ja näin ollen niitä on vaikeaa esittää määrällisesti. On huomattava, että valmennusta voi tapahtua sekä työtovereiden välillä että johdosta käsin. Laatikko 3 Esimerkkejä opittua vahvistavista ja opitun soveltamista tukevista seurantatoimista Tilintarkastustuomioistuimen toteamien seikkojen ohella ulkoisessa johtamisen kehitysohjelmassa olevia pyydetään systemaattisesti jakamaan kurssilla hankittuja tietoja muiden johtajien kanssa lounasaikaan. 40. b) Uudella ylennysjärjestelmällä, joka tuli voimaan vuonna 2012, pyritään varmistamaan, että henkilöstö, jonka suoriutuminen ei ole tyydyttävää, ei ylenisi, ennen kuin heidän suoriutumisensa paranee. Pääosastojen on ehdotettava ylennettäviä henkilöitä, eikä niillä ole kannustimia heikosti suoriutuvien henkilöiden ehdottamiseen. 41. Puitteet alisuoriutumisen tunnistamiseksi ovat olemassa. Koulutusta alisuoriutumisen hallinnoimiseksi on saatavilla, ja se on arvostettua. Uraneuvonnan keskusyksikkö osallistuu alisuoriutumisen käsittelyyn, kun HR-yksiköt pyytävät siltä tukea. Sellaisissa tapauksissa uraneuvonnan keskusyksikkö, paikallinen uraneuvoja, suora esimies ja henkilöstön jäsen pyrkivät yhdessä määrittämään toimet, jolla kielteinen suuntaus saadaan käännettyä ennen kuin henkilö luokitellaan virallisesti epäpäteväksi henkilöstösääntöjen 51 artiklan perusteella. Komissiolla ei ole näyttöä siitä, että silloin jos näitä toimia sovelletaan, ne olisivat tehottomia. 42. Henkilöstön sitoutuminen taitojensa kehittämiseen ilmenee heidän valmiuksistaan sekä kyvystään käyttää kieliä (kaksi osiota arviointikertomuksessa) ja heidän saavutuksistaan (jota 5

6 arviointikertomuksen tehokkuutta koskeva osio koskee) sekä oppimista koskevassa osiossa, joka lisättiin vuoden 2012 arviointimenettelyyn. Henkilöstön sitoutuminen muiden ammattitaidon kehittämiseen ilmenee niistä kertomuksen osioista, jotka koskevat tehokkuutta, valmiuksia (koulutustaitoa), käytöstä (työskentelyä muiden kanssa) ja vastuualueita (esimiestaitoja, mukaan lukien palaute ja valmentaminen). Yleneminen riippuu henkilöstösäännöissä vahvistetuista perusteista eli arvioinneista, kielten käytöstä ja vastuutasosta. Nopeaan ylenemiseen oikeuttaa tavallisesti erinomainen suoriutuminen, mutta henkilöstön osaaminen ja oppimiskyky ovat olennainen suoriutumiseen vaikuttava tekijä. Oppimisen ja kehityksen vaikutus suoriutumiseen tunnustetaan selkeämmin vuodesta 2012 käytössä olevassa arviointijärjestelmässä, johon on lisätty työntekijän ja arvioijan kommentteja varten uusi osio, oppiminen. 45. Parannetulla työtehtävien tietojärjestelmällä, sähköisellä ansioluettelolla ja hakutoimintoa koskevalla moduulilla mahdollistetaan sekä työntekijöille että johtajille vahvemmin tietoon perustuvat päätökset. Iäkkäämmän henkilöstön osalta kyse ei ole siitä, että heidän heikentyneisiin liikkuvuusmahdollisuuksiinsa pitäisi puuttua paremmin, vaan koko henkilöstön lahjakkuutta, uraa ja suoriutumista kokonaisuudessaan koskevalla laadukkaalla johtamisella olisi ylläpidettävä tasokasta suoriutumista ja sitoutumista koko heidän mahdollisesti hyvin pitkän uransa ajan. 47. Katso 30 kohtaan annettu vastaus. 48. Työn painopisteiden muuttumisen lisäksi muita syitä jättää osallistumatta koulutukseen ovat esimerkiksi kiireellinen ennakoimaton tarve jäädä toimistoon tai lähteä työmatkalle sekä sairastuminen. 54. Suoran syy-yhteyden määrittäminen tietynlaisen kehitystoiminnan (esim. koulutuskurssi) ja organisaatiotavoitteen (esim. hiilipäästöjen vähentäminen) välillä on ongelmallista. On harvoin mahdollista yksilöidä luotettavasti koulutuksen vaikutusta niiden monien tekijöiden joukosta, jotka ovat saattaneet vaikuttaa lopputulokseen. CIPD-instituutin (Chartered Institute of Personnel and Development), joka on Euroopan suurin henkilöstöhallinnon ja kehittämisen ammatillinen elin, tekemä tutkimus osoittaa, että Kirkpatrickin menetelmän neljättä tasoa sovelletaan erittäin harvoin organisaatioissa. Niin voidaan tehdä, kun tavoite on hyvin selkeästi määritelty (esim. asiakastyytyväisyyden lisääminen) ja kun oppiminen on myös pääasiallinen keino ongelman ratkaisemiseen. Komission oppimista ja kehitystä koskeva yleinen politiikka ei mitenkään täytä näitä vaatimuksia. 57. Katso 45 kohtaan annettu vastaus. 58. Katso 54 kohtaan annettu vastaus. PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET 59. Komissio kehittää parhaillaan henkilöstön ammattitaitoa ja kehitystarpeita koskevia tietojärjestelmiä. Sähköisen ansioluettelon seuraavan version avulla henkilöstön ammattitaitoa koskevat tiedot ovat kaikkien johtajien saatavilla. Keskusyksikössään komissio keskittyy vahvistamaan monissa pääosastoissa hyödyllistä tietoa ja osaamista. Paikallista koulutusbudjettia käytetään pääosastojen tasolla vastaamaan tiettyjen politiikanalojen kehitystarpeisiin. 60. Monivuotista oppimisen ja kehityksen strategiaa sekä uudistettua liikkuvuusstrategiaa laaditaan parhaillaan. 61. Kehitystoiminta, mukaan lukien kielikurssit, on pitkän aikavälin investointi komission henkilöstön tehokkuuteen. Niistä saatava hyöty ei aina ole välittömästi nähtävissä tämänhetkisessä 6

7 työssä. Suositus nro 1 Johdantolause: Komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen suosituksesta, ja sitä myös noudatetaan. a) EPSOn valintamenettelyssä käytettäviä uusia ydinkompetensseja ollaan parhaillaan sisällyttämässä uuteen arviointimenettelyyn. Uudet tehtävänkuvaukset ja sähköisten ansioluetteloiden moduulit laaditaan kyseisiä puitteita vastaaviksi. Myös koulutusluetteloa muokataan ydinkompetenssien mukaiseksi. b) Komissio ulottaa keskipitkälle aikavälille (viisi vuotta) EPSOn kilpailujen aikatauluttamista koskevan suunnittelunsa, jolla kartoitetaan palvelukseenottamisen tarvetta koko toimielimessä. c) Komissio aikoo laatia tulevaisuutta varten oppimista ja kehitystä koskevan johdonmukaisen strategian. Keskijohdon ja ylimmän johdon osalta liikkuvuuspolitiikka on ollut käytössä jo useita vuosia. Suuntaviivat henkilöstön ulkoiseen ja sisäiseen liikkuvuuteen ovat parhaillaan kehitteillä. Työtehtävien tietojärjestelmä ja sähköiset ansioluettelot lisäävät erityisesti sisäisten työmarkkinoiden tehokkuutta. Suositus nro 2 Johdantolause: Komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen suosituksesta. a) Henkilöstöhallinnon pääosasto kehittää parhaillaan sähköistä ansioluetteloa ja sen hakutoimintoa. Henkilöstöä kannustetaan aktiivisesti täyttämään sähköisen ansioluettelonsa ja päivittämään sitä. Henkilöstölle selitetään siitä koituvat edut, joita ovat esimerkiksi yksittäisen profiilin näkyvyys sisäisillä työmarkkinoilla sekä henkilöstön liikkuvuus- ja verkostoitumismahdollisuuksien parantuminen. (b) Henkilöstöjohtajia ja lähimpiä esimiehiä aiotaan kouluttaa siinä, miten he voivat käyttää arviointia mahdollisuutena tarkastaa ja päivittää sähköistä ansioluetteloaan. c) Hakutoimintoa kehitetään ja se otetaan käyttöön vuoden sisällä yhdessä tarkistetun sähköisen ansioluettelon moduulin kanssa. Toiminto on johtajien saatavilla, ja heille selitetään sen käyttö ja siitä mahdollisesti koituvat edut (parempi kokonaiskuva henkilöstön osaamisesta, mahdollisuus sisäisten työmarkkinoiden toiminnan paranemiseen, tietyiltä ryhmiltä/työryhmiltä vaadittavien erityiskompetenssien löytyminen helpommin ja tehokkaammin). d) Katso c alakohta. e) Uuden sähköisen ansioluettelon moduulin käyttöönoton myötä sopivien hakijoiden tunnistamista tehostetaan ja keinoja sisäisen liikkuvuuden tukemiseen kehitetään. Komissio antaa pääosastoille suuntaviivat sähköisen ansioluettelon moduulin avoimeen ja tehokkaaseen käyttöön henkilöstösääntöjen mukaisesti. f) Komissio on samaa mieltä ehdotuksesta, jonka mukaan henkilöstöä on tuettava paremmin koulutustarpeiden kartoittamisessa. Arvioinnissa on osio, joka koskee henkilöstön oppimistarpeiden kartoittamista. Johtoa kannustetaan tehostamaan henkilöstön kanssa käytävää oppimiskeskustelua. g) Koulutus yleisesti ja kielikoulutus erityisesti ovat investointi, joka ei välttämättä liity nykyiseen työtehtävään, mutta saattaa liittyä henkilön tulevaan urakehitykseen tai komission organisatoristen tarpeiden kehittymiseen ja muuttumiseen. Sitä olisi yleisesti ottaen tarkasteltava pitkällä aikavälillä. Komissio aikoo tarjota johdolle neuvontaa siitä, miten yksikön etu olisi määriteltävä koulutustoiminnan, kielikoulutus mukaan lukien, yhteydessä. (h) Henkilöstön jäseniä olisi tuettava heidän urakehityspyrkimyksissään tavalla, joka hyödyttää sekä 7

8 heitä itseään että komissiota. Vastatakseen tilintarkastustuomioistuimen suositukseen komissio sisällyttää arviointimenettelyynsä lähimmän esimiehen kanssa käytävän keskustelun keskipitkän ja pitkän aikavälin urakehityksestä. i) Komissio analysoi pidemmälle tapaa, jolla uraneuvonta toimii, ja ottaa resurssien vähentämisen yhteydessä huomioon arvioinnin kyseisestä toiminnosta. Komissio harkitsee uraneuvonnasta vastaavan henkilöstön profiilin vahvistamista. 63. On vaikea mitata, miten työpaikalla tuetaan uusien taitojen soveltamista, koska kyseinen tuki on luonteeltaan epävirallista. 64. Komissio on päättänyt luopua koulutuskartoista vuodesta 2012, koska niiden käyttö oli muuttunut pikemminkin byrokraattiseksi velvollisuudeksi kuin todelliseksi mahdollisuudeksi analysoida tarpeita. On selvää, että koulutuksen tarpeeseen vaikuttaa se, missä työuransa vaiheessa työntekijä on, ja kokemattomampi henkilöstö tarvitsee enemmän koulutusta kuin kokenut. Neljän kuukauden ajan kahdesti viikossa järjestettävien kielikurssien osalta on väistämätöntä, että joltakin tunneilta ollaan poissa työmatkojen, tärkeiden työkiireiden, sairauden ja joskus myös vuosiloman takia. Näistä poissaoloista huolimatta kolme neljäsosaa osallistujista suoriutui kurssin loppukokeista. Komissio katsoo, että oman henkilöstön käyttö koulutustehtävissä ei anna viitteitä siitä, kuinka arvokkaana organisaatio pitää henkilöstön kehittämistä. Kunkin komission virkamiehen liikkuvuutta seurataan komission Sysper2-tietokannassa. 65. On lähimmän esimiehen tehtävä varmistaa uusien taitojen soveltaminen työpaikalla. Lisäksi suurin osa seurantatoimista on epävirallisia, ja näin ollen niitä on hankala esittää määrällisesti. 66. Komissio vahvistaa, että uuden järjestelmän tarkoituksena on erottaa selkeämmin toisistaan työnsä hyvin suorittavat toimihenkilöt työnsä huonosti suorittavista toimihenkilöistä ja jättää ylentämättä ne, jotka eivät suoriudu tehtävistään tyydyttävästi. Suositus nro 3 Johdantolause: Komissio hyväksyy suosituksen. Henkilöstönhallintajärjestelmä (Sysper2) on suunniteltu yksittäisten ihmisten tietojen hallintaan, mutta komissio tarvitsee myös yhdennettyjä tietokokonaisuuksia. Komissio aikoo tehdä kustannus-hyötyanalyysin tilintarkastustuomioistuimen suositusta vastaavasta järjestelmästä ja määrittää sen täytäntöönpanon ensisijaisuuden suhteessa muihin suunniteltuihin tietotekniikan kehityshankkeisiin. a) Koulutuspassi on jo koko henkilöstön ja johtajien saatavilla Sysper 2 -järjestelmässä, joka välittää nämä tiedot yksittäisille käyttäjille. Komissio on samaa mieltä siitä, että tarvitaan myös palkkaluokittain ja tehtävittäin jaoteltuja yhdennettyjä tietokokonaisuuksia. b) Nämä tiedot kirjataan yksilötasolla. Kunkin komission virkamiehen liikkuvuutta seurataan komission Sysper2-tietokannassa. Komissio etsii tapoja tuottaa merkityksellisiä ja johdonmukaisia liikkuvuutta koskevia tilastoja erityisesti pääosastojen välisen liikkuvuuden osalta. Suositus nro 4 Johdantolause: Komissio on samaa mieltä tämän suosituksen periaatteesta, ja uusi arviointijärjestelmä ilmentääkin sitä. a) Komissio arvioi, kuinka henkilöstön sitoutuminen ammattitaitonsa kehittämiseen ja koulutuksen antamiseen otetaan huomioon vuoden 2012 arviointi- ja ylennysmenettelyssä. Arvioinnin tuloksesta riippuen komissio antaa johdolle tarvittaessa selkeämpää neuvontaa. b) Komissio on samaa mieltä siitä, että lähimpien esimiesten on otettava aktiivinen rooli 8

9 alisuoriutumiseen puuttumisessa, ja se tukee heitä edelleen tässä tehtävässä. Lisäksi henkilöstösääntöjen 51 artiklan 1 kohdan mukainen epäpätevyyttä koskeva menettely on tarkistettava. Komissio käynnistää kuulemisia, jotta uusia menettelyjä saadaan hyväksyttyä. c) Komissio tarkastelee vuoden 2012 arviointimenettelyä näiden kysymysten osalta. Se saattaa tarvittaessa antaa johtajille selkeämpiä suuntaviivoja. Se käsittelee myös iäkkäämmän, korkeammissa palkkaluokissa olevan henkilöstön koulutustarvetta monivuotisessa oppimisen ja kehityksen strategiassaan. Suositus nro 5 Johdantolause: Komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen suosituksesta. Omaksutut uudet taidot on yleisesti ottaen erittäin suositeltavaa todentaa. Oppimisen ja kehityksen strategiassa selvennetään, mitkä koulutuspolut saattavat sopia tähän tarkoitukseen, kuinka uusien taitojen omaksumista olisi testattava ja milloin tämä saattaisi olla kustannustehokasta. Monivuotisessa oppimisen ja kehityksen strategiassa käsitellään myös seurantatoimia. 68. Joissakin tilanteissa saattaa olla kustannustehokasta ja hyödyllistä testata omaksuttuja taitoja sekä kysyä henkilöstöltä ja johtohenkilöstöltä heidän näkemystään siitä, kuinka olennaisina he kursseja pitävät. On kuitenkin harvoin mahdollista määrittää suoraa syy-yhteyttä tietynlaisen kehitystoiminnan (esim. koulutuskurssi) ja organisaatiotavoitteen (esim. hiilipäästöjen vähentäminen) välillä. Suositus nro 6 Johdantolause: Komissio on samaa mieltä siitä, että kehitystoiminnan vaikuttavuutta olisi arvioitava. Kehitystoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin parantamiseksi komissio sisällyttää monivuotiseen oppimisen ja kehityksen strategiaansa kohdat, joita tilintarkastustuomioistuin korostaa. 9

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2161(DEC) Lausuntoluonnos Marian Harkin (PE592.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2161(DEC) Lausuntoluonnos Marian Harkin (PE592. Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/2161(DEC) 14.12.2016 TARKISTUKSET 1-17 Marian Harkin (PE592.089v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä 2015: Euroopan ammatillisen

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

8964/17 ai/paf/mh 1 DG E 1A

8964/17 ai/paf/mh 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. toukokuuta 2017 (OR. en) 8964/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ENV 422 FIN 290 FSTR

Lisätiedot

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN Vertaisarvioinnissa olivat mukana seuraavat koulutusorganisaatiot: - Centria

Lisätiedot

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNE 3 LIITE asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöistä, jotka kunkin toimielimen nimittävä viranomainen on

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/5 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA (ura-alue A, palkkaluokka 1) (2003/C 201

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA KULTTUURI JA KOULUTUS OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA TUTKIMUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 8034/05 DCL 1 MAR 60 SOC 161 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 8034/05 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Päivämäärä: 15. huhtikuuta

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella

Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella Synergiaseminaari TPY 10.10.2017, Hämeenlinna Anni Karttunen, vastaava asiantuntija Opetushallitus Kansainvälistymispalvelut Visio osaamisperustaisuudesta Viestintää:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Ehdotus. Muutos komission ehdotukseen COM(2012) 496 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus. Muutos komission ehdotukseen COM(2012) 496 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Ehdotus Muutos komission ehdotukseen COM(2012) 496 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK FI FI Tarkistusluonnos 7000 === IMCO/7000 === Alamomentti 02 01

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0257(COD) 19.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA ESR AHOT-KATSAUS A M M A T T I K O R K E A K O U L U J E N K I E L T E N J A V I E S T I N N Ä N V A S T U U O P E T T A J I E N T A P A A M I N E N 7. 2. 2 0 1 1 A N N E L I A I R O L A KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0353 (NLE) 6501/17 SCH-EVAL 70 COMIX 142 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 21. helmikuuta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2 1. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ OSA JOHTAMISTA Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeinen osa turvatekniikan keskuksen johtamisjärjestelmää. Organisaation

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 COM(2014) 744 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisellä vapaakauppasopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: JULISTUKSET EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.2.2014 COM(2014) 51 final 2014/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012)

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Vetoomusvaliokunta 18.12.2012 ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) Asia: Vetoomus nro 0430/2012, Heikki Auvinen, Suomen kansalainen, hänen irtisanomisestaan Euroopan komission

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 137 final 2014/0073 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Aiemmin hankitun n osaamisen tunnistaminen HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Osaamisen tunnistamisesta Osaamisen hallinta muuttuvassa toimintaympäristössä i i ä Tilanteen ja tavoitteiden

Lisätiedot

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Tausta SOL konserni on Suomen suurimpia palvelualan työllistäjiä. SOLIssa työskentelee tällä hetkellä lähes 10 000 työntekijää, joista n 7500 Suomessa.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku Pääjohtaja Aulis Pitkälä Suomen ammatillinen koulutus tulevaisuuden haasteisiin vastaajana Ammatillista koulutusta kehitetty

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.4.2005 KOM(2005) 154 lopullinen 2005/0064 (SYN) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sisäisen ja ulkoisen kalastuspolitiikan työryhmä Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Sinievätonnikalan suojelukomissiossa (CCSBT) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Sinievätonnikalan suojelukomissiossa (CCSBT) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 126 final 2014/0069 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Sinievätonnikalan suojelukomissiossa (CCSBT) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot