PIENTEN KOULUJEN ESIOPETUKSEN KEHITTÄMINEN - ENTISAJAN ALAKOULUSTA ESIKOULUUN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENTEN KOULUJEN ESIOPETUKSEN KEHITTÄMINEN - ENTISAJAN ALAKOULUSTA ESIKOULUUN"

Transkriptio

1 PIENTEN KOULUJEN ESIOPETUKSEN KEHITTÄMINEN - ENTISAJAN ALAKOULUSTA ESIKOULUUN TAINA PELTONEN Kasvatustieteiden tiedekunta, Kajaanin opettajankoulutusyksikkö, Oulun yliopisto OULU 2002 Abstract and summary in English

2

3 TAINA PELTONEN PIENTEN KOULUJEN ESIOPETUKSEN KEHITTÄMINEN - ENTISAJAN ALAKOULUSTA ESIKOULUUN Esitetään Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Kajaanin opettajankoulutusyksikössä Martti Helan salissa (Seminaarinkatu 2, Kajaani) 25. tammikuuta 2003 klo OULUN YLIOPISTO, OULU 2002

4 Copyright 2002 University of Oulu, 2002 Työn ohjaaja Professori Juhani Suortti Esitarkastajat Professori Päivi Atjonen Professori Kari Niinistö ISBN (URL: ALSO AVAILABLE IN PRINTED FORMAT Acta Univ. Oul. E 60, 2002 ISBN ISSN X (URL: OULU UNIVERSITY PRESS OULU 2002

5 Peltonen, Taina, Development of Pre-education in Small Schools - from Old Times Primary School to Preschool Faculty of Education, University of Oulu, P.O.Box 2000, FIN University of Oulu, Finland; Kajaani Department of Teacher Education, University of Oulu, P.O.Box 51, FIN Kajaani, Finland Oulu, Finland 2002 Abstract This dissertation reports the arrangement of pre-school education to children in small schools. There are experiences about pre-school education from over thirty years, but the time for extensive arrangement of pre-school education is only beginning with the year In the theoretical part 1 I study the historical formation of small schools, their school politics and pedagogy, and how the arrangement of pre-school education is associated with them. Furthermore, there is cultural analysis by comparing the working of Finnish women, the arrangement of day care and the equality of women with the rest of Europe, also the school success tests of children. I study the quality of arrangement of pre-school education with the help of a model made of teaching quality elements by Helakorpi (1993). In the empiric part 2 I analyse opinions of administrative authorities, parents, teachers and children. This research was carried out in four phases during years and I got back 2271 questionnaires. The meaning of factor analysis was to outline the phenomenon and give support to the interpretation of my own theoretical knowledge and practical work. There is similarity between arranging pre-school teaching and elementary education in the19th century to children in the country, who have been in a worse situation than those living in urban areas. Above all, parents appreciate free transport to school as a form of regional equality. In pedagogy, we should be aware of our identity: it's a big country with a small population. That is why multi-age teaching and the learning of children at different ages should be studied and developed more generally. In questionnaires, the answers of different groups varied only slightly. Administrators, parents and teachers emphasised the teaching of manners, while children together with their parents laid stress on the importance of play and atmosphere. Playing outdoors and having a good environment were appreciated, but international relations and information technology were not seen as important elements in pre-school education. The task of education is to raise children into humanity. We should see pre-school age as a significant period of life. It deserves proper attention that we already give to the education of teachers and the development of our day care system. International tests on children's basic skills have given results that support our approach. Finland should by no means copy other European countries in developing pre-school and elementary education. We face the challenge of exploiting all the expertise there is in day care, pre-school education, social administration and school administration, also involving local decision making. Teachers need further education, especially on children with special needs, more practice of interaction skills, and co-operation with parents. School administration should give resources and time for this co-operation. In further studies we could develop co-operation of homes and school with the help of an activity analysis. The using of an evaluation model in municipality case studies, interviews of the different groups and follow-up studies after the establishment of pre-school education give many interesting possibilities for further studies. Keywords: pre-education, development, preschool, history, TQM-model, village schools

6

7 Peltonen, Taina, Pienten koulujen esiopetuksen kehittäminen - entisajan alakoulusta esikouluun Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, PL 2000, FIN Oulun yliopisto, Finland; Kajaanin opettajankoulutusyksikkö, Oulun yliopisto, PL 2000, FIN Oulun yliopisto, Finland 2002 Oulu, Finland Tiivistelmä Väitöskirjani tehtävänä on selvittää pienten koulujen esiopetuksen järjestämistä. Esiopetusta on järjestetty Suomessakin jo yli kolmekymmentä vuotta, mutta laaja esiopetuksen järjestämisen aika kuusivuotiaille on vasta aluillaan vuoden 2001 alusta. Teoreettisessa osassa 1 tarkastelen pienten koulujen historiallista kehittymistä, koulutuspolitiikkaa, pedagogiaa ja esiopetuksen järjestämistä osana koko koululaitosta. Vertailen Suomen naisten työssäkäyntiä, päivähoidon järjestämistä ja naisten tasa-arvoa muuhun Eurooppaan, samoin lasten koulumenestystuloksia. Esiopetuksen järjestämisen laatua tarkastelen Helakorven (1993) esittämästä opetuksen laatuelementtimallista kootun mallin avulla. Empiirisessä osassa 2 analysoin hallinnon edustajien, vanhempien, opettajien ja lasten käsityksiä esiopetuksesta. Toteutin tutkimuksen kyselylomakkeilla neljässä vaiheessa vuosina ja sain yhteensä 2271 palautuskirjettä. Faktorianalyysien tehtävänä oli jäsentää ilmiötä ja antaa tukea teoreettisen tiedon ja oman praktisen työkokemuksen pohjalta laaditulle tulkinnalle. Esiopetuksen järjestämisessä on samankaltaisuutta 1800-luvulla maaseudun lapsille järjestetyn alkuopetuksen kanssa: maaseudun lapset ovat olleet opetuksen saamisessa huonommassa asemassa kuin taajamien lapset. Syrjäseudun esioppilaille tulisi antaa kuljetusetu erityispalveluna erityisesti vanhempien mielestä. Suomen pitäisi tiedostaa selkeästi oman identiteettinsä perustekijät eli suuri maa ja pieni väestö. Siksi yhdysluokkaopetusta ja eri-ikäisten lasten oppimista yhdessä pitäisi yleensäkin tutkia ja kehittää enemmän. Esiopetukseen suhtautumisessa eri ryhmien vastaukset eroavat vain vähän toisistaan. Hallinnon edustajat, vanhemmat ja opettajat korostavat käytöstapojen ja tapakasvatuksen tärkeyttä. Lapset korostavat ulkoleikkiä ja yleensä leikkiä sekä ilmapiirin merkitystä samoin kuin vanhemmat. Kansainvälisyyden ja tieto- ja viestintätekniikan opetusta ei nähdä tärkeiksi alueiksi esiopetuksessa. Koulutuksen tehtävä on ihmisyyteen kasvattaminen. Esiopetusikää pitäisi vaalia omana ikäkautenaan. Suomessa onkin satsattu opettajien koulutukseen ja päivähoidon kehittämiseen, ei lapsen varhaiseen koulunaloitukseen. Oppilaiden myöhemmät koulumenestystulokset tukevat Suomen linjan säilyttämistä, eivät muiden Euroopan maiden matkimista. Hallinnollisesti esiopetuksen johtamisen keskeinen haaste on päiväkodin johtajien sekä koulutoimen ja perusturvan esiopettajien asiantuntemuksen laajempi hyödyntäminen sekä paikallisuuden huomioon ottaminen. Opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta erityisesti erityispedagogiikassa, vuorovaikutustaitojen harjoittamisessa ja vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Yhteistyöhön tulisikin saada resursseja ja aikaa hallinnolta. Jatkotutkimusvaiheessa voisi puolestaan toimintatutkimuksen avulla kehittää kodin ja koulun yhteistyötä. Arviointimallin käyttö tapauskohtaisissa kuntatutkimuksissa, eri ryhmien edustajien haastattelut ja seurantatutkimus esiopetuksen järjestämisen vakiintumisen jälkeen tarjoavat mielenkiintoisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. Asiasanat: esikoulu; historia, esiopetus; kehittäminen, kyläkoulut, TQM-malli,

8

9 Esipuhe Tutkijana olen pitkän tien kulkija, olenhan tehnyt suurimman osan tutkimustyöstäni työn ohella ja jo pitkään työelämässä toimineena. Kun minulta on kysytty, miksi teen tutkimustyötä, olen useimmiten vastannut lyhyesti, että huvikseni. Onhan tutkimuksen ja tutkijan suhde toiminut hyvin niinä monina tunteina, jolloin kokonaan unohdin ajan kulun. Maisterin papereita tavoitellessani olin päättänyt kuluttaa tutkimiseen vain arki-iltoja ja niitä seuranneita yön tunteja, mutta edetessäni en pystynyt enkä halunnut enää pysyä päätöksessäni. Myös viikonloput lukuun ottamatta jouluja, juhannuksia ja pääsiäisiä vierivät tämän enemmänkin elämäntavan kuin työn tai pelkän harrastuksen parissa. Toki olen joustanut perheen ehdoilla mutta nyt lasten kasvettua käytin yhä enemmän aikaa tähän tutkimustyöhöni. Tutkimuksessani katson eettiseksi velvollisuudekseni levittää ja avartaa tietoa pienten koulujen opetuksesta mutta ennen kaikkea puhua sen sivukylän lapsen puolesta, joka aloittaa koulunkäynnin olenhan itsekin aiemmin ollut tällainen tyttö. Yritän myös herättää ihmiset huomaamaan pienten koulujen arvon ja haja-asutusalueiden ihmisten arvon. Näitä arvoja ei Suomesta saisi hävittää; kaikkea ei voi mitata rahassa, kuten nyt kunnissa tehdään. Uskon, että pieniin ihmisiin ja yksiköihin satsaus maksaa itsensä takaisin monin kerroin henkisinä arvoina ja pitkällä aikavälillä taloudellisesti, koska se vähentää pahoinvoinnista ja syrjäytymisestä johtuvia menoja. Tutkimukseni eri vaiheissa olen saanut apua monilta ihmisiltä. Työni ohjaajana (kuten jo lisensiaatintyöni) on toiminut professori Juhani Suortti. Häntä kiitän ennakkoluulottomasta ja joustavasta suhtautumisesta. Hänen ohjauksensa on ollut suurten linjojen katsomista ja näkemysten avartamista, minulle sopivaa. Kiitän häntä myös siitä henkisestä tuesta, jota olen saanut silloin, kun olen sitä eniten tarvinnut. Kannustus on ollut täsmäkannustusta oikeina aikoina ja oikeissa paikoissa. Kiitän myös työni esitarkastajina toimineita professoreita Päivi Atjosta ja Kari Niinistöä heidän esittämästään kritiikistä ja parannusehdotuksista, joiden kautta olen taas saanut uutta näkökulmaa työhöni viimeistelyvaiheen aikana. Kiitän myös Kajaanin tohtorikoulun professori Esko Kalaojaa ja professori Pertti V. J. Yli-Luomaa neuvoista. Kaikkia tutkimukseen osallistuneita lapsia, vanhempia, opettajia ja hallinnon edustajia kiitän korvaamattomasta avusta; ilman teitä tutkimukseni ei olisi toteutunut. Opiskelujeni eri vaiheissa kohtaamiani jatko-opiskeluryhmälaisiä kiitän yhteisistä keskusteluhetkistä ja

10 yhteisestä ajasta. Kunnallisalan kehittämissäätiötä kiitän saamastani huomattavasta taloudellisesta tuesta, jota ilman näin mittavan empiirisen aineiston hankkiminen ei olisi toteutunut. Osittainen virkavapaan pitäminen joudutti ja helpotti työni valmistumista. Paitsi taloudellisesti, myös henkisesti tuki antoi minulle intoa ja uskoa tutkimusaiheeseeni. Lehtori Leenamaija Rantosta kiitän kieliasun tarkastamisesta ja lehtori Marjatta Ryania ruotsinkielisen tekstin tarkastamisesta, lehtori Kirsti Takkunen saa puolestaan kiitoksen englanninkielisten tekstien tarkastamisesta ja kääntämisestä. Hyvä ystäväni Paula Purhonen ansaitsee kiitokset myötäelämisestä täydennys- ja jatko-opintojeni kaikissa vaiheissa. Perheelleni olen kiitollinen siitä, että olen saanut tehdä sitä, mitä intohimoisesti olen halunnut. Perheen huoltotöiden taso ehkä heikkeni hieman elämäntapani vuoksi, mutta yhdessä olemme selvinneet. Omistan väitöskirjani kaikille pientä koulua käyneille ja käyville ihmisille (jollainen itsekin mieheni Eskon lailla olen ollut), ennen kaikkea kuitenkin lapsillemme Iinalle, Esalle ja Erkalle, joille kaikille valitsimme ensimmäiseksi kouluksi ja samalla esiopetuspaikaksi pienen koulun. Kärsämäellä marraskuussa 2002 Taina Peltonen

11 Luettelo kuvioista Kuvio 1. Luokkien 1 6 oppilaiden osuus 7 12-vuotiaista kaupungeissa ja maaseudulla prosentteina luvuilla Kuvio 2. Maaseudun eri koulumuodoissa alkuopetusta saaneiden oppilaiden määrä.. 34 Kuvio 3. Kunnallisten alakoulujen koulumuodoittaiset määrät maaseudulla Kuvio 4. Kouluyksikön koko varsinaisessa kansakoulussa ja peruskoulun ala-asteella maaseudulla ja kaupungeissa (oppilaiden määrä/koulujen määrä) Kuvio 5. Pienten alle 50 oppilaan koulujen lukumäärä ja peruskoulujen yhteismäärä vuosina Kuvio 6. Arviointi koulutoimessa Kuvio 7. Hierarkkinen instituutio ja ylösalainen instituutio kasvatuksessa Kuvio 8. Opetuksen laadun elementit Kuvio 9. Esiopetuksen laatuelementit Kuvio 10. Esiopetukseen liittyvät käsitteet suhteessa lapsen ikään Kuvio 11. Tutkimusaineiston keruuvaiheet ja otosvastausten määrät Kuvio 12. Perusopetusta (E-6-luokat) antavien koulujen lukumäärät ja esiopetuksen luokkaryhmittelyt lukuvuonna Kuvio 13. Pienten koulujen yhteistyötahot kunnittain (esiopetuskuntia 220) Kuvio 14. Esiopetukseen suhtautumisen summamuuttujien arvot prosentteina hallinnon edustajilta (n=74), opettajilta (n=48) ja vanhemmilta (n=429) Kuvio 15. Fyysisten puitteiden ulottuvuudet prosentteina hallinnon edustajilta (n=74), opettajilta (n=48) ja vanhemmilta (n=429) Kuvio 16. Hallintosuhteiden ulottuvuudet prosentteina hallinnon edustajilta (n=74), opettajilta (n=48) ja vanhemmilta (n=429) Kuvio 17. Sisältöalueiden ulottuvuudet prosentteina hallinnon edustajilta, (n=74), opettajilta (n=48) ja vanhemmilta (n=429) Kuvio 18. Käytöstapojen ja tapakulttuurin ulottuvuudet prosentteina hallinnon edustajilta (n=74), opettajilta (n=48) ja vanhemmilta (n=429)

12 Kuvio 19. Lasten (n=744) mielipiteet väittämään Vanhempani olivat kiinnostuneita esikouluasioistani. (Pylväiden selitteissä vaihtoehdot 1 5 on esitetty samoin kuin kyselylomakkeessa; vain vaihtoehdot 5 ja 1 on selitetty sanoin.) Kuvio 20. Lasten (n=741) mielipiteet väittämään Ope kertoi esikouluasioitani vanhemmilleni. (Pylväiden selitteissä vaihtoehdot 1 5 on esitetty samoin kuin kyselylomakkeessa; vain vaihtoehdot 5 ja 1 on selitetty sanoin.) Kuvio 21. Opettajien (n=105), hallinnon edustajien (n=151) ja vanhempien (n=265) suhtautuminen fyysisiin puitteisiin Kuvio 22. Opettajien (n=105), hallinnon edustajien (n=151) ja vanhempien (n=265) suhtautuminen sisältöalueisiin Kuvio 23. Opettajien (n=105), hallinnon edustajien (n=151) ja vanhempien (n=265) suhtautuminen yhtenäisyyteen ja tasa-arvoon Kuvio 24. Opettajien (n=105), hallinnon edustajien (n=151) ja vanhempien (n=265) suhtautuminen hallintoon Kuvio 25. Opettajien (n=105), hallinnon edustajien (n=151) ja vanhempien (n=265) suhtautuminen pedagogiikkaan Kuvio 26. Opettajien (n=105), hallinnon edustajien (n=151) ja vanhempien (n=265) suhtautuminen ilmapiiriin Kuvio 27. Opettajien (n=105), hallinnon edustajien (n=151) ja vanhempien (n=265) suhtautuminen terveydenhoitoon

13 Luettelo taulukoista Taulukko 1. Koulujen lukumäärän kehityksestä lukuvuodesta lukuvuoteen Taulukko 2. Koko maan ylä- ja alakansakoulujen, jatkoluokkien ja kaupunkien kansakoulujen luokkien lukumäärän kehitys lukuvuodesta lukuvuoteen Taulukko 3a. Kuntien ja koulujen määrä, joilla on esiopetuslupa voimassa lukuvuonna Taulukko 3b. Kuntien voimassa olevat esiopetusluvat lukuvuosina Taulukko 4. European School Systems Eurooppalainen koulusysteemi: opetuksen alkamisikä ja oppivelvollisuuden kesto Taulukko 5. Esiopetukseen osallistuvien lasten määrä ja eri järjestäjätahot tammikuussa vuonna 1999 sosiaali- ja terveysministeriön keräämien tietojen pohjalta. 99 Taulukko 6. Esiopetuksen järjestäminen lääneittäin koulutoimen, sosiaalitoimen ja seurakunnan järjestämänä alkuvuoden 1999 selvitysten mukaan Taulukko 7. Esiopetuksen järjestäjäkuntien lukumäärät sekä hallinnon edustajien arviot prosentteina esiopetusta saavista lukuvuonna koko maasta ja lääneittäin Taulukko 8. Perusopetusta antavien (E-6-luokat) koulujen lukumäärät koko maasta ja Taulukko 9. lääneittäin Pienten koulujen esiopetus ja luokkaryhmittelyjen lukumäärät sekä isojen koulujen erillisryhmien lukumäärät koko maasta ja lääneittäin Taulukko 10. Pienten koulujen avustajaresurssi kunnissa lääneittäin Taulukko 11. Tärkeät asiat esiopetuksen järjestämisessä pienten koulujen lapsille hallinnon edustajien mielestä Taulukko 12. Lasten mielipiteet väittämään Kuljin taksilla tai linja-autolla esikouluun Taulukko 13. Lasten (n=742) kulkemistapa esiopetuspaikkoihin Taulukko 14. Lasten matkat esiopetuksen saamispaikkoihin Taulukko 15. Lasten painottamat asiat esiopetuksessa Taulukko 16. Vanhempien (n=427) vastauksien lukumäärä avoimiin kysymyksiin.. 159

14 Taulukko 17. Vanhempien (n=429) painottamat asiat esiopetuksessa hallinnonaloittain avoimissa vastauksissa Taulukko 18. Opettajien ammatit hallinnonaloittain, 3. vaihe Taulukko 19. Opettajien painottamat asiat esiopetuksessa avoimissa vastauksissa Taulukko 20. Opettajien toiveet täydennyskoulutuksen sisällöstä Taulukko 21. Tiedon välitys lapsesta koulusta kotiin vanhempien ja opettajien mielestä Liitetaulukko 1. Prosentuaaliset osuudet kaikista koulutusmenoista ja opiskelijamääristä esiopetuksessa ja ala-asteella (1991) (Liite 1) Liitetaulukko 2. Opetusministeriön kunnille myöntämät esiopetusluvat ( ), luvan kesto ja oppilasmäärät (Liite 2) Liitetaulukko 3. Vastaajien kunta, hallinnonala ja lukumäärä 2., 3. ja 4. kyselyn vaiheesta, 3. vaiheesta myös koulu ja päiväkoti, 4. vaiheesta koulu (Liite 13) Liitetaulukko 4. Hallinnon edustajien vastaajien ammatit (n = 151, kuntia 119), 4. vaihe (Liite 13) Liitetaulukko 5. Vastanneiden opettajien ammatit (n = 105), 4.vaihe (Liite 13) Liitetaulukko 6. Lasten esiopetuspaikat, 4. vaihe (Liite 13) Liitetaulukko 7. Hallinnon edustajien asenneavaruuden ulottuvuudet (2. vaihe). Seitsemän faktorin varimax-ratkaisu (Liite 14) Liitetaulukko 8. Hallinnon edustajien asenneavaruuden ulottuvuudet (2. vaihe). Yhdeksän faktorin varimax-ratkaisu (Liite 14) Liitetaulukko 9. Vanhempien asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Yhdeksän faktorin varimax-ratkaisu (Liite 16) Liitetaulukko 10. Päiväkodissa esiopetusta saaneiden lasten vanhempien asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Yhdeksän faktorin varimax-ratkaisu, 48 muuttujaa (Liite 17) Liitetaulukko 11. Pienessä koulussa esiopetusta saaneiden lasten vanhempien asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Yhdeksän faktorin varimax-ratkaisu, 48 muuttujaa (Liite 17) Liitetaulukko 12. Seurakunnan kerhossa esiopetusta saaneiden lasten vanhempien asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Kahdeksan faktorin varimax-ratkaisu (Liite 17) Liitetaulukko 13. Kuusamossa esiopetusta saaneiden lasten vanhempien asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Yhdeksän faktorin varimax-ratkaisu (Liite 17) Liitetaulukko 14. Lasten asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Neljän faktorin varimax-ratkaisu (Liite 18) Liitetaulukko 15. Päiväkodissa esiopetusta saaneiden lasten asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Kolmen faktorin varimax-ratkaisu (Liite 19) Liitetaulukko 16. Pienessä koulussa esiopetusta saaneiden lasten asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Neljän faktorin varimax-ratkaisu (Liite 19) Liitetaulukko 17. Seurakunnan kerhossa esiopetusta saaneiden lasten asenneavaruuden ulottuvuudet. (3. vaihe). Neljän faktorin varimax-ratkaisu (Liite 19)

15 Liitetaulukko 18. Kuusamossa esiopetusta saaneiden lasten asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Neljän faktorin varimax-ratkaisu (Liite 19) Liitetaulukko 19. Tyttöjen asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Neljän faktorin varimax-ratkaisu (Liite 19) Liitetaulukko 20. Poikien asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Neljän faktorin varimax-ratkaisu (Liite 19) Liitetaulukko 21. Opettajien asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Yhdeksän faktorin varimax-ratkaisu (Liite 20) Liitetaulukko 22. Sosiaalitoimen opettajien asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Yhdeksän faktorin varimax-ratkaisu (Liite 21) Liitetaulukko 23. Koulutoimen opettajien asenneavaruuden ulottuvuudet (3. vaihe). Yhdeksän faktorin varimax-ratkaisu (Liite 21) Liitetaulukko 24. Yhteisten muuttujien hallinnon edustajien asenneavaruuden ulottuvuudet, yhdeksän faktorin varimax-ratkaisu (Liite 22) Liitetaulukko 25. Yhteisten muuttujien vanhempien asenneavaruuden ulottuvuudet, seitsemän faktorin varimax-ratkaisu (Liite 23) Liitetaulukko 26. Yhteisten muuttujien lasten asenneavaruuden ulottuvuudet, kolmen faktorin varimax-ratkaisu (Liite 24) Liitetaulukko 27. Yhteisten muuttujien opettajien asenneavaruuden ulottuvuudet, seitsemän faktorin varimax-ratkaisu (Liite 25) Liitetaulukko 28. Yhteisten muuttujien summamuuttujan Fyysiset puitteet arvot eri ryhmissä (Liite 26) Liitetaulukko 29. Yhteisten muuttujien summamuuttujan Hallintosuhteet arvot eri ryhmissä (Liite 26) Liitetaulukko 30. Yhteisten muuttujien summamuuttujan Sisältöalueet arvot eri ryhmissä (Liite 26) Liitetaulukko 31. Yhteisten muuttujien summamuuttujan Käytöstavat ja tapakulttuuri arvot eri ryhmissä (Liite 26) Liitetaulukko 32. Tyttöjen ja poikien painottamat asiat esiopetuksessa avoimissa vastauksissa (Liite 27) Liitetaulukko 33. Summamuuttujan Esiopetuksen fyysiset puitteet arvot eri ryhmissä, 4. vaihe (Liite 28) Liitetaulukko 34. Summamuuttujan Sisältöalueet arvot eri ryhmissä, 4. vaihe (Liite 28) Liitetaulukko 35. Summamuuttujan Esiopetuksen yhtenäisyys ja tasa-arvo arvot eri ryhmissä, 4. vaihe (Liite 28) Liitetaulukko 36. Summamuuttujan Hallinto arvot eri ryhmissä, 4. vaihe (Liite 28) Liitetaulukko 37. Summamuuttujan Pedagogiikka arvot eri ryhmissä, 4. vaihe (Liite 28) Liitetaulukko 38. Summamuuttujan Ilmapiiri arvot eri ryhmissä, 4. vaihe (Liite 28) Liitetaulukko 39. Summamuuttujan Terveydenhoito arvot eri ryhmissä, 4. vaihe (Liite 28) Liitetaulukko 40. Taustatietoja esiopetuskunnista ja esiopetuksen järjestämisestä kunnissa lukuvuonna yhteenvetona (Liite 30)

16 Liitetaulukko 41. Esiopetuksen järjestämisryhmät ja opettajat ammattiryhmittäin lukuvuonna (Liite 30) Liitetaulukko 42. Opettajat ammattiryhmittäin erillisluokissa lukuvuonna (Liite 30) Liitetaulukko 43. Hallinnon kyselyn väittämien t-testiarvoja (Liite 31) Liitetaulukko 44. Lasten kyselyn väittämien t-testiarvoja (Liite 31) Liitetaulukko 45. Vanhempien kyselyn väittämien t-testiarvoja (Liite 31) Liitetaulukko 46. Opettajien kyselyn väittämien t-testiarvoja (Liite 31) Liitetaulukko 47. Lasten (n=717) esikoulumatkan pituus kilometreinä, oppilaslukumäärinä ja prosentteina (Liite 32) Lisäksi tutkijalla liitetaulukkot Liitetaulukko 48. Muuttujien keskiarvot ja hajonnat hallinnon edustajien kyselyssä (2. vaihe) kaikilta hallinnon edustajilta (n=74) sekä erikseen sivistystoimen hallinnon edustajilta (n=6), koulutoimen hallinnon edustajilta (n=27), sosiaalitoimen (n=24) sekä seurakunnan hallinnon edustajilta (n=15) (Liite 33). Liitetaulukko 49. Muuttujien prosentit eri ääripäitä edustavalla asteikolla (eri mieltä 1 5 samaa mieltä tai erittäin huono 1 5 erittäin hyvä) hallinnon edustajien kyselyssä (2. vaihe) kaikilta hallinnon edustajilta (n = 74) sekä erikseen sivistystoimen hallinnon edustajilta (n = 6), koulutoimen hallinnon edustajilta (n = 27), perusturvan (n= 24) sekä seurakunnan hallinnon edustajilta (n = 15) (Liite 33). Liitetaulukko 50. Muuttujien keskiarvot ja hajonnat eri ääripäitä edustavalla asteikolla (eri mieltä 1 5 samaa mieltä) opettajien kyselyssä (3. vaihe) kaikille opettajille (n=48) sekä erikseen koulutoimen opettajille (n=24), sosiaalitoimen opettajille (n=19) sekä seurakunnan ohjaajille (n=3) ja Kuusamon (esiopetus järjestetty yhteistyönä koulu- ja sosiaalihallinnon kesken) opettajilta (n=8) (Liite 34). Liitetaulukko 51. Muuttujien prosentit eri ääripäitä edustavalla asteikolla (eri mieltä 1 5 samaa mieltä tai erittäin huono 1 5 erittäin hyvä) opettajien kyselyssä (3. vaihe) kaikilta opettajilta (n=48) sekä erikseen koulutoimen opettajilta (n=24), perusturvan opettajilta (n=19) sekä seurakunnan ohjaajilta (n=3) ja Kuusamon opettajilta (n=8) (Liite 34). Liitetaulukko 52. Muuttujien keskiarvot ja hajonnat eri ääripäitä edustavalla asteikolla (eri mieltä 1 5 samaa mieltä) vanhempien kyselyssä (3. vaihe) kaikille vanhemmille (n=429) sekä erikseen vanhemmille, joiden lapsi on saanut esiopetusta koulutoimessa (n=176), vanhemmille, joiden lapsi on saanut esiopetusta sosiaalitoimessa (n=84) sekä vanhemmille, joiden lapsi on saanut esiopetusta seurakunnan kerhossa (n=136) sekä Kuusamon vanhemmille (n=82) (Liite 35).

17 Liitetaulukko 53. Muuttujien prosentit eri ääripäitä edustavalla asteikolla (eri mieltä 1 5 samaa mieltä tai erittäin huono 1 5 erittäin hyvä) vanhempien kyselyssä (3. vaihe) kaikilta vanhemmilta (n=429) sekä erikseen koulutoimen vanhemmilta (n=176), perusturvan vanhemmilta (n=84) sekä seurakunnan vanhemmilta (n=135) ja Kuusamon (esiopetus järjestetty yhteistyönä koulu- ja sosiaalihallinnon kesken) vanhemmilta (n=82) (Liite 35). Liitetaulukko 54. Muuttujien keskiarvot ja hajonnat eri ääripäitä edustavalla asteikolla (eri mieltä 1 5 samaa mieltä) oppilaiden kyselyssä (3. vaihe) kaikille oppilaille (n=747) sekä erikseen pienessä koulussa esiopetusta saaneille oppilaille (n=307), päiväkodissa esiopetusta saaneille oppilaille (n=157), seurakunnan kerhossa esiopetusta saaneille oppilaille (n=254), Kuusamon (koulu- ja sosiaalitoimen yhteisesti järjestämää esiopetusta saaneille) oppilaille (n=135) sekä tytöille (n=355) ja pojille (n=388) (Liite 36). Liitetaulukko 55. Muuttujien prosentit eri ääripäitä edustavalla asteikolla (eri mieltä 1 5 samaa mieltä tai erittäin huono 1 5 erittäin hyvä) oppilaiden kyselyssä (3. vaihe) kaikilta oppilailta (n=747) sekä erikseen koulussa esiopetusta saaneilta oppilailta (n=307), päiväkodissa esiopetusta saaneilta oppilailta (n=157) sekä seurakunnan kerhossa esiopetusta saaneilta oppilailta (n=254) ja Kuusamon koulu- ja sosiaalitoimen yhteisesti järjestämää esiopetusta saaneilta oppilailta (n=135) sekä tytöiltä (n=355) ja pojilta (n=388) (Liite 36). Liitetaulukko 56. Muuttujien keskiarvot ja hajonnat eri ääripäitä edustavalla asteikolla (eri mieltä 1 5 samaa mieltä) hallinnon edustajille (n=74), opettajille (n=48), vanhemmille (n=429) ja joissakin väittämissä myös lapsille (n=747) (Liite 37). Liitetaulukko 57. Muuttujien prosentit eri ääripäitä edustavalla asteikolla (eri mieltä 1 5 samaa mieltä tai erittäin huono 1 5 erittäin hyvä) hallinnon edustajilla (n=74), opettajilla (n=48), vanhemmilla (n=429) ja joissakin väittämissä myös lapsilla (n=747) (Liite 37). Liitetaulukko 58. Muuttujien keskiarvot ja hajonnat opettajakyselyssä (4. vaihe) kaikilta opettajilta (n=105), perusturvan (n=50) ja koulutoimen opettajilta (n=51), kaikilta hallinnon edustajilta (n=151), perusturvan (n=46) ja koulutoimen hallinnon edustajilta (n=99), kaikilta vanhemmilta (n=265), perusturvassa (n=98) ja koulutoimessa esiopetusta saaneiden lasten vanhemmilta (n=149) (Liite 38). Liitetaulukko 59. Muuttujien prosentit eri ääripäitä edustavalla asteikolla (eri mieltä 1 5 samaa mieltä tai erittäin huono 1 5 erittäin hyvä) opettajilta (n=105), hallinnon edustajilta (n=151) ja vanhemmilta (n=265), 4. vaihe (Liite 38).

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiopedagogiikka K o u l u t u k s e n a r v i o i n t i n

Lisätiedot

Mie teen vaan oman työni

Mie teen vaan oman työni JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 477 Seija Koskela Mie teen vaan oman työni Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä JYVÄSKYLÄ STUDIES

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖNOHJAUS Tuki ammatilliseen kasvuun?

OPETTAJIEN TYÖNOHJAUS Tuki ammatilliseen kasvuun? OPETTAJIEN TYÖNOHJAUS Tuki ammatilliseen kasvuun? Tarja Rossinen Kehittämishankeraportti Elokuu 2006 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t) Rossinen, Tarja Julkaisun laji

Lisätiedot

LUOKANOPETTAJA MUSIIKKIKASVATTAJANA

LUOKANOPETTAJA MUSIIKKIKASVATTAJANA JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 113 Terhi Vesioja LUOKANOPETTAJA MUSIIKKIKASVATTAJANA Esitetään Joensuun yliopiston kasvatustieteiden

Lisätiedot

Anja Rantala PERHEKESKEISYYS PUHETTA VAI TODELLISUUTTA?

Anja Rantala PERHEKESKEISYYS PUHETTA VAI TODELLISUUTTA? JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 198 Anja Rantala PERHEKESKEISYYS PUHETTA VAI TODELLISUUTTA? Työntekijöiden käsitykset yhteistyöstä erityistä tukea tarvitsevan lapsen perheen

Lisätiedot

LASTEN KOULUVALMIUDET LASTENTARHAN- JA LUOKANOPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA. Lasten koulun aloituksen edistämisestä

LASTEN KOULUVALMIUDET LASTENTARHAN- JA LUOKANOPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA. Lasten koulun aloituksen edistämisestä LASTEN KOULUVALMIUDET LASTENTARHAN- JA LUOKANOPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA Lasten koulun aloituksen edistämisestä Janne Hellsten Alkio-opisto Kasvatustieteen aineopinnot Proseminaari Maaliskuu 2004 1 TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

KUKA AUTTAISI OPETTAJAA. Post-moderni näkökulma opetuksen muutokseen

KUKA AUTTAISI OPETTAJAA. Post-moderni näkökulma opetuksen muutokseen Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja A. Tutkimuksia 119 Institute for Educational Research. Publication series A. Research reports 119 Pedagogiska forskningsinstitutet. Publikationsseries

Lisätiedot

OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4 6 YLEIS- DIDAKTIIKAN NÄKÖKULMASTA KÄSITEKARTTOJEN JA VEE- HEURISTIIKKOJEN AVULLA TUTKITTUNA

OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4 6 YLEIS- DIDAKTIIKAN NÄKÖKULMASTA KÄSITEKARTTOJEN JA VEE- HEURISTIIKKOJEN AVULLA TUTKITTUNA S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 99 Vuokko Ahoranta OPPIMISEN LAATU PERUSKOULUN VUOSILUOKILLA 4

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Suvi Hämäläinen YRITTÄJYYSKASVATUS YHTEISTYÖVERKOSTOISSA 1. työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Lisätiedot

ja matematiikan oppikirjan

ja matematiikan oppikirjan JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 112 Sinikka Räty-Záborszky Suomalaisten ja unkarilaisten opettajien ja matematiikan oppikirjan tekijöiden

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 368 Tarja Nyman Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION,

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Kohti Vaikuttavaa Lääketieteen Hajautettua Perusopetusta

Kohti Vaikuttavaa Lääketieteen Hajautettua Perusopetusta SATU HAUTAMÄKI Kohti Vaikuttavaa Lääketieteen Hajautettua Perusopetusta Monitahoarviointi osaamisen johtamisen välineeksi ACTA WASAENSIA 313 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIEDE 9 III Julkaisija Julkaisupäivämäärä

Lisätiedot

Esiopetuksen laatu ja merkitys

Esiopetuksen laatu ja merkitys Marjatta Siniharju Esiopetuksen laatu ja merkitys Vanhempien ja perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan opettajien arvioimana Opetushallitus Tekijä ja Opetushallitus Taittaja Pirjo Nylund ISBN 978 952 13

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

Yksin ryhmässä - Vetäytyvät lapset ja syrjäytyminen päiväkodissa

Yksin ryhmässä - Vetäytyvät lapset ja syrjäytyminen päiväkodissa Yksin ryhmässä - Vetäytyvät lapset ja syrjäytyminen päiväkodissa Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Soveltavan kasvatustieteen laitos Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede

Lisätiedot

KASVATUSALAN HENKILÖSTÖ JA ADHD-LAPSET

KASVATUSALAN HENKILÖSTÖ JA ADHD-LAPSET KASVATUSALAN HENKILÖSTÖ JA ADHD-LAPSET Pekka Marttala Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalialan suuntautumisvaihtoehto Sosionomi

Lisätiedot

KALLE YLINEN MATEMATIIKAN OPETUKSEN TAVOITTEIDEN TÄYTTY- MINEN ALAKOULUN TEKNOLOGIAKILPAILUSSA. Diplomityö

KALLE YLINEN MATEMATIIKAN OPETUKSEN TAVOITTEIDEN TÄYTTY- MINEN ALAKOULUN TEKNOLOGIAKILPAILUSSA. Diplomityö KALLE YLINEN MATEMATIIKAN OPETUKSEN TAVOITTEIDEN TÄYTTY- MINEN ALAKOULUN TEKNOLOGIAKILPAILUSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Sirkka-Liisa Eriksson Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI ALUEKEHITTÄJÄKSI? Ammattikorkeakoulu-uudistus ja opettajan työn muutos vuosina 1992-2010

AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI ALUEKEHITTÄJÄKSI? Ammattikorkeakoulu-uudistus ja opettajan työn muutos vuosina 1992-2010 S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 100 Pekka Auvinen AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja Omaura Seurantatutkimus Omaura-toimintaan osallistuneiden nuorten elämänvaiheista 1995 2001

Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja Omaura Seurantatutkimus Omaura-toimintaan osallistuneiden nuorten elämänvaiheista 1995 2001 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja Omaura Seurantatutkimus Omaura-toimintaan osallistuneiden nuorten elämänvaiheista 1995 2001 Opetusministeriön julkaisuja 2005:33

Lisätiedot

Kansanedustajien tietotekniikan käyttö kirjoituskoneesta Internet-aikaan. Olli Mustajärvi

Kansanedustajien tietotekniikan käyttö kirjoituskoneesta Internet-aikaan. Olli Mustajärvi TEKNILLINEN KORKEAKOULU HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Faculty of Information and Natural Sciences Tietotekniikan laitos Department of Computer Science and

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 61. Esiopetuksen laatu

Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 61. Esiopetuksen laatu Eeva Hujala Therese Backlund- Smulter Päivi Koivisto Hely Parkkinen Hanna Sarakorpi Outi Suortti Tarja Niemelä Ilpo Kuronen Gunnel Knubb- Manninen Ann-Sofie Smeds- Nylund Risto Hietala Esko Korkeakoski

Lisätiedot