Kuukauden termit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuukauden termit 22.10.2014"

Transkriptio

1 Kuukauden termit Valtioneuvoston kanslia julkaisee kuukauden termeissä suosituksia valtionhallinnon käännöstyössä esiin tulleista ajankohtaisista termeistä. Kuukauden termit liittyvät valtioneuvoston työhön eri ministeriöiden hallinnonaloilla. Suomenkielisille käsitteille annetaan useimmiten vastineet sekä ruotsiksi että englanniksi, toisinaan mukana on muitakin kieliä. Ajankohtaistermien vastineita saatetaan joutua myöhemmin päivittämään käsitteiden vakiintuessa. Tiedostoon on koottu ajankohtaistermejä vuoden 2012 alusta. Uusimmat termit löytyvät tiedoston alusta ja vanhimmat tiedoston lopusta. Aakkosellinen hakemisto kaikista termeistä löytyy sivulta 2. Lisätietoja: Niina Elomaa, p , Uusimmat lisäykset metropolihallinto... 6 julkinen omistajarekisteri... 8 yhteiskuntavastuu... 9 yritysten yhteiskuntavastuu... 9 yrityastuu isäntämaatuki KÄYNTIOSOITE POSTIOSOITE PUHELIN FAKSI SÄHKÖPOSTI Snellmaninkatu 1, Helsinki PL 23, Valtioneuvosto (09) 16001, (09) (09)

2 Aakkosellinen hakemisto 2 (153) AHOT aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen alainen hallinto ammattiosaamisen näyttö arvojohtaja aseidenvientikielto asevientikielto avoimen hallinnon kumppanuusohjelma bisnesenkeli businessenkeli digitaalinen osallisuus diplomaattinen pakote ECVET-piste edelläkävijä energiatodistus enkelisijoittaja erittäin salainen erva erva-alue finanssipakote finanssitoimintavero finanssitransaktiovero gini-kerroin grooming growsterity hallinnollinen pakkokeino hallinnonala hallintopakko hallituksen lainsäädäntösuunnitelma hallituksen strategiaistunto hallituksen vuosikertomus hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma harmaa talous heijastuaikutus hoito hoitotyö hoiva hoivatyö hyvän virkakielen toimintaohjelma iso data isäntämaatuki juhlavuosi julkinen omistajarekisteri... 8 kansainvälinen pakote kauyritys kauppapakote kaupunki kauttakulkukielto kauttakulkurajoitus kehityammainen henkilö KEHU keskeyttämisuhka

3 3 (153) keskushallinnon uudistushanke kohdennettu pakote kotihoito kotipalvelu kotipalvelut kotisairaanhoito kriisisivut kriisiviestintä kunta kuntauudistus kurinalainen kaupolitiikka kuulovammainen henkilö kytketty kaupunkipientalo kärkihanke käyttö rajoitettu laitoshoito lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin lapsen seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu liikennöintirajoitus liikuntavammainen henkilö lippulaivahanke luottamuksellinen maahanpääsyä koskeva rajoitus maahantulokielto maahantulorajoitus makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely massadata matkustuskielto matkustusrajoitus metropolihallinto... 6 ministeriön alainen hallinto ministeriön hallinnonala ministeriön toimiala nesteytetty maakaasu nuorten yhteiskuntatakuu näkövammainen henkilö näyttötutkinto oikeus tulla unohdetuksi oleskeluyhteiskunta omaishoito osaamispiste osallistumiskanava osallisuus tietoyhteiskuntaan osittainen yleisnäkemys pakokaasupesuri pakote Pakotteet käsitekaavio pakotteiden kohdentaminen pankkivero parlamentaarinen kontaktiryhmä perehdyttäminen piilosivut Pisara-rata poikkeussivusto... 56

4 4 (153) poispriorisointi politiikkakokonaisuus pääsihteeri rahapelit rahapelitoiminta rahoitusta koskeva pakote rajoittava toimenpide rauhanvälitys rauhanvälitystoiminta rikkipesuri ryhmäpaine saame saamelaisten kotiseutualue saamen kieli salainen selkeä kirjoittaminen selkeä virkakieli selkeä virkakieli selkokieli solidaarisuuero sopeutus sopeutustoimet sosiaali- ja terveydenhuollon erityiastuualue sosiaali- ja terveydenhuoltoalue sote-alue Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi Suomen ja Kreikan välinen vakuussopimus Suomen valtiollisen itsenäistymisen 100-vuotisjuhla suunnannäyttäjä sähköinen työtila T&K-kannustin T&K-verokannustin taajuuspolitiikka tahtotila taloudellinen pakote taloudelliset ulkosuhteet teettämisuhka tierauha tietoyhteiskuntaan osallistaminen tietoyhteiskuntakaari toimiala townhouse tulevaisuusselontekotyötä ohjaava ministerityöryhmä tulodesiili tulokymmenys tuontikielto tutkimus- ja kehityerokannustin työn imu työuupumus uhkasakko vaalikone vaaratiedote vaikeasti vammainen henkilö vaikeavammainen henkilö... 60

5 5 (153) vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma valtion omistajaohjaus valtion velan bruttokansantuoteosuus valtion velkasuhde vammainen henkilö varojen jäädyttäminen varojen luovutuskielto vastapakote verkkofoorumi vertaispaine vienninedistämismatka vientikielto windfall-vero vipuvaikutus viranomaiskielen asiallisuus, selkeys ja ymmärrettävyys virkakielen kehittämistiimi virkakieli virkakielivaltuutettu virkakielivastaava yhteiskuntavastuu... 9 yleiskieli yleispalvelu yleisradiovero Yle-vero yritysten yhteiskuntavastuu... 9 yrityastuu älykäs pakote... 19

6 Kuukauden termit (153) metropolihallinto Perustetaan metropolihallinto erityisesti maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemiseksi metropolialueella. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle Metropolihallinto käynnistyy vuoden 2017 kuntavaalien yhteydessä. Metropolihallintoalue muodostetaan metropolialueen MAL-sopimuskuntien varaan, jolloin metropolihallinnossa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Sipoo, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Mäntsälä, Hyvinkää, Pornainen. Näiden lisäksi Porvoo ja Lohja voivat halutessaan liittyä metropolihallintoon. Valtiovallan pyrkimyksenä on, että Uudenmaan liitto voi jatkaa toimintaansa. Metropolihallinnolle tulee maankäyttöön, liikenteeseen ja asumiseen liittyviä tehtäviä. Metropolihallinnon tehtäviksi tulee metropolikaavan (maakuntakaavan, yleiskaavan ja tarvittaessa jatkovalmistelussa päätettävällä tavalla osayleiskaavan) laatiminen ja sen toimeenpanon varmistaminen (asemakaavaohjelmilla ja muilla riittävillä toimilla) sekä seuraavat seudulliset julkisoikeudelliset tehtävät: julkisen liikenteen suunnittelu ja hoitaminen (HSL), HSY:n ympäristöasiat ja Uudenmaan liitolta siirtyviä tehtäviä. Toimivan asuntopolitiikan toteutuminen varmistetaan lainvalmistelun jatkotyössä. Metropolihallinnon muut mahdolliset tehtävät sovitaan valmistelutyön edetessä. Metropolihallinnolle turvataan kunnista riippumaton rahoitusratkaisu nykyisten kuntayhtymien tuloilla, valtionosuuksilla ja valmistelussa tarkentuvalla rahoitusratkaisulla. Metropolihallinnolle ei tule omaa verotusoikeutta. Lähtökohtana on, että metropolialueen asukkaiden kokonaieroaste ei saa nousta nykyisestä. Metropolihallinnolle tulee vaaleilla valittava valtuusto, jonka vaalitavassa huomioidaan alueellinen ja puoluepoliittinen edustavuus. [Metropolihallinnon jatkolinjaukset, Hallituksen budjettiriihi , 2014/metropolihallinto-jatkolinjaukset/fi.pdf ( )] metropolfölvaltning Finansministeriet, Två alternativa förslag till genomförande av metropolförvaltningen, Tvalt/name.jsp ( ) För att lösa problemen särskilt i samband med markanvändningen, boendet och trafiken i metropolområdet inrättas en metropolförvaltning. Regeringens proposition lämnas till riksdagen den 4 december Metropolförvaltningen inleder sin verksamhet i samband med kommunalvalen Metropolförvaltningsområdet bildas utgående från metropolområdets kommuner som ingått MBTavtal, vilket betyder att metropolförvaltningen omfattar Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Sibbo, Kervo, Tusby, Träskända, Kyrkslätt, Vichtis, Nurmijärvi, Mäntsälä, Hyvinge och Borgnäs. Dessutom kan Borgå och Lojo ansluta sig till metropolförvaltningen, om de så önskar. Statsmakten strävar efter att Nylands förbund ska kunna fortsätta sin verksamhet. Metropolförvaltningen kommer att få uppgifter i anknytning till markanvändning,

7 7 (153) trafik och boende. Metropolförvaltningen ska upprätta en metropolplan (en landskapsplan, en generalplan, och vi behov, på det sätt som avtalas vid den fortsatta beredningen, en delgeneralplan) och säkerställa verkställandet av den (genom detaljplaneprogram och andra tillbörliga åtgärder) samt inneha följande regionala offentligrättsliga uppgifter: planeringen och skötseln av kollektivtrafiken (HRT), HRM:s miljöärenden och uppgifter som överförs från Nylands förbund. Genomförandet av en fungerande bostadspolitik säkerställs vid den fortsatta lagberedningen. Metropolförvaltningens eventuella andra uppgifter fastställs under beredningens gång. För metropolförvaltningen säkerställs en finansiering som är oberoende av kommunerna med hjälp av de nuvarande samkommunernas inkomster, statsandelar och en finansieringslösning som kommer att preciseras under beredningens gång. Metropolförvaltningen får ingen egen eskattningsrätt. Utgångspunkten är att den totala skattegraden för metropolområdets invånare inte får stiga från nuvarande. Metropolfövaltningens fullmäktige väljs genom val. Vid valet beaktas regional och partipolitisk representativitet. [Budgetförhandlingarna , Fortsatta riktlinjer för inrättande av en metropolvärvaltning, 2014/metropolihallinto-jatkolinjaukset/Metropolihallinnon-jatkokirjaukset-.pdf ( )] en metropolitan authority Kuntaliitto, kieliasiantuntija, A Metropolitan Authority will be established particularly to resolve land use, housing and transport problems in the metropolitan area. A Government proposal will be submitted to Parliament on 4 December The Metropolitan Authority will be launched in connection with the 2017 local government elections. The Metropolitan Authority will be launched in connection with the 2017 local government elections. The Metropolitan Authority will based on the municipalities of the current letter of intent on land use, housing and transport, and therefore Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Sipoo, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Mäntsälä, Hyvinkää and Pornainen will participate in the authority. In addition to these, Porvoo and Lohja can join the Metropolitan Authority if they wish. The Government s intent is that the Uusimaa Regional Council can continue to operate. The Metropolitan Authority will have duties relating to land use, transport and housing. The Metropolitan Authority s duties will include preparation of a metropolitan plan (region plan, master plan and, if necessary, component master plan in a way to be decided in further preparation) and ensuring its implementation (with plan programmes and other sufficient measures) as well as the following regional public law duties: public transport planning and management (Helsinki Regional Transport), the environmental issues of the Helsinki Region Environmental Services Authority and duties transferred from the Uusimaa Regional Council. The implementation of an effective housing policy will be ensured in further legislative preparation work. The Metropolitan Authority s possible other duties will be agreed as preparatory work progresses. A funding solution independent of the municipalities will be secured for the Metropolitan Authority with the income of the present joint municipal authorities, central government transfers and a funding solution to be specified during further preparations. The Metropolitan Authority will not have its own right to raise taxes. A point of departure is that the total tax rate of the

8 8 (153) Metropolitan Authority s residents cannot rise above its present level. The Metropolitan Authority will have an elected council, whose manner of election will take into consideration regional and party political representation. [Future policy outlines on the Metropolitan Authority, 2014/metropolihallinto-jatkolinjaukset/Metropolihallinnon_jatkokirjaukset_en.pdf ( )] julkinen omistajarekisteri Valtiovarainministeriö, "Työryhmä ehdottaa viranomaisten ylläpitämää omistajatietorekisteriä pörssiosakkeille", h/name.jsp ( ) Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämäksi ehdotettu kansallinen yleisöjulkinen rekisteri suomalaisista osakkeenomistajista, jotka omistavat yli 500 osaketta Arvopaperikeskusten välisen kilpailun vapautuminen EU:ssa tulee merkitsemään sitä, että tieto arvopaperin omistajasta ei enää ole kattavasti Suomessa toimivassa arvopaperikeskuksessa. EU-asetuksen myötä kilpailu arvopaperien liikkeeseenlaskussa ja säilytyksessä tulee avata. Kansallisia muutostarpeita arvioinut työryhmä ehdottaa Suomeen uutta viranomaisten ylläpitämää omistajatietorekisteriä, joka turvaisi omistusten julkisuuden jatkossakin. [Valtiovarainministeriö, "Työryhmä ehdottaa viranomaisten ylläpitämää omistajatietorekisteriä pörssiosakkeille", ( )] Tiedot julkiseen omistajarekisteriin toimittaa arvopaperin liikkeeseenlaskija tai liikkeeseen-laskijan valtuuttama taho, kuten hallintarekisteröinnin hoitajana toimiva tilinhoitajapankki. Tiedot kerätään neljä kertaa vuodessa. [Finanssialan keskusliitto, EU:n arvopaperikeskusasetuksen vaikutukset Suomen markkinoille, usasetus_ja_omistusten_julkisuus_ _final.pdf ( )] Tausta hallintarekisterihankkeelle on EU:n asetus arvopaperikeskuksista. Se tullee voimaan loka-marraskuussa VM siirtäisi osakasluettelon pitämisen listayhtiöille, mahdollistaisi hallintarekisteröinnin suomalaisomistajille ja perustaisi yleisöä varten patentti- ja rekisterihallitukseen uuden omistajarekisterin, joka kattaisi yli 500 osaketta omistavat suomalaiset ja päivittyisi neljä kertaa vuodessa. Nyt Suomessa toimii vain yksi listautumis- ja selvityspalvelua tarjoava yritys, Euroclear. Se ylläpitää 1,3 miljoonan suomalaissijoittajan arvo-osuustilejä. Niiden julkiset omistustiedot päivittyvät kerran päivässä. [Taloussanomat , ( )]

9 9 (153) offentligt ägarregister Finansministeriet, "Arbetsgrupp föreslår myndighetsregister över innehav av börsaktier", Arbets/name.jsp ( ) Öppnandet av konkurrensen mellan värdepapperscentraler i EU innebär att informationen om värdepappersägarna inte längre finns samlad på ett heltäckande sätt hos en värdepapperscentral som är verksam i Finland. Arbetsgruppen föreslår därför att man inrättar ett nytt nationellt offentligt register som underhålls av Patent- och registerstyrelsen. Uppgifter om samtliga finländska värdepappersägare som innehar över 500 aktier ska samlas in fyra gånger om året. Den föreslagna minimigränsen om 500 aktier har ett samband med integritetsskyddet för mindre investerare. [Finansministeriet, "Arbetsgrupp föreslår myndighetsregister över innehav av börsaktier", 01Arbets/name.jsp ( )] en public register of shareholders Patentti- ja rekisterihallitus, kieliasiantuntija, Each shareholder who is registered on the record date as a shareholder in the company s public register of shareholders, maintained by Euroclear Finland Oy, has the right to participate in the General Meeting of Shareholders. [Finnair Group, Corporate Governance Statement 2013, Finnair_2013_ENG_hallinnointi_v2.pdf ( )] yhteiskuntavastuu Työ- ja elinkeinoministeriö, Yhteiskuntavastuu,https://www.tem.fi/yritykset/yhteiskuntavastuu ( ) Yhteiskuntavastuu tarkoittaa eri toimijoiden vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan. Nämä vaikutukset voivat liittyä esimerkiksi paikallisen väestön, työntekijöiden ja kuluttajien oikeuksien toteutumiseen, ympäristön suojeluun, taloudelliseen kestävyyteen ja ihmisoikeuksiin. [Työ- ja elinkeinoministeriö, Yhteiskuntavastuun periaatepäätös, https://www.tem.fi/yritykset/yhteiskuntavastuu/yhteiskuntavastuun_periaatepaatos ( )] yritysten yhteiskuntavastuu Yritysten yhteiskuntavastuu merkitsee sitä, että yritykset sisällyttävät sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet liiketoimintaansa vapaaehtoisesti ja ilman lainsäädäntöön perustuvaa velvoitetta. [Euroopan komission, Yritysten yhteiskuntavastuu EU:ssa, ( )]

10 yrityastuu samhällsanar 10 (153) Yhteiskunta- ja yrityastuu tarkoittaa yritysten, julkisen hallinnon ja työyhteisöjen vastuuta toimintojensa vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan, sidosryhmiin ja ympäristöön. Yritystoiminnalla voi olla ympäröivään yhteiskuntaan voimakkaita taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia. Yritys vaikuttaa sidosryhmiinsä taloudellisesti muun muassa maksamalla palkkaa työntekijöilleen sekä veroja valtiolle ja kunnalle. Vastuullisen yrityksen sosiaalisia vaikutuksia puolestaan ovat esimerkiksi henkilöstön hyvinvointi, korkea asiakastyytyväisyys sekä turvalliset tuotteet ja palvelut. Yrityksen ympäristövastuuseen kuuluvat muun muassa materiaalien, energian ja veden säästeliäs käyttö sekä ilmastonmuutoksen torjunta. Vastuutonta on esimerkiksi myydä myrkyllisiä tuotteita tai saastuttaa ympäristöä. Yritysten tulee pyrkiä minimoimaan vapaaehtoisesti toimintansa kielteiset ja maksimoimaan myönteiset vaikutukset. Vastuullisuuden lähtökohtana ovat lakien noudattaminen ja niiden minimivaatimusten ylittäminen. On tärkeää, että vastuullisuus on osa yrityksen jatkuvaa toimintaa, ei pelkästään yksittäisiä hyviä tekoja. Vastuulliset toimintatavat ovat kestäviä ja edistävät yhteiskunnan hyvinvointia sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Siksi on hyödyllistä, että yritykset ja eri toimialat esimerkiksi ennakoivat tulevaa kilpailukykyään ja työllistävyyttään. Vastuullisuudesta käytetään muitakin käsitteitä, kuten vastuullinen yritystoiminta, yrityastuu, yrityskansalaisuus ja yhteiskuntavastuu. Ne tarkoittavat pääosin samaa, mutta vastuullisuuden laajuus vaihtelee. Esimerkiksi yrityskansalaisuus viittaa vain yritysten vastuullisuuteen. [Työ- ja elinkeinoministeriö, Yrityastuun raportoinnin ensi askeleet 2009, ( )] Vad är samhällsanar? Med samhällsanar, eller socialt anar, har man traditionellt avsett sådant anarstagande för t.ex. miljön, arbetstagarna, konsumenterna, närmiljön och intressentgrupperna som överstiger minimikraven i lagstiftningen. Definitionen på anar kan utvecklas så att anarskännande organisationer ska identifiera de intressentgrupper som är av väsentlig betydelse för deras verksamhet och föra en dialog med dem för att lösa gemensamma problem. Om samhällsanar definieras genom konsekvenserna av agerandet kommer man närmare de förväntningar som olika aktörer har på varandras anarsfulla agerande. Statsrådets principbeslut om samhällsanar bygger på uppfattningen att samhällsanar är olika aktörers anar för de sociala konsekvenserna av sitt agerande. [Statsrådets principbeslut om samhällsanar, https://www.tem.fi/files/35053/statsradets_principbeslut_samhallsanar2012.pdf ( )] företags samhällsanar Företags samhällsanar (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta anar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Även begreppet hållbarhet används allt flitigare för att dels tydliggöra vad man menar (se avsnitt om begreppsförvirring nedan) samt för att understryka att det ekonomiska anarstagandet (som är en del av hållbarhet men inte CSR) krävs för att företagets samhällsanar ska vara långsiktigt och integrerat i affärsmodellen. Historiskt sett har CSR setts som ett sätt att både ta anar och minimera risken för att oegentligheter ska förekomma i företag (en syn som återspeglas i bland

11 11 (153) annat EU-kommissionens definition av CSR. Idag ses CSR och hållbarhet i allt högre grad som något som även kan bidra till ökad lönsamhet då det kan ses som ett sätt att minska onödig förbrukning av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser, och samtidigt optimera användningen av de resurser man förfogar över. [Wikipedia, Företags samhällsanar, ( )] företagens samhällsanar Europeiska kommissionen, Företagens samhällsanar, ( ) samhälls- och företagsanar Arbets- och näringsministeriet, https://www.tem.fi//foretag/samhallsanar ( ) en corporate social responsibility Määritelmä: responsibility of enterprises for their impacts on society [European Commission, Corporate Social Responsibility [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainablebusiness/corporate-social-responsibility/index_en.htm ( )] A company s sense of responsibility towards the community and environment (both ecological and social) in which it operates. Companies express this citizenship (1) through their waste and pollution reduction processes, (2) by contributing educational and social programs, and (3) by earning adequate returns on the employed resources. [BusinessDictionary.com, ( )] Corporate social responsibility (CSR, also called corporate conscience, corporate citizenship or sustainable responsible business) is a form of corporate selfregulation integrated into a business model. CSR policy functions as a selfregulatory mechanism whereby a business monitors and ensures its active compliance with the spirit of the law, ethical standards and international norms. [Wikipedia, Corporate social responsibility, ( )] What is CSR? CSR has traditionally referred to responsibility for the environment, workers, consumers, local communities, stakeholders, and other aspects, which exceeds the minimum legal requirements. This definition can be built upon to require organisations to identify their key stakeholders and conduct dialogue with them in order to find solutions for their shared problems. By defining CSR through its impacts, the parties can align their expectations for each other's responsible conduct. The Government Resolution on CSR is built upon a notion of CSR as the responsibility of organisations for their impacts on society. [Government Resolution on Corporate Social Responsibility, ( )]

12 en CSR lyhenne 12 (153) CSR-lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Corporate Social Responsibility ja sillä tarkoitetaan organisaatioiden pyrkimyksiä sisällyttää ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat osaksi omaa toimintaansa. Tähän sisältyy myös omien ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arvioiminen sekä vuorovaikutus asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden mahdollisten sidosryhmien kanssa. CSR-käsite voidaan suomentaa monin eri tavoin, mutta useimmiten käytetään termejä yhteiskuntavastuu, yrityastuu tai yritysten yhteiskuntavastuu. Mitä termiä sitten käytetäänkin, yhteiskuntavastuullisuuteen sisältyy aina ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu. [CSR-kompassi, ( )] isäntämaatuki Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2009, ( ) värdlandsstöd Isäntämaatuki on yleinen kansainvälinen käsite, jota sovelletaan tilanteissa, joissa maa ottaa vastaan ulkopuolista apua tai voimavaroja maaperälleen. Näissä tapauksissa on tarve sopia konkreettisista menettelytavoista ja käytännön toimista. Tällaisia tilanteita voi syntyä erilaisissa katastrofeissa, häiriötilanteissa ja turvallisuusuhkien kohdatessa. Isäntämaatukijärjestelyt ovat myös vakiintunut osa normaalia kansainvälistä harjoitustoimintaa ja muuta sotilaallista yhteistoimintaa. [Valtioneuvosto, "TP-UTVA linjasi isäntämaatukea koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittamisesta Suomen ja Naton välillä", ( )] Säkerhets- och förarspolitiska redogörelsen 2009, ( ) Määritelmä: Värdlandsstöd är ett sammanfattande begrepp för civilt eller militärt stöd som lämnas av en nation till en annan nation eller organisation, som på grund av övningerksamhet, transitering eller insatser, befinner sig på nämnda nations territorium. [Regeringskansliet, Värdlandsstöd, ( )] Värdlandsstöd är ett allmänt internationellt begrepp som tillämpas i situationer där ett land tar emot utomstående hjälp eller resurser på sitt territorium. I dessa situationer finns det ett behov av att komma överens om konkreta förfaranden och praktiska åtgärder. Sådana situationer kan uppkomma vid olika slags katastrofer, störningssitutioner och hot mot säkerheten. Värdlandsstödsarrangemangen utgör också en vedertagen del av den normala internationella övningerksamheten och av annan militär samverkan. [Statsrådet, "Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fastställde undertecknandet av ett samförståndsavtal om värdlandsstöd mellan Finland och Nato", ( )]

13 en host nation support 13 (153) EU host nation support guidelines, df ( ); Mission of Finland to NATO, ( ) Määritelmä: civil and military assistance provided by an HN to the forces located in or transiting through that HN's territory [GlobalSecurity.org, Host Nation Support, ( )] en HNS lyhenne HNS is a general international concept applied in situations when a country accepts external assistance or resources on its territory. In these cases, it is necessary to agree on concrete procedures and practical measures. Such situations may arise in various disasters, disruptions and threats to security. HNS arrangements are also an established part of normal international training exercises and other military cooperation. [Finnish Government, "Cabinet Committee on Foreign and Security Policy issued statement on signing of Memorandum of Understanding on Host Nation Support between Finland and NATO", ( )]

14 Pakotteet käsitekaavio 14 (153)

15 15 (153) pakote Ulkoasianministeriö, Kansainväliset pakotteet, e=fi-fi ( ) Pakotteet ovat välineitä, joilla edistetään rauhaa ja demokratiaa sekä oikeualtioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kansainvälisen oikeuden noudattamista. [Euroopan unionin neuvosto, EU:n rajoittavat toimenpiteet, ( )] Pakotteiden tarkoituksena on osana muita ulkopoliittisia toimia vaikuttaa sellaiseen toisen valtion tai ihmisryhmän harjoittamaan politiikkaan tai toimintaan, jonka katsotaan uhkaavan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi joukkotuhoaseiden levittäminen, kansainvälinen terrorismi tai laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset. Pakotteet pyritään mahdollisimman huolellisesti kohdentamaan tuosta vastustettavasta politiikasta tai toiminnasta vastuullisiin ja heitä tukeviin henkilöihin sekä näiden ryhmien rahoituksen lähteisiin. Lisäksi niillä voidaan rajoittaa pakotteiden kohteena olevassa toiminnassa tarvittavien tuotteiden, materiaalien ja teknologioiden saatavuutta. Tämän vuoksi pakotteet suunnitellaan aina tapauskohtaisesti vastaamaan kulloiseenkin ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tarpeeseen, minkä vuoksi kaikki pakotejärjestelmät ovatkin keskenään erilaisia. [Ulkoasiainministeriö, Pakotelajit ja lupaviranomaiset, n=1&culture=fi-fi ( )] rajoittava toimenpide sanktion Euroopan unionin neuvosto, EU:n rajoittavat toimenpiteet, 475.pdf ( ) Utrikesministeriet, Sanktioner och tillståndsmyndigheter, ontentlan=3&culture=-fi ( ); Europeiska utrikestjänsten, Sanktioner, ( ) Sanktioner är ett instrument av diplomatiskt eller ekonomiskt slag som syftar till att påverka ett agerande eller en politik, t.ex. brott mot folkrätten eller mot de mänskliga rättigheterna eller en politik som inte respekterar rättstatsprincipen eller de demokratiska principerna. [Europeiska utrikestjänsten, Sanktioner, ( )] Sanktioner är ett värdefullt instrument för internationella ansträngningar att trygga fred och säkerhet samt främja demokrati och mänskliga rättigheter. De utgör tvångsåtgärder som kompletterar stödjande åtgärder inom diplomati och bistånd med samma mål. [...] Sanktioner skiljer sig från andra utrikespolitiska instrument genom att vara reglerade på rättslig väg. De är precist utformade och brott mot dem kan medföra straff. Sanktioner är avsedda att vara tidsbegränsade och att ses över regelbundet i ljuset av utvecklingen. När målet

16 restriktiv åtgärd en sanction för dem är uppnått ska de avvecklas. [Regeringskansliet, Internationella sanktioner, ( )] 16 (153) Europeiska unionens råd, Grundläggande principer för användningen av restriktiva åtgärder (sanktioner), 0REV%201 ( ) EU:s restriktiva åtgärder kan vara riktade mot regeringar i länder utanför EU, s.k. tredjeländer, eller mot icke-statliga organisationer eller enskilda personer (t.ex. terroristgrupper eller terrorister). De kan omfatta vapenembargon, andra specifika eller allmänna handelsrestriktioner (import- och exportförbud), ekonomiska restriktioner, inreserestriktioner (visum- eller reseförbud) eller andra lämpliga åtgärder. [Europeiska utrikestjänsten, Sanktioner, ( )] Ministry for Foreign Affairs, Types of sanctions and licensing authorities, ontentlan=2&culture=en-us ( ) Sanctions are tools to promote peace, democracy and the respect for the rule of law, human rights and international law. [Council of the European Union, EU restrictive measures, f ( )] Sanctions are an instrument of a diplomatic or economic nature which seek to bring about a change in activities or policies such as violations of international law or human rights, or policies that do not respect the rule of law or democratic principles. [European External Action Service, Sanctions or restrictive measures, ( )] Sanctions and embargoes are political trade tools, mainly put in place by the United Nations (UN) and the European Union (EU). The main aim of all UN sanctions and embargoes, as set out in the UN Charter, is to implement decisions by its Security Council to maintain or restore international peace and security. The EU imposes sanctions and embargoes to further its Common Foreign and Security Policy (CFSP) objectives. The EU can impose measures to preserve peace and strengthen international security, promote international co-operation, and safeguard the common values and security of the EU. EU measures can also be imposed to uphold respect for human rights, democracy and the rule of law. In addition to UN and EU sanctions, sanctions and embargoes may be put in place by the Organisation for Security and Co-operation in Europe, who can also impose national arms embargoes. [Gov.uk, Sanctions, embargoes and restrictions, https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions#what-are-sanctions-andembargoes ( )]

17 17 (153) en restrictive measure ru ru санкция Council of the European Union, EU restrictive measures, pdf ( ) Restrictive measures imposed by the EU may target governments of third countries, or non-state entities and individuals (such as terrorist groups and terrorists). They may comprise arms embargoes, other specific or general trade restrictions (import and export bans), financial restrictions, restrictions on admission (visa or travel bans), or other measures, as appropriate. [European External Action Service, Sanctions or restrictive measures, ( )] The terms sanction or restrictive measure are used interchangeably. Restrictive measure is the term more commonly used in EU contexts while sanction is more frequently a UN term. ( ) Määritelmä: В международном праве: меры воздейстия на государство, нарушившее нормы этого права, свои международные обязательства [Юридический энциклопедический словарь, АСТ, Киев, 2009] мера ограничения ( ) kansainvälinen pakote Finanssivalvonta, Terrorismin rahoittamisen estäminen, rahoittamisen_estaminen/pages/default.aspx ( ) Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan taloudellisen tai kaupallisen yhteistyön sekä esimerkiksi liikenne- ja viestintäyhteyksien tai diplomaattisten suhteiden rajoittamista tai keskeyttämistä tietyn valtion tai tiettyjen ryhmien kanssa. Pakotteiden tarkoituksena on vaikuttaa sellaiseen toisen valtion tai ihmisryhmän harjoittamaan politiikkaan tai toimintaan, jonka katsotaan uhkaavan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. [Ulkoasianministeriö, Kansainväliset pakotteet, ( )] internationell sanktion Regeringskansliet, Internationella sanktioner, ( ) Internationella sanktioner innebär att ekonomiskt eller kommersiellt samarbete och till exempel kommunikationsförbindelser eller diplomatiska förbindelser med en viss stat eller vissa grupper begränsas eller förbjuds. Bland andra utrikespolitiska åtgärder syftar sanktioner till att påverka sådan politik eller verksamhet hos en stat eller en grupp som anses hota internationell fred och

18 en international sanction ru 18 (153) säkerhet. [Utrikesministeriet, Internationella sanktioner, ( )] Government of the United Kingdom, Current arms embargoes and other restrictions, https://www.gov.uk/current-arms-embargoes-and-otherrestrictions ( ) International sanctions refer to the restriction or suspension of economic or commercial relations, or other areas such as transport and communications or diplomatic relations, with a particular State or groups of individuals and entities. The purpose of sanctions is to influence the policies or actions of that State or group such policies or actions are considered a threat to international peace and security. [Ministry for Foreign Affairs, International sanctions, n=2&culture=en-us ( )] международная санкция ( ) 1) структурный элемент нормы международного права, указывающий на неблагоприятные последствия для государства-нарушителя; 2) принудительные меры, осуществляемые международными организациями, прежде всего ООН; 3) особая политическая форма международно-правовой ответственности как следствие международного преступления, 4) индивидуальные и коллективные принудительные меры, являющиеся ответом на международное правонарушение; 5) меры принуждения, применяемые государствами и международными организациями против государства, уклоняющегося от ответственности за совершенное им международное правонарушение. Считается общепризнанным, что характером М. с. обладают коллективные меры, предусматриваемые гл. VII Устава ООНв случае существования угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии. (Энциклопедический словарь экономики и права) vastapakote motsanktion Valtioneuvosto, Tiedotteet, Hallitus selvityttää Venäjän vastapakotteiden vaikutukset,http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid= ( ) Statsrådet, Pressmeddelanden, Regeringen låter utreda verkningarna av Rysslands motsanktioner, 2014); Svenska Yle, "Ryssland inför totalstopp på import av matvaror", ( )

19 en retaliatory sanction en retaliatory ban en counter sanction EU Observer, Russia imposes retaliatory sanctions on EU, ( ) Ukraine crisis: Putin orders retaliatory sanctions. Russian President Vladimir Putin has banned or curbed agricultural imports from countries imposing sanctions on Russia over the crisis in Ukraine. [BBC News, Europe, ( )] 19 (153) CNN, Russia's Putin issues retaliatory ban on food imports, ( ) European News, Norway against EU energy union proposal, ( ) kohdennettu pakote älykäs pakote riktad sanktion Euroopan ulkosuhdehallinto, Pakotteet, ( ) pakotteita, joiden kohteena voivat olla tietyt tuomittavasta politiikasta tai toiminnasta vastaavat henkilöt, ryhmät tai yhteisöt [Euroopan ulkosuhdehallinto, Pakotteet, ( )] Pakotteet pyritään mahdollisimman huolellisesti kohdentamaan tuosta vastustettavasta politiikasta tai toiminnasta vastuullisiin ja heitä tukeviin henkilöihin sekä näiden ryhmien rahoituksen lähteisiin. Lisäksi niillä voidaan rajoittaa pakotteiden kohteena olevassa toiminnassa tarvittavien tuotteiden, materiaalien ja teknologioiden saatavuutta. [Ulkoasianministeriö, Pakotelajit ja lupaviranomaiset, FI ( )] Euroopan ulkosuhdehallinto, Pakotteet, ( ) Teoriassa älykkäät pakotteet kohdistetaan vain ihmisoikeuksia ja demokratian periaatteita laiminlyöneen maan tiettyihin henkilöihin, poliittisiin päättäjiin tai tiettyihin talouden aloihin, jolloin valtaosa väestöstä ja erityisesti vaikeimmassa asemassa olevat ryhmät tai maan koko talous säästyvät niiden vaikutuksilta. [Parlamenttien välinen valiokuntakokous, Ihmisoikeuksia koskeva ehdollisuus kehitysyhteistyöpolitiikassa, fi.pdf ( )] Europeiska utrikestjänsten, Sanktioner, ( )

20 smart sanktion en targeted sanction en smart sanction 20 (153) sanktion som utformats för en viss person, grupp eller organisation som anarar för den förkastliga politiken eller det oönskade beteendet [Europeiska utrikestjänsten, Sanktioner, ( )] Riktade sanktioner vänder sig mot en specifik vara, ett lands ledarskap, en organisation eller individ, i stället för generellt mot ett land. [Regeringskansliet, Riktade sanktioner och breda, ( )] Sådana sanktioner omfattar både en skyldighet att frysa de ekonomiska tillgångarna för den avsedda personen eller organisationen och ett förbud att göra dessa ekonomiska tillgångar direkt eller indirekt tillgängliga för personen eller organisationen. [Europeiska utrikestjänsten, Sanktioner, ( )] Utrikespolitiska institutet, "Smarta sanktioner - effektiv konfliktlösning?", ( ) Om enskilda eller grupper är föremål för riktade restriktiva åtgärder (som ibland kallas smarta sanktioner ), måste det finnas tydliga kriterier, skräddarsydda för det specifika fallet, för att avgöra vem som ska tas upp i förteckningen och vem som ska avföras. [Regeringen, Sanktioner (den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken), ( )] European External Action Service, Sanctions or restrictive measures, ( ) sanctions, which can be designed to target specific persons, groups and entities responsible for the objectionable policies or behavior [European External Action Service, Sanctions or restrictive measures, ( )] Targeted sanctions are intended to be directed at individuals, companies and organizations, or restrict trade with key commodities. [State Secretariat for Economic Affairs SECO, Smart sanctions targeted sanctions, ( )] European External Action Service, Sanctions or restrictive measures, ( ) In theory, smart sanctions are directed exclusively to certain individuals, the political elite or specific economic sectors of countries non respecting human rights and democratic principles, while sparing the general population, in particular vulnerable groups, or the entire economy of the country. [Interparliamentary committee meeting, Human rights conditionality in development policy, en.pdf ( )]

Kuukauden termit 13.8.2014

Kuukauden termit 13.8.2014 13.8.2014 Kuukauden termit Valtioneuvoston kanslia julkaisee kuukauden termeissä suosituksia valtionhallinnon käännöstyössä esiin tulleista ajankohtaisista termeistä. Kuukauden termit liittyvät valtioneuvoston

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Uudenmaan Maakuntaparlamentti

Uudenmaan Maakuntaparlamentti Uudenmaan Maakuntaparlamentti Työministeri Lauri Ihalainen 20.11.2014 Finlandia-talo Uudenmaan Maakuntaparlamentti 1. Yleinen talouden kuva 2. Elinvoimaa älykkäästä erikoistumisesta 3. Työllisyys- ja työttömyystilanne

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Kansainväliset pakotteet

Kansainväliset pakotteet Kansainväliset pakotteet EU:n vientivalvonta ja pakotteet 5.3.2013 Ulkoasiainministeriö Oikeuspalvelu Kansainvälisen oikeuden yksikkö OIK-10@formin.fi, p. 09 160 55742 Johdanto 1. Yleistä pakotteista Tavoitteet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 29. toukokuuta 2012 (31.05) (OR. en) 10464/12 LIMITE PECHE 195

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 29. toukokuuta 2012 (31.05) (OR. en) 10464/12 LIMITE PECHE 195 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 29. toukokuuta 2012 (31.05) (OR. en) 10464/12 LIMITE PUBLIC PECHE 195 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Sisäisen ja ulkoisen kalastuspolitiikan työryhmä Vastaanottaja:

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1 . LIFE+ HAKEMUKSEN VALMISTELU 1 HAKULOMAKKEET Hakulomakkeet on jaettu kolmeen osaan: Hallinnolliset A-lomakkeet Tekniset B- ja C-lomakkeet Taloudelliset (F) lomakkeet HALLINNOLLISET (A) LOMAKKEET 2011

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 987/2009 vp 72 tunnin viisumivapaus venäläisille turisteille Eduskunnan puhemiehelle Vuonna 2008 Venäjältä tehtiin 2,3 miljoonaa matkaa Suomeen. Näistä 67 % eli 1,6 miljoonaa oli päivämatkoja.

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION. Advancing knowledge and providing standardisation to improve the lighted environment The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC

Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC Eduskunnan kirjasto Kansalaisinfo 17.3.2015 tietoasiantuntija Sari Koski Koulutuksen sisältö Perustietoja valtiosopimuksista YK:n sopimustietokanta United

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Henkilötietosuojattu data

Henkilötietosuojattu data Henkilötietosuojattu data Päivi Timonen Johtaja Kuluttajatutkimuskeskus Valtiotieteellinen tiedekunta / Päivi Timonen/ henkilötietosuojattu data www.helsinki.fi/yliopisto 7.2.2017 1 Lähtökohtana henkilöt

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

JULKISHALLINNON JARJESTELMIEN TIETOTURVALLISUUSVAATIMUKSET LUV ULLA

JULKISHALLINNON JARJESTELMIEN TIETOTURVALLISUUSVAATIMUKSET LUV ULLA MATTI TENHUNEN: JULKISHALLINNON JARJESTELMIEN TIETOTURVALLISUUSVAATIMUKSET 1 990-LUV ULLA TERV EYDENHUOLLON ATK-PAIVAT TERVEYS + TEKNIIKKA Kongressi. ja messutapaht uma Tam pere-tabssa 4. - 6. 5. 1993

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa 17.11.2011 FinSERN1 Hannele Mäkelä Laskentatoimen tohtoriopiskelija Tampereen yliopisto hannele.makela@uta.fi Accounting

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Tietoisku Kansallisessa turvallisuustutkimuksen päivässä 10.6.2010 Suvi Sundquist Ohjelman päällikkö Suomalaiset EU:n 7. puiteohjelmassaa

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle GMP tilaisuus FIMEA 19.11.2013 Euroopan komissio on julkaissut uusia ohjeita API:ien (Active Pharmaceutical Ingredients) tuontiin EU-alueelle. Uudet ohjeet tulevat voimaan

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä

Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä Sirpa Kurppa, prof. Natural Resources Institute Finland (Luke), New business opportunities, Resources smart circular economy 1 Teppo Tutkija

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 27.1.2014 Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka -seminaari FIPTrans kyselytutkimus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot