Kuukauden termit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuukauden termit 22.10.2014"

Transkriptio

1 Kuukauden termit Valtioneuvoston kanslia julkaisee kuukauden termeissä suosituksia valtionhallinnon käännöstyössä esiin tulleista ajankohtaisista termeistä. Kuukauden termit liittyvät valtioneuvoston työhön eri ministeriöiden hallinnonaloilla. Suomenkielisille käsitteille annetaan useimmiten vastineet sekä ruotsiksi että englanniksi, toisinaan mukana on muitakin kieliä. Ajankohtaistermien vastineita saatetaan joutua myöhemmin päivittämään käsitteiden vakiintuessa. Tiedostoon on koottu ajankohtaistermejä vuoden 2012 alusta. Uusimmat termit löytyvät tiedoston alusta ja vanhimmat tiedoston lopusta. Aakkosellinen hakemisto kaikista termeistä löytyy sivulta 2. Lisätietoja: Niina Elomaa, p , Uusimmat lisäykset metropolihallinto... 6 julkinen omistajarekisteri... 8 yhteiskuntavastuu... 9 yritysten yhteiskuntavastuu... 9 yrityastuu isäntämaatuki KÄYNTIOSOITE POSTIOSOITE PUHELIN FAKSI SÄHKÖPOSTI Snellmaninkatu 1, Helsinki PL 23, Valtioneuvosto (09) 16001, (09) (09)

2 Aakkosellinen hakemisto 2 (153) AHOT aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen alainen hallinto ammattiosaamisen näyttö arvojohtaja aseidenvientikielto asevientikielto avoimen hallinnon kumppanuusohjelma bisnesenkeli businessenkeli digitaalinen osallisuus diplomaattinen pakote ECVET-piste edelläkävijä energiatodistus enkelisijoittaja erittäin salainen erva erva-alue finanssipakote finanssitoimintavero finanssitransaktiovero gini-kerroin grooming growsterity hallinnollinen pakkokeino hallinnonala hallintopakko hallituksen lainsäädäntösuunnitelma hallituksen strategiaistunto hallituksen vuosikertomus hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma harmaa talous heijastuaikutus hoito hoitotyö hoiva hoivatyö hyvän virkakielen toimintaohjelma iso data isäntämaatuki juhlavuosi julkinen omistajarekisteri... 8 kansainvälinen pakote kauyritys kauppapakote kaupunki kauttakulkukielto kauttakulkurajoitus kehityammainen henkilö KEHU keskeyttämisuhka

3 3 (153) keskushallinnon uudistushanke kohdennettu pakote kotihoito kotipalvelu kotipalvelut kotisairaanhoito kriisisivut kriisiviestintä kunta kuntauudistus kurinalainen kaupolitiikka kuulovammainen henkilö kytketty kaupunkipientalo kärkihanke käyttö rajoitettu laitoshoito lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin lapsen seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu liikennöintirajoitus liikuntavammainen henkilö lippulaivahanke luottamuksellinen maahanpääsyä koskeva rajoitus maahantulokielto maahantulorajoitus makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely massadata matkustuskielto matkustusrajoitus metropolihallinto... 6 ministeriön alainen hallinto ministeriön hallinnonala ministeriön toimiala nesteytetty maakaasu nuorten yhteiskuntatakuu näkövammainen henkilö näyttötutkinto oikeus tulla unohdetuksi oleskeluyhteiskunta omaishoito osaamispiste osallistumiskanava osallisuus tietoyhteiskuntaan osittainen yleisnäkemys pakokaasupesuri pakote Pakotteet käsitekaavio pakotteiden kohdentaminen pankkivero parlamentaarinen kontaktiryhmä perehdyttäminen piilosivut Pisara-rata poikkeussivusto... 56

4 4 (153) poispriorisointi politiikkakokonaisuus pääsihteeri rahapelit rahapelitoiminta rahoitusta koskeva pakote rajoittava toimenpide rauhanvälitys rauhanvälitystoiminta rikkipesuri ryhmäpaine saame saamelaisten kotiseutualue saamen kieli salainen selkeä kirjoittaminen selkeä virkakieli selkeä virkakieli selkokieli solidaarisuuero sopeutus sopeutustoimet sosiaali- ja terveydenhuollon erityiastuualue sosiaali- ja terveydenhuoltoalue sote-alue Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi Suomen ja Kreikan välinen vakuussopimus Suomen valtiollisen itsenäistymisen 100-vuotisjuhla suunnannäyttäjä sähköinen työtila T&K-kannustin T&K-verokannustin taajuuspolitiikka tahtotila taloudellinen pakote taloudelliset ulkosuhteet teettämisuhka tierauha tietoyhteiskuntaan osallistaminen tietoyhteiskuntakaari toimiala townhouse tulevaisuusselontekotyötä ohjaava ministerityöryhmä tulodesiili tulokymmenys tuontikielto tutkimus- ja kehityerokannustin työn imu työuupumus uhkasakko vaalikone vaaratiedote vaikeasti vammainen henkilö vaikeavammainen henkilö... 60

5 5 (153) vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma valtion omistajaohjaus valtion velan bruttokansantuoteosuus valtion velkasuhde vammainen henkilö varojen jäädyttäminen varojen luovutuskielto vastapakote verkkofoorumi vertaispaine vienninedistämismatka vientikielto windfall-vero vipuvaikutus viranomaiskielen asiallisuus, selkeys ja ymmärrettävyys virkakielen kehittämistiimi virkakieli virkakielivaltuutettu virkakielivastaava yhteiskuntavastuu... 9 yleiskieli yleispalvelu yleisradiovero Yle-vero yritysten yhteiskuntavastuu... 9 yrityastuu älykäs pakote... 19

6 Kuukauden termit (153) metropolihallinto Perustetaan metropolihallinto erityisesti maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemiseksi metropolialueella. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle Metropolihallinto käynnistyy vuoden 2017 kuntavaalien yhteydessä. Metropolihallintoalue muodostetaan metropolialueen MAL-sopimuskuntien varaan, jolloin metropolihallinnossa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Sipoo, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Mäntsälä, Hyvinkää, Pornainen. Näiden lisäksi Porvoo ja Lohja voivat halutessaan liittyä metropolihallintoon. Valtiovallan pyrkimyksenä on, että Uudenmaan liitto voi jatkaa toimintaansa. Metropolihallinnolle tulee maankäyttöön, liikenteeseen ja asumiseen liittyviä tehtäviä. Metropolihallinnon tehtäviksi tulee metropolikaavan (maakuntakaavan, yleiskaavan ja tarvittaessa jatkovalmistelussa päätettävällä tavalla osayleiskaavan) laatiminen ja sen toimeenpanon varmistaminen (asemakaavaohjelmilla ja muilla riittävillä toimilla) sekä seuraavat seudulliset julkisoikeudelliset tehtävät: julkisen liikenteen suunnittelu ja hoitaminen (HSL), HSY:n ympäristöasiat ja Uudenmaan liitolta siirtyviä tehtäviä. Toimivan asuntopolitiikan toteutuminen varmistetaan lainvalmistelun jatkotyössä. Metropolihallinnon muut mahdolliset tehtävät sovitaan valmistelutyön edetessä. Metropolihallinnolle turvataan kunnista riippumaton rahoitusratkaisu nykyisten kuntayhtymien tuloilla, valtionosuuksilla ja valmistelussa tarkentuvalla rahoitusratkaisulla. Metropolihallinnolle ei tule omaa verotusoikeutta. Lähtökohtana on, että metropolialueen asukkaiden kokonaieroaste ei saa nousta nykyisestä. Metropolihallinnolle tulee vaaleilla valittava valtuusto, jonka vaalitavassa huomioidaan alueellinen ja puoluepoliittinen edustavuus. [Metropolihallinnon jatkolinjaukset, Hallituksen budjettiriihi , 2014/metropolihallinto-jatkolinjaukset/fi.pdf ( )] metropolfölvaltning Finansministeriet, Två alternativa förslag till genomförande av metropolförvaltningen, Tvalt/name.jsp ( ) För att lösa problemen särskilt i samband med markanvändningen, boendet och trafiken i metropolområdet inrättas en metropolförvaltning. Regeringens proposition lämnas till riksdagen den 4 december Metropolförvaltningen inleder sin verksamhet i samband med kommunalvalen Metropolförvaltningsområdet bildas utgående från metropolområdets kommuner som ingått MBTavtal, vilket betyder att metropolförvaltningen omfattar Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Sibbo, Kervo, Tusby, Träskända, Kyrkslätt, Vichtis, Nurmijärvi, Mäntsälä, Hyvinge och Borgnäs. Dessutom kan Borgå och Lojo ansluta sig till metropolförvaltningen, om de så önskar. Statsmakten strävar efter att Nylands förbund ska kunna fortsätta sin verksamhet. Metropolförvaltningen kommer att få uppgifter i anknytning till markanvändning,

7 7 (153) trafik och boende. Metropolförvaltningen ska upprätta en metropolplan (en landskapsplan, en generalplan, och vi behov, på det sätt som avtalas vid den fortsatta beredningen, en delgeneralplan) och säkerställa verkställandet av den (genom detaljplaneprogram och andra tillbörliga åtgärder) samt inneha följande regionala offentligrättsliga uppgifter: planeringen och skötseln av kollektivtrafiken (HRT), HRM:s miljöärenden och uppgifter som överförs från Nylands förbund. Genomförandet av en fungerande bostadspolitik säkerställs vid den fortsatta lagberedningen. Metropolförvaltningens eventuella andra uppgifter fastställs under beredningens gång. För metropolförvaltningen säkerställs en finansiering som är oberoende av kommunerna med hjälp av de nuvarande samkommunernas inkomster, statsandelar och en finansieringslösning som kommer att preciseras under beredningens gång. Metropolförvaltningen får ingen egen eskattningsrätt. Utgångspunkten är att den totala skattegraden för metropolområdets invånare inte får stiga från nuvarande. Metropolfövaltningens fullmäktige väljs genom val. Vid valet beaktas regional och partipolitisk representativitet. [Budgetförhandlingarna , Fortsatta riktlinjer för inrättande av en metropolvärvaltning, 2014/metropolihallinto-jatkolinjaukset/Metropolihallinnon-jatkokirjaukset-.pdf ( )] en metropolitan authority Kuntaliitto, kieliasiantuntija, A Metropolitan Authority will be established particularly to resolve land use, housing and transport problems in the metropolitan area. A Government proposal will be submitted to Parliament on 4 December The Metropolitan Authority will be launched in connection with the 2017 local government elections. The Metropolitan Authority will be launched in connection with the 2017 local government elections. The Metropolitan Authority will based on the municipalities of the current letter of intent on land use, housing and transport, and therefore Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Sipoo, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Mäntsälä, Hyvinkää and Pornainen will participate in the authority. In addition to these, Porvoo and Lohja can join the Metropolitan Authority if they wish. The Government s intent is that the Uusimaa Regional Council can continue to operate. The Metropolitan Authority will have duties relating to land use, transport and housing. The Metropolitan Authority s duties will include preparation of a metropolitan plan (region plan, master plan and, if necessary, component master plan in a way to be decided in further preparation) and ensuring its implementation (with plan programmes and other sufficient measures) as well as the following regional public law duties: public transport planning and management (Helsinki Regional Transport), the environmental issues of the Helsinki Region Environmental Services Authority and duties transferred from the Uusimaa Regional Council. The implementation of an effective housing policy will be ensured in further legislative preparation work. The Metropolitan Authority s possible other duties will be agreed as preparatory work progresses. A funding solution independent of the municipalities will be secured for the Metropolitan Authority with the income of the present joint municipal authorities, central government transfers and a funding solution to be specified during further preparations. The Metropolitan Authority will not have its own right to raise taxes. A point of departure is that the total tax rate of the

8 8 (153) Metropolitan Authority s residents cannot rise above its present level. The Metropolitan Authority will have an elected council, whose manner of election will take into consideration regional and party political representation. [Future policy outlines on the Metropolitan Authority, 2014/metropolihallinto-jatkolinjaukset/Metropolihallinnon_jatkokirjaukset_en.pdf ( )] julkinen omistajarekisteri Valtiovarainministeriö, "Työryhmä ehdottaa viranomaisten ylläpitämää omistajatietorekisteriä pörssiosakkeille", h/name.jsp ( ) Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämäksi ehdotettu kansallinen yleisöjulkinen rekisteri suomalaisista osakkeenomistajista, jotka omistavat yli 500 osaketta Arvopaperikeskusten välisen kilpailun vapautuminen EU:ssa tulee merkitsemään sitä, että tieto arvopaperin omistajasta ei enää ole kattavasti Suomessa toimivassa arvopaperikeskuksessa. EU-asetuksen myötä kilpailu arvopaperien liikkeeseenlaskussa ja säilytyksessä tulee avata. Kansallisia muutostarpeita arvioinut työryhmä ehdottaa Suomeen uutta viranomaisten ylläpitämää omistajatietorekisteriä, joka turvaisi omistusten julkisuuden jatkossakin. [Valtiovarainministeriö, "Työryhmä ehdottaa viranomaisten ylläpitämää omistajatietorekisteriä pörssiosakkeille", ( )] Tiedot julkiseen omistajarekisteriin toimittaa arvopaperin liikkeeseenlaskija tai liikkeeseen-laskijan valtuuttama taho, kuten hallintarekisteröinnin hoitajana toimiva tilinhoitajapankki. Tiedot kerätään neljä kertaa vuodessa. [Finanssialan keskusliitto, EU:n arvopaperikeskusasetuksen vaikutukset Suomen markkinoille, usasetus_ja_omistusten_julkisuus_ _final.pdf ( )] Tausta hallintarekisterihankkeelle on EU:n asetus arvopaperikeskuksista. Se tullee voimaan loka-marraskuussa VM siirtäisi osakasluettelon pitämisen listayhtiöille, mahdollistaisi hallintarekisteröinnin suomalaisomistajille ja perustaisi yleisöä varten patentti- ja rekisterihallitukseen uuden omistajarekisterin, joka kattaisi yli 500 osaketta omistavat suomalaiset ja päivittyisi neljä kertaa vuodessa. Nyt Suomessa toimii vain yksi listautumis- ja selvityspalvelua tarjoava yritys, Euroclear. Se ylläpitää 1,3 miljoonan suomalaissijoittajan arvo-osuustilejä. Niiden julkiset omistustiedot päivittyvät kerran päivässä. [Taloussanomat , ( )]

9 9 (153) offentligt ägarregister Finansministeriet, "Arbetsgrupp föreslår myndighetsregister över innehav av börsaktier", Arbets/name.jsp ( ) Öppnandet av konkurrensen mellan värdepapperscentraler i EU innebär att informationen om värdepappersägarna inte längre finns samlad på ett heltäckande sätt hos en värdepapperscentral som är verksam i Finland. Arbetsgruppen föreslår därför att man inrättar ett nytt nationellt offentligt register som underhålls av Patent- och registerstyrelsen. Uppgifter om samtliga finländska värdepappersägare som innehar över 500 aktier ska samlas in fyra gånger om året. Den föreslagna minimigränsen om 500 aktier har ett samband med integritetsskyddet för mindre investerare. [Finansministeriet, "Arbetsgrupp föreslår myndighetsregister över innehav av börsaktier", 01Arbets/name.jsp ( )] en public register of shareholders Patentti- ja rekisterihallitus, kieliasiantuntija, Each shareholder who is registered on the record date as a shareholder in the company s public register of shareholders, maintained by Euroclear Finland Oy, has the right to participate in the General Meeting of Shareholders. [Finnair Group, Corporate Governance Statement 2013, Finnair_2013_ENG_hallinnointi_v2.pdf ( )] yhteiskuntavastuu Työ- ja elinkeinoministeriö, Yhteiskuntavastuu,https://www.tem.fi/yritykset/yhteiskuntavastuu ( ) Yhteiskuntavastuu tarkoittaa eri toimijoiden vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan. Nämä vaikutukset voivat liittyä esimerkiksi paikallisen väestön, työntekijöiden ja kuluttajien oikeuksien toteutumiseen, ympäristön suojeluun, taloudelliseen kestävyyteen ja ihmisoikeuksiin. [Työ- ja elinkeinoministeriö, Yhteiskuntavastuun periaatepäätös, https://www.tem.fi/yritykset/yhteiskuntavastuu/yhteiskuntavastuun_periaatepaatos ( )] yritysten yhteiskuntavastuu Yritysten yhteiskuntavastuu merkitsee sitä, että yritykset sisällyttävät sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet liiketoimintaansa vapaaehtoisesti ja ilman lainsäädäntöön perustuvaa velvoitetta. [Euroopan komission, Yritysten yhteiskuntavastuu EU:ssa, ( )]

10 yrityastuu samhällsanar 10 (153) Yhteiskunta- ja yrityastuu tarkoittaa yritysten, julkisen hallinnon ja työyhteisöjen vastuuta toimintojensa vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan, sidosryhmiin ja ympäristöön. Yritystoiminnalla voi olla ympäröivään yhteiskuntaan voimakkaita taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia. Yritys vaikuttaa sidosryhmiinsä taloudellisesti muun muassa maksamalla palkkaa työntekijöilleen sekä veroja valtiolle ja kunnalle. Vastuullisen yrityksen sosiaalisia vaikutuksia puolestaan ovat esimerkiksi henkilöstön hyvinvointi, korkea asiakastyytyväisyys sekä turvalliset tuotteet ja palvelut. Yrityksen ympäristövastuuseen kuuluvat muun muassa materiaalien, energian ja veden säästeliäs käyttö sekä ilmastonmuutoksen torjunta. Vastuutonta on esimerkiksi myydä myrkyllisiä tuotteita tai saastuttaa ympäristöä. Yritysten tulee pyrkiä minimoimaan vapaaehtoisesti toimintansa kielteiset ja maksimoimaan myönteiset vaikutukset. Vastuullisuuden lähtökohtana ovat lakien noudattaminen ja niiden minimivaatimusten ylittäminen. On tärkeää, että vastuullisuus on osa yrityksen jatkuvaa toimintaa, ei pelkästään yksittäisiä hyviä tekoja. Vastuulliset toimintatavat ovat kestäviä ja edistävät yhteiskunnan hyvinvointia sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Siksi on hyödyllistä, että yritykset ja eri toimialat esimerkiksi ennakoivat tulevaa kilpailukykyään ja työllistävyyttään. Vastuullisuudesta käytetään muitakin käsitteitä, kuten vastuullinen yritystoiminta, yrityastuu, yrityskansalaisuus ja yhteiskuntavastuu. Ne tarkoittavat pääosin samaa, mutta vastuullisuuden laajuus vaihtelee. Esimerkiksi yrityskansalaisuus viittaa vain yritysten vastuullisuuteen. [Työ- ja elinkeinoministeriö, Yrityastuun raportoinnin ensi askeleet 2009, ( )] Vad är samhällsanar? Med samhällsanar, eller socialt anar, har man traditionellt avsett sådant anarstagande för t.ex. miljön, arbetstagarna, konsumenterna, närmiljön och intressentgrupperna som överstiger minimikraven i lagstiftningen. Definitionen på anar kan utvecklas så att anarskännande organisationer ska identifiera de intressentgrupper som är av väsentlig betydelse för deras verksamhet och föra en dialog med dem för att lösa gemensamma problem. Om samhällsanar definieras genom konsekvenserna av agerandet kommer man närmare de förväntningar som olika aktörer har på varandras anarsfulla agerande. Statsrådets principbeslut om samhällsanar bygger på uppfattningen att samhällsanar är olika aktörers anar för de sociala konsekvenserna av sitt agerande. [Statsrådets principbeslut om samhällsanar, https://www.tem.fi/files/35053/statsradets_principbeslut_samhallsanar2012.pdf ( )] företags samhällsanar Företags samhällsanar (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta anar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Även begreppet hållbarhet används allt flitigare för att dels tydliggöra vad man menar (se avsnitt om begreppsförvirring nedan) samt för att understryka att det ekonomiska anarstagandet (som är en del av hållbarhet men inte CSR) krävs för att företagets samhällsanar ska vara långsiktigt och integrerat i affärsmodellen. Historiskt sett har CSR setts som ett sätt att både ta anar och minimera risken för att oegentligheter ska förekomma i företag (en syn som återspeglas i bland

11 11 (153) annat EU-kommissionens definition av CSR. Idag ses CSR och hållbarhet i allt högre grad som något som även kan bidra till ökad lönsamhet då det kan ses som ett sätt att minska onödig förbrukning av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser, och samtidigt optimera användningen av de resurser man förfogar över. [Wikipedia, Företags samhällsanar, ( )] företagens samhällsanar Europeiska kommissionen, Företagens samhällsanar, ( ) samhälls- och företagsanar Arbets- och näringsministeriet, https://www.tem.fi//foretag/samhallsanar ( ) en corporate social responsibility Määritelmä: responsibility of enterprises for their impacts on society [European Commission, Corporate Social Responsibility [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainablebusiness/corporate-social-responsibility/index_en.htm ( )] A company s sense of responsibility towards the community and environment (both ecological and social) in which it operates. Companies express this citizenship (1) through their waste and pollution reduction processes, (2) by contributing educational and social programs, and (3) by earning adequate returns on the employed resources. [BusinessDictionary.com, ( )] Corporate social responsibility (CSR, also called corporate conscience, corporate citizenship or sustainable responsible business) is a form of corporate selfregulation integrated into a business model. CSR policy functions as a selfregulatory mechanism whereby a business monitors and ensures its active compliance with the spirit of the law, ethical standards and international norms. [Wikipedia, Corporate social responsibility, ( )] What is CSR? CSR has traditionally referred to responsibility for the environment, workers, consumers, local communities, stakeholders, and other aspects, which exceeds the minimum legal requirements. This definition can be built upon to require organisations to identify their key stakeholders and conduct dialogue with them in order to find solutions for their shared problems. By defining CSR through its impacts, the parties can align their expectations for each other's responsible conduct. The Government Resolution on CSR is built upon a notion of CSR as the responsibility of organisations for their impacts on society. [Government Resolution on Corporate Social Responsibility, ( )]

12 en CSR lyhenne 12 (153) CSR-lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Corporate Social Responsibility ja sillä tarkoitetaan organisaatioiden pyrkimyksiä sisällyttää ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat osaksi omaa toimintaansa. Tähän sisältyy myös omien ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arvioiminen sekä vuorovaikutus asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden mahdollisten sidosryhmien kanssa. CSR-käsite voidaan suomentaa monin eri tavoin, mutta useimmiten käytetään termejä yhteiskuntavastuu, yrityastuu tai yritysten yhteiskuntavastuu. Mitä termiä sitten käytetäänkin, yhteiskuntavastuullisuuteen sisältyy aina ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu. [CSR-kompassi, ( )] isäntämaatuki Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2009, ( ) värdlandsstöd Isäntämaatuki on yleinen kansainvälinen käsite, jota sovelletaan tilanteissa, joissa maa ottaa vastaan ulkopuolista apua tai voimavaroja maaperälleen. Näissä tapauksissa on tarve sopia konkreettisista menettelytavoista ja käytännön toimista. Tällaisia tilanteita voi syntyä erilaisissa katastrofeissa, häiriötilanteissa ja turvallisuusuhkien kohdatessa. Isäntämaatukijärjestelyt ovat myös vakiintunut osa normaalia kansainvälistä harjoitustoimintaa ja muuta sotilaallista yhteistoimintaa. [Valtioneuvosto, "TP-UTVA linjasi isäntämaatukea koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittamisesta Suomen ja Naton välillä", ( )] Säkerhets- och förarspolitiska redogörelsen 2009, ( ) Määritelmä: Värdlandsstöd är ett sammanfattande begrepp för civilt eller militärt stöd som lämnas av en nation till en annan nation eller organisation, som på grund av övningerksamhet, transitering eller insatser, befinner sig på nämnda nations territorium. [Regeringskansliet, Värdlandsstöd, ( )] Värdlandsstöd är ett allmänt internationellt begrepp som tillämpas i situationer där ett land tar emot utomstående hjälp eller resurser på sitt territorium. I dessa situationer finns det ett behov av att komma överens om konkreta förfaranden och praktiska åtgärder. Sådana situationer kan uppkomma vid olika slags katastrofer, störningssitutioner och hot mot säkerheten. Värdlandsstödsarrangemangen utgör också en vedertagen del av den normala internationella övningerksamheten och av annan militär samverkan. [Statsrådet, "Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fastställde undertecknandet av ett samförståndsavtal om värdlandsstöd mellan Finland och Nato", ( )]

13 en host nation support 13 (153) EU host nation support guidelines, df ( ); Mission of Finland to NATO, ( ) Määritelmä: civil and military assistance provided by an HN to the forces located in or transiting through that HN's territory [GlobalSecurity.org, Host Nation Support, ( )] en HNS lyhenne HNS is a general international concept applied in situations when a country accepts external assistance or resources on its territory. In these cases, it is necessary to agree on concrete procedures and practical measures. Such situations may arise in various disasters, disruptions and threats to security. HNS arrangements are also an established part of normal international training exercises and other military cooperation. [Finnish Government, "Cabinet Committee on Foreign and Security Policy issued statement on signing of Memorandum of Understanding on Host Nation Support between Finland and NATO", ( )]

14 Pakotteet käsitekaavio 14 (153)

15 15 (153) pakote Ulkoasianministeriö, Kansainväliset pakotteet, e=fi-fi ( ) Pakotteet ovat välineitä, joilla edistetään rauhaa ja demokratiaa sekä oikeualtioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kansainvälisen oikeuden noudattamista. [Euroopan unionin neuvosto, EU:n rajoittavat toimenpiteet, ( )] Pakotteiden tarkoituksena on osana muita ulkopoliittisia toimia vaikuttaa sellaiseen toisen valtion tai ihmisryhmän harjoittamaan politiikkaan tai toimintaan, jonka katsotaan uhkaavan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi joukkotuhoaseiden levittäminen, kansainvälinen terrorismi tai laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset. Pakotteet pyritään mahdollisimman huolellisesti kohdentamaan tuosta vastustettavasta politiikasta tai toiminnasta vastuullisiin ja heitä tukeviin henkilöihin sekä näiden ryhmien rahoituksen lähteisiin. Lisäksi niillä voidaan rajoittaa pakotteiden kohteena olevassa toiminnassa tarvittavien tuotteiden, materiaalien ja teknologioiden saatavuutta. Tämän vuoksi pakotteet suunnitellaan aina tapauskohtaisesti vastaamaan kulloiseenkin ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tarpeeseen, minkä vuoksi kaikki pakotejärjestelmät ovatkin keskenään erilaisia. [Ulkoasiainministeriö, Pakotelajit ja lupaviranomaiset, n=1&culture=fi-fi ( )] rajoittava toimenpide sanktion Euroopan unionin neuvosto, EU:n rajoittavat toimenpiteet, 475.pdf ( ) Utrikesministeriet, Sanktioner och tillståndsmyndigheter, ontentlan=3&culture=-fi ( ); Europeiska utrikestjänsten, Sanktioner, ( ) Sanktioner är ett instrument av diplomatiskt eller ekonomiskt slag som syftar till att påverka ett agerande eller en politik, t.ex. brott mot folkrätten eller mot de mänskliga rättigheterna eller en politik som inte respekterar rättstatsprincipen eller de demokratiska principerna. [Europeiska utrikestjänsten, Sanktioner, ( )] Sanktioner är ett värdefullt instrument för internationella ansträngningar att trygga fred och säkerhet samt främja demokrati och mänskliga rättigheter. De utgör tvångsåtgärder som kompletterar stödjande åtgärder inom diplomati och bistånd med samma mål. [...] Sanktioner skiljer sig från andra utrikespolitiska instrument genom att vara reglerade på rättslig väg. De är precist utformade och brott mot dem kan medföra straff. Sanktioner är avsedda att vara tidsbegränsade och att ses över regelbundet i ljuset av utvecklingen. När målet

16 restriktiv åtgärd en sanction för dem är uppnått ska de avvecklas. [Regeringskansliet, Internationella sanktioner, ( )] 16 (153) Europeiska unionens råd, Grundläggande principer för användningen av restriktiva åtgärder (sanktioner), 0REV%201 ( ) EU:s restriktiva åtgärder kan vara riktade mot regeringar i länder utanför EU, s.k. tredjeländer, eller mot icke-statliga organisationer eller enskilda personer (t.ex. terroristgrupper eller terrorister). De kan omfatta vapenembargon, andra specifika eller allmänna handelsrestriktioner (import- och exportförbud), ekonomiska restriktioner, inreserestriktioner (visum- eller reseförbud) eller andra lämpliga åtgärder. [Europeiska utrikestjänsten, Sanktioner, ( )] Ministry for Foreign Affairs, Types of sanctions and licensing authorities, ontentlan=2&culture=en-us ( ) Sanctions are tools to promote peace, democracy and the respect for the rule of law, human rights and international law. [Council of the European Union, EU restrictive measures, f ( )] Sanctions are an instrument of a diplomatic or economic nature which seek to bring about a change in activities or policies such as violations of international law or human rights, or policies that do not respect the rule of law or democratic principles. [European External Action Service, Sanctions or restrictive measures, ( )] Sanctions and embargoes are political trade tools, mainly put in place by the United Nations (UN) and the European Union (EU). The main aim of all UN sanctions and embargoes, as set out in the UN Charter, is to implement decisions by its Security Council to maintain or restore international peace and security. The EU imposes sanctions and embargoes to further its Common Foreign and Security Policy (CFSP) objectives. The EU can impose measures to preserve peace and strengthen international security, promote international co-operation, and safeguard the common values and security of the EU. EU measures can also be imposed to uphold respect for human rights, democracy and the rule of law. In addition to UN and EU sanctions, sanctions and embargoes may be put in place by the Organisation for Security and Co-operation in Europe, who can also impose national arms embargoes. [Gov.uk, Sanctions, embargoes and restrictions, https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions#what-are-sanctions-andembargoes ( )]

17 17 (153) en restrictive measure ru ru санкция Council of the European Union, EU restrictive measures, pdf ( ) Restrictive measures imposed by the EU may target governments of third countries, or non-state entities and individuals (such as terrorist groups and terrorists). They may comprise arms embargoes, other specific or general trade restrictions (import and export bans), financial restrictions, restrictions on admission (visa or travel bans), or other measures, as appropriate. [European External Action Service, Sanctions or restrictive measures, ( )] The terms sanction or restrictive measure are used interchangeably. Restrictive measure is the term more commonly used in EU contexts while sanction is more frequently a UN term. ( ) Määritelmä: В международном праве: меры воздейстия на государство, нарушившее нормы этого права, свои международные обязательства [Юридический энциклопедический словарь, АСТ, Киев, 2009] мера ограничения ( ) kansainvälinen pakote Finanssivalvonta, Terrorismin rahoittamisen estäminen, rahoittamisen_estaminen/pages/default.aspx ( ) Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan taloudellisen tai kaupallisen yhteistyön sekä esimerkiksi liikenne- ja viestintäyhteyksien tai diplomaattisten suhteiden rajoittamista tai keskeyttämistä tietyn valtion tai tiettyjen ryhmien kanssa. Pakotteiden tarkoituksena on vaikuttaa sellaiseen toisen valtion tai ihmisryhmän harjoittamaan politiikkaan tai toimintaan, jonka katsotaan uhkaavan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. [Ulkoasianministeriö, Kansainväliset pakotteet, ( )] internationell sanktion Regeringskansliet, Internationella sanktioner, ( ) Internationella sanktioner innebär att ekonomiskt eller kommersiellt samarbete och till exempel kommunikationsförbindelser eller diplomatiska förbindelser med en viss stat eller vissa grupper begränsas eller förbjuds. Bland andra utrikespolitiska åtgärder syftar sanktioner till att påverka sådan politik eller verksamhet hos en stat eller en grupp som anses hota internationell fred och

18 en international sanction ru 18 (153) säkerhet. [Utrikesministeriet, Internationella sanktioner, ( )] Government of the United Kingdom, Current arms embargoes and other restrictions, https://www.gov.uk/current-arms-embargoes-and-otherrestrictions ( ) International sanctions refer to the restriction or suspension of economic or commercial relations, or other areas such as transport and communications or diplomatic relations, with a particular State or groups of individuals and entities. The purpose of sanctions is to influence the policies or actions of that State or group such policies or actions are considered a threat to international peace and security. [Ministry for Foreign Affairs, International sanctions, n=2&culture=en-us ( )] международная санкция ( ) 1) структурный элемент нормы международного права, указывающий на неблагоприятные последствия для государства-нарушителя; 2) принудительные меры, осуществляемые международными организациями, прежде всего ООН; 3) особая политическая форма международно-правовой ответственности как следствие международного преступления, 4) индивидуальные и коллективные принудительные меры, являющиеся ответом на международное правонарушение; 5) меры принуждения, применяемые государствами и международными организациями против государства, уклоняющегося от ответственности за совершенное им международное правонарушение. Считается общепризнанным, что характером М. с. обладают коллективные меры, предусматриваемые гл. VII Устава ООНв случае существования угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии. (Энциклопедический словарь экономики и права) vastapakote motsanktion Valtioneuvosto, Tiedotteet, Hallitus selvityttää Venäjän vastapakotteiden vaikutukset,http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid= ( ) Statsrådet, Pressmeddelanden, Regeringen låter utreda verkningarna av Rysslands motsanktioner, 2014); Svenska Yle, "Ryssland inför totalstopp på import av matvaror", ( )

19 en retaliatory sanction en retaliatory ban en counter sanction EU Observer, Russia imposes retaliatory sanctions on EU, ( ) Ukraine crisis: Putin orders retaliatory sanctions. Russian President Vladimir Putin has banned or curbed agricultural imports from countries imposing sanctions on Russia over the crisis in Ukraine. [BBC News, Europe, ( )] 19 (153) CNN, Russia's Putin issues retaliatory ban on food imports, ( ) European News, Norway against EU energy union proposal, ( ) kohdennettu pakote älykäs pakote riktad sanktion Euroopan ulkosuhdehallinto, Pakotteet, ( ) pakotteita, joiden kohteena voivat olla tietyt tuomittavasta politiikasta tai toiminnasta vastaavat henkilöt, ryhmät tai yhteisöt [Euroopan ulkosuhdehallinto, Pakotteet, ( )] Pakotteet pyritään mahdollisimman huolellisesti kohdentamaan tuosta vastustettavasta politiikasta tai toiminnasta vastuullisiin ja heitä tukeviin henkilöihin sekä näiden ryhmien rahoituksen lähteisiin. Lisäksi niillä voidaan rajoittaa pakotteiden kohteena olevassa toiminnassa tarvittavien tuotteiden, materiaalien ja teknologioiden saatavuutta. [Ulkoasianministeriö, Pakotelajit ja lupaviranomaiset, FI ( )] Euroopan ulkosuhdehallinto, Pakotteet, ( ) Teoriassa älykkäät pakotteet kohdistetaan vain ihmisoikeuksia ja demokratian periaatteita laiminlyöneen maan tiettyihin henkilöihin, poliittisiin päättäjiin tai tiettyihin talouden aloihin, jolloin valtaosa väestöstä ja erityisesti vaikeimmassa asemassa olevat ryhmät tai maan koko talous säästyvät niiden vaikutuksilta. [Parlamenttien välinen valiokuntakokous, Ihmisoikeuksia koskeva ehdollisuus kehitysyhteistyöpolitiikassa, fi.pdf ( )] Europeiska utrikestjänsten, Sanktioner, ( )

20 smart sanktion en targeted sanction en smart sanction 20 (153) sanktion som utformats för en viss person, grupp eller organisation som anarar för den förkastliga politiken eller det oönskade beteendet [Europeiska utrikestjänsten, Sanktioner, ( )] Riktade sanktioner vänder sig mot en specifik vara, ett lands ledarskap, en organisation eller individ, i stället för generellt mot ett land. [Regeringskansliet, Riktade sanktioner och breda, ( )] Sådana sanktioner omfattar både en skyldighet att frysa de ekonomiska tillgångarna för den avsedda personen eller organisationen och ett förbud att göra dessa ekonomiska tillgångar direkt eller indirekt tillgängliga för personen eller organisationen. [Europeiska utrikestjänsten, Sanktioner, ( )] Utrikespolitiska institutet, "Smarta sanktioner - effektiv konfliktlösning?", ( ) Om enskilda eller grupper är föremål för riktade restriktiva åtgärder (som ibland kallas smarta sanktioner ), måste det finnas tydliga kriterier, skräddarsydda för det specifika fallet, för att avgöra vem som ska tas upp i förteckningen och vem som ska avföras. [Regeringen, Sanktioner (den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken), ( )] European External Action Service, Sanctions or restrictive measures, ( ) sanctions, which can be designed to target specific persons, groups and entities responsible for the objectionable policies or behavior [European External Action Service, Sanctions or restrictive measures, ( )] Targeted sanctions are intended to be directed at individuals, companies and organizations, or restrict trade with key commodities. [State Secretariat for Economic Affairs SECO, Smart sanctions targeted sanctions, ( )] European External Action Service, Sanctions or restrictive measures, ( ) In theory, smart sanctions are directed exclusively to certain individuals, the political elite or specific economic sectors of countries non respecting human rights and democratic principles, while sparing the general population, in particular vulnerable groups, or the entire economy of the country. [Interparliamentary committee meeting, Human rights conditionality in development policy, en.pdf ( )]

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:18. Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:18. Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:18 Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Alkuperäinen teos: Council of Europe, Committee of

Lisätiedot

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt 2/2012 ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen

Lisätiedot

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Vakuutusvalvonta OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Anvisning om de villkor som påkallas av allmänt intresse för EES-försäkringsförmedlare Conditions required by general good

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 2020. ennakkoarviointi

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 2020. ennakkoarviointi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 2020 ennakkoarviointi 22014 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2014 2020 ENNAKKOARVIOINTI Janne Antikainen Petri Kahila Simo Palviainen Sinikukka

Lisätiedot

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriö Undervisningsministeriet Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriön julkaisuja 2008:13 Taina Kaivola (toim.) Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tulevaisuuden näköaloja Trafin tilaama selvitys

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tulevaisuuden näköaloja Trafin tilaama selvitys Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tulevaisuuden näköaloja Trafin tilaama selvitys Reino Lampinen Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafis Publications 8/2011 II Trafin tulevaisuuden näköaloja

Lisätiedot

Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle

Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle

Lisätiedot

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI Maijaliisa Junnila Tuomas Aho Sami Fredriksson Ilmo Keskimäki Juhani Lehto Miika Linna Sari Miettinen Liina-Kaisa Tynkkynen Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Lisätiedot

Kirsi martink auppi (toim.)

Kirsi martink auppi (toim.) Kirsi martink auppi (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, SITR A JA TEKES Kirsi martink auppi (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, SITR A JA TEKES Helsinki 2010 Julkaisijat: ympäristöministeriö, Sitra ja Tekes Kansi:

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Ohjelmia ja strategioita 2/2009 4 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen tarpeesta ja saatavuudesta

Selvitys maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen tarpeesta ja saatavuudesta Selvitys maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen tarpeesta ja saatavuudesta (Selvityksiä 2005:3, vain verkkoversio) Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:3 Asko Rauta Selvitys maahanmuuttajien

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi tietoturvastrategiaksi

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi tietoturvastrategiaksi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 62/2008 Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi tietoturvastrategiaksi Statsrådets principbeslut om en nationell informationssäkerhetsstrategi Government

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistukseksi

Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistukseksi Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistukseksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 3/2012 Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistukseksi Valtioneuvoston

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2005 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2005 N:o 26 27 SISÄLLYS N:o Sivu 26 Laki tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman

Lisätiedot

Näkymiä Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa

Näkymiä Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa Näkymiä Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 24/2012 JOHANNA KOHL TORSTI LOIKKANEN HANNU HERNESNIEMI

Lisätiedot

ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-1032-7. Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Paino: Edita Oyj, Helsinki 2001

ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-1032-7. Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Paino: Edita Oyj, Helsinki 2001 ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-1032-7 2 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Paino: Edita Oyj, Helsinki 2001 TIIVISTELMÄ Sosiaalivakuutus ja terveyden edistäminen. Toim. Jorma Järvisalo, Eero Lahtinen, Pirjo Koskinen-Ollonqvist.

Lisätiedot

Kriisinhallintaan ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät lainsäädännön muutostarpeet työryhmän mietintö

Kriisinhallintaan ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät lainsäädännön muutostarpeet työryhmän mietintö Kriisinhallintaan ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät lainsäädännön muutostarpeet työryhmän mietintö ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET KRIISINHALLINTAAN JA MUUHUN KANSAINVÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN

Lisätiedot

Esteetön yhteiskunta YK:n keinoin

Esteetön yhteiskunta YK:n keinoin Erkki Kemppainen Esteetön yhteiskunta YK:n keinoin Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista RAPORTTI 50 2011 Raportteja 50/2011 Erkki Kemppainen Kirjoittaja ja THL Suomen kielen tarkistus: Satu-Marja

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION yearbook 2008 yearbook 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO / TABLE OF CONTENTS 3 Esipuhe Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa

Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa Sirkka Rousu Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa Näkymätön tuloksellisuus näkyväksi TAMPEREEN YLIOPISTO SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2007 TEKIJÄ Sirkka Rousu 1. painos ISBN 978-952-213-310-6

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION Publisher: Finnish Venture Capital Association Layout: Mainostoimisto Synergia

Lisätiedot

Försvarsmakten The Finnish Defence Forces. Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report

Försvarsmakten The Finnish Defence Forces. Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Försvarsmakten The Finnish Defence Forces Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Puolustusvoimien johtosuhteet 1.1.2015 lukien Försvarsmaktens organisation fr.o.m. 1.1.2015 Finnish Defence Forces

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 23 SISÄLLYS N:o Sivu 23 Ulkoasiainministeriön ilmoitus Schengenin säännöstön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittäminen: Kohti yksikanavaista alueellista järjestäjä-rahoittajaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittäminen: Kohti yksikanavaista alueellista järjestäjä-rahoittajaa THL:n asiantuntijaryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittäminen: Kohti yksikanavaista alueellista järjestäjä-rahoittajaa RAPORTTI 21 2012 RAPORTTI 21 /2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003

VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003 VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003 VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Erika Löfström & Maarit Pitkänen Kummina vai keinutuolissa? Ikääntyvät työntekijät pkyrityksissä AGENT-projektin loppuraportti Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan

Lisätiedot

HYVÄÄ VOINTIA. Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa

HYVÄÄ VOINTIA. Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa Saara Kotamäki Marja Niemi Helmi Sirkiä Elise Virnes Anu Räisänen Risto Hietala HYVÄÄ VOINTIA Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot