Ympäristöterveydenhuollon valvontakohderekisterin sanasto - Valvontakohteet (YHTI 1)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöterveydenhuollon valvontakohderekisterin sanasto - Valvontakohteet (YHTI 1)"

Transkriptio

1 Ympäristöterveydenhuollon valvontakohderekisterin sanasto - Valvontakohteet (YHTI 1) Ordlista för tillsynsobjektsregistret inom miljö- och hälsoskyddet - Tillsynsobjekten (YHTI 1) Vocabulary of the Register of the Objects of Control of Environmental Health Care - Objects of Control 2009 / 2010

2 Julkaisijat: Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valvira, Kuluttajavirasto, Turvatekniikan keskus Tukes ja Sanastokeskus TSK ry Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valvira, Kuluttajavirasto ja Sanastokeskus TSK ry ISBN Helsinki

3 Esipuhe Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Kuluttajavirasto ja Sanastokeskus TSK käynnistivät loppuvuodesta 2008 ympäristöterveydenhuollon valvonnan (terveydensuojelu, kemikaalivalvonta, tupakkavalvonta ja tuoteturvallisuusvalvonta) tiedonkeruun kehittämisprojektiin (YHTI) liittyvän sanastohankkeen. Tiedonkeruun kehittämisprojektin ensimmäinen vaihe, YHTI 1, käsittelee ympäristöterveydenhuollon valvontakohteita. Sanastohankkeen tarkoituksena oli koota julkaisuksi keskeisimmät valvontakohteisiin liittyvät käsitteet. Oheinen, hankkeen tuloksena syntynyt Ympäristöterveydenhuollon valvontakohderekisterin sanasto on tarkoitettu ennen kaikkea kuntien valvontaviranomaisille ja muille ympäristöterveydenhuollon valvonnan parissa työskenteleville. Lisäksi sanasto helpottaa myös ympäristöterveydenhuollon valvonnan termejä tarvitsevien kääntäjien, toimittajien ja tiedottajien työtä. Sanastossa selvitetään noin 60 käsitteen sisältö määritelmien ja niitä täydentävien lisätietojen avulla sekä annetaan suositukset suomenkielisistä termeistä. Termeille on annettu vastineet ruotsin ja englannin kielillä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioilla, joiden toivotaan antavan lukijalle kokonaiskuvan kustakin aihealueesta. Sanastolla pyritään yhtenäistämään termien käyttöä antamalla käsitteille yksiselitteiset määritelmät sekä suosituksia termien käytöstä. Tässä sanastossa annetut määritelmät poikkeavat muodoltaan ympäristöterveydenhuollon eri toimialojen lainsäädännössä käytetyistä määritelmistä, mutta eivät sisällöltään ole ristiriidassa lainsäädännön määritelmien kanssa. Ympäristöterveydenhuollon valvontakohderekisterin sanaston termit ja määritelmät ovat viestintää tehostamaan tarkoitettuja suosituksia, eivät lakimääritelmiä. Sanaston käsitteet on valittu YHTI-projektin tarpeita ajatellen. Sanasto ei yksinään anna kokonaiskuvaa ympäristöterveydenhuollon valvonnasta, vaan siihen on poimittu ne käsitteet, joiden määrittelemisestä on koettu olevan apua YHTI-projektissa. Sanaston ulkopuolelle on rajattu käsitteitä, joiden sisällön on arvioitu avautuvan ilman määrittelyä, sekä käsitteitä, joiden määritelmät löytyvät sellaisinaan ympäristöterveydenhuollon alan säädöksistä. Lisäksi sanaston ulkopuolelle on jouduttu jättämään monia keskeisiä määrittelyä vaativia käsitteitä. Käsitteiden määrittelyä olisikin hyödyllistä jatkaa uusissa sanastoprojekteissa. Ympäristöterveydenhuollon valvontakohderekisterin sanaston laatineeseen työryhmään kuuluivat: Päivi Aalto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Anna Forsbacka, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Johanna Haapala-Mrena, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Reetta Honkanen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Jyrki Huikari, sosiaali- ja terveysministeriö Matti Karuvaara, sosiaali- ja terveysministeriö Liisa Keisteri, Espoon seudun ympäristöterveys Riina Kosunen, Sanastokeskus TSK (terminologi) Kaarina Kärnä, Kuluttajavirasto Pertti Metiäinen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Jenni Mutka, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Kaisa Mäntynen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Niina Torvela, Kuluttajavirasto Sanaston ruotsin- ja englanninkielisiä termejä hakivat terminologiharjoittelija Sari Hokkanen ja terminologi Riina Kosunen Sanastokeskus TSK:sta, ja termien tarkistukseen saatiin apua n muassa valtioneuvoston käännöstoimistosta sekä valtioneuvoston kielipalvelusta. Sanaston tallennusja muokkaustekniikasta vastasi Sanastokeskus TSK:n IT-suunnittelija Saku Seppälä. Lausuntokierrokselta saatu palaute on otettu huomioon sanastoa laadittaessa. Kiitämme kaikkia kanssamme yhteistyötä tehneitä arvokkaasta avusta.

4 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Käsitekaavioluettelo... 5 Sanaston käytöstä... 6 Käsitteet, määritelmät ja termit... 6 Sanaston rakenne ja merkinnät... 6 Miten kaavioita tulkitaan Yleisiä käsitteitä Ympäristöterveydenhuollon säädösten mukainen toiminta Ympäristöterveydenhuollon säädösten mukaiset toimijat Ympäristöterveydenhuollon säädösten mukaiset toimipaikat Tuotteet ja palvelut Valvonta ja rekisterit Lähteet Englanninkielinen hakemisto / English index...35 Ruotsinkielinen hakemisto / Svenskt register...36 Suomenkielinen hakemisto... 37

5 Käsitekaavioluettelo Käsitekaavio 1. Yleisiä käsitteitä Käsitekaavio 2. Toiminnan edellytykset Käsitekaavio 3. Toiminta Käsitekaavio 4. Toimijat Käsitekaavio 5. Toimipaikat Käsitekaavio 6. Tuotteet ja palvelut Käsitekaavio 7. Myyntipäällys ja myyntipakkaus Käsitekaavio 8. Valvonta....30

6 Sanaston käytöstä Käsitteet, määritelmät ja termit Sanaston lähtökohtana on ollut luotettavien määritelmien, käsitejärjestelmien ja termivastineiden tuottaminen. Siksi sanasto on laadittu systemaattisesti, terminologisten periaatteiden ja menetelmien mukaisesti 1. Terminologiselle sanastotyölle on ominaista käsitekeskeisyys. Siinä missä sanakirjat tarkastelevat sanoja ja niiden merkityksiä, terminologisten sanastojen lähtökohtana ovat käsitteet ja niiden väliset suhteet. Käsitteet (esim. kemikaali) ovat ihmisen mielessään muodostamia ajatusmalleja, jotka vastaavat tiettyjä todellisuuden kohteita, niin sanottuja tarkoitteita. Tarkoitteet voivat olla konkreettisia (esim. talousvesi) tai abstrakteja (esim. ohjelmapalvelu), ja niillä on erilaisia ominaisuuksia. Näistä ominaisuuksista muodostettuja ajatusmalleja kutsutaan käsitepiirteiksi. Käsitteen sisältö muodostuu joukosta erilaisia käsitepiirteitä, joista olennaiset ja erottavat kuvataan määritelmän avulla. Termit puolestaan ovat käsitteiden nimityksiä, joiden avulla voidaan lyhyesti viitata käsitteen koko sisältöön. Sanaston käsitteet on analysoitu selvittämällä kunkin käsitteen olennainen sisältö, käsitteiden väliset suhteet ja näiden suhteiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät. Analyysin tuloksia on hyödynnetty määritelmien laadinnassa ja termien valinnassa. Käsitejärjestelmät on kuvattu usein myös graafisina kaavioina. Sanaston rakenne ja merkinnät Sanasto on ryhmitelty aiheen mukaisesti jäsenneltyihin lukuihin, ja kussakin luvussa toisiinsa liittyvät käsitteet on pyritty sijoittamaan lähekkäin. Aakkosellinen hakemisto löytyy sanaston lopusta kullakin sanaston kielellä. Hakemistoihin on poimittu suositettavien ja hylättävien termien lisäksi muita hakusanoja, jotka liittyvät läheisesti kyseiseen käsitteeseen. Nämä t hakusanat viittaavat hakemistoissa päätermiin ja sen tietuenumeroon. Käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina. Käsitekaaviot ja termitietueet on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Kaikki sanaston käsitteet eivät ole mukana kaavioissa. Alla on esimerkkinä kuluttajakemikaalia käsittelevä termitietue (vasemmassa sarakkeessa): 41 tietueen numero kuluttajakemikaali sv en konsumentkemikalie consumer chemical yleiseen kulutukseen tarkoitettu kemikaali Yleisellä kulutuksella tarkoitetaan käyttöä muihin kuin elinkeinotoiminnan tarpeisiin. suomenkielinen termi tai termit (synonyymit) ruotsin- ja englanninkieliset vastineet sekä mahdolliset hylättävät vastineet käsitteen määritelmä (kursivointi viittaa sanastossa määriteltyyn käsitteeseen) määritelmää täydentävä huomautus Suositettavin termi on tietueessa ensimmäisenä. Samaa tarkoittavat termit eli synonyymit on merkitty suositettavimman termin jälkeen, ja synonyymit on erotettu toisistaan puolipisteellä. Homonyymit eli kirjoitusasultaan samanlaiset mutta merkitykseltään eri termit on erotettu toisistaan termin perässä olevin numeroin (esimerkiksi tuote (2)). Vieraskieliset vastineet on merkitty seuraavin tunnuksin: sv en ruotsi englanti 1 Ks. tarkemmin esim. Sanastotyön käsikirja (TSK 14, SFS-käsikirja 50, 1989) 6

7 Vinoviivojen sisällä oleva merkintä tarkentaa maantieteellisen alueen, jolla vastinetta käytetään: /GB/ /US/ britannianenglanti amerikanenglanti Ruotsin ett-suku on merkitty termin perässä olevalla kursivoidulla n-kirjaimella. n ruotsin ett-suku Termien ja erikielisten vastineiden yhteydessä on eräissä tapauksissa käytetty myös seuraavia merkintöjä: > termi tai vastine viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan käsitteeseen samanlaisessa käsitejärjestelmässä < termi tai vastine viittaa määriteltyä käsitettä laajempaan käsitteeseen samanlaisessa käsitejärjestelmässä * termiehdotus (kaarisuluissa termin perässä oleva teksti:) termin käyttöalaa kuvaava täsmennys Määritelmät alkavat pienellä kirjaimella, eikä niiden lopussa ole pistettä. Tämä kirjoitustapa perustuu kansainväliseen terminologiastandardiin. Määritelmät on kirjoitettu sellaiseen muotoon, että niiden avulla voidaan tunnistaa kunkin käsitteen paikka käsitejärjestelmässä. Määritelmissä ja huomautuksissa kursivoidut termit viittaavat tässä sanastossa toisaalla määriteltyihin käsitteisiin. Erikoisalojen termeiksi otetaan joskus yleiskielen sanoja, ja niille annetaan yleiskielen merkitystä suppeampi, täsmällinen merkitys. Tällaisissa tapauksissa sanastossa on määritelmän yhteydessä mainittu, mitä alaa määritelmä koskee. (vähittäismyyntipäällyksestä) <kemikaalivalvonta> (kulmasuluissa käsitteen numeron alla oleva teksti:) ala, jolle määritelmä on rajattu Määritelmää täydentävissä huomautuksissa on n muassa esitetty lisätietoja käsitteestä, annettu esimerkkejä tai kerrottu käsitteeseen läheisesti liittyvistä muista käsitteistä. Lisäksi huomautuksissa voi olla tietoa sekä suomen- että vieraskielisten termien käytöstä. Huomautukset on kirjoitettu normaaleiksi virkkeiksi ja ne on erotettu määritelmistä sisennyksellä. 7

8 Miten kaavioita tulkitaan Käsitekaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia. Käsitekaaviot eivät kuvaa mitään yksittäistä tilannetta, tapahtumaa tai järjestelmää, eikä niitä pidä sekoittaa esimerkiksi organisaatiokaavioihin. Sen sijaan kaaviot kuvaavat yleistyksiä, joita ihmiset muodostavat mielessään joukosta samantyyppisiä todellisuuden ilmentymiä eli käsitteitä. Sanastossa esiintyy seuraavanlaisia käsitesuhteita ja terminologisten käsitesuhteiden vakiintuneita merkintätapoja: Käsite kutakin käsitettä on kuvattu kaaviossa lihavoidun, suositettavan termin ja sen alla olevan määritelmän avulla 11 luovutus toiminta, jossa hyödyke annetaan toisen osapuolen haltuun kaavioissa on myös lihavoimattomia aputermejä, jotka helpottavat kaavioiden tulkintaa, mutta joita ei ole määritelty sanastossa kaaviot eivät yleensä sisällä termitietueiden synonyymejä tai huomautuksia Hierarkkinen suhde (puudiagrammi) vallitsee laajemman yläkäsitteen (myyntipaikka) ja sitä suppeamman alakäsitteen (tukkumyymälä, vähittäismyymälä) välillä alakäsite sisältää kaikki yläkäsitteen piirteet sekä vähintään yhden lisäpiirteen, mutta sitä vastaa suppeampi joukko tarkoitteita kuin yläkäsitettä alakäsite voidaan ajatella yläkäsitteen erikoistapaukseksi piirrossuunta yleensä ylhäältä alaspäin tai vasemmalta oikealle 28 myyntipaikka toimipaikka, jossa harjoitetaan myyntiä 29 tukkumyymälä myyntipaikka, jossa harjoitetaan tukkumyyntiä 30 vähittäismyymälä myyntipaikka, jossa harjoitetaan vähittäismyyntiä 8

9 Koostumussuhde (kampadiagrammi) alakäsitteet ovat osia yläkäsitteenä olevasta kokonaisuudesta yläkäsitteen piirteet eivät sisälly alakäsitteeseen kuten hierarkkisessa käsitejärjestelmässä esim. valvontakohdetyyppi koostuu valvontakohteista 53 valvontakohdetyyppi luokitteluryhmä, joka muodostuu valvontakohteista, joissa harjoitetaan keskenään samankaltaista toimintaa 52 valvontakohde toiminnan, toimijan tai toimipaikan yhdistelmä, jota valvontaviranomainen tiettynä ajanjaksona valvoo Funktiosuhde (nuolet) laaja joukko erilaisia käsitesuhteita, joita ei voida luokitella hierarkkisiksi tai koostumussuhteiksi esim. ajalliset, paikalliset, toiminnalliset, välineelliset sekä alkuperään ja syntyyn liittyvät suhteet tyyppi käy yleensä ilmi määritelmän kielellisestä muodosta esim. toiminnan ja toimijan välinen suhde; toimija harjoittaa toimintaa esim. toimipaikan suhde toimintaan ja toimijaan; toimipaikassa toimija harjoittaa toimintaa 1 toiminta tiettyjen toimintojen suorittaminen tiettyä tarkoitusta varten 3 toimija luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka harjoittaa tiettyä toimintaa 2 toimipaikka ulko- tai sisätila, jossa toimija harjoittaa toimintaansa 9

10 Moniulotteinen käsitejärjestelmä paksunnetut viivat jaotteluperuste (määritelmän näkökulma) on merkitty ulottuvuusviivan päälle yläkäsitteestä päästään erilaisiin alakäsitevalikoimiin käyttämällä eri jaotteluperusteita yhteen ulottuvuuteen kuuluvat (kaaviossa yhden paksunnetun viivan alla olevat) eli yhden jaotteluperusteen mukaiset alakäsitteet ovat aina toisensa poissulkevia useasta eri ulottuvuudesta poimittuja alakäsitteitä voidaan yhdistää uusiksi käsitteiksi esim. eri ulottuvuuksissa olevat liikkuva toimipaikka ja myyntipaikka voivat yhdistyä, eli myyntipaikka voi olla samalla myös liikkuva toimipaikka. 2 toimipaikka ulko- tai sisätila, jossa toimija harjoittaa toimintaansa sijainnin pysyvyyden mukaan toiminnan mukaan pysyvä toimipaikka liikkuva toimipaikka 28 myyntipaikka toimipaikka, jossa harjoitetaan myyntiä 33 ravitsemisliike toimipaikka, jossa harjoitetaan ruoan tai virvokkeiden myyntiä ja tarjoilua Sekakoosteinen käsitejärjestelmä samassa käsitejärjestelmässä esiintyy useita eri käsitesuhdetyyppejä, esimerkiksi sekä hierarkkisia että funktiosuhteita Katkoviivat ja -nuolet kuvaavat käsitesuhteita, jotka ovat käsitteen ymmärtämisen kannalta tärkeitä mutta määrittelyn kannalta epäolennaisia suhteet eivät käy ilmi määritelmistä 10

11 1 YLEISIÄ KÄSITTEITÄ HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS 1 toiminta tiettyjen toimintojen suorittaminen tiettyä tarkoitusta varten 3 toimija luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka harjoittaa tiettyä toimintaa 2 toimipaikka ulko- tai sisätila, jossa toimija harjoittaa toimintaansa 1 toiminta sv verksamhet en activity Käsitekaavio 1. Yleisiä käsitteitä. tiettyjen toimintojen suorittaminen tiettyä tarkoitusta varten Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän käsitemallissa toiminta sitoo toimijan ja toimipaikan toisiinsa. Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän käsitemallissa yhtä toimintaa voi harjoittaa vain yksi toimija eli tietyllä toiminnalla voi olla vain yksi vastuullinen toimija. Tietty toiminta tapahtuu vain yhdessä toimipaikassa tai toiminnalle ei ole olemassa lainkaan toimipaikkaa. 11

12 2 toimipaikka sv verksamhetsställe n; lokal verksamhetsenhet (Eurostats statistik); driftställe n en place of activity; local kind of activity unit (Eurostat statistics); > place of business ulko- tai sisätila, jossa toimija harjoittaa toimintaansa Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän käsitemallissa toiminta sitoo toimijan ja toimipaikan toisiinsa. Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän käsitemallissa toimipaikassa voi olla useita toimijoita harjoittamassa yhtä tai useampaa toimintaa. Ympäristöterveydenhuollon valvonnan piiriin kuuluvassa toiminnassa toimipaikka voi olla sijainniltaan pysyvä (esimerkiksi huoneisto) tai liikkuva (esimerkiksi ajoneuvo). Lisäksi ympäristöterveydenhuollon alan valvonnassa erotetaan yhtäältä toimipaikka, jossa fyysisesti käsitellään valvonnan piiriin kuuluvia tuotteita tai tuotetaan valvonnan piiriin kuuluvia palveluita ja toisaalta niin kutsuttu virtuaalinen toimipaikka. Tuoteturvallisuusvalvonnassa, erityisesti ohjelmapalvelujen valvonnassa, käytetään termiä suorituspaikka. Termiä käytetään tapauksissa, joissa on tarpeen erottaa suorituspaikka eli toimipaikka, jossa palveluun kuuluvat toiminnot (esimerkiksi koskenlasku tai vesiliikunta) konkreettisesti suoritetaan, toimipaikasta, jonka tiedot merkitään rekisteriin valvontakohteen tunnistetiedoiksi. Toimipaikka, jonka tiedot merkitään rekisteriin valvontakohteen tunnistetiedoiksi, voi olla myös suorituspaikka. Toimijan tarjoamaan palveluun kuuluvia toimintoja voidaan suorittaa yhdessä tai useammassa suorituspaikassa, ja toimija voi tarjota palveluaan eri aikoina eri suorituspaikoissa. Ks. toimipaikaton toimija; käsitekaavio 5. Toimipaikat. 3 toimija; toiminnanharjoittaja sv aktör; verksamhetsutövare; > företagare en operator; actor luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka harjoittaa tiettyä toimintaa Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän käsitemallissa toiminta sitoo toimijan ja toimipaikan toisiinsa. Toimija voi harjoittaa toimintaansa tulon tai n taloudellisen hyödyn hankkimiseksi tai ten. Tuoteturvallisuusvalvonnassa toiminnanharjoittajana ei kuitenkaan pidetä luonnollista henkilöä, joka luovuttaa tavaran tai tarjoaa palvelun ssa kuin elinkeinotoiminnassa, eikä yleishyödyllistä yhdistystä siltä osin kuin se tarjoaa palveluja ainoastaan jäsenilleen ssa kuin elinkeinotoiminnassa. Ks. tuote. 12

13 4 toimintaluokka sv verksamhetsklass; verksamhetskategori en class of activity; category of activity toiminnoista tietyin perustein muodostettu ryhmä Ympäristöterveydenhuollon alan valvontaan liittyvässä tiedonkeruussa toimintaluokkia ovat terveydensuojelun alalla esimerkiksi talousveden jakelu ja käyttö, kokoontumistila- ja majoitustoiminta; tupakkalain mukaisessa valvonnassa tupakkatuotteiden myynti ja tupakointikieltojen ja rajoitusten noudattaminen sekä tupakan mainonta; kemikaalivalvonnassa kemikaalin toimittaminen ja vähittäismyynti ja tuoteturvallisuusvalvonnassa kuluttajapalveluihin ja kulutustavaroihin liittyvä toiminta. Ympäristöterveydenhuollon alan valvontaan liittyvässä tiedonkeruussa toimintaluokat koostuvat toimintatyypeistä. Terveydensuojelun alalla esimerkiksi toimintaluokka talousveden jakelu ja käyttö sisältää toimintatyypit talousvettä toimittavat laitokset, talousveden tukkumyynti ja talousveden pakkaaminen. Tupakkalain mukaisen valvonnan alalla toimintaluokka tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti sisältää esimerkiksi toimintatyypit vähittäismyynti, tukkumyynti ja myynti automaattisesta myyntilaitteesta. Kemikaalivalvonnassa toimintaluokan kemikaalin toimittaminen toimintatyyppejä ovat teollisuusja kuluttajakemikaalien toimittaminen. Tuoteturvallisuusvalvonnan alalla kuluttajapalveluihin liittyviä toimintatyyppejä ovat n muassa leikkikenttätoiminta, uimarantatoiminta ja ohjelmapalvelut. Ks. toimittaja, uimaranta, valvontakohdetyyppi. 13

14 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SÄÄDÖSTEN MUKAINEN TOIMINTA HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS 1 toiminta tiettyjen toimintojen suorittaminen tiettyä tarkoitusta varten sallittavuuden edellytysten mukaan 5 lupaa tai hyväksyntää edellyttävä toiminta toiminta, joka edellyttää valvontaviranomaisen myöntämää lupaa tai antamaa hyväksyntää yleisen uimarannan käyttöönotto 6 ilmoituksenvarainen toiminta toiminta, joka edellyttää valvontaviranomaiselle tehtävää ilmoitusta tupakkatuotteiden vähittäismyynti talousvettä toimittavan laitoksen toiminnan aloittaminen majoitushuoneiston käyttöönotto vanhainkodin toiminnan aloittaminen valvonnan piiriin kuuluva toiminta, joka ei edellytä lupaa, hyväksyntää eikä ilmoitusta asumisterveyteen liittyvä toiminta tupakkatuotteiden tupakointivälineiden myynti tukkumyynti kemikaalin vähittäismyynti Käsitekaavio 2. Toiminnan edellytykset. 5 lupaa tai hyväksyntää edellyttävä toiminta; > luvanvarainen toiminta sv verksamhet som förutsätter tillstånd eller godkännande; > tillståndspliktig verksamhet (lupaa edellyttävästä toiminnasta) en activity requiring licence or approval; activity subject to licence or approval; activity requiring authorisation or approval; activity subject to authorisation or approval toiminta, joka edellyttää valvontaviranomaisen myöntämää lupaa tai antamaa hyväksyntää Esimerkki lupaa edellyttävästä toiminnasta on tupakkatuotteiden vähittäismyynti ja hyväksyntää edellyttävästä toiminnasta talousvettä toimittavan laitoksen toiminnan aloittaminen. 14

15 6 ilmoituksenvarainen toiminta sv anmälningspliktig verksamhet en activity requiring notification; activity subject to notification; notifiable activity toiminta, joka edellyttää valvontaviranomaiselle tehtävää ilmoitusta Ympäristöterveydenhuollon alalla toimintaa, josta on tehtävä terveydensuojelulain mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, on n muassa terveyshaittaa mahdollisesti aiheuttavan työtilan käyttöönotto; julkisen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneiston käyttöönotto (esimerkiksi tanssilava); yleisen saunan tai uimarannan käyttöönotto; eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen sijoittaminen asemakaava-alueelle ja sellaisen huoneiston tai laitoksen toiminnan aloittaminen, jonka hygieenisille olosuhteille on asetettava erityisiä velvoitteita (esimerkiksi koulu, lastenkoti, vanhainkoti tai päiväkoti). Ks. julkinen kokoontumishuoneisto, majoitushuoneisto. 15

16 HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS 1 toiminta tiettyjen toimintojen suorittaminen tiettyä tarkoitusta varten sisällön mukaan 16 käyttö toiminta, jossa kemikaalia käsitellään 7 valmistus; tuottaminen toiminta, jossa saadaan aikaan aine, seos, esine tai tuote tai erotetaan luonnossa esiintyvä aine (toiminta, jossa tetaaan hyödykkeen saatavuutta) 11 luovutus toiminta, jossa hyödyke annetaan toisen osapuolen haltuun 15 palvelun tarjoaminen toiminta, jossa palvelu myydään tai ten luovutetaan (eli suoritetaan tai saatetaan käytettäväksi), pidetään kaupan tai välitetään 8 markkinoille saattaminen toiminta, jossa hyödyke toimitetaan tai tarjotaan kolmannelle osapuolelle 9 maahantuonti toiminta, jossa hyödyke saatetaan valtion tai valtioiden muodostaman yhteisön rajojen sisäpuolelle 10 jakelu toiminta, jossa hyödyke luovutetaan tai ten toimitetaan kulutukseen tai myyntiin 12 myynti maksua vastaan tapahtuva luovutus 13 tukkumyynti myynti, jossa hyödykettä luovutetaan edelleen myytäväksi vastikkeeton luovutus ilmaisjakelu 14 vähittäismyynti myynti, jossa hyödykettä luovutetaan kulutukseen Käsitekaavio 3. Toiminta. 7 valmistus; tuottaminen sv tillverkning (valmistus); produktion (tuottaminen) en manufacturing (valmistus); production (tuottaminen) toiminta, jossa saadaan aikaan aine, seos, esine tai tuote tai erotetaan luonnossa esiintyvä aine Kemikaalivalvonnassa termiä valmistus (sv: tillverkning, en: manufacturing) käytetään viitattaessa aineisiin ja termiä tuottaminen (sv: produktion, en: production) viitattaessa esineisiin. Ks. kemikaali. 16

17 8 markkinoille saattaminen sv utsläppande n på marknaden en placing on the market toiminta, jossa hyödyke toimitetaan tai tarjotaan kolmannelle osapuolelle Kemikaalivalvontaan liittyvien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1907/2006 ja N:o 1272/2008 mukaan maahantuonti on markkinoille saattamista. Markkinoille saattaminen voi tapahtua joko maksua vastaan tai maksutta. Esimerkki toimijasta, jonka katsotaan vastaavan markkinoille saattamisesta, on kemikaalin toimittaja, kuten valmistaja tai maahantuoja. Markkinavalvontaan liittyvässä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 termillä markkinoille saattaminen tarkoitetaan tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville yhteisön markkinoilla ja termillä asettaminen saataville markkinoilla (sv: tillhandahållande på marknaden, en: making available on the market) tuotteen toimittamista yhteisön markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta. Ks. maahantuonti, kemikaali, toimittaja, valmistaja, maahantuoja, tuote. 9 maahantuonti sv import en import toiminta, jossa hyödyke saatetaan valtion tai valtioiden muodostaman yhteisön rajojen sisäpuolelle Markkinavalvontaan liittyvässä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 maahantuonnilla tarkoitetaan tuotteen saattamista kolmannesta maasta Euroopan yhteisön markkinoille. Kemikaalivalvontaan liittyvissä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1907/2006 ja N:o 1272/2008 maahantuonnilla tarkoitetaan hyödykkeen fyysistä saattamista Euroopan yhteisön tullialueelle. Tupakkalain (693/1976) valvonnassa maahantuonnilla tarkoitetaan myös tuotteen saattamista toisesta EU:n jäsenvaltiosta Suomeen. Ks. tuote. 10 jakelu sv distribution; > leverans n (veden jakelusta) en distribution toiminta, jossa hyödyke luovutetaan tai ten toimitetaan kulutukseen tai myyntiin Jakeluun voi sisältyä myös hyödykkeen varastointi sen kulutukseen tai myyntiin saamista varten. Ks. luovutus, toimittaja. 11 luovutus sv överlåtelse en assignment toiminta, jossa hyödyke annetaan toisen osapuolen haltuun Luovutus voi tapahtua vastikkeellisesti maksua tai toista hyödykettä vastaan (myynti ja vaihtaminen) tai vastikkeetta (esimerkiksi ilmaisjakelu). Palvelun luovutus voi tapahtua suorittamalla palvelu (esimerkiksi tekemällä lävistys) tai saattamalla palvelu käytettäväksi (esimerkiksi tarjoamalla käyttöön leikkikenttä). Ks. palvelun tarjoaminen. 12 myynti sv försäljning en sale; sales; selling maksua vastaan tapahtuva luovutus 17

18 13 tukkumyynti; tukkukauppa sv partihandel en wholesale myynti, jossa hyödykettä luovutetaan edelleen myytäväksi 14 vähittäismyynti; vähittäiskauppa sv detaljhandel en retail sale; retail myynti, jossa hyödykettä luovutetaan kulutukseen 15 palvelun tarjoaminen sv tillhandahållande n av tjänst; tillhandahållande n av tjänster en provision of services toiminta, jossa palvelu myydään tai ten luovutetaan (eli suoritetaan tai saatetaan käytettäväksi), pidetään kaupan tai välitetään Ks. luovutus. 16 <kemikaalivalvonta> käyttö sv användning en use toiminta, jossa kemikaalia käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 kemikaalin käytöllä tarkoitetaan kemikaalin "prosessointia, formulointia, kulutusta, varastointia, säilytystä, käsittelyä, täyttämistä pakkauksiin, siirtoa pakkauksesta toiseen, sekoittamista, esineen tuotantoa tai mitä tahansa ta käyttämistä". 18

19 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SÄÄDÖSTEN MUKAISET TOIMIJAT HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS 3 toimija luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka harjoittaa tiettyä toimintaa joko ammattimaisesti tai harrastepohjalta toiminnan mukaan toimipaikan mukaan 23 palvelun tarjoaja toimija, joka harjoittaa palvelun tarjoamista 17 valmistaja; tuottaja toimija, joka harjoittaa valmistusta tai tuottamista 18 toimittaja toimija, joka saattaa kemikaalin tai esineen markkinoille 21 myyjä toimija, joka harjoittaa myyntiä 20 jakelija toimija, joka harjoittaa jakelua 19 maahantuoja toimija, joka harjoittaa maahantuontia 22 jatkokäyttäjä toimija, joka käyttää ainetta sellaisenaan tai seoksessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan 24 toimija, joka toimipaikaton harjoittaa toimija toimija, jolla ei ole toimintaansa sellaista toimipaikkaa, toimipaikassa, jossa jossa fyysisesti fyysisesti käsitellään käsiteltäisiin valvonnan piiriin valvonnan piiriin kuuluvia tuotteita tai kuuluvia tuotteita tai tuotetaan valvonnan tuotettaisiin piiriin kuuluvia valvonnan piiriin kuuluvia palveluita palveluita Käsitekaavio 4. Toimijat. 17 valmistaja; tuottaja sv tillverkare (valmistaja); producent (tuottaja) en manufacturer (valmistaja); producer (tuottaja) toimija, joka harjoittaa valmistusta tai tuottamista Kemikaalivalvontaan liittyvässä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 valmistajalla tarkoitetaan yhteisön alueelle sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa ainetta yhteisön alueella. Kemikaalivalvontaan liittyvässä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 esineen tuottajalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa tai kokoaa esineen yhteisössä. Markkinavalvontaan liittyvässä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 valmistajalla (sv: tillverkare, en: manufacturer) tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa tuotetta ja markkinoi sitä omalla nimellään ja tavaramerkillä. Ks. esine. [rk] 19

20 18 <kemikaalivalvonta> toimittaja sv leverantör en supplier toimija, joka saattaa kemikaalin tai esineen markkinoille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) kemikaalin toimittajalla tarkoitetaan kemikaalin valmistajaa, maahantuojaa, jatkokäyttäjää tai jakelijaa, joka saattaa markkinoille aineen sellaisenaan tai seoksessa tai seoksen. Kemikaalin toimittaja vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) edellyttämästä tietojen toimittamisesta toimitusketjussa (esimerkiksi käyttöturvallisuustiedote) ja CLP-asetuksen mukaisesta varoitusetiketistä ja pakkaamisesta. CLP-asetuksen 49 artiklan mukaan toimittajan on säilytettävä ja pidettävä saatavilla tiedot, joita on käytetty luokitukseen ja merkintöihin ja REACH-asetuksen velvoitteiden noudattamiseen. REACH-asetuksessa esineen toimittajalla tarkoitetaan esineen tuottajaa tai maahantuojaa, jakelijaa tai ta toimitusketjun toimijaa, joka saattaa esineen markkinoille. Esineen toimittaja vastaa REACH-asetuksen 33 artiklan edellyttämästä tietojen toimittamisesta. Kemikaalitoimittajan toimipaikkana pidetään toimipaikkaa, jossa kemikaalin markkinoille saattamisesta vastaavan valmistajan, maahantuojan, jatkokäyttäjän tai jakelijan kemikaalit ja/tai niihin liittyvät asiakirjat säilytetään ja jossa ne ovat tarkastettavissa. Yleensä kemikaali toimitetaan myös vähittäismyyntiin toimipaikasta. Toimipaikassa voidaan tarkastaa tiedot, joiden perusteella kemikaalin käyttöturvallisuustiedote ja varoitusetiketti on laadittu. Ks. valmistaja, maahantuoja, jatkokäyttäjä, jakelija, tuottaja, markkinoille saattaminen. 19 maahantuoja sv importör en importer toimija, joka harjoittaa maahantuontia Markkinavalvontaan liittyvässä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 maahantuojalla tarkoitetaan yhteisöön sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuotavaa tuotetta yhteisön markkinoille. Ks. tuote, markkinoille saattaminen. 20 jakelija sv distributör en distributor toimija, joka harjoittaa jakelua Markkinavalvontaan liittyvässä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 jakelijalla tarkoitetaan ta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa tuotteen saataville markkinoilla. Ks. valmistaja, maahantuoja, tuote, markkinoille saattaminen. 21 myyjä sv säljare en seller; vendor toimija, joka harjoittaa myyntiä Tukkumyyjällä tarkoitetaan toimijaa, joka harjoittaa tukkumyyntiä, ja vähittäismyyjällä toimijaa, joka harjoittaa vähittäismyyntiä. 20

TSK 37. Internetpuhelusanasto. Internettelefoniordlista. Internet telephony vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK

TSK 37. Internetpuhelusanasto. Internettelefoniordlista. Internet telephony vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 37 Internetpuhelusanasto Internettelefoniordlista Internet telephony vocabulary Helsinki 2007 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry Albertinkatu 23 A 12 00120

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto

Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIHUOLLON TALOUDELLISTEN LUOKITUSTEN SANASTO Versio 1.0 2014-06-30

Lisätiedot

TSK 43 LAAJAKAISTASANASTO. Bredbandsordlista. Broadband Vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK

TSK 43 LAAJAKAISTASANASTO. Bredbandsordlista. Broadband Vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 43 LAAJAKAISTASANASTO Bredbandsordlista Broadband Vocabulary Helsinki 2012 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry Albertinkatu 23 A 12 00120 Helsinki puhelin (09)

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON TALOUDELLISTEN LUOKITUSTEN SANASTO

SOSIAALIHUOLLON TALOUDELLISTEN LUOKITUSTEN SANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SOSIAALIHUOLLON TALOUDELLISTEN LUOKITUSTEN SANASTO Lausuntoluonnos 2013-11-04 ESIPUHE Sosiaalihuollossa tarvitaan sosiaalipalvelujen ja taloudellisen tuen järjestämiseksi

Lisätiedot

tuus iitehinta hoitokerta isyysraha suorakorvaus alempi erityiskorvaus förmån taksatulkinta referenspris

tuus iitehinta hoitokerta isyysraha suorakorvaus alempi erityiskorvaus förmån taksatulkinta referenspris Kelan terminologinen sanasto Terveyteen liittyvät käsitteet FPA-termer Hälsorelaterade begrepp tuus referenspris alempi erityiskorvaus taksatulkinta hoitokerta rehabiliteringsplan isyysraha iitehinta partiell

Lisätiedot

TSK 48 MOBIILISANASTO MATKAVIESTINSANASTON (TSK 29) TÄYDENNYSOSA. Mobilordlista. Mobile Vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK

TSK 48 MOBIILISANASTO MATKAVIESTINSANASTON (TSK 29) TÄYDENNYSOSA. Mobilordlista. Mobile Vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 48 MOBIILISANASTO MATKAVIESTINSANASTON (TSK 29) TÄYDENNYSOSA Mobilordlista Mobile Vocabulary Helsinki 2015 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry Sanastokeskus

Lisätiedot

TIIVIS TIETOTURVASANASTO

TIIVIS TIETOTURVASANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 31 TIIVIS TIETOTURVASANASTO KONCIS INFORMATIONSSÄKERHETSORDLISTA COMPACT VOCABULARY OF INFORMATION SECURITY Helsinki 2004 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

OHJE 1 (21) Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraistaminen

OHJE 1 (21) Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraistaminen OHJE 1 (21) Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraistaminen Yleisohje kuntien tupakkalain valvonnasta vastaaville viranomaisille ja tupakkatuotteita myyville elinkeinonharjoittajille Päivitetty 3.4.2012

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TAMPERE 1 (17) TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

Eviran ohje 17068/1. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille

Eviran ohje 17068/1. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17068/1 Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17068/1 Eviran ohje

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2)

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Vuodenvaihteessa keskitettyyn järjestelmään tulevat muutokset

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot