Ympäristöterveydenhuollon valvontakohderekisterin sanasto - Valvontakohteet (YHTI 1)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöterveydenhuollon valvontakohderekisterin sanasto - Valvontakohteet (YHTI 1)"

Transkriptio

1 Ympäristöterveydenhuollon valvontakohderekisterin sanasto - Valvontakohteet (YHTI 1) Ordlista för tillsynsobjektsregistret inom miljö- och hälsoskyddet - Tillsynsobjekten (YHTI 1) Vocabulary of the Register of the Objects of Control of Environmental Health Care - Objects of Control 2009 / 2010

2 Julkaisijat: Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valvira, Kuluttajavirasto, Turvatekniikan keskus Tukes ja Sanastokeskus TSK ry Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valvira, Kuluttajavirasto ja Sanastokeskus TSK ry ISBN Helsinki

3 Esipuhe Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Kuluttajavirasto ja Sanastokeskus TSK käynnistivät loppuvuodesta 2008 ympäristöterveydenhuollon valvonnan (terveydensuojelu, kemikaalivalvonta, tupakkavalvonta ja tuoteturvallisuusvalvonta) tiedonkeruun kehittämisprojektiin (YHTI) liittyvän sanastohankkeen. Tiedonkeruun kehittämisprojektin ensimmäinen vaihe, YHTI 1, käsittelee ympäristöterveydenhuollon valvontakohteita. Sanastohankkeen tarkoituksena oli koota julkaisuksi keskeisimmät valvontakohteisiin liittyvät käsitteet. Oheinen, hankkeen tuloksena syntynyt Ympäristöterveydenhuollon valvontakohderekisterin sanasto on tarkoitettu ennen kaikkea kuntien valvontaviranomaisille ja muille ympäristöterveydenhuollon valvonnan parissa työskenteleville. Lisäksi sanasto helpottaa myös ympäristöterveydenhuollon valvonnan termejä tarvitsevien kääntäjien, toimittajien ja tiedottajien työtä. Sanastossa selvitetään noin 60 käsitteen sisältö määritelmien ja niitä täydentävien lisätietojen avulla sekä annetaan suositukset suomenkielisistä termeistä. Termeille on annettu vastineet ruotsin ja englannin kielillä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioilla, joiden toivotaan antavan lukijalle kokonaiskuvan kustakin aihealueesta. Sanastolla pyritään yhtenäistämään termien käyttöä antamalla käsitteille yksiselitteiset määritelmät sekä suosituksia termien käytöstä. Tässä sanastossa annetut määritelmät poikkeavat muodoltaan ympäristöterveydenhuollon eri toimialojen lainsäädännössä käytetyistä määritelmistä, mutta eivät sisällöltään ole ristiriidassa lainsäädännön määritelmien kanssa. Ympäristöterveydenhuollon valvontakohderekisterin sanaston termit ja määritelmät ovat viestintää tehostamaan tarkoitettuja suosituksia, eivät lakimääritelmiä. Sanaston käsitteet on valittu YHTI-projektin tarpeita ajatellen. Sanasto ei yksinään anna kokonaiskuvaa ympäristöterveydenhuollon valvonnasta, vaan siihen on poimittu ne käsitteet, joiden määrittelemisestä on koettu olevan apua YHTI-projektissa. Sanaston ulkopuolelle on rajattu käsitteitä, joiden sisällön on arvioitu avautuvan ilman määrittelyä, sekä käsitteitä, joiden määritelmät löytyvät sellaisinaan ympäristöterveydenhuollon alan säädöksistä. Lisäksi sanaston ulkopuolelle on jouduttu jättämään monia keskeisiä määrittelyä vaativia käsitteitä. Käsitteiden määrittelyä olisikin hyödyllistä jatkaa uusissa sanastoprojekteissa. Ympäristöterveydenhuollon valvontakohderekisterin sanaston laatineeseen työryhmään kuuluivat: Päivi Aalto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Anna Forsbacka, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Johanna Haapala-Mrena, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Reetta Honkanen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Jyrki Huikari, sosiaali- ja terveysministeriö Matti Karuvaara, sosiaali- ja terveysministeriö Liisa Keisteri, Espoon seudun ympäristöterveys Riina Kosunen, Sanastokeskus TSK (terminologi) Kaarina Kärnä, Kuluttajavirasto Pertti Metiäinen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Jenni Mutka, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Kaisa Mäntynen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Niina Torvela, Kuluttajavirasto Sanaston ruotsin- ja englanninkielisiä termejä hakivat terminologiharjoittelija Sari Hokkanen ja terminologi Riina Kosunen Sanastokeskus TSK:sta, ja termien tarkistukseen saatiin apua n muassa valtioneuvoston käännöstoimistosta sekä valtioneuvoston kielipalvelusta. Sanaston tallennusja muokkaustekniikasta vastasi Sanastokeskus TSK:n IT-suunnittelija Saku Seppälä. Lausuntokierrokselta saatu palaute on otettu huomioon sanastoa laadittaessa. Kiitämme kaikkia kanssamme yhteistyötä tehneitä arvokkaasta avusta.

4 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Käsitekaavioluettelo... 5 Sanaston käytöstä... 6 Käsitteet, määritelmät ja termit... 6 Sanaston rakenne ja merkinnät... 6 Miten kaavioita tulkitaan Yleisiä käsitteitä Ympäristöterveydenhuollon säädösten mukainen toiminta Ympäristöterveydenhuollon säädösten mukaiset toimijat Ympäristöterveydenhuollon säädösten mukaiset toimipaikat Tuotteet ja palvelut Valvonta ja rekisterit Lähteet Englanninkielinen hakemisto / English index...35 Ruotsinkielinen hakemisto / Svenskt register...36 Suomenkielinen hakemisto... 37

5 Käsitekaavioluettelo Käsitekaavio 1. Yleisiä käsitteitä Käsitekaavio 2. Toiminnan edellytykset Käsitekaavio 3. Toiminta Käsitekaavio 4. Toimijat Käsitekaavio 5. Toimipaikat Käsitekaavio 6. Tuotteet ja palvelut Käsitekaavio 7. Myyntipäällys ja myyntipakkaus Käsitekaavio 8. Valvonta....30

6 Sanaston käytöstä Käsitteet, määritelmät ja termit Sanaston lähtökohtana on ollut luotettavien määritelmien, käsitejärjestelmien ja termivastineiden tuottaminen. Siksi sanasto on laadittu systemaattisesti, terminologisten periaatteiden ja menetelmien mukaisesti 1. Terminologiselle sanastotyölle on ominaista käsitekeskeisyys. Siinä missä sanakirjat tarkastelevat sanoja ja niiden merkityksiä, terminologisten sanastojen lähtökohtana ovat käsitteet ja niiden väliset suhteet. Käsitteet (esim. kemikaali) ovat ihmisen mielessään muodostamia ajatusmalleja, jotka vastaavat tiettyjä todellisuuden kohteita, niin sanottuja tarkoitteita. Tarkoitteet voivat olla konkreettisia (esim. talousvesi) tai abstrakteja (esim. ohjelmapalvelu), ja niillä on erilaisia ominaisuuksia. Näistä ominaisuuksista muodostettuja ajatusmalleja kutsutaan käsitepiirteiksi. Käsitteen sisältö muodostuu joukosta erilaisia käsitepiirteitä, joista olennaiset ja erottavat kuvataan määritelmän avulla. Termit puolestaan ovat käsitteiden nimityksiä, joiden avulla voidaan lyhyesti viitata käsitteen koko sisältöön. Sanaston käsitteet on analysoitu selvittämällä kunkin käsitteen olennainen sisältö, käsitteiden väliset suhteet ja näiden suhteiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät. Analyysin tuloksia on hyödynnetty määritelmien laadinnassa ja termien valinnassa. Käsitejärjestelmät on kuvattu usein myös graafisina kaavioina. Sanaston rakenne ja merkinnät Sanasto on ryhmitelty aiheen mukaisesti jäsenneltyihin lukuihin, ja kussakin luvussa toisiinsa liittyvät käsitteet on pyritty sijoittamaan lähekkäin. Aakkosellinen hakemisto löytyy sanaston lopusta kullakin sanaston kielellä. Hakemistoihin on poimittu suositettavien ja hylättävien termien lisäksi muita hakusanoja, jotka liittyvät läheisesti kyseiseen käsitteeseen. Nämä t hakusanat viittaavat hakemistoissa päätermiin ja sen tietuenumeroon. Käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina. Käsitekaaviot ja termitietueet on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Kaikki sanaston käsitteet eivät ole mukana kaavioissa. Alla on esimerkkinä kuluttajakemikaalia käsittelevä termitietue (vasemmassa sarakkeessa): 41 tietueen numero kuluttajakemikaali sv en konsumentkemikalie consumer chemical yleiseen kulutukseen tarkoitettu kemikaali Yleisellä kulutuksella tarkoitetaan käyttöä muihin kuin elinkeinotoiminnan tarpeisiin. suomenkielinen termi tai termit (synonyymit) ruotsin- ja englanninkieliset vastineet sekä mahdolliset hylättävät vastineet käsitteen määritelmä (kursivointi viittaa sanastossa määriteltyyn käsitteeseen) määritelmää täydentävä huomautus Suositettavin termi on tietueessa ensimmäisenä. Samaa tarkoittavat termit eli synonyymit on merkitty suositettavimman termin jälkeen, ja synonyymit on erotettu toisistaan puolipisteellä. Homonyymit eli kirjoitusasultaan samanlaiset mutta merkitykseltään eri termit on erotettu toisistaan termin perässä olevin numeroin (esimerkiksi tuote (2)). Vieraskieliset vastineet on merkitty seuraavin tunnuksin: sv en ruotsi englanti 1 Ks. tarkemmin esim. Sanastotyön käsikirja (TSK 14, SFS-käsikirja 50, 1989) 6

7 Vinoviivojen sisällä oleva merkintä tarkentaa maantieteellisen alueen, jolla vastinetta käytetään: /GB/ /US/ britannianenglanti amerikanenglanti Ruotsin ett-suku on merkitty termin perässä olevalla kursivoidulla n-kirjaimella. n ruotsin ett-suku Termien ja erikielisten vastineiden yhteydessä on eräissä tapauksissa käytetty myös seuraavia merkintöjä: > termi tai vastine viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan käsitteeseen samanlaisessa käsitejärjestelmässä < termi tai vastine viittaa määriteltyä käsitettä laajempaan käsitteeseen samanlaisessa käsitejärjestelmässä * termiehdotus (kaarisuluissa termin perässä oleva teksti:) termin käyttöalaa kuvaava täsmennys Määritelmät alkavat pienellä kirjaimella, eikä niiden lopussa ole pistettä. Tämä kirjoitustapa perustuu kansainväliseen terminologiastandardiin. Määritelmät on kirjoitettu sellaiseen muotoon, että niiden avulla voidaan tunnistaa kunkin käsitteen paikka käsitejärjestelmässä. Määritelmissä ja huomautuksissa kursivoidut termit viittaavat tässä sanastossa toisaalla määriteltyihin käsitteisiin. Erikoisalojen termeiksi otetaan joskus yleiskielen sanoja, ja niille annetaan yleiskielen merkitystä suppeampi, täsmällinen merkitys. Tällaisissa tapauksissa sanastossa on määritelmän yhteydessä mainittu, mitä alaa määritelmä koskee. (vähittäismyyntipäällyksestä) <kemikaalivalvonta> (kulmasuluissa käsitteen numeron alla oleva teksti:) ala, jolle määritelmä on rajattu Määritelmää täydentävissä huomautuksissa on n muassa esitetty lisätietoja käsitteestä, annettu esimerkkejä tai kerrottu käsitteeseen läheisesti liittyvistä muista käsitteistä. Lisäksi huomautuksissa voi olla tietoa sekä suomen- että vieraskielisten termien käytöstä. Huomautukset on kirjoitettu normaaleiksi virkkeiksi ja ne on erotettu määritelmistä sisennyksellä. 7

8 Miten kaavioita tulkitaan Käsitekaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia. Käsitekaaviot eivät kuvaa mitään yksittäistä tilannetta, tapahtumaa tai järjestelmää, eikä niitä pidä sekoittaa esimerkiksi organisaatiokaavioihin. Sen sijaan kaaviot kuvaavat yleistyksiä, joita ihmiset muodostavat mielessään joukosta samantyyppisiä todellisuuden ilmentymiä eli käsitteitä. Sanastossa esiintyy seuraavanlaisia käsitesuhteita ja terminologisten käsitesuhteiden vakiintuneita merkintätapoja: Käsite kutakin käsitettä on kuvattu kaaviossa lihavoidun, suositettavan termin ja sen alla olevan määritelmän avulla 11 luovutus toiminta, jossa hyödyke annetaan toisen osapuolen haltuun kaavioissa on myös lihavoimattomia aputermejä, jotka helpottavat kaavioiden tulkintaa, mutta joita ei ole määritelty sanastossa kaaviot eivät yleensä sisällä termitietueiden synonyymejä tai huomautuksia Hierarkkinen suhde (puudiagrammi) vallitsee laajemman yläkäsitteen (myyntipaikka) ja sitä suppeamman alakäsitteen (tukkumyymälä, vähittäismyymälä) välillä alakäsite sisältää kaikki yläkäsitteen piirteet sekä vähintään yhden lisäpiirteen, mutta sitä vastaa suppeampi joukko tarkoitteita kuin yläkäsitettä alakäsite voidaan ajatella yläkäsitteen erikoistapaukseksi piirrossuunta yleensä ylhäältä alaspäin tai vasemmalta oikealle 28 myyntipaikka toimipaikka, jossa harjoitetaan myyntiä 29 tukkumyymälä myyntipaikka, jossa harjoitetaan tukkumyyntiä 30 vähittäismyymälä myyntipaikka, jossa harjoitetaan vähittäismyyntiä 8

9 Koostumussuhde (kampadiagrammi) alakäsitteet ovat osia yläkäsitteenä olevasta kokonaisuudesta yläkäsitteen piirteet eivät sisälly alakäsitteeseen kuten hierarkkisessa käsitejärjestelmässä esim. valvontakohdetyyppi koostuu valvontakohteista 53 valvontakohdetyyppi luokitteluryhmä, joka muodostuu valvontakohteista, joissa harjoitetaan keskenään samankaltaista toimintaa 52 valvontakohde toiminnan, toimijan tai toimipaikan yhdistelmä, jota valvontaviranomainen tiettynä ajanjaksona valvoo Funktiosuhde (nuolet) laaja joukko erilaisia käsitesuhteita, joita ei voida luokitella hierarkkisiksi tai koostumussuhteiksi esim. ajalliset, paikalliset, toiminnalliset, välineelliset sekä alkuperään ja syntyyn liittyvät suhteet tyyppi käy yleensä ilmi määritelmän kielellisestä muodosta esim. toiminnan ja toimijan välinen suhde; toimija harjoittaa toimintaa esim. toimipaikan suhde toimintaan ja toimijaan; toimipaikassa toimija harjoittaa toimintaa 1 toiminta tiettyjen toimintojen suorittaminen tiettyä tarkoitusta varten 3 toimija luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka harjoittaa tiettyä toimintaa 2 toimipaikka ulko- tai sisätila, jossa toimija harjoittaa toimintaansa 9

10 Moniulotteinen käsitejärjestelmä paksunnetut viivat jaotteluperuste (määritelmän näkökulma) on merkitty ulottuvuusviivan päälle yläkäsitteestä päästään erilaisiin alakäsitevalikoimiin käyttämällä eri jaotteluperusteita yhteen ulottuvuuteen kuuluvat (kaaviossa yhden paksunnetun viivan alla olevat) eli yhden jaotteluperusteen mukaiset alakäsitteet ovat aina toisensa poissulkevia useasta eri ulottuvuudesta poimittuja alakäsitteitä voidaan yhdistää uusiksi käsitteiksi esim. eri ulottuvuuksissa olevat liikkuva toimipaikka ja myyntipaikka voivat yhdistyä, eli myyntipaikka voi olla samalla myös liikkuva toimipaikka. 2 toimipaikka ulko- tai sisätila, jossa toimija harjoittaa toimintaansa sijainnin pysyvyyden mukaan toiminnan mukaan pysyvä toimipaikka liikkuva toimipaikka 28 myyntipaikka toimipaikka, jossa harjoitetaan myyntiä 33 ravitsemisliike toimipaikka, jossa harjoitetaan ruoan tai virvokkeiden myyntiä ja tarjoilua Sekakoosteinen käsitejärjestelmä samassa käsitejärjestelmässä esiintyy useita eri käsitesuhdetyyppejä, esimerkiksi sekä hierarkkisia että funktiosuhteita Katkoviivat ja -nuolet kuvaavat käsitesuhteita, jotka ovat käsitteen ymmärtämisen kannalta tärkeitä mutta määrittelyn kannalta epäolennaisia suhteet eivät käy ilmi määritelmistä 10

11 1 YLEISIÄ KÄSITTEITÄ HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS 1 toiminta tiettyjen toimintojen suorittaminen tiettyä tarkoitusta varten 3 toimija luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka harjoittaa tiettyä toimintaa 2 toimipaikka ulko- tai sisätila, jossa toimija harjoittaa toimintaansa 1 toiminta sv verksamhet en activity Käsitekaavio 1. Yleisiä käsitteitä. tiettyjen toimintojen suorittaminen tiettyä tarkoitusta varten Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän käsitemallissa toiminta sitoo toimijan ja toimipaikan toisiinsa. Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän käsitemallissa yhtä toimintaa voi harjoittaa vain yksi toimija eli tietyllä toiminnalla voi olla vain yksi vastuullinen toimija. Tietty toiminta tapahtuu vain yhdessä toimipaikassa tai toiminnalle ei ole olemassa lainkaan toimipaikkaa. 11

12 2 toimipaikka sv verksamhetsställe n; lokal verksamhetsenhet (Eurostats statistik); driftställe n en place of activity; local kind of activity unit (Eurostat statistics); > place of business ulko- tai sisätila, jossa toimija harjoittaa toimintaansa Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän käsitemallissa toiminta sitoo toimijan ja toimipaikan toisiinsa. Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän käsitemallissa toimipaikassa voi olla useita toimijoita harjoittamassa yhtä tai useampaa toimintaa. Ympäristöterveydenhuollon valvonnan piiriin kuuluvassa toiminnassa toimipaikka voi olla sijainniltaan pysyvä (esimerkiksi huoneisto) tai liikkuva (esimerkiksi ajoneuvo). Lisäksi ympäristöterveydenhuollon alan valvonnassa erotetaan yhtäältä toimipaikka, jossa fyysisesti käsitellään valvonnan piiriin kuuluvia tuotteita tai tuotetaan valvonnan piiriin kuuluvia palveluita ja toisaalta niin kutsuttu virtuaalinen toimipaikka. Tuoteturvallisuusvalvonnassa, erityisesti ohjelmapalvelujen valvonnassa, käytetään termiä suorituspaikka. Termiä käytetään tapauksissa, joissa on tarpeen erottaa suorituspaikka eli toimipaikka, jossa palveluun kuuluvat toiminnot (esimerkiksi koskenlasku tai vesiliikunta) konkreettisesti suoritetaan, toimipaikasta, jonka tiedot merkitään rekisteriin valvontakohteen tunnistetiedoiksi. Toimipaikka, jonka tiedot merkitään rekisteriin valvontakohteen tunnistetiedoiksi, voi olla myös suorituspaikka. Toimijan tarjoamaan palveluun kuuluvia toimintoja voidaan suorittaa yhdessä tai useammassa suorituspaikassa, ja toimija voi tarjota palveluaan eri aikoina eri suorituspaikoissa. Ks. toimipaikaton toimija; käsitekaavio 5. Toimipaikat. 3 toimija; toiminnanharjoittaja sv aktör; verksamhetsutövare; > företagare en operator; actor luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka harjoittaa tiettyä toimintaa Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän käsitemallissa toiminta sitoo toimijan ja toimipaikan toisiinsa. Toimija voi harjoittaa toimintaansa tulon tai n taloudellisen hyödyn hankkimiseksi tai ten. Tuoteturvallisuusvalvonnassa toiminnanharjoittajana ei kuitenkaan pidetä luonnollista henkilöä, joka luovuttaa tavaran tai tarjoaa palvelun ssa kuin elinkeinotoiminnassa, eikä yleishyödyllistä yhdistystä siltä osin kuin se tarjoaa palveluja ainoastaan jäsenilleen ssa kuin elinkeinotoiminnassa. Ks. tuote. 12

13 4 toimintaluokka sv verksamhetsklass; verksamhetskategori en class of activity; category of activity toiminnoista tietyin perustein muodostettu ryhmä Ympäristöterveydenhuollon alan valvontaan liittyvässä tiedonkeruussa toimintaluokkia ovat terveydensuojelun alalla esimerkiksi talousveden jakelu ja käyttö, kokoontumistila- ja majoitustoiminta; tupakkalain mukaisessa valvonnassa tupakkatuotteiden myynti ja tupakointikieltojen ja rajoitusten noudattaminen sekä tupakan mainonta; kemikaalivalvonnassa kemikaalin toimittaminen ja vähittäismyynti ja tuoteturvallisuusvalvonnassa kuluttajapalveluihin ja kulutustavaroihin liittyvä toiminta. Ympäristöterveydenhuollon alan valvontaan liittyvässä tiedonkeruussa toimintaluokat koostuvat toimintatyypeistä. Terveydensuojelun alalla esimerkiksi toimintaluokka talousveden jakelu ja käyttö sisältää toimintatyypit talousvettä toimittavat laitokset, talousveden tukkumyynti ja talousveden pakkaaminen. Tupakkalain mukaisen valvonnan alalla toimintaluokka tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti sisältää esimerkiksi toimintatyypit vähittäismyynti, tukkumyynti ja myynti automaattisesta myyntilaitteesta. Kemikaalivalvonnassa toimintaluokan kemikaalin toimittaminen toimintatyyppejä ovat teollisuusja kuluttajakemikaalien toimittaminen. Tuoteturvallisuusvalvonnan alalla kuluttajapalveluihin liittyviä toimintatyyppejä ovat n muassa leikkikenttätoiminta, uimarantatoiminta ja ohjelmapalvelut. Ks. toimittaja, uimaranta, valvontakohdetyyppi. 13

14 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SÄÄDÖSTEN MUKAINEN TOIMINTA HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS 1 toiminta tiettyjen toimintojen suorittaminen tiettyä tarkoitusta varten sallittavuuden edellytysten mukaan 5 lupaa tai hyväksyntää edellyttävä toiminta toiminta, joka edellyttää valvontaviranomaisen myöntämää lupaa tai antamaa hyväksyntää yleisen uimarannan käyttöönotto 6 ilmoituksenvarainen toiminta toiminta, joka edellyttää valvontaviranomaiselle tehtävää ilmoitusta tupakkatuotteiden vähittäismyynti talousvettä toimittavan laitoksen toiminnan aloittaminen majoitushuoneiston käyttöönotto vanhainkodin toiminnan aloittaminen valvonnan piiriin kuuluva toiminta, joka ei edellytä lupaa, hyväksyntää eikä ilmoitusta asumisterveyteen liittyvä toiminta tupakkatuotteiden tupakointivälineiden myynti tukkumyynti kemikaalin vähittäismyynti Käsitekaavio 2. Toiminnan edellytykset. 5 lupaa tai hyväksyntää edellyttävä toiminta; > luvanvarainen toiminta sv verksamhet som förutsätter tillstånd eller godkännande; > tillståndspliktig verksamhet (lupaa edellyttävästä toiminnasta) en activity requiring licence or approval; activity subject to licence or approval; activity requiring authorisation or approval; activity subject to authorisation or approval toiminta, joka edellyttää valvontaviranomaisen myöntämää lupaa tai antamaa hyväksyntää Esimerkki lupaa edellyttävästä toiminnasta on tupakkatuotteiden vähittäismyynti ja hyväksyntää edellyttävästä toiminnasta talousvettä toimittavan laitoksen toiminnan aloittaminen. 14

15 6 ilmoituksenvarainen toiminta sv anmälningspliktig verksamhet en activity requiring notification; activity subject to notification; notifiable activity toiminta, joka edellyttää valvontaviranomaiselle tehtävää ilmoitusta Ympäristöterveydenhuollon alalla toimintaa, josta on tehtävä terveydensuojelulain mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, on n muassa terveyshaittaa mahdollisesti aiheuttavan työtilan käyttöönotto; julkisen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneiston käyttöönotto (esimerkiksi tanssilava); yleisen saunan tai uimarannan käyttöönotto; eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen sijoittaminen asemakaava-alueelle ja sellaisen huoneiston tai laitoksen toiminnan aloittaminen, jonka hygieenisille olosuhteille on asetettava erityisiä velvoitteita (esimerkiksi koulu, lastenkoti, vanhainkoti tai päiväkoti). Ks. julkinen kokoontumishuoneisto, majoitushuoneisto. 15

16 HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS 1 toiminta tiettyjen toimintojen suorittaminen tiettyä tarkoitusta varten sisällön mukaan 16 käyttö toiminta, jossa kemikaalia käsitellään 7 valmistus; tuottaminen toiminta, jossa saadaan aikaan aine, seos, esine tai tuote tai erotetaan luonnossa esiintyvä aine (toiminta, jossa tetaaan hyödykkeen saatavuutta) 11 luovutus toiminta, jossa hyödyke annetaan toisen osapuolen haltuun 15 palvelun tarjoaminen toiminta, jossa palvelu myydään tai ten luovutetaan (eli suoritetaan tai saatetaan käytettäväksi), pidetään kaupan tai välitetään 8 markkinoille saattaminen toiminta, jossa hyödyke toimitetaan tai tarjotaan kolmannelle osapuolelle 9 maahantuonti toiminta, jossa hyödyke saatetaan valtion tai valtioiden muodostaman yhteisön rajojen sisäpuolelle 10 jakelu toiminta, jossa hyödyke luovutetaan tai ten toimitetaan kulutukseen tai myyntiin 12 myynti maksua vastaan tapahtuva luovutus 13 tukkumyynti myynti, jossa hyödykettä luovutetaan edelleen myytäväksi vastikkeeton luovutus ilmaisjakelu 14 vähittäismyynti myynti, jossa hyödykettä luovutetaan kulutukseen Käsitekaavio 3. Toiminta. 7 valmistus; tuottaminen sv tillverkning (valmistus); produktion (tuottaminen) en manufacturing (valmistus); production (tuottaminen) toiminta, jossa saadaan aikaan aine, seos, esine tai tuote tai erotetaan luonnossa esiintyvä aine Kemikaalivalvonnassa termiä valmistus (sv: tillverkning, en: manufacturing) käytetään viitattaessa aineisiin ja termiä tuottaminen (sv: produktion, en: production) viitattaessa esineisiin. Ks. kemikaali. 16

17 8 markkinoille saattaminen sv utsläppande n på marknaden en placing on the market toiminta, jossa hyödyke toimitetaan tai tarjotaan kolmannelle osapuolelle Kemikaalivalvontaan liittyvien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1907/2006 ja N:o 1272/2008 mukaan maahantuonti on markkinoille saattamista. Markkinoille saattaminen voi tapahtua joko maksua vastaan tai maksutta. Esimerkki toimijasta, jonka katsotaan vastaavan markkinoille saattamisesta, on kemikaalin toimittaja, kuten valmistaja tai maahantuoja. Markkinavalvontaan liittyvässä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 termillä markkinoille saattaminen tarkoitetaan tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville yhteisön markkinoilla ja termillä asettaminen saataville markkinoilla (sv: tillhandahållande på marknaden, en: making available on the market) tuotteen toimittamista yhteisön markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta. Ks. maahantuonti, kemikaali, toimittaja, valmistaja, maahantuoja, tuote. 9 maahantuonti sv import en import toiminta, jossa hyödyke saatetaan valtion tai valtioiden muodostaman yhteisön rajojen sisäpuolelle Markkinavalvontaan liittyvässä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 maahantuonnilla tarkoitetaan tuotteen saattamista kolmannesta maasta Euroopan yhteisön markkinoille. Kemikaalivalvontaan liittyvissä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1907/2006 ja N:o 1272/2008 maahantuonnilla tarkoitetaan hyödykkeen fyysistä saattamista Euroopan yhteisön tullialueelle. Tupakkalain (693/1976) valvonnassa maahantuonnilla tarkoitetaan myös tuotteen saattamista toisesta EU:n jäsenvaltiosta Suomeen. Ks. tuote. 10 jakelu sv distribution; > leverans n (veden jakelusta) en distribution toiminta, jossa hyödyke luovutetaan tai ten toimitetaan kulutukseen tai myyntiin Jakeluun voi sisältyä myös hyödykkeen varastointi sen kulutukseen tai myyntiin saamista varten. Ks. luovutus, toimittaja. 11 luovutus sv överlåtelse en assignment toiminta, jossa hyödyke annetaan toisen osapuolen haltuun Luovutus voi tapahtua vastikkeellisesti maksua tai toista hyödykettä vastaan (myynti ja vaihtaminen) tai vastikkeetta (esimerkiksi ilmaisjakelu). Palvelun luovutus voi tapahtua suorittamalla palvelu (esimerkiksi tekemällä lävistys) tai saattamalla palvelu käytettäväksi (esimerkiksi tarjoamalla käyttöön leikkikenttä). Ks. palvelun tarjoaminen. 12 myynti sv försäljning en sale; sales; selling maksua vastaan tapahtuva luovutus 17

18 13 tukkumyynti; tukkukauppa sv partihandel en wholesale myynti, jossa hyödykettä luovutetaan edelleen myytäväksi 14 vähittäismyynti; vähittäiskauppa sv detaljhandel en retail sale; retail myynti, jossa hyödykettä luovutetaan kulutukseen 15 palvelun tarjoaminen sv tillhandahållande n av tjänst; tillhandahållande n av tjänster en provision of services toiminta, jossa palvelu myydään tai ten luovutetaan (eli suoritetaan tai saatetaan käytettäväksi), pidetään kaupan tai välitetään Ks. luovutus. 16 <kemikaalivalvonta> käyttö sv användning en use toiminta, jossa kemikaalia käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 kemikaalin käytöllä tarkoitetaan kemikaalin "prosessointia, formulointia, kulutusta, varastointia, säilytystä, käsittelyä, täyttämistä pakkauksiin, siirtoa pakkauksesta toiseen, sekoittamista, esineen tuotantoa tai mitä tahansa ta käyttämistä". 18

19 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SÄÄDÖSTEN MUKAISET TOIMIJAT HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS 3 toimija luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka harjoittaa tiettyä toimintaa joko ammattimaisesti tai harrastepohjalta toiminnan mukaan toimipaikan mukaan 23 palvelun tarjoaja toimija, joka harjoittaa palvelun tarjoamista 17 valmistaja; tuottaja toimija, joka harjoittaa valmistusta tai tuottamista 18 toimittaja toimija, joka saattaa kemikaalin tai esineen markkinoille 21 myyjä toimija, joka harjoittaa myyntiä 20 jakelija toimija, joka harjoittaa jakelua 19 maahantuoja toimija, joka harjoittaa maahantuontia 22 jatkokäyttäjä toimija, joka käyttää ainetta sellaisenaan tai seoksessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan 24 toimija, joka toimipaikaton harjoittaa toimija toimija, jolla ei ole toimintaansa sellaista toimipaikkaa, toimipaikassa, jossa jossa fyysisesti fyysisesti käsitellään käsiteltäisiin valvonnan piiriin valvonnan piiriin kuuluvia tuotteita tai kuuluvia tuotteita tai tuotetaan valvonnan tuotettaisiin piiriin kuuluvia valvonnan piiriin kuuluvia palveluita palveluita Käsitekaavio 4. Toimijat. 17 valmistaja; tuottaja sv tillverkare (valmistaja); producent (tuottaja) en manufacturer (valmistaja); producer (tuottaja) toimija, joka harjoittaa valmistusta tai tuottamista Kemikaalivalvontaan liittyvässä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 valmistajalla tarkoitetaan yhteisön alueelle sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa ainetta yhteisön alueella. Kemikaalivalvontaan liittyvässä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 esineen tuottajalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa tai kokoaa esineen yhteisössä. Markkinavalvontaan liittyvässä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 valmistajalla (sv: tillverkare, en: manufacturer) tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa tuotetta ja markkinoi sitä omalla nimellään ja tavaramerkillä. Ks. esine. [rk] 19

20 18 <kemikaalivalvonta> toimittaja sv leverantör en supplier toimija, joka saattaa kemikaalin tai esineen markkinoille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) kemikaalin toimittajalla tarkoitetaan kemikaalin valmistajaa, maahantuojaa, jatkokäyttäjää tai jakelijaa, joka saattaa markkinoille aineen sellaisenaan tai seoksessa tai seoksen. Kemikaalin toimittaja vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) edellyttämästä tietojen toimittamisesta toimitusketjussa (esimerkiksi käyttöturvallisuustiedote) ja CLP-asetuksen mukaisesta varoitusetiketistä ja pakkaamisesta. CLP-asetuksen 49 artiklan mukaan toimittajan on säilytettävä ja pidettävä saatavilla tiedot, joita on käytetty luokitukseen ja merkintöihin ja REACH-asetuksen velvoitteiden noudattamiseen. REACH-asetuksessa esineen toimittajalla tarkoitetaan esineen tuottajaa tai maahantuojaa, jakelijaa tai ta toimitusketjun toimijaa, joka saattaa esineen markkinoille. Esineen toimittaja vastaa REACH-asetuksen 33 artiklan edellyttämästä tietojen toimittamisesta. Kemikaalitoimittajan toimipaikkana pidetään toimipaikkaa, jossa kemikaalin markkinoille saattamisesta vastaavan valmistajan, maahantuojan, jatkokäyttäjän tai jakelijan kemikaalit ja/tai niihin liittyvät asiakirjat säilytetään ja jossa ne ovat tarkastettavissa. Yleensä kemikaali toimitetaan myös vähittäismyyntiin toimipaikasta. Toimipaikassa voidaan tarkastaa tiedot, joiden perusteella kemikaalin käyttöturvallisuustiedote ja varoitusetiketti on laadittu. Ks. valmistaja, maahantuoja, jatkokäyttäjä, jakelija, tuottaja, markkinoille saattaminen. 19 maahantuoja sv importör en importer toimija, joka harjoittaa maahantuontia Markkinavalvontaan liittyvässä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 maahantuojalla tarkoitetaan yhteisöön sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuotavaa tuotetta yhteisön markkinoille. Ks. tuote, markkinoille saattaminen. 20 jakelija sv distributör en distributor toimija, joka harjoittaa jakelua Markkinavalvontaan liittyvässä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 jakelijalla tarkoitetaan ta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa tuotteen saataville markkinoilla. Ks. valmistaja, maahantuoja, tuote, markkinoille saattaminen. 21 myyjä sv säljare en seller; vendor toimija, joka harjoittaa myyntiä Tukkumyyjällä tarkoitetaan toimijaa, joka harjoittaa tukkumyyntiä, ja vähittäismyyjällä toimijaa, joka harjoittaa vähittäismyyntiä. 20

YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SANASTO

YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SANASTO YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SANASTO - OHJE VALVONTAKOHTEISIIN JA VALVONTATIETOIHIN LIITTYVIEN TERMIEN KÄYTÖSTÄ Ordlista för miljö- och hälsoskyddstillsyn - Anvisning om användning av terminologin

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.2014. Sivu 1

Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.2014. Sivu 1 Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.24 Sivu Terveydensuojelu 37 3739,7 26 36 Ilmoituksen/hakemuksen käsittely 56 6453,25 8 Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat huoneistot ja laitokset -

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN LIITE 1 NÄYTTEENOTOSTA PERITTÄVÄ TOIMENPIDEMAKSU Näytteenotto a hinta Elintarvikenäyte 29 Talousvesinäyte 29 Sisäilmanäyte 58 Muu näytteenotto Näytteenottoon

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )*" ++% & +' +!"$. # -!" $ $. # -!". '

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )* ++% & +' +!$. # -! $ $. # -!. ' !" # # # % & ( )*" ++% & +, &--%! # +! # & # +!". # -!". #!" # +!"!" -!".!" %!" % / ( &%%-+-&!" #. 0 ( - &!" # +!" # -!". --& 1!".# 1!" # %!" # %!". 2 3 --+& % %!4%!".# %!4%!" 5 ( 6... 7 1 % 6.! "! (4

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Valvontakohteita Tarkastettava Tarkastukset Näytteet Tarkastetut Tarkastukset Näytteet [kpl]

Lisätiedot

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola Nuuska valvonnan näkökulmasta Valvonta: kunta / valtio Kunta tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä, mainontaa ja muuta myynninedistämistä tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista yhdessä

Lisätiedot

1 ELINTARVIKEVALVONTA

1 ELINTARVIKEVALVONTA SIILINJÄRVEN KUNT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VLVONTSUUNNITELMN LIITE 1 ELINTRVIKEVLVONT RISKILUOKK1) TRKSTETTVI RVIOITVI TRVITTV TYÖPNOS2) Liha-alan laitokset Pienteurastamo 0 Liha-alan laitos yli 10 milj.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h)

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN LIITE A Ymptervltk 17.12.2014 24 1 Elintarvikevalvonta Valtakunnallinen valvontaohjelma VALVONTASUUNNITELMA Toiminnan

Lisätiedot

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO Kohdetyyppi tiheys k.v. arvio (kpl/v) tiheys oma arvio (kpl/v)

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 hdetyypit valvontalajeittain hteiden kesto Liite 1. hteet ja resurssitarkastelu 2015-2019 KAIKKI KUNNAT YHTEENSÄ VALTAKUNNALLINEN OHJEISTUS VALVONTAYKSIKÖN TYÖSUUNNITELMA työaika Elintarvike valvontakohdetyypit

Lisätiedot

Elintarvikevalvonnan luokitukset ja sanastotyö - tilannekatsaus -

Elintarvikevalvonnan luokitukset ja sanastotyö - tilannekatsaus - Elintarvikevalvonnan luokitukset ja sanastotyö - tilannekatsaus - Saila Suominen 24.9.2008 Kuti = Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittäminen (kuntatiedonkeruu) Elintarvikevalvonta Yhti = Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1. Valvonnan

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

kohteiden lkm tark. lkm/v EVO

kohteiden lkm tark. lkm/v EVO LIITE 2 VALVONTAKOHTEET JA TARKASTUSMÄÄRÄT 2015 1. ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTA (Tarkastusmäärät perustuvat 2013 EVOon) lkm tark. lkm/v EVO aika aika yht. (h) h/tark.evo EVO Turun tark lkm /v (kaikki

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen.

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen. Liite nro 2 YMPTH 36 9.10.2014 MAKSUTAULUKKO 2015 Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. 1. Terveydensuojeluvalvonta 1.1 Ilmoituksenvarainen

Lisätiedot

Dnro 6572/03.00/2010. Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset

Dnro 6572/03.00/2010. Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset Määräys 2/2010 1/(7) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)18

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2(10) Ympäristöterveydenhuollon tuoteturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma

Lisätiedot

o o o 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. Liite 1. Suunnitelmallisen valvonnan kohdetyypit, niiden riskiluokat, tarkastustiheys ja tarkastuksen keskimääräinen kesto Suunnitelmallisen

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuusja tupakkalaki Miten nämä on huomioitava tapahtumien järjestämisessä?

Elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuusja tupakkalaki Miten nämä on huomioitava tapahtumien järjestämisessä? TURVALLINEN YLEISÖTAPAHTUMA KALAJOELLA Elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuusja tupakkalaki Miten nämä on huomioitava tapahtumien järjestämisessä? 29.4.2015. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma Päivitys vuodelle 2017 KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma Päivitys vuodelle 2017 KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN Kaikki valvontayksikön kunnat yhteensä Valvontakohdetyypit valvontalajeittain KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN VALTAKUNNALLINEN OHJEISTUS Liite 1. Valvontakohteet ja resurssitarkastelu 2015-2019

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

Valvira toimii- mitä on tulossa

Valvira toimii- mitä on tulossa Valvira toimii- mitä on tulossa Ajankohtaista laboratoriorintamalla 11.-12.10.2011 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ohjeita valmisteilla... ja asetusmuutoksia Asumisterveysohjeen uudistaminen asetuksen muotoon

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Tässä luetellaan uuden 5.1 version muuttuneet ja uudet ominaisuudet sekä keskityn rekisterin muutoksia.

Tässä luetellaan uuden 5.1 version muuttuneet ja uudet ominaisuudet sekä keskityn rekisterin muutoksia. 1(6) TERVEKUU 5.1 VERSION MUUTTUNEET JA UUDET OMINAISUUDET Tässä luetellaan uuden 5.1 version muuttuneet ja uudet ominaisuudet sekä keskityn rekisterin muutoksia. TOIMIPAIKKA, TOIMIJA JA TOIMINTA Mahdollisuus

Lisätiedot

REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle

REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle 1 Sisällysluettelo Keitä REACH ja CLP koskee?... 3 REACH asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelystä...

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 35 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen.

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 35 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen. Liite 2 YMPTH 39 16.9.2015 MAKSUTAULUKKO 2016 Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 35 käyntimaksu. 1. Terveydensuojeluvalvonta 1.1 Ilmoituksenvarainen tai

Lisätiedot

MAKSUTAKSA. 1 Perusteet ja soveltamisala

MAKSUTAKSA. 1 Perusteet ja soveltamisala 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto (13.12.2010 70). Lisäksi kunnanvaltuuston hyväksymän (13.12.2010 69) ympäristöterveyslautakunnan

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö ja rakennuslautakunnan hyväksymä 12.11.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa..2012 1 Soveltamisala 2 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kemikaalilain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Kemikaalilain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Kemikaalilain valvontasuunnitelma vuosille 2008-2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN KEMIKAALIVALVONTAVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Ohje 3/2012 1 (9) Dnro 1731/06.10.06.01/2012 29.2.2012. Jakelussa mainituille. Tupakkatuotteiden esilläpitokielto

Ohje 3/2012 1 (9) Dnro 1731/06.10.06.01/2012 29.2.2012. Jakelussa mainituille. Tupakkatuotteiden esilläpitokielto Ohje 3/2012 1 (9) Jakelussa mainituille Tupakkatuotteiden esilläpitokielto Lainsäädäntö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on 18.2.2011 antanut tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 Voimassa 1.2.2015 alkaen MAKSUTAULUKKO perustuen 40 /h * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA ILMOITUKSENVARAINEN TAI HYVÄKSYMISTÄ

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 LOMAKE B ELTU 2014 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 Kunta/Kuntayhtymä: Valvontakohde ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset kohteet) E1 Alkutuotanto Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

tapahtumiin Elintarvikemyynti Tupakan myynti Terveydensuojelu 16.5.2012 Liisa Palmu, ympäristöterveydenhuolto 1

tapahtumiin Elintarvikemyynti Tupakan myynti Terveydensuojelu 16.5.2012 Liisa Palmu, ympäristöterveydenhuolto 1 Luvat ja turvallisuus kuntoon kesän tapahtumiin Elintarvikemyynti Tupakan myynti Kuluttajaturvallisuus Terveydensuojelu 16.5.2012 Liisa Palmu, ympäristöterveydenhuolto 1 Suurtapahtumat Järjestäjä tekee

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

veloitusyksikkö luokka tuotto elin 2013

veloitusyksikkö luokka tuotto elin 2013 1 (13) veloitusyksikkö luokka 2011 2012 2011 2012 2011 2012 tuotto elin IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN Imatran seudun ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon tak- Kaikkien ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2016 (liite 4) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten sisältö.2

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo LUOMU Nyt! Joensuu 1 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 2 Jäljitettävyys ja luotettavuus läpi koko ketjun Miksi lakia piti taas muuttaa? 3 Kuka nyt valvoo mitäkin Kuntien elintarvikevalvonta Markkinavalvonta

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa Ympäristöterveydenhuollon taksa Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Kuluttajaturvallisuuslaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 5.2.2014 12 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa. Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, 29.10.

Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa. Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, 29.10. Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, Monenlaista sanastotyötä Valtioneuvoston kanslian kielipalvelun tehtävät Terminologisen

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

REACH Roolit ja velvoitteet

REACH Roolit ja velvoitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH Roolit ja velvoitteet Kemikaaliaamu 11.10.2016 Lyhyesti Tukesista Tukes valvoo

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TAMPERE 1 (17) TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen 28.3.2012 Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta Tukesin organisaatiokaavio 28.3.2012 TuKeVa II -seminaari, Suvi Aaltonen 2 Kuluttajaturvallisuusvalvonta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013. Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013. Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013 Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä Esityksen sisältö 1. Valmisteen luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Luonnos 1.11.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO Elintarvikelain mukaista valvontaa koskeva taksa 3 Sivu Terveydensuojelulain,

Lisätiedot

Ohje 1/2011 1 (8) Dnro 1115/11.02.04.01.02/2011 18.2.2011. Jakelussa mainituille. Tupakkatuotteiden esilläpitokielto

Ohje 1/2011 1 (8) Dnro 1115/11.02.04.01.02/2011 18.2.2011. Jakelussa mainituille. Tupakkatuotteiden esilläpitokielto Ohje 1/2011 1 (8) Jakelussa mainituille Tupakkatuotteiden esilläpitokielto Lainsäädäntö Taustaa Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) antaa

Lisätiedot

Etämyynnin asema lainsäädännössä

Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyyntiseminaari elintarvikealan valvojille ja toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikelainsäädännön päämääränä on kuluttajien etujen suojeleminen!

Lisätiedot

Palveluliiketoiminnan. sanasto Vocabulary. of Service Business

Palveluliiketoiminnan. sanasto Vocabulary. of Service Business Palveluliiketoiminnan sanasto Vocabulary of Service Business Sisällys Esipuhe Esipuhe 3 Sanaston rakenne ja merkinnät 4 Sanasto 6 Suomenkielinen hakemisto 9 Englanninkielinen hakemisto / English index

Lisätiedot

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Tupakkalain (13.8.1976/693) 10 b :n (19.12.2008/984) mukaan tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain kunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Terveydensuojelulain mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma siten, että

Lisätiedot

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa 1 Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa

Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa 1 Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta Jokin muu vedenhankinta, mikä: Milloin tutkittu: Vesipisteiden lukumäärä alueella: Naiset.

Talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta Jokin muu vedenhankinta, mikä: Milloin tutkittu: Vesipisteiden lukumäärä alueella: Naiset. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTILAISUUDESTA Elintarvikelaki (23/2006), Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011), Terveydensuojelulaki (763/1994), Tupakkalaki (693/1976)

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSVALVONTA KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 YLEISTÄ Kemikaalilain (744/1989, muutos 287/2006) 5 :n perusteella Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen 1 (5) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONNAN SANASTO - OHJE VALVONTAKOHTEISIIN JA VALVONTATIETOIHIN LIITTYVIEN TERMIEN KÄYTÖSTÄ

ELINTARVIKEVALVONNAN SANASTO - OHJE VALVONTAKOHTEISIIN JA VALVONTATIETOIHIN LIITTYVIEN TERMIEN KÄYTÖSTÄ ELINTARVIKEVALVONNAN SANASTO - OHJE VALVONTAKOHTEISIIN JA VALVONTATIETOIHIN LIITTYVIEN TERMIEN KÄYTÖSTÄ Ordlista för livsmedelstillsyn Anvisning om användning av terminologin inom områdena kontrollobjekt

Lisätiedot

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA Terveydensuojelulain (763/94) 50 :n, elintarvikelain (361/95) 24 :n, lain eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2016 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.4..2016

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista?

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015 Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Sisältö Tukes? Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalien rajoitukset Erityistä huolta aiheuttavat aineet 6.5.2015

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Johdanto kemikaalilainsäädännön velvoitteisiin neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, STM. Kemikaalineuvottelukunta Tieteiden talo 6.6.

Johdanto kemikaalilainsäädännön velvoitteisiin neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, STM. Kemikaalineuvottelukunta Tieteiden talo 6.6. Johdanto kemikaalilainsäädännön velvoitteisiin neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, STM Kemikaalineuvottelukunta Tieteiden talo 6.6.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö Vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan

Lisätiedot

Laki. tupakkalain muuttamisesta

Laki. tupakkalain muuttamisesta Laki tupakkalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tupakkalain (549/2016) 2 :n 42 kohta sekä 24, 32, 51, 61, 63, 79, 83, 95, 97, 109, 121 ja 124, sekä lisätään 60 :ään uusi 4 momentti

Lisätiedot

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa Hyväksytty johtokunta 8.2.2010 26 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Ajankohtaista tupakkalaista Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, Pori 6.5.2015

Ajankohtaista tupakkalaista Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, Pori 6.5.2015 Ajankohtaista tupakkalaista Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, Pori 6.5.2015 4.5.2015 Ylitarkastaja Reetta Honkanen 1 Esityksen eteneminen 1. Alaikäisille myynnin valvonta 2. Itsepalvelukassat

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

Ohje 9/2014 1 (6) Dnro 2340/06.10.06.01/2014 1.9.2014. Tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden myynti internetkaupassa

Ohje 9/2014 1 (6) Dnro 2340/06.10.06.01/2014 1.9.2014. Tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden myynti internetkaupassa Ohje 9/2014 1 (6) Tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden myynti internetkaupassa Taustaa Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

YmpäristöAgro I ja II

YmpäristöAgro I ja II YmpäristöAgro I ja II 2008-2012-> jatkohanke 2014 loppuun ProAgria Oulu Maa- ja kotitalousnaiset MTK Pohjois-Suomi Yhteistyökumppanina Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Suoramyyntimahdollisuudet Lampaanlihaa

Lisätiedot