KEIMOLANMÄKI. Keimola. Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEIMOLANMÄKI. Keimola. Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti Keimola KEIMOLANMÄKI Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro / II Ilmoitus vireille tulosta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 1 / 63 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaava-alue sijaitsee Keimolanmäellä, Hämeenlinnanväylän länsipuolella, noin kolmen kilometrin päässä Kehä III:sta pohjoiseen. Kaavoitettavalla alueella sijaitsee Keimolan entinen moottoristadion.

3 2 / 63 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Ideasuunnitelman sisältämät vaihtoehdot Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET... 42

4 3 / Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaava Keimolanmäki, nro Asemakaavalla mahdollistetaan asuntojen rakentaminen noin 2 500:lle ihmiselle lähipalveluineen sekä eteläosaan kaavoitetaan toimisto- ja työpaikka-alue. Yhteensä kerrosalaa alueelle tulee noin ka-m². Kaavan aivan eteläosassa Hämeenlinnanväylän alittavalle Tikkurilantielle (entiselle Riipiläntielle) kaavoitetaan uusi yhdystie katualueena. Suunniteltavan alueen arkkitehtuurille ja ympäristörakentamisen laadulle asetetaan korkeat vaatimukset huomioiden esteettömyys, turvallisuus, ekologisen rakentamisen ratkaisut, joukkoliikenteen sujuvuus sekä ympäristötaiteen toteutuminen. 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - Tilastolomakkeet - Asemakaavakartta määräyksineen - Havainnollistavaa aineistoa, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy - Asemakaavatasoinen vesihuollon yleissuunnitelma, , Pöyry Environment Oy - maaperäkartta - maisemasuunnittelun osa-alueet - Alueleikkaus 1:400 - Tavoitteelliset toteuttamisosat - liikennesuunnitelma, suhteessa vaiheittaiseen toteutukseen, SITO Oy - katupoikkileikkaukset, SITO Oy - Keimolanmäen asemakaavaehdotusvaiheen meluselvitys, , Ramboll Finland Oy - Keimolanmäen melulausunto, Ramboll Kaukolämpöverkon yleissuunnitelma Vesihuoltolinjat Keimolantiellä, SITO Oy Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Marja-Vantaan osayleiskaava selvityksineen, Vantaan kaupunki - Yleiskaavan luonnonsuojeluselvitys ja Luoalueselvitys, Vantaan kaupunki - Keimolan maisemaselvitys, Ympäristötoimisto Oy - Asiantuntijamuistio kulttuurihistoriallisista tavoitteista ja havainnoista maastossa , Museovirasto Vantaan modernia rakennuskulttuuria koskeva selvitys, Vantaan kaupunki Isosuon hoito- ja käyttösuunnitelma, Vantaan kaupunki/valmistuu syksyllä Keimolanmäen maisemasuunnittelun periaatteet, Vantaan kaupunki - Keimolan moottoristadionin tornin katselmusraportti, ins.tsto Mikko Vahanen Oy, sisältö referoituna selostuksessa - Maaperän pilaantuneisuusselvitys, ins.tsto Pohjatekniikka Oy

5 4 / 63 - Vauhtitilan valuma-alueen tutkimukset, , ins.tsto Pohjatekniikka Oy - Petikon luontovirkistysalueen yleissuunnitelma, Vantaan kaupunki - Uhanalaiset perhoset Vantaan Keimolassa, raportti Ympäristökeskus - Klaukkalan rata, Klaukkalan radan esiselvitys välillä Petas-Klaukkala, 2007, Ratahallintokeskus - Keimolan moottorirata, Geotekninen selvitys, , ins.tsto Pohjatekniikka Oy - Keimolan moottorirata, Geotekninen selvitys, , ins.tsto Pohjatekniikka Oy - Arvio ilmanlaadusta YTV:n mittaustulosten perusteella koskien Keimolanmäen asemakaavaa, , Maria Myllynen, YTV - Marja-Vantaan maiseman ja virkistyskäytön yleissuunnitelma, 2008 Finnish Consulting Group /valmistuu syksyllä Liikenne- ja pysäköintiselvitys, 2008, SITO - Marja-Vantaan visioaineisto ja laatukriteerit - Vantaan Hulevesiohjelma, Vantaan kaupunki (valmistuu syksyllä 2008) - Valtatie 3:n yleissuunnitelma, osana Kehäradan suunnittelua - Keimolanmäen asemakaavaehdotusvaiheen tärinäselvitys, , Ramboll Finland Oy 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan laatimiseksi Vantaan kaupunki ja maanomistaja ovat laatineet yhteistoimintasopimuksen, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Sopimuksessa todetaan mm. että Vantaan kaupunki käynnistää asemakaavan laatimisen välittömästi ja että puolet rakennusoikeudesta tulee korvauksena kaupungille. Marja- Vantaa projektin perustamisen ( ) jälkeen käynnistettiin neuvottelut suunnitteluprosessista. Maanomistaja pyysi suunnittelutarjoukset kuudelta arkkitehtitoimistolta, joiden tarjoutumiset esiteltiin maanomistajan ja rakennuttajakumppaniensa järjestämässä tilaisuudessa maaliskuussa Myös kaupungin edustajat osallistuivat tilaisuuteen. Maanomistaja valitsi maankäytön suunnitelmaluonnoksen laatijaksi arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy:n. Suunnittelutarjoukset ja -luonnokset perustuivat Vantaan kaupunginvaltuuston hyväksymään Marja-Vantaan osayleiskaavaan, joka on tullut lainvoimaiseksi Arkkitehtitoimiston ideasuunnitelman laatiminen käynnistyi huhtikuun alussa 2007 ja työ valmistui syyskuussa Ideasuunnitelman sisällössä huomioitiin mm. Museoviraston kanta entisen moottoriradan ja sen valvontatornin säilyttämisestä. Ideasuunnitelma esiteltiin asukkaille Kivistön koululla järjestetyssä tilaisuudessa, jonka jälkeen se on ollut esillä projektin internet-sivustoilla. Tilaisuudessa

6 5 / 63 ideasuunnitelmaa pidettiin erityisen hyvänä värikkäiden rakennusten idean vuoksi ja koska se huomioi entisen moottoriradan linjauksen. Syksyllä 2007 Marja-Vantaa projektissa ja maankäytön toimialalla arvioitiin ideasuunnitelmaa sekä aikataulukysymyksiä. Maanomistajan ja kumppaneiden kanssa käytiin neuvotteluja ideasuunnitelmaan liittyen tulevan suunnittelun ja toteutuksen aikatauluista ja laadusta. Asemakaavatyö käynnistyi vuoden 2008 alussa ideasuunnitelmaan perustuen. Sanoma WSOY jätti asemakaavahakemuksen helmikuun alussa 2008 ja asemakaavoituksen aloituskokous pidettiin Yhteistyöryhmä koostui Marja-Vantaan projektityöryhmän, kaupungin linjaorganisaation, maanomistajan ja kumppaniensa edustajista. Suunnittelukysymyksiä käsiteltiin myös useissa pienryhmien tapaamisissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin Asemakaavatyön aloittamisesta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa , sekä päivätyllä kirjeellä maanomistajille, naapureille ja viranomaisille. Mielipiteitä saatiin yhteensä 8 kpl. Alueella toivottiin moottoriradan historian näkyminen kaavassa sekä tulevien liikenneväylien tilavarausten huomioiminen (Klaukkalan rata ja ns. Rinnakkaistie). Samoin alueella oleva voimalinja sekä kaava-aluetta sivuava suunnitteilla oleva kaasuputki tuli huomioida tilavarauksineen ja suojaetäisyyksineen. Asemakaava-alueen rajausta laajennettiin etelään tulevan katualueen osalta päivätyllä osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla, jolloin saatiin 4 mielipidettä. Sisällöltään uusi mielipide tuli Tiehallinnolta, jonka mukaan tiealuetta (vt 3:n osalta) ei pitäisi jättää kaavoittamatta asemakaava-alueiden väliin. Vantaa suunnittelee ja rakentaa lehdessä esiteltiin laajasti Keimolanmäen asemakaavoitusta (jakelu ). Ensimmäisessä Marjan päivän juhlassa esiteltiin Keimolanmäen kaavasuunnitteluaineistoa. Yhteistoimintaryhmässä valmisteltiin Keimolanmäen laatukriteerit. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen ja kaupunginhallitus , jolloin Marja-Vantaa-projekti oikeutettiin pyytämään tarvittavat lausunnot ja asettamaan asemakaavaehdotus julkisesti nähtäville. Kaupunginhallitus hyväksyi samassa kokouksessa maanomistajan ja kaupungin keskinäisen toteuttamissopimuksen. Asemakaava-aineistoa esiteltiin kaikille avoimessa tilaisuudessa Kivistön koululla , jolloin puheenvuoroissa esitettiin mm. huoli julkisten palveluiden ajoituksesta suhteessa asuntorakentamiseen ja sen vaiheistukseen sekä Käärmetalon mahdollisesti melua heijastavasta luonteesta. Aineisto on myös ollut projektin nettisivuilla nähtävillä alkaen.

7 6 / 63 Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä , jolloin saatiin kaksi muistutusta, joissa esitettiin mm. että - lento- ja maantieliikenteen aiheuttaman melun yhteisvaikutusten osalta asemakaavan selvitykset ovat puutteellisia ja siksi kaavatyö on keskeytettävä odottamaan Helsinki-Vantaa lentoaseman uutta ympäristölupaa - ns. Käärmetaloa koskeva meluselvitys on laajennettava koskemaan myös valtatie 3:n itäpuolta heijastusvaikutusten vuoksi - julkisten palveluiden oikea-aikaisuus on turvattava myös rakentamisen 1 -vaiheessa ja - pohjavesien puhtautta tulisi seurata riittävän pitkä aika. Lausuntoja pyydettiin 19 ja saatiin määräaikaan mennessä 14 kpl. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin asioihin: - Marja-Vantaan asemakaavoitus olisi pitänyt aloittaa valtatie 3:n itäpuolelta, erityisesti mahdollisesta taloudellisesta taantumasta johtuen - melumääräyksien sisältöön ja meluselvitysten riittävyyteen: erityisesti lento- ja maantieliikennemelun yhteisvaikutusten arviointi on puutteellista - julkisten palveluiden ajoitukseen suhteessa asuntorakentamisen vaiheittaisuuteen - valtatie 3:n ylittäviin kevyen liikenteen siltoihin ja - asemakaava-alueen ulkopuolisten luontokohteiden säilymiseen. Määräajan jälkeen saatiin kaksi lausuntoa, toinen Vantaan kaupunginmuseolta ja toinen Uudenmaan ympäristökeskukselta. Näissä todetaan mm. että - uudisrakentaminen olisi ollut ehkä syytä sijoittaa kauemmaksi valvontatornista - valvontatornin sr-merkintään on syytä lisätä täsmentävä määräys, joka selventää, miten torni säilytetään - kaavan toteuttaminen ei saa aiheuttaa Isosuon vesitasapainon muuttumista, hulevedet tulee johtaa Isosuon ja rakennettujen alueiden väliin jäävälle viheralueelle, - suunnittelualue on kokonaisuudessaan osoitettu puhdistettavaksi/ kunnostettavaksi maa-alueeksi, joka on puhdistettava ennen alueen käyttöönottamista (saa), rajausta ei ole syytä ulottaa koskemaan Keimolanmäenpuistoa, joka tulisi säilyttää luonnonmukaisena. Lausuntojen ja muistutusten perusteella meluselvityksiä on tarkennettu (Ramboll ). Lento- ja maantieliikenteen aiheuttamaa melua ei voida suoraan laskennallisesti yhdistää mutta eri melutyyppien yhteisvaikutusta voidaan arvioida ja siltä osin asemakaava-aineistoa on täydennetty. Lisäselvityksessä ei tullut esille mitään, minkä vuoksi esim. asemakaavaehdotuksen melumääräyksiä tulisi muuttaa tai että kaavatyö tulisi pysäyttää odottamaan Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupaa.

8 7 / 63 Asemakaavakarttaa ja määräyksiä on tarkistettu lausuntojen ja muistutusten perusteella mm. seuraavasti: - rata-aluetta koskeva rakenteellinen tärinän ja runkomelun torjuntamääräys on poistettu tarpeettomana - valtatie 3:n liikennemelun torjuntaa koskeva melumääräys on siirretty LT -alueen sisäpuolelle - ns. Käärmetalon julkisivumateriaaleilta edellytetään, että ne eivät edesauta melun heijastusvaikutuksia - Isosuon itäpuoliselle virkistysalueelle on lisätty maanalaisen johdon tilavaraus maakaasujohtoa varten, jonka vuoksi AP-kortteleissa on siirretty rakennusalan rajaa n m kauemmaksi Isosuosta. Asemakaavan havainnollistavaa aineistoa on tarkistettu mm. lisäämällä ns. ruohosilta koko alueen havainnekuvaan. Muilta osin tarkistukset ovat luonteeltaan enemmän teknisiä tarkennuksia. Asemakaavaselostusta on päivitetty korjausten ja tarkistusten vuoksi. Rambollin lausunto on selostuksen liitteenä. Mitkään tehdyistä asemakaavan tarkistuksista eivät edellytä asemakaavaehdotuksen uudelleen nähtäville panoa. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli asemakaavaehdotuksesta annettuja lausuntoja ja muistutuksia sekä niihin laadittuja vastineita ja asemakaavan tarkistuksia ja esitti edelleen kaupunginhallitukselle vastineiden ja asemakaavan tarkistusten hyväksymistä. 2.2 Asemakaava Asemakaava on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja Marja-Vantaan osayleiskaavan mukainen. Asemakaavalla toteutetaan Vantaan kaupungin strategisia tavoitteita sekä Marja- Vantaan visiota. Asemakaava on laadittu SanomaWSOY:n maille, mutta suunnittelua on laadittu laajempana kokonaisuutena, sisältäen mm. etelässä osayleiskaavan sisältämän tulevaisuuden asuntoaluevarauksen, joka on toteutettavissa vain mikäli lentomelu pienenee nykyiseltä tasoltaan. Asemakaava on laadittu niin, että kyseinen aluevaraus voidaan asemakaavoittaa myöhemmin myös esim. työpaikka-alueeksi. Tavoitteellisen uudisrakentamisen asuinkerrosala on noin kam 2. Kerrostaloasuntoja tulee noin kpl ja autopaikkoja asukkaiden käyttöön noin kpl. Toimisto- ja työpaikkarakentamista alueelle tulee n ka-m 2 ja niihin liittyviä autopaikkoja n. 520 kpl. Julkisten palvelutilojen tavoitteellinen kerrosala on ka-m2 ja liiketilojen noin ka-m 2, jonka lisäksi saadaan rakentaa kerrosalan estämättä keskeisissä kortteleissa katutason liiketiloja. Asemakaava-alue sijaitsee valtatie 3:n länsipuolella, ja kokonaisratkaisu perustuu moottoriväylän liikennemelun torjumiseen pohjois-etelä

9 8 / 63 suuntaisella melumuuritalolla, ns. käärmetalolla. Palvelutilat sijoittuvat mahdollisimman hyvin saavutettavina alueen sisäosiin. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kaavaan liittyy toteuttamissopimus. Alueen toteuttaminen käynnistyy asemakaavan vahvistuttua, tavoiteaikataulun mukaan asuinrakentamisen osalta mahdollisesti lokakuussa Kunnallistekninen rakentaminen käynnistynee v Kaava-alue toteutuu kolmessa suuremmassa osakokonaisuudessa. Koulupäiväkodin rakentaminen ajoitetaan suhteessa ensimmäisten asukkaiden muuttamiseen alueelle. Toimitilarakennusten toteuttamista ei ole aikataulutettu. Toteuttamista varten laaditaan rakentamistapaohje, joka sisältää julkisten alueiden lähiympäristösuunnitelman ja yksityisiä tontteja koskevan rakentamisohjeen. Aineistoon sisältyy taideohje. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Marja-Vantaan osayleiskaavan länsiosassa, entisen Keimolan moottoriurheilun keskuksen alueella. Entinen ajorata on tänä päivänä huonossa kunnossa, sen pinta on rapautunut ja kasvillisuus on levinnyt rata-alueille. Varikkorakennelma ja katsomo on purettu ja ajoratojen välissä kasvaa tiheää metsää. Mikroautorata on osin säilynyt, osin se on laajentunut epämääräiseksi varastoalueeksi. Alueelta löytyy mm. vanhoja autonromuja sekä huono-kuntoisia varastorakennuksia. Maanomistaja on käynnistänyt alueen puhdistamisen romuista ja huonokuntoisista rakennelmista kesällä Luonnonympäristö Suunnittelualue sijaitsee karulla, metsäisellä moreeniselänteellä. Moottoriradan alue on täyttömaata. Idässä alue rajautuu Hämeenlinnan väylään ja lännessä Isosuohon. Alueen länsireunalla sijaitsevan täyttömäen reuna laskee jyrkästi Isosuolle. Moottoriurheilun loputtua 1978, ylätasanne on alkanut metsittyä. Moottoriradan linjaus näkyy mutkittelevana käytävänä noin 20-vuotiaan metsän sisällä. Metsään on jäänyt aukkoja entiselle varikkoalueelle, kahvilarakennuksen eteen sekä sisääntulotien molemmille sivuille. Metsässä erottuvat selvästi toisistaan koivu- ja mäntyvaltaiset alueet. Ylätasanteen länsireunassa on pitkä kapea niitty.

10 9 / 63 Asemakaava-alueella ei ole inventoituja luontoarvoja. Kaavoitettavan alueen ulkopuolelle jäävä radioaseman ympäristö on melko avoin, osin kosteapohjainen niittyalue, joka on säilynyt pitkään avoimena, koska lehtipuiden taimia on poistettu säännöllisesti. Niityllä on runsas perhoslajisto. Erityisesti suojeltava laji on ketosukkulakoi, Scythris laminella. Kaava-alue sijaitsee luonnonsuojelulailla (osaksi) rauhoitetun Isosuon Natura-alueen välittömässä läheisyydessä. (FI Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät). Uhanalaisista perhosista on laadittu raportti, jossa käsitellään myös Ketosukkulakoin säilymistä (Vantaan ympäristökeskus). Raportin mukaan alueella on erittäin runsas perhoslajisto. Alueella on havaittu 1137 erilaista perhoslajia, jotka eivät kuitenkaan elä kaava-alueella. Ketosukkulakoin elinalue sijaitsee kaava-alueen lounaispuolella. Isosuon kannalta oleellista on, että uudella rakentamisella ei muuteta suon kosteustasapainoa ratkaisevasti. Suunnittelualue kuuluu kahteen päävaluma-alueeseen. Suuri osa suunnittelualueesta sekä Isosuo kuuluvat Espoon Pitkäjärven valumaalueeseen. Hämeenlinnanväylän läheisyydessä pintavedet valuvat pohjoiseen ja alittavat Hämeenlinnanväylän ojassa. Näiden vesien vastaanottava vesistö on Vantaanjoki. Keimolanmäelle ei tule hulevesiä alueen ulkopuolelta. Suunnittelualue ei ole pohjavesialueella. Moreeniselänne täyttöineen varastoi hyvin lämpöä ja runsas puusto tasaa lämpötilaeroja ja tekee pienilmastosta miellyttävän. Lounaaseen laskeva täyttömäen reuna on erityisen lämmin. Ympäröivien metsien ansiosta alue ei ole alttiina voimakkaille tuulille. Isosuon vesitaloudesta Keimolan Isosuo on pääkaupunkiseudun edustavin keidas- eli kohosuo. Yliopiston bio- ja metsätieteen laitokset käyttävät sitä opetus- ja vierailukohteena. Isosuo on kohosuo, jonka hydrologian erityispiirteenä on, että suo saa ravinteita ja vettä laiteeseensa ympäröiviltä kivennäismailta ja suon keskustaan vain sadevedestä. Suon laideosan kasvillisuus onkin ravinteisuudesta johtuen keskusosaa rehevämpää. Keimolanmäen asemakaava-alue sijaitsee maantäyttöalueella Isosuon pohjoisosan itäpuolella. Kaava-alueen ja suon välissä on maantäytön muodostama korkea ja jyrkähkö rinne. Maantäyttö osittain estää vapaan valunnan laiteelle. Maanläjitysalueelta tosin valuu myös laiteen tälle alueelle vesiä, joten myös suon pohjoisosan itäpuolinen laide on hydrologialtaan melko hyvin säilynyt. Suon käyttö ja rakentamisen vaikutukset suohon Mahdollisia hydrologisia muutoksia todennäköisempää on, että asuinalueen rakentaminen aivan suon viereen aiheuttaa kulutuksen lisääntymistä suolla. Se taas vahingoittaa luontoa ja alueen

11 10 / 63 virkistysarvoja. Kulutuksen estämiseksi ja kävijöiden kulun ohjaamiseksi on tarpeen rakentaa pitkospuureitit suolle. Suo voisi toimia myös Keimolanmäen koulujen opetuskohteena. Roskaantumisesta Isosuon ja Keimolanmäen välistä rinnettä on käytetty vanhojen autonromujen yms. kaatopaikkana. Alueen rakentamisen yhteydessä rinne tulee siivota Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Keimolanmäki on tällä hetkellä asumaton. Marja-Vantaan osayleiskaavan tavoitteena on saada noin asukkaalle koti Keimolanmäkeen, johon sisältyy myös osayleiskaavan A1/m ja A2/malueiden asukastavoitteet. Osayleiskaavassa tavoite nyt kaavoitettavalle alueelle on A1-alueella n ja A2-alueella 420 asukasta eli yhteensä n asukasta. Keimolanmäki kuuluu Keimolan kaupunginosaan (kaupunginosa 22), jossa vuonna 2007 asui 180 asukasta, mutta varsinainen Keimolan asutus sijaitsee Keimolanmäen pohjoispuolella, Vestrantien ja Kirkantien varrella. Yhdyskuntarakenne Kivistön nykyinen keskusta on vaatimaton. Keimolanmäen asuntoalue, joka tulee olemaan osa uutta Marja-Vantaan kaupunkikokonaisuutta, tukeutuu osittain Kivistön keskustan palveluihin. Kivistön keskustassa on nykyisin ruokakauppa, baari, kioski, kirkko ja koulu. Marja-Vantaan osayleiskaavan mukaan tärkeimmät kaupunginosatasoiset palvelut tulevat sijoittumaan uuden Kehäradan Kivistön aseman läheisyyteen. Marja-Vantaan tuleva kaupallinen keskus sijoittuu välittömästi Keimolanmäen uuden asuin- ja työpaikka-alueen eteläpuolelle, valtatie 3:n molemmin puolin, Kivistön aseman länsipuolelle. Hämeenlinnanväylä ja Vanha Hämeenlinnantie erottavat nykyisin tulevan kaava-alueen Kivistön asuntoalueesta ja tulevasta Marja-Vantaan keskustasta. Suunnittelualue liittyy seudulliseen verkkoon Kirkantien välityksellä pohjoisen suuntaan ja valtatie 3:n alituksella Kivistön Kivipellontielle sekä etelässä vanhan ja huonokuntoisen soratien kautta Tikkurilantien jatkeelle, Riipiläntielle. Valtatie 3:n ylittävät kevyen liikenteen sillat (2kpl) yhdistävät alueen Kivistön vanhaan omakotialueeseen. Kaupunkikuva Suunnittelualue sijoittuu Keimolan kaupunginosan pohjoisosaan. Kaupunginosa on pääosin maa- ja metsätalousaluetta. Keimolan alueella on yksittäisiä asuinrakennuksia ja työpaikka-alueita, mutta ne eivät muodosta yhtenäistä kaupunkirakennetta.

12 11 / 63 Hämeenlinnanväylän itäpuolella on 1950-luvulta lähtien rakennettu Kivistön omakotialuetta, joka on täydentynyt eri vuosikymmenien saatossa. Kaupunkikuva tällä kylämäisellä alueella muodostuu lähinnä yksikerroksisista 1960-luvulla rakennetuista liiketilarakennuksista sekä eri vuosikymmeninä rakennetuista omakotitaloista. Alueella ei ole yhtenäistä kaupunkikuvallista ilmettä. Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Nykyiset lähimmät julkiset lähipalvelut ovat Kivistössä (ala-aste, päiväkoti ja kirkko) ja muut julkiset palvelut sijaitsevat Martinlaaksossa ja Myyrmäessä. Lähimmät kaupalliset palvelut ovat Kivistössä ja Vantaanpuistossa. Aluekeskustason palvelut ovat Myyrmäessä. Lähimmät työpaikka-alueet ovat Piispankylässä, Åbyssä ja Vantaankoskella. Virkistys Alueelta on hyvät yhteydet Petikon lähivirkistysalueille ja Keimolan Golfalueelle. Isosuon hoito- ja käyttösuunnitelma valmistuu syksyllä Kaavoitettavan alueen länsireunalta on hienot näkymät Isosuolle. Liikenne Tällä hetkellä suunnittelualueelle on ajoyhteys etelästä Riipiläntien, tulevan Tikkurilantien, kautta Radioasemantieltä ja pohjoisesta Kirkan- ja Kivipellontien kautta Mosapakantietä pitkin. Alueella ei nykyisin ole varsinaisia kevyenliikenteen reittejä, mutta kaksi kevyen liikenteen siltaa valtatie 3:n yli yhdistää alueen Kivistöön. Keimolan vanhan moottoriradan alue on nykyisin huonosti saavutettavissa joukkoliikenteellä, koska alueella ei ole aktiivista maankäyttöä. Hämeenlinnanväylän länsipuolella suunnittelualueen etelänurkassa sijaitsee kaukoliikenteen bussipysäkki huolto- ja liiketilapalveluineen. Pysäkiltä on jatkoyhteydet lentokentälle. Lähialueita palvelee kuusi seutulinjaa, jotka kulkevat Hämeenlinnanväylän ja Vanhan Hämeenlinnantien kautta. Tihein vuoroväli on linjoilla, jotka kulkevat Hämeenlinnanväylällä, mutta lähin tämänhetkinen bussipysäkki sijoittuu tulevan asuntoalueen eteläosan kohdalle nykyisen huoltoaseman lähistölle. Hämeenlinnanväylän parantamisen yhteydessä bussipysäkki siirtyy etelämmäksi, lähelle tulevaa Kivistön asemaa. Vanhalla Hämeenlinnantiellä seutulinjat kulkevat erittäin harvoin. Vantaan sisäiset linjat kulkevat Vanhalla Nurmijärventiellä, noin 700 metrin kävelymatkan päässä Keimolanmäen tulevasta asuntoalueesta. Suunnittelualueen korttelirakenteen eteläosan etäisyys tulevasta Kehäradan Kivistön asemasta on n. 500 m. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

13 12 / 63 Alueella toimi vuosina Keimolan moottoristadion. Keimola oli aikanaan maan johtava moottoriurheilukeskus, jossa harjoitettiin auto- ja moottoripyöräkilpailujen ohella koulutus- ja viihdetoimintaa (Vantaan moderni rakennuskulttuuri ). Pääkilparadan vieressä oli mikroautorata sekä polkuautorata 'Lasten Keimola'. Alueen suunnittelijoita olivat kilpa-autoilijat Curt Lincoln, Fred Keitel ja arkkitehdit Dag Englund sekä Risto Skogström. Inventoinnissa Vantaan moderni rakennuskulttuuri Keimolan moottoristadion on arvotettu ylimpään eli A1-luokkaan, jonka kohteet on suositeltu suojeltaviksi. Maa-alueen omisti pitkään Wihuri-yhtymä, joka myi sen Sanoma Oy:lle toiminnan hiipuessa. Stadion on nykyään jokseenkin umpeen metsittynyt, ainoita maamerkkejä ovat pääradan ja Lasten Keimolan valvontatornit. Stadionin pääsuora ja varikkosuora sijaitsevat alueella, joka Uudenmaan tiepiirin suunnitelman mukaisesti on muuttumassa liikennealueeksi. Museoviranomaisten kannalta olennaista on säilyttää muistumia Keimolan moottoristadionin merkityksestä autoistumisen kulttuuri-ilmiönä ja asemasta Suomen autourheilun historiassa (muistio maastokäynnistä, Museovirasto). Keimolan moottoristadion, "Keimola, moottoristadion joka melkein katosi" Tekninen huolto Vesihuolto Kaava-alueella ei ole rakennettua vesihuoltoa. Lähin vesihuoltoverkosto sijaitsee Hämeenlinnanväylän ja Riipiläntien risteyksen tuntumassa alle kilometrin etäisyydellä kaava-alueen korttelialueista. Hulevedet Hulevedet johdetaan alueelta tällä hetkellä avo-ojissa. Vedet virtaavat osittain Isosuon suuntaan ja osittain etelään sekä pohjoiseen Hämeenlinnan Väylän suuntaan.

14 13 / 63 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Melu Marja-Vantaan osayleiskaava on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Osayleiskaavan valitusprosessin keskeinen sisältö liittyi lentomeluun, siitä laadittuihin selvityksiin ja erityisesti niiden riittävyyteen. Osayleiskaavassa on esitetty lentomelun verhokäyrä, joka on myös vahvistetussa maakuntakaavassa. Verhokäyrän on laatinut Ilmailulaitos (nyk. Finavia) v ohjaamaan nimenomaan maankäytön suunnittelua. Osayleiskaavassa on lentomelua tarkasteltu erikseen tie- ja raideliikenteen melusta. Keimolanmäen asemakaava perustuu Marja-Vantaan oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan ja asumista on kaavaehdotuksessa osoitettu vain osayleiskaavan asumisen mahdollistavalle lentomelualueelle m3: asumista ei ole osoitettu lentomelun verhokäyrän Lden55 db:n sisäpuolelle vaan ratkaisu perustuu vahvistettuun osayleiskaavaan. Asemakaavasuunnittelua varten on täydennetty osayleiskaavan meluselvitysaineistoa asemakaavatasoiseksi aineistoksi. Asemakaava-alue sijoittuu pääosin osayleiskaavan lentomeluvyöhykkeelle m3, jonka mukaan uusia asuinalueita voidaan lentomelun näkökulmasta toteuttaa. Asuinrakennusten ulkoseiniltä, ikkunoilta ja ilmanvaihtoaukoilta edellytettävät ääneneristävyysvaatimukset eli vaadittu äänitasoero ( L) määritetään Vantaan rakennusvalvonnan rakentamisohjeen Rakennusten ulkovaipan ääneneristävyysvaatimukset mukaisesti. Keimolanmäen eteläosa on osayleiskaavan lentomeluvyöhykkeellä m2, jossa lentomelu L den on db. Osayleiskaavamääräysten mukaan alueella ei sallita uuden asutuksen eikä uusien melulle herkkien toimintojen sijoittamista. Osayleiskaavassa on lentomelualueelle m2 osoitettu asutusta lisämääräyksellä, että alueelle ei saa rakentaa asuntoja ennen kuin lentomelu L den on pysyvästi pienempi kuin 55 db. Valtatie 3 aiheuttaa liikennemelua, jonka määrää on selvitetty mm. valtatie 3:n yleissuunnitelma- ja tiesuunnitelmavaiheessa. Kaavatyön kanssa saman aikaisesti on ollut käynnissä valtatien 3 tiesuunnitelman laadinta välillä Kehä III - Keimola. Suunnitelma käsittää myös Kehärataan liittyvien rinnakkaisten tie- ja katuverkon suunnitelmat. Työn yhteydessä on selvitetty valtatien 3 ja uuden läntisen rinnakkaistien tiemelun leviäminen vuoden 2030 ennustetilanteessa. Liikennemelun keskiäänitaso (LAeq) suunnittelualueen Hämeenlinnanväylän puoleisessa osassa ylittää päivisin 65 db ja öisin 60 db. Runkomelu ja tärinä Runkomelusta ja tärinästä on laadittu asemakaavaehdotusvaiheen selvitys (Ramboll ), jossa on arvioitu sekä tulevan Klaukkalan radan että maantieliikenteen vaikutuksia. Ennustetilanteessa liikennemäärät ovat valtatie 3:lla ajoneuvoa ja Klaukkalan maantiellä ajoneuvoa / vrk, joista raskaan liikenteen osuus on 8 ja

15 14 / 63 6 %. Klaukkalan radalla SM4 -junien tiheys on molempiin suuntiin klo 7-22 yht. 45 kpl ja yöaikana klo 22-7 yht. 14 kpl / vrk. Runkomelu aiheutuu yleensä kallioon tai kovaan maaperään raideliikenteen aiheuttamasta tärinästä. Runkomelu siirtyy parhaiten kovissa maa-aineksissa ja verraten huonosti savisessa maaperässä. Käytössä olleiden maaperätietojen perusteella suunnittelualueella kallio ei ole lähellä maanpintaa, joten runkomelun riskiä ei voida pitää merkittävänä. Tärinäselvitys on suoritettu VTT:n suosituksen "Selostus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa" -mukaisten arviointitasojen 1 ja 2 mukaan. Arviointitason 1 tarkastelulla voidaan määritellä onko värähtelytarkastelu lainkaan tarpeen. Arviointitasoa 2 käytetään, mikäli halutaan tarkentaa arviointitason 1:n tuloksia vaurioriskien arvioimiseksi. Tähän on sovellettu VTT:n ohjetta "Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin - vaurioalttiuden kartoittaminen ja mittaaminen", jonka mukaan määritellään V-, H- ja E-alueet. Näistä V -alueella sijaitsevat rakennukset ovat herkimpiä värähtelyn vaikutuksille ja E -alueet vähiten. Selvityksessä on arvioitu tilannetta molemmilla tasoilla. Yhteenvetona raportissa todetaan, että junaliikenteestä aiheutuva tärinä rakennusalueella ei ylitä vaurioitumisherkkyyttä kuvaavan E -alueen rajaarvoa, jos alueella ei ala liikennöidä SM4 -junia raskaampaa kalustoa ja etäisyys radasta pysyy yli 25 metrissä (asemakaavassa etäisyyttä yli 60 m). Myöskään tärinän häiritsevyyttä kuvaavan tunnusluvun raja-arvo ei tällöin ylity. Tieliikenteen aiheuttama tärinä ei ylitä vaurioitumisherkkyyden E -alueen rajaa tai tärinän häiritsevyyttä kuvaavan luokan C raja-arvoa, joka on suositus uusien asuinalueiden suunnittelussa. Tilanne kuitenkin muuttuu, jos tienpinnan kunto muuttuu alueella ratkaisevasti huonommaksi. Rata-alueen tärinä- ja runkomeluvaikutuksia selvitetään jatkossa lisää Klaukkalan radan suunnittelun käynnistymisen yhteydessä. Mikäli Klaukkalan radalla tullaan käyttämään vastoin tämänhetkistä tietoa myös esim. tavarakuljetusten tarvitsemaa raskaampaa kalustoa, tärinä- ja runkomeluvaikutuksilta ei vältytä. Maaperän haitta-aineet Keimolanmäellä on ollut toiminnassa ja luvuilla moottorirata ja siihen liittyvää varikkotoimintaa ja polttoaineen jakelua. Vuonna 1997 alueella alkoi toimia rengasterminaali, terminaalissa oli tulipalo vuonna Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy on tutkinut maanomistajalle Sanoma WSOY:lle alueen maaperän pilaantuneisuutta 20 tutkimuspisteessä vuonna Maaperä on pilaantunut lievästi metalleilla rengaspaloalueen rakennekerroksissa ja lievästi öljyhiilivedyillä korjaamorakennusten vierus- ja alustäytöissä. Rata-alueen pohjavedestä todettiin kohonneita sinkki- ja nikkelipitoisuuksia. Alueen länsiosassa on

16 15 / 63 asfalttia ja betonia sisältävä maanläjitysalue, jonka laskuojan sedimenttikerroksesta on analysoitu kohonneita metallipitoisuuksia. Pilaantuneet maa-alueet, Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy Ilman epäpuhtaudet ja pienhiukkaset: Keimolanmäen ilman pienhiukkaspitoisuuksista ja ilmanlaadusta on tehty asiantuntija-arvio asemakaavan pohjaksi. Arvio perustuu vuodesta 2006 lähtien YTV:n ilmanlaadun mittaustuloksiin, jotka on mitattu lähellä Keimolanmäen asemakaavakohdetta Hämeenlinnanväylän itäpuolella Kivistön asuinalueen reunalla sekä muihin ilmanlaadun mittaus- ja mallinnustuloksiin pääkaupunkiseudulla. Ilmanlaadun mittaustulosten mukaan raja-arvoja ei ylitetä, kun rakentaminen sijoittuu yli 100 metrin etäisyydellä Hämeenlinnanväylästä. Liikenteen aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet ovat myös alle ohjearvojen.

17 16 / Maanomistus Tilan omistaa Sanoma Osakeyhtiö, tilan Sponda Kiinteistöt Oy, tilan Georg Gärkman ja tilan Barker-Littoinen Oy. Tilat , , , ja omistaa Vantaan kaupunki.

18 17 / Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava (YM ) Uudenmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Tarkastelualueen itäreunalle on osoitettu varaus junaradan jatkumisesta Petaksesta Klaukkalaan ja eteläosastaan alue on merkitty Helsinki-Vantaan lentoaseman melualueeksi, jolla melutaso L DEN on dba. Asemakaava on maakuntakaavan mukainen.

19 18 / 63 Marja-Vantaan osayleiskaava (KV ) tullut voimaan Alue on merkitty tehokkaan asumisen alueeksi A1, matalan ja tiiviin asumisen alueeksi A2, julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi PY sekä työpaikka-alueeksi TP. Suunnitelma poikkeaa jonkin verran osayleiskaavasta, lähinnä tulevan asemakaavan PY-alueen siirtyessä osayleiskaavan osoittamaa paikkaa keskeisemmin sekä tuleva A-1 alue tulee olemaan vähän laajempi kuin osayleiskaavassa. Rakennusjärjestys Vantaan kaupungin rakennusjärjestys on ollut voimassa lähtien. Tonttijako- ja rekisteri Kiinteistöt ovat Vantaan kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Alueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset.

20 19 / 63 Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa kaavan laatimiseksi. Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Suunnittelualueen läheisyydessä valtatie 3:n länsipuolella ei ole asemakaavoja. Hämeenlinnanväylän itäpuolella on Kivistön omakotialue, joka on asemakaavoitettua aluetta. Suunnittelualueen eteläpuolella valtatie 3:n itä-länsisuunnassa risteävän Kehäradan asemakaava on valtuuston käsittelyssä loppuvuodesta Kehäratasuunnitteluun liittyvä vt3:n tiesuunnitelma valmistuu elokuussa 2008 (Tiehallinto) ja se asetettaneen nähtäville syyskuussa. Tiesuunnitelma sisältää asemakaavaehdotuksen Keimolanportti nimisen katuosuuden ja siinä on määritelty tavoitetaso meluesteille sekä liikenteelliset ratkaisut eritasoliittymästä. Marja-Vantaan keskustaan ja Kehäradan Kivistön tulevan aseman läheisyyteen sijoittuvan tiiviin asuinalueen kansainvälinen ideakilpailu ratkaistiin Voittaneen ehdotuksen pohjalta valmistellaan alueen asemakaavaluonnosta, joka on tavoiteaikataulun mukaan valmis loppukeväästä Valtatie 3:n ja Kehäradan risteämisalueelle sijoittuvan kaupan hankkeen esisuunnittelu on käynnistynyt heinäkuussa Marja-Vantaan maisemasuunnittelun yleissuunnitelmassa alueelle esitetään yleisiä yhteys- ja toimintatavoitteita. Marja-Vantaan vesihuollon yleissuunnitelma valmistuu alkusyksystä ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Marja-Vantaa on kaupungin vastaus pääkaupunkiseudun asuntokysymykseen. Marja-Vantaa -projektin keskeinen tavoite on myös turvata kohtuuhintaisen asuntotuotannon mahdollisuudet alueella. Asemakaava laaditaan uuden asuinalueen rakentamisen mahdollistamiseksi, em. tavoitteiden mukaisesti. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavatyö on käynnistynyt yhteistoimintasopimukseen perustuen (kts.sivu 4-5).

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

LUHTAANMÄKI 2, Luhtaanmäki (31) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHTAANMÄKI 2, Luhtaanmäki (31) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava nro 310200 LUHTAANMÄKI 2, Luhtaanmäki (31) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 28.11.2007 Aloite Innovarch Oy / Vantaan kaupunki Suunnittelualue

Lisätiedot

Visatie 16-18 asemakaavamuutoksen (2304) luonnoksesta saatujen lausuntojen referaatit sekä niiden vastineet

Visatie 16-18 asemakaavamuutoksen (2304) luonnoksesta saatujen lausuntojen referaatit sekä niiden vastineet Visatie 16-18 asemakaavamuutoksen (2304) luonnoksesta saatujen lausuntojen referaatit sekä niiden vastineet Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä MRA 30 mukaisesti 23.3. - 17.4.2015. Tiedoksi/Lausuntopyynnöt:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001999, VEROMIES, KORTTELI 52104 JA OSA KORTTELIA 520105 KAAVAMUUTOSALUE Kaavamuutosalue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Asia: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / PIKIRUUKKI / KORTTELIN 59-30 TONTIT 11,12, 14 JA 17

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / PIKIRUUKKI / KORTTELIN 59-30 TONTIT 11,12, 14 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / PIKIRUUKKI / KORTTELIN 59-30 TONTIT 11,12, 14 JA 17 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 59. kaupunginosan korttelin 30 tonttien 11, 12, 14 ja 17 asemakaavan muutos.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne 1

Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne 1 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / TKa 11.2.2009 Tarkistettu 12.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 3.11.2005 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVA JA

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO

FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO ASEMAKAAVAN TARKOITUS Asemakaavalla tarkennetaan ylempiasteisissa kaavoissa (maakuntakaava ja yleiskaava) määriteltyjä alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

211900 Åbyn entisen elementtitehtaan tontti, 21 Piispankylä Asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos

211900 Åbyn entisen elementtitehtaan tontti, 21 Piispankylä Asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö 211900 Åbyn entisen elementtitehtaan tontti, 21 Piispankylä Asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

PELTOLANTIE 400 OSA, 402 JA 403 OSA ASEMAKAAVA MUUTOS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Alueen määrittely:

PELTOLANTIE 400 OSA, 402 JA 403 OSA ASEMAKAAVA MUUTOS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Alueen määrittely: 2 MÄNTSÄLÄ PELTOLANTIE 400 OSA, 402 JA 403 OSA ASEMAKAAVA MUUTOS KAAVATUNNUS 208 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5. päivänä lokakuuta 2010 päivättyä

Lisätiedot