KEIMOLANMÄKI. Keimola. Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEIMOLANMÄKI. Keimola. Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti Keimola KEIMOLANMÄKI Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro / II Ilmoitus vireille tulosta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 1 / 63 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaava-alue sijaitsee Keimolanmäellä, Hämeenlinnanväylän länsipuolella, noin kolmen kilometrin päässä Kehä III:sta pohjoiseen. Kaavoitettavalla alueella sijaitsee Keimolan entinen moottoristadion.

3 2 / 63 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Ideasuunnitelman sisältämät vaihtoehdot Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET... 42

4 3 / Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaava Keimolanmäki, nro Asemakaavalla mahdollistetaan asuntojen rakentaminen noin 2 500:lle ihmiselle lähipalveluineen sekä eteläosaan kaavoitetaan toimisto- ja työpaikka-alue. Yhteensä kerrosalaa alueelle tulee noin ka-m². Kaavan aivan eteläosassa Hämeenlinnanväylän alittavalle Tikkurilantielle (entiselle Riipiläntielle) kaavoitetaan uusi yhdystie katualueena. Suunniteltavan alueen arkkitehtuurille ja ympäristörakentamisen laadulle asetetaan korkeat vaatimukset huomioiden esteettömyys, turvallisuus, ekologisen rakentamisen ratkaisut, joukkoliikenteen sujuvuus sekä ympäristötaiteen toteutuminen. 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - Tilastolomakkeet - Asemakaavakartta määräyksineen - Havainnollistavaa aineistoa, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy - Asemakaavatasoinen vesihuollon yleissuunnitelma, , Pöyry Environment Oy - maaperäkartta - maisemasuunnittelun osa-alueet - Alueleikkaus 1:400 - Tavoitteelliset toteuttamisosat - liikennesuunnitelma, suhteessa vaiheittaiseen toteutukseen, SITO Oy - katupoikkileikkaukset, SITO Oy - Keimolanmäen asemakaavaehdotusvaiheen meluselvitys, , Ramboll Finland Oy - Keimolanmäen melulausunto, Ramboll Kaukolämpöverkon yleissuunnitelma Vesihuoltolinjat Keimolantiellä, SITO Oy Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Marja-Vantaan osayleiskaava selvityksineen, Vantaan kaupunki - Yleiskaavan luonnonsuojeluselvitys ja Luoalueselvitys, Vantaan kaupunki - Keimolan maisemaselvitys, Ympäristötoimisto Oy - Asiantuntijamuistio kulttuurihistoriallisista tavoitteista ja havainnoista maastossa , Museovirasto Vantaan modernia rakennuskulttuuria koskeva selvitys, Vantaan kaupunki Isosuon hoito- ja käyttösuunnitelma, Vantaan kaupunki/valmistuu syksyllä Keimolanmäen maisemasuunnittelun periaatteet, Vantaan kaupunki - Keimolan moottoristadionin tornin katselmusraportti, ins.tsto Mikko Vahanen Oy, sisältö referoituna selostuksessa - Maaperän pilaantuneisuusselvitys, ins.tsto Pohjatekniikka Oy

5 4 / 63 - Vauhtitilan valuma-alueen tutkimukset, , ins.tsto Pohjatekniikka Oy - Petikon luontovirkistysalueen yleissuunnitelma, Vantaan kaupunki - Uhanalaiset perhoset Vantaan Keimolassa, raportti Ympäristökeskus - Klaukkalan rata, Klaukkalan radan esiselvitys välillä Petas-Klaukkala, 2007, Ratahallintokeskus - Keimolan moottorirata, Geotekninen selvitys, , ins.tsto Pohjatekniikka Oy - Keimolan moottorirata, Geotekninen selvitys, , ins.tsto Pohjatekniikka Oy - Arvio ilmanlaadusta YTV:n mittaustulosten perusteella koskien Keimolanmäen asemakaavaa, , Maria Myllynen, YTV - Marja-Vantaan maiseman ja virkistyskäytön yleissuunnitelma, 2008 Finnish Consulting Group /valmistuu syksyllä Liikenne- ja pysäköintiselvitys, 2008, SITO - Marja-Vantaan visioaineisto ja laatukriteerit - Vantaan Hulevesiohjelma, Vantaan kaupunki (valmistuu syksyllä 2008) - Valtatie 3:n yleissuunnitelma, osana Kehäradan suunnittelua - Keimolanmäen asemakaavaehdotusvaiheen tärinäselvitys, , Ramboll Finland Oy 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan laatimiseksi Vantaan kaupunki ja maanomistaja ovat laatineet yhteistoimintasopimuksen, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Sopimuksessa todetaan mm. että Vantaan kaupunki käynnistää asemakaavan laatimisen välittömästi ja että puolet rakennusoikeudesta tulee korvauksena kaupungille. Marja- Vantaa projektin perustamisen ( ) jälkeen käynnistettiin neuvottelut suunnitteluprosessista. Maanomistaja pyysi suunnittelutarjoukset kuudelta arkkitehtitoimistolta, joiden tarjoutumiset esiteltiin maanomistajan ja rakennuttajakumppaniensa järjestämässä tilaisuudessa maaliskuussa Myös kaupungin edustajat osallistuivat tilaisuuteen. Maanomistaja valitsi maankäytön suunnitelmaluonnoksen laatijaksi arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy:n. Suunnittelutarjoukset ja -luonnokset perustuivat Vantaan kaupunginvaltuuston hyväksymään Marja-Vantaan osayleiskaavaan, joka on tullut lainvoimaiseksi Arkkitehtitoimiston ideasuunnitelman laatiminen käynnistyi huhtikuun alussa 2007 ja työ valmistui syyskuussa Ideasuunnitelman sisällössä huomioitiin mm. Museoviraston kanta entisen moottoriradan ja sen valvontatornin säilyttämisestä. Ideasuunnitelma esiteltiin asukkaille Kivistön koululla järjestetyssä tilaisuudessa, jonka jälkeen se on ollut esillä projektin internet-sivustoilla. Tilaisuudessa

6 5 / 63 ideasuunnitelmaa pidettiin erityisen hyvänä värikkäiden rakennusten idean vuoksi ja koska se huomioi entisen moottoriradan linjauksen. Syksyllä 2007 Marja-Vantaa projektissa ja maankäytön toimialalla arvioitiin ideasuunnitelmaa sekä aikataulukysymyksiä. Maanomistajan ja kumppaneiden kanssa käytiin neuvotteluja ideasuunnitelmaan liittyen tulevan suunnittelun ja toteutuksen aikatauluista ja laadusta. Asemakaavatyö käynnistyi vuoden 2008 alussa ideasuunnitelmaan perustuen. Sanoma WSOY jätti asemakaavahakemuksen helmikuun alussa 2008 ja asemakaavoituksen aloituskokous pidettiin Yhteistyöryhmä koostui Marja-Vantaan projektityöryhmän, kaupungin linjaorganisaation, maanomistajan ja kumppaniensa edustajista. Suunnittelukysymyksiä käsiteltiin myös useissa pienryhmien tapaamisissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin Asemakaavatyön aloittamisesta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa , sekä päivätyllä kirjeellä maanomistajille, naapureille ja viranomaisille. Mielipiteitä saatiin yhteensä 8 kpl. Alueella toivottiin moottoriradan historian näkyminen kaavassa sekä tulevien liikenneväylien tilavarausten huomioiminen (Klaukkalan rata ja ns. Rinnakkaistie). Samoin alueella oleva voimalinja sekä kaava-aluetta sivuava suunnitteilla oleva kaasuputki tuli huomioida tilavarauksineen ja suojaetäisyyksineen. Asemakaava-alueen rajausta laajennettiin etelään tulevan katualueen osalta päivätyllä osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla, jolloin saatiin 4 mielipidettä. Sisällöltään uusi mielipide tuli Tiehallinnolta, jonka mukaan tiealuetta (vt 3:n osalta) ei pitäisi jättää kaavoittamatta asemakaava-alueiden väliin. Vantaa suunnittelee ja rakentaa lehdessä esiteltiin laajasti Keimolanmäen asemakaavoitusta (jakelu ). Ensimmäisessä Marjan päivän juhlassa esiteltiin Keimolanmäen kaavasuunnitteluaineistoa. Yhteistoimintaryhmässä valmisteltiin Keimolanmäen laatukriteerit. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen ja kaupunginhallitus , jolloin Marja-Vantaa-projekti oikeutettiin pyytämään tarvittavat lausunnot ja asettamaan asemakaavaehdotus julkisesti nähtäville. Kaupunginhallitus hyväksyi samassa kokouksessa maanomistajan ja kaupungin keskinäisen toteuttamissopimuksen. Asemakaava-aineistoa esiteltiin kaikille avoimessa tilaisuudessa Kivistön koululla , jolloin puheenvuoroissa esitettiin mm. huoli julkisten palveluiden ajoituksesta suhteessa asuntorakentamiseen ja sen vaiheistukseen sekä Käärmetalon mahdollisesti melua heijastavasta luonteesta. Aineisto on myös ollut projektin nettisivuilla nähtävillä alkaen.

7 6 / 63 Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä , jolloin saatiin kaksi muistutusta, joissa esitettiin mm. että - lento- ja maantieliikenteen aiheuttaman melun yhteisvaikutusten osalta asemakaavan selvitykset ovat puutteellisia ja siksi kaavatyö on keskeytettävä odottamaan Helsinki-Vantaa lentoaseman uutta ympäristölupaa - ns. Käärmetaloa koskeva meluselvitys on laajennettava koskemaan myös valtatie 3:n itäpuolta heijastusvaikutusten vuoksi - julkisten palveluiden oikea-aikaisuus on turvattava myös rakentamisen 1 -vaiheessa ja - pohjavesien puhtautta tulisi seurata riittävän pitkä aika. Lausuntoja pyydettiin 19 ja saatiin määräaikaan mennessä 14 kpl. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin asioihin: - Marja-Vantaan asemakaavoitus olisi pitänyt aloittaa valtatie 3:n itäpuolelta, erityisesti mahdollisesta taloudellisesta taantumasta johtuen - melumääräyksien sisältöön ja meluselvitysten riittävyyteen: erityisesti lento- ja maantieliikennemelun yhteisvaikutusten arviointi on puutteellista - julkisten palveluiden ajoitukseen suhteessa asuntorakentamisen vaiheittaisuuteen - valtatie 3:n ylittäviin kevyen liikenteen siltoihin ja - asemakaava-alueen ulkopuolisten luontokohteiden säilymiseen. Määräajan jälkeen saatiin kaksi lausuntoa, toinen Vantaan kaupunginmuseolta ja toinen Uudenmaan ympäristökeskukselta. Näissä todetaan mm. että - uudisrakentaminen olisi ollut ehkä syytä sijoittaa kauemmaksi valvontatornista - valvontatornin sr-merkintään on syytä lisätä täsmentävä määräys, joka selventää, miten torni säilytetään - kaavan toteuttaminen ei saa aiheuttaa Isosuon vesitasapainon muuttumista, hulevedet tulee johtaa Isosuon ja rakennettujen alueiden väliin jäävälle viheralueelle, - suunnittelualue on kokonaisuudessaan osoitettu puhdistettavaksi/ kunnostettavaksi maa-alueeksi, joka on puhdistettava ennen alueen käyttöönottamista (saa), rajausta ei ole syytä ulottaa koskemaan Keimolanmäenpuistoa, joka tulisi säilyttää luonnonmukaisena. Lausuntojen ja muistutusten perusteella meluselvityksiä on tarkennettu (Ramboll ). Lento- ja maantieliikenteen aiheuttamaa melua ei voida suoraan laskennallisesti yhdistää mutta eri melutyyppien yhteisvaikutusta voidaan arvioida ja siltä osin asemakaava-aineistoa on täydennetty. Lisäselvityksessä ei tullut esille mitään, minkä vuoksi esim. asemakaavaehdotuksen melumääräyksiä tulisi muuttaa tai että kaavatyö tulisi pysäyttää odottamaan Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupaa.

8 7 / 63 Asemakaavakarttaa ja määräyksiä on tarkistettu lausuntojen ja muistutusten perusteella mm. seuraavasti: - rata-aluetta koskeva rakenteellinen tärinän ja runkomelun torjuntamääräys on poistettu tarpeettomana - valtatie 3:n liikennemelun torjuntaa koskeva melumääräys on siirretty LT -alueen sisäpuolelle - ns. Käärmetalon julkisivumateriaaleilta edellytetään, että ne eivät edesauta melun heijastusvaikutuksia - Isosuon itäpuoliselle virkistysalueelle on lisätty maanalaisen johdon tilavaraus maakaasujohtoa varten, jonka vuoksi AP-kortteleissa on siirretty rakennusalan rajaa n m kauemmaksi Isosuosta. Asemakaavan havainnollistavaa aineistoa on tarkistettu mm. lisäämällä ns. ruohosilta koko alueen havainnekuvaan. Muilta osin tarkistukset ovat luonteeltaan enemmän teknisiä tarkennuksia. Asemakaavaselostusta on päivitetty korjausten ja tarkistusten vuoksi. Rambollin lausunto on selostuksen liitteenä. Mitkään tehdyistä asemakaavan tarkistuksista eivät edellytä asemakaavaehdotuksen uudelleen nähtäville panoa. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli asemakaavaehdotuksesta annettuja lausuntoja ja muistutuksia sekä niihin laadittuja vastineita ja asemakaavan tarkistuksia ja esitti edelleen kaupunginhallitukselle vastineiden ja asemakaavan tarkistusten hyväksymistä. 2.2 Asemakaava Asemakaava on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja Marja-Vantaan osayleiskaavan mukainen. Asemakaavalla toteutetaan Vantaan kaupungin strategisia tavoitteita sekä Marja- Vantaan visiota. Asemakaava on laadittu SanomaWSOY:n maille, mutta suunnittelua on laadittu laajempana kokonaisuutena, sisältäen mm. etelässä osayleiskaavan sisältämän tulevaisuuden asuntoaluevarauksen, joka on toteutettavissa vain mikäli lentomelu pienenee nykyiseltä tasoltaan. Asemakaava on laadittu niin, että kyseinen aluevaraus voidaan asemakaavoittaa myöhemmin myös esim. työpaikka-alueeksi. Tavoitteellisen uudisrakentamisen asuinkerrosala on noin kam 2. Kerrostaloasuntoja tulee noin kpl ja autopaikkoja asukkaiden käyttöön noin kpl. Toimisto- ja työpaikkarakentamista alueelle tulee n ka-m 2 ja niihin liittyviä autopaikkoja n. 520 kpl. Julkisten palvelutilojen tavoitteellinen kerrosala on ka-m2 ja liiketilojen noin ka-m 2, jonka lisäksi saadaan rakentaa kerrosalan estämättä keskeisissä kortteleissa katutason liiketiloja. Asemakaava-alue sijaitsee valtatie 3:n länsipuolella, ja kokonaisratkaisu perustuu moottoriväylän liikennemelun torjumiseen pohjois-etelä

9 8 / 63 suuntaisella melumuuritalolla, ns. käärmetalolla. Palvelutilat sijoittuvat mahdollisimman hyvin saavutettavina alueen sisäosiin. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kaavaan liittyy toteuttamissopimus. Alueen toteuttaminen käynnistyy asemakaavan vahvistuttua, tavoiteaikataulun mukaan asuinrakentamisen osalta mahdollisesti lokakuussa Kunnallistekninen rakentaminen käynnistynee v Kaava-alue toteutuu kolmessa suuremmassa osakokonaisuudessa. Koulupäiväkodin rakentaminen ajoitetaan suhteessa ensimmäisten asukkaiden muuttamiseen alueelle. Toimitilarakennusten toteuttamista ei ole aikataulutettu. Toteuttamista varten laaditaan rakentamistapaohje, joka sisältää julkisten alueiden lähiympäristösuunnitelman ja yksityisiä tontteja koskevan rakentamisohjeen. Aineistoon sisältyy taideohje. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Marja-Vantaan osayleiskaavan länsiosassa, entisen Keimolan moottoriurheilun keskuksen alueella. Entinen ajorata on tänä päivänä huonossa kunnossa, sen pinta on rapautunut ja kasvillisuus on levinnyt rata-alueille. Varikkorakennelma ja katsomo on purettu ja ajoratojen välissä kasvaa tiheää metsää. Mikroautorata on osin säilynyt, osin se on laajentunut epämääräiseksi varastoalueeksi. Alueelta löytyy mm. vanhoja autonromuja sekä huono-kuntoisia varastorakennuksia. Maanomistaja on käynnistänyt alueen puhdistamisen romuista ja huonokuntoisista rakennelmista kesällä Luonnonympäristö Suunnittelualue sijaitsee karulla, metsäisellä moreeniselänteellä. Moottoriradan alue on täyttömaata. Idässä alue rajautuu Hämeenlinnan väylään ja lännessä Isosuohon. Alueen länsireunalla sijaitsevan täyttömäen reuna laskee jyrkästi Isosuolle. Moottoriurheilun loputtua 1978, ylätasanne on alkanut metsittyä. Moottoriradan linjaus näkyy mutkittelevana käytävänä noin 20-vuotiaan metsän sisällä. Metsään on jäänyt aukkoja entiselle varikkoalueelle, kahvilarakennuksen eteen sekä sisääntulotien molemmille sivuille. Metsässä erottuvat selvästi toisistaan koivu- ja mäntyvaltaiset alueet. Ylätasanteen länsireunassa on pitkä kapea niitty.

10 9 / 63 Asemakaava-alueella ei ole inventoituja luontoarvoja. Kaavoitettavan alueen ulkopuolelle jäävä radioaseman ympäristö on melko avoin, osin kosteapohjainen niittyalue, joka on säilynyt pitkään avoimena, koska lehtipuiden taimia on poistettu säännöllisesti. Niityllä on runsas perhoslajisto. Erityisesti suojeltava laji on ketosukkulakoi, Scythris laminella. Kaava-alue sijaitsee luonnonsuojelulailla (osaksi) rauhoitetun Isosuon Natura-alueen välittömässä läheisyydessä. (FI Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät). Uhanalaisista perhosista on laadittu raportti, jossa käsitellään myös Ketosukkulakoin säilymistä (Vantaan ympäristökeskus). Raportin mukaan alueella on erittäin runsas perhoslajisto. Alueella on havaittu 1137 erilaista perhoslajia, jotka eivät kuitenkaan elä kaava-alueella. Ketosukkulakoin elinalue sijaitsee kaava-alueen lounaispuolella. Isosuon kannalta oleellista on, että uudella rakentamisella ei muuteta suon kosteustasapainoa ratkaisevasti. Suunnittelualue kuuluu kahteen päävaluma-alueeseen. Suuri osa suunnittelualueesta sekä Isosuo kuuluvat Espoon Pitkäjärven valumaalueeseen. Hämeenlinnanväylän läheisyydessä pintavedet valuvat pohjoiseen ja alittavat Hämeenlinnanväylän ojassa. Näiden vesien vastaanottava vesistö on Vantaanjoki. Keimolanmäelle ei tule hulevesiä alueen ulkopuolelta. Suunnittelualue ei ole pohjavesialueella. Moreeniselänne täyttöineen varastoi hyvin lämpöä ja runsas puusto tasaa lämpötilaeroja ja tekee pienilmastosta miellyttävän. Lounaaseen laskeva täyttömäen reuna on erityisen lämmin. Ympäröivien metsien ansiosta alue ei ole alttiina voimakkaille tuulille. Isosuon vesitaloudesta Keimolan Isosuo on pääkaupunkiseudun edustavin keidas- eli kohosuo. Yliopiston bio- ja metsätieteen laitokset käyttävät sitä opetus- ja vierailukohteena. Isosuo on kohosuo, jonka hydrologian erityispiirteenä on, että suo saa ravinteita ja vettä laiteeseensa ympäröiviltä kivennäismailta ja suon keskustaan vain sadevedestä. Suon laideosan kasvillisuus onkin ravinteisuudesta johtuen keskusosaa rehevämpää. Keimolanmäen asemakaava-alue sijaitsee maantäyttöalueella Isosuon pohjoisosan itäpuolella. Kaava-alueen ja suon välissä on maantäytön muodostama korkea ja jyrkähkö rinne. Maantäyttö osittain estää vapaan valunnan laiteelle. Maanläjitysalueelta tosin valuu myös laiteen tälle alueelle vesiä, joten myös suon pohjoisosan itäpuolinen laide on hydrologialtaan melko hyvin säilynyt. Suon käyttö ja rakentamisen vaikutukset suohon Mahdollisia hydrologisia muutoksia todennäköisempää on, että asuinalueen rakentaminen aivan suon viereen aiheuttaa kulutuksen lisääntymistä suolla. Se taas vahingoittaa luontoa ja alueen

11 10 / 63 virkistysarvoja. Kulutuksen estämiseksi ja kävijöiden kulun ohjaamiseksi on tarpeen rakentaa pitkospuureitit suolle. Suo voisi toimia myös Keimolanmäen koulujen opetuskohteena. Roskaantumisesta Isosuon ja Keimolanmäen välistä rinnettä on käytetty vanhojen autonromujen yms. kaatopaikkana. Alueen rakentamisen yhteydessä rinne tulee siivota Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Keimolanmäki on tällä hetkellä asumaton. Marja-Vantaan osayleiskaavan tavoitteena on saada noin asukkaalle koti Keimolanmäkeen, johon sisältyy myös osayleiskaavan A1/m ja A2/malueiden asukastavoitteet. Osayleiskaavassa tavoite nyt kaavoitettavalle alueelle on A1-alueella n ja A2-alueella 420 asukasta eli yhteensä n asukasta. Keimolanmäki kuuluu Keimolan kaupunginosaan (kaupunginosa 22), jossa vuonna 2007 asui 180 asukasta, mutta varsinainen Keimolan asutus sijaitsee Keimolanmäen pohjoispuolella, Vestrantien ja Kirkantien varrella. Yhdyskuntarakenne Kivistön nykyinen keskusta on vaatimaton. Keimolanmäen asuntoalue, joka tulee olemaan osa uutta Marja-Vantaan kaupunkikokonaisuutta, tukeutuu osittain Kivistön keskustan palveluihin. Kivistön keskustassa on nykyisin ruokakauppa, baari, kioski, kirkko ja koulu. Marja-Vantaan osayleiskaavan mukaan tärkeimmät kaupunginosatasoiset palvelut tulevat sijoittumaan uuden Kehäradan Kivistön aseman läheisyyteen. Marja-Vantaan tuleva kaupallinen keskus sijoittuu välittömästi Keimolanmäen uuden asuin- ja työpaikka-alueen eteläpuolelle, valtatie 3:n molemmin puolin, Kivistön aseman länsipuolelle. Hämeenlinnanväylä ja Vanha Hämeenlinnantie erottavat nykyisin tulevan kaava-alueen Kivistön asuntoalueesta ja tulevasta Marja-Vantaan keskustasta. Suunnittelualue liittyy seudulliseen verkkoon Kirkantien välityksellä pohjoisen suuntaan ja valtatie 3:n alituksella Kivistön Kivipellontielle sekä etelässä vanhan ja huonokuntoisen soratien kautta Tikkurilantien jatkeelle, Riipiläntielle. Valtatie 3:n ylittävät kevyen liikenteen sillat (2kpl) yhdistävät alueen Kivistön vanhaan omakotialueeseen. Kaupunkikuva Suunnittelualue sijoittuu Keimolan kaupunginosan pohjoisosaan. Kaupunginosa on pääosin maa- ja metsätalousaluetta. Keimolan alueella on yksittäisiä asuinrakennuksia ja työpaikka-alueita, mutta ne eivät muodosta yhtenäistä kaupunkirakennetta.

12 11 / 63 Hämeenlinnanväylän itäpuolella on 1950-luvulta lähtien rakennettu Kivistön omakotialuetta, joka on täydentynyt eri vuosikymmenien saatossa. Kaupunkikuva tällä kylämäisellä alueella muodostuu lähinnä yksikerroksisista 1960-luvulla rakennetuista liiketilarakennuksista sekä eri vuosikymmeninä rakennetuista omakotitaloista. Alueella ei ole yhtenäistä kaupunkikuvallista ilmettä. Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Nykyiset lähimmät julkiset lähipalvelut ovat Kivistössä (ala-aste, päiväkoti ja kirkko) ja muut julkiset palvelut sijaitsevat Martinlaaksossa ja Myyrmäessä. Lähimmät kaupalliset palvelut ovat Kivistössä ja Vantaanpuistossa. Aluekeskustason palvelut ovat Myyrmäessä. Lähimmät työpaikka-alueet ovat Piispankylässä, Åbyssä ja Vantaankoskella. Virkistys Alueelta on hyvät yhteydet Petikon lähivirkistysalueille ja Keimolan Golfalueelle. Isosuon hoito- ja käyttösuunnitelma valmistuu syksyllä Kaavoitettavan alueen länsireunalta on hienot näkymät Isosuolle. Liikenne Tällä hetkellä suunnittelualueelle on ajoyhteys etelästä Riipiläntien, tulevan Tikkurilantien, kautta Radioasemantieltä ja pohjoisesta Kirkan- ja Kivipellontien kautta Mosapakantietä pitkin. Alueella ei nykyisin ole varsinaisia kevyenliikenteen reittejä, mutta kaksi kevyen liikenteen siltaa valtatie 3:n yli yhdistää alueen Kivistöön. Keimolan vanhan moottoriradan alue on nykyisin huonosti saavutettavissa joukkoliikenteellä, koska alueella ei ole aktiivista maankäyttöä. Hämeenlinnanväylän länsipuolella suunnittelualueen etelänurkassa sijaitsee kaukoliikenteen bussipysäkki huolto- ja liiketilapalveluineen. Pysäkiltä on jatkoyhteydet lentokentälle. Lähialueita palvelee kuusi seutulinjaa, jotka kulkevat Hämeenlinnanväylän ja Vanhan Hämeenlinnantien kautta. Tihein vuoroväli on linjoilla, jotka kulkevat Hämeenlinnanväylällä, mutta lähin tämänhetkinen bussipysäkki sijoittuu tulevan asuntoalueen eteläosan kohdalle nykyisen huoltoaseman lähistölle. Hämeenlinnanväylän parantamisen yhteydessä bussipysäkki siirtyy etelämmäksi, lähelle tulevaa Kivistön asemaa. Vanhalla Hämeenlinnantiellä seutulinjat kulkevat erittäin harvoin. Vantaan sisäiset linjat kulkevat Vanhalla Nurmijärventiellä, noin 700 metrin kävelymatkan päässä Keimolanmäen tulevasta asuntoalueesta. Suunnittelualueen korttelirakenteen eteläosan etäisyys tulevasta Kehäradan Kivistön asemasta on n. 500 m. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

13 12 / 63 Alueella toimi vuosina Keimolan moottoristadion. Keimola oli aikanaan maan johtava moottoriurheilukeskus, jossa harjoitettiin auto- ja moottoripyöräkilpailujen ohella koulutus- ja viihdetoimintaa (Vantaan moderni rakennuskulttuuri ). Pääkilparadan vieressä oli mikroautorata sekä polkuautorata 'Lasten Keimola'. Alueen suunnittelijoita olivat kilpa-autoilijat Curt Lincoln, Fred Keitel ja arkkitehdit Dag Englund sekä Risto Skogström. Inventoinnissa Vantaan moderni rakennuskulttuuri Keimolan moottoristadion on arvotettu ylimpään eli A1-luokkaan, jonka kohteet on suositeltu suojeltaviksi. Maa-alueen omisti pitkään Wihuri-yhtymä, joka myi sen Sanoma Oy:lle toiminnan hiipuessa. Stadion on nykyään jokseenkin umpeen metsittynyt, ainoita maamerkkejä ovat pääradan ja Lasten Keimolan valvontatornit. Stadionin pääsuora ja varikkosuora sijaitsevat alueella, joka Uudenmaan tiepiirin suunnitelman mukaisesti on muuttumassa liikennealueeksi. Museoviranomaisten kannalta olennaista on säilyttää muistumia Keimolan moottoristadionin merkityksestä autoistumisen kulttuuri-ilmiönä ja asemasta Suomen autourheilun historiassa (muistio maastokäynnistä, Museovirasto). Keimolan moottoristadion, "Keimola, moottoristadion joka melkein katosi" Tekninen huolto Vesihuolto Kaava-alueella ei ole rakennettua vesihuoltoa. Lähin vesihuoltoverkosto sijaitsee Hämeenlinnanväylän ja Riipiläntien risteyksen tuntumassa alle kilometrin etäisyydellä kaava-alueen korttelialueista. Hulevedet Hulevedet johdetaan alueelta tällä hetkellä avo-ojissa. Vedet virtaavat osittain Isosuon suuntaan ja osittain etelään sekä pohjoiseen Hämeenlinnan Väylän suuntaan.

14 13 / 63 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Melu Marja-Vantaan osayleiskaava on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Osayleiskaavan valitusprosessin keskeinen sisältö liittyi lentomeluun, siitä laadittuihin selvityksiin ja erityisesti niiden riittävyyteen. Osayleiskaavassa on esitetty lentomelun verhokäyrä, joka on myös vahvistetussa maakuntakaavassa. Verhokäyrän on laatinut Ilmailulaitos (nyk. Finavia) v ohjaamaan nimenomaan maankäytön suunnittelua. Osayleiskaavassa on lentomelua tarkasteltu erikseen tie- ja raideliikenteen melusta. Keimolanmäen asemakaava perustuu Marja-Vantaan oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan ja asumista on kaavaehdotuksessa osoitettu vain osayleiskaavan asumisen mahdollistavalle lentomelualueelle m3: asumista ei ole osoitettu lentomelun verhokäyrän Lden55 db:n sisäpuolelle vaan ratkaisu perustuu vahvistettuun osayleiskaavaan. Asemakaavasuunnittelua varten on täydennetty osayleiskaavan meluselvitysaineistoa asemakaavatasoiseksi aineistoksi. Asemakaava-alue sijoittuu pääosin osayleiskaavan lentomeluvyöhykkeelle m3, jonka mukaan uusia asuinalueita voidaan lentomelun näkökulmasta toteuttaa. Asuinrakennusten ulkoseiniltä, ikkunoilta ja ilmanvaihtoaukoilta edellytettävät ääneneristävyysvaatimukset eli vaadittu äänitasoero ( L) määritetään Vantaan rakennusvalvonnan rakentamisohjeen Rakennusten ulkovaipan ääneneristävyysvaatimukset mukaisesti. Keimolanmäen eteläosa on osayleiskaavan lentomeluvyöhykkeellä m2, jossa lentomelu L den on db. Osayleiskaavamääräysten mukaan alueella ei sallita uuden asutuksen eikä uusien melulle herkkien toimintojen sijoittamista. Osayleiskaavassa on lentomelualueelle m2 osoitettu asutusta lisämääräyksellä, että alueelle ei saa rakentaa asuntoja ennen kuin lentomelu L den on pysyvästi pienempi kuin 55 db. Valtatie 3 aiheuttaa liikennemelua, jonka määrää on selvitetty mm. valtatie 3:n yleissuunnitelma- ja tiesuunnitelmavaiheessa. Kaavatyön kanssa saman aikaisesti on ollut käynnissä valtatien 3 tiesuunnitelman laadinta välillä Kehä III - Keimola. Suunnitelma käsittää myös Kehärataan liittyvien rinnakkaisten tie- ja katuverkon suunnitelmat. Työn yhteydessä on selvitetty valtatien 3 ja uuden läntisen rinnakkaistien tiemelun leviäminen vuoden 2030 ennustetilanteessa. Liikennemelun keskiäänitaso (LAeq) suunnittelualueen Hämeenlinnanväylän puoleisessa osassa ylittää päivisin 65 db ja öisin 60 db. Runkomelu ja tärinä Runkomelusta ja tärinästä on laadittu asemakaavaehdotusvaiheen selvitys (Ramboll ), jossa on arvioitu sekä tulevan Klaukkalan radan että maantieliikenteen vaikutuksia. Ennustetilanteessa liikennemäärät ovat valtatie 3:lla ajoneuvoa ja Klaukkalan maantiellä ajoneuvoa / vrk, joista raskaan liikenteen osuus on 8 ja

15 14 / 63 6 %. Klaukkalan radalla SM4 -junien tiheys on molempiin suuntiin klo 7-22 yht. 45 kpl ja yöaikana klo 22-7 yht. 14 kpl / vrk. Runkomelu aiheutuu yleensä kallioon tai kovaan maaperään raideliikenteen aiheuttamasta tärinästä. Runkomelu siirtyy parhaiten kovissa maa-aineksissa ja verraten huonosti savisessa maaperässä. Käytössä olleiden maaperätietojen perusteella suunnittelualueella kallio ei ole lähellä maanpintaa, joten runkomelun riskiä ei voida pitää merkittävänä. Tärinäselvitys on suoritettu VTT:n suosituksen "Selostus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa" -mukaisten arviointitasojen 1 ja 2 mukaan. Arviointitason 1 tarkastelulla voidaan määritellä onko värähtelytarkastelu lainkaan tarpeen. Arviointitasoa 2 käytetään, mikäli halutaan tarkentaa arviointitason 1:n tuloksia vaurioriskien arvioimiseksi. Tähän on sovellettu VTT:n ohjetta "Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin - vaurioalttiuden kartoittaminen ja mittaaminen", jonka mukaan määritellään V-, H- ja E-alueet. Näistä V -alueella sijaitsevat rakennukset ovat herkimpiä värähtelyn vaikutuksille ja E -alueet vähiten. Selvityksessä on arvioitu tilannetta molemmilla tasoilla. Yhteenvetona raportissa todetaan, että junaliikenteestä aiheutuva tärinä rakennusalueella ei ylitä vaurioitumisherkkyyttä kuvaavan E -alueen rajaarvoa, jos alueella ei ala liikennöidä SM4 -junia raskaampaa kalustoa ja etäisyys radasta pysyy yli 25 metrissä (asemakaavassa etäisyyttä yli 60 m). Myöskään tärinän häiritsevyyttä kuvaavan tunnusluvun raja-arvo ei tällöin ylity. Tieliikenteen aiheuttama tärinä ei ylitä vaurioitumisherkkyyden E -alueen rajaa tai tärinän häiritsevyyttä kuvaavan luokan C raja-arvoa, joka on suositus uusien asuinalueiden suunnittelussa. Tilanne kuitenkin muuttuu, jos tienpinnan kunto muuttuu alueella ratkaisevasti huonommaksi. Rata-alueen tärinä- ja runkomeluvaikutuksia selvitetään jatkossa lisää Klaukkalan radan suunnittelun käynnistymisen yhteydessä. Mikäli Klaukkalan radalla tullaan käyttämään vastoin tämänhetkistä tietoa myös esim. tavarakuljetusten tarvitsemaa raskaampaa kalustoa, tärinä- ja runkomeluvaikutuksilta ei vältytä. Maaperän haitta-aineet Keimolanmäellä on ollut toiminnassa ja luvuilla moottorirata ja siihen liittyvää varikkotoimintaa ja polttoaineen jakelua. Vuonna 1997 alueella alkoi toimia rengasterminaali, terminaalissa oli tulipalo vuonna Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy on tutkinut maanomistajalle Sanoma WSOY:lle alueen maaperän pilaantuneisuutta 20 tutkimuspisteessä vuonna Maaperä on pilaantunut lievästi metalleilla rengaspaloalueen rakennekerroksissa ja lievästi öljyhiilivedyillä korjaamorakennusten vierus- ja alustäytöissä. Rata-alueen pohjavedestä todettiin kohonneita sinkki- ja nikkelipitoisuuksia. Alueen länsiosassa on

16 15 / 63 asfalttia ja betonia sisältävä maanläjitysalue, jonka laskuojan sedimenttikerroksesta on analysoitu kohonneita metallipitoisuuksia. Pilaantuneet maa-alueet, Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy Ilman epäpuhtaudet ja pienhiukkaset: Keimolanmäen ilman pienhiukkaspitoisuuksista ja ilmanlaadusta on tehty asiantuntija-arvio asemakaavan pohjaksi. Arvio perustuu vuodesta 2006 lähtien YTV:n ilmanlaadun mittaustuloksiin, jotka on mitattu lähellä Keimolanmäen asemakaavakohdetta Hämeenlinnanväylän itäpuolella Kivistön asuinalueen reunalla sekä muihin ilmanlaadun mittaus- ja mallinnustuloksiin pääkaupunkiseudulla. Ilmanlaadun mittaustulosten mukaan raja-arvoja ei ylitetä, kun rakentaminen sijoittuu yli 100 metrin etäisyydellä Hämeenlinnanväylästä. Liikenteen aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet ovat myös alle ohjearvojen.

17 16 / Maanomistus Tilan omistaa Sanoma Osakeyhtiö, tilan Sponda Kiinteistöt Oy, tilan Georg Gärkman ja tilan Barker-Littoinen Oy. Tilat , , , ja omistaa Vantaan kaupunki.

18 17 / Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava (YM ) Uudenmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Tarkastelualueen itäreunalle on osoitettu varaus junaradan jatkumisesta Petaksesta Klaukkalaan ja eteläosastaan alue on merkitty Helsinki-Vantaan lentoaseman melualueeksi, jolla melutaso L DEN on dba. Asemakaava on maakuntakaavan mukainen.

19 18 / 63 Marja-Vantaan osayleiskaava (KV ) tullut voimaan Alue on merkitty tehokkaan asumisen alueeksi A1, matalan ja tiiviin asumisen alueeksi A2, julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi PY sekä työpaikka-alueeksi TP. Suunnitelma poikkeaa jonkin verran osayleiskaavasta, lähinnä tulevan asemakaavan PY-alueen siirtyessä osayleiskaavan osoittamaa paikkaa keskeisemmin sekä tuleva A-1 alue tulee olemaan vähän laajempi kuin osayleiskaavassa. Rakennusjärjestys Vantaan kaupungin rakennusjärjestys on ollut voimassa lähtien. Tonttijako- ja rekisteri Kiinteistöt ovat Vantaan kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Alueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset.

20 19 / 63 Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa kaavan laatimiseksi. Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Suunnittelualueen läheisyydessä valtatie 3:n länsipuolella ei ole asemakaavoja. Hämeenlinnanväylän itäpuolella on Kivistön omakotialue, joka on asemakaavoitettua aluetta. Suunnittelualueen eteläpuolella valtatie 3:n itä-länsisuunnassa risteävän Kehäradan asemakaava on valtuuston käsittelyssä loppuvuodesta Kehäratasuunnitteluun liittyvä vt3:n tiesuunnitelma valmistuu elokuussa 2008 (Tiehallinto) ja se asetettaneen nähtäville syyskuussa. Tiesuunnitelma sisältää asemakaavaehdotuksen Keimolanportti nimisen katuosuuden ja siinä on määritelty tavoitetaso meluesteille sekä liikenteelliset ratkaisut eritasoliittymästä. Marja-Vantaan keskustaan ja Kehäradan Kivistön tulevan aseman läheisyyteen sijoittuvan tiiviin asuinalueen kansainvälinen ideakilpailu ratkaistiin Voittaneen ehdotuksen pohjalta valmistellaan alueen asemakaavaluonnosta, joka on tavoiteaikataulun mukaan valmis loppukeväästä Valtatie 3:n ja Kehäradan risteämisalueelle sijoittuvan kaupan hankkeen esisuunnittelu on käynnistynyt heinäkuussa Marja-Vantaan maisemasuunnittelun yleissuunnitelmassa alueelle esitetään yleisiä yhteys- ja toimintatavoitteita. Marja-Vantaan vesihuollon yleissuunnitelma valmistuu alkusyksystä ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Marja-Vantaa on kaupungin vastaus pääkaupunkiseudun asuntokysymykseen. Marja-Vantaa -projektin keskeinen tavoite on myös turvata kohtuuhintaisen asuntotuotannon mahdollisuudet alueella. Asemakaava laaditaan uuden asuinalueen rakentamisen mahdollistamiseksi, em. tavoitteiden mukaisesti. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavatyö on käynnistynyt yhteistoimintasopimukseen perustuen (kts.sivu 4-5).

Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 15.2. 18.5.2011

Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 15.2. 18.5.2011 Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 15.2. 18.5.2011 Vantaan kaupunki, Marja-Vantaa-projekti 1 Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 1. KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 2 8 T I K K U R I L A HORSMAKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.11.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002228. Kaavoitus on

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuohoojankuja 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos SELOSTUS

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuohoojankuja 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos SELOSTUS 67090597SP Pöyry Finland Oy 4.11.2010 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuohoojankuja 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos SELOSTUS Asemakaavaehdotus Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 4.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 3 7 T I K K U R I L A ORVOKKIKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002237. Kaavoitus on

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako, joka koskee 27.9.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001781 Askiston liikekeskus, Hirsipuisto, Askistontie 2a - 6c ja Kurkihirsi

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. ASEMAKAAVAN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE. LAKALAIVA, 6030 4, 8, 9, 6032 5, 6034 3, 5, 9, 6055 5 JA MESSUKYLÄN KYLÄ 19, SEKÄ KATU, VIRKISTYS, SUOJAVIHER, LIIKENNE JA ERITYISALUETTA, LAHDESJÄRVI, KATU JA SUOJAVIHERALUETTA,

Lisätiedot

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 17. SUTELA RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 19.11.2014 12.6.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Rasinkylä (0214)

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot