~ce' 1 JAKELU OMFIR. Anttonen ( 2 kpl), GAL~V. Palosaari, Arkisto. RAPORTTI jfs/3 82, V. Palosaari. Veikko Palosaari.' ~eoanalyyttinen laboratorio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "~ce' 1 JAKELU OMFIR. Anttonen ( 2 kpl), GAL~V. Palosaari, Arkisto. RAPORTTI jfs/3 82, V. Palosaari. Veikko Palosaari.' ~eoanalyyttinen laboratorio"

Transkriptio

1 RAPORTTI jfs/3 82, 075/Juomasuo1Au,Co/VIP/1991 m V. Palosaari JUOMASUON MALMITYYPPIEN LABORATORIOVAAHMLTUSTUTKIMUS, OSA 1 Veikko Palosaari.' ~ce' ~eoanalyyttinen laboratorio Veikko Palosaari - 1 JAKELU OMFIR. Anttonen ( 2 kpl), OMSIH. Oravainen GAL~V. Palosaari, Arkisto I OUTOKUMPU MINING SERVICES The O&okumpu Metals & Resources Group Geoanalyyttinn laboratorio Osoite Puhelin Telefax Telex Karialankatu 2 (973) 5561 (973) outo sf OUTOKUMPU

2 I OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari Raportti O75/Juomasuo, Au, Co, VIP/ JUOMASUON MALMI TYYPPI EN LABORATORI OVAAHDOTUSTUTECI MUS, OSA 1 SI SALLYSLUETTELO Sivu 1. TAVOITE 3 2. KOEMATERI AALI 3 3. LAITTEET JA TARVIKKEET 3 4. SUORITUS Näytteiden sailytys Jauhatus Valmennus ' Vaahdotus 5. ANALYSOI NTI 4 6. PROSESSI KOKEET Esikoe Karkeavaahdotus kokeet Lisaj auhatuskoeet 7. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU Esikoe, JSO Karkeavaahdotuskokeet, JS Lisaj auhatuskokeet, JS SAANTI ENNUSTE 6 9. Au-Co-yhteisrikasteen valmistus Heikkomagneettinen erotu^ koe Au-Co-yhteisrikasteella Emaksiset kertauskokeet JATKOTUTKI MUKSET 8 LI 1 TTEET 1. Syöteanalyysit j a A-malmin mineraq3ikoostumus 2. Esikoe JSO1, vaahdotuspöytakirj a 3. Karkeavaahdotus kokeet , vaabdotuspöytäkirj at 4. Lisäj auhatus kokeet JS06-07, vaahdatuspöytakirj at 5. Saanti-pitoisuus- j a saantiennustsk~yrat, kokeet JS01, JS06, Au-Co-yhteisri kas teen valmistus, kokeet JSCo02, JSCo11, JSCo2 1, vaahdotuspötäkirj Ba: 7. Heikkomagneettinen erotus koe, pöy4zakirj a 8. Emaksis et kertauskokeet JSCo3 1-33, vaahdotuspöytakirj at j a tuotteiden mi neraalikoos tumuk8'f.a

3 OUTOKUMPU OY Raportti Geoanal yyttinen laboratorio 075/Juomasuo, Au, Co,VIP/1991 V. Palosaari JUOMASUON MALMI TYYPPI EN LABORATOR. OVAAHDOTUSTUIPKI MUS, OSA 1 Juomasuon A-malmin käyttäytymistä tutkittiin Bidjovaggen ja Saattoporan tyyppisissä vaahdotusproe9~eeissa. Vaahdotuksen syötteen keskiarvopitoisuudet olivat: Au 8. 9 g/t, Cu %, Ni 0.01 %, Co 0.16 %, As 0.11 %, Fe 7.1 % ja S 5.5 %. Bidj ovagge-tyyppisessä kaksivaiheisessa j auhatue -vaahdotus- prosessissa yhdistetyn esi- ja riperikarsteen kultapitoisuus oli keskimäarin 50 g/t saannin ollessa 85 %. Yksittäisessä kokeesssa saavutettiin kolmella avoimella kertauksella Au-pitoisuus 390 g/t % saannilla. Koehaj onta huomioiden sulj etun piirin saanniksi voidclan arvioida 74 % rikastepitoisuudella 300 g/t Au. Rikasteen Co-pitoisuus on n % ja As-pitoisuus n. 3 %. Saattopora-tyyppisessä prosessissa kar&eavaahdotuksen rikas teen Au-pitoisuus 3 äi tasolle 80 g/t. Kokooj a-annos - tusta pudottamalla pitoisuutta voitane. parantaa. Toisesta kobolttirikkaammasta (0.28 % Co) koe-erlist8 tuotettiin rikastetta j a liuotuskokeisiin. Kahdella avoimella kertauksella piilistiin Co-pitoisuuteen 2 % saannin ollessa nv&n 70 %. Hei kkomagneettisess a märkäerotuksessa wagneettikiisu pystyttiin erottamaan hyvhllä selektilvisyy8ell&. Magneettisen tuotteen Au-pitoisuus oli 10, 9 g/t j a ei-magneettisen tuotteen 92.6 g/t.

4 OUTOKUMPU OY Geoanal yyttinen laboratorio V. Palosaari Raportti O75/Juomasuo1 Au, Co, VIP/i , TAVOITE Tutkimuksen tavoitteena oli testata Juomasuon A-malmin käyttäytymistä Bidjovaggen ja Saattoperan tyyppisissä vaahdotusprosesseissa. Lähinnä kiinnitettiin huomiota kullan käyttäytymiseen. Toisesta korkeamman koboltti - pitoisuuden omaavasta näytteestä va1mf;atettiin Au-Co-yhteisrikastetta magneettierotuikokeita ja liuotustutkimuksia varten. Työ tehtiin Outokumpu Finnmines Oy: n toimeksiantona. Yhteyehenkilönä toimi DI Rei j o Anttonen j a rikas tus teknis enä eliantunti j ana DI Heikki Oravainen/Outokmpu Mining Services. 2. KOEMATERIAALI Tutkimuksen koemateriaaleina käytettiin mineralogisen tutkimuksen raportissa 073/Juomasuor Aa-Co/PMS, PT/199 1 kuvattua Juomasuon A-malmiota edustavaa näytettä reit istl R 317, R 320, R 321, R 327 ja R 333. Wytteen tunnus Juomasuo R Näytteen kemiallgaet analyysit ja mineralikoostumus on esitetty liitteilrl 1/1 ja 1/2. Murs kenäytteen s eul a-analyys i oli seuraava: Au-Co-yhteisri kas teen valmis tue ta var0en syötemateriaali yhdistettiin analyysiniiytteiden mursk#pusseista. Naytteicien analyysinumerot olivat , , ja Näytteen tunnus Juo~uo , , ja (Liite 1/3) Tutkimusnäytteiden valinnan tehnyt 3, LAITTEET JA TARVIKKEET Näytteet murskattiin edelleen valssimurskaimella mm raekokoon. Homogenoidut näytteet faettiin pullojakolaitteella 1000 g koe-eriin ja pakattiin muovipusseihin. Jauhatus tehtiin laboratoriokuulamyllyll~. Valmennuks et j a vaahdotuks et tehtiin Outokumpu Oy: n valmis tamalla vaahdotus koneella. Tuoweet suodatettiin, kuivattiin lärnpölevyll& j a homogenoitiin analyysia varten.

5 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari Raportti O75/Juomasuo, Au, Co, VIP/ Vaahdotus kokeiden reagensseina käytettiin: - Aerophine A, Cyanamid, kokooj a - Natriumamyyliksantaatti, NAX (Sateri), kokooj a - Natriumetyyliksantaatti, NaEX, kokooj a - Dowfroth 210, vaahdote - Kalkki, Ca(0H) 2, ph-saato - Rikkihappo H2S05, ph-saatö - Kuparisulfaatti, CuS04 *5H20, aktivoi3a 4. SUORITUS Näytteiden sailytys Jauhatus Valmennus Vaahdotus 5. ANALYSOINTI Muovipusseihin pakatut koe-erät säilytettiin pakas timessa muuttumisen ehki4isemiseksi. Koe-erät ( 1000 g) markaj auhettiin laboratoriokuulamyllylla n. 60 % lietetiheydessa (6. 8 kg kuulia/600 ml vettä). Lisajauhatukset tehtiin samalla kuulapanoksella sakeutetuista naytteista. Valmennus suoritettiin vaahdotuksessa käytetylla kierrosluvulla. Esivaahdotus tehtiin 2. 0 litran lasikennolla. Kennon kierrosluku oli 1500 rpm ja ilmamäara 1. 5 l/min. Kemikaaliannostelut j a kenno-olosuhteet on esitetty vaahdotuspöytakirj oiss a. Perusmetallipitoisuudet analysoitiin MS-liekkimenetelmällä typpihappoliuotuks es ta. Rikki määritettiin Leco SC 32-analysaattorilla. Jalometallipitoisuudet määritettiin Fire Ass ay-menetelmälla gravimetrisesti. 6. PROSESSI KOKEET Esikoe Naytteella Juomasuo R tehtiin eoikoe (JSO1) Bidj ovagge-tyyppisellä prosessilla, j assa esivaahdotus suoritettiin 20 min jauhatuksen jälkeen Aerophine 3418 A kokoo j ana. Esivaahdotuksen j atteestä erotettiin hienoaines 37 I.rm seulalla j a karkeasta f raktiosta vaahdotettiin riperi kaste lisaj auhatuksen j alkeen. Rikasteet yhdistettiin ja kerrattiin kolme kertaa.

6 OUTOKUMPU OY Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari Raportti 075/Juomaeuo, Au, Co, ViP/ Karkeavaahdotus kokeet Kokeissa karkeavaahdotus suoritsttiin 3-5 min j auhatuksella Aerophine 34 18A kokooj ania. Esivaahdotus tehtiin min lisäjauhatuksella Aerophinella (JS02), etyyliksantaatilla ph: ssa 5.0 (JS03) ja amyyliksantaatilla kuparisulfaattiaktivoinnilla (5504). Esivaahdotuksen j ätteestä erotettiin hienoaines 37 pm seulalla j a karkealle f raktiolle suoritettiin ripevaahdotus esivaahdotusta vastaavissa olosuhteissa 20 min lisäj auhatuksella. Kertauskokeessa - JSO5 karkeavaahdotus, arsivaahdotus j a ripevaahdotus tehtiin kuten kokeessa Rikas teet yhdistettiin ja,suoritettiin kolme kektausta Lisaj auhatuskokeet Kertauskokeissa JS06 j a 5607 tutkittiin lisäj auhatuksen vaikutus ta Bidj ovagge-tyyppisessä proseiasiss a. Kokeiden virtaus kaavi oli sama kuin kokeessa JS01. Ripevaahdotusta edeltävän jauhatuksen viipymäajat olivat 25 ja 30 min. Kokooja-annostusta lisättiin siten ettl esivaahdotuksen annostus oli 50 g/t ja ripevaahdotuksen 40 g/t, Myös vaahdotusajat olivat pitemmät kuin esikokeessa JS TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU Esikoe, JSO1 Esikokeen yhdistetyn rikas teen (ER+RR) Au-pitoisuus oli g/t ja Au-saanti %. Esivaahbotuksen jätteen hienofraktion (- 37 pm) Au-pitoisuus 1. 6 g/t. Esikokeen seulonta on todennäköises ti j äänyt vajaaksi koska myöhemmissä kokeissa hienoaineksen osu- vastaavissa olosuhteissa oli noin kaksinkertainen. Ripevaahdotuks en jätteen Au-pitoisuus oli 1. 3 g/t. Kuitenkin samasta jätteestä tehdyn raeluokka-analyysien prusteella laskennalliseksi pitoisuudeksi tulee 1.78 g/t. Jos tätä arvoa käytetään jatteen pitoisuutena pwkoaa saanti n. 3 %. Korkeamman analyysiarvon käyttöä puoltaa myös alhainen laskennallinen syötteen pitoisuus. Ripejätteen raeluokka-analyysit osoittarvat, etta kultatappiot syntyvät karkeissa raeluokissa, joissa pitoisuus on syötteen keskiarvon tasolla. Kolmella avoimella kertauksella saavutettiin rikas teen Au-pitoisuus 390 g/t saannin ollessa %.

7 OUTOKUMPU OY Geoanal yyttinen 1 aboratorio V. Palosaari Raportti 075/Juomasuo, Au, Co, ViP/ Karkeavaahdotus kokeet, JS02-05 Karkeavaahdotuksen rikasteen pitoisuus oli g/t ja saanti noin 50 %. Rikaste sisältää noin 50 % silikaattimineraalej a. Kolmivaiheisessa j auhatus-vaahdotusprosessissa kullan saanti saatiin nostetuksi tasolle %, jolloin yhdistetyn rikasteen Au-pitoisuus oli g/t. Kertauskokeessa JS05 saavutettiin rikastepitoisuus g/t %: n saannilla. Kuparisulfaatilla aktivoidut rautasulfidit seurasivat kertauksissa arvomineraaleja Lisäj auhatuskokeet, -5S06-07 Kokeilla JS06 ja 5607 vahvistettiin e8ikokeessa JSO1 saavutetut tulokset. Lisäj auhatus, kokooj a-annostuksen nostaminen j a vaahdotusaj an j atkaminen eivät muuttaneet oleellisesti esi- ja ripevaahdotuksen %ulosta vaan tulokset sijoittuvat tyypillisen koehajonnan rajoihin. Kertauksilla voitiin osoittaa, että rikasteen pitoiauustaso 300 g/t on suhteellisen helposti saavutettavissa. 8. SAANTI ENNUSTE Kokeiden JSO1, 5606 ja 5507 saanti-pitoisuuskäyrät j a s aantiennus te-pitoisuus käyrät on esitetty liitteessä 5. Saantiennusteet on laskettu olettamalla, että suljetussa piirissä 1/3 ensimmäisen kertausjätteen ja 1/2 toisen kertaus j ätteen ja 2/3 kolmannen kertaue jätteen kultasisällöstä saadaan lopulliseen rikasteeseen. Eks trapoloimalla kolmen kokeen kes kiarvona saadaan Au-saantiennuste 74 % rikasteen pitoieuudella 300 g/t. Rikasteen Co-pitoisuus on noin 3, 5 % ja As-pitoisuus n % Rikasteen Au-pitoisuudella 150 g/t saanti olisi vain n. 5 % korkeampi. 9. Au-CO-YHTEI SRI KASTEEN VALMISTUS Näytteellä Juomasuo , , ja tehtiin kaksi esikoetta (JSCoO1 ja JSCoO2), joilla pyrittiin varmistamaan tuotettavan yhteisrikasteen laatu lähinnä Co-pitoisuuden suhteen. Esivaahdotus tehtiin 10 min j auhatuksella ja ripevaahdotus 20 min lisäj auhatuksen j älkeen. Esikokeessa JSCoOl kuparisufaatti ( 150 g/t) lisättiin j auhatukseen ja kokooj ana käytettiin Aerophinen ja amyyliksantaatin seosta suhteessa 1: 5. Tuloksena oli erittäin ohut vaahtopatj a, j oka ei korj aantunut vaahdotelisäyksillä.

8 OUTOKUMPU OY Raportti Geoanal yyttinen laboratorio 075/Juomasuo, AU, Co, VI P/ 1991 V. Palosaari Kokeessa JSCo02 esivaahdotus tehtiin pelkällä Aerophinella, j olloin vaahtopatj a säilyi hyvänä. Rigevaahdotuksen valmennukseen lisättiin kuparisulfaatti 200 g/t ja kokooj aseos (Aerophine/NAX 20/100 g/t). Tuloksena oli heikohko vaahtopatj a, j oka saatiin paranemaan kuparisulfaattilisäyksellä. Esi- ja riperikasteet yhdistettiin ja kerrattiin kahdesti. Kahdella avoimella kertauksella päästiin Co-pitoisuuteen % Co-saannin ollessa %. Yhteisrikasteen valmistuskokeet JSCo03-20 tehtiin kokeen JSCol 1 kaavion mukaisesti. Esivaahdotubl tehtiin Aerophinella. Ripevaahdotukssn kokooj a t (Aerophine/NAX 1: 5) annosteltiin lisäj auhatukseen ja kupariciulfaatti valmennukseen. Ta11 ä menettelyllä ph laski valmennuksen alussa noin yhden ph-yksikön ja vaahtopatj a säilyi kohtuullisen hyvhnä myös ripevaahdotukciessa j a kertauksissa. Yhteisrikasteen valmistua kokeet JSCo21-30 tehtiin kokeen JSCo21 kaavion mukaan, j osaa myös ripevaahdotus tehtiin Aerophine-kokooj ana. Rikas teen Co-pi toisuus oli j onkin verran korkeampi Aerophine-vaahdotuksema, mutta saanti jäi alhaisemmaksi. Kullan vaahdottuminen on ollut sekä pitoisuuden että saannin suhteen parempi Aerophinella, mutta ero saattaa j ohtua koehaj onnasta. Kokeiden JSColl-20 ja JSCo21-30 rikasteet (KR2) toimitettiin 0. Hyväris elle/outokumpu Res earch Center liuotus tutkimuksi a varten Heikkomagneettinen erotus koe Au-Co-yhteisrikas teella Yhteisrikaste kokeista JSCo03-10 käytettiin heikkomagneettiseen erotus kokeeseen VTT/MIN: ssa. Sy4tteen pitoisuudet olivat: Au 53 g/t, Co %, S t ja As %. Ei-magneettiseen tuotteeseen saatiin % kullasta ja % koboltista, jolloin pitoisuudet olivat 92, 6 g/t Au, 3.07 % Co, 46.4 % S ja 1.96 % As. Magneettinen tuote on j oks eenkin puhdwta magneettikiisua, jonka mukana menetetään lähes 10 % kullasta. Sen kultapitoisuus on g/t Emäksiset kertauskokeet Kokeissa JSCo esi- j a ripevaahdotur sekä 1. kertaus tehtiin malmin luonnollisessa ph: ssa Ausophinella ilman kuparisulfaattiaktivointia ja toinen kertaus suoritettiin 10 min kalkkialkaalisen valmennuksen jälkeen ph-arvoilla 10. 5, ja Kokeet osoittavat, etta pyriitti ja pentlandiitti painuvat herkimmin emäksisyyden kasvaessa (Liite 8/4). Rikasteen kultapitoisuus -on saadaan nostetuksi tasolle 250 g/t.

9 OUTOKUMPU OY 1 Geoanalyyttinen laboratorio V. Palosaari I I I I I I 10. JATKOTUTKI MUKSET Raportti 075/Juomasuo, Au, CO, VIP/ A-malmia edustava näyte on otettu vanhasta kairausmateriaalista, Uusien kairausten myötä saatava taydentlva tieto saattaa aiheuttaa tarvetta lisätutkimu~iin ennakoitua louhintaa paremmin edustavalla näytteestlä. Myös nyt suoritettujen kokeiden prosessituotteisla suoritettu mineraloginen tutkimus antaisi lisäselvyyttä j ätetappioiden syihin. Tuotteiden tarkempi analytiikka varmistaisi mm. uraanimineraalien käyttäytymisen vaahdotusprosessissa. I I I

10 4/1 JS06 vaahdotuspöytakirja vaahdotuspöytakirja emaksisessti kertauksessa, kokeet JSCo31-33

11 NC LIU N C C W W C ~ ~ W W ) W W U P N - I U P ~ - m W N W 4 W d C O w ~ O w m w C P w 4 + ~ w 4 ~ ~ N o m w

12 =J..-. P a OOOH e-44

13 Liite 1/3 OUTOKUMPU Geoanalsyttinen laboratorio - - JUOMASUON MURSREPUSSIT ANAL No ALKUPAINO! ( S Y G ~ Dm- NAYTE LOPPUPAINO g g Keskiravo

14

15

16

17

18

19

20

21 JUOMASUO R Liite 5

22

23

24

25 . 8, '!..... ' ;....!..: I. ' i! i * , : i ' i i ;.. l <.. :., 3 : /. :., pcnc;6re i:.,!.. :.. f..,. (. ' 1, 1 : 1! :.,KR2 ----,.. -- i. i i ; ; ; :, :, :. ; i ; i!!,b;m;f- %.., :!.... " ",! : " ' :. i <., i '! : <... :. ' 1. 1,! i :,,!. i i! I! i i! p i i i ; : i : i ; ; ; i i i i e, :&&2-Mc;je ' I.! : ' ;.... i : i! i. i * :.! : :.,. i.... i : w ; : i!! i! ; ' ' j <. i \7 i!. i.. _~au+=z : ----.L/L939y : :KiQ2 _ - EM:. _._- I C_

26

27

28

29

30

JAKELU OMF/R. Anttonen (2 kpl), RAPORTTI 075/Juomasuo B,Au/VIP,PMS/1991. V. Palosaari, P. Sotka. Veikko Palosaari Pentti Sotka

JAKELU OMF/R. Anttonen (2 kpl), RAPORTTI 075/Juomasuo B,Au/VIP,PMS/1991. V. Palosaari, P. Sotka. Veikko Palosaari Pentti Sotka RAPORTT 075/Juomasuo B,Au/VP,PMS/1991 V. Palosaari, P. Sotka Veikko Palosaari Pentti Sotka Geoanalyyttinen laboratorio JAKELU OMF/R. Anttonen (2 kpl), OMS/H. Oravainen GAL/V. Palosaari, P. Sotka, Arkisto

Lisätiedot

BIDJOVAGGEN D-MALMIN LABORATORIOVAAHDOTUSKOKEIDEN J4TTEEST4 TEHTYJ4 LIEJUNEROTUS- JA TäRYKSYT4KOKEITA

BIDJOVAGGEN D-MALMIN LABORATORIOVAAHDOTUSKOKEIDEN J4TTEEST4 TEHTYJ4 LIEJUNEROTUS- JA TäRYKSYT4KOKEITA OUTOKUMPU OY 075/B1djov. D-malmi, Téryp./VIP,EH/1987 Malminetsintå Geoanalyyttinen laboratorio 19.5.1987 BIDJOVAGGEN D-MALMIN LABORATORIOVAAHDOTUSKOKEIDEN J4TTEEST4 TEHTYJ4 LIEJUNEROTUS- JA TäRYKSYT4KOKEITA

Lisätiedot

Koesuunnitelma kullan talteenottolle vesiliuoksista ioninvaihto materiaaleilla

Koesuunnitelma kullan talteenottolle vesiliuoksista ioninvaihto materiaaleilla LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT KEMIA Kandidaatintyö Koesuunnitelma kullan talteenottolle vesiliuoksista ioninvaihto materiaaleilla Työn tarkastaja Tutkijaopettaja Arto Laari

Lisätiedot

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN

Lisätiedot

METLI. Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä. Loppuraportti

METLI. Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä. Loppuraportti Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä METLI Loppuraportti 15.10.2014 Tuomas Huopana (1, Olavi Raatikainen (1, Mikko Kolehmainen (1, Maarit Janhunen (2 ja Eero Antikainen (2. 1) Itä-Suomen

Lisätiedot

Työ raportti 9 9-3 5. Virpi Karttunen. Outi Salonen. Minna Rantanen. Huhtikuu 1999

Työ raportti 9 9-3 5. Virpi Karttunen. Outi Salonen. Minna Rantanen. Huhtikuu 1999 Työ raportti 9 9-3 5 Pohjavesinäytteiden otto Kuhmon Romuvaaran kairanrei'istä RO-KR9 ja RO-KR sekä Aänekosken Kivetyn kairanrei'istä KI-KR, KI-KR 2 ja KI-KR 3 vuonna 998 Virpi Karttunen Outi Salonen Minna

Lisätiedot

Kuusamon Juomasuon esiintymän YVA:in liittyviä teknisiä huomioita

Kuusamon Juomasuon esiintymän YVA:in liittyviä teknisiä huomioita Kuusamon Juomasuon esiintymän YVA:in liittyviä teknisiä huomioita Yleistä Kuusamon Juomasuon esiintymän YVA:n merkittävin ongelma liittyy siihen, että arviointi perustuu paljolti olettamuksiin, koska projektin

Lisätiedot

NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille

NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 37/2015 NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille Loppuraportti Pertti Sarala (toim.), Tuomo Karinen, Ilkka Lahti, Marja

Lisätiedot

RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN HDEnergia Yhteenvetoraportti 2003-2005

RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN HDEnergia Yhteenvetoraportti 2003-2005 PROJEKTIRAPORTTI VTT-R-03125-06 27.03.2006 RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN HDEnergia Yhteenvetoraportti 2003-2005 Kirjoittajat Toimittanut Nils-Olof Nylund Julkisuus: Julkinen Suorittajaorganisaatio

Lisätiedot

Lujitemuovin kierrätys ja uusiokäyttö KIERRÄ. Projektin loppuraportti Krista Siik, Hanna Kuronen, Sanni Hakala, Taru Aalto, Jyrki Vuorinen TTY

Lujitemuovin kierrätys ja uusiokäyttö KIERRÄ. Projektin loppuraportti Krista Siik, Hanna Kuronen, Sanni Hakala, Taru Aalto, Jyrki Vuorinen TTY Lujitemuovin kierrätys ja uusiokäyttö KIERRÄ Projektin loppuraportti Krista Siik, Hanna Kuronen, Sanni Hakala, Taru Aalto, Jyrki Vuorinen TTY 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Projektin tavoitteet ja

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

LAIMENNETUN EMÄSPESULIUOKSEN CIP- PUHDISTUSTEHON TESTAUS

LAIMENNETUN EMÄSPESULIUOKSEN CIP- PUHDISTUSTEHON TESTAUS Opinnäytetyö (AMK) Bio- ja elintarviketekniikka Elintarviketekniikka 2010 Aleksi Kaapola LAIMENNETUN EMÄSPESULIUOKSEN CIP- PUHDISTUSTEHON TESTAUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SÄÄTÖTEKNIIKAN LABORATORIO. Hydrometallurgisen prosessin tutkimuskohteita osa 2: Raman analytiikan käyttömahdollisuudet. Jari Näsi ja Pentti Niemelä

SÄÄTÖTEKNIIKAN LABORATORIO. Hydrometallurgisen prosessin tutkimuskohteita osa 2: Raman analytiikan käyttömahdollisuudet. Jari Näsi ja Pentti Niemelä SÄÄTÖTEKNIIKAN LABORATORIO Hydrometallurgisen prosessin tutkimuskohteita osa : Raman analytiikan käyttömahdollisuudet Jari Näsi ja Pentti Niemelä Raportti B No 44, Huhtikuu 003 Oulun yliopisto Säätötekniikan

Lisätiedot

Turve kestokuivikkeena sikaloissa

Turve kestokuivikkeena sikaloissa Jukka Mäittälä, Helvi Heinonen-Tanski, Sirpa Herve, Juhani Kangas, Kyösti Louhelainen, Tiina Nikkola, Merja Paasonen, Maarit Puumala, Sirpa Rautiala, Markku Seuri ja Anja Veijanen Turve kestokuivikkeena

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiohjelma KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN Polar Mining Oy Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiohjelma KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN Polar Mining Oy Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus Polar Mining Oy KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YVA-konsultti Ramboll Finland Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus Hankkeesta vastaava Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06034-09 Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

Perunan sadetuksen hallinta. Minna Juntunen, Merja Myllys, Anu Kankaala, Yeshitila Degefu, Anna Sipilä ja Elina Virtanen

Perunan sadetuksen hallinta. Minna Juntunen, Merja Myllys, Anu Kankaala, Yeshitila Degefu, Anna Sipilä ja Elina Virtanen 85 Perunan sadetuksen hallinta Minna Juntunen, Merja Myllys, Anu Kankaala, Yeshitila Degefu, Anna Sipilä ja Elina Virtanen 85 Perunan sadetuksen hallinta Minna Juntunen, Merja Myllys, Anu Kankaala, Yeshitila

Lisätiedot

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja Tielaitos Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 47/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen

Lisätiedot

Tuotteiden digitaalinen suorakuviointi

Tuotteiden digitaalinen suorakuviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00255-12 Tuotteiden digitaalinen suorakuviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Pasi Puukko, Anu Ilmonen, Jorma Koskinen, Ilari Marstio, Timo Salmi, Tiia-Maria Tenhunen Julkinen

Lisätiedot

Miniatyrisoitujen Lab-on-a- Chip muovinäytekasettien edullinen valmistus ruiskuvalulla (Ruiskuchip) TUTKIMUSRAPORTTI. Topi Kosonen & Antero Jokinen

Miniatyrisoitujen Lab-on-a- Chip muovinäytekasettien edullinen valmistus ruiskuvalulla (Ruiskuchip) TUTKIMUSRAPORTTI. Topi Kosonen & Antero Jokinen TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00305-12 Miniatyrisoitujen Lab-on-a- Chip muovinäytekasettien edullinen valmistus ruiskuvalulla (Ruiskuchip) Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Topi Kosonen & Antero Jokinen Julkinen

Lisätiedot

Rapuruton torjunta ravunviljelylaitoksen vesityksessä

Rapuruton torjunta ravunviljelylaitoksen vesityksessä R.RUTTO! TÄNNE EI OLE ASIAA! 1(12) Loppuraportti 29.3.2011 R.RUTTO! TÄNNE EI OLE ASIAA! Rapuruton torjunta ravunviljelylaitoksen vesityksessä Pohjois-Savon ELY keskuksen rahoittama hanke Pvm 20.8.2010

Lisätiedot

Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6

Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6 Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6 Sini Heino Tom Roos Anna-Kaisa Ruonala Esa-Matti Tolppanen Datawell Oy Sisällysluettelo 2 1 Johdon yhteenveto

Lisätiedot

Kandidaatintyö: Hienojauhatus helmi- ja planeettamyllyllä

Kandidaatintyö: Hienojauhatus helmi- ja planeettamyllyllä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemiantekniikan laitos Erotustekniikan osasto BJ10A0101 Kandidaatintyö ja seminaari Kandidaatintyö: Hienojauhatus helmi- ja planeettamyllyllä Tekijät: Jani Lindén, 0295571

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA Vammalan kaupunki Mouhijärven, Punkalaitumen ja Äetsän kunnat SELVITYS YHDISTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN KUSTANNUKSISTA JA TAKSOISTA Tiivistelmä & 2007 # 391 TOIMEKSIANTO Vammalan kaupunki sekä Punkalaitumen,

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo I TÄNÄÄN JA HUOMENNA Talvivaara lyhyesti...8 Vuosi 2010 lyhyesti...10 Puheenjohtajan katsaus...12 Toimitusjohtajan katsaus...14 Strategia

Lisätiedot

Luontaisia ja ihmisen aiheuttamia arseenipitoisuuksia Pirkanmaan alueella

Luontaisia ja ihmisen aiheuttamia arseenipitoisuuksia Pirkanmaan alueella 1 Luontaisia ja ihmisen aiheuttamia arseenipitoisuuksia Pirkanmaan alueella Arseenipitoisuustietoa maaperän eri kerroksista, kaivoksen rikastehiekasta ja sen pölystä, vedestä louhoksilla, kyllästämöalueilla

Lisätiedot

Juotoslaastien erottuminen ja tunkeutuvuus betoniterästangon ja ankkurointireiän väliin

Juotoslaastien erottuminen ja tunkeutuvuus betoniterästangon ja ankkurointireiän väliin TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01840-12 Juotoslaastien erottuminen ja tunkeutuvuus betoniterästangon ja ankkurointireiän väliin Kirjoittaja: Hannele Kuosa Luottamuksellisuus: julkinen 2 (13) Alkusanat Tutkimus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) 2012/MAT824 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2418-1 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) CB-agensseilta suojaavan itsepuhdistuvan naamiopinnoitteen kehittäminen / DESSCO Development

Lisätiedot

Posivan uuden kenttämittauslaitteiston rakentaminen

Posivan uuden kenttämittauslaitteiston rakentaminen Työ r a p o r t t i 9 9-8 Posivan uuden kenttämittauslaitteiston rakentaminen Mia Mäntynen Kimmo Tompuri Helmikuu 999 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN- HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228 379

Lisätiedot

Sikarotuyhdistelmien erot tuotanto- ja lihan laatuominaisuuksissa sekä erojen taloudellinen merkitys

Sikarotuyhdistelmien erot tuotanto- ja lihan laatuominaisuuksissa sekä erojen taloudellinen merkitys Sikarotuyhdistelmien erot tuotanto- ja lihan laatuominaisuuksissa sekä erojen taloudellinen merkitys Tutkimushankkeen loppuraportti 30.6.2010 0 Sisällysluettelo Tiivistelmä ja tutkimusryhmän yhteystiedot...2

Lisätiedot