OPINTO-OPAS LV Opiskelijan nimi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS LV. 2015 2016. Opiskelijan nimi"

Transkriptio

1 OPINTO-OPAS LV Opiskelijan nimi ryhmä

2 2 Opiskelijalle ja huoltajille Kädessäsi on Uudenkaupungin lukion opinto-opas. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa lukio-opiskelusta uusille opiskelijoille ja heidän huoltajilleen. Oppaassa on myös tärkeää ja hyödyllistä tietoa 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoille. Hyvät opiskelijoiden huoltajat! Toivomme, että luette ja käytte yhdessä läpi nuoren kanssa oppaan lukio-opiskeluun liittyviä tärkeitä seikkoja, kuten tavoitteet ja opiskelu lukiossa, poissaolot sekä ylioppilastutkintoon osallistuminen. Teidän olisi myös hyvä tutustua opinto-ohjaukseen ja ainevalintojen muutoksiin sekä koulun tiedottamiseen liittyviin oppaan sivuihin. Toivomme, että yhteistyö koulun ja kodin välillä paranee entisestään. Koulun yhteystiedot on tarkoitettu käytettäviksi. Hyvä Uudenkaupungin lukion opiskelija! Edessämme on jälleen yhteinen lukuvuosi. Tutustuthan koeviikkojen, työ- ja loma-aikojen lisäksi myös koulumme järjestyssään töihin. Myös turvallisuusohjeet kannattaa kerrata. Mikäli sinulla on kysymyksiä lukioopiskelusta tai yleensä omaan opiskelusta, kysythän asiasta koulumme opettajilta. Ahkeraa ja menestyksellistä lukuvuotta kaikille! Arvoisa abiturientti! Opiskeluaikasi lukiossamme on jo kääntymässä loppusuoralle. Tarkistathan kuitenkin hyvissä ajoin, että saat viimeisenä opiskeluvuotenasi suoritetuksi tarvittavat kurssit, jotta saat osallistumisoikeuden ylioppilaskirjoituksiin sekä lukion päättötodistuksen. Löydät oppaasta ylioppilastutkintoon osallistumiseen liittyvää tietoa ja ylioppilastutkinnon koepäivät ja ilmoittautumisajat. Uudenkaupungin lukion opettajat ja henkilökunta

3 Uudenkaupungin lukio 3 Opinto-opas Sisältö 1. Yhteystiedot Kodin ja koulun yhteistyö lukiossa Tavoitteet ja opiskelu lukiossa Opetussuunnitelma ja suuntautumismahdollisuudet Tuntijako Suoritusohjeet ja arviointi Poissaolot Ylioppilastutkintoon osallistuminen Suulliset kuulustelut Opintojen ohjaus Ainevalintojen muutokset pitkän matematiikan vaihto lyhyeksi 12. Koulun sisäinen tiedotus Järjestyssäännöt Poistumistiet ja turvallisuusohjeet Erityiskysymyksiä uskonnonvapauslaki - erityisruokavaliot - tukiopetus 16. Opintososiaaliset edut Oppilaskuntatoiminta Lukuvuosi opettajat - ryhmänohjaajat ja kotiluokat - ryhmät - työ- ja loma-ajat - yo-tutkintopäivät ja tutkintomaksut - kurssitarjotin - tuntikaaviot - oppikirjaluettelo Poissaololuvat ja selvitykset

4 4 1. YHTEYSTIEDOT Uudenkaupungin lukio PL 20 (Viikaistenkatu 3) UUSIKAUPUNKI Sähköposti Internet Rehtori Juha Salaterä Koulusihteeri Tuija Suomila Opinto-ohjaaja Saija Salmi Opettajienhuone Kansalaisopisto Tomi Kangas rehtori (Laitila) Kiinteistönhoitaja Harri Saarinen Ruokapalvelu Elina Vuoriaho Puhtaanapito Anni Hamilas Kouluterveydenhoitaja Anne Jussila Koulukuraattori Antti Lehmus Sivistyspalvelukeskus Marja-Leena Arvonen Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen

5 5 2. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ LUKIOSSA Kodin ja koulun yhteistyön perinteinen muoto ovat vanhempainillat, joita pidetään vuodessa kolme. Ensimmäisen vuosikurssin vanhempaintapaaminen pidetään loka-marraskuussa, jolloin ensimmäinen jakso on opiskeltu, aiheena on opiskelu lukiossa. Yhdistetty 2. ja 3. vuosi-kurssien ilta on loka-marraskuussa ja aiheina ovat ylioppilaskirjoitukset ja abien vanhemmille lisäksi jatko-opinnot. Helmikuussa on 2. vuosikurssin perinteinen vanhojentanssienilta. Tietoa vanhemmille annetaan jo ennen lukiovaihetta peruskoulun 9. luokkien vanhempainilloissa. Tiedot näistä tapahtumista tulevat opiskelijoiden mukana kotiin. Toivottavaa on, että mahdollisimman moni vanhemmista ottaisi osaa vanhempainiltoihin. Lukiossamme on käytössä viisijaksoinen järjestelmä, jolloin todistus annetaan jokaisen jakson jälkeen. Vanhempien ja huoltajien tulee allekirjoituksellaan varmistaa, että todistuksen sisältämät tiedot arvosanoista ja poissaoloista ovat tulleet heidän tietoonsa. Yhteydenpitoa koteihin pitävät tarvittaessa myös rehtori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat. Myös koti voi olla yhteydessä kouluun, ja esim. aineenopettajalta voi suoraan kysyä aineen opiskeluun liittyvistä asioista. Lukiossamme on myös opiskeluhuoltotyöryhmä, johon kuuluu rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, opettajajäsen, koulupsykologi ja kuraattori sekä tarvittaessa kutsuttuna muita asiantuntijoita ja opettajia. Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja sen toimenkuvaan kuuluu yleiset opiskeluun liittyvät asiat. 3. TAVOITTEET JA OPISKELU LUKIOSSA Lukiolain mukaan perusopetukseen perustuva yleissivistävä lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Koulumme omassa opetussuunnitelmassa on edellisen lisäksi täsmennetty toiminnan tavoitteiksi seuraavat: * oppimistaidot * ongelmanratkaisutaidot * tiedonhankinta- ja prosessointivalmiudet * positiiviset sosiaaliset asenteet ja kanssakäymistaidot * ympäristövastuun sisäistyminen ja elämän kunnioittaminen * halu elinikäiseen koulutukseen.

6 6 Koulun opetussuunnitelmassa on määritelty myös kasvatus- ja opetustyön arvoperusta, johon sisältyy mm. seuraavia asioita: * lähimmäisyys, suvaitsevaisuus, tasa-arvo, yhteistyökykyisyys, rauhantahtoisuus * yritteliäisyys, rehellisyys, vastuuntuntoisuus, itsenäinen ja kriittinen ajattelu, fyysisen kunnon arvostaminen * kansainvälisyys, kielitaidon arvostaminen, oman kansallisen kulttuuriperinteen kunnioittaminen * kestävän kehityksen periaatteen mieltäminen, kyky nähdä esteettisiä arvoja. Lukiossa menestyminen edellyttää opiskelijalta määrätietoista tavoiteasettelua sekä riittävää motivaatiota ja itseluottamusta opintojensa loppuun viemiseen. Seuraavia asioita voidaan lisäksi pitää hyvän lukio-opiskelun tunnusmerkkeinä * oppimisen lainalaisuuksien tunteminen ja oppimistekniikoiden hallinta * oman ajankäytön järkevä suunnittelu * vastuu omasta opiskelusta * halu omaksua uutta tietoa ja käsitellä sitä * valmius itsenäiseen opiskeluun * sopeutuminen jaksoittain vaihtuvaan opiskelurytmiin ja koeviikkoon * koulutehtävien tinkimätön suorittaminen. Pyri löytämään juuri sinulle sopiva opiskelutyyli. Ota selvää asioista kysyvä ei tieltä eksy. Pyri vaikuttamaan myönteisesti kunkin opiskeluryhmäsi työilmapiiriin. 4. OPETUSSUUNNITELMA JA SUUNTAUTUMISMAHDOLLISUUDET Koulun opetussuunnitelmaan kuuluvat yleinen osa ja ainekohtainen osa. Yleinen osa pitää sisällään opetus- ja kasvatustyön tavoitteet, joita on selostettu jo edellä. Ainekohtainen osa koostuu eri oppiaineiden tavoitteista ja opetussisällöistä. Oppiaineiden kurssien opintosisällöt löytyvät myös kurssiselostevihkosesta. Uudenkaupungin lukio tarjoaa mahdollisuuksia normaalien lukio-opintojen lisäksi myös erikoistumiseen. Luonnontieteisiin keskittyvällä on tarjolla runsaasti soveltavia kursseja fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen alueilta. Myös luovaan ilmaisuun suuntautuvalla on mahdollisuus lisäkurssivalintaan musiikin, äidinkielen, liikunnan ja kuvataiteen sektoreilla. Tarjonta vaihtelee vuosittain. Luokaton järjestelmä ja valinnainen tuntijako muodostavat opetussuunnitelmallisen kokonaisuuden, jonka tunnuspiirteenä on joustavuus. Se mahdollistaa opiskelun suuntaamisen ja keskittämisen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Opiskelija voi pitkälti itse määrätä etenemistahtinsa ja ohjelmansa. Myös oppimäärien suoritustavat monipuolistuvat.

7 7 5. TUNTIJAKO Valtioneuvoston päätös lukion tuntijaosta Pakolliset Valtakunnalliset Oppiaine tai aineryhmä kurssit syventävät kurssit Äidinkieli ja kirjallisuus Kielet perusopetuksen 1-6 vuosiluokilta alkava kieli (A-kieli) 6 2 perusopetuksen 7-9 vuosiluokilta alkava kieli (B-kieli) 5 2 perusopetuksen 7-9 vuosiluokalla alkava valinnainen muut kielet 16 Matematiikka lyhyt oppimäärä pitkä oppimäärä Ympäristö- ja luonnontieteet Biologia 2 3 Maantiede 2 2 Fysiikka 1 7 Kemia Uskonto tai elämänkatsomustieto Filosofia Psykologia Historia. 4 2 Yhteiskuntaoppi Taito- ja taideaineet 5 Liikunta Musiikki Kuvataide Terveystieto Opinto-ohjaus 1 1 Pakolliset kurssit Syventävät kurssit vähintään 10 Soveltavat kurssit Kurssit yhteensä vähintään 75 Tuntijaon mukaisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi voi olla koulutuksen järjestäjän päättämiä syventäviä ja soveltavia kursseja. Oppituntien lisäksi opinto-ohjauksessa opiskelijalle annetaan muuta ohjausta. Opiskelija voi opiskella useampaa kuin yhtä A-kieltä. Jos toista kotimaista kieltä opiskellaan A-oppimäärän mukaisesti, on pakollisten kurssien määrä kuusi.

8 8 6. SUORITUSOHJEET JA ARVIOINTI Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä opiskeluaikaan pidennystä (LL 23 ). Kurssin suorittaminen - Opiskelijalla on oltava kurssin alussa aineessa vaadittavat oppikirjat ym. tarvikkeet. - Opettajan tulee kurssin alussa antaa kirjallisten töiden palautusten ns. dead line - päivä, jolloin työt on ehdottomasti viimeistään palautettava. Jollei opiskelija palauta töitään määräpäivään mennessä, tulee kurssin arvosanaksi H, hylätty. Tällöin kurssi on käytävä uudelleen. - Kaikenlainen vilppi tai kopiointi suoraan lähteestä aiheuttaa kyseisen työn ja koko kurssin hylkäämisen. - Kurssi, joka on arvioitu, katsotaan suoritetuksi. Hyväksytty kurssi edellyttää vähintään arvosanaa 5 tai hyväksymismerkintää S. - Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot hyväksytään lukion kurssin suoritukseksi, mikäli ne sisällöltään vastaavat jonkin Uudenkaupungin lukion kurssin sisältöjä. Tällaisten kurssien korvautuvuudesta on sovittava etukäteen rehtorin kanssa. - Opiskelijan vaihtaessa matematiikan pitkältä oppimäärältä lyhyelle noudatetaan vaihdossa erikseen määrättyjä korvaavuusperiaatteita (ks. kohta 11). Itsenäinen suoritus - Kurssiselosteesta ilmenee, mikäli kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Itsenäisestä suorituksesta pitää aina etukäteen neuvotella kyseisen aineen opettajan kanssa. Kun itsenäisestä suorituksesta on sovittu, opettaja täyttää itsenäisen suorituksen lomakkeen ja opiskelija toimittaa sen rehtorin ja opinto-ohjaajan hyväksyttäväksi. - Itsenäisessä suorituksessa pitää tarkasti noudattaa opettajan antamaan aikataulua. - Loppukuulustelun lisäksi vaaditaan myös muuta näyttöä kurssin suoritukseksi. Tämä sovitaan jokaisen suorituksen osalta erikseen. - Itsenäisestä kurssista on aina saatava hyväksytty arvosana. Kurssin arviointi - Opiskelijan tiedot ja taidot arvioi kyseisen aineen opettaja kurssin päättyessä. Arvosanat merkitään numeroilla 4 10 tai kirjainmerkinnällä S (suoritettu), H (hylätty) ja W (puutteita). Arvosana 4 osoittaa hylättyä, arvosana 5 välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. - Numeroarvosanoin arvioidaan - kaikkien yhteisten oppiaineiden pakolliset ja syventävät kurssit - valinnaiset vieraat kielet (B2 ja B3), mikäli niiden oppimäärä käsittää vähintään kolme kurssia. - Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. - Liikunnasta ja yhden kurssin käsittävistä pakollisista oppiaineista annetaan kurssin päättyessä numeroarvosana. Opiskelijan pyynnöstä nämä numeroarvostelut muutetaan suoritusmerkinnöiksi abivuoden keväällä. - Mikäli opiskelija saa kurssista arvosanan H, hänen on käytävä kurssi kokonaan uudelleen.

9 Oppiaineen oppimäärän arviointi 9 - Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 oppiaineen pakollisista ja syventävistä kursseista hyväksytysti. Hylättyjä kurssiarvosanoja saa siis olla enintään seuraavasti: Kurssien määrä Hylättyjä voi olla kurssia tai enemmän 3 - Päättöarvosanan pohjana on oppiaineen pakollisten ja syventävien kurssien arvosanojen keskiarvo. Näin määräytyvää arvosanaa opettaja voi harkintansa mukaan nostaa. Oppiaineisiin läheisesti liittyviä soveltavia kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. - Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa päättöarvosanaansa ennen yo-kirjoituksia järjestettävissä tenteissä. Lukion oppimäärän suorittaminen - Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. - Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan suorittamat kurssit, eikä yhtään kurssia voi jälkikäteen poistaa. - Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista lasketaan mukaan lukion oppimäärään vain hyväksytysti suoritetut kurssit. Jos siis koulukohtaisesta syventävästä kurssista tai soveltavasta kurssista on arvosana 4, sitä ei lasketa mukaan 75 kurssin suoritukseen. - Päättötodistuksessa ei voi olla yhtään H-merkintää. Uusintakuulustelut ja rästikokeet - Mikäli opiskelija saa kurssista arvosanan 4, hänellä on kerran oikeus osallistua uusintakuulusteluun. - Jos opiskelija jää pätevän syyn vuoksi pois kurssikokeesta, hänen on esitettävä selvityksenä lääkärin, terveydenhoitajan tai huoltajan todistus sairaudestaan tai muusta pakottavasta poissaolosyystä kyseisen aineen opettajalle. Arvioinniksi tulee tässä tapauksessa W. Tällöin opiskelijan tulee suorittaa kurssikokeensa uusintakuulustelupäivänä tai opettajan kanssa sopimanaan ajankohtana ns. rästikokeena. Hänelle jää vielä yksi uusintamahdollisuus. - Jos opiskelija jää ilman pätevää syytä pois kurssikokeesta, tulee arvioinniksi W. Tällöin hän voi uusia kokeen vain kerran seuraavana uusintakoepäivänä, muutoin W muuttuu arvosanaksi H. - Mikäli opiskelija saa kurssista arvosanan H, hänen on käytävä kurssi kokonaan uudelleen. H:lla arvioitua kurssia ei voi uusia uusintakuulustelussa. - Opiskelija voi osallistua poikkeustapauksissa kahden aineen kokeeseen samassa uusintakoetilaisuudessa. Opiskelijan on tällöin pyydettävä lupa kahden kokeen samanaikaiseen suorittamiseen kummankin uusittavan kurssin opettajalta ennen uusintakokeeseen ilmoittautumista. - Uusintakuulusteluiden ajankohdat selviävät opinto-oppaan kohdasta 18.

10 10 Hyväksytyn kurssin uusiminen - Hyväksytyn kurssin saa uusia vain käymällä kurssin uudestaan. - Poikkeus: 2. ja 3. jakson uusintakoepäivinä opiskelija voi osallistua yhden hyväksytyn kurssin uusintakokeeseen. Etenemiseste - Kaksi arvosanaa 4 (pitkässä matematiikassa kolme arvosanaa 4) tai yksi arvosana H (hylätty) aiheuttavat etenemisesteen aineen opiskelussa. Jos opiskelijalla on jossakin aineessa etenemiseste, hän ei voi osallistua kyseisen aineen kuulusteluihin ennen kuin este on poistettu. Tarkistusarviointi Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä (LA 13 ). Jos opiskelija on tyytymätön edellä tarkoitetusta pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää arviointiin oikaisua lääninhallitukselta. Lääninhallitus voi, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin, määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava (LA 13 ). 7. POISSAOLOT Opiskelijan tulee osallistua lukiolain mukaisesti opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (Lukiolaki 23 ). Luvattomia poissaoloja ei sallita. Luvan poissaoloon koulusta antaa yksittäisen oppitunnin osalta tunnin opettaja (tai ryhmänohjaaja, mikäli opiskelija ei tavoita opettajaa). Luvan alle viikon poissaoloon antaa ryhmänohjaaja, pidempiin poissaoloihin rehtori. Jokaiseen poissaoloon täytyy olla koulun kannalta hyväksyttävä syy eli jokainen poissaolo on selvitettävä hyväksytysti, jotta opiskelija saa kurssista suoritusmerkinnän Hyväksyttyjä poissaolosyitä ovat sairaudet ja etukäteen anotut luvat. Esimerkiksi kiireettömät lääkärikäynnit ja autokoulutunnit hoidetaan kouluajan ulkopuolella (paitsi ns, Turku-ajo ja insinööriajo, jotka selvitetään autokoulunopettajan alle-kirjoituksella). Poissaoloista pitää ilmoittaa kaikkien kurssien opettajille etukäteen, mikäli mahdollista. Samalla opiskelijan tulee selvittää, miten hän voi itsenäisesti opiskella niiden tuntien asiat, joilta hän on poissa. Kun opiskelija sairastuu ja jää kotiin, tulee asiasta ehdottomasti ilmoittaa soittamalla koululle (opettajainhuone puh. (02) tai (02) , kanslia tai muuten varmistamalla, että opettajat saavat tiedon. Palattuaan kouluun opiskelija selvittää poissaolonsa välittömästi kaikille niille opettajille, joiden tunneilta hän on ollut poissa.

11 11 Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hän tietää, mitä asioita kursseilla on opiskeltu ja mitä on läksyksi annettu poissaolon aikana. Jokaisesta kurssiryhmästä kannattaa ottaa heti jakson alussa jonkin kurssilaisen yhteystiedot, jotta em. asiat on helppo selvittää. Jos opiskelija on uusintakoepäivänä aiheettomasti poissa oppitunneilta, uusintakoe hylätään. Poissaloselvitys täytyy olla jommankumman vanhemman tai huoltajan allekirjoittama. Kaikki poissaoloselvitykset tehdään tämän opinto-oppaan loppuosassa olevaan tilaan. Huoltaja voi tehdä poissaolomerkinnän myös Wilmaan. 8. YLIOPPILASTUTKINTOON OSALLISTUMINEN Lukio-opinnot tähtäävät ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Ohjeet ja määräykset sisältyvät ylioppilastutkintoasetukseen ja ylioppilastutkintolautakunnan antamiin ohjeisiin. * Tutkinnon voi suorittaa ajallisesti hajautettuna kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Tutkinnon voi aloittaa myös syksyllä. * Ilmoittautuminen tutkintoon tapahtuu syksyn osalta kesäkuun 5. päivään mennessä ja kevään osalta marraskuun 23. päivään mennessä. * Tutkintoon sisältyvät 1. äidinkielen koe 2. toisen kotimaisen kielen koe 3. vieraan kielen koe 4. matematiikan koe 5. reaaliainekoe 6. ylimääräinen vieraan kielen koe Pakollisina on suoritettava äidinkieli ja kohdissa 2-5 mainituista kokeista kolme. Kokelas voi lisäksi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. * Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaatimustasoltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa on suoritettava vaativampi koe. * Opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon jonkin aineen kokeeseen, kun hän on opiskellut ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumistaan vähintään ao. oppiaineen pakolliset kurssit tai viimeinen pakollinen kurssi on samaan aikaan opiskeltavana. Tutustu tarkempiin ohjeisiin - kysy opettajilta! 9. SUULLISET KUULUSTELUT (asetus A 810/1998, 8 ) Opiskelijalle on ennen päättötodistuksen antamista varattava mahdollisuus osallistua suullisiin kuulusteluihin lukion eri oppiaineissa. Tarvittaessa kuulusteluun voi sisältyä kirjallisia tehtäviä. Tarvittaessa voidaan suullisia kuulusteluja järjestää myös syksyllä. Suullisten kuulustelujen tarkoitus on antaa opiskelijalle mahdollisuus korottaa oppimäärien arvosanoja ennen päättötodistuksen antamista sekä harjoituttaa itseään tulevia ylioppilastutkintokirjoituksia varten. Opiskelijan edun mukaista on osallistua suullisiin kuulusteluihin.

12 OPINTOJEN OHJAUS Opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija voi kääntyä opinto-ohjaajan puoleen mm. kun hänellä on ongelmia opiskeluasioissa, kurssivalintojen muuttamissuunnitelmia, koulunkäynnin keskeyttämisaikeita tai kun hän miettii jatko-opinto- ja ammatinvalintasuunnitelmia. Opinto-ohjaaja toimii myös yhteyshenkilönä ammatinvalintapsykologiin. Opinto-ohjaaja on tavattavissa ilmoitustaululla olevan aikataulun mukaisesti. Ryhmänohjaaja on oman ryhmänsä ja opettajakunnan välinen yhdyshenkilö, joka huolehtii sisäisestä tiedottamisesta ja tukee opiskelua. Ryhmänohjaaja tapaa ryhmäänsä kerran viikossa. Nämä ryhmänohjaajan tuokiot pidetään jakson alussa ilmoitettavana ajankohtana. Ryhmänohjaustuokiot ovat opiskelijoille pakollisia. Aineenopettajat antavat omaa ainettaan koskevaa opintoneuvontaa sekä osallistuvat opinto-ohjelman suunnitteluun ja seurantaan. Kansliassa opiskelija asioi erilaisten todistusten, lupa-anomusten ja opintososiaalisten asioiden vuoksi. Rehtorille kuuluu kokonaisvastuu opetussuunnitelman toteutumisesta ja päätöksenteko opiskelijan opintojen erikoisjärjestelyistä. Rehtori hyväksyy opiskelijoiden opinto-ohjelman muutokset, kurssien suorittamisen itsenäisesti, muissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit ja myöntää tarvittaessa oppilaalle luvan keskeyttää opinnot esim. yhden jakson ajaksi. Rehtori myös vapauttaa opiskelijan esim. liikunnan opetuksesta vamman tms. perusteella. 11. AINEVALINTOJEN MUUTOKSET Tullessaan lukioon opiskelija merkitsee oppiainevalintansa valintakorttiin. Opintojen aikana voi tulla tilanteita, jolloin on tehtävä muutoksia ainevalintoihin esim. kurssien päällekkäisyyden tai selvien virhevalintojen takia. Muutoksesta opiskelija neuvottelee opinto-ohjaajan kanssa, joka tarkistaa muutoksen toteutumismahdollisuuden. Kurssin keskeyttäminen tai vaihtaminen on sallittua viikon ajan uuden jakson alkamisesta. Seuraavia jaksoja koskevat muutosesitykset on toimitettava opinto-ohjaajalle viimeistään n. 2 viikkoa ennen jakson alkua (päivämäärät ovat opinto-oppaassa ja opinto-ohjaajan ilmoitustaululla). Valinnat seuraavaa lukuvuotta varten tarkistetaan helmi-maaliskuussa. Hyväksytyistä muutoksista on näytettävä allekirjoitettu tiedote aineenopettajalle siinä tapauksessa, että jakso on jo alkanut.

13 13 Matematiikan pitkän oppimäärän vaihtaminen lyhyeen oppimäärään Matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän välinen vastaavuus Lyhyt MAB 1 MAB 2 MAB 3 MAB 4 MAB 5 MAB 6 MAB 7 MAB 8 MAB 10 MAB 9 Pitkä MAA 1 MAA 3 MAA 2 MAA 7 MAA 6 MAA 4 MAA 8 MAA 5 MAA 9 MAA 14 Jos opiskelija vaihtaa pitkän oppimäärän lyhyeen, hänen täytyy suorittaa kaikki ne lyhyen oppimäärän pakolliset kurssit, joita vastaavia pitkän oppimäärän kursseja hän ei ole suorittanut. Jos opiskelija on suorittanut pitkän oppimäärän ja lyhyen oppimäärän molemmat toisiaan vastaavat kurssit, vain toinen niistä voidaan laskea kurssimäärään. Jos opiskelijalla on pitkässä oppimäärässä viimeinen / viimeiset kurssit 4, niin niitä ei lasketa suoritettuihin kursseihin. Arvosanaa määriteltäessä otetaan huomioon suoritettujen kurssien arvostelut sellaisenaan. 12. KOULUN SISÄINEN TIEDOTUS Lukioaikana kullakin opiskelijalla on oma ryhmänohjaaja, jonka johdolla kokoonnutaan viikoittain ryhmänohjaustuokiolle. Tällöin opiskelijat saavat heitä ja koulua koskevaa informaatiota ja heillä on myös mahdollisuus saada vastauksia omiin ongelmiinsa. Läsnäolo ryhmänohjaustuokioille on pakollista. Tiedotteen tuokiolle tekee rehtori. Käytävien ilmoitustauluilla on mahdollisuus antaa opiskelijoille tiedotteita, jotka liittyvät kursseihin ja muihin koulun tapahtumiin. Myös keskusradiota käytetään tiedottamisessa. Lukion kotisivuilta saa myös tietoa opintoihin läheisesti kuuluvista asioista. Osoite on Tiedot opintojen edistymisestä ja poissaoloista löytyvät kätevästi Wilma-käyttöjärjestelmästä, josta opiskelijat myös tulostavat jaksottaisen työjärjestyksensä. Pääsy Wilmaan on mahdollista esim. kotisivujen linkin kautta. Tiedottamista tehdään myös Wilman kautta. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa

14 UUDENKAUPUNGIN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssäännöillä on tarkoitus huolehtia, että kouluyhteisön jäsenillä on rauhallinen ja viihtyisä työympäristö sekä taata turvallisuus eri tilanteissa. Järjestyssäännöt koskevat kaikkea koulutyötä, koulun tilaisuuksia sekä vierailukäyntejä. Koulun alueeseen kuuluu koulurakennuksen lisäksi koulua ympäröivä tontti. Kouluaikaan kuuluu työjärjestyksen mukainen työpäivä, lukuun ottamatta vapaatunteja, sekä koulun toimintaan liittyvät tilaisuudet. Työjärjestyksen noudattaminen Lukion opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus. Poissaoloselvityksen ohjeet ovat lukion opinto-oppaassa, joka jaetaan opiskelijoille lukuvuoden alussa. Työpäivän aloittaa aamunavaus klo 7.55 ja siihen osallistuvat ne opettajat ja opiskelijat, joilla on sitä seuraava tunti. Oppitunneille saavutaan ajoissa. Annetut työt ja tehtävät palautetaan annettujen aikataulujen mukaisesti. Ansiotyöt, autokoulu ja muu koulun ulkopuolinen toiminta eivät saa haitata työjärjestyksen mukaista koulunkäyntiä. Työrauhan ylläpitäminen Koulun työrauhan edistäminen kuuluu kaikille. Oppitunneilla ei käytetä puhelinta, tietokonetta tai muuta viestintälaitetta, mikäli opettaja ei ole antanut siihen lupaa. Sopimattomasti käyttäytyvä opiskelija voidaan poistaa luokasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi. Tarvittaessa rehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen ja tarvittaessa erottaa määräajaksi.

15 15 Yleisiä määräyksiä Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Opiskelijalla on velvollisuus korvata koulun omaisuudelle aiheuttamansa vahinko. Kaikista vahingoista on viipymättä ilmoitettava rehtorille. Jokainen huolehtii koulualueen siisteydestä. Jos aiheuttaa epäsiisteyttä, on velvollinen siivoamaan jälkensä. Tämä koskee niin sisä- kuin ulkotiloja. Tupakointi ja tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty koulualueella. Samoin päihteiden käyttö tai päihteiden vaikutuksen alaisena koulualueelle tuleminen on kielletty. Opinto-oppaassa on lisää tietoa koulun käytännöistä.

16 POISTUMISTIET JA TURVALLISUUSOHJEET T U L I P A L O N S A T T U E S S A I T U K A H D U T E T A A N palo alkusammuttimilla: palopostit, käsisammuttimet, sammutuspeitteet tulen leviäminen sulkemalla ikkunat ja ovet II H Ä L Y T E T Ä Ä N palokunta puh.nro 112 rakennuksessa olijat poistumaan keskusradiolla ja summerilla tai suullisesti III P O I S T U T A A N Lukio BI, FY, AI, UE, HY, K2, K3, MA, KU, KO luokista lukion ovesta ulos K1, K6 ja studioluokasta Viikaisten rakennuksen pääovesta ulos Opettajainhuoneesta, auditoriosta ja ruokalasta rakennuksen pääovesta ulos MU luokasta lähimmästä jäähallin puoleisesta ovesta ulos Liikuntasaleista pukuhuoneiden ulko-ovista ulos Viikaisten koulu YLIN KERROS: kotitalous- ja tekstiililuokista sekä kielet 3 luokasta läntisemmästä jäähallin puoleisesta ovesta, muut jäähallin puoleisesta ovesta ala-aulan kohdalta. KESKIKERROS: Biologian ja historian luokista läntisemmästä ovesta jäähallin puolelta, muista luokista, opettajainhuoneesta ja kanslioista jäähallin puoleisesta ovesta ala-aulan kohdalta. ALIN KERROS: Ruokalasta ja auditoriosta pääovesta pesäpallokentälle. Teknisen työn tiloista, kuvataide 1 luokasta, musiikkiluokasta ja matematiikka 3 luokasta läntisemmästä jäähallin puoleisesta ovesta, fysiikka 3 ja 4 luokista sekä kielet 10 luokasta lukion pääovesta, muista luokista jäähallin puolelta ala-aulan kohdalta. Liikuntasalista pukuhuoneiden ulko-ovista ulos. IV K O K O O N N U T A A N Lukion opiskelijoiden ja henkilökunnan kokoontumispaikka on ns. pesäpallokenttä koulurakennuksen länsipuolella. Viikaisten koulun oppilaiden ja henkilökunnan kokoontumispaikka on jäähallin ja uimahallin välinen kenttä. Siivoojat, koulun keittiön henkilökunta, koulukuraattori, -psykologi ja terveydenhoitaja sekä Vakka-Suomen opiston henkilökunta kokoontuvat ns. pesäpallokentälle koulurakennuksen länsipuolella.

17 ERITYISKYSYMYKSIÄ Uskontoihin kuulumaton opiskelija ohjataan elämänkatsomustiedon opiskelijaksi, elleivät huoltajat erikseen ano mahdollisuutta osallistua uskonnon opetukseen. Erityisruokavalioista tulee opiskelijan tai huoltajan ottaa yhteys koulun ruokapalveluun. Tukiopetuksesta tulee opiskelijan tai huoltajan ottaa yhteys aineenopettajaan ja tarvittaessa rehtoriin. Kouluaikana tapahtuneet lomamatkat eivät oikeuta saamaan tukiopetusta. 16. OPINTOSOSIAALISET EDUT Opintotuki 17 vuotta täyttäneellä lukion opiskelijalla on mahdollisuus saada Kansaneläkelaitokselta opintorahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakauksen päätoimista opiskelua varten. Asumislisän saamista lapsilisä ei kuitenkaan estä, jos opiskelija asuu itsenäisesti. Päätoimisina pidetään opintoja lukion oppimäärän suorittamiseksi, kun lukio-opintojen laajuus on vähintään 75 kurssia ja kun lukiolainen osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai kahteen yo-tutkinnon kokeeseen. Lukiolainen voi saada opintotuen neljäksi opiskeluvuodeksi. Tuki myönnetään enintään kolmeksi opiskeluvuodeksi ja lisähakemuksesta neljänneksi, jos päätoimiset lukioopinnot jatkuvat. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien. Lisätietoja opintotuesta ja koulumatkatuesta saa koulun kansliasta ja Kelan paikallistoimistosta sekä Internetistä osoitteesta Koulumatkatuki Lukion päätoiminen opiskelija on oikeutettu koulumatkatukeen, jos yhdensuuntainen koulumatka on opiskelijan asunnolta oppilaitokseen vähintään 10 km ja matkakustannusten on ylitettävä 54,00. Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa kotiovelta koulun ovelle. Kuljettavan matkan pituus mitataan kulkukelpoista väylää pitkin, jolla tarkoitetaan maanteitse tai rautateitse kuljettua lyhintä mahdollista matkaa. Matkahuollon ja Kelan tekemän sopimuksen mukaisesti opiskelijan tulee käyttää halvinta käytettävissä olevaa lipputuotetta. Jos joukkoliikennettä tai koulukuljetusta ei ole käytettävissä, opiskelija voi matkustaa kouluun itse valitsemallaan tavalla (esimerkiksi omaa autoa käyttäen) ja saada matkakuluihin koulumatkatukea. Koulumatkatuki voidaan opiskelijan hakemuksesta myöntää oman matkustustavan perusteella, vaikka opiskelija käyttää tai voisi käyttää joukkoliikennettä, jos opiskelijan koulumatka tai matkustustapa vaihtuu useita kertoja lukuvuoden aikana.

18 18 Opiskelija voi käyttää omaa matkustustapaa myös silloin, jos * joukkoliikenteen tai koulukuljetuksen ulkopuolelle jää vielä yhdensuuntaisesti yli viisi kilometriä * joukkoliikennettä tai koulukuljetusta on käytettävissä kuukauden aikana keskimäärin enintään kuudella yhdensuuntaisella koulumatkalla viikossa * opiskelijan koulumatkaan käyttämä yhteenlaskettu odotus- ja matkustusaika ylittää keskimäärin kolme tuntia päivää kohden kuukaudessa * koulumatka on joukkoliikennettä tai koulukuljetusta käyttäessä vaikea tai rasittava. Vaikeus ja rasittavuus voi johtua esimerkiksi opiskelijan vammasta tai sairaudesta Koulumatkatukea haetaan erikseen joka lukuvuodeksi Kelan koulumatkatukihakemuslomakkeella. Kun opiskelija käyttää matkaansa Matkahuollon tai VR:n järjestämää joukkoliikennettä, hän täyttää myös ostotodistuslomakkeen. Kela lähettää aina päätöksen koulumatkatuesta hakijalle. Koulumatkakortilla olevia matkoja saa käyttää ainoastaan sen lukuvuoden aikana, jolle tuki on myönnetty. Matkahuolto ei lunasta takaisin 44 matkan koulumatkakortteja. Lukuvuoden viimeinen mahdollinen ostopäivä on 14 päivää ennen koulun päättymistä. Ostotodistus ja sillä ostettu koulumatkatukilippu ovat henkilökohtaisia, joiden käytöstä opiskelija vastaa. Ostotodistusta tai lippua ei saa luovuttaa toisen käyttöön. Opiskelijalla on ilmoitusvelvollisuus. Jos opiskelijan koulumatka muuttuu (opinnot keskeytyvät, oppilaitos vaihtuu, opiskelija valmistuu, muuttaa tms.), hän ei saa enää ostaa koulumatkatukilippuja ennen kuin hänen oikeutensa tukeen on tarkistettu. Muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Kelaan. Vakuutusturva Lukion opiskelijat ovat kaupungin toimesta tapaturmavakuutettu. Tapaturmavakuutus korvaa kouluaikana tapaturman seurauksena sattuneet henkilövahingot ja myös särkyneet silmälasit, kuulolaitteet ja hammasproteesit, jos opiskelijalle on aiheutunut samalla ruumiinvamma. Vakuutusyhtiö korvaa vain julkisen terveydenhuollon kustannukset. Mikäli opiskelija haluaa käyttää yksityisiä palveluja on ne kustannettava itse. Lisätietoja saa kansliasta ja vakuutusyhtiö Pohjolasta. Opiskeluhuolto Opiskeluhuollolla tuetaan ja edistetään opiskelijan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia kouluyhteisössä. Opiskeluhuoltoa lukiossa tehdään yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena työnä. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee oppimisympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta, sosiaalista vastuullisuutta ja esteettömyyttä. Yksilökohtainen opiskeluhuolto sisältää opiskelijan käynnit terveydenhoitajan, kuraattorin tai psykologin vastaanotoilla sekä yksittäisen opiskelijan ympärille kootut opiskeluhuolollisia asioita käsittelevät asiantuntijaryhmät. Tavoitteena on ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen opiskelijaa koskeviin huolenaiheisiin ja oppimisen esteisiin.

19 19 Opiskeluhuollon palvelut Psykologi- ja kuraattoripalvelut Opiskelijan tai huoltajan pyytäessä on opiskelijalle järjestettävä mahdollisuus keskustella opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa. Sama koskee lukion henkilöstön katsoessa opiskelijan keskustelun psykologin tai kuraattorin kanssa tarpeelliseksi. Psykologin tai kuraattorin on yhteydenoton perusteella arvioitava onko asia kiireellinen. Mikäli opiskelijan tai läheisen yhteydenotto on puhtaasti neuvonpidollinen, ohjauksellinen tai keskustelun järjestäminen katsotaan muuten tarpeettomaksi, sitä ei ole välttämätöntä järjestää. Psykologi tai kuraattori arvioi, millaista tukea ja/tai ohjausta opiskelija tarvitsee ja ohjaa hänet tarpeen mukaan saamaan muita opiskeluhuollollisia palveluita tai tukipalveluita. Terveydenhuoltopalvelut Terveydenhoitaja Anne Jussila, puh Vastaanotto ilman ajanvarausta ma, ke, to ja pe klo 8-9. Ensiapu ja sovitut tapaamiset klo Lääkäri Riitta Hirvonen, ajanvaraus terveystarkastuksiin terveydenhoitajan kautta. Ei muuta vastaanottoa. Syyslukukauden aikana tehdään 1. vuoden opiskelijoille terveystarkastus, johon sisältyy terveydenhoitajan ja lääkärin osuus. Kutsu lähetetään Wilma-viestinä. 17. OPPILASKUNTATOIMINTA Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Oppilaskunta valitsee lukuvuoden alkaessa pidettävässä yleiskokouksessaan itselleen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muun hallituksen. Oppilaskunnan hallitus järjestää vuosittain erilaisia tilaisuuksia, tempauksia ja retkiä jäsentensä viihdyttämiseksi, organisoi oppikirjahankintoja, antaa lausuntoja ja osallistuu koulutyön suunnitteluun. Oppilaskunnan yhteishenki on tärkeä koulussa viihtymisen ja opiskelumotivaation kannalta.

20 LUKUVUOSI Opettajat, opettajan lyhenne ja opetusaineet Kulovesi-Miettinen Helena HEK RAB, RUB Lehtoruusu Pekka LPM MA, MB Salminen Eero (sij.) EES MA, MB Levanen Mervi MEL KU Länsineva-Narinen Ritva RLN ENA Manderson Hanna-Leena HLM ENA Markela Elina ELM LI Mäkelä Anitta ANM MU Oilinki Marja MOI ET, FI, PS, UE Pihlava-Lahtinen Virve VIP MB, TV Rajala Jussi JRA HI, YH Rajala Satu SAR KE, MA, MB Rantanen Katariina KAR ÄI Häkkinen Mirjami (sij.) MHÄ ÄI Rasinmäki Olli OLR LI, TE Rosendahl Susanna SUR RUB, VEB Salaterä Juha (Rehtori) JSA LI Salmi Saija SAS OPO Siivonen Kirsi KSI BI, GE, TE, YR Sjöblom Teemu TSS ÄI Numminen Ilkka (sij.) ILN ÄI Valkonen Venla VEV SAA, SAB Viherä Petri PEV FY, MA, MB, TV Ryhmänohjaajat ja kotiluokat I 1SAR Satu Rajala Matematiikka 1KAR Mirjami Häkkinen Suomi 1SAS Saija Salmi Kielet 3 II 2MOI Marja Oilinki Uskonto 2PEV Petri Viherä Fysiikka 2JRA Jussi Rajala Historia III 3HEK Helena Kulovesi-Miettinen Kielet 6 3SUR Susanna Rosendahl Kielet 2 3KSI Kirsi Siivonen Biologia IV 4HEK Helena Kulovesi-Miettinen Kielet 6 Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 23.4.2014 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoi7eena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! ABIEN VANHEMPAINILTA SYKSY 2016 ABIEN TILANNE NYT Pian 2 ½ vuotta lähiopetusta takana Toiseksi viimeinen koeviikko lähestyy Kolmannessa jaksossa pidetään kertauskursseja Viimeinen

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

OPINTO-OPAS LV Opiskelijan nimi

OPINTO-OPAS LV Opiskelijan nimi OPINTO-OPAS LV. 2016 2017 Opiskelijan nimi ryhmä 2 Opiskelijalle ja huoltajille Kädessäsi on Uudenkaupungin lukion opinto-opas. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa lukio-opiskelusta uusille opiskelijoille

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA 7.11.2016 HISTORIAN KERTOMAA Alunperin Turun Akatemian pääsykuulustelu Vuodesta 1852 lukion päättökoe Vuosittainen ylioppilaiden määrä kasvanut noin 70:stä lähes 35 000:een

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN Info abeille/9.5.2016 Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio 1 YLIOPPILASTUTKINTO 5 REAALIAINEEN KOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN Kokelas ilmoittautuu reaaliaineen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä.

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä. Ylioppilastutkinto Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen. Kokeeseen saavutaan ajoissa viimeistään klo 8.00, nimenhuuto alkaa klo 8.30. Eväät tarkistetaan ennen saliin menoa. Rehtori ilmoittaa ennen

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

Iisalmen aikuislukio

Iisalmen aikuislukio Iisalmen aikuislukio Opinto-opas 2015-2016 www.iisalmi.fi/aikuislukio Haukiniemenkatu 12, 74100 Iisalmi puhelin 040 543 4979 Leila Rahkonen-Navia apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja (virkavapaalla syyslukukauden)

Lisätiedot

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja.

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja. Abin aikataulua Syksyn 2016 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti. Ohjeet annetaan yo-infossa 17.5. Ilmoittautumiset pitää tehdä 25.5. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen jälkeen

Lisätiedot

1. JAKSO ( 38 työpäivää) Viikko 32 PE Koulu alkaa. Ilmoittautuminen 5. jakson uusintakokeisiin.

1. JAKSO ( 38 työpäivää) Viikko 32 PE Koulu alkaa. Ilmoittautuminen 5. jakson uusintakokeisiin. 1. JAKSO 12.8. 3.10.2016 ( 38 työpäivää) Viikko 32 PE 12.8. Koulu alkaa. Ilmoittautuminen 5. jakson uusintakokeisiin. Viikko 33 MA 15.8. Opiskeluhuoltoryhmä käy esittäytymässä 1. ryhmissä. TI 16.8. KE

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILTA KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO16 2.11.2016 TERVETULOA! rehtori Mika Strömberg ESITYKSEN AIHEET * lukion esittely ja tilat * kaksoistutkinto-opinnot * ylioppilastutkinto * sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 13A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 13A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 13A - 12G 3.2.2016 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA Lohjan Yhteislyseon lukio 16-ryhmien vanhempainilta 24.1.2017 TERVETULOA OHJELMA klo 17.30 klo 18.00 kahvitarjoilu ruokasalissa JUHLASALISSA ajankohtaista lukiosta, rehtori Panu Ruoste rasismi ja vihapuheet

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio OPINTO-OPAS 2015 2016 Sonkajärven lukio 2 Sonkajärven lukio Lyseotie 3 74300 SONKAJÄRVI Rehtori Auli Halonen 040 543 6180 Koulusihteeri Tuula Kortelainen 040 675 0015 Opinto-ohjauksesta vastaava opettaja

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE Ole ajoissa paikalla, takakansi s.4 Liikenne-este, myöhästyminen s.2 Sairastuminen s.2 816 46560, 046-8771433, 046-8771398 ESPOONLAHDEN LUKIO

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

KYL OPS Liite 3

KYL OPS Liite 3 KYL OPS 2012- Liite 3 Opintojen järjestelyistä Jaksollisuus... 1 Opinto-ohjelma... 1 Kurssi... 1 Kurssitarjotin ja työjärjestys... 1 Wilma mikä se onkaan?... 2 Kurssin suorittamisesta... 2 Kurssikoe...

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Ryhmänohjaajan tuokio Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus 19.4.2016 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo Valinnat 2015-13 WILMASSA 5.4.2015 KLO 08:00-10.5.2014 klo 20:00 Tarjotin 1516 Pakolliset kurssit ovat värittömiä, valtakunnalliset syventävät ovat kurssit sinisiä ja koulukohtaiset soveltavat kurssit

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 Kirjoituspäivät kevät 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 15.2 vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 20.4.2016 Rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILLAN ASIAT - kahvit - ryhmänohjaajien osuus - ylioppilaskirjoitukset - lukion tilaratkaisut S2016 -> - opojen osuus tuesta opiskelujen

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 20.4.2016 Rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILLAN ASIAT - kahvit - ryhmänohjaajien osuus - ylioppilaskirjoitukset - lukion tilaratkaisut S2016 -> - opojen osuus tuesta opiskelujen

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa

Abien vanhempainilta Tervetuloa Abien vanhempainilta 19.1.2016 Tervetuloa Vanhempainillan aiheet Kevään yo-kirjoitukset, valmistautuminen yo-kokeeseen, lukio-opinnot päätökseen Jatkokoulutukseen hakemisesta Ryhmänohjaajien tapaaminen

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 15 Lukio alkaa 14.8.2015 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

PL TAAVETTI Puh (kanslia), (rehtori)

PL TAAVETTI Puh (kanslia), (rehtori) LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma 2016-2017 Yhteystiedot Taavetin lukio PL 11 54501 TAAVETTI Puh. 040 7123511 (kanslia), 040 5462354 (rehtori) E-mail: etunimi.sukunimi@luumaki.fi TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2015 2016 1. jakso 17.8. 4.10. Ti 11.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 12.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12 18 To 13.8. Opinto-ohjaaja ohjaa

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi)

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi) Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, 30100 Forssa forssan-yhteislyseo.onedu.fi valinnat ja suoritukset: wilma.forssa.fi e-mail: yhteislyseo@forssa.fi viranomaissähköposti: kirjaamo@forssa.fi Puhelinnumerot

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKION TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016

PYHÄJOEN LUKION TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 PYHÄJOEN LUKION TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 1. Opetuksen yleinen järjestäminen Lukiokoulutusta järjestetään ja kehitetään edelleen lukiolain kasvatustavoitteiden ja opetussuunnitelman pohjalta painottaen

Lisätiedot

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Oulun aikuislukio Tarja Mäkipaaso Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Ylioppilastutkinnon rakenne Äidinkieli tai suomi toisena kielenä Kaikille pakollinen Toinen kotimainen kieli (keskipitkä, pitkä) Vieras

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan 21.10.2015 Kaurialan lukio Vanhempainyhdistyksen vuosikokous Vanhempainyhdistyksen kahvitus Opettajien esittely Lukuvuoden kuulumisia Opinto-ohjaajien terveiset

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE JOUTSA. Kuva Joutsan lukio, Keijo Kurki

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE JOUTSA. Kuva Joutsan lukio, Keijo Kurki JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA Kuva Joutsan lukio, Keijo Kurki JOUTSAN LUKION OPINTO-OPAS LV. 2008 2009 Osoite: Rehtori: Vararehtori: Kanslisti: Opinto-ohjaaja: Terveydenhoitaja: Ruokala: Huoltomies:

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta VIIKKO PVM PÄIVÄ Elokuu 10.8.2015 ma 33 11.8.2015 ti RESSUJEN KOULUTYÖ ALKAA 1. JAKSO ALKAA ROT 12.8.2015 ke 13.8.2015 to Ilm. uusintakuulusteluun päättyy klo 12.00 ROT 14.8.2015 pe Uusintapäivän 8-koodin

Lisätiedot