AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC"

Transkriptio

1 AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC Kyllikki Kerola, KT, konsultoiva erityisopettaja Anna-Kaisa Sipilä, KM, ohjaava opettaja Koulutusmateriaalin suunnittelussa mukana konsultoivat erityisopettajat Merja Hyytiäinen, Sanna Turakka 2008

2 Sisältö Erilaisia oireyhtymiä, kehityksen yksilöllisyyttä ASD Autismin kirjo Autismin piirteitä Aspergerin oireyhtymän piirteitä Rettin oireyhtymä Disintegratiivinen kehityshäiriö ASD:n teoreettisia selitysmalleja Kehitysvammaisuus ADHD- tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaus ADD tarkkaavaisuushäiriö Vinkkejä ADHD/ADD - kuntoutukseen Autismikuntoutuksen peruspilarit Dysfasia Touretten oireyhtymä Kehitystä ja oppimista vaikeuttavia tekijöitä Tehtävä omaan arkeen Kasvatuksellinen kuntoutus arjessa Säännöllinen yhteistyö Kommunikoinnin kehittäminen Visualisointi Strukturointi Jäsennellyt oppimistuokiot Sosiaalisten taitojen ohjattu oppiminen Sopimukset Sosiaalinen tarina Palkitseminen Aistien harjoittaminen Itsetunnon tukeminen Huumori, ilo ja leikkimielisyys 2

3 ASD Autism Spectrum Disorder- Autismin kirjo Neurologisen kehityksen pohjalta käyttäytymisessä ilmeneviä laaja-alaisia yksilöllisiä vaikeuksia Sosiaalisuudessa Kommunikaatiossa Käyttäytymisessä - omalaatuiset piirteet Aistimuksissa - havaintokokemusten erilaisuus 3

4 Autismin piirteitä Myönteiset käyttäytymismuodot Visuaalinen tarkkuus ja muisti Motoriset taidot usein hyvät Eri asioiden ja asiayhteyksien muistaminen Omaperäiset näkemykset ja ilmaisu Erityistaidot ja erityiset mielenkiinnon kohteet, paneutuminen niihin Rehellisyys, sääntöjen noudattaminen, tunnollisuus Erityiset pelot ja tilannejännittäminen Hyvä suoriutuminen ei-kielellisissä tehtävissä, loogisuus Liikakäyttäytymisen muodot Ritualistinen käyttäytyminen Haastavat käyttäytymismuodot Itsestimulaatio Ekolalia Tilanteeseen nähden sopimattomia tunteiden purkauksia Käyttäytymispuutteet Sensorisia ja havaintokyvyn vaikeuksia Kommunikoinnin vaikeuksia Sosiaalinen käyttäytymisen ja intuition sekä vuorovaikutuksen vaikeudet Vaikeuksia tavoitteellisessa toiminnassa esim. yhteisleikissä Itsenäisen elämän taidot puutteellisia 4

5 Aspergerin oireyhtymän piirteitä Vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa Rajoittunut ilmeiden ja eleiden käyttö tai ymmärtäminen, omalaatuinen katse Vaikeuksia ilmaista ja ymmärtää omia tunteita sekä tunnistaa toisten tunteita Puheen ja kielen poikkeavuutta, esim. Puheen kehitys myöhässä Ulkoisesti erinomainen puheilmaisu Muodollinen ja pikkutarkka puhe Omalaatuinen puhemelodia tai poikkeava ääni Puheen ymmärtämisen vaikeuksia, väärinkäsityksiä liittyen sanojen kirjaimelliseen merkitykseen Erityiset, rajoittuneet kiinnostuksen kohteet Rutiinien ja sääntöjen noudattaminen tärkeää, joskus pakonomaista Pulmat aistiherkkyydessä tavallisia Kykyprofiili yleensä huomattavan epätasainen (esim. sanavarasto vs. kielen ymmärtäminen) Muistin ja visuaalisen ajattelun vahvuus Usein motorista kömpelyyttä sekä vaikeuksia oman toiminnan ohjailussa Attwood

6 Rettin oireyhtymä esiintyvyys 1/ vain (?) tytöillä vauvaiän kehitys normaalia, kehitys taantuu 6-36 kk iästä alkaen motorisen kehityksen hidastuminen puhetaitojen häviäminen jäsenten kankeus, käsien kutova liike, hyperventilaatio tärkeää: kommunikaatiokeinon löytäminen! 6

7 Disintegratiivinen kehityshäiriö kehitys vaikuttaa normaalilta 3-4 vuotiaaksi muutamassa kuukaudessa kokonaisvaltainen noin vuoden kestävä taantuma, josta seurauksena autismin kaltainen tila - kommunikoinnin pulmat - sosiaalisten taitojen pulmat - virtsarakon ja suolen hallinnan vaikeudet - motoristen taitojen heikkeneminen - ylivilkkaus ja levottomuus 7

8 ASD:n teoreettisia selitysmalleja Neurologinen tausta Erilaisia tutkimuslöydöksiä Psykologiset teoriat Theory of Mind mielen teoria Koherenssiteoria osat ja kokonaisuudet Eksekutiiviset toiminnan ohjauksen pulmat Käyttäytymispiirteet - opitut toimintamallit Lääkinnälliset vaikutukset erittäin yksilöllisiä Kasvatuksellinen kuntoutus tuloksellista - hyviä kokemuksia ja tutkimustuloksia 8

9 Autismikuntoutuksen peruspilarit Akiva toimintamalli: 1. Perheperustaisuus 2. Kommunikoinnin kehittäminen 3. Kokopäivästruktuuri 4. Strukturoidut oppimistuokiot 5. Säännölliset yhteistyöpalaverit 6. Jatkuva arviointi 7. Inkluusio 9

10 Kehitysvammaisuus Annetaan vaan ihmisen kokeilla ja yrittää. Aivot kehittyy ja keskittyminen paranee koko ajan. Joka ihmisellä on puutteita, mutta vähempi ottaa vammasen pää asioita kerralla kuitenkin sisälle. Olavi Hietaharju, 2000 Toimintakyvyn rajoitus sekä keskimääräistä merkittävästi heikommat älylliset suoriutumismahdollisuudet Liitännäisvammat tavallisia Kehitys perustuu oppimiseen. Autismi voi estää oppimista. Autismin kirjon ihmisistä kehitysvammaisia n. 50 % (aiemmin n. 80%) Autismiin kuuluu myös monenlaista lahjakkuutta. 10

11 ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö Attention Deficit Disorder Tarkkaavaisuushäiriö ADD (aiemmin MBD minimal brain dysfunction) 11

12 Ylivilkkaus ja impulsiivisuus Käsien ja jalkojen hermostunut liikuttelu Istuessa kiemurtelu Ei pysy paikoillaan, nousee ylös ja kävelee ympäriinsä Vaikeuksia leikkiä rauhallisesti ja hiljaa Jatkuvasti täydessä vauhdissa Asioiden tekeminen nopeasti ja hosuen Jatkuva puheen pälpätys Vastauksien tokaiseminen ennen kysymyksen kuulemista Vaikeuksia odottaa vuoroaan esim. peleissä ja leikeissä Toisten keskeyttäminen ja seuraan tuppautuminen 12

13 Tarkkaavaisuushäiriö Vaikeuksia ottaa huomioon yksityiskohtia (huolimattomuusvirheet) Toistuvia vaikeuksia keskittyä tehtäviin ja leikkeihin Ei tunnu kuuntelevan, mitä hänelle sanotaan Ohjeiden seuraamisen ja tehtävien loppuun suorittamisen vaikeus Oman toiminnan suunnittelun vaikeuksia Väsyy nopeasti Pitkäkestoista ponnistelua vaativien tehtävien välttely Esineiden kadottelu Ulkopuolisista ärsykkeistä häiriintyminen Asioiden unohtelu päivittäisissä toiminnoissa 13

14 Vinkkejä ADHD/ADD kuntoutukseen Jokainen tarvitsee rajat, joiden avulla erottaa sallitut ja kielletyt asiat. Aikuinen asettaa turvalliset rajat lapsen toiminnalle ja huolehtii niiden noudattamisesta. Säännöt tulee perustella. Sääntöjä tulee noudattaa johdonmukaisesti. Säännöt tulee opettaa ja ylläpitää kaikissa päivittäisissä tilanteissa. Kiitosta tulee antaa yrityksestä ja pienestäkin edistymisestä. Hyvästä käyttäytymisestä ja suoriutumisesta tulee palkita välittömästi. Rikkeen tapahduttua siitä keskustellaan heti ja sääntöjen noudattamisesta sovitaan uudelleen. Kohtuullisiin ja tinkimättömiin sääntöihin tulee yhdistää myönteinen ja lämmin asenne. Aikuisen maltillisuus ja rauhallisuus toimivat paremmin kuin huutaminen. Lujuus ei ole ankaruutta eikä rankaisemista. Kasvattajan on huolehdittava itsestään ja omasta jaksamisestaan. 14

15 Dysfasia kielen kehityksen erityisvaikeus Syinä keskushermoston toimintahäiriöt ja perinnölliset tekijät. Jäävät usein selvittämättä. Vaikeuksia puheen tuottamisessa, ymmärtämisessä tai molemmissa Vaikeusaste vaihtelee yksilöllisesti: Lievä Ymmärtää ja tuottaa arkipuhetta - äännevirheitä, vaikeuksia sanahahmoissa Ohjeiden vastaanotto vaikeaa, oppimisvaikeuksia, lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia Keskivaikea Puheen ja kielen kehitys viivästynyttä ja poikkeavaa Puhe epäselvää ja epäkieliopillista. Oppii ymmärtämään ja tuottamaan arkipuhetta. Hyötyy pienryhmäopetuksesta Vaikea Selvästi viivästynyt puheen ja kielen kehitys (ymmärtäminen ja tuottaminen) Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät välttämättömiä Tarvitsee erityisopetusta, pienryhmäopetusta Liitännäisoireita esim. hahmotushäiriöt, kömpelyys, keskittymisen vaikeudet, heikko itsetunto, levottomuus, juuttumistaipumus sekä vaikeudet siirtymätilanteissa 15

16 Dysfasian muodot (Rapin & Allen) Verbaalis-auditiivinen agnosia Puheen ja kielen ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeuksia, jotka vaikeuttavat sosiaalista vuorovaikutusta Verbaalinen dyspraksia Vaikea tuottaa puheessa tarvittavia tahdonalaisia liikkeitä Fonologisen ohjelmoinnin häiriö Vaikeuksia käyttää oikein äänteitä Fonologis-syntaktinen häiriö Puhe sujumatonta, sanan löytämisen ja kertomisen vaikeutta. Lauseet lyhyitä. Leksikaalis-syntaktinen häiriö Ymmärtäminen vaikeaa, kieliopillisia ja sanan löytämisen vaikeuksia. Semanttis-pragmaattinen häiriö Puheen merkitysten ja tarkoituksenmukaisen käytön vaikeuksia. 16

17 Touretten oireyhtymä Keskushermoston kehityksellinen häiriö. Tic-oireita, äänellisiä ja motorisia nykimishäiriöitä. Yksilöllisiä oireita, jotka muistuttavat ADHD:n ja Aspergerin oireyhtymän piirteitä. 17

18 Kehitystä ja oppimista vaikeuttavia tekijöitä Kommunikoinnin vaikeudet Motoriset pulmat Oman toiminnan ohjaamisen vaikeudet Sosiaalisten tilanteiden hahmottamisen vaikeudet Narsistiset pulmat Aistimusten erilaisuus Kognitiiviset puutteet (esim. hahmottaminen, muisti, kieli) Syyn ja seurauksen ymmärtämisen vaikeudet Psyykkiset / mielenterveyden pulmat Opitut huonot toimintamallit Käyttäytymishäiriöt Itsetunnon puutteet Motivaation puute alisuoriutuminen 18

19 Tehtävä omaan arkeen Valitse avainhenkilö, jonka kehitystä voit edistää kasvatuksellisella kuntoutuksella. Mitä oppimista haittaavia piirteitä havaitset? Tehkää yhteistyö-tiiminä kasvatuksellisen kuntoutuksen suunnitelma. Toteuttakaa sitä arjessanne. Arvioi toimintaanne ja tuloksia. Esitä prosessinne kuvaus seminaaripäivässä. 19

20 Kasvatuksellinen kuntoutus arjessa Tietoista, tavoitteellista, systemaattista toimintaa Myönteisen huomaaminen Itsetunto, usko omaan oppimiseen ja motivaatio ovat kehityksen lähtökohtia. Rangaistusten välttäminen Rangaistukset johtavat vuorovaikutuksen negatiivisuuteen. Oppimiseen tarvitaan myönteistä sosiaalista vuorovaikutusta. 20

21 Säännöllinen yhteistyö Kasvatuksellisen kuntoutuksen onnistumisen edellytys on, että tiimillä on sama suunta ja yhteiset keinot. Kasvattajien / ohjaajien erilaiset toimintatavat aiheuttavat hämmennystä ja voivat viedä kehitystä huonompaan suuntaan. Suunnittelu ja seuranta säännöllisissä yhteistyöpalavereissa, joista tehdään muistiot. 21

22 Kommunikoinnin kehittäminen Toinen toisensa ymmärtäminen on kehityksen lähtökohta. Jokaiselle kuuluu oikeus sekä itsensä ilmaisemiseen että ymmärretyksi tulemiseen. AAC-puhetta tukevat ja/tai korvaavat kommunikointikeinot käyttöön kommunikointitaitoja harjoiteltaessa. Tarkkaile ohjaajana oman puheesi määrää ja laatua! 22

23 Visualisointi Näön kautta tulevaa informaatiota havaitsevat ja muistavat hyvin useimmat autismin kirjon sekä tarkkaavaisuushäiriöiset ja dysfaattiset henkilöt. Kaikki tärkeä kannattaa esittää kuvien, värien, kirjoitetun tekstin ja visuaalisten symbolien avulla. 23

24 Strukturointi Voidakseen toimia jäsentyneesti ihminen tarvitsee tietoisuuden omista tapahtumistaan. Strukturointi eli jäsentäminen auttaa hahmottamaan paikkoja henkilöitä toimintoja aikaa - yksittäisiä tuokioita, päiväohjelmaa, viikon toimintoja, vuoden kiertoa, elämänkulkua. Onko sinun avainhenkilölläsi oma kalenteri jokapäiväisessä käytössä? Jokaisella pitää olla oikeus oman elämänsä suunnitteluun. Päivästruktuuri ja kalenteri ovat apuvälineitä siinä. 24

25 Jäsennellyt oppimistuokiot Kaikki oppivat, kun opetus järjestetään sopivalla tavalla. Tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja arviointi osaksi arjen toimintoja. Päiväohjelmaan voi järjestää mieluisia rutiininomaisia oppimistuokiota (arjen taitoja, motorisia, kognitiivisia ) Jäsennellyt oppimistuokiot ovat hyvä väline uuden oppimiseen. Selkeärajainen toiminta- tai tehtäväsarja Koriopetus yksi keino konkretisoida Myönteisyys, vahvistaminen (onnistumisen kokemus, sosiaalinen ja konkreettinen palkkio) Yleistäminen! 25

26 Sosiaalisten- ja tunnetaitojen ohjattu oppiminen Kaikki ihmisen kehitys perustuu oppimiseen ja oppiminen sosiaalisuuteen. Siksi sosiaalisuutta pitää tietoisesti opetella. Jäljittelyn, vuorottelun ja kommunikoinnin taidot ovat sosiaalisuuden lähtökohta. Myös tunnetaitoja voi tiedostaa ja harjoitella. 26

27 Sopimukset Järjestyneessä yhteiskunnassa kaikki perustuu sopimuksiin. Kasvatuksellisessa kuntoutuksessa struktuurit ovat sopimuksia. Kirjoitettuja (piirrettyjä) sopimuksia kannattaa käyttää - suunnitelmallisesti - visualisoidusti - yksilöä arvostaen ja - myönteisessä hengessä Sopimuksissa on ainakin KAKSI osapuolta. Molempien tulee noudattaa sopimusta (myös aikuisen / ohjaajan). 27

28 Sosiaalinen tarina Toimiva väline sosiaalisten taitojen oppimiseen (Sosiaalinen tarina on kasvatuspuheen näkyväksi tekemistä.) Yksilöllinen Arkitilanteeseen tehty Toistettava Konkreettinen Visuaalinen Myönteinen ja palkitseva 28

29 Palkitseminen / vahvistaminen Kaikkeen toimintaan tarvitaan motivaatio. Oppiminen on yksilöllinen prosessi, joka palkitsee (sisäinen palkkio). Välitavoitteiden palaute (ulkoinen palkkio) motivoi jatkamaan harjoittelua. Sosiaalinen palkkio / vahvistaminen sopii joillekin. Konkreettinen palkkio /vahvistaminen edistää oppimista. Sen tulee perustua yhteiseen sopimukseen. 29

30 Aistimusten harjoittaminen Moniin oireyhtymiin liittyy aistimusten, näön, kuulon, tunto-, haju-, maku- tai tasapainoaistin poikkeavuutta. Aisteja voidaan harjoittaa ja siten vähentää pelkoja ja helpottaa arjesta selviytymistä. 30

31 Rentoutumisen oppiminen Stressi johtaa usein haastavaan käyttäytymiseen haastava käyttäytyminen johtaa stressiin. Stressi / jännitys estää sosiaalista vuorovaikutusta ja haittaa suoriutumista arjen tilanteista. Opettelemalla aktiivisen rentoutumisen taito voidaan stressin haittoja vähentää. Jännityksen ja rentouden eron tunnistaminen on alkuaskel rentoutumisen oppimiseen. 31

32 Liikunnan merkitys Liikunta tuottaa fyysistä ja psyykkistä hyvää oloa, terveyttä ja iloista mieltä sekä purkaa stressiä ja ahdistusta. Jokaiselle löytyy sopiva liikuntalaji. Aikuisen / ohjaajan tehtävä on liikunnalliseen elämäntapaan ohjaaminen. 32

33 Itsetunnon tukeminen Jokaisessa ihmisessä on ihania mahdollisuuksia. On tärkeää huomata ne ja antaa palautetta! Hyvä yrityskin on palkitsemisen arvoinen. Virheistäkin voi oppia. Toisen ihmisen tuki ja kannustus auttavat epäonnistumisen hetkellä. Itsenäisyys ja arjen asioista selviytyminen vahvistavat itsetuntoa. Tietoisuus oman elämän tapahtumista ja mahdollisuus vaikuttaa niihin vahvistavat itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa. Ymmärrys ja hyväksyntä omaa ainutlaatuisuuttaan kohtaan ja omien oikeuksien ymmärtäminen antaa ryhtiä elämään. 33

34 Huumori, ilo ja leikkimielisyys Hyväksi avainhenkilöille, - vanhemmille, - työntekijöille, - meille kaikille. Iloisia retkiä yhteistyön ja kasvatuksellisen kuntoutuksen poluilla! 34

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

Erilainen oppija lukiossa. Erityisopettaja Irma Kärkkäinen

Erilainen oppija lukiossa. Erityisopettaja Irma Kärkkäinen Erilainen oppija lukiossa Erityisopettaja Irma Kärkkäinen Erilainen vai monenlainen? Kaikki ovat erilaisia oppijoita erityisine tarpeineen. Puhutaankin jo monenlaisista oppijoista. Erityinen tuki, ohjaus

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

KUN HAHMOTTAMINEN JA KESKITTYMINEN ON VAIKEAA JA KÄYTÖS HÄIRIÖKSI, MIKÄ AVUKSI?

KUN HAHMOTTAMINEN JA KESKITTYMINEN ON VAIKEAA JA KÄYTÖS HÄIRIÖKSI, MIKÄ AVUKSI? KUN HAHMOTTAMINEN JA KESKITTYMINEN ON VAIKEAA JA KÄYTÖS HÄIRIÖKSI, MIKÄ AVUKSI? Heli Isomäki Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT Neuropsykologipalvelu LUDUS Oy www.ludusoy.fi NEUROPSYKOLOGIPALVELU LUDUS

Lisätiedot

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla Miksi puhutaan autismin kirjosta? Autismin kirjon diagnoosit

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta?

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Kokemuksia leikki-ikäisten ja ikäihmisten välisestä vuorovaikutuksesta yhteisessä psykomotoriikkaryhmässä Hyvinvointi- ja toimintakyky, Psykomotoriikka erikoistumisopinnot

Lisätiedot

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET Niilo Mäki Instituutti Jyväskylä Isot aivot Otsalohko Päälaenlohko Takaraivolohko Ohimolohko Pikkuaivot Liitemateriaalia Niilo Mäki Instituutin oppimisvaikeuksia

Lisätiedot

Mitä tehdä, kun lapsella on haastavaa käyttäytymistä

Mitä tehdä, kun lapsella on haastavaa käyttäytymistä Mitä tehdä, kun lapsella on haastavaa käyttäytymistä Syitä, haastavan tilanteen purkaminen ja muuttaminen Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, asiantuntijapalvelun päällikkö Eteva ky Haastavan käyttäytymisen

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Kuntoutus on määritelty ihmisen tai ihmisten

Kuntoutus on määritelty ihmisen tai ihmisten Kehitysvammaisuus Matti Koivikko ja Ilona Autti-Rämö Mitä on kehitysvammaisen hyvä kuntoutus? Kehitysvammaisen tasavertainen mukautuminen yhteiskuntaan edellyttää niiden tekijöiden tunnistamista, jotka

Lisätiedot

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta Jenni Isomettä Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ - Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikka Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa

Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa Varkauden esikouluikäisten lasten vapaa-ajan vietto Kosunen Teija Tolvanen Marika Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina Se on vahvistanut toisaalta ihmisenäki silleen, että kun on käyny niin paljon asioita läpi sen takia. ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina SALLA-MAARIA RANTANEN Tampereen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot